Voltaire, Montesquieu, · Η Ελλάδα μέσα από την φω τογραφία, 160...

Click here to load reader

 • date post

  25-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Voltaire, Montesquieu, · Η Ελλάδα μέσα από την φω τογραφία, 160...

 • Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, Voltaire, Montesquieu, Réal de Curban ΙΟυολταί-

  ρος, Μοντεσκιού, Ρεάλ. Νεότερα στοιχεία για την παρουσία τους στον ελληνικό ιδεολογικό χώ

  ρο τον 18ο αιώνα, ΚΝΕ, αρ. 93, Αθήνα 2007, 144 σελ.

  — , "Le droit byzantin au sein de l'Empire ottoman: survivances et transformations",

  Proceedings of the 2 Ist International Congress of Byzantine Studies, London, 21-26 August

  2006, v. II: Abstracts of Panel Papers, Λονδίνο 2006, σ. 18-19.

  — , "Une lettre du Patriarcat de Constantinople du XVe siècle, "made in Poland" au

  XVIle siècle", Literature, Historic, Dziedzictwo. Prace ofiarowane Profesor Teresie

  Kostkiewiczowej, Βαρσοβία 2006, σ. 110-116.

  — , "Στοιχεία για το νομικό βίο την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας από χει

  ρόγραφες πηγές που σώζονται σε βιβλιοθήκες μονών της Σάμου (16ος-17ος αι.)", Καρ-

  λόβασι Σάμου. Ένα νησιωτικό, εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο στο ανατολικό Αιγαίο. Πρα

  κτικά Συνεδρίου, Αθήνα 2007, σ. 21 -28.

  — , "Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο πλαίσιο του οθωμανικού δικαιικού και πολι

  τικού συστήματος", Επιστημονική Διημερίδα: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η οικονομία

  του ϊένους. Εισηγήσεις, Αθήνα 2007, σ. 69-78.

  — , "Du sultan au basileus ? Dilemmes politiques du Conquérant", Le Patriarcat

  œcuménique de Constantinople aux XlVe-XVIe siècles: Rupture et continuité. Actes du colloque

  international, Rome, 5-6-7 décembre 2005, Παρίσι 2007, σ. 241-251.

  Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου (μετάφραση), Benedetta Craveri, Η συμβολή των γυ

  ναικών σε μια νέα μορφή κοινωνικότητας (17ος- 18ος αιώνας) Ι La contribution des femmes à

  une nouvelle forme de civilité (XVIIe-XVIIIe siècles). Ετήσια διάλεξη Κ.Θ. Δημαρά 2006,

  INE/EIE, Αθήνα 2007, 112 σελ.

  — και Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, "Ο Διαφωτισμός στον χώρο της Αιολίδας", Μυ

  τιλήνη και Α'ίβαλί (Κυδωνιές). Μια αμφίδρομη σχέση στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, Πρακτικά

  Ε' Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας, INE/EIE, Αθήνα 2007, σ. 59-73.

  Roxane D. Argyropoulos, "L'esthétique du paysage grec chez Edgar Quinet", ïïie

  Historical Review I La Revue Historique, 3 (2006), σ. 175-188.

  — , "Interprétation philosophique de l'hellénisme au tournant du 19e siècle en

  Grèce", Byzantina et moderna, Mélanges en l'honneur d'Hélène Antoniadès-Bibicou, éd.

  Gilles Grivaud - Socrate Petmézas, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2007, σ. 369-374.

  Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Βίωση και καταγραφή του οικονομικού. Η μαρτυρία της απο

  μνημόνευσης. Κύκλος Σεμιναρίων. Εκδοτική φροντίδα: Ευτυχία Λιάτα - Άννα Ματθαίου -

  Πόπη Πολέμη, INE/ EIE, αρ. 92, Αθήνα 2007, 256 σελ.

  — , "Κοινωνικοί αγώνες και Διαφωτισμός: Μερικές αυτόδηλες παρατηρήσεις", Κοι-

 • νωνικοί αγώνες και Διαφωτισμός. Μελέτες αφιερωμένες στον Φίλιππο Ηλιου, επιμέλεια Χρ.

  Λούκος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2007, σ. 77-83.

  — , "Πρόλογος" στο βιβλίο του Απόστολου Διαμαντή, Τύποι εμπόρων και μορφές συ

  νείδησης στη νεώτερη Ελλάδα, Εστία, Αθήνα 2007, σ. 9-12.

  — , "Το σκεπτικό" [για το πρόγραμμα "Πολιτισμός και Αριστερά στον 20ό αιώνα.

  Ψηφιοποίηση τεκμηρίων από τις συλλογές των ΑΣΚΙ"], Αρχειοτάξιο, 9 (Μάιος 2007),

  σ. 193-197.

  — , "Για την Ελληνική Νομαρχία", Τα Ιστορικά, 44/46 (2007), σ. 5-14.

  — , "Προλεγόμενα" στο βιβλίο της Ελένης Δ. Γράψα, Γεώργιος ΜπαρμΉορίγος Δημό

  σιος Νοτάριος της Αγίας Μαύρας. Βιβλίο Πρώτο: 1707-1709, ΓΑΚ/Αρχεία Νομού Λευκάδας,

  Λευκάδα 2006, σ. 5-9.

  — , "Η φωτογραφία, απείκασμα της Ιστορίας", ΑΑ VV. Η Ελλάδα μέσα από την φω

  τογραφία, 160 χρόνια οπτικής μαρτυρίας, Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα 2007, σ. 13-27.

  Ιόλη Βιγγοπούλου, "Οι Ευρωπαίοι περιηγητές στην Κορινθία. Ταξίδια και εικό

  νες", Εικόνες από την Ιστορία και τον Βίο της Κορινθίας. Χαρακτικά από τον 15ο έως τον 19ο

  αιώνα, Εκδόσεις του Φοίνικα, Αθήνα 2007, σ. 8-20.

  — , "Ταξιδιώτες στο Βορειοανατολικό Αιγαίο: Οδοιπορίες, πλεύσεις και συναντήσεις

  αδιασταύρωτες", Μυτιλήνη και Αϊβαλί(Κυδωνιές). Μια αμφίδρομη σχέση στο Βορειοανατολι

  κό Αιγαίο, Πρακτικά Ε'Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας, INE/EIE, Αθήνα 2007, σ. 317-331.

  Γιώργος Ν. Βλαχάκης, "Επιστημονικές διαμάχες, ιδεολογικές αντιπαραθέσεις και

  προσωπικές έριδες κατά τον 18ο και 19ο αιώνα στον ελληνικό πνευματικό χώρο", Κρι

  τική επιστήμη και εκπαίδευση, 4 (Δεκέμβριος 2006), σ. 57-66.

  — (επιμέλεια), Πρακτικά Συνεδρίου: Οι απόψεις των φιλοσόφων της αρχαιότητας για

  τις φυσικές επιστήμες και οι επιδράσεις τους στη σύγχρονη σκέψη (Ξάνθη, Νοέμβριος 2005),

  Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Αθήνα 2007, 259 σελ.

  — , "Υπατία ή ένα παραμύθι για μεγάλα παιδιά", Συν-ομιλίες, Βιβλιοπωλείο Σύγχρο

  νη Έκφραση, Λιβαδειά 2007, 14 σελ.

  Δημήτρης Δημητρόπουλος, "Η πειρατεία στο Αιγαίο. Όψεις και αντιφάσεις των

  στερεοτύπων", Μύθοι και ιδεολογήματα στη σύγχρονη Ελλάδα, Επιστημονικό Συμπόσιο

  (23-24 Νοεμβρίου 2005), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παι

  δείας, Αθήνα 2007, σ. 115-134.

  — , "Οικιστικό δίκτυο και πληθυσμιακά δεδομένα στην Ανατολική Κρήτη" (βιβλιο

  κρισία του βιβλίου του Ν. Ανδριώτη, Πληθυσμός και οικισμοί της Ανατολικής Κρήτης (16ος-

  19ος αι.), Ηράκλειο 2006), Τα Ιστορικά, 46 (2007), σ. 232-237.

  Dimitris Dimitropoulos, "Aspects of the Working of the Fiscal Machinery in the

  Areas Ruled by Ali Pasha", The Ottoman Empire and the Rise of Balkan Nationalisms 1789-

  1832. Conflict, transformation, adaptation, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, επιμέλεια:

  Α. Anastasopoulos, E. Kolovos, Ρέθυμνο 2007, α 61-72.

 • Ευγενία Δρακοπούλου, "Δρόμοι της θρησκευτικής ζωγραφικής στο Βορειοανα

  τολικό Αιγαίο (17ος-18ος αι.)", Μυτιλήνη και Αϊβαλί(Κυδωνιές). Μια αμφίδρομη σχέση στο

  Βορειοανατολικό Αιγαίο, Πρακτικά Ε' Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας, INE/EIE, Αθήνα

  2007,σ.38Ι-39Ι.

  Λουκία Δρούλια, λήμματα "Εφημερίδες. Ι. Εισαγωγικά στοιχεία. II. Προεπαναστα

  τικές εφημερίδες, εφημερίδες του Αγώνα" (και συντονισμός ομάδας εργασίας για το γε

  νικό λήμμα "Εφημερίδες", σ. 723-733) και λήμμα "Φιλελληνισμός", Λεξικό νεοελληνικής

  λογοτεχνίας: πρόσωπα, έργα, ρεύματα, όροι, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2007, σ. 723-725 και

  2279-2281 αντιστοίχως.

  Loukia Droulia, "The Revival of the Greek Ideal and Philhellenism. A perambu

  lation", Filhellenizm w Po/sce. Rekonesans. Praca Zbiorowa pod redakcja M. Borowskiej,

  M. Kalinowskiej, J. Lawskiego, Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας, Βαρσοβία 2007, σ. 25-38.

  — , The "Graeco-Accusers" and the Sense of Neohellenic Identity, Ausdrucksformen

  des Europäischen und Internationalen Philhellenimus vom 17.-19. Jahrhundert, Philhellenische

  Studien Band 13, επιμ. Evangelos Konstantinou, Φρανκφούρτη, Peter Lang, 2007,

  σ. 149-159.

  Γιάννης Καράς, Η φυσική σκέψη του αναγεννώμενου ελληνισμού. Το Φυσικής Απάν

  θισμα του Ρήγα, Έκδοση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, 2007, 230 σελ.

  — , Ιστορική Ενωση - Εθνική Αυτογνωσία, Αθήνα 2007, 246 σελ.

  Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, (επιστημονική επιμέλεια σε συνεργασία με τον Πα

  ναγιώτη Δ. Μιχαηλάρη), Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές). Μια αμφίδρομη σχέση στο Βορει

  οανατολικό Αιγαίο, Πρακτικά Ε' Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας, INE/EIE, Αθήνα 2007.

  — , "Σκέψεις για την κοινωνική αναγκαιότητα των μύθων", Μύθοι και ιδεολογήματα

  στη σύγχρονη Ελλάδα, Επιστημονικό Συμπόσιο (23-24 Νοεμβρίου 2005), Εταιρεία Σπου

  δών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2007, σ. 175-180.

  — και Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, "Ο Διαφωτισμός στον χώρο της Αιολίδας", Μυ

  τιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές). Μια αμφίδρομη σχέση στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, Πρακτικά

  Ε' Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας INE/EIE, Αθήνα 2007, σ. 59-73.

  Paschalis Μ. Kitromilides, An Orthodox Commonwealth. Symbolic Legacies and

  Cultural Encounters in Southeastern Europe, Variorum Collected Studies Series, Ashgate,

  Aldershot 2007, 276 σελ.

  — , Epokha prosveshcheniya ν Grecs» [Η εποχή του φωτισμού των Ελλήνων], μετά

  φραση του: Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες από τον Μιχαήλ

  Γκρατσιάνσκι, Εκδόσεις Αλήθεια, Αγία Πετρούπολη 2007, 424 σελ.

  — , "Esquisse d'une périodisation de la vie intellectuelle chypriote, 1571-1878",

  Cahier du Centre d'Études Chypriotes, 36 (2006), α 125-141.

  — , "Témoin oculaire des choses terribles': Adamantios Koraïs, observateur de la

  Révolution française", Dix-Huitième Siècle, 39 (2007), α 269-283.

 • — (βιβλιοκρισία), "Paul Sant Cassia, Bodies of Evidence. Burial, Memory and the

  Recovery of Missing Persons in Cyprus (Berghan Books 2005)", The journal of the Royal

  Anthropological Institute, 13/3 (2007), o. 778.

  Γιάννης Κουμττουρλής, "Έθνος και ορθοδοξία οτην ελληνική εθνική ιστοριογρα

  φία: η εθνικοποίηση του ρόλου της θείας πρόνοιας στην ιστορία του 'περιούσιου λαού'

  του Κυρίου", Ορθοδοξία, Έθνος και Ιδεολογία, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου, Εται

  ρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 2007, σ. 123-144.

  loannis Koubourlis, "Géorgios Skliros et la première critique marxiste du discours

  nationaliste grec", Byzantina et Moderna. Mélanges en l'honneur d'Hélène Antoniadis-

  Bibicou, επιμ. Σ. Πετμεζάς - G. Grivaud, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα χ.χ. [2007],

  σ. 323-348.

  Γιώργος Κουτζακιώτης, "Ο μητροπολίτης Ιωακείμ και η εκπαίδευση των Εβραί

  ων. Οι πληροφορίες των αρχείων της Alliance Israélite Universelle για την Ξάνθη", Περί

  Θράκης, 5 (2005-2006), ο. 227-234.

  — , "Με τη ματιά των ταξιδιωτών. Η αμπελοκαλλιέργεια στην περιοχή του Παγγαί

  ου (Ι8ος-αρχές 20ού αιώνα)", "Οίνονιοιορώ" VII. Στα Οινόηεδα του Παγγαίου, Επιστημο

  νικό Συμπόσιο, επιμ. Γ.Α Πίκουλας, Κτήμα Βιβλία Χώρα, Αθήνα 2007, σ. 131-146,

  ττίν. 49-50.

  Ευτυχία Λιάτα, "Τεκμηριώνοντας την ιστορία της Ελληνικής Κοινότητας Βενετίας",

  Πρακτικά ημερίδας Μνήμη Μανούσου Ι. Μανούσακα, ΚΕΜΝΕ Ακαδημίας Αθηνών - Ελλη

  νικό Ινστιτούτο Βενετίας, Αθήνα 2007, σ. 75-82.

  Φλορίν Μαρινέσκου, Οι Ρουμάνοι. Ιστορία και Πολιτισμός, Εκδόσεις Ιωλκός, Αθήνα

  2007, 350 σελ.

  — , Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους. Αρχείο Ιεράς Μονής Ιβήρων, INE/EIE, Αθήνα

  2007,τ. Α '-Β' , 561+670 σελ.

  — , "Ένας εντυπωσιακός ρουμανικός αρχειακός θησαυρός στο Άγιον Όρος",

  Αρχειακά Νέα, 23, Δεκέμβριος 2006 (κυκλοφόρησε το 2007), σ. 78-79.

  — (σε συνεργασία με τον Νικόλαο Μερτζιμέκη), "leremia Movila si ajutorul acordat

  unor mânastiri de la Muntele Athos", Movilestii. Istorie si spiritualitate româneasca. leremia

  Movila. Domnul. Familia. Epoca, Σουτσεβίτζα 2006 (κυκλοφόρησε το 2007), σ. 187-192.

  — (σε συνεργασία με τον Petronel Zahariuc), "Documente de la leremia Movila

  voievod din arhiva mânastirii Vatoped de la Muntele Athos" (Έγγραφα του ηγεμόνα Ιερε

  μία Μοβίλα προερχόμενα από το αρχείο της μονής Βατοπαιδίου), στο ίδιο, σ. 303-314.

  — , "Ο Ρήγας στη Βλαχία", Υηέρεια,τ. 4 [Πρακτικά Δ' Διεθνούς Συνεδρίου Φεραί-

  Βελεστίνο-Ρήγας, Βελεστίνο 2-5 Οκτωβρίου 2003)], Αθήνα 2006 (κυκλοφόρησε το

  2007), σ. 669-676.

  —, "Σχέσεις της Μονής Ξενοφώντος με τη Βλαχία και τη Μολδαβία. Πρόδρομη πα-

 • ρουσίαση", Άγιον Όρος. Πνευματικότητα. Ορθοδοξία. Τέχνη, Β' Διεθνές Συμπόσιο (Θεσσα

  λονίκη 11-13 Νοεμβρίου 2005), Θεσσαλονίκη 2006 (κυκλοφόρησε το 2007), σ. 175-194.

  — , "L' évolution de la Généalogie en Grèce et sa situation présente", Nobilita, αρ.

  77, Milano, Marzo-Aprile 2007, σ. 209-214.

  — (σε συνεργασία με τη Maria Rafaila), "Έργα, τυπωμένα και μη, του Δούκα Σοτί-

  ριοβιτσι", Η Καβάλα και τα Βαλκάνια από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η Καβάλα και το Αι

  γαίο, τ. Β', Καβάλα 2007, σ. 233-246.

  — , "Η Ήπειρος και οι περιοχές της σημερινής Ρουμανίας: Βλαχία, Μολδαβία και

  Τρανσυλβανία. Στοιχεία παλαιά και νέα", Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, Ιωάννινα 2006 (κυκλο

  φόρησε το 2007), σ. 9-21.

  Σοφία Ματθαίου, "Στέφανος Α. Κουμανούδης - Αλέξανδρος Ρ. Ραγκαβής. Μια συ

  γκριτική προσέγγιση", Μνήμων, 28 (2006-2007), σ. 169-208.

  Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης (επιστημονική επιμέλεια σε συνεργασία με τον Πα

  σχάλη Μ. Κιτρομηλίδη), Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές). Μια αμφίδρομη σχέση στο Βορει

  οανατολικό Αιγαίο, Πρακτικά Ε' Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας INE/EIE, Αθήνα 2007.

  —, "Τα εκπαιδευτικά πράγματα στο Αϊβαλί λίγο πριν από το τέλος...", στο ίδιο, σ. 77-98.

  — , "Η μονή Πεντέλης στη δίνη ενός χρέους στις αρχές του 18ου αιώνα", Μνήμων

  28 (2006-2007), σ. 31-47.

  Ευαγγελία Μπαλτά, "Η ελαιοκαλλιέργεια στον τουρκοκρατούμενο Μοριά", "Ο δε

  τόπος... ελαιοφόρος". Η παρουσία της ελιάς στην Πελοπόννησο, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομί

  λου Πειραιώς, Αθήνα 2007, α 91-105.

  — (έκδοση-μετάφραση-σχολιασμός, σε συνεργασία με τον Mustafa Oguz), Το οθω

  μανικό κατάστιχο του Ρεθύμνου Tapu-Tahrir 822, INE/EIE, αρ. 98, Ιστορική και Λαογραφι

  κή Εταιρεία Ρεθύμνου, Ρέθυμνο 2007, 615 σελ., [32] πιν.

  — , "Η αμπελοκαλλιέργεια στον καζά της Τριπολιτσάς (16ος-18ος αιώνας)", "Οίνον

  ιστορώ" VII. Στα Οινόπεδα του Παγγαίου, Επιστημονικό Συμπόσιο, επιμ. Γ.Α. Πίκουλας,

  Κτήμα Βιβλία Χώρα, Αθήνα 2007, σ. 125-143, πιν. 30-33.

  Evangelia Balta, S/nosos. Mübadelen Once Bir Kapadokya Kasabasi. Resimler ve

  Anlatilar. Editön Evangelia Balta, çeviren: Ari Çokona, Birzamanlar Yayi'ncilik, Istanbul

  2007,240 σελ.

  Efthymios Nicolaïdis, "Scientific exchanges between Hellenism and Europe: translations into Greek, 1400-1700", Cultural Translation in Early Modern Europe, ed. by

  Peter Burke and R. Pochia Hsia, Cambridge University Press, 2007, p. 180-191.

  M. Blay, E. Nicolaïdis, L'Europe des sciences : constitution d'un espace scientifique, ( Ι η

  εκδ. Seuil, Paris, 2001) μετάφραση στα κινέζικα: Gao Yu, σειρά Progress Course of

  Western Civilization, εκδ. China's People University Press, Πεκίνο 2007.

 • Μάχη Παΐζη-Αττοστολοττούλου, Έλληνες λόγιοι του 18ου αιώνα, αφανείς, άσημοι

  και διάσημοι, σε διασταυρούμενες τροχιές, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2007,253 σελ.

  — , Η Εμπορική και Ναυτική Σχολή Όθωνος Α. Σταθάτου, Ιθάκη 1907-1914. Νέα στοιχεία

  από το σωζόμενο αρχείο της, Ιθάκη 2007, 48 σελ.

  — (εκδότης, σε συνεργασία), Άθλα και έπαθλα στα ομηρικά έπη. Από τα πρακτικά του

  Ι ' Διεθνούς Συνεδρίου για την Οδύσσεια, Ιθάκη, Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών, 2007,

  429 σελ.

  Ουρανία Πολυκανδριώτη, λήμμα "Εφημερίδες. V. Εφημερίδες και λογοτεχνία: Β.

  Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως σήμερα", και λήμμα "Ταξιδιωτική φιλολο

  γία. Ι. Ο όρος, II. Ξένοι περιηγητές στον ελληνικό χώρο, III. Η ελληνική ταξιδιωτική φι

  λολογία", Λεξικό νεοελληνικής λογοτεχνίας. Πρόσωπα, Έργα, Ρεύματα, Όροι, Εκδόσεις Πα

  τάκη, Αθήνα 2007, σ. 730-732 και 2147-2149 αντιστοίχως.

  — , "Λογοτεχνικοί δρόμοι επικοινωνίας στο Βορειοανατολικό Αιγαίο κατά τη μεσο

  πολεμική και μεταπολεμική εποχή", Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές). Μια αμφίδρομη σχέ

  ση στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, Πρακτικά Ε ' Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας, INE/EIE, Αθή

  να 2007, σ. 113-127.

  Ευρυδίκη Σιφναίου, Βιομηχανία και κοινοτισμός. Η "μηχανή του Κοινού" στην Αγία

  Παρασκευή Λέσβου, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2007, 77 σελ.

  Evridiki Sifneos, "The dark side of the moon: Rivalry and Riots for Shelter and

  Occupation between the Greek and Jewish Populations in the Multi-ethnic Nineteenth

  Century Odessa", The Historical Review/La Revue Historique, 3 (2006), σ. 189-204.

  — , "Λέσβος-Κυδωνίες-Αδραμύττι: Οικονομικός επεκτατισμός ή ισότιμη συναλλαγή

  στην εμπορία και τη μεταποίηση του ελαιολάδου;", Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές). Μια

  αμφίδρομη σχέση στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, Πρακτικά Ε' Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας,

  INE/EIE, Αθήνα 2007, σ. 249-260.

  Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, "Ιωάννης Ν. Σταματέλος, 1822-1881. Ο λόγιος

  και ο δάσκαλος. Τα δημοσιεύματα. Τα κατάλοιπα. Τα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης του",

  Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Πρακτικά ΙΑ ' Συμποσίου, Ποίηση: ίιώργος Σεφέρης, Ιστο-

  ρία-Φιλολογία: Ιωάννης Ν. Σταματέλος (1822-1881), Νικόλαος Ι. Σταματέλος (1861-μετά 1901),

  Βασίλειος Ι. Σταματέλος (1869-1945), Περιβάλλον και Οικονομία: Η ανάπτυξη της Λευκάδας,

  Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας, Γιορτές Λόγου και Τέχνης, Λευκάδα 17-19 Αυ

  γούστου 2006, Αθήνα 2007, σ. 63-142.

  — , Κύπρος. Από την Αρχαιότητα έως Σήμερα. Συλλογικός τόμος. Εκδοτική Επιτροπή:

  Άννα Μαραγκού, Γιώργος Γεωργής, Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Κωνσταντίνος Σπ.

  Στάικος, Αθήνα, Κότινος, 2007, σ. ι ζ+807.

  — , Δημήτρης Σπ. Τσερές, "Βάση δεδομένων για τους εκπαιδευτικούς [1806-1960]

  και τους μαθητές [1829-1929] της Μέσης Εκπαίδευσης στη Λευκάδα", υλοποίηση του

  έργου: SilkTech O.E. Γενική Επιμέλεια: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Ηλεκτρονικό πα-

 • ράρτημα του βιβλίου: Δημήτρης Σπ. Τσερές, Η Μέση Εκπαίδευση στη Λευκάδα 1829-1929.

  Επεξεργασμένα στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές με τη βάση δεδομένων σε

  CD-ROM. Κατάλογος του Αρχείου του Τυμνασίου και του Ελληνικού Σχολείου, Ιστορικό

  Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, αρ. 43, INE/EIE, Αθήνα

  2006, CD-ROM.

  — , Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, περιοδικό Μνήμων, Βιβλιογραφία της Ιστο

  ρίας του Νέου Ελληνισμού 1973-1982. Αναγραφές 12.500 βιβλίων και άρθρων, Γενική επο

  πτεία: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Επιστημονικός σύμβουλος Γιάννης Κόκκωνας,

  Ανάπτυξη εφαρμογών και μηχανογραφική υποστήριξη: Αυγερινός Μαρκόπουλος, Αθή

  να 2007, CD-ROM.

  Alexandra Sfini, "Langages de la Révolution et transferts conceptuels. La

  Constitution montagnarde en grec", /Annates historiques de la Révolution française, 347

  (Ιανουάριος-Μάρτιος, 2007), a 83-92.

  Άννα Ταμπάκη, "Πρώιμη πρόσληψη του Δον Κιχώτη στα ελληνικά γράμματα. Η

  συμβολή των Φαναριωτών", στο ειδικό τεύχος Η επίδραση του Δον Κιχώτη στα γράμματα

  και τις τέχνες Ι L'impact de Don Quichotte aux lettres et aux arts, περ. Διακείμενα, αρ. 6,

  έκδοση Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσα

  λονίκης, θεσσαλονίκη 2006, σ. 45-64. Και στον τόμο Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην

  εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα, Πρακτικά του Γ' Ευρωπαϊκού Συνεδρίου

  Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) (Βουκουρέστι, 2-4 Ιουνίου 2006), τόμος Α', επιμ.

  Κωνσταντίνος Α. Δημάδης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007, σ. 187-200.

  — , "Νεοελληνικός Διαφωτισμός: η διαμεσολάβηση του μεταφραστικού εγχειρήμα

  τος", Στέφανος. Αφιέρωμα στον Βάλτερ Πούχνερ, επιμ. Ιωσήφ Βιβιλάκης, Εκδόσεις Ergo,

  Αθήνα 2007, σ. 1227-1239.

  — , Πρόλογος στο βιβλίο του Κωνσταντίνου Α. Μαλαφάντη, J. Η. Pestalozzi, Λεονάρ-

  δος και Τερτρούδη. Ένα παιδαγωγικό μυθιστόρημα, Πορεία, Αθήνα 2006, σ. 9-13.

  — , [Προσωπική μαρτυρία], στο Το Ελληνικό Ίδρυμα στη Διεθνή Πανεπιστημιούπολη

  στο Παρίσι. Τόποςζωής- Τόπος μνήμης: Μαρτυρίες φοιτητικών χρόνων, επιμ. Ελευθερία Φί

  λη, Fondation Hellénique, 2007, σ. 142.

  Anna Tabaki, "Questions sur la périodisation du théâtre néohellénique, XVIe-XIXe

  siècles", Bizantina et Moderna. Mélanges en l'honneur d'Hélène Antoniadis-Bibicou, éd. Gilles

  Grivaud, Σωκράτης Πετμεζάς, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα [2007], σ. 349-367.

  — , "The Long Century of the Enlightenment and the Revival of Greek Theater",

  journal of Modern Greek Studies [Modern Greek Theater. A special issue edited by Stratos

  E. Constantinidis and Walter Puchner], 25(2007)2, α 285-299 [The John Hopkins

  University Press 2007].

  Γιώργος Τόλιας (επιμέλεια σε συνεργασία με τους Μ. Γεωργοπούλου, C. Guilmet,

  Γ.Α Πίκουλα, Κ. Στάικο), Στα Βήματα του Παυσανία: η αναζήτηση της ελληνικής αρχαιότητας,

 • Κότινος για το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχο

  λή Κλασικών Σπουδών, Αθήνα 2007. ["Προλογικό σημείωμα" (σ. 15), "Ο Παυσανίας

  στους νεώτερους χρόνους" (σ. 57-73), "Η απήχηση της Περιήγησης, 16ος-17ος αιώνας"

  (σ. 96-104), "Οι Dilettanti αναγνώστες του Παυσανία" (σ. 131-136) και "Οι ελληνικές

  αναγνώσεις της Περιήγησης και η αναβίωση της 'Ελευθέρας Ελλάδος'" (σ. 169-176)]. Η

  έκδοση κυκλοφορεί και στα αγγλικά: Following Pausanias: the Quest for Greek Antiquity σε

  συνεργασία με τον οίκο Oak knoll Press.

  — , "Επισκόπηση της Χαρτογράφησης της Κύπρου, 15ος-19ος αι.", Κύπρος: Ano την

  Αρχαιότητα έως Σήμερα, Κότινος, Αθήνα 2007, σ. 516-543.

  George Tolias, "The Isolani, Fifteenth to Seventeenth Centuries", και "Maps in

  Renaissance Libraries and Collections", The History of Cartography, Volume Three:

  Cartography in the European Renaissance, επιμ. David Woodward, University of Chicago

  Press, Σικάγο και Λονδίνο 2007, σ. 263-284 και 637-660 αντιστοίχως.

  — , "Mourning Greece: Cartographic Allegories of Melancholy in the Late

  Renaissance", Ausdrucksformen des Europäischen und Internationalen Philhellenimus vom

  17.-19. Jahrhundert, Philhellenische Studien Band 13, επιμ. Evangelos Konstantinou, Peter

  Lang, Φρανκφούρτη 2007, σ. 305-331.

  Σάββας Τσιλένης, "Το κτίριο της θεολογικής Σχολής στην Χάλκη", Δώρημα στον

  καθηγητή Βασίλειο Ν. Αναγνωστόπουλο, Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής, Αθή

  να 2007, σ. 402-440.

  Maria Christina Chatziioannou, λήμμα "Greece", J.J. McCusker (επιμ.), History of

  World Trade since 1450, τ . I , Thomson-Gale 2006, α 336-338.

  — και Gelina Harlaftis, "From the Levant to the City of London: Mercantile Credit

  in the Greek International Commercial Networks of the 18th and 19th centuries", στον

  τόμο Ph. Cotrell (κ.ά. επιμ.), Centres and Peripheries in Banking. The Historical Development

  of Financial Markets, Ashgate 2007, α 13-40.

 • Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, "Οι τύχες ενός επίσημου χειρόγραφου βιβλίου",

  Διάλεξη στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2007).

  — "Από τη βυζαντινή στην κοινωνία των Ρωμιών χριστιανών", μία από τις πέντε κε

  ντρικές εισηγήσεις στην Ζ' Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου (Κομοτη

  νή, 21 Σεπτεμβρίου 2007).

  — "Fontes minores του μεταβυζαντινού δικαίου", ανακοίνωση στη Ι' Συνάντηση

  Ιστορίας του Δικαίου, που οργάνωσε ο Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του

  Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Κομοτηνή, 18-21 Οκτωβρίου 2007).

  Ιόλη Βιγγοπούλου, "Ο Παυσανίας και οι περιηγητές", ομιλία στον κύκλο Μορφω

  τικών Διαλέξεων EIE: Αναγνώσεις του Παυσανία ( EIE, 22 Μαΐου 2007).

  — , "Οι περιηγητές για τον Λευκάτα (Ι7ος-20ός αιώνας)", ανακοίνωση στις Γιορτές

  Λόγου και Τέχνης, IB' Συμπόσιο Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών με θέμα: Η ποιήτρια

  Σαπφώ και ο Αευκάτας (Λευκάδα, 27-29 Ιουλίου 2007).

  — , "Ο περιηγητισμός στον ελλαδικό χώρο Ι5ος-20ός αιώνας", εισήγηση στην επι

  στημονική διημερίδα με θέμα: Πέντε αιώνες περιηγήσεων και προσκυνημάτων στο Άγιον

  Όρος 1405-1930 (θεσσαλονίκη, Αγιορείτικη Εστία, 15-16 Δεκεμβρίου 2007).

  Γιώργος Βλαχάκης, "Διδάσκοντας Φυσική στην Κέρκυρα πριν την ενσωμάτωση.

  Μια ακόμα ευκαιρία που χάθηκε", 10ο Κοινό Συνέδριο Ελλήνων και Κυπρίων Φυσικών

  (Κέρκυρα, Μάρτιος 2007).

  — , "Το είδωλο του Ρήγα στον Αγγλοσαξωνικό κόσμο (πρόδρομη ανακοίνωση)",

  Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Βελεστίνο, Μάιος 2005).

  — , "Physics education and history of physics. A relationship of hate or affection?",

  Προσκεκλημένη κεντρική ομιλία, GIREP 2007, Frontiers of Physics Education (Opatija,

  Croatia, Αύγουστος 2007).

  —, "The hidden treasure. The exploration of the Aegean Sea during the 20th century",

  European Federation of Marine Science and Technology Societies (Ancona, Sept. 2007).

  — , "Η υποδοχή των ιδεών του Δαρβίνου στην Ελλάδα", 4η Συνάντηση Αθηνών, Ζη

  τήματα Επιστήμης: Ιστορία, Φιλοσοφία και Διδακτική (Αθήνα, 28-30 Σεπτεμβρίου 2007).

  —, "Η εικόνα του Ρήγα στον Αγγλοσαξωνικό κόσμο. Νεώτερα στοιχεία για την παγκό

  σμια ακτινοβολία του", Ε ' Διεθνές Συνέδριο Φεραί-Βελεοτίνο-Ρήγας (Βελεστίνο, 4-7 Οκτ. 2007).

  — , "Τσιγκούνης στα λεφτά, κουβαρντάς στη γνώση. Η χρήση των κόμιξ στην ευαι

  σθητοποίηση των παιδιών στις φυσικές επιστήμες", 4ο Συνέδριο Ιστορίας της Φυσικής στη

  Διδακτική της Φυσικής (Πάτρα, Οκτώβριος 2007).

  Δημήτρης Δημητρόπουλος, "Δικαιώματα αλιείας στη Χίο, 17ος-18ος αιώνας",

  ανακοίνωση στην Ημερίδα: Αλιεία και αλιεύματα στις ελληνικές θάλασσες. Από τις μαρτυρίες

 • του παρελθόντος στη σύγχρονη πραγματικότητα, που διεξήχθη στο πλαίσιο των "Σεμινα

  ρίων της Ερμούπολης" που οργανώνονται από το INE/EIE και το ΕΜΙΚ (Ερμούπολη, Σύ

  ρος, 9 Ιουλίου 2007).

  — , "Living conditions in the houses of the islands of Cyclades during the 17th and

  18th centuries", ανακοίνωση σε διεθνή επιστημονική συνάντηση με τίτλο: Wealth and

  Poverty in European Rural Societies from the Middle Ages to the present day. Standards of

  living, material culture and consumption patterns, που οργανώθηκε από το Faculty of

  Historic Sciences, Institute of History and Archival Sciences of Nicolaus Copernicus

  University (Torun Πολωνίας, 22 Σεπτεμβρίου 2007).

  Γιούλη Ευαγγέλου, "Ένας νέος λόγος καθαίρεσης θεσμοθετείται το 1593", ανα

  κοίνωση στη Γ Συνάντηση Ιστορίας του Δικαίου, που διοργανώθηκε από τον τομέα Ιδιω

  τικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου (Κομοτηνή, 19-20

  Οκτωβρίου 2007).

  Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, "Leadership and Responsibility: Questionmarks

  from Southeastern Europe", εισήγηση στο σεμινάριο: Conceptualising Political Leadership

  in Greece and Southeastern Europe, St. Antony's College (Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, 15 Ια

  νουαρίου 2007).

  — , "Οι πολιτικές ιδέες του Ρήγα Βελεστινλή", Εταιρεία Επιστήμης και Πολιτισμού

  της Αιγιαλείας, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αιγίου (17 Μαρτίου 2007).

  — , "The Orthodox Church and Modern State Formation in Southeastern Europe",

  εισήγηση στο ερευνητικό πρόγραμμα: Captive States, Divided Societies: Political Institutions

  of Southeastern Europe in Historical Comparative Respective, Κέντρο Εφαρμοσμένης Πολι

  τικής Έρευνας (Μόναχο, 19 Απριλίου 2007).

  — , "Σύγχρονα ερευνητικά ζητούμενα Νεοελληνικού Διαφωτισμού", Διατμηματικό

  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσσαλονί

  κης (8 Μαΐου 2007).

  — , "Eleftherios Venizelos and the question of leadership", Σεμινάριο: Eleftherios

  Venizelos and his times, South East European Studies at Oxford, St. Antony's College (Πα

  νεπιστήμιο Οξφόρδης, 15 Μαΐου 2007).

  — , "Syncretism and Cultural Heritage in the Eastern Mediterranean: The

  Contribution of F. W. Hasluck", Σεμινάριο: Syncretism and Cultural Heritage, University of

  Bristol Archaeology and Anthropology Society (Πανεπιστήμιο Bristol, 17 Μαΐου 2007).

  — , "Κωνσταντίνος Καραμανλής: από την πολιτική πράξη στις ιδέες", Διεθνές Συνέ

  δριο: Κωνσταντίνος Καραμανλής, διοργάνωση: Ίδρυμα Κ. Καραμανλή (Ζάππειο Μέγαρο,

  Αθήνα, 6 Ιουνίου 2007).

  —, "Εισαγωγή στην προβληματική της συνάντησης: Πόλη, παιδεία και έρευνα", Σεμι

  νάριο: Στην Πόλη τον 19ο αιώνα: όψεις της κοινωνικής ιστορίας της Πολιτικής Ρωμιοσύνης που

  διεξήχθη στο πλαίσιο των "Σεμιναρίων της Ερμούπολης" (Ερμούπολη, 2 Ιουλίου 2007).

  — , "Adamantios Korais and the dilemmas of liberal nationalism", 12ο Διεθνές Συ-

 • νέδριο του Διαφωτισμού με θέμα: Sciences, Techniques et Cultures (Le Corum,

  Montpellier, 12 Ιουλίου 2007).

  — , "Ο Διαφωτισμός και ο σεβασμός της φύσης", Διαλογικά Μαθήματα Περιβάλλον

  και Πολιτισμός, Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτι

  σμικής Κληρονομιάς (24 Σεπτεμβρίου 2007).

  — , "Nationalism and Orthodoxy in the Balkans", Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης, Ευ

  ρωπαϊκή Επιτροπή (Βρυξέλες, Ι Οκτωβρίου 2007).

  — , "The Orthodox Church and National State Formation in the Balkans", Κέντρο

  Νοτιοανατολικών Ευρωπαϊκών Σπουδών σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπου

  δών, Πανεπιστήμιο Γάνδης (Γάνδη, 4 Οκτωβρίου 2007).

  — , "Τα ρεύματα των ιδεών και η ευρωπαϊκή ταυτότητα της Νοτιοανατολικής Ευ

  ρώπης", Ημερίδα: Πτυχές της πολιτιστικής ιστορίας των Βαλκανικών λαών. Ο Πολιτισμός στα

  Βαλκάνια. Παρελθόν και παρόν, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (Αθήνα, Στοά του Βιβλίου,

  18 Οκτωβρίου 2007).

  —, "The Orthodox Church and Modem State Formation in South-Eastem Europe", σε-

  μιναριακή παρουσίαση στο Institut Français d'Etudes Anatoliennes (Κωνσταντινούπολη, 26

  Νοεμβρίου 2007).

  Γιάννης Κουμπουρλής, "Η Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού

  εθνικού κράτους στις πρώτες μεγάλες αφηγήσεις της νεότερης ελληνικής ιστορίας: από

  την πολυπαραγοντική ανάλυση στο σχήμα της εθνικής τελεολογίας", ανακοίνωση στη Διε

  θνή Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου: Η ελ

  ληνική Επανάσταση του 1821. Ένα ευρωπαϊκό γεγονός (Κέρκυρα, 3-5 Μαΐου 2007).

  — , "Cyprien Robert et Spyridon Zambélios : libéralisme, irrédentisme et l'idée

  d'une fédération gréco-slave", ανακοίνωση στο Συνέδριο της Association Internationale

  des Études du Sud-Est Européen: Réalités historiques et idéologie politique: projets de

  coopération entre les peuples balkaniques (Αθήνα, 19-21 Οκτωβρίου 2007).

  Γιώργος Κουτζακιώτης, "Με τη ματιά των ταξιδιωτών: Η αμπελοκαλλιέργεια στην

  περιοχή του Παγγαίου κατά τα νεότερα χρόνια (Ι8ος-αρχές 20ού αι.)", ανακοίνωση στο

  Επιστημονικό Συμπόσιο: "Οίνον ιστορώ" VII, Στα Οινόπεδα του Παγγαίου (Κτήμα Βιβλία

  Χώρα, 2 Ιουνίου 2007).

  — , "Πρώιμες αναπαραστάσεις των Ρομά σε κείμενα λογίων του 19ου αιώνα", ανα

  κοίνωση στη Στρογγυλή Τράπεζα: Οι Έλληνες Ρομά: Η μακρά πορεία προς την αναγνώρι

  ση, που οργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το OSCE/ODIHR και το Πανεπι

  στήμιο Μακεδονίας (θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2006).

  — , "Μήλος, τέλη 17ου αιώνα: Όψεις μιας οικονομίας του κουρσού", σεμινάριο

  INE/EIE (Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007).

  Ευτυχία Λιάτα, "Destrutturazione e ristrutturazione della proprietà fondiaria nella

  Morea durante il secondo dominio veneto", στο συνέδριο / Greci durante la venetoctaria:

 • L'omini, spazio, idee (XIII-XVIII sec), Istituto Ellenico (Βενετία, 3-7 Δεκεμβρίου 2007).

  Φλορίν Μαρινέσκου, "La famille Boutmy de Katzmann. Evolution historique", Ve

  Colloque International de Généalogie (Ιάσι, Ρουμανία, 9-13 Μαΐου 2007).

  — (σε συνεργασία με τη Σαπφώ Αγγελούδη), "Το μετόχι της Ρουμανικής Σκήτης

  του Τιμίου Προδρόμου στη Θάσο", ανακοίνωση στο Ε' Συμπόσιο Θασιακών Μελετών

  (Θάσος, 22-25 Σεπτεμβρίου 2007).

  — , "Πολιτικές προσωπικότητες του Ελληνισμού που έδρασαν στον ευρύτερο Μι

  κρασιατικό χώρο: οικογένειες Μουρούζη -Υψηλάντη", ανακοίνωση στο 3ο Συμπόσιο:

  Τρεις Χιλιετίες Μικρασιατικού Πολιτισμού (23-25 Νοεμβρίου 2007).

  Σοφία Ματθαίου, "Στέφανος Α. Κουμανούδης (1818-1899) και Αδαμάντιος Κο

  ραής. Προτάσεις της έρευνας για τους 'κοραϊστές' κατά τις πρώτες δεκαετίες του νέου

  ελληνικού κράτους", Σεμινάριο INE/EIE (16 Μαρτίου 2007).

  Εύη Ολυμπίτου και Σοφία Ματθαίου, "Εντοπισμός και καταγραφή βιομηχανικών

  δραστηριοτήτων στην πόλη της Κέρκυρας. Παρουσίαση στοιχείων ενός ερευνητικού έρ

  γου", ανακοίνωση στην 5η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση TICCIH (Διεθνής Επιτρο

  πή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς. Ελληνικό Τμήμα): Το τέλος των γιγά

  ντων. Βιομηχανική κληρονομιά και μετασχηματισμοί των πόλεων (Βόλος, 22-25 Νοεμ. 2007).

  Παναγιώτης Μιχαηλάρης, "Το αρχείο Περούλη. Ένα μακρύ ερευνητικό ταξίδι...",

  εισήγηση στην Εταιρεία Μελέτης του Νέου Ελληνισμού με συνεισηγητές την Ευτυχία

  Λιάτα και τον Βασ. Κρεμμυδά (Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2007).

  — , "Η διαχείριση της αλιείας και των προϊόντων της στα βενετοκρατούμενα Επτά

  νησα", ανακοίνωση στην Ημερίδα: Αλιεία και αλιεύματα στις ελληνικές θάλασσες. Ano τις

  μαρτυρίες του παρελθόντος στη σύγχρονη πραγματικότητα, που διεξήχθη στο πλαίσιο των

  "Σεμιναρίων της Ερμούπολης" (Ερμούπολη, Σύρος, 9 Ιουλίου 2007).

  — , "Και πάλι για τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις του μητροπολίτη Μηθύμνης τον 19ο

  αιώνα", ανακοίνωση στη Γ Συνάντηση Ιστορίας του Δικαίου, που διοργανώθηκε από τον

  τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου (Κομο

  τηνή, 19-20 Οκτωβρίου 2007).

  — , "Letterio Augliera, Βιβλία, πολιτική, θρησκεία στην Ανατολή τον 17ο αιώνα. Η ίδρυ

  ση του πρώτου τυπογραφείου της Ανατολής στη μονή του Αγίου Τερασίμου στα Ομαλά, από

  τον Νικόδημο Μεταξά" (παρουσίαση του βιβλίου στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη της Κε-

  φαλονιάς, Ι Δεκεμβρίου 2007).

  Ευαγγελία Μπαλτά, "Constitution et usages du fonds ethnographique des réfugiés

  grecs d'Anatolie: questions d'histoire et d' historiographie", ανακοίνωση στο Συνέδριο:

  Des Archives et des Ethnologues, Atelier Maison Archéologie et Ethnographie (MAE),

  Université de Paris X-Nanterre (Παρίσι, 25-27 Ιανουαρίου 2007).

  —, "La contribution du Centre d'Études d'Asie Mineure à l'historiographie de la

 • question des réfugiés. Dimensions idéologiques", ανακοίνωση στο Συνέδριο: Retours aux

  passés, Mémoires politisées, mémoires expatriées, που διοργανώθηκε από το INE/EIE στο πλαί

  σιο του ευρωπαϊκού δικτύου Ramsès-2. Réseau Euro-Méditerranéen de Recherche, Atelier:

  Mémoires en Méditerranée, entre histoire et Politique (Αθήνα, EIE, 30-31 Μαρτίου 2007).

  — , "Ottoman Archives", ανακοίνωση στο Colloquium: The Importance of foreign

  archives for the study of Greek history. Research programme's perspectives (Αθήνα, Ολλαν

  δικό Ινστιτούτο, 30 Μαρτίου 2007).

  — , "Ottomanitas Greca: Ottoman Studies in National Hellenic Research

  Foundation", ανακοίνωση στην Ημερίδα που οργάνωσε το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών

  του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, Ι Ιουνίου 2007).

  Ευθύμιος Νικολαΐδης, "Επιστήμες και εκκλησία, από την ανατολική στη δυτική

  παράδοση", Συνέδριο ΕΕΦ (Ναύπλιο, Απρίλιος 2007).

  — , "Η ιστορία των επιστημών μπροστά στην παγκοσμιοποίηση", Κριτικές προσεγγί

  σεις στις επιστήμες και την εκπαίδευση, Σεμινάρια της Ελάτης (Ελάτη, 18-22 Ιουλίου 2007).

  — , "Science and Eastern Christianity; an historical perspective", ομιλία στο πανεπι

  στήμιο Wisconsin (Madison, 29 Νοεμβρίου 2007).

  Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, "L'enregistrement des dernières volontés.

  Testaments dans les archives d'un notaire d'Ithaque", ανακοίνωση στη Διεθνή Επιστη

  μονική Συνάντηση που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζα

  ντινών Σπουδών: Ortre la morte (Βενετία, 21 -23 Ιανουαρίου 2007).

  — , "Στην Ιθάκη πριν και μετά το 1821. Ανέκδοτα στοιχεία για τη στάση και τη δρά

  ση των Ιθακησίων", διάλεξη που οργάνωσε ο Σύλλογος Φιλολόγων Νομού Κεφαλληνίας

  και Ιθάκης (Ιθάκη, 25 Μαρτίου 2007).

  — , "Σε ξένα χέρια. Υφαρπαγή μνημείων γραπτού λόγου. Παραδείγματα από τον

  19ο και τον 20ό αιώνα", διάλεξη που οργανώθηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μου

  σείο, στον Κύκλο των διαλέξεων "Ιστορίες Βιβλίων" του Συλλόγου Φίλων του Βυζαντι

  νού και Χριστιανικού Μουσείου (Αθήνα, 18 Απριλίου 2007).

  Ουρανία Πολυκανδριώτη, "Παυσανίας. Μνήμη των χώρων και λογοτεχνική αναπα

  ράσταση", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο: Στα βήματα του Παυσανία, που οργανώθηκε

  από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη (Αθήνα, 4-6 Μαΐου 2007).

  Ευρυδίκη Σιφναίου, "Συμπεράσματα από την έρευνα και νέα ζητούμενα για τη

  βιομηχανική αρχαιολογία στη Λέσβο", ομιλία σε συνάντηση του Δικτύου για τη Βιομη

  χανική Κληρονομιά που διοργάνωσαν ο Δήμος Πλωμαρίου, το Κέντρο Περιβαλλοντικής

  Εκπαίδευσης Δήμου Ευεργέτουλα και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάου

  σας (Πλωμάρι Λέσβου, Μάρτιος 2007).

  — , "Εκδοχές της αστικής καθημερινότητας στη Μυτιλήνη του ύστερου 19ου αιώ

  να", ομιλία στα μεταπτυχιακά σεμινάρια του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και

 • Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συζητήτρια η Μαρία Σταματογιαννοπούλου (21

  Νοεμβρίου 2007).

  — , "Can Commercial Techniques Substitute Port Institutions? : Evidence from the

  Greek Presence in the Black Sea and the Azov Sea Ports (1780-1850)", ανακοίνωση στο

  διεθνές Σεμινάριο με θέμα: Istituzioni e trasporti marittimi nel Mediterraneo tra Età antica

  e Crescita Moderna, που διοργάνωσε το ευρωπαϊκό δίκτυο αριστείας Ramsès-2 (Νάπο

  λη, 14-15 Δεκεμβρίου 2007).

  Άννα Ταμπάκη, "Νεοελληνικός Διαφωτισμός και Νεωτερικότητα", Διεπιστημονι

  κό Σεμινάριο Φιλοσοφικής Ερεύνης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος: Ευάγγελος

  Μουτσόπουλος, Ακαδημαϊκός (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, 24 Ιανουαρίου

  2007).

  — , "Νεοελληνικός Διαφωτισμός και Νεωτερικότητα. Νεολογισμοί, έννοιες ηθικής

  και κοινωνικής συμπεριφοράς", σεμινάριο στο Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών, Πε

  ρίοδος Κ', 2006-2007, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών (EIE, 6, 13, 20 και 27 Φεβρου

  αρίου 2007).

  —, "Historiographie et identité nationale dans le Sud-est de l'Europe (XVIIIe siècle-

  début du XIXe). Antiquité et Byzance dans l'exemple grec", συμμετοχή στη Στρογγυλή

  Τράπεζα: Regards croisés: Historiographie^) et identité(s) nationales en Europe (fin du XVIIIe -

  début du XIXe siècle), οργανωτές: Raia Zaimova et Gérard Laudin, και "Adamance Coray,

  critique littéraire et philologue", συμμετοχή στη Στρογγυλή Τράπεζα: Trajectoires

  d'Adamance Coray dans le monde des Lumières: Smyrne - Montpellier - Paris I Adamantios

  Korais' Itineraries in the world of the Enlightenment: Smyrna - Montpellier - Paris, οργανωτής:

  Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου του Διαφωτισμού

  με θέμα: Sciences, Techniques et Cultures (Le Corum, Montpellier, 8-15 Ιουλίου 2007).

  — , "H θεωρία περί ρομαντικού δράματος και η Μαρία Δοξαπατρή", ανακοίνωση

  στην Ημερίδα: Δημήτριος Ν. Βερναρδάκης: Η ζωή και το έργο του, που διοργάνωσε το

  Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2007).

  — , "Réalité historique et idéologie politique à l'ère des Lumières", εισήγηση στη

  Réunion Intercongrès - Colloque: Réalités historiques et idéologie politique: projets de

  coopération entre les peuples balkaniques, Association Internationale des Études du Sud-

  est européen (ΕΕΣΝΑΕ, Αθήνα, 19-21 Οκτωβρίου 2007).

  Σάββας Τσιλένης, "Η κοσμοπολίτικη αρχιτεκτονική της Κωνσταντινούπολης κατά

  τον 19ο αιώνα", διάλεξη στο προπτυχιακό μάθημα: Ιστορία και Θεωρία 7, κατεύθυνση

  Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, τομέας Ι Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός (υπεύθυνος Καθηγη

  τής Μάνος Μπίρης, διευθυντής του Εργαστηρίου Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής) (ΕΜΠ, 4

  Δεκεμβρίου 2006).

  —, "Το κτήριο της θεολογικής Σχολής της Χάλκης" διάλεξη στο Σπουδαστήριο

  Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ (18 Δεκεμβρίου 2006).

  — , "Η πόλη στην ανατολική Μεσόγειο, 14ος-19ος αιώνας", πέντε δίωρα μαθήματα

 • στο Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών/EIE: "Οι

  πόλεις στην ανατολική Μεσόγειο από τον 14ο έως τον 19ο αιώνα-Εισαγωγή", "Η πολε

  οδομική εξέλιξη της Κωνσταντινούπολης", "Οι πόλεις του ηπειρωτικού ελλαδικού χώ

  ρου την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας", "Οι πόλεις της Μέσης Ανατολής",

  "Οι πόλεις της Μικρός Ασίας" (2, 8, 15, 22 και 29 Μαρτίου 2007).

  —, "Προβλήματα διαμόρφωσης του αστικού χώρου από την Ελληνορθόδοξη κοινό

  τητα στην Πόλη", εισήγηση στον σεμιναριακό κύκλο Στην Πόλη τον 19ο αιώνα: όψεις της κοι

  νωνικής ιστορίας της Πολιτικής Ρωμιοσύνης (και επιμέλεια του σεμιναρίου) που διεξήχθη στο

  πλαίσιο των "Σεμιναρίων της Ερμούπολης" (Ερμούπολη, Σύρος, 2-3 Ιουλίου 2007).

  Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου, "Garibaldi e la Grecia: i vari percorsi di una

  difficile affermazione", ανακοίνωση στο συνέδριο: Giuseppe Garibaldi: Realtà e Mito nel

  Contesto Internazionale tra Letteratura, Arte e Politica, 1846-1919 (Νάπολη, 24-27 Οκτω

  βρίου 2007).

  Μάριος Χατζόπουλος, "Ο Μύθος της ανακατάληψης της Κωνσταντινούπολης και

  η σημασία του για τον ελληνικό εθνικισμό", διάλεξη στο πλαίσιο του ερευνητικού σεμι

  ναρίου οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του

  Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2007).

  — , ""Υιοί Νικηθέντων Αγίων": προτάσεις για τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη του

  ελληνικού εθνικού κινήματος στο α' μισό του 19ου αιώνα", σεμινάριο INE/EIE (Αθήνα

  2 Μαρτίου 2007).

  SOUTH EAST EUROPEAN STUDIES AT OXFORD European Studies Centre. St Antony's College

  invites you to a book launch and panel discussion on Eleltherios Vcnizclos and his times

  .&ϊ!

 • Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος,

  "Έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης;

  Ο πολιτικός χειρισμός από τον Πατριάρ

  χη Ιερεμία Α' ενός ιστορικού γεγονότος

  το 1537 για να μην καταστραφούν οι εκ

  κλησίες", εφημ. Η Καθημερινή, Κυριακή 20

  Μαΐου 2007.

  — , '"Να γίνουν κοινά σ' όλο το γένος

  μας"'. Ο Μιχαήλ Σούτσος, ηγεμόνας της

  Βλαχίας, αναθέτει στον Δημήτριο Καταρ

  τζή να μεταφράσει στα ελληνικά τα έργα

  του Real de Curban", εφημ. Η Καθημερινή,

  Κυριακή 15 Ιουλίου 2007.

  Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, "Το αί

  τημα της ελευθερίας. Ένα προφητικό κεί

  μενο από τον 19ο αιώνα για τη δημοκρα

  τία και τον φιλελευθερισμό", εφημ. Το Βή

  μα, 28 Ιανουαρίου 2007, σ. 45.

  Δημήτρης Δημητρόπουλος, "Ανα

  ζητώντας παραμυθία στους μύθους",

  περ. Ο Πολίτης, τχ. 152 (Φεβρουάριος

  2007), σ. 17-19 [τμήμα του κειμένου δη

  μοσιεύτηκε στην εφημ. Γα Νέα, 10 Μαρτί

  ου 2007, σ. 27].

  — , "Ο πόλεμος κατά της λάσπης",

  περ. Αρχειοτάξιο, τχ. 9 (2007), σ. 50-51.

  Π. Μ. Κιτρομηλίδης, "Η ιδέα της

  Ευρώπης", Βήμα Ιδεών, τχ. 3, Ιούλιος

  2007, σ. 18.

  Γιάννης Κουμπουρλής, "Η επανά

  σταση του 1821 και η δημιουργία του ελ

  ληνικού εθνικού κράτους στις πρώτες με

  γάλες αφηγήσεις της νεότερης ελληνικής

  ιστορίας", εφημ. Η Αυγή, 13 Μαΐου 2007,

  σ. 30-31.

  Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης,

  "Η εξέγερση των χωριών της Λευκάδας

  το 1819", Αευκαδοτρόπιο, έτος 2, τχ. 8,

  Αθήνα, Ιαν.-Μαρτ. 2007, σ. 17-25.

  Αλεξάνδρα Σφοίνη, "Φικρέτ Αντα-

  νίρ, Οθωμανική αυτοκρατορία και εθνικά

  κινήματα" (συνέντευξη στην Αλεξάνδρα

  Σφοίνη και την Αγγελική Κωνσταντακο-

  πούλου), εφημ. Αυγή, Ένθετο Αναγνώ

  σεις, Αφιέρωμα "Διαδρομές εθνικού

  προσδιορισμού", επιμ. Μάρθα Πύλια, τχ.

  222,24 Μαρτίου 2007.

  — , Παρουσίαση του βιβλίου, Αλε

  ξάνδρα Σφοίνη, Ιστορία εννοιών. Διαδρομές

  της Ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας, Θεωρία

  και μελέτες της ιστορίας-20, ΕΜΝΕ - Μνή

  μων, Αθήνα 2006, 336 σελ. Μνήμων, 28

  (2006-2007), σ. 340-344.

  Άννα Ταμπάκη (βιβλιοκρισία), "Δια

  φωτισμός, Τα παιγνίδια της ειμαρμένης.

  Ένα κείμενο του φιλοσόφου-παραμυθά

  όπου αντανακλάται στον υπέρτατο βαθμό

  η σκωπτική του οξύνοια και η περίφημη

  βολταιρική ειρωνεία. Βολταίρος, Ζαντίγκ ή

  το Πεπρωμένο. Ανατολίτικη ιστορία. Μετά

  φραση Σοφία Διονυσοπούλου, Επιμέλεια:

  Αχιλλέας Κυριακίδης, Εισαγωγή: Ρωξάνη

  Αργυροπούλου, Επίμετρο: René Pomeau,

 • 8 9 Εκδόσεις Πόλις, 2006, σελ. 192", εφημ. Το

  Βήμα, ένθετο Το άλλο Βήμα - Βιβλία, Κυ

  ριακή 20 Μαΐου 2007, σ. 62.

  Μάριος Χατζόπουλος, "Η Σκοτεινή

  όψη του εθνικισμού (17ο ετήσιο συνέδριο

  της ASEN, Λονδίνο, 17-19 Απριλίου

  2007)", Γα Ιστορικά, τχ. 46, Ιούνιος 2007,

  σ. 212-220.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Κριτική Ι εκπαίδευση και επιστήμη

  Κυκλοφόρησαν τα τεύχη No 5 και 6 του εξαμηνιαίου περιοδικού Κριτική Ι εκπαίδευση και

  επιστήμη, το οποίο δημοσιεύει κατά προτεραιότητα τις ανακοινώσεις του κοινού συ

  μποσίου του Προγράμματος Ιστορίας Επιστημών INE/EIE με το ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (σεμινάρια

  της Ελάτης). Η γραμματεία έκδοσης του περιοδικού απαρτίζεται από τους Ε. Κολέζα, Ε.

  Νικολαΐδη, Κ. Σκορδούλη και Δ. Χασάπη. Εκδότης: Νήσος.