vlrlceleberrimi, MAG. Ρ EKERMAN, -...

of 22 /22
d. a. g. SPECIMEN ACADEMICÜM, SOLEMNI \ ORDINIS APUD ROMANOS, COMMONSTRANS, QUOD, EX CONSEKS. A Μ PUSS. FAC. PHILOSOPH. IN RFGfA ACADFMiÄ UPSALIENSI, Sub MODERAMINE vlrlceleberrimi, MAG. Ρ ETRJ EKERMAN, Eloquent. PROFESSORIS Reg. i;t Ordin. AD PUBLICUM BONORUM EXAMEN MODESTE DEFERT ALUMNUS RSGIUS, PAULUS KINNANDER ostrogothus, IN AL'DIT. CAROL. MAJ. DIE VIII. JULII ANNI MDCCLXVI. ά a. m. s. UPS AL1'£

Embed Size (px)

Transcript of vlrlceleberrimi, MAG. Ρ EKERMAN, -...

 • d. a.g.SPECIMEN ACADEMICÜM,

  SOLEMNI \ ORDINISAPUD ROMANOS,

  COMMONSTRANS,QUOD,

  EX CONSEKS. AΜPUSS. FAC. PHILOSOPH.IN RFGfA ACADFMiÄ UPSALIENSI,Sub MODERAMINE

  vlrlceleberrimi,MAG. Ρ ETRJ

  EKERMAN,Eloquent. PROFESSORIS Reg. i;t Ordin.

  AD PUBLICUM BONORUM EXAMEN MODESTE DEFERTALUMNUS RSGIUS,

  PAULUS KINNANDERostrogothus,

  IN AL'DIT. CAROL. MAJ. DIE VIII. JULIIANNI MDCCLXVI.ά a. m. s.

  UPS AL1'£

 • K:iE ACAD UPSAL. RECTORT.H.T. MAGNIPICO,AMPLISS1M0 ATQUΕ CELEBERRIMO FIRO,

  Poeseos PROFF.SSORI PvEG. et Ord.nec non S. R. S. M.

  FATKGNO BENEFICENTISSIMO,

  Q*JJAM, eelices. sint. prädicandi.QUIBUS.

  ABSQUE. ULLO. SUO. MERIT O.AT. SU PRE MI. NU MINIS. DUCTU.

  ΜΕΤΛΜ. LICET. CONTINGERE STUDIORUM.EX. QUA.

  SPES. TUTELAS. PATROCINIIQUE. CERTISSiMA. IN. CLIENTEM.PENDEBIT.

  INTENTIORIBUS. DUM CONTEMFL0R. OCULIS.HAUD. DEDIGNABERIS.

  ob. PLURIMA. BENEFICIA. QUAS. INTER. NUMERAVERO. illud,QUOD. FiLIOLUM. UN1CUM. NOVENNEMQUE.

  ERUDIENDUM. MIHI. COMMISISTI.

  JAM. ID. QUOD. CONDOLESCO.cum. DOLOSa. YARIOLARUM, cohqrte. LUCTANTEM.

  tibi,VIR

 • VIR, AMPLISSIME, atque. CELEBERRIME.perleve. hoc. specimen acädemicum.

  pignoris. instar devötissimam. menteä^et. longe, gratissimam dehlaraturd

  pro. tua. de cetero.honcratissddeque γαμίεί/έ.

  incolumitate.

  vota. nuncupabo. calidissima.

  JMPLISSIML CELHOMINIS.TUL

  cu7.tör hüftllllmü»PAULUS KINNANDER,

 • VIRO,JDMODÜM &EVERENDO ac PRMCLAPJSSIMO

  D ho ΜΛΓ,. Ε R ICOKINNANDER,

  PRA.POS. ZT PAST. IN. LOMMAR'YD. ET. BÅLARYDVIGlLAmISSTMO

  PARENTi ΟΡΤΙΜΘ.

  ucis ufurmtt cunaasque, fieiihdutn iJivinam bonitntem, facultatcs,nec non -edutßtioncm, impenfiore .cum., peractam, quihus accepta refe.

  timis, eos mos jam diu invahdt publice pradicandi? neque crit iUe, meqmdem juäice, tinquam aäjperuandus. Latitia Jdcirco mm poßum non ad·fei mirißca, Aura Tu·im, Parens Optime» inexplicabilem erga libcros a-moremquo nie etiam es amplexus, dignis heic pingere avenyn coloribus.«nippe, ab ipfa prima ettattäa, ad hoc usque temporis fpatium, impenfis lu-bentijfiiae fa'clis, experms , tcftor inwmsra exfittijß patertia mdulgentiadocumcuta. Ergo ingrams omiiino viverem, mfi , data bnc opportunitateprimitias traderem Inbms Academici, jufiam 'flii indicatarus ptetatem,Sed plurima, verlas qua -exprmere neqiren, fatius duxi votis implevij/e}videlicet precihus ad Snmraum Herum Moderatorem , longa heataque utßt Tibi , Parens InJulgenrnfime, vita, cum ad Ecckfiprum, cui prats,cotnmoda , tum od ramm raeorumqne, arclißhno fanguinis vinculo eonjun-Etorum, gaudium exvptatjjjimum. Jta vovet, fcf vovebit

  PARENXIS ΟΡΤΙΜΪ

  Fl· XUS OBSOIENT1SSIMUS

  PAULUS KINNANÜER.

 • §. τ.ums., in perantiqoaHiftorra, cafus adten-denti öbvios, ingenue fatenoum reor t an-famibi prsrberi m-numera pervidendi ex-empla celebritatis & fam«, qua, maximoqvidem opere, inclaruifle conftat veteresNec mirum. Etenim Roma, urbium illa

  vtutuiwa a. princeps, viros genuit, & ftudiis literarumadmo lurti deditos, & ita, ut niu.il lupra poiTit eile, ma¬nu fortes. Quarc faclitatum leg imus, vel beiiicam vir»tutem, vel vultus ae morum gravltatem, velineentis ψι-ritus fpeciem, vel prteftans paiarn qui reflatum recerat oe-iideriurn Reipublicae tuend«, äugend«, ampli.'.cand« ,nec non impendentem , qualis demum cunque ruerit,tempeilatem propuliändi; is variis prxmiis, honerum-que iniignibus ut örnaretur &, pro re naia, curaularerur,Equeftris in promtu elf dignitas, quam ifrenui , boni acin genu i cives, öåritateque patriae duRi, aha inter deco-ra, confeclari fveverant, pluris utique habenda, quodsraviora, in communes ufus, eidem commtf:tebantur rnu-

  A

 • & J 2 C &

  nia, nunc pro patria pugnandi, nunc judicia exercendiobeundique , nunc procurationem vecbgalium admini-itrandi, cetera ut iileam. Origineni vocis ab equoy ne¬mo facile neick eile arceilendam; proprielicet, Equitumnomine fignarenfur, in Equeitrem ordinem, inter Sena-torium & Piebejum, medium, leåi cooptatique, equopublico, cujus curam agerent prarcipuam, vei a Cenfore,vel ab Imperatore donati, eo ut ftipendia bellica dextremererent. Quanta armorum traSlandorum Romani pol-luerint fetentia, q inve fortuna nominisque gloria, gran-des,tn ex t er-is terris, quamföpiffimeqeräci;r vel direptio-nes, vel provinciarum, gentium nationuroque, debellan-di ergo, oceuDatione.% monimenta, quee exftitere, viclo-riarum-magnifirentiflirnacerto erunt indicio. Noduniidcirco in feirpo querere videtur, inficias iturus, Roma¬norum perfpicaciam, tarn in re militari, exiplenduiile,quam familrari, cum pacis diileiifina« vindices, qui, exturbulento fimul, ac inquieto falo , in illum, ut fpes o-ptimorum fuit, placididTmum portum quietis-& tranquil-i-itatis, Rempublicam deducere iluduerant, nobilitate ho-norarentur fingulari; Animus fert Solemnia, in Ordine E~queftri Romanorum frequentata, propius intueri: mihimetvero- gratula-bon idque. vehementiifime, fi , LeRor Öe-nevole, ferena accipere velis fronte,. qua? huic diiquifi«tioni tradere & voluit, & potuit, mes, in dicendo icri-.bendoque, infantia.,

  §; n;Quemadmodum frequens adefl literatorunrcoirma,"

  Equeftris dignitatis memoriam pofteris qux prodidit; itame, fide illius fretutv, nullus miretur, ftatuere, quod aRomulo, ipfo nrbis conditore, örtum & exordia capiat.Magnam fine dubio lucem,, tanti Regis fapientiam re-coraanti in praccellentiilimo imperii condendo regimine,

  qua

 • •κ ) 3 ( ·:·

  fömrnis,fas eft, extollatur laudibus, nemini non oboriricrediderim; taii enim meme, iententia, inccpto, propo-iito fufcepcoque coniilio,permanfit, ut, alia inter docu-menta immortalitatis, populum in tres Tiihus, Ramnen-fjum nempe, Tatieniium & Lucerum partitura voluerit.Audiatur Livius a): Ramnenjes confcviptce fuiit ab Romu!o>ab Tito latio Tiiienjes adpellatce, Lucerum Hominis fed Lf in pace, habuit. Parura vero crefcente Equitumnumero, Tub aufpieio ductuque Romuli, cumulum huicreliqui Reges, veiligiis ejus infiftentes, addidere: Tul-lus icilicet Hoililias c) decem ex Aibanis cooptando tur-mas; Lucius Tarq. Prifcus, tantam huic rei non quidetndans operarn, at raille tarnen & ofingentos adjiciendo,iisdem Centuriis retentis: Servius denique Tu'lius d) o-«fodecim corura ordinando Centurias. Florentiilima iftxcingenia, quod nec obfeura ipe, nec coeca cxfpectatione,ad ipernendas li'oidinis penderent fcopulum, lange maxi¬ma imos animorum finus ac medulias pertentavit cupi-ditas id ilatuti in vulgus edendi, nullus ut, ccrtis nifi in-flammatus virtutibus& requifitis, in gregem Equitum es-fet recipiendus. JEtas enim magni xilimaretur, de quaita Dion CafTius e): in Fqueßrem ßatum allegendi, odlode»cim annos cstatis habere debent, hac enim cetate potiffimumcf corporum firma adpeClio Ingenium confpicitur. Annumproinde intra deeimum oefavum Eques, neccompos ar-morum, nec honoris titulo fatis dignus credebafur, ita

  A 2 tarnen,

 • & ) 4 ( *Rfamen, ut veterurrv teflimonia minime defmt, quse pro-bent, A:o, aetatis XVI. & XVII. iiios ftipendia aiiguandomeruifle. Ex morc hoc- -Roma-norum, fancte fervato,mrilum, praeter ingenuum,- Republica vigente, före ad-icifcendum in ordinem, tam notum eft, ratione genensfafta, quam quod notiifirtfum. .Verum enim vero Regesrialutem reminiicendo publicam , qucc ex hoc redunda-ret, ut-jullitia, quoad neri unquam poflet, exerceretur,fatius duxerunt, ut humili locd natis idem contingeret,ne quis, fc ampliorem honoris gradum adepturum diffide-ret. Tale ea res in finu poftea fem t efFedtum ut liber-Ms, nomine accepto alio, etiam concederetur Equeftrisdignitasi ergo Tacitus f) de Icelo narrat anmäls eum do-ηfitumf o? Equeßri nomine, Martianum vocitatum. Nobi-·litad libertinorum tanta iors,.majorem in modum, difpii-cuit, & Plinius, fuo tempore, querimonias jadlans, di-cit, ie bmc lnjuriam filere noluitlé» ff ) Quin abundan-Cia pecuniärum, partim ad tuendam dignifatem, partimad folvendum tributum, Equitibus deinde impofitum.,.plurimum juvaret, nullus remanet dubitandi locus: Γι-quidcm Cenfus, teile Livio g), ut maximus, centum mil·lium arris continuit, quando Scrvius Tuiiius cum fceptro-purpuraque fedebat. Cenfum autem plus cepiiTe incre-menti, &locupletiiTimos, hereditatem quadringenta fe-ilertiorum cernentes, in cohorte Equitum ordinarie ad-fctibi débuiiie, ex Μ rfiali de Chaereftrato conftai h}:

  Quadringenta tibi non funt, Gb&rcßrate, furge,LeSiius ecce venit; βa , fuge, curre, late.

  d) Lib. 1. c, 13. b) Lik I. c. rj. o Lib. /. c, 3$, d)Hb. I. c. 43. e) Lib. IL p. 477. f) Hiß. Lib. IF, c. 13.jf) Hiß. Natural. L. XXXJIL c. 1. g) Lik 1. c, 45». b) Lib.F*' Epigr. 26%

  §. III.Iniplendore ac gloria, qua Equites Romaniefflo-

  ruere.

 • 58 ) ! f 58·ruere, deicribenda ut longior lim·, non cPl opus"; quip-pe nihil obilat, quo minus talium virorum munus pro¬prietär ibus iuis congrueret. Pfaecipua omnis gentis fem-per eluxit deleclatio, exitiabiii ingruente. hello, patriamab hoile liberandi,nec non, data opportunicate, ampiifi·eandl: aft, an ulla Romanam fuperaverit, didu vifuqueperdiffici'e eil & erit. Etenim gloria cupiditas fenfusRemanorum adco titillävit, nationes cum vicinas, tumlongedisjuncljillrnas, Europam loquor, Afiarn-, Atricaminh^bitames; fit e. g. Pompe;us Hierofolymarins inde dklus,armis ut non fubigerent iouim, verum terroinarent etiamRnes imper i i regioη ibus terrae. Siquidem robur exercitusRomani fore repetendum exiilimabatur ab Equitlbus,quorum interfuit, pro common i fe fe deyovere falute vfadiisque eiogia mords contemtcr, adminiculi i«ilar, pra?--bere: ergo non qua pondus tantum officii, fed

 • 5K ) δ ( &

  fequendi, Aihenas fe contoliffe. Multo minus mirariconvenit, cur Romani, de prolis hanore falicici, liberiskem Kqu.eiire decreverint nomen, quando tot, inde afera antiqmtate , hucusque remanent veftigia ejusdemfacti. Sic, pr&eunte Ovidio, nihil dubii reiidet, quinduplex exftiterit genus Equitum , a Iii heredifarit, a pro-avis.hered.es facil , al i i frrtunx vei milixix munere Ordi-nis parricipes; dignus eil, qui audiatur hac de diftinctio-ne, (tib Augufto, ex Lib. IV. Trift. Eieg. X. 7.,S.

  Si quid Eft a preavis usque efl vetas Ordims beres ,Non modo fortun(Ε munere factus Eques.

  Nec non Amorum Lib. III. Eleg. XV. 5. 6.Si .quid id efl, usque a proavis vetus Qråinis beres,

  Non modo militia turbine faEhis -Eques.Item Lib. IV. ex Ponto Eleg. VIII. 17. ig.

  Si genus excutias, Equites, ab crrigine prima,■Usque per innnmeros inveniemur avos.

  Quod Equites nati, equo publice, honoris caufla, inter-dum donarentur, item teftatur Lib. II. Trift. 89. §0.

  At '{memini) vitamqnc .mearn^ moresque probabaslllo, quem deäeras , pvateveuntis, Equo·

  Se tarnen a re militari abhorruiile ipie fatetur Lib. IV. E-leg. I. 71. -72.

  .Afpera militicZ juvenis certamina fugi,Abc mh lufiira movinms arma manu.

  Quamdi 11 Equites oportuerit militia -fungi, certi evadimus,in teftimoaia veterum introfpiciendo; nam ex iis conftatRomanos plura, quam decem, ftipendia non fecifte, &vacatione nmneris, anno quadragefimo ieptimo imple-tb » efte 11: os, niii quis, vel cafu, vel mor bo, prscpé-dkus, officium neglexerif, tuηc ad quinquagefimum,fed non ultra, cogere eum potuerunt. Reck Seneca b):Lex, i ηq it i t, a quinqu igeßmo anno mihiem non cogit. Ne -que diftentit Quintiiianus, ubi feribic: "Eft prsecipuum jus

  fern-

 • «Κ ) τ ( 9Κ"JeveButis, quoniam non om nia fubit omnis retas.; non"perpetuo Senatorem citat Conful. eft iua legationihns re-"quies; cum hos habueris annos, jam non militabis. ejSecundum legem judieiariam, quam Sempronius Grac¬chus, Tribunus plebis, eulit, Eqseflri, non Ordini Se¬natorio, judicia exercere competebat, id quod Vellejus Pa-terculus commemorat d): judicia a jenatu transferel·atad Equites. Si unquara acumen ingenii, a udöritas, na-tivus lepor, fingulari nexu, cum honefta vita, ac pul-cernmis moribus conjungi deberet, admodum heic uti¬le arbitror fuihe, ubi tot perniciofiiTima Reipublicae vi-xerint capita, & vere, ut Platon is voculam ufurpe4ii,&ΆξΙον τιολυκΐφοίλΰν , quando penes Equites erat , jufte &legitime vera a faliis dijudicare, vitiorum fibras evellere,ilirpes elidere, femina malorum exftinguere. Verbor:

  Sic ut pojjent curvo dignofcere reßnm c) i,Magnas. inde, Equites inter & Senatores, ortas Utes Sigo«nius, /), ex idoncis enarravit fcriproribus. Romani, mi-rabili prcediti perfpicacia, haud cunctanter, eligendo per-fonas, virtute & fide celebres, juribusque: gaudentesEquitum, confrituerunt, curam adluros vebiigalium« Pu¬blica namque conducendo , iecundum illud Hbratianunu

  Pars Dominum geflit conäucere publica - g)Equites Ptibhcmii dicebantur: hinc.iubeil: ratio, cur Cice¬ro h) Publicanorum Societates, certis legibus perfruen-tes, comir.emoret non folum , verum etjam MagiiirumSocietatis, & reliqua membra ampliffimos, homines, ho-neihiTimos, & ornatißlmos, immo fiorem Equitum, orna-mentum civitatis,hm;amentum denique.Reipublscre.Pu.·blicanorum Ordine contineri fateaiur«,

  yd) L. PK1F de Punic. Bello ad fin. a) C. 2; l·) DeBrevitate Fita c. 20 > c) Declamat. 306. d) Lil·. II. c.X é>) Dornt. Ls IL ep. 2. v. 44.. /) De Legibus Rom.Lih. I. p. 86. g) Libt I epift. 1. v, 77, b) Grat, pro Plan-do c. ρ.

 • » i * ( «δ§. IV.

  Ju ila penfitemus , neceile eil, teilimatione infigniia,.qua!," nonnihil emolumenti fecum allatura, Eqvites re»•portarunt., ut fliitiulos certa comρen fa tioη is fpes adde--ret novos juventuti Rormnse,, in ter fa de principatu c.on-tendendi, nec non militantibus veheroens deiiderium,crudelitatem & incuriiones hofcium cocrcendi fran-•gendiqve, praemia intelligo oiim reRe fa&is, deftimta.-In ter hatc antiqvins niieqvo, tum, uti §. t. ofrenfum•eil, tum q va finem, cur ίϋο frnereniur, fcilicet ad yi-•tam, ejus pernicitate pedum, ubi ipfa res exigeret, ufliriconiervandam. Sic Romanorum mirifictc largitioni nequid detrahatur, paucis di iföremus de tere, ex pubiicispgcunise redicibus dato, ad equos .emendos & alendos,Gruierus licet ac Noriiius plures obfervitaverjnt locutio-nes, equo publicq exornaium, ornatum^ honoratum., donatumab Imperators, ceteras ut taeeam , nobis enioi iuåicit fen-tentia Livii a). Eqvitum« inqvit, ex primoribus civitatis,ΧΠ feripfit Servius Tu11ins Centurias, fex item alias Cen-turias, tribus ah Romiilo inßitutis, fub üsdem, qvibus in-au7irrata erant, noniinibus fecit♦ Ed eqvos emendos denamilIia aris ex publica data, cf qvibus eqvosplerent 9 viduzattributce, qvre bina millia ceris in annos fingulos penderent.Ut xs, Iqco hordei, cum id non haberent, qvod qvidemftepe evene.rat, ab anciqvis adpellatur as hordeavium, itaequitare b) idem fuit, ac equo merere. In tollendam diffi-cultatem, utrura Éqvites privativ meruerint eqvis, an-non, ipicraet Iuivius ingreTurus, prius iimillimum fuiileputat; etenim, perferibendo Com. Cethegi, & P, Sem-pronii Tuditani cenfuram , ita habet: c). In eqveßribusnotis cadcm fervata.canßa. Ulis omnibm (of multi erant) ad-emti eqvi., qui Cannenfiwn legionum Eqvites in Sicilia erant.Addiderunt acerbitati etiam tempiis, ne praterita ftipendiaprocederentι tis., qm equopublico meruerant, fe.d dena ßipen-

 • » ) 9 (. »dia equis privatis facerent. Tclam, quam Pum exorPus,pertexturus, ad inPignia Rquitum deveniam. Prima ηheic obcinec loeum anmdus aureus, qvem ele£ti ju vencs,fpar tam fuam, ex facultate & confilio bonorum, geren-•do, i η (igne virtutis haberent; plebs qvippe férreis uti io-lebant, utide dietiö, annulo aureo donari, inter Equiteslegi denorat. Recentiori tetate , Roms innotuiile annulosaureos Plin-ius d) ideo arbitratur, qvod nulla indicia ta-lium iTatua Rcmuii-, L. Bruti, & Tarquiniorum , in Ca-pitolio Peruata, oflenderit; bullam vero fuifie concedit,ut fiiii eorum, equo ilipendia qui feeerant, hac gande-rent, alii loro. Interim tamen idem Audlor^)nulos alterum (eqveßrem ) a plebe dißinxiße, annulos me*dium ordinem plebi C' patribus mfervijje. Nec abhorruitab Eqvitum voluntate, annulos, ut eis placuit, induce*re, at finiftrse poPea manui inditos fuiile, Silius Italicusperhibet /):

  - Qvos figmtm illußre fuperbisMos lava gefiare viris.

  Veflem prteterea induerent angufliorem & brevioremtoga g); primum manicatam, deinde Pine mamcis, quamRomani nomine fignarunt angufti clavi, Pive tunicar an-gufticlavii, Gratce ςενίσημοε %

 • £ ) Ό ( »'qvatimrdecim fedtlia i), Eqveßria. diΛα, orcheftrae pFOXt-ma. Qyantum inde Eqvites ceperint lcetitise, ex Cice¬rone, iftüd factum laudante, coiligi poteft k): L, Otho,inquit, rczr fortis, neceffarius non folum dignitatemreßituit , .fedXf voluptatem. Q cid vero perturbationis o-riretur, cum quis,, conicius peffimi facinoris, eimdemfibilocum, alias honefto débitum, vindicare veiiet, inm-mo qvemadmodum-agentes jure, abufui invidere folito,in Oratione Ciceronis peripidtjr l rlllud tamen audachztuce, qvad fedißiin qvatuordecimOrdinibiiS^ cim efjet legeIlo icia decocloribtis cer>ns locus. conftitutus, qvamvis qvis for-tunce vit10, non [no, décoxifjet Pili c i nos etiam conceilosfuiile, indicat Juvenilis, ftuo allu Jensm;:

  - - - Exeat·, inquit,Si pudor cfi \ £r de puhino Jurgat ■ hqucflrr,...Cujus res legi non ftfficit, c>°' fedeant· beicLenonum pueri quicunque in formce nati.

  /7} Lik I. e. 43. b) Féfhis p. /7g* c > Z/A XXVIIiCr 11. d) L. XXXIII. c. q. e) Zz'Z c#. c. 7.· /)Kircbmannus de Annulis e. 16 g\ Vita jjulii Ccef c. 75 />) inCenotapb. Pifano. p. 3jp, i) Roma Illujiratap. 21C k) Orot,pro L. Murena c, iß. /, IL Philipp. c i§. m) Sat. III. v. 133.

  V.

  Ipfo adfpectu Equires, qui non minus firmitaticorporis, quam ingenii acumini inferviebnnt, admira-tionem fui rebquis focietatis membris injecide, diiuä*-de-patet. Cofltemplan tibus vero nobis, Sollenne an-nuum Romanoram, quod, a transvehendo nomen de-ducen«, transveSliovocatur, nova certe, eorum teflifi-candi dignitatem, furgat, oportet, materi es. Veteres, in-qnam,· Romani, atra religionis nube obdu&i> & ralpa -9ut adaguim fert, qui exH-rere carciores, credideruntDeos tutelares, magnifica freqnentando facrificia, placatum iri In memoiiam ldcirco viXonx, a Latinis A, V,

 • « ) ·Ι·Ι

 • ) » ( «5PoflRurrnus Diclator a*dem facravit, a capite ad calceni,ft is depinxit coloribtr-, ocuiis fubjicere animus eil·. Ejusmiri[ita apparitionis Numimim in urbe mutta exflant mo¬numentn \ in foro templum Caflerum publice conflruflum, ti¬bi vifce funt enrum imαgines , vic, nusaue fens, Numinibusbis facer diflus Er ttsque ad noflra tempern creditus: tum fater fdura (plendtdum , quod populus Romanus quotannis; perproceros Equcßyis Ordinis v ros, ldibus QuintiUhus peragit;qua die bete iüi vifloria enniigit. Praeter omnia vero pofljai rificiiun transveSiio enrum , avd equos habent ex puhlico;qui per tribus o centurias diflinfli, ordine in cquis vebun-tur omnes quafl e pugna redeant, cormati fronde oleaginaZf palmatrs e purpura tog is amicii qaas vccant träbens ;initio pompa faflo, ab ade Martis, qua extra urhem feta eflZd tum ceteras urbis partes per forum transeuntes, tum a-dem Caforum pirat tmintes 5 nonmmquam quinque virorummiilia, gerentes quacunque fortitudinis pranna in firaIiisacceperunt a ducibus; egregium fane fpeflaeulum, dignum«»tue imperii magnitudine.

  EL p> 3ji.

  VIL.

  Equitibus, inquam,a vario inftru3:u ornatuque co-mitatis,ad Transvebtionis elegantiam, Solenne illud iuumretinendi cauiTa, ne rumor dignitatis feniim extabefceret,certos haud displicuit impendere fumtus. Ergo fruetumoculis, nec non fpem floris militantium, nulla ut civibusdeeilet eapiendi occado, ipfa pompa ad fummum pulcri-tuainis adfcenderat fadigium; etenim veluti fpiritum ,coronis fruendo, fnmfmmt regium. Hinc Plinius a) :0lea honorem Romana majeflas magnum prabuit, tnrmasEquitum ex ea Idihus fluHts coronando, Succrefcente,interje&o temporis jtitervallo, magnificentia F.quitum perjd cSevOris* Trabeam, miiitarem habitum, quem Reges

  &

 • η ) ΐ3 (35Sc ConfiPes nfurpaverant, item Equites, bellicam geren·tes fpeciem, atque Senatus Jimtnarium dillos b), confide·rernus, ab Aucioribus (jepius commemoratam. Memi-nit etjam hujtis Trabes? Coniularis Aufonius c) in gra-tiarum aÄione, pro Confulatu, his quidem verbis: in pro-cinclu, &r tirm maxime dimicaturus, palmatcs veßis mece or¬namenta difpofui feiiciterfif bt no ömme: namque iße Ivbitusut in pace Conjiuis eß, ßc in vitioria triumphantis. Ii i tidveilimenti genus non perrar um fuifle apud Romanos ,tefert S veton i us d): Quoties geveret Damitinnus Conjula-tum, Equites Romani, quibus fors obtigiflet, traheati, £cedorent eum inter Utiores appa-ritoresqne. Pedem denique dum promoveo ad propri¬um Ortiinis indicium, credibiie valde er it, Equos,beneapparatos, permultum iplendoris attuliile: aft fidera nul-lara S hotti iéntentias habendam, quod Equites, höc inrita Transvedtionis, infediflent albis, monet Juftus Li«?ρ iius e): Chiis enim credat, tot unius co lovis fuiffel Por-ro, Romani imperatores, rei beUics admodum dediri,probe memores prarmiorum, vixere, quae ilrenuis, ad-hortationis inftar, ad ialutem publicum, omni facultate,defeniitandam; ergo, inter pugnandum, prss ceteris,quifeie nobilitaverant, torquibus, armillis, phaleris, haitispnrisj coronis vallaribus, aureis, obfidionaiibus, mu-ralibus, civicis, &c. iHos carere noluere. Explicat haicuberius ipfe Juvenalis: é)

  Ipfius certe Ducis hoc referre v.idetur,Dt, qui fort is erit, fit feltet(fimtts idemDt leeti phaleris omiJ"S, ef torquibus omnes.

  et") Hiß. Nat, L. XV. c j. b) Cfr. Nieupoort. citatusp. 43. c) c. 14. dj de Milit. Rom. Lib. 1. DiaL JV.é) Satyr. XVI. adfin.

  §. vin.Poft Ordinis Equeftris ornamentum, quem deicri-

  B 3 pfi,

 • & ) Η ( »

  pfi ,ηση pofium non Opportunitäten} arripere, levitervi-am Transvcriionis ac pompam commemorandi. DieSok-nni, quo occupatiilimi fuere in glorias teflificatione,perneceflarium exillimabatur, ut, deftinato tempore, adfacrificia, pro auxilio Dcorum lato , rite perpetranda,locus etiam, ubi conventus prius kaberetur, quam ipfatransveclio ad efferium perveniikt, eilet ftatuendus. Abrede Honoris & Virtutis, ad templum Gallons &Pollucis,ac inde ad Capitolium equo vehi iveviile Equites, ex te-ftimoniis AureHi Vi£E. aliorumque liquetq ail quidam ,DionyF Halicarnaflenfem iequendo, diilentiunt,quos intecRupertum tf)adferam,viam ita definientcmt Prirnumab adeMartis per portam Capenasn pergentes, ad Honoris &Γ Virtutis&dem, Heinde per jorum Romanum, ad Caßoris c'f Polln-eis, ac denique in Capitolium ad jlovis 0. M« templumjeandentes, pompa facrisque finem imponebant. Ineertumbaud manebit', quod Aurelius ViJtor veriiFime. fit locu-tus; alias enim omnino comprobarinequit, liquidem ta-citurnitas feriptorum Romanorum , de Martis domo ia-era , majorem nobis attuiit iulpicionem. Tantum verocontinuiile cohortem Equitum numerum, quantum Dio-nyfius denuntiat,, nenipe virorum quinque nonnunquamrniilia, dubium videttir, utpote qui fuit nimius. IdemilleTitus, a quo totus fplendor p.enderet, non tam elegansexßitiilet, mfi cun&i, equo merentes publico, per Tiibus& Centunas difcincli, prrefentia fua, majeilatem exor-nando Transv-efbonis., furrmam, quas ordinate fieret,Gompleviilérvt nuroeri, Quum autem quidam in urbe,Roma, non verlaren-tur, fiiios eorum, mox cenfum fub-ituros, parentum loco, equis infediile vad.perficiendumlange maximum deiiderium,item obferyatDionyfius b)CIn qua praibant iHorum filii pubertati proximi, qui jamper ataiem pompa interejfe poCent: equisque vebebantur /V,quorum patres in Equitum cenfu erant: c.eteri, pedites in-eede-

 • } IJ ( Weedebant quam pompae incremento, hac occaiione^infpe-diionem habuerinf. Munus vero Cenforis dum lubit a-mmum, Gib Servio Tuilio enat-um, ejus fuit, fiquidema Rege, nuperrime nominaco, cenius ortum dueit, plu-'rimorum immerum caulla, Repubdca per vim exercicus,mirum in modum flo ei ente, vitas ac mores Equkumoptime nofle. Quanta hi etiam cura, penes duos quumprobatio &: examen iilud ieverum Equitum equornmveedet, explorare fint conati, utruro ho ηeile St laudate fegeretent, nee ne;:nam nefas ducebatur nobiü quid ho-neflati.rcpügnans', committcre, ex ceteris, ipfius confi-derando Ceofurse naturam ac indolem, patefeat. Quodin ingenti Equitum cohorte univerfi viciis caruerint, is*,vel omni η o ignarus- icientiarum , vcl ratioms, -ut ira lo-quar, expers, tantum crederet Geniores, . inquam, qui*hus cornpetebat, pravitate imbutum pergraviter incre-pare, bon um contra iaudibus prarm i isve decorare, len-te, hac in re, feftinarint oportet, ut feftinatio, .pruden-tia non ternperata, coecaeft, ne injuftedecifle argueren~tur, quemadmodum nonnulli Equitnm * ornamenta vir-tu tis, dignitatem Ordinis conveiiendo, aut imminuendoaut inamutando, macula fiagitii perufta, reliqyerc. Sic

  «i

 • JK ) »« C JKci opprobri'0, exifthmtionem Tibi, antea lotam, detra-benti, reus & poenar, & ignominix, & aclmonicionis,fecundum malitix faftigiurn, eile potuit. Jnter officia prx--.bbanda, fan&kis nil, inbello, obedienti-a erga Imperato¬ren, & fi.de; fed non iemper eandem ut obfervarunt trau-des Kquitum, jure,. eoque maximo, ita nunc ademtionemultabantur, equi publici, & relatione in cerarios,'nuncmutatione mihtix &c. Ratio, mihicrede, haud afper-nanda corporis exftitir habitus, prxpingues quippe, mi¬nus idoncos futuros, ad itipendia, beiii tempore, cumtanto corporis pondere , equis iniidentcs, facienda, iuntra ti .· ergo i fris interdum equos adimere folebant. Möl¬lern & voluptariam iecutos vitam, & corruptelis induGosadulteriisve in laqueos nequi ix, partim monere , ut autparcius cetatulce indulgercnt, aut cautins, partim notare,jnilitutis patrix parendo, memoria retinuere Imperato-res olim iempiterna , ut, pofl Cenfiores, ad hos Cen-iiirx adminiilratio deferebatur, qui vel ipiimet recogni-tionem inftituerant, vet certiseam depoiuerant conditio-nibus. Inquifitionem denique adeamus curationis equo-rum, quam Gellius,in Eauitum dedecus,fi vires jumen-torum fame minuere auderent, adfert a)t Si quis Equesllotnanus eqmtm haberegracilerrtum, aut partim mtidum, vi¬las erap, impolitite notabatur ; id verbum figniföcat quafi fötu dicas, ineunte. Neque eil diilimulandum , quodTransvebtio annua, ad Idas deilinata Julias, vehemen-tiifimum, apud partem Equitum, quibus lortitudo lau-dabileque vita: genus, meta; inilar optatiilimx, habeba-tur, dlecerit gaudium, amoreni civium & cupiditatemirmper, uti coepcre, perfeverandi: contra ea, peiTimis il?leeebris &lenociniis cupiditatum, qui fe, fine impedirnen-to j dederint, pudor, niii abellet, ac invidia non poteratnon adhxrefcere. Huc ipedlat Cenioria illa formula; tra-äuc equum\ itern Nummus,ab Huberto Goitzio memora-

 • £· ) *7 ( SKtilis, in,Iucem produåus, effigiem Cenforis, curuii infi-dentis, ad quem manu Equitis traducitur eqvus, cuminfcriptione CENSOR. Ceterum ne jufto fimus longiores,quae, per temporis auguftiam, non tangere, nedum rite,'inter aiiientientium conjeåuras, excutere licuit, ad ea eno-datius perveiliganda qui operam collocare aveat, is, roga-mus,Rofinum in Antiqu. Roman., Alexandrum ab Aiexan-drOjDionyf!, Halicarnafleniem,Paul. Chr.Hopfneri Roman

  Antiqv. ceteros, confulere velit, cupiditatiipfiusj hac de re, cumuiatiilime

  fatisfa&uros.S, D. G.

  DOMINO AUCTORI\ POPVLARI SUO.

  itrepitus luco volitantque per acthera vocesjAufculto; timidum ierpit in ofla gelu.

  Quippe meus minima metus exagitatur ab aura.Inque habitum crebris cafibus altus abir.

  Quo me confufum murmur vocat, urgeo grefiiis:Occurrunt oculis non niii lseta meis.

  Ut faliant, cerno , per smcena cacumina , MuiaeUtque metant lauros in rata ferta fuas.

  Audio mixtariun geminata bortamina vocumAd linguae, doftis, praelia fveta, viris.

  Confpicitur delefta cohors ambire Palarftram;Se meus Iiis medium noife dat Euryalus.

  Vellern gratanti comes ire per alta catervx;A t retinet fati me titnor Icarii.

  Uber amicitise vellet prorumpere riuis:Ingenii tantas vena recufat aquas.

  Faliant vota, licet, nec peftoris intima poffimPandere , fecretum nil Tibi peftus habet.

  Saltem in fronte Tuum forfan qui nomen OpellxLegerit, ad finem mox legat ille meum.

  JOHANNES HUSS, ab*

 • Till AÜCTORN.

  Min Vån, Ert verk ofs ger till kanna,Hvad lårdom I forverfvat Er;Ai Snillefrukt, få tack , fom denna ,Var frogdj med Ml, ån vantar mer.Ibland den tropp, fom Pallas gläder,Når I Er vågen fram i ftrid,Bäd Hon och Hennes fkara qvåderOm Eder val använda tid.Far fort , at båda rofor plockaI Vishets helga orte-gård;Er flit* vårt hopp, vår onfkan locka.Den Hogfte fjelf om Er har vård.Ja lycka till Er vårda heder!Af Vitterhet en fådan pant,Som dygdens fåkra lon bereder,Och vifar att jag ikrifver fant.

  QL. ROSVAIA.