UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

32
PRES UNIVER S ITY www.universitypress.gr Α Θ Η Ν Α - Π Ε Ι ΡΑ Ι Α Σ - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η - Π Α Τ ΡΑ - Κ Υ Π Ρ Ο Σ K160377 09/12

description

This is the September Issue of university press

Transcript of UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

Page 1: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

PRESUNIVERSITYwww.universitypress.gr

Α Θ Η Ν Α - Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η - Π Α Τ Ρ Α - Κ Υ Π Ρ Ο ΣK

1603

77 0

9/12

Page 2: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘12| | Δ2

ΑΘΗΝΑΠολυτεχνειούπολη• Kεντρικό κυλικείο στη πλατεία.• Kυλικείο των Τοπογράφων.• Kυλικείο κοντά στο ΣΕΜΦΕ.• Kυλικείο της πρυτανείας.

Πανεπιστημιούπολη• Kυλικείο στην είσοδο του εστιατορίου στη Φιλοσοφική.• Bιβλιοπωλείο "Διαδρομές" στη Φιλοσοφική.• Kυλικείο του Γεωλογικού Τμήματος.• Kυλικείο της Θεολογικής Σχολής.

Ιατρική - Οδοντιατρική• Kυλικείο της Ιατρικής.• Kυλικείο της Οδοντιατρικής.

Νομική Αθήνας• Kυλικείο της σχολής.

Πάντειο Πανεπιστήμιο• Kυλικείο της σχολής έξω από το αναγνωστήριο.• Φωτοτυπικό κέντρο απέναντι από την είσοδο της σχολής.

Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνώνστο κυλικείο της σχολής

• Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών• Εκπαιδευτικός Όμιλος NETWORK

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο• Κυλικείο της σχολής.

ΤΕΙ Αθήνας• Κεντρικό κυλικείο της σχολής.• Καφετέρια έξω από την είσοδο της σχολής.

ΠΕΙΡΑΙΑΣΠανεπιστήμιο Πειραιώς• Έξω από το κυλικείο του νέου κτιρίου.• Café-snak "IL POSTO" έξω από την είσοδο του

παλαιού κτιρίου.

ΤΕΙ Πειραιά• Kεντρικό κυλικείο της σχολής.• Kυλικείο της ΣΔΟ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ• Πανεπιστήμιο Μακεδονίας• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ& ΛΕΣΧΕΣ• Στην είσοδο της φοιτητικής λέσχης του Πανεπιστημίου

Αθηνών.• Αναγνωστήριο της Νοσηλευτικής.

ΠatρΑΠανεπιστήμιο Πατρών• Βιβλιοπωλείο "Παπασωτηρίου"• Κυλικείο Ιατρικής• Κυλικείο Μηχανικών• Φοιτητική εστία• Κυλικείο Επίκεντρο• Κυλικείο Η/Υ

ΤΕΙ Πατρών• Κεντρικό κυλικείο της σχολής.• Καφετέρια «Πύλη».• Φωτοτυπικό κέντρο «EAGLE».

ÉäéïêôÞôçò-Åêäüôçò: Kùνóôáíôßíïò Öùôåéíüðïõëïò[email protected]

YπεύθυνοςMarketing & Διαφήμισης: Πέτρος Μακρής

[email protected]

Υπέυθυνος Πάτρας: Βαγγέλης Μοσχόπουλος[email protected]

DTP Services: romanόsôçë.: 210-82.52.555

ÁÐÁÃÏÑÅÕÅÔÁÉ ç á íá äç ìï óß åõ óç, ç á íá ðá -ñá ãù ãÞ, ï ëé êÞ, ìå ñé êÞ Þ ðå ñé ëç ðôé êÞ Þ êá ôÜðá ñÜ öñá óç Þ äéá óêåõ Þ á ðü äï óç ôïõ ðå ñéå -÷ï ìÝ íïõ ôçò å öç ìå ñß äáò ìå ï ðïéïí äÞ ðï ôåôñü ðï, ìç ÷á íé êü, ç ëå êôñï íé êü, öù ôï ôõ ðé êü, ç -÷ï ãñÜ öç óçò Þ Üë ëï, ÷ù ñßò ðñï ç ãïý ìå íç ãñá -ðôÞ Ü äåéá ôïõ åê äü ôç. Íü ìïò 2121/1993 êáéêá íü íåò Äéå èíïýò Äé êáß ïõ ðïõ é ó÷ý ïõí óôçíÅë ëÜ äá.

Ôá å íõ ðü ãñá öá Üñ èñá êáé ïé óõ íå íôåý îåéò,åê öñÜ æïõí ðñï óù ðé êÝò á ðü øåéò êáé ü ÷é á -ðá ñáß ôç ôá ôéò èÝ óåéò ôçò å öç ìå ñß äáò ìáò.

UNIVERSITYPRES

Μετά την ανάγνωση τηςεφημερίδας μας σκεφτείτετ ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν .

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ

ÓõíôáêôéêÞ ÏìÜäá: Óïößá Áíäñéïðïýëïõ, ÂáóéëéêÞ ÂåíÝôç, Θεοδώρα Βάμβα, Στέλλα Γεωργίου, ÔæÝíç Äïýíç, Γεωργία Δρακάκη,Μαριλένα Ζηδιανάκη, Öáßç Èåéáêïý, Μαργαρίτα Ηλιοπούλου, Ελένη Καραγιάννη, Γιάννα Καραλή, Êáôåñßíá Êáñáìðßíç, Γιάννης Κουτρουμπής, Αλέξανδρος Κωνσταντάκης, Κωνσταντίνα Κωτσιοπούλου, Óôõëéáíüò ÊïíôÝáò, Στέλλα Λεμονάκη, Νίκος Μενδρινός, ÅõÜããåëïò ÌðáôéóôÜôïò, Ìáñßá ÌðåñÞ, Μαρία Μπρίνια,Ζωή Μπιζοπούλου,Êáôåñßíá ÐáãêÜëïõ, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Ελένη Παπατζίκου, Ζωή Παρασίδη,ÃéÜííçò ÐÞëéïõñáò, Άννα Ντιώνια, Ειρήνη Πανταζή, Êßìùí ÓáúôÜêçò, ÂáñâÜñá Óêïðåëßôïõ, Σωτήρης Σκουλούδης,Êþóôáò ÓðõñéäÜêïò, Γιαννάτος Τζαννέτος, Ορέστης Τσιδήμας, ÄÞìçôñá Ôóüôóïõ, ËÞäá Öáñáêïýêç, Αναστασία Χρυσανθακοπούλου.

Óêéôóïãñáößá: ÓùôÞñçò ÂáñåëÜò barelskitsa.blogspot.com

Μάριος Λιώμης

Λουκία Τζωρτζοπούλου

¸äñá: Πανεπιστημίου 56, 106 78, Αθήνα

Ôçë.: 210 3223570, - Fax: 210 3223571

e-mail: [email protected]

url: www.universitypress.gr

Η Πρώτη Φοιτητική Εφημερίδα

PRESUNIVERSITYwww.universitypress.gr

Α Θ Η Ν Α - Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ - Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η - Π Α Τ Ρ Α - Κ Υ Π Ρ Ο ΣK

1603

77 0

9/12

σημεία διανομής (σε stands)

Κάντε likeστη νέα σελίδα τηςUNIVERSITY PRESShttp://www.facebook.com/universitypress.gr

Η Π ρ ώ τ η Μ η ν ι α ί αΦοιτητική Εφημερίδα

40.000 αντίτυπα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 8

äéáíåìåôáé äùñåáí

UNIVERSITYPRES

09.2012

GUIDEUNIVERCITY

ΔΔΩΩΡΡΑΑ&& ΠΠΟΟΛΛΛΛΕΕΣΣ

ΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣΣελ. 25 - 31

Η καταλανική11η Σεπτεμβρίου

"ΝΑΙ" από το Συνταγματικό

Δικαστήριο τηςΓερμανίαςστον ESM

Σελ. 6

Σελ. 8

ΔΙΕΘΝΗ

Σελ. 13-21

σινεμάσινεμά βιβλίοβιβλίοeventseventsθέατροέξοδοςέξοδος

Page 3: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

Λίγα λόγιαγια το Red BullArt of MotionΤo Red Bull Art of Motion ξεκίνησε το 2007 στην Βιέννη (Αυστρία) και έχειεδραιωθεί ως το κορυφαίο γεγονόςFreerunning και Parkour. Το 2011 ο Tim Shieff (Ηνωμένο Βασί-λειο) κέρδισε στον πρώτο διαγωνισμό στοΛονδίνο ενώ στα τέλη Ιουλίου, ο Jason Paul (Γερμανία) έλαβε κορυφαίεςδιακρίσεις από την κριτική επιτροπή στοδιαγωνισμό μπροστά από το υψηλότεροκτίριο της Ιαπωνίας στη Γιοκοχάμα. Ο παγκοσμίου φήμης stuntman και FreeRunner Ryan Doyle (Ηνωμένο Βασίλειο)ήταν ο νικητής του διαγωνισμού του ΣάοΠάολο (Βραζιλία), ο Marcus Gustafsson(Σουηδία) κέρδισε το διαγωνισμό στο Ντιτρόιτ (ΗΠΑ) και ο Pavel Petkuns από τηΛετονία ήταν ο νικητής τελευταίου Red BullArt of Motion στη Σαντορίνη (Ελλάδα). Η σεζόν φέτος περιλαμβάνει έναν αγώνα –αυτόν της Σαντορίνης - φιλοξενώντας τηνπαγκόσμια αφρόκρεμα του είδους.

Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, περίπου 20 tracuers θαδοκιμάσουν τις σωματικές τους ικανότητες στην πιο«φυσική» πίστα parkour του κόσμου επιστρατεύον-τας εντυπωσιακά κόλπα, στιλ και ρυθμό ανάμεσα καιέχοντας ως εμπόδια τα ειδυλλιακά καλντερίμια του νη-σιού. Οι νικητές των περσινών αγώνων, ένας onlineπροκριματικός αλλά και προκριματικοί αγώνες στηΣαντορίνη στις 26 Σεπτεμβρίου θα κρίνουν την τελικήλίστα των freerunners που θα συμμετάσχουν στον τε-λικό τρεις μέρες αργότερα ενώ την κριτική επιτροπήαποτελεί η τριάδα των έμπειρων: Patrick Morawetz(Αυστρία), Paul Joseph (Μ.Βρετανία) και VictorLopez (Η.Π.Α.).

Οι καλύτεροι freerunners από όλο τον κόσμο πρόκειται να συγκεντρωθούν στο πανέμορφονησί της Σαντορίνης για ένα μοναδικό αγώνα parkour/freenunning. Με φόντο το μαγευτικόηφαίστειο, την Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και το γαλάζιο του Αιγαίου, το Red Bull Art of Motion, θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 29 Σεπτεμβρίου.

Το Red Bull Art of Motionεπιστρέφει στη Σαντορίνη!

Η παγκόσμια ελίτ του freerunning και parkour δίνει ραντεβούκαι φέτος στο πανέμορφο Κυκλαδίτικο νησί του Αιγαίου!

Page 4: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘12UNIVERSITYPRES

| | Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η4

«RIP Greece»

Με άλλα λόγια δηλαδή να εθε-λοτυφλούμε μπρος στην ανε-πάρκεια Σαμαρά ναυπερασπιστεί τα εθνικά συμφέ-ροντα προσποιούμενος τοκαλό παιδί της Καγκελαρίου καιτης Ε.Ε. και να δηλώνουμε ευ-χαριστημένοι που αυτή τηστιγμή έχουμε και κάποιον ναμας κυβερνά και να τα ρίχνουμεκαι απάνω του.

Να αντιμετωπίζουμε τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α ως έναν πολιτικό

φορέα που έχει «ζυγίσει» την κρίση

όχι ως μια ιστορική συγκυρία να πα-

ραχθούν ψηφοφόροι με αριστερή

συνείδηση αλλά με δεξιά τσέπη

(κάτι σαν το 81΄ δηλαδή) αλλά που

επιδιώκει να επαναφέρει την αξιο-

πιστία μεταξύ των Ελλήνων. Έναν

κόσμο αγγελικά πλασμένο όπου θα

επικρατεί το taxis και η λογική και θα

τραγουδάμε “Imagine all the

(Greek) people” λόγω του αριστε-

ρού πατριωτικού φρονήματος…

Και όχι, κάπου εδώ θα σπάσω τα

δεσμά του δημοσιογραφικού sta-

tus quo που επιβάλλει την τήρηση της εκλογικής σει-

ράς. Εγώ θα πάω με βάση τις δημοσκοπήσεις, έτσι

γιαγιούλα; Εσένα σε πλησίασε η Χρυσή Αυγή; Ναι, ναι,

εκείνο το δαμάλι ο αψηλός με τα χωρίς μαλλιά και το

μικρό μουστάκι που προσφέρει αμνοερίφια σε όποιον

φέρει στις φλέβες του αίμα ελληνικό; Είμαι πλέον πε-

πεισμένος πως τη δράση της Χρυσής Αυγής τη χρει-

αζόμαστε όλοι! Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, άνεργοι,

ηλικιωμένοι… Είναι η κοινοβουλευτική (άρα και νομι-

μοποιημένη) έκφανση της οργής μας. Η Χρυσή Αυγή

έγινε Golden Dawn γιατί «πουλάει», έγινε ο υπερα-

σπιστής των αδυνάτων γιατί κανένα κόμμα ως τώρα

δεν εκμεταλλεύτηκε τόσο άρτια το λαϊκισμό όσο

αυτό, γιατί λέει αυτονόητες αλήθειες («τα φάγατε»,

«μας τα πήρατε») φορώντας το μανδύα της αθώας

περιστεράς που παρατείνει το χέρι δίνοντας ψωμί και

μερικά ευρώ σε όποιον είναι ευπατρίδης και γηγενής.

Η δράση της θα συνεχίζεται όσο η πολιτικοοικονομική

ζωή θα παραμένει στο «παίρνω». Όσο κάποιοι θα επι-

χειρούν τη συγκάλυψη και θα αντιμετωπίζουν την

κρίση ως μια ιδανική ευκαιρία να δείχνουν τα φιλάν-

θρωπα αισθήματά τους και να βγάζουν λεφτά από

φυλλάδες που καταδικάζουν a priori ό,τι ελπιδοφόρο

πάει να συμβεί κατασκευάζοντας θεωρίες συνωμο-

σίας που τους θέλουν θιγμένους από τα μεγάλα συμ-

φέροντα. Είδατε τελικά; Κι εγώ αφιέρωσα τις

περισσότερες λέξεις μου στη Χρυσή Αυγή, γιατί αυτή

στην παρούσα φάση εγείρει τόσο αντιφατικά συναι-

σθήματα. Η δράση της είναι άκρως παράνομη, οι ει-

κόνες που χαρίζει στο φιλοθεάμον σκληρές και

δύσπεπτες όμως ανάμεσα σε ειδεχθή οικονομικά

μέτρα, σε παιδάκια που δεν έχουν να πάρουν ένα κο-

λατσιό στο σχολείο και σε σκανδαλώδεις αποκαλύ-

ψεις για ανθρώπους που τα «παίρνουν» (μα υπάρχουν

τέτοιοι; Ω θεέ μου!) γίνονται ανεκτές και μάλιστα περ-

νάνε και σε δεύτερη μοίρα. Ακριβώς όμως γιατί η ει-

κόνα της έπεται όλων αυτών των δεινών, άλλοι

στέκονται απαθείς στο θέαμα των ταγμάτων εφόδου

και άλλοι απλά σου λένε πως καλά τους κάνουν. Άλ-

λωστε διανύουμε τα χρόνια της κοινοβουλευτικής

τρομοκρατίας κι ένα είδος ΕΛΑΣ μες στο «ναό» της

ΕΛΛΑΣ, για τη σκοτεινή πλευρά του Έλληνα ήταν ό,τι

έπρεπε.

Παρ’ όλα αυτά δε φτάσαμε ακόμη στον πάτο και νο-

μίζω πως ακόμη κι αν συμβεί αυτό δε θα το καταλά-

βουμε. Θα γράψουμε όλοι status “RIP Greece” και θα

κλάψουμε για λίγο γοερά πάνω από το χυμένο γάλα.

ΥΓ: Γνωρίζω πως είναι επτακομματική βουλή (για

πρώτη και τελευταία φορά) αλλά τι τα θέλεις τώρα…

Τι φταίνε και αυτοί…

Πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδειο, ίσως μόνο έτσι να επιβιώσουμε

ΤΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ[email protected]

www.pragmatikotita.grLike Us: Pragmatikotita.gr

Follow Us: @Pragmatikotita

Page 5: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

Îåêßíçóå ôþñá ôç äéáäñïìÞ óïõóôçí áíþôáôç åêðáßäåõóçìå ôï IELTS

801 500 3692 or 210 369 [email protected]

www.britishcouncil.grwww.britishcouncil.org/takeielts

ÐñïåôïéìÜóïõ ôþñá ãéá ôï IELTSóôï British Council

www.britishcouncil.org/gr/greece-exams-ielts-courses.htm

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘12 UNIVERSITYPRES

A Π Ο Ψ Ε Ι Σ | | 5

έα μέτρα, νέα κυβέρνηση και μια νέα ακαδη-μαϊκή χρονιά ξεκινάει καθώς το πιο θερμό κα-

λοκαίρι των τελευταίων δεκαετιών έφτασε στο τέλοςτου. Πώς θα μπορούσε όμως ύστερα από τόσες περι-κοπές και αλλαγές στον τομέα της παιδείας αυτή η νέαακαδημαϊκή χρονιά να ξεκινήσει ομαλά;

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι-σμού και Αθλητισμού, οι εγγραφές των επιτυχόντων στις σχολέςτης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο, τα ΕΠΑΛαλλά και τις ειδικές κατηγορίες, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θα γίνουν από11 Σεπτεμβρίου μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου2012.Εν μέσω λοιπόν των νέων εγγραφών και της εξεταστικήςπεριόδου του Σεπτεμβρίου τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ όλης της

χώρας θα παραμείνουν κλειστάτηνΔευτέρα και την Τρίτη, 10 και 11 Σε-πτεμβρίου, καθώς οι καθηγητές απερ-γούν.Πιο συγκεκριμένα ύστερα από τις ανα-

κοινώσεις του υπουργού οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα σταπροεδρεία των ομοσπονδιών διδασκόντων και στην Ένωση Ελ-λήνων Ερευνητών, για μειώσεις από 5% έως και 35%, οι ομο-σπονδίες των καθηγητών ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ, για τα Πανεπιστήμιακαι τα ΤΕΙ αντίστοιχα, αποφάσισαν να προβούν σε 48ωρη απεργία.Δυστυχώς η επιστροφή στις σχολές επιφύλασσε και άλλες δυ-σάρεστες εκπλήξεις για τους παλαιούς αλλά και τους νέους φοι-τητές αφού οι περικοπές εκτός από τους μισθούς τωνκαθηγητών αφορούσαν τη σίτιση, τη στέγαση και τα συγγράμ-

ματα που μέχρι στιγμής διανέμονταν δωρεάν σε όλους τουςφοιτητές. Μετά από περικοπές της τάξεως του 20% στην εκπαί-δευση, από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά η σίτιση σε πολλές σχο-λές σε ολόκληρη την Ελλάδα, θα είναι δωρεάν μόνο για τουςλεγόμενους κατά τη νομοθεσία “δικαιούχους”. Συμβάσεις γιαδιάφορες εστίες λήγουν χωρίς κάποια λύση για όσους είχανγίνει δεκτοί. Παλαιοί και νέοι φοιτητές αναγκάζονται να μένουνσε ενοίκια, χωρίς να τους παρέχεται κάποιο σχετικό επίδομα,ενώ ορισμένοι συνεχίζουν να μένουν σε ξενοδοχεία αφού έγι-ναν δεκτοί από τις εστίες αλλά δεν υπήρχε ο απαιτούμενοςχώρος. Τέλος το κερασάκι στην τούρτα έρχεται να βάλει το λε-γόμενο σύστημα Eudoxus με μειώσεις στον αριθμό των συγ-γραμμάτων που θα δικαιούται κάθε φοιτητής.Η περσινή έλλειψη καθηγητών σε συνδυασμό με τα προβλήματαπου δημιουργούνται φέτος, από τις ολοένα και μεγαλύτερεςμειώσεις στα κονδύλια που προορίζονται για την εκπαίδευση,κάνουν το εξωτερικό και τα κολέγια να φαντάζουν Πανάκεια. Ηρίζα όμως του προβλήματος στην παιδεία, η οποία βρίσκεται σεόλες τις βαθμίδες και στον τρόπο εισαγωγής από την μία στηνάλλη, δεν είναι μόνο η υπό-χρηματοδότηση της αλλά και η έλ-λειψη ενός σωστού συστήματος αξιολόγησης, το οποίο να έχειόχι μόνο τυπική αλλά και ουσιαστική εφαρμογή.Τη λύση λοιπόν σε όλα αυτά τα ποσοτικά και ποιοτικά προβλή-ματα καλούνται να διεκδικήσουν για μία ακόμα φορά οι φοιτη-τές μπαίνοντας στον φαύλο κύκλο των καταλήψεων. Αςελπίσουμε τουλάχιστον ότι τα ημίμετρα της κυβέρνησης και ηαδιαφορία της κοινωνίας δεν θα στοιχήσουν στους φοιτητές τηςένα ακόμα εξάμηνο.

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕΡΟΥ

ΝΆλλοι παπάδες ήρθανε, άλλα Βαγγέλια φέραν

Page 6: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘12UNIVERSITYPRES

| | Δ Ι Ε Θ Ν Η6

Η καταλανική11η Σεπτεμβρίου

Οι Καταλανοί είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι. Εμ-φανισιακά είναι Μεσόγειοι. Ιδιοσυγκρα-σιακά, όμως, τείνουν προς το Βορρά της

Ευρώπης. Θα τουςέλεγα Γάλλους τηςΙσπανίας. Όπως καιόλες οι Περιφέρειεςτης Ισπανίας, διατη-ρούν μία μεγάλη αυτο-νομία στον πολιτικότομέα, με δικιά τουςΚυβέρνηση, δικό τουςΚοινοβούλιο και δικήτους Αστυνομία. Αυτή ηαυτονομία τους δόθηκεκλιμακωτά, ξεκινώνταςαπό το 1977 και διαμορ-

φώνοντας σιγά σιγά ένα κράτος εν κράτει,το οποίο, ωστόσο, λειτουργούσε πάντα σεσύμπνοια με την κεντρική διοίκηση. Ήδη από τις αρχές τής μετά Φράνκο επο-χής οι Καταλανοί ανέπτυξαν δυνατή οικονο-μία, κυρίως βασιζόμενη στις εμπορικές τουςσχέσεις και το..μυαλό τους. Για τον Κατα-λανό το χρήμα παίζει σημαντικό ρόλο στηζωή του. Χαριτολογούν πολλοί, ονομάζοντάςτους «Εβραίους της Ευρώπης». Η κεντρικήδιοίκηση της Μαδρίτης, αντιλαμβανόμενητην αποκτηθείσα οικονομική δύναμη της Κα-ταλονίας, θέσπισε με την πάροδο των ετώνένα σύστημα άνισης φορολόγησης προςτους Καταλανούς, ώστε να κατανέμει δι-καιότερα σε όλη την επικράτεια τα καταλα-νικά κέρδη. Συσσωρεύτηκε, λοιπόν, τα τελευταία χρόνιακαι επιπλέον λόγω κρίσης, ένας έντονοςθυμός και αίσθημα αδικίας. Ένας θυμός πουξέσπασε την Τρίτη 11/9. Οι Καταλανοί απόκάθε γωνία της Καταλονίας συγκεντρώθη-

καν στην Βαρκελώνη και ζήτησαν ανεξαρτη-σία. Ενάμιση εκατομμύριο άνθρωποι. Μάλι-στα, ζήτησαν από τον πρόεδρο τηςαυτονομημένης κυβέρνησης να απαιτήσειτην ανεξαρτησία από την Ισπανία. Και οικάθε άλλο παρά χαμηλών τόνων αντιδράσειςτων πολιτικών εκπροσώπων κάθε πλευράς,δείχνουν ότι όλοι το σκέφτονται..Θα μπορούσαμε να δούμε ανάλαφρα μια τέ-τοια εξέλιξη. Όχι από διεθνολογική πλευρά,αλλά ελληνική. Δεν είναι όμως έτσι απλά ταπράγματα. Μία απόσχιση, είτε έπειτα απόκοινού απόφαση είτε μονομερώς, στο εσω-τερικό της Ε.Ε. θα είναι πρωτοτυπία. Και ανμία απόσχιση στα Βαλκάνια, όπως αυτή τουΚοσόβου, θεωρήθηκε ειδική περίπτωση,λόγω του περίπλοκου ιστορικού της περιο-χής, ένα τέτοιο γεγονός στην Ιβηρική χερ-σόνησο θα πέσει κεραυνός εν αιθρία στονευρωπα;κό χώρο. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής την ίδια μέρα

της διαδήλωσης, δήλωνε στις Βρυξέλλες ότιαποσχισθεία περιοχή από κράτος – μέλοςτης Ε.Ε. άμα την αποκοπή της δεν θα θεω-ρείται de facto μέλος της Ένωσης αλλά θαακολουθεί τη διαδικασία αξιολόγησης – εισ-δοχής. Κάτι που διόλου ενόχλησε τους Κα-ταλανούς, οι οποίοι το θεώρησαν δεδομένο. Η προσωπική μας κρίση είναι η εξής: Ένατέτοιο ενδεχόμενο ανεξαρτητοποίησης στηνΙσπανία θα μπορούσε να λάβει χώρα. Όχι,όμως, με άλλο τρόπο από τη δεδομένη συμ-φωνία και σύμπραξη κεντρικού κράτους καιπεριφερειακής κυβέρνησης. Επί ενός κοινάαποδεκτού σχεδίου το οποίου κλιμακωτά θαεπιδίδει όλο και περισσότερες αρμοδιότητεςστην καταλανική κυβέρνηση, ξεκινώνταςαπό την αρμοδιότητα να θέτει εκείνη το σεισχύ φορολογικό σύστημα, και έτσι σε βάθοςχρόνου, σίγουρα πάνω από δέκα χρόνια, θαήταν σε θέση να λειτουργήσει ένα νέο ανε-ξάρτητο κράτος, το οποίο θα αποκοβόταν

από το κεντρικό. Διατηρώντας, εντούτοις,στενούς δεσμούς σε όλους τους τομείς μετη μητρόπολη. Τί αντίκτυπο θα είχε, όμως, ένα τέτοιο γεγο-νός; Σίγουρα θα ήταν μία αρνητική εξέλιξηγια τα ελληνικά εθνικά θέματα. Πρώτον καικύριον, το θέμα του ψευδοκράτους στην Βό-ρεια Κύπρο. Θα δινόταν ένα σπουδαίο προ-ηγούμενο στους Τουρκοκυπρίους ναυποστηρίξουν μια αναλογικότητα μεταξύ τωνδύο περιπτώσεων, και να επιτάξουν περαι-τέρω αναγνώριση τους από τη διεθνή κοινό-τητα. Πέραν τούτου, ας μην ξεχνάμε ότιυπάρχουν περιοχές και στην Ελλάδα για τιςοποίες γίνεται λόγος για δικαιώματα που δεντους αναγνωρίζονται, περί διαφορετικήςεθνικότητας. Λόγος στο εσωτερικό αλλά κυ-ρίως στο κοντινό μας εξωτερικό. Μία ανε-ξάρτητη Καταλονία θα ήταν ένα πολύ κακόκαι επικίνδυνο προηγούμενο..

Βαρκελώνη, 16/9/2012

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΥ

[email protected]

Το καλοκαίρι πέρασε και η στήλη επανέρχεται στους ρυθ-μούς της. Πριν μπούμε στο θέμα να πούμε καλή αρχή σεόλους τους νέους φοιτητές και έναν ειδικό χαιρετισμόστους μελλοντικούς συναδέλφους των τμημάτων Διεθνώνκαι Ευρωπα;κών Σπουδών όλων των Πανεπιστημίων.

Για άλλη μια φορά θα επιλέξουμε να παρουσιάσουμε ένα διεθνές θέμαπου δεν είναι της μόδας αλλά είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Στις 11Σεπτεμβρίου παγκοσμίως εορτάζεται η επέτειος της καταστροφής -τα περί τρομοκρατικής ενέργειας θα τα αφήσω να αποδειχθούν με τοπέρας των χρόνων - των δίδυμων πύργων στις Η.Π.Α. Ωστόσο, σε έναμέρος της Ευρώπης εορτάζεται και κάτι άλλο. Στην ισπανική περιφέ-ρεια της Καταλονίας (θα ακολουθήσω το νέο κανόνα της Ελληνικής γιαπλείστη απλοποίηση στην ορθογραφία ξένων λέξεων και ονομάτων, διατούτο το «ο») είναι η τοπική εθνική εορτή. Φέτος η εορτή έλαβε ένανιδιαίτερο χαρακτήρα, τον οποίο θα σχολιάσουμε.

Page 7: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER
Page 8: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘12UNIVERSITYPRES

| | Δ Ι Ε Θ Ν Η8

Σύμφωνα με την απόφασητου Γερμανικού Δικαστηρίου,τόσο ο Ευρωπαϊκός Μηχανι-σμός Σταθερότητας, όσο και

το Σύμφωνογια την Δη-μοσιονομικήΣταθερότητασυνάδουν μετο Γερμα-νικό Σύν-ταγμα.

Παρόλα αυτά, το Συνταγμα-τικό Δικαστήριο της Γερμα-νίας έθεσε κάποιους όρουςσυνταγματικότητας, προϋπο-θέσεις δηλαδή που θα πρέπεινα τηρηθούν προκειμένου ναδιασφαλιστεί η συνταγματικό-τητα στην εφαρμογή των επί-μαχων πράξεων.

Οι προϋποθέσεις της συνταγ-ματικότητας που τέθηκαν απότους δικαστές είναι ότι σε πε-ρίπτωση που η γερμανικήσυμμετοχή ξεπερνά τα συμ-φωνημένα 190 δις ευρώ θαπρέπει προηγουμένως ναέχει εγκριθεί από την Bun-denstag.

Αξίζει να σημειωθεί πως ηοποιαδήποτε μελλοντικήαπόφαση για τον μόνιμο μη-χανισμό στήριξης θα πρέπει,σύμφωνα με την απόφασητου Γερμανικού Δικαστη-ρίου, να τίθεται προς ψή-φιση και στα δύο σώματατου Γερμανικού Κοινοβου-λίου Bundenstag και Bun-densrat.

Βέβαια, η δεύτερη προϋπό-θεση είναι αντίθετη στηνρήτρα εμπιστευτικότητας πουεμπεριέχεται στην Συνθήκηγια την ΕΕ.

Παρόλα αυτά είναι θέμα εξαι-ρετικής σημασίας και θα πρέ-πει να ενημερώνονται για τιςδραστηριότητες του ESM οιΓερμανοί Βουλευτές.

Μία αντίθετη ετυμηγορία τουΣυνταγματικού Δικαστηρίουτης Γερμανίας, όπως είναι κα-τανοητό, θα έθετε σε κίνδυνοτην λειτουργία του συστήμα-τος διάσωσης των υπερχρεω-μένων κρατών τηςΕυρωζώνης, καθώς ο Πρό-εδρος της Γερμανικής Δημο-κρατίας, δεν θα μπορούσε ναεπικυρώσει τις σχετικές με το

θέμα αποφάσεις των νομοθε-τικών οργάνων.

Κλείνοντας, θα πρέπει ναεστιάσουμε στην σημασία τηςαπόφασης καθώς σε περί-πτωση διαφορετικής απόφα-σης του ΣυνταγματικούΔικαστηρίου ο μόνιμος μηχα-νισμός στήριξης θα αντιμετώ-πιζε πολλά και σημαντικά

προβλήματα με αποτέλεσμα ναέθετε σε κίνδυνο τα υπερχρεω-μένα κράτη.Παρόλα αυτά οι δικαστές τηςΚαρλσρούης αποφάσισαν θε-τικά για το θέμα αυτό με απο-τέλεσμα να μην επηρεαστεί ομόνιμος μηχανισμός διάσω-σης, ο οποίος αναμένεται ναδώσει ανάσα στα υπερχρεω-μένα κράτη της Ευρωζώνης.

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ

“ΝΑΙ”από το Συνταγματικό

Δικαστήριοτης Γερμανίας

στον ESMΤην Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012 το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας έδωσε το πράσινο φως στονΠρόεδρο της Γερμανικής Δημοκρατίας Γιοακίμ Γκάουκ

προκειμένου να μπορέσει να επικυρώσει τους νόμουςτου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Συμφώνου για την Δημοσιονομική Σταθερότητα.

Page 9: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

Ξεκίνησε ήδη η μεγάλη επιστροφή του Σεπτέμβρη που δεν είναι άλλη από αυτήτων φοιτητών στα πανεπιστημιακά έδρανα γι' ακόμη μια φορά ή για πρώτηφορά. Οι περισσότεροι από μας γυρίζουμε νωρίς-νωρίς απ' τις διακοπές και την ξεκούραση λόγω κάποιου μαθήματος που μας ταλαιπωρεί καιτον Σεπτέμβριο. Υπάρχουν κι άλλοι βέβαια που έχουν ξεμπερδέψει κι απολαμβάνουν ακόμα έναν μήνα διακοπών. Αλλά κανείς δεν ξεφεύγει.

Όλοι, αργά ή γρήγορα, θα επιστρέψουν με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς για να ζή-σουν ένα πανεπιστημιακό έτος, όπως όλα τ' άλλα.

Και εξηγούμαι. Στα πανεπιστήμια σχεδόν τίποτα δεν φαίνεται νααλλάζει χρόνο με το χρόνο. Ξεκινάμε με την εξεταστική που ποτέδεν καταφέρνει να ολοκληρωθεί, καθώς την προλαβαίνουν οικαταλήψεις. Κάθε χρόνο, για κάθε σκοπό, εθιμοτυπικά σχεδόντο Σεπτέμβρη αρχίζουν οι καταλήψεις. Κρατάνε 2-3 βδομάδεςκαι ξαφνικά η συνέλευση αποφασίζει να τη λήξει, χωρίς βέβαινα έχει ικανοποιηθεί κάποια από τις απαιτήσεις της. Έτσι η χρο-

νιά συνεχίζεται με την εξεταστική να ''στριμώχνεται'' κυριολεκτικά ανάμεσα σε μαθήματα καισε Σαββατοκύριακα και το να περάσεις μάθημα γίνεται άθλος του Ηρακλή.Και μετά αρχίζουν τα μαθήματα που στην αρχή δεν πατάς γιατί θες να χαλαρώσεις λίγο από τοφόρτο της εξεταστικής, θες και να βγεις με τους φίλους σου να τους χορτάσεις... Και το έναφέρνει τ' άλλο και τρέχεις τέλη Νοεμβρίου να δεις τι είπε ο καθηγητής ότι είναι S.O.S. ,και ναμαζέψεις σημειώσεις από 'δω κι από 'κει. Ύστερα ερχεται η εξεταστική του Ιανουαρίου και ξανάπρος τη δόξα τραβάς.Όλα αυτά αλλάζουν στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με κάποιον πρωτοετή. Γι' αυτόντο ακαδημαϊκό έτος ξεκινά λίγο νωρίτερα. Από τον Αύγουστο ίσως, αν πρόκειται να σπουδά-σει σε άλλη πόλη, οπότε και αρχίζει να ψάχνει για σπίτι κοντά στη σχολή του, ή αρχές Σεπτεμ-βρίου που αρχίζει να ψάχνεται για το πώς γίνονται οι εγγραφές και τι του χρειάζεται.Οι πρωτοετείς ξεχωρίζουν πολύ εύκολα. Το βλέμμα τους κρύβει κάποιο άγχος και μια κινητι-κότητα. Θα δεχτούν πολύ εύκολα τη βοήθειά σου και δεν θα σε κοιτάξουν καχύποπτα, ακόμακι αν ανήκεις στην οποιαδήποτε παράταξη, πράγμα που στα επόμενα έτη δεν συμβαίνει ποτέ.Κοιτάνε το κτίριο του πανεπιστημίου σαν χαμένοι, σαν να αναζητούν κάποιο μυστικό πέρα-σμα, όπως κάναμε όλοι μας όταν πρωτομπήκαμε στη σχολή. Απορροφούν κάθε πληροφορίαπου θα τους δώσεις και νιώθεις ότι θέλουν να τα μάθουν όλα μια κι έξω και να αποτινάξουντα σχολικά χρόνια από πάνω τους.Η φετινή χρονιά φοβάμαι πως δεν θα διαφέρει σχεδόν καθόλου απ' τις προηγούμενες. Το ναβελτιωθεί η ακαδημαϊκή ζωή στο σύνολό της μοιάζει ανέφικτο, ουτοπικό. Ούτε όμως το να χει-ροτερεύσει μου μοιάζει πιθανό. Δεν πιστεύω σε καταστροφολογίες και δυσοίωνες προβλέ-ψεις. Τα πανεπιστήμια θα συνεχίσουν να φυτοζωούν όπως κάνουν χρόνια τώρα. Τα χειρότεραπου βλέπουν κάποιοι μοιάζουν με διαδόσεις που γίνονται αφορμές για επανάληψη των ίδιωνκαι των ίδιων κάθε χρόνο.Κλείνοντας, θα ευχηθώ καλή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλους, με περασμένα μαθήματα και αξέ-χαστη φοιτητική ζωή και καλή τύχη στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Ειδικά στους πρωτοε-τείς, θέλω να πω να μην ψαρώνουν μ' αυτά που ακούνε, να προσέχουν τις παγίδες και ναπεράσουν τέσσερα ή παραπάνω όμορφα χρόνια, χωρίς άγχος, αλλά με όρεξη για να γνωρί-σουν και να ζήσουν τα πάντα.

Υ.Γ. Θα έλεγα και “καλό χειμώνα”, αλλά θεωρώ πως είναι ακόμα νωρίς και δεν είναι δίκαιοκαι για το φθινόπωρο... Επομένως, “καλές βροχές” !

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘12

ΤEΡΜΑ ΤΟ ΔΙAΛΕΙΜΜΑ,ΤΑ ΚΕΦAΛΙΑ ΜEΣΑ...

ΤHΣΙΩΑΝΝΑΣ ΛΙΟΥΤΣΙΑ Φοιτήτρια Φιλοσοφικής Α.Π.Θ.

Page 10: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘12UNIVERSITYPRES

| | ΑΠΟΨΕΙΣ10

Εντυπωσίασανοι Ολυμπιακοί Αγώνεςτου Λονδίνου

διεπρεψαν οι αθλητεσολων των αγωνισματωνστουσ παραΟλυ-μπιακουσ

Με επιτυχία διεξάχθηκαν οι 30οί Ολυμπιακοί Αγώνες στην πρω-τεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, το Λονδίνο.Η τελετή έναρξης των 30ων Ολυμπιακών Αγώνων του 2012,πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου, στο Ολυμπιακό στάδιο τουΛονδίνου.Δισεκατομμύρια άνθρωποι από όλων τον κόσμο παρακολούθη-σαν με ενδιαφέρον τους αγώνες, ενώ παρέλασαν και έλαβανμέρος συνολικά 10.500 αθλητές, από 204 χώρες. Πρώτη χώραπου παρέλασε όπως πάντα, ήταν η Ελλάδα η οποία «γέννησε»τους αγώνες, ενώ τελευταία ήταν η διοργανώτρια χώρα, Με-γάλη Βρετανία.Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της τελετής έναρξης, έφερε τον ποι-ητικό τίτλο «Τα νησιά των θαυμάτων», σε σκηνοθετική επιμέ-λεια του βραβευμένου με Όσκαρ Ντάνι Μπόιλ. Η βραδιά τηςτελετής έναρξης, κόστισε 27 εκατομμύρια λίρες. Σύμφωνα μετον Ντάνι Μπόιλ, σκοπός του ήταν να «παντρέψει» την Βρετα-νική ιστορία με την σύγχρονη πραγματικότητα της χώρας. Κάτιτο οποίο πέτυχε. Η τελετή έναρξης του Λονδίνου εμπεριείχε διά-φορες πρωτοτυπίες, κερδίζοντας τον ενθουσιασμό των τηλεθε-ατών αλλά και των θεατών. Τα εισιτήρια άγγιζαν μέχρι και τις2.012 λίρες στην τελετή έναρξης.

Με ένα μεγάλο Big Bang ξεκίνησαν το βράδυ της 29ης Αυ-γούστου και οι 14οι Παραολυμπιακοί Αγώνες 2012 στο Λον-δίνο, με το διάσημο αστροφυσικό Steven Ηawking να δίνειτο σύνθημα για την έναρξη της μεγάλης γιορτής με τίτλο"Διαφώτιση".

Εκατοντάδες εθελοντές αναπαράστησαν τη δημιουργία τουκόσμου σύμφωνα με τη θεωρία του Big Bang σε ένα φαντα-σμαγορικό θέαμα που κράτησε πάνω από 3,5 ώρες. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν όταν στην τελετή εμ-φανίστηκε η βασίλισσα Ελισάβετ, έχοντας στο πλευρό τηςτον πρόεδρο της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής. Στητελετή παρευρέθηκαν επίσης ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με τηνΔούκισσα του Cambridge, ο πρίγκιπας Edward με τη σύ-ζυγό του και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας David Cameronμε τη σύζυγό του.Η Φλόγα αφού πέρασε από τους Παραολυμπιακούς αθλη-τές, Τζο Τάουνσεντ στον Ντέιβιντ Κλαρκ, κατέληξε στην κά-τοχο του χρυσού μεταλλίου στους αγώνες της Ρώμης το1960, Μάργκαρετ Μάουγκαν, η οποία και άναψε το βωμό.

Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε από 61 αθλητές και αθλήτριεςκαι συνολικά 110 μέλη. Όλοι τους διέπρεψαν με τις συμμε-τοχές και τις επιδόσεις τους χαρίζοντας στη χώρα μας 12 με-τάλλια και την ικανοποίηση στους συμμετέχοντες πωςμπορούν με την προσπάθειά τους να αναδεικνύουν την απί-στευτη δύναμη που κρύβουν.

Η ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ Αφού στην τελετή έναρξης ο Ντάνι Μπόιλ, «πάντρεψε» μεεπιτυχία την ιστορία της Βρετανίας με τη σημερινή πραγ-ματικότητα, ο σκηνοθέτης της τελετής λήξης Κιμ Γκάβιν,έστησε ένα ξέφρενο disco party... με μια έντονη γεύση απότην δεκαετία των 90’s και όχι μόνο...Με ιδιαίτερο τρόπο οι Βρετανοί «ανέστησαν» τον ΤζονΛένον τραγουδώντας το «imagine», σε ένα video art τοοποίο επιμελήθηκε η Γιόκο Όνο, ενώ η μορφή του σχη-ματίστηκε στο κέντρο του σταδίου. Επίσης σε βίντεο εί-δαμε τον Φρέντι Μέρκιουρι, στη συναυλία των Queen στοΓουέμπλεϊ το 1986. Ευχάριστα εντυπωσίασε ο βρετανός ηθοποιός ΤίμοθιΣπαλ, υποδυόμενος τον Τσόρτσιλ να βγαίνει από την κο-ρυφή του ομοιώματος του Big Ben. Μεταξύ άλλων τραγούδησαν, οι pet shop boys, οι mad-ness, ο Ρέι Ντέιβις, ο Τζώρτζ Μάϊκλ, οι Kaiser chief, η ΆννυΛένοξ, οι bond, η Τζέσι Τζέι, ο Μπράϊαν Μέι και Ρότζερ Τέι-λορ από τους Θρυλικούς Queen ενώ ευχάριστη έκπληξηγια τους φαν της pop ήταν η επανένωση των Spice Girls. Στην Τελετή επίσης παρέλασαν τα τρία πιο διάσημα μον-τέλα του πλανήτη: η Νάομι Κάμπελ, η Κέϊτ Μος και η Τζώρ-τζια Μέι. Οι who είχαν την τιμητική τους, τραγουδώνταςτέσσερα τραγούδια από τις δεκαετίες 1960 και 1970.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου, έχουν περάσειπλέον στην Ιστορία. Ήταν μια από τις καλύτερες διορ-γανώσεις των τελευταίων ετών καθώς άφησαν τις πιοόμορφες εντυπώσεις σε όλη την υφήλιο. Οι επόμενοιαγώνες θα διεξαχθούν το 2016 στη πρωτεύουσα τηςΒραζιλίας, το Ρίο ντε Τζανέιρο.

ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝΤα περισσότερα μετάλλια απέσπασαν οι Η.Π.Α. συγκεντρώνοντας 104 μετάλλια -τα 46 χρυσά.Την δεκάδα συμπληρώνουν: η Κίνα, η Μεγάλη Βρετανία, η Ρωσία, η Νότια Κορέα, η Γερμανία,η Γαλλία, η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Αυστραλία. Συγκινητική ήταν η προσπάθεια του αθλητή Oscar Pistorius που αγωνίστηκε με τεχνητά μέλη στονστίβο στα 400μ., τερματίζοντας δεύτερος στην πρώτη σειρά των προκριματικών με χρόνο 45.44. Η Ελλάδα βρέθηκε στην 75η θέση στη λίστα των μεταλλίων. Οι Έλληνες αθλητές που κατάφε-ραν να αποσπάσουν μετάλλιο είναι ο Ηλίας Ηλιάδης, χάλκινο στο Τζούντο και η Αλεξάνδρα Τσιά-βου με την Χριστίνα Γιαζιτζίδου ομοίως με χάλκινο μετάλλιο στην κωπηλασία.

Page 11: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER
Page 12: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘12UNIVERSITYPRES

| | ΑΠΟΨΕΙΣ12

κι έγινε

Πες το

ΤΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗ

το 23,6% εκτοξεύθηκε η ανεργία στηχώρα το β’ τρίμηνο για φέτος, κατά 7 και

πλέον μονάδες υψηλότερα από το αντίστοιχοτρίμηνο του 2011 (ποσοστό 16,3%) και από22,6% το α’ τρίμηνο εφέτος. Οι άνεργοι ανήλ-θαν σε 1.168.761 άτομα, καθώς τον τελευταίοχρόνο περίπου 1.000 πολίτες κάθε ημέρα χά-νουν την εργασία τους (β’ τρίμηνο πέρυσι,810.821 άτομα). Η απασχόληση μειώθηκε κατά1,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο καικατά 8,7% σε σχέση με το β τρίμηνο 2011. Οαριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 4,3% σεσχέση με το πρώτο φετινό τρίμηνο.

Εφιαλτικά είναι τα στοιχεία για τους νέους 15-24 ετών, όπου η ανεργία έφτασε στο 53,9% καιειδικά για τις νέες γυναίκες, στο 62,1%. Σοκ,επίσης, προκαλεί το γεγονός ότι οι μακροχρό-νια άνεργοι (που αναζητούν εργασία πάνω απόένα έτος) έφτασαν στο 59% του συνόλου τωνανέργων, ενώ ειδικά στη Δυτική Μακεδονία πε-ρίπου ένας στους τρεις είναι άνεργος (ποσο-στό ανεργίας 30%). Ειδικότερα, από τηνανάλυση των στοιχείων της έρευνας εργατι-κού δυναμικού της Ελληνικής ΣτατιστικήςΑρχής (ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτουν τα εξής:� Ο αριθμός των ανέργων (1.168.761 άτομα)αυξήθηκε το β’ τρίμηνο φέτος κατά 4,3% σεσχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά44,2% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2011.� Η ανεργία παραμένει «γένους θηλυκού»,καθώς το ποσοστό ανεργίας των γυναικών(27,3% εφέτος από 20% πέρυσι), είναι σημαν-τικά υψηλότερο από εκείνο των ανδρών (20,8%από 13,7%).� Ηλικιακά, πλήττονται κυρίως οι νέοι 15 -24 ετών (53,9% το β’ τρίμηνο εφέτος από43,1% το β’ τρίμηνο πέρυσι) και η πλέον πα-ραγωγική ηλικία 25 - 29 ετών (36,8% από27,7%). Ακολουθούν οι ηλικίες, 30 - 44 ετών(22,3% από 14,9%), 45 - 64 ετών (16% από10,1%) και 65 ετών και άνω (4,2% από 1,8%).� Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, τουψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται

στη Δυτική Μακεδονία (30% εφέτος από 23,1%πέρυσι), στη Στερεά Ελλάδα (28,4% από16,9%)και στην Κεντρική Μακεδονία (25,1% από18,8%). Ακολουθούν, η Δυτική Ελλάδα (24,6%από 16,1%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη(24% από 20,7%), η Αττική- όπου διαμένουν ταπερίπου 2/3 του πληθυσμού της χώρας (23,8%από 15,6%), η Κρήτη (22,6% από 13,4%), η Ήπει-ρος (22,1% από 16,1%), η Θεσσαλία (21,9% από15,4%) και το Βόρειο Αιγαίο (21,7% από 14,1%).Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίαςπαρατηρείται στις Ιόνιους Νήσους (14,3% από14%), στο Νότιο Αιγαίο (15,3% από 13,7%) καιστην Πελοπόννησο (19,9% από 13,1%).

Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, η κατανομή της ανεργίας, έχει ως εξής: Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατη-ρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλουσχολείο (35,8%). Ακολουθούν τα άτομα πουέχουν απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης και ταάτομα με πτυχία Ανώτερης Τεχνολογικής

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (26%). Τα χα-μηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσουςέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (12,9%)και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκ-παίδευσης (16,2%).Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούνμισθωτή απασχόληση, το 45,7% αναζητάαποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το47,6% αναζητά πλήρη αλλά στην ανάγκηείναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερικήαπασχόληση. Τέλος, το 6,6% αναζητά μερικήαπασχόληση ή δεν ενδιαφέρεται αν θα βρειμερική ή πλήρη απασχόληση. Ένα ποσοστόανέργων (5,5%) απέρριψε κάποια πρότασηανάληψης εργασίας, κυρίως επειδή δεν ήτανικανοποιητικές οι αποδοχές (29,5%), δεν εξυ-πηρετούσε ο τόπος εργασίας (25,4%) και δενεξυπηρετούσε το ωράριο (18%).

Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδήόσων εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγοράεργασίας αναζητώντας απασχόληση, ανέρχε-ται στο 23,3% του συνόλου των ανέργων, ενώοι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν

από 12 μήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα εάνείναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούναντίστοιχα το 59%. Το ποσοστό ανεργίας τωνατόμων με ξένη υπηκοότητα, είναι μεγαλύτεροαπό το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων(32,5% έναντι 22,7%). Επίσης, το 71,1% τωνξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, πο-σοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντί-στοιχο των Ελλήνων, το οποίο είναι 51,7%.Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε3.793.147 άτομα και η απασχόληση μειώθηκεκατά 1,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρί-μηνο και κατά 8,7% σε σχέση με το β’ τρίμηνο2011. Το β’ τρίμηνο φέτος, βρήκαν απασχόληση76.837 άτομα, τα οποία ήταν άνεργα πριν απόένα έτος. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διά-στημα, 36.869 άτομα μετακινήθηκαν από τονοικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε θέσειςαπασχόλησης.

Αντίθετα, 224.691 άτομα, τα οποία ένα χρόνοπριν ήταν απασχολούμενα, σήμερα είναιάνεργα και άλλα 97.939 άτομα που ήταν απα-σχολούμενα, είναι πλέον οικονομικά μηενεργά. Επιπλέον, 118.153 άτομα, που πριν έναέτος ανήκαν στον οικονομικά μη ενεργό πλη-θυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζη-τώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα. Ανάτομέα της οικονομίας, παρατηρείται ότι σεόλους τους τομείς καταγράφεται μείωση στοναριθμό των απασχολούμενων σε σχέση με τοαντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Στον πρωτογενήτομέα, η μείωση ανέρχεται σε 3,1%, στον δευ-τερογενή σε 15% και στον τριτογενή σε 8,1%.Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρ-χεται στο 7,3% του συνόλου των απασχολου-μένων. Ενώ, το ποσοστό των μισθωτών, τοοποίο εκτιμάται σε 63,2%, εξακολουθεί ναείναι χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρω-παϊκής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο80% του συνόλου των απασχολουμένων. Καιέπεται και συνεχεία…

Σ

Θεωρούμαι πλέον τελειόφοιτος οικονομικού τμήματος. Θεωρη-τικά έχω όλο τον κόσμο στα πόδια μου. Έχω χρόνο, λόγω τουνεαρού της ηλικίας μου, να κάνω τα όνειρα μου πραγματικό-τητα. Αυτά έλεγα πριν 4 χρονιά που μπήκα στην σχόλη. Τώραόμως έχω αλλάξει μυαλά. Όχι γιατί έχω άλλες προτιμήσειςάλλα επειδή πρέπει να χορέψω και εγώ με τον ρυθμό που μουχτυπάνε το ντέφι... Όχι μονό είμαι άνεργη και ψ άχνω απε-γνωσμένα εργασία για να βγάζω τα αναγκαία άλλα έθαψ ακαι όσα όνειρα είχα στο μπαούλο με τα ενθύμια. Έβαλα καιμπόλικη ναφθαλίνη να μην τα πιάσει ο σκόρος… Ίσως μετά απόχρόνια, που ξέρεις μπορεί να το ξαναανοίξω... Τουλάχιστον ναείναι καλοδιατηρημένα… τα όνειρα και οι προσδοκίες μου…

“Λεμονάκη Στέλλα, ετών 23,

Τελειόφοιτος οικονομικού τμήματος -άνεργη

Το peak της ανεργίας…

Page 13: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

ΑΦΙΕΡΩΜΑΣΤΗΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Page 14: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

Σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και άκρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας, η διαβίου μάθηση και η διαρκής βελτίωση των ικανοτήτων αποτελεί καθοριστικό πα-ράγοντα τόσο για την προσωπική εξέλιξη των ατόμων όσο και για την γενικότερηοικονομική ανάπτυξη. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω της συνεχούςεκπαίδευσης βελτιώνει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των ατό-μων, δίνοντας τους παράλληλα αναγκαία εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελμα-τική σταδιοδρομία.Το e-learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνι-κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) λειτουργεί με επιτυχία απότο 2001 και παρέχει προγράμματα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσηςπου διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας κυρίως, τηνεφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Τασυγκεκριμένα προγράμματα έχουν σχεδιασθεί και αναπτυχθεί από έμπειρους στο αν-τίστοιχο επιστημονικό πεδίο καθηγητές και ειδικούς εμπειρογνώμονες με ιδιαίτερησυγγραφική καταξίωση. Όλα τα νέα προγράμματα που αναπτύσσονται, προσανατο-λίζονται στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απόλυτα συνυφασμένεςμε τις εξελίξεις που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον τόσο σε Ευρωπα'κό επίπεδο όσοκαι σε επίπεδο πρόβλεψης των εξελίξεων στην ελληνική οικονομία.Μέχρι σήμερα, 12η χρονιά λειτουργίας των εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προ-γραμμάτων, το e-learning του ΕΚΠΑ έχει υλοποιήσει τριάντα κύκλους σπουδών καιέχει δεχτεί συνολικά περισσότερες από 35.000 αιτήσεις συμμετοχής, ενώ σταπρογράμματα έχουν συμμετάσχει περί τα 15.000 άτομα. Παράλληλα, έχει υλο-ποιηθεί πλήθος προγραμμάτων εταιρικής κατάρτισης, αλλά και προγράμματα πουυλοποιούνται σε συνεργασία με τρίτους φορείς. Τα προγράμματα διεξάγονται αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως μέσω Διαδικτύου καιαπευθύνονται σε άτομα κάθε ηλικιακής ομάδας που είτε ξεκινάνε σήμερα την επαγ-γελματική τους σταδιοδρομία, είτε εργάζονται ήδη ως στελέχη σε επιχειρήσεις καιενδιαφέρονται να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να γίνουν πιο ανταγω-νιστικοί στην αγορά εργασίας.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν από ένα εύρος 150 προγραμμάτωνπροπτυχιακής και μεταπτυχιακής επιμόρφωσης που κατηγοριοποιούνται σε 20εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και οδηγούν στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδί-κευσης ή Επιμόρφωσης.

01. Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων02. Marketing και Πωλήσεις03. Χρηματοοικονομική και Τραπεζική04. Λογιστική05. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού06. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη07. Προσωπικές Ικανότητες08. Περιβάλλον και Ανάπτυξη09. Υγεία10. Ψυχολογία - Ψυχιατρική11. Ειδική Αγωγή

12. Νοσηλευτική

13. Διαιτολογία - Διατροφή

14. Παιδαγωγικά

15. Τουριστικά

16. Επαγγελματική Κινητικότητα

17. Επιχειρηματικότητα

18. Business Intelligence and Business Analytics

19. Future Analytics

20 Άλλοι Τομείς

Προσφερόμενες Κατευθύνσεις

Η παρακολούθηση των Προγραμμάτων γίνεται μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικήςπλατφόρμας και περιλαμβάνει καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη προσαρμοσμένηστις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός τους έγκειταιστην «αυτονομία» που παρέχουν, υπό την έννοια ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυ-νατότητα μελέτης, ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωσητης φυσικής τους παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Το συγκεκριμένοεκπαιδευτικό μοντέλο ακολουθείται επιτυχώς για 12η συνεχή χρονιά και διαθέτειΠιστοποίηση Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας κατά ISO9001:2008.

Για το νέο ακαδημα'κό έτος 2012-2013 θα ισχύσουν νέα μειωμένα δίδακτρα σταπρογράμματα και σε όσους πραγματοποιήσουν εγγραφή στον τρέχοντα εκπαιδευ-τικό κύκλο (30Α) θα προσφερθεί εντελώς δωρεάν μία υπηρεσία καθοδήγησης στηνεκπαίδευση και την εργασία.

Αίτηση Συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ και απόφοιτοιδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική εργασιακή εμπειρία.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 26/10/2012 – Έναρξη Μαθημάτων 29/10/2012

Site : http://elearn.elke.uoa.grE-mail : [email protected]

Τηλ.: 210 3689354, 210 3689381, Fax: 210 3689352

Σε μία περίοδο που η κρίση έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας αλ-λάζοντας συνήθειες και νοοτροπίες, σε μία περίοδο που η ανεργίααγγίζει έναν στους τρεις νέους μετατρέποντας την εργασιακή ανα-σφάλεια σε καθημερινότητα και με την ελπίδα στον ορίζοντα να

αχνοφέγγει κάπου στο 2020, το ερώτημαπου βασανίζει τους φοιτητές και νέους πτυ-χιούχους είναι, και τώρα τι κάνουμε;

Οι δυνητικοί αυριανοί εργοδότες κατηγο-ριοποιούνται στον Ελληνικό δημόσιο καιιδιωτικό τομέα και τον δημόσιο και ιδιω-τικό τομέα άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. ήάλλων χωρών.Όπως όλοι έχουν πλέον διαπιστώσει, ταπράγματα για το δημόσιο τομέα της Ελλά-δας δεν είναι και τόσο ευοίωνα, καθώς οιαπαιτήσεις για μείωση των δαπανών δεναφήνουν περιθώρια για νέες προσλήψεις.Όσο για τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα,οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί κατακόρυφα,αντιστρόφως ανάλογα με τις αποδοχές.

Στο εξωτερικό τα πράγματα είναι ακόμα αρκετά καλύτερα ωςπρος τις εργασιακές ευκαιρίες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στοδημόσιο τομέα. Πλην όμως, για να είναι σε θέση να διεκδικήσειαυτές τις ευκαιρίες ένας νέος από την Ελλάδα πρέπει να διαθέ-

τει τα προσόντα που θα τον καταστήσουν επιλέξιμο, δηλαδήπτυχία ευρωπαϊκού κύρους, άριστη γνώση δύο τουλάχιστονξένων γλωσσών και όρεξη για δουλειά.

Τα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια προέβλεψαν αυτές τις εξελίξεις καιπροετοίμασαν τους φοιτητές τους μέσω των προγραμμάτων «δι-πλών πτυχίων» που λειτουργούν ήδη από το 2005. Η φοιτητικήκινητικότητα και η υποχρέωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκη-σης σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. που προβλέπονται πλέον σταπερισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα των ευρωπαϊκών Πα-νεπιστημίων, βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Για όσους πτυχιούχους δεν επιθυμούν τον εκπατρισμό, ή δεν μπο-ρούν για πρακτικούς λόγους να βγουν εκτός Ελλάδας, η λύση πουαπομένει είναι το επιχειρείν. Αλλά και εκεί οι δυνατότητες της ελλη-νικής αγοράς είναι περιορισμένες και απαιτείται διεύρυνση των ορι-ζόντων σε αγορές εκτός Ελλάδας είτε πρόκειται για προϊόντα είτε γιαυπηρεσίες, κάτι που προϋποθέτει επαγγελματικά προσόντα εγνω-σμένου ευρωπαϊκού κύρους και άριστη χρήση ξένων γλωσσών.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές των ελληνικών Πανεπιστη-μίων και ΤΕΙ θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις προτεραιότητεςτους και να επιλέξουν διαδρομές που θα τους επιτρέψουν να πολ-λαπλασιάσουν τα προσόντα τους χωρίς χαμένα χρόνια σπουδών. Οι δυνατότητες παράλληλης φοίτησης που παρέχει το ΓαλλικόΚολλέγιο IdEF που συμπράττει με το Πανεπιστήμιο Paris 13 της

Σορβόννης, επιτρέπουν στους έλληνες φοιτητές να αποκτήσουν τοαναγνωρισμένο πτυχίο του Πανεπιστημίου Paris 13 στους τομείςΝομικής, Οικονομίας και Διοίκησης με φοίτηση στην Αθήνα. Οι φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που έχουν ολοκληρώσει επιτυ-χώς όλα τα μαθήματα των τριών πρώτων ετών της σχολής τους καιπιστοποιούν 180 ECTS μπορούν να ζητήσουν κατάταξη στο δεύτεροέτος της νομικής σχολής ή της σχολής οικονομίας και διοίκησης.

Τα προγράμματα είναι προσαρμοσμένα με τέτοιο τρόπο που ναείναι εφικτή η παρακολούθηση και η επιτυχής φοίτηση και στιςδύο σχολές. Οι διδασκαλίες γίνονται στα ελληνικά, γαλλικά καιαγγλικά και παρέχεται η δυνατότητα ταχύρρυθμης εκμάθησης καιτων δύο ξένων γλωσσών.

Τέλος, οι φοιτητές του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF, ως φοιτητές τουΠανεπιστημίου Paris 13, έχουν δικαίωμα συνέχισης των σπουδώναυτόματα και δωρεάν στο Παρίσι, συμμετέχουν στα προγράμματαErasmus του Πανεπιστημίου και αξιοποιούν τις συνεργασίες τουΠανεπιστημίου για πρακτική άσκηση στην Ευρώπη.

Επειδή οι σπουδές είναι μία επένδυση καθοριστική για το μέλλοντων νέων, σε περιόδους κρίσης οι εύκολες σπουδές δε δίνουν ελ-πίδα. Προγράμματα αριστείας όπως οι παράλληλες σπουδές, μπο-ρεί να είναι απαιτητικά ως προς την προσπάθεια που χρειάζεται,αλλά η επαγγελματική υπεραξία που προσδίδουν στους επιτυ-χώς αποφοιτήσαντες είναι ανεκτίμητη.

TOY ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΓενικός Διευθυντής του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF πουσυμπράττει με το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris 13 membre de Sor-bonne Paris Cité

Παράλληλες σπουδές και σπουδές αριστείαςΗ ΑΠAΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓIΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘12ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

UNIVERSITYPRES

Page 15: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

Business Administration

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (HRM)

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δράσεων μέσω

Internet και Social Media

Banking and International Finance

Business Analytics I

Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές

Επιστήμες με τη Χρήση του SPSS

Project Management

Εταιρική Διακυβέρνηση

Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση

Tourism Management and Marketing

Διοίκηση για Μηχανικούς

Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Διατροφικών

Κρίσεων

Εξωστρέφεια Επιχειρήσεων Παραγωγής

Τροφίμων: Ποιοτικός Έλεγχος. Τυποποίηση.

Επισήμανση. Οργάνωση Εξαγωγών

HACCP: Food - borne Biological Hazards Analysis

Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Εκπαίδευση στη Μετάφραση

Διδακτική Φυσικών Επιστημών

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής στο Σχολείο και

την Οικογένεια

Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία

Ολοκληρωμένη Προετοιμασία Υποψηφίων GMAT

Advanced Business Management

Marketing and Communication Management

Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων

Customer Relationship Management

Top Management Assistant

Αναλυτική Λογιστική σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.

Law and Economics

Διαχείριση Ολικής Ποιότητας

Διατροφή, Μεσογειακή Δίαιτα και Αντιμετώπιση

Καρδιαγγειακών Νοσημάτων

Χημεία Τροφίμων και η Τεχνολογία της Διατροφής

Ανάπτυξη Προγραμμάτων Προαγωγής και

Αγωγής της Υγείας

Ιατρική Ψυχολογία

Ο Ύπνος και οι Διαταραχές του Ύπνου

Εφηβική Υγεία - Ψυχολογία και Συμπεριφορά

του Εφήβου

Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και

Πρώτες Βοήθειες

Κλινική Διατροφή

Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Θεολογία και Ζωή

Ελληνικός Μουσικός Πολιτισμός και Εκπαίδευση

Ελληνισμός και Δύση

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Ειδική Αγωγή

Η παρακολούθηση των Προγραμμάτων γίνεται μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και περιλαμβάνει καθημερινή εκπαιδευτικήυποστήριξη προσαρμοσμένη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και διαρκή Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Τοσυγκεκριμένο εκπαιδευτικό μοντέλο ακολουθείται επιτυχώς για 12η συνεχή χρονιά και διαθέτει Πιστοποίηση Διαχείρισης ΣυστήματοςΠοιότητας ISO.Παράλληλα, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ενσωματώνει σύγχρονες μεθοδολογίες εντοπισμούεπαγγελματικών δεξιοτήτων, προκειμένου να επιτυγχάνεται η μεταφορά και η αξιοποίηση της γνώσης στον εργασιακό χώρο.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν από ένα εύρος 150 προγραμμάτων προπτυχιακής και μεταπτυχιακής επιμόρφωσης πουκατηγοριοποιούνται σε 20 εκπαιδευτικές κατευθύνσεις και οδηγούν στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης ή Επιμόρφωσης.

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò êáé ãéá ôçí õðïâïëÞ ôçò áßôçóÞò óáò ìðïñåßôå íá ðëïçãçèåßôå óôçí éóôïóåëßäá: http://elearn.elke.uoa.gr

üðïõ ðáñïõóéÜæåôáé áíáëõôéêÜ ôï óýíïëï ôùí ðñïóöåñïìÝíùí åêðáéäåõôéêþí ðñïãñáììÜôùí. Åðßóçò, ìðïñåßôå íá åðéêïéíùíÞóåôå

ìå ôç Ãñáììáôåßá ôùí ðñïãñáììÜôùí óôá ôçëÝöùíá 210.36.89.354 êáé 210.36.89.381,

Þ íá óôåßëåôå e-ma il óôç äéåýèõíóç: [email protected].

Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού ΠανεπιστημίουΑθηνών (ΕΚΠΑ), συνεχίζοντας την πρωτοπορία του στο χώρο της εξ Αποστάσεως (μέσω Διαδικτύου)Εκπαίδευσης, διαθέτει το νέο κύκλο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

ÊÅÍÔÑÏ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΚ του ΕΚΠΑ

Åî ÁðïóôÜóåùòÓõìðëçñùìáôéêÞ Åêðáßäåõóç

(30ος Κύκλος Πρόσκλησης

Ενδιαφέροντος)

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ, καθώς και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εμπειρία.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 26/10/2012 Έναρξη Παρακολούθησης: 29/10/2012

Νέα ΜΕΙΩΜΕΝΑ Δίδακτρακαι ΔΩΡΕΑΝ Υπηρεσίες Καθοδήγησης

σε Eκπαίδευση και Εργασία

Page 16: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός για την έννοια της δημι-ουργικότητας. Είναι μια πολύπλοκη έννοια που μπορεί να εξεταστείαπό τρεις οπτικές γωνίες: Από το πρίσμα της νοητικής διαδικασίας,από την πλευρά του ατόμου που δημιουργεί, ή, τέλος, από την ποι-ότητα του προϊόντος που προκύπτει.

Πώς είναι άραγε ένας δημιουργικός άνθρωποςκαι σε τι διαφέρει από τους υπόλοιπους;Ο δημιουργικός άνθρωπος δείχνει ευαισθησία στα προβλήματα του περιβάλλοντος. Έχει αισιόδοξηδιάθεση. Κάποιες φορές μπορεί να μας παραξενεύει με τον "επιπόλαιο" ενθουσιασμό του. Κατέχεταιαπό πνευματική ευλυγισία. Φαίνεται να αδιαφορεί για το κοινώς παραδεκτό και τέλος χρησιμοποιείτο χιούμορ πολλές φορές για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει στη ζωή.

Γιατί δεν καταφέρνουμε όλοι μας όμως να είμαστε δημιουργικοί;Κυρίως γιατί φοβόμαστε μην αποτύχουμε, μήπως αποδειχτούμε λίγοι στα μάτια των άλλων. Έναςάλλος λόγος είναι ότι φοβόμαστε να διαφέρουμε από τους άλλους (τάση για κομφορμισμό). Τα δη-μιουργικά άτομα εξ ορισμού διαφέρουν από τους υπόλοιπους ενώ για μια μεγάλη ομάδα ατόμων ητάση για ομοιομορφία είναι ένδειξη πνευματικής υγείας. Ας μην ξεχνάμε ότι μετά την ηλικία του δη-μοτικού σταματά να ενθαρρύνεται η δημιουργική σκέψη . Ήδη από το γυμνάσιο η δημιουργικότητααποθαρρύνεται μπροστά στην πιο συστηματική και ομοιόμορφη μάθηση, περνώντας έτσι το μήνυμαπως η δημιουργικότητα ισοδυναμεί αποκλειστικά με την καλλιτεχνικότητα. Ως αποτέλεσμα, τα παιδιάπου δεν είναι φανερά καλλιτεχνικοί τύποι, μεγαλώνουν με την ιδέα ότι δεν είναι ούτε δημιουργικοίκαι έτσι νιώθουν και ως ενήλικες. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει, καθώς είναι πιθανό να εκφράσει κανείςδημιουργικότητα, για παράδειγμα, μέσω μιας καινοτομίας ή μέσω της ανάπτυξης μιας ιδέας, ενός σχε-δίου ή ενός προϊόντος, μέσα ή έξω από τη δουλειά ή και ταυτόχρονα.

Μπορούμε να γίνουμε δημιουργικοί;Μπορούμε να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητά μας;

Η τέχνη διευκολύνει τη δημιουργικότητα. Η ποικιλία τωνυλικών, με τις διαφορετικές δυνατότητες και αποτελέ-σματα που αυτά προσφέρουν, βοηθά εξαιρετικά στην κι-νητοποίηση των δημιουργικών τάσεων των ατόμων. Οιτεχνικές, οι ασκήσεις, οι κατευθύνσεις ακόμα κι αν είναιτης μορφής "κλείστε τα μάτια και αφήστε το πινέλο να σαςοδηγήσει" δρουν με ένα ιδιαίτερα διευκολυντικό και προ-

στατευτικό τρόπο απέναντι στην καταπιεσμένη επιθυμία για διαφορετικότητα ή/και στην απωθημένηανάγκη για δημιουργία και ευχαρίστηση που μπορεί να εκφράζεται ως εξής: ‘το μόνο που θέλω είναι ναμουτζουρώσω χωρίς κανένα περιορισμό μια επιφάνεια της αρεσκείας μου’.Το ρίσκο αυξάνει τη δημιουργικότητα. Οι άνθρωποι που δεν ακολουθούν την πεπατημένη και δενφοβούνται να τολμήσουν είναι εκείνοι που τελικά κάνουν κάτι πρωτότυπο και παραμένουν δημι-ουργικοί.Μείωση του άγχους. Όσο πιο επιφυλακτικοί είναι οι άνθρωποι και συγκρατημένοι, τόσο λιγότεροδημιουργικοί είναι. Εμμένουν σε συγκεκριμένα μοτίβα και επιλογές και σαν αποτέλεσμα η δημιουρ-γικότητα τους μειώνεται.Κατάργηση της ρουτίνας: Το να περνά κανείς ελεύθερο χρόνο χωρίς συγκεκριμένους κανόνεςοδηγεί στην αύξηση της δημιουργικότητας.Δεν περιορίζουμε τη σκέψη μας. Οι δημιουργικοί άνθρωποι βάζουν λιγότερους περιορισμούςστη σκέψη τους όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με την επίλυση ενός προβλήματος.Ελεύθερος χρόνος: Δημιουργήστε χρόνο μέσα στην εβδομάδα και προσπαθήστε να κάνετε πράγ-ματα που δεν έχετε ξανακάνει. Ωθήστε τον εαυτό σας να σκεφτεί δημιουργικά.

Λέγεται ότι:«Όποιος φοβάται μήπως πέσει,

Είναι καταδικασμένος να σέρνεται!».Χαρά Ξενάκη, ΜΑ Ed, Παιδαγωγός - Δραματοθεραπεύτρια

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΕίμαστε δημιουργικοί; Και αν όχι μπορούμε να γίνουμε;

"Ο τρόπος, για να γίνετε δημιουργικοί και ναεπιτύχετε, είναι να διπλασιάσετε το ποσοστότων αστοχιών σας"

Thomas Watson, ιδρυτής της IBM

Πρόγραμμα «ΣπουδάΖω - Free Studies»Δημόσια και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και

του εξωτερικού προσφέρουν υποτροφίες και δωρεάν εκπαίδευσηΣε μια εποχή όπου η δυσαναλογία προσφοράς καιζήτησης απασχόλησης αγγίζει ύψη δυσθεώρητα, ηεκπαίδευση αποτελεί το σημαντικότερο εφόδιο γιατην ανάδειξη επαγγελματικών προοπτικών. Η οικο-νομική κρίση άλλωστε, σε κάθε της στροφή, υπο-γραμμίζει τη σημασία των σπουδών μέσω τηςεξειδίκευσης και της κατάρτισης που απαιτεί ακόμηκαι από τα νέα στελέχη που τώρα κάνουν τα πρώτατους βήματα.

Τι συμβαίνει όμως όταν τα δίδακτρα για τη συνέ-χιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό η και προπτυ-χιακό ακόμη επίπεδο είναι πέρα από τις οικονομικέςδυνατότητες του νέου και της οικογένειάς του; Οισυνθήκες του σήμερα έχουν μετατρέψει την εκπαί-δευση για πολλούς από δικαίωμα, σε μακρινόστόχο.

Ακολουθώντας τις συνιστώσες «ύφεση και ανάγκηγια εκπαίδευση», ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός«Equal Society – Κοινωνία Ισων Ευκαιριών», δια-μορφώνει ένα νέο project με κεντροφόρο άξονα τηφράση «εκπαίδευση για όλους»

Στο πλαίσιο της ανάληψης νέων καινοτόμων πρω-τοβουλιών και δράσεων, η Equal Society πρόκειταινα υλοποιήσει σε συνεργασία με μεγάλα δημόσιακαι ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδαςκαι του εξωτερικού, το πρόγραμμα «ΣπουδάΖω -Free Studies».

Αντικείμενο της δράσης, είναι η παροχή ΔΩΡΕΑΝυποτροφιών, πλήρους διάρκειας, σε προπτυχιακέςκαι μεταπτυχιακές σπουδές, σε νέους και νέες, πουτοποθετούνται ανάμεσα στις ευάλωτες οικονομικάκοινωνικές ομάδες και λόγω της οικονομικής τουςδυσπραγίας, αδυνατούν να προχωρήσουν στιςσπουδές τους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται βασιζόμενο αποκλειστικάστην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μεγάλων εκπαιδευ-τικών οργανισμών και επιχειρήσεων που θέλουν ναβοηθήσουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων στοχώρο της παιδείας και παράλληλα να προσφέρουντην προοπτική ποιοτικών σπουδών στους οικονομικάασθενέστερους

Είναι αξίωμα κοινής αποδοχής πως η ουσιαστική καιποιοτική εκπαίδευση, διαθέτει τη δυναμική ώστε στηδύσκολη εποχή που διανύουμε, όχι μόνο να συμβά-λει στην άμβλυνση των ανισοτήτων στην αγορά ερ-γασίας, αλλά και να δώσει ουσιαστική ώθηση στηνεθνική μας οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί πως τη δράση στηρίζουν όλοι οιαρμόδιοι επίσημοι φορείς της χώρας μέσω της πα-ραχώρησης της αιγίδας τους. Το Υπουργείο ΠαιδείαςΔια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η ΓενικήΓραμματεία Νέας Γενιάς και το Ιδρυμα Νεολαίας καιΔια Βίου Μάθησης, πρόκειται να σταθούν αρωγοίστην προσπάθεια της Equal Society στηρίζοντας τηνέμπρακτα στο σύνολό της και καθ΄ολη τη διάρκειαυλοποίησής της

Η δράση αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα στις αρχέςΙουνίου όταν και θα ανακοινωθεί η πρώτη ομάδα τωνσυνεργαζόμενων εκπαιδευτικών φορέων. Με τηνέναρξη του προγράμματος, μια λίστα με συνεργαζό-μενα δημόσια και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλά-δας και του εξωτερικού, θα «ανέβει» σε ειδικήπλατφόρμα του ιστότοπου της Equal Society(www.equalsociety.gr). Εκεί οι ενδιαφερόμενοι θαέχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον κλάδο σπου-δών και τον εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο επιθυ-μούν να ενταχθούν. Παράλληλα θα ενημερωθούνγια τα απαραίτητα εκείνα έγγραφα που πρέπει νασυγκεντρώσουν προκειμένου να διαμορφώσουνέναν ολοκληρωμένο φάκελο υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν παρα-πάνω πληροφορίες για το πρόγραμμα καλώντας σταγραφεία της Equal Society – Κοινωνία Ισων Ευκαιριώνστο τηλέφωνο 211-7051841.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘12ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

UNIVERSITYPRES

Page 17: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER
Page 18: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER
Page 19: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER
Page 20: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

QS World Grad School Tour Η καλύτερη διεθνής έκθεση στονκόσμο για Μεταπτυχιακά και Διδα-κτορικά έρχεται και φέτος σεΑθήνα και Θεσσαλονίκη!

Η QS World Grad School Tour είναιη πιο δημοφιλής έκθεση για Μετα-πτυχιακά και Διδακτορικά, και απευ-θύνεται σε όλους τουςμελλοντικούς φοιτητές αντίστοιχωνπρογραμμάτων, που φιλοδοξούν νασπουδάσουν στην Μεγάλη Βρετανίακαι σε άλλους διεθνείς προορισμούςσπουδών σε Ευρώπη και Αμερική.

Η έκθεση, πρόκειται να πραγματοποι-ηθεί στην Αθήνα το Σάββατο 13Οκτωβρίου 2012 και στη Θεσσαλο-νίκη την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου2012 φέρνοντας μαζί της τα καλύτεραΒρετανικά και διεθνή πανεπιστήμιακαι οικονομικές σχολές, συμπεριλαμ-βανομένων των Bocconi • BostonUniversity Duisenberg • HEC • IEImperial College • King’s College

• London Business School • LSE• Manchester UCL • St. Andrews• Radboud • Tilburg • AUTH •UoM • Regis University College •Hult and και πολλών άλλων.

Η έκθεση περιλαμβάνει ένα ευρύφάσμα τομέων ειδίκευσης για Με-ταπτυχιακά και Διδακτορικά, όπωςοικονομικά και μάνατζμεντ, μηχα-νολογία και τεχνολογία υπολογι-στών, τέχνες και γραφιστική μέχριεκπαίδευση και πολλά ακόμη.

Οι μελλοντικοί υποψήφιοι θαέχουν την δυνατότητα να αποκομί-σουν χρήσιμες πληροφορίες καισυμβουλές από τους υπεύθυνουςεγγραφών και αποφοίτων κορυ-φαίων διεθνών πανεπιστημίων, κιέτσι θα μπορέσουν να αυξήσουντις πιθανότητες εισαγωγής τουςσε διεθνούς κύρους προγράμματαΜεταπτυχιακών και Διδακτορικώνσπουδών.

Όλοι οι επισκέπτες της έκθεσης κα-θίστανται αυτομάτως υποψήφιοι γιαυποτροφίες και επιχορηγήσεις αξίας$1.200.000 εκ. δολαρίων, που προ-σφέρονται στους συμμετέχοντεςτης QS Grad School Tour από τηνίδια την QS καθώς και από άλλασυμμετέχοντα ιδρύματα, όπως τοDuisenberg School of Finance. Για πε-ρισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτετο www.graduateschool.topuniver-sities.com.

Τόπος Διεξαγωγής Έκθεσης• Αθήνα, Σάββατο 13 Οκτωβρίου2012 Royal Olympic Athens Hotel

• Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 15 Οκτω-βρίου 2012 Makedonia Palace Hotel

Πρόγραμμα• Προ-εκθεσιακό Σεμινάριο «Κατανο-ώντας τη διαδικασία αίτησης εισαγω-γής στο πανεπιστήμιο» με ομιλητέςυπεύθυνους εγγραφών από το LSE(Αγγλία), το Duisenberg School of Fi-

nance (Ολλανδία) και το Hult (ΗΠΑ)• Σεμινάριο «Εισαγωγή στην εξέ-ταση IELTS» με ομιλητές εκπροσώ-πους από το Βρετανικό Συμβούλιο• Δωρεάν τεστ επαγγελματικούπροσανατολισμού ‘Horizon’ από τηνOrientum εταιρεία ψυχομετρικών ερ-γαλείων• Έλεγχος βιογραφικού από την CV-experts εταιρεία που εξειδικεύεταιστον έλεγχο βιογραφικών, αποκλει-στικά για την *QS World Grad SchoolTour Αθήνας

Είσοδος ελεύθερη. Εγγραφείτε στο www.Topgradschool.com

Η υπηρεσία Full Service κλείνει φέτος 20 χρόνια απόλυτης εξειδί-κευσης στην εξασφάλιση θέσεων στα καλύτερα Μεταπτυχιακά Προ-γράμματα όλης της Ευρώπης και Αμερικής.

Η Υπηρεσία Full Service σας γλιτώνει σημαντικό χρόνο, άγχος καισας προσφέρει τις κορυφαίες επιλογές σε όλα τα Αγγλόφωνα Μετα-πτυχιακά των Ευρωπαϊκών χωρών και των ΗΠΑ, με σκοπό να επι-τύχετε την είσοδο σας στις κορυφαίες επιλογές που θα καθορίσουντην επαγγελματική σας πορεία στο άμεσο μέλλον.

Η Υπηρεσία Full Service αποτελεί μια από τις κορυφαίες επιλογέςσαν επένδυση για το μέλλον σας γιατί με βαθιά γνώση του αντικει-μένου και υψηλό επαγγελματισμό σας φέρνει τα κορυφαία Πανεπι-στήμια με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Ξεκινήστε την υπηρεσία με ένα τηλεφώνημα για Αθήνα στο τηλ. 210748 81 31 και στη Θεσσαλονίκη στο τηλ. 2310 240 394 και αποκτή-στε τώρα το πλεονέκτημα του κρίσιμου χρόνου για τις αιτήσεις Με-ταπτυχιακών μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2012.

O Εκπαιδευτικός Όμιλος Networkπροσφέρει την Υπηρεσία Full ServiceΥπηρεσία Αιτήσεων για Μεταπτυχιακά

σε Ευρώπη, Βρετανία και ΗΠΑTOEFL GMAT IELTS GREMETAΠΤΥΧΙΑΚΑ

NETWORK EDUCATIONAL SERVICES1. Βασ. Σοφίας 84, Αθήνα 115 28, Τηλ. 210 7488131, Φαξ. 210 748 8131, E-mail: [email protected]. Παύλου Μελά 18 & Τσιμισκή, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 240 394, Φαξ. 2310 240 394, E-mail: [email protected] http://www.network.gr

Τι είναι το FULL SERVICEFull Service: Ανάληψη ΟΛΩΝ των διαδικασιών επικοινωνίας, συμπλήρωση αιτήσεων και εξασφάλιση θέσης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα

ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ1. Έρευνα & Επιλογή Προγραμμάτων - Πανεπιστημίων2. Αλληλογραφία από την αρχή ως την εγγραφή σας3. Συμπλήρωση Αιτήσεων σε γραπτές φόρμες ή Αίτηση On-line4. Μεταφράσεις Απαραίτητων Εγγράφων - Πτυχίων5. Σύνταξη Βιογραφικού CV6. Σύνταξη Συστατικών Επιστολών7. Σύνταξη Ειδικών Εκθέσεων (Essays, Personal Statement)8. Συγκέντρωση & αρχειοθέτηση των απαραίτητων εγγράφων συνοδείας9. Αποστολή των Τελικών Αιτήσεων & Επιταγών (Application Fees)

10. Εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη ΘΕΣΗ (αποδοχή) των υπο-ψηφίων στα Πανεπιστήμια της ΕΠΙΛΟΓΗΣ τους και έγκαιρη ενημέ-ρωση μέσω των διασυνδέσεων του NETWORK.

ΑΝΑΛΥΤΙΚOΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙEΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ FULL SERVICE:ΕΡΕΥΝΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

1. Έρευνα για το επιθυμητό Μεταπτυχιακό.

2. Συμβουλευτική σε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού και Καριέρας και Σύνδεση του Πτυχίου με την Αγορά εργασίας.

3. Συμβουλευτική στην ποιότητα των Ιδρυμάτων και το κόστος ζωής και διδάκτρων.

4. Πληροφορίες για τις απαιτήσεις των Ιδρυμάτων, ως προς βαθμό πτυχίου, τις απαιτήσεις Αγγλικών, των ειδικών τεστ και τις λίστες κατάταξης.

5. Συμβουλευτική σε Κρίσιμες Αποφάσεις για την τελική επιλογή Ιδρύματος και Ειδικότητας

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Μεταφράσεις Απολυτηρίου - Πτυχίου - Αναλυτικής Βαθμολογίας Βραβείων - Συστατικών.

2. Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος - CV.3. Οργάνωση φακέλλου με προσωπικά και λοιπά στοιχεία.4. Δημιουργία ειδικού αρχείου και παρακολούθηση του φακέλου

μέχρι και την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο.5. Δημιουργία και παρακολούθηση λογαριασμού ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου.6. Ταχυδρομική αποστολή φακέλλων - αποστολή fax - email.7. Τηλεφωνικές επικοινωνίες με Ιδρύματα για επίλυση προβλημάτων.8. Προετοιμασία αιτήσεων στέγασης και των απαραίτητων επιταγών

για τις διάφορες πληρωμές.9. Προετοιμασία εγγράφων αποδοχών ή απόριψης Θέσεων για

Μεταπτυχιακά.10. Φωτοτύπηση και αρχειοθέτηση όλων των απαραίτητων εγγράφων.11. Υποδειγματική / Επαγγελματική Συμπλήρωση όλων των Αιτήσεων.12. Σύνταξη της απαραίτητης Έκθεσης Επιδιώξεων (Personal Statement).13. Καθοδήγηση σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των Απαι-

τούμενων Συστατικών Επιστολών.14. Σύνταξη όλων των Απαιτούμενων κειμένων Συνοδείας όπως

Τραπεζικά έγγραφα κ.λπ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘12ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

UNIVERSITYPRES

Page 21: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

Στην καρδιά της Αθήνας υπάρχει μια εστία γνώσης, πολιτισμούκαι ψυχαγωγίας, ένα κύτταρο ζωντανής δημιουργίας: ΤοGoethe-Institut Athen που σφραγίζει με τον πιο δημιουργικότρόπο την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία μεταξύ των δύολαών, της Ελλάδας και της Γερμανίας. Το Goethe-Institut Athenιδρύθηκε το 1952 και είναι το παλαιότερο Ινστιτούτο στο σύνολοτου δικτύου των Ινστιτούτων Goethe και φέτος συμπληρώνει60 χρόνια από την ίδρυση του στην Ελλάδα.

Με πάνω από 80 εκατομμύρια κατοίκους η Γερμανία είναι ηχώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.Η γερμανική είναι η μητρική γλώσσα για 120 και πλέον εκα-τομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη. Εκείνος που μαθαίνειγερμανικά δεν έχει απλώς και μόνο πρόσβαση στην κουλ-τούρα και στον πολιτισμό, αλλά ανοίγει ταυτόχρονα και νέεςπόρτες για οικονομικές επαφές και επαγγελματικές επιτυχίες.Μέσα από τη γνώση των Γερμανικών βελτιώνονται οι επαγ-γελματικές προοπτικές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτε-ρικό σε πολλούς τομείς όπως π.χ. του τουρισμού, τηςεπικοινωνίας αλλά και της έρευνας και της επιστήμης. Τα Γερμανικά άλλωστε είναι η δεύτερη πιο σημαντική γλώσσαστο χώρο της επιστήμης. Η Γερμανία βρίσκεται, λόγω της προ-σφοράς της στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην 3η θέση σεπαγκόσμιο επίπεδο και απονέμει υποτροφίες για έρευνα σε αλ-λοδαπούς επιστήμονες.

Η πολυγλωσσία στον 21ο αιώνα είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε– και οι γνώσεις της γερμανικής αποτελούν αναπόσπαστο κομ-μάτι της.Το να μαθαίνεις γερμανικά στο Goethe-Institut Athen σημαίνεινα μαθαίνεις γερμανικά σε γερμανικό περιβάλλον: Να έχειςδασκάλους με άριστη κατάρτιση, να κάνεις μάθημα σε σύγ-χρονα εξοπλισμένους χώρους με διαδραστικούς πίνακες, ναέχεις άμεση πρόσβαση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε μια με-γάλη βιβλιοθήκη, τη δυνατότητα ν΄ απολαμβάνεις γερμανικέςσπεσιαλιτέ στο μπιστρό του Ινστιτούτου καθώς και την ευκαιρίαν΄ αποκτήσεις γνώσεις της γερμανικής ή να τις εμπλουτίσειςφοιτώντας σ΄ ένα από τα Ινστιτούτα Goethe στη Γερμανία είτε ωςυπότροφος είτε ως ιδιώτης.Μέσω επίσης του ηλεκτρονικού βιβλίου ύλης“ οι σπουδαστέςέχουν πρόσβαση από το σπίτι σε όλες τις πληροφορίες σχετικάμε το τμήμα τους.

Τα τμήματα του Goethe-Institut Athen καλύπτουν ένα ευρύφάσμα προσφορών σε όλα τα επίπεδα και για όλες τις ηλικίες,ακόμα και για παιδιά από 4η Δημοτικού. Εκτός από τα κανο-νικά και τα εντατικά τμήματα το Ινστιτούτο Goethe προσφέρειειδικά τμήματα όπως ιατρικής και νομικής ορολογίας και λο-γοτεχνικής μετάφρασης.

Η κρίση των τελευταίων χρόνων δεν θα μπορούσε να αφήσειανεπηρέαστο το Goethe-Institut Athen . Έτσι λοιπόν τα δίδα-κτρα καθώς και τα εξέταστρα του Ινστιτούτου θα παραμείνουναυτή τη σχολική χρονιά σταθερά.

Εγγραφές για το χειμερινό εξάμηνο: 17-26 Σεπτεμβρίου 2012,13:00 – 19:00 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Γλωσσικού Τμήματος:Σεπτέμβριος:

Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00 - 13:00Οκτώβριος – Ιούνιος:

Δευτέρα και Πέμπτη: 16:30 – 19:00ρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή: 10:00 – 13.00

Ομήρου 14-16Τηλ.:210 3661038

E-Mail: [email protected]/athen/mathimatagermanikon,

www.goethe.de/athen

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘12ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

UNIVERSITYPRES

ΣΚEΦΤΟΜΑΙ ΠΑΓΚOΣΜΙΑ - ΜΑΘΑIΝΩ ΓΕΡΜΑΝΙΚA

Page 22: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘12UNIVERSITYPRES

| | TECH NEWS22

Οθόνη 4 RetinaΔιαθέτει, όπως περιμέναμε, οθόνηRetina 4 ιντσών ανάλυσης 1136 640με aspect ratio στα 16:9. To iPhone5 είναι σχεδόν 9 χιλιοστά πιο ψηλόαπό το iPhone 4S και το γεγονόςαυτό βοηθά στο κράτημα της συ-σκευής και στην πληκτρολόγηση μετο ένα χέρι. Προφανώς, όλες οιεφαρμογές της Apple έχουν ανα-βαθμιστεί για να εκμεταλλευτούναυτόν τον περισσότερο χώρο ενώ οιεφαρμογές τρίτων σχεδιαστών πουδεν είναι έτοιμες θα εμφανίζονται

κεντραρισμένες με μαύρες μπάρες πάνω και κάτω. Πρόκειται για την πιο εξελιγμένη οθόνη σε φορητήσυσκευή αυτή τη στιγμή στην αγορά με 44 τοις εκατό περισσότερο κορεσμό χρωμάτων και με μίαστρώση λιγότερη ώστε να είναι πιο “ζωηρή” και “καθαρή” στα μάτια του χρήστη.

ΔίκτυαTo iPhone 5 υποστηρίζει δίκτυα σε όλο τον κόσμο, όπως HSPA+, DC-HSDPA καθώς και τα LTE χρη-σιμοποιώντας μόνο ένα τσιπ για με ένα μοναδικό πλεονέκτημα δυναμικής κεραίας. Όσον αφορά το Wi-Fi προστέθηκε υποστήριξη 2.4GΗz και 5GHz στα 802.11n για μεταφορές μέχρι 150Mbps.

Α6Ο νέος επεξεργαστής του iPhone 5 είναι δύο φορές πιο γρήγορος από τον A5 τόσο στην απόκριση όσοκαι στα γραφικά ενώ είναι 22 τοις εκατό μικρότερος. Χάριν σε αυτό διεργασίες όπως το άνοιγμα τηςεφαρμογής Pages, η αποθήκευση μιας εικόνας από το iPhoto, η φόρτωση του Music με τραγούδιακτλπ είναι σχεδόν 2 φορές πιο γρήγορες. Ευτυχώς, όλες αυτές οι προσθήκες φαίνεται ότι δεν έχουν επί-πτωση στη μπαταρία της συσκευής με την Apple να ισχυρίζεται αυτονομία 225 ωρών και Wi-Fi brows-ing 10 ωρών.

iSightΗ κάμερα του iPhone 5 παραμένει στα 8 megapixels μεοπίσθιο φωτισμό, υβριδικό IR φίλτρο, f/2.4 aperture καιανάλυση 3264 2448 ενώ διαθέτει μηχανισμό δυναμι-κού χαμηλού φωτισμού, precision lens alignment καικρύσταλλο από ζαφείρι. Ταυτόχρονα, χάριν στον Α6έχει βελτιωθεί η αφαίρεση θορύβου και η απόδοση σεχαμηλό φωτισμό ενώ έχει μειωθεί ο χρόνος λήψης τηςφωτογραφίας.Προστέθηκε, επίσης, η λειτουργία Panorama ώστε ναμπορείτε να απαθανατίσετε μεγαλύτερα τοπία πολύ εύ-κολα και γρήγορα χωρίς τη χρήση εξωτερικού λογισμι-

κού (η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη και στο iPhone 4S). Χάριν στον Α6 και στο γυροσκόπιο μπορείτενα τραβήξετε τοπία 260 μοιρών μέχρι 28 megapixels. Παράλληλα, μπορείτε να τραβήξετε φωτογρα-φίες ενώ είστε σε λειτουργία βίντεο (1080p με βελτιωμένη τεχνολογία σταθεροποίησης και ανίχνευ-σης προσώπων). Όσον αφορά την μπροστινή κάμερα FaceTime υποστηρίζει 720p βίντεο και μέσω 3Gμε οπίσθιο φωτισμό και ανίχνευση προσώπου.

ΉχοςΤο iPhone 5 διαθέτει τρία μικρόφωνα στο κάτω, πίσω και μπροστινό μέρος της συσκευής με βελτιω-μένο σχεδιασμό του ηχείου που υποστηρίζει wideband audio

ConnectorΤο iPhone 5 χρησιμοποιεί το νέο μικρότερο dock connector με την ονομασία “Lightning“ με βελ-τιωμένη κατασκευή για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα που μπορεί να τοποθετηθεί και από τις δύο πλευ-ρές και είναι 80 τοις εκατό μικρότερο από το τωρινό 30-pin dock connector. Για όσους χρησιμοποιούναξεσουάρ προηγούμενης γενιάς θα διατίθεται προς πώληση χωριστά ο Lighting to 30-pin adapter.

Διαθεσιμότητα & ΤιμήΤο iPhone 5 θα είναι διαθέσιμο σε μαύρο καιλευκό χρώμα στα 16GB, 32GB και 64GB διατη-ρώντας την ίδια τιμή με το iPhone 4S (δεν έχουμεπληροφορίες για την Ελλάδα) ενώ στη συσκευα-σία θα περιλαμβάνονται και τα νέα EarPods.Η πώληση θα ξεκινήσει στις 21 Σεπτεμβρίου σεΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερ-

μανία, Αυστραλία, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ και Σιγκαπούρη με τις προ-παραγγελίες να αρχίζουν στις 14του μηνός. Έρχεται σε 22 ακόμα χώρες στις 28 Σεπτεμβρίου. Το iPhone 5 στην Ελλάδα το περιμέ-νουμε στις αρχές Οκτωβρίου (πιθανότατα στις 5 Οκτωβρίου). Να σημειώσουμε ότι το iPhone 3GS δενθα πωλείται πλέον ως το χαμηλότερο μοντέλο της σειράς αφού τη θέση του παίρνει το iPhone 4 8GB.

iOS 6To iOS 6 θα είναι διαθέσιμο στις 19 Σεπτεμβρίου δωρεάν για όλους τους κατόχους iPhone 3GS/4/4S,iPad 2/3 και iPod touch 4G.

iPhone 5 οθόνη 4 με επεξεργαστή A6, κάμερα 8MP και LTE

Η Apple ανακοίνωσε στις 12 Σεπτεμβρίου αυτό που όλοι περιμέναμε τόσους μήνες: το iPhone 5!

Είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο και γυαλί και πρόκειται για το λεπτότερο smart-phone της αγοράς με πάχος μόλις 7.6 χιλιοστά, δηλαδή 18 τοις εκατό πιο λεπτό από το iPhone 4S και20 τοις εκατό ελαφρύτερο με βάρος στα 112 γραμμάρια. Χρησιμοποιεί, επίσης, κάρτα nano-SIM που

είναι 44 τοις εκατό μικρότερη από την τωρινή micro-SIM.

iPod touch: Σχεδιασμένο γιαΌταν δείτε το νέο iPod touch για πρώτη φορά δεν θαπιστεύετε στα μάτια σας. Το iPod touch τώρα έχει ένααπίστευτα λεπτό αλουμινένιο "σώμα" που ζυγίζεισχεδόν τίποτα όταν το κρατάς στο χέρι σου ή όταν τοέχεις στην τσέπη σου (μόλις 88 γραμμάρια). Οι σχεδιαστές της Apple δοκίμασαν 124 διαφορετικάπρωτότυπα ακουστικών σε πάνω από 600 ανθρώ-πους για να δημιουργήσουν τα νέα ακουστικά AppleEarpods. Με τα ολοκαίνουργια αυτά ακουστικά, οήχος του iPod touch θα είναι τόσο καλός όσο και ηεντυπωσιακή του εμφάνιση.Το νέο iPod touch διατίθεται σε τόσο διασκεδαστικάχρώματα που είναι αδύνατο να διαλέξεις μόνο ένα.Με το νέο λουράκι που ακολουθεί τα χρώματα τουiPod touch, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να το αφή-σεις από τα χέρια σου.

Οθόνη Retina 4 ιντσών.Το iPod touch διαθέτει μεγαλύτερη οθόνη Retina 4ιντσών, ώστε να διασκεδάζεις ακόμα περισσότερο. Οιστροφές στον αγώνα αυτοκινήτων, η λίστα τραγου-διών για το πάρτι, η αγαπημένη σου ιστοσελίδα - ταπάντα είναι ακριβή, ζωηρά και πολύ ζωντανά. Η νέαοθόνη είναι τέλεια για τις widescreen HD ταινίες και ταvideo σου γιατί τώρα μπορείς να τα δεις όλα χωρίςτο ενοχλητικό μαύρο πλαίσιο.Εντυπωσιακή iSight κάμερα.Μερικές στιγμές της ζωής μας είναι ιδανικές για φωτο-γραφία. Ένας τοίχος γεμάτος γκράφιτι. Ένα πανέμορφοηλιοβασίλεμα. Η iSight κάμερα του iPod touch δια-θέτει 5 megapixel και βγάζει τόσο ωραίες φωτογρα-φίες που σίγουρα θα πετάξεις τη φωτογραφική σουμηχανή. Προηγμένα οπτικά, εστίαση με ένα άγγιγμα,

Page 23: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

Η Samsung παρουσιάζει το νέο GALAXY S III Αβίαστα «έξυπνο», με στοιχεία δανεισμένα από τη φύση, επαναπροσδιορίζει την έννοια των smartphonesH Samsung Electronics Co. Ltd παρουσιάζει το GALAXY S III, την τρίτηγενιά κινητών τηλεφώνων GALAXY S. Εμπνευσμένο από τη φύση, τοGALAXY S III είναι ένα κινητό τηλέφωνο «πλημμυρισμένο» από προ-ηγμένα χαρακτηριστικά και ευκολίες (φωνητικές εντολές, αναγνώρισηκινήσεων), ενώ επιτρέπει στο χρήστη να μοιράζεται αγαπημένες στιγ-μές εύκολα και γρήγορα. Το νέο, κομψό και καινοτόμο GALAXY S III, με τα προηγμένα του χα-ρακτηριστικά, καθιστά την καθημερινή ζωή ευκολότερη. Ο χρήστηςμπορεί να απολαύσει περιεχόμενο, όπως ποτέ πριν, χάρη στην ανεπα-νάληπτη 4,8 ιντσών HD Super AMOLED οθόνη του. Η 8MP φωτογρα-φική μηχανή και η 1,9MP εμπρόσθια κάμερα προσφέρουν μια ποικιλία«έξυπνων» χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τις δυνατότητες τηςκάμερας και την αναγνώριση προσώπου, εξασφαλίζοντας ότι όλες οιστιγμές αιχμαλωτίζονται εύκολα και άμεσα. Το Samsung GALAXY S ΙΙΙδιαθέτει την έκδοση Ice Cream Sandwich του λειτουργικού συστήμα-τος Android 4.0, με σημαντικά βελτιωμένη χρηστικότητα και πρακτι-κότητα.

«Φυσική» ΑλληλεπίδρασηΤο GALAXY S ΙΙΙ ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και τηςσυσκευής. Η νέα συσκευή ανιχνεύει το πρόσωπο, τη φωνή και τις κι-νήσεις του χρήστη, προσφέροντάς του μια πιο άνετη και «φυσική» εμ-πειρία χρήσης κινητού τηλεφώνου. Με την πρωτοποριακή λειτουργία‘Smart stay’, το GALAXY S III είναι σε θέση να γνωρίζει πώς ο χρήστηςχρησιμοποιεί το τηλέφωνό του – καθώς για παράδειγμα διαβάζει έναηλεκτρονικό βιβλίο ή περιηγείται στο διαδίκτυο – έχοντας την εμπρό-σθια κάμερα απέναντι από τα μάτια του.Επιπλέον, το GALAXY S III διαθέτει το ‘S Voice’, ένα προηγμένο user in-terface, που αναγνωρίζει και ανταποκρίνεται σε φωνητικούς ήχους.Επιπροσθέτως της αναζήτησης πληροφοριών και της βασικής λει-τουργίας της «επικοινωνίας», το S Voice προσφέρει επιμέρους ισχυράχαρακτηριστικά σε σχέση με τον έλεγχο της συσκευής και τις εντολές.Για παράδειγμα, όταν η αφύπνιση του τηλέφωνου ενεργοποιείται, ενώο χρήστης χρειάζεται λίγη επιπλέον ξεκούραση, μπορεί να την ανα-βάλλει απλά με μια του λέξη. Επίσης, με τη χρήση του ‘S Voice’ ο χρή-στης μπορεί να αναπαράγει τα αγαπημένα του τραγούδια, να ρυθμίσειτην ένταση, να στείλει μηνύματα κειμένου και ηλεκτρονικού ταχυδρο-μείου, να οργανώσει το πρόγραμμά του ή να ξεκινήσει αυτόματα τηνκάμερα και να τραβήξει μια φωτογραφία.Εκτός από την αναγνώριση προσώπου και φωνής, το GALAXY S III αν-τιλαμβάνεται τις κινήσεις του χρήστη, προσφέροντας μέγιστη χρηστι-κότητα. Στην περίπτωση που ο χρήστης γράφει μήνυμα από το GALAXYS III και αποφασίσει τελικά να πραγματοποιήσει κλήση στον παραλή-πτη του μηνύματος, μπορεί απλά να βάλει το κινητό του στο αυτί του και

το GALAXY S III καλεί άμεσα το συγκεκριμένο αριθμό. Με τη λειτουρ-γία ‘Smart alert’, ο χρήστης δε χάνει καμία αναπάντητη κλήση ήμήνυμα, εφόσον κάνει το τηλέφωνο να δονείται, όταν επαναχρησι-μοποιείται μετά από κάποια λεπτά αδράνειας.

Εύκολη και άμεση ανταλλαγή αρχείωνΤο Samsung GALAXY S III είναι κάτι παραπάνω από μια προσωπικήσυσκευή, καθώς προτρέπει το χρήστη να μοιράζεται τα οφέλη της συ-σκευής με την οικογένεια και τους φίλους τους, ανεξαρτήτως από τηντοποθεσία στην οποία βρίσκεται. Με το νέο ‘S Beam’ το GALAXY S IIIεπεκτείνει τις δυνατότητες του Android™ Beam και επιτρέπει στο χρή-στη να μοιράζεται βίντεο μεγέθους 1GB μέσα σε τρία λεπτά και αρχείομουσικής 10MB σε δύο δευτερόλεπτα, απλά αγγίζοντας ένα άλλοGALAXY S ΙΙΙ, ακόμη και χωρίς σύνδεση Wi-Fi ή σήμα. Η λειτουργία‘Buddy photo share’ επιτρέπει επίσης στο χρήστη να μοιράζεται τιςφωτογραφίες εύκολα και την ίδια στιγμή με όλα τα πρόσωπα που απει-κονίζονται σε αυτές.Με τη λειτουργία ‘AllShare Cast’, ο χρήστης μπορεί να συνδέσει ασύρ-ματα το GALAXY S ΙΙΙ με την τηλεόρασή του και να μεταφέρουν άμεσα

το περιεχόμενο του smartphone του σε μια μεγαλύτερη οθόνη. Επίσης,με τη λειτουργία ‘AllShare Play’ μπορεί να μοιράζεται αυτόματα όλεςοι μορφές αρχείων μεταξύ του GALAXY S ΙΙΙ και του tablet, του υπο-λογιστή και της τηλεόρασης, ανεξαρτήτως από την απόσταση των συ-σκευών, ενώ με τη λειτουργία ‘Group Cast’ το περιεχόμενο της οθόνηςμπορεί να προβάλλεται και να μοιράζεται στιγμιαία με πολλές επαφέςστο ίδιο δίκτυο Wi-Fi, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να κάνουνσχόλια και αλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

Μοναδικός σχεδιασμός με ασυμβίβαστη απόδοσηΤο GALAXY S ΙΙΙ δεν προσφέρει μόνο χαρακτηριστικά για ενισχυμένηχρηστικότητα, αλλά διαθέτει επίσης έναν εργονομικό και φιλικό σχε-διασμό για μεγαλύτερη άνεση και ευκολία. Κατά το λανσάρισμά του, τοGalaxy S III θα διατίθεται σε δύο χρώματα, μπλε και λευκό, ενώ αρ-γότερα θα διατεθεί μια σειρά από επιλογές χρωμάτων.Με την 4,8 ιντσών HD Super AMOLED οθόνη του, το GALAXY S III προ-σφέρει μια ευρεία, «ζωντανή» εμπειρία θέασης. Η Super AMOLEDοθόνη «ενισχύθηκε» επιπλέον σε HD και 16:9 ευρύτερες γωνίες θέα-σης. Για να εξασφαλιστεί ταχύτερη ανταλλαγή περιεχομένου και συν-δεσιμότητας, το GALAXY S III προσφέρει το Wi-Fi Channel Bonding, τοοποίο διπλασιάζει το εύρος συχνότητας του Wi-Fi.Το GALAXY S III παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία νέων λειτουργιώνγια ακόμα πιο ενισχυμένη απόδοση και εμπειρία χρήσης, όπως το ‘Popup play’. Η εν λόγω λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να αναπαράγειένα βίντεο οπουδήποτε στην οθόνη, ενώ πραγματοποιεί παράλληλακαι άλλες εργασίες. Η 8MP φωτογραφική μηχανή διαθέτει μηδενικήταχύτητα υστέρησης κλείστρου, επιτρέποντας στο χρήστη να απαθα-νατίζει εύκολα και χωρίς καθυστέρηση, κινούμενα αντικείμενα. Με τηλειτουργία ‘Burst shot’, που επιτρέπει την άμεση λήψη είκοσι συνεχώνλήψεων και τη ‘Best photo’, που επιλέγει τις καλύτερες οκτώ φωτο-γραφίες, το GALAXY S III εξασφαλίζει μια αξέχαστη εμπειρία χρήσηςφωτογραφικής μηχανής. Βίντεο σε HD μπορεί να γραφεί ακόμα και μετην 1,9MP εμπρόσθια κάμερα. Ο βελτιωμένος φωτισμός στην πίσω όψητης συσκευής βοηθά περαιτέρω στην εξάλειψη της θολούρας στις φω-τογραφίες, ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.Η πληρωμή λογαριασμών μέσω του κινητού είναι επίσης εφικτή με τοGALAXY S III, καθώς διαθέτει την τεχνολογία Near Field Communica-tion (NFC). Η εμπειρία gaming ενισχύεται μέσω του ‘Game Hub’, πα-ρέχοντας πρόσβαση σε αναρίθμητα παιχνίδια, ενώ το ‘Video Hub’προσφέρει στους χρήστες υψηλής ποιότητας τηλεόραση και ταινίες.Επιπλέον, το ‘Samsung Music Hub’ θα προσφέρει μια προσωπική υπη-ρεσία streaming για μουσική. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα είναι αρχικάδιαθέσιμες σε επιλεγμένες χώρες και σταδιακά θα διατεθούν στηνπαγκόσμια αγορά.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘12 UNIVERSITYPRES

TECH NEWS | | 23

την απόλυτη διασκέδασηφλας LED και αναγνώριση προσώπων σε βοηθάνε ναπετύχεις την καλύτερη φωτογραφία, κάθε στιγμή. Διπύρηνος επεξεργαστής A5. Η ισχύς συ-ναντά το παιχνίδι.Είναι το πιο ισχυρό iPod touch που έχει κατασκευαστείμέχρι σήμερα. Ο διπύρηνος επεξεργαστής A5 διαθέτειδιπλάσια επεξεργαστική ισχύ και εφτά φορές γρηγο-ρότερα γραφικά από την προηγούμενη γενιά. Έτσι, ταπαιχνίδια έχουν τρομερή ανταπόκριση και είναι από-λυτα ρεαλιστικά. Όλα αυτά με την ίδια διάρκεια μπα-ταρίας, έως 40 ώρες μουσικής ή 8 ώρεςαναπαραγωγής video με μια μόνο φόρτιση. Συνέχισενα παίζεις ατελείωτα παιχνίδια. Να ακούς, να βλέπειςκαι να σερφάρεις.Μουσική, video, παιχνίδια, εφαρμογές. Απο-γείωσε τη διασκέδασή σου.

Κάθε iPod είναι φτιαγμένο για μουσική. Το iPod touchείναι φτιαγμένο για μουσική και ακόμα περισσότερα.Περιηγήσου με εκπληκτικά εύκολο τρόπο σε όλη τημουσική σου βιβλιοθήκη, στις λίστες αναπαραγωγήςκαι σε όλα τα τραγούδια που αγοράζεις από το iTunesStore. Παρακολούθησε ταινίες σε ποιότητα HD στηνυπέροχη οθόνη Retina 4 ιντσών. Κατέβασε παιχνίδιακαι εφαρμογές από το App Store που ήδη διαθέτειπάνω από 700.000 εφαρμογές και ανάμεσά τουςπάνω από 100.000 παιχνίδια.Η διασκέδαση δε σταματά εδώ...Το νέο iPod touch διαθέτει ακόμα περισσότερα: τα νέαακουστικά Apple EarPods, FaceTime, iMessage, εν-σωμάτωση του Facebook και του twitter, δυνατότηταAirPlay, τη νέα θύρα Lightning και το νέο iOS 6 μεπάνω από 200 νέα χαρακτηριστικά.

Page 24: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘12UNIVERSITYPRES

| | GAMING24

ENA MYΘΙΚΟ POKEMON ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟ

Οι καταναλωτές που θα αγοράσουν όποια από τις δύο εκ-δόσεις του παιχνιδιού θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουντο Μυθικό Pokemon Genesect μέσω Nintendo Wi-Fi Con-nection για πρώτη φορά, μέσα από δωρεάν διανομή για πε-ριορισμένο χρονικό διάστημα μετά την κυκλοφορία. ΣτιςPokémon Black Version 2 και Pokémon White Version 2, οιπαίκτες επιστρέφουν στην περιοχή Unova και ξεκινούν μιανέα περιπέτεια που τοποθετείται χρονικά δύο χρόνια μετά ταγεγονότα των Pokémon Black Version και Pokémon WhiteVersion.

Το Genesect, ένα νέο Μυθικό Pokémon, έχει δημιουργηθείαπό ένα ορυκτό 300 εκατομμυρίων χρόνων. Με την επιρροήτης Team Plasma, αυτό το Pokémon έχει μια τρομακτική χα-ρακτηριστική κίνηση που ονομάζεται Techno Blast. ΤοGenesect είναι το μόνο γνωστό Pokémon με αυτή την κί-νηση. Το Genesect είναι ένα Bug και Steel-Type Pokémonμε την ικανότητα να προσαρμόζει τα επίπεδα της δύναμήςτου ανάλογα με τον αντίπαλο που μάχεται. Αυτό το δυνατό

Pokémon θα είναι διαθέσιμο από τις 12 Οκτωβρίου μέχριτις 12 Νοεμβρίου 2012.

Η περιοχή Unova των Pokémon Black Version 2 και Poké-mon White Version 2 έχει υποστεί πολλές αλλαγές και νέεςπροσθήκες υπάρχουν τόσο στην Black City όσο και στηνWhite Forest. Το White Treehollow είναι στο White Forestτου Pokémon White Version 2, ενώ το Black Tower είναιμέρος της Black City που βρίσκεται στο Pokémon Black Ver-sion 2 ενώ και οι δύο τοποθεσίες προσφέρουν στους πιοέμπειρους παίκτες συναρπαστικά νέα εμπόδια για να αντι-μετωπίσουν. Και στα δύο, οι παίκτες μπορούν να κάνουνμάχες με high-level Pokémon για να κερδίσουν Exp. Pointsκαι αντικείμενα. Η διαρρύθμιση των White Treehollow καιBlack Tower έχει δημιουργηθεί τυχαία, προκαλώντας μιαμοναδική εμπειρία που θα προκαλέσει τους παίκτες να λύ-σουν την κατασκευή που μοιάζει με λαβύρινθο και να νική-σουν τους Trainers που μπαίνουν εμπόδιο στο δρόμο τουςξανά και ξανά.

Η κυκλοφορία των παιχνιδιών Pokemon Black Version 2 και Pokemon White Version 2 για το Nintendo DS πλησιάζεισύντομα και η Nintendo δίνει στους φίλους έναν ακόμα λόγο για να είναι ενθουσιασμένοι με την επικείμενη κυκλοφο-

ρία στις 12 Οκτωβρίου 2012.

Κάνουμε “Like” στο Sony PlayStation Greece!!!

Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να δια-βάσετε όλα τα νέα, αλλά και τις πιοενδιαφέρουσες εξελίξεις από τοχώρο του gaming, να συνδεθείτε μετους υπόλοιπους φίλους του PlayStation και να πάρετε μέρος σε δια-γωνισμούς με συλλεκτικά δώρα! Πλέον οι Έλληνες φίλοι του PlayStation έχουν το δικό τους σημείο

συνάντησης στο Facebook και μπο-ρούν να δικτυωθούν με fans απόόλη την Ελλάδα και όχι μόνο, μέσωτου αγαπημένου τους κοινωνικούδικτύου.

Βρείτε μας στοhttp://www.facebook.com/PlayStationGreece

Σχετικά με τη Sony Computer Entertainment Europe Ltd Η Sony Computer Entertainment Europe, μεέδρα το Λονδίνο, είναι υπεύθυνη για την διά-θεση, προώθηση και πώληση προϊόντων καιτίτλων παιχνιδιών των συστημάτων PlaySta-tion®3, PlayStation®2 και PSP (PlayStation®Portable), σε 109 περιοχές της Ευρώπης, τηςΜέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ωκεανίας.Η SCEE επίσης αναπτύσσει, παράγει, προωθεί

και διανέμει λογισμικό ψυχαγωγίας και διαχει-ρίζεται τα προγράμματα τρίτων κατασκευαστώνγια αυτές τις πλατφόρμες στις παραπάνω πε-ριοχές. Οι όροι «PlayStation», «PS3», «PSP»και ο λογότυπος του PlayStation είναι σήματακατατεθέντα της Sony Computer EntertainmentInc. Όλα τα υπόλοιπα σήματα κατατεθέντα ανή-κουν στους αντίστοιχους νόμιμους κατόχουςτους. Για περισσότερες πληροφορίες παρακα-λούμε επισκεφθείτε: gr.playstation.com

Εδώ και λίγες ημέρες η Επίσημη Ελληνική Fan Page

του PlayStation είναι γεγονός!!!

Μπείτε στο http://www.facebook.com/

PlayStationGreece ή πραγματοποιήστε

αναζήτηση με keyword SonyPlayStation Greece και

στη συνέχεια κάντε “Like”στην ελληνική σελίδα του

PlayStation.

Μπείτε στην επίσημη Fan Page της Ελληνικής Κοινότητας του !

Page 25: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

volu

me

37vo

lum

e 37

GUIDEGUIDEUNIVERCITY

σινεμάβιβλίο θέατρο

events έξοδος

σινεμάβιβλίο θέατρο

events έξοδος

Page 26: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘1226 UNIVERCITY

E L JAMES

Πενήντα αποχρώσεις του γκριΗ φοιτήτρια λογοτεχνίας Αναστάζια Στιλ παίρ-νει συνέντευξη, για το περιοδικό του Πανεπι-στημίου, από τον επιτυχημένο επιχειρηματίαΚρίστιαν Γκρέυ. Νιώθει αμέσως τη δύναμη της γοητείας του,αλλά ταυτόχρονα η σκέψη του της προκαλείβαθιά ανασφάλεια. Πεπεισμένη ότι η συνάντησή τους δεν πήγεκαλά, προσπαθεί να τον βγάλει από το μυαλότης, ώσπου εκείνος εμφανίζεται αναπάντεχαστο μαγαζί όπου δουλεύει και της προτείνει ναβγουν... H γλυκιά Αναστάζια σοκάρεται μόλιςσυνειδητοποιεί πόσο πολύ επιθυμεί αυτόν τονάνδρα. Και, όταν εκείνος την προειδοποιεί νακρατηθεί μακριά του, απλώς την κάνει να τονθέλει περισσότερο. Όμως ο Γκρέυ βασανίζεταιαπό τους δικούς του δαίμονες και η ανάγκη ναεξουσιάζει τον κυριεύει. Ξεκινώντας μια πα-θιασμένη ερωτική σχέση, η Άνα ανακαλύπτειπερισσότερα πράγματα για τις δικές της επιθυ-

μίες, καθώς και για τα σκοτεινά μυστικά που ο Γκρέυ κρατά κρυμμένα...Η E L James έχει εργαστεί στον χώρο της τηλεόρασης, είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παι-διών και ζει στο Λονδίνο. Από παιδί ονειρευόταν να γράφει ιστορίες που οι αναγνώστες θαερωτεύονταν. Με τις Πενήντα αποχρώσεις του γκρι, το πρώτο βιβλίο μιας τριλογίας πουέμελλε εν μιά νυκτί να γίνει παγκόσμιο εκδοτικό φαινόμενο, το όνειρό της πραγματοποιήθηκε.

Σειρά: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, Μετάφραση: Ουρανία ΠαπακωνσταντοπούλουISBN: 978-960-16-4603-9, τιμή: 17,90 €, σελ.: 704ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΤΟΜ ΡΟΜΠ ΣΜΙΘ

Ο μυστικός λόγοςΣοβιετική Ένωση, 1956. Μετά τον θάνατο του Στάλιν, έναβίαιο καθεστώς αρχίζει να καταρρέει. Πίσω του αφήνειμια κοινωνία όπου οι αστυνομικοί είναι οι εγκληματίες καιοι εγκληματίες αθώοι. Ο διάδοχος του Στάλιν, Χρουστσόφ,υπόσχεται μεταρρυθμίσεις. Εξακολουθούν όμως να υφί-στανται ενεργές δυνάμεις που δεν μπορούν ούτε να συγ-χωρήσουν ούτε να ξεχάσουν το παρελθόν. Ο ΛέοΝτεμίντοφ –πρώην αξιωματικός της MGB, της υπηρεσίαςΚρατικής Ασφάλειας– βιώνει τη δική του κόλαση. Τα δύοκορίτσια που υιοθέτησε με τη γυναίκα του, Ραΐσα, δεν τονέχουν συγχωρήσει ακόμη για τη συμμετοχή του στην άγριαδολοφονία των γονιών τους. Και δεν είναι οι μόνες. Ο Λέο,η Ραΐσα και η οικογένειά τους διατρέχουν θανάσιμο κίν-δυνο από ένα πρόσωπο που μισεί τον Λέο. Ένα πρόσωποπου έχει μεταμορφωθεί στην υπεράνω πάσης υποψίαςαπόλυτη μορφή εκδικητή. Ο απεγνωσμένος αγώνας τουΛέο να σώσει την οικογένειά του θα τον παρασύρει από ταάγρια σιβηρικά γκουλάγκ στα βάθη του εγκληματικού υπό-κοσμου, και από εκεί στην καρδιά της ουγγρικής εξέγερ-

σης – και στα έγκατα μιας κόλασης όπου η λύτρωση είναι εύθραυστη σαν το γυαλί.Ο Τομ Ρομπ Σμιθ γεννήθηκε το 1979 από μητέρα Σουηδή και πατέρα Άγγλο και μεγάλωσε στο Λον-δίνο, όπου και ζει. Το Παιδί 44 (2008), το πρώτο του μυθιστόρημα και πρώτο βιβλίο μιας τριλογίαςμε τον ίδιο ήρωα, μεταφράστηκε με μεγάλη επιτυχία σε 36 γλώσσες, ήταν υποψήφιο για το ΒραβείοBooker και το Costa Book Award 2008, ενώ απέσπασε το Βραβείο Ian Fleming Steel Dagger τηνίδια χρονιά και τα βραβεία Waverton Good Read και Galaxy Book Award το 2009. Τον Απρίλιοτου 2009 κυκλοφόρησε το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας με τίτλο The Secret Speech (Ο μυστικόςλόγος, Εκδ. Πατάκη 2012), ενώ το τρίτο βιβλίο με τίτλο Agent 6 κυκλοφόρησε το 2011.Σειρά: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, Μετάφραση: Ουρανία ΠαπακωνσταντοπούλουISBN: 978-960-16-4067-9, τιμή: 19,90 €, σελ.: 592, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Page 27: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘12 27UNIVERCITY

Óôåßëå ΤΩΡΑ óôï [email protected], ένα e-mail γράφοντας τη λέξη CINEMA καιτο ïíïìáôåðþíõìü óïõ και κέρδισε αμέσως 2 εισιτήρια για την ταινία της αρεσκείας σουστις αίθουσες του VILLAGE Φαλήρου. Κερδίζουν οι πρώτοι 50 || Τηρείται σειρά προτεραιότητας

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ eως 25 .9.2012

ΚέΡδΙΣΕ 1 ΔΙΠλή πρόσκληση

Η UNIVERSITY PRESS σε συνεργασία με τα VILLAGE CIMENAS του Φαλήρου, προβάλλουν μίαφορά το μήνα, μία Blockbuster ταινία, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα GOLD CLASS.

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ έως 25.9.2012Οι πρώτοι 18 που θα στείλουν ένα e-mail με τη λέξη SECRET MOVIE, το ονο ματεπώ -νυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας τους, στο [email protected] ή στο[email protected] θα κερδίσουν μία πρόσκληση 2 ατόμων για το επόμενο SECRET MOVIE.

Στο προηγούμενο secret movieείδαμε την ταινία

«Ο ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΙΠΠΟΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ»

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ || THE CAMPAIGN ΑΓΡΙΟΤΗΤΑ || SAVAGES

Σκηνοθεσία: ΌΛΙΒΕΡ ΣΤΟΟΥΝ Παίζουν: ΤΕΙΛΟΡ ΚΙΤΣ, ΜΠΛΕΙΚ ΛΑΙΒΛΙ, ΕΜΙΛ ΧΙΡΣ, ΤΖΟΝ ΤΡΑΒΟΛΤΑ, ΟΥΜΑ ΘΕΡΜΑΝ, ΣΑΛΜΑ ΧΑΓΙΕΚ, ΤΡΕΒΟΡ ΝΤΟΝΟΒΑΝ, ΆΑΡΟΝ ΤΖΟΝΣΟΝ, ΜΠΕΝΙΤΣΙΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, ΤΖΟΕΛ ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΟΥΡ, ΝΤΕΜΙΑΝ ΜΠΙΣΙΡ, ΈΛΕΝΑ ΒΑΡΕΛΑΠρεμιέρα: Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Οι ένδοξες ρωμαϊκές λεγεώνες, οδηγημένες από τον Καίσαρα, έχουν εισβάλλει στηΒρετανία. Ένα μόνο χωριό εξακολουθεί να αντιστέκεται, αλλά οι δυνάμεις του έχουναρχίσει να εξασθενούν. Η Βασίλισσα των Βρετανών στέλνει τον έμπιστο αξιωματικό τηςΑντικλίμαξ στη Γαλατία, για να ζητήσει βοήθεια από ένα άλλο χωριό, φημισμένο γιατη γενναία του αντίσταση στους Ρωμαίους… Στο μεταξύ, ο Αστερίξ κι ο Οβελίξ έχουναναλάβει μια ευαίσθητη αποστολή: να κάνουν άντρα τον Γιακλωτσίξ, τον μπελαλή ανι-ψιό του Αρχηγού, που έχει το μυαλό του μόνο στα κορίτσια και τη μουσική. Όταν οΑντικλίμαξ τους περιγράφει την απελπιστική κατάσταση, οι Γαλάτες του δίνουν έναβαρέλι με το διάσημο μαγικό τους φίλτρο, και ο Αστερίξ κι ο Οβελίξ τον συνοδεύουνπίσω στην πατρίδα του, σέρνοντας μαζί και τον Γιακλωτσίξ. Έξαλλος, ο Καίσαρας απο-φασίζει να επιστρατεύσει τους Νορμανδούς ως μισθοφόρους, για να συντρίψουν τουςΒρετανούς μια και καλή. Στο Λονδίνιουμ, ο Γιακλωτσίξ ερωτεύεται την Οφηλία, τηναξιαγάπητη αρραβωνιαστικιά του Αντικλίμαξ, ενώ ο Οβελίξ γοητεύεται από τη δα-σκάλα της. Με την προσοχή τους αποσπασμένη από την αποστολή, οι ήρωές μαςχάνουν το βαρέλι και ο Γιακλωτσίξ πέφτει αιχμάλωτος των Νορμανδών. Σύντομα Γα-λάτες, Βρετανοί, Νορμανδοί και Ρωμαίοι μπλέκονται σ’ ένα τρελό κυνηγητό για ν’ απο-κτήσουν το μαγικό φίλτρο, από το οποίο εξαρτάται η σωτηρία ενός έθνους...

Σκηνοθεσία: ΛΟΡΑΝ ΤΙΡΑΡ Παίζουν: ΖΕΡΑΡ ΝΤΕΠΑΡΝΤΙΕ, ΕΝΤΟΥΑΡ ΜΠΑΕΡ, ΚΑΤΡΙΝ ΝΤΕΝΕΒ, ΦΑΜΠΡΙΣ ΛΟΥΚΙΝΙΠρεμιέρα: Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

CÉNEMA

ΑΣΤΕΡΙΞ ΚΑΙ ΟΒΕΛΙΞ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Όταν τα πάντα είναι πια πολιτική ο πολυβραβευμένος ΌλιβερΣτόουν κάνει και πάλι τη διαφορά και σκηνοθετεί μια μη πο-λιτική ταινία, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα τουΝτον Γουίνσλοου με τους Τέιλορ Κιτς (Battleship), ΆαρονΤζόνσον (Kick-Ass) και Μπλέικ Λάιβλι (Green Lantern, GossipGirl) στους βασικούς ρόλους, αλλά και άλλους λαμπερούςαλά Pulp Fiction πρωταγωνιστές. Δύο επιστήθιοι φίλοι ασχο-λούνται με την καλλιέργεια μαριχουάνας και μοιράζονται...τηνίδια γυναίκα.Όταν εκείνη απάγεται από ένα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξι-κού, οι δύο φίλοι σχεδιάζουν να την πάρουν πίσω, να εκδι-κηθούν και στο τέλος να εξαφανιστούν από προσώπου Γης.Το καστ απογειώνουν η Σάλμα Χάγιεκ ως αρχηγός του καρτέλκαι ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο ως υπαρχηγός της, ενώ ο Τζον Τρα-βόλτα υποδύεται έναν πράκτορα της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρ-κωτικών. Ενέργεια, τσαμπουκάς, άφθονη αδρεναλινική δράση,ξέφρενος ρυθμός και μοναδικό στυλ σε ένα crime thrillerblockbuster με την ιδιάζουσα υπογραφή – εγγύηση του Όλι-βερ Στόουν!

Πρεμιέρα: Πέμπτη11 Οκτωβρίου 2012

Όταν ο επί μακρό γερουσιαστής Καμ Μπρέιντι (Γουίλ Φέρελ) διαπράττει ένα σημαντικό ατόπημα σε δημόσιαεμφάνισή του λίγο πριν τις επερχόμενες εκλογές, δύο πάμπλουτοι επιχειρηματίες αποφασίζουν να κατε-βάσουν στην πολιτική αρένα έναν αντίπαλο υποψήφιο και να κερδίσουν την υποστήριξη της Βόρειας Κα-ρολίνας. Ο άνθρωπός τους; Ο αθώος Μάρτι Χάγκινς (Ζακ Γαλιφιανάκης), που δουλεύει ως διευθυντής τουτοπικού Κέντρου Τουρισμού.Αρχικά, ο Μάρτι μοιάζει ως η ατυχέστερη δυνατή επιλογή, αλλά με τη βοήθεια και την υποστήριξη των δύοχορηγών του, ενός σκληροπυρηνικού επικεφαλής επιτελείου και τις πολιτικές διασυνδέσεις της οικογένειάςτου, πολύ σύντομα θα γίνει ένας άξιος διεκδικητής που θα βάλει σε έγνοιες τον χαρισματικό Καμ.Καθώς η ημέρα των εκλογών πλησιάζει, οι δύο υποψήφιοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μια ατέρμονη μάχη,με τις ύβρεις να κλιμακώνονται γρήγορα σε βιαιοπραγίες και τραυματισμούς, λασπολογία και πισώπλατα μα-χαιρώματα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία του σκηνοθέτη Τζέι Ρόουτς (Meet the Parents), πραγματεύεται τη ση-μερινή έκρυθμη πολιτική κατάσταση δίνοντάς της και μια μελλοντική προοπτική. Γιατί ακόμα κι όταν πιστεύουμεότι η προεκλογική ηθική έχει πιάσει πάτο, πάντα υπάρχει περιθώριο για να πέσει ακόμα χαμηλότερα.

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΙ ΡΟΟΥΤΣ, Παίζουν: ΖΑΚ ΓΑΛΙΦΙΑΝΑΚΗΣ, ΓΟΥΙΛ ΦΕΡΕΛ, ΝΤΙΛΑΝ ΜΑΚΝΤΕΡΜΟΝΤ, ΤΖΕΙΣΟΝ ΣΟΥΝΤΕΙΚΙΣ.

Page 28: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

Το φλερτ με κάποιον άλλον άντρα του οικογενειακού περίγυ-ρου είναι η έκφραση , η προέκταση , η αναζήτηση μιας χα-μένης ευτυχίας...Ο «Γιώργος», ο σύζυγος της Αλίκης , πολυάσχολος και δρα-στήριος , αποκαλύπτεται-όπως όλα δείχνουν-πως ζει έναν –καλά φυλαγμένο-παράνομο έρωτα...

Ο «οικογενειακός φίλοςΆρης» , βρίσκεται πολύκοντά στην οικογένειακαι για την ακρίβεια πιοπολύ κοντά στην Αλίκη,η οποία όμως δεν εμπι-στεύεται εύκολα τουςάνδρες...Ο άνθρωπος ωστόσο ,που είναι ο καταλύτης

στις εξελίξεις μέσα σ’ αυτό το σπίτι , είναι ο «Μάκης» ο υπη-ρέτης. Ένα μυστήριο πρόσωπο που όσο περνά ο καιρός , τόσοη παρουσία του γίνεται πιο έντονη , πιο καθοριστική και πάνωτου πλανάται ένα απειλητικό ερώτημα: Ποιος είναι τελικάαυτός ο άνθρωπος; Γιατί κρύβει τόσο σχολαστικά ο,τιδήποτεέχει σχέση με το παρελθόν του ;Μα πάνω απ’ όλα το κύριο ερώτημα που τίθεται σ’ αυτό τοέργο είναι αν αυτός ο γάμος μπορεί να σωθεί , όταν τα αδιά-ψευστα γεγονότα τον συγκλονίζουν συθέμελα...Οι αλλεπάλληλες ανατροπές που διαδέχονται η μία την άλλη,συνηγορούν προς μία κατεύθυνση: όλα μπορούν να συμβούνανάμεσα στις σχέσεις των ανθρώπων και πάντα αυτό πουθριαμβεύει δεν είναι άλλο από την Αγάπη!

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά Στο @Χώρος Τέχνης Ασω-μάτων Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ το κανονικό και 8 ευρώ τοφοιτητικό. @ χώρος τέχνης ασωμάτων - Αγίων Ασωμάτων6, Θησείο Τηλ: 211-8009838

Θεατρική ομάδα «Χωρίς Αυλαία»

«ΦΟΒΟY...ΤΗΝ ΡΩΣIΔΑ!!!»Του Μέλιου Ανδρικόπουλου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘1228 UNIVERCITY

ΘΕΑΤΡΟ

Παίζουν: Γιάννης Λιούμπης (Μάκης), Βίκη Δρίβα (Αλίκη), Δημήτρης Ξηρός (Γιώργος),Γιάννης Ρωμανός (Άρης), Δανάη Νεονάκη (Λαρίσα)

Η Σκηνοθεσία είναι του Μέλιου Ανδρικόπουλου

Η παράσταση θα παίζεται από τις 15 Σεπτεμβρίου έως

και τις 27 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 21.30

Η «Αλίκη», μια όμορφη, σύγχρονη και προβληματισμένη γυναίκα, βιώνει όλα τα άγχη και τις ανασφάλειεςμιας παντρεμένης γυναίκας που βλέπει σιγά-σιγά να χάνεται το αρχικό πάθος, μέσα στην πεζή καθημερινό-τητα του συζυγικού βίου.

Page 29: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘12 29UNIVERCITY

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙBLUES Πανόρμου 20, Τηλ.: 210 6437667CALIENTE Αλέξη Παυλή 37Α Τηλ.: 6972 826677DUNKEL Πανόρμου 117 Τηλ.: 213 0409418FLOWER Δορυλαίου 2 Τηλ.: 210 6432111KASBAH Πανόρμου & Αλ. Παυλή 35Β Τηλ. 210 6927447LAZY 8 Σούτσου 8, Πλ. Μαβίλη Τηλ.: 211 7009586ΛΩΡΑΣ Δημ. Σούτσου 7, Πλ. ΜαβίληMARABOU Πανόρμου 113 Τηλ.: 210 6910797Στην πιάτσα της Πανόρμου, μέσα στη βουή και την πολυκο-σμία, προσφέρει μια προσεγμένη ποιότητα μουσικής και δια-σκέδασης στον όροφό του.

ΜΠΡΙΚΙ Δορυλαίου 6, Πλ. ΜαβίληΤηλ.: 210 6452380PANORMIX Αλ. Παυλή 37 Τηλ.: 210 6993850ΠΟΤΟΠΩΛΕΙΟΝ Πανόρμου 113 Τηλ.: 210 6911672SANTA BOTELLA Πανόρμου 115Α Τηλ.: 210 6981032SAXO Πανόρμου 117Β Τηλ.: 210 6980324THE WEE DRAM Κονοπισοπούλου 23 Τηλ.: 210 6916509

ΓΚΑΖΙSoho Bar Bουτάδων 54 Τηλ. 210 3422663Το Soho είναι η νέα πρόταση στο Γκάζι που έρχεται να καλύ-ψει το κενό των Bar Restaurant στην περιοχή, τόσο με την κου-ζίνα του όσο και με τις χορευτικές mainstream βραδιές με guestDjs που υπόσχονται να σας παρασύρουν σε ένα μουσικό τα-ξίδι με τα καλύτερα hits και το live stage!…

8TH SIN Μ. Αλεξάνδρου 141 Τηλ.: 210 3477048PINK ELEPHANT Βουτάδων 58 Τηλ.: 210 3461973RAINBOW Δεκελέων 40 Τηλ.: 210 3422554ALIARMAN Σωφρονίου 2 Τηλ.: 210 3426322ALMODOBARΚωνσταντινουπόλεως 60, Τηλ.: 6946 457442BARBAR Ιάκχου 23 Τηλ.: 210 3410134ΓΚΑΖΑΚΙ Τριπτολέμου 31 Τηλ.: 210 3460901CODE Τριπτολέμου 35 Τηλ.: 210 3458110Del Sol café Βουτάδων 44 Τηλ.: 210 3418169HIVE Τριπτολέμου 34 & Βουτάδων Τηλ.: 210 3477444HOXTON Βουτάδων 42 Τηλ.: 210 3413395GAZARTE Βουτάδων 32-34 Τηλ.: 210 3460347Πανέμορφη θέα στην Ακρόπολη και τα φουγάρα της Τεχνό-πολης από την ευρύχωρη βεράντα του πάνω ορόφου και τονάνετο εσωτερικό του χώρο με τις χαλαρές μουσικές επιλογές.

GASOLINE Γαργηττίων 23Α Τηλ.: 210 3469396INTREPID FOX Τριπτολέμου 30 Τηλ.: 210 3466055CARTONE Περσεφόνης 41 Τηλ.: 210 3450202HAVANA NIGHTS Δεκελέων 46 Τηλ.: 6979 915561HOLY SPIRIT Τριπτολέμου 37 Τηλ.: 211 4036685 MISH MASH Βουτάδων 50 Τηλ.: 210 3417606SOCIALISTA Τριπτολέμου 33 Τηλ.: 210 3474733ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Κλεάνθους 8 Τηλ.: 210 3458534Π Ευπατριδών 7 Τηλ.: 210 3470510ROOTS Κων/λεως & Κελεού 1 Τηλ.: 211 403564945ο ΜΟΙΡΕΣ Ιάκχου 18 & Βουτάδων Τηλ.: 210 3472729TAG Ιάκχου 32TAPAS BAR Τριπτολέμου 44 Τηλ.: 210 3471844TRAMP Βουτάδων 36 & ΤριπτολέμουTRIBE Ορφέως 48 Τηλ.: 6937 850523ΤΩΡΑ Κ44 Κων/λεως 44 Τηλ.: 210 3423560YOO Τριπτολέμου 50 Τηλ.: 210 3476838

VOID Ευμολπίδων 26 Τηλ.: 210 3461707WHITE NOISE Ευμολπίδων 20, Τηλ.: 211 4003381WHY SLEEP Βουτάδων 52 Τηλ.: 6937 688266

ΨΥΡΡΗMYBAR Κακουργοδικείου 6 Τηλ.: 694 7439004Ένα bar που κάθε μέρα έχει και διαφορετικό θέμα στο Μο-ναστηράκι.Υπάρχουν νύχτες για όλα τα μουσικά γούστακαι για κάθε ηλικία. Πολλά parties, δυνατά cocktails καιguest DJs διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό μείγμα.

Τhe Party Bar Καραισκάκη 31 Τηλ.: 210 322125122 Club Stage Αριστοφάνους 22 Τηλ.: 698 1343781

AMETHYST Πρωτογένους 11 Τηλ.: 211 1194970ASTRON Τάκη 3 Τηλ.: 6943 002620BAROCK Λεπενιώτου 22 Τηλ.: 210 3257575BLEND Αριστοφάνους 11 Τηλ.: 210 3317105CANTINA SOCIAL Λεωκορίου 8 Τηλ.: 210 3251668CHERRY Αγίων Αναργύρων 14 Τηλ.: 6944 475574GOYA Αριστοφάνους 11 Τηλ: 6959 351632ΘΗΡΙΟ Λεπενιώτου 1 Τηλ: 210 3217836MINI BAR Ναυάρχου Αποστόλη 16 Τηλ: 210 3236120OLD FASHIONED Μιαούλη 16 Τηλ: 210 3216306SPIRIT Μιαούλη 13 Τηλ: 210 3217433SUITA Αγίων Αναργύρων 10 Τηλ: 6948 547726THE PARTY BAR Καραϊσκάκη 31 Τηλ: 210 3221251VANILLA PROJECT Σαρρή 37 Τηλ: 210 3220647YOGA BALA Ρήγα Παλαμήδου 5 Τηλ: 2103311335ΨΥΡΡΑ Μιαούλη 19 Τηλ: 210 3244046

ΕΞΑΡΧΕΙΑBAT CITY Λεωφ. Αλεξάνδρας 11 Τηλ.: 210 6401666BOOMBOX Κιάφας 13 Τηλ: 210 3829179CIRCUS Ναυαρίνου 11 Τηλ.: 210 3615255ΔΙΠΛΟ CAFE Θεμιστοκλέους 70 Τηλ.: 210 3301177FLORAL - BOOKS + COFEEΘεμιστοκλέους 80, ΕξάρχειαΤηλ.: 210 3800070FA-

Για ένα ποτάκι...

ΝΥΧΤΟΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΑ

ΚΑNTE CHECK INστο venue του Sohoστο foursquareαπό Δευτέρα έως Πέμπτηκαι ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ20%

soho VOUTADON 54 GAZI-ATHENS Τ.: 210 34 22 663sohobar.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗαπό τις 8:00 π.μ. έως τις 8:00 μ.μ.ΕΚΠΤΩΣΗ 25% ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Page 30: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

GINGER ALE Πλατεία Εξαρχείων Τηλ.: 210 3301246GINKGO BILOBA Σόλωνος 136 Τηλ.: 210 3801304ΙΝΤΡΙΓΚΑ Δερβενίων 60 Τηλ.: 210 3300936ΚΑΦΕΚΟΥΤΙ Σόλωνος 123 Τηλ.: 210 3840559LOCOMOTIVA Μπόταση 7 Τηλ.: 694 2052764GINKGO BILOBA Σόλωνος 136 Τηλ.: 210 3801304ΙΝΤΡΙΓΚΑ Δερβενίων 60 Τηλ.: 210 3300936KAZU Μαυρομιχάλη 3 Τηλ.: 210 3602242ΚΑΦΕΚΟΥΤΙ Σόλωνος 123 Τηλ.: 210 3840559ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ Κωλέττη 42 Τηλ.: 210 3800518MOLOTOF Ανδρέα Μεταξά 2 Τηλ.: 210 3800460ΠΟΔΗΛΑΤΟ Θεμιστοκλέους 48 Τηλ.: 210 3303430RADIO BUBBLE Ιπποκράτους 146 Τηλ.: 210 7567600ΤΖΙΖ Ναυαρίνου 12 Τηλ.: 210 3633120ΤΡΑΛΑΛΑ Ασκληπιού 45 Τηλ.: 210 3628066Βαλτετσίου 35 & Ζ. Πηγής Τηλ.: 210 3304778

ΑΘΗΝΑ42 Κολοκοτρώνη 3 Τηλ.: 6948242455A FOR ATHENS ROOF BARΜιαούλη 2-4, Μοναστηράκι Τηλ.: 2103244244ΑΜΠΑΡΙΖΑ Λέκκα 14, Σύνταγμα Τηλ.: 2103257644APPERITIF Καλαμιώτου 4 Τηλ.: 2103240103OMIΚΡΟΝ BAR Λέκκα 12, Σύνταγμα Τηλ.: 2103222559Ενα νέο στέκι με σκεπαστή αυλή κοκτέϊλς, ιδανικές τιμές καιμουσικά events διαφορετικών dj.

BABA AU RUM Κλειτίου 6 Τηλ.: 2117109140

BELAFONTE Αγησιλάου 61Α Τηλ.: 2103457989BLACK DUCK MultiplarteΧρήστου Λαδά 9 Α Τηλ. 2103234760Με café, bar, εστιατόριο, gallery και live sessions, το Black Duckαποτελεί τον πιο cozy πολυχώρο στο κέντρο της Αθήνας. Ένακαλλιτεχνικό -all day and night long- στέκι με πολύ καλή με-σογειακή κουζίνα,σπιτικά γλυκά,ιδιαίτεραcocktails, και μου-σικές επιλογές πάντα με το αλάθητο της "μαύρης πάπιας."

BOOZE Κολοκοτρώνη 57 Τηλ.: 2103240944CASHMERE Άνθιμου Γαζή 9 Τηλ.: 2103248690ZAZZIUM Διδότου 33 Τηλ.: 2103618446 FABRICA DE VINO Εμμ. Μπενάκη 3 Τηλ.: 2103214148GALAXY Σταδίου 10 Τηλ.: 2103227733HIGGS Ευπολίδος 4 Πλ. Κοτζιά, Τηλ.: 2103247679Λειτουργεί από το 1928 αλλά έχει εκσυγχρονιστεί σε όμορ-φο all day café bar.

IPPO Θησέως 12, Σύνταγμα Τηλ.: 6937954953

KEY BAR Πραξιτέλους 37 Τηλ.: 2103230380LA PLACE Πραξιτέλους 5 Τηλ.: 6973442233LA VIE EN ROCK Κολοκοτρώνη 11 Τηλ.: 2103229452ΜΑΓΚΑΖΕ Αιόλου 33 Τηλ.: 2103243740NIXON Αγησιλάου 61Β Τηλ.: 2103462077NUEVA TROVA Βλαχάβα 9 Τηλ.: 6980091150PAIRIDAEZA Παρνασσού 3 Τηλ.: 2103210233POP Κλειτίου 10Β Τηλ.: 6980397976ΠΡΙΖΑ Χρήστου Λαδά 1 Τηλ.: 210 3244101ΡΙΝΟΚΕΡΩΣ Ασκληπιού 20 Τηλ.: 2103389877ROOSTER Πλατ. Αγίας Ειρήνης 4 Τηλ.: 210 3224410THE GIN JOINT Χρήστου Λαδά 1 Τηλ.: 210 3218646ΤΗΕ SEVEN JOKERS Βουλής 7 Τηλ.: 210 3219225SHAKESPEARE Καρύτση 7 Τηλ.: 210 3222253STORY Κολοκοτρώνη & Θησέως 15-17, Σύνταγμα Τηλ.: 211 7109312TAILOR MADE Πλατ. Αγ. Ειρήνης Τηλ.: 213 0049645THROUBI Πλατ. Αγ. Ειρήνης Τηλ.: 210 3230928TIKI ATHENS Φαλήρου 15, Κουκάκι Τηλ.: 210 9236908TOY CAFE Καρύτση 10 Τηλ.: 210 3311555

ΚΟΛΩΝΑΚΙANIMAL CLUBΚαρνεάδου 25-29 Τηλ.: 210 7216409 & 697 4024795BAILA Χάρητος 43 Τηλ.: 210 7233019BAIRES Σίνα 21 & Σκουφά Τηλ.: 210 3635458BARDOT Σκουφά 50 Τηλ.: 6945 338766CITY Χάρητος 43 Τηλ.: 210 7228910Διάσημα cocktails και πολυσυλλεκτικές μουσικές στην un-derground πλευρά του Κολωνακίου.

ΚΟΚΚΟΙ Ασκληπιού 39 & ΔιδότουΤηλ.: 210 3641981LOW PROFILE CAFE Λυκαβηττού 6 Τηλ.: 210 3620200

BIG APPLE Σκουφά 69 Τηλ.: 210 3643820Η διακόσμηση αντλεί την έμπνευσή της από τη Νέα Υόρ-κη. Κλασική στάση για καφέ ή lunch, ποτό στο Κολωνάκι!Τα events του Big Apple έχουν γίνει θεσμός γεμίζονταςτις νύχτες μας με θεματικές βραδιές R&B, σαξοφώνου καιπολλά happenings!

NELMEZZO Τσακάλωφ 7-9 Τηλ.: 210 3600658NOUVELLE VAGUE Σκουφά 51 Τηλ.: 210 3611107PAPLOU Πατριάρχου Ιωακείμ 45 Τηλ.: 6944 050869PASSEPARTOUT Σκουφά 47-49 Τηλ.: 210 3645546ΣΚΟΥΦΑΚΙ Σκουφά 47-49 Τηλ.: 210 3645888TOKYO Σίνα 21 Τηλ.: 213 0035558TRIBECA Σκουφά 46 & Ομήρου Τηλ.: 210 3623541

ΙΛΙΣΙΑDOLCE CAFFÉ Γρ. Αυξεντίου 58-60 Τηλ.: 210 7487.683 Σημείο αναφοράς για τα Ιλίσια με εμπειρία 13 ετών. Έναςχώρος φτιαγμένος με μεράκι και ιδιαίτερη διακόσμηση,όπου θα ακούσεις ψαγμένες μουσικές.

EXCALIBUR Ορμηνίου 4 Τηλ.: 6932 600269GALAXY Βασ. Σοφίας 46 Τηλ.: 210 7281000Rock MOJO Παπαδιαμαν/λου 36 Τηλ.: 210 7757033QUIERO Αντήνορος 46 Τηλ.: 211 7100378RED SEA Ποταμιάνου 23 Τηλ.: 210 7755419SUI GENERIS Βεντήρη 7, Χίλτον Τηλ.: 210 7217814

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗCAFE ΠΛΕΕΙ PLAY Αγίου Ιωάννου 23 Τηλ.: 210 6083988Aγαπημένο στέκι με δροσερή, κρυμμένη αυλή, μεδιακόσμηση παιχνιδιάρικη.....και ταξιδιάρικη..(όπως πλέει play), ταβλάκι, επιτραπέζια όλη μέρα,καλές τιμές (6 ευρώ το ποτό, 7,5 τα cocktails), κα-θαρά ποτά, ποιοτικά ροφήματα, ψαγμένες μουσικέςμε διαφορετικούς DJs κάθε βράδυ! Δεν λείπουνεpartakia και happenings, δες facebook: plei play

ΧΑΛΑΝΔΡΙΜΑΪΜΟΥ Θουκιδίδου 7Α Τηλ.: 2106843279Στον πεζόδρομο της Θουκυδίδου, που θυμίζει έντονανησί, στην ανεβασμένη πιάτσα του Χαλανδρίου συναντά-με την «Μαιμού». Ενα cocktail bar που απ΄την πρώτημέρα της λειτουργίας του απέκτησε φανατικούς φίλους.Πολύ προσωπικό διακοσμητικό μεράκι από τους ιδιοκτή-τες, εντυπωσιακά cocktails από τους bartenders και φο-βερές μουσικές από τους DJ's. Δεσπόζει η αγιογραφίατου «Αγίου Ιωάννη» ή κατά κόσμον John Coltraine.Καλά προσκυνήματα...

BARA Ηρακλείου 6 Τηλ.: 2106800675BOARDING PASS Ηρακλείου 2 Τηλ.: 2106848535CORTE BAR Ηρακλείου 8 Τηλ.: 2130089507DETAILS Ηρακλείου 6Α, Τηλ.: 2106840707EL REY ALOBAR Θουκυδίδου 7 Τηλ.: 2106814459ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΒΟΥΡΑ Αγ. Γεωργίου 17 Τηλ.: 2110125454LE ROI Παπανικολή 18 Τηλ.: 2106892104ΣΠΟΡΟΣ Κατσουλιέρη 4 Τηλ.: 2106844543THINK POSITIVE Α. Κανατσούλη 2Τηλ.: 2106839876MONA'S Ηρακλείου Τηλ.: 2106816590

ΠΕΙΡΑΙΑΣDELUCAAγγ. Μεταξά 11, Πασαλιμάνι Τηλ. 210 4118420Το νέο Deluca σας περιμένει για ποιοτικό φαγητό και ποτόστο Πασαλιμάνι.

5/4 Φιλίππου 14, Μικρολίμανο Τηλ: 210 4830355BIRRA BIRRA Ακτή Θεμιστοκλέους 150, Τηλ: 210 4515075BLACK LIGHT Βασ. Παύλου 6 Τηλ: 210 4131934BLOCK Ακτή Κουμουνδούρου 18 Τηλ.: 210 4224744LA ROCKA Β. Παύλου 23, ΚαστέλαΤηλ: 210 4177660L'ACTION FOLIE Aκτή Δηλαβέρη 9 Τηλ.: 211 7201246OKIO Μαρίνα Ζέας 210 4284006TROVA Αθηνάς & Βλαχάβα Τηλ.: 9694 9988071TO ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΑκτή Θεμιστοκλέους 6 Τηλ.: 210 4525242PASSPORTΚαραϊσκου 119 Πλατεία Κοραή Τηλ.: 210 4296401ΜΠΟΤΖΙ Ακτη Θεμιστοκλέους 208 Τηλ.: 210 4183018

UPCCOOMMIINNGGEVENTSSEPTEMBER

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘1230 UNIVERCITY

ROCK GALLERY - Στα dexx κάθε: Δευτέρα Νίκος Μαρκάκης, Τρίτη Παύ-λος Σούτρας, Τετάρτη Βαγγέλης Ζιάκας, Πέμπτη Αντώνης Μαγουλάς, ΠαρασκεύηΒαγγέλης Ζιάκας, Σάββατο Πέτρος Γαρδίκλης, Κυριακή Σοφία Ράπτη

> Wednesday, 19 Sep 2012- Deep Love: Panos Gerontakis + Stauros Bilios + Sotiris Kts

@ Housaki bar (Αθήνα)

> Thursday, 20 Sep 2012- "Drink to get Drunk" Mainstream Night (και κάθε Πέμπτη μετά) @ soho (Αθήνα)

> Friday, 21 Sep 2012- LOLIPOP (και κάθε Παρασκευή μετά) @ soho (Αθήνα)- dj Angelo @ Mamacas (Αθήνα)

> Saturday, 22 Sep 2012- Rendez-vous (και κάθε Σάββατο μετά) @ soho (Αθήνα)- David Morales & Magna presents Glam Slam: David Morales + Janice

Robinson + Akylla @ Dream City (DC) (Αθήνα)

> Sunday, 23 Sep 2012- "Mέχρι το Πρωί" Ελληνική Βραδιά (και κάθε Κυριακή μετά) @ soho (Αθήνα)

> Thursday, 27 Sep 2012- Lex + Manolaco + Liou @ Mamacas (Αθήνα)

> Friday, 28 Sep 2012- Deep Is Love: Orelse + Takis M @ Aroma (Αθήνα)

> Saturday, 29 Sep 2012- dj Angelo @ Mamacas (Αθήνα)

Page 31: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER

ΜΠΟΥΡΝΑΖΙENZZO DE CUBA Αγ. Παρασκευής 70 Τηλ.: 210 5782610Η μουσική στο Enzzo de Cuba δεν γνωρίζει σύνορα. Με βάσητους ήχους της Κούβας κάθε βράδυ ξεκινάει ένα μουσικό τα-ξίδι σε όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Μουσικά σχή-ματα και διαφορετικά events ολοκληρώνουν την αυθεντική αυτήεμπειρία.

SALON ORIENTAL Αγ. Παρασκευής 68 Τηλ.: 6936 655609

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗROCK GALLERY 25ης Μαρτίου 13 Τηλ.: 210 9352537Ανοιχτά από τις 11 το πρωί σαν café με τραπεζάκια επί τηςΠλατείας Ν. Σμύρνης και ειδικά διαμορφωμένο χώρο για darts.Χαμηλές τιμές σε μπύρες βαρέλι από 3,5 ευρώ και ποτά 6,5ευρώ. Κάθε Τετάρτη coctail night με όλα τα coctails 6 ευρώκαι κάθε Παρασκευή lives με rock συγκροτήματα

Στα dexx κάθε: Δευτέρα Νίκος Μαρκάκης, Τρίτη Παύλος Σού-τρας, Τετάρτη Βαγγέλης Ζιάκας, Πέμπτη Αντώνης Μαγουλάς,Παρασκεύη Βαγγέλης Ζιάκας, Σάββατο Πέτρος Γαρδίκλης, Κυ-ριακή Σοφία Ράπτη

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥΠλάτωνος 1 & Δαβάκη Τηλ.: 210 9595006Μια από τις πιο γνωστές εναλλακτικές μουσικές σκηνέςσυνδυάζοντας την ατμόσφαιρα ενός συνοικιακού μπαρκαι την αξιοπιστία μιας διαχρονικής μουσικής σκηνής.

ΓΛΥΦΑΔΑTHE BAR A. Παπανδρέου 15 Τηλ. 210 8985180Το γνωστό γλυφαδιώτικο στέκι the bar, λειτουργεί,ανανεω-μένο,σε ύφος θεατράλε και προσφέρει καθαρά ποτά, φιλικήατμόσφαιρα και την καλύτερη μουσική της πόλης. Σ ένα πε-ριβάλλον που παραπέμπει σε φουαγιέ Παρισινού θεάτρου,διοργανώνονται κάθε εβδομάδα μουσικές βραδιές με θέμαενώ τα πρωινά προσφέρεται καφές, σπιτικά σάντουιτς, φρέ-σκιες σαλάτες και γλυκάκια.

BOURBON Δασκαρόλη 67 Τηλ: 210 9647600ΜOSAIKO Λαοδίκης 30 Τηλ: 210 8983208

Tο κέντρο μεταφέρεται νότια! Σπιτικά σνακ, πολλά κοκτέιλ απόφρέσκα βιολογικά φρούτα ή βιολογικές μαρμελάδες.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙΑΔΙΑΧΩΡΗΤΟ Δ. Πλακεντίας 120 Τηλ.: 210 6990920ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ Έβρου 40 Τηλ.: 210 7777742

ΚΥΨΕΛΗΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Φωκ. Νέγρη 57 Τηλ.: 2108628187ΤΟ ΠΕΤΑΛΟ Ξάνθης 10 Τηλ.: 210 8622000

ΠΑΤΗΣΙΑΕΠΙ ΤΩ... ΛΑΪΚΩΤΕΡΟΝΑγ. Λαύρας 13, Άνω Πατήσια Τηλ.: 210 2111887ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣΠλ. Παπαδιαμάντη 4, Άνω Πατήσια Τηλ.: 210 2232376

ΕΞΑΡΧΕΙΑΚΑΒΟΥΡΑΣ Θεμιστοκλέους 64 Τηλ.: 210 3810202Μια από τις πιο ιδιαίτερες και εναλλακτικές πιάτσες των Αθη-νών, τα Εξάρχεια, φιλοξενεί από το 1982 ένα ιστορικό πλέ-ον ρεμπετάδικο. Ο "Κάβουρας" εδώ και χρόνια, κατανοών-τας την ανάγκη μας για ποιοτική διασκέδαση, μας την προ-σφέρει και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Το κοινό είναι εναλ-λακτικό, κυρίως νεαρόκοσμος, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουνόσοι νοσταλγούν τα φοιτητικά τους χρόνια. Κέφι, χορός, δια-σκέδαση...

ΡΟΖΑΛΙΑ Βαλτετσίου 58 Τηλ.: 210 3302933Η καλύτερη είσοδος για την πλατεία Εξαρχείων είναι ο πε-ζόδρομος της Βαλτετσίου. Ρωτάτε γιατί; Μα ασφαλώς για-τί περνάς μπροστά από την καταπράσινη αυλή της Ροζα-λίας. Μεγάλος έρωτας !! 38 χρόνια κρατά. Πλανεύτρα ηΡοζαλία πιστέψτε με, με τα ψητά της, και τα μαγειρευτά της,έχει ταΐσει φοιτητές και καλλιτέχνες. Σε βάζει στο κήπο της,άρχοντας να δεις, με τις γυάλινες οροφές της, ζέστη και χου-χούλιασμα το χειμώνα, δροσιά και άπλα το καλοκαίρι, καινα! οι ποικιλίες, και να! τα μεζεδάκια, βάλε και κρασί, καθ’ότι εξαίρετο, πες μου... είναι να μην σφάζονται στην πο-διά της;

ΑΘΗΝΑΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΒησσαρίωνος 9 & Σίνα Τηλ.: 210 3389741ΜΙΝΙΑΤΟΥΡΑ Ρόμβης 21, Σύνταγμα Τηλ.: 210 3233459ΟΛΕΑ Δερβενίων & Ασκληπιού Τηλ.: 210 3632780ΟΥΖΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝΆστιγγος & Φιλίππου, Μοναστηράκι Τηλ.: 210 3240716ΠΕΤΡΙΝΟ Θεμ/κλέους & Ακαδημίας Τηλ.: 210 3822625ΡΟΔΙΑ Αριστίππου 44, ΛυκαβηττόςΤηλ.: 210 7229883

ΘΗΣΕΙΟ5η ΕΠΟΧΗ Ηρακλειδών 52 Τηλ: 210 3474961ΑΚΡΟΠΟΛ Ακάμαντος 32 Τηλ: 210 3465543ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ακάμαντος 1Τηλ.: 2103413795ΑΜΠΙΜΠΑΓΙΟ Ηρακλειδών 3 Τηλ: 210 3426794ΔΙΧΤΥ Αμφικτύωνος 18 Τηλ: 210 3452060ΚΙΡΚΗ Αποστ. Παύλου 31 Τηλ: 210 3466960KUZINA Αδριανού 9 Τηλ.: 2103240133ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ Αδριανού 47 Τηλ.: 2103210181ΝΕΜΕΣΙΣ Αποστ. Παύλου 29 Τηλ: 210 3476067ΣΚΑΛΕΣ Νηλέως 1 Τηλ: 210 3465647ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ Ηρακλειδών 2 Τηλ.: 2103455550ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΗΛΙΑΘεσσαλονίκης 7 Τηλ.: 210 3422407ΦΙΛΟΙΣΤΡΟΝ Αποστ. Παύλου 23 Τηλ.: 2103467554

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑΜΕΛΩΔΙΑ Καλλισθένους 87 Τηλ.: 210 3464916ΜΟΝΟΠΩΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΙπποθοντιδών 10 & Κυριαδών Τηλ.: 210 3459172ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ Δημοφώντος 43 Τηλ.: 211 7108153

ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καλλισθένους 85 Τηλ.: 210 3477961ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΤρώων 43 Τηλ.: 210 3479327

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΟ ΑΠΑΝΩ ΜΑΧΑΛΑΣ Παραδοσιακό ΚαφενείοΠλάτωνος 1 & Δαβάκη Τηλ.: 210 9595006

Από τις 12 το μεσημέρι με καφεδάκια, ταβλάκι & ναργιλέ. Καιτο βραδάκι για κρασάκι και μεζεδάκια με την παρέα σε οικο-νομικές τιμές. Αποκορύφωμα οι live βραδιές όπου το κέφιφουντώνει. Ο απάνω μαχαλάς γίνεται το μέρος που πρέπεινα πας!!

ΠΑΓΚΡΑΤΙΠΑΛΗΑ ΑΘΗΝΑ Εμπεδοκλέους 75 Τηλ.: 210 7518869

Γραφική μονοκατοικία του ’30 με αυλή, φοιτητικό στέκι, με χα-μηλές τιμές, «πονηρά» μεζεδάκια, πλούσιες ποικιλίες, ρακή, κρα-σάκι σε ατμόσφαιρα παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς. Μην χάσετε ταlive τις καθημερινές! (www.palia-athina.gr)ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ Πολυδάμαντος 19 Τηλ.: 210 7525777Παραδοσιακή αθηναϊκή μονοκατοικία με ελληνική κουζίνα, πολλά με-ζεδάκια, καλό κρασί. Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή-Σαββατόβραδο-Κυριακή μεσημέρι ζωντανή μουσική, χωρίς μικρόφωνο.

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΒΟΥΡΛΙΩΤΙΝΑ Β. Αλεξάνδρου 10 Τηλ.: 210 7291545Η ΚΥΡΑ ΖΩΗ Πλ. Αναγεννήσεως 5Τηλ.: 210 7237900ΜΕΛΟΙΝΟ Ηρ. Πολυτεχνείου 163 Τηλ.: 210 7243420ΟΙΝΟΘΗΡΑ Εθν. Μακαρίου 13 Τηλ.: 210 7258428ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΑΡΑΜΑΕθν. Αντιστάσεως 220 Τηλ.: 210 7231717ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΗΣ ΜΠΟΜΠΕΝΑΣΑναξαγόρα & Βρυούλων Τηλ.: 210 7213267ΤΟ ΚΕΛΑΡΙ ΤΟΥ ΓΑΤΟΥ Μιχ. Καραολή 69 Τηλ.: 210 7226996ΤΟ ΚΟΥΤΟΥΚΙ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου 109-111 Τηλ.: 210 7235107ΤΡΑΤΑ Πλ. Αναγεννήσεως 7-9 Τηλ.: 210 7291533

ΖΩΓΡΑΦΟΥΟ ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ Ευδήλου 15, Τηλ.: 210 7716900Κάθε Δευτερά και Τρίτη 15% έκπτωση στους φοιτητές, κάθεΤετάρτη 9-12 μ.μ. Latin Dance Party. Ειδική προσφορά κάθεΠέμπτη στις 2 Μαργαρίτες σας κερνάμε την τρίτη Μαργα-αρίτα.

ΤΡΥΠΑ Λεωφ. Παπάγου 136, Τηλ.: 6975 321066Η “τρύπα”, ο παραδοσιακός καφενές που άνοιξε στου Ζω-γράφου είναι αφιερωμένος σε όλους τους νυν και πρώην φοι-τητές. Εδώ δεν χρειάζεται πολλά πολλά... Με λίγα χρήματα,μεχύμα ντύσιμο, μπορείς απλά να το κάνεις καθημερινό στέκι! Ανοί-γει απο το πρωί στις 12:00 για φραπέ ή ότι άλλο, και συνεχί-ζει με ένα ιδιαίτερο κέφι μέχρι τις 6:00 το πρωί (για την ώρα όρκοδεν παίρνουμε...) πήγαινε και που ξέρεις, μπορεί να μπει καιτο δικό σας όνομα σε μια απο τις καρέκλες, μας!!

ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Κεντρική πλατεία Τηλ.: 2109370041

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟΑΛΚΥΟΝΕΣ Ζησιμοπούλου 5 Τηλ.: 2109428489ARSENIS Ζησιμοπούλου 19 Τηλ.: 2109424173ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ Αχιλλέως 119 Τηλ.: 2109837498ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΚΟΝΕΣΕυξ. Πόντου 183 Τηλ.: 2109824620ΕΝ ΛΕΥΚΩ Λεωφ. Συγγρού 373 Τηλ.: 2109422902 Η ΑΥΛΗ Αχαιών 24 Τηλ.: 2109370238ΘΑΛΑΜΙ Αγίας Τριάδος 5 Τηλ.: 2109834545 ΚΑΛΝΤΕΡΑ Λεωφ. Ποσειδώνος 54 Τηλ.: 2109829647Ο ΜΑΝΩΛΗΣ Αγ. Κυριακής 12Α Τηλ.: 2109421769Ο ΜΠΑΜΠΗΣ Λεωφ. Αμφιθέας 73Τηλ.: 2109431064 Ο ΤΖΙΤΖΙΡΑΣ ΚΙ Ο ΜΙΤΖΙΡΑΣΑλκυόνης 77, Παναγίτσα Τηλ.: 2109851473 ΡΑΚΑΔΙΚΟΝ Ζησιμοπούλου 79 Τηλ.: 2109419686

ΠΕΙΡΑΙΑΣΑΜΜΟΣ Ακτή Κουμουνδούρου 44Τηλ.: 2104224633ΓΑΙΑ Ακτή Θεμιστοκλέους 338-340 Τηλ.: 2117159186ΓΕΙΑ ΜΑΣ Ακτή Θεμιστοκλέους 66 Τηλ.: 2104511260ΖΟΡΜΠΑΣΑκτή Κουμουνδούρου 14 Τηλ.: 2104111663ΚΑΡΣΙ Ακτή Θεμιστοκλέους 40 Τηλ.: 2104510400

Για μεζέμε την παρέα...

Partydance

Latin

www.mexicanos.gr

Catering Delivery Restaurant Bar

23

���������� � �� ���������������������������� !"��#

�������� � � � � � � � ��������� � �

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ‘12 31UNIVERCITY

Page 32: UNIVERSITY PRESS SEPTEMBER