Vipula Dec 2010

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  243
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Vipula Dec 2010

Transcript of Vipula Dec 2010

 • j - hC.'N-CE -x -C*, N-

  u * -C. .N. , j--

  f---Fo --o. ---u--- -vA, -o-N-- -- ---d-o. - j O-C-* 'o -- --C. dxFoy-- -.

  -.-. -N---- ---- ------J '--d --

  Jp- -u- -tLo ---d-C. -----Fo - --C-N-. ---B----x -M- (M)v- ---x d (_-J-) ---h --o. .--P--'-z -N-x----t C. f- --- ---J-.

  ---j.- -, -v-- ---- -- -N- -l- ----

  Lq- -x- --- -v-u -* --y- -- --s-*- --C. -E-- -*--E ---Fo -l- -p------ - -x- - --p--Lq--N --o. -- -N-- -----a. d-x --y- -N- --.

  -X, -o- dx, -J-.

  'y N T-x -jN C. - h--d. v- M '-M- C-N---h -Ah-*C. f x '-Ef , 'v-N a. --- G---.

  B , N--o 'l Lq x

  NGo @ %u- N- \-J-* BC. - x B 'J, u 'o--xx a.

  -, j-- l --Lq x *-

  *a - N t-o-J-*C. -E -Fo C-N-. u G- -x-C-J '-- *aC. -d o--xx d-*C. uG--J Y D-- Np--pC. --u v-Jh---J o--d--x-E--hC. -, dx,f-- Fo -d---o.

  -N, vu * h- O tLo

  -J-* (N). ' o D . x E J 'J-h, J '-T upC---. ' QJ{-*a f h- nA--Lo x- EL-C. N-x 'PC Pp*aC.

  M, *---J-

  - -O --G--v--Lo e-mail : [email protected] -- ----a.

  --,- N- -- -d----o?-v-C---:

  ---- - -v -: 1188000044225588888888 -- [email protected]

 • v- *o -E- - -o? -- NNx h-o? -- --h-- o---o? C? -J-jL C? v- -C? J-Q-L---E 'N --vA ----C. h vA v- 'NC NP-dnE pp.

  'Lx v J- --h_-C. - vq ----- v T_--. J-n--Lo p- E-y--. --E--hC. u--u J-QL-.

  -C ------ 'N-Ny----C-- -L. o--v a - --L. *-- * J---Eov-* Nh %--n- Ey-* u-h - L.

  C \ ' n uE EPa--G-v. DE- x Ad---C. ---i * --a. * v -v-, v-- C----C------ L.

  Ny----C N ~u-E-C f- h F o 'N- vu *-- v-J-. ----o-. , u v- - ---hE -C---E ----C.

  - ' pq ,N--- 'D-R pq vu *- v-J-h-o. O-E --, E- -h-o. - *-jPd uE \--C? vu *- nE A-v-N--E ~.

  . -P--,F--z-, j--

  'N - * -G-TCN*C. -Fo A-%-h-,%-Eo h-- o. -- (v-J-), -J J- JC (Cl), --'J--h -o. J f-Fo -J-.vu-* u 'o--x} - - C-L-*C.

  E L, j-- u 'U---

  *aC. K-- -o, U-o v-v- --o nA EC. 'v J NuJn v *vB-- %u C.x -u- Eo- -

  Lq --Eo D . 'x -d-C. f -h-- o.

  : - x h--i---E - v-Jh, J-vq--- C.

  XN, %-- vu *- \ BJaCl.

  'l --Lq x q- -Ah- C. X--J '-} -Lo x--*C. 'yA-u C-N---C. - x '@ h nA---l--dC. '- - o jL v--F. 'o--x} -E-- TC. '} d

  -- --- -----A---- --- -----A---- --- -----A---- --- -----A---- --- -----A---- --- -----A---- --- -----A---- --- -----A---- --- -----A---- --- -----A--

 • ' O ?- -Jxu.

  '', W Ou- a xLoh-o-

  '' \x h-o? \ h? -l-E---o o xu.

  ''-t-D Ux O -o- j\x ho. \x Eo b-d p qo. , * p--E ..., u> x o.O Eq-- \xa- a o .

  ''O O \x - --o? - xu.

  ''. -- -K- ---o

  ''O \x , O Jp--? -xu.

  vo _ . --.

  L- d ux--f-, j--

  -----E -v-o

 • HNL H f -h - - -E-h D E--*C. 'x--Dl s--D h-*aC. .. ..--- d d--xo DEo -- Bl, -, ----E. L vA- vu-~-iC. N--d-.. a-u--. -y- ----*--.* p u Jj -a --o .

  '' .. F J---o. h-. yJ \ J- F l-T -

  L -C-- --Rx

  \ T--. '' ----- L

  ''*aA .. Fu x K--

  ''- J.. x u, x f..

  ''*aA .. O N- E-N-C-x u,x df

  ''.. - J-- .

  ''p... vA d* -TC.

  ''o ''....

  v-C - y-D-o, j--

  - h. C- V--u Lq--N-.. -- --- ~. p - Ep. hEo Kd-j -. -J-- d. -d h- ---- C-N-- j y-d- - -. - R}-lJ u -G-v- --a q--- E wj . -o--T L---o. --E Do v- d B-Ev u.

  j af-\ . R}-l

  -- E-- -F.. E--* v-- R} j yK . *--

  -J N L}d --C. R}-lJ u j-E---N--..

  R}l *o-p-o*o-. ---u- t-EvN-. }E Ed d--d.

  -- _- } R} _. C . V -- R}- - ---E - NJ- --o. E vA -

  --- u-o- -h--_- --o.

  v s--jE--J, -v--

  -j-E -

  --*a-A -!

 • C -O-x - . _-o Nv -F --L-h-o u..

  ''y J--h--p F ~u O L

  ''..''\ AJT --'..''d o Eo -q-

  d--''..-y-... ---

  J--h--E l o. -q *a q '.. .. vB..

  - J--h v-G-. -F v J-h Ea-o. Nv-- J--h--n u. -E dC. - -F _- *a, ''!

  J---- y- xd EaEh-o? -u.

  u ''-q pCNo! p-x --o o-F.

  '' p? u ya \.

  ''.. .. vB.. ..o- -q. J .. ! q --

  h-o\ '-E l! \ AJT

  -F.. -\- j o uE--.

  -Jh [email protected], N--o

  -- -

 • v1 d-- j y u--C. y u Ey--ho_ C-- -T vo- -

  -- ---o --. L-j--, -j--, N* --pJh L-T-----. C- -NN x u-n -l uEo h-o y u fu..

  ''*- Eo vo ---o. u-o--i vy C-Ju --E.. Eq-- p,..Fo vu |--? y uf jt -.

  \ ~ -*- --.'' \ -q vy

  Nu--n-- --- ! --p- N-!

  f u _J x J-*-y.. ---- vA-G-G-*C.

  o--V, j--

  -|-

 • -- * OC- E-h - ---ho ..\ Edp N* E *aC.l-- _- Rx nL -C--E _y ''C-o C. Oo ..C.

  - --q--o t--\ \-J q-E *C.d-E --o h-Eo -- N-J--dC. -o x *o-- xLo l-Ph '' t -o.. d! --. -- h- _ - -o AB--l C.

  vA ------.. Th x- -o vE-Rx-l * C, x--.. Gu hE ---x.

  - -- T -OyD p -a J \--- \ -- -s-oo. - -J \--- NJ-. --J C--O l----C. --J @-

  - @s h \-J-. Eo J-T -

 • ''-! F p Ep-hC.y - E-- p v-Jh-h-o o j--vd.

  '' --- o. F *a E x Jp--. EO v- Ep V -\ - E-- o-.

  ''.. --y --- v-Jh-h-o . - O v px o j--vd.

  ''uu !'' } h -

  ?''---E j L -!

  o h- d-- d*o-u- v-G-h

  ''K-! y?''u- *a -

  *o ud-KE -''K-! F v-h-

  \E p *aC.y h? - j-vd.

  ''Eo l ud-K-h

  ''C.. y?''y h? -

  J-, ud-K --j-- d ah.. E --..

  '' F v C,y S} l R}-- j---vd.

  p -y-----

  - ---

 • V..'' s Rx xE --h-

  ! C t.''y Rx , !

  S} E? oo-. o-J -- x---E . x C.

  ''-N.. ? }Eo -- l? C tEe-.

  '' R} ! F N..y -- x a. Lp-. -O--d Eg B-- a! d a-J- o-.

  t--x -o.x tLo - y-E*,AC u- .

  ''t \? t x J--C.

  x -JG\G\- a-o.

  ''t C! d J-n--x x --. x p! C Egt -* x--hC. o-J a-J-Lo L C--C. -- Nu--L Lh To u ---x C.

  '' *o! t -J B--*a x a--dC. Et C. t }-x -\ Ny --x--C. d o \--o. - -. p- q . t-Ao C-NtC . j x t q! N-qKy,

  -u- q

 • h }- - -AJT 'h h E

  u v. N *a- V h-h h _ * f Jd--x-C--C.

  -V - x - u '' -LC. o h, fo \ Np-.

  u - -- -E-* -''iC? ox N--j .

  ''K! u- pC-.. G\- -E..

  ''-E - -.'' -x-- -

  x -- h Rx--- L -G-*aC u.

  N.N.--.-JhC

  -J u E - L* '' h hEo - d.

  E-- y *A d o.

  '' -o o N. *a N o-

  Ey---.-u y

  *a N ''O o s hEo --o ! ? E o-.

  '' o d-v-- .. F s \ o N.

  NvE L-N-E -- a--o N o-.

  . vO,-, o >x

  --L-j- -

  -h ---

 • *o- --O -*-- Eq--q E---. 'C E--E A-- --C.v ---E E-D-L - E E-o--u. *o --vAE. *o- -,E-O -q, o,Eq-x- d- Eo-- --a.v a.

  ''! d-q a? --E-.

  ''d- -q, T- Fo aE '' y E --.

  E--E *aC.''\ Eq--q y T-L-

  ! - E- p E E-D-.

  ''B--E -L---. NtLo TB--- -J N -- --J A

  J-''p Eq--q

  B. - --TL-h.. E ----- u.. E--Ef-C.. '' s *o--- NtLo --- hC.

  J O sC ! O ---- o, Eq-x- *o-*o h- h- ! C - ??

  - \-J -\-u. - o EEo v--E j dC.

  P ----N---o

  --A--

 • --E o C --E t *aC. x- yt , C td-i-N d-EEg---C. t J o * o- Jh---E *- -- -. C x *a o u-v-- XdC.

  -- * --L a, Fx Lx, \ \_ - E-o-i t--h C h F.. E\ - ''uC.. C.. dC.

  x o Ct _- -dC.

  ''! s,F.. E\- h-

  o. d -!oC.

  C Ny ''s t! d--Jo x.p h-o EpC.

  t _ \- ''! xvx xs O

  M- x --x-- h- t! N-J-*C.

  a-u-- C -uC. .N.---- -

  *---J-

  --Jo -

 • - x v %l -. --C . v- @N -J*, J @N- J*q-E au-x. - h-o-p

  Nv--o '' .-EC *v-i . Nu h- !\ --\ Eo. -x-v -----\. Eo J*---- -- -Vv-O \- j--. vCT L--- -\--o.-- x--- C.i-- --- h,\ - %u- hx -*--. y--P-- -- -C. PC- O- -O aE o. E j --* j- - -u - a. _--d C. ---\.

  @Nx N-h \- *a-x

  v-. -x Eo o. ---E l Nv--i-. - - A--- -\ o.l L -E Ea---o.L - --- --

  hC. %l v-y-o . o -C-. l a-o x uEo -E--C-. -E o -u-Fo j--h-E --C E C.u N- h->-j,J- @N J* p--. *- -* u- --Lq--*a-E.'' V-q-, --

  -. dC J-. -- \ TC.* u- J-C. ya ,j--

 • @N -x,C--x *-TC. J--E N----i @N-Eo Jh --N-h-o. E-. j x x-, q- @N-Eo ----. u u--x, Nv . d--V -----E-

  - --x. -C u-v- T--, -i t-J v--E . \--K- v -C.J- u j----i- --E y-E-. h-E -*aC.% --h- -E, -o t y-- J*----E v-Ao-h-o. v--Lq *aC.--V- -l-J u -- p-f --x. *o x. o- J- -v C. -- -. - y. x Jh -J{----u. a--p --s C-O d- -o - v-h -E. - -E j }EL-*--. -E c-Tv AJ-. - %-- '' ---?

  t--- -----J..o J-Q-- C ''-o E vC. tE v-h --E, p--j C h-E

  pC. vE --Ev-Ao--. J* -EL---o--E- \ V -

  *a, ---h-o L--.. -N-j --h.- \E d-E

  vN ---E.. C y _ h *aC.- Jh Ja------, h ---d C--C. C faE --- --- , t o N N----! ---E v-Pah - -- . - --E @N ---E --p . - ---y- \---a-. \ Eo--V-- L-. J* O G-vN p p---o- ''p o O

  O h-uEo --a. O N . ----j C -

  '' @N--x Nh L-TC.- nA C--JC. J-- u L-TC. - J-T-C-\. -\- @N y-----C o-- ---. No ---E ju

  p-. - p--a. Sx ox y Rx -J,

  y O . y -o -Eo-!-N- ----- 20108 V

 • 40 x N. - -} p C----o-. v -----N -C. x h-- d-E - AJ-T--- --C. u q --f. 1277 -M -

  >x-E (p Eo ---- ) - v- Et-*-. Lx--vH-. -x u.L @-. p-p vA---}. G u } -, - - - - , v-, *\ h-- *\ N-D--, f \ J -,

  ---- >x - --u- v-E C- v---f - j--E -, v -Fq --- CN G.., G.. d. -E--h, u-, \,O-- u--. -vA --- p E v-y-E -f EL-. ----- B \%-A x -- i --C-. v---f-J -E n --\-- A--h .

  vAy -, - vy-- --G- %Cl, -- \-, %- N- - o ~u C--E @N-Eo .

  v

 • 6 : - v--f : 1896 28 D ------>x --Lx v

  -- xvCl : \%-v x, l, Kz x -. - ---

  -J-v v--v -. v--- u-~. - vA --- v--l. v- vA u-n--. v -y J-h n- u-~. Nc---lFJ-h un. j-- -y n v--u-~.v u -O f C -.

  - : l , -O- -, - , v--f E -. OJ 'EK-~ E Eo -B----x --C--iC. O v Jv v--u -O f G-*C. - N-, - -,j t-O-, v--, L \, -y, u - v-z, - *, --v- v- h--, a N -.

  : 1953 d 25

 • p v v, N 15 x a-- a--o.x - x ---

  f E v J-T-N.v -. x-~ R} o. --fo x---- x-.v NFo * -. Lxv Fo LaC.

  - j--- -

  x x-- u-. --Dl -O - f, -- C\-o C. lT. u T- l d.-N N T -j yE. E E, kh--,Lx x -E . 2000-. l-K (Criminal cases)- C--. -

  -- F K (N-)-h- . u-C--J -E o. \ C---- . E, * EL-*-- -i--o-. - -v--- --f*a x }-O f.- J--*a-. Jo-- 60 i} . E-* *a-. Myg * - o.''O ''a o My.C --f ----J

  h-- -E a-K -, - l, - --, E-*a u- N -E u-i . x -*-N. ---f l -x- p L-TC. vh, --. 56 l l - h- o. - --Ju---h x - v--i-.--f S} *a--

  -v C. u- ---E, -y- u j-- Eo* h--d---EFo, l---- (p v--- ) -- L-EFo, --R- -Y-E x --o--EFo, %g-- *a---EFo x-oo -d* J. Lx--v C\-d * --* *a-- Eg-* u-- T--J. p--f Sx 5 l h--N- ----- 201012

  v-u --j ------ v---f --JEo EL-. y-vu-u- _E -- Rx --J-- L ---j -x J--y-h-----J v---f-- uG- . px j-- ZJT B--u-, N---u---Eo-- v---f--J -i C.

  @N *J vu~ --x v-P* -Jh E---_* ---u- Eo--u.v- v- -- u-~-, v- -E -u-~ Eo--u.

  --l-- -----

 • - ,yF, K\-, d, x *a--E v- . E J---. Ah v,o O p--. yF -. Ah -C \-*-. -x--. o- *a-- --*a-, J-- -N-*-. Lx--v---d-E --iC. v- u.. uE ---d-. \ Cu-o x------fE -.

  x -*-N. p

  -u 23 x. C CJ--JE -J--. a-K --. lKl d \ -h--. -- \ Ap--j- - -- -. J M--- OE--s----u h-- (Power ofattorney) *a -L-TK --o. E yK, M l ---. v- Kd--p-fN. p- --oN. x- J F J-TC. C x x-EoEo N -. vAJ-T E. - L-. u O- Jd -. -v-E- O -j-. O-- h-E u 12C d--JE l- ---

  *-. d, 50-x, 5 }, --x, 10x Gu (-), 1s * u, *x -, O l -*-. M Kd d 10 CE J d *-. O--,l x, -, --- u, OJ *a-. - l d-. - NC -*-.- Cx h, O-O --. Ka (-) --\-. -- h--oC.O-- - Ah-*-.

  - --o. x-ELxE -J-O - E N-J-*-. x-oC. ''u,N p? x-}- M---- ---. p--. Eo vA C--C -O-C *a-. --E. x- ----. F j hx-Eo o. . x-Eo -ho -E-. x---- ----E L-C. C oA E a a p--oC.O-- u

  *-. l -.-- x---o. --* O-- A T-LC. ''K K - l-J- --L *a-.''M - -\- E

  O Jb-*-.---l M -N- ----- 201014

 • ---- 2010 N- 15

 • *a-p -E p-. -u-E E -E p -A -- -C EM --o. M J---- d--fC.

  x --K J-

  TC. q F-- - EM - 2 x P~, 10 C2 x --E 7 x-- P~, Kd- h 20

  a. M-- E --C. -.

  -*C. M ,

  _ Kd j-*a-. u J , d- d v--- L-T--C. d-o -Fo . x x- u - 30 x- x --

  o. x Lx. 15xC. -EC, * -h. A x x- E --C-C. l x, A -, - , \,u , } - ,d, x-x N - x. *a x-} u LxE N F} h *-. x Gu --E-E L-*-. E - d-. Lx-C a-. *x---oC. ---oC. u d--o. * C-L---oC. -T-Lx-. Lxd-E *a-C. --C. dC, ''-----o? -u E O (p J-T-N) J-d . Lx C-JC. E \ hh C. -E J-T- p--oC. u *- d TJ- *-.*x --. E d-E *aC. --f. \to *a-. A -\-o.''! F , F

  u h N Eh-C? F u- M---- o -u-? , - E -J--- E -. -ux---o.

  o Sx LxE L--*-

  u. Lx R}C. --Sx Sx-N- ----- 201016

  - J 'v Jv J v--- Y, J P---Y, x-Lx --%-g-t C- p CC. 'j t-O- v-E J x-Lx---t -E jLE, -- l-AE v--. v---f-J - N-, Nz v-- o-- EL* --T--E --L -, N-z- E--.

  -N-- -v--

 • -..'', x -C -}

  --o h. F \-- *a---. F - *a-h p. F --E- -a. F --t-? ---t Sx E-- -*--h- E o. Lx -y NyC. u ju*aC. vA h E o. S} Lx ---NyC. u -- v- J-*---.Lx x x C.''u, x -

  , vA - - -C, . h. x-y , F vA --N! H-} h . u pLx --. o.vA u > ---

  d --o. h BJa d-. - --o. h d- --o. d --d--o. xLx -. Ao d-. Lx J-*C. -O --a dC, C C. E--oC.'', h x---- _--

  --N? --o. Lx C.

  E--C. ''_- ou. Lx p-- h C. -

  u * Eo -d -O- T. x -d-.'' Mx! B E

  yE *aC. Lx - -C.''--, F ? h-

  -. p ----*a- -- ou.''u Fx \.

  l-J-F -h. J---dx E -u J---d- C. J-*C. u *a-.'', * * hC.

  N! -o N- *ao.'', p- - F

  C Lx.'', *a.

  Mx! y \--y HsJ-C. x * * a,o o. p -d--o. DEo d EHs A--*a-.Lx x J---d-

  x dC. u No. Hs dC *-.x Eo -E * x d -N-. tE d-x -x --x dC. Hs v ---. s E ---.u '' *a--

  xC. t! o.t E-- *a-.

  _ d B-E J--

  ---- 2010 N- 17

 • p- -. -u d--o. L---x h --d-.'' -u-,

  -u o. E N- d ---a-. Sx d-. u a ---.*a-- E OC ---.p-- y-K- E p--o. O v-E v o . y-K- Ev-. --x-Jx AJ-T-. Kd x--J a-J -.

  C C--- u

  d-. h-E ----o. -u J-T-- p--o. ul---j-. Lx O--A-vC. 1015 C- u A---d-. EL-* E-. x \K -x

  %Cl. 2000 --a. C C- d d---. M-- u O Jd -. O--- -- ---*a-.2000 - x -E - -. 1500. O--- o -j-N. O-- h -u -. u100015002000 -. M-- S} O--- L* 500 a--o.u l - . N

  h? x 100 C ~up-. -u h-u-Kd --f.N *v \-- ~u-E. -u -- x P~-.

  u - 40 x

  u, l-x %Cl,l -, u \-J - Gf, Fo C.-- P~ --p u ---E --o. ---, x--C a, Y J, , F , OE-\ P~ C o .u -E--l 10 -i-N. C J q! x} yx- . --J . u --oN. p C\ .x --o. ~u .x C- u--J. u j a x- -C. *o -- x - h-o. . E T N.\-- C. u d d--oC. Lx--v *a-. -u vh%u -- d-E *aC. ! E a ---.a L- y '! - E -C o, S}a --.

  Ey- : . -TJ -N- ----- 201018

 • ''%g.. %g.. %g.. Eh, v- -Ch, q C- ---. E------, jo CC. d- \-j %gE--h---E -j- %dJ---.%g \ E---!'\-}-s? -C--

  -E q \? C, A x} @

  c- v --

  --N-

  --t--t--t--t--t--t--t--t--t--t--t

 • J--op E- L p . -J -- -- c -P-*--C!'p uL - --

  f ---.' --

  , p p - v-T-u---, a--ex u-E-g- o - Eg-- -C---. p} --o KN j-h-E - y. N-'\? E -- --E --- G- ---o. --, -- \--jx---E B G- - o. p -- d-d -. A *E ---oC . Eo- u Pu ---o. B Nv

  .. N-- -x p--p -- B -- J--. vA-g-N- - J-C. --Eo -aJ-vB o 'F--R y---o. Nv-- R} p-x f.---- -a-J -E C. -aJ p NvE l -- B-o- -.. -s B-R} h J---E

  N*, u R} s v --a--J N*--C.- -a Nv h px R}--. 'D... Eo v- ... -J }-a--o -d- - ''u-, -\ - v - --a %g.---- - L

  - . -F -- L-E }-?%g- -- .

  ---, G-v-- -G- -- - J- --o. ---y, E-P--i

  , - ---.. -----.. g-o -u G- -x - U--J---.-aJ..B -..Nv-

  %. Fo ---o, -aJ E %-g-p L E p p-*aC ----. %g E p

  -l-? E E--*C. - -a-J E- \---*a-d, AJT }--E s -T_--x - --! --- L-aJ , \-}- s AJT a-h-E- v--f B.. J-T--C ----. ''E--C t! l-J x... --op-. ,A *E -- -J- --N- ----- 201022

 • ---- 2010 N- 23

 • J- ----.. EJ--o %h L-TC -.L-T-- d-x - !..''-\x \ L?''q -\d h...

  J -C-L. \- q *a -C... ---- h\ B--} %g. \-o -O A *E *, EoJ*, x o Fq x-v T-- B-o-. ---E \ d-E, A*E , Eo %g Aa---.- q-*aC. v--

  --L \--E v-Ao-.''u, a.

  R} -C* NtLo-h E ---- j a-d A* - %g.'tu, -E E

  J-. -- J q -C-

  u-u ? -E n-N--f ---. - ---Eo *-J--J

  f p...-- \, -

  O a--- . \-d B * - C. A *s- h-, d o. p- N*---O .. yA q -o v -aJ R J--C. '... o-- --J a- E pa. ---Fo, Fo - py-- - -** Eg--E --a--. -- O - - z--Nh, t--v-Eoh h - Ed-ahC.q-*aC. --YEo NC-L*

  -Ot -E ------.J B -... F--

  R... -v-B-... N--- T-C. Eo -n--

 • Ey--* Nv q-, x- -----E ----C. -- -- -----o, Nv - -h- -h-o... Vuo d J-T --E J-*------o.j--v --J -L yE--h-o--oC h.J AJ--*a ----

  ''< D? E -T -u-''x J-*- a--, -ho Nv -j B--h- -E p p- p---o. F }- - E-*y %g - J-*------o.-V ---- %g

  * h *aC.'u,O t-Eo t----. -

  v-E o ~N-. NtLo p N- -E-. O .. NJ-T- C-L--E a- Lx--v l AJT }-E Eg----- -xE. O A -

 • u-- v.u--Eo T--E --l--E ---f -x. u-i-C. C _-----J, - -C.C lC. f E--. - CE - f --L. %- , E--h---E. --- - \ -- E----. '---C - hE -x x Rx----d-o. C p-E-J v.. u--E --. uh a-

  od E--*C. ---- E- * x. -- --L.. E \ *o --C . - - ---x . -L-. --d xJ-- f. --- -E---x N--i x. h-N-ho u---- u--v a-E -o. h- -a- -F T E--h-o.E uEo u--E

  -- -. -F C -- E. Eo --J- p-. x---

  ' E --J--l. F- T E--h-o. Eo --J-L? *- ju ''u, -- M--. \ C ,N- ---o. --E C..C -f. CE N- --? o N-.''u.. u! v--

  Lo C g- .v --C .. - --CE --E hx E \ aE..h-N-ho uo h-o. h---E -E p -h v E N- ---o. O N--C., CE -h o - *--y. E y,E , E ,%, v J{-h-o-d E--*C.o J-*-- ~-. x Np --

  -od '' u - Jo C ---- %d E - o. -l-JC. f v

  -C. L N-j *--y h ''\-o* h-o? --.'' E--hC ..

  .. \-o* h-o

  .N. f-Y

  -N- ----- 201026

  --

  -- -v---- -v---- -v---- -v---- -v---- -v---- -v---- -v---- -v---- -v--

 • ''- J , d L-?''p J -E x

  . J-N, J u----NoC ----E-\ O---'', O pC E-. Eu

  u--x ET , \-\-p u-i J* --E\ O--''O N -E--

  hC.. - E.

  o -N, \ u----N-...D ------. E-y.. h -u --o y- ! -l--J- J N- -OL---.. p..v E- -C '' Lh ..O p--E?

  M

  ---- 2010 N- 27

 • ''O M? a-u ..O h l E Ah Do--x- E----. o-q--o \ --. J -d O L-E --o o.''O-oC E. E-\ d J-

  . p-- \ -*C. J-n- - *o-p-- --- *aC. - %dx v--Lo v-h f* - f a- o--E-OC. - v - N- ------O- %d - ! %dx.. h *oC, *o-o, C lC.. OxJo -f a-- o E-OC. B -L f --'tu, OxE f a o- E--C -F} , aoC -E---o.N u- -F a, -- N-h C. V-\--- -u s -E --x _--*a s B----.O B---o, -p B-h E -o ---o -. v x G-v a--..v _-o -\-B--- .. --o-. l-*--p-o-l-- -Lo f-

  f -h---ox -*--. u- - x, x @N-------. j-----y E J< ---- J C. --E v u- a-C'' -Lo -

  f-* - f h E d--o-o. u ?''-Lo - f-* -

  f a *o -! C N-! l v- -l-- - . *o \- d---, \-E -h p d. A f C E.-F ---o Fx v- f ? f -E --h-o-E--Vx ---o. -F CE E v --C. -E --C . p-o-.. E h-o, NT-L A \-C E --o.v-x -o *- a.C u x a. \-\-p --x*\---C. Es- --\v--.. u- xv T-- d-h x.'', x E OO d--

  -- ? o-x E-T-----o, J O?'' N*v.. E-T--N- ----- 201028

 • -. -J--- E-T---o-p -d-..E-T---o-. vLo ~--E --vo -o u-. E-T---, -vo uL v E--d- .. E ---o. J C O E- d N.. -J-- E-T---E -l-E ---*, o v faC C. \ f J, *- -o-x C!''-C -- h

  E-T--- OO E--C ?'' E--C ?

  -J E-*N-L---o. v nC.. - --.. E. C u-. Ntv ho. C f -hC. \-\-p -E-y. -D- --- a-C.p-o v-- E-T--o, L--o h -p N--f --o'' ju L.. O E

  Cd\--E. N..--C - f -h-o.. - f -?-- y. Ny ''

  d J-T - f JM. --p - f -hC? o.''L--x v----o-

  !

  ''- f, - f.. uC, --C v. L--xl o.

  J -- --o- ''Eovo ..O -- f o ?'' ---o..

  M. h - -- -f J, -o T -- E ---Lo. B a, O No - u--- E--hC.

 • o - -! p d--E --T-j --d- -O C-. o \ p.! ----LE! s- --O o

  -u- -i --C.o - L . p --xE y T-L-C. p-i--C. Ah-O s. ,

  * -h Rx--C. Eo--i -Eo. -

  q o --h. ox J-A t. t A v p-C! j h E--f.

  - - C. -p - L-TC. o -L,--L. A-- u- - a-Eo. p u J--. -xp u -*-h-o!--p u- t-.

  -N --.'! ! -

  Cl -. - --C E--f, E-

  %uEo J- h. pd n----o. J-pd nu-Dl y, u- --O AJT L-. -E Eo -

  . - -d--. J-- h-o.- ,a * -*---od. L-E L-TC.'N-C *o-x? -,-, h o -h-o. -- -- - v -! -! --O yEo, -uEo - AJT a-uL. -- --- pL\ p-E J a.

  p h*aC, - f. O-x x F-- T---o--. -E o --J*-l-. p----E. -N N-D--E C. -- -E--- --h-C. OC-j ---. \

  * \ OC v-P-. \- x- F- -E- C. --p- o pd h-o, d-- -! ju AJ-T--*aC. -N- ----- 201030

  - : .-N.N. u---

  Jf u---vG---

  --M -u---M -u---M -u---M -u---M -u---M -u---M -u---M -u---M -u---M -u-

 • * -- ---o. -Eo - AJ-T ------ -o. --j --o. - N-o-, u l h! -- ---o. *o y. - y

  %h E--*C. --p- op-d -----o. 'u

  E-E t--- -o -----o? *Eox-* '! L-.'', -! -J.OC j --C.

  '' -C? --F OC- -J*C. ''N A? E C.

  ---- 2010 N- 31

 • ' -J NE--*-d! i-! J-TC. -y - --o. -J ----E Eg----o. ho.

  y---o.'- -t C . -

  J-h o u . -- -Eo u ! o - --?-h u ---

  N.. n -E u-. , C-E--N v v- o- o ! p xL---o. L ya C. u - ---C. y hC. p- -p-Jh y. -- N*-v C. y No-! , -

  .. \ OC- AJ-. OC xFo a x! u p n-iC.L - p - a,a L C-J. ---o. --Eo--F xC-J * K ---o. Ap-d -

  Ap. Ap- T---o. ---o. p ! - u ----E!-J -\- A-JT o

  . h--d-x E--*C. E--*C. o h--d? - -?

  N--q v C.

  ' ! o -! -F --Eo - h! --o. -F.. o ---Lo C.v---l-i wjh---LE. E- - v uC.--p- , vB- Ba--- --E -*-h-o. v- ---- \d -*-h-o. --Lo* NE--hC.

  'o N-*--du Mx! u u! o ~N-! -u! -----o-

  p --. u- yv C. ! vo o --

  -. y ~N-h. y_ J* -*-h. T \ AJ-.

  - d. - J--d.''! -J. ''! y-\

  E-. F Nj y ! - x F -x- J- -Eu. y L------o ! . Eo u h. F E---d! F E... .*o y--o.- - ---o.

  ---C-\? - LN? --\? NE--h-o. 'o -L--d Mx! --

  u! -t ! -o-

  N. u ----- C-L--d-u? vB- Ba--l? t L--d--?-N- ----- 201032

 • '-- ~N--u? ! C-L--d-o! o-L-d -J y_-E Rx--a! - --- Rx--L x . -

  --E x -E v-Ao,L-----o. - h f-C. ---*C. -E u-E.. h----C. OC o ---o, v -!-C uh A--

  -o---. -F ---, A --u. '-- - --- E? o u uL?p -- ----?o - ! -

  -. - -o. -----E -J --o? Rx----?C O F D

  E--hC. .. C M--d-.' v! -.

  v! M-- T---o. a! --.'y o J-NC? -t

  vPo-*C. 'y l ^--LN. Eo ------o? -- y P-h-o?y - ------o?- - ------o? -- J-------o?-- F x ? ^-L!'' u-, u-

  -J. ''- - --d-. p . Eo --d-. -! j -! T- --C.. -J.M--d- y E--f

  . \-o* j ho.- M E-d- -a. y -x *a d --d. p---''! ! _-- -

  uC. ''o ~N. u---- . - -y--- x v v-Jh-. -E--E Eo vN-h-o--p- M--

  u . x-* ---C. ''C.. ..!''. Ah

  ---dC. --L--*aC.! -C, -- --o-x --CC .'' . Es-u-

  ! Ah --do-dC. ? M C-J--a. 'y p CF uA- --T---Lq -hC o--.''! % L-.

  . -.''t K! N-v- !

  M E-d- vJn-. O P ---x --G--* '' o hCo-.- -. ''

  J-A-u. -p-- J-nA -F- -E-?-N- ----- 201034 V

 • v-- -vA. \*q -o v-- u a -C. a-j -\-E g-v j vU -v--C.''E-p- .

  q v K . ss B . vuJnO e- J--*--p d s- J-nA

  O --. - o-d (T v) -.'' - -! v---

  -, O -, x xd---..d-- p--a-J-*C q.''... Ox--J p--

  a--o--N-..'' p-----o?..

  ---- 2010 N- 35

  qqqqqqqqqqq

  %\\ %\\ %\\ %\\ %\\ %\\ %\\ %\\ %\\

  - : --- %-g--Jh

  ----

 • o- d--p- EoJ----E - -d d-E o ' ----- ''y J -O-j --l J--*-- -h-E -J o. N-- L

  NJT *q -o -- - EdpN-. y f -- -

  E L -E - *o-s T-LC. *os E - } ---f. x--E J-n-A--- l v -. jx - ---

  -E ''q v v-iC. --J--iC E G_-J-. E } N--F q-- s-- K-- [email protected]>-d- 'Ot o.''d -. F hC

  C q.'' , C ---Eo -

  -- -- dh x--- jx-. -E- -x x-- ..

  - j h g v-- - --. - d, -- Rx-

  lJ y . - lJ K j---Eo- dxd - ---E ---E s-C- J-nA --p- -- N q-

  j h N--d- -.-- v --- --.'' x (qx) Eo

  a o - d -.'', x

  h-a C q.''d, O - --E

  G-v. - O q-E B--. -E xE G-v --uu o j -.'' J_ p. -

  E Ja--a o --, ---x.q \ * Rx--C.''q -- --N?

  q-E O--hC . ---J. -ui a''... ... -...-E

  --o. -- x * AE

  ''C q hC -- --N-a.''d! q --? -vA

  h \ q N?'' a-K a?'' .. -vA h-E

  \ q o.. C @ q C q.''-N. \ q-?''Eo C d--o ?''J Eo B------E?''- vA-V

  NtLo d-E h d. -- O

 • C *o . h,, u O-Eo--- *- -N-* uh-o --\E . , uNv. --E x _ x-x x, o. -l x. \ . . E u Nu. R}-l-J\ . X-L.R}x L -v-- h. d d.- * u C.

  d- Nu *u- C. X-L- }E. * L-j x. -, U a--C. lx N--E h J @N-- n --n X-L. t o P~- -E--, t _ \%Av--- a- ---i uEo N--hC.--V - v -

  o d--E A-C Nu. E---. x, To- L--- E o d-C. - N J-*--C.x- N h-*a

  A-C. , E-- x E---.''O-i B- hu h--JE-TC. '', B--tC Nv.h} ----

  x A-. N E---. - *a ---C- R},vq T, *os B C. X-L . h E---- --a. -F ..! i--? B-? x - *a--Cl. E--E J. d Y t ~ t. - .--V ~ t *a R}C. *a-

  J-l-J B. t-u --.l *-}. o } E--h-o. p O . R}- E h. } B--J \- ? pL?M Jd y? h

  -Eo Ah --ox -? h- t--. -F M d dv-~ - L. M- E--x B-- T-L-h. E-} --N- ----- 201038

  hJ N--~t---

 • ---- 2010 N- 39

 • } O*a s---.E-} -h. -Jx-O - -E Lh- E- . E-} [email protected] s- J--C. -E ---E .y C C. ----C. d a-o.''x -- E O

  *aC Nv. 'lC, -- -Vc-. N --C -CNu.x--JC. h- -E

  x -J L-C. ''\-. O \ o -} L_. -, X L \-

  x. J E- *aC.''v Ev , K --d J-T- pCNv.J L--C. ''-

  N-t, ? C- -.'' n .

  ---- C Nv.

  ''x -- t? -TCJ.'' --. y . J-

  F -A h CNv.'' lt. J- it

  Lx ju - C J., -- ---C. xi h- M Jdh. x E--} d---. } x f x--- ' -C. -\ E -. o-} Eo }x Eho. p - J-nA. x ---x - ---dCJ.x TC. B-

  . ''Nu, F E Lo L-. *- o Nu ''? y

  -- -u- C. p, ''-t b-x-- o.N_ *a -C Nu.

  - -~ t Vu-q -

 • E. p-j l l h-,l -x o, _-- '-~ t jb- C. - '-E-x h -. C. h? E -.' , C-- -

  od p -- --p- * a-C Nu. ''N--, L? C N_.''O x-L. BJ_ o?

  o.'' -- o. O

  y C.'' . O b- x-

  L o.

  '' N--i vd * pd L---C .'' N--i lo

  NtLo sC-? ON pL. v-h N. p- N O L-T--a. E-E EL - p-Lq - . -F O *-E d h-o o.x--C Nu.

  -E, - . p-Lq- u-i N--. '' p C.''t, Eo v O

  t t-E --d-E *aC

  ---- 2010 N- 41

 • '' t? O ?''. au C.

  't L? t- -? E -. '-, s L. - jv - , jv x, C- v o. N t- EpC. E`---. '*o--xN. h- t---, s--.. N-t ?o. '- --, L.. C. -C o. N h-o.----- -E'p BJ , lo o. 'lo \}L. v h E p Rx--C. N p- -. O - d L-Th ~N- E p - - d--.p--L--C Nu.- --f

  u L-. N*aC. ''Nu iC? E -TC. - p- JC- R}C Nu. L R}C Nv. - dC Nu. \ v --J-.

  d - v - d o h-. d-----C Nu. h--JE -L--E --E aC. Nn--C N-v. -LE C- -x R}C. --o

  -JE J-*C. ''C- -K!Eo Nu-- *aC. N---i- B-? y F E . t dC. \- C.J --C. -

  E -E Rx--C.o-- tE h -

  pC Nu. ----Oa--. J-TC --E --x-C -E. - - E @Jg--- x--Lx--. y - - a-

  o. A-O u . x--- .} - o -!

  ' C E? \ -? o -h?i f --x -?Fo vo. - v-T- *aC X L. -- .

  Au--E --h-F, --- a-h-F, -p -Ev-F --o-.-F t ,

  . '' B- C.''t----o? ''

  C.'' - E?

  '' s Lq *aC C.''J - p-?

  ''p- ----o C. ho -

  E -C. *d - d.Nu d- O-O -*C.--E aC X-L.-N- ----- 201042

 • ''u -J j }--C.''u , O

  \ a-E \R} C --- .J---- --x o

  tt, u, - a--.JE - -J a-CNu. J-T- -J N-T ---o -. ''K p --.. C -J- N. Vx x y -J --o.- x . * vo. jf [email protected] p-Ld. j--v-d * vd C -E.E _- B---. p-- - B-- o.Nu S} --E aC.

  -Fo-x d--o.

  R}-lJ L - -. * R} d- - --- B--o. E-N-C-o- B---t-o d.Nv } --C. ''\

  * a O A-.od B--l--E C. Nv N-N-----C. f l ! B-E C- }o

  u J- . '' y - o. o p --J,A N ---L d. B-E -L }.-O - o X-

  L -u NyC. aa --

  ---- 2010 N- 43

 • v -\-C. _aE EN-. ''oAt o. -L A--TC.''t! Eo d _- B-

  --.''d _-, -u?

  C!''t.. B--}L''-~ h u?

  -TC.''y-, -J F x--'' x--?'' *o- --- -

  --E T ---'' v E d

  u? O -T hC.'' J p

  E - Ba. h-o.''p o -.'' pL? C.'' h- B- ?''- *aC. B-''---i - h?''--? N h.

  'N ? E -uE, tE-. ' t..x Fo F--o -u?'' o .''J h- B-

  - -C? Ju s-J- Nt h-u-h.. t h o-t p-f. ' -, d. t-E d *a }

  h. u F d? o.?Nu -C. , Nv

  --J -- --o. s-C C-.- -----o ''-

  . FEo L-N--? NNt -J--l----o.. jh?'' p. p--. p--

  p t F s y-? --E 't! N o p C. '-t? '.. -ub- s-- *aC. -- ---o. _- s C. h-o. s - AJT a-h.- o--x d L. --J Lh }*o- C t- -A-o. Nu x-

  -C. NTL x txa-o.''J ! C x , .

  Vx xLo s xx-x. } l- --h- x-x -. p-}---T C N- -o.xLo --- -- -E h-o Lx--v. CD E L E h-Ctt.

  --E - Nh.''t, Fo l } -

  u. --x F-? o-.''-- u, -F

  - *aC ! C.-N- ----- 201044

 • '' p, h- t-- F -Lq s E-ho . } J--. ''vN -

  TC.''vN o. R} -J \ aE

  p dC XL.R} _ \C.

  \ - T-u.E N. t-XL- * o C-JC. J*, \ J* t hC. N- LhC. l-J Jn- o, N-x L-o. N uo. - x -C. J -. po Ba--a-- -, - -h-o . p-L-*a} O*a, ' V-x p Ba-- NyD -- E C-J-.'o h - - ? - Th--o- N . XL _ , E a-E a- N.- T t-u -

  --i %u --O h X-L- C. j u-E Eg---C. t R}--p -t h--*aC. h- E Ko T -C. -T N-\-- p vE T

  --C. L-u-- O \ -C. } -pd uL d -J p-...N *a-x p-

  C X-L. o -J _-JT O a-C. ''N u F *--. N FoE----. o h-.'y - -E -- tNyL -. J u t-u -- -N u ! _-sC E u----o. p u? -E -a-C.--E -. No

  - d--o.p-- E--* *o-

  h CT C Jx.o v X-L

  } o ---JC.wjN x , \ x T-

  u. x \ XL, N. q- o. } J*, u J*

  x -C N. ''\-- \ -E -E *\ \. *yx d h, !E ..x -C-h-o .

  C- -o.N u !!

  ---- 2010 N- 45V

 • , -. E @N-o l vjx h-. .. l * ~ }E Ao- E--*C!, E-i.. x a

  v-o-E ---E. F C , -. E-d--*a-x hC, E-E --ghC, - C--hC. -i Np vA-yE, p- E-* . -u- ---

  JT E-E. o -j ' N-, E a--? ya - vB-. x? %vAy d--*a--, -v - *a p-! J, L? v - ... s

  o! -- -J* h-- E d---u-E. F, h-\, . s- Ny-o -J-*--x-o. *Eo l x u--? tLo t--C.

  E-E-C -jC.N- p x s -yE au L-T-*C. --E x xh o v h '' -L-au, - E --.'' x---o? _

  J JN h -G-a. Eo s--d.

  Nuho, E v--o\x x-. ---f-p, p--

  .. To-y----j E--o \ p-----o. F au.. xx --o-x-o. d-E j x E x}x u, N- \- *aC?-d -*x*

  G_ J- ''_L! Lo -y--E y- d--? y E J- *--d! F u-Eo -. NL.. , --..p! N \--o? l p--o.

  Lo -. , -i - o Bv- -C. N-, h d -x- d-N- ----- 201046

  --- --vB

  - : - --f

  ----M

 • ---- 2010 N- 47

 • h-. J* op -T h . B--x h . h h-o '' J-- -, v-i P~ -? EoJ-v p v-i E--d a. Ja-- E p Ny-B-C, J-vE h----C. O h-- ~Lo N-J--, C--. F v- A Ja-. F\ Lo F - N-D-h p?'' o-! E-%-y p-

  -p --o! Cj . C-n --- J. p v - J-T---o. C-- E Fo. v CL< CJ< -Lo -N--Lo h-o-E -E ! o, - o u--E v-Ao--. o E pC. JJ.. AJT a-. E- C . EO*a, - J-n--x F yFo -- J- .\ _- aE o

  Lx --TC. v, y -j E---E v-Ao-*C. ''x j. l--u. y--

  u. N y? l -! -

  E p h-o. x -O -A JhC. l au L-T----, B-E *--d-o Eo sBC!''O x. Lo xvh ---? h . v J* x ju h-oo N_. - x

  a-C. ''O _--L o-! O d- Gs -x. f-}. ---EO -. C } --dy v. ----o. -E d -- ------o. L, -y o G_.'' _ o E

  t-C o. NE --

  f. ''o u. E---L C- h-Fo? E-%y px. AJT a A-*. d-- -xy u--d ---\x.F yl h, C F L-N--\ . L-? au. .. -Lo, C-J-Lo

  J - Lx.. uu -C. '' o, *o -- Lo ~---N- ----- 201048

 • F? E ~- L-j E-. E Oo_ -Eu''Mx! . F *a

  C. o u. Sx L. x-Cl K. -- d--EC-C? , , , %d x.. --x C. -.., h--x-x u,v, , v, Ev. N EnJ--EN Ot -? v- x s.'' L, p -o E La p-. .. Lx.. Gf

  --dC. x- - ''>b-! -C Lx-v \- F dLoJ. Eo - o v --u. F d-f o. F Lo --- F- ? F *. F F -O h vl p--*a hpu? C.x- h A. t-C

  o ''t! tv f. R} --EE -. F J *A-hC. .. --o. d.. Lo u- h

  --R - ''.. --o?

 • -J-*C, \v-C, } - -\ J- '' --hF v --. y J* x. ----o? . E AJT a--E vE d --C. u N-l L h vEJt-E l. -C-* N. F E vx- Eh. ,-j U- C B.s -d

  -C x t. ''x Lo AJ-Ta *aC.E a. - E aE v---C.J-- -d, -

  o S} p-T.'' _ '' \o ?

  CJ - vPo-. po - BNCLa, -d J-o Lo -!x -Lo Lx

  -~- j h laC ''u, Gf dEo -. o.p--j.. O *d d NE - a, -F %u Eo

  C-L--C. ' E s J-? O

  ? - C -- --a. -u *--d --d -NE N A--a. d ---E \ EN d-.o Cvs-A--h o! T *-xh!! p J-x E--hC!!! \ ? - x -\. NC - -Lo C-*-x C.ND Lo

  -. _-o - -Lo -j. , -- AJT \o! h--,N - -E a-! Gs Gs-j--.

  Lo ya -h, d--_-x- uq . %u d-C Lx. y x -* Fx!p -- p-.J E--C. , E--* .

  s - -C. -n-A , \ d-*a -x T-J---x E--. o --- *a Lo d-E j\o. .. ..--E L j a!R}-l A u--E -

  u--. , .. , u -.. -i ts- L T-J--C.-N- ----- 201050 V

 • -V.. q J -xF} . vA-V C--- F} h-. puo -C. -- . }E --}F} h-o. j-j l-M-C. Eo ---F v-V -C.-- F} C \-

  J }-*a AJT R}--.

  h q E ----C. x No F}J a.x v Gx -

  --N. .C C . -x F} ---C. \- -. -J F} --. -} v--, -

  ---- 2010 N- 51

  - :L O--v

  v u---

 • , y Ax . , Ax J-- C x- - ---o. ---E }Gx -- d----o.p u-i jj *x--

  C. j-j -N-* -Ou hC. uFE v-E --. o} j-j -

  M- C. v-Ev - NT -J---o. y S} J-nA--C. - -o. h --\--C.-- --C. {-- Vx - _-o * F - -C. d --, o,x - j -Fo _ --. D-R-x -- J F}. q v-h-- p -J . --- * }

  Md- C v--hC.

  -, , --,, .. O} j}, j} B. -}xd vt d--o. -xG, *o--x - d--o. vA * l- _- Md--C-j ---. -* F} --h-o-p-- - l----Lq. x J-nAp-\x. -}, -}q ----.F} E --V v-h-

  --f. jO h v-h --f. -} E-D-. C C -} \ -u.''F}--? E --x

  E--d C-K--x --EN----f.''F}- Eo V

  L? R} F} a--- v-o.''O v t.

  C. j -- - -. C- j F} -h

 • o.''p--h F} ...?

  \-''o- F} ''d-----E ''F} \ ---o'', - --E

  F} --x dLo

  - d.'' G --N? -F--

  J - R} }--a- O --} \ }-

  -\- --E *vh*aC. \ v -o.-} * d--\ }- - E E.''O EO }vh--

  N? --o T-L jE --h? j-* F}h --x -- --E h\- *a --} Jlp. v ---C. }-o N } \- --o.'' p--d-

  -F _-J h. -E p* _-J v }C. F} J Eon --o - ----J - *a*f - ---- o.''-F pC

  N? N. F o ----o h-J- C.

  o R} F-Jo L- .''-.. T-L jE --

  - V -C. O } F} -x -FKo --.

  o C-x J *aC. ,G, Ma, Eo vd-E d. --}.. E -o---o. ''NT--L } F} y-L- u-- \--o--} -FR}*a ---. v S --. --} *v-h--*aC. --o Ax --.''*a-.. --N-h F}!

  \ G F} - ----E T- - -o 'DN-*C'' \ u j-*

  L B--Lq-C. -- --J F} J-N v}Eo -.''\ G- \-N-y-...

  Oo -h--. h---h C-----C-- } -----*-C.o . S}

  . -. Md--C-j ---. V-- F} .--V- -F o. -Ld V--C. F} .-----o-.''F}-j -C. vA -

  -- a

  ---- 2010 N- 53

 • h a. -J p R}--. -- - T--. -

  Np --o. --}- - -_R} -h-o. F} h -x* ..l h-E } L--oh-o, h-o. \ a-h-o. --x* yEv NE---.Fx-h-E h h.. n-

  vA -*C. v f--C. q v \C. C N -, O-x -ET---f. B -C. vA -- F}*a----d- o--S} F}--. --- d-E C - - h-o.-t x C C.

  -{ B--. - Gx-- F} d--C. -J---\ C. h E--} C. _x. _ t-. -t --x \ , \o O aC. s J* \- - Bx -C.''--* -- F}

  . _ d- *- -

  C -t. d-E _-JR}C. p- Lo --v-d-Eo C. N} Lo - d .'' -- --*a!

  V- F} . x\- F-x -. F} E -? vy - d---! \ V u - - Eo F} x. y J E--- --tE -\--o-dC.''-E Ad ? F}h

  . -- -Lo -- EC---L. - AF} T }--'' -- Fo.. y pD

  E. -- -Fo--. v -.C F F. ---} *a F} d--- -- Eo h---C.''C f *a -E

  NC. p O-Eo }

 • d--L. \--\-o } - a. *F}--p J -, JsC p-C. p J -F u *a--C. l-- J F u J*x---o. ------o. O----- --- . F l B-. S} -B ----C. }} \-a. F} . E, pL?..... J - . ----J * o

  ''- _x Ah--dC.

  E _x N Ny C--x F} - o--h-E t E U--J-. u y V Eg----o. - d d d-E }--} n _-J --o.u y E El-J--Ey -G-. jV -hC. E --C. - C--. C.. E-----.

  ---- 2010 N- 55

 • '- x u-- Eo E--dC. - A-C. - AE ---. N--} -E L-. .. \-s J-TC. AE -NtC. -C, - d. -.... E--u. *-FN EJt---o. \-o*h J C E--hC.N _-o* C--E L-C. {-- N A j F-C. ph Fx --. N F d - -- E-h C. N F} x . -O, }-O -} Fx - C. J -a--} F} T }x @-h hC. }-} A _ o -E -----.A _x o --x F

  Nv-N-h. - xF}- -.- -s xA-d L-* p- *a--\ B v h. V--- xFo h. sJ t-x - -.A d o v-Eo l h. -Lo T t-- ---

  -. -- h.- -%-g Nv d,u-v- Ey--h.o-} q v-

  F} a. --- o. 'F} E C. ' -F --E -F F} E---E C. }--} F --. d ---E, x --E v F} --. , --E N F} o. } -*C. y J-nA Jh J--C. F}---E N _-J } T_---.N Ah-d --o.p *a h-o. J-NF} - d----.-t v NE -x.

  , --E d -j Eo- F. N _-J}--- d. - -t F -, --- hJ *a dC ''N F h! ---Oy N - -h N?} *-F - o --F F ? - ---*-C.''--* F} - O

  -J L--hC, N F}*- E -t C. hJx-- --RxC.J- -o} -. N

  - *a-\ L-. F} }--o. N d d A d- L--C. Eo }-N- ----- 201056

 • N -, EoE } xh---. -v- N\- L-E J-nA p-C.'-f N F

  ---E } xF --a.. }-} * d-C. -t v 'NE

  ---E A-- -x pC. -F Lo d---.'', , --q -s-

  C - -L- -E }--} . C --B-} C

  f -- -E --o. ''C--E } f -p L p* -s- G-v-Eo p. N J f C.

  d- o \, p NEp--. Eo a-E Eg--. N ---x- C. p J -p-C. --Fo C E-- -*a--o.

  -t -F- -C-*

  ---Fo -- }- F K- AJ-.---x J-T N--Fo h-a. --x* F}-E - }-x*Fo---y v--.'' ! --* F}

  a--d E-- . vC. } . ---E \E -t Fo-E ---E j-f d-E --C.

  '' Rx--. v--\? Ev-hC -- -t ---JC.Rd vA Fx .

  x--- -u-x F}a. ---,C C---. J--u t-u- a.p \--O a. u--h, l --h-a.}E --x G jv- -u j --h.tu C. 't-u--J>- E - \--o-- 't-u--J >- y L-. b- -- { -h-o-d E- ---o. -u F} %h J-

  . --x E-C F}d- -C-h-o. -C } F} -E, S}S v --h h-o.-t - a-.

  , , BC. d-C. OC-* ..a-- N j ---JC.Ah-d _- *aC. \EaE d C. N - --o Ea--E *aC.-d j--E GT-*C.''-- , .

  N. DEo S} y-. ------ dE - Bh...- -t hoDE f---E j-- Ah\--J N- C*C. V

  ---- 2010 N- 57

 • -Hx -d-.\u-K D A\ dx C.p C\ puE ---- s---- T h-o. u----- -d-- - *--o xj -J*h-o. a- J-

  Eo ~ y h x- --*a, d--E, Ct-j aE \-J-----o. A--

 • -j -ov-- v Ev ----o. -C ---o.Ga-}, *o *o d --- Ev-* x-E -l-

  ---o. q C--vA-- t--E l--h-o. x-* *a q d- EN-v T \--* C-L--h-o. L v-- L--L _ * x - Rx Nth.. p h E p C\-K-~ h-o. [email protected] ov-- x-E Ev--, --hoEv \E - -oo n--o.x A--

 • * -%-u Ba-Ed- o F} _ o h. -p T, u v-G-h. E-E vp W -u Ev---. Eo--V, .N. xE J* --E d-*a, E u J*, Ed E J* *vA*,'yG- E vp u-v- v . d- --D- O * N--- -- j AJT aE u-v-- . O E --j f-E _- -a--E.. - V - x---- Ev----.y F- _ -R} - o T--E*a, W a ---O --- l--. vp u.. L

  x B--E E-a C-J-, N GL B--EEa f, } d- C- T-f. Ld t--. x V , t-- p. \ t--E V--o- o.---p * Fx- dE-E -o vA} o!.N. E J* u-vv--- - Eo--VEo -E *a---x.. --- -- vp t

  d E B---x-. C - *aB--Rx--} o. Fo-? C - - B-- yG- E vp A- \-J-, x -J-- d d--x J-TC.vp q j j. -E-

  '-Ah. ---- x tJ E-h -.u, - x l ,l . *a - --- --Eo -. --x-L-l-J Rxx -. - - d----E.. ---- * - C-N-. -u--j,- u h u.R}-l-J Rxx -, vp - J-T--. E u o C.q j--, vp

  tJ E---E nA --o.p--* x - , --u. 'A x -- xE N C. ---- vp. ddh -Ah CL Gx --o. p-o* ---j -x -xu --d. Hx-- x--,

  }-x . \ dJ-T---J 'x L---. --p vp t-W 'x- B J- v- v? vo v-p h, ''[email protected] o ---- ! . L--N- ----- 201060

 • - --d -, U J*, x jp . x x T-L-* B d --E, -Hx \- j aE t-.---- Eo

  -- , x, -- t x o. uh - x,

  -J* h-. E -J*pC , - pC-. , -x .-V -- \-j

  *a, -x -, * u u--o.-- x u -

  ---- 2010 N- 61

 • x --, -s B-y--E \--jAJ-. u -C uJ xud a-. o xud .. -pd--* \ - xud - A *. DEE -E-E --- *B-E - vp EoL* ''-, O *-E ---}--J - o. --n --N --, - *-Ex -*- -. \ ---N o x! --N \ K-N. D- - x- -g d-E d--. --- }} f-, '' - JT -C-. O u----J, JC O J--C.x -. E -? O *N S} *h E Jl-p -gA---. Rx-- v-pj

  f. '' -! x E\ a-Eh J u-x-h--?u . u--J-a-v } xLo fO t-ELq. F u-- -y-E t- E C-J-. - ---Vvp a-- uh d d-E E na-o. ''F-\ n .-\--o E \

  }}. n CLvp dj Lq*aC. .-O -} u E vp

  - u, E yG- Eo -v-- L-C. - l--, x u-v . -,v-pE B -*-Hx *a L-. tE. x - ---o. ''O J ---Cl - - *a x--d- a E x v-pE p---E v-Ao-. -F U--J--. ''N-Co! - F - . --Ny\ -n -- , -\ Et- --? E -TC.''t.. l --x--, -- x --} -O Nt--?Gf x x E - -p-.R}-lKod--E - --R} d--.''OJ O -}. J* -v l.E-\ _--L F- --x, u- ho, d ---E -- --o E p }E q-\*.q \- x o

  ''-u..--O O J* p--p

 • O p--d- x L a---- E x -- ''O- - d-- . .. q -l--C JE q \* vp., x *a Rx -

  V v-p Ah u. E \ -H t

  x-, \ aE -x t y.. a-o y t--E R}--. vp -

 • EE Ed-a - \ _---a.\ l-- --p *a a-E E----o. v, ''J B-\*a --o? l-vA x--CL a-. \ h- F o- H--C. Eo Nt s -l-J*a-, E -dh x d--}-..?d- -Bh-o , \, - *a-- p ? - J---E j E p ? *a J _ x-M F ---.d\ -o -

  *aE v -Lo N--. ''O \ -\E A . d- -C---o, Nt s-L-y---o? C J -h-E? -- -o NC. O f}, }? l-Ju- o. x d--- O -- --d-Ex d-. -E -j oAh -? E x NJ-*-x -. v x- n- --pq\ R}--.Cl--V -. -V -

  q \vp. } C- d ----. p- J -

  d- *a * o.v-p - _ --*ax .N.-. -O\--E } o Lx--bj\ B--}. \-p-- l -x-. - l S}d-a. v-pE -Hx -q \-.vp \ q -Hx j

  -C. f \--j h a-o. -O- E --C.. \ f \ ---- . E -\--C - N. x p -E o h-o. -- x--o %h.E - u - -

  C-LC. A---! - L-TC. D`EdJa } J-. q -Hxd *aC. vp qC.---V p-- x-JC

  v-u. -- -%-u, o T--E*a.. x x -L-* Bd -d p-- u - --o. W a n j po - -E, xx B--d --Ea-o.f j -

  E.. v-pE - -o C--vA h dEvp _*a '' v-p! -N- ----- 201064

 • . F ? OJ > F --- a-E C-\! C E-? E u--C! * E--! u d--o- ! o. E NE d-\ -}-x, - ux vp d N--. Eo T--}. vp o, p v-p-. EC , f- -\--o n '--t ---vU - C-LC. Cl--V E J* O --- v N-Jh a. vp N- *E- E -

  f-d --o- ''s! -J-* -\..-Ox --. Eo a. -u ---A L----. ---p DEJ* p p- O p-g . J *o-g - E vT * E, \ L R}--. \--}J vp o-E--.'l v- o !EC-*-d ~u- - oCl- yc

  ---- 2010 N- 65

  V

 • '.. O ----?x o --J-* -J-*.'', O-? Nt-

  -.'' ..

  x---o' -, -

  -*C. ''p..

  E? --o Lo -h-- -.''O h N *C

  o - v h -` v-G-*C . a-- h-o.

  ''x.. N p. {- C o G_.''\- h-o. O v

  - -j d ''-j!.. -}--d.-N- ----- 201066

  ..--uX..--uX..--uX..--uX..--uX..--uX..--uX..--uX..--uX

  ---

  h *h *h *h *h *h *h *h *h *h *h *

 • ''.. - -,F -Lq O .. v pC -- C .''tu.. --B-J -

  Ed-h ''p- C? - -l.'' o, p *

  B-a. NtLo -EE p O -. O O-J -?

  -T- u-n-.''! v--o - .'', -

  o j Bt-- OE,NtLo h E --J-h-o. v--o. v-o----j O*a, - --E G-v. - Od **. o -- -

  . 'h- - o-p-B-a-E o--? p---p v-- B J-d-? D K _. l *o--xLo, E C- o *o- o--L_-J --B-h- -C-h? J-J N -*-ho

  ''.. .. ---!--d-? o* - N--- L-\f. ''.. .. N-o. O -E h. ----, --o xx. O E v-h- E p d- .'t-u v-Ao- d

  -*aC? J *a h,u-x x, a-j, @N..v Nv--j ---J--- -*-h -EJh--. B a, o-

  jE _J a. v-G-, E p

  ---- 2010 N- 67

 • b ---b. jjE.. J Gd Nh p, -. x- --J.'' p y-}-!

  } \- B.--ox -h ''O-p--

  .. E T--.''p- x. - ju

  pE o-E n--C? R} V- a. - - , h. N-E F B-. --o-E y. -- h-Ep pB . Lo t-.

  'B-.. Eo x-C? - p---E q --. N-- o -- vh-Nh .. p L-C? H-, - -u E- E h - \ EL*C,- E Ht--hC. --C .. ju-..--!xLo \ -v-h p-p,

  u

 • ? }-x h -TC .S} vo! vo -

  _ ? ..! - oh .. L---E? .N., v, u-, iv- , N.. O- vEo. -E--E - v-,@N -y-N L-E h. l v EN---E O -*---\--., vU --

  o. l-JD --J- E vo. -x vU *a --J, v u- L\ *aC. -j - -x v --- .. x }E C-J* -E J>-d u -C. N--E ~ . j-- d -

  -F. -C-h-o-, -- -. vNv- , %-d-E - ----. - j-- }- o T-L--EFo} dC. ''F R} --*-.. p h pC _--i y.'' o F, R}

  -E --. R} v- J-T? --- E-h C. -N--* h -N o \ ---E E..

  u-hy ---dC. a-u-. -, o- N J T f.''y - t!

  \ *o-p F JO C N-.'-F, C - -

  E -*-* o- v uh----. pl-o-} p S} --- au --C! ''p E p-

  - p- d----o-u? ---*a u--JhEvPo- o- *_.'' ----E -o

  -N-u > .. L-N-Lo v-Jzh. E nA o-

  T----o -''Nv .. -*h.. * } _Jh. j Lx-E x. yv - A--? R} h F uBJ--C *- - -u l-.o -----

  E*C, E- h. ''t ! E --

  ? - E--.Lx-E o --

  o-. } N-

  ---- 2010 N- 69

 • uh x l, - %p.. --L E--. @- E p p-- - J -. --- - -jNvA Lp--E E--*C... 'd ox --. o E.. y

  S}.. ---E *a uh! o v h--o

  ~ q --. ou- * * -- L-T-L.. ~uJ ~!J --V- Rx J-T--

  C. -E R} y-E--E E---. - h R} A L-J. Ee hC -j--*.E-x L-vA Eo-

  o o. F-N- ----- 201070

 • -N E-x v u--E--*C.. vA - J-! x--

  , pJz- } *---, J }-x -- i*--.. p-O - v - J-T--C..u vA-.x C-* ---*a

  o -t d d

  %h EdJa TC ''sF J o? E. --o-x \-* J--. ''y s- J_o? E o- vPo--. - - d--d- o v-u --E-E p ---o. -E } L-C..

  E - o -d -o u! h--J L-E -.. o} -- L-. - uLo -n Ey-Jh---E -l L. p h-a }! Lx --,o --.. Fo } L--*a . E - ----E J---EN- .. -E p*K o Lo !!B * E p.

  F -o E--o u Jh-! x.. ,u-, , O.. O-x vEo --. O\ E---x.. h vA- --Jo- !v---vTE p--p Ky-

  -*--x.. 'YE >-----E h v -, --- - E Nt-J. v--J --J, x----i

  ---- 2010 N- 71

 • *-y, Eo--i pz..Fo -Eo h------E--- F.. a- -.%d-h hl- -

  E nA B . E %[email protected] J--, . j} - h- --.B u --u

  - o N p--p -aC. - C C L o ---o, d--*a l x f -~ uC. - .. S! h-,x p x.. h. -x o --E *aC . %-d.. -x - u- p- B.''N Sx --? O

  X *--J-- E--h-o--o.. NE--*? - - *a--f.*-.. F *- x

  -J v-? -v --i -P C. F JhBa----E F} E--. J-nB ! -x-, - - . .. @N Eq- hC.-- NC-Lh ''Mx!

  *-. o. .. oyh. NyC. y

  LA. S} v E-T--o-E -L-. p Rx h h ... p -- h.-- .. ? C - h La Ev---v-N- FEv h ! L-E- xx .

  ''O, x vq -

  wj ho --h-. --ox -.o J --- d- a. x-- a-o.

 • -- C C. J xJ h v--i--- C. o h- -J*C .''.. %- -.''Ev--C. O v

  Eh, p N u-y-. a, J J

  d-N. u-h *o-- -d-ot h-*aC. v-o xF} AJ-. '' x-K? -\ -.''}t - C-J--

  . b-T* \- --N*aC .x o C -

  -E }. } -E -O E C .EvChop -~--E p- C. -O- %- EN-. pz t-C } J-*C.''! C -y-.''d B, y x--

  o p-op J-h.''Sx Eo h----..

  --C \--J. lEJ-*, p- _--d--. '' O *a-E?%- - --d-E.''@N--O P* EJx-h

  pC .'' d -*aC?p j--dC ..

  -E L--J. '' u t- -oa-u x lu.

  pC t-Cl . F t-u vo EE . -E v-C- vN -.. a-u J!''-E y ---

  T v B------o?o h -L-.''-E . -D-

  t -----o?.. dy . -E o--x .. pC t-C.Sx ! E---

  t--u . '' F,F u y x-- F-? h -- o.'' *o t- u

  -- h ----. -----. -h a--p-E Ny-v-o. N-, jq h-E C-J-. jq *a --.. *o t @N----lE A--. L --C. J v-o Rx t-E L-. E Rx- @N-odLq h-E a-J-. ~u--d-. vN* Rx -o oE %--J-*--p.. J-n-- - -*-- -o. - -o t ! x h v-* .. j p-C. .. * \. x o - d. -

  ---- 2010 N- 73

 • - -- --E-.C d-----. .. \-\ ---TC.\ T--TJ --o.''*a .. Ny -

  -? - -! -J F u --d -J E -Eu C? y A -ECl-pL. F *a C-CD .. ju J-vo .'' C-h ! C-NC

  vU. -E . ---x -- -E K --- -E d--o. p --d-E x _Jx? C E-.''C.. E l-C. F-

  E ----? -- ? - --*a- @N. DEo -- T-- \ . y -o-p-Jh h-E h-o p N - .'' ! *a -O d-

  . F -- ?C N ., , N h -N

  a--p O h ---C. h , @N--O *-J---E--*C. V- ---. V-x x --u. 'h.. h - o --d- AJ-.

  tE -E - .''p l-t, F-

  C. V-T -. -E - \ --N.. \ E dL F! p.. - -o h- E C.N x -ho vl

  aC . --E a--x J-n-A- t-u v-o. ---- Sxju p. x Ny ''O

  -bt v-C-.. Ot v NT--! J J-n- J---E J-.. h C Es-. p x - d- E--hC.A v- o

  p- *aC. -- juEoJ----L-- ?.. B ! p--- E x---L--o? L---B D . @N-yN O --i t-j- @N-- ---d *-J iC? oi, --j --O N-h t-u oC. J -p -E, AJT @ --o - p*aC.J ? E-E d--N- ----- 201074

 • p---O ---N-. Rx-- @N B-o --O . .. -J--Eo J--x----o. B E x--Lx---o. Fo-x \ N Nt-J-. - _- xa -p -*--. F, --F.. vo -o p % --C. vo- --J--!.. J --o? p- F c- ---N? 'F .. p--j C..

  - C . -E dE -o

  -Eo -- CL---o. n p -h *x ---h-o. NJT t, t --t % EC. ' Rx B-Eh? E % L-T-C. \ ao t ---* '-Eo L .. h* E--hC NE* .. o hu j-h.

  ---- 2010 N- 75

  V

 • -nvA o . J_ , Ev \--J x J. -L x--o \ C-OaE ''o M..o M --d. Lx Nh E Sx Ev--a--Ev-Ao-*C. F L o E \ dK ---. s-C---i V. x

  \ Gu--T . ---ho E -------C. '' --!. .. . x-F o''hC, p od

  d d .''.. .. .. l-

  L! x -! Ev. CEo h---C. L-?''.. . o M''! ! vA

  o aD C.''--h.. o d

  C.\ S ToLo

 • . \ aE o''N! y - ?E J B-- yp'' oSx J-nA? --V

  u d--. ox -L L?''y p N!

  L? j D ''-p n y?

  -L *a ?''N! F -

  * -. ju a , j J \-''Eo VC ju?

  x.. -L ------o.y A x--o. p C -*N?''N! F . Ah-f

  TK, E y--Ey ''-j o Ah-f _ -J

  ! -? y? *J ---C !''N! t! x---

  E F _ ?'' ? C..

  _ C. -L ---*---o. F -l-O l o!--? t E h-o--? . --p K-Eo -p?''N! p vo K J*

  , N J*''.. N! C -

  }? j yhC. NvAd C Ah--f- x-? x l } ! hEo La La L- x.l l x -.M }j. \Ah-f-x!'' --? - -

  } ? - J--E! J-nA p-C , C o''p --? J-nA

  ? -O -? ''h- y? ah? Ah--f -C-?''p- C. Eo

  %d- - .. M--d- h, d--\''-- d\

  ? hC. - Fo .p u M?p d? J-C !''d ? M-

  ? --Lq --C. --?J d v B- C N Sx d J. ''L, L o. ''*o! o! E J _-JB-C N. S dA E--TC. E--- C '' Gf i, -. -N- ----- 201078

 • ---- 2010 N- 79

 • v B--'' E- y N! E-

  y - j-.L-\C N. --i

  ---E C. -E h-E hE *aC \---h-o?.. p.. Eo -C!'''\- . y a,

  p h o--. xo S

 • F ---d- ON pL. O \x ouFq-v -N ---? O h---E, Ox -- h--t}, p d--E hJ* G---h? \x j *o-x Ey--h?.. vG!C -i \. -x

  o l x! -- -x,\ a-E-A-< J-*-d a-f. x- \ uFq v--q p--p Ey--h!V C.

  uo - J -C. ld x Ev --o.\ x---E -j Ev - ! - a--p- -E h h Ep-*C. ''-..- --R} h-E FN-\ . C \-oxh- y-h.. E E Lx pC F -- h! _ Ka,x ----o . -i

 • -E x vqKo---o. N A-Jh J-* x L--b d-E --TC. N x..x-o. E - x ---.
 • ---- 2010 N- 83

 • *aC. *o \B-E, d h-o. --Ep---. \ ux-- v E u---. J _aE vl N-o. *o- Lx N C-NC. v u C- '' Eo * x-, --T G\,y, x, p> h - Ny *o-y--. L-- vtq h-o. % -E

  J* JJa v-G-*C. C, ' F LdE -

  J .. -s ?a d-- o. dwj yL...'' C N V-.'', b Bp ?

  --J q-E BL... u* Bh '' -- j C. '' o .'' *o--xo \o

  -s? LMx- t--!''... - C ?

  O N V- t-A-. q h, x J-*C, ''! xE \-B-E ...E E-hE -P-*C. u-- xEhx o Y a-o. *o Ex a--d-E C,''! u p?E.''x v\ x o

  *oJ p u-E y. _--Rx. x-h- Jh--

  . v C. -C h j- Y\ E - h-o.''... h-o- b...E

  \-o C q,y J-. - Y AC u uFqv ---q u-E-g-v--. JE vu _-J B-Rx , G\q a.

 • J _x xj o tLo-a. --Eo-F a-u--

  . x! O Sn u up--p---o --c K C. x- u -. x --qh -Ah--C \.--\ -x xFo hC. p --o.o p-. --LE j T -TC. '? *o- p O p--? . x-t F-.a l... b C, ''N

  \, y E-yL. v - C'' ... l C

  \. _ x-Cl a-o.''N V-

  *a-x ? *l. \ N h C. --- -. l...F u Eg -N-

  -o. *-vh E p. N -- -C, '' L ? --N p hC''... C -%-d-

  C N Lx.''F -E v --E

  ?!! o.

 • ! O E - - y-h T---

  C. '' x? E-? E _-J B--

  a.''! O -E O

  p? --s? xvPo-*C V-.''? O s ? -J t-Cl d* K

  -. , N N----C.''o-----o? -E

  d- uFq-v --- -h-E N-? s ? x, _ xo d v- Lx?'' O -o- !! E

  A-E Ld h ''v? F -Nv? J -TC. h y- -\ p-. ''''O o ?''o , *a--''t?''t *a--C''J F-J --N?''vl - ''t

  E a. *a o B--h-E, \ -E pC. - -C Y N-

  - y. ''J O h tv?'' Ga-h - J p P-

  *C. j yK, --- -

  -dC.''F-\--?'' n ''J F- -JN?'' d xo''Ga? , _-o

  J- E--f.''F E Ga---? J

  J-*C.'''' x... FN-\- a-

  ? -- j \--*aC. E L--.-- -L -C ''O

  OC -\--? - --a uFqv E v-f. xv K-j E d,t,! o -

  -*C. N - oL jf Oj EoC. x f.N Lx D *-

  -C. ''! \?s, F} B-- ... - -- Gh---

  x p ---o. juo. Eo o Ao- \ * u-* ---o. jf L L jh, oE -x x-C v--h E ---o L- Bh o. N -L TTx A-o. ''s,F} B--.. s.. F}..-N- ----- 201086 V

 • t-d-o Eo Ka---o. -j -E Bao -E o x - ----o. 'j uL. --C-T- h, x p-- --o.Sx T-. --

  x l-C.Ka----o. C - EKb- ----o. @N-- x u -. vA

  Fv , , xLo h d--. ---- x x- -- vPo-h-o.''x - p? -

  \-o.Ah . aE ! E

  -L ---h-o.' ---E Ox, DE-

  uL --o 'j.

  ---- 2010 N- 87

  - : . --y--

  Jf j

  ----J-

 • u--E C? x-xJpL. x-x A--d--E p---E !' u-Ed -

  x, vU pN E--! x--x l -T Bh, x-x*a-d T hE! -Ja j oE L---*a - j -. Fv aE o.'' ! u-

  --J---.Ko --Jzh ---.OC * E O--.Ja l ,

  >Ot -hh-o-''-o! .j T- - '' J-

  TC >Ot?E. '' _ F

  h-o''?''-oo! --- l

  x-xo, x- M-p-d!''-- < o?''p, EN--C

  o, *a-, x-x x A- Jo h-o-, x-x xx -O-x h p-E, ix-h-o-E p!''E?''o! R} , , ,

  x-Ko h!j - d d--o.'' N. *a-- u.

  u---ox --

  x-x *a- -j-. *\x !''J, Rx-d--*a-x A-

  - -E-?'' p-d N

  >Ot?'' AJ-T A-\--

  , x x Lo - >Ot --C.'' .. Jo

  h''o..---T J* x--

  -E }-*aC''F ?'' t! N -x--J

  Ja --o -T F ----E d --od o >Ot.''j u-E-d- L---

  - E -od!''t Ja- o?'', N--x ---

  < F ---h-o.x, v -- oj ---.''x \--ox E--

  d?'' , x. xE

  t * p* j a-d.. M--, x o! o, C!j -- f.'' l o? - >Ot''y- O vq p

  v -----lE>Ot OC- --h.''v, x j --N- ----- 201088

 • p-d, x! x-x u-E-dLo x -o ? t N x--x -- -D. J-T x-} o\- J--h! @, y-L!j --o.

  Ja ---,

  x -C x----o. --- C.}-J %- j

  j .''- j!

  tLo Ad - , j- d--

  d. \-*-\ E j

  d-E ---TC. ''\ d-\ . x?''vq, dq!

  -*l. -o p ...''-A A

  -o. Sx -- jx d-h--o.

  '', -T Bh --C-o.''-T A -E- L-

  C?j -.\-*-\ E S} -

  -*aC.'' -, Gf Gf

  - ---o ---TC.j -*

  *x s B. '' _--o-C. - j d.'' L ?'' x-x -j

  ''-L d-- d.'' x v-V--

  C.''x- -?

  E }--\. j Eq- J-n -A _ -o. '' u-? ---g vJn- p? -JLx vJn* .'', p L?'' l-h -T

 • L, a-.. --Lo ~-h j }-Kop--E - -.''x, j -

  -J- x. - x-.''x, v x!'' , -!--J-

  v. Fv.''j'' - v x---

  .'', d x-.. ,

  M -p-d x o Fv, x- Ez-l --

  .''N-\--o-E x---Lq?

  *o - v.''} M, -T J*

  x-f-E *a--x-o.x v -- --

  o.j Rx _-

  ''p p'' p--C? O

  o j.''O-, x NtLo --d-

  E h-o o x.'' - - j t--

  C o j.x y. '' T

  C a?j -.''- -?''! L-L. \-C

  - Cl--CF dLo La-x-h''--v- O -O a

  h, F -----o -

  T- hj, - o ''

  v, C O--. 'v- Eo a--d - .''C O u - o

  vU.''--- ---

  u o j.''-j -! --L-T-

  . C--- --vLo. Eo v---, x--xF, x--xF Nch . \ u -T--h u . Lo C---Ou. -v O h- -*-C-? l-od j -A-p

  -- ---o.x, v o J-Q-L-h-o.'' ----o----l.

  Lo ^ M- -xd- lo j.v . ''-, -

  *-. O y - lu-v- . E p -T h -L '' Ox o j. ''--p -T- O

  u, d N n -. O x--x, O xu -C o. -J-_-o x-x O .v o.''v, vd-Eo. h--Eo

  vq-- o jBv.'' -, p -

  p-----o? E -.-N- ----- 201090

 • '' v A --o-E,-T -a--o-E - '', -p-d ----

  o. O l--a, xpd p. -CA-E v J* p, >--v d-E p. -T p-E, J , M x- -hC?j * --o.''p -C. -o-

  l...'', hl f--J j Rx--

  .j ---- ''@..

  h-oC *--? --o }o j h. ''x j''-N- Nd ''x, ?''- - -''Eo V-jC'' ''>Ot o''-o ''* v. E C-

  N. -- -C-h. F x --E F upC. - --Jl'' , ,

  '' o---

  sC d j- -||... d--y.''od -p-d u.

  j.. p- -p-d

  ''x -p-d o j. x d v -C

  -p-d x.'' Nd , -Z-

  u-J \y

 • oC Ox --o.'' Nd u, j

  *. Eo - -E--Jo d-- ''O Fv

  u-E-d- * *E ---L.n--? E Jb-.j -\C.''x - j

  o? F 'q -? o .'', O u

 • C M- \ x--CF- h'', > v... o

  j -. ---N-y-. _- a.'' 'E_, u y

  xv -h-o-E . x _ d...-_ j Rx--. x t - ---C. j Eq--

 • A-- -

  AJ-TC. j x -E o. x - TC. x-* x-E-L.' -N- B-*a --o j. ''.. j j l.* - .'' -N ?'' vEo .

  ''D vEo , F v---E a-J y.''.. p ?''y --! u-E-dh

  L x--xE C-J-h-? d Bu. x -j C.j d -B d--o.

  ---o. -o- \-x. d _-, j Mo\ NJ*} d d-.'' y -KN ? p-N- ----- 201094

 • vn u No.E O-j H-q u---C.'', vn u'', , -. d-

  J E -j

  C. x O-j T-LC!''x - --a !'' uj x GT-.

  s J Eo V--o. -J -x -

  C.s J --o. j K -x--C. vA s- vC. h ---C. '', J-- vn h, o d-''u vn, F u @ ~

  J--''J_ vn?-j- AJ-, O-j s

  p-----E. d-j s.'', Fv! --o?''! o -uv! J

  --x-!-j- o.'' ! p- .

  ''x - -x! WhC? p l--E ,v...d .''Nv --o? x

  ?x -- d.j x --o. E

  \ L--C.o E x LaC. x

  p g--JE C-*C. x--o O ----. BE. ---o. xE . h. t-C A-x, L-x Np--o. dEd-E E--f. \ B-E-- O _ C.-\- d--o.d . T-. Ja, \ x-x t. ''

  ---- 2010 N- 95

 • x-x, x--x -- --o.T d d --o. Oj-

  t-C ---, x-xx u. ' h -E h.-h T .

  xE F-* --*aC. A -ho .xE -- *aC.

  M!''-Ah E- Fv''q''M - '' y?'' Ja Jo '' vA- h-o?'' s E-E vJn*

  ho d-- -,N f-J Fv M -C .''*-- o. ,

  \ A-\ j -. ---

  , Ja E--*C. T_C. Ja --E xx\ C- x. d B- -\E oC. -- Rx -f a-E x---EO-j p--o. \--J a- .

  v-C.''o...''>Ot, ''\x ? t --

  C''o d >Ot

  >Ot L-\- _- J--ha.'', x--x?j *-- -

  -E x---E v-Ao-.''x o - ad

  d''t --h''ll'' x --- >Ot --

  -. -h . ''B-- --xE .''a >Ot *a-E u'' -L?j C Ja ---

  .'' o... p--C. j -

  \ * - d--o.''o- o.. ---

  p- -.''a >Ot, N. -

  J . L-L. T-L s --J T-L s d.>Ot Rx J-.Lx - *aC.'' J-TC? - -

  -h- *a j- d-C.''x o --d!>Ot

  p.'' , ---E

  ---TC. j -- J-*C. - -Fx *a x-*C.'' C-p?''>Nt j . x---

  --o. E x- d--N- ----- 201096

 • .j TC. _ --

  -.''x-x o x

  E p >Nt oC Lx -u. >Ot ---Ex. --h a. 'q a. h- ---. h- >!''o d. x xLo

  --!'' J-TC v?j -

  .''Ko --d. l u-

  E-dLo N-K- d jx d.x--x xx A- E--* vA FvE --d-h-oj x TC.''v q, >Ot! O-l

  vC . j v}.Ja Jh E--C.

  Fv x, -x -E-, x Ea- o.''O E J-

  t.j J --.''o.. x---C. xv-

  --o F >Oto.j - -. E

  , u J----o.

 • Ja o- O d- E J-. j--.''tLo - '' -T C -!

  O ?'' h... o j.'' -E j J-T

  O u o t.'' , --

  x--Eu n- J*, t T - dC.j lKo N-D-. \x \-a. j--

  j \.''vq, dq! Eo--- -

  n--. E vA x-x o -N- B---.O -L ---*---o-N x p-- Sx E--. -T --o. p----x o Bv d---. vq, dq! x-xp-x u-E x O a. pE ---o. O @N . C. vA --N-. -J J-. L---d- J-L. - -E l ...'' '' ''- x-x H-

  ---h-o E- -,

  - -T- ---. J *a-h-o. -- x-

  x, x-x L---.\ - x-x ---h-o. x -j x --J-*C. C\ vA-y-E-h-o.''--- * Ep...d---E J-B-C -

  T...''- t ...- M- - E--

  f.''x o u- --

  o j.' -v-n -

  --C. M- -- E----o. Mj _- a.''y j?''...'' Eo --------

  o''\*a ---aM a-u J-.

  - J a.'', O - \ tE

  p N--i -'' '', x v- \

  tE p'' N, O p-al \-~ -J- -

  --o. \AJT Rx--. \-.j- d -C.

  - xE, xE --v, C\ --T---o.'' o J , u-n--

  E a-J j x FxE.-N- ----- 201098 V

 • - hLo---o . E - , E N*v! p-- TFo \J y-h --x E--hC. YLo A--h, x d-E -E --o Bv -A!J_ p h-x* Nl h-ox .. NE-h---E.'N ? dLo vJ ? Md- x -E --J ! N E?..

  -*-h o ' -. O N-

  - T-L. \ s\ NJT--! , Eo *---L,O L.. --T-- o. --Fo , -Fo . -C O, - d, y-xu x! *o-jV ~ -!!

  ---- 2010 N- 99

  v-- v-- v-- v-- v-- v-- v-- v-- v-- HK HK HK HK HK HK HK HK HK

  - : u-E uX

 • ..' ! C F?O x----- .''F t! a- --N*

  ! . -h. x

  Fx-, EL h -. -E ,u. xE Nd _-J vA-- h. ' -- *x L d -x Fx Lx --n Rx--. v V--V -

  j--o. -Eq- J T %P-*---o. ' E-- *-V p--h ? E p h ?o. E x*a JE. -C -! V hC.

  Ex J Jo

  -\-J-. x--x-A--. F Ad. p Y--d E - l---d-?p Cl iC? - Vd \-- . A c- E

  C---. d-Fo AC,-.. --- t f *d-Lx!E-- J A-* u, l--Jo ao--. -o A. d- LxE -d-o E -- . J-- 'B ELh, v ' !E -C--. 'o! o-- -h? E -T,'-t! l-Gf -x -E-v C. C - \ %-.A Rx- . -

  -l x . --a E-- l--J---h C. 'o! DEo '\ E L? E

 • y -C A.h-h s j--p-x,

  A A v dv. V o ''

  ! F Jo _-J *ad B-x-E p''x* j--d

  u C''.. p--

  y? x* j d-.. v Ap F ? -C. , C -, h O! _

  d-. ---h --J N----. -C -x ' l-E - NE ----.- uA-- o J-T,

  y J-n--N . -E O -,-, dLo A------! v -- -jC. 'o.. L --\E -j *---L. - -d. F N? dA-- o -Eh? -u---? Jo -*-- Ot ? --o.--j l----o F

  a-E [email protected] -j. - *a-- JC. - --. 'Mx! FNp- AJ-T- ?

  t. , u-- NA-O-J---o.p J --B jo- p u-o. h --o h--a. '! E %d? h p-v-Lo %d?--..J_ p -* h-

  ! ----j -j --. \ ! '.. C --C! E-*, --, - - x--.\ -- N !

  ''! O - - -Eo?x-d-, o -. --.. h-o o? NE-*, -j x. '' yv ! ! Gf! u- vh! .'' Jo F Gf E h-o-

  ? -, -E \ . ''! --x- F ---o? .. ~-! L \!Ox Gf-! BO \ aE - E--d--. ''\ F h- EN%-G-h, x\ x-j -o hLo- d---TC.

  ---- 2010 N- 101V

 • X -.. X XE-X -.. P N''.. p x-J?''p.. , p x-JC.

  x tx ~-Fo l- -----o. ..y -u *a, p d!''y * ---uC?''-p . * y

  C''o -LqC''-- o. F y

  Ev- o. yEv- F v-, ?Eo h Cl--. Fo h p- --P-*o'' ! o -

  l \ xp --x . ! - l Ev--? Eo

  xa .. -----x-o. F.. p---u-E? p -x''.. p x p

  a . C , v -C. uj-a-h-o-d-o. - jl-E vA y p?'' V \- l. -

  \--\ s--o. -{ h s---C''--?'''' p l- -?'' l? x p---

  . Eo F Ep-*C?'' --N?

  vt. xE x--, x--- -u aE

  .N.-v-

  -N- ----- 2010102

  ---

  A A

 • , , , --,, -, *x, *--- *-t, --d -.. s.. p---''x--x d P - -C

  ?'' --N? x p-

  . p- P-v Ep N. Rx-j E Ep-*--''F Eph --Ep-*

  ? N u-E t- Nao v x J-.. Eo-F -*aF v--- y--Ep-*C'' ?''Eo CL x----'', l--.

  .. a'' d-..

  *oJ >b- ! a.. a..''y A -Ny. Ch

  , -h''y v.. h

  -?''C -F, Eo - F

  .. - -jv E*.. J..''s.. h--. -

  --C. K J , E\ AE Ep-*--.} J-- J--i- -ELh.. %u d-*ax u -?''y u- ---

  ''y v L-C \?''u.. \ * ..

  h L Ep-hC. pl?'' l--N? --- -

  \ d, -J-- dE p''..s.. a

  ''! f-- ?

  NE-d .. E x--o.O x NE-d vv ptC, x.. v- J_ NtC -.vv -p . Fo v-h -. D Nq---. n?''! Fo . F O p..

  -\ v.. J-C d-?''- - f--!

  NE-d---J C -- y-F.. p... L. Dx L. - E. hC .. x J_ NtC -. C NE-d _ - -. h--d''- -\-..''f--! O } -\-

  -\ j p--u.d h J . NE-d-p* K O } vv q. F O-- p. O \- v q h! v-N .. NE-d J Ba- .. *o-Eod----.. - FC? i .. l ---. Fx-N- ----- 2010104

 • - ?''- ! O p-

  ? -. x- ? ..''*a- x- L. ..

  E

  '' ! p p.. NE-d vv -E.E J* ?''o! C. \

  J - -''! } -\-..

  \}.. \ d v! NE-d- C .D.. x- -''.. -o?.. -N

  p---p C?''- p . \

  - B v. NE-d vvuEq b C. x -E p. .. -j.. d--a-h''-o. j- E --

  . Ny --l. Fo-

  ''s! F J- .

  AC , o N-*--d- dE - ?'' . y l,

  x, J. \, }.. E a-\C'' o- -h''y d J.

  F d p, . E_J ''! Ej oAh h..

  Eo h'' -. - o.

  Eo L \- -?'' .. F

  v! C , - ---- i A? -- -C '' *- Jh _F. R}

  AE, P- l- -l. \~ .. ! x-, L--- -C''.. l hC.. N-

  N.. ..'' a. ! y

  Jh, J-h-o''u! y JAh Rx--

  . O- o d-..p-?'' F _J ah''l, l. Eo

  d. -J -\ Rx''o -j

  ~. ! C v. Eo v. C ---. ! E-* U--o NEp--. !y --i--- ''\ y l. J.

  y ''y A-

  C! E-p *a-'' E ul. O d.

  ! v. l \--jE-N-B --J .- -! .. O - . lKo N-D- ..

  ---- 2010 N- 105

 • ''v-! -J -\.

  V.. E -J V.-.. J -- vB . V LoEo* J vA N--f- .. E Eo t-- o u. vA--JE J a y-E-* v- f-- J N-*a B. p vA- x ''v---J -\! Nt-o-

  Ko \ E %d. O -o. F -o-Fo u-vA -.E u-vA Z v o t- o u. u p-N.. V C. -- D-R, C,vA; x- , wjh-- vt.. -J Fo.. ! V u--vA-J t-C. ---t. Z- - t-C - ---o. N --JL- DE J* N Xu--- Y- O N-J-h. O Eo.. l--v- , _-JEs- . .. Y! yp- p'' L--/ L A L Ba--E/ t--Ah

  A T y!/

  -! -b!/t-C ~F/F d -E/ Fo d

  [email protected] -L/ --EN

  y/-! -b!/ t-C -

  ~ F'' } C- V-

  \j *-F} - . --E * F} L''u.. ..! N ?

  O h .... NEd ..x S G- hoN?''ON ---,

  . vu! M-p -}--JF a! C Y! C-NCx. NT-L u-v Jhl. ! o-\v? B--''C''NEd-! C- .

  vh. d d-'' E-l?''! \ ~ ''S} u F --u

  Y!''\ ~ ..-! -b!/ -b! -

  !/y -* / A

  /F x E/ x--

  -v/v-! .

  u--vA- u} --u y-u- Jnx-E --N- ----- 2010106

 • -.-!-b!/ -b! -!/---E F %/ -L--p

  / %-- ya /

  Jt- ya -/ O--../ A-o

  vA/ya @N -/''v-! p vA-J

  A C N ?''--E F} ho.

  vA--JE ---E h, --}-E - M-- d-h? h x ''.. --! vA-J

  A C N ?.. A*o. u--vA-} %- L. v---JF ya @- , Z --Lp A *o.

  v-! u-vA JlxC\ \--x -. ..NE-d--! OJ EE L-N-.. ! A--C. u! L- -- --N?''! -Eo a--

  C? v.. x --- dNv''o! *a--V C.

  F.. d--*a--p A--C. S} DEo h-h.J x d N-''l.. , j -

  C''! ..''\-o F. .. wj!

  F Eu.. u.. q..

  ---- 2010 N- 107

  V

  - .-. ----C -X---v--Jh -*-d-*--J --- ---v- - -

  - -- -- -- ----i--- -\ - [email protected]

  - - - --- -- -- .--f ---N j

  p- - - - - - -- ---E ----A -

  -o-- -J --Lx - - - ---B---

  --o ---l --v-* ---

  --- -- --{----o ...

 • -E-u u J* --x Bv -*-. v-, ---, -R} ---o p -----E -- . E--B-- @N---E ----E--x * _ d. , -, jv-K _\ - o- -\ G- uh h.O-*-\ l -u --. a-f -, v--F- J--hB L. Nx--ti pL. .. u -q

  h-C. E-u- G- u-C . u-xx u---- q x . o-y u- --u.y u v j-O t- --o. o-- a. u- dh, --- A -C E. j N_ AJ--a-.- N-L--. - Eo -J-L.

  -L? u -\--y-. E-B --. C -E -- E-

  T--. -- -u h--*aC. pxv-. -C -x * Jh *aC. N-o. --N-h-o. - --E L-uEo --a.C- C j C--a.''.. o d ...o

  t - Ev L--C.-x }, x E,t L --E -a-o. o -dC. o * u D. M o .. C-N-. oA-, t *o pC'' -- N [email protected] -. x--Ju- --. n, x- --, F- -? x Fu?''x J---n, j-O--

  o-, - u- J---o. ''y J---N- ----- 2010108

  - : .

  v-- j----J

  ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 • - vo -a!Ct. - J-N--i-- t vJ* -hC. p-. E, L * R}--. t S} p--TC'', E l--C.S}---hC. -v ---, F * d--EyL. V V x---E A d----o. O o \ ---E -Eo a--h.y -*C.t l n--C.

  u - u o A h--hC. E,V V x - d-C. A--*a - - - Lx--v-j ---.\ O Sx x -

  E H---J @N-Eo -----. --E - -E @N-Eo -LqhC . y-j --o d-i n- - --o-d E--*C.vE To-y [email protected] E-n-, -,f-E -u E--hC. t j uC. Ey-- p--E *-*C. -j-* *, d

  -\-o. j - Bh-- o -- p.'', - p. Nu- h d Kh h-o-.y x-- do.

  -u h-o t , kx h C- p.''Eo --HE L- ..

  v-Ao-h-E p---o o. , -H j-d

  . C u- p-. --., -L-y-.

  j \ Rx--. - uC uh --N? x ---C.J Nv L-.

  p -C-h-o-x --J-. -h \-. -d Rx--... ---- .. E-u- -E . y- .j-- -- -

  -* -d L-... AJT h -v E--. *o-p xt. G..-y- x\ u. p-x\. u -d V C.'' o. x-----

  o. , x\ d K-~ x C. v y -----E--*C. -x x. --. -n l* jE- O, --

  ---- 2010 N- 109

 • , -u--j -h A----j --f. s -, vA--- J* Ja. y- C---o N J* Lx--o. - ,

  -h - a''Ny u --. u- . _ --. - y-*aC.

  L_ p- . u-\ -od x---o. L-? E-u u, -\-?''Nv, u L_ -

  -?o.''d v-Ao-h J-C?

  *o Ny S} p''y u v-o p. Vx E--B u- -. _ y----L. n-,

  - ''F l, y- ?'', . p y-

  , f-- \- DG---. d, x d--- E-----L. -Eo n --L. 'y-- C , L-N-- E-, d L--*a l-Eoh---L. -Eo a---p, E --J--L. o.C E t. Rx G-

  v. - z . --- --- N. @N---E --F, @N-Lo vA GG- o.''-v.. y

  - h J--h B----o ~u C . v-Aoh L--a. p----,

  ----E p ''E.\ . - J--h B--- E--u. -x . @N- --- J-T---o., -- j, i-x, -} y, *--o v -p . y -J -*. ------ N%-G ---C. J C -h x----C. y, Jh v- . Jv Lo -J \Ap . E- J--hG-hC. N-uh,p. v ud-N-d p E--hC. y-- --l. n -q- Lx--Lx a-hC. vB E -J--y- hC.p-- ---L. lJ u b b

  J-TC. J- N . - -o A--. Fo E-n Evp--- --.*- --, y

  o '' x\. pE ' -C. --N- ----- 2010110

 • ---- 2010 N- 111

 • oA - C. , J-n-- l---.. v t--- -- -... -x -F o. C- --

  --o. >-G> -, *a E C--. AJT a-.. J -*- v l- -- -C . -J -v }?L-. \ @N- p? t-- ---Lq-? u, J---.x\ N - .x E t x----

  o. E--d-E x h, t Jl---C. --- -

  . x C- R}--. -v *J h-a. 'l-- x -- -... -x-F, . --E ---L. -.- o a.''-C?'' x t-Lq hC.

  o t p '' --x-?''?''--...''-H -?''C- . n----C. u

  vo t----E. @-E E-B C ----

  o. F yo C-J--C. u! -- j,

  -}x Eu - -~ * -u- -----o. ---, v- vA-- d--d-o. C j-Ku?''o, G- --E N-l

  s --h-o. C v-Ae, u -\-Fo.''y E---L vA-e

  -- . L v--JE h . ?o L-T--t-?o *aC. \ _-

  E--*C. t Jl pC'' s yF O N-u-h J p--C. E, LJ* Cl -*. -

  -. o - h C. d--T B-E R}--. h-V ---E . -- R}.Cl V-x *o x\ -

  -. W f O -- h , C E-u - - _,E} - E-, j h . - y--. } o ----

  o L---F, v E-u -u-* ---f.-, -z L Ba---

  p @N- p. -J v-- p. -L - - !-N- ----- 2010112 V

 • -Lx v-tu---

  *v, -N- Rx _-o - p- - , ----Tpx - J-T--C. Rx, Rx uC d- E C- V . - Rx - \-- . -E Ox x d-. ---- -h E ---- Fo -Lq *aC.kx - V -

  *vE j-- --E. F--x-E -N- C. *v \uJ- d- -, *vLx--l---Lq--*aC. *vE --E v \ B-*a C.-N--} t-, p- -N x - x. v- x.-- -J- h-- d-- *aC. h- - h --E - -- . C- C E, -N d- --- *v v- y-. -N -. -- h- CN,} [email protected] vd-- --

  , CK @Jg---o--- ----. p o--- --V -.*v o- *vE j---

  C v AJT l-E J-y -E K--a.u, - -N*a--p -- d-xE --E, B---a - Rx-- -N. -- p p---. v h y *a,-Jo jj \--E Eod- C*, -- a -N. p --C .-N-C T - x.

  -x- \ -o-o. ---d ---i h--Fo --- -a--o. O,--,Nq, l-J J- jE , Ka, *o v, d Fo o. *v Fo a. -N lL . To, - d a--- -

  *-u

  ---- 2010 N- 113

  *-u *-u *-u *-u *-u *-u *-u *-u *-u

 • N O -E h ---o. -*\ x - E-h . *v _, da---- --}- --. -C -N o--C d a--C?ju '' d a--LO x C *v. -N a-u-- '' E- a-. - N p O ----C. --l--, t *ax-v--G-h--E--x- . To u-- y ---E . v -J Rx - *a \ Eo ------ *v p--o-p, -J E L-TC. -- J-nA ----E --. E -N p-N- ----- 2010114

 • l-A \ p d- E--- *v. uo --N . '' oE. -N- V .v- v - BJ. v -o- h , yx }y a -, o y d-

  E B--N --C *v. h -N x-

  x-C.''j- -- -o? x h Oh E -TC. ''---o-J s x *\---Lx. -- - x-- Rxx . p vt--JE E y.''Ox -- \ o

  ---- 2010 N- 115

 • - -N. ''-C o--E x v- L-o--JE -L C *v. '' Pp- l. \-o*- - o-Rx, v *\--Lx ouR}l. C- O-}--J--j l. E vv p -N. vA . -N d- *vE vo -, *v ''- x-E -TC. ''E- --E? -. ''\- Oa -Eo. '' E- C *v.'' F O -h -----o. F a-o -N. ''uu -C *v. ''Ov-q--- u h J*p-- x---E? --N. '' p-- Nx- - Eo C *vy. ' F -E y-o --o- -N. ---* l C *v.

  ''_x - , lE -TC. ''--yyN _..o. '' }-a A C ., -R}AJ-*a, AE j j-O Pp- -l-. -N- x *v , _-a-, j-- K _-- *v l-C.-N v -i p-- -o. Pp- AJTh'o- Aouq}. uo '-- , v *\---Lx -N --o-J s --o. --H--- p-- L----J- E _- J Rxx j L--- -*C *v. vA C-o--C a J. C- --- l -.*v l--- x d---d-C. }--p,yp y *a--kxC. d-E A d O -- }*a Sx -O -

 • C. -N h *v u-- - j . y -h C.''x p o- C *v. * \xu --J- Rx Np, N *a ''-Jy j-E o.d _- B---}- vv- y-.. ---l E ju pC.- p-qK -- -N

  x. ''j-.. Z-E s- -E -C u, * u ChC. U, j yx -- h-o. - V- E Jh L-.x d- *a V---

  Jd . Jd -OC Lx- C. vh oD p o d. *a p-d vj v . -J Lxv- p a -. - - d-d -E x p-. -N --v - -E p. *v -- C.

  -- A-d O x--L-TC. vA C - v- -C. --E y T_C. E x p v

  ---- 2010 N- 117

 • \u. o --- d a---C. q Np T q d -N -- *aC. q- -NFo *v v _C. C O- -C.d _-J h ''p-qK --p -J *a h -- u E p. -- *a ''C *--u, ---d --\-x. *o Jy, u--q J , C--V-, -L--J p . p J----p xx Ja Ja --L.* u vu--- x--B . N-,-y- -. t--J h N p- E v p. v-a. v -- --, x--B - N-J- L-- -N-,-*-v-. p- p-vA Jp-

  -E p-- C. E *v, h -N- ---- L-TC.d v-, -N

  L-, -E-- h,q \ y -C. V- -iC. p _--E xx -o Jh x yD--E . d -- --E -N p .E- - -

  C. V vA - -o - --Lp--, - *v -N OC. o} Ev \-J -- -N E -TL---o. ''t, p E *v -- LN a-E ''K o. ''O K . pL K

  V--. * u C. lKo J _---C. O- Eo y- n -o. Jh OoE -N _- JT u--Ej C *v. V

 • j CM -EL-- Pt ---E--*C. \ E v-Eo--aE, Oj F--Lo ----aF ---oC. jf-E vu-* - d, CM Eo NL---h-C. VE %- hC. j a F

  xFo T-- j-C u-v- - ----- uPtE, } >bE B---a. --E-E

  A-- d -*--C. p---E nA--- -. E

  ---- 2010 N- 119

  y K{y K{y K{y K{y K{y K{y K{y K{y K{

  - : N. vx

  --D

 • nA ----E [email protected] x a---TC.d--\-o x }--, - p----E ---. -J- s--iC }. u Pt.A-d O Md-xE

  -h C l J-C. oEo C a--o.-j h ---E -- . v B x--C, T-J- -uEo -h, y-Ch - ---aE, j a -C Pt. Bh A---E vC , \ -, --x E- p!- D-n-A -E - N-xE--*C Pt. x-j Pt -

  ---. ''E-i j . --},-Lo --} --x,

  --x \--? J -x ? XA .p--p x-- q u--

  Eo -*a \ Lo J-- \ --- l. o -KEp - J! \---*ah To --E, x v--E-E E-E d--oCPt. E _- *a q u- p-C.-x E Ep*C.Pt p s-A .

  -- d C.ja, --h CT --, a--L. >bE-- \ , -d, h u -L. j x . vl Rx vA-F. D --- h. Lx h

  .''t.. y*a s-A -L -- E,v---f . E , ''Oo--J x ---.

 • - pC. j - ''F C xaE - --*C .u d--C -,

  L- }Ko, E--E-EA---d-E Jl-. F, *a E----- Pt a-. u- E--E - vA-x v--. -C Y -\ a, .-V lo

  d. C No Pt v Bh, t u -\-. A ---i hxEaE C,''E- -E -E - C

  .'', C, \ E v

  -TC Pt.'' o-.Pt, -- -

  -o. Ja Ja t--x.'' Eo x ---t.

  Eo-- , a}, ----- --. E vA}v R}- d-.''.. vA ---\---

  C Pt J d-.''.. F -N? -

  TC S}.'' ~ t o- xh.''.. *o .

  O \- -FJ.. v u CPt. ''O a-N-- h-t

  C ~ t, l N -ox. F - @v *a- -TC. --, - -CTC. x JC. *aC. >b-- l o -*C.x a v C. - u> l C. Pt E

  l--u. qL* -E - %-c- p--o.W v, ~ t a-

  xf ---C. ~ t } u- - J--C. - LxN- ---d. -J

  -y, J~ a --E >bE\ -- -,-J 9 --x ---- -y, Pt}- B-y xFo L-- x A- _h-C.E p-, ~ t

  s- hC. Pt *x, -x-N a-C. -- -J!a} V hC. vO-u- -J Pt--- -TC. ''O - \ - t .~ t -*- oC ''-t,

  x, Lx- \ --Eo E. C No Pt ''x A--h -

  ---- 2010 N- 121

 • J---C --oC x-. PtE v--E-E p-

  vA a--iC. ~ t p-vA- --C. ~ t PtE ---- ju *aC -. }-t h v. o--JE v-h. \ PtE ~ t --C .Pt -x dC.

  V y Mx x- B---a. -G-f, Lx --- -Fo h, V-J- v--F- ----C ~ t.''t, O h- E

  Eo Ba-t %-cpC Pt.''O o-Gf CJ t. O

  p A-o v -? E-E-C hu oC ~ t A L_. Pt %-c---Eo C--ox.-V Pt, - -G-f

  B-E d _- }. v v- *\--- l-vAE -----. v *a }-v--o \-J-*C. _-o N - ---_--E, >b- ix -E ---f. d--\- A --E x L--. ~ t-O v -- J-T--C J-l-J-.'' R}C. >bE

  B--R}C? -V B-E-a. \ --a --o.x-E J-* ,

  } %-D-h-o. ~ t x , >b \ v- Ev--- ? E --f. } v v Ev-- --. W aj ~ t ----J } --. E--E Gf h---C- --dC Pt. d--\ } - - }- \-jC.-N- ----- 2010122

 • p - E----TC. ~ t E- >b-g h--C E. x-E t--a, l-h y-E E C-J-- a - ----. ~ t O ---E --- E -Jn---o. d--\--} *a Gf AyE A----o--. Kb d-E a--p

  ~ tE J-* N- ---- M E a. Pt O vo { J---. } _ ~ t-

  O \ ---dC.*-J p , Pt O

  - M-. h E--E-E d---p, E-E J-* N- ---l E -- . E d-o - B-E d---Lq-E

 • B - f CE -E Ep % . b bL ~ t

  h vu-~-iC. -\-u.'' >b \--o?

  Pt - -v. Ah-- h \ ~ t . v Ev-o-d . oEo M-- -C.''p. ? --

  \ C- a? M - C-J* ---.''p-vA E --TC ~ t''p-vA- a-

  u--.''-u, p-vA o-

  u? Eo O x- x-O* f. p-vA a. p Jh -o. --p , G\x*a h-o. O N l-E a. B h \ O

  M- B--*a--o. OO - *a-C C.o --o E F a- d-d -E h-EE -. -J Eo-. O Bt---o. O [email protected] --l----o. >b d O L-? O o --E- h N-J-*C~ t.'' t.. ~ t tLo ~N-

  . E NtLo n-o -pJh~- --o -. p -E_--f .''E \---u. -

  O E-E A----. F}- O O p--- u. p-vA o-.M-, -C d--\

  } L p-vA --o. \ >bE - Pt v AJT*akxC. >b - d C. } x o. ~ t N--l-Nt Gx Lx-*-E \d p L-C J.''--p . E

  R} h -l-JC~ t. - *,

  ''~N--t. tLo CL }-lt vA-N--. * E-E -d--- }. - vA-L, L-N- - - - -- 2010124

 • x .''OJ - h-o

  d - oCd.'' x--h-u o

  V. Qt --l.B h } B--

  R}C ui %l-v--E. E .v L -- p N.~ t @N C*-

  v--E *a-*-C. v Ev-- %l- -h --h--C. Pt ~ t OC v-h ---. ~ [email protected] \-\ J-* Dl

  x -o- --*C.N---j ~ t -

  --E -E xFo fC.F J- v v-h ~ t -, --N L-T-*C. d-E ~ t , -

  x CL *a %l -v-C. N-- --oQt, - ''@N-- - J oC *-y. -} E, *-J

  E J-N--d NCE E EC-E o-AE } s---f. E '~ t --o

  - - \-J*.

  ---- 2010 N- 125

  V

 • v-Eo p a- h- *- --v--E y E-

  F ---EC h NE-y No E--hy N~- E--hy N E--hy NPd E--hv--E y- E-y- E---h-E\-J E-F %--A--h NE-l- Fv- uEoJ-C-l-? u--FoF -zx *--?

  >.----Jh

  E-* -Jh -E -

  E-- v-----u-t- vt--E- --

  wl L j-u- q-u-E-C-j J- -tu u K --u ----oC h-N-CE

  ------D v-E @N---y-F -T x---C NpCu- v-A L-

  vj @N-t Lp---E v ---Eo-E Ja

  - %--- p--o

  --o vt--x uX

  -v--E -E--

  - --J-- -G----

 • 'N vA--- v.v, - vu-vA -\ . v uh- --o - - --t- J-Q-L--E -D----C.

  d--- *- v- '----y? l- C. uh @N- -- , `- --Nh E Nh % v --C. E -C* t h - h. -E Bh. -Fs-Ao uh - -J*-*-. -*-* uh C. uh E-i --.

  --- ---- -E- @N E--- C. uh x---j E - --.ux, --O ---o. --- --J -j E ' E -- -C.

  'u D - --_-J L J* -*-hF vu x, d-- u -J-n-A oD-*-. j J h. uh--x -Ev- -. ja d.

  'Ny- %u H p -L. d J-T v-E C--x h.

  E E--hC. u-N-v--h u-- E-j E--h. -E---E G- %Cl C, v vh Ny--iC. E- J jA--N-- - Evp----E p C.

  J{ E Vx 'v- a-u C. --t-v E--hC.

  %--NE N*C . ---- v-p-Jh B--L. O Ny----E 'j- -RJ -C.

  l --- -- v--E L-- 'o E(L) --. y - *a-- Z-

  -- - -Loo-d -----E '-JC p?() -.

  '-y N *v-iC. - E, -YE -- -- - u yl-E --. x --- d--. l y-hx J-T--. -u -xxE E--E Rx-l-JF --C. '-M , - {C-N- -o.

  --- - La-h J --M-- -J--- - Ep-hC.

  .--P--, F--z-

  '----y s

 • ---x y . . % \- -x --C-- -u.

  'F, '-U,'Eo Ev--E-y - D,Tx, o, -, \%,N, l -j x --f. -- j ---- --C-. --- G-v--, --- u v - . (7), Tx (8), D (7), l(3) x o u ---x -h-o J o -, -- C-h-o. N C\ v--E pL.

  ( Ny --- -p-- --- y. u---: . 200/ v-: N-v hNv-- -v)

  'Ept j p-N- . -O . vA- y J-*-

  . ---E t N%d Ep-t. Ep-o * ~---Eo-F a-o -E-- t -E N--Fo.'d - -- E--*C.Jj--E u--hE - v,C \-o vl N

  u - N-~- E--N. - ' *a ~- *a ----E--- - 'K-~-- L! @N--- E-d - ~- E--* 'Ep-td-o vA --, J DEo C-L--d-. C A--h . E.

  (Ep-t O , : .40/ v-: -, -~-N - OC, 14181, E f, --Lx531002)

  . - --y--t

  --E -j--

  -----T- --y-: .30/ v-: ----N---v

  -h -N-v----

  -- --d--f--- -X-E-, -

  -l- --, --- --f: .5/

  v-: ---Eo -v--h -N-v----

  %-------C--t

  : .35/ -v--: ----- -

  , --

 • A--g--j-E ----E, j y--Ev-~ h-E --C . -

  t C v-~ h---E xC 'tJ-v C-N - N--iC.

  -Z, u-v-, --- 1312.O. v- t Cq 16 V-- v-~ - --- - -. v --- u-,-, --, l- -- C --- N -Jh - --a N. N-

  --N- J-v---N o o-F, x, v \ C? v-~ L? -C? N- h o--Jj -----.

  't J-v u-At- --AE Ch, - v-KA -h--- C-N-h-----. Rx vq v - --J-. t J-v ------J_--Jz h p--C.

  (t J-v xC %g-Jh, : .80/ v-: L Gx----q, D--, j-- 80)

  N

  --v----

  t-n- ~- --n --nEo N--t- N--- u-NC. - -o

  - Pd-u---J- JaN---L C. --nx -s-- Jh v, N, ,-N-v, u, t_, v,, %, lu, h- j v- - --u N- \-J-. 'J-\ E-C/vA -u--C/ A -/u --C uJ*. u E h J- - -R-h-o.

  (- -y v-, : .50/ v-: , 502, vA-Fq, OC 9, -d - -Lx, -v-26)

  %

  -n -N---1998 * 2008 -l-- ->y nA--- lC '- --

  E -- J C----o NN x N- \-J- -- 24 . JJ J-v-N--- v%-A f-L--d --C 'l . '\t--Ny --- \*vA-*C. ' , '---, '--, 't- t-,' - --- -C* %-Eo C-L-h. --E ---Foh vAG E--h.vl, l- -- -- ----o.

  ( - , : .60/v-: --C --- --C)

  -.-N-- ----J

  -v-A-G--

  --G-L --- ---x --P-: .25/

  v-: ----Fo ---yx, ---O-C, -

  (-d & -) -X ---d-X--- ---x ->-x

  -N- -vA-- ----. ----u --P---

  : .20/ v-: -----, --.-.20667/2.

  ---L-y-, -N----3

  ---- .-G.%-g

  : .50/ -v--: --

  --Eo -v-- h -N-v----

 • -: N- vDl ! E Jh---, E ---

  --CP-: -C?: ? l

  -\-, \-o dB N--v dC!

  - --

 • V---- 2010 N- 29

  *d: t! a oL . p K-~x p-E..

  Eo \ - p oLx: L o. F, F-Gs LN

  v *d!

  --o --

 • -N- - - - -- 2010124

  'Nv.. - x-N?

  v Eo - N

  ' .. -x v! L-..

  '.. Nv N'--: j-E L LMx

  , t x! -: --E -L-*

  M--ou h-E ----!!

  -'--x

 • -j- ----

  --- 2010-N- ---N--C-E N--- -O!

  v --j- -- ----Jy- ---- ---.

  Y1. --- -Et--

  ---, ------2. .-u-A%-g

  -j--E--, --v--3. -..-u---

  - -------, j---4. ------d -%--g-u

  [email protected], --x5. -.-v-

  ---O-E --O-C, -N----