VẬT LÝ 1 1.3 CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TRONG CƠ HỌC

Click here to load reader

 • date post

  08-May-2022
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VẬT LÝ 1 1.3 CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN TRONG CƠ HỌC

Slide 1TRONG C HC
VÀ BO TOÀN MÔMEN NG LNG
VT LÝ 1
1.3.5 TRNG HP DN
23/10/2019Thái Ton _ H Nông Lâm
1.3.3 C NNG
23/10/2019Thái Ton _ H Nông Lâm
1.3.3 C NNG
Công c hc
lng chuyn i t dng nng lng này
sang dng nng lng khác, nói cách khác
công là phn nng lng trao i gia các
vt.
Nu:
α < 900 : δA > 0 (công tác ng)
α = 900: δA = 0 (lc tác dng vuông góc vi chuyn ng không sinh công)
α > 900: δA < 0 (công cn)
n v o lng ca công là 1 Joule (vit tt là J), 1 J = 1 Nm
N N
23/10/2019Thái Ton _ H Nông Lâm
1.3.3 C NNG
12 2 1A K K= − William Thomson, Baron Kelvin
(1824 – 1907)
1.3.3 C NNG
Trng lc th
Lc th (còn gi là lc bo toàn) nu công do nó thc hin trong
s chuyn di mt cht im ch ph thuc vào v trí u và v trí
cui mà không ph thuc vào dng qu o gia hai im này.
là 1 hàm ph thuc vào v trí
Công AMO ca lc th khi làm dch chuyn cht im t v trí M
( , , )
U x y z A Fd s= =
Th nng ti im M(x,y,z) trong trng lc th là công lc th làm
dch chuyn cht im t v trí M n im gc ca th nng 23/10/2019Thái Ton _ H Nông Lâm
Th nng:
r = R + h
R: bán kính Trái t
H: khong cách t mt t ti v trí t cht im m
là vect v trí ca cht im i vi tâm Trái t
23/10/2019Thái Ton _ H Nông Lâm
1.3.4 TRNG HP DN
Th nng hp dn
r = = −
r − = = = −
2
N
M
r
r r r
= − +
( )
Th nng hp dn
im vô cùng bng không:
( ) 0 0 Mm
= − +(***)
Nu qui c th nng trên mt t
(r = R) bng không (U(R) = 0):
( ) 0 Mm Mm
= − + = =
= − +(***)
r = 2
Mm Mm Mm Mm U r G G G G
r R R h R
Mmh U r GMm G
R h R R R h
= − + = − + +
= − + = + +
1.3.3 C NNG
nh lí th nng
Công làm dch chuyn cht im gia hai im ca trng th
bng hiu ca th nng gia im u và cui ca quá trình
chuyn ng
*
1.3.3 C NNG
*
N M
x y zFd s F dx F dy F dz= + +
U U U dU dx dy dz
x y z
phng nào xác nh thành
phn lc theo phng ó.
; ;x y z
x y z
= + +

= + +

U U U i j k iF jF kF F
x y z
ca th nng U F
23/10/2019Thái Ton _ H Nông Lâm
1.3.3 C NNG
BT PBTdK Fds F ds F ds= = +
PBTdK dU F ds= − +
( )
ca cht im bng công ca lc phi bo toàn
0PBTF = => APBT = 0 và E2 =E1
Vy trong trng hp không có lc phi bo toàn: th nng và
ng nng cht im s bin i qua li sao cho tng th nng và
ng nng là không i. U + K = const
23/10/2019Thái Ton _ H Nông Lâm
Bo toàn c nng
Isaac Newton (1643 - 1727)
1.3.1 NG LNG
23/10/2019Thái Ton _ H Nông Lâm
ng lng là i lng c trng cho s truyn chuyn ng
ca các vt.
1.3.1 NG LNG
dt dt = = = d p Fdt =
Bin thiên ng lng:
Xung lng: i lng c trng cho
tác dng ca lc trong khong thi
gian ó.
157km/h. 500g
M
m
Bài toán súng git lùi:
23/10/2019Thái Ton _ H Nông Lâm
Mt súng m = 20kg c lp viên n có m. Sau khi bn,

1.3.5 VA CHM
1 1 2 2 1 2( )m v m v m m v+ = +
1 1 2 2
m m
23/10/2019Thái Ton _ H Nông Lâm
Sau va chm hai vt dính vào nhau thành mt khi chung chuyn ng
cùng mt vn tc
Va chm àn hi
1.3.5 VA CHM
1 1 2 2 1 1 2 2' 'm v m v m v m v+ = +
2 2 2 21 2 1 2 1 2 1 2' '
2 2 2 2
Bo toàn ng lng
23/10/2019Thái Ton _ H Nông Lâm
Sau va chm hai vt chuyn ng tách ri nhau vi vn tc riêng bit.
Không có Chuyn hóa nng lng
0 = K – K’
( )d mV dV dm F F m V
dt dt dt = = = +
1) Tc v tr cp 1: tr thành v tinh ca mt
hành tinh nào ó: Vi Trái t là 7,9 km/s
2) Tc v tr cp 2: tr thành vt th bay
xung quanh Mt Tri: khong 11,2 km/s
3) Tc v tr cp 3: thoát ra khi lc hp dn
ca Mt Tri: khong 16,6 km/s
4) Tc v tr cp 4: thoát ra khi lc hp dn
ca di Ngân Hà: 525 km/s
23/10/2019Thái Ton _ H Nông Lâm
1.3.2 MÔMEN NG LNG
1.3.2 MÔMEN NG LNG
r p p r dt dt dt dt
= = +
= + =
Bin thiên mômen ng lng:
Bo toàn mômen ng lng:
0 onsM L c t= =
23/10/2019Thái Ton _ H Nông Lâm
Bài 1: Mt xe (1 tn) chuyn ng thng nhanh dn u trên ng
nm ngang. Trong khong thi gian tng tc t 36 km/h n 54 km/h,
xe i c quãng ng 50 m. Bit h s ma sát gia xe và mt
ng là 0,05. Coi ma sát trong bài là ma sát trt.
Ly g=10 m/s2.
a) Tìm lc kéo ca ng c xe.
b) Ngay sau ó, ngi lái xe ngng tác dng lc kéo ng c và bt
u hãm phanh (vi lc hãm 6500 N) xung dc dài 100 m,
nghiêng 300 so vi phng ngang. Vn tc ca xe cui chân
dc là 18 km/h. Tinh ln lc ma sát trong giai on này?
không dãn
mrr