ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔ ÔÏ›ÙÔ˘ µÂÚÔ›·˜, ¡·Ô‡Û˘ ηd ∫·Ì...

download ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔ ÔÏ›ÙÔ˘ µÂÚÔ›·˜, ¡·Ô‡Û˘ ηd ∫·Ì ·Ó›·˜

of 22

 • date post

  07-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔ ÔÏ›ÙÔ˘ µÂÚÔ›·˜, ¡·Ô‡Û˘ ηd ∫·Ì...

(1769-1799;) ,

,

a a c , r c a b e ^I fi , d , c (1769-1799;)a a .

^O e b d - , d .. - , e e ^I fi , d . fi d e e - \A . \Afi , f .

^H c a a 1, b e c a d fid c \A , -c e ^I fi d, e e , e a a a fi, b d b a d a f - a d b d d . e f c c ^H - a . ^O r fi, d d - 2, -, e f a ab e f c . \Ee ec , e d e fi , a 19 .

a e fi d c , -

1. , , 2002, . 85 d , E -e - j , . fi, 5.4.2001.

2. d fi , . \A . , E fi c (1670-1714), ...., 1982, . 146, 149, 200-201 d . . ,^H d c , \A 1881, . 34.

194 \A . B

. \E fi d , , f b , c e fi fi c 12 \I 1769 d d b 17993 , c c fi a . b e . \A, c 4 , f 1769 d 17895 . a e 1790, - 6. a e 1796 fi, -7. \E a e 1798, b e d e (d , ^I. ^Y fi, ), e fi d fi E, - 8. e c - d b ^A - a e a e 1775, c c 9.

^O c fi - , 10. ad c b e fi , e d b ,

3. b e fi , - c q , e e fi e 1799. ^Ofi c e \I - 1799, a 1798. . fi A. , c e fi d , \Ed \A 12 (1962)47.

4. ^O c A f 1393-1394. . . , ^I , . , 1970, .166.

5. B . \A . , \Ed \E- ^E, , \Ee 56 (1974) 130-134.

6. . , d . \A , \A1929, . 52.

7. . , d , ^I d \E^E ^E 2 (1885) 87.

8. , e e , ^Ie 280(1.1.1917) 9-12.

9. . , ^H d (11-18 .) , \A 1994, . 158.10 . . , ^O fi, \Ha a 2 (1927) 54-99, 245-

268.

^H B (1769-1799;) 195

c c ( 66) d d . fi11. E e f f fi fi q a c d 12.

b , e d , e ^Ie e ^A \A , a c -c f r 13. ^O c c c ^E (1787-1792), a - f E fi d -. e e e f e e c c fi ^E d c H e j . e a d d b , r c c - a c d c ^E. ^O c d b f - d fi, a c 14. Y e fi b e d f fi , , , , d , c d fic , fi d d , d c fi 24 fi a d , a a , f d f -f 15. a a fi \A r c a d b \A- \I , fi d fi16. fi c q \A f c -, -

11 . . fi, ^H c fi , 19-20e , 1999, . 89-143.

12 . fi, .., . 95.13 . d , ^I

d a ^I ^A \A , 2004, . 21.14 . . , ^I ^I fi () ,

1995, . 76.15 . . , c , 1981, . 27 (e

: X, c B ). . d \I. . , ^Ie , , 1942, . 79-80, d E , , 1986, . 45-46.

16 . . . , ^I fi , - 1993, . 61-115 , .., . 72 , a e e d , 2004, . 5-6.

196 \A . B

e \A-17.a c d

b d b , e d b . ^H \Ac a c e e d e , -fi a e fi, j b fi18.\E fi e d a fi d fi d fi. c q a F fi d e e e e e , e fi -c d fi a d d fi (a e 1844) c -. \E , d - b d fi, b c c a c - d .

e e fi j , c f r - b e 19. b b e - , f - d . ^H , a f f fi , g d d fi b d b -, b f a r d e e . a d b b a d -b , b a a e - 20.

e b e 1856 d f f f 1862, - c b , a a e , e , -

17 . , .. , . 77.18 . . fi, \E ^I -, 1988,

. 123.19 . e e f a a c c a

a c , a 18 fi ( e1/6 ). b f \A fi , a e 1867 b 33 fi d 7 , c e 1/5 . . . . , ^H - a 19 d d b 20, 2001, . 46.

20 . , .. , . 46-47.

^H B (1769-1799;) 197

, d - (). , a \A a e e d fi d \Ac e e j , a fi a e fi, j b fi. e d ef f ^E fi , a a 1892, 1903 d 191221. fi a f fi- fi e d , a fi a d b d b fi22.

c d d - f c c , e fi c a ff . fi -a e fi c r , i c c 12 \I 1769.fi a e e 1770, fi -fi b e e , e - d e 177023. e , q e - a d fi d fi. \E c a a , d c c fi ^E-, e a c 24. \A fi e f d -, b d e , a c d f , e b -, fi a c c 25. \Ae c c a fi, a e a a -. ^O a fi a , a fi d -fi d . e e e f a - q fi ().

^H c b . c

21 . . , d fi a a , a 10 (1970) 104-105, 116, 133-134.

22 . fi, .. , . 123.23 . . . , ^H a c fi

, 1999, . 24.24 . , c , .. , . 27.25 . . . , , a d a (1870-1935),

1999.

198 \A . B

, a a (), ^A -, (A ), (), (\A-), e (), A fi, fi, (), fi () d e e 26.300, fi, 20.900 fi-. c a a a , \A-, fi (), , , (), , A , a d e e 25.620. c a a a fi, fi (), fi, fi (), d e e 42.000 , , - fi, 37.000 fi. e e fid d 83.520 fi, a 1.160 a 26, a b - a . \A e e d 4.588 fi, .

a c c c d a - a e fi , e e e e (), e e b a c - d e c b a d fi,c b fi . a fi e a a f - , d fi. \E- a a d A , a fi -, a a d , g d b c d e fi, b b a fi- , a a g d b c d fi. \E e e fi (), e e e c d e fi, d fi, c . fi fi a a ^A \A fi ().

^O e e e ^A \A ea fi, e fi, fi .\E e e fi, d e a fi a , -fi d d b a a f c - , a a e 182227. r c fi

26 . fi a a .27 . , ^Ie , , .., . 109-120.

^H B (1769-1799;) 199

^A \A. ^ terminus ante quem a c a a e 1763, a c fi, d . a fi - e e , f 1769 d1799. fi \A , e ^A- \A d b 18 , fi 28.

^O e e e . fi e e d e . e fi- a c 1930 e f f, c a fi29.

^H c d c -, fi c

\E , a -c c , fi a d - , g q e e e (-), e (), a fi, (A. ), e (), e (), -fi (), A fi, (\A) d ^A.

\E , a - c c , fi ad a q e e fi (). \Aa a , A d b c , e ,e \A d b c a d e () d e (j ).

\E , fi -a d a q e e . \A aa fi (), fi, fi d fi (-).

^H d e c 1822 d a

b a e a a

28 . \A , d ( ) d , \Ec\H , 2004, . 363-364.

29 . , ^H , (e ).

200 \A . B

d , c -, e f d c fi30.

\Aa e a a d , j a a fi e -e , fi fi e d b bd a a , b b , - a c c 31. ee b , a a d fi - d . d d d j fi d d g d f -f , , \O d 32. ^Ofi , d f - d a a d a , a d , a fi33. a a a a , a a d d fi f d , ^E-e . e fi fi fi . a c aa d fi , E .^H c f b . ^H - fi . b - e a , r c d c e f ,e f r c a f d c c - . ^fi a a a f E cc c a c d e a f f , f a , a a a . e -e e , f e fi fia c c e e fi, - ^E, a

30 . . fi . . fi, \Eb , b , . , \A 1998, . 47.

31 . . , fi e . fi d , 1996, . 54-56.

32 . . . fi, c ^I (1204-1940), 1999, . 37.33 . . , ^I , fi. , .., . 68.

^H B (1769-1799;) 201

c c . a d b d d , a d d , e e fi a f f d a b d fi34.

a e a a a d - fi c , b e d e. d b 19 , fi e a q e b 800 , b 120 , b 70 -, e fi b 65 , e \A, e , fi, e (), a fi, A d fi, , e , e d e ()35.

, , , fi, \A-, , d , cc , b d c 36, b f , a fi ,e e e e . a - a b c ( c) d - b c , d a a b -. a fi fi a c d e a a d b b ^E d . fi d , b a d a c fi, c d c . - fi, \A d , b c , c (c , d , ..), c d c . , a d e q - , a 37.

34 . fi, Nc (1204-1940) , .. , . 36-38.35 . , .. , . 63.36 . c \A , e f

b (fi), e f b c c d c c . e fi (e fi, \A. . , 1879), fi , d , d c .

37 . , .. , . 63-64. . \A. . , ^Ie-e e fi \H, 2001, . 17-23.

202 \A . B

^H c d c e a a - d , e c \A- \I e \Ae fi. ^O \Ac e e 1804, c \Efi d \H, \A, d -, e f d c . \Ae c e e 6.000 d e c e e 4.000 . ^O \Ac e e 1804 e1820, a d , -, ^A , , e d \Afi, , -fi, , A, , , , ,A d fi, , fi d , a q a e \Ac fi38.

e a d d b , r - c c - a c d c ^E-. E d fi a fi- d a a b d 39.e c c a d . A d , , (), d , - e e \A d e -. , \A, fi, d -, e e e c - () . \E a 40.

fi c c d a c , \E-fa b c 41. e 10.000 fi c 42, a e d b , e \A 182243. ^H fi a

38 . , .. . 102-103.39 . \A . , \A , (e ).40 . , .. , . 135.41 . . , a fi c c - a c -

1822 , a 8 (1968) 216-217 (e : , a fi 1822).

42 . , a fi 1822, .. , . 211-220.43 . . , a c fi

d a 1822, a 21 (1981) 155-167.

^H B (1769-1799;) 203

d fi a e d b d a , f - a 44. ^H c b - b c , a d a -45, fi b e , a b a a d , a -46. a fi e a a d f f d , fi47. a a -, fi, \A, , , , \O-, , , \E, , ,, , - (-), fi (-fi-), fi, , , , fi, , -fi, ^A, fi, A d , fi, A d - fi, , , , fi, ,fi, .. a d fi e f , 48. a b a , , e , e .. - a 49.

a fi a e fi, fi e d b b c .

AANAIO . BOYOYPH

44 . \A . , d 1800-1825, - , 1996, . 31-39, d fi .

45 . \A. fi, ^I N ^E , . , 1982, .134-140.

46 . , .. , . 72.47 . ^O (.., . 72) g e

a 120, . ( ^I 19 , . , \A 1892-1893, . 261 -264) e a 70. b e (... 20 1236), e a 50. a 50 a a f d \A. -fi (.. , . 139). \E . ( \E , \A 1939, .119), g a a d S a.

48 . , .. , . 72 , .. , . 216. . , .., . 47.

49 . \A . , ^H fi 1822 e 5+1 , . 23, (-\I 2005)24-27.

204 \A . B

1

B, d - , c e e - M c (1796-1799;)

( )

1) 14.400

2) fi 7.800

3) fi 7.200

4) fi 6.600

5) fi 6.000

6) fi 6.000

7) 4.800

8) fi 4.470

9) 3.180

10) fi 3.000

11) 2.850

12) 2.760

13) 2.400

14) A 2.400

15) 2.040

16) 1.920

17) fi 1.830

18) \A 1.800

19) 1.800 1.740

20) 1.800

21) A fi 1.620

22) 1.440

23) ^A 1.110

24) 960

^H B (1769-1799;) 205

2

^O e B, fi (a )50

1) 800

2) fi 433

3) fi 400

4) fi 366

5) fi 333

6) fi 333