W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫...

of 59 /59
W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM w½ËUF²« w×B« ÊULC« WIOŁËË a¹—U?ðË © ÷Ø≤≥Ø¥∂∞ ® r— W?‡×?B« d?‡¹“Ë —«d‡?IÐ 5?ð—œU‡?B« ‡¼±¥≤≥Ø≥Ø≤∑ a?¹—UðË © ≥∏π∂ ® r?— U¼œb?Ž w? ÈdI?« Â√ …b¹d?−?Ð 5ð—u?AM?*«Ë Æ ‡¼±¥≤≥إر∞

Embed Size (px)

Transcript of W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫...

Page 1: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

W¹cOHM²« W×zö«

w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM

w½ËUF²« w×B« ÊULC« WIOŁËË

a¹—U?ðË © ÷Ø≤≥Ø¥∂∞ ® r— W?‡×?B« d?‡¹“Ë —«d‡?IÐ 5?ð—œU‡?B«

‡¼±¥≤≥Ø≥Ø≤∑

a?¹—UðË © ≥∏π∂ ® r?— U¼œb?Ž w? ÈdI?« Â√ …b¹d?−?Ð 5ð—u?AM?*«Ë

Æ ‡¼±¥≤≥إر∞

Page 2: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

rOŠd« sLŠd« tK« rÐ

‡¼±¥≤≥Ø≥Ø≤∑ a¹—UðË ©÷Ø≤≥Ø¥∂∞® r— Í—«“Ë —«d

w½ËUF²« w×B« ÊULC« fK− fOz— W×B« d¹“Ë Ê≈

Æ t Wu<« UOŠöB« vKŽ ΡUMÐ

‡¼±¥≤∞صر a¹—UðË © ±∞Ø Â ® r?— .dJ« wJK*« ÂuÝd*« v?KŽ ŸöÞô« bFÐË

Æ w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUE½ vKŽ WI«u*UÐ wUI«

‡¼±¥≤∞Ø¥Ø≤∑ a¹—UðË © ∑± ® r— du*« ¡«—“u« fK− —«d vKŽ ŸöÞô« bFÐË

Æ w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUE½ vKŽ WI«u*UÐ wUI«

vKŽ hMð w²« w?½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUE½ s W? U)« …œU*« vKŽ ŸöÞô« bFÐË

Æ ÂUEM« «cN W¹cOHM²« W×zö« ŸËdA œ«bŽ≈ w×B« ÊULC« fK− vu²¹ Ê√

hMð w²« w?½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂU?E½ s …dAŽ WM U¦« …œU*« v?KŽ ŸöÞô« bFÐË

Æ ÂUEM« «cN W¹cOHM²« W×zö« W×B« d¹“Ë —bB¹ Ê√ vKŽ

a¹—UðË © ±µ∂≤ر ®r— wMÞu« œUB²ô«Ë WOU*« d¹“Ë wUF »UDš vKŽ ŸöÞô« bFÐË

¨ ‡¼±¥≤≤رر∂ a?¹—UðË © ÷Ø≤≤∞∞≤± ® r— U?MÐU?Dš vK?Ž vM³?*« ‡¼±¥≤≤Ø≤ر

W¾O¼Ë w?½ËUF²« w×B« ÊUL?C« fK− »ËbM 5Ð X?9 w²« UŽUL²łô« dU?× vKŽË

Æ WOU*« …—«“ËË ¡«d³)«

W¦?U¦« t²?Kł w w?½ËUF²« w?×B« ÊU?LC« fK?− WOu?ð vKŽ ŸöÞô« b?FÐË

ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö« vKŽ WI«u*UÐ ‡¼±¥≤≥Ø≥Ø≤∑ a¹—U²Ð …bIFM*« s¹dAF«Ë

Æ WId*« WGOBUÐ w½ËUF²« w×B« ÊULC« WIOŁËË w½ËUF²« w×B«

ÎUIË W×B« d¹“Ë s —«dIÐ W×zö« —bBð ÊQ?Ð .dJ« w U« ÂUI*« tOłuð vKŽ ΡUMÐË

ÆÂUEMK

wËUF« wB« ÊULC« fK

Page 3: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

rOŠd« sLŠd« tK« rÐ

∫ wK¹U —dI¹

w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?« W×zö« —«d≈ ∫ ÎôË√

Æ—«dI« «cNÐ WId*« WGOBUÐ UNÐ WI×K*«

W×zö?« —Ëb s ÎU u¹ 5F?ð bFÐ w½ËU?F²« w×B« ÊU?LC« ÂUE½ c?OHMð √b³¹ ∫ ÎU?O½UŁ

Æw½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUE½ s …dAŽ WFÝU²« …œULK ÎUIË W¹cOHM²«

ÆWOLÝd« …b¹d'« w w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö« dA½ r²¹ ∫ ÎU¦UŁ

Æt³łu œUL²Ž«Ë —«dI« «c¼ cOHMð WOMF*« UN'« vKŽ ∫ ÎUFЫ—

W×B« d¹“Ë

w½ËUF²« w×B« ÊULC« fK− fOz—

wAJ³ý bO:«b³Ž sÐ WUÝ√

wËUF« wB« ÊULC« fK

Page 4: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

rOŠd« sLŠd« º« rÐ

W¹cOHM²« W×zö«

w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM

W¹œuF« WOÐdF« WJKL*« w

‰Ë_« qBH«

UH¹dF²«

© vË_« …œU*« ®

∫ UNM q s¹d W×u*« w½UF*« WOðü« U×KDB*UÐ bBI¹

ÆW¹œuF« WOÐdF« WJKL*« w w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUE½ ∫ ÂUEM« ‡ ±

…œU*« ÂU?JŠ√ Vłu0 Q?AM*« w?½ËUF²« w?×B« ÊU?LC« fK?− ∫ fK:« ‡ ≤

Æ ÂUEM« s WFЫd«

Æ fK−LK ÍcOHM²« “UN'« ∫ WUF« W½U_« ‡ ≥

Èdš_« UN'« pc Ë w½ËUF²?« w×B« ÊULC« fK− ∫ WOÐUd« WN'« ‡ ¥

Æ 5Q²« WDA½√ vKŽ WÐUdK WËb« U¼œb% w²«

UM?OQ²?« ÂUE½ V?łu0 WI?³D*« U?MOQ?²« ∫ WO?ŽUL²?łô« UMOQ?²« ‡ µ

Æ WOŽUL²łô« UMOQ²K WUF« WÝR*« U¼cOHM²Ð ÂuIðË ¨ WOŽUL²łô«

Æ d¦ √ Ë√ ÎöUŽ Âb²¹ Íc« ÍuMF*« Ë√ wFO³D« hA« ∫ qLF« VŠU ‡ ∂

Æ tLÝUÐ WIOŁu« —b Íc« ÍuMF*« Ë√ wFO³D« hA« ∫ WIOŁu« qUŠ ‡ ∑

UM³«Ë …d?AŽ WMU¦« sÝ X% —u? c« œôË_«Ë UłËe«Ë ÃËe« ∫ ‰UF*« ‡ ∏

Æ UłËe²*« dOž

UNKO¼Qð - w²« WJKL*« w qLFUÐ UN h]šÔd*« 5Q²« W dý ∫ 5Q²« W dý ‡ π

Æ fK:« q³ s w½ËUF²« w×B« ÊULC« ‰ULŽ√ WÝ—UL*

Èb tOKŽ sR*«Ë ÂUEM?UÐ ‰uLA*« hA« u¼ ∫ ©bOH²*«® tOKŽ sR*« ‡±∞

Æ 5Qð W dý

Æ ÂUEM« w tO≈ —UA*« w½ËUF²« w×B« ÊULC« u¼ ∫ w×B« 5Q²« ‡±±

dŁ≈ bOH²LK WO³D« …—ËdC« tOC²Ið Íc« w³D« ÃöF« ∫ Wz—UD« WU(« ‡±≤

Æ l¹d?« w³?D« q?šb²« w?Žb²?ð Wz—UÞ W?O×? WUŠ Ë√ ¨ ÀœU?Š ŸuË

© ∑ ®

Page 5: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

…œb;« bOH²LK WŠU²*« WOÝUÝ_« WO×B« lUM*« w¼ ∫ WOMOQ²« WODG²« ‡±≥

Æ W×zö« ÁcNÐ WId*« 5Q²« WIOŁuÐ

U¼b?L²Ž« w²?« WOÝUÝ_« w?½ËUF²« w?×B« ÊUL?C« WIO?ŁË w¼ ∫ WI?OŁu« ‡±¥

«¡UM¦²Ýô«Ë lUM?*«Ë «b¹bײ« sLC²ð w²«Ë W×zö« Ác?NÐ WI×K*« fK:«

s Âb?I¹ 5Q?ð VKÞ V?łu0 5Q?²« W dý s? —bBðË W?UF« ◊Ëd?A«Ë

Æ ©WIOŁu« qUŠ® qLF« VŠU

WIOŁu« qUŠ q³ s W? dAK ¡«œ_« Vł«u« mK³*« u¼ ∫ ©„«d²ýô«® jI« ‡±µ

Æ 5Q²« …b ‰öš WIOŁu« U¼duð w²« WOMOQ²« WODG²« qÐUI

¡«œ_« Vł«u« ¡e'« w¼ ∫ ©lb« w W —UA*«® qLײ«ØŸUD²ô« W³½ ‡±∂

bMŽ ©tO?KŽ sR*«® bOH²?*« Áœb¹ Ê√ V−¹ Íc« ©WIO?Łu« ‰Ëbł w œb;«®

Æ VO³D« …—U¹“

WOMOQ²« WODG²« UNKLAð w?²« WO×B« Wb)« dOuð UIH½ wMFð ∫ WFHM*« ‡±∑

Æ WIOŁu« ‰Ëbł w WMO³*« œËb(« sL

ÎUI?Ë ¨ t hšd*«Ë b?L²F?*« w×B?« od*« Ë√ h?A« ∫ Wb?)« ÂbI ‡±∏

¨ ‰U¦*« qO³Ý vKŽË WJKL*« w WO×?B« Ub)« .bI²Ð ¨ UNÐ ‰uLF*« WLE½ú

ÃöŽ e d? Ë√ d³² Ë√ W?ObO Ë√ …œU?OŽ Ë√ hOA?ð e d Ë√ vHA?²

Æ ŸUFýùUÐ ÃöŽ Ë√ wFO³Þ

WO?×B« W?b)« wbI? WŽuL?− w¼ ∫ …b?L²F*« W?b)« wbI? WJ³ý ‡±π

5Q²« W dý q³ s s¹œb;« w½ËUF²« w×B« ÊULC« fK− s s¹bL²F*«

…dýU³ bOIUÐ p– r²¹Ë WIOŁu« q?UŠØqLF« VŠUB Wb)« .bI² w×B«

W¹UŽd?« U¹u²? WJ³A« Ác?¼ sLC²?ð Ê√ vKŽ 5Q²?« W dý »U?Š vKŽ

∫ WŁö¦« WO×B«

Æ ©WOË_« WO×B« W¹UŽd«® WO×B« Ub)« .bI² ‰Ë_« Èu²*« ≠

Æ ©WUF« UOHA²*«® WO×B« Ub)« .bI² w½U¦« Èu²*« ≠

Ë√ WOB?B²« U?OHA²?*«® WO×B?« Ub)« .bI²? YU¦« Èu?²*« ≠

Æ ©WOFłd*«

©∏ ® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 6: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

w½U¦« qBH«

©rNOKŽ sR*«® ÊËbOH²*«

© WO½U¦« …œU*« ®

∫ WOU²« U¾H« w×B« ÊULCK lCð

»U( Ë√ r¼d?Ož Èb ¡«uÝ dłQÐ 5KU?F« 5¹œuF« dOž ’U?ý_« lOLł ‡ ±

Æ rNHOþuð …bË rNKLŽ WFO³ÞË rNušœ Èu²* —U³²Ž« ÊËœ rNH½√

Æ WJKL*« w 5LOI*« 5KUF« dOž s 5¹œuF« dOž ’Uý_« lOLł ‡ ≤

©≤® Ë ©±® 5ðdIH?« w rN²H …œb?;« ’Uý_« rNuF¹ s?¹c« …dÝ_« œ«d√ ‡ ≥

Æ WJKL*« w WU≈ WBš— vKŽ ÊËezU(«Ë ¨…œU*« Ác¼ s

© W¦U¦« …œU*« ®

W×zö?« Ác¼ s ©≤® …œU*« w t?OKŽ ’uBM?*« w×B« ÊUL?C« s vM¦?²¹

∫ wK¹U

ô WOuJŠ UÝRË …eNł√ Èb 5KUF?« 5¹œuF« dOž s 5Hþu*« lOLł ‡ ±

ÊU U*UÞ ¨UNOHþu ÃöF WUš UOHA² l œuIŽ «dÐSÐ UNUE½ UN `L¹

Ê√ ◊dAÐ UN?F qLŽ œuIF?Ð ÊuD³ðd¹Ë ¨ UÝR?*« pKð WUH X?% ÊuHþu*«

ô s ÂeK?Ô¹Ë ¨wuJŠ vHA?² w w³?D« ÃöF« dO?uð vKŽ r¼œuI?Ž hMð

WOMO?Qð WODGð v?KŽ ‰uB(UÐ WO?×B« Wb)« dOu?ð vKŽ tKLŽ b?IŽ hM¹

Æ WOÝUÝ_« WO×B« tðUłUO²Š« wDGð WUš

œuIŽ Vłu0 ’U)« ŸUDI« Èb 5KUF?« 5¹œuF« dOž s 5Hþu*« lOLł ‡ ≤

VŠUB WFÐU²« WK¼R*« WO×B« o«d*« w w³D« ÃöF« dOuð vKŽ hMð qLŽ

p– w U0 qLF« V?ŠUB W uKL*« o«d*« w ÃöF« dO?uð —cFð «–≈Ë ¨qLF«

Æ WOKOLJ²« WOMOQ²« WODG²« dOu²Ð qLF« VŠU ÂeKÔ¹ tz—UD« ôU(«

s ©≤® Ë ©±® 5ðdIH« w rN²H …œb;« ÊuHþu*« rNuF¹ s¹c« …dÝ_« œ«d√ ‡ ≥

Æ …œU*« Ác¼

ÂUJŠ_ q_« vKŽ ÎUIÐUD ÁöŽ√ «dIH« w `u*« ÃöF« ‚UD½ ÊuJ¹ Ê√ V−¹Ë

Æ W×zö« Ác¼ w œ—«u« …œu'« Èu² l ÎUIH²Ë ÂUEM« s ©∑® …œU*«

©π ® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 7: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© WFЫd« …œU*« ®

∫ wK¹U W×zö« s ©≥® …œULK ÎUIË fK:« œb×¹

ÆWOuJ(« UÝR*«Ë …eNł_« ‡ ±

w×B?« 5Q²« s r?¼ƒUHŽ≈ r²?¹ ÎUUý√ ÊuH?þu¹ s¹c« ¨ ‰UL?Ž_« »U×√ ‡ ≤

ÆtÐ ÊubI²¹ VKÞ vKŽ ÎUOÝQð

UÝR*«Ë …e?Nł_« pKð Áduð Íc« w³?D« ÃöF« WIÐUD Èb? fK:« —dI¹Ë

U¼duð V?ł«u« WO×B« U?b)« Èu²Ë ‚UD?M ‰ULŽ_« »U×√Ë W?OuJ(«

ÆW×zö« Ác¼ Vłu0

Ídð ©≥® …œU*« ÂUJŠ√ X½U «–≈ U WOFD? …—uBÐ UNO `C²¹ ô w²« ôU(« ‡ ≥

«c¼ w VÝUM*« —«dI?« c²¹ Ê√ fK−LK ÊS 5I«d?*« Ë√ 5Hþu*« s Í√ ÊQAÐ

ÆqLF« VŠU s VKÞ vKŽ ¡UMÐ ’uB)«

Ác¼ wË ¨ …œU*« Ác¼ s ©≤® …dIH« ÂUJŠ√ s? ¡UM¦²Ýô« ‰«Ëe WOŽ«b« «—d³*« ‡ ¥

ÆÁöŽ√ b¹bײ« sL ÂUEM« ÂUJŠ_ rN½uuF¹ sË ÊuHþu*« lC¹ WU(«

©±∞® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 8: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

YU¦« qBH«

ÂUEMK WOMOQ²« WODG²«

© WU)« …œU*« ®

wDGð 5Q²« U dý ÈbŠ≈ l w× 5Qð WIOŁË «dÐSÐ qLF« VŠU Âe²K¹ ‡ √

ÆÂUEM« «cN ÊuFC¹ œbł 5bI² Í√ Ë√ WJKL*UÐ s¹œułu*« s¹bOH²*«

w×?B« ÊULC?« ¡«dłù VKÞ Í√ i?dÐ WK¼R?*« 5Q²« U? dA `L?¹ ô ‡ »

Æ WOU*« UNð¡ö œËbŠ w p– ÊU U*UÞ w½ËUF²«

© WÝœU« …œU*« ®

5Q²UÐ b?OHð © WIOŁu« qUŠ ® q?LF« VŠU v≈ …œUNý 5Q²?« W dý —bBð

œb×¹Ë U¼b¹b&Ë WUù« hš— —«bSÐ WB²<« WN'« v≈ UN1bI² tOÐuM vKŽ

Æ …œUNA« Èu²× fK:«

© WFÐU« …œU*« ®

ÊULC« WIOŁË s tLÝ« VDý r²¹ bOH²LK WUù« WBš— —Ëb ÂbŽ WUŠ w

…b sŽ oײ*« j?I« V²×¹Ë ¨ wzUNM« tłËdš a¹—Uð s? w½ËUF²« w×B«

Æ WIOŁu« w UNOKŽ ’uBM*« fÝ_« VŠ 5Q²«

© WMU¦« …œU*« ®

WODG²« q?Ið ô Ê√ V−¹ w²«Ë ¨ ÊULC« WI?OŁË s W½ bOH²*« r?OKð r²¹

Æ ÂUEM« w tOKŽ ’uBM*« wÝUÝ_« ¡UDG« sŽ UNO WO×B«

©±±® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 9: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© WFÝU²« …œU*« ®

WOD?G²« dO?u² UNF? bUF²?*« 5Q²« W d?ý dOG¹ Ê√ qL?F« VŠUB? “u−¹

s q_« v?KŽ dNý q³ 5?Q²« W dý v≈ p?cÐ ÎUÐUDš tłu?¹ Ê√ vKŽ ¨ WOMO?Q²«

w³½ ”UÝ√ vKŽ wMOQ²« jI« s œUF*« ¡e'« V×Ô¹Ë ¨ »uKD*« ¡UGù« a¹—Uð

«dÐ≈Ë ¡UGù« a¹—U²Ð 5Q²« UUDÐ …œUŽS?Ð ©WIOŁu« qUŠ® qLF« VŠU ÂeK¹Ë

wU²« ÂuO« a?¹—Uð s ¡«b³ð YO×Ð WOMO?Q²« WODG²« dOu² Èd?š√ 5Qð WIOŁË

Æ WIOŁu« ¡UGù

© …dýUF« …œU*« ®

qLŽ VŠU Èb? qLFK w½ËUF²« w×?B« ÊULCK lUš hý ‰U?I²½« bMŽ

…œUNý .bIðË ¨ t?UI²½« a¹—Uð s tOKŽ 5?Q²UÐ b¹b'« qLF« VŠU? Âe²K¹ dš¬

Æ WUHJ« qI½ Užu bŠQ 5Q²«

© …dAŽ W¹œU(« …œU*« ®

©∑® …œU*« w UNOKŽ ’uBM*« lUM*« w×B« ÊUL?CK WOMOQ²« WODG²« qLAð

WIOŁu« œb%Ë W×zö« Ác¼ s lЫd« qBH« w …œ—«u« ÂUJŠ_« ‚UD½Ë ÂUEM« s

lUM*«Ë «b¹bײ«Ë WOMOQ²« WODG²« mK³* ÈuBI« œËb(«Ë ÃöFK WOMe« …b*«

Æ WOMOQ²« WODG²K WUF« ◊ËdA«Ë «¡UM¦²Ýô«Ë

© …dAŽ WO½U¦« …œU*« ®

”UÝ√ vKŽ rNF bU?F²« - s* …œôu«Ë qL(« WOMOQ²« WODG?²« lUM qLAð

Æ WIOŁu« w W×u*« œËb(« sL ©ÃËe² bIŽ®

©±≤® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 10: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© …dAŽ W¦U¦« …œU*« ®

WJK?L*« w WbI*« U?b)« w w×B?« ÊULCK WO?MOQ²« W?ODG²« dB?×Mð

UNF j³ðd?ð w²« …bL²F*« Ub)« wbI? WJ³ý U¼duð w²« W¹œuF?« WOÐdF«

Æ WO× Ubš œuIFÐ 5Q²« W dý

© …dAŽ WFЫd« …œU*« ®

‰uu« a¹—Uð s bOH²*« vKŽ WOMOQ?²« WODG²« ¡«dłSÐ qLF« VŠU Âe²K¹

a¹—Uð s qLŽ ÂU¹√ …dA?Ž “ËU−²ð ô …b ‰öš 5Q²« WUDÐ tLO?KðË WJKL*« v≈

W¹œuF« WOÐdF« WJKL*« w rNðœôË X9 s2 …œôu« u¦¹bŠ ‰UHÞ_« U√ ¨ tuË

a¹—Uð s Ϋ—U³?²Ž« wFł— dŁQÐ rN WO?MOQ²« WODG?²« b²L² WIOŁu?« ÊU¹dÝ ¡UMŁ√

Æ …œôu«

© …dAŽ WU)« …œU*« ®

Ë√ UNzUG≈ Ë√ WIOŁu« …b ¡UN²½« bMŽ Ë√ bOH²?*« …UuÐ WOMOQ²« WODG²« wN²Mð

Æ ÎUOzUN½ WJKLLK bOH²*« …—œUG bMŽ

©±≥ ® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 11: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

lЫd« qBH«

lUM*«

©WHKJ²« œ—Ë WOMOF« lUM*« ®

© …dAŽ WÝœU« …œU*« ®

∫ wU²« u×M« vKŽ WIOŁu« w …œb;« lUM*« vKŽ bOH²*« qB×¹

Ø ŸUD²ô« mK³ bOH²*« qLײ?¹ Ê√ vKŽ Wb)« ÂbI Èb ÃöF«Ë hOA²« ‡ ±

œËbŠ sŽ b?¹eð w²« mU?³*« Ë√ lb« w W? —UA WIO?Łu« w œb;« qL?ײ«

ÆWODG²«

ÁcN tK^L% WUŠ w ¡È—UD«Ë Í—ËdC« w³?D« ÃöF« nOUJ² WOU*« mU³*« ‡ ≤

…du² Wb)« pKð qFł s 5Q²« W dý sJ9 ÂbŽ ◊dAÐ ¨ …dýU³ nOUJ²«

t Wb)« d?Ouð 5Q²« W? dý i— Ë√ bOH²?*« ‰ËUM² w WK?łUŽ …—uBÐ

œËb(« V?Š ÃöF« UIH½ q?L% s* nOUJ?²« œ— ÊuJ¹Ë ¨ oŠ tłË d?OGÐ

«– Ubš ÂbI* W dA« UNFbð w²« œËb(« wË WIOŁu« w UNOKŽ ’uBM*«

Æ qŁU2 Èu²

© …dAŽ WFÐU« …œU*« ®

ÂUJŠ_ ÎUIË WO?MOQ²« WODG²« W¹«b?Ð s Ϋ—U³²Ž« lUM*UÐ W³U?D*« w o(« √b³¹

Æ W×zö« Ác¼ s ©±¥® …œU*«

© …dAŽ WMU¦« …œU*« ®

qL²A?¹Ë 5Q²« W¹«bÐ w? lUM*« w WOI?Š√ ÊËœ —UE²½« œb W¹√ „U?M¼ ÊuJð ô

UN?ðQA½ lłd?ð w²« ôU?(« vKŽ WO?MOQ?²« WO?DG²« W?¹«bÐ bF?Ð lUM*« .b?Ið

s ÃöF« wIK² WJKLLK bOH²*« ÓÂbÓ «–≈Ë ¨ W?OMOQ²« WODG²« W¹«b³ WIÐU«…bLK

UNðQA?½ X½U w²« ôU×K W?OMOQ²« WOD?G²« b²9 ö qLF?« qł_ fOË ÷d

Æ WOMOQ²« WODG²« W¹«bÐ vKŽ WIÐUÝ

©±¥® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 12: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© …dAŽ WFÝU²« …œU*« ®

…œU*« ÂUJŠ_ ÎUIË WOMOQ²« WODG²« ¡UN²½UÐ lUM*« s …œUH²Ýô« w o(« wN²M¹

ÊuJ¹Ë ¨ U?NO X³?¹ r w²« 5Q?²« ôUŠ p– qL?A¹Ë ¨ W×zö?« Ác¼ s ¨ ©±µ®

s …œUH²Ýô« a¹—Uð u?¼ 5Q²« W dý V½Uł s Wb)« «e²?« w rÝU(« qUF«

Æ Ub)« ÂbI

© ÊËdAF« …œU*« ®

‚Uײô« sÝ v²Š ‰UHÞú WOÝUÝ_« UŠUIK«Ë ULOFD²« 5Q²« lUM wDGÔð

ÂbI U?NzUDŽSÐ ÂuI?¹ Ê√ 5F²¹ w²«Ë ¨ W?×B« …—«“Ë «—«d VŠË ¨ W?Ý—b*UÐ

ÆtF bUF² Ubš

© ÊËdAF«Ë W¹œU(« …œU*« ®

5ł—b*« Wb)« wbI WJ³ý q³ s w³D« ÃöF«Ë WO×B« Wb)« .bIð r²¹

5Q²« W dý s …b?L²F*«Ë s¹bOH²LK W?LK*« 5Q²« WIOŁuÐ WI?d*« WLzUI« w

ÆWIOŁu« qUŠË

© ÊËdAF«Ë WO½U¦« …œU*« ®

bŠ«Ë o«d* U?OHA²*« w? WýUŽù«Ë WUù« WI?H½ WOMOQ?²« WODG²?« qLAð

p– wC?²Ið UL?¦OŠ Ë√ …dA?Ž WO½U¦?« sÝ v²Š UN?KHD Â_« W?I«dL b?OH²?LK

Æ ZUF*« VO³D« d¹bIð VŠ WO³D« …—ËdC«

©±µ® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 13: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© ÊËdAF«Ë W¦U¦« …œU*« ®

q«u(« Ë√ vd*« s s¹bOH²*« qI?½ nOUJð jI ¡È—«uD« ôUŠ w v]DGÔð

·UFÝ≈ «—UOÝ U?bš WDÝ«uÐ qIM« Êu?J¹Ë ¨ ÃöF« wIK² r?zö lu »d_

ÆÍœuF« dLŠ_« ‰öN« WOFL' WFÐUð Ë√ WBšd

© ÊËdAF«Ë WFЫd« …œU*« ®

w ÃöF?« nOUJð lœ w? „—UA¹ Ê√ WO³Þ U?bÐ lH²M?¹ bOH² q? ÂeKÔ¹

WOU?FÝù« ôU(« w «bŽ W?IOŁu« w? `u u¼ UL?³Š p–Ë ¨ Wb?)« e «d

Æ.uM²«Ë

© ÊËdAF«Ë WU)« …œU*« ®

t²USÐ U≈ p–Ë lb?« w W —UA*« mK³ sŽ ‰“UM²« WO³?D« Wb)« ÂbI* “u−¹ ô

Æ bOH²LK iOH² t×M Ë√ 5Q²« W dý q³ s tFœ Vł«u« wzUNM« mK³*« vKŽ

© ÊËdAF«Ë WÝœU« …œU*« ®

qÐUI W?O×B« Wb)« ÂbI* b?OH²*« q³ s? lb« w W —UA*« b¹b?ð V−¹

Æ Âö²Ý« bMÝ vKŽ ‰uB(«

©±∂® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 14: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© ÊËdAF«Ë WFÐU« …œU*« ®

s lUM*« Ác¼ X½U «–≈ ô≈ W?IOŁu« Vłu0 lUM0 W³UD*« s¹bO?H²LK o×¹ô

w²« WOUù« UOD?G²« w Ë√ ¨ WIOŁu« w UNOKŽ ’uBM*« W?OÝUÝ_« UODG²«

Æ w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUE½ s WMU¦« …œULK ÎUIË UNOKŽ rNuBŠ -

© ÊËdAF«Ë WMU¦« …œU*« ®

Ub)« pKð Xb «–≈ ÷d*« WUŠ w WO×? UbÐ W³UD W¹√ „UM¼ ÊuJðô

w œ—«u« n¹d?F²« sL WOMN? ÷«d√ ¡uA½ Ë√ qLF« q×? w ÀœUŠ ŸuË dŁ≈

Æ WOŽUL²łô« UMOQ²« ÂUE½

© ÊËdAF«Ë WFÝU²« …œU*« ®

Ÿd Ê√ bFÐ ULO `Cð«Ë ¨ WO×B« Ub?)« pKð dOu²Ð 5Q²« W dý XU «–≈

pKð w?DG¹ Ê√ V−?¹ WOŽUL²?łô« UMOQ?²K WU?F« WÝR*« w? WOMN?*« —UDš_«

ULŽ 5Q²« W dý i¹uF²Ð WOŽUL²łô« UMOQ²K WUF« WÝR*« Âe²Kð ¨ Ub)«

Æ UËdB s t²Fœ

© ÊuŁö¦« …œU*« ®

hA WO× Ub?š .bI²Ð WOŽUL²łô« UMOQ²K W?UF« WÝR*« XU «–≈

dOu²Ð WeK …dOš_« Êu s ržd« vKŽ w× 5Qð W dý l 5Qð bIFÐ j³ðd¹

UM?OQ²?K WUF?« WÝR?*« i¹uF?²Ð Âe²?Kð 5Q?²« W dý ÊS? Ub)« p?Kð

sL i?¹uF²« ÊuJ?¹Ë ¨ œbB« «c¼ w Q?A½ w²« UËd?B*« sŽ WOŽU?L²łô«

ÂUE?MÐ WuL?A*« dOž U?b)« dOu?ð w 5Q²?« W dý UN?Ð Âe²Kð w?²« œËb(«

Æ WOŽUL²łô« UMOQ²«

©±∑® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 15: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© ÊuŁö¦«Ë W¹œU(« …œU*« ®

„d²A? bIŽ «dÐ≈ 5Q?²« W dýË WO?ŽUL²łô« UM?OQ²K W?UF« WÝR?LK

5ðœU*« w? …œ—«u« Ub)UÐ ¡U?uK …œb×? «¡«dł≈ –Uð« vK?Ž hM¹ ULN?MOÐ

Æ ©≥∞® Ë ©≤π®

© ÊuŁö¦«Ë WO½U¦« …œU*«®

sŽ UC¹u?F²Ð oKF²ð d?OG« Èb U³UD? W¹√ s¹bOH²?*« bŠ√ Èb ÊU «–≈

v≈ WU(« Ác?¼ w ‰uײð s¹bOH?²*« ‚uIŠ ÊS ÀœUŠ Ë√ ÷d V?³Ð —«d√

5Q²« W dý oðUŽ v?KŽ XFË w²« nOUJ²UÐ oKF²¹ U?LO p–Ë ¨ 5Q²« W dý

Æ bOH²LK WO×B« Wb)« .bI² W−O²½

©±∏® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 16: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

fU)« qBH«

5Q²« U dý q¹u9

© ÊuŁö¦«Ë W¦U¦« …œU*« ®

sL —UL¦²Ýô« bz«uŽË UNKOB% Íd−¹ w²« WOUù« ÂuÝd«Ë ◊U_« ×bð

Æ 5Q²« U dý œ—«u

© ÊuŁö¦«Ë WFЫd« …œU*« ®

WO?ÐUd« U?N'« l oO?M²?UÐ ¨ fK?:« Á—dI¹ U?0 5Qð W d?ý q Âe²?Kð

Æ 5Q²« ŸUD w UNOKŽ ·—UF² WOM UBB s ¨Èdš_«

© ÊuŁö¦«Ë WU)« …œU*« ®

VŠU?Ë 5Q²« W? dý 5Ð ‚UH?ðôUÐ ©„«d²?ýô«® 5Q²« j? b¹b% r?²¹ ‡ √

ÆqLF«

cšQÐ Âe?²Kð qLF?« WDš w W d?A« tÐ XbI?ð ULŽ jI?« WLO XH?K²š« «–≈ ‡ »

WFł«d f?K−LK sJ1Ë ¨ j?I« WLO vKŽ fK?−LK WUF« W½U?_« WI«u

Æ dšü XË s jI«

ÆjI ÍœuFÝ ‰U¹— n√ 5LšË 5²zU bOH² qJ vB_« WFHM*« bŠ ÊuJ¹ ‡ Ã

©±π® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 17: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© ÊuŁö¦«Ë WÝœU« …œU*« ®

s¹c« œ«d_« sŽË rNF bUF²*« tOH?þu sŽ ◊U_« lbÐ qLF« VŠU Âe²K¹

vK?Ž rJ(« «c¼ Íd?¹Ë ¨ ÷dG« c?N U¼—U²?¹ w²« 5?Q²« W d?A rN½u?uF¹

ÁbŠË u¼ qLF« VŠU ÊuJ¹Ë ¨ rN½uuF¹ s¹c« œ«d_« Ë√ 5KUF« dOž ’Uý_«

oH²¹ rU WOMOQð WMÝ q W¹«bÐ w œbð Ê√ V−¹ w²« ¨ ◊U_« lœ sŽ ‰u¾*«

Æp– dOž vKŽ

© ÊuŁö¦«Ë WFÐU« …œU*« ®

¡UG≈ 5Q²« W dA “u−¹ UNO?KŽ oH²*« UË_« w ◊U_« œ«bÝ ÂbŽ WUŠ w

qOB%Ë 5Q²« UUDÐ …œUF²Ý«Ë WIOŁu« ‰uFH ÊU¹dÝ …d² ¡UN²½« bFÐ WIOŁu«

Wb)« wbI WJ³ýË ÊULC« fK− —UFý≈ 5Q²« W dý vKŽË ¨ oײ*« jI«

Æ pcÐ s¹bL²F*«

© ÊuŁö¦«Ë WMU¦« …œU*« ®

w×?B« ÊUL?C« ‚ËbM? v≈ 5Q?²« UO?KLŽ i?zU s ¡e?ł q¹u% r?²¹

ZzU²½ ¡u? vKŽ ¡e'« «c¼ V?²×¹Ë ¨ w½ËUF²« 5?Q²« ¡ÈœU³ oË w?½ËUF²«

ÆÈdš_« WOÐUd« UN'« WI«u bFÐË 5Q²« W dý UOKLŽ

© ÊuŁö¦«Ë WFÝU²« …œU*« ®

tULŽ_ WÓLÒEÓMÔ*« ‚ËbMB« ·«b¼_ …œb;« W×zö« w×B« ÊULC« fK− —bB¹

Æ© ≥∏ ® …œULK ÎUIË

©≤∞® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 18: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

”œU« qBH«

w×B« 5Q²« ‰ULŽ√ WÝ—U2

© ÊuFЗ_« …œU*« ®

‰ULŽ√ WË«e0 UN ÕdB*« 5Q²« U dý w×B« ÊULC« ‰ULŽ√ WÝ—U2 vu²ð

WöF« «– WL?E½_« s ÁdOžË U dA« ÂU?E½ ÂUJŠ√ ÍdðË ¨ WJKL?*« w 5Q²«

W¹√ wË W×zö« Ác¼ w UNOKŽ hM« r²¹ r ÂUJŠ√ W¹_ W³MUÐ WJKL*« w W¹—U«

Æ Îö³I² U¼—«d≈ r²¹ WIŠô `z«u

© ÊuFЗ_«Ë W¹œU(« …œU*« ®

s UNKO?¼Qð bFÐ ô≈ w×B« ÊULC?« ‰ULŽ√ WÝ—UL0 5Q²« U d?A `L¹ ô

Èdš√ œb* b?¹b−²K WK?ÐU «uMÝ ÀöŁ …b?0 ΫbOI qO?¼Q²« ÊuJ¹Ë ¨ fK?:« q³

ÆWKŁU2

© ÊuFЗ_«Ë WO½U¦« …œU*« ®

Á—«bI w½ËUF?²« w×B« 5Q²« U dý q?O¼Q² ÎUOU ÎöÐUI f?K:« vUI²¹ ‡ √

ÆjI ÍœuFÝ ‰U¹— n√ ÊuLšË WzU

w×B« 5Q²« U d?A ÍuM« b¹b−²« qÐUI ÎUOU ÎöÐU?I fK:« vUI²¹ ‡ »

ÆjI ÍœuFÝ ‰U¹— n√ ÊuLš Á—«bI w½ËUF²«

©≤±® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 19: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© ÊuFЗ_«Ë W¦U¦« …œU*« ®

‰ULŽ√ W?Ý—U2 oŠ w×?B« 5Q²?« ‰U− w WK?UF« 5Q?²« U dA? “u−¹

w×B« 5Q²« WDA½_ WOU*« V½«u?'« qBHР«e²ô« r²¹ Ê√ vKŽ 5Q²« s Èdš√

ÆWOÐUd« WN'« ÁdIð U VŠË WDA½_« s U¼dOž sŽ

© ÊuFЗ_«Ë WFЫd« …œU*« ®

© WJK?L*« w 5Q?²« ‰ULŽ√ WÝ—U?L0 UN Õd?B*« ® 5Q²« U? dý qO¼Q?ð r²¹

b¹b% fK−LKË ¨ ÷d?G« «cN t1bIð r²¹ VKÞ vKŽ ¡UMÐ w×?B« 5Q²« WÝ—UL*

U³KD« w UNMOLCð 5F²¹ w²« U½UO³« ‚UD½Ë WFO³DÐ oKF²ð qOUHð s Á«d¹ U

5½ULŁË WzU ‰öš qO¼Q²« VKÞ w X³« f?K:« vKŽË ¨ UNLOOI² ÂeK¹ U œËbŠ w

ÆVKD« .bIð a¹—Uð s ÎUu¹

© ÊuFЗ_«Ë WU)« …œU*« ®

∫ qO¼Q²« vKŽ ‰uB×K UN³KÞ sL WOU²« «bM²*« .bI²Ð 5Q²« W dý Âe²Kð

ÆW dA« Ê«uMŽË rÝ« ‡ ±

ÆfOÝQ²« bIŽ Ë√ wÝUÝ_« ÂUEM« ‡≤

ÆW¹cOHM²« …—«œù«Ë »b²M*« uCF«Ë …—«œù« fK− ¡UCŽ√Ë fOz— ¡ULÝ√ ‡≥

WIÐU« Àö?¦« «uMK w½u½U VÝU?× q³ s WIb*« W¹uM?« UÐU(« ‡ ¥

Æ…b¹b'« U dAK qLF« WDšË WLzUI« U dAK VKD« .bI²

ÆW¹—«u² ô« UÝ«—b« w WBB²*« W dA« Ë√ qI²*« Í—«u² ô« dO³)« rÝ« ‡ µ

Æ5O½u½UI« UÐU(« wFł«d rÝ« ‡ ∂

©≤≤® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 20: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© ÊuFЗ_«Ë WÝœU« …œU*« ®

UËd?B*«Ë «œ«d?¹û Ϋd¹b?Ið sL?C²?¹ ÎU½UO?Ð qL?F« WD?š sLC?²ð Ê√ V?−¹

VŠ VKD« .bI²? WIŠö« «uMÝ Àö¦K WFu²*« ZzU²M?«Ë WOMH« UBB<«Ë

Æ5Q²« …œUŽ≈ U³Oðdð jD pc Ë ¨ pc ÎUBOBš fK:« ÁbŽ√ Íc« ÖuLM«

© ÊuFЗ_«Ë WFÐU« …œU*« ®

W dA« «e²UÐ Èd?š_« WOÐUd« WN'« q³ s …œU≈ ‚U—SÐ 5Q?²« W dý Âe²Kð

ÆWOU*« …¡ö*« s v½œ_« b(« vKŽ ÿUH(UÐ

© ÊuFЗ_«Ë WMU¦« …œU*« ®

∫ wU²« UNO du²¹ w²« pKð WbI²*« U dA« s —U²¹ Ê√ fK−LK

Æ5Q²« ‰ULŽ√ WÝ—UL0 `¹dB²« ‡ ±

U³?UD*« W'U?FË UI?«u*« WL?E½√ pc Ë w?³D«Ë Í—«œù«Ë w?MH« “UN?'U‡ ‡≤

…—«œ≈ W dý l? bUF²?« d³Ž ULN?*« Ác¼ cOH?Mð sJ1Ë ¨ UI?ײ*« b?¹bðË

ÆfK:« s WBšd WO³Þ U³UD

© ÊuFЗ_«Ë WFÝU²« …œU*« ®

p–Ë ŸUM²ô« »U³Ý√ 5³¹ »UDš Vłu0 5Q²« W dý qO¼Qð sŽ ŸUM²ô« “u−¹

∫ WOU²« ôU(« w

s¹d¹b*« …¡UH? ÂbFÐ Èdš_« WOÐUd« W?N'« s UuKF vK?Ž fK:« ‰uBŠ ‡ ±

ÆrNO W¹—ËdC« WOMN*« U³KD²*« duð ÂbŽË ¨ W dAK 5¹cOHM²«

©≤≥® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 21: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

…—b ÂbŽ v≈ dOA?ð Èdš_« WOÐUd« WN'« s UuKF? vKŽ fK:« ‰uBŠ ‡ ≤

UNð—b ÂbŽ Ë√ rOK« tłu« vKŽ s¹bO?H²*« `UB vKŽ ÿUH(« vKŽ W dA«

ÆWLz«œ …—uBÐ UNð«bNF²Ð ¡Uu« vKŽ

…œU*« w œb;« Áb¹b?& Ë√ qO¼Q²« `M* …—dI*« ÂuÝd?« lœ ÂbŽ WUŠ w ‡ ≥

ÆW×zö« Ác¼ s © ¥≤ ®

© ÊuL)« …œU*« ®

w WB?B² W? dý Ë√ Í—«u² « dO?³Ð W½U?F²ÝôUÐ 5Q?ð W dý q Âe?²Kð

WN−K dO³)« «c¼ ÂbI¹ YO×Ð ¨ WO?ÐUd« WN'« Á—dIð U VŠ W¹—«u² ô« Ub)«

W¹UH? tO ÎU×u? W dAK w?×B« 5Q²« ◊U?A½ sŽ ÎU¹—«u²? « Ϋd¹dIð WO?ÐUd«

ÆdOF²« WÝUOÝË UBB<«

© ÊuL)«Ë W¹œU(« …œU*« ®

WOMOQ?²« VOUÝ_UР«e²ô« s b Q?²¹ Ê√ qI²*« Í—«u² ô« dO³?)« vKŽ 5F²¹

‚UOÝ w dO³)« v?KŽ wG³M¹Ë ¨ WOMH« UBB<«Ë 5Q?²« U «d²ý« »UŠ w

oKF²¹ UL?O WUš UNIObðË W dA?K WOU*« qzU*« WFł«d0 Âu?I¹ Ê√ ◊UAM« «c¼

sŽ W¾ýUM« «bNF²UÐ …dL² …—u?BÐ W dA« ¡UË s UË_« lOLł w b Q²UÐ

Èu² w WOU WOU «œułu UNdBð X% pK²9 W dA« Ê√Ë ¨ 5Q²« ozUŁË

Ê√ Í—«u²? ô« dO?³)« „—œ√ «–≈Ë ¨ W?OÐU?d« W?N'« U?Nðœb?Š w²?« …¡ö*« g?U¼

ÆWOÐUd« WN'« —UFý≈ —uH« vKŽ tOKŽ Âe …du² bFð r WÐuKD*« UBB<«

©≤¥® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 22: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© ÊuL)«Ë WO½U¦« …œU*« ®

5O½u½U 5³ÝU; 5³²J q³ s W?I]b UÐUŠ œ«bŽSÐ 5Qð W dý q Âe²Kð

r²¹ WIÐU?« WM« U¹d− w?DG¹ ‰ULŽ√ d¹dIðË W?JKL*« w qLFU?Ð rN hšd

WOU*« WM« W¹UN?M wU²« ÂUF« s vË_« WŁö¦« —uNA« ‰öš f?K−LK UN1bIð

Æ5Q²« W dA

© ÊuL)«Ë W¦U¦« …œU*« ®

∫wK¹ U0 UN«e²UÐ …œU≈ fK−LK ÂbIð Ê√ WBšd 5Qð W dý q vKŽ

UNð¡ö g?U¼ ÍËU¹ ¡U³ŽQÐ q]L?× dOžË dŠ ÍœUŽ ‰U ”√— UN?¹b ÊuJ¹ Ê√ ‡ ±

Æq_« vKŽ

qJAÐ UNð«bNF²Ð ¡Uu« vKŽ W? dA« …—b 5³¹ qJAÐ V²Š« …¡ö*« gU¼ Ê≈ ‡ ≤

ÆdL²

gU¼ YKŁ ÍËU?¹ w½ËUF²« w×B?« ÊULC« fK: wU ÊUL? »UDš .bIð ‡ ≥

ƉU¹— ÊuOK s¹dAŽË WLš sŽ ÊULC« «c¼ —«bI qI¹ ô Ê√ vKŽ …¡ö*«

© ÊuL)«Ë WFЫd« …œU*« ®

œËbŠ w WOuJ(« d?Ož WO×B« W¹UŽd« Ubš wbI œU?L²ŽUÐ fK:« ÂuI¹

∫ WOU²« ◊ËdA«

ÆW×B« …—«“Ë s tBOšdð - b WO×B« W¹UŽd« od ÊuJ¹ Ê√ ‡ ±

W¾ON« s rNKO−ð - b WO×B« W¹UŽd« dOuð vKŽ ÊuLzUI« œ«d_« ÊuJ¹ Ê√ ‡ ≤

ÆWO×B« UBB²K W¹œuF«

ÎUIË …œu'« U³KD² s v½œ_« b×K ÎUOu² WO×B« W¹UŽd« od ÊuJ¹ Ê√ ‡ ≥

ÆW×zö« Ác¼ s © ±±∞ ® Ë © ±∞π ® 5ðœULK

©≤µ® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 23: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© ÊuL)«Ë WU)« …œU*« ®

sŽ —œU w?ÐU² —UFý≈ V?łu0 WO×B?« W¹UŽd« Ubš w?bI œUL²?Ž« r²¹

u×M« v?KŽ fK−LK ÷dG?« «cN ÍuM« wU?*« qÐUI*« b¹bð 5F?²¹Ë ¨ fK:«

∫ wU²«

ÆbŠ«Ë VO³Þ …œUOF ÍœuFÝ ‰U¹— ≤[∞∞∞ ©±®

Ænu²* ÍœuFÝ ‰U¹— ±∞[∞∞∞ v≈ µ[∞∞∞ ©≤®

ÆbŠ«u« ÂuO« UOKLŽ e «d* ÍœuFÝ ‰U¹— ≤∞[∞∞∞ v≈ ±∞[∞∞∞ ©≥®

Æ…dÝ_« œbF ÎUI³Þ vHA²LK ÍœuFÝ ‰U¹— µ∞[∞∞∞ v≈ ≤∞[∞∞∞ ©¥®

© ÊuL)«Ë WÝœU« …œU*« ®

œb×¹ U?L ¨ © µµ ® …œULK ÎUI?Ë WUŠ q w —dI?*« wU*« qÐUI*« f?K:« œb×Ô¹

Æd³² ¨WObO ¨hOAð e d q¦ Wb)« wbI WOI³ wU*« qÐUI*« fK:«

© ÊuL)«Ë WFÐU« …œU*« ®

¨od*« h?Ošdð V×?Ð W×B« …—«“Ë X?U «–« w×B« o?d*« œUL²Ž« v?GKÔ¹

ÆpcÐ WU 5Q²« U dý dFA¹ Ê√ fK:« vKŽ 5F²¹Ë

©≤∂® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 24: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

lÐU« qBH«

WOMOQ²« WöF« ·«dÞ√ vKŽ ·«dýù«

© ·«dýù« ‚UD½Ë ·«b¼√ ®

©ÊuL)«Ë WMU¦« …œU*« ®

¨ WO×B« WOMOQ²« WODG²« WOuLý vKŽ WÐUd« w×B« ÊULC« fK− vu²¹

UOËR?*«Ë ULN*« cOH?M²Ð WO×B?« WOMOQ²« W?öF« ·«dÞ√ ÂUO s? b Q²«Ë

ÆW×zö« Ác¼ Vłu0 rNÐ WÞUM*«

© ÊuL)«Ë WFÝU²« …œU*« ®

‰Ë«eð w²« 5Q?²« U dý vKŽ WÐUd« W?OËR wu²Ð WOÐUd?« WN'« ÂuIð

UNU? ”√— W¹UH Ë W dA?« …¡ö s b Q²?« qLAð YO×?Ð w×B« 5Q²?« ◊UA½

u×?½ UNðU?«e²UÐ ¡U?u« vK?Ž UNð—b?Ë WOMH?« UNðU?BB?Ë UNu√ W?öÝË

qKš Í√ vKŽ fK:« ŸöÞSÐ WOÐUd« WN'« ÂuIðË ¨ w×B« UNMOQð s s¹bOH²*«

Æ…dIH« Ác¼ w tO≈ …—Uýù« XI³Ý U* ÎUIË 5Qð W dý Í√ lË vKŽ √dD¹ b

© Êu²« …œU*« ®

q³ w×?B« 5Q²« U dý s W? dA qLF« WD?š q¹bFð VKD¹ Ê√ fK?−LK

¨ s¹bOH²?*« `UB W¹UL( ÎU¹—Ëd? Á«d¹ U* ÎUIËË ¨ …b¹bł WOMO?Qð ozUŁË «dÐ≈

UN«dÐ≈ r²¹ r w²« ozUŁu« Ë√ WLzUI« 5Q?²« ozUŁu W³MUÐ p– —UŁ¬ b²9 YO×Ð

Æ bFÐ

©≤∑® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 25: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© Êu²«Ë W¹œU(« …œU*« ®

5Q²UÐ WIKF²*« qLF« qzU lOLł ‰uŠ U½UOÐË UuKF VKÞ fK−LK “u−¹

œuM³UÐ oKF²¹ ULO WUšË W¹œd ôUŠ w fK−LKË Æ WOÐUd« WN'« s w×B«

UNb²?ð w²« UŽu³D*« s p– dO?žË ÖULM« VKD¹ Ê√ w×B« 5Q?²K WUF«

¨s¹bO?H²*« ’Uý_«Ë q?LF« »U×√ l? UNðöÝ«d w? w×B« 5Q²?« W dý

Æw×B« 5Q²« U³UD …—«œ≈ W dý l WFu*« œuIF« pc Ë Ub)« wbIË

© Êu²«Ë WO½U¦« …œU*« ®

¡«dłS?Ð XË Í√ w Ë√ WL?E²M œb? ‰öš ÂUOI?« rNMO?F¹ s Ë√ fK?−LK o?×¹

pc Ë fK:« UUB²š« ‚UD½ w 5Q²?« U dý lOLł vKŽ oOb²«Ë WFł«d*«

Æp– sŽ d¹dI²Ð fK:« b¹ËeðË pcÐ ÂUOI« Èdš_« WOÐUd« UN'« s VKD«

© Êu²«Ë W¦U¦« …œU*« ®

5Q²« U dý s Í√ w s¹cOHM²« 5ËR?*« s Í√ vKŽ kHײ« fK−LK o×¹

ÆpcÐ Èdš_« WOÐUd« UN'« —UFý≈Ë

© Êu²«Ë WFЫd« …œU*« ®

W¹d« UuKF?*« ¡UASÐ rNHþu¹ s¹c« ’Uýú Ë√ f?K:« ¡UCŽ_ `L¹ ô

rJ(« «c?¼ Íd¹Ë ¨ W×?zö« Ác¼ cO?HM²Ð ÂU?OI« ‚UOÝ w? UNOK?Ž ÊuKB×?¹ w²«

¨ WOLÝd« d¹—UI²?« ‚UOÝ w UuKF*« ÁcNÐ r√ b ÊuJ¹ d?š¬ hý Í_ W³MUÐ

b¹b% UNF vM²¹ ô WUŽ «—U³Ž w? UuKF*« ¡UA≈ vKŽ ÂUJŠ_« Ác¼ Ídð ôË

Æ5Q²« U dý s UNMOFÐ W dý

©≤∏® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 26: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© Êu²«Ë WU)« …œU*« ®

dB?²I¹ Y?O×Ð © ∂¥ ® …œU?*« w UN?O≈ —U?A*« Uu?KF*« «b?²Ý« f?K−L?K

∫ WOU²« ÷«dž_« vKŽ UN«b²Ý«

ÆÁb¹b−² Ë√ qO¼Q²« vKŽ ‰uB×K 5Q²« W dý s ÂbI*« VKD« h× ‡ ±

ÆfK:« s …—œUB« UNOłu²« ‡ ≤

s © ±¥ ® …œULK ÎUIË 5Q²« bIŽ sŽ W¾?ýUM« U«e²ö UHU Í√ WIŠö ‡ ≥

ÆÂUEM«

U d?ý ÈbŠ≈ tðc?ð« —«d ÊQAÐ W?bI*« ÈËUJ?A« h× «¡«d?ł≈ —UÞ≈ w ‡ ¥

Æ5Q²«

ÆÂUEM« s © ±¥ ® …œULK ÎUIË UHU<« w X³«Ë dEM« «¡«dł≈ —UÞ≈ w ‡ µ

© Êu²«Ë WÝœU« …œU*« ®

vKŽ lM1 ô © ∂¥ ® …œU*« w …œ—«u« UuKF*« W¹dÝ vKŽ WEU;UР«e²ô« Ê≈

∫ UuKF*« .bIð s b¹bײ« tłË

ÆÈdš_« WOKOLJ²« UN'« Ë√ r U;« Ë√ WOzUCI« UN−K ‡ ±

«– Èdš_« WLE?½_« Ë√ tUJŠ_ ÎUIË ÂUEM?« oO³Dð sŽ WËR?*« …eNłú ‡ ≤

vKŽ UNðULN “U$≈ ÷dG UuKF?*« VKDð UN'« pKð X½U U*UÞ WöF«

ÆW×zö« Ác¼ s © ∂¥ ® …œU*« w …œ—«u« W¹d« jЫuCÐ Âe²Kð Ê√

© Êu²«Ë WFÐU« …œU*« ®

WOMOQ²« ozU?ŁuUÐ oKF²¹ U W¹uð vKŽ ·«dýù« oŠ Èdš_« W?OÐUd« WN−K

WUŠ w Ë√ qLF« sŽ U?NHuð Ë√ 5Q²« W dý WDA½√ dEŠ W?UŠ w p–Ë WLzUI«

ÊULC« f?K− l oOM²?« UNOKŽË ¨ UNUL?Ž√ WDA½_ UN²Ý—U2 h?Ošdð V×Ý

Æp– w w½ËUF²« w×B«

©≤π ® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 27: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© Êu²«Ë WMU¦« …œU*« ®

5Q²« W dý XKš√ «–≈ w×B« 5Q²« ‰ULŽ√ WÝ—U2 qO¼Qð V×Ý fK−LK “u−¹

W dA« Èb? s¹bOH²*« WO?F³ð ÊS qO¼Q²« V?×Ý WUŠ wË ¨ qO¼Q²?« UÞ«d²ýUÐ

W dý XHuð «–≈ ÎUC?¹√ p– Íd¹Ë ¨ qLF« VŠU U¼—U²¹ 5Q?ð W dý v≈ qI²Mð

Æt³×Ý - b qO¼Q²« ÊuJ¹ Ê√ ÊËœ UNULŽ√ WÝ—U2 w —«dL²Ýô« sŽ 5Q²«

© Êu²«Ë WFÝU²« …œU*« ®

Âb²ð r «–≈ w×B« 5Q²« ‰ULŽ√ WÝ—U2 qO¼Qð V×Ý pc fK−LK “u−¹

qO¼Q²« sŽ UNOKð WŠ«d bÐ√ «–≈ Ë√ ΫdNý dAŽ wMŁ« ‰öš qO¼Q²« 5Q²« W dý

ÆdNý√ W²Ý …b* UNULŽ√ WÝ—U2 w —«dL²Ýô« sŽ XHuð Ë√

© ÊuF³« …œU*« ®

l o?OM²?« r²¹ © ∂π ® Ë © ∂∏ ® 5?ðœU*« w UN?O≈ —UA?*« ôU(« «bŽ UL?O

ÆqO¼Q²« V×Ý ‰uŠ WOMF*« UN'«

©ÊuF³«Ë W¹œU(« …œU*« ®

∫ wK¹ U ‰öš s fK:« q¹u9 r²¹

Æ5Q²« U dA ÍuM« b¹b−²«Ë qO¼Q²K wU*« qÐUI*« ‡ ±

ÆWOuJ(« dOž WO×B« Ub)« wbI* ÍuM« œUL²Žö wU*« qÐUI*« ‡ ≤

WzU*UÐ b?Š«Ë l«uÐ p–Ë 5Q²« U d?ý vKŽ WÐUd«Ë ·«dýû w?U*« qÐUI*« ‡ ≥

ÆWIÐU« WMK WIb*« WOU*« rz«uI« VŠ w×B« 5Q²« ◊U√ s

©≥∞® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 28: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

pK²9 w²?« UN'« ¡UHŽ≈ WÝ«—œ dOE½ f?K:« tOKŽ qB×¹ Íc« w?U*« qÐUI*« ‡ ¥

ÆqÐUI*« «c¼ fK:« œb×¹Ë UNM ¡eł Ë√ WOMOQ²« WODG²« s WO³Þ o«d

WM?' UNÐ wC?Ið w²?« pc Ë fK?−LK? WIײ?*« Èdš_« W?OU*« U«d?G« ‡ µ

Ác¼ s © ±±± ® …œU*« w …œb;«Ë w?½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂU?E½ UHU

ÆW×zö«

Æ—UL¦²Ýô« bz«uŽË U³N«Ë UŽd³²« ‡ ∂

Ë√ U³O²?J«Ë ö:« —«b≈ q¦ Èdš√ —œU?B Í√ s WK]B;« WOU?*« mU³*« ‡ ∑

ÆfK:« UNÐ ÂuI¹ b w²« WO³¹—b²« Ë√ W¹—UA²Ýô« ‰ULŽ_«

© ÊuF³«Ë WO½U¦« …œU*« ®

UNK?¼R¹ w²« 5Q²?« U dý WDA?½√ ‰uŠ WUŽ UuK?F dAMÐ fK?:« ÂuI¹

ÂuI¹ U?L ¨ Èdš_« WOÐU?d« UN'« l œb?B« «c¼ w oO?M²« sJ?1Ë ¨ fK:«

ÆÂUEMK W¹cOHM²« W×zö« dOH²Ð WłU(« XC²« U v² fK:«

© ÊuF³«Ë W¦U¦« …œU*« ®

sŽ 5Q²UÐ WöŽ «– WOzUBŠ≈ U½UOÐË ‰Ë«bł s Á«d¹ U dAMÐ fK:« ÂuI¹

ÆUNMOFÐ 5Qð U dA b¹b% ÊËœ qLŽ WMÝ q

©≥±® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 29: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

sU¦« qBH«

WOMOQ²« WöF« ·«dÞ√ 5Ð UöF«

© ÊuF³«Ë WFЫd« …œU*« ®

‚UHðôUÐ U?NðU¹u²×Ë w×?B« 5Q²« WUDÐ r?OLBð UÞ«d²ý« f?K:« œb×¹

ÆWO×B« Ub)« wbIË 5Q²« U dý l „d²A*«

© ÊuF³«Ë WU)« …œU*« ®

∫ wK¹ U …UŽ«d0 Ub)« ubIË 5Q²« U dý Âe²Kð

oH²?ð w²« ¨ WUŽ W?u³I*« WO?öš_«Ë WOMN?*« dO¹UFL?K ÎUIË Ub?)« .bIð ‡ ±

U —U³²Žô« 5FÐ cš_« l UNOKŽ ·—UF²?*«Ë Wu³I*« W¦¹b(« WO³D« VOUÝ_«Ë

U³UD0 Âb?I²« Ub)« wbI* “u?−¹ ôË ¨ VD« ‰U− w ÂbIð s? oIײ¹

ÆtOUFÐ tO≈ dOý√ U l o«u²ð ô Ubš .bI² 5Q²« U dA

W¹—ËdC« ÃöF?« WłUŠ t³KD²ð U? vKŽ …—uBI WO³?D« «¡«dłù« ÊuJð Ê√ ‡ ≤

ÆWLN*« “U$ù

© ÊuF³«Ë WÝœU« …œU*« ®

ubI?Ë 5Q²« U? dýË ozUŁu« W?KLŠ r¼Ë W?OMOQ²?« WöF« ·«d?Þ√ vKŽ

∫ wK¹ U cOHMð w UNOKŽ ·—UF²*« WOMN*« dO¹UF*« ŸU³ð« tB¹ ULO q Ub)«

Æ5Q²« U dý v≈ ozUŁu« WKLŠ q³ s UN²Ë w ◊U_« b¹bð ‡ ±

.bIð vKŽ Wb)« wbI v≈ 5Q²?« U dý q³ s UI«u*« ¡UDŽ≈ WŽdÝ ‡ ≤

ÆWb)« wbI U³UD W¹uð WŽdÝË ¨ s¹bOH²LK ÃöF«

s¹bOH²?LK Wb)« wbI q³? s WOłöF« Wb)« dOu?ð WuNÝË WŽdÝ ‡ ≥

Æ UIײ*« W¹u²Ð 5Q²« U dý W³UD0 Wb)« wbI ÂUO WŽdÝË

©≥≤® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 30: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© ÊuF³«Ë WFÐU« …œU*« ®

WO×?B« W¹UŽd?« ÷dG o«d q?OGAð Ë√ pK?L²Ð 5Q?²« U dA `?L¹ ô

5Qð U d?ý „ö²UÐ WU)« WO×?B« o«dLK `L?¹ ô pc Ë rNOKŽ s?RLK

Æw×

© ÊuF³«Ë WMU¦« …œU*« ®

W dýË © q?LF« VŠU ® WI?OŁu« qUŠ U?L¼ 5Q²« WI?OŁË w bUF²?« UdÞ

Æ5Q²«

© ÊuF³«Ë WFÝU²« …œU*« ®

Æ W dA« UN³KDð w²« UuKF*« lO?L−Ð 5Q²« W dý b¹Ëeð qLF« VŠU vKŽ

sJ1 U?uKF*« Ác?¼ W× w pA?K WuI?F «—d³ 5Q?²« W dA? duð «–≈Ë

VŠU Âe²?K¹Ë Æ p– s oIײ?K w×B« ÊUL?C« fK: d_« ldð Ê√ W? dAK

fK:« wK¦2 ŸöÞ≈Ë WU WÐuKD*« «bM²*« .bI²Ð fK:« VKÞ vKŽ ΡUMÐ qLF«

Æ «bM²*« pKð vKŽ qLF« VŠU dI w

© Êu½UL¦« …œU*« ®

s¹bO?H²L?K WOD?G²« œËbŠË W?IOŁu« ÕU?C¹≈Ë ÕdAÐ q?LF« VŠU? ÂuI¹

ÆUNÐ 5uLA*«

©≥≥® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 31: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© Êu½UL¦«Ë W¹œU(« …œU*« ®

cOHM²Ð qLF?« VŠU ÂuI¹ ¨ ULOKF²«Ë WLE½_« t?Ð wCIð U0 ‰öšù« ÂbŽ l

ÆWb)« «b²Ý« ¡uÝ ÎUUE½ tOKŽ X³¦¹ Íc« bOH²*« o×Ð «¡«e'«

© Êu½UL¦«Ë WO½U¦« …œU*« ®

bOH²?*« „dð bMŽ 5Q²?« W dý v≈ 5Q²« U?UDÐ …œUŽ≈ qLF« V?ŠU vKŽ

QAMð n¹—UB W¹√ sŽ ÎôËR ÊuJ¹Ë ¨ 5Q²« WIOŁË …b ¡UN²½« bMŽ Ë√ t¹b qLF«

Æ◊dA« «cNР«e²ô« ÂbŽ W−O²½

© Êu½UL¦«Ë W¦U¦« …œU*« ®

œuIŽ «dÐSÐ lUM*« d?Ouð u×½ UNðU«e²UÐ ¡Uu« qO³Ý w? 5Q²« W dý ÂuIð

W¹UŽd« o«dË U?OHA²LK “u−¹Ë Æ s?¹bL²F Wbš wbI l? WO× Ubš

qÐUI0 s?¹bOH²*« Z?UFð Ê√ 5Fł«d*« Âu?LF UNušœ ÕU?²*« WOuJ(« W?O×B«

Æ5Q²« U dý tKLײð ÍœU

© Êu½UL¦«Ë WFЫd« …œU*« ®

ÊËœ UOHA²*«Ë 5OzUBš_« Èb ÃöF?« wIKð sJ1 jI Wz—UD« ôU(« w

wbI WDÝ«uÐ ÃöF« vKŽ ÎUC¹√ r?J(« «c¼ Íd¹Ë ¨ WOË√ W¹UŽ— od s WUŠ≈

ÂbŽ WUŠ wË ¨ WO×B« UbK ΫœuI?Ž 5Q²« W dý rNF luð r s2 Ubš

—«dI²Ý« bFÐ r?NKI½ r²O e d*« «c¼ w? ÃöF« WK«u vKŽ 5Q²?« W dý WI«u

ÆWb)« wbI WJ³ý e «d bŠ√ v≈ WO×B« rN²UŠ

©≥¥® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 32: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© Êu½UL¦«Ë WU)« …œU*« ®

tzU?³Þ√ Ë√ tO?Hþu? bŠ√ ÂUO? WUŠ w? Wb)« Âb?I vK?Ž WO?ËR*« Êu?Jð

ÆWb)« .bIð «b²Ý« …¡UÝ≈ Ë√ d¹Ëe²« Ë√ q¹UײUÐ

© Êu½UL¦«Ë WÝœU« …œU*« ®

fK−?LK “u−¹Ë ¨q_« v?KŽ WOU²« d?UMF« WO×?B« Ub)« bIŽ s?LC²¹

∫WOMF*« ·«dÞ_« 5Ð WöF« rEM¹ ÍœUýd²Ý« Ubš bIŽ Õ«d²«

ÆUNÐ ‰öšù« WUŠ w W³ł«u« «¡«e'«Ë W d²A*« U«e²ô«Ë ‚uI(« ©±®

«¡«dłù«Ë ◊Ëd?AK ÎUI?Ë WOŽu?M« …œu'« Èu²?0 Wb?)« wbI «e?²« ©≤®

ÆW×zö« Ác¼ s ©±±∞® Ë ©±∞π® 5ðœU*« w …œ—«u«

s ©∑µ® …œU*« ÂUJŠ_ ÎU?IË WHKJ²« WOU?F U³KD² …UŽ«d0 Wb?)« ÂbI «e²« ©≥®

Æp– l oH²¹ U0 WO³Þ UHËË ÃöŽ s tbI¹ U ¡vON¹ Ê√Ë W×zö« Ác¼

UH?u« sŽ WI?ײ*« m?U³*« W¹u?ðË ¨W¹u?²« «¡«dł≈Ë —uł_« —«b?I ©¥®

ÆUNd - w²« WO³D«

Æ «—«c½ù« pKð WKNË «—«c½ù« tOłu² WI³*« UÞ«d²ýô« ©µ®

ÆWO×B« Ub)« bIŽ sŽ W¾ýUM« UŽ«eM« W¹uð WI¹dÞ ©∂®

© Êu½UL¦« Ë WFÐU« …œU*« ®

ÃöFÐ Wb)« ÂbI ÂUO WUŠ wË ¨bOH²*« W¹u¼ s oIײ« Wb)« ÂbI vKŽ

ÆÃöF« «c¼ nOUJð qLײ¹ t½S s¹bOH²*« dOž s hý

©≥µ® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 33: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© Êu½UL¦«Ë WMU¦« …œU*« ®

qJAUÐË s¹b?OH²*« ÃöŽ vKŽ W³ðd²?*« tðUIײ0 W³UD*« W?b)« ÂbI vKŽ

Æ‚UIײÝô« a¹—Uð s ÎUu¹ π∞ sŽ b¹eð ô …b ‰öš 5Q²« W dý l tOKŽ oH²*«

© Êu½UL¦«Ë WFÝU²« …œU*« ®

nË w p–Ë fK:« sŽ —bB¹ Íc« eOd²« ÂUEMР«e²ô« Wb)« ÂbI vKŽ

Æ UIײ*UÐ W³UD*«Ë UN²HKJðË ÃöF« ôUŠ

© ÊuF²« …œU*« ®

l 5Q?²« W dý l? WO×B?« Ub)« .bI?ð bIŽ ¡UG?≈ Wb)« ÂbI?* “u−¹

vKŽ WU(« Ác¼ wË ÆtðUIײ œ«b?Ý w dšQ²« WUŠ w ¡UGù« ◊Ëdý WEŠö

ÆpcÐ qLF« »U×√ ⁄öÐ≈ 5Q²« W dý

© ÊuF²«Ë W¹œU(« …œU*« ®

∫ wK¹ U0 ÂUOI« WOMOQ²« WODG²« ÊU¹dÝ ¡bÐ bMŽ 5Q²« W dý vKŽ

WO×O?uð U³O² pc? Ë s¹bOH²?LK 5Q²« UU?D³Ð WIOŁu« q?UŠ b¹Ëeð ‡ √

Ub)« wbI WJ³?ýË U¼œËbŠË WOMOQ²« WODG²« ‚UD½Ë W?IOŁu« sLC²ð

WODG²« ¡bÐ bMŽ wKFË wLÝ— qJAÐ UNLOKð qLF« VŠU vKŽË ¨s¹bL²F*«

Æs¹bOH²LK WOMOQ²«

WODG?²« v≈ WIOŁu« qU?Š ÂULC½UÐ s¹bL?²F*« Ub)« wbI W?J³ý ⁄öÐ≈ ‡ »

Æ błË Ê≈ WOUù« UODG²« pc Ë WOMOQ²«

©≥∂® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 34: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© ÊuF²«Ë WO½U¦« …œU*« ®

WJ³ý .bI²Ð p–Ë s¹bOH²*« ·Ëdþ …U?Ž«d WIOŁu« qUŠË 5Q²« W dý vKŽ

ÊËdDC¹ ô qJAÐ ¨rNKLŽ l«uË s¹bOH?²*« UłUO²Š« l VÝUM²ð Wbš wbI

ÆWJ³A« ×Uš Wbš ÂbI s Wb)« vKŽ ‰uB×K tF

© ÊuF²«Ë W¦U¦« …œU*« ®

s bL²F? Wbš ÂbI q l WO×? Ubš bIŽ «dÐSÐ 5Q²« W? dý Âe²Kð ô

tO f½Qð s? s¹bL²F*« Ub)« wb?I 5Ð s —U²ð Ê√ W dAK?Ë ¨fK:« q³

ÆWO×B« Ub)« bIŽ U³KD² WO³K² Ub)« qC√ .bIð vKŽ …—bI«

© ÊuF²«Ë WFЫd« …œU*« ®

ÆWIOŁË qJ œuIŽ rNF Âd³*« Wb)« wbI q «b²ÝUÐ 5Q²« W dý Âe²Kð ô

© ÊuF²«Ë WU)« …œU*« ®

‰öš ÃöF« nOUJð qL% vKŽ WI«u?*« VKÞ vKŽ œd« 5Q²« W dý vKŽ V−¹

fK:« lC¹Ë ÎUOÐU² »U³Ý_« `Ouð V−O WI«u*« ÂbŽ WUŠ wË ¨WIOœ 5²Ý

ÆÊQA« «c¼ w Wb)« dO¹UF

©≥∑® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 35: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© ÊuF²«Ë WÝœU« …œU*« ®

W³«d* 5¹œuFÝ ¡U³Þ√ WOŽULł Ë√ W¹œd …—uBÐ UN¹b s=OFð Ê√ 5Q²« U dA

© ∑µ ® …œU*« w W×u*« WHKJ²« WOUF œËbŠ w ÃöF« UÞ«d²ýUР«e²ô« Èb

5¹œuFÝ ¡U³Þ√ 5OFð —cFð WUŠ wË Æ s¹bOH²*« bŠ√ ÃöŽ ¡UMŁ√ W×zö« Ác¼ s

dOž ¡U?³Þ√ l bUF²?K ¡UM¦²?Ý« VKDÐ fK−?LK ÂbI²?ð Ê√ 5Q²« U dA? sJ1

5OzUBš_« s «u½uJ¹ Ê√ bÐ ö …eOL²?*« WO³D« «¡UHJ« h¹ U U√ ª 5¹œuFÝ

U dý vKF WždH²*« dOž «—UA²Ýô« VKÞ WUŠ wË Æ 5¹œuF« 5¹—UA²Ýô«Ë

ŸUDI?« w 5KUF« 5?¹œuF« 5¹—U?A²Ýô«Ë 5OzUB?š_UÐ 5F²ð Ê√ 5?Q²«

ÆÂUF«

© ÊuF²«Ë WFÐU« …œU*« ®

ÊuFC¹ ôË wMN ‰ö?I²Ý« 5Q²« U dý Èb qLFK 5M?OF*« ¡U³Þú ÊuJ¹

qšb²« rN o×¹ ôË W³«d*« ULN* rNðdýU?³ w WO³D« UOC²ILK ô≈ rNz«—¬ w

Æs¹bOH²*« ÃöŽ Ë√ ¨ w³D« ÃöF« w

© ÊuF²«Ë WMU¦« …œU*« ®

5Q²« U dý w 5?KUF« ¡U³Þ_« b¹Ëe²Ð ÊËbOH²*«Ë U?b)« ubI Âe²K¹

W“ö« «b?M²*« WU r?NdBð X% «u?FC¹ Ê√Ë ¨ WÐuKD?*« UuKF*« lO?L−Ð

¡U³Þú “u−?¹Ë ¨ W×zö« Ác¼ s © π∂ ® …œU*« ÂUJ?Š_ ÎUIË W³«d*« ‰ULŽQ?Ð ÂUOIK

hšd vHA²* W?O³D« UHK*«Ë w³D« ·«dýù« VðUJË vH?A²*« dÐUMŽ ‰ušœ

…—ËdC« wC?²Ið ULMOŠ p?–Ë tłöŽ tO Íd−¹ Ë√ ¨ s?¹bOH²*« bŠ√ t?O ZuŽ

ÆwMF*« vHA²*« l oOM²UÐ rNO≈ …bM*« W³«d*« ULN “U$ù

©≥∏® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 36: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© ÊuF²«Ë WFÝU²« …œU*« ®

UOöšQ?Ð töš≈ Ë√ ÎUO³Þ t²?OK¼√ ÂbŽ X³¦ð s? vKŽ ÷«d²Žô« oŠ fK?−LK

ÆWMN*«

© WzU*« …œU*« ®

ÎUu¹ 5²Ý sŽ b¹eð ô …b w Wb)« wbI UIײ œ«bÝ 5Q²« W dý vKŽ

ÆW³UD*« a¹—Uð s

© WzU*« bFÐ vË_« …œU*« ®

wË ¨ U³U?D*« mK³ W¹u?ð vKŽ ‚UHðô« Wb?)« wbIË 5Q²« W? dý vKŽ

w×?B« ÊULC?« fK−? v≈ ·ö)« W?UŠ≈ ULN?M Í_ sJ?1 ‚UHðô« ÂbŽ W?UŠ

Æw½ËUF²«

©WzU*« bFÐ WO½U¦« …œU*« ®

l Wb?)« wbI bŠ√ l? WO×B« U?b)« bIŽ ¡UG≈ 5?Q²« W dA? “u−¹

Âd³*« bIF« w UNOKŽ ’uBM?*« ¡UGù« ◊Ëdý pc Ë ¨ …œb;« —«c½ù« WKN …UŽ«d

WI«u bFÐ Wb?)« .bI²Ð ÎUOzeł Ë√ ÎöU Îôöš≈ Wb)« ÂbI s? X* «–≈ ULNMOÐ

ÆÈu²*« fHMÐ tMŽ q¹bÐ 5OFðË WIOŁu« qUŠ

©≥π® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 37: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© WzU*« bFÐ W¦U¦« …œU*« ®

b¹b×?² UN³KD?ð w²« UuKF?*« lOL−Ð 5Q?²« W dý b¹Ëe²?Ð bOH²*« Âe?²K¹

5Q²?« W dý oðU?Ž vKŽ WF?«u« Ub)« U«e?²« Ë√ Wz—UD?« WU(« qO?UHð

Æ U«e²ô« pKð ‚UD½Ë

© WzU*« bFÐ WFЫd« …œU*« ®

s bL²F*«Ë ÎUUE½ hšd*« VO³D« q³ s? tOKŽ nAJ« r²¹ ÊQÐ bOH²*« Âe²K¹

WU(« Ác¼ w qLײðË p– w W dA« X³ž— «–≈ 5Q²« W dý tMOFð Íc« fK:«

ÆnAJ« nOUJð

© WzU*« bFÐ WU)« …œU*« ®

ÂbI* W?¹uN« U³?Ł≈Ë 5Q²« W?UDÐ .bI?²Ð ÃöF« VK?Þ bMŽ bO?H²*« Âe?²K¹

ÆÃöFK W“ö« U½UO³« qO−ð bFÐ tO≈ U¼bOF¹ Íc« Ub)«

© WzU*« bFÐ WÝœU« …œU*« ®

sL 5?KUF« ¡U³?Þ_« Ë√ WOË_« W¹UŽd?« o«d bŠ√ WFł«d?0 bOH²?*« ÂeK¹

—«dIÐ vHA² Ë√ wzUBš√ v≈ q¹uײ?« ÊuJ¹Ë ¨ t …bL²F*« Wb)« wbI WJ³ý

ÆÂUF« VO³D« s

©¥∞® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 38: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© WzU*« bFÐ WFÐU« …œU*« ®

VO³D« WF?ł«d0 …dýU³ tUO WUŠ w n?AJ« nOUJð ‚d bOH²?*« q]Lײ¹

ÆWIOŁuUÐ `u u¼ UL Í—UA²Ýô« Ë√ wzUBš_«

© WzU*« bFÐ WMU¦« …œU*« ®

ÃöŽ UN?O ÊuJ¹ w²?« ôU(« vKŽ UO?HA²*U?Ð .uM²UÐ W?Ou²« dB?²Ið

UŠ«dł s …œUH²Ýô« ‰U(« «c¼ w sÒOF²¹Ë ·U? dOž WOł—U)« …œUOFUÐ bOH²*«

dO?ž vHA?²? WFł«d?0 bOH?²?*« ÂUO W?UŠ wË b?Š«u« Âu?O« U'U?F Ë√

ÆÃöF« WHKJð w ‚dH« qLײРÂe²K¹ t½S WUŠù« ‚«—Ë√ w œb;« vHA²*«

©¥± ® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 39: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

lÝU²« qBH«

WbI*« Ub)« …œuł ÊUL

© WzU*« bFÐ WFÝU²« …œU*« ®

…—b?I« «– W?Ou?J(« W?O×?B« U??ÝR*« l? ÊËUF?²U?Ð fK?:« œb×?¹

ULO? WbI*« Ub)« …œu?ł vKŽ WEU×?LK ÎUI³? U¼d«uð Vł«u« U?Þ«d²ýô«

ÆÂUEM« s © ±∂ ® …œU*« ÂUJŠ√ –UH½SÐ oKF²¹

∫ wK¹ U …UŽ«d 5F²¹ ’uB)« tłË vKŽ UÞ«d²ýô« b¹b% ‚UOÝ wË

bOI²« Wb)« wbI vKŽ V−¹ w²« WOŽuM« …œu'« U³KD²* v½œ_« b(« duð ‡ ±

ÆUNÐ

le?¹ w²« Ë√ U¼d?Ouð 5F?²¹ w²« W?OłöF«Ë W?OBO?A²« Ub?)« —«d≈ ‡ ≤

Æ5Q²« W dý WIH½ vKŽ UN1bIð

ÆWOŽuM« …œu'« vKŽ WEU;UÐ WIKF²*« «¡«dłùUÐ Wb)« wbI «e²« ‡ ≥

© WzU*«bFÐ …dýUF« …œU*« ®

∫ v½œ√ b× wK¹ U WOŽuM« …œu'« vKŽ WEU;UÐ WIKF²*« «¡«dłù« wDGð

Æs¹bL²F*« Ub)« wbI* w³D« nAJ« ·dGÐ WU)« dO¹UF*« ‡ ±

UNF«u w …bL²F*« UHu²*«Ë «œUOF«Ë UOHA²*« vKŽ rE²M*« gO²H²« ‡ ≤

×Uš s 5K¼R*« s rNMOF¹ s? Ë√ fK:« wHþu q³ s o³ —«c½≈ ÊËœË

ÆfK:«

…œu'« jЫu vKŽ WEU;UÐ U¼bNFð Y?OŠ s WO×B« Ub)« œuIŽ rOOIð ‡ ≥

ÆWOŽuM«

sŽ bUF²UÐ ’U)« rNÐUŠ vKŽË «uMÝ ÀöŁ q ÂUOI« Wb)« ubI Âe²K¹ ‡ ¥

wbI «e²?« Èb ”UOË rOOI² h?² Í—UA²Ý« V²J l? fK:« o¹dÞ

’U)« d¹dI²« s …—uBÐ fK:« b¹Ëe?ðË WOŽuM« …œu'« U³KD²0 Wb)«

ÆœUL²Žô« ¡UG≈ fK−LK sJLO ◊dA« «cNÐ Wb)« ÂbI ‰öš≈ ‰UŠ wË pcÐ

©¥≤® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 40: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

dýUF« qBH«

UŽ“UM*« W¹uðË «¡«e'«

© WzU*« bFÐ …dAŽ W¹œU(« …œU*« ®

UN'« s ¡UCŽ√ W²Ý s W½uJ fK?:« fOz— s —«dIÐ d¦ √ Ë√ WM' qJAð

w×B?« ÊULC« ÂUE½ U?HU WM' v?Lð ÂUEM« s? © ±¥ ® …œU*« w …œb;«

¡«e'« «c¼ lu¹Ë VÝUM*« ¡«e'« —«d≈Ë ÂUEM« ÂUJŠ√ UHU w dEMK w½ËUF²«

5²Ý ‰öš rUE*« Ê«u¹œ ÂU√ —«dI« «c¼ s rKE²« “u−¹Ë fK:« fOz— s —«dIÐ

ÆtžöÐ≈ s ÎUu¹

© WzU*«bFÐ …dAŽ WO½U¦« …œU*« ®

ozU?Łu« WKL?ŠË s¹bOH?²*« 5Ð Q?AMð w?²« UHU?<« w WM−?K« Ác¼ dE?Mð

Æ Ub)« wbIË 5Q²« U dýË

© WzU*«bFÐ …dAŽ W¦U¦« …œU*« ®

s ÎUu¹ 5Fð ‰öš fK:« ÂUŽ 5_ W?ÐU² WöF« ·«dÞ√ s ÈuJA« ÂbIð

ÆÈuJA« Ÿuu tOKŽ Vðdð Íc« ·ö)« ŸuË a¹—Uð

© WzU*«bFÐ …dAŽ WFЫd« …œU*« ®

w dEMð w²?« WM−K« v≈ WbI*« ÈuJ?A« WUŠSÐ fK−LK WU?F« W½U_« ÂuIð

ÆÂUEM« «c¼ ÂUJŠ√ UHU

©¥≥® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 41: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© WzU*« bFÐ …dAŽ WU)« …œU*« ®

U«dG?« pc Ë ÂUE?M« «c¼ ÂUJ?Š√ WHU?0 WU)« WO?U*« «¡«e'« WL?O œ—uð

ÆWOU*« W×zö« tOKŽ hMð U VŠË fK:« v≈ © ±±∂ ® Ë © ±±± ® 5ðœU*« w …œb;«

© WzU*« bFÐ …dAŽ WÝœU« …œU*« ®

ÊuJO ¨ ‰u³I ⁄u Í√ vKŽ bM²ð ôË W×O× dOž ÈuJA« Ê√ WM−K X³Ł «–≈

Æw UA« oŠ w VÝUM*« ¡«e'« Õ«d²« Ë√ W“ö« «¡«dłù« –Uð« UN

© WzU*« bFÐ …dAŽ WFÐU« …œU*« ®

‰U¹— n√ mK³ð …QUJ fK:« lb¹Ë ¨ …—ËdC?« XŽœ U q WKł WM−K« bIFð

ÆuCŽ qJ WM« w ‰U¹— n√ s¹dAŽ sŽ b¹eð ô√ vKŽ WKł q sŽ uCŽ qJ

© WzU*« bFÐ …dAŽ WMU¦« …œU*« ®

ÆWM−K ÈËUJA« .bI² WOKOBH²« «¡«dłù« œ«bŽSÐ fK:« ÂuI¹

©¥¥® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 42: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

dAŽ ÍœU(« qBH«

oO³D²« eOŠ W×zö« ‰ušœË WOUI²½ô« ÂUJŠ_«

© WzU*« bFÐ …dAŽ WFÝU²« …œU*« ®

Ub)« wbI? œUL²Ž«Ë w×B« 5Q²?« U dA qO¼Q²« «¡«dłS?Ð ¡b³« r²¹

ÆW×zö« Ác¼ —Ëb bFÐ ÂUEM« «c¼ ÂUJŠ√ rNKLAð s¹c«

© WzU*«bFÐ ÊËdAF« …œU*« ®

∫ wU²« ‰Ëb'« VŠ qLF« »U×√ vKŽ W×zö« Ác¼ o³Dð

WzUL?Lš sŽ WO³Mł_« U?N²ULŽ œbŽ b¹e¹ w?²« W¹œdH« UÝR?*«Ë U dA« ‡ ±

ÆW×zö« —Ëb a¹—Uð s ÂUŽ ‰öš hý

‰öš hý WzU? sŽ WO³Mł_« UN²?ULŽ œbŽ b¹e¹ w²« U?ÝR*«Ë U dA« ‡ ≤

ÆW×zö« —Ëb a¹—Uð s 5UŽ

a¹—Uð s «uMÝ ÀöŁ ‰öš ÂUEMUÐ 5uLA*« œ«d_«Ë ‰ULŽ_« »U×√ lOLł ‡ ≥

ÆW×zö« —Ëb

© WzU*«bFÐ ÊËdAF«Ë W¹œU(« …œU*« ®

WËR ÊuJð bUF²« ·«dÞ√ ÊS ÂUEM?« cOHMð q³ 5Qð ozUŁË «dÐ≈ WUŠ w

…œU*« w ¡Uł U …UŽ«d? l ¨ W×zö« Ác¼ —Ëb s ÂUŽ ‰öš UNðU?«e²« ¡UN½≈ sŽ

vKŽ «uK?BŠ «–≈ Ue²ô« fHMÐ —«d?L²Ýô« rN “u−¹Ë W×?zö« Ác¼ s © ±≤∞ ®

Ê√ WU(« Ác?¼ w ◊d²A¹Ë ¨ WI?ÐU« rNðU?³Oðdð w —«d?L²ÝôUÐ fK:« W?I«u

ULN²ŽUD²ÝU?Ð ÊuJ¹ Ê√Ë bL²F Wb)« ÂbI ÊuJ¹ Ê√Ë WK¼R? 5Q²« W dý ÊuJð

ÆW¹cOHM²« W×zö«Ë ÂUEM« ÂUJŠ_ ÎUIË UNðU«e²« WK«u

©¥µ® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 43: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

© WzU*« bFÐ ÊËdAF«Ë WO½U¦« …œU*« ®

ÆW×B« d¹“Ë s —«d pcÐ —bB¹Ë ¨W×zö« Ác¼ q¹bFð Õ«d²UÐ fK:« h²¹

© WzU*«bFÐ ÊËdAF«Ë W¦U¦« …œU*« ®

√b³¹Ë©±®

WOLÝd« …b¹d'« w dAMðË W×?B« d¹“Ë s —«dIÐ W×zö« Ác¼ —bBð

ÆU¼—«b≈ a¹—Uð s Uu¹ 5Fð bFÐ ÂUEM« cOHMð W¹«bÐ s «—U³²Ž« U¼cOHMð

Ƈ¼±¥≤≥إر∞ a¹—UðË ©≥∏π∂® r— œbF« w ÈdI« Â√ …b¹d−Ð dA½ ©±®

©¥∂® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 44: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

w½ËUF²« w×B« ÊULC« WIOŁË

© ±∞Ø ® r— wJK*« ÂuÝd*U?Ð —œUB« w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂU?EM ΫcOHMð

r— W?×B« d?¹“Ë —«dIÐ …—œU?B« W¹c?OHM?²« t²?×zôË ‡¼ ±¥≤∞صر a?¹—UðË

ÆÊQA« «c¼ w ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ a¹—UðË ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW dý v≈ ÂbIð b W?IOŁu« qUŠ Ê√ U0Ë

WIO?Łu« …cN ÎUÝU?Ý√ qJAOÝ ® w?Dš VKDÐ © W d?AUÐ bFÐ U?LO UNO?≈ —UA¹Ë ®

Ë√ tOUF?ÔË tOKŽ ÎUIŠô ·uu*« 5?Q²« ¡«dł≈ ÷dGÐ ¨ © UNM? ¡«e−²¹ ô Ϋ¡ełË

—UA*«Ë WIOŁu?« ÁcNÐ WId*« WLzUI« w? r¼ƒULÝ√ Wł—b*« rNOUFÔË t?OHþu vKŽ

ÆÁb¹bð vKŽ o«Ë Ë√ „«d²ýô« œbÝ bË ¨ rNOKŽ s]R*UÐ bFÐ ULO rNO≈

WODG?ð vKŽ WIOŁu« qU?Š l tOUFÐ tO≈ d?OýÔ√ U Vłu0 oH²ð W? dA« ÊS

Èb*« v≈Ë ¨ W?IOŁu« Ác¼ V?łu0 rNOK?Ž sRLK W?O×B« W¹U?Žd« dOuð U?IH½

W dý q?³ s 5MO?F*« Wb)« wb?I WJ³ý ‰ö?š s ¨ UNÐ 5M?O³*« WI¹d?DUÐË

œËbŠË «b?¹b%Ë U?H¹d?FðË UÞ«d?²ýô ÎU?Ëœ p– w Ÿu?C)« l? 5Q?²«

fK− s? …dI ® WOU≈ o?Šö W¹√Ë WIOŁu?« Ác¼ UNOKŽ qL?²Að w²« WO?DG²«

ÆÎUIŠô UNOKŽ oH²¹ © w½ËUF²« w×B« ÊULC«

©¥∑® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

5Q²« W dý rÝ«

Page 45: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

‰Ë_« rI«

UH¹dF²«

ULM¹√ d]HÔð ·uÝ WOU²« dOÐUF?²«Ë «—U³F«Ë ULKJ« ÊS 5Q²« «c¼ ÷«dž_

‡∫ ÁU½œ√ …œ—«u« UH¹dF²K ÎUIË UNðUId Ë√ UNIŠö Ë√ WIOŁu« w œ—Ë

Æ5Q²« …b ‰öš lI¹ lu²Ô dOž wdÓŽ ÀÓbÓŠ Ë√ WOdŽ WÐU≈ ∫ ÀœU(« ‡ ±

…—ËdCUÐ VKD²¹Ë ¨ tOKŽ sR*« hA« VOB¹ Íc« ¡«b« Ë√ ÷d*« ∫ WKF« ‡ ≤

Æ5Q²« …b ‰öš ¨ hšd VO³Þ s WO³Þ W'UF vKŽ ‰uB(«

¨fID« ¨¡«cG« s WMOF Ÿ«u½_ ¨ WUš WHBÐ ¨ œdH« f% ∫ WOÝU(« ‡ ≥

¨ÊœUF*« ¨ U½«uO(« ¨ «dA(« ¨ UðU³M« s Èdš√ UŁb× W¹√ Ë√ lK]D« —U³ž

‰UBðô« UN³³¹ WO½bÐ qF œËœ— œdH« w½UF¹ YOŠ ¨ Èdš_« œ«u*« Ë√ dUMF«

¡uÝ ¨u?Ðd« q¦ ôU?Š w V]³?²¹ U?2 œ«u*« pK²?Ð dýU³?*« dOž Ë√ dýU?³*«

ÆŸ«bB« ¨ U1e _« ¨ WO=AI« vL(« ¨ „UJ(« ¨rCN«

© ‰UFÔ*« Ë√ nþu*« ® ÂUEM?UÐ ‰uLA*« hA« ∫ © tOKŽ sR?*« ® bOH²*« ‡ ¥

ÆWIOŁu« ÁcNÐ od*« rNOKŽ s]R*« ’Uý_« ‰Ëbł w ×b*«

sL WOM?OQ²« WODG²« U?NKLAð w²« WO×?B« Wb)« dOuð UIH?½ ∫ WFHM*« ‡ µ

ÆWIOŁu« ‰Ëbł w WMO³*« œËb(«

qÐUI WIOŁu« qUŠ q³? s lb« Vłu²*« mK³*« u¼ ∫ © „«d²ýô« ® jI« ‡ ∂

Æ5Q²« …b ‰öš WIOŁu« U¼duð w²« WOMOQ²« WODG²«

Ϋœułu ÊuJ¹ Íc« wzUM³« Ë√ wzUOLOJ« Ë√ wHOþu« qK)« ∫ wIKÓ)« Á^uA²« ‡ ∑

ÆWO¾O³« q«uFK W−O²½ Ë√ WŁ«—uUÐ ¡«uÝ …œôu« q³ …œUŽ

…œb;« bOH²LK WŠU²?*« WOÝUÝ_« WO×B« lUM*« w¼ ∫ WOMOQ²« WODG²« ‡ ∏

ÆW×zö« ÁcNÐ WId*« 5Q²« WIOŁuÐ

Vł«u« ¡e'« w¼ ∫ © lb« w? W —UA*« ® qL?ײ« Ø ŸUD²ô« W?³½ ‡ π

WUŠ w © tOKŽ sR*« ® bOH²?*« q³ s © WIOŁu« ‰Ëbł w œb;« ® Áœ«bÝ

ÆWOł—U)« «œUOF« w VO³D²«

pK²Ð q?−Ë WIOŁu« qU?Š Èb ÎUOKF qLF?« ‰Ë«e¹ hý Í√ ∫ nþu*« ‡ ±∞

©∂µ® sÝ WOMOQ²« WODG²K tU?LC½« XË mK³¹ r Íc«Ë tðö−Ý w WHB«

ÆÎUUŽ

©¥π ® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 46: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

∫ ‰UÓFÔ*« ‡ ±±

rOI*«Ë WIOŁu« qUŠ ö−Ý w WHB« ÁcNÐ ÊuK−*« UłËe« Ø ÃËe« ‡ √

ÆW¹œuF« WOÐdF« WJKL*UÐ WOUE½ WU≈

Êu?uH?J*« œôË_« Ë√ U?łËe« Ë√ ÃËe?« s Í√ œôË√ Ë√ n?þu*« œôË√ ‡ »

vKŽ rN?²UŽ≈ w ÊËbL²F*« W?¹œuF« WOÐdF« W?JKL*UÐ ÊuLOI?*« ÎUUE½

ÆWIOŁu« qUŠ ö−Ý w WHB« pK²Ð 5K−*«Ë nþu*«

dLŽ b?¹RðË X³¦ð w?²« «bM²*« l?OLł ∫ W³U?DLK …b¹R*« «b?M²*« ‡ ±≤

WO?MOQ?²« WOD?G²« ÊU?¹dÝË t²?¹u¼Ë t²?OM?łË tOKŽ s?R*« h?A«

UL ¨ n?OUJ²« œ«b?ÝË W³UD*« p?Kð tMŽ W¾?ýUM« Àb(« ŸuË U?ÐöË

¨ ôUB?¹ù«Ë ¨ dOð«u?H«Ë ¨ W?ÞdA« d?¹dIð q?¦ Èdš√ «b?M²? qL?Að

«bM²? W¹√Ë ¨ UOu²«Ë W?UŠù« ¨ VO³D« d?¹dIð ¨ WO³D?« UHu«Ë

ÆW dA« UN³KDð b Èdš√ WOK√

lb« ÂbŽ ö?ONð ∫ W dA« »U?Š vKŽ Ë√ dýU³*« bO?OI²« ”UÝ√ ‡ ±≥

q³ s 5M]OF*« Wb)« w=bI Ë√ Âb?I Èb rNOKŽ s]R*« ’Uýú …du*«

»UŠ vKŽ …d?ýU³ n¹—UB*« pKð lO?Lł bO pc ÎUIË r²¹ Y?OŠ W dA«

ÆW dA«

ÁbMŽ ¡Èb?²³ð Íc«Ë W?IOŁu« ‰Ëbł w? sÒO³*« a?¹—U²« ∫ ¡«b²?Ðô« a¹—Uð ‡ ±¥

ÆWOMOQ²« WODG²«

W dA« t?OKŽ o«uðË WI?OŁu« qUŠ Áœb×¹ Íc?« a¹—U²« ∫ –UHM« a¹—Uð ‡ ±µ

sR hý ·cŠ Ë√ WUùË√ WIOŁu« Ác?¼ Vłu0 hA« WODGð ¡b³

ÆWIOŁu« w tOKŽ

s tOKŽ lu?Ë Œ—R wLÝ— Öu/ vKŽ W dA« Á—b?Bð bM² ∫ o×K*« ‡ ±∂

f1 ô YO×Ð ¨ WIOŁu« w q¹bFð Í√ W?× vKŽ qOb pcÐ ‰u nþu

ÆWIOŁu« qUŠ s wDš VKÞ vKŽ ΡUMÐ ¨ WOÝUÝ_« WODG²«

hšdË W dA«Ë WIOŁu« qUŠ s ‰u³I bL²F w× od ∫ vHA²*« ‡ ±∑

b w²« W?'UF*« .bI² U?NÐ ‰uLF*« WL?E½ú ÎUIË vH?A²L qL?FUÐ t

w vHA²*« dO³Fð Ê≈ Æ WIOŁu« Ác¼ Vłu0 UNHOUJð sŽ i¹uF²UÐ VUD¹

Ë√ UŠ«d²Ýô« Ë√ WUO?C« Ë√ WUM*« —Ëœ Ë√ ‚œUMH« qLA¹ s? WIOŁu« Ác¼

ÈËQ Ë√ rNOKŽ k]HײÔ*« ’U?ý_« W¹UŽ— s U√ Ë√ U]×B*« Ë√ W¼UIM« —Ëœ

W'UFË ¡«u¹ù ÎUÝU?Ý√ Âb²Ô¹ ÊUJ Í√ Ë√ ÎUOKIŽ 5Ðd?DC*« Ë√ s« —U³

Ɖu×J« Ë√ «—b<« wMb

©µ∞® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 47: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

w Â]uMÔ i¹d?L tOKŽ sR*« hA?« qO−ð ∫ vHA²?*« w .uM²« ‡ ±∏

Æhšd VO³Þ s q¹u% vKŽ ¡UMÐ wU²« ÂuO« ÕU³ v²Š vHA²*«

l WIOŁu« Ác¼ Vłu?0 WOMOQ²« WODG²« ÂUO v?KŽ W«b« WÓMÒOÓ³« ∫ 5Q²« ‡ ±π

ÆUNðUId Ë√ UNIŠöË UNËbł

t hšd*«Ë q¼R*« vKŽ tuBŠ bFÐ VD« WMN ‰Ë«eÔ ∫h]šd*« VO³D« ‡ ≤∞

W dA«Ë WIOŁu« qUŠ s Îôu³IË Îö¼R ÊuJ¹Ë VD« WMN WË«e0 ÎU½u½U

Vłu0 W¹œU*« U?NHOUJð sŽ i¹uF²?UÐ W³UD*« sJ1 w²« W?'UF*« .bI²

ÆWIOŁu« Ác¼

‰Ëbł w œb× u?¼ UL W dA« WOËR?* vB_« b(« ∫ WODG²« œËbŠ ‡ ≤±

Ø UŽUD²« Í√ o?O³Dð q³ p–Ë tOK?Ž sR hý Í_ W³MU?Ð WIOŁu«

Æ öÒL%

ÎUI?Ë ¨ t hšd*«Ë b?L²F?*« w×B?« od*« Ë√ h?A« ∫ Wb?)« ÂbI ‡ ≤≤

¨ ‰U¦*« qO³Ý vKŽË WJKL*« w WO³?D« Ub)« .bI²Ð ¨ UNÐ ‰uLF*« WLE½ú

ÃöŽ e d? Ë√ d³² Ë√ WO?bO Ë√ …œUOŽ Ë√ hO?Að e d Ë√ vH?A²

ÆŸUFýùUÐ ÃöŽ Ë√ wFO³Þ

WO?łË“ WöŽ s?Ž W¾ýU?½ …œôË Ë√ Ø Ë qLŠ W?UŠ Í√ ∫ …œôu«Ë q?L(« ‡ ≤≥

ÆWOŽdý

VK?D²ð w?²« W?'UF*« Ë√ W?Š«d'« ∫ bŠ«u?« ÂuO« W?'UF Ë√ W?Š«dł ‡ ≤¥

¨ bŠ«Ë ÂuO W'UF e d Ë√ vHA²? w .uM²K o³*« œ«bŽù« …—ËdCUÐ

ÆwU²« ÂuO« v²Š .uM²« VKD²ð ô UNMJË

vK?Ž tOKŽ s?R*« hA?« œœdð ∫ WO?ł—U)« «œUO?F« w W'U?F*« ‡ ≤µ

ÆW]KŽ s WO³D« W'UF*« Ë√ hOA²« ÷dGÐ WOł—U)« «œUOF«

s s¹bL²F*« WO×B?« Wb)« wbI WŽuL− w¼ ∫ Wb)« wbI WJ³ý ‡ ≤∂

.bI² 5Q?²« W dý q³ s s¹œb?;«Ë w½ËUF²« w×B« ÊUL?C« fK−

W dý »UŠ v?KŽ …dýU³ bOI«Ë W?IOŁu« qUŠ Ø qLF« V?ŠUB Wb)«

sLC²?ð Ê√ vKŽ ‰uFH*« W¹—U?Ý 5Qð WUDÐ t?OKŽ sR*« “«dÐ≈ bM?Ž 5Q²«

∫ WŁö¦« WO×B« W¹UŽd« U¹u² WJ³A« Ác¼

© WOË_« WO×B« W¹UŽd« ® WO×B« Ub)« .bI² ‰Ë_« Èu²*« ‡

© WUF« UOHA²*« ® WO×B« Ub)« .bI² w½U¦« Èu²*« ‡

© WOFłd*« Ë√ WOBB²« UOHA²*« ® WO×B« Ub)« .bI² YU¦« Èu²*« ‡

©µ±® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 48: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

‰uFH*« …cU½ UNöš WI?OŁu« ÊuJ²Ý w²« ÂU¹_« œbŽ ∫ ‰uFH*« ÊU¹dÝ …b ‡ ≤∑

ƉËb'« w sÒO³*« „«d²ýô« qU œ«bÝ ÂbŽ WUŠ w

5Q²« U?NO vI³¹ w?²« WIOŁu« ‰Ëb?ł w WMÒO³*« …b?*« wMFð ∫ 5Q²« …b ‡ ≤∏

ƉuFH*« Í—UÝ

ÆtLÝUÐ WIOŁu« —b Íc« ÍuMF*« Ë√ wFO³D« hA« ∫ WIOŁu« qUŠ ‡ ≤π

∫ …œU²F*« Ë WuIF*« WO³D« n¹—UB*« ‡ ≥∞

WO³Už U¼UUI²¹ w²« »UFð_« Èu²? l o«u²ð w²« WO³D« n¹—UB*« ‡ √

»UFð_« pK?ð ÊuJð Ê√ vKŽ WJKL?*« w UOHA²*« Ë√ 5?B]šÔd*« ¡U³Þ_«

Ë√ ÊuB?]šdÔ*« ¡U³?Þ_« p¾Ë√ Êu?J¹ Ê√Ë W?KŁU2 W?UŠ W'U?F dO?E½

ÆW'UF*« «ub s* ÎWeMË ÎöO¼Qð 5KŁU2 UOHA²*«

h]šdÔ*« V?O³D« Ád³²?F¹ ULŽ ÎU¹—c?ł nK²ð ô w?²« WO³D« W?'UF*« ‡ »

W³UD?*« r²ð WMOF? W]KŽ Í_ W³M?UÐ ÎUOFO³?ÞË ÎU¹œUŽ Á—U³²ŽU?Ð Îôu³I

ÆWIOŁu« Ác¼ Vłu0 UNÐ WIKF²*« WO³D« n¹—UB*UÐ

UIHM« sŽ WIOŁu« q?UŠ i¹uF² l³²*« »uKÝ_« ∫ ‰b³« i¹uFð ”UÝ√ ‡ ≥±

¨W³UD UN?MŽ ÂbI¹Ë tOKŽ sR*« hA?« UNKLײ¹ w²« WUF²?Ýö WKÐUI«

qLײ« Ø ŸUD²ô« oO³Dð bFÐ p–Ë

©µ≤® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 49: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

w½U¦« rI«

lUM*« Ø WUF²Ýö WKÐUI« UIHM«

n¹—UB*« w?MFð ·uÝ WUF²?Ýö WKÐUI« U?IHM« ÊS WIO?Łu« Ác¼ ÷«dž_

¨ YU¦« rI« Vłu?0 …UM¦² dOž ¨ …eNł√Ë œ«uË Ubš qÐUI W?IHÔM*« WOKFH«

Ê√ WD¹dý ¨ t?OKŽ sR*« hA?« UN ÷dFð WÒKŽ V³?Ð hÒšdÔ VO³Þ U?NHB¹

ÆtO X9 Íc« ÊUJ*«Ë Xu« w …œU²FË WuIFË W¹—Ëd UIHM« pKð ÊuJð

‡∫ wK¹ U WUF²Ýö WKÐUI« UIHM« qLAð ·uÝ tOKŽ ΡUMÐË

∫ WO×B« lUM*« ‡ ±

‰Ëb' ÎUIË ¨ W¹Ëœ_«Ë ÃöF«Ë hOA²«Ë w³D« nAJ« n¹—UB lOLł ‡ √

ÆWIOŁu«

WO?Š«d'« UOK?LF« p– w? U0 vH?A²*U?Ð .uM²« n?¹—UB lO?Lł ‡ »

Æ…œôu«Ë bŠ«u« ÂuO« W'UF Ë√ WŠ«dłË

ÆW¦ÒK«Ë ÊUMÝ_« ÷«d√ W'UF ‡ Ã

W¹UŽ—Ë ¨ UL?OFD²« q¦ W?×B« …—«“Ë U¼œb% w²« WO?zUu« «¡«dłù« ‡ œ

ÆWuHD«Ë ¨ Wu_«

ÆwK_« tMÞu v≈ tOKŽ sR*« hA« ÊUL¦ł …œUŽ≈ n¹—UB ‡ ≤

©µ≥® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 50: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

YU¦« rI«

«¡UM¦²Ýô«Ë «b¹bײ«

‡∫ wK¹ ULŽ QAMð w²« U³UD*« wDGð s WIOŁu« Ác¼ ‡ √

ÆΫbLF² tHM hA« UN³³¹ w²« WÐUù« ‡ ±

Ë√ UDA?M*« Ë√ W¹Ëœ_« iF?Ð ‰ULF²?Ý« …¡UÝ≈ qFH?Ð QAMð w?²« ÷«d_« ‡ ≤

Æp– tÐUý U Ë√ «—b<« Ë√ WOu×J« œ«u*« wÞUFð qFHÐ Ë√ Uz=bN*«

dOž WOdŽ W¹bł WÐU≈ UN²Žb?²Ý« «–≈ ô≈ WOKOL−²« W'UF*« Ë√ WŠ«d'« ‡ ≥

ÆrI« «c¼ w …UM¦²

ô w²« W?OzUu« q?zUÝu« Ë√ dO?UIF« Ë√ UŠU?IK«Ë WK?UA« Uu?×H« ‡ ¥

«¡«dłù« ¡UM¦²ÝUÐ ® WIOŁu« Ác¼ w UNOKŽ ’uBM WO³Þ W'UF UN³KD²ð

Wu?_« W¹UŽ—Ë U?LOF?D²« q?¦ W?×B« …—«“Ë U?¼œb% w²?« WOzU?u«

Æ© WuHD«Ë

ÆWłËe² dOž UN½√ ”UÝ√ vKŽ UNF bUF²*« …√dLK …œôu«Ë qL(« W'UF ‡ µ

ÆqÐUI ÊËbÐ tOKŽ sR*« hA« U¼UIK²¹ w²« W'UF*« ‡ ∂

W¹U?Žd« —Ëœ w? ÃöF«Ë W?UF?« WO?½b³« W?×B?« Z«dÐË ÂU?L−?²Ýô« ‡ ∑

ÆWOŽUL²łô«

ÆtOKŽ sR*« hA« WMN* …dýU³ W−O²M QAMð WÐU≈ Ë√ WKŽ Í√ ‡ ∏

UNOKŽ ·—UF²*« wM'« ‰UBðôUÐ qI²Mð w²« Ë√ WOKÝUM²« ÷«d_« W'UF ‡ π

ÆÎUO³Þ

© W¹dA³« WŽUM*« hI½ ”ËdO ® hOA² WIŠö« …d²H« ÃöŽ n¹—UB ‡ ±∞

WŽUM?*« hI½ ® “b¹ù« ÷d UN?O U0 HIV ‡UÐ WK?B« «– qKF« Ë√ HIV

ÆÈdš_« UNUJý√ Ë√ UNðUœ«d Ë√ UNðUI²A Ë√ © W³²JÔ*«

Ë√ WOŽUMD?ô« ÊUMÝ_« VO dð Ë√ ÊUMÝ_« Ÿ—e?Ð WIKF²*« nOUJ?²« lOLł ‡ ±±

sŽ X?³³ð w?²« pKð ¡U?M¦²ÝU?Ð .uI²« Ë√ W? dײ*« Ë√ W?²ÐU¦« —u?'«

ÆWHOMŽ WOł—Uš jzUÝË

WO?FL?« Ë√ W¹dB?³« qzU?Ýu«Ë lL?« Ë√ dEM?« `O×?Bð «—U³?²š« ‡ ±≤

Æhšd*« VO³D« dQÐ WÐuKD sJð r U …bŽU*«

·UFÝù« «—UOÝ dOž qI½ qzUÝuÐ tO?KŽ sR*« hA« ‰UI²½« n¹—UB ‡ ±≥

Æ ÍœuF« dLŠ_« ‰öN« WOFL' WFÐU²« Ë√ UN hšd*« WOK;«

©µ¥® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 51: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

Æ —UF²Ô*« dFA« Ë√ lKB« Ë√ dFA« jUð ‡ ±¥

ôU(« «b?Ž U WO³?BF« Ë√ WO?KIF« U?ЫdDô« Ë√ WO?HM« W?'UF*« ‡ ±µ

Æ …œU(«

Ë√ W¹Ëœ_UÐ WIKF²*« p?Kð ·öÐ UN²FO³Þ X½U ULN? WOÝU(« «—U³²š« ‡ ±∂

Æ ÃöF« Ë√ hOA²«

·bNÐ U½uËdN?UÐ W'UF*« Ë√ «¡«dłù«Ë dOUIF?«Ë qzUÝu«Ë …eNł_« ‡ ±∑

hI½ Ë√ wM'« e−F« Ë√ rIF« Ë√ tu?BŠ Ë√ qL(« lM Ë√ qM« rOEMð

`O?IK²K? Èdš√ qzU?ÝË W¹√ Ë√ VO?ÐU½_« WDÝ«u?Ð VOB?²« Ë√ WÐu?B)«

Æ wŽUMDô«

qJA?¹ ôË WIOŁu?« ÊU¹dÝ W¹«b?Ð q³ œułu w?IÚKÓš ÁuA?ð Ë√ nF Í√ ‡ ±∏

Æ …UO(« vKŽ …—uDš

t1uMð ¡UMŁ√ tOKŽ sRLK o«d*« U?¼b³J²¹ WOU≈ n¹—UB Ë√ nOUJð Í√ ‡ ±π

bŠ«Ë o«d* vH?A²*« w WýUŽù«Ë WU?ù« WIH½ «bŽ vHA²?*UÐ t²U≈ Ë√

wC²Ið UL¦OŠ Ë√ ¨ …dAŽ WO½U¦« sÝ v²Š UNKHD Â_« WI«dL ¨ tOKŽ sRLK

Æ ZUF*« VO³D« d¹bIð VŠ p– WO³D« …—ËdC«

Æ W½«b³« Ë√ WMLUÐ oKF²ð W'UF W¹√ Ë√ © »U³A« ÒVÓŠ ® —u¦³« W'UF ‡ ≤∞

WOŽUMDô« ¡UCŽ_« Ÿ—“ Ë√ wLEF« ŸUM«Ë WuIM*« ¡UCŽ_« Ÿ—“ ôUŠ ‡ ≤±

Æ r'UÐ uCŽ Í√ q× q% w²« WK¹b³«

w wK_« sÞu*« v≈ ÊU?L¦'« …œUŽ≈Ë WO×B« lUM*« wDG?ð s WIOŁu« Ác¼ ‡ »

∫ sŽ …dýU³ W¾ýUM« U³UD*« WUŠ

XMKŽ√ ¡«uÝ ® W?O½«ËbF« ‰ULŽ_« ¨ w³Mł_« Ê«ËbF?« ‰ULŽ√ ¨ ËeG« ¨ »d(« ‡ ±

Æ WOK¼_« »d(« ¨ © sKFð r Â√ »d(«

W¹√ Ë√ ÍËu½ œuË Í√ s wŽUFýù« ◊UAMUÐ ÀuK²« Ë√ WO½u¹ù« UŽUFýù« ‡ ≤

Æ ÍËu½ œuË ‚«d²Š« sŽ W&U½ W¹Ëu½ U¹UH½

Í_ Èdš√ …dDš hzUBš Í√ Ë√ …d−H²?*« Ë√ WU« Ë√ W]FAÔ*« hzUB)« ‡ ≥

Æ W¹ËuM« UNðU³] d s Í_ Ë√ W¹Ëu½ UFL&

Ë√ W×?K*« «u?I« Wbš w? t² —U?A Ë√ tO?KŽ sR*« h?A« W?Ë«e ‡ ¥

Æ UNðUOKLŽ Ë√ WÞdA«

ƉULŽ√ s UNNÐUA¹ U Ë√ »U¼—ù« ¨ »«dù« ¨ VG]A« ‰ULŽ√ ‡ µ

©µµ® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 52: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

lЫd« rI«

WUF« ◊ËdA«

Æ ‰uFH*« ÊU¹dÝ U³Ł≈ ‡ ±

’Uýú W?bI*« WOMOQ?²« WODG²« s? wÝUÝ_« b(« WIOŁu?« Ác¼ q¦9

‰Ëb−Ð p?– XÓ³¦Ô¹ rU ‰u?FH*« W¹—UÝ W?IOŁu« Ác¼ Êu?Jð sË Æ rNOK?Ž sR*«

WU≈ Í√ ‰uFH Íd¹ sË UL W dA« s ÎUOLÝ— ‰]uÔ nþu s tOKŽ lu

ÆW dA« s ÎUOLÝ— ‰ÒuÔ nþu s lÒuÔ o×K0 p– X³ŁÔ√ «–≈ ô≈ UNOKŽ

Æ d¹—UI²«Ë ö−« ‡ ≤

rNOKŽ s]R*« rNOUFÔË 5Hþu*« lO?L' q−Ð kH²×¹ Ê√ WIOŁu« qUŠ vKŽ

fM'«Ë qUJ« rÝô« v?KŽ hý qJ W³MUÐ Íu²×¹ ¨ W?IOŁu« Ác¼ Vłu0

Ê√ sJ1 w²« W?OÝUÝ_« UuKF*« s p– d?OžË nOMB²«Ë WO?M'«Ë dLF«Ë

Æ „«d²ýô« ôbF? ÊQAÐ d¹dI²?« vKŽË 5Q²« «c?¼ …—«œ≈ vKŽ dOŁQð U?N ÊuJ¹

Ác¼ vK?Ž ŸöÞö ‡ p– w X?³ž— U v²? ‡ W dAK W?dH« WŠUð≈ V?łu²¹Ë

¨ W dA« Âe²KðË WIOŁu« qUŠ UN]b w²« UuKF*« W× s b Q²«Ë ö−«

UNOKŽ ŸöÞô« Vžd¹ b U½UOÐ W¹QÐ WIOŁu« qUŠ b¹Ëe²Ð ¨ p– UNM VKÔÞ U v²

Æ rNOKŽ sR*« ’Uýú W³MUÐ

Æ 5Q²K ÊuK¼R*« ‡ ≥

ÊuJ¹ ·uÝ nþu*« n¹d?F² ·u² hý Í√ ÊS ‡ 5HþuL?K W³MUÐ ‡ √

ÆWIOŁu« ‰Ëbł tOKŽ h½ U* ÎUIË 5Q²K Îö¼R

ÊuJ?¹ ·uÝ ‰UFÔ*« n?¹dF² ·u?² h?ý Í√ Ê≈ ‡ 5UFÔL?K W³?MUÐ ‡ »

hA« p– ‰uF¹ Ê√ vKŽ WIOŁu« ‰Ëb?ł tOKŽ h½ U* ÎUIË 5Q²K Îö¼R

Æq]¼R nþu

ÊS ÎUH?þu tHuÐ 5Q?²K q¼R UC?¹√ u¼ ‰UFÔL ·]dF?Ô hý Í√ ÊU «–≈

q ÊuJ¹ UbMŽË ÆWIOŁu« Ác¼ vC²I0 nu²¹ ·uÝ ÎôUFÔ t²HBÐ 5Q²UÐ tF²9

WO?MOQ²?« WODG?²UÐ ÊUF?²L²¹Ë W?Lz«œ WU≈ ÎU?F 5LO?I WłËe« Ë√ ÃËe?« s

ÆÃËe« q³ s 5UFÔL jI 5K¼R Êu׳B¹ ·uÝ œôË_« ÊS 5Hþu ULNHuÐ

Æ „«d²ýô« œ«bÝ ‡ ¥

hý q? sŽ Áƒ«œ√ Vł«u« 5?Q²« „«d²?ý« œ«bÐ WIO?Łu« qUŠ Âe?²K¹ ‡ √

‚UHðô« r?²¹ U VŠ Ë√ WO?MOQ²« W?ODG²« ¡«b²?Ы bMŽ p–Ë ¨tOK?Ž sR

ÆW dA« l tOKŽ

W¹—U?Ý vI³?ð s WI?OŁu?« ÊS „«d²?ýô« s ¡eł Í√ œ«b?Ý ÂbŽ WU?Š w ‡ »

Ác¼ w ¨„«d²ýô« s œb*« ¡e'« UNO?DG¹ w²« …b*« s ‰uÞ√ …b* ‰uFH*«

ÆpcÐ w½ËUF²« w×B« ÊULC« fK− ⁄öÐSÐ WeK W dA« ÊuJð WU(«

©µ∂® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 53: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

Æ WODG²« –UH½ a¹—«uð ‡ µ

∫ 5HþuLK W³MUÐ ‡ √

Ϋ—U³²Ž« qLF« ”√— vKŽ ÎUOKF œułu*« nþu?LK W³MUÐ WODG²« –UH½ √b³¹

w qLFUÐ oײK¹ hý q Ë ¨ WIOŁu« ‰Ëbł w œb;« ¡«b²Ðô« a¹—Uð s

WIOŁu« qUŠ Èb qLFUÐ tUײ« a¹—Uð s t²ODGð √b³ð ·uÝ oŠô XË

Æ WJKLLK tuË Ë√

∫ 5UFÔLK W³MUÐ ‡ »

tO `³√ Íc« a¹—U²« s? 5UFÔLK W³MUÐ WOMOQ²« W?ODG²« –UH½ √b³¹

tO «u³² « Íc« a¹—U²« w Ë√ tO?KŽ ÎUM]R rN²UŽ≈ sŽ ‰ËR*«Ë nþu*«

Æ 5UFÔ WH …d ‰Ë_

WIKF?²*« å U «d²ýô«ò Ë årN?OKŽ s]R*« ’U?ý_«ò ·cŠË WU≈ ‡ ∂

Æ pcÐ

5UFÔ*« Ë√ 5Hþu*« q? sŽ W dAK ÎUODšË Ϋ—u sKFÔ¹ Ê√ WI?OŁu« qUŠ vKŽ ‡ √

»U²ŠUÐ W dA« ÂuIðË ¨ WIOŁu« ¡«b²Ð« a¹—Uð bFÐ 5Q²UÐ rN²ODG𠜫d*«

w rNł«—œ≈ r²¹ s¹c« ’U?ý_« sŽ Ϋ—u Áƒ«œ√ Vł«u« wUù« „«d²ýô«

rNuLý a¹—Uð s w³ÝUMð ”UÝ√ vKŽ p–Ë rNOKŽ s]R*« ’Uý_« ‰Ëbł

Æ WODG²UÐ

¡UN½ù« a¹—Uð s ÎUu¹ 5ŁöŁ ‰öš ÎUODš W dA« dFA¹ Ê√ WIOŁu« qUŠ vKŽ ‡ »

s¹c« © 5UF*« Ë√ØË 5?Hþu*« ® rNOKŽ s]R*« ’Uý_« lO?Lł sŽ »uKD*«

œ— W dA?K o×¹ ôË ¨ 5Q?²« …b ¡UCI?½« q³ WOMO?Q²« rN²?ODGð wN?²Mð

s WO?I³²*« …b*« sŽ ’U?ý_« ¡ôRNÐ oKF?²*« „«d²ýô« s w³?M« ¡e'«

hA« …—œU?G X³¦¹ U0 W d?A« b¹Ëe²Ð WIO?Łu« qUŠ rI¹ rU? 5Q²«

tOKŽ sR*« ‰uLý X³¦¹U Ë√ ¨ WOzUNM« …—œUG*« WUŠ w WJKLLK tOKŽ sR*«

w w½ËUF²« w×B« ÊULC« fK− s ‰u?³I dš¬ WOMOQð WODGð ZU½d³Ð

Æ t²UH qI½ WUŠ

∫ rNOKŽ sRLK WOMOQ²« WODG²« ¡UN²½« ‡ ∑

w WIOŁu« Ác¼ Vłu?0 nþu Í√ 5Qð ÎUOzUIKð wN²M¹ ∫ 5Hþu?LK W³MUÐ ‡ √

∫ WOU²« ôU(«

©µ∑® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 54: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

Æ ‰Ëb'« w …œb× w¼ UL WIOŁu« …b XN²½« «–≈ ‡ ±

Æ ÎUUŽ 5²ÝË WLš nþu*« dLŽ tO `³B¹ Íc« a¹—U²« w ‡ ≤

Æ WIOŁu« tOKŽ hMð Íc« ÈuBI« WFHM*« bŠ –UHM²Ý« Èb ‡ ≥

ôU(« w WIOŁu« Ác¼ Vłu0 ‰UFÔ*« WODGð ÎUO?zUIKð vN²Mð ∫ 5UFÔLK W³MUÐ ‡ »

∫ WOU²«

UH¹dF²« s ©»®±± bM³« ÂUJŠ_ ÎUIË ‰UFÔL WOMOQ²« t²HB ‰UFÔ*« Ê«bI ‡ ±

Æ WIOŁu« s ‰Ë_« rI« Vłu0

Æ ‰Ëb'« w …œb× w¼ UL WIOŁu« …b XN²½« «–≈ ‡ ≤

Æ ÎUUŽ 5²ÝË WLš ‰UFÔ*« dLŽ tO `³B¹ Íc« a¹—U²« w ‡ ≥

Æ WIOŁu« Ác¼ Vłu0 tOKŽ ’uBM*« ÈuBI« WFHM*« bŠ –UHM²Ý« Èb ‡ ¥

—«dL²Ý« v≈ œ√ W¹—Uł WKŽ Í_ W³MUÐ WU?F²Ýö WKÐUI« UIHM« ¡«œ√ dL²¹ ‡ Ã

WKF« U?N³KD²ð w²?« …bLK p–Ë WOD?G²« ¡UN²½« a¹—U?ð w vHA²*U?Ð .uM²«

XŽb²Ý« w²« WKF« pKð ¡«b²Ð« a¹—Uð s ÎUu¹ ©≥∂µ® …b*« pKð “ËU−²ð ô√ WD¹dý

Æ WIOŁu« ‰Ëbł w …œ—«u« WODG²« mU³ œËbŠ wË vHA²*UÐ .uM²«

W dAK bOF¹ Ê√ WIOŁu« qUŠ vK?Ž Vłu¹ V³Ý Í_ WIOŁu« Ác¼ ¡UN½≈ WUŠ w ‡ œ

bOO?I²« ”UÝQÐ W?IKF²*« …—œU?B« w×B« 5?Q²« UUD?Ð lOLł —uH?« vKŽ

‰U(« pc Ë ¨ 5M?OF*« Wb)« wbI W?J³ý Èb W dA« »UŠ v?KŽ dýU³*«

WIO?Łu« qUŠ ÊuJ¹Ë ¨ t?²ODGð …b w?N²Mð tOK?Ž sR hý Í_ W³?MUÐ

sŽ W&UM?« WO³D« UI?HM«Ë n¹—UB*« q s?Ž W dA« i¹uF?ð sŽ ÎôËR

Æ pcÐ bOI²« w ÁdOBIð

Æ ‚uI(« w ‰uK(« ‡ ∏

¨ …bL²F WO³Þ WNł ‰öš s ¨ ‡ WdH« UN ÕU²Ôð Ê√ V−¹Ë ‡ ¨ W dAK o×¹ ‡ √

WKÐU? UIH½ sŽ W³?UD t½QA?Ð Xb Íc« tO?KŽ s]R*« hA?« h×

ÎUu¹ 5²Ý ‰öš p?–Ë ¨ ÊUðd Á—b vB√ b×Ð UNÐUŠ v?KŽ WUF²Ýö

Æ W³UD*« rKð a¹—Uð s

vKŽ ¨ ÂUOIUÐ `L¹Ë ÊËUF²¹ Ê√ tOKŽ sR*« hA« Ë√ WIOŁu« qUŠ vKŽ ‡ »

‰uIF*« œËb?Š w W dA« UN³?KDð w²« W¹—Ëd?C« ‰ULŽ_UÐ W dA?« WIH½

ÆdOG« s WO½u½U UC¹uFð Ë√ U³UD Ë√ ‚uIŠ W¹√ e¹eFð bBIÐ

©µ∏® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 55: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

Æ lUM*« WOł«Ëœ“« ÂbŽ ‡ π

tOKŽ s]R hA ¡«œú WKÐU WUF²Ýö WKÐU UIH½ sŽ W³UD*« WUŠ w

Í√ Vłu0 ¨ UIH?M« pK² W³MU?Ð ¨ UC¹√ vDG ÊuJ¹Ë ¨ WIO?Łu« Ác¼ Vłu0

sŽ WËR 5Q?²« W dý ÊuJð ¨ p– tÐUý U Ë√ dš¬ 5Q?ð Ë√ ZU½dÐ Ë√ WDš

rN²?BŠ lbÐ dO?G« W³UD w? tOKŽ sR?*« q× q%Ë ¨ UI?HM« pKð WO?DGð

Æ W³UD*« pKð s WO³M«

Wb)« wbI WJ?³ý Èb W dA« »UŠ vKŽ dýU³?*« bOOI²« ”UÝ√ ‡ ±∞

Æ 5MOF*«

UN³łu0 t? o×¹ tOKŽ sR h?ý qJ w× 5Qð WUDÐ W? dA« —bBð

b¹bð tM VKD¹ Ê√ ÊËœ 5MOF*« Wb)« wbI WJ³ý Èb WO×B« Wb)« wIKð

Æ Ub)« pKð UIH½

UIHM« l?OLł ¨ ÍdNý ”UÝ√ vKŽË ¨ W d?AK 5M]OF*« Wb)« u?bI qÝd¹

¨ UN²'UFË UIHM?« pKð rOOI²Ð W dA« ÂuIðË Æ WIOŁu« Vłu?0 …b]³J²Ô*« WO³D«

“ËU& WUŠ wË ¨ ÈuBI?« WFHM*« bŠ UIHM« ⁄uKÐ bMŽ W?IOŁu« qUŠ —UFý≈Ë

s ÎUu¹ ∂∞ sŽ b¹eð ô …b ‰öš UIHM« pKð œdÐ W³UD*« W dAK o×¹ b(« p–

Æ UNÐ tžöÐ≈ a¹—Uð

…œb;« …b*« ‰öš W dAK n¹—UB*« pKð œdÐ WIOŁu« qUŠ bOIð ÂbŽ WUŠ wË

Æ ÂeK¹U –Uðô w½ËUF²« w×B« ÊULC« fK− v≈ d_« l— W dAK o×¹

5M?]OF*« W?b)« wbI? lOL?ł Ë√ s ÒÍ√ ‰«b³?²Ý« Ë√ ·cŠ w o?(« W dA?KË

Ìq¹bÐ 5OFðË WIOŁu« qUŠ WI«u W?D¹dý ¨ UN½U¹dÝ …b ‰öš ¨ WIOŁu« Ác¼ ÷«dž_

Æ Èu²*« fHMÐ rNMŽ

∫ qLײ« Ø ŸUD²ô« ‡ ±±

»UŠ v?KŽ dýU³?*« bOI« vC?²I0 WŠu?ML*« öON?²UÐ ‰ö?šù« ÂbŽ l

mK³ l?bÐ tOKŽ sR?*« hA« ÂuI¹ Ê√ Í—U³?ł≈Ë ÂeKÔ ◊dA t½S? ¨ W dA«

sR*« h?A« V½Uł s W?ËU× Í√Ë ¨ Wb)« e d? Èb qLײ« Ø ŸU?D²ô«

qD³¹Ë U?NÞËdýË WIOŁu« ÂU?JŠQÐ Îôöš≈ d³²Fð ·u?Ý lb« sŽ ŸUM²ö? tOKŽ

ÆŸUD²ô« mK³ œ«bÝ 5( hA« «cN W³MUÐ UNuFH

Æ ‰b³« i¹uFð ”UÝ√ ‡ ±≤

WO³D« W'UF*« vKŽ ‰uB(« tOKŽ sR*« hAK “u−¹ Wz—UD« ôU(« w

i¹uFð ”UÝ√ vKŽ ¨ W dA« q³ s …bL²F*« UOHA²*«Ë e «d*« ×Uš Wz—UD«

UNð«b¹b%Ë UNÞËdýË WIOŁu« ÂUJŠ_ ÎUIË ¨ W dA« ÂuIð WU(« Ác¼ wË ¨ ‰b³«

WK?ÐUI?« n¹—U?B*«Ë UI?HM?« sŽ W?IOŁu?« qU?Š i¹u?F²Ð ¨ U?Nð«¡U?M¦?²Ý«Ë

¨ UI?HM« p?Kð b³J?ð s ÎUu?¹ ≥∞ ‰öš ¨ W d?A« b¹Ëe?ð WD¹dý W?UF²?Ýö

Æ UN³KDð w²« …b¹R*« «bM²*UÐ

©µπ® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 56: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

Æ ¡UGù« ‡ ±≥

wDš —U?Fý≈ Vłu0 ¨ XË Í√ w ¨ 5?Q²« «c¼ ¡UN?½≈ WIOŁu« qU?( “u−¹

qUŠ ÂeKÔ¹Ë Æ »uKD*« ¡UN½ù« a¹—Uð s q_« v?KŽ ÎUu¹ 5ŁöŁ q³ W dAK qÝd¹

∫ X³¦¹ U0 5Q²« W dý b¹Ëe²Ð WU(« Ác¼ w WIOŁu«

WODG²?UÐ rNOKŽ sR*« ‰uL?ý Ë√ ¨ WK¼R W dý l Èdš√ 5Q?ð WIOŁË «dÐ≈ ‡ √

ÊULC?« fK− s? ‰u³I d?š¬ WOMO?Qð WOD?Gð ZU½d?Ð Vłu0 WO?×B«

¡UGù wU²?« ÂuO« a¹—Uð s …b¹b'« WOD?G²« √b³ð YO×Ð w½ËUF?²« w×B«

Æ WUHJ« qI½ WUŠ w p–Ë WIÐU« WIOŁu«

Æ WOzUNM« …—œUG*« WUŠ w WJKL*« rNOKŽ sR*« …—œUG ‡ »

ÊQÐ ¡UN½ù« a¹—Uð s ÎUu¹ 5²Ý ‰öš W?eK W dA« ÊuJð WU(« Ác¼ wË

r tOKŽ sR hý q sŽ „«d²ýô« s w?I³²*« ¡e'« WIOŁu« qU( bOFð

¡e'« »U²Š« r²¹ YO×Ð ÍuM« „«d?²ýô« WLO s •∑µ tðU³UD “ËU−²ð

∫ w³ÝUMð ”UÝ√ vKŽ „«d²ýô« s œUF*«

© WOI³²*« ÂU‡¹_« œb‡Ž ™ ÎU‡u¹ ≥∂µ[≤µ ÍuM« „«d²ýô« Ω œUF*« ¡e'« ®

WF?HM*« bŠ “ËU?−²ð w²?« UIH?M« œ— sŽ WI?OŁu« qU?Š nuð WU?Š wË

WIOŁuK WUF« ◊ËdA« s ©±∞® r— ◊dA« w …œb;« …b*« ‰öš ÈuBI«

o×¹ ¨ W dA« »UŠ vKŽ dýU³*« bOOI?²« ”UÝ√ vKŽ qLF« W−O²½ W³ðd²*«Ë

UN«b²Ý«Ë ¨ błË Ê≈ ¨ …œUŽû WKÐUI?« U «d²ýô« œ— sŽ ŸUM²ô« W dAK

ÊU w²?«Ë W'UF*« w=b?I* WŽub*« U?IHM« sŽ i?¹uF²K ‰Ë_« ÂU?I*« w

Æ W dAK U¼ƒ«œ√ WIOŁu« qUŠ vKŽ Vłu²¹

∫ UI«u*« ‡ ±¥

vKŽ W?b)« wbI v?≈ 5Q²« W d?ý q³ s UI«u?*« VKÞ vKŽ œd?« r²¹

XË s WI?Oœ 5²Ý vKŽ b¹e?ðô …b ‰öš s¹bOH²?LK WO×B« W?b)« .bIð

Æ WI«u*« VKÞ

Æ fM'« WGO ‡ ±µ

pc Wł—bM d³²FÔð d c*« WGOBÐ WKLF²*« ULKJ« ÊS WIOŁu« Ác¼ ÷«dž_

Æ ÀU½ù« vKŽ

Æ «—UFýù« ‡ ±∂

ÊuJð Ê√ V−¹ W?IOŁu« Ác¼ UN³KD?²ð W dAK Èdš√ W³ÞU? Ë√ —UFý≈ q ‡ √

Æ WŽu³D Ë√ WÐu²J

bŽu0 W?IOŁu« qUŠ —U?FýSÐ ‰«uŠ_« s ‰UŠ ÍQ?Ð WeKÔ dOž W? dA« ‡ »

Æ WIOŁu« Ác¼ …b ¡UN²½«

©∂∞® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

∞≠∞

Page 57: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

Æ WIOŁu« ÂUJŠQÐ bOI²« ‡ ±∑

WIOŁu« qUŠ ÊuJ¹ Ê√ W dA« vKŽ «e²« Í√ oIײ WIÐU« ◊ËdA« s* t½≈

◊ËdA«Ë UÞ«d²ýô« lO?L−Ð ÎUU9 «ËbÒOIðË «ËcÎÒH½ b rN?OKŽ s]R*« ’Uý_«Ë

Æ WIOŁu« Ác¼ w …œ—«u« U«e²ô«Ë U³ł«u«Ë

Æ UŽ“UM*« W¹uð ‡ ±∏

o¹dÞ s?Ž tO qBH?« r²¹ WIO?Łu« ÁcNÐ oK?F²¹ Ë√ QAM?¹ Ÿ«e½ Ë√ ·öš Í√

ÊULC« fK− fOz— —«dIÐ WKJA*« ÊU?−K« Ë w½ËUF²« w×B« ÊULC« fK−

s ©±¥® …œULK U?IË p–Ë ÂUEM« ÂUJŠ√ UH?U w dEMK w½ËUF?²« w×B«

Æ w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUE½

Æ UNOKŽ o«ËË UNËbł l WIOŁu« Ác¼ ÂUJŠ√ WIOŁu« qUŠ √d bI

∫ a¹—U²«

5Q²« W dý lOuð a¹—U²«Ë WIOŁu« qUŠ lOuð

©∂±® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 58: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

w½ËUF²« w×B« ÊULC« WIOŁË

WIOŁu« ‰Ëbł

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ ed« ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ 5Q²« W dýØs=R*« rÝ«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ WIOŁu« qUŠ e— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ WIOŁu« r—

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ WIOŁu« qUŠ rÝ«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ Íb¹d³« Ê«uMF«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫ Í—U−²« q−« r— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ f UH« r— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ nðUN« r—

w«eù« w½ËUF²« w×B« ÊULC« ∫ 5Q²« Ÿu½

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WMÝ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dNý ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âu¹ ∫ s ∫ 5Q²« …bØWIOŁu« …b

©ÊôuLA® ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WMÝ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dNý ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âu¹ ∫ v≈

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WMÝ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dNý ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Âu¹ ∫ WIOŁu« b¹b& a¹—Uð

ÍœuFÝ ‰U¹— ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫ ÍuM« „«d²ýô«

∫ 5Q²K ÊuK¼R*«

©∂µ® sŽ r¼—ULŽ√ qIðË ÎUOKF qLF« ”√— vKŽ s¹œułu*« 5Hþu*« lOLł d³²F¹

s¹c?« ÊuHþu?*« U√ Æ WI?OŁu« ¡«b?²Ð« a¹—U?ð s Ϋ—U³?²Ž« 5Q?²K 5?K¼R W?MÝ

ÊËd³²FO? WMÝ ©∂µ® sŽ r¼—ULŽ√ qIðË ÎUI?Šô WIOŁu« qUŠ WbÐ Êu?IײK¹

Æ WJKLLK rNuË Ë√ Wb)UÐ rNUײ« a¹—Uð s 5Q²K 5K¼R

WO?DG?²« ¡«b?²Ð« bM?Ž ÎUU?Ž ©∂µ® s q√ ∫ v?B_« b?(« ≠ WłËe?«ØÃËe«

WOMOQ²«

…œôu« a¹—Uð s ∫ v½œ_« b(« ≠ ‰U‡‡‡‡‡‡‡H‡Þ_«

Æ ÎUUŽ ±∏ ∫ vB_« b(« ≠ ¡U‡‡‡‡‡‡‡‡M‡Ð_«

dO?ž UIKD?*«Ë q«—_«Ë UłËe?²*« dOž n?þu*« UM?Ð WIOŁu?« ÁcNÐ 5Q?²« WO?DGð qL?Að®

©nþuLK œb;« sK vB_« b(« v≈ p–Ë nþu*« vKŽ sN²UŽ≈ w ÊbL²F¹ wðö«Ë öUF«

©∂≤® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«

Page 59: W¹cOHM²« W×zö« w½ËUF²« w×B« ÊULC ... - moh.gov.sa · rOŠd« sLŠd« tK« rÐ ∫ wK¹U —dI¹ w×B« ÊU?LC« WIOŁËË w½ËUF?²« w×B« ÊULC« ÂU?EM W¹cOHM²?«

∫ WIOŁu« Vłu0 WODG²« œËbŠË lUM

ÍœuFÝ ‰U¹— ≤µ∞—∞∞∞ WIOŁu« WMÝ sŽ hý qJ vB_« WFHM*« bŠ ≠

∫ WOł—U)« «œUOFUÐ W'UF*« UIH½

ÍœuFÝ ‰U¹— WzU vKŽ√ b×Ð •≤∞ bMŽ bOH²*« UNFb¹ w²« W³M«® ∫ qLײ«ØŸUD²ô«

…—uA s VO³D« t³KD¹ U lOLł WKUý VO³D« …—U¹“

Æ ©…bŠ vKŽ ¡«dł≈ qJ fOË W¹Ëœ√Ë Uu×Ë

∫ VO³D« …—UA²Ý« »UFð_ vB_« b(«

ÎU¹œuFÝ ÎôU¹— µ∞ ÂUF« VO³D« Èb ≠

ÎU¹œuFÝ ÎôU¹— ±µ∞ ©ÂUF« VO³D« s q¹uײЮ Í—UA²Ýô«ØwzUBš_« Èb ≠

ÎU¹œuFÝ ÎôU¹— µ∞ ©ÂUF« VO³D« s q¹u% ÊËbЮ Í—UA²Ýô«ØwzUBš_« Èb ≠

∫ vHA²*UÐ .uM²« UIH½

błu¹ô qLײ«ØŸUD²ô« ≠

vB√ b×Ð WłËœe Wdž® wuO« WýUŽù«Ë WUù« bŠ ≠

©Âu¹ØÎU¹œuFÝ ÎôU¹— ≥µ∞

∫ WOFO³D« …œôu«Ë qL(« UIH½

‰U¹— ±∞—∞∞∞ Á—b vB√ b×Ð ©ÃËe² bIFÐ bOH²*« nþu*« l²9 WUŠ w®

¨ WIOŁu« …b ‰öš ÍœuFÝ

vB_« WFHM*« b×Ð s¹d²³*« ‰UHÞ_« …œôË

vB√ b×Ð ÍœuFÝ ‰U¹— ±∞∞∞∞ wK_« tMÞu v≈ vu²*« U— …œUŽ≈

W¹œuF« WOÐdF« WJKL*« WODG²« ‚UD½

∫ „«d²ýô« »U²Š«

WOMOQðWMÝ qJË hý qJ „«d²ýô« qO−²« Ÿu½

ÍœuFÝ ‰U¹—ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ nþu*«

ÍœuFÝ ‰U¹—ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WłËe«ØÃËe«

ÍœuFÝ ‰U¹— Æ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ‰UHÞ_«

Æ UNOKŽ o«ËË UNËbł l WIOŁu« Ác¼ ◊ËdýË ÂUJŠ√ WIOŁu« qUŠ √d bI

5Q²« W dý lOuð WIOŁu« qUŠ lOuð a¹—U²«

©∂≥® w½ËUF²« w×B« ÊULC« ÂUEM W¹cOHM²« W×zö«