VIEW_43 NET

24
ΓIΩΡΓΟΣ ΛΕΒEΝΤΕΛΛHΣ TEYXOΣ 43 ο ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ 2009 Ο «Κύριος …what about Liverpool» ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Ένας από τους πιο παλιούς ζαχαροπλάστες μας Τουριστικός ψηφιακός οδηγός Μυτιλήνης Επίσκεψη μαθητών του Γυμνασίου Παμφίλων στο Άγιο Όρος

description

Ένθετο της εφημερίδας Εμπρός

Transcript of VIEW_43 NET

Page 1: VIEW_43 NET

ΓIΩΡΓΟΣ ΛΕΒEΝΤΕΛΛHΣ

TEYXOΣ 43ο

ΑΠΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ 2009

Ο «Κύριος…what aboutLiverpool»

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣΈνας από τους πιο παλιούςζαχαροπλάστες μας

Τουριστικός ψηφιακός οδηγός Μυτιλήνης

Επίσκεψη μαθητώντου Γυμνασίου Παμφίλων στο Άγιο Όρος

Page 2: VIEW_43 NET
Page 3: VIEW_43 NET

VIEWÌÚfi˜ 3

Τ ο Μυτιληνιό ηθοποιό που έχει γίνειδιάσημος από το τηλεοπτικό σποτ τουΟΠΑΠ, ΓΓιιώώρργγοο ΛΛεεββεεννττέέλλλληη, συνάντησετο «View» στην Αθήνα και μας μίλησεγια την πορεία του μέχρι τώρα καιτους στόχους του για το μέλλον.Ακολουθήσαμε τα ίχνη του «ΧαμένουΘησαυρού» μέχρι την Ανεμώτια σε μιαπρωτοποριακή εκδρομή πουοργάνωσε το Κέντρο ΑγγλικήςΓλώσσας «Brooks». Γνωρίσαμε τημοναδική ομορφιά του Αγίου Όρουςμέσα από την επίσκεψη του ΓυμνασίουΠαμφίλων, όπου οι μαθητές έζησαναπό κοντά τη μοναχική ζωή. Ταμυστικά της ζαχαροπλαστικήςμοιράστηκε μαζί μας, ένας από τουςπιο παλιούς «μάστορες», ο ΠΠρροοκκόόππηηςςΣΣααμμααρράάςς, ο οποίος διατηρεί μέχρισήμερα τις παλιές συνταγέςβασισμένες σε αγνά ντόπια υλικά.Τέλος, περιηγηθήκαμε ψηφιακά στιςομορφιές της Μυτιλήνης μέσα απόένα δικτυακό οδηγό, πουδημιούργησε για τους επισκέπτες, οΔήμος Μυτιλήνης.

ΚΚααλλόό ττααξξίίδδιι ……µµεε θθέέαα !!

editorial

VIEW TEYXO™ 43Ô

∞¶√ ™∞µµ∞∆√ 25 ∞¶ƒπ§π√À 2009∂ø™ ™∞µµ∞∆√ 9 ª∞´√À 2009

EȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «∂ÌÚfi˜»

Kø¢IKO™: 8173EΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: M·ÓfiÏ˘ M·ÓÒÏ·˜

Y‡ı˘ÓË Û‡ÓÙ·Í˘ : ¶¤ÏÏË °È·ÎÔ˘Ì‹™˘ÓÙ¿ÎÙ˜: M·Ú›ÓÔ˜ OÚÊ·Ófi˜, ŒÊË ™ÙÚ·‚ÔÛÎÔ‡ÊË,

™Î›ÙÛÔ: ∞ÓÙÒÓ˘ ∫˘ÚÈ·˙‹˜¢ÈfiÚıˆÛË ÎÂÈ̤ӈÓ: M·ÚÈ¿ÓıË ¶·Ú·Û΢¿

ºˆÙÔÁڷʛ˜: ºˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ·Ú¯Â›Ô «EM¶PO™»Art Director: XÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ú·Û΢·˝‰Ë˜

Y‡ı˘ÓË EÌÔÚÈÎÔ‡ TÌ‹Ì·ÙÔ˜: AÓ·ÛÙ·Û›· M·ÌԇϷ

¢È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ∆Ì‹Ì·: ª·Ú›· ∫ÔÚ‰ÂÚ¿, K·ÏÏÈfiË æ·ÚÈ·ÓÔ‡, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ªÔ˘Ù˙Ô˘Ú¤ÏÏË,

™ÙÚ·Ù‹˜ ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘¶·Ú·ÁˆÁ‹ - EÎÙ‡ˆÛË - BÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·:

E¶IKOINøNIA §E™BOY A.E.

K·Ú¿ T¤, 81100 ª˘ÙÈÏ‹ÓË∆ËÏ. 22510 41619 Fax 22510 27300

e-mail: [email protected]: http://www.emprosnet.gr

«VIEW»K˘ÎÏÔÊÔÚ› οı ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ

περιεχόµενα

4

Πρόσωπα

4 Ο Γιώργος Λεβεντέλλης, ο

κύριος … «what aboutΛίβερπουλ», μιλάει στο «View»για την αγάπη του για τηνηθοποιία.

12 Προκόπης Σαμαράς. Ένας από

τους πιο παλιούς ζαχαροπλάστεςμας, μας αποκαλύπτει τα μυστικά της

τέχνης του.

Ρεπορτάζ

8 Τουριστικός ψηφιακός οδηγός

Μυτιλήνης

14 Κυνήγι του Χαμένου

Θησαυρού στην Ανεμώτια

16 Επίσκεψη μαθητών του

Γυμνασίου Παμφίλωνστο Άγιο Όρος

20 Παίζουν... στα DVD Όλες οι νέες κυκλοφορίεςστα video κλαμπ

21 Οµορφιά

Μικρές παγίδες της δίαιτας

22 Άστρα

23 Σκίτσοτου Αντώνη Κυριαζή

1414

8

1212

16

Page 4: VIEW_43 NET

VIEWÌÚfi˜

Page 5: VIEW_43 NET

VIEWÌÚfi˜

Ο «Κύριος …whatabout Liverpool»

Ο Γιώργος Λεβεντέλληςμιλάει στο «View»

για την αγάπη του για το θέατροκαι το διάσημο πλέον

διαφημιστικό σποτ του ΟΠΑΠ

στα πρόσωπα

Page 6: VIEW_43 NET

VIEWÌÚfi˜6

Έγγιιννεε δδιιάάσσηημμοοςς εεδδώώ κκααιι λλίίγγοοκκααιιρρόό μμεε ττηηνν ααττάάκκαα ««ΚΚύύρριιοοςς!!WWhhaatt aabboouutt LLiivveerrppooooll!!......»».. ΟΟκκ.. ««ΛΛίίββεερρπποουυλλ»» δδεενν εείίννααιι άάλλ--λλοοςς,, ααππόό ττοονν 3300χχρροοννοο ΜΜυυττιιλληη--

ννιιόό ΓΓιιώώρργγοο ΛΛεεββεεννττέέλλλληη.. ΕΕδδώώ κκααιι 1100 χχρρόό--ννιιαα έέχχεειι εεγγκκαατταασσττααθθεείί σσττηηνν ΑΑθθήήνναα αακκοολλοουυ--θθώώννττααςς ττοο όόννεειιρρόό ττοουυ νναα γγίίννεειι ηηθθοοπποοιιόόςς.. Έχει σπουδάσει θέατρο, έχει παίξει σε θεα-τρικές παραστάσεις, ενώ η διαφήμιση τουΟΠΑΠ δεν είναι το μοναδικό τηλεοπτικόσποτ στο οποίο έχει πρωταγωνιστήσει,«μπαίνοντας» καθημερινά σε κάθε σπίτι.Είναι όμως και ο αγαπημένος των παιδιών,αφού εδώ και επτά χρόνια έχει ιδρύσει τηνεταιρεία «Φασουλήδες», που αναλαμβάνειπαιδικά πάρτι, γενέθλια και events. «Έφυγα 20 χρονών από τη Μυτιλήνη, μόλιςτέλειωσα το στρατό. Ήθελα να σπουδάσωστη δραματική σχολή και να γίνω ηθοποι-ός» λέει ο ίδιος στο «View». Η μεγάλητρέλα για την ηθοποιία, ξεκίνησε απόνεαρή ηλικία. «Το “έπαθα” για πρώτη φοράόταν έπαιξα μια παράσταση στο Λύκειο, το“παραμύθι δίχως όνομα”. Μου άρεσε πάραπολύ αυτή η επαφή με το κοινό και τοαίσθημα που σου δημιουργεί η ερμηνείακαι ήθελα από τότε ν’ ασχοληθώ με αυτό»λέει ο ίδιος.Οι γονείς του, όπως λέει, δεν είδαν αρχικάθετικά την απόφασή του να γίνει ηθοποιός,τώρα όμως χαίρονται με την πορεία που

ακολούθησε και μάλιστα σήμερα πλέον τονενθαρρύνουν σε κάθε του βήμα.Η πρώτη του επίσημη θεατρική δουλειάστην Αθήνα, ήταν στην παιδική σκηνή«Αρζόγλου» ενώ από τότε ακολούθησαν καιάλλες δουλειές. Στην τηλεόραση, έπαιξεένα μικρό ρόλο στα πρώτα επεισόδια τουLAPD στο Mega, ενώ είχε παίξει και σεάλλα διαφημιστικά σποτ με χιουμοριστικό«σενάριο», όπως σε ένα της Αγροτικής Τρά-πεζας και στο τυρί Dirolo.

Το διαφημιστικό του ΟΠΑΠΗ διαφήμιση του ΟΠΑΠ ήταν η πιο πρόσφα-τη δουλειά του. Δήλωσε συμμετοχή καιόταν τον επέλεξαν, δέχθηκε αμέσως τηνπρόκληση να παίξει τον Έλληνα ανάμεσασε Άγγλους. Παρά το γεγονός ότι το«φόντο» μοιάζει με ένα κάθε αυτού αγγλικότοπίο, τα γυρίσματα έγιναν, όπως μας είπε,στην περιοχή Αλίαρτος κοντά στη Θήβα.«Δουλεύαμε μια ολόκληρη μέρα. Από τις 6το πρωί μέχρι τις 7 με 8 το βράδυ» λέει οίδιος. Το αρχικό «σενάριο» ήταν διαφορετι-κό εκείνος όμως προσέθεσε την προσωπι-κή του «πινελιά» που το απογείωσε. «Πάνταβάζει κανείς το προσωπικό στοιχείο στορόλο που παίζει. Εγώ έβαλα το “κύριος”,που δεν ήταν στο αρχικό σενάριο, αλλάάρεσε πολύ, ενώ πρόσθεσα επί τόπου καιτο “what about”», αναφέρει ο ΓιώργοςΛεβεντέλλης.Το συγκεκριμένο διαφημιστικό παίζει αστα-μάτητα στα τηλεοπτικά κανάλια και έχει

Η διαφήμιση του ΟΠΑΠήταν η πιο πρόσφατηδουλειά του. Δήλωσε

συμμετοχή και όταν τονεπέλεξαν, δέχθηκε

αμέσως την πρόκλησηνα παίξει τον Έλληνα

ανάμεσα σε Άγγλους. Πα-ρά το γεγονός ότι

το «φόντο» μοιάζειμε ένα κάθε αυτού

αγγλικό τοπίο,τα γυρίσματα έγιναν,

όπως μας είπε,στην περιοχή Αλίαρτος

κοντά στη Θήβα.

ÙÙˢ̃ ¶¶∂∂§§§§∏∏™™ °°ππ∞∞∫∫√√ÀÀªª∏∏

Page 7: VIEW_43 NET

γίνει πλέον και «σλόγκαν». Το Γιώργο Λεβε-ντέλλη όμως, όπως λέει ο ίδιος, λίγοι τοναναγνωρίζουν στο δρόμο. «Γενικά ο κόσμοςδεν με αναγνωρίζει στο δρόμο. Μόνο οιτου σιναφιού με αναγνωρίζουν και μουλένε τα σχόλιά τους. Οι φίλοι μου στηνΑθήνα και τη Μυτιλήνη, με βρίσκουν διαφο-ρετικό στην τηλεόραση, μου λένε ότι δεί-χνω μεγαλύτερος, και με κάποια κιλά παρα-πάνω!».

Οι «Φασουλήδες»

Το ξεκίνημα της ζωής στην Αθήνα δεν ήτανεύκολη υπόθεση ιδιαίτερα για ένα νέο απότην επαρχία, που σπουδάζει σε ιδιωτικήσχολή. Έτσι στο ξεκίνημα χρειάστηκε νακάνει και διάφορες άλλες δουλειές προκει-μένου να μπορεί να καλύπτει τα έξοδά του.«Έκανα διάφορες δουλειές για τα προς τοζην, από delivery μέχρι πωλητής και κλόουνσε παιδικά πάρτι» λέει ο ίδιος. Αυτό όμως το τελευταίο που ξεκίνησε σανευκαιριακή δουλειά για το χαρτζιλίκι, έγινε

στη συνέχεια επιχείρηση για το ΓιώργοΛεβεντέλλη. Η ιδιαίτερη επαφή που είχε μετα παιδιά και οι πετυχημένες εμφανίσειςτου σε κάθε πάρτι, τον οδήγησαν στην από-φαση να δημιουργήσεις τους «Φασουλή-δες». Μια επιχείρηση που απασχολεί σήμε-ρα προσωπικό 10 ατόμων και λειτουργείεδώ και επτά χρόνια οργανώνοντας παιδι-κές εκδηλώσεις. Όπως λέει ο Γιώργος,έχει οργανώσει εκδηλώσεις και στη Μυτι-λήνη ενώ επιθυμία του είναι να μπορούσεν’ ανοίξει και στο νησί του ένα «παράρτη-μα» των «Φασουλήδων».

} Εγώ έβαλα το“κύριος”, που δεν ήταν

στο αρχικό σενάριο,αλλά άρεσε πολύ, ενώ

πρόσθεσα επί τόπου καιτο “what about”||

στα πρόσωπα

Page 8: VIEW_43 NET

Ένα πρωτοποριακό σύστημα προβολής της πόλης της Μυτιλή-νης για κάθε νέο επισκέπτη, εφαρμόζει ο Δήμος Μυτιλήνης ε-δώ και μερικούς μήνες στο πλαίσιο προγράμματος που υλο-ποίησε σε συνεργασία με την ΕΤΑΛ Α.Ε και το ΠανεπιστήμιοΑιγαίου, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό οδηγό της Μυτιλήνης. Με τηβοήθεια των νέων τεχνολογιών, μπορεί ο καθένας μέσω του κινητού τουτηλεφώνου, του ίντερνετ και των πολυμέσων, να περιηγηθεί στα αξιοθέατακαι τα μνημεία στην πόλη της Μυτιλήνης και των δημοτικών διαμερισμά-των.

VIEWÌÚfi˜8

Τουριστικόςe– οδηγός Μυτιλήνης

Ένας ηλεκτρονικός ξεναγός της πόληςμε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.Πρωτοποριακό πρόγραμμα του Δήμου Μυτιλήνης.

Ο e-οδηγός της Μυτιλήνης αποτελεί άλλημια σημαντική καινοτομία, που στόχο έχεινα συμβάλει στην τουριστική προβολή τηςπόλης αποτελώντας έναν ψηφιακό χάρτηκαι όχι μόνο. Στην ιστοσελίδα ee--ooddiiggooss..mmyyttiilleennee, ο επισκέπτης κάνει μια«ψηφιακή βόλτα» σε κάθε γωνιά της πό-λης και μαθαίνει όλες τις πληροφορίες γιαο,τιδήποτε τον ενδιαφέρει. Οι χρήστες του internet, των πολυμέσωνκαι της κινητής τηλεφωνίας, μπορούν να

ÙÙˢ̃ ¶¶∂∂§§§§∏∏™™ °°ππ∞∞∫∫√√ÀÀªª∏∏

Page 9: VIEW_43 NET

ρεπορτάζ

Ένας ηλεκτρονικός ξεναγός της πόληςμε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών.Πρωτοποριακό πρόγραμμα του Δήμου Μυτιλήνης.

ξεναγηθούν εικονικά στην πόλη της Μυτι-λήνης, τα μνημεία, τα μουσεία, τα αξιοθέα-τα του διευρυμένου Δήμου, να γνωρίσουντην ιστορία και τον πολιτισμό της περιο-χής, αλλά και να δημιουργήσουν ένα προ-σωπικό ψηφιακό ξεναγό δεδομένων τωνενδιαφερόντων τους, που μπορούν ναχρησιμοποιήσουν και με τη χρήση τωνPDA (προσωπικών ψηφιακών οδηγών) πουμπορούν να δανειστούν από το Δήμο(ΔΕΤΑΜ), αλλά και από τα κινητά τους τη-λέφωνα. Σε διάφορα σημεία της πόλης, υ-πάρχουν ειδικές αριθμημένες πινακίδεςτις οποίες η ειδική συσκευή PDA, μέσωGPS, αναγνωρίζει το στίγμα και ξεκινάειτην ξενάγηση. Μέχρι στιγμής, ο Δήμος δια-θέτει 10 PDA. Πρόκειται για μια πιλοτικήπροσπάθεια η οποία στην πορεία θα ενι-σχυθεί. Εκτός από τις καλαίσθητες πινακί-δες έξω από μνημείο, σε επιλεγμένα κε-ντρικά σημεία της πόλης, έχουν τοποθετη-θεί χάρτες οι οποίοι αναφέρουν τι μπορείο καθένας, δανειζόμενος το PDA από τοΔήμο ή μέσω του infokiosk (στο αεροδρό-μιο) να δει στην πόλη. Αμέσως μόλις προσγειωθεί ένα αεροπλά-νο στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης, οι επισκέ-πτες μπορούν να λαμβάνουν, μέσωBluetooth, από μια ειδική συσκευή που έ-

Page 10: VIEW_43 NET

χει ήδη τοποθετηθεί στο αεροδρόμιο, μη-νύματα στο κινητό τους τηλέφωνο, κάθε20 λεπτά, με κάθε είδους πληροφορίεςγια την πόλη και τα αξιοθέατά της.«Με τον ψηφιακό αυτό οδηγό στοχεύουμεστην ενδυνάμωση της πολιτιστικής ταυτό-τητας της πόλης μας, στηρίζοντας την του-ριστική και οικονομική ανάπτυξη της πε-ριοχής» τονίζει στο μήνυμά του στην ιστο-σελίδα, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, ΝΝάάσσοοςςΓΓιιαακκααλλήήςς.«Με το νέο μέσο που μας προσφέρει η τε-χνολογία, δίνεται η δυνατότητα στον επι-σκέπτη να πλοηγηθεί στην προκυμαία καιτις συνοικίες της Μυτιλήνης, στα χωριάτου δήμου μας και σε περιοχές που πα-ρουσιάζουν πολιτισμικό και τουριστικό εν-

διαφέρον» προσθέτει μιλώντας στο «View»η αρμόδια Αντιδήμαρχος Πολιτισμού καιπρόεδρος της ΔΕΤΑΜ, ΒΒάάσσωω ΧΧοοχχλλάάκκαα.Η ίδια συμπληρώνει «η τεχνολογία αυτήστην προβολή μιας περιοχής, εφαρμόζεταιγια πρώτη φορά στην Ελλάδα και αυτό α-ποτελεί ένα δυναμικό άλμα της ΔΕΤΑΜ καιτου Δήμου Μυτιλήνης με σύμμαχο την τε-χνολογία». Εντυπωσιακά είναι τα βίντεο που συνοδεύ-ουν την περιγραφή κάθε σημείου της πό-λης και κυρίως του Κάστρου Μυτιλήνης, ό-που, μέσω της τεχνολογίας, εμφανίζεταιψηφιακά η εικόνα του πριν από αιώνες καιπαράλληλα προχωρώντας η περιγραφή,προσαρμόζονται και οι αλλαγές που επήλ-θαν στο χώρο του κάστρου.

VIEWÌÚfi˜10

Οι χρήστες του internet,των πολυμέσων και της

κινητής τηλεφωνίας,μπορούν να ξεναγηθούνεικονικά στην πόλη τηςΜυτιλήνης, τα μνημεία,

τα μουσεία, τα αξιοθέατατου διευρυμένου Δήμου,

να γνωρίσουν τηνιστορία και τον

πολιτισμό της περιοχής,αλλά και να

δημιουργήσουν έναπροσωπικό ψηφιακόξεναγό δεδομένων τωνενδιαφερόντων τους,

που μπορούν ναχρησιμοποιήσουν καιμε τη χρήση των PDA

( προσωπικών ψηφια-κών οδηγών)

που μπορούν να δανει-στούν από το Δήμο, αλλάκαι από τα κινητά τους

τηλέφωνα.

ρεπορτάζ

Page 11: VIEW_43 NET

VIEWÌÚfi˜

ρεπορτάζ

Page 12: VIEW_43 NET

VIEWÌÚfi˜12

Ο ΠΠρροοκκόόππηηςς ΣΣααμμααρράάςς είναι ένας από τουςπιο παλιούς ζαχαροπλάστες στη Λέσβο καικουβαλώντας πλέον πάνω από 50 χρόνιαεμπειρίας, έχει επιστρέψει στο χωριό του,το Ίππειος, όπου λειτουργεί το ζαχαροπλα-στείο «Τουλίπα». «Είμαι εργασιομανής, μ’ αρέσει να δου-λεύω ώρες ολόκληρες και να φτιάχνω νέες

γεύσεις. Αγαπώ αυτό που κάνω γι’ αυτό τοκάνω με μεράκι. Αυτά είναι τα πιο καλά υ-λικά που χρειάζεσαι για να πετύχει αυτόπου κάνεις. Αν δεν έχεις αυτά, δεν κάνειςτίποτα» λέει ο Προκόπης Σαμαράς. Γνώρι-σε τη ζαχαροπλαστική και όλα τα παραδο-σιακά, γλυκά μυστικά της, δίπλα στο θείοτου, όμως ήθελε να μάθει περισσότερα καινα τριφτεί με την τέχνη της ζαχαροπλαστι-κής μέσα στα μεγάλα εργαστήρια της Αθή-νας, γι’ αυτό και όταν του δόθηκε η ευκαι-ρία να δουλέψει σε ένα απ’ αυτά, δεν τοσκέφτηκε δεύτερη φορά.Με ελάχιστα χρήματα στην τσέπη και μεμια βαλίτσα ρούχα στο χέρι, ήταν 15 χρο-νών, όταν άφησε το χωριό του και πήρε τοπλοίο της γραμμής. Στην Αθήνα του ’62, τοπρώτο μεροκάματό του ήταν 36 δρχ., κάτιπαραπάνω από 200 δρχ. έβγαζε την εβδο-μάδα. Δεν ήταν λίγα όμως για ένα παιδί τηςεπαρχίας και μάλιστα για ένα νέο, που μό-λις μέσα σε δύο χρόνια, σε ηλικία 17 ετών,

Α ππόό ηηλλιικκίίαα μμόόλλιιςς 1100 εεττώώνν,,κκλλεειιννόότταανν σσττοο εερργγαασσττήήρριιττοουυ θθεείίοουυ ττοουυ σσττοο χχωωρριιόόττοουυ,, ττοο ΊΊππππεειιοοςς,, κκααιι ππεειιρραα--μμααττιιζζόότταανν μμεε τταα υυλλιικκάά,, ττιιςς

γγεεύύσσεειιςς κκααιι ττιιςς μμυυρρωωδδιιέέςς,, φφττιιάάχχννοοννττααςς ααγγννάάππααρρααδδοοσσιιαακκάά γγλλυυκκάά.. ΤΤοο μμεερράάκκιι ττηηςς ζζααχχααρροο--ππλλαασσττιικκήήςς εείίχχεε ρριιζζώώσσεειι γγιιαα τταα κκααλλάά μμέέσσααττοουυ ααππόό ττόόττεε πποουυ ήήτταανν ππααιιδδίί,, γγιι’’ ααυυττόό κκααιιδδεενν φφοοββήήθθηηκκεε σσεε ηηλλιικκίίαα 1155 εεττώώνν,, νν’’ αακκοο--λλοουυθθήήσσεειι ττοο όόννεειιρρόό ττοουυ σσττηηνν ΑΑθθήήνναα δδοουυλλεεύύ--οοννττααςς δδίίππλλαα σσεε μμεεγγάάλλοουυςς ««μμαασσττόόρροουυςς»» σσττααεερργγαασσττήήρριιαα ττηηςς ππρρωωττεεύύοουυσσααςς..

Ο Προκόπης Σαμαράς απότο Ίππειος, είναι ένας απότους πιο παλιούςζαχαροπλάστες της Λέσβουκαι από τους λίγουςπου επιμένουνμέχρι σήμεραστα αγνά υλικά.

Γλυκιά …παράδοση Γλυκιά …παράδοση

} Ακόμη και σήμεραδουλεύω τις συνταγέςτις οποίες είχα μάθειπιτσιρικάς δίπλα στο

θείο μου, όπωςτο σπιτικό παγωτό

που φτιάχνω.Η βάση σε όλα όσα

φτιάχνω, είναι οι παλιέςσυνταγές και σ’ αυτές

έχω προσθέσειδικές μου πατέντες

και πειραματισμούςδημιουργώντας πλέον

δικές μου γεύσεις.||

ÙÙˢ̃ ¶¶∂∂§§§§∏∏™™ °°ππ∞∞∫∫√√ÀÀªª∏∏

Page 13: VIEW_43 NET

VIEWÌÚfi˜

βρέθηκε να εργάζεται στο πόστο του «μά-στορα». Όταν κατατάχθηκε στο Ναυτικό, υπηρέτησεστην Πάτρα για 25 μήνες, όπου συνέχισενα δουλεύει στο αντικείμενο που αγαπού-σε, την ζαχαροπλαστική, αλλά και τη μαγει-ρική, σε μαγαζιά της Πάτρας. Όταν απολύ-θηκε, επέστρεψε για λίγο στη Μυτιλήνη, ό-μως και πάλι ακολούθησε την τύχη τουστην Αθήνα. Δούλεψε ξανά στο εργαστήριοόπου είχε ξεκινήσει, τώρα πια με αρκετά ι-κανοποιητικό μισθό, αφού η τέχνη του τονείχε κάνει περιζήτητο ζαχαροπλάστη. Όταν παρουσιάστηκε θέση «μάστορα» σεζαχαροπλαστείο της Μυτιλήνης, γύρισε αυ-τή τη φορά μόνιμα στον τόπο του. Λίγα χρό-νια μετά άνοιξε το δικό του ζαχαροπλα-στείο, την «Τουλίπα», στην οδό Καβέτσου.Τότε ήταν ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλα-στεία της πόλης και μέχρι σήμερα ο ίδιοςθεωρείται πλέον «δάσκαλος» μαζί με ό-λους τους παλιούς ζαχαροπλάστες. Αργό-τερα η «Τουλίπα» μεταφέρθηκε στο ΜακρύΓιαλό και πριν 11 χρόνια άνοιξε ζαχαρο-πλαστείο στο χωριό του το Ίππειος. «Ακόμη και σήμερα δουλεύω τις συνταγέςτις οποίες είχα μάθει πιτσιρικάς δίπλα στοθείο μου, όπως το σπιτικό παγωτό πουφτιάχνω. Η βάση σε όλα όσα φτιάχνω, είναιοι παλιές συνταγές και σ’ αυτές έχω προ-σθέσει δικές μου πατέντες και πειραματι-σμούς δημιουργώντας πλέον δικές μουγεύσεις» λέει ο κ. Σαμαράς. Όλα αυτά τα χρόνια δεν σταματά να μαθαί-νει για τη ζαχαροπλαστική και να επεκτεί-νει τις γνώσεις του συμμετέχοντας σε εκ-θέσεις και διαβάζοντας βιβλία. Στο πλευρότου βρίσκεται συνεχώς η σύζυγός του,ΔΔήήμμηηττρραα, αλλά και ο γιος του, ΓΓιιώώρργγοοςς μετη σύζυγό του ΜΜυυρρσσίίννηη, οι οποίοι συνεχί-ζουν την οικογενειακή παράδοση ακολου-θώντας τα βήματα του πατέρα του.

Σπιτικό παγωτόΑυτό που κάνει το γλυκό να ξεχωρίζει, ό-πως λέει ο Προκόπης Σαμαράς, είναι οι α-γνές πρώτες ύλες. Το παγωτό της «Τουλί-πας» έχει γίνει ανάρπαστο στην περιοχήκαθώς φτιάχνεται με φρέσκο ολόπαχο γά-λα και φρέσκα αυγά του χωριού. «Είναι ησυνταγή του θείου μου από το ’56 όταν α-κόμη έφτιαχναν το παγωτό σε βαρέλια μεπάγο και αλάτι. Έχω παντρέψει την παλιά

συνταγή με νέες πρώτες ύλες και φτιάχνωό,τι γεύση θέλω» λέει ο ίδιος. Το παγωτότου έχει 30 διαφορετικές και πρωτότυπεςγεύσεις. Απ’ αυτές ξεχωρίζουν το καϊμάκι,το παγωτό γιαούρτι με αγνό μέλι, το παγω-

τό τιραμισού, μπισκότο αλλά και το παγωτόρυζόγαλο κα. Δεν είναι λίγοι που ξεκινούναπό τη Μυτιλήνη αλλά και τα γύρω χωριά,για να γευτούν το παγωτό του, ενώ προμη-θεύει με παγωτά και πολλά άλλα μαγαζιά.

στα πρόσωπα

Page 14: VIEW_43 NET

VIEWÌÚfi˜14

«Κυνήγι τουΧαμένου Θησαυρού»στην ΑνεμότιαΔιοργάνωσε με επιτυχίακαι με μεγάλη συμμετοχή μαθητών,το Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας «BROOKS»…

Μ εε ιιδδιιααίίττεερρηη εεππιιττυυχχίίαα ππρρααγγμμααττοοπποοιιήήθθηηκκεε ττηηνν ΚΚυυρριιαακκήή 2266 ΑΑππρριιλλίίοουυ,, γγιιααππρρώώττηη χχρροοννιιάά,, ηη ψψυυχχααγγωωγγιικκήή κκααιι εεκκππααιιδδεευυττιικκήή εεκκδδρροομμήή ααππόό ττοο ΚΚέέννττρροοΑΑγγγγλλιικκήήςς ΓΓλλώώσσσσααςς ««BBRROOOOKKSS»»,, σσττοο χχωωρριιόό ΑΑννεεμμόόττιιαα,, μμεε θθέέμμαα ««ΤΤοο ΚΚυυννήή--γγιι ττοουυ ΧΧααμμέέννοουυ ΘΘηησσααυυρροούύ 22000099»».. ΠΠρρόόκκεειιττααιι γγιιαα μμιιαα ππρρωωττοοπποορριιαακκήή μμέέ--θθοοδδοο εεκκμμάάθθηησσηηςς κκααιι ψψυυχχααγγωωγγίίααςς,, πποουυ ττηηνν ππρρωωττοοββοουυλλίίαα νναα εεφφααρρμμόό--

σσεειι,, ππήήρρεε οο ιιδδιιοοκκττήήττηηςς ττοουυ οομμώώννυυμμοουυ ΦΦρροοννττιισσττηηρρίίοουυ ΑΑγγγγλλιικκώώνν,, TTiimm BBrrooookkss..

ÙÙˢ̃ ∂∂ºº∏∏™™ ™™∆∆ƒƒ∞∞µµ√√™™∫∫√√ÀÀºº∏∏

Page 15: VIEW_43 NET

VIEWÌÚfi˜

Τα παιδιά ξεκίνησαν με πούλμαν από το Κέ-ντρο Αγγλικής Γλώσσας «BROOKS» (Ελύτη& Καραπαναγιώτη, Μυτιλήνη) και κατέλη-ξαν στο παραδοσιακό χωριό της Ανεμότιας. Αφού πήραν το πρωινό τους σε μία από τιςτοπικές ταβέρνες, οι καθηγητές χωρίσανετα παιδιά σε ομάδες και κατόπιν τους δό-θηκε και ο πρώτος φάκελος (από μία σει-ρά επτά φακέλων), που τους οδηγούσεστη πρώτη κρυψώνα. Σε κάθε κρυψώνα βρισκόταν και ένας κα-θηγητής που έδινε στην ομάδα τον επόμε-νο φάκελο. Ο κάθε φάκελος περιείχε οδη-γίες για την επόμενη κρυψώνα, καθώς καιένα γράμμα από τα έξι γράμματα του ονό-ματος BROOKS. Στόχος των ομάδων ήταννα βρουν όλα τα γράμματα έτσι ώστε νασυμπληρώσουν το όνομα BROOKS και κα-τόπιν να συνεχίσουν για τον εντοπισμό τουτελικού θησαυρού! Ο τελικός θησαυρός ήταν θαμμένος στο έ-δαφος, το οποίον και βρήκε η μια από τιςέξι ομάδες με το όνομα «BitingMosquitoes» (Κουνούπια που δαγκώνουν).Κι οι υπόλοιπες ομάδες όμως είχαν τα δι-κά τους ονόματα: «Steel Dogs» (ΑτσαλένιαΣκυλιά), «Silver Angels» (Ασημένιοι Άγγε-λοι), «Velvet Lightning» (Βελούδινες Αστρα-πές), «Fighting Stars» (Μαχόμενα Αστέρια)και «Electric Eagles» (Ηλεκτρικοί Αετοί).

Δώρο ένα ποδήλατοΓια την ομάδα που βρήκε το θησαυρό, έγι-νε κλήρωση και ένα παιδί κέρδισε ένα πο-δήλατο αξίας 385 ευρώ (ευγενική χορηγίακαταστήματος Καραντώνη Ποδήλατα). Ταυπόλοιπα παιδιά της ομάδας, κερδίσανε ε-πιτραπέζια παιχνίδια. Τα παιδιά των υπόλοι-πων ομάδων, πήρανε δωροεπιταγές για τοκατάστημα Goοdy’s Μυτιλήνης, έτσι ώστεκανείς να μη μείνει παραπονεμένος! Το κυριότερο όλων ήταν ότι τα παιδιά έτρε-ξαν, γέλασαν, ανταγωνίστηκαν, μάθανε γιακαινούργια μέρη του νησιού μας, εκτέθη-καν σε περιβάλλον ομαδικού πνεύματοςκαι γενικότερα τους δόθηκε η ευκαιρία ναοξύνουν τη φαντασία τους! Βέβαια, πέρα από τα παιδιά, πρέπει να α-ναφέρουμε ότι επίσης φανταστικά περάσα-νε και οι γονείς τους, που είχαν συνοδεύ-σει με δικά τους αυτοκίνητα. Είναι αξιοση-μείωτο ότι κάποια στιγμή κατά τη διάρκειατου ταξιδιού της μεγάλης αυτής παρέας

προς την Ανεμότια, όταν από τα πούλμαν,τα παιδιά και οι καθηγητές κοίταξαν πίσω,είδαν προς μεγάλη τους έκπληξη πως πί-σω από το πούλμαν είχε σχηματιστεί ένακομβόι σχεδόν μισού χιλιομέτρου!

Απώτερος στόχοςΚύριος στόχος του Κέντρου ΑγγλικήςΓλώσσας «BROOKS» είναι η διοργάνωση

αυτής της εκδήλωσης κάθε χρόνο την ίδιαπερίοδο (τη Κυριακή του Θωμά) με διαφο-ρετικό προορισμό κάθε φορά μέχρι να εξα-ντληθούν όλα τα χωριά του νησιού. Αξίζει τέλος, να σημειώσουμε ότι η εκδρο-μή αυτή είναι πάντα ανοιχτή όχι μόνο για ταπαιδιά του Κέντρου Αγγλικής Γλώσσας «BROOKS» αλλά για όλα τα παιδιά της Μυ-τιλήνης ηλικίας από 7-15 ετών.

ρεπορτάζ

Page 16: VIEW_43 NET

VIEWÌÚfi˜16

Το πρόγραμμα θα έκλεινε με μια επίσκε-ψη-προσκύνημα στο Άγιο Όρος. Έτσι και έ-γινε. Για έξι μήνες, 24 αγόρια και τωντριών τάξεων του Γυμνασίου Παμφίλων μετην καθοδήγηση του π. Αθανασίου Γιου-σμά και του Δ/ντή κ. Κώστα Καραγιάννη,μελέτησαν την εκκλησιαστική ζωή, το Μο-ναχικό Βίο, την ιστορία του Αγίου Όρους,

Ηιιδδέέαα ήήτταανν ττοουυ ππ.. ΑΑθθααννάάσσιιοουυ ΓΓιιοουυσσμμάά,, θθεεοολλόόγγοουυ ττοουυ ΓΓυυμμνναασσίίοουυ ΠΠααμμφφίί--λλωωνν κκααιι εεφφηημμέέρριιοουυ ττοουυ ΙΙ..ΝΝ.. ΑΑγγίίοουυ ΘΘεερράάπποονντταα ΜΜυυττιιλλήήννηηςς.. ΤΤηη σσυυζζήήττηησσεεμμεε ττοο ΔΔ//ννττήή ΒΒ//θθμμιιααςς ΕΕκκππ//σσηηςς ΝΝ.. ΛΛέέσσββοουυ,, κκ.. ΘΘααννάάσσηη ΦΦρρααγγκκόόπποουυλλοο,,μμεε ττοονν ΠΠααννααγγιιώώττηη ΣΣκκοορρδδάά,, ΥΥππεεύύθθυυννοο ΠΠοολλιιττιισσττιικκώώνν ΘΘεεμμάάττωωνν,, κκααιι μμεεττοονν κκ.. ΚΚώώσστταα ΚΚααρρααγγιιάάννννηη,, ΔΔ//ννττήή ττοουυ ΓΓυυμμνναασσίίοουυ,, ππρριινν έένναα χχρρόόννοο ππεερρίί--

πποουυ κκααιι μμεε ττηηνν έέννααρρξξηη ττηηςς ννέέααςς σσχχοολλιικκήήςς χχρροοννιιάάςς,, όόλλαα ήήτταανν έέττοοιιμμαα:: ΤΤοο ΓΓυυμμννάάσσιιοο ΠΠααμμφφίί--λλωωνν θθαα υυλλοοπποοιιοούύσσεε,, σσττοο ππλλααίίσσιιοο ττωωνν ΣΣχχοολλιικκώώνν ΔΔρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν,, ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό ΠΠρρόόγγρρααμμμμααμμεε θθέέμμαα ««ΣΣχχέέσσεειιςς ΛΛέέσσββοουυ κκααιι ΑΑγγίίοουυ ΌΌρροουυςς,, χχθθεεςς κκααιι σσήήμμεερραα»»..

Μια μοναδική εμπειρία έζησαν οι μαθητές, αφούήταν η πρώτη φορά που δημόσιο εκπαιδευτήριοπραγματοποίησε επίσκεψη - προσκύνημα

Το Γυμνάσιο Παμφίλωνστο Άγιο Όρος

ÙÙÔÔ˘̆ ¶¶∞∞¡¡∞∞°°ππøø∆∆∏∏ ™™∫∫√√ƒƒ¢¢∞∞

Page 17: VIEW_43 NET

VIEWÌÚfi˜

τη σχετική λογοτεχνία, την αγιορείτικη αρ-χιτεκτονική και τα αγιορείτικα μνημεία, ό,τισχετικό με το Άγιο Όρος έχει γραφεί απόΛέσβιους συγγραφείς, τη σχέση της Λέ-σβου με τα Αθωνικά Μοναστήρια, τα ονό-ματα και τα πρόσωπα Λεσβίων που ασκή-θηκαν στο Άγιο Όρος για μεγάλο ή μικρόχρονικό διάστημα, ακόμη και Λέσβιουςπου σπούδασαν στην εκεί Ιερατική Σχολή. Ολοκληρώνοντας τη μελέτη και την έρευνά

της, η ομάδα του προγράμματος με τη συ-νοδεία των δύο υπευθύνων καθηγητών,του Υπευθύνου των Πολιτιστικών Θεμάτωνκαι του καθηγητή του σχολείου κ. ΚΚώώσσττααΣΣάάννδδηηλλοουυ, πραγματοποίησε από τις 25 έ-ως τις 28 Απριλίου, την επίσκεψη και τηδιαμονή της στο Άγιο Όρος. Να σημειωθείότι το Γυμνάσιο Παμφίλων είναι το πρώτοΔημόσιο Εκπαιδευτήριο της χώρας που υ-λοποίησε τέτοιο πρόγραμμα, και το πρώτο

Μια μοναδική εμπειρία έζησαν οι μαθητές, αφούήταν η πρώτη φορά που δημόσιο εκπαιδευτήριοπραγματοποίησε επίσκεψη - προσκύνημα

Ο ΑγιασώτηςΙερομόναχος Παΐστος

ήταν αυτός που στατέλη του 18ου αιώνα,

οργάνωσε κοινοβιακάτη Μονή και ανέλαβε

την ηγουμενία,ενώ Λέσβιος ήταν

και ο ΜητροπολίτηςΣαμακοβίου, Φιλόθεος,

που στήριξεοικονομικά

την ανοικοδόμησή της

ρεπορτάζ

1

2

Πάνω: 1.Μαθητές και καθηγητές του Γυμνασίου Παμφίλων, μπροστά στη Μονή Φιλοθέου.2.Ανηφορίζοντας προς την Αθωνιάδα Σχολή στις Καρυές.

Πλάι: Καθώς το πλοίο δένει στο μόλο του μοναστηριού.

Page 18: VIEW_43 NET

VIEWÌÚfi˜18

που επισκέφτηκε οργανωμένα το ΆγιοΌρος. Αφού είχαν καθοριστεί όλες οι σχετικέςδιαδικασίες και είχαν εξασφαλισθεί τα δια-μονητήρια, μαθητές και καθηγητές πήραμετο πλοίο της γραμμής Ουρανόπουλη-Δάφνηκαι φτάσαμε στην ιερά Μονή Ξενοφώντος.Μας υποδέχθηκαν εγκάρδια μοναχοί τηςΜονής, μας κέρασαν το καθιερωμένο λου-κούμι στο Αρχονταρίκι, υπογράψαμε στοβιβλίο επισκεπτών και τακτοποιηθήκαμεστον ξενώνα της Μονής. Κατά τη διάρκειατης διήμερης παραμονής μας, παρακολου-θήσαμε πρωινές ακολουθίες και εσπερινό,επισκεφθήκαμε με νοικιασμένα μικράπούλμαν, τις Μονές Φιλοθέου, Ιβήρων καιΑγίου Παντελεήμονος (Ρώσικο), όπου καιξεναγηθήκαμε, προσκυνήσαμε τις άγιες ει-κόνες και γνωρίσαμε τη χιλιόχρονη ιστορίατων Μοναστηριών. Επίσης, πήγαμε στις Κα-ρυές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους,στην οποία, αφού προσκυνήσαμε τη θαυ-ματουργό εικόνα της Παναγίας του «ΆξιονΕστί», ανηφορίσαμε προς την ΑθωνιάδαΣχολή, όπου και γνωρίσαμε το Σχολάρχη,τους εκπαιδευτικούς, μαθητές, καθώς καιτο εκεί περιβάλλον του Εκκλησιαστικού Γυ-μνασίου – Λυκείου. Η φιλοξενία ήταν ιδιαί-τερα θερμή και περιελάμβανε κοινό γεύμα

στην τραπεζαρία της Σχολής, ξενάγηση καιένα μικρό ποδοσφαιρικό αγώνα. Στη Μονή Ξενοφώντος, φάγαμε με τουςμοναχούς, προσκυνήσαμε τα Άγια Λείψανα,ξεναγηθήκαμε στο εξαιρετικό μουσείο τηςΜονής, όπου φυλάσσονται κειμήλια αιώ-νων, αγοράσαμε εικόνες και φυλαχτά, αλλάκαι αθωνίτικο κρασί και τσίπουρο από τοπωλητήριο. Ένα ωραίο απόγευμα, μετά τοαπόδειπνο, καθίσαμε στο Αρχονταρίκι, ό-που ο Ιερομόναχος ΘΘεεωωννάάςς μάς μίλησε γιατην ιστορία του Μοναστηριού, τους κανό-νες λειτουργίας του, το Μοναχικό Βίο, τηστενή σχέση με τη Λέσβο, αφού ο Αγιασώ-της Ιερομόναχος ΠΠααΐΐσσττοοςς ήταν αυτός που

στα τέλη του 18ου αιώνα, οργάνωσε κοινο-βιακά τη Μονή και ανέλαβε την ηγουμενία,ενώ Λέσβιος ήταν και ο Μητροπολίτης Σα-μακοβίου, ΦΦιιλλόόθθεεοοςς, που στήριξε οικονομι-κά την ανοικοδόμησή της. Ο ιερομόναχοςΘεωνάς μάς διάβασε και δύο επιστολέςτου προηγούμενου αιώνα από το αρχείοτου Μοναστηριού, όπου φαινόταν η σχέσητων μοναχών με τις εκκλησιαστικές και δι-οικητικές αρχές της Λέσβου και μας τόνισεότι και στα νεώτερα χρόνια τιμώνται και λα-τρεύονται από τη Μονή, όλοι οι άγιοι και οινεομάρτυρες της Λέσβου. Γεμάτοι γνώσεις, παραστάσεις, βιώματα

και πρωτόγνωρες εμπειρίες, πήραμε τοδρόμο της επιστροφής. Για όλους μας καικυρίως για τα παιδιά, ήταν ένα αξέχαστοταξίδι. Μια εντελώς αλλιώτικη σχολική «εκ-δρομή», που δύσκολα περιγράφεται με λό-για και δύσκολα αποτυπώνεται σε φωτο-γραφίες. Ο πλούτος της, πνευματικός καιψυχικός, νομίζω ότι θα είναι ανεκτίμητος.

Φαγητό στην Τράπεζα της Μονής Ξενοφώντος

Στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος,κάτω απ’ την καμπάνα των 13 τόνων,τη δεύτερη μεγαλύτερη του κόσμου

ρεπορτάζ

Page 19: VIEW_43 NET

VIEWÌÚfi˜

ρεπορτάζ

Page 20: VIEW_43 NET

RocknRollaRocknRollaΛονδίνο, σήμερα. Εν μέσωοικονομικής κρίσης, ταακίνητα έχουν αναδειχθείως η νούμερο έναεπένδυση. Τα ναρκωτικάδεν είναι πλέονπροσοδοφόρα. Οπότε καιοι εγκληματίες πέφτουν μετα μούτρα στις αγορέςδιαμερισμάτων. Όποιοςόμως, θέλει να διεισδύσειστην αγορά αυτή, πρέπεινα περάσει από ένανάνθρωπο: το ΛΛέέννιι ΚΚόόοουυλλ.Ο Λένι, μαφιόζος τηςπαλιάς σχολής, ξέρειακριβώς ποια γρανάζιαπρέπει να κινήσει, ενώέχει στο χέρι κάθεσημαντικό γραφειοκράτη,χρηματιστή ή γκάνγκστερ.Όμως, οι καιροί τον έχουνξεπεράσει. Έτσι,παρακολουθεί αμήχανα ναδιακυβεύονταιεκατομμύρια. Καθώς όμωςοι μεγάλοι παίκτες και οιμικροεγκληματίες μάχονταιγια να πάρουν τα σκήπτρατου παιχνιδιού, η τύχη μιαςσυμφωνίας πολλώνεκατομμυρίων θαεξαρτηθεί από ένανναρκομανή ροκ σταρ – τοθετό γιο του Λένι…

Σκηνοθέτης: Guy Ritchie Ηθοποιοί: Gerard Butler,Tom Wilkinson, Mark Strong,Thandie Newton, Tom Hardy,Toby Kebbell, Jeremy Piven,Ludacris

√ ∆È̈Úfi˜: ∑ÒÓË ¶ÔϤÌÔ˘Punisher: War ZoneΟ πρώην αξιωματικός τωνΕιδικών Δυνάμεων, ΦΦρρααννκκΚΚαασσλλ, επιστρέφειεπικίνδυνα οπλισμένος, γιανα κηρύξει πόλεμο σε δύομέτωπα ως Τιμωρός. Οαδίστακτος αρχηγός τηςΜαφίας, ΜΜππίίλλιι ΡΡοουυσσόόττιι,συγκεντρώνει στρατό απόσκοτεινούς τύπους τουυποκόσμου εναντίον τουΚασλ, για να εκδικηθεί ταπαραμορφωτικάεγκαύματα που ο Τιμωρόςτού προκάλεσε.Παράλληλα και ηαστυνομία εξαπολύεισκληρό ανθρωποκυνηγητόεναντίον του σκοτεινούήρωα με την κατηγορίατου φόνου ενός πράκτορατου FBI.

Σκηνοθέτης: Lexi Alexander Ηθοποιοί: Ray Stevenson,Dominic West,Doug Hutchison,Colin Salmon, Wayne Knight,Dash Mihok, Julie Benz,David Vadim

∏ ¢Ô‡ÎÈÛÛ·The DuchessΑλθόρη 1774. ΗΤΤζζιιοορρττζζιιάάνναα ΣΣππέέννσσεερρ είναιμόλις 17 ετών όταν ημητέρα τηςδιαπραγματεύεται το γάμοτης με το Δούκα τουΝτένβοσαϊρ. Αρχικά, ηΤζιορτζιάνα ενθουσιάζεταιμε το νέο της τίτλο«Δούκισσα τουΝτένβοσαϊρ», σύντομα,όμως, ανακαλύπτει πως οσύζυγός της προτιμά νακοιμάται με τις καμαριέρεςπαρά με την ίδια. Κι ενώ,μετά από δύο γέννες, δενκαταφέρνει να του δώσειτο διάδοχο που αυτόςεπιθυμεί, η Δούκισσαστρέφεται σε μια έντονηκοινωνική ζωή, μεεκκεντρικές εμφανίσειςκαι πολλούς θαυμαστές.Εκβιασμοί και σκάνδαλα,πάθη και προδοσίες,συνθέτουν τη ζωή τηςχαρισματικής καιπανέμορφης Δούκισσαςτου Ντένβοσαϊρ, πουεπηρέασε όσο καμιά άλλητα κοινωνικά δρώμενα τηςΑγγλίας του 18ου αιώνα.

Σκηνοθέτης: Saul Dibb Ηθοποιοί: Keira Knightley,Ralph Fiennes,Charlotte Rampling,Dominic Cooper,Hayley Atwell,Simon McBurney,Aidan McArdle,John Shrapnel,Alistair Petrie

∏ ∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹ChangelingΛος Άντζελες, 1928. ΗΚΚρρίίσσττιινν ΚΚόόλλιιννςς είναι πολύμπροστά από την εποχήτης. Όχι μόνον μεγαλώνειμόνη της το παιδί της,αλλά παράλληλα δουλεύειως τηλεφωνήτρια καιμάλιστα μάνατζερ! Όμορφηκαι δυναμική, ζει μιαικανοποιητική και γεμάτηζωή. Ώσπου μια μέρα, πουαργεί να επιστρέψει από τηδουλειά της, ο πιτσιρικάςγιος της εξαφανίζεται απότο σπίτι! Ζητάει τη βοήθειατης αστυνομίας, η οποίααρχίζει την αναζήτηση 24ώρες μετά. Εντέλει,βρίσκεται ο γιος τηςΚριστίν! Όταν εκείνηβλέπει το παιδί,καταλαβαίνει ότι δεν είναιτο δικό της, η αστυνομία,όμως, που θέλει ναεπιδείξει επιτυχίες,προσπαθεί να την πείσειότι είναι ο γιος της! Όταν,όμως, η Κριστίν εμμένειστην άποψή της, θαπροσπαθήσουν να τηβγάλουν τρελή και θα τηνκλείσουν σε ψυχιατρείο!Μοναδικός της σύμμαχοςσε αυτήν την άνιση μάχη,ένας ακτιβιστήςιερωμένος.

Σκηνοθέτης: Clint Eastwood Ηθοποιοί: Angelina Jolie,John Malkovich,Michael Kelly,Jeffrey Donovan,Jason Butler Harner,Devon Conti, Eddie Alderson,Michelle Gunn

¡‡¯Ù˜ ÛÙË ƒÔ‰¿ÓıËNights in RodantheΗ ΈΈιιννττρριιαανν ΓΓοουυίίλλιιςς είναι μιαόμορφη γυναίκα. Μητέραδυο ανήλικων παιδιών, έχειχωρίσει από το σύζυγό τηςεξαιτίας της δικής τουαπιστίας. Εκείνος, όμως,της ζητά συγνώμη και τηςδηλώνει πως θέλει να ταξαναβρούν. Η Έιντριανπροκειμένου να βάλει τιςσκέψεις της σε τάξη,καταφεύγει στο πανδοχείομιας φίλης της στηνεπαρχιακή πόλη Ροδάνθη,στη Βόρεια Καρολίνα.Σχεδόν ταυτόχρονα με τηνάφιξη της Έιντριαν στηΡοδάνθη, γίνεταιπρόβλεψη για μια τρομερήκαταιγίδα και καταφθάνειστο πανδοχείο ο Δρ. ΠΠοολλΦΦλλάάννεερρ. Ο Φλάνερ, οοποίος είναι και ο μόνοςένοικος του πανδοχείου,έχει καταφύγει εκεί, για νααντιμετωπίσει τη δική τουκρίση συνειδήσεως. Μετην καταιγίδα να πλησιάζει,ο ένας θα στραφεί στονάλλο αναζητώνταςπαρηγοριά, και μέσα σεένα μαγικό διήμερο, θαζήσουν έναν έρωτα, πουθα αλλάξει για πάντα τηζωή τους…

Σκηνοθέτης: George C. Wolfe Ηθοποιοί: Diane Lane,Richard Gere,Christopher Meloni,Viola Davis, Becky Ann Baker,Scott Glenn, Linda Molloy,Pablo Schreiber

¶·›˙Ô˘Ó …ÛÙ· DVDστα dvd

VIEWÌÚfi˜20

√ γοητευτικός ΤΤζζέέρρααλλννττ ΜΜππάάττλλεερρ, μετά το ρόλο του ΛΛεεωωννίίδδαα στους «300», πρωταγωνιστεί στην ταινία «RocknRolla»,που ήδη βρίσκεται στα ράφια των DVD κλαμπ. Μάχη κατά της μαφίας δίνει ο «Τιμωρός» στη «Ζώνη του πολέμου»,

άλλη μια δυνατή περιπέτεια με πολλά απρόοπτα. Η ΚΚίίρραα ΝΝάάϊϊττλλιι είναι η «Δούκισσα» σε άλλη μια ταινία εποχής, όπου τηνέχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, δίπλα στο ΡΡααλλφφ ΦΦάάϊϊννςς. Η ΑΑννττζζεελλίίνναα ΤΤζζοολλίί καθηλώνει στην «Ανταλλαγή», στο ρόλοτης μάνας που ψάχνει να βρει το γιο της, που εξαφανίσθηκε μυστηριωδώς, και όταν επέστρεψε …δεν μοιάζει με τοπραγματικό της παιδί. Τέλος, ο ΡΡίίττσσααρρννττ ΓΓκκιιρρ επιστρέφει στα γνώριμα «εδάφη» του, σε μια ρομαντική κομεντί. Έχονταςστο πλευρό του, τη ΝΝττααϊϊάάνν ΛΛέέιινν, περνάνε αξέχαστες «Νύχτες στη Ροδάνθη».

Page 21: VIEW_43 NET

VIEWÌÚfi˜ 21

Ίσως σας αρέσει να δοκιμάζετε το φαγητόπριν το σερβίρετε, ίσως πάλι δεν μπορείτενα αντισταθείτε στο μισοάδειο σακουλάκιμε τα τσιπς, που άφησαν τα παιδιά. Το σί-γουρο είναι ότι τα τσιμπολογήματα σάςβγάζουν από το πρόγραμμά σας, με αποτέ-λεσμα οι θερμίδες να αυξάνονται εν α-γνοία σας. Για να καταλάβετε τις καταστρο-φικές συνέπειές τους, μάθετε ότι 10 τσιπςισοδυναμούν με 158 θερμίδες και μερι-κές πιρουνιές μακαρόνια με τυρί, λίγοπριν από το σερβίρισμα, σας «χαρίζουν» λί-γο ως πολύ 54 θερμίδες.ΜΜιιαα κκααλλήή λλύύσσηη:: Αν καταγράφετε ό,τι κατα-ναλώνετε, θα ανακαλύψετε τις επιπλέονθερμίδες που «διεισδύουν» στη δίαιτασας. Επιπλέον, μάθετε να μασάτε αργά ώ-στε να έχετε συνείδηση του τι τρώτε.

Ίσως ένα παραπάνω ποτηράκι κρασί, ο α-πογευματινός σας καφές latte, οι χυμοίκαι τα αναψυκτικά με ζάχαρη, να αποτε-λούν σημαντικές και αθώες απολαύσειςγια πολλούς από εσάς. Δυστυχώς όμως οιαπολαύσεις αυτές προσθέτουν περιττέςθερμίδες, που στέκονται εμπόδιο στην επί-τευξη των στόχων σας.ΜΜιιαα κκααλλήή λλύύσσηη: Περιοριστείτε σε ένα πο-τήρι κρασί απολαμβάνοντας κάθε γουλιάτου. Προτιμήστε χυμό μήλου, ντομάτας ήμούρων, που είναι φτωχοί σε ζάχαρη, κα-θώς και αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη. Ανγνωρίζετε δε πως αποφεύγοντας τον αγα-πημένο σας latte θα καταφέρετε να γλιτώ-σετε έως και 1.160 θερμίδες την εβδομά-δα, ίσως πάρετε πιο εύκολα την απόφασηνα τον... προσπεράσετε.

Αντιμετωπίζετε τις κρίσεις πείνας κατανα-λώνοντας σνακ με χαμηλή θερμιδική αξία.Όταν όμως το συρτάρι στο γραφείο με τιςlight λιχουδιές, ανοίγει ανά τακτά χρονικάδιαστήματα μέσα στην ημέρα, ο έλεγχοςτων θερμίδων που παίρνετε, χάνεται, χω-ρίς εσείς πολλές φορές να το καταλαβαί-νετε.ΜΜίίαα κκααλλήή λλύύσσηη:: Διαβάζετε τις ετικέτες τωνπροϊόντων και προτιμήστε εκείνα στα ο-ποία αναγράφεται ο χαρακτηρισμός «χω-ρίς πρόσθετα σάκχαρα», που σημαίνειπως δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη ή άλ-λους υδατάνθρακες (π.χ. γλυκόζη, σιρόπιφρουκτόζης) που χρησιμοποιούνται κυ-ρίως για γλυκαντικούς σκοπούς.

ΜΜεεττάά ττοο ΠΠάάσσχχαα,, κκααιι μμεε ττοο κκααλλοοκκααίίρριι νναα ββρρίίσσκκεεττααιι ππρροο ττωωνν ππυυλλώώνν,, δδεενν εείίννααιιλλίίγγοοιι εεκκεείίννοοιι πποουυ κκααττααφφεεύύγγοουυνν σσττιιςς δδίίααιιττεεςς,, γγιιαα νναα χχάάσσοουυνν τταα ππεερριιττττάά κκιιλλάάπποουυ ττοουυςς ππρρόόσσθθεεσσεε ττοο ππαασσχχααλλιιννόό ττρρααππέέζζιι ααλλλλάά κκααιι γγιιαα νναα έέχχοουυνν μμιιαα ……

««ααξξιιοοππρρεεππήή»» εεμμφφάάννιισσηη σσττιιςς ππααρρααλλίίεεςς.. ΑΑκκόόμμηη όόμμωωςς κκααιι οοιι δδίίααιιττεεςς κκρρύύββοουυνν ππααγγίί--δδεεςς,, πποουυ γγίίννοοννττααιι ηη ααιιττίίαα,, οο δδεείίκκττηηςς ττηηςς ζζυυγγααρριιάάςς νναα ππααρρααμμέέννεειι ««κκααρρφφωωμμέέννοοςς»»σσττοο ίίδδιιοο σσηημμεείίοο ήή νναα ππααίίρρννεειι ττηηνν ……άάννοοδδοο αανν δδεενν ππρροοσσέέξξοουυμμεε κκάάπποοιιεεςς λλεεππττοομμέέ--ρρεειιεεςς,, πποουυ έέχχοουυνν όόμμωωςς μμεεγγάάλληη σσηημμαασσίίαα..

Μικρές παγίδεςτης δίαιτας

Page 22: VIEW_43 NET

VIEWÌÚfi˜22

Κριός (21 Μαρτίου-20 Απριλίου)Αυτό το διάστημα, θα πρέπει να δώσετε μεγά-λη προσοχή σε όλα τα σχέδια που αφορούν τομέλλον σας και κυρίως, να περάσετε στην υ-λοποίησή τους. Κάντε σχέδια μαζί με το πρό-σωπο που σας ενδιαφέρει. Θα σας φέρει ακό-μα πιο κοντά το να μοιράζεστε τις αποφάσεις.

Ταύρος (21 Απριλίου- 20 Μαΐου)Μη μένετε μόνοι σας. Όσο κακή και να είναι ηδιάθεσή σας, πάντα η παρουσία ενός φιλικούπροσώπου δίπλα σας, ανεβάζει το ηθικό σας.Ένα μικροπρόβλημα στα αισθηματικά, αυτέςτις μέρες, λύνεται χάρη στη δική σας διπλω-ματία. Προβλήματα δημιουργούνται με συνα-δέλφους στον εργασιακό χώρο.

∆ίδυµοι (21 Μαΐου- 21 Ιουνίου) Μην πελαγώνετε με την παραμικρή δυσκολίαπου θα εμφανιστεί στο δρόμο σας. Κρατήστετην ψυχραιμία σας και όλα θα πάνε μια χαρά.Τα αισθηματικά σάς απασχολούν περισσότεροαπό ότι θα έπρεπε, και καταναλώνετε άσκοπαενέργεια για θέματα που δεν έχουν ουσία. Ηεργασία σας γίνεται δημιουργική μετά από πο-λύ καιρό.

Καρκίνος (22 Ιουνίου-22 Ιουλίου)Τα οικονομικά σας θέλουν μεγάλη προσοχή,μια που είστε επιρρεπείς σε άσκοπες αγορές,κυρίως λόγω των ημερών. Κρατήστε την ψυ-χραιμία σας και σκεφτείτε λογικά για ό,τι αφο-ρά τα επαγγελματικά σας. Ηρεμία χρειάζεταιη ζωή σας προκειμένου να ανταπεξέλθετε στααισθηματικά σας, όπως πρέπει.

Λέων (23 Ιουλίου-23 Αυγούστου)Ο εγωισμός και η υπερηφάνεια σας θα σαςκαθοδηγήσουν κι αυτές τις μέρες, κάνοντάςσας να πέφτετε σε λάθη. Η περίοδος είναι κα-τάλληλη για όσους θέλουν να μάθουν κάτινέο. Πρέπει να συνηθίσετε στην ιδέα ότι καλόείναι να δείχνετε περισσότερη υπομονή στααισθηματικά σας.

Παρθένος (24 Αυγούστου-22 Σεπτεµβρίου)Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε για όλες αυτέςτις εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί στοχώρο εργασίας σας. Όλα θα γίνουν στην ώρατους και σωστά, αν δεν σας πιάνει πανικός.Φροντίστε να γνωρίσετε καλύτερα το πρόσω-πο που σας ενδιαφέρει πριν κάνετε κινήσειςπροσέγγισης.

Ζυγός (23 Σεπτεµβρίου-22 Oκτωβρίου)Προβλήματα με συναδέλφους εμφανίζονταιστο χώρο εργασίας σας, αλλά είστε εσείς οικύριοι υπαίτιοι με την εγωιστική συμπεριφοράσας. Αντιλαμβάνεστε επιτέλους πόσο τυχεροίείστε που έχετε αυτό το άτομο δίπλα σας καιπρέπει να προσπαθήσετε σκληρά για να μηντο χάσετε.

Σκορπιός (23 Οκτωβρίου-22 Νοεµβρίου)Μπορεί να γιορτάζετε τις επαγγελματικές σαςεπιτυχίες αυτό το διάστημα, αλλά τα άτομαπου παραμελήσατε για να φτάσετε σε αυτό τοσημείο, διαμαρτύρονται και θέλουν την προ-σοχή σας. Το σπίτι σας, που έχετε παραμελή-σει τελευταία, χρειάζεται και τη δική σας συμ-βολή σε διάφορες εκκρεμότητες που υπάρ-χουν.

Τοξότης (23 Νοεµβρίου-21 ∆εκεµβρίου)Με αρκετή εύνοια υποδέχεστε αυτό το διά-στημα. Οι νέες γνωριμίες είναι στα φόρτετους και εσείς δεν προλαβαίνετε να ξεκουρα-στείτε από τις πολλές εξόδους. Εντυπωσιάζε-τε τους πάντες με την απόδοσή σας στην δου-λειά ενώ η αστείρευτη ενεργητικότητά σας,δεν σας αφήνει να χαλαρώσετε.

Αιγόκερως (22 ∆εκεµβρίου-19 Iανουαρίου)Μη διστάσετε να δείξετε τα συναισθήματά σαςστο πρόσωπο που σας ενδιαφέρει. Δεν θα θι-χτεί ο εγωισμός σας αν το κάνετε. Οι αδέ-σμευτοι ευνοήστε, γι’ αυτό μην πείτε όχι σεκάποιο ραντεβού. Το ένστικτό σας θα σαςβοηθήσει να ανταπεξέλθετε σε μια δύσκοληκατάσταση στα επαγγελματικά σας.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου- 19 Φεβρουαρίου)Αυτές τις μέρες ανταποκρίνεστε στις επαγγελ-ματικές σας υποχρεώσεις με υπερβάλλονταζήλο. Το σαββατοκύριακο όμως, είναι αφιε-ρωμένο στα αισθηματικά σας και εσείς οι δε-σμευμένοι θα περάσετε μοναδικές στιγμές.Νέες προκλήσεις προσθέτουν ενδιαφέρονστη ζωή σας.

Ιχθύες (20 Φεβρουαρίου-20 Mαρτίου)Με χαρά βλέπετε κάποιες από τις ιδέες σας,που αφορούν τα επαγγελματικά σας, να πραγ-ματοποιούνται με μεγάλη επιτυχία. Αν προ-σθέσει κανείς και τη θετική ενέργεια με την ο-ποία επιδρούν τα αισθηματικά σας σε όλη σαςτη ζωή, δεν είναι δύσκολο να καταλάβετε πό-σο ευνοημένοι είστε αυτό το διάστημα.

στα άστρα

Page 23: VIEW_43 NET

στα άστραµε σκίτσα

Page 24: VIEW_43 NET