UNIVERSITY OF NICOSIA - unic.ac.cy · naki asi S t efanid n Pa mo u Velis sa r io u V a ltet sio u...

of 2/2
Klimis Agiou Niko laou ta M a r k o u M potsari M i ch ail Gio rgalla Micha el Giorgalla Tepeleniou Filokyprou Georgiou Seferi Loi zou Chatzianastasi Elefther iou Ven izelou P aleon Patron Ger manou Papaflesa Po rp hyriou Dik aiou Andrea P a p and reoou A i g i a lo usis Roze Kai Tatianas Miliex Archmidou s i n o r t o k o l o K Perdiou Dragoumi Skoufa Andr ea Maiouli Agiou Ila rionos Ariste idou Kallistrato u s Street Grav i as Pavlou Mela s i n y s o i a k i D T am asso u Vasileos Pavlou Falirou Kallipoleos A ig isthou K ouriou K afkasou Argona fton Elikona Le svo u Elefs inos Co nst ant ino i f a v a K u Nikitara Αθανάσιου Διάκου Ε μμανουήλ Ξάνθου Σο φο κλέ ου ς Socratous R odop is M arias S yn glitikis Alamanas Papagou Karaiskaki Patri archo u Grigoriou Lambrou Katsoni Mesolo giou u o i h C Fo ti Pitta Steliou Mavromati Chris tou s i a n a D s i a n a D A ndrea Patsalidi Ag iou Nik olaou Eva gora Pallikaridi Charilaou Michael n o r a s P n o r a s P Mystra Kleonos Artemid os Archbiskopou Leontiou Ch ry so st am ou Make u o i r t i m i D Athanasiou Archaggelo Kallistrat ou s S treet Achaion Kykko Agi as Kasianis Vos por ou Manis Olympou L apithou K o s t a M o n t i Pyrasou Eteokleous Et eokleous Panagron Nio vis Solonos Ag ias Lavras Ma ntous Mavrogeno us Tsaka lof Aristotelous Karchidonos Panteli Katella ri Othon os Markou Mp o t s a ri O rpheos Apollonos Aiantos Aiolou Marathonos Akamantos Agapinoros Ly kavito u Eroto krito u Pelopos Panikou Demetriou Priam ou M ou s on Idis V e r m iou Ath o Chimairas Akadimo u Admitou Antoni Papadopo u l o u S e r v ias Kyprou Chrysan thi Iridos Nafplio u Make don ia s A nast a si o u Isaak Knossou Ymittou K ostaki Pante l idi Vasiliou Kapot a Chri stou Tsiart a Soter i Tsan gari Panteli M ic h a n i k o u Tarsou N io v is Aitolon I ras D r a m as Kalli Sakka Kolchido s Kaisarianis Kleopatras Ivis Pavlo u Liasidi Kentavrou Korytsas Evripidou Tempon Grammou Street Pa rtheno nos Anagenniseos These os Ifaistou s o t n a l t A Argous Eracl eous Spetson Christou Foti Ayios Dometiou Lordo u Vyronos Αθανάσιου Διάκου Pe rgamou Onoufriou Kliridi Kosto Palama Liperty Flor inis Admitou Ia nouariou 1 5 Ikarou Pe Iakovou Patatsou Modesto u Pa n te li Evang elis trias Elpidos E resou Ekavis Eretrias A ig a e l o Evas Pyladi P erdikka Egn at ia s Ellis Pyrasou Evi m e rias Ep idamnou E v e l p idin Pen tageia s Yd ra s Morfou idi Rigaferaion Erecht heiou S treet Louki Akrita Megalou Alexandrou Intira Ca ndi Perikleous Delou Lidas Athin on Acropoleos Roma nou Thyv on A ischylou Areos Plat o n os Aig eos Fok idos Niki s A rkadiou Christodoulou Sozou Kap odistria Vo lo u Yp o s t r atigo u Tas o u M arkou Ilia Pelada Agio u Georg iou a r h T kis Kap i l a s Py thagora Zodeias Ollan d i as Nikol a Vasili Ch atzigianni M pe lap ais Ma chaira Street Erasist ratou Ki nyra Oidipodos Aftog rateiras T he od o ra s Achilleos Vyzantiou A lexa ndrou Ypsilan ti Ody sseo s And routs ou A phroditis Mykinon ni Th eoch aridi Ma kedoni as Ka li d o n ion Ge o r gi ou X a nthou Tsi k k o uri Giannak i S t efanid Serron Pa tmo u Velis sa r io u V a ltet sio u Velg io u Ektoros h t s o m i D e n ous Gallias Porp hyriou D ikaio u Aigisthou T heofilou G eo r g iadi A . Pavl i d i S tr eet Michail Giorgalla Adgias Paraskevis M. Drakou Stre et A . Avraamidi Street Andrea K ario u Stree t Pi n d ou Gr ig ory Afxen tiou Gr igo ri Afxen tiou Archi Engo mi s Neas Egkomis Melinas Merkouri Makedonitissis Elia Papakyriacou Ste liou Had Theodosi Pieridi Ept anis iou Flo rinis e foros Eleft herias Leoforos Aipeias Vasileos Pavl o u Kyria ko u M a ts i A v enue V asi le os P avl ou Makedo nias V a sile os Pa v lou s Vasileos Pavlo u Kyriakou Matsi Avenue Elaionon Elia Papakyriaco u Vasileos Pavlou 28th Oc tob er Av enue 25 March Street 28th Octobe r Avenu e I ro o n e u n e v A K o l o k a s i d e s r o u n d a b o u t Griva Digeni Avenue A gio Iroon Avenue Engomi Parisinos Makedonitissa Spyrou Kyprianou Avenue Spyrou Kyprianou Avenue Morfou Avenue Likavitou Avenue Lefkotheou Avenue Lefkotheou Avenue Archagelou Michail Archagelou Michail BUS MAP ROUTE 2 Free University of Nicosia Student Shuttle Service* WHERE BUS STOPS ARE: *FREE of charge for all University of Nicosia students upon presentation of your Student ID Card or Registration Form. 01 Opposite Metro Supermarket 02 Opposite Jumbo 03 Opposite Chysovalantou Bakery 04 Opposite Sklavenitis Express Supermarket 05 Makario Stadium Central Bus Stop 06 Sun Tower Plaza 07 Tsiakkas Bikes (Opposite Zorbas Bakery) 08 Opposite Engomi Health Center 09 Melina Merkouri Street Bus Stop 10 Tamasou Street Bus Stop 11 KARE Cyprus - Nicosia 12 “Tymvos” Military Cemetery 13 Opposite University of Nicosia - Library Building 14 Opposite University of Nicosia - Main Entrance 15 University of Nicosia Research & Technology Building 01 02 03 04 Expo Cyprus 06 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Research & Technology Building Medical School Blocks A&B UNIVERSITY OF NICOSIA
 • date post

  16-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of UNIVERSITY OF NICOSIA - unic.ac.cy · naki asi S t efanid n Pa mo u Velis sa r io u V a ltet sio u...

Klimis

Agiou Nikolaou

Vale

sta

Markou Mpotsari

M

ich ail Giorgalla

Michael Giorgalla

Tep

ele

nio

u

Filokyprou

Georgiou Seferi

Loiz

ou

Ch

atz

ian

ast

asi

Ele

fth

er i

ou

Ven

izelo

u

Paleon Patron Germanou

Papaflesa

Porp

hyri

ou

Dik

aio

u

Andre

a P

a

pandreoou

Aig

ialousis

Roz

e K

ai T

atia

nas

Mili

ex

Archmidous

in

ort

ok

olo

K

Perdiou

Dra

go

um

i

Skou

fa

Andrea Maiouli

Agio

u I

lari

onos

Aristeidou

Kallis

trato

us Street

Gravias

Pavl

ou M

ela

sin

ys

oia

kiD

Tamass

ou

Vasileos Pavl

ou

Falirou

Kallip

ole

os

Aigisthou

Kouriou

Kafkasou

Arg

on

afto

n

Elikona

Lesvou

Elefsi

nos

Cons

t

anti

no

ifa

va

K u

Nik

itara

Socratous

Rod

opis

Mari

as Synglitikis

Alamanas

Papagou

Karaiskaki

Patr

iarc

ho

u G

rigori

ou

Lambrou Katsoni

Mesolog

iou

uoi

hC

Foti PittaSteliou Mavromati

Ch

risto

u

sia

na

D

sia

na

D

Andrea Patsalidi

Agiou Nikolao

u

Evagora

Pallik

arid

iCharila

ou M

ichael

nor

as

P

nor

as

P

Mystra

Kleonos

Artemidos

Archbiskopou Leontiou

Chrysostamou

Maked

on

it

uoi

rti

miD

Ath

an

asio

u D

iako

Arc

hag

gelo

Kallis

trat o

us Street

Achaion

Kykko

Agias Kasianis

Vosp

oro

u

Manis

Olympou

Lapithou

Kost

a M

on

ti

Pyrasou

Ete

okle

ou

s

Ete

okle

ou

s

Panagro

n

Niovis

Solonos

Agia

s La

vra

s

Mantous M

avrogenous

Tsa

kalo

f

Ari

stot

elou

s

Karc

hid

onos

Pant

eli K

atel

lari

Othonos

Markou M

p o tsar

i

Orp

heos

Apol

lono

s

Aian

tos

Aiol

ou

Mara

thon

os

Akam

an

tos

Ag

ap

ino

ros

Lykavit

ou

Ero

tokri

tou

Pelop

os

Panikou Demetriou

Pria

mo

u

M

ou

son

Id

is

Vermio

u

Atho

Chimairas

Akad

imo

uAdmitou

An

ton

i P

apadopo

ulo

u

Se

r

v ias

Kypro

u C

hry

san

thi

Iridos

Nafpliou

Makedonias

An

asta

siou Isaak

Kn

ossou

Ymittou

K ostaki Pantelidi

Vasiliou KapotaChristou Tsiarta

Soteri Tsangari

Pan

teli M

ichanikou

Tars

ou

Niovis

Aitolon

Iras

Dramas

Kalli Sakka

Kolc

hid

os

Kaisarianis

Kle

opatr

as

Ivis

Pavlo

u Liasidi

Kentavrou

Korytsas

Evripidou

Tempon

Gra

mm

ou

Stre

et

Parthenonos

An

agen

nis

eos

Theseos

Ifa

isto

u

sot

nalt

A

Argous

Eracleous

Spetson

Chris

tou

Foti

Ayios Dometiou

Lord

ou V

yro

nos

Perg

am

ou

Onoufriou Kliridi

Kosto Palama

Liperty

Flo

rin

isAdmitou

Ianouariou 15

Ikarou

Petr

aki G

Iakovou P

ata

tsou

Modestou Pan teli

Evangelistrias

Elp

idos

Eresou

EkavisE

retr

ias

Aiga

elo

Evas

Pyla

di

Perdikka

Egnatias

Ellis

Pyrasou

Evimerias

Ep

idam

nou

Ev

e

lpidin

Pentageias

Ydras

Morfo

u

sidi

Rig

afe

raio

n

Ere

ch

theio

u S

treet

Louki Akrita

Meg

alo

u A

lexan

dro

u

Intira Candi

Perikleous

Delou

Lidas

Athinon

Acro

pole

os

Ro

man

ou

Th

yv o

nA ischylou

Are

os

Pla

to

nos

Aig

eos

Fokidos

Nikis

Ark

adio

u

Christodoulou Sozou

Kapodistria

Volo

u

Ypos

tratigou Tasou Mark

ou

Ilia P

ela

da

Ag

iou

Geo

rgio

u

arh

Tkis

Kap

ila

s

Pythagora

Zode

ias

Olland

ias

Nikola Vasili Chatzigianni

Mpe

lapa

is

Machaira Street

Erasistratou

Kinyra

Oidipodos

Aft

og

rate

iras T

he

od

ora

s

Ach

illeo

s

Vyzanti

ou

Ale

xa

nd

rou

Yp

silan

ti

Ody

sseos A

nd

rou

tsou

Aphroditis

Mykinon

ni Theoc

haridi

Makedonias

Ka

lido

nion

Georgiou X

an

thou

Tsik

k

ouri

Giannaki Stefa

nid

Serro

n

Patmou

Velis

sario

u

Valte

tsio

u

Velg

iou

Ektoros

hts

omi

De

n ous

Gallia

s

Porp

hyri

ou D

ikaio

u

Aig

isth

ou

Theofilou Georgiadi

A

. Pavl id

i Str

eet

Michail Giorg

alla

Ad

gia

s P

ara

skevis

M. Drakou Street

A

. A

vra

am

idi Str

eet

Andre

a Kari

ou S

treet

Pind

ou

Gri

gory

Afx

en

tiou

Grig

ori A

fxen

tiou Archi

Engo

mis

Neas Egkomis

Melinas Merkouri

Makedon

itis

sis

Elia Papakyriacou

Ste

liou H

ad

jep

Theodosi Pieridi

Ep

tan

isio

u

Florinis

Leforos

Elefthe

rias

Leofo

ros A

ipeia

s

Vasileos Pavlou

Kyriak

ou Matsi Avenue

Vasile

os P

avlo

u

MakedoniasV

asile

os P

avlo

us

Vasileos Pavlou

Kyriakou Matsi Avenue

Ela

ionon

Elia P

ap

akyri

aco

u

Vasileos P

avlo

u

28

th O

cto

ber

Avenue

25

Marc

h S

treet

28th

Octo

be

r A

venu

e

Iro

on

e

un

ev

A

Ko

lokasides r

ou

ndabo

ut

Griva Digeni Avenue

Ag

io

Iro

on

Aven

ue

Engomi

Parisinos

Makedonitissa

Spyrou Kyprianou Avenue

Spyro

u K

ypria

nou A

venue

Morfo

u A

venue

Lik

avito

u A

ven

ue

Lefkotheou Avenue

Lefkotheou Avenue

Arc

hagelo

u M

ichail

Arch

agelo

u Mich

ail

BUS MAP

ROUTE 2Free University of Nicosia Student Shuttle Service*

WHERE BUS STOPS ARE:

*FREE of charge for all University of Nicosia

students upon presentation of your Student ID

Card or Registration Form.

01 Opposite Metro Supermarket02 Opposite Jumbo03 Opposite Chysovalantou Bakery04 Opposite Sklavenitis Express Supermarket05 Makario Stadium Central Bus Stop06 Sun Tower Plaza07 Tsiakkas Bikes (Opposite Zorbas Bakery)08 Opposite Engomi Health Center09 Melina Merkouri Street Bus Stop10 Tamasou Street Bus Stop11 KARE Cyprus - Nicosia12 Tymvos Military Cemetery13 Opposite University of Nicosia - Library Building14 Opposite University of Nicosia - Main Entrance15 University of Nicosia Research & Technology Building

01

02

03

04

Expo Cyprus

0605

07

08

09

1011

12

13

14

15Research & Technology Building Medical School

Blocks A&B

UNIVERSITY

OF NICOSIA

For more information: Charis Tzyrkas, Accommodation Officer

: ,

.: 22842150/7 | E: [email protected]

*FREE of charge for all University of Nicosia Students upon presentation of their Student ID

Card or Registration Form.

* , .

FREE STUDENT SHUTTLE SERVICE* *The timetable is approximate and dependent on external factors (i.e. traffic jam, weather conditions, construction work, etc.).

(.. , , ...).

Bus Stop / Time /

1, 2, 3 08:00, 14:15, 17:15

4, 5, 6 08:05, 14:20, 17:20

7, 8 08:10, 14:25, 17:25

9, 10 08:15, 14:30, 17:30

11, 12 08:20, 14:35, 17:35

13, 14 08:25, 14:40, 17:40

15 08:30, 14:45, 17:45

Bus Stop / Time /

15 15:15, 18:15, 21:15

13, 14 15:20, 18:20, 21:20

11, 12 15:25, 18:25, 21:25

9, 10 15:30, 18:30, 21:30

7, 8 15:35, 18:35, 21:35

4, 5, 6 15:40, 18:40, 21:40

1, 2, 3 15:45, 18:45, 21:45

Inbound / Monday - Friday / -

Outbound / Monday - Friday / -

Bus Timetable /

Bus Timetable /