VA£â€‍T LY£â„¢ 12 2016. 3. 2.¢ ...

download VA£â€‍T LY£â„¢ 12 2016. 3. 2.¢  c£¢n b„›±ng. Khi v„›­t c£³ t„»â€c ¤â€„»â„¢ b„›±ng 50%

of 123

 • date post

  04-Aug-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VA£â€‍T LY£â„¢ 12 2016. 3. 2.¢ ...

VAÄT LYÙ 12
VN 1. LI - VN TC – GIA TC
Bài tp t lun: Mt vt dao ng iu hoà theo phng trình x = 10cos(10πt – 2π/3) cm, t tính bng
giây, gc ta ti v trí cân bng. Tính
(1) chiu dài qu o (2) li cc i (3) li cc tiu (4) li ti thi im ban
u (5) li ti thi im t = 2 s (6) tc khi vt qua v trí cân bng
(7) vn tc khi vt qua v trí cân bng theo chiu âm. (8) vn tc ti thi im t = 2 s
(9) gia tc khi vt v trí biên (10) gia tc khi vt v trí cân bng
(12) vn tc khi vt có li 6 cm.
(11) vt tc khi vt có li 6 cm và ang chuyn ng v v trí cân bng
(12) tc khi vt có li 6 cm. (13) gia tc khi vt có vn tc 60π cm/s
(14) gia tc khi vt có vn tc 60π cm/s và ang chuyn ng v v trí cân bng;
(15) gia tc khi vt có vn tc 60π cm/s và tc chuyn ng ang gim.
(16) li khi vt có vn tc bng 50% tc cc i;
(15) khong cách t v trí cân bng n v trí vt có vn tc bng 50% tc cc i
Câu 1. Vn tc ca cht im dao ng iu hòa có ln cc i khi
A. li ca cht im có ln cc i. B. li ca cht im bng không.
C. gia tc ca cht im có ln cc i D. pha ca dao ng cc i.
Câu 2. Mt cht im dao ng iu hòa vi phng trình x = −8cos t2 cm, t tính bng giây, Biên
dao ng ca vt là.
A. −8 cm B. 8 cm C. 4 cm D. −4 cm.
Câu 3. Mt cht im dao ng iu hòa vi phng trình x = 5cos cm, t tính bng giây, li cc
i ca cht im là.
A. 1,5 cm B. 5 cm C. 0 D. −6 cm.
Câu 4. Mt cht im dao ng iu hòa vi phng trình x = 5cos t2 cm, t tính bng giây, li
ca cht im ti thi im 1,5 s là.
A. 1,5 cm B. −5 cm C. 0 D. −6 cm.
Câu 5. Mt cht im dao ng iu hòa vi phng trình x = 6cos 2
(cm), t tính bng giây, gc
ta ti v trí cân bng, ti thi im
3 vt cách v trí cân bng mt on
A. 3 cm B. −3 cm C. 6 D. −6 cm.
Câu 6. Mt cht im dao ng iu hòa vi phng trình x = 8cos t2 cm, t tính bng giây, dài
qu o chuyn ng ca vt là
A. 16 cm B. 8 cm C. 4 cm D. 2 cm.
Câu 7. Mt cht im dao ng iu hòa vi phng trình x = 5cos t2 cm, t tính bng giây, s dao
vt thc trong 10 s.
A. 100 B. 50 C. 10 D. 1.
Câu 8. Mt cht im dao ng iu hòa vi phng trình = (2), t tính bng giây, bit
rng trong 5 s vt thc hin c 25 dao ng toàn phn, tn s f có giá tr là
A. 5,0 Hz B. 0,2 Hz C. 50,0 Hz D. 15,0 Hz.
Câu 9. Mt cht im dao ng iu hòa vi phng trình x = 10cos 10 +
6 (cm). Vn tc ca
vt ti thi im ban u là
VAÄT LYÙ 12
Bieân soaïn: ThS. Voõ Maïnh Huøng Trang 3
A. 50 cm/s B. −50 cm/s C. 100 cm/s D. −100 cm/s.
Câu 10. Mt cht im dao ng iu hòa vi phng trình x = 10cos 10 +
6 (cm), gc ta ti
v trí cân bng. Vn tc ca vt khi qua v trí cân bng là
A. 50 cm/s B. ±100 cm/s C. 100 cm/s D. −100 cm/s.
Câu 11. Mt cht im dao ng iu hòa vi phng trình x = 10cos 10 +
3 (cm). Vn tc cc
tiu ca vt trong quá trình dao ng là
A. 50 cm/s B. −50 cm/s C. 100 cm/s D. −100 cm/s.
Câu 12. Mt cht im dao ng iu hòa vi phng trình x = 10cos 10 +
6 (cm). Vn tc ca
vt ti thi im vt cách v trí cân bng 6 cm là
A. ±80 cm/s B. 80 cm/s C. 80 cm/s D. −80 cm/s.
Câu 13. Mt cht im dao ng iu hòa vi phng trình x = 10cos 10 +
4 (cm). Tc ca vt
ti thi im vt cách v trí cân bng 8 cm là
A. ±60 cm/s B. 60 cm/s C. 80 cm/s D. −60 cm/s.
Câu 14. Mt cht im dao ng iu hòa vi phng trình x = 10cos 10 +
4 (cm). Vn tc ca
vt ti thi im vt có li 6 cm và ang i v phía v trí cân bng là
A. ±80 cm/s B. 80 cm/s C. 60 cm/s D. −80 cm/s.
Câu 15. Mt cht im dao ng iu hòa vi phng trình x = 10cos 10 +
4 (cm), gc ta ti
v trí cân bng. Vn tc ca vt khi vt xa v trí cân bng nht
A. 0 cm/s B. 80 cm/s C. 100 cm/s D. −80 cm/s.
Câu 16. Vn tc ca mt cht im dao ng iu hòa có biu thc v = 50sin 10t cm/s, biên dao
ng ca cht im là
A. 2,5 cm B. 5 cm C. 5 m D. 40 cm.
Câu 17. Mt cht im dao ng iu hòa vi phng trình x = 6 3cos (cm), gc ta ti v trí
cân bng. Khi vt có tc bng 50% tc cc i thì vt cách v trí cân bng mt on
A. −6 cm B. 9 cm C. 6 cm D. −9 cm.
Câu 18. Vt dao ng iu hoà vi vn tc cc i vmax , có tc góc ω, khi qua có li x1 vi vn
tc v1 thoã mãn.
A. v1 2 = v
2 x
2 1.
Câu 19. Mt cht im dao ng iu hoà vi biên A, tc ca vt khi qua v trí cân bng là vmax.
Khi vt có li x = A/2 thì tc ca nó tính theo vmax là
A. 1,73vmax B. 0,87vmax C. 0,71vmax D. 0,58vmax
Câu 20. Mt vt dao ng iu hòa có phng trình x = 5cos(2πt – π/6) cm. Ly π 2 = 10. Gia tc ca
vt khi có li x = 3 cm là
A. 12 m/s 2
B. –120 cm/s 2
C. 1,20 cm/s 2
D. 12 cm/s 2
Câu 21. Mt vt dao ng iu hòa vi phng trình x = 6cos 4 (cm), gia tc ca mt vt ti thi
im t = 5 s là
A. −947,4 cm/s 2
C. 0 D. 974,5cm/s 2
Câu 22. Mt vt dao ng iu hòa vi phng trình x = Acos 4 (cm), ly 2 = 10. Khi vt v
trí biên, gia tc ca vt có ln 16 m/s 2 . Biên A có giá tr
VAÄT LYÙ 12
A. 10 cm
B. 8 cm
C. 4 cm D. 5 cm
Câu 23. Mt vt dao ng iu hòa vi phng trình x = 6cos 4 (cm), ly 2 = 10. Khi gia tc
ca vt có giá tr −4,8 m/s 2 thì vt cách v trí cân bng mt on
A. 4 cm
B. 3 cm
C. −3 cm D. −4 cm
Câu 24. Có 2 vt dao ng iu hoà, bit gia tc vt 1 cùng pha vi li ca vt 2. Khi vt 1 qua v trí
cân bng theo chiu dng thì vt 2.
A. Qua v trí cân bng theo chiu âm. B. Qua v trí cân bng theo chiu dng.
C. Qua v trí biên có li âm. D. Qua v trí biên có li dng.
Liên h A, vmax, amax và
Câu 25. Dao ng iu hoà có vn tc cc i là vmax = 8π cm/s và gia tc cc i amax= 16π 2 cm/s
2 thì
tn s góc ca dao ng là
A. π rad/s. B. 2π rad/s. C. π/2 rad/s. D. 4π rad/s.
Câu 26. Vt dao ng iu hòa vi vn tc cc i là 20 cm/s và gia tc cc i là 4 m/s 2 . Ly 2 =
10 thì biên dao ng ca vt là.
A. 5 cm B. 10 cm C. 15 cm D. 20 cm.
Câu 27. Mt vt dao ng iu hoà chu kì T. Gi vmax và amax tng ng là vn tc cc i và gia tc
cc i ca vt. H thc liên h úng gia vmax và amax là
A. max max
T
Câu 28. Chn kt lun úng khi nói v dao ng iu hoà:
A. Vn tc t l thun vi thi gian. B. Gia tc t l thun vi thi gian.
C. Qu o là mt on thng. D. Qu o là mt ng hình sin.
Câu 29. Trong dao ng iu hoà, gia tc bin i
A. cùng pha vi vn tc. B. ngc pha vi vn tc.
C. sm pha /2 so vi vn tc. D. tr pha /2so vi vn tc.
Câu 30. th biu din s bin thiên ca vn tc theo li trong dao ng iu hoà có dng là
A. ng parabol. B. ng tròn. C. ng elip. D. ng hypebol.
Câu 31. Chu kì ca dao ng iu hòa là
A.khong thi gian gia hai ln vt i qua v trí cân bng.
B.thi gian ngn nht vt có li nh c.
C.khong thi gian vt i t li cc i âm n li cc dng.
D.khong thi gian mà vt thc hin mt dao ng.
Câu 32. Pha ban u ca dao ng iu hòa ph thuc
A.cách chn gc ta và gc thi gian. B.nng lng truyn cho vt vt dao ng.
C.c tính ca h dao ng. D.cách kích thích vt dao ng.
Câu 33. Vt dao ng iu hòa có tc bng 0 khi vt v trí
A.mà lc tác dng vào vt bng 0. B.cân bng.
C.mà lò xo không bin dng. D.có li cc i.
Câu 34. Mt cht im dao ng iu hoà. Ti thi im t1 li ca cht im là x1 = 3cm và v1 = -60
3 cm/s. ti thi im t2 có li x2 = 3 2 cm và v2 = 60 2 cm/s. Biên và tn s góc dao ng ca
cht im ln lt bng
A. 6 cm và 20 rad/s. B. 6 cm và 12 rad/s. C. 12 cm và 20 rad/s. D. 12 cm và 10 rad/s.
VAÄT LYÙ 12
Bieân soaïn: ThS. Voõ Maïnh Huøng Trang 5
Câu 35. Li ca mt vt ph thuc vào thi gian theo phng trình x = 12sin t − 16sin 3 t. Nu
vt dao ng iu hoà thì gia tc có ln cc i là
A. 12 2 . B. 24 2 . C. 36 2 . D. 48 2 .
Câu 36. Vt dao ng iu hòa theo phng trình x = Acos(πt – π/6) cm. k ∈ N, thi im vt i qua
v trí cân bng là.
A. t = 2/3+ 2k (s) B. t = −1/3 + 2k (s) C. t = 2/3 + k (s) D. t = 1/3 + k (s)
Câu 37. Vt dao ng iu hòa vi phng trình x = 5 2 cos(πt – π/4) cm. Các thi im vt chuyn
ng qua v trí có ta x = − 5 cm theo chiu dng ca trc Ox là.
A. t = 1,5 + 2k (s), k ∈ N B. t = 1,5 + 2k (s), k ∈ N
C. t = 1 + 2k (s), k ∈ N D. t = −1/2+ 2k (s), k ∈ N*
VN 2. PHA DAO NG – PHA BAN U – PHNG TRÌNH DAO NG
Câu 1. Mt vt dao ng iu hòa theo phng trình x = 3cos(πt + π/2) cm, pha dao ng ti thi
im t = 1 s là
A. π rad. B. 2π rad. C. 1,5π rad. D. 0,5π rad.
Câu 2. Mt vt dao ng iu hoà trên on thng dài 10 cm. Khi pha dao ng bng /3 thì vt có
vn tc −5 3 cm/s. Khi qua v trí cân bng vt có vn tc là.
A. 5 cm/s B. 10 cm/s C. 20 cm/s D. 15 cm/s
Câu 3. Mt vt dao ng iu hòa vi phng trình x = 6cos(2πt – π ) (cm). Ti thi im pha ca
dao ng bng 1/6 ln bin thiên pha trong mt chu kì, tc ca vt bng
A. 6π cm/s. B. 12 3π cm/s. C. 6 3π cm/ s. D. 12π cm/ s.
Câu 4. Mt cht im dao ng iu hòa vi phng trình x = 6cos( +
3 ) (cm), t tính bng giây,
gc ta ti v trí cân bng, ti thi im ban u
A. vt qua v trí cân bng theo chiu dng
B. vt qua v trí x = 3 cm và chuyn ng theo chiu dng
C. vt qua v trí x = 3 cm và chuyn ng theo chiu âm D. vt cách v trí biên mt on 2 cm.
Câu 5. Mt vt dao ng iu hoà có biên 5 cm. Chn gc ta ti v trí cân bng, gc thi gian
là lúc vt qua v trí cân bng theo chiu dng. Tìm pha ban u ca dao ng?
A. π
π
6 rad
Câu 6. Vt dao ng trên qu o dài 10 cm, chu kì 0,25 s. Vit phng trình dao ng ca vt bit
ti t = 0 vt i qua v trí cân bng theo chiu dng.
A. x = 10cos(4πt + π /2) cm. B. x = 5cos(8 π t - π /2) cm.
C. x = 10cos(8π t + π /2) cm. D. x = 20cos(8 π t - π/2) cm.
Câu 7. Vt dao ng trên qu o dài 8 cm, tn s dao ng ca vt là 10 Hz. Xác nh phng trình
dao ng ca vt bit rng ti t = 0 vt i qua v trí x = −2 cm theo chiu âm.
A. x = 8cos(20πt + 3π/4) cm. B. x = 4cos(20πt − 3π/4) cm.
C. x = 8cos(10πt + 3π/4) cm. D. x = 4cos(20πt + 2π/3) cm.
Câu 8. Trong mt chu kì vt i c 20 cm, chu kì 2 s, Vit phng trình dao ng ca vt bit ti t
= 0 vt ang v trí biên dng.
VAÄT LYÙ 12
Bieân soaïn: ThS. Voõ Maïnh Huøng Trang 6
A. x = 5cos(πt + π) cm B. x = 10cos(πt ) cm C. x = 10cos(πt + π) cm D. x = 5cos(πt ) cm
Câu 9. Mt vt dao ng iu hòa khi vt i qua v trí 3 cm vt t vn tc 40 cm/s, bit rng tn s
góc ca dao ng là 10 rad/s. Vit phng trình dao ng ca vt? Bit gc thi gian là lúc vt i qua
v trí cân bng theo chiu âm, gc ta ti v trí cân bng?
A. 3cos(10t + π/2) cm B. 5cos(10t − π/2) cm C. 5cos(10t + π/2) cm D. 3cos(10t + π/2) cm
Câu 10. Vt dao ng iu hòa bit trong mt phút vt thc hin c 120 dao ng, trong mt chu kì
vt i c 16 cm, vit phng trình dao ng ca vt bit t = 0 vt i qua li x = −2 theo chiu
dng.
A. x = 8cos(4πt − 2π/3) cm B. x = 4cos(4πt - 2π/3) cm
C. x = 4cos(4πt + 2π/3) cm D. x = 16cos(4πt - 2π/3) cm
Câu 11. Vt dao ng iu hòa trên qu o AB = 10cm, thi gian vt i t A n B là 1s. Vit
phng trình ao ng ca vt bit t = 0 vt ang ti v trí biên dng?
A. x = 5cos(πt + π) cm B. x = 5cos(πt + π/2) cm
C. x = 5cos(πt + π/3) cm D. x = 5cos(πt) cm
Câu 12. Vt dao ng iu hòa khi vt qua v trí cân bng có vn tc là 40 cm/s. gia tc cc i ca
vt là 1,6 m/s 2 . Vit phng trình dao ng ca vt, ly gc thi gian là lúc vt qua v trí cân bng theo
chiu âm.
A. x = 5cos(4πt + π/2) cm B. x = 5cos(4t + π/2) cm
C. x = 10cos(4πt + π/2) cm D. x = 10cos(4t + π/2) cm
Câu 13. Mt vt dao ng iu hoà, khong thi gian gia hai ln liên tip vt qua v trí cân bng là
0,5 s; quãng ng vt i c trong 2 s là 32 cm. Ti thi im t = 1,5 s vt qua li 2 3 cm theo
chiu dng. Phng trình dao ng ca vt là?
A. 4cos(2πt + π/6) cm B. 4cos(2πt - 5π/6) cm
C. 4cos(2πt - π/6) cm D. 4cos(2πt + 5π/6) cm
Câu 14. Li x ca mt dao ng bin thiên theo thi gian vi tn s la 60 Hz. Biên là 5 cm, và ti
thi im ban u vt có li 2,5 cm và ang gim. Phng trình dao ng là
A. 5cos (120πt + π/3 ) cm B. 5 cos(120π – π/2) cm
C. 5 cos(120πt + π/2 ) cm D. 5cos(120πt – π/3 ) cm
Câu 15. (H - 2011) Mt cht im dao ng iu hoà trên trc Ox. Trong thi gian 31,4 s cht im
thc hin c 100 dao ng toàn phn. Gc thi gian là lúc cht im i qua v trí có li 2 cm theo
chiu âm vi tc là 40 3 cm/s. Ly π = 3,14. Phng trình dao ng ca cht im là
A. x = 6cos(20t +


3 ) (cm)
Câu 16. Mt vt nh dao ng iu hòa dc theo trc Ox vi biên 5 cm, chu kì 2 s. Ti thi im t
= 0, vt i qua cân bng O theo chiu dng. Phng trình dao ng ca vt là
A. x 5cos( t ) 2
(cm) B. x 5cos(2 t )
2
(cm)
C. x 5cos(2 t ) 2
(cm) D. x 5cos( t )
2

VN 3. CON LC LÕ XO – C NNG – LC TÁC DNG
Câu 1. Mt vt treo vào lò xo làm nó giãn ra 4 cm. Ly π 2 = 10, cho g = 10 m/s
2 . Tn s dao ng
ca vt là
A. 2,5 Hz. B. 5,0 Hz C. 4,5 Hz. D. 2,0 Hz.
Câu 2. Mt con lc lò xo treo thng ng dao ng vi biên 10 cm, chu kì 1 s. Khi lng ca
qu nng 400 g, ly π 2 = 10, cho g = 10m/s
2 . cng ca lò xo là bao nhiêu?
A. 16 N/m B. 20 N/m C. 32 N/m D. 40 N/m
Câu 3. Hãy tìm nhn xét úng v con lc lò xo.
A. Con lc lò xo có chu kì tng lên khi…