ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E...

G C S ° à É P G E j » M ª ü ° » f É F Ñ É k d ô F « ù ¢ G E J ë É O H ó j É ä G d é Ñ q á T ° î ü ° « á G d © ó O G d ù ° « ó I G E Á » S ° μ ô

Transcript of ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E...

Page 1: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

G’CS°àÉP GEj∏» Mªü°»fÉFÑÉk dôF«ù¢ GEJëÉO H∏ójÉä GdéÑqá

T°îü°«á Gd©óOGdù°«óI GEÁ» S°μô

Covers:test 6/27/13 9:22 AM Page 1

Page 2: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

G’EaààÉM«qá2

e≤ÉH∏á :3

G’CS°àÉPGEj∏» Mªü°»QF«ù¢ H∏ójá MóT°«â

jàëóç Yø T°ƒDh¿ hT°éƒ¿ GdÑ∏óI

T°îü°«á Gd©óO:8Gdù°«óI GEjª» S°μô GCS°àÉPI Y∏º {G’EJ«μ«âz hMù°ø Gdàü°ô±

Jë≤«≥:31fû°ÉWÉä eƒDS°ù°á GdôhDjá Gd©Édª«á a» LÑáq Hû°ô…

fû°ÉWÉä:71

fû°ÉWÉä fÉFÑ» LÑá Hû°ô…

e∏∞ :82

eû°ÉQj™ Gdª«É√ a» Gdªæ£≤á jàƒGd≈

GEcàªÉ∫ Y≤ógÉ

fû°ÉWÉä GdÑ∏óGä hGdÑ∏ójÉä :03

H∏óI a» Gd≤†°ÉA :04

HÉ¿..

e≤É∫ : Gdª£ôG¿ eÉQh¿ Gd©ªqÉQ24

Gdü°Øëá Gdã≤Éa«á34

ةبجلا ايارمY∏º hNÑô Qbº 587/0102

3102 ناريزح -11 ددع

سرـهفلا

dÑæÉ¿ b£©ál eø S°ªÉA GCH©óhG Yæ¡É QLÉS°á MôhHμº Gd©Ñã«qá,

hOYƒfÉ f©«û¢.

OYƒG GCWØÉdæÉ jë∏ªƒ¿ H¨óm eû°ô¥m heù°à≤Ñπm hGYó.

OYƒG T°ÑÉHæÉ jéù°qóh¿ GCMÓe¡º hGb©Ék, hjÑ惿 GBeÉd¡º ‘ GCQV°¡ºaÓ jo¡ÉLôh¿.

OYƒG T°«ƒNæÉ hfù°ÉAfÉ Á੃¿ GCf¶ÉQgº H©£ÉAGä a∏òGä GCcÑÉOgº,hjôe≤ƒ¿ MÑqÉäp b∏ƒH¡º Jõgô hJãªô.

OYƒG T°©ÑæÉ j©«û¢ Y∏≈ GCQV°¬ HμôGeám H©«óGk Yø U°ôGYÉä G’BNôjøhG◊ôhÜ GŸù°àƒQOI, a«μØ«æÉ eÉ Yû°æÉ eø MôhÜ.

OYƒG hWææÉ QS°Édá S°ÓΩ m hfiÑqá, henƒFπ Môjqá hGfØàÉì.

OYƒG L«û°æÉ GBNô GCeπm dæÉ HÑ≤ÉA Gdóhdá hGBNô S°æóm d∏ªƒGWæÚ G’Be∏ÚHÉd©«û¢ G◊ôq GdμôË.. OYƒfÉ f©«û¢.

GCg∏æÉ ‘ G÷Ñqá..

dÑæÉ¿ b£©á l eø S°ªÉA hG÷Ñqá S°ªÉA dÑæÉ¿, hGdü°«∞ Y∏≈ G’CHƒGÜ.

a∏æé©π eø bôGfÉ eÓPGk d∏¡ÉQHÚ eø YæÉA G◊«ÉI.

hdæé©π eø H∏óGJæÉ e∏éÉC d£ÉdÑ» GdôGMá hGd¡óhA hG’S°àéªÉΩ.

hdæé©π eø b∏ƒHæÉ eæÑ©Ék d∏ëÖq hGdôMªá hH∏ù°ªá G÷ôGì.

hdæμø NÒ e†°«ÉaÚ dμπu hGaó Gd«æÉ Y∏qæÉ fîØ`q∞ eø YÖA gòGGdõeø GdôO…A.

hY∏qæÉ ‚©π eø LÑqàæÉ hGMák d∏îÒ hGd¡óhA hGd£ªÉCf«æá hG’CeÉ¿.

G÷Ñqá S°ªÉA dÑæÉ¿.. aà©ÉdƒG Gd«¡É GCjq¡É Gdà©Ñƒ¿ eø GCK≤É∫ G◊«ÉIhS°àéóh¿ GCg∏¡É GCgÓk dμπu fiÖx d∏ù°ÓΩ.

QF«ù¢ Gdàëôjô

S°∏«º GCH» JÉeô

Editorial 2:test 6/27/13 2:07 PM Page 1

Page 3: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

نم ليمجلا در وه ،داحتإلا سيئرل ابئان يرايتخإ❑تيشدح يلاهأل ةقطنملا يبئانو »ةينانبللا تاوقلا«ةيسايسلا مهفقاوم ىلع

يماحملا تيشدح ةيدلب سيئر

يصمح يليإ

مهمازتلابو ،يسايسلا تيشدح ءانبأ يعوب رختفأ❑هجوتلاو فقوملا ةدحوبو يدايسلا - ينطولا طخلا يرشب ةبج يف »ةينانبللا تاوقلا« هدوقت يذلا

I3 ةبجلا ايارم

interview Elie Homsi 3-7:test 6/27/13 9:42 AM Page 1

Page 4: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

⁄ Jμø U°óaá GC¿ J؃R H∏ójqá MóT°«â HÉdàõc«á S°æá 0102, ’Cf¬ ‘ Gd©ªπ

Gdù°«ÉS°» ’ hLƒO dμ∏ªá U°óaá, GEfqªÉ Gdàëƒq’ä ‘ GÛ઩Éä Jμƒ¿

NÉV°©á Ÿ©ÉjÒ heƒGRjø heØÉg«º hJƒLq¡Éä, GEeqÉ GC¿ jà≤Ñq∏¡É GdæÉS¢ GCh

jôa†°ƒgÉ. hH∏óI MóT°«â Gd¨æ«qá Yø Gdà©ôj∞ HàÉCj«ógÉ hHÉdàõGe¡É

{d∏≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz hN£q¡É Gdù°«ÉO…, HóGCä eù°ÒI Gdà¨«Ò eæò S°æá

8991, jƒΩ aÉRä GdÓFëá GŸóYƒeá eø {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz ‘ GdÑ∏óI

HôFÉS°á GŸôMƒΩ LƒQê hQOG¿, hJÓgÉ aƒR ‡ÉKπ ‘ GfàîÉHÉä S°æá

4002, dÓFëá HôFÉS°á GŸ¡æóS¢ fÑ«π GdóQjÑ», GCeqÉ GdãÉdãá KÉHàá aéÉAä

HÉdàõc«á S°æá 0102, hgò√ GŸôI HôFÉS°á G’CS°àÉP GEj∏» Mªü°». GEf¡É GŸôI

GdãÉdãá Gdà» JîàÉQ {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz ‘ MóT°«â ›ªƒYá eø NÒI

T°ÑÉH¡É hJμ∏qØ¡º e¡ªqá G◊†°ƒQ HÉS°ª¡É Y∏≈ Gdü°©«ójø G’ELàªÉY»

hG’E‰ÉF», d«ë≤q≤ƒG H©ª∏¡º Gdü°ÉO¥ eÉ GCeμø ‡qÉ Jü°Ñƒ GEd«¬ ha≥

N£qà¡É GdôGe«á GE¤ GE‰ÉA GdÑ∏óI hJ檫à¡É hfiƒ GBKÉQ eÉ ◊≥ H¡É eø

V°ôhÜ G’EgªÉ∫ hGdࡪ«û¢ hGd©≤ÉÜ Gdù°«ÉS°» ‘ Reø G’Eb£É´ GdÑÉFó

hS°∏£á GdƒU°Éjá. GEfq¬ GÛ∏ù¢ GdÑ∏ó… GŸæàîÖ ‘ 13/5/0102HôFÉS°á

GÙÉe» GEj∏» Mªü°» GŸóQ∑ L«ókG ’ChV°É´ MóT°«â hGŸ∏ºq LóvG ‘

–ójó MÉLÉJ¡É ‘ S°∏qº GChdƒjqÉä ha≥ eÉ Jù°ªí H¬ bóQGä GdÑ∏ójqá

hGEeμÉf«ÉJ¡É. GÙÉe» GEj∏» Mªü°», QLπ gÉOÇ hQU°Ú ‘ e©É÷á

G’CeƒQ heóQ∑ “ÉekÉ dƒGb™ H∏óJ¬, dój¬ NÈI ‘ Gdû°ÉC¿ Gd©ÉΩ, e≤ÉhΩ

Yà«≥, hLæó… ›¡ƒ∫ eãÉ∫ cãÒjø, jƒDGKôh¿ Gd©ªπ Hü°ªâ eø GCLπ

GŸü°∏ëá Gd©Éeá. ‘ Mój㬠GE¤ ›∏á {eôGjÉ G÷Ñáz, jù°∏q§ G’CS°àÉP

Mªü°» G’CV°ƒGA Y∏≈ GChV°É´ H∏óJ¬ MóT°«â hT°ƒDhf¡É, hY∏≈ GdóhQ Gdò…

J∏©Ñ¬ GdÑ∏ójqá ‘ ›É∫ G’E‰ÉA hNóeá GŸƒGWæÚ, hjà£ôq¥ GE¤ Gd©Óbá e™

e¨ÎH» GdÑ∏óI, Gdòjø jù°Égªƒ¿ eù°Égªá a©qÉdá ‘ f¡†°á H∏óJ¡º

hGE‰ÉF¡É. hj©àÈ GC¿q GfàîÉH¬ fÉFÑkÉ dôF«ù¢ G–ÉO H∏ójÉä LÑqá Hû°ô… gƒ

ÃãÉHá J≤ójô ŸƒGb∞ GCgÉ‹ MóT°«â heμÉfࡺ Yæó {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz

hfÉFÑ» GŸæ£≤á.

❑c«∞ J≤«qº aƒR H∏ójqàμº HÉdàõc«á S°æá 0102?GCfÉ GCYàÈ G’Ceô –ƒq’k e¡ªvÉ Yæó GCHæÉA MóT°«â, hS°Ñ≥ {d∏≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz

GC¿ NÉV°â GfàîÉHÉä GdÑ∏ójqá ‘ Gd©ÉeÚ 8991h4002haÉRä GdÓFëá

GŸóYƒeá eæ¡É, QZº Gd¶ôh± Gdü°©Ñá Gdà» cæqÉ ‰ôq H¡É, –â Mμº

GdƒU°Éjá Gdù°ƒQjqá hG’CL¡õI G’Ceæ«qá. OÁƒbôGW«vÉ, cÉ¿ GdàÉCj«ó Gdû°©Ñ»

{d∏≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz ‘ MóT°«â hdù°«ÉS°à¡É, GE¿ cÉ¿ Y∏≈ GŸù°àƒi GdƒWæ»,

GCh GŸù°«ë», GCh ‘ GŸæ£≤á. WÑ©kÉ, S°æá 2102S°Égªâ YƒGeπ YóqI H؃R

’FëàæÉ HÉdàõc«á, eæ¡É fà«éá G’COGA Gdù°ÉH≥ GdæÉLí ÿƒV°æÉ e©ÉQ∑

GfàîÉHÉä GdÑ∏ójqá, GEV°Éaák GE¤ hLƒO fÉFÑÚ bƒGä ‘ GŸæ£≤á gªÉ Gdù°«qóI

S°ÎjóG L©é™ hG’CS°àÉP GEj∏» cÒhR, hbó GNà∏Øâ GŸ©ÉOdá e©¡ªÉ c∏q«kÉ.

GCV°∞ GE¤ Pd∂ YóΩ “μqø GdØôj≥ GdãÉÊ eø Jû°μ«π ’Fëá eæÉaù°á.

hgæÉ∑ YÉeπ GEV°É‘q GCYàÈ√ GCS°ÉS°»q, hgƒ YÉeπ T°îü°»q, aÉ’CS°ªÉA Gdà»

V°ªqà¡É ’FëàæÉ cÉfâ e≤уdá eø GCgÉ‹ MóT°«â, heƒV°™ K≤á, Hód«π eÉ

fôG√ eø ŒÉhÜ hOYº ZÒ eù°Ñƒ¥ eø GŸ¨ÎHÚ d∏ªû°ÉQj™ Gdà» f≤ƒΩ

HàæØ«ògÉ. d≤ó Gf©μù°â Gdã≤á Gdà» hV°©¡É GCgÉ‹ GdÑ∏óI HÉÛ∏ù¢ GEjéÉHkÉ

Y∏≈ Yª∏æÉ G’E‰ÉF», hY∏≈ YÓbàæÉ e™ GŸ¨ÎHÚ.

❑fØ¡º eø cÓe∂ GC¿q GdƒV°™ Gdù°«ÉS°» ‘ GdÑ∏óIeù°à≤ôq?HÉdàÉCc«ó, GdƒV°™ Gdù°«ÉS°» ‘ GdÑ∏óI GCU°Ñí GCcÌ GS°à≤ôGQkG, M«å Jફqõ

H©óΩ hLƒO NÓaÉä T°îü°«qá HÚ GdØôj≥ GdƒGMó, GCh eæÉaù°á d∏ƒU°ƒ∫

GE¤ eôGcõ GŸù°ƒDhd«qá. aμôI GdÎT°qí GE¤ QFÉS°á GdÑ∏ójqá GCh GE¤ Gd©†°ƒjqá

4Iةبجلا ايارم

›∏ù¢ H∏ójá MóT°«â.

interview Elie Homsi 3-7:test 6/27/13 9:42 AM Page 3

Page 5: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

e≤ÉH∏á

I5 ةبجلا ايارم

J≤ƒΩ Y∏≈ N∏Ø«qá Gÿóeá Gd©Éeá ’ GCcÌ h’ GCbπq, hd«ù¢ Y∏≈ GÙù°ƒH«qÉä

Gdû°îü°«qá GCh GdõYÉeá Gdû°îü°«qá. fëø cªéªƒYá ‘ MóT°«â, fÎLq≈

Gdû°îü¢ d«≤Ñπ GC¿ jàù°∏qº QFÉS°á GdÑ∏ójqá, ’C¿ GŸù°ƒDhd«qá ‘ gμòG eôcõ

–àÉê GE¤ J†°ë«á, hGE¤ hbâ hL¡ƒO e†°æ«á Oh¿ e≤ÉHπ.

❑H©ó KÓç S°æƒGä eø Y¡ócº, eÉPG M≤q≤ຠeøGE‚ÉRGä ‘ GdÑ∏óI?’ T°∂q GC¿q Gd©ªπ ‘ Gdû°ÉC¿ Gd©ÉΩ U°©Öl LóvG, dμø HƒLƒO f«qá U°Éa«á

hGEQGOI hJü°ª«º Jn¡ƒ¿ cπq G’CeƒQ, hG’Ceô GŸù°ÉYó ‘ Pd∂ gƒ hY»

GŸƒGWæÚ dóhQ GdÑ∏ójqá hdƒGLÑÉJ¡º. aÉŸƒGWø gƒ T°ôj∂ GCS°ÉS°» ‘

f¡†°á ›àª©¬ hfi«£¬ hH∏óJ¬. QZº GC¿ eƒGRfá H∏ójqàæÉ ’ Jàî£q≈

Gÿªù°ªÉjá e∏«ƒ¿ dÒI S°æƒjkÉ, aÉEfqæÉ fù°©≈ GE¤ Gd≤«ÉΩ ÃÉ Á∏«¬ Y∏«¬

V°ªÒfÉ, QOvG d∏ã≤á Gdà» GCh’fÉ GEjqÉgÉ GCHæÉA H∏óJæÉ Gd©õjõI.

GEf£ÓbkÉ eø eù°ƒDhd«Éä GÛ∏ù¢ GdÑ∏ó… ‘ MóT°«â, Hû°ÉC¿ cπq Yªπm P…

WÉH™ GCh eæØ©á YÉeá V°ªø Gdæ£É¥ GdÑ∏ó…, bÉeâ H∏ójqá MóT°«â HàæØ«ò

›ªƒYá eø GŸû°ÉQj™ hGdæû°ÉWÉä V°ªø G’EWÉQ Gd©ÉΩ d∏î£qá Gdà檃jqá

Gdà» hV°©à¡É Œù°«ókG dà£∏q©Éä GCgÉ‹ GdÑ∏óI, eø GCLπ –≤«≥ Gdà檫á

GÙ∏«qá H骫™ GÛÉ’ä, d∏ëóq eø GdàØÉhä G’LàªÉY» hG’bàü°ÉO….

hbó GC‚õä GdÑ∏ójqá eû°ÉQj™ YóqI Áμø GC¿ fòcô eæ¡É:

- hV°™ N£qá Y∏≈ eôGMπ YóqI dàÉCg«π Wôj≥ jƒDeqø GdƒU°ƒ∫ Hü°ƒQI

OGFªá GE¤ eƒb™ GdÑÄô G’QJƒGR… dàù°¡«π Jû°¨«∏¡É hU°«Éfà¡É, H¨«á Jõa«â

gòG Gd£ôj≥ hGEfû°ÉA GCbæ«á ◊ªÉjଠeø Jóaq≥ Gdù°«ƒ∫ heæ™ G’fõ’bÉä

hG’f¡«ÉQGä, h”q JæØ«ò GŸôM∏á G’Ch¤ HÉEfû°ÉA bæÉIdàü°ôj∞ GŸ«É√ H£ƒ∫

eÉFá hNªù°á hGCQH©Ú eÎkG Ÿæ™ Jóaq≥ Gdù°«ƒ∫ GE¤ Gd£ôj≥ Gd©ÉΩ.

- GE‚ÉR J§ Wôj≥ eø eôcõ Gdù°æÎG∫ GE¤ eƒb™ GdÑÄô G’QJƒGR…

“¡«ókG dû°≤q¬ hJÉCg«∏¬ ‘ eÉ H©ó.

- JÑ∏«§ M» H«â MôÜ hJÉCg«π GdÑæ≈ Gdàëà«qá a«¬, hcû°∞ G◊éô Gd≤óË

d∏ªæÉR∫ ‘ gòG G◊» ’EHôGR GŸ©É⁄ GdÎGK«qá, e™ GEbÉeá YóO eø fi£qÉä

G’ES°ÎGMá, hf©ªπ Y∏≈ GEf¡ÉA eÉ j∏õΩ eø GES°àªÓcÉä hGCeƒQ GEOGQjqá.

- JÉCg«π T°ƒGQ´ OGN∏«qá YóqI eø V°ôÜ Y∏≈ Gdôeπ

d∏éóQG¿ hQU°∞ G’CQV¢ HÉdÑÉRGdâ dààæÉS°Ö e™ eÉ

J≤à†°«¬ Yª∏«qá GEHôGR Gd£ÉH™ GdÎGK» d∏Ñ∏óI.

- JƒRj™ S°Óqä d∏ª¡ªÓä hHôGe«π GdæØÉjÉä Y∏≈ GCM«ÉA

GdÑ∏óI MØÉXkÉ Y∏≈ Gdæ¶Éaá Gd©Éeá.

- U°«Éfá T°Ñμá G’EfÉQI ‘ Gd£ô¥ Gd©Éeá hLª«™ T°ƒGQ´

hGCM«ÉA GdÑ∏óI, hJõhjó Gdû°Ñμá Ãëƒq’ä dà≤ƒjá Gdà«ÉQ

Gdμ¡ôHÉF» a«¡É.

- U°«Éfá Gd£ô¥ hG’CM«ÉA HÉEfû°ÉA LóQG¿ GdóYº

hGd©ÑqÉQGä.

- GEbÉeá GŸ¡ôLÉ¿ Gdù°æƒ… ÃæÉS°Ñá Y«ó Gd≤ójù¢ QheÉfƒS¢ NÓ∫ T°¡ô

GCj∏ƒ∫, hJ†°ªqø KÓç d«É‹ ZæÉF«qá GCM«ÉgÉ e£ôHƒ¿ YóqI, cªÉ S°Ñ≥

GŸ¡ôLÉ¿ eÑÉQGI QjÉV°«qá hGCd©ÉÜ hMØÓä flü°qü°á dÓCh’O.

- GEfû°ÉA aôj≥ QjÉV°» dμôI Gd≤óΩ hcôI Gdù°∏á hGELôGA eÑÉQGI QjÉV°«qá

Y∏≈ GŸ∏©Ö GdÑ∏ó… ‘ MóT°«â NÓ∫ aü°π Gdü°«∞.

- JõjÚ S°ÉMá GdÑ∏óI hWôbÉJ¡É hT°ƒGQY¡É ŸæÉS°Ñá Y«ó… GŸ«ÓO GÛ«ó

hQGCS¢ Gdù°æá. hHÉdà©Éh¿ e™ eƒDS°qù°á {GdôhDjÉ Gd©ÉŸ«qáz ”q –ôjè LÑπ eÉQ

Gd«ÉS¢ ‘ GCYÉ‹ GdÑ∏óI. h‘ ›É∫m GBNô, hbq©â GdÑ∏ójqá HôhJƒcƒ∫ J©Éh¿

e™ H∏ójqá HÉQGeÉJÉ G’ChS°ÎGd«qá, jƒDeπ eæ¬ GC¿ jãªô ‘ –ù°Ú G’ChV°É´

Y∏≈ GCU°©óI YóqI. cªÉ Jù°©≈ GE¤ GEfû°ÉA eôcõkG d∏à檫á G’LàªÉY«qá

hGdü°ë«qá HÉdà©Éh¿ e™ hRGQI Gdû°ƒDh¿ G’ELàªÉY«qá.

- GEYÉOI JÉCg«π eõGQ Gd≤ójù°á QjàÉ.

- GCeqÉ Y∏≈ Gdü°©«ó Gdû°ÑÉH» a≤ó GCfû°ÉCä GdÑ∏ójqá e∏©Ö MóT°«â GdÑ∏ó…,

cªÉ L¡qõä bÉYá dÓCd©ÉÜ GdôjÉV°«qá hbóqeâ eù°ÉYóGä eÉOjqá ÷ª©«Éä

K≤Éa«qá hcû°Ø«qá hOjæ«qá dਣ«á H©†¢ Gdæû°ÉWÉä Gdü°«Ø«qá. còd∂ cÉfâ

dÓCWØÉ∫ GEdàØÉJá ‡«qõI HãÓç MØÓä heù°ôM«Éä NÉU°á HÉd£Øƒdá.

eø fÉM«á GCNôi, f¶qªâ GdÑ∏ójqá HÉdà©Éh¿ e™ ÷æá Gdƒb∞ GS°à≤ÑÉ’k

d∏Ñ£ôjô∑ GdôGY» ÃæÉS°Ñá RjÉQJ¬ ◊óT°«â eø V°ªø Lƒ’J¬ GdôYƒjqá

S°æá 1102. cªÉ f¶qªâ GS°à≤ÑÉ’k GBNô d∏μôOjæÉ∫ U°ØÒ ÃæÉS°Ñá Y«ó

Gd≤ójù¢ QheÉfƒS¢.

GES°à≤ÑÉ∫ QF«ù¢ H∏ójá HÉQGeÉJÉ - GS°ÎGd«É.

Gfû°ÉA e∏©Ö QjÉV°»

Jü°ƒjô: aôjó

… g«μ

π

interview Elie Homsi 3-7:test 6/27/13 2:08 PM Page 2

Page 6: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

❑eÉ g» eû°ÉQj©μº GŸù°à≤Ñ∏«qá?d≤ó HóGCfÉ JæØ«ò eû°ôh´ M«ƒ… d∏Ñ∏óI, hgƒ aàí Wôj≥ eø fÉM«á H∏ƒRG

jü°π GE¤ S°ÉMá GdÑ∏óI, hgƒ H£ƒ∫ 0022eÎ hYôV¢ 01GCeàÉQ, hbó

Nü°qü¢ GÛ∏ù¢ Mü°qá H∏ójqá MóT°«â eø G–ÉO H∏ójÉä GŸæ£≤á,

hGdÑÉd¨á b«ªà¡É 002GCd∞ Oh’Q GCeÒc» dØàí gòG Gd£ôj≥, Gdò… jû°μqπ

eæØòkG GBNô d∏Ñ∏óI, hbó GCf¡«æÉ OQGS°á GÿôGF§ hGdà§ hMoóqOä

G’S°àªÓcÉä, hMoƒq∫ GŸ∏∞ GE¤ Gdà涫º GŸóÊ, hfëø eƒYƒOh¿

Ãù°ÉgªÉä eø GŸÎHÚ ’Ef¡ÉA gòG GŸû°ôh´. hdójæÉ HÄô GEQJƒGR… Yæó

eóNπ GdÑ∏óI dæÉM«á Hû°ô…, S°æÑæ» H≤ôH¡É NõqG¿ d∏ª«É√ jàqù°™ GE¤ 007

eÎ eμ©Ö, eø GCLπ JÉCeÚ GMà«ÉLÉä GdÑ∏óI eø e«É√ Gdû°Øá hGdô…q, hbó

JÈq´ HàμÉd«∞ GŸû°ôh´ GŸ¨ÎÜ Lôjù¢ jƒS°∞ U°©Ö. còd∂ GS°àª∏μæÉ

b£©á G’CQV¢, hHÉT°ôfÉ HëØô GdÎHá hGCQS°∏æÉ Y«qæÉä eæ¡É dØëü°¡É ‘

GıàÈ, hfëø HÉfà¶ÉQ Gdæà«éá. e™ Gd©∏º GC¿q fÉFÑ«æÉ j©ªÓ¿ Y∏≈ JæØ«ò

S°óq hGO… Gdû°û¢ ‘ G’CQR, hbó Y∏ªæÉ eæ¡ªÉ GC¿q GŸ∏∞ S°∏∂ Wôj≥ Gdà∏õË,

hS°àù°àØ«ó eæ¬ H∏óI MóT°«â, eø NÓ∫ HæÉA NõqGfÚ, hGMó jàqù°™ GE¤

005eÎ eμ©Ö hGdãÉÊ 001. dμø U°ôGMák, ’ ÁμææÉ GC¿ fôH§ GCfØù°æÉ

Ãû°ÉQj™ Gdóhdá, ’CfæÉ ’ f©∏º eÉPG S°«ëü°π, hbó jæØqò GŸû°ôh´ Hù°ôYá GCh

bó jëü°π T°»A jƒDNqô√. MÉLÉä GCHæÉA MóT°«â GE¤ GŸ«É√ gƒ ‘ JõGjó

eù°àªôq, hS°«ªƒq∫ eû°ôh´ GÿõG¿ Lôjù¢ jƒS°∞ U°©Ö, hYÉeπ Gdƒbâ

e¡ºq HÉdæù°Ñá dæÉ. hfëø ‘ U°óO GEYóGO N£qá eù°à≤Ñ∏«qá dô…q G’CQGV°»

HÉdàæ≤«§, dæëóq eø góQ GŸ«É√ hfëÉaß Y∏«¡É. hbó HóGCfÉ HëªÓä JƒY«á

d∏ªõGQYÚ bÑπ Gdû°ôh´ H¡ò√ Gÿ£ƒI, Nü°ƒU°kÉ hGCfqæÉ fû°¡ó JõGjókG

HÉS°àü°Óì G’CQGV°» ‘ GdÑ∏óI. GC‚õfÉ OQGS°á L«ƒdƒL«qá YÉeá dÑ∏óI

MóT°«â Mƒ∫ eü°ÉOQ GŸ«É√, Ãù°Égªá heù°ÉYóI eø hRGQI Gd£Ébá hGŸ«É√

Gdà» c∏qØâ GÿÑÒ G÷«ƒdƒL» GdócàƒQ S°ªÒ RYÉW«£» dƒV°™ OQGS°á

H¡òG Gdû°ÉC¿ eø V°ªø N£qá eù°à≤Ñ∏«qá dàƒaÒ e«É√ Gdû°Øá hGdô…q hJôT°«ó

GS°àîóGe¡É. hH«qæâ gò√ GdóQGS°á GCf¬ jƒLó HëÒI e«É√ V°îªá –â

MóT°«â Y∏≈ Yª≥ 053eÎ –â eù°àƒi f¡ô bÉOjû°É, HÉEeμÉ¿ GŸæ£≤á

G’S°àØÉOI eø e«Ég¡É. MÉd«vÉ fëø Hü°óO GEf¡ÉA JÉCg«π S°ÉMá eÉQ

S°ôc«ù¢, Hઃjπ heù°Égªá eø GŸ¨ÎÜ GdócàƒQ H«ÉQ GdÑ«ù°ô….

GŸƒV°ƒ´ Gdù°«ÉM»q gƒ eø GChdƒjÉä GgàªÉeÉJæÉ, Nü°ƒU°kÉ GC¿q Gd≤£É´

GdõQGY» ⁄ j©ó jμØ» GMà«ÉLÉä GCg∏æÉ ’ ‘ MóT°«â h’ ‘ GŸæ£≤á.

eæ£≤àæÉ Zæ«qá HÉŸƒGb™ Gdù°«ÉM«qá - Gdójæ«qá Gdà» Jû°μqπ hMóI eàμÉe∏á,

JÑóGC eø GCQR GdôÜ he¨ÉQI bÉOjû°É heàë∞ LÈG¿ heÉQ T°ôHπ hGdƒGO…

GŸ≤óS¢, f¶ôkG GE¤ GCgª«qá eƒb™ MóT°«â Gdò… Jû°μqπ L¨ôGa«qଠGeàóGOkG

d∏ƒGO… GŸ≤óS¢, hGdò… Á∏∂ GCgÉd«¬ eù°ÉMÉä cÑÒI eø GCQGV°«¬, J†°ºqGBKÉQkG Ojæ«qá b«qªá –ƒ… U°ƒGe™ he¨ÉhQ hGCOjÉQ, J©ƒO GE¤ Gd≤ô¿ GdàÉS°™

hG◊ÉO… hGdãÉÊ Yû°ô, NÓ∫ G◊≤Ñá GdÑ«õf£«qá - Gdù°ôjÉf«qá. heƒGcÑák

eæqÉ dàØ©«π eƒV°ƒ´ Gdù°«ÉMá Gdójæ«qá hGdàÉQjî«qá ‘ GdƒGO… hfi«£¬,

hV°©â GdÑ∏ójqá N£qá dàÉCg«π Gd£ôbÉä GE¤ GdƒGO… Gf£ÓbkÉ eø GdÑ∏óI,

HÉdà©Éh¿ e™ LÉe©á Gdμù°∏«∂ heójôjqá G’BKÉQ h÷æá G◊ØÉ® Y∏≈ hGO…

bÉOjû°É Gdà» jÎGCS°¡É S°«ÉOI GŸ£ôG¿ eÉQh¿ Gd©ªÉQ. Gdù°«ÉMá g» MÉaõ

GCS°ÉS°» dà檫á GŸæ£≤á hGEH≤ÉA GCg∏æÉ eàéòqQjø ‘ GCQV°¡º hbôGgº

hH∏óGJ¡º. hGCfÉ GCT°éq™ Gd£ÓÜ GE¤ ONƒ∫ GŸ©Égó Gdù°«ÉM«qá hGdàîü°qü¢

cªôT°ójø, ’CfqæÉ HëÉLá GE¤ eàîü°qü°Ú ‘ gòG GÛÉ∫.

❑gæÉ∑ d¨§ MÉU°π Mƒ∫ eƒV°ƒ´ GCeÓ∑ GCgÉ‹MóT°«â ‘ GdƒGO…, hc«Ø«qá GS°à©ªÉd¡É, heÉ gƒ GŸªæƒ´

GCh GŸù°ªƒì? gπ d∂ GC¿ JƒV°í dæÉ M≤«≤á gòG GŸƒV°ƒ´hJ£ªÄø G’CgÉ‹?H©óeÉ hoV°™ hGO… bÉOjû°É Y∏≈ ’Fëá GdÎGç Gd©ÉŸ», heÉ JÓgÉ eø ÷É¿

T°oμq∏â d∏ëØÉ® Y∏≈ GdƒGO… GŸ≤óS¢, ⁄ jμø jƒLó GEWÉQ bÉfƒÊ d∏à©Éeπ

e™ GCU°ëÉÜ G’CeÓ∑ GÿÉU°á ‘ GdƒGO…, Nü°ƒU°kÉ GC¿q GCgÉ‹ MóT°«â

Á∏μƒ¿ ‘ GdƒGO… eÉ fù°Ñଠ52% eø eù°ÉMá H∏óJ¡º. hV°©â eæ¶qªá

{G’Chf«ù°μƒz ‡æƒYÉä cãÒI Y∏≈ GŸÉdμÚ, eø Oh¿ GC¿ Jnòcô eÉ gƒ

eù°ªƒì d¡º. aÉCU°Ñí gæÉ∑ J©ÉQV¢ bÉfƒÊ HÚ ÷æá G◊ØÉ® Y∏≈ hGO…

bÉOjû°É, hHÚ M≥q GŸÉd∂ HÉdàü°ô± HÉCQV°¬. hGd≤Éfƒ¿ Gd∏ÑæÉÊ j못 M≥q

6Iةبجلا ايارم

GEfû°ÉA bæÉI Q…

JÑ∏«§ S°ÉMá Gd≤ójù°Ú S°ôc«ù¢ hHÉNƒS¢

Jü°ƒjô: aôjó

… g«μ

π

interview Elie Homsi 3-7:test 6/27/13 9:42 AM Page 5

Page 7: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

I7 ةبجلا ايارم

e≤ÉH∏á

❑c«∞ J≤ôGC GNà«ÉQcº fÉFÑkÉ dôF«ù¢ G–ÉO H∏ójÉäGŸæ£≤á?H∏óI MóT°«â JÉCJ» H©ó Hû°ô… eø M«å YóO S°μÉ¿ Gd≤†°ÉA, hH∏ójqàæÉ

aÉRä HÉELªÉ´ GCgÉ‹ GdÑ∏óI d¡É. hYÑqôä MóT°«â Yø eƒGbØ¡É Gdù°«ÉS°«qá

HÉdàõGe¡É Gdμ∏q» HÉÿ§ Gdù°«ÉO… Gdò… “ãq∏¬ {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz. hŒù°qó

gòG G’dàõGΩ ‘ G’S°àë≤ÉbÉä G’fàîÉH«qá Gdà» N†°æÉgÉ hGdà» X¡ôä

fàÉFé¡É Y∏≈ GŸÓC. hHÉdàÉCc«ó MóT°«â eμªq∏á GŸù°ÒI Gdà» GNàÉQgÉ GCg∏¡É

Yø bæÉYá hGEÁÉ¿. hGCfÉ GCYàÈ GC¿q GNà«ÉQ… fÉFÑkÉ dôF«ù¢ G’–ÉO gƒ QOqG÷ª«π eø {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz hfÉFÑ» GŸæ£≤á ’CgÉ‹ MóT°«â Y∏≈

eƒGbØ¡º Gdù°«ÉS°«qá. cªÉ GCYàÈ GC¿q GdàéÉfù¢ Gdù°«ÉS°» hG’E‰ÉF» hhMóI

GŸƒGb∞ Mƒ∫ GS°ÎGJ«é«qá Gd©ªπ Gdà» j≤ƒOgÉ fÉFÑÉ GŸæ£≤á, hgªÉ G’Chq’¿

eø fƒY«¡ªÉ eæò Y¡ƒO, Gf©μù°â eØÉY«∏¡ªÉ f¡†°á M≤«≤«qá Y∏≈ cπq

GŸù°àƒjÉä ‘ eæ£≤àæÉ, HóAkG eø OhQI bÉOjû°É, GE¤ GŸù°àû°Ø≈ G◊μƒe»,

GE¤ eû°ôh´ GŸ«É√ GdμÑÒ ‘ eæ£≤á Gd©ôbƒÜ Gdà» cÉfâ fiôheá eæ¡É

eæò Y≤ƒO, GE¤ Hô∑ GŸ«É√ hS°óq hGO… Gdû°û¢ ‘ G’CQR, GE¤ eû°ôh´ H«â

Gd£ÉdÖ ‘ Gd†°Ñ«qá, GE¤ Gdü°ô± Gdü°ëq» Gdò… S°«ªƒqd¬ GdØôfù°«qƒ¿ ‘

GŸæ£≤á, GE¤ eû°ôh´ G◊ój≤á Gd©Éeá Gdà» T°ÉQaâ OQGS°à¡É Y∏≈

G’fà¡ÉA. c∏q¡É eû°ÉQj™ YÉeá jù°àØ«ó eæ¡É GCHæÉA GŸæ£≤á HÉdàù°Éh… Hóh¿

“««õ HÚ H∏óI hGCNôi. gò√ Gd橪á Gdà» M∏qâ Y∏«æÉ S°à¨«qô hL¬ GŸæ£≤á

G’E‰ÉF» hJæù°«æÉ cπq eôGMπ G◊ôeÉ¿ Gdà» eôqä Y∏«æÉ ‘ Gdù°ÉH≥.

❑eÉPG J≤ƒ∫ ’CgÉ‹ MóT°«â ‘ f¡Éjá MójãæÉ?HÉS°ª» hHÉS°º GCY†°ÉA GÛ∏ù¢ GdÑ∏ó…, GCJƒLq¬ HÉdàë«qá hGdû°μô hG’eàæÉ¿

GE¤ GCHæÉA H∏óJ» GŸ≤«ªÚ hGŸ¨ÎHÚ Y∏≈ K≤ࡺ Gd¨Éd«á HæÉ, hGCNü¢qHÉdû°μô cπq enø S°Égº hjù°Égº ‘ GE‰ÉA H∏óJ¬ hf¡†°à¡É, ’Cf¬ j©ƒRgÉ

GdμãÒ. heÉ jõG∫ GCeÉeæÉ KÓç S°æƒGä, fn©póo G÷ª«™ NÓd¡É HÉCfqæÉ dø fƒaqô

L¡ókG dàë≤«≥ GdμãÒ eø GŸû°ÉQj™. J©ÉhfæÉ e™ H©†°æÉ GdÑ©†¢ jë≤q≥

GdμãÒ eø GBeÉdæÉ, hjõjófÉ RNªkÉ hYõÁák d∏ƒU°ƒ∫ GE¤ –≤«≥ GCgóGaæÉ.

GŸÉd∂, hgƒ M≥q e≤óqS¢. hbó WôMæÉ GŸƒV°ƒ´ Y∏≈ ZÑ£á GdÑ£ôjô∑

GdôGY» jƒΩ RGQ MóT°«â S°æá 1102, hJØ¡qº hV°™ GŸÉdμÚ, hhYó HƒV°™

f¶ÉΩ d¡ò√ Gd≤†°«qá, Mà≈ ’ j©ƒO gæÉ∑ GdàÑÉS¢ ‘ G’Ceô. Kº QGL©æÉ fÉFÑ»

GŸæ£≤á hGŸ£ôG¿ eÉQh¿ Gd©ªÉQ, QF«ù¢ Gd∏éæá G◊É‹ d∏ëØÉ® Y∏≈ hGO…

bÉOjû°É, hY≤ófÉ GLàªÉYÉä YóqI HëãæÉ a«¡É GŸƒV°ƒ´ eø cπq LƒGfѬ,

hU°óQä JƒU°«Éä fióqOI H¡òG Gdû°ÉC¿ LÉA a«¡É: {jë≥q d∏ªÉdμÚ Gdàü°ô±

hGS°àãªÉQ GCQGV°«¡º GdõQGY«qá V°ªø G’Cf¶ªá hGd≤ƒGfÚ GŸôY«qá G’ELôGA,

jë≥q d¡º J≤∏«º G’CT°éÉQ, dμø b£©¡É ‡æƒ´. h’ jë≥q ’CMó GC¿ Áæ©¡º eø

ONƒ∫ GCQGV°«¡º. cªÉ joªæ™ Y∏«¡º GEbÉeá Gı«ªÉä hGET°©É∫ GdæÒG¿, Mà≈ ’

jàù°ÑqÖ G’Ceô HëôGF≥. hY∏«¡º Gdà≤«qó HÉdæ¶Éaá Gd©Éeá. GCeqÉ ‘ MÉ∫ GCQGO

GCMól GC¿ jû°«qó HæÉA eÉ, GCh jôjó GEYÉOI JÉCg«π eæõ∫ GCh eôcõ QhM», a©∏«¬

eôGL©á QF«ù¢ GdÑ∏ójqá, Gdò… HóhQ√ jæù°q≥ e™ S°«ÉOI GŸ£ôG¿ Gd©ªÉQ,

hhRGQI Gdã≤Éaá, ’C¿ gæÉ∑ T°ôhWkÉ e©«qæá heƒGU°ØÉä jéÖ G’dàõGΩ H¡É,

d∏ëü°ƒ∫ Y∏≈ eƒGa≤á GŸôGL™ Gıàü°qá, eø H«æ¡É Gdà涫º GŸóÊ. GCYƒO

hGCcôqQ ’Cg∏æÉ ‘ MóT°«â, eæ©kÉ ’S°à¨Ó∫ gòG GŸƒV°ƒ´, GC¿q GC…q eû°μ∏á bó

J≤™ e©¡º hJà©∏q≥ ÃV°ƒ´ GCeÓ∑ GdƒGO…, Y∏«¡º eôGL©á GdÑ∏ójqá Oh¿

S°ƒGgÉ, Ÿù°ÉYóJ¡º he©É÷á G’Ceô. gæÉ∑ Mª∏á e¨ôV°á Mƒ∫ eƒV°ƒ´

GdƒGO…, hGdÑ©†¢ jôjóh¿ –ƒj∏¬ GE¤ eƒb™ d∏q¡ƒ. GdƒGO… GŸ≤óS¢ d¬ JÉQjî¬

GdôhM» hGdã≤É‘, hÁãqπ GdòGcôI GŸù°«ë«qá ‘ dÑæÉ¿, dòd∂ Y∏«æÉ GÙÉa¶á

Y∏«¬, hG’S°àØÉOI eæ¬ cªƒb™ S°«ÉM» hH«Ä» hJôGK» hQhM», eø V°ªø

Gd≤ƒGfÚ hG’Cf¶ªá Gdà» ’ Jù°ªí Hû°£Ñ¬ Yø ’Fëá GdÎGç Gd©ÉŸ».

❑GYàªÉOcº cÑÒ Y∏≈ GŸ¨ÎHÚ, c«∞ g» YÓbàμºH¡º?e¨ÎHƒ H∏óI MóT°«â Yæógº GdàõGΩ cÉeπ H≤†°ÉjÉ H∏óJ¡º hhW桺, hfëø

f©àÈgº T°ôcÉA a©∏«qÚ ‘ GE‰ÉA H∏óJ¡º. GEHø MóT°«â GŸ¨ÎÜ eàÉH™

d≤†°ÉjÉ H∏óJ¬ HÉdàØü°«π, hcÉCf¬ eƒLƒO e©æÉ, hgƒ jû°ÉQcæÉ gªƒeæÉ

hGCaôGMæÉ heû°Éc∏æÉ jƒekÉ H«ƒΩ. hbó Gf©μù¢ GCOGA GÛ∏ù¢ GdÑ∏ó… G÷«qó,

hGdû°ØÉa«qá Gdà» f©ªπ eø NÓd¡É, hGŸü°óGb«qá Gdà» fàªàq™ H¡É, Y∏≈

GŸ¨ÎHÚ, aàû°éq©ƒG HÉ’EbóGΩ Y∏≈ “ƒjπ GŸû°ÉQj™ G’E‰ÉF«qá Gdà» f≤ƒΩ

Hàë≤«≤¡É ‘ GdÑ∏óI. hGd«ƒΩ GCNòhG Y∏≈ YÉJ≤¡º “ƒjπ HæÉA U°Édá d∏ôY«qá

hd∏μæ«ù°á Jü°π c∏Øà¡É GE¤ 3.1e∏«ƒ¿ Oh’Q GCeÒc», hbó GCeqæƒG Mà≈ Gd«ƒΩ

eÑ∏≠ e∏«ƒ¿ Oh’Q. S°Ñ≥ hPcôä ‘ S°«É¥ G◊ójå GŸû°ÉQj™ G’CNôi Gdà»

jù°Égªƒ¿ e©æÉ ‘ “ƒj∏¡É. hGCZàæº gò√ GdØôU°á ’ChLq¬ HÉS°ª» hHÉS°º

GCY†°ÉA GÛ∏ù¢ GdÑ∏ó… hcπ GCgÉ‹ GdÑ∏óI Gdû°μô GEd«¡º, hGE¤ Lª©«á eÉQ

QheÉfƒS¢ HôFÉS°á Gdù°«ó LƒQê dƒdû¢, Y∏≈ cπ eÉ bÉeƒG hS°«≤ƒeƒ¿ H¬ eø

GCLπ eü°∏ëá H∏óJ¡º MóT°«â, hfëø S°æî∏qó Pcôi cπq T°îü¢ jù°Égº ‘

Gdû°ÉC¿ Gd©ÉΩ, d«μƒ¿ eãÉ’k d¨Ò√ ‘ Gdà†°ë«á hG’ENÓU¢ hGdàØÉÊ ‘ S°Ñ«π

G’BNôjø. hf©ógº HÉCfæÉ S°æÑ≤≈ Yæó Mù°ø Xæq¡º, hdø fî«qÖ GBeÉd¡º.

Jû°éÒ LÑπ eÉQ Gd«ÉS¢

Jü°ƒjô: aôjó

… g«μ

π

interview Elie Homsi 3-7:test 6/27/13 9:42 AM Page 4

Page 8: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

8Iةبجلا ايارم

ةفايضلاو فرصتلا نسحو »تيكيتإلا« ملاع ىلإ يرشب نم

ةقايللاو ةقابللا ةديس ركس يميإتحبصأو ،نطولا دودح تطخت اهترهش

ةيقارلا ةراضحلا هذهل اعجرمS°«qóIl Hμπ eÉ d∏μ∏ªá eø e©æ≈, eã≤Øá, GCf«≤á heëàôeá. U°ÉMÑá GEWÓdá gÉOFá eëÑqÑá hOGaÄá, U°ÉObá a» Yª∏¡É hfõj¡á.

hGS°©á Gdª©ôaá hNÑ«ôI a» YÉdº Mù°ø Gdù°∏ƒ∑ hGdàü°ô±. GCS°∏ƒH¡É a» Gdë«ÉI hJü°ôaÉJ¡É eæù°éªá e™ eÑÉOÇ Gd∏«ÉbáhMù°ø Gdàü°ô± Gdò… JƒDeø H¬. JƒDeø H≤óQGä GdªôGCI Gd∏ÑæÉf«qá hGd©ôH«qá, hg» e™ JëôqQgÉ T°ô• {GC¿ JàëôqQ GCh’k eø

GdôhGS°Ö Gdù°£ë«qá, heø GdàØμ«ô HÉCf¡É GCgºq eø GCjqá GEeôGCI GCNôi... GdªôGCI Gd骫∏á d«ù°â GCa†°π eø S°ƒGgÉ. GdªôGCI J≤ósQHÉCNÓb¡É hGCYªÉd¡É hMù°ø Jü°ôqaÉJ¡É e™ G’BNôjø. GdªôGCI J≤ósQ HÉd©∏º hGdã≤Éaá, heø NÓd¡É jªμæ¡É GdƒU°ƒ∫ GEd≈ M«åJû°ÉA. Gdëôjqá Gdë≤«≤«qá d∏ªôGCI g» GC¿ fàëôqQ eø T°ƒGFÖ GdòGä, heø f≤ÉFü°¡É, hd«ù¢ HÉdîôhê Yø GCU°ÉdàæÉ hGCNÓbæÉz.

gò√ GdªÑÉOÇ GdæÉH©á eø GCYªÉ¥ PGJ¡É, heø JôH«à¡É hGMàôGe¡É d≤«º G’Efù°É¿, hd©ÉOGJ¬ hJ≤Éd«ó√, aôV°à¡É a» Yª∏¡É, aæÉdâGMàôGΩ hJ≤ójô cπ enø Yª∏â e©¡º.

Emme Sukar 8-12:test 6/27/13 1:51 PM Page 2

Page 9: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

I9 ةبجلا ايارم

T°îü°«á Gd©óO

MÑ«Ñá HôcÉä QMª¬ GCh GEÁ«¬ S°μô GHæá Hû°ô…, S°Ñ≤à¡É T°¡ôJ¡ÉhS°ª©à¡É ‘ YÉ⁄ GCMÑqଠhGCZæଠhWƒqQJ¬, aÑÉä GS°ª¡É YæƒGfkÉ dÑæÉf«kÉhYôH«kÉ eû°ôbkÉ heû°ôuakÉ.eæò U°¨ôgÉ dnØnân f¶ôgÉ eƒV°ƒ´ Mù°ø G’S°à≤ÑÉ∫ hc«Ø«qá Gdàü°ô±Y∏≈ GŸÉFóI ‘ aæó¥ HôcÉä Gdò… cÉ¿ Á∏μ¬ hGdógÉ ‘ Móç G÷Ñqá,h’M≤¡É gòG G’Ceô Màq≈ cÈä hJõhqLâ eø GdócàƒQ cª«π S°μô,Gdò… JnôoOt d¬ Gd؆°π Hàû°é«©¡É hOYª¡É hGdƒbƒ± GE¤ LÉfÑ¡É, Mà≈hU°∏â GE¤ eÉ hU°∏â GEd«¬ Gd«ƒΩ, aÑÉJâ eôL©kÉ dÑæÉf«kÉ hYôH«kÉ HÉeà«ÉR

‘ YÉ⁄ {G’EJ«μ«âz hGdÈhJƒcƒ∫ h‘ YÉ⁄ J涫º G’CYôGS¢. GChU°πGdà∏Øõjƒ¿ eƒGgÑ¡É GE¤ flà∏∞ T°ôGFí GÛઙ Gd∏ÑæÉÊ hGd©ôH», aμôqäS°Ñëá GdóYƒGä eø b£ÉYÉä flà∏Øá ‘ dÑæÉ¿ hGdóh∫ Gd©ôH«qá dà涫ºOhQGä ‘ Mù°ø Gdàü°ô± h{G’EJ«μ«âz, eø bÑπ eƒDS°qù°Éä hGCaôGOhT°ôcÉä he©Égó Yù°μôjqá hOH∏ƒeÉS°«qá hLÉe©Éä. cªÉ bóqeâ Gd©ójó eøGdÈGeè Y∏≈ Gd≤æƒGä Gd∏ÑæÉf«qá hGd©ôH«qá, hJ∏≤qâ OYƒGä eø bÑπ H©†¢

U°ÉMÑÉä S°ªƒq hS°«qóGä ›àª™ he¡àªqÉä HÉdû°ÉC¿ Gd©ÉΩ d∏àóQjÖ Y∏≈flà∏∞ T°ƒDh¿ Gdàü°ô±. GE¤ LÉfÖ J涫º G’CYôGS¢ ‘ dÑæÉ¿ hGdóh∫

Gd©ôH«qá, f¶qªâ hGCT°ôaâ Y∏≈ Raɱ Gdû°«ï jƒS°∞ Hø RjóG¿ GB∫ f¡«É¿ ‘G’EeÉQGä Gd©ôH«qá GŸàëóI, hZÒ√ eø GCYôGS¢ cÑÉQ Gdû°îü°«Éä. eù°ÒJ¡É GŸ∏«Äá HÉd©£ÉA hG’EHóG´ ’ Áμø GNàü°ÉQgÉ ‘ e≤É∫ GCh YóO eøGdü°ØëÉä, jμØ» GC¿ f£q∏™ Y∏≈ S°ÒJ¡É GdòGJ«qá heÉ bÉeâ H¬ eøfû°ÉWÉä hOhQGä hYôhV¢, dæ≤óqΩ d¡É cπ G’MÎGΩ hGdà≤ójô, hfàªæq≈ d¡É

Wƒ∫ Gd©ªô hGdæû°É• GdóGFº. f≤ƒ∫ d∂ GE¿ GCHæÉAn H∏óJp∂ Hû°ô… aîƒQh¿H∂, hjμÈh¿ HÉCeãÉd∂ ’Cf∂ “ãq∏Ú M≤kÉ hL¡¡º G◊≤«≤». j≤ƒ∫ fÉH¨áGdû°ô¥ LÈG¿ N∏«π LÈG¿: {GEHòQ HòQI JæÑâ d∂ G’CQV¢ RgôI. GCfû°óGCMÓe∂ ‘ Gdù°ªÉA Jo©£∂ Gdù°ªÉA enø –Ñq¬ fØù°o∂z.

Gdù°ÒI GdòGJ«qáG’S°`º: MÑ«Ñá )GEÁ«¬( HôcÉä QMª¬

eμÉ¿ hJÉQjï Gdƒ’OI: Hû°ô… 11/11/3491GdƒV°™ Gd©ÉF∏»: eàÉCgq∏á eø GdócàƒQ cª«π S°ÉHÉ S°μôGd©æƒG¿: Lƒf«á - Zójô - e∏∂ Gd«ÉS¢ T°ÉgÚ J∏؃¿: 598238/90- 445506/30

Gdàëü°«π Gd©∏ª»:- HμÉdƒQjƒS¢ aôfù°».- OH∏ƒΩ Y∏ƒΩ aæq«á eø GŸóQS°á Gd©ÉŸ«qá ‘ HÉQjù¢.- T°¡ÉOI eø e©¡ó {HÉJ» eƒQZÉ¿ T°ª©ƒ¿z ‘ HÒhä.- OhQI ‘ Gd∏«Ébá hMù°ø Gdàü°ôq± ‘ GÛઙ. Gd∏¨Éä:YôH» - aôfù°».

GÿÈGä GŸ¡æ«qá - GdóhQGä:3102OhQI ‘ GdÈhJƒcƒ∫ h{G’EJ«μ«âz ‘ GCcÉOÁ«qá GdóQGS°Éä Gd©∏«É hGd©ÓbÉäGdóhd«qá )H©ÑóG - dÑæÉ¿(.

sed eimédaca’l à erviv-riovas te elocotorp ne erianimeSslanoitanretni snoitaler sed te seuqitamolpid seduté setuah

)nabiL – adbaaB(OhQI ‘ Gd∏«ÉbÉä G’LàªÉY«qá d∏ù°«qóGä - GŸôcõ Gdã≤É‘ )WôGH∏ù¢ - dÑæÉ¿(.

2102- OhQI JóQjÑ«qá ‘ GdÈhJƒcƒ∫ h{G’EJ«μ«âz e™ eƒDS°qù°á {c«ƒÜz )Ohdá Gdμƒjâ(.- OhQJÉ¿ ‘ Mù°ø Gdàü°ô± d∏ªôGg≤Ú )GŸôcõ Gdã≤É‘ - WôGH∏ù¢ - dÑæÉ¿(. 1102- eƒDS°ù°á T°ôcá {GEjØø Jôcù¢ d∏ªæÉS°ÑÉäz J©¡qó G◊ØÓä hG’CYôGS¢, J涫ºGŸ©ÉQV¢ hŒÉQI Gd¡óGjÉ... )GCHƒ XÑ» - G’EeÉQGä Gd©ôH«qá GŸàëóI(.

- OhQI {GS°àªà©» Hõaɱ GS°àãæÉF»z d∏ª≤ÑÓä Y∏≈ GdõhGê e™ eƒDS°qù°á {c«ƒÜz)Ohdá Gdμƒjâ(.7002-8002-1102- OhQI ‘ GdÈhJƒcƒ∫ {GŸôGCI ‘ GdóH∏ƒeÉS°«qáz dõhLÉä Gdù°∏∂ GdóH∏ƒeÉS°» e™)Lù°ƒQ( - hRGQI GÿÉQL«qá )GŸæÉeá - ‡∏μá GdÑëôjø(. 0102OhQI ‘ {Gd∏«ÉbÉä G’LàªÉY«qáz d∏ù°«qóGä - eóQS°á GdØôjô )cØôjÉT°«â -dÑæÉ¿(.

- OhQI dù°«qóGä hGBfù°Éä ‘ {G◊«ÉI G’LàªÉY«qá hGŸ¡æ«qáz )RZôJÉ - dÑæÉ¿(.- OhQI ‘ {Gd∏«ÉbÉä G’LàªÉY«qá hGŸ¡æ«qáz Zôaá GdàéÉQI )M∏Ö - S°ƒQjÉ(.- OhQI d¨ôaá GdàéÉQI )Mªü¢ - S°ƒQjÉ(.

9002- OhQI ‘ {G’EJ«μ«â hGdÈhJƒcƒ∫ Gd©ÉŸ»z ÷ª©«qá Gd©õΩ hGdù°©ÉOI )WôGH∏ù¢ -QF«ù°¡É Ohdá GdôF«ù¢ ‚«Ö e«≤ÉJ»(.- OhQI {HôhJƒcƒ∫ eôGS°º hJû°ôjØÉäz ŸƒXØ» g«Äá Gdù°«ÉMá hGŸ©ÉQV¢ -eƒDS°qù°á G’E‚ÉR )GdóhMá - b£ô(.- OhQI {Gd∏«Ébá hMù°ø Gdàü°ô±z eôcõ GS°àû°ÉQGä d∏àóQjÖ Gdæù°ÉF» )GdôjÉV¢- GŸª∏μá Gd©ôH«qá Gdù°©ƒOjqá(.- OhQI ‘ {G’EJ«μ«â ‘ G◊«ÉI GŸ¡æ«qáz d∏©ÉeÓä ‘ eôcõ hGdóI G’CeÒ a«ü°πHø a¡ó d∏àƒMqó )GdôjÉV¢ - GŸª∏μá Gd©ôH«qá Gdù°©ƒOjqá(.

8002-9002- OhQI {Gd∏«ÉbÉä ‘ G◊«ÉI G’LàªÉY«qáz )÷æá S°«qóGä G’CYªÉ∫( )ZôaáGdü°æÉYá - M∏Ö(.

- OhQI {Gd∏«ÉbÉä ‘ G◊«ÉI GŸ¡æ«qáz d¨ôaá Gdü°æÉYá )M∏Ö - S°ƒQjÉ(.- OhQI ‘ {Nóeá GŸ£ÉYºz d¨ôaá Gdü°æÉYá )M∏Ö - S°ƒQjÉ(.

8002-9002-0102- OhQI {G’EJ«μ«â ‘ G◊«ÉI G’LàªÉY«qá hGŸ¡æ«qáz e™ eƒDS°qù°á G’E‚ÉR d∏à檫áhG’EYÓΩ )GdóhMá - b£ô(.

jƒΩ Gdàîôê eø e©¡ó HÉJ» T°ª©ƒ¿.

Emme Sukar 8-12:test 6/27/13 1:51 PM Page 1

Page 10: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

01Iةبجلا ايارم

8002- OhQI {Gd∏«ÉbÉä GŸ¡æ«qáhG’LàªÉY«qáz d∏û°ôWá Gdæù°ÉF«qáe™ e©¡ó JóQjÖ Gdû°ôWá -hRGQI GdóGN∏«qá )GdóhMá -b£ô(.- OhQI {G’EJ«μ«â hGdÈhJƒcƒ∫Gd©ÉŸ»z d£Ébº Gd£ÉFôI heƒXqØ»G’S°à≤ÑÉ∫ ‘ GŸμÉJÖ - T°ôcá{S°ëÉÜ GEjôd«æõz )Gd≤ÉgôI -eü°ô(.7002- OhQI {GCU°ƒ∫ GdóH∏ƒeÉS°«qáG’LàªÉY«qá hGd©ÉF∏«qáz e™ eôcõ{G’S°àû°ÉQjƒ¿ d∏àóQjÖz)GdôjÉV¢ - GŸª∏μá Gd©ôH«qá Gdù°©ƒOjqá(.- OhQI {GBOGÜ G◊«ÉI GdõhL«qáz h{GBOGÜ Gd©«û¢ GdãæÉF»z d∏ª≤Ñ∏Ú Y∏≈ GdõhGê- eôcõ G’S°àû°ÉQGä Gd©ÉF∏«qá )GdóhMá - b£ô(.6002OhQI {Mù°ø Gdàü°ô± hG’S°à≤ÑÉ∫z h{GBOGÜ GŸÉFóIz dû°ƒDh¿ GdÑÓ• Gdù°∏£ÉÊ)S°∏£æá YoªÉ¿(.- HôfÉeè {G’EJ«μ«â hGBOGÜ GŸÉFóIz - T°ôWá YoªÉ¿ - e©¡ó JóQjÖ Gd†°ÑÉ•)S°∏£æá YoªÉ¿(.- OhQI {Gd≤ƒGYó Gdóhd«qá dÓEJ«μ«â hGdÈhJƒcƒ∫ hGŸôGS°ºz ‘ eôcõ Gdù°«qóINójéá Hæâ Nƒj∏ó )Gd¨ôaá GdàéÉQjqá Gdü°æÉY«qá( )LóqI - GŸª∏μá Gd©ôH«qáGdù°©ƒOjqá(.

4002OhQI {Gd∏«ÉbÉä G’LàªÉY«qáz d∏ù°«qóGä - LÉe©á T.S.U.A)HÒhä - dÑæÉ¿(.3002- OhQI {d«Ébá hMù°ø Jü°ôq±z - eôcõ GCS°ÉhQ )GdôjÉV¢ - GŸª∏μá Gd©ôH«qá

Gdù°©ƒOjqá(.- OhQJÉ¿ ‘ {GdÈhJƒcƒ∫ hGdàû°ôjØÉäz ’Ce«æÉä GŸôGS°º ŸμàÖ {U°ÉMÑáGdù°ªƒq Gdû°«îá aÉWªá MôΩ QF«ù¢ Ohdá G’EeÉQGäz.

- OhQI dôLÉ∫ Gdàû°ôjØÉä dói ›∏ù¢ {S°ªƒq Gdû°«ï RGjó GB∫ f¡«É¿z. he™T°ôcá {GEÁù°μƒz )GCHƒ XÑ» - Ohdá G’EeÉQGä GŸàëóI(.

2002- OhQI ‘ {Gd∏«Ébá G’LàªÉY«qáz dù°«qóGä Lª©«qá leehW rennIGdóhd«qá)dÑæÉ¿(.1002-2002- OhQGä ŸƒGV°«™ {Mù°ø Gdàü°ô± hGd∏«Ébáz e™ etutitsnI rewoP nairB)OH» - Gd©Ú - GCHƒ XÑ» - G’EeÉQGä GŸàëóI(.- OhQJÉ¿ JóQjÑ«àÉ¿ ‘ {GdÈhJƒcƒ∫ hG’EJ«μ«âz ŸƒXØ» hRGQI GÿÉQL«qá hLÉe©áa«ÓOdØ«É )YªqÉ¿ - GŸª∏μá G’CQOf«qá Gd¡ÉT°ª«qá(. hGCNôi d©≤ÉFπ GdóH∏ƒeÉS°«ÚG’CQOf«Ú ‘ GŸ©¡ó GdóH∏ƒeÉS°» )GŸª∏μá G’CQOf«qá Gd¡ÉT°ª«qá(.

1002- OhQI ŸóqI T°¡ô Mƒ∫ {aø Gdà©Éeπ hG’S°à≤ÑÉ∫ d∏ù°«óGäz ‘ eôcõ f«ÉQI)arayyiNd∏ªƒD“ôGä hG’MàØÉ’ä( HÉdà©Éh¿ e™ )Lª©«qá Gd框°á Gdæù°ÉF«qáGÿÒjqá( )GdôjÉV¢ - GŸª∏μá Gd©ôH«qá Gdù°©ƒOjqá(.

0002- OhQGä ŸóqI T°¡ô ‘ {Gdàü°ô± hGd∏«Ébá hGd©ÓbÉä Gd©Éeáz dù°«qóGä, GBfù°Éä

hGCeÒGä U°ÉMÑÉä S°ªƒq ‘ OGQG◊μªá G’Cg∏«qá )LóqI - GŸª∏μáGd©ôH«qá Gdù°©ƒOjqá(.

7991- OhQI ‘ Gd∏«ÉbÉä G’LàªÉY«qáhGdØæq«qá d©óO eø aæÉÊ Nôqjé»HôfÉeè {S°àƒOjƒ GdØøz.

5991-0002- GCS°àÉPI ŸÉOI sétilauQseniamuH)LÉe©á GdôhìGd≤óS¢ K.E.S.U( - Gdμù°∏«∂ -c∏«qá GEOGQI G’CYªÉ∫: eriatérceSevitucéxE)dÑæÉ¿(.

GÙÉV°ôGä7002- fiÉV°ôI ‘ {G’EJ«μ«âz dæÉO… Gdù°«qóGä - LÉe©á GdÑ∏ªæó - )T°ªÉ∫ dÑæÉ¿(.6002- fiÉV°ôI ‘ ›É∫ {Nóeá S°ôa«ù¢ GŸ£ÉYºz - LÉe©á T.S.U.A)HÒhä -dÑæÉ¿(.

- fiÉV°ôI {Gdà涫º hGŸôGS°ºz d∏ªƒDS°qù°á Gd©Éeá d∏ª©ÉQV¢ hG’CS°ƒG¥ Gdóhd«qá )Oeû°≥ -S°ƒQjÉ(.

snoitibihxE & sriaF lanoitanretnI rof tnemhsilbatsE cilbuP4002- fiÉV°ôI {Gdàû°ôjØÉä hGŸôGS°ºz ‘ GŸ∏à≤≈ Gdóh‹ Gdù°ÉH™ d∏ª©ÉQV¢ hGŸƒD“ôGä

Gd©ôH«qá dôLÉ∫ G’CYªÉ∫ eø 22Ohdá )HÒhä - dÑæÉ¿( sriaF latnenitnocsnarTtnemeganaM.

5002- fiÉV°ôI Yø {G’CfÉbá Gdæù°ÉF«qáz - e©ôV¢ GCHƒ XÑ» )hajrahS opxE(. - fiÉV°ôI Yø {GdóYƒGä hGBOGÜ GŸÉFóIz eunevA htfiF skaS)LóI hGdôjÉV¢(.8991- OhQI ‘ {Gd∏«Ébá hGd©ÓbÉä Gd©Éeáz ÷ª©«qá selcriC lanoitanretnI seidaL)Gd©Ú hGCHƒ XÑ» - G’EeÉQGä GŸàëóI(.6991- fiÉV°ôI Yø {Gd£ôj≤á GdØôfù°«qá dàë†°Ò GŸÉFóIz ’–ÉO GdØôfù°«Ú ‘ GÿÉQêE.F.UNÓ∫ MØπ Y«ó G’Ce¡Éä )Lƒf«á - dÑæÉ¿(.

Emme Sukar 8-12:test 6/27/13 1:51 PM Page 4

Page 11: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

I11 ةبجلا ايارم

T°îü°«qá Gd©óO

3991- 7991- GEbÉeá OhQGä JóQjÑ«qá ‘ {Gd©ÓbÉä Gd©Éeá hGdàü°ô±z ŸƒXqØ» GŸƒDS°qù°Éä GdàÉd«á:

@T°ôcÉä GdàÉCeÚ: G’–ÉO GdƒWæ» / GdØ«æ«≤«qá / G’fÎfÉT°«ƒfÉ∫ )HÒhä -dÑæÉ¿(.

@GŸ©¡ó G’CeÒc» d∏q¨Éä )LÑ«π - dÑæÉ¿(.@GŸ©¡ó Gd∏ÑæÉÊ d∏ÑÉd«¬ - tellaB ed elocE)WôGH∏ù¢, Lƒf«á - dÑæÉ¿(.- fiÉV°ôGä JóQjÑ«qá d∏ªƒXqØÚ ‘ b£ÉYÉä YóqI ‘ )sed lartneC egèlloCsianabiL senioM(.- fiÉV°ôI ŸƒXqØ» {Hæ∂ HÒhä hGdôjÉV¢z )aô´ HÒhä(.- fiÉV°ôGä JóQjÑ«qá ŸƒXqØÚ ‘ b£ÉYÉä YóqI {eù°àû°Ø≈ S°«óI dÑæÉ¿z)Lƒf«á(.- fiÉV°ôI ŸƒXqØ» eù°àû°Ø≈ {Gdû°ô¥ G’ChS°§z )Hü°Éd«º(.- fiÉV°ôI ŸƒXqØ» eù°àû°Ø≈ {Gdû°ªÉ∫ G’S°àû°ØÉF»z )RZôJÉ(.

GEYóGO heû°ÉQcá0102-1102-2102- QF«ù°á Gd∏éæá GdØæ«qá ’fàîÉÜ {e∏μá LªÉ∫ dÑæÉ¿ GŸ¨ÎÜz.4002- eû°ÉQcá ‘ GCcÉOÁ«qá GdóQGS°Éä Gd©∏«É GdóH∏ƒeÉS°«qá hGd©ÓbÉä Gdóhd«qá hGŸ©¡óGdóh‹ d∏ÈhJƒcƒ∫ hGBOGÜ Gdù°∏ƒ∑ )HÒhä - dÑæÉ¿(.

sed te seuqitamolpiD sedutE setuaH sed eimédacA.erviV-riovaS ud te elocotorP ud selanoitanretnI snoitaleR

2002- eù°àû°ÉQI aæq«qá d∏ª¡ôLÉ¿ Gd©ÉŸ» d∏àõjÚ hG÷ªÉ∫ ‘ bü°ô GŸƒD“ôGä )HÉQjù¢(.ed te étuaeb al ed laidnoM lavitseF ua euqitsitra erèlliesnoC

.siraP à sèrgnoC sed sialaP ua eruffioc al- eû°ÉQcá ‘ M∏≤Éä eø HôGeè:

@eù°ÉA GdƒQO - J∏Øõjƒ¿ b£ô.@U°ÑÉì GdƒQO - J∏Øõjƒ¿ b£ô.@RhGjÉ - Gd¡«Äá Gd©Éeá dÓEPGYá hGdà∏Øõjƒ¿ )GdóhMá - b£ô(.1002- GEYóGO 21M∏≤á NÉU°á Hà∏Øõjƒ¿ ‡∏μá GdÑëôjø, HôfÉeè )Gdæü°∞ G’BNô(

ÃV°ƒ´ {Gd∏«Ébá G’LàªÉY«qá hG’CfÉbáz.

7991-3002- GEYóGO hJ≤óË a≤ôI {S°∏ƒc«Éä Gd∏«Ébá hMù°ø Gdàü°ô±z ‘ HôfÉeè )f¡ÉQcºS°©«ó( - GŸƒDS°qù°á Gd∏ÑæÉf«qá dÓEQS°É∫ I.C.B.L.

6891- Y†°ƒ ‘ ÷æá G◊μº ‘ )thginoT tseB ehT( HôfÉeè ZôH» GCZÉÊ -T°©ô h)ecnaD kaerB( - GŸƒDS°ù°á Gd∏ÑæÉf«qá dÓEQS°É∫ I.C.B.L.

8891-3991- Y†°ƒ ‘ ÷æá G◊μº ‘ HôfÉeè )S°àƒOjƒ GdØø( 8891-9991GŸƒDS°ù°áGd∏ÑæÉf«qá dÓEQS°É∫ I.C.B.L.

2991-4991- GEYóGO 21M∏≤á eü°ƒqQI Mƒ∫ {Gd∏«Ébá hMù°ø Gdàü°ô±z - dà∏Øõjƒ¿ T.R.A-HÒhä. 5891-5991-9002- Y†°ƒ ‘ ÷æá GfàîÉÜ {e∏μá LªÉ∫ dÑæÉ¿z GdàÉH©á Ÿ∏μá {LªÉ∫ Gdμƒ¿z)esrevinU ssiM(. - Y†°ƒ ‘ ÷æá GfàîÉÜ {e∏μá LªÉ∫ dÑæÉ¿z GdàÉH©á Ÿ∏μá {LªÉ∫ Gd©É⁄z)dlroW ssiM(.0102-1102-2102- QF«ù°á Gd∏éæá GdØæq«qá ’fàîÉÜ {e∏μá LªÉ∫ dÑæÉ¿ GŸ¨ÎÜz.

J涫º GCYôGS¢6002- Gdà涫º hG’ET°ôG± d©û°ÉA Raɱ Gdû°«îá eôË Hæâ NÉdó GB∫ KÉÊ - aæó¥Qjàõ cÉQdàƒ¿ notlraC ztiR)GdóhMá - b£ô(.

e™ Gdû°«îá hU°É∫ Hæâ fiªó GB∫ N∏«Øá hMôΩ hRjô GÿÉQL«qá.

Emme Sukar 8-12:test 6/27/13 1:51 PM Page 3

Page 12: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

21Iةبجلا ايارم

5002- G’ET°ôG± Y∏≈ Yû°ÉA Raɱ U°ÉMÖ Gdù°ªƒq GŸ∏μ» G’CeÒ YÑó GdôMªÉ¿ Hø

Jôc» Hø YÑó Gd©õjõ hG’CeÒI OÁÉ GB∫ S°©ƒO - eôcõ f«ÉQä )GdôjÉV¢ -GŸª∏μá Gd©ôH«qá Gdù°©ƒOjqá(.

4002- G’ET°ôG± GdØæq» Y∏≈ –†°ÒGä Raɱ U°ÉMÑá Gdù°ªƒq GŸ∏μ» G’CeÒI fƒ± HæâfÉj∞ Hø YÑó Gd©õjõ )HÉQjù¢ hdÑæÉ¿(.

1002- J涫º hGET°ôG± Y∏≈ JôJ«ÑÉä Raɱ aÉO… T°Ø«≥G◊ôjô… )›ód«ƒ¿ - dÑæÉ¿(.

6991- J涫º hJ£Ñ«≥ Yª∏«qá Gdàû°ôjØÉä ◊Øπ Raɱ Gdû°«ïS°«∞ Hø RGjó GB∫ f¡«É¿ )Gd©Ú - G’EeÉQGä GŸàëóI(.

J涫º MØπ GCYôGS¢9991- ‘ cÉRjæƒ dÑæÉ¿ - aæó¥ G◊ÑàƒQ - a«æ«ù°«É -Qjéæù°» HÉ’S¢ - S°ªôdæó - Hôjù°àƒ∫ - g«∏àƒ¿

– nabiL ud onisaC – ruotbaH – aicineohP – ecalaP ycnegeRlotsirB – dnalremmuS –notliH

GCYªÉ∫ eàØôqbá4991-5991- eójôI heù°ƒDhdá Gd©ÓbÉä Gd©Éeá ’EYÉOI Jû°¨«π e£©º uelB dnarG eL-Lƒf«á.5991-6991- {eù°ƒDhdá Yø Gd©ÓbÉä Gd©Éeáz hbù°º egareveB & dooF–aæó¥ Gdù°ªôdæó)G÷æÉì - HÒhä(.0891-7891- {eójôI Gd©ÓbÉä Gd©Éeáz hGŸÑ«©Éä T°ôcá trA-omorP)HÉQjù¢ hHÒhä -dÑæÉ¿(.

8891-5991- {eójôI Gd©ÓbÉä Gd©Éeáz hGŸÑ«©Éä T°ôcá .tnI ynomaiD)Lƒf«á hHÒhä -dÑæÉ¿(.

1002–2002- GEYóGO hGET°ôG± Y∏≈ YôV¢ c∏ƒOjÉ T°«Øô - ecalaP ycnegeR)dÑæÉ¿(.- J涫º hGET°ôG± Y∏≈ YôV¢ GEj#É gôRjμƒ"É )G◊ÉRe«á - dÑæÉ¿(.

7991- GEbÉeá e¡ôLÉ¿ GŸõjqæÚ.6891- Mà≈ G’B¿ JóQjÖ GŸàÑÉQjÉä hGŸàÑÉQjø ◊Øπ GfàîÉÜ G÷ªÉ∫ ‘ dÑæÉ¿ hGÿÉQê.5891-5002- U°ÉMÑá hQF«ù°á e©¡ó nabiL niuqennaMdàóQjÖ Gd©ÉQV°Ú )dÑæÉ¿(.- G’EYóGO hG’ET°ôG± Y∏≈ YôhV¢ GCRjÉA ‘ dÑæÉ¿ - HÉQjù¢ - QheÉ - hGÿ∏«èŸü°ªqªÚ dÑæÉf«Ú hN∏«é«Ú: QhHÒ GCH» fÉOQ - YÑó fi؃® - LƒQê MÑ«≤á -

f«μƒ’ LÈG¿ - GEOhGQ GCQU°ƒÊ - GBOGΩ RjqÉä - S°Égô V°«É- GCe«æá G÷ÉS°º.- JóQjÖ YÉQV°» GCRjÉA {Wôj≤á GŸû°» hGd©ôV¢, Gdƒbƒ±GCeÉΩ GBdá Gdàü°ƒjô hGdàü°ô± G’MÎG‘ Ÿ¡æá Gd©ôV¢z.

GdμàÉHÉä0102-1102-2102- càÉHá U°Øëá {G’CU°ƒ∫z - ›∏á {d«Éd«æÉz Gdû°¡ôjqá)HÒhä(.5991-7002

- càÉHá HÉÜ {QGb«á hYü°ôjqáz )G’EJ«μ«â hMù°ø Gdàü°ô±( - ›∏á {S°æƒÜzGdû°¡ôjqá )HÒhä(.

9991-1002- càÉHá U°Øëà» {GEJ«μ«âz - ›∏á {cπ G’CS°ôIz G’CS°ÑƒY«qá )Gdû°ÉQbá - G’EeÉQGäGd©ôH«qá(.

4991- càÉHá e≤É’ä HÉd∏¨á GdØôfù°«qá ‘ etteuqité’l erviv ed tra’L- ›∏áairahcaBG’CS°ÑƒY«qá )HÒhä - dÑæÉ¿(.- GEU°óGQ Od«π NÉU¢ HÉCRjÉA Gd©É⁄ d©ÉΩ 4991’CT°¡ô eü°ªqª» G’CRjÉA ‘ GCeÒcÉhaôfù°É hGEj£Éd«É hGBS°«É.

GdàóQjù¢4002-1102- GdàóQjù¢ ‘ serèrF sed egèlloCnoitceS – ellaS aL tnoM –euqinhceT)GdØæÉQ - dÑæÉ¿(.GdàóQjù¢ ‘ eóQS°á loohcS yraM dna suseJ–)GdôGH«á - dÑæÉ¿(.GdàóQjù¢ ‘ eóQS°á OGQ GdæƒQ dôGgÑÉä GÙÑá )Gd∏©ÉRQjá( ruoN le raD

)X¡ô Gd©Ú(.GdàóQjù¢ ‘ eóQS°á QGgÑÉä GdæÉU°ôI hterazaN- cØôRjæÉ.

e™ c∏ƒOjÉ T°«Øô ‘ HÒhä. V°«Øá T°ô± e™ Gdû°«îá aôjëá Gdü°ÑÉì - Gdμƒjâ

Emme Sukar 8-12:test 6/27/13 1:51 PM Page 5

Page 13: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

ءوضلا طلست »ةبجلا ايارم«يرشب ةقطنم يف اهرود ىلع

يف دلب001 ىلاوح يف لمعت ةيحيسم ةيناسنإ ةسسؤم يه »ةيملاعلا ةيؤرلا«ملاعلا يف ىذألل ةضرع رثكألا صاخشألاو لافطألا ةدعاسم مزتلتو ،ملاعلا

رثكأ يف انتقطنم يف ةلودلا بايغ نع تضوع ةسسؤملا هذه« :قوط ايحزق»لاجم نم

GCfû°ÉC HƒÜ HÒS¢ eƒDS°qù°á {GdôhDjá Gd©ÉŸ«qáz ‘ Gd©ÉΩ 0591dÓES°àéÉHá GE¤GMà«ÉLÉä eÄÉä G’B’± eø G’CWØÉ∫ G’CjàÉΩ Yæó Gfà¡ÉA G◊ôÜ GdμƒQjqá. h‘Gd©≤ƒO GdàÉd«á, Geàóq Yªπ gò√ GŸƒDS°qù°á GE¤ GBS°«É hGCeÒcÉ GdÓJ«æ«qá hGCaôj≤«ÉhGdû°ô¥ G’ChS°§ hGChQhHÉ Gdû°ôb«qá. hfà«éá ‚Éì QS°Édà¡É G’Efù°Éf«qá, GCU°Ñëâfû°ÉWÉJ¡É J¨£q» MƒG¤ 001H∏óm ‘ Gd©É⁄, eø NÓ∫ eû°ÉQj™ JîóΩ 001e∏«ƒ¿T°îü¢ J≤ôjÑkÉ ‘ Gdù°æá ŸμÉaëá G’EŒÉQ HÉ’CT°îÉU¢.eƒDS°qù°á {GdôhDjá Gd©ÉŸ«qáz g» eƒDS°qù°á GEfù°Éf«qá eù°«ë«qá, J©ªπ eø GCLπ GEMóGçJ¨«Òm OGFºm ‘ M«ÉI G’CWØÉ∫ hGd©ÉFÓä hGÛ઩Éä G’Cg∏«qá Gdà» J©«û¢ ‘ GdØ≤ô,cªÉ J∏àõΩ eù°ÉYóI G’CT°îÉU¢ G’CcÌ YoôV°á dÓCPi ‘ Gd©É⁄, GEf£ÓbkÉ eø QhìYª∏¡É Gdà» GS°àªóqJ¡É eø Gd≤«º GŸù°«ë«qá.

GŸÑÉOÇ hGd≤«º G’CS°ÉS°«qá Gdà» J≤ƒΩ Y∏«¡É GŸƒDS°qù°áU°ë«íl GC¿q eƒDS°qù°á {GdôhDjá Gd©ÉŸ«qáz g» eƒDS°qù°á eù°«ë«qá, dμæ¡É JîóΩ G÷ª«™H¨†¢q Gdæ¶ô Yø GfàªÉF¡º Gdójæ» GCh Gd©ôb» GCh G’EKæ» GCh Læù°¡º. jo©ôq±Gd©Ée∏ƒ¿ a«¡É Yø GCfØù°¡º HÉCf¡º eù°«ë«ƒ¿ e∏àõeƒ¿ eù°ÉYóI GdØ≤ôGA, jo≤óqQh¿G’Efù°É¿, eoƒD“n惿 Y∏≈ Gÿóeá, T°ôcÉA hS°ôj©ƒ G’S°àéÉHá.

Gd£Øπ gƒ GCS°ÉS¢ heù°à≤Ñπ GÛઙ hGdƒWøGYànÑnôä eƒDS°qù°á {GdôhDjá Gd©ÉŸ«qáz GC¿q eù°ÉCdá G’EŒÉQ HÉ’CWØÉ∫ g» GEMói GChdƒjqÉäGS°ÎGJ«é«qà¡É GdƒWæ«qá ‘ eæÉU°ôI G◊≤ƒ¥. hbó GCMôRä Mà≈ Gd«ƒΩ J≤óqekÉ

e∏ëƒXkÉ ‘ Yª∏¡É ‘ eƒGL¡á G’EŒÉQ hYªÉdá G’CWØÉ∫ G’S°à¨Ód«qá. a¡ó±eû°ôhY¡É G’Chq∫ eø eμÉaëá G’ŒÉQ, HæÉA bÉYóI GŸ©ÉQ± hT°Ñμà¡É dóiGŸæ¶qªÉä ZÒ G◊μƒe«qá hG’CWôG± GŸ©æ«qá ZÒ G◊μƒe«qá GdÑÉQRI Gd©Ée∏á ‘

›É∫ eæÉg†°á G’EŒÉQ. hbó Gf†°ªqâ GŸƒDS°qù°á GE¤ aôj≥ Yªπ e©æ» Ãù°ÉCdá

G’EŒÉQ HÉ’CWØÉ∫ hjàÉCdq∞ eø ‡ã∏Ú Yø GŸæ¶qªÉä ZÒ G◊μƒe«qá GÙ∏«qáhGdóhd«qá, hGd«ƒf«ù°∞, hGÛ∏ù¢ G’CY∏≈ d∏£Øƒdá ‘ dÑæÉ¿.

{GdôhDjá Gd©ÉŸ«qáz ‘ dÑæÉ¿HóGCä eƒDS°qù°á {GdôhDjá Gd©ÉŸ«qáz Yª∏¡É ‘ dÑæÉ¿ eæò YÉΩ 5791YæóeÉ GCeqæâGŸÉChi hGd¨òGA hGdóhGA d∏æÉS¢ Gdòjø J†°ôqQhG LôqGA G◊ôhÜ G’Cg∏«qá hG’Eb∏«ª«qá.h‘ GdãªÉf«æÉä GCW∏≤â eƒDS°qù°á {GdôhDjá Gd©ÉŸ«qáz Yª∏¡É Gdà檃… V°ªø ›àª©ÉähWƒGF∞ flà∏Øá ‘ dÑæÉ¿, hHû°μπm NÉU¢ eø NÓ∫ eû°ÉQj™m eƒDS°ù°ÉJ«qá hZÒgÉeø GŸû°ÉQj™ Gdü°¨ÒI. hT°¡óä Gdàù°©«æÉä GEWÓ¥ eû°ÉQj™ Yoôaâ Ãû°ÉQj™J檫á GÛ઩Éä, J©àªó e≤ÉQHá T°Ée∏á heàμÉe∏á ‘ Yªπ Gdà檫á GŸù°àóGeá ‘GÛઙ. hGd«ƒΩ, jàºq Gdà§ d¡ò√ GdÈGeè hJü°ª«ª¡É hJæØ«ògÉ eø NÓ∫GET°ôG∑ GÛઙ hJ©õjõ Mù¢q GŸ∏μ«qá dój¬.

GŸ¡æóS¢ bõM«É Wƒ¥, eójô J檫á eæ£≤á Hû°ô… eæò S°æá 2002–óqKæÉ GE¤ GŸ¡æóS¢ bõM«É Wƒ¥ Yø Yªπ eƒDS°qù°á {GdôhDjá Gd©ÉŸ«qáz eæò ONƒd¡É

GE¤ eæ£≤á Hû°ô… S°æá 8991, hYø GCHôR fû°ÉWÉJ¡É GdÎHƒjqá hGdü°ë«qáhG’bàü°ÉOjqá. hbóqΩ LôOI HÉCgºq GŸû°ÉQj™ Gdà» fØqòJ¡É eæò Pd∂ GdàÉQjï hMà≈Gd«ƒΩ. hGYàÈ GŸ¡æóS¢ Wƒ¥ GC¿q gò√ GŸƒDS°qù°á Jôcâ Hü°ªÉJ¡É ‘ Gd≤£É´GdõQGY»q hGdü°ë»q hGdÎHƒ…q, còd∂ ‘ fû°ô GdƒY» HÚ G’CWØÉ∫ hJ檫ábóQGJ¡º. GE¿ eƒDS°qù°á {GdôhDjá Gd©ÉŸ«qáz J©ªπ ‘ Gd≤ôi eø NÓ∫ eࣃqYÚ, eøGCLπ GŸù°Égªá ‘ J檫á bôGgº h›àª©ÉJ¡º. hMÚ S°ÉCdæÉ√ Yø GŸÑÉd≠ Gdà»

U°ôaà¡É GŸƒDS°qù°á ‘ eæ£≤á Hû°ô… Mà≈ Gd«ƒΩ, GCLÉÜ: {GŸ¡ºq d«ù¢ Gd≤«ªá GŸÉd«qáGdà» U°ôaæÉgÉ ‘ GŸæ£≤á, Hπ gƒ eói GdæéÉì Gdò… M≤q≤æÉ√ ‘ ›àª™ GŸæ£≤á

Y∏≈ G’CU°©óI G’Efù°Éf«qá hGdü°ë«qá hGdÎHƒjqá hGdõQGY«qá hGdù°«ÉM«qá, Nü°ƒU°kÉ

I31 ةبجلا ايارم

tahkik World 13-16:test 6/27/13 9:48 AM Page 1

Page 14: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

41Iةبجلا ايارم

hGC¿q GŸƒDS°ù°á S°àæ¡» Yª∏¡É YæófÉ S°æá 5102. GCeqÉ Gdò… bóqeæÉ√ aæƒQO√ Y∏≈Gdû°μπ GdàÉ‹:

‘ b£É´ GdÎH«áJoƒDeø eƒDS°qù°á {GdôhDjá Gd©ÉŸ«qáz GC¿q Gd£ôj≤á GdØo†°∏≈ dàëù°Ú M«ÉI Gd£Øπ g»eø NÓ∫ HôGeè J檃jqá jμƒ¿ gƒ fiƒQgÉ, hJ©ªπ e™ GÛઙ hGd£Øπ ‘ HôGeèYóqI eø T°ÉCf¡É J©õjõ Gdà¨«Ò h–ù°Ú QaÉg«qà¬. heø NÓ∫ gòG G’EWÉQGdà檃…, Yª∏â GŸƒDS°qù°á ‘ b£É´ GdÎH«á eæò Gd©ÉΩ 8991‘ eæ£≤á Hû°ô…,hPd∂ H¡ó± –ù°Ú fƒY«qá Gdà©∏«º c» jn橺 G’CWØÉ∫ hGdû°ÑÉÜ HÉŸ¡ÉQGähGŸ©ôaá d∏ƒU°ƒ∫ GE¤ eù°à≤Ñπ GCa†°π. T°ôcÉhDfÉ GdôF«ù°«qÚ ‘ gòG Gd©ªπ gº: GŸóGQS¢, GdæƒGO… Gdû°ÑÉH«qá, GdØô¥ Gdμnæù°«qá, G’Cgπ hG’CWØÉ∫, GEV°Éaák GE¤Gdàæù°«≥ e™ hRGQI GdÎH«á GdƒWæ«qá ’E“ÉΩ GŸû°ÉQj™ ‘ GŸóGQS¢. J©ªπ GŸƒDS°qù°áGd«ƒΩ, cªÉ ‘ Gdù°ÉH≥, Y∏≈ fû°ô GdƒY» HÚ G’CWØÉ∫ hG’CgÉ‹ hGdû°ÑÉÜ, hPd∂

eø NÓ∫ fiÉV°ôGä hM∏≤Éä JƒY«á hfû°ÉWÉä gÉOaá Mƒ∫ eƒGV°«™ eàæƒqYáŒòoÜ Lª«™ aÄÉä GÛઙ cÉdÑ«Äá hGdà¨òjá hGdü°ëqá Gd©Éeá hGdù°Óeá Y∏≈

G’EfÎfâ hGıóQGä hGdàóNÚ hGdàƒY«á G÷æù°«qá hGd©Óbá HÚ G’Cgπ hGCh’OgºhGMÎGΩ Gdæ¶ÉΩ Gd©ÉΩ, hZÒgÉ eø GŸƒGV°«™ Gdà» eø GŸ¡ºq G’EV°ÉAI Y∏«¡É ‘

›àª©ÉJæÉ.GEV°Éaák GE¤ Pd∂, Yª∏â GŸƒDS°qù°á Y∏≈ J檫á bóQGä Gdû°ÑÉÜ heójô… GŸóGQS¢

eø NÓ∫ OhQGä JóQjÑ«qá e™ eù°àû°ÉQjø ‘ ›É’äm YóqI. cªÉ S°ÉgªâGŸƒDS°qù°á ‘ OYº hJ涫º Gdæû°ÉWÉä GdÎa«¡«qá hGdàã≤«Ø«qá, cÉı«ªÉä Gdü°«Ø«qáhGdôMÓä GŸ«óGf«qá hGdã≤Éa«qá hGŸù°ôM«Éä hG’MàØÉ’ä GdƒWæ«qá hGdójæ«qá,GEV°Éaák GE¤ J檫á eƒGgÖ G’Ch’O eø NÓ∫ JÉCeÚ G’COhGä dÓCYªÉ∫ Gd«óhjqá,hYôV¢ eƒGgÖ G’Ch’O ‘ e©ÉQV¢ S°æƒjqá, Œ¡«õ GdØpôn¥ Gdμæù°«qá HÉB’äm

eƒS°«≤«qá hJÉCeÚ Œ¡«õGäm QjÉV°«qám d∏æƒGO…, hGd¡ó± eø gòG c∏q¬ gƒ Jû°é«™G’Ch’O hGdû°ÑÉÜ Y∏≈ J檫á bóQGJ¡º GdØæ«qá hGdôjÉV°«qá.hYª∏â GŸƒDS°qù°á GCj†°kÉ Y∏≈ OYº GŸóGQS¢ hGdæƒGO… Gdû°ÑÉH«qá ‘ GŸæ£≤áHàé¡«õGä YóqI, eÉ jù°Égº ‘ J©õjõ bóQI Gdà∏ª«ò Y∏≈ G’S°à«©ÉÜ hGdà©∏qºHÉd£ô¥ hGdà≤æ«Éä G◊ójãá )DCL,cƒeÑ«ƒJô, Œ¡«õ flàÈGä, cÉeÒGä...GEdï(. cªÉ S°©â GŸƒDS°qù°á GE¤ GEYÉOI GdàÉCg«π ‘ GŸóGQS¢ )JÉCg«π WÑ≤Éä,

MªqÉeÉä, bôe«ó, eÓYÖ, OgÉ¿, OYº LóGQ, JÉCg«π hŒ¡«õ MóGF≥

dÓCWØÉ∫( H¡ó± L©π GŸóQS°á eμÉ¿ eæÉS°Ö d∏£Øπ, jù°àƒ‘ Gdû°ôh• hGŸ©ÉjÒGdóf«É Gdà» eø M≥q cπq WØπ GC¿ j橺 H¡É. hcòd∂ G’Ceô HÉdæù°Ñá GE¤ eôGcõG’CWØÉ∫ ‘ Gd≤ôi Gdà» “qâ GŸù°Égªá Hàé¡«õgÉ hJÉCg«∏¡É ’S°à«©ÉÜ GCcÈ YóO

eø G’Ch’O hGd≤«ÉΩ Hæû°ÉWÉä Jôa«¡«qá hJã≤«Ø«qá.eø L¡ám GCNôi, Ggàªqâ {GdôhDjá Gd©ÉŸ«qáz HÉd©ªπ Y∏≈ eù°ÉYóI heàÉH©á G’Ch’O

‡sø jƒGL¡ƒ¿ Gdü°©ƒHÉä ‘ Gdà©n∏qº Y∏≈ eù°àƒjÉäm YóqI, hPd∂ ÃàÉH©á e©É÷áfØù°«qá eàîü°qü°á ‘ 5eóGQS¢.hjàºq Pd∂ eø NÓ∫ Jû°î«ü¢ MÉ’J¡º heôGbÑࡺ heù°ÉYóJ¡º Y∏≈ Jî£q»gò√ Gdü°©ƒHÉä hG◊ü°ƒ∫ Y∏≈ fàÉFè GCa†°π ‘ GŸóQS°á hNÉQL¡É. cªÉ Yª∏âGŸ©É÷á Y∏≈ GŸàÉH©á e™ G’Cgπ hG’EOGQI hG’CS°ÉJòI eø NÓ∫ GLàªÉYÉä aôOjqáGCh LªÉY«qá hM∏≤Éä JƒY«á Mƒ∫ OhQ G’Cgπ ‘ GdÎH«á, hc«Ø«qá Gdà©Éeπ e™ G’Ch’O

Ph… Gdü°©ƒHÉä Gdà©∏tª«qá hJî£q» GdØû°π GŸóQS°».cÉfâ gò√ GdàéôHá fÉLëá Y∏≈ U°©«ó GŸóGQS¢, ’CfæÉ Ÿù°æÉ J≤óqekÉ dói G’Ch’OGdòjø “qâ eù°ÉYóJ¡º. hG÷ójô HÉdòcô GC¿q eƒDS°qù°á {GdôhDjá Gd©ÉŸ«qáz J©ªπ ‘Gd≤ôi eø NÓ∫ eࣃqYÚ, eû°μƒQjø OhekÉ Y∏≈ G÷¡ó Gdò… Hòdƒ√ eø GCLπGŸù°Égªá ‘ J檫á boôGgº, c» j橺 G’Ch’O hGdû°ÑÉÜ Hë«ÉI hQaÉg«á GCa†°π.

gòG eÉ WƒqQ dój¡º Qhì Gdࣃq´ hNóeá GÛઙ eø Oh¿ e≤ÉHπ. cªÉ S°©âGŸƒDS°qù°á eø fÉM«à¡É GE¤ J檫á bóQGJ¡º Gdû°îü°«qá he¡ÉQGJ¡º G◊«ÉJ«qá eø

Gd¡«Äá G’EOGQjá.

GEMàØÉ∫ ’CWØÉ∫ Gdªæ£≤á

tahkik World 13-16:test 6/27/13 9:48 AM Page 3

Page 15: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

I51 ةبجلا ايارم

Jë≤«≥

NÓ∫ GT°ÎGc¡º ‘ M∏≤Éä GdàóQjÖ Mƒ∫ eƒGV°«™ flà∏Øá cÉdàƒGU°π hNóeáGÛઙ hJ≤Ñqπ G’BNô... GEdï, còd∂ GE¤ “μÚ GÛ઩Éä Ÿ©ôaá M≤ƒb¡ÉhGŸæÉOGI H¡É. cªÉ Yª∏â eø GCLπ Œ¡«õ Gd£Øπ d«û°ÉQ∑ ‘ Gd≤ôGQGä Gdà»J£Éd¬. hJ©ªπ GŸƒDS°qù°á eø GCLπ J©õjõ M≤ƒ¥ Gd£Øπ hMªÉjଠeø e¶Égô Gd©æ∞

Ãîà∏∞ GCT°μÉd¬ cÉ’S°à¨Ó∫ hG’ES°ÉAI, hGd©æ∞ G÷ù°ó… hGdμÓe». hGCj†°kÉ,JÉCg«π hŒ¡«õ eôGcõ dÓCh’O ‘ cπ eø H∏ƒRG, MóT°«â, Hû°ô…, H≤ôbÉT°É,

Mü°ôh¿ hNÉ¿ HõjõG. Kº Œ¡«õ eôcõ d∏놰Éfá hOYº T°ôGA MÉa∏á d∏æ≤πŸôcõ Gdû°ƒDh¿ G’LàªÉY«qá - Hû°ô…, hŒ¡«õ eμÉ¿ dÓCcπ Gdü°ëq» ‘ eóQS°áGdôGgÑÉä ‘ MóT°«â hHû°ô…, G’Cf£ƒf«qá - Mü°ôh¿ hGdôS°ª«qá - Mü°ôh¿.

Gd≤£É´ Gdü°ëq»GJqÑ©æÉ ‘ gòG Gd≤£É´ eæ¡é«qá hGS°ÎGJ«é«qá hGV°ëá d∏©ªπ eø GCLπ –≤«≥Gd¡ó± G’CS°ª≈ GdàÉ‹ {GC¿ jàëù°qø eù°àƒi hU°ëqá J¨òjá G’Ce¡Éä, hG’CWØÉ∫hGŸôGg≤Ú ‘ dÑæÉ¿z. dòd∂ Jù°©≈ eƒDS°qù°á {GdôhDjá Gd©ÉŸ«qáz LÉgóIk c» –ü°πG’CΩ Y∏≈ GŸ©ôaá hGÿÈI Mƒ∫ eƒV°ƒ´ Gdà¨òjá hGdü°ëqá G’E‚ÉH«qá hGCeôGV¢Gd£Øƒdá c» jμƒ¿ d¡É Gÿ«ÉQ ‘ MªÉjá U°ëqà¡É hU°ëqá WØ∏¡É. cªÉ YõqRäGŸƒDS°qù°á GCS°Éd«Ö Gd©«û¢ Gdü°ë«qá d∏û°ÑÉÜ hG◊ü°ƒ∫ Hû°μπ eàù°Éhm Y∏≈GÿóeÉä Gdü°ë«qá. dàë≤«≥ gòG Gd¡ó±, GQJμõ Gd©ªπ ‘ eæ£≤á Hû°ô… Y∏≈:

- –ù°Ú U°ëqá G’CWØÉ∫ eÉ Oh¿ Gÿªù¢ S°æƒGä, hPd∂ eø NÓ∫ GdàÉCcó eøMü°ƒd¡º Y∏≈ J¨òjá S°∏«ªá hJØÉO… he©É÷á GCeôGV¢ G’CWØÉ∫ HÉd£ôj≤áGdü°ë«ëá.

- –ù°Ú hV°™ GŸôGCI Gd¨òGF» hU°ëqà¡É G’E‚ÉH«qá, Nü°ƒU°kÉ ‘ eÉ jà©∏q≥HÉdôYÉjá eÉ bÑπ Gdƒ’OI heÉ H©ógÉ.

L¡óä GŸƒDS°qù°á ‘ GdÑëå Yø S°oÑoπ dàë≤«≥ gò√ G’CgóG± hGdù°©» GE¤ J檫ábóQGä GÛઙ dàªμ«æ¬ hJ©õjõ bóQGJ¬ Y∏≈ e©É÷á GdàëóqjÉä Gdü°ë«qá Gdà»JƒGL¡¬. cI GCh¤ ‘ GŸû°ÉQj™ Gdü°ë«qá, GC‚õä GŸƒDS°qù°á OQGS°á S°æá 8002cÉ¿ GCHôR fàÉFé¡É eÉ j∏»:

@S°∏ƒc«Éä U°ë«qá hM«ÉJ«qá N£ôI hZÒ U°ë«qá hZ«ÉÜ GdàƒY«á ‘ gòG GÛÉ∫.@’ jƒLó JƒU°«Éä U°ë«qá YÉeá ‘ eÉ Nü¢q Gdà≤óÁÉä Gdü°ë«qá G’EdõGe«qád∏ªôGCI G◊Éeπ hG’CWØÉ∫.

@V°©∞ GÿóeÉä Gdü°ë«qá GŸ≤óqeá dü°ëqá hJ¨òjá G’CΩ hGd£Øπ Gdà» jæàèYæ¡É JógƒQ gò√ G◊Édá.

LªÉYÉä G’Ce¡Éä GdØÉY∏áHæÉAk Y∏≈ Pd∂, ”q N∏≥ g«μ∏«qá d∏©ªπ hT°ÑμÉä eãπ LªÉYÉä G’Ce¡Éä GdØÉY∏á ‘Hû°ô… hMü°ôh¿ HÉ’T°ÎG∑ e™ eôcõ Mü°ôh¿ GÿÒ… heôcõ Gdü°∏«ÖG’CMªô heù°àû°Ø≈ Hû°ô… G◊μƒe» Gdò… j¡ó± GE¤ RjÉOI GdƒY» hJû°é«™

GŸªÉQS°Éä Gdü°ë«qá Gdù°∏«ªá, hJû°μqπ U°∏Ö Yªπ GŸƒDS°qù°á NÓ∫ Gdù°æƒGäGd≤ÉOeá hJ†°ªø G’ES°àªôGQjqá. OhQfÉ ‘ gò√ GÛªƒYá gƒ J£ƒjô bóQGähe¡ÉQGä he©∏ƒeÉä Gdæù°ÉA ‘ ›É∫ U°ëqá G’CΩ hGd£Øπ Y∏≈ Gdü°©«ó GdØôO…dμπ GeôGCI, hOhQgÉ ‘ eÉ H©ó f≤π gò√ GŸ©∏ƒeÉä ’CbôGf¡É ‘ GÛઙ G’ChS°™d∏ƒU°ƒ∫ GCNÒkG GE¤ –ù°Ú hV°™ U°ëqá G’CΩ hGd£Øπ ‘ GÛઙ.J©óqOä fû°ÉWÉä G÷ªÉYÉä GdØÉY∏á eø G’Ce¡Éä heø GCHôRgÉ:JóQjÑÉä Mƒ∫ G◊ªπ, hJƒb«à¬, GdôYÉjá hGdØëƒU°Éä Gd£Ñ«qá NÓ∫ G◊ªπ,Gdà¨òjá Gdù°∏«ªá hGdü°ë«qá GCKæÉA G◊ªπ, GdਫqôGä G÷ù°ójqá hGdæØù°«qá YæóGŸôGCI G◊Éeπ, GdôV°ÉYá Gd£Ñ«©«qá, MªÉjá Gd£Øπ eø GŸôV¢, Gdà¡ÉHÉä G÷¡ÉRGdàæØù°» G◊ÉO, Gd¨òGA GŸμªqπ, Gd檃q G÷ù°ó… hGdògæ» Yæó Gd£Øπ, Gd©æÉjáHÉd£Øπ bÑπ hH©ó Gdƒ’OI, Gd∏≤ÉMÉä hGEY£ÉA GŸμªqÓä Gd¨òGF«qá, S°Óeá Gd¨òGA,G’ES°©ÉaÉä G’Chd«qá HÉdà©Éh¿ e™ Gdü°∏«Ö G’CMªô, Jü°ôaÉä G’CWØÉ∫, J©õjõGdã≤á HÉdæØù¢, G◊ª≈, G’ES°¡É∫, G’CeôGV¢ GŸæ≤ƒdá Læù°«kÉ, Gdü°ëqá G’E‚ÉH«qáhhQT°á Yªπ Yø Gd£Ñï Gdü°ëq» hZÒgÉ eø GŸƒGV°«™ Gdü°ë«qá. cªÉ YªóäG÷ªÉYÉä GE¤ GEMü°ÉA MÉLÉä GŸæ£≤á ‘ GdàƒY«á Gdü°ë«qá, Nü°ƒU°kÉ ‘GŸæÉW≥ G’CcÌ MÉLá. hH©ó gò√ GdóQGS°á, T°ôYƒG HÉd≤«ÉΩ Hæû°ÉWÉä hJóQjÑÉäd∏æù°ÉA ‘ GÛઙ GÙ∏» Mƒ∫ eƒGV°«™ GdôV°ÉYá hGdà¨òjá hS°Óeá Gd¨òGAhc«Ø«qá GdàƒGU°π e™ GŸôGg≤Ú.

GŸôGcõ G’Chd«qá Gdü°ë«qáY∏≈ U°©«ó GŸôGcõ G’Chd«qá Gdü°ë«qá, Yª∏â GŸƒDS°qù°á LÉgóI Y∏≈ HæÉA bóQGäGd©Ée∏Ú Gdü°ë«qÚ ‘ eƒGV°«™ YóqI, Nü°ƒU°kÉ GŸà©∏q≤á Hü°ëqá hJ¨òjá G’CΩhGd£Øπ H¡ó± “μ«æ¡º eø JÉCOjá QS°Édࡺ Gdü°ë«qá hGEMóGç aô¥m GEjéÉH» ‘

›É∫ Gdü°ëqá. V°ªø gòG G’EWÉQ bªæÉ HóhQGä JóQjÑ«qá YóqI d∏ªƒXqØÚ ‘eôGcõ GdôYÉjá Gdü°ë«qá G’Chd«qá. hbó T°ÉQ∑ ‘ gò√ GdóhQGä eƒXq؃ GdôYÉjáGdü°ë«qá G’Chd«qá GdàÉH©Ú ŸôGcõ Hû°ô… hGd≤†°ÉA. hJæÉhdâ GÙÉV°ôGä GŸƒGV°«™GŸà©∏≤á Hü°ëqá hJ¨òjá G’CΩ hGd£Øπ hGCj†°kÉ J≤æ«Éä GŸû°ƒQI hGdàƒGU°π.

GEOGQI GŸû°ÉQj™ hGdà§”q Jõhjó eù°àû°Ø≈ Hû°ô… H©«ÉOI d£Ö Gd©«ƒ¿ hGŸ©É÷á Gd£Ñ«qá)yparéhtoisyhP( hGCOhGä Joù°à©ªπ NÓ∫ Gdƒ’OI d∏ªôGCI G◊Éeπ, hGB’äV°¨§ GE¤ LÉfÖ G’COhjá hGŸ©óqGä Gdà» Joù°à©ªπ ‘ GıàÈ. cªÉ ”q JõhjóGŸù°àƒU°ØÉä HÉBdá dØëü¢ Gdù°μô… hGdμƒd«ù°Îh∫ hGd` )edirécylgirT( hGBdáGd†°¨§ hGŸ«õG¿ hZÒgÉ.

GŸóGQS¢GEV°Éaák GE¤ Pd∂, fØqòä eƒDS°qù°á {GdôhDjá Gd©ÉŸ«qáz fiÉV°ôGä YóqI d£ÓÜ

GCT°¨É∫ jóhjá

OYº GdªõGQY«ø

tahkik World 13-16:test 6/27/13 1:53 PM Page 2

Page 16: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

61Iةبجلا ايارم

GŸóGQS¢ ‘ Hû°ô… hGd≤†°ÉA. OGQä eƒGV°«™ GÙÉV°ôGä Mƒ∫GdàƒY«á eø G’S°à¨Ó∫ G÷æù°» hGdàã≤«∞, hGd£Ö GŸóQS°»hGdà¨òjá Gdü°ë«qá. cªÉ bÉeâ HØëü¢ WÑq» haëü¢ Y«ƒ¿ hGCS°æÉ¿d£ÓÜ GŸóGQS¢, heù°ôM«qá dÓCWØÉ∫ Yø Gd¨òGA Gdù°∏«º.

b£É´ Gdà檫á G’bàü°ÉOjqáÃÉ GC¿q GdõQGYá hGdù°«ÉMá gªÉ b£ÉYÉ¿ GCS°ÉS°«qÉ¿ ‘ b†°ÉA Hû°ô…

dàÉCeÚ aôU¢ Gd©ªπ hGdóNπ d∏ªƒGWæÚ, Yª∏â eƒDS°qù°á {GdôhDjáGd©ÉŸ«qáz eæò 8991hHÉdàæù°«≥ GdμÉeπ e™ T°ôcÉF¡É )GdÑ∏ójqÉä,eójô… GŸóGQS¢, QhDS°ÉA G’CNƒjqÉä, Gdμû°qɱ...( Y∏≈ OQGS°áG◊ÉLÉä G’CS°ÉS°«qá ‘ gòjø Gd≤£ÉYÚ, hOYº H©†¢ GŸû°ÉQj™hGdæû°ÉWÉä Gdà» Jù°Égº ‘ Mπq H©†¢ GŸû°Écπ dàù°¡«π M«ÉIGdæÉS¢, GCgªq¡É:

‘ GdõQGYá:- OYº eû°ôh´ GdõQGYá Gd©†°ƒjqá Gdò… d£ÉŸÉ cÉfâ GŸƒDS°qù°á QGFóI a«¬, YøWôj≥ Jû°é«™ gòG GŸû°ôh´ f¶ôkG ŸÉ d¬ eø Mù°æÉä Y∏≈ U°ëqá GdæÉS¢heóNƒd¡º hG◊ØÉ® Y∏≈ H«Äࡺ. aÉCfû°ÉCä J©Éhf«qá )J©Éhf«qá GdõQGYá Gd©†°ƒjqá(J©æ≈ Hòd∂, hbó GCY£«â cπ GdàóQjÑÉä hGdàé¡«õGä GdÓReá. L¡qõä GŸƒDS°qù°áe©ªÓk ’EfàÉê Yü°Ò GdàØÉì HÉdû°qôGcá e™ ÷æá LÈG¿ GdƒWæ«qá YÉΩ 8002,hS°ƒ± jàºq JØ©«∏¬ hJû°¨«∏¬ ‘ GCbôÜ aôU°á ‡μæá.- GEfû°ÉA Hô∑ ◊ü°ô e«É√ Gdû°àÉA hGdã∏ƒê hGS°à©ªÉd¡É dô…q GŸõQhYÉä ‘Gd≤ôjàÚ GdàÉd«àÚ: H≤ÉYμØôG, hHû°ôq… fi∏qá GdѨ∏á.

- OYº eû°ÉQj™ GEeóGOGä bù°ÉWπ Ÿ«É√ Gdô…q Hó∫ Gd≤æƒGä GŸ¡óqeá dàù°¡«π Yª∏«qá

Gdô…q HÉdàæ≤«§ hG◊óq eø góQ GŸ«É√ ‘ GdÑ∏óGä: H≤ôbÉT°É, Hû°ô… hG’CQR.- OYº eû°ÉQj™ e«É√ Gdû°Øá ‘ H∏óJ» MóT°«â hH∏ƒRG.- Œ¡«õ e©ªπ d∏ë«Écá ‘ eóQS°á QGgÑÉä Gd≤óqjù°á JôjõjÉ - MóT°«â.- Œ¡«õ eü°æ™ Mô‘ reiletAd∏à£ôjõ G◊ójå HÉdà©Éh¿ e™ GCNƒjqá Gd©òQGA

H≤ôbÉT°É.- Œ¡«õ eü°æ™ Mô‘ reiletAd∏ëØô Y∏≈ GdõLÉê, hG÷Øü°Ú, hJü°æ«™Gdû°ª™ d∏μû°qɱ GŸÉQhÊ - aô´ Hû°ô….

- Œ¡«õ e©ªπ dü°æÉYá Gdû°ª™ ’CNƒjqá eÉQ T°ôHπ - H≤ÉYμØôG.- Œ¡«õ e©ªπ ’EfàÉê Gdû°ª™ GdуOQI dôY«qá eÉQ eÉQh¿ - NÉ¿ Hõjõ.- Œ¡«õ eæû°ôI ’EfàÉê G◊ôa«qÉä d∏éæá GCU°óbÉA ZÉHá G’CQR - Hû°ô….

- Œ¡«õ eæû°ôI U°¨ÒI ’EfàÉê G◊ôa«qÉä Gÿû°Ñ«qá ‘ H∏óIMü°ôh¿.

GCeqÉ HÉdæù°Ñá d∏≤£É´ Gdù°«ÉM»:

d≤ó Yª∏â GŸƒDS°qù°á GEÁÉfkÉ eæ¡É HÉCgª«qá JØ©«π gòG Gd≤£É´ Y∏≈ GdæëƒGdàÉ‹:

- JÉCg«π hŒ¡«õ eóQS°á aæób«qá HÉdà©Éh¿ e™ QGgÑÉä Gd≤óqjù°áJôjõjÉ ‘ MóT°«â.

- JÉCg«π hŒ¡«õ fÉO… d∏ù°«ÉMá GdÑ«Ä«qá ‘ eæ£≤á G’CQR HÉdà©Éh¿ e™g«Äá G◊ØÉ® Y∏≈ GdÑ«Äá ‘ Hû°ô….- OYº Gdû°àƒ∫ G◊ôL«qá.- OYº hJû°é«™ Yª∏«Éä Gdàëôjè.- OYº eû°ôh´ Lª™ Gdõqjƒä GŸù°à©ª∏á ‘ fi£qÉä GdƒbƒO ’EYÉOIJμôjôgÉ.

- OYº eû°ôh´ Lª™ GdÑ£qÉQjÉä GŸù°à©ª∏á hYóΩ Qe«¡É Yû°ƒGF«vÉ M«åJù°ÑqÖ V°ôQkG aÉOMkÉ ‘ Gd£Ñ«©á.

- OYº eû°ôh´ Gdàõdqè G◊ôq dnoF ed ikS‘ Lª«™ eóGQS¢ Gd≤†°ÉA.- Jû°é«™ hJ£ƒjô eû°ôh´ G◊óGF≥ hGŸû°ÉJπ GŸóQS°«qá.

gòG HÉNàü°ÉQ GCgºq eÉ bªæÉ H¬ Mà≈ Gd«ƒΩ ‘ eæ£≤á Hû°ô…, hhLƒOeƒDS°qù°á {GdôhDjá Gd©ÉŸ«qáz ‘ eæ£≤àæÉ, GCY£ÉfÉ Oa©kÉ hOYªkÉ e©æƒjkÉheÉOjkÉ dàëôj∂ GCcÌ eø b£É´ ‘ ›àª©æÉ. hbó YƒqV°â gò√GŸƒDS°qù°á Z«ÉÜ Gdóhdá Yø eæ£≤àæÉ, haàëâ dæÉ GBaÉbkÉ e™ GÿÉQê.hHü°Øà» eù°ƒDh’k a«¡É eæò S°æƒGä, ’ Hóq eø JƒL«¬ T°μô HÉS°ºGCgÉ‹ eæ£≤á Hû°ô… d∏≤«qªÚ Y∏«¡É, Y∏≈ cπ eÉ bóqeƒ√ dæÉ, hY∏≈K≤ࡺ HæÉ, hY∏≈ ZÒJ¡º hGfóaÉY¡º ‘ J∏Ñ«á hJæØ«ò GŸû°ÉQj™ Gdà»cæÉ f≤óqe¡É, hjƒDeq惿 GdóYº GŸÉO… d¡É.

Gdù°Ø«ôI G’ES°àôGd«á JõhQ GdªƒDS°ù°á a» Hû°ô…

MØ∏á aæ«á dÓCh’O

e©ªπ Gdû°ª™ a» H≤ÉYμØôG

tahkik World 13-16:test 6/27/13 1:53 PM Page 4

Page 17: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

يرشب يف عيراشملا ىلع نالوجي عجعج اديرتسو ريمس ةديسلا ةسينك يف ةميظعلا ةعمجلا سادق نارضحيو

LÉ∫ QF«ù¢ MõÜ {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz GdócàƒQ S°ªÒL©é™ hY≤«∏ଠGdæÉFÖ S°ÎjóG L©é™ Y∏≈GŸû°ÉQj™ Gdà» JæØqò ‘ Hû°ô…, jôGa≤¡ªÉ YóO eøGÙÉRHÚ. hGHàóGCG Lƒdà¡ªÉ eø –ƒjôI eójæáHû°ô… eôhQkG Ãë∏á eÉQ LôLù¢, M«å S°«≤ÉΩ

gæÉ∑ GŸôcõ Gdã≤É‘ - G’LàªÉY» e™ Mój≤ádÓCWØÉ∫, hfü°Ö dü°∏«Ö ‡«qõ d∏æÉM«á Gdû°ôb«qád∏ëój≤á. H©ógÉ YôqLÉ Y∏≈ G◊ój≤á Gd©Éeá Gdà»Gaàoàëâ Gdù°æá GŸÉV°«á Yæó eóNπ Hû°ô…Gdû°ôb». Kº JØ≤qóG eû°ôh´ Gd†°¡ôI hGŸôGMπ Gdà»hU°π GEd«¡É GdàæØ«ò. hcÉ¿ NàÉΩ G÷ƒdá ‘ bÉYáGdû°«ï Qaƒ∫ GdØîô… GdôjÉV°«qá. H©ógÉ T°ÉQcÉ ‘bóGS¢ G÷ª©á Gd©¶«ªá H놰ƒQ GŸ£ôG¿ eÉQh¿Gd©ªÉQ, hMû°ó eø GŸƒDeæÚ Gdà≤ƒG H©ó GdõjÉì ‘H«â GdôY«qá ’Ed≤ÉA Gdàë«qá hGdù°ÓΩ Y∏«¡ªÉ, hGCNòGdü°ƒQ GdàòcÉQjqá e©¡ªÉ.

a» eë∏á Gd†°¡ôIa» eë∏á eÉQLôLù¢

a» e∏©Ö fÉO… bæƒH«ø

a» Gdªù°àû°Ø≈ Gdëμƒe»

a» cæ«ù°á Gdù°«óI

a» Mój≤á Gdî«ôjá

fû°ÉWÉä GdæƒqGÜ

Jü°ƒjô T°ª©ƒ

¿ V°É

Nash..NOUAB 17-27:test 6/27/13 10:40 AM Page 1

Page 18: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

81Iةبجلا ايارم

NNC عجعج اديرتس بئانلا راتخت

ةسايسلا ءاسن رثكأ ةمئاق نمض ملاعلا لوح ةيبذاج

gæÉd∂ GdμãÒ eø Gdæù°ÉA GdæÉLëÉä ‘ GÛÉ∫ Gdù°«ÉS°» Mƒ∫ Gd©É⁄,

jÈR¿ H놰ƒQgøq b∏ÑkÉ hbÉdÑkÉ, hbó GNàÉQä NNCHÉd©ôH«qá YóOkG eø

Gdü°ƒQ ’CcÌ gƒD’A Gdæù°ÉA LÉPH«qá, hH«æ¡øq GdæÉFÖ ‘ cà∏á {Gd≤ƒGä

Gd∏ÑæÉf«qáz S°ÎjóG L©é™. hLÉA GNà«ÉQgÉ cªªãq∏á hM«óI eø Gd©É⁄ Gd©ôH»

‘ Gd≤ÉFªá.

ناسنإلا قوقح لوح ةودن يف نيهاش تيناوطنأ ميركت عجعج بئانلا روضحب ليبج يف

fo¶qªâ ‘ GŸôcõ Gdã≤É‘ GdÑ∏ó… ‘ LÑ«π fóhI Mƒ∫ M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ ‘dÑæÉ¿, M†°ôgÉ GdæÉFÖ S°ÎjóG L©é™, hQGY» GCHôT°«qá GdÑÎh¿ GŸÉQhf«qáS°«ÉOI GŸ£ôG¿ eæÒ NÒ Gd∏¬, hQF«ù¢ H∏ójqá LÑ«π RjÉO MƒG• hGCY†°ÉAGÛ∏ù¢ GdÑ∏ó…, hQF«ù¢ GEb∏«º LÑ«π GdμàÉFÑ» GŸ¡æóS¢ Qhcõ RZ«Ö,heæù°q≥ b†°ÉA LÑ«π ‘ MõÜ {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz T°ôHπ GCH» Y≤π, hQF«ù¢GCf£û¢ eÉQ jƒMæÉ eôbù¢ - LÑ«π G’CÜ Gd«ÉS¢ Gd©æóGQ…, hGdù°ØÒGdØôfù°» Gdù°ÉH≥ ‘ dÑæÉ¿ OhÊ H«àƒ¿, hQF«ù°á KÉfƒjqá eÉQ jƒS°∞ - LÑ«πdôGgÑÉä Gd©ÉF∏á GŸ≤óS°á GŸÉQhf«Éä G’CNâ eÉQ… LÒeÉ¿ WÉf«ƒS¢,GEV°Éaák GE¤ T°îü°«Éä hYóO eø GdæÉT°£Ú GdØôfù°«qÚ ‘ ›É∫ M≤ƒ¥G’Efù°É¿.hGCd≤≈ GŸójô GdàæØ«ò… ŸƒDS°qù°á M≤ƒ¥ G’Efù°É¿ hG◊≥ G’Efù°ÉÊq hGFπ NÒc∏ªák LÉA a«¡É: {... JÑæq«æÉ b†°«qá GCf£ƒGf«â ‘ eƒDS°qù°Éä M≤ƒ¥ G’Efù°É¿Gdóhd«qá Gdà» GChdà¡É YæÉjá cÈi, Nü°ƒU°kÉ eæ¶qªá Gd©Øƒ Gdóhd«qá. ⁄JògÖ gò√ G÷¡ƒO S°óki Hπ Gfà¡â HÉ’EaôGê Yø GCf£ƒGf«â ‘ Gd©ÉΩ9991, hg» Gd«ƒΩ hL¬ YÉŸ» HÉQR ‘ M≤π M≤ƒ¥ G’Efù°É¿, JóGa™ YªsøGfào¡μâ M≤ƒb¡º, eÉ jëàù°Ö ‘ ›àª™ G◊≤ƒ¥ Gdóh‹ GCfq¬ GYα

H顃OgÉ hJØÉf«¡É ‘ Nóeá V°ëÉjÉ Gfà¡ÉcÉä M≤ƒ¥ G’Efù°É¿, a≤ÉΩHàμôÁ¡É eôqGä YóqIz. hcÉfâ c∏ªá ◊ƒG• bÉ∫ a«¡É: {... GCf£ƒGf«âT°ÉgÚ Gdà» cÉfâ LôÁà¡É GCfq¡É HôjÄá GCOgû°â Gd©É⁄ HÉEÁÉf¡É hgóhF¡ÉhU°ÓHà¡É, c«∞ ’ hg» enø –ü°qæâ HÉd∏q¬ hHÉCg∏¡É hÃëÑq«¡É, J¨∏qÑâY∏≈ bù°ÉhI G◊«ÉI hX∏ª¡É hYÉOä GE¤ GÛઙ eø Lójó RgôIk aƒqGMákhT°ªù°kÉ eû°ôbá, hQHë¡É G÷Ñ«∏«qƒ¿ GCevÉ Mæƒfá hGeôGCIk eãÉd«qá eæÉV°∏áT°ôjØáz.hGCd≤â T°ÉgÚ c∏ªák GCe∏â a«¡É GC¿ {Jμƒ¿ MμÉjá GCf£ƒGf«â T°ÉgÚ OQS°kÉheãÉ’k dμπq e≤¡ƒQ, GCfq¬ hQGA cπq d«πm aéôlz, eû°óqOIk Y∏≈ GCfq¬ {QZºGd©òGHÉä Gdà» YÉT°à¡É ‘ GŸ©à≤π aÉEf¡É –ªπ ‘ b∏Ñ¡É Gdù°ªÉìz, he©∏æák

Yø {JÉCeÚ eû°ôh´ ‡ƒq∫ eø G’–ÉO G’ChQhH» d∏àƒY«á ‘ GŸóGQS¢ YøM≤ƒ¥ G’Efù°É¿z, T°ÉcôI H∏ójqá LÑ«π hQF«ù°¡É Y∏≈ GdàμôË.cªÉ cÉfâ c∏ªá d∏æÉT°§ GdØôfù°» Qjé«ù¢ cƒ’„ Yø OhQ eæ¶qªá Gd©ØƒGdóhd«qá )lanoitanretnI ytsenmA( ‘ GdóaÉ´ Yø M≤ƒ¥ G’Efù°É¿,eæƒqgkÉ HÉdóhQ Gdò… J≤ƒΩ H¬ T°ÉgÚ ‘ GdóaÉ´ Yø GŸ¶∏ƒeÚ. h‘ GÿàÉΩJù°∏qªâ T°ÉgÚ OQYkÉ JμôÁ«vÉ hGCb«º MØπ HÉŸæÉS°Ñá.

Nash..NOUAB 17-27:test 6/27/13 10:40 AM Page 3

Page 19: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

I91 ةبجلا ايارم

fû°ÉWÉä GdæƒqGÜ

بيبح ديرف بئانلا ليحرل ىلوألا ةيونسلا ىركذلا ييحت »ةينانبللا تاوقلا«ةرئاس اهب ملحي ناك يتلا »تاوقلا« نأ هئايلع يف هنئمطن«:عجعج اديرتس

»هللا ءاش نإ هملح ققحتيسو حيحصلا قيرطلا ىلع‘ Gdòcôi Gdù°æƒjqá G’Ch¤ dƒaÉI GŸôMƒΩ GdæÉFÖ Gdû°«ï aôjóMÑ«Ö, GCbÉΩ MõÜ {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz hYÉF∏á GdØ≤«ó hGCfù°ÑÉhD√LæÉRkG dôGMá fØù°¬ ‘ cæ«ù°á eÉQ S°ÉQL«ƒS¢ hHÉNƒS¢ ‘cƒS°ÑÉ GdμƒQI. JôGCS¢ Gdü°ÓI QF«ù¢ Ojô S°«óI GdÑ∏ªæóG’CS°≤∞ Z£ÉS¢ gõË, hYÉhf¬ dØ«∞l eø Gdμ¡æá H놰ƒQ GCaôGOGd©ÉF∏á hGdæƒGÜ: S°ÎjóG L©é™, GEj∏» cÒhR, GCf£ƒG¿ RgôG,

LƒRj∞ e©∏ƒ±, WƒÊ Hƒ NÉWô, aÉO… côΩ, T°Éfâ LæéÉf«É¿hf≤ƒ’ Zü°ø, h‡ãπ fÉFÖ QF«ù¢ ›∏ù¢ GdæƒGÜ aôjó eμÉQ…Gdù°«qó fÑ«π eƒS°≈, GCeÚ YÉΩ MõÜ {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz GdócàƒQaÉO… S°©ó, eù°àû°ÉQ QF«ù¢ G◊õÜ Gd©ª«ó hgÑ» bÉW«û°É,QF«ù¢ G–ÉO H∏ójÉä GdμƒQI côË Hƒ côË, QF«ù¢ H∏ójqá cƒS°ÑÉY≤π Lôjè, heæù°q≤» {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz ‘ GdμƒQI hGdû°ªÉ∫hdÑæÉ¿, hMû°ó eø QhDS°ÉA H∏ójÉä hflÉJÒ haÉY∏«Éä GŸæ£≤á.H©ó G÷æÉR, GCob«º MØπ JóT°Ú Mój≤á Y∏≈ GS°º GdæÉFÖ GdôGMπT°«qóJ¡É H∏ójqá cƒS°ÑÉ. GCd≤â GdæÉFÖ S°ÎjóG L©é™, ‡ã∏ák QF«ù¢ MõÜ{Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz S°ªÒ L©é™, c∏ªák LÉA a«¡É: {YÉΩl e†°≈ ‘ Gdõeø,cÉCfq¬ jƒΩ ‘ Gd≤∏Ö, Y∏≈ Z«ÉÜ G’CÜ hGdôa«≥ G◊Ñ«Ö aôjó MÑ«Ö, he™ Pd∂aÉdû°«ï aôjó MÉV°ô e©æÉ OGFªkÉ hGCHókG, d«ù¢ a≤§ HÉfóaÉY¬ hZÒJ¬ hfiÑà¬hhaÉF¬, Hπ ‘ cπq Yªπ f≤ƒΩ H¬. GEfæÉ fàòcqô√ hfØμqô a«¬, h‘ cπ eƒb∞hN£ƒI heÑÉOQI fû°©ô GCfq¬ jôGa≤æÉ hjû°éq©æÉ H©£Ø¬ hGHàù°ÉeଠG’CHƒjqáz.hJÉH©â: {‘ PcôG√ Gd«ƒΩ, ’ Hóq ‹ eø GS°à©ÉOI H©†¢ GŸƒGb∞ d∏ªôMƒΩGdû°«ï aôjó WÑ©â JÉQjî¬ Gdù°«ÉS°» hG◊õH». Gdû°«ï aôjó, cÉ¿ QLÓk

V°æ«ækÉ Y∏≈ Môjqá GCg∏¬ ‘ eæ£≤á GdμƒQI, hcÉ¿ ‡sø S°ÉgªƒG LójvÉ ‘ hb∞Gdà©óqjÉä Y∏≈ GCHæÉF¡É, h‘ MØß côGeࡺ hYæ؃Gf¡º, Mà≈ ‘ GCU°©ÖGd¶ôh±, ⁄ jμø jôV°≈ HÎ∑ GCHæÉA eæ£≤ଠhMógº, Hπ cÉ¿ Y∏≈ GdóhGΩGE¤ LÉfÑ¡º hGCeÉe¡º, cªÉ G’CÜ Gdò… j못 GCh’O√. Gdû°«ï aôjó, Yªπ e™Gı∏ü°Ú Y∏≈ QOq eæ£≤á GdμƒQI GE¤ WÉH©¡É Gd∏ÑæÉÊq G’CU°«π hGdü°ë«í,GdμƒQI G’CH«qá Hû°©Ñ¡É. Qa†¢ Gdû°«ï aôjó GC¿ joõhqQ JÉQjî¡É GCMó, hd¬ GdμãÒ

eø Gdü°ƒ’ä hG÷ƒ’ä ‘ gòG GÛÉ∫z. hGCV°Éaâ bÉF∏á: {GCeqÉ Y∏≈ U°©«ó

{Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz, aμº cÉ¿ Môjü°kÉ Y∏«¡É, hcº eø Gdƒbâ GCe†°É√ GCjÉΩnS°∏£á GdƒU°Éjá jàæ≤qπ OGNπ eæ£≤ଠhNÉQL¡É d«àÉH™ T°ƒDh¿ hT°éƒ¿Gdû°ÑÉÜ, hjîØq∞ eø e©ÉfÉJ¡º hjù°ÉYógº hjû°óq GCRQgº, f¶ôkG GE¤ U°©ƒHáGŸƒGL¡á Gdà» cÉfâ JîƒV°¡É {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz ‘ J∏∂ GŸôM∏á. cªÉ cÉ¿hGbØkÉ HÉŸôU°ÉO dμπ enø MÉh∫ GC¿ j¨«qô GCgóGa¡É hJÉQjî¡É hjàÉLô HóeÉAT°¡óGF¡É –â GCjqá Méqá cÉfâ. hcº cæâ GC“æ≈ GC¿ jμƒ¿ Gd«ƒΩ H«ææÉ dÒiHÉCΩq Y«æ«¬ GCjø GCU°Ñëâ {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz H≤«ÉOI QF«ù°¡É S°ªÒ L©é™. GEfqæÉf£ªÄæ¬ ‘ Y∏«ÉF¬ GC¿q {Gd≤ƒGäz Gdà» cÉ¿ jë∏º H¡É S°ÉFôI Y∏≈ Gd£ôj≥Gdü°ë«í hS°«àë≤q≥ M∏ª¬ GE¿ T°ÉA Gd∏q¬. U°ë«íl GC¿ gò√ G◊ój≤á Gdà»fØààë¡É Y∏≈ GS°º GdæÉFÖ Gdû°«ï aôjó MÑ«Ö ‘ H∏óJ¬ Gd©õjõI cƒS°ÑÉ g»eÑÉOQI Qeõjqá, aª¡ªÉ a©∏æÉ fÑ≤≈ e≤ü°qôjø ŒÉ√ Gdôa«≥ Gd¨ÉFÖ G◊ÉV°ô,dμø Gdü°ë«í GCj†°kÉ GCf¡É eÑÉOQI e¡ªqá LóvG HÉCH©ÉOgÉ; GEf¡É Mój≤á dÓCh’O,

’Ch’OfÉ eø Oh¿ “««õ GCh JØôbá, dòd∂ g» Gdód«π Y∏≈ GC¿ G◊«ÉI ’ Jàƒbq∞Hπ Jù°àªôq e™ G’CL«É∫ G’BJ«á Gdà» fôjógÉ GC¿ J檃 hJ©«û¢ HØôì hWªÉCf«æáH≤óQ eÉ fôjógÉ GC¿ Jæû°ÉC Y∏≈ MÖ GdƒWø hG◊ôjqá. hGS°ªëƒG ‹ ‘ gò√GŸæÉS°Ñá, GC¿ GCfƒq√ HÉ÷¡ƒO Gdà» jÑòd¡É fÉFÖ GdμƒQI GdócàƒQ aÉO… côΩ eæòGfàîÉH¬ GE¤ Gd«ƒΩ Y∏≈ flà∏∞ Gdü°©ó, GE¿ HÉdæù°Ñá dóhQ√ cæÉFÖ Yø dÑæÉ¿c∏q¬, GCh cæÉFÖ Yø GdμƒQI Gdà» jæû°§ a«¡É HÉS°º Lª«™ GCHæÉF¡Éz. hGCQOaâ:{cªÉ GCfæ» GCfƒq√ HÉdæû°É• Gdò… jÑòd¬ eæù°q≥ eæ£≤á GdμƒQI ‘ {Gd≤ƒGäGd∏ÑæÉf«qáz QT°ÉO f≤ƒ’ e™ Lª«™ GdôaÉ¥ Y∏≈ eù°àƒi GŸæ£≤á hGdÑ∏óGäGdμƒQGf«qá HÉdà©Éh¿ e™ GdócàƒQ côΩ, ‘ fiÉhdá ŸπA GdØôGÆ GdμÑÒ Gdò…Jôc¬ Gdû°«ï aôjó. h’ Hóq ‹ GC¿ GCM«q» QF«ù¢ H∏ójqá cƒS°ÑÉ Y≤π Lôjè dƒaÉF¬

ŒÉ√ H∏óJ¬ hŒÉ√ Pcôi Gdû°«ï aôjó hYÉF∏ଠGd©õjõI, hGCfƒq√ H顃O√ e™GÛ∏ù¢ GdÑ∏ó… hLª«™ GdØÉY∏«Éä Gı∏ü°Ú eø GCLπ cƒS°ÑÉ hGCg∏¡É GdμôGΩheø GCLπ GdμƒQI Gÿ†°ôGAz. hNàªâ L©é™: {GE¿q eôhQ YÉΩ Y∏≈ Z«ÉÜGdû°«ï aôjó d«ù¢ ›ôO fi£á d∏òcôi aëù°Ö, Hπ GEf¡É eæÉS°Ñá ’CcôqQ

Nash..NOUAB 17-27:test 6/27/13 10:40 AM Page 2

Page 20: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

02Iةبجلا ايارم

ŸÉQ… hRjÉO h’QG GC¿q {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz hG◊μ«º hGCfÉ S°æÑ≤≈ GE¤ LÉfÑμºcªÉ cæqÉ GE¤ LÉfÖ aôjó hcÉ¿ GE¤ LÉfÑæÉ he©æÉ ha«æÉ. GE¿ YÉF∏á aôjóMÑ«Ö Gdü°¨ÒI g» LõA ’ jàéõGC eø YÉF∏á {Gd≤ƒGäz GdμÑÒI, aªÉ Lª©æÉe™ aôjó ’ jØôqb¬ ’ GEfù°É¿ h’ ReÉ¿z.HóhQ√, GCd≤≈ GHø GdôGMπ Gdû°«ï RjÉO MÑ«Ö c∏ªák LÉA a«¡É: {‚ઙ Gd«ƒΩdæμôqΩ hGdó… GdØôjó G◊Ñ«Ö hGdò… cÉ¿ aôjókG hMÑ«ÑkÉ Hμπq eÉ d∏μ∏ªàÚ eøe©æ≈. GT°à≤æÉ d∂! Gdû°ÑÉÜ GT°àÉbƒG d∂! GdæÉS¢ GT°àÉbâ d∂! Gd«ƒΩ jƒΩMój≤à∂, RQYæÉ d∂ Rjàƒfá hRgƒQ J∏∂ Gdà»cæâ –Ñ¡É, hdμø G’Cgºq GC¿ fμªπ RQGYáGÿÒ hG’Ceπ cªÉ Y∏qªàæÉ, hGCYó∑ GC¿ GCY∏qº

gòG Gd惴 eø GdõQGYá ’Hæ» aôjó hGHæà»aÉ… - eÉQ… hHæÉä GCNà» ’QG hd«É h U°ƒ‘,hS°ÉCbƒ∫ d¡º GE¿q Lógº Jô∑ d¡º GEQKkÉ cÑÒkG’ joãªqø HμæƒR Gdóf«É, hgƒ fiÑá GdæÉS¢ Gdà»fëü°ógÉ cπ jƒΩz. hJÉH™: {GCT°μô∑ jÉ GCH»

’Cf∂ RQYâ ‘s Qhì GÿÒ hGÙÑá, Gdà»dƒ’gÉ eÉ cæâ “μæâo eø J T°óqIaôGb∂ hbù°ÉhI eôV¢ MÉh∫ GC¿ jμù°ôÊ, hdμøGCe∏» HÉ◊«ÉI cÉ¿ GCbƒi cªÉ Y∏ªàæ»z. h‘GÿàÉΩ, T°μô MÑ«Ö G◊†°ƒQ hJƒLq¬ H` {c∏ªáT°μô eø Gd≤∏Ö GE¤ b∏Ö cπq enø S°Égº ‘ GE‚Éì gò√ GdÑÉOQI Gd£«qÑá, HóGják

H∏ójqá cƒS°ÑÉ QF«ù°kÉ hGCY†°ÉA, Gdòjø a©Ók Yª∏ƒG ’E‰ÉA gò√ Gd†°«©á,hGdû°μô cπ Gdû°μô ◊õÜ {Gd≤ƒqGä Gd∏ÑæÉf«qáz b«ÉOIk hQaÉbkÉ Ÿù°Égªà¡ºGŸÉOjqá hGŸ©æƒjqáz. hbÉ∫ QF«ù¢ H∏ójqá cƒS°ÑÉ Y≤π Lôjè: {‘ Gdòcôi Gdù°æƒjqá G’Ch¤ dôM«πGdü°ój≥ GdæÉFÖ aôjó MÑ«Ö, GCQGOä YÉF∏á GdôGMπ Gdü°¨ôi GŸàªãq∏áHõhLଠhhdój¬ G’CYõGA cªÉ YÉF∏ଠGdμÈi eø QaÉb¬ ‘ G◊õÜ hGCMÑÉF¬,GC¿ j†°©ƒG jógº H«ó H∏ójqá cƒS°ÑÉ eø GCLπ GE‚ÉR GŸôM∏á G’Ch¤ eø{Mój≤á cƒS°ÑÉ Gd©Éeáz, gòG GŸû°ôh´ G’E‰ÉF» G◊«ƒ… hGdØôjó eø fƒY¬ ‘GdμƒQI hGŸæ£≤á Gdò… j骙 GdμÑÉQ hGdü°¨ÉQ eø GCHæÉA cƒS°ÑÉ hG÷ƒGQ ‘

Lƒx eø G’S°àéªÉΩ hGdÎa«¬ hS°§ gò√ Gd£Ñ«©á GÿÓqHá GdƒGb©á Y∏≈ cà∞GdƒGO… GŸ≤óS¢z. hGCV°É±: {GCJâ gò√ GŸù°Égªá GdμôÁá eø MõÜ {Gd≤ƒGäGd∏ÑæÉf«qáz JμôÁkÉ d∏ªù°ÒI Gd£ƒj∏á Gdà» HóGCgÉ GdôGMπ ‘ ›É∫ G’E‰ÉAhGÿóeá Gd©Éeá hJ∏Ñ«á MÉLÉä GdæÉS¢ Hμπq ŒôqOm hJØÉ¿m hGENÓU¢, gƒ Gdò…Yôa¬ GCHæÉA cƒS°ÑÉ cªÉ Yôa¬ Gd∏ÑæÉf«qƒ¿ YÉeák QLÓk ha«kÉ dÑ∏óJ¬ hdƒWæ¬,KÉHàkÉ ‘ GEÁÉf¬ H∏ÑæÉ¿ Gdù°«qó G◊ô GŸù°à≤π, eæÉV°Ók U°∏ÑkÉ hT°éÉYkÉ YøeÑÉOF¬ GdƒWæ«qá hGdù°«ÉS°«qá ‘ GCU°©Ö Gd¶ôh± hGCT°óqgÉ X∏ªkÉ, QLÓk W«Ö

Gd≤∏Ö hN∏ƒ¥ GdæØù¢ eàù°∏qëkÉ HÉEÁÉ¿m QGS°ïmhHÉ’Ceπ Ãù°à≤Ñπm GCa†°π. cº fëø HëÉLám

’CeãÉd∂ jÉ aôjó ‘ gò√ G’CjÉΩ Gdà» Áôq H¡ÉhWææÉ G◊Ñ«Ö, HëÉLám GE¤ QLÉ∫m ’ jîû°nƒ¿GŸ¡ªÉä Gdü°©Ñá, GE‰É jƒGL¡ƒf¡É HéôGCIhKÑÉä ‘ Gd≤ôGQGä hGŸƒGb∞z. hJÉH™:{GS°ªëƒG ‹ GCj¡É G’ENƒI, Hü°Øà» hGMókG eø

fiÑq» GdôGMπ, GC¿ GCJ≤óqΩ HÉS°ª» hHÉS°ºH∏ójqá cƒS°ÑÉ Héõjπ Gdû°μô hGdà≤ójô d©ÉF∏áGdü°ój≥ aôjó MÑ«Ö hfiÑ«¬ hŸƒDS°ù°á{Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz QF«ù°kÉ hGCY†°ÉAŸù°Égªà¡º ‘ GE“ÉΩ hGE‚ÉR GŸôM∏á G’Ch¤eø gòG GŸû°ôh´, hGCNü¢q HÉdû°μô S°©ÉOI

GdæÉFÖ S°ÎjóG L©é™ G◊ÉV°ôI H«ææÉ Gd«ƒΩ Gdà» d¡É fiÑá he©õI NÉU°á‘ b∏ƒHæÉ Lª«©kÉ, GEP f©àÈgÉ aôOkG eø GCaôGO YÉF∏á GŸôMƒΩ hU°ój≤á ha«qá

dμƒS°ÑÉ hGCg∏¡É. hGCT°μô GCj†°kÉ QF«ù¢ G–ÉO H∏ójÉä GdμƒQI Gdü°ój≥ côË HƒcôË Y∏≈ GŸù°Égªá GŸÉd«qá Gdà» bóqe¡É G’–ÉO d¡òG GŸû°ôh´ NÓ∫ G’CjÉΩG’Ch¤ eø HóA JæØ«ò GCYªÉ∫ GdÑæÉA ‘ gò√ G◊ój≤áz. hNຠLôjè: {Y∏≈GCeπ GC¿ f∏à≤» ›óOkG ‘ GŸù°à≤Ñπ Gd≤ôjÖ h‘ gòG GŸμÉ¿ HÉdòGä, H©ó GC¿fμƒ¿ bó GC“ªæÉ gòG GŸû°ôh´ Hû°μπm cÉeπm hGC‚õä GdÑ∏ójqá eÉ JÑ≤q≈ eøeôGMπ JæØ«ò√, GCJƒLq¬ HÉdμÓΩ G’CNÒ GE¤ GdôGMπ G◊ÉV°ô OGFªkÉ Gdû°«ïaôjó, hGCbƒ∫: {d«μø GEÁÉf∂ fl∏ókG h›óo∑ ›óqOkG hPcô∑ eƒDHqókG, hGd∏q¬hdæÉ Gdàƒa«≥ ‘ Nóeá gòG GdƒWø hNóeá cƒS°ÑÉ G◊Ñ«Ñáz.

Jü°ƒjô T°ª©ƒ

¿ V°É

Nash..NOUAB 17-27:test 6/27/13 10:40 AM Page 5

Page 21: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

I12 ةبجلا ايارم

fû°ÉWÉä GdæƒqGÜ

RGQ GdæÉFÑÉ¿ S°ÎjóG L©é™ hGEj∏» cÒhR bÉFó G÷«û¢ Gd©ªÉO LÉ¿ b¡ƒL» ‘ GdÒRI, hbóqeÉ J©ÉRj¡ªÉ HÉS°àû°¡ÉO Gd©ù°μôjqÚ GdãÓKá ‘ LôhO YôS°É∫ HÉS°º{Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz hQF«ù°¡É GdócàƒQ S°ªÒ L©é™ GE¤ G÷«û¢ hbÉFó√; cªÉ GCYôÜ GdæÉFÑÉ¿ L©é™ hcÒhR Yø OYº {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz GdμÉeπ ŸƒDS°qù°Éä Gdóhdá

‘ hL¬ GdàëóqjÉä G◊Éd«qá, hhbƒ± {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz H≤ƒqI GE¤ LÉfÖ G÷«û¢ ‘ cπ eÉ jà©ôqV¢ d¬.

تاسسؤمل لماكلا »ةينانبللا تاوقلا« معد :يجوهق اراز زوريكو عجعجشيجلا بناج ىلإ اهفوقوو ةيلاحلا تايدحتلا هجوب ةلودلا

يرشب يف ةيئامنإلا تامدخلا زكرم زيهجتو ليهأتH©ó G’LàªÉ´ Gdò… Y≤ó√ eƒXq؃ eôcõ GÿóeÉä G’E‰ÉF«qá ‘ Hû°ô… e™ fÉFÑ» eæ£≤á Hû°ô… ‘ GCj∏ƒ∫ GŸÉV°» 2102, hMª∏ƒG e©¡º gªƒΩ GŸôcõheû°Éc∏¬ G’EOGQjqá e™ hRGQI Gdû°ƒDh¿ G’LàªÉY«qá, GCLôä GdæÉFÖ S°ÎjóG L©é™ GJü°É’k HƒRjô Gdû°ƒDh¿ G’LàªÉY«qá hGFπ GCHƒ aÉYƒQ, hYôV°â e©¬ hV°™GŸôcõ, eø GŸû°Écπ G’OGQjqá GE¤ G◊ÉLá Gd†°ôhQjqá GŸ∏ëqá ’EYÉOI JÉCg«∏¬ hŒ¡«õ√, hW∏Ñâ Gd«¬ GJîÉP GdàóGHÒ GdÓReá eø GCLπ e©É÷á GŸƒV°ƒ´HÉCS°ô´ hbâm ‡μø. H©ó aÎI, c∏q∞ e©Éd«¬ ÷æá HôFÉS°á GŸ¡æóS¢ YófÉ¿ fÉU°ô Gdójø HõjÉQI GŸôcõ ‘ Hû°ô… dÓWqÓ´ Y∏≈ GChV°ÉY¬, hcÉ¿ ‘ Gfà¶ÉQGdƒaó eæù°q≥ {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz ‘ eójæá Hû°ô… LƒQê dÑæÉ¿ L©é™ hfÉFÖ QF«ù¢ GdÑ∏ójqá LƒRj∞ dóS¢ GdØîô… hGdócàƒQ jƒS°∞ Wƒ¥, hGCLôhG cû°ØkÉ

Y∏≈ GŸôcõ, hbóqeƒG J≤ôjôgº GE¤ e©Éd«¬. h’M≤kÉ hH©ó GJü°É∫m e™ GdæÉFÖ L©é™, GCH∏¨¡É e©Éd«¬ HÉCf¬ GJîò bôGQkG Hü°ô± eÑ∏≠ 000.000.57dÒIdÑæÉf«qá ’EYÉOI JÉCg«π GŸôcõ, hS°àoàqîò G’LôGAGä GdÓReá eø GCLπ G’S°ôG´ HÑóA Gd©ªπ a«¬.

Nash..NOUAB 17-27:test 6/27/13 10:40 AM Page 4

Page 22: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

22Iةبجلا ايارم

ىقلتي يرشب عرف - رمحألا بيلصلا ايلارتسأ يبرتغم نم ايلام امعد

GEdà≤≈ fÉFÑÉ eæ£≤á Hû°ô… ‘ e©ôGÜ, QF«ù¢ hGCY†°ÉA Gd¡«Äá G’OGQjqá d∏ü°∏«ÖG’CMªô - aô´ Hû°ô…, H놰ƒQ QF«ù°» G–ÉO Lª©«Éä eæ£≤á Hû°ô… h÷æáGdü°∏«Ö G’CMªô ‘ GCS°ÎGd«É LƒQê MæÉ, hLÈG¿ QheÉfƒS¢ Wƒ¥, hGdù°«qóOGÊ L©é™, cªÉ T°ÉQ∑ ‘ LõA eæ¬ GdócàƒQ S°ªÒ L©é™. Joƒqê Gd∏≤ÉAHà≤óË T°«μÚ H≤«ªá 27GCd∞ Oh’Q GCeÒc» GE¤ QF«ù¢ Gdü°∏«Ö G’CMªôGdù°«qó hL«¬ Wƒ¥. Gdû°«∂ G’Ch∫ hb«ªà¬ 05GCd∞ Oh’Q, bóqe¬ Gdù°«qó LƒQê

MæÉ, QF«ù¢ G–ÉO Lª©«Éä eæ£≤á Hû°ô… ‘ GCS°ÎGd«É, hgƒ Qj™ MØ∏á GCbÉe¡ÉG’–ÉO hT°ÉQ∑ ‘ J涫ª¡É hGdóYƒI GEd«¡É cπ eø: LƒQê MæÉ, LÈG¿QheÉfƒS¢ Wƒ¥, LƒQê OjÖ, GEj∏» hS°ÉfóQG c∏àƒΩ QMª¬, LƒQê Gdû°ójÉ¥hY≤«∏à¬, GCfóQjÉfÉ Gdû°ójÉ¥ )e∏μá LªÉ∫ G’ZÎGÜ S°ÉH≤kÉ(, WƒÊ aôìheÉjμπ H£ôS¢. hGdãÉÊ hGdÑÉd¨á b«ªà¬ 22GCd∞ Oh’Q, gƒ Qj™ MØ∏á GCNôiS°Ñ≥ hGCbÉeà¡É ÷æá Gdü°∏«Ö G’CMªô ‘ GCS°ÎGd«É Gdà» jÎGCS°¡É LÈG¿ Wƒ¥.hf≤π Gdù°«qóG¿ MæÉ hWƒ¥ –«Éä GCHæÉA GŸæ£≤á ‘ GCS°ÎGd«É GE¤ fÉFÑ» GŸæ£≤áhGE¤ GdócàƒQ L©é™, hOYƒgº dõjÉQI GChS°ÎGd«É, hT°μôhgº Y∏≈GS°à†°Éaà¡ªÉ ‘ e©ôGÜ, dàù°∏«º G’CeÉfá GE¤ GCU°ëÉH¡É. hJƒLq¡â GdæÉFÖ

L©é™ HÉdû°μô, eø NÓ∫ Gdù°«qójø MæÉ hWƒ¥, GE¤ cπ enø S°Égº hJ©ÖhJÈq´ eø GCHæÉA G÷Éd«á ‘ GCS°ÎGd«É dóYº aô´ Gdü°∏«Ö G’CMªô ‘ Hû°ô…,’Cf¡º H©ª∏¡º gòG, jƒDeq惿 GS°àªôGQjqá Yªπ gò√ GŸƒDS°qù°á Gd†°ôhQ… dù°ÓeáhU°ëqá GCHæÉA GŸæ£≤á. hOYࡺ dÓS°àªôGQ ‘ OYª¡É, c∏qªÉ S°æëâ Gd¶ôh±,’Cf¬ jÎJqÖ Y∏«¡É eù°ƒDhd«Éä eù°àªôqI.

يلاهأ نم دفو شوفرحلا ـ احبن

بارعم يف قوط لآ نمGdà≤≈ fÉFÑÉ eæ£≤á Hû°ô… ‘ e©ôGÜ haókG eø H«â

Wƒ¥ eø S°μÉ¿ fÑëÉ - G◊ôaƒT¢ Gdòjø YôV°ƒGe©¡ªÉ eû°μ∏á e∏ØqÉä Gd੃j†°Éä Gd©Éd≤á ‘ hRGQIGŸ¡éôjø, hG’EgªÉ∫ GdÓM≥ H¡º dæÉM«á bц¢J©ƒj†°Éä GdÎe«º ‘ GdÑ∏óI, hjÑ∏≠ YóO gò√GŸ∏ØÉä MƒG¤ 731e∏ØvÉ. GJü°∏â GdæÉFÖ L©é™HƒRjô GŸ¡éôjø, h–óqKâ e©¬ HÉŸƒV°ƒ´, hGdà≤É√

‘ Gd«ƒΩ GdàÉ‹ LƒQê L©é™ eæù°q≥ eójæá Hû°ô…,jôGa≤¬ GıàÉQ aÉO… Gdû°ójÉ¥ hLƒRj∞ dóS¢GdØîô… hfÉaò Wƒ¥, hYôV°ƒG e©¬ dƒV°™ GŸ∏ØÉä,hS°∏qªƒ√ fù°îá Yæ¡É.

Jü°ƒjô T°ª©ƒ¿ V°Égô

Nash..NOUAB 17-27:test 6/27/13 10:40 AM Page 10

Page 23: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

I32 ةبجلا ايارم

fû°ÉWÉä GdæƒqGÜ

ةيبضلا يف »بلاطلا تيب«طئارخلاو ةيسدنهلا تاساردلا نم ىلوألا ةلحرملا تهتناH©ó T°ôGA b£©á G’CQV¢ ‘ Gd†°Ñ«qá hGıü°qü°á dÑæÉA{H«â Gd£ÉdÖz, hGdà» H∏≠ Kªæ¡É 000.621.4O. GC.,

W∏Ñâ GdæÉFÖ S°ÎjóG L©é™ eø {OGQ Gd¡æóS°áz GEYóGOGÿôGF§ hGdóQGS°Éä Gd¡æóS°«qá d∏ªÑæ≈ hGdò… jàqù°™ŸÄà» WÉdÖ hWÉdÑá. c∏qØâ GdæÉFÖ L©é™ GŸ¡æóS¢

LƒRj∞ GES°ë≥ eàÉH©á GŸ∏∞ hGdàƒGU°π e™ {OGQGd¡æóS°áz. hH©ó GLàªÉYÉä hd≤ÉAGä YóqI, Mü°∏â ‘jù°ƒ´ GŸ∏∂ he©ôGÜ, GCU°Ñëâ OQGS°Éä GŸÑæ≈ ‘eôGM∏¡É G’CNÒI. hS°«μƒ¿ d£ÓÜ eæ£≤á Hû°ô…eôcõl j∏«≥ H¡º, JàƒGaô a«¬ Lª«™ GdƒS°ÉFπ GŸ£∏ƒHád∏£ÓÜ G÷Ée©«Ú. HÉŸ≤ÉHπ, S°«ÎJqÖ Y∏≈ cπq WÉdÖOa™ Hó∫ T°¡ô… jàÓAΩ e™ Gdμ∏Øá Gdàû°¨«∏«qá hU°«ÉfáGŸÑæ≈, cƒ¿ Gd¡ó± eø gòG GŸû°ôh´ d«ù¢ ŒÉQjkÉ h’jѨ» GdôHí. hbó HÉT°ôä GdæÉFÖ L©é™ GELôGAGJü°É’J¡É eø GCLπ GdÑóA HàæØ«ò GŸû°ôh´ aƒQ Gfà¡ÉA{OGQ Gd¡æóS°áz eø –ójó c∏Øá eƒGO GdÑæÉA hGCS°©ÉQgÉ.

سجرج رام ةلحم يف يعامتجالا ـ يفاقثلا زكرملا عورشمhGa≥ GŸàªƒq∫ Gd∏ÑæÉÊ G’CU°π Gdù°«qó cÉQdƒS¢ S°∏«º Y∏≈ J≤óË eÑ∏≠ 5.1e∏«ƒ¿ Oh’Q GCeÒc» dਣ«á c∏Øá eû°ôh´ GŸôcõ {Gdã≤É‘ - G’LàªÉY»z ‘ fi∏áeÉQ LôLù¢ Gdò… bóqeଠd¬ GdæÉFÖ S°ÎjóG L©é™, hGıü°qü¢ dû°ÑÉÜ hT°ÉHÉä GŸæ£≤á, e™ Mój≤á dÓCWØÉ∫, cƒ¿ GŸæ£≤á JØà≤ô Ÿãπ gμòG eôcõ hMój≤áJû°μqπ GŸàæØqù¢ Gd£Ñ«©» dÓCWØÉ∫, hJÑ©ógº Yø Gd∏©Ö ‘ Gdû°ƒGQ´ GCh Y∏≈ Gd£ôbÉä hGdù°ÉMÉä Gd©Éeá, hJîØq∞ eø N£ô GEU°ÉHࡺ HÉ’CPi. cªÉ GC¿ GŸôcõGdã≤É‘ S°«μƒ¿ e∏à≤≈k d∏û°ÑÉÜ hGdü°ÑÉjÉ, jØàí GCeÉe¡º ›É∫ Gdà©ô± hGdàƒGU°π Y∏≈ Gd©É⁄ eø NÓ∫ hS°ÉFπ G’fÎfâ hcπ G’CYªÉ∫ GdØæ«qá hG’HóGY«qá,hS°«μƒ¿ eû°¨Ók M≤«≤«kÉ dμû°∞ WÉbÉJ¡º hbóQGJ¡º Gd©≤∏«qá hGdØμôjqá, hJƒL«¡¡É HÉ’ŒÉ√ Gdü°ë«í. hgòG eÉ S°«ù°ÉYógº Y∏≈ G’Hà©ÉO Yø GBaá GıóQGä,hJ©ÑÄá GChbÉä aôGZ¡º HÉdæû°ÉWÉä. U°ë«íl GC¿ Gÿ£qá G’‰ÉF«qá Gdà» j≤ƒΩ H¡É fÉFÑÉ GŸæ£≤á g» V°ôhQjqá Ÿæ£≤á YÉfâ dù°æƒGä eø G◊ôeÉ¿, dμø jÑ≤≈ gºq G’Efù°É¿ eø GChdƒjÉä Yª∏¡ªÉ, ’Cf¬GCgºq eø G◊éô, hJ≤ƒ∫ GdæÉFÖ L©é™: {eÉPG j©ƒO jæØ™ GEPG –ù°qø G’E‰ÉA hGdù°«ÉMá hG’bàü°ÉO hGdÑæ≈ Gdàëà«qá ‘ eæ£≤àæÉ hNù°ôfÉ G’Efù°É¿ a«¡É? hdàù°¡«πJæØ«ò GŸû°ôh´ cÉ¿ ’ Hóq eø JÉCeÚ Y≤ÉQ d«Ñæ≈ Y∏«¬, a≤óqeâ ÷æá LÈG¿ GdƒWæ«qá Gd©≤ÉQ Gdò… “∏μ¬ ‘ fi∏á eÉQ LôLù¢, hGdò… jÑ∏≠ eù°ÉMଠMƒG¤ 0008

Ω2. hYo≤óä GLàªÉYÉä YóqI ‘ jù°ƒ´ GŸ∏∂ he©ôGÜ M†°ôgÉ, GE¤LÉfÖ fÉFÑ» GŸæ£≤á, GŸ£ôG¿ eÉQh¿ Gd©ªÉQ hLƒQê Rhjø haÉO…HÉQhO… hG’CÜ YÑóh Hóh… hGŸ¡æóS°É¿ H«Î L©é™ hHû°Ò cÒhRhGdócàƒQ jƒS°∞ Wƒ¥ hQF«ù¢ H∏ójqá Hû°ô… GCf£ƒG¿ Wƒ¥ h›ªƒYáYªπ GŸæ£≤á, hOQS°ƒG Lª«™ JØÉU°«π GŸû°ôh´ hc«Ø«qá HæÉA GŸôcõGdã≤É‘ e™ G◊ój≤á, hN∏ü°â G’LàªÉYÉä GE¤ GdàÉCc«ó Y∏≈ GC¿jμƒ¿ gòG GŸû°ôh´ eàéÉfù°kÉ e™ H«Äá GŸæ£≤á hWÑ«©à¡É hfi«£¡ÉhGCH©ÉOgÉ GdôhM«qá hGdàÉQjî«qá. H©ógÉ, bÉeâ GdæÉFÖ S°ÎjóG L©é™ HÉJü°É’ä YóqI eø GCLπ GNà«ÉQGCMó GŸ¡æóS°Ú GŸàîü°qü°Ú HÉ◊óGF≥ Gd©Éeá, hc∏qØâ GŸ¡æóS°áRjæÉ ›ó’Ê NÑÉR hV°™ GÿôGF§ hGdóQGS°Éä, cªÉ c∏qØâ Gdæ≤«Ö

LƒRj∞ GES°ë≥ eàÉH©á gòG GŸ∏∞. hGfà¡â GÿôGF§ eæò GCS°ÉH«™,hhoV°™ OaÎ Gdû°ôh• hMoƒq∫ GŸû°ôh´ GE¤ Gdà∏õË.

Nash..NOUAB 17-27:test 6/27/13 10:40 AM Page 9

Page 24: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

42Iةبجلا ايارم

بارعم يف ةقطنملا يبئانو عجعج روتكدلل تاءاقل ةلسلس يرشب ةقطنم تادلب نم دوفو عم

Gd∏≤ÉAGä Gdà» jéôj¡É GdócàƒQ L©é™ ‘ e©ôGÜ e™ haƒO eø GCHæÉAH∏óGä hbôi eæ£≤á Hû°ô… H놰ƒQ fÉFÑ» GŸæ£≤á S°ÎjóG L©é™ hGEj∏»cÒhR, Jîà∏§ a«¡É GdòcôjÉä hGS°ÎLÉ´ fi£qÉä eø GŸÉV°»,hGS°àòcÉQ QaÉ¥ cÌ eø GŸæ£≤á QGa≤ƒ√ ‘ gò√ GŸù°ÒI Gd憰Éd«qáGŸù°àªôqI. eù°ÒI e∏«Äá HÉ’CMóGç, ’ QGMá a«¡É h’ gƒGOI. eù°ÒI

›Ñƒdá HÉdà©Ö hGd©ô¥. eù°ÒI ›Ñƒdá HÉdàëó… hGŸƒGL¡Éä Gd«ƒe«qáGŸù°àªôqI, Mà≈ dƒ Màqªâ Gd¶ôh± GC¿ Jμƒ¿ GŸƒGL¡á eø OGNπ GdõfõGfáhŸóqI 11S°æá hKÓKá GCT°¡ô. hQZº GNàÓ± Gd¶ôh± hGŸù°ÑÑÉä, ’ JõG∫eù°àªôqI Mà≈ jƒeæÉ G◊ÉV°ô. ‘ d≤ÉAGJ¬ gò√, QOqO GdócàƒQ L©é™ Y∏≈{GCfæÉ bªæÉ HƒGLÑÉJæÉ GCjÉΩ G◊ôÜ cªÉ f≤ƒΩ H¡É Gd«ƒΩ ‘ Gdù°∏º. aªæ£≤áHû°ô… cÉfâ eƒLƒOI ‘ U°∏Ö G’CMóGç GdƒWæ«qá, hcÉ¿ d¡É JÉCKÒ cÑÒ

Y∏≈ ›ôjÉä gò√ G’CMóGç. Reø G◊ôÜ OGa©æÉ Yø GŸù°«ë«Ú, hbóqeæÉGdû°¡óGA OaÉYkÉ Yø hLƒOfÉ hYø hWææÉ. hYæóeÉ Gfà¡â, S°ôfÉ ‘ Yª∏«qáHæÉA Gdóhdá heƒDS°qù°ÉJ¡É. hfëø c` {bƒGä dÑæÉf«qáz, GCh∫ enø hGL¬ Y¡óGdƒU°Éjá, cæqÉ hMófÉ ‘ GŸ©ôcá eæò S°æá 4991, hGYào≤∏â aÎI 11S°æá,hGS°àªôqä {Gd≤ƒGäz Y∏≈ eƒGbØ¡É GdôGa†°á dù°∏£á G’MàÓ∫ hGdƒU°ÉjáhGŸ£ÉdÑá Hëôjqá hS°«ÉOI hGS°à≤Ó∫ dÑæÉ¿, hH≤«ÉΩ Ohdá eƒDS°qù°Éä

M≤«≤«qá. HóGCfÉ hMófÉ HÉŸƒGL¡á, hGfà¡«æÉ e™ cπ Gd∏ÑæÉf«Ú S°æá 5002.GMàÉê Gd∏ÑæÉf«ƒ¿ 51S°æá Mà≈ QGChG eÉ cæÉ fôG√ fëø ‘ Gdù°«ÉS°á eæòS°æá 0991. h’ eù°ƒDh∫ ‘ Gdóhdá MÉaß Y∏≈ eƒGbج heÑÉOF¬ cªÉ a©∏æÉfëø. Gdμπ Z«qôhG ÃGbØ¡º GE’q fëø. fëø GJîòfÉ eƒGb∞ hGV°ëá hKÉHàáeæò Yû°ôjø hKÓKÚ S°æá, hcÉfâ GdôhDjá hGV°ëá YæófÉ ŸÉ S°àƒDh∫ GEd«¬

haó H∏óI HõYƒ¿haó H∏óI H«â eæòQ

haó H∏óI H≤ôbÉT°Éhaó H∏óJ» GdójªÉ¿ hHôjù°Éä

haó H∏óI MóT°«âhaó H∏óI Mü°ôh¿

Jü°ƒjô T°ª©ƒ

¿ V°É

Nash..NOUAB 17-27:test 6/27/13 10:40 AM Page 12

Page 25: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

I52 ةبجلا ايارم

fû°ÉWÉä GdæƒqGÜ

G’CeƒQ, hQHëæÉ GdôgÉ¿ hQHí e©æÉ Gd∏ÑæÉf«ƒ¿. h’C¿ Gd∏q¬ e©æÉ, a¡ƒ jæƒqQY≤ƒdæÉ dÔi G’CeƒQ Y∏≈ M≤«≤à¡É. fëø eù°àªôh¿ HÉd©ªπ d≤«ÉΩ Ohdábƒjqá, ’Cf¡É NÓU¢ d∏骫™. Ohdá jμƒ¿ a«¡É eƒDS°ù°Éä aÉY∏á hbƒjqá. Ohdájû°©ô GŸƒGWø a«¡É GC¿ M≤ƒb¬ fi؃Xá, heù°à≤Ñ∏¬ GBeøz.hJ£ôq¥ GdócàƒQ L©é™ ‘ GCMÉOj㬠GE¤ eƒV°ƒ´ Gd≤Éfƒ¿ G’fàîÉH»,hM≤«≤á eƒb∞ {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz eæ¬, hG’S°ÎGJ«é«qá Gdà» GJÑ©à¡Éd∏ƒU°ƒ∫ GE¤ bÉfƒ¿ j†°ªø U°ëqá “ã«π cπ Gd∏ÑæÉf«Ú.còd∂ –óqç Yø eƒb™ MõÜ {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz Gd«ƒΩ Y∏≈ Gdù°ÉMáGd∏ÑæÉf«qá, hG◊ÉLá GŸ∏ëqá GEd«¬ ‘ gò√ Gd¶ôh± Gdü°©Ñá, M«å Jù°ƒOGdÑÓO MÉdá eø Gdàû°æè hGdÓS°à≤ôGQ. hGCcqó GCeÉΩ Gdòjø Gdà≤Égº HÉC¿

Wôj≥ Gd憰É∫ Gdù°«ÉS°» gƒ GCU°©Ö eø Gd憰É∫ Gd©ù°μô…, hfëøeù°àªôh¿ eø GCLπ GdƒU°ƒ∫ G¤ Ohdá a©∏«qá Hμπ eÉ d∏μ∏ªá eø e©æ≈.h–óç Yø eƒV°ƒ´ G’fàù°ÉÜ GE¤ G◊õÜ, T°ÉQMkÉ GCgª«qá gò√ Gÿ£ƒI

hGCH©ÉOgÉ Gdà涫ª«qá, Gdà» S°àƒDOq… GE¤ b«ÉΩ MõÜ Yü°ô…, cπ T°îü¢a«¬ j©ô± eù°ƒDhd«ÉJ¬ hOhQ√. hOYÉgº GE¤ G’ES°ôG´ Hà≤óË W∏ÑÉäG’fàù°ÉÜ, hGJqÑÉ´ G’Bd«qá GŸƒV°ƒYá, ’Ef¡ÉA gò√ GŸôM∏á HÉCS°ô´ hbâ.hbÉ∫ Yø GdƒQT°á G’‰ÉF«qá Gdà» Jû°¡ógÉ eæ£≤á Hû°ô… hGdà» j≤ƒOgÉfÉFÑÉ GŸæ£≤á S°ÎjóG L©é™ hGEj∏» cÒhR: {GE¿ V°ªÒ… eôJÉì d¡ò√GdæÉM«á, aÉCfÉ GCYàÈ GC¿ cπ GdƒYƒO Gdà» b£©æÉgÉ Y∏≈ GCfØù°æÉ ŒÉ√GCg∏æÉ ‘ GŸæ£≤á, HóGCä Jàë≤q≥ JÑÉYkÉ, hcπ GŸ∏ØÉä Jù°Ò fëƒGdàæØ«ò, QZº U°©ƒHá G’ChV°É´ G’bàü°ÉOjqá Gdà» Jû°¡ógÉ GdÑÓO.hT°ôì c«∞ GC¿ Gd©ªπ G’‰ÉF» jƒV°™ d¬ N£qá Nªù°«qá GCh Yû°ôjqá,hGCf¬ jëàÉê GE¤ hbâ dμ» jƒV°™ b«ó GdàæØ«ò. hfƒq√ HÉ÷¡ƒO Gdà» J≤ƒΩH¡É GdæÉFÖ L©é™ Gdà» dƒ’ GEU°ôGQgÉ heÓM≤à¡É dμπ eû°ôh´,hONƒd¡É HÉCO¥q GdàØÉU°«π HÚ GdƒRGQGä, heÓM≤á e©ÉeÓJ¬, ŸÉ cÉ¿

–≤q≥ eÉ hU°∏æÉ GEd«¬ ‘ GŸæ£≤á Gd«ƒΩ.

haó H∏óI Móç GdéÑáhaó H∏óI H≤ÉYμØôG

H∏ójá WƒQRGH∏ójá HôM∏«ƒ¿

eæù°≤ƒ eæ£≤á Hû°ô… a» {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«ázhaó H∏óI H∏ƒRG

Nash..NOUAB 17-27:test 6/27/13 1:56 PM Page 11

Page 26: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

62Iةبجلا ايارم

ةلدبتملا نوع فقاوم يفحص رمتؤم يف دنفي زوريك يليإ بئانلا يباختنالا نوناقلا نم

I- ‘ eØÉQbÉä GŸù°ÉCdá G’fàîÉH«qá:eø GŸØÉQbÉä, ‘ GŸù°ÉCdá G’fàîÉH«qá, GC¿ Gdà«ÉQ GdƒWæ» G◊ô LÉgô HàÉCj«ó√dãÓKá eû°ÉQj™ GfàîÉH«qá Oa©á hGMóI. d≤ó Wôì Gd©ªÉO e«û°É∫ Yƒ¿ eû°ôh´Gd∏≤ÉA G’CQKƒPcù°» H©ó GC¿ GYàÈ√ eù°vÉ HÉŸ«ãÉ¥ GdƒWæ» h’ jù°ªí HÉdàØÉYπHÚ flà∏∞ eμƒqfÉä GÛઙ hj©Ñqô Yø fƒ´ eø GdØμô G’f©õG‹. Kº U°ƒqähRQGA Gdà«ÉQ Y∏≈ eû°ôh´ G◊μƒeá Gd≤ÉFº Y∏≈ Gdæù°Ñ«qá hOGa™ eù°ƒDhdƒ√Yæ¬, H«æªÉ YÉO Gd©ªÉO Yƒ¿ GE¤ JÉCc«ó OYª¬ ‘ 61/6/2102d∏ÑæÉ¿ OGFôIhGMóI Y∏≈ GCS°ÉS¢ Gdæù°Ñ«qá d«ù¢ eõGjóI GCh J≤«qá, Hπ ’Cf¬ jôjó GEd¨ÉAGÿ£ÉÜ Gd£ÉFØ» ‘ dÑæÉ¿. hGCV°É± Gd©ªÉO Yƒ¿ GC¿ gò√ bæÉYଠhS°«©ªπGE¤ –≤«≤¡É. hj©Ñqô Gdà«ÉQ Gd«ƒΩ Yø GS°à©óGO√ d∏ù°Ò H≤Éfƒ¿ Gdù°àÚ.

h‘ GŸƒb∞ eø GŸû°ÉQj™ G’fàîÉH«qá, GCWôì G’CS°Ä∏á GdàÉd«á:@gπ JƒDeqø Gdæù°Ñ«qá Y∏≈ GCS°ÉS¢ dÑæÉ¿ OGFôI GfàîÉH«qá hGMóI aƒR 46fÉFÑkÉeù°«ë«kÉ HÉCU°ƒGä GŸù°«ë«Ú?@gπ jƒDeqø eû°ôh´ G◊μƒeá Gdò… U°ƒqä Y∏«¬ Gdà«ÉQ GdƒWæ» G◊ô aƒR 46fÉFÑkÉ eù°«ë«kÉ HÉCU°ƒGä GŸù°«ë«Ú?

@gπ Áμø Gd≤ƒ∫ GE¿ Gdà«ÉQ GdƒWæ» G◊ô, hÃGa≤ଠY∏≈ GŸû°ôhYÚ, bóJæÉR∫ Yø M≤ƒ¥ GŸù°«ë«Ú?

@c«∞ hŸÉPG bÑπ Gdà«ÉQ HÉROhGL«qá GŸ©ÉjÒ ‘ J≤ù°«º GÙÉa¶Éä GE¤OhGFô GfàîÉH«qá?

@c«∞ hŸÉPG bÑπ Gdà«ÉQ Hà≤ù°«º fiÉa¶á LÑπ dÑæÉ¿, M«å Gdμà∏áGŸù°«ë«qá GdæÉNÑá GdμÑÒI, GE¤ KÓç OhGFô GfàîÉH«qá? hgπ Áμø Gd≤ƒ∫ GE¿Gdà«ÉQ GNàÉQ Jû°à«â Gdü°ƒä GŸù°«ë» ‘ LÑπ dÑæÉ¿?

@c«∞ hŸÉPG bÑπ Gdà«ÉQ HÉEQV°ÉA hd«ó LæÑÓ• ‘ LÑπ dÑæÉ¿ eø NÓ∫V°ºq Gdû°ƒ± hYÉd«¬ hL©∏¡ªÉ OGFôI GfàîÉH«qá hGMóI?@c«∞ hŸÉPG bÑπ Gdà«ÉQ HƒV°™ U°ƒQ e™ Lõjø hGdõgôGÊ, G’Ceô Gdò…j†°©∞ GdàÉCKÒ GŸù°«ë», M«å cÉ¿ eø G’Ca†°π aü°π U°ƒQ Yø gò√GdóGFôI ’EQGMá Gdü°ƒä GŸù°«ë»?

@c«∞ hŸÉPG bÑπ Gdà«ÉQ HƒV°™ GdÑÉT°ƒQI e™ OGFôI HÒhä G’Ch¤, G’CeôGdò… j†°©∞ GCj†°kÉ GdàÉCKÒ GŸù°«ë». dƒ H≤«â GdÑÉT°ƒQI ‘ GdóGFôI GdãÉf«ádμÉ¿ J©õqR GdàÉCj«ó GŸù°«ë».

@c«∞ jƒaq≥ Gdà«ÉQ HÚ GŸ£ÉdÑá HÉŸæÉU°Øá hdƒ –â Gd≤ü°∞, hGd≤у∫Ãû°ôh´ G◊μƒeá Kº H≤Éfƒ¿ Gdù°àÚ Gd«ƒΩ? gπ j©àÈ bуd¬ Ãû°ôh´

G◊μƒeá ÃãÉHá JæÉR∫ Yø GŸæÉU°Øá?

II- ‘ GŸù°«ë«Ú hGÿ«ÉQGä GdμÈi: d≤ó S°ª©â cÓekÉ Yø hMóI GŸù°«ë«Ú hM≤ƒb¡º. cªÉ S°ª©â cÓekÉ Yø

Mõ¿ GŸù°«ë«Ú.

1- ‘ hMóI GŸù°«ë«Ú hMõf¡º:

GE¿ Gdù°ƒDG∫ gƒ: c«∞ fü°æ™ hMóI GŸù°«ë«Ú heÉ Gdò… GCKÉQ Mõf¡º. @gπ fü°æ™ hMóI GŸù°«ë«Ú HÉd©ƒOI GE¤ MôhÜ G’Ed¨ÉA Gdù°«ÉS°«qáhG’YÓe«qá? hgπ Áμø d∏ªù°«ë«Ú GC¿ jü°óqbƒG GC¿ Gd©ªÉO Yƒ¿ j©éõ Yø

V°Ñ§ hS°ÉFπ GEYÓe¬? GE¿ gò√ Gd©ƒOI g» Gdà» GCKÉQä Mõ¿ GŸù°«ë«Ú.

@gπ fü°æ™ hMóI GŸù°«ë«Ú HÉYàªÉO eæ£≥ G’J¡ÉΩ hGdàéôjí hGdàëÉeπ?GE¿ gòG GŸæ£≥ gƒ Gdò… GCKÉQ Mõ¿ GŸù°«ë«Ú.

@gπ fü°æ™ hMóI GŸù°«ë«Ú HÉd©ƒOI GE¤ GŸàÉQjù¢ Gd≤óÁá hG’CM≤ÉOGd≤óÁá hGE¤ fÑû¢ GCMóGç GŸÉV°» he∏ØqÉJ¬? GE¿ gò√ Gd©ƒOI g» Gdà» GCKÉQä

Mõ¿ GŸù°«ë«Ú.@gπ fü°æ™ hMóI GŸù°«ë«Ú HÉdàî∏» Yø eÑóGC G◊ƒGQ ◊π GÿÓaÉäGdù°«ÉS°«qá hYø eÑóGC G’MÎGΩ GŸàÑÉO∫ hGdôU°Éfá ‘ GdàîÉWÖ Gdù°«ÉS°»?GE¿ gòG Gdàî∏» gƒ Gdò… GCKÉQ Mõ¿ GŸù°«ë«Ú.

2- ‘ GdƒLóG¿ GŸù°«ë» heù°ÉCdá G◊≤ƒ¥:

‘ GdƒLóG¿ GŸù°«ë» b†°«qàÉ¿ eÎGH£àÉ¿:@c«∞ fëÉaß Y∏≈ dÑæÉ¿ G’CS°ÉS¢ hfù°à©«ó dÑæÉ¿ HÉdμÉeπ eø GdƒU°ÉjáGdù°ƒQjqá G’EjôGf«qá?

@c«∞ fù°à©«ó GŸƒb™ GŸù°«ë» GdØÉYπ ‘ Gdû°ôGcá GŸù°«ë«qá G’S°Óe«qáeø Oh¿ GCKªÉ¿, XÉgôgÉ e¨ôm hhGb©¡É eôjô hN£Ò?GE¿ GS°à©ÉOI G◊≤ƒ¥ GŸù°«ë«qá ’ Áμø GC¿ Jμƒ¿ ›ôO T°©ÉQ d∏û°©Ñ«qá, HπjéÖ GC¿ “ôq HÉ’ŒÉ√ Gdù°«ÉS°» Gdü°ë«í hGC¿ Jà©∏≥ HÉ’CeÉfá d∏ãƒGHâhHÉ’S°à≤Éeá ‘ Gd©ªπ Gdù°«ÉS°». GEP ’ e©æ≈ ’S°à©ÉOI GC…q M≥ GCh “ã«π GCh

M†°ƒQ GEPG cÉ¿ Gdãªø G’f≤ÓÜ Y∏≈ dÑæÉ¿ Gdμ«É¿ hG◊ôjqá.

3- GŸù°«ë«ƒ¿ GCeÉΩ GŸØÎ¥:

jéó GŸù°«ë«ƒ¿ GCfØù°¡º Gd«ƒΩ GCeÉΩ eØÎ¥ N£Ò. aªÉ jõG∫ dÑæÉ¿ j©ÉÊeø GCReá Yª«≤á jØÉbª¡É eƒb∞ MõÜ Gd∏¬ eø Gdù°Óì hGdóhdá hS°ƒQjÉ. GE¿GŸù°ÉCdá ’ Jà©∏≥ a≤§ HÉ◊≤ƒ¥, Hπ Jà©∏≥ HÉdàëÉ¥ H©†¢ GŸù°«ë«Ú HÉÙƒQGdù°ƒQ… G’jôGÊ hHãÑÉJ¡º Y∏≈ gòG G’dàëÉ¥. hgæÉ GCS°ÉC∫ GdôGC… Gd©ÉΩ GŸù°«ë»:

@gπ jôZÖ GŸù°«ë«ƒ¿ HàÉCeÚ Gd¨£ÉA ◊õÜ Gd∏¬?@GCjø j≤∞ GŸù°«ë«ƒ¿ eø GMàóGΩ Gdü°ôG´ ‘ S°ƒQjÉ hGdàƒQ• GdμÑÒ

◊õÜ Gd∏¬ OaÉYkÉ Yø f¶ÉΩ Hû°ÉQ G’CS°ó?@gπ jôZÖ GŸù°«ë«ƒ¿ ‘ GC¿ j≤óqΩ bÉOJ¡º T°¡ÉOGä GE¤ GdôF«ù¢Gdù°ƒQ…?

@gπ jôZÖ GŸù°«ë«ƒ¿ ‘ JÈFá Gdæ¶ÉΩ Gdù°ƒQ… eø G÷ôGFº Gdà»GQJμÑ¡É ‘ dÑæÉ¿ Hë≥ GŸù°«ë«Ú hGŸù°∏ªÚ?

@gπ jôZÖ GŸù°«ë«ƒ¿ ‘ GC¿ jîôLƒG eø KƒGHâ hLóGf¡º GdàÉQjî»hJôGK¡º Gd憰ɋ hGC¿ jôeƒG HÉCfØù°¡º ‘ GCM†°É¿ MõÜ Gd∏¬?

@gπ jôi GŸù°«ë«ƒ¿ GCf¬ eø G÷«qó G◊ü°ƒ∫ Y∏≈ cà∏á f«ÉH«qá HÉS°ºT°©ÉQGä hN«ÉQGä, H«æªÉ jéô… b«ÉOI GŸù°«ë«Ú HÉS°º G’CcÌjqá GŸù°«ë«qáGE¤ N«ÉQGä heƒGb∞ eàæÉb†°á.

III- eÉ Gdò… j¡óqO GdƒLƒO GŸù°«ë» Gdù°«ÉS°» ‘ dÑæÉ¿?@GE¿ Jî«Ò GŸù°«ë«Ú HÚ J¡ójó MõÜ Gd∏¬ hJ¡ójó LÑ¡á Gdæü°ôI gƒGEe©É¿ ‘ b¡ô GŸù°«ë«Ú.

@GE¿ GŸù°«ë«Ú eóYƒh¿ GE¤ cû°∞ U°ƒQI MõÜ Gd∏¬ G◊≤«≤«qá. d«ù¢ MõHkÉHÉŸ©æ≈ Gd∏ÑæÉÊ Gdà≤∏«ó….

@GE¿ MõÜ Gd∏¬, H©≤«óJ¬ hS°ÓM¬, Áãqπ J¡ójókG d∏檃Pê Gd∏ÑæÉÊ, hcòd∂d∏ƒLƒO GŸù°«ë» Gdù°«ÉS°» ‘ dÑæÉ¿.

Nash..NOUAB 17-27:test 6/27/13 10:40 AM Page 14

Page 27: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

@GE¿ MõÜ Gd∏¬ gƒ MõÜ Ojæ» j≤«º ‘ G’CS°ÉS¢ S°«ÉS°ÉJ¬ Y∏≈ j≤«æ«Éä Ojæ«qá, e£∏≤áhe≤óqS°á. hGdù°«ÉS°á g» ›É∫ Gdæù°Ñ«qá HÉeà«ÉR.

@GE¿ G◊õÜ jƒDcqó ‘ –ójó√ dòGJ¬ ‘ hK«≤á T°ÑÉ• 5891{GEfæÉ GCHæÉA GCeqá MõÜ Gd∏¬, f©àÈGCfØù°æÉ LõAkG eø GCeqá G’ES°ÓΩ ‘ Gd©É⁄ Gdà» fü°ô Gd∏¬ W∏«©à¡É ‘ GEjôG¿ hGCS°qù°â eø

Lójó fƒGI Ohdá G’S°ÓΩ GŸôcõjqá ‘ Gd©É⁄z. @‘ e¡ôLÉ¿ GEYÓ¿ GdƒK«≤á Gdù°«ÉS°«qá ‘ Gd©ÉΩ 9002, GCcqó G’CeÚ Gd©ÉΩ d∏ëõÜ {GC¿GŸƒGb∞ GdØμôjqá hGd©≤ÉFójqá hGdójæ«qá ⁄ Jà©ôqV¢ d¡É GdƒK«≤á ’Cf¡É ZÒ NÉV°©á d∏æ≤ÉT¢z.hgòG j©æ» GC¿ G’CQcÉ¿ GdãÓKá Gdà» j≤ƒΩ Y∏«¡É eæ¡è G◊õÜ, hg» HæÉA Ohdá G’S°ÓΩ hh’jáGdØ≤«¬ hG÷¡ÉO G’S°Óe», bó côqS°à¡É GdƒK«≤á h⁄ JÑóqd¡É.

@d≤ó OYÉ Gdƒ‹ GdØ≤«¬, Hëù°Ö hV°Éì T°ôGQI, GE¤ GES°≤É• Gdæ¶ÉΩ Gd∏ÑæÉÊ HƒU°Ø¬ f¶ÉekÉOÁƒbôGW«kÉ hJ©óOjkÉ hGE¤ GEbÉeá f¶ÉΩ Hójπ ha≥ bÉfƒ¿ G’CZ∏Ñ«qá Gdójæ«qá hGd©óOjqá.

@d≤ó OYÉ eû°Éjï G◊õÜ GE¤ Mμº dÑæÉ¿ HÉS°º –ôjô G÷æƒÜ )Gdû°«ï RgÒ cæè -Gdù°ØÒ ‘ 61/6/6891(, hGLà¡óhG ‘ JÈjô GS°à¡óG± GŸù°«ë«Ú ’Cf¡º d«ù°ƒG eø

LªÉgÒ G’EeÉΩ Gÿª«æ» )Gdû°«ï Mù°ø WôGO(.@d≤ó S°Ñ≥ d∏ëõÜ G¿ hU°∞ Gd£ÉF∞ HÉŸû°μ∏á hHÉdàμôGQ GŸª«â d∏àéôHá GdàÉQjî«qáGdØÉT°∏á Gdà» GQJoμÑâ ‘ Gd©ÉΩ 3491hGdà» JμôqS¢ Gdæ¶ÉΩ Gd©æü°ô… GŸÉQhÊ, cªÉ S°Ñ≥ d¬GC¿ Wôì e≤ÉheଠG’S°Óe«qá HójÓk eø Gd£ÉF∞ ‘ 41GBÜ 9891h‘ 5Jû°ôjø G’Ch∫ 9891.

h‘ GÿàÉΩ, GCJƒLq¬ GE¤ Gd©ªÉO e«û°É∫ Yƒ¿ hGCOYƒ√ GE¤ YóΩ Gdù°Ò H≤Éfƒ¿ Gdù°àÚ, gòGGd≤Éfƒ¿ Gdò… hU°Ø¬ gƒ fØù°¬ {HÉCX∏º bÉfƒ¿ Yôa¬ GdàÉQjïz, a¡π GS°àù°∏º Gd©ªÉO Yƒ¿ hbÑπGdù°Ò HÉCS°ƒGC bÉfƒ¿ Yôa¬ GdàÉQjï?hGCbƒ∫: ’ Jù°¡q∏ƒG GEbôGQ bÉfƒ¿ Gdù°àÚ, ’ Jæ≤∏уG Y∏≈ eƒbØμº eø bÉfƒ¿ Gdù°àÚ, a¡πJî∏q«àº hJæÉRdຠYø T°©ÉQcº Gdò… GCS°≤§ Mμƒeàμº {’ GCT°ô± h’ GET°ôG±z.GCcqó d≤ÉA Hμôc» Gdàû°ÉhQ… ‘ 3f«ù°É¿ 3102GC¿ bÉfƒ¿ Gdù°àÚ jμôqS¢ G’Lëɱ hGd¨ÍHÉŸù°«ë«Ú.a∏橪π Lª«©kÉ eø GCLπ GdàƒLq¬ GE¤ L∏ù°á YÉeá d∏ªé∏ù¢ Gdæ«ÉH» M«å jàºq Gdàü°ƒjâ Y∏≈bÉfƒ¿ Lójó Y∏≈ GC¿ jo£ôì bÉfƒ¿ Gd∏≤ÉA G’CQKƒPcù°» hGd≤Éfƒ¿ Gıà∏§ Y∏≈ Gdàü°ƒjâ.hGCS°éqπ gæÉ GC¿ Gdà«ÉQ cÉ¿ e™ Gdàü°ƒjâ Y∏≈ Gd≤ÉfƒfÚ heù°à©óvG dà≤Ñqπ Gdæà«éá.

نيينوعلا باونلا لمحت :عجعج اديرتس نيئيس نيرايخ يف نانبل جز ةيلوؤسم06 ـلا نوناق ىلإ ةدوعلا وأ ديدمتلا امه

MòqQä GdæÉFÖ S°ÎjóG L©é™ eø YƒGbÖ YóΩ Gf©≤ÉO Gd¡«Äá Gd©Éeá Û∏ù¢ GdæƒGÜ,

eoëªu∏ák GŸù°ƒDhd«qá dæƒGÜ Jμàqπ Gdà¨«Ò hG’EU°Óì Gdòjø jμƒfƒ¿ Hòd∂ bó GCNn∏tƒG HƒYƒOpgº

÷¡á G’dàõGΩ HàÉCeÚ bÉfƒ¿ GfàîÉÜm Lójóm jnμØnπ GCa†°π “ã«πm d∏ªù°«ë«qÚ. hdØàâ GE¤

GC¿q YóΩ Gf©≤ÉO G÷∏ù°á j≤ƒO GE¤ Nn«ÉQnjø GKænÚ, GEeqÉ G’H≤ÉA Y∏≈ bÉfƒ¿ Gdù°àqÚ, h‘

gò√ G◊Édá jμƒfƒ¿ bó MôeƒG GŸù°«ë«qÚ eø 45fÉFÑkÉ jƒDeq桺 d¡º Gd≤Éfƒ¿ Gıà∏§

Hó∫ Gd` 53Gdòjø jƒDeq桺 bÉfƒ¿ Gdù°àÚ, hGEeqÉ Gdàªójó d∏ªé∏ù¢ Gdæ«ÉH» flÉdpØÚ

G’EQGOI Gdû°©Ñ«qá hG’CU°ƒ∫ GdóÁƒbôGW«qá.

hOYâ GdæÉFÖ L©é™ fƒqGÜ Gdàμàqπ GE¤ YóΩ Rêq dÑæÉ¿ ‘ GC…x eø Gÿ«ÉQjø G’CS°ƒGC ‘ gò√

Gd¶ôh±, GC… Gdàªójó hbÉfƒ¿ Gdù°àqÚ, hMªq∏ࡺ eù°ƒDhd«qák JÉQjî«qák hhWæ«qák hV°ªÒjqák

H©óΩ GEJÉMá GdØôU°á ’EbôGQ bÉfƒ¿m Lójóm joªãqπ Gÿ«ÉQ G’Ca†°π ‘ U°ëqá Gdàªã«π.

I72 ةبجلا ايارم

fû°ÉWÉä GdæƒqGÜ

نوناق ليدعت حرتقي زوريكيركسعلا تابوقعلا

Jn≤óqΩ Y†°ƒ cà∏á {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz GdæÉFÖ GEj∏» cÒhRHÉS°º cà∏ଠHÉbÎGìp bÉfƒ¿m jà©∏q≥ Hà©ójπ bÉfƒ¿ Gd©≤ƒHÉäGd©ù°μô… GCh bÉfƒ¿ Gd≤†°ÉA Gd©ù°μô…, eƒV°ëkÉ GC¿q{Gd≤†°ÉA Gd©ù°μô… jéÖ GC’q jμƒ¿ d¬ GNàü°ÉU¢l ‘

fiÉcªá GŸóf«qÚ, M«å GE¿q Gdù°ÑÖ hQGA GEfû°ÉA gò√GÙÉcº gƒ GEJÉMá J£Ñ«≥ GELôGAGä GS°àãæÉF«qá, hgò√G’S°àãæÉAGä ’ JàªÉT°≈ e™ GŸ©ÉjÒ Gd£Ñ«©«qá d∏©óGdá,dμƒf¡É J¡óqO eÑóGC GÙÉcªá Gd©ÉOdá h–oóq eø GMàªÉ’äGd£©ø ‘ Gd≤ôGQGäz.hbÉ∫ ‘ eƒD“ô U°ëØ» ‘ GÛ∏ù¢ Gdæ«ÉH»: {J≤óqeâ eøQF«ù¢ ›∏ù¢ GdæƒGÜ HÉbÎGì bÉfƒ¿m jôe» GE¤ J©ójπbÉfƒ¿ Gd©≤ƒHÉä Gd©ù°μôjqá Gdü°ÉOQ HÉd≤Éfƒ¿ Qbº42/86. hÁãqπ gòG G’bÎGì fƒYkÉ eø Gdôa†¢ dû°μπme©«qøm eø GCT°μÉ∫ Gd≤†°ÉA Gdò… Jàºq ‡ÉQS°à¬ ‘ dÑæÉ¿eæò eóI Wƒj∏á hGdò… Á«π GE¤ L©π Gd≤†°ÉA Gd©ù°μô…GCMó GCT°μÉ∫ GÙÉS°Ñá Gdù°ôj©á NÉQê f£É¥ Gd≤†°ÉAGd©ÉO…, eÉ jù°ªí HƒLƒO S°∏£á b†°ÉF«qá eƒGRjá J©∏ƒ Y∏≈GŸÑÉOÇ G’CS°ÉS°«qá ◊μº Gd≤Éfƒ¿z. hGCT°ÉQ GE¤ GC¿q {hV°™Gd≤†°ÉA Gd©ù°μô… –â S°∏£á hRGQI GdóaÉ´ GdƒWæ» j©æ»hV°©¬ NÉQê f£É¥ Gd≤Éfƒ¿ hH©«ókG Yø eÑÉOÇ MμºGd≤Éfƒ¿z, ’aàkÉ GE¤ GC¿q {GEOGQI Gd≤†°ÉA Gd©ù°μô… eø bÑπhRGQI GdóaÉ´ GdƒWæ» Jû°μqπ NôbkÉ d∏ªÑóGC G’CS°ÉS°» G’Chq∫d∏Øü°π HÚ Gdù°∏£Éä hGdàù°∏ù°π Gd¡ôe» d∏≤ƒGYó hcòd∂d∏óS°àƒQ Gd∏ÑæÉÊ. hY∏«¬ aÉE¿q Gd≤†°ÉA Gd©ù°μô… ‘ dÑæÉ¿

ZÒ OS°àƒQ…z. hGCV°É±: {d≤ó LÉA GbÎGì Gd≤Éfƒ¿G◊ÉV°ô d«ëü°ô GNàü°ÉU¢ Gd≤†°ÉA Gd©ù°μô…HÉd≤†°ÉjÉ GŸù°∏μ«qá hGdàÉCOjÑ«qá Gdà» jôJμÑ¡É Gd©ù°μôjƒ¿ ‘S°«É¥ Nóeࡺ Gd©ù°μôjqá eø Oh¿ GC…q GeàóGOm

dÓNàü°ÉU¢ Gd≤†°ÉF» GE¤ GŸóf«qÚ hGE¤ cπq eÉ jàéÉhRMóhO GÙÉcªá GdàÉCOjÑ«qá GdóGN∏«qá HÉdæù°Ñá GE¤Gd©ù°μôjqÚ. d≤ó fü¢q G’bÎGì Y∏≈ hb∞ Gd©ªπ ‘GÙÉcº Gd©ù°μôjqá hY∏≈ GEd¨ÉA U°ÓM«ÉJ¡É ‘ eÉ NÓGdü°ÓM«qá GÿÉU°á GŸÎhcá d¡É, cªÉ fü¢q Y∏≈ f≤π

YójógÉ GdØÉF†¢ eø Gd©ù°μôjÚ GE¤ G’CL¡õI hGd≤£™hGdƒMóGä Gd©ù°μôjqá ÃLÖ bôGQGä Jü°óQ Yø b«ÉOIG÷«û¢, hY∏≈ GEMÉdá cπq G’ENÑÉQGä hGdû°μÉhi hGdóYÉhiGdà» eÉ RGdâ b«ó GŸÓM≤á GCh Gdàë≤«≥ GCh GÙÉcªá GCeÉΩGCL¡õI Gd≤†°ÉA Gd©ù°μô…, hGdà» ⁄ jü°óQ a«¡É Mμºf¡ÉF» eÈnΩ Y∏≈ Gd≤†°ÉA Gd©ó‹ Gıàü¢ ha≤kÉ ’CMμÉΩbÉfƒ¿ GCU°ƒ∫ GÙÉcªÉä G÷õGF«qá Gdò… jù°Ò H¡É eøGdæ≤£á Gdà» hU°∏â GEd«¡Éz.

Nash..NOUAB 17-27:test 6/27/13 10:40 AM Page 13

Page 28: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

82Iةبجلا ايارم

H©ó JóT°Ú eû°ôh´ e«É√ eæ£≤á Gd©ôbƒÜ, hGdò… H∏¨â c∏ØáeôM∏ଠG’Ch¤ 5.1e∏«ƒ¿ Oh’Q, Hઃjπ eø Gdü°æóh¥ Gdμƒjà»d∏à檫á G’bàü°ÉOjqá, joæà¶ô GEcªÉ∫ GŸôM∏á GdãÉf«á eæ¬, H©óeÉJÑ∏q¨â GdæÉFÖ S°ÎjóG L©é™ eø Gdù°ØÒ Gdμƒjà» ‘ dÑæÉ¿ bôGQ

U°ô± eÑ∏≠ 3eÓjÚ Oh’Q GCNôi ’Ef¡ÉA GŸû°ôh´ Gdò… S°«¨£q»cÉeπ GdÑ∏óGä GŸªàóqI eø bæÉä eôhQkG HÈM∏«ƒ¿ hHÓ hGŸ¨ôG’CMƒ∫ hYÑójø hWƒQRG.

‘ GŸæ£≤á GdõQGY«qá GŸªàóqI eø Mü°ôh¿ GE¤ H≤ôbÉT°É hHõYƒ¿hH≤ÉYμØôG, OoT°qæâ GCQH™ Hô∑ Ÿ«É√ Gdô…q, H∏¨â c∏Øà¡É 008GCd∞Oh’Q GCeÒc», Hઃjπ eø G–ÉO H∏ójÉä GŸæ£≤á, hgæÉ∑ HôcáNÉeù°á S°à≤ÉΩ ‘ Móç G÷Ñá aƒQ Gfà¡ÉA GdÑ∏ójqá eø GS°àªÓ∑b£©á G’CQV¢. hjàÉH™ fÉFÑÉ GŸæ£≤á GdóQGS°á GŸƒV°ƒYá ‘ hRGQIGd£Ébá hGŸ«É√ ’EbÉeá S°óq e«É√ ‘ GCY∏≈ GdÑ∏óI.GCeÉ ‘ H∏óI GdóÁÉ¿ aÉ’CYªÉ∫ LÉQjá Y∏≈ bóΩm hS°É¥ ’Ef¡ÉAHôcá e«É√ Gdô…q Gdà» S°àóT°qø bôjÑkÉ. ⁄ j≤àü°ô Gd©ªπ ‘ gòGGÛÉ∫ Y∏≈ GdÈ∑ a≤§, Hπ ”q GEU°Óì hJÉCg«π bæƒGä Gdô…q ‘

GCcÌ eø H∏óI ‘ Gd≤†°ÉA, hGdà» ŒÉhRä JμÉd«Ø¡É Gdæü°∞e∏«ƒ¿ Oh’Q GCeÒc»q, Hઃjπ eø Gdü°æóh¥ Gdμƒjà» d∏à檫áG’bàü°ÉOjqá.

Nü°ÉFü¢ S°óq hHëÒI hGO… Gdû°û¢ hGı£q§ GdàƒL«¡»dàƒRj™ hGS°à©ªÉ∫ GŸ«É√ j≤™ S°óq hGO… Gdû°û¢ Y∏≈ GQJØÉ´ 0091eÎ Yø S°£í GdÑëô, hJÑ∏≠S°©à¬ eø GŸ«É√ 000.050.1Ω3, YôV¢ Lù°º Gdù°óq 061eÎkGhWƒd¬ 052eÎkG hGQJØÉY¬ 04eÎkG. eù°ÉMá eù°£qí GŸ«É√ JÑ∏≠

002.37Ω2. eù°ÉMá G◊ƒV¢ Gdü°∏Ö JÑ∏≠ 4.1c∏º2. MéºGdôOe«Éä a«¬ 000.005Ω3. GEQJØÉ´ eæù°ƒÜ GŸ«É√ Yø S°£í GdÑëôjÑ∏≠ 9981eÎkG. fƒ´ Gdù°óq gƒ QcÉe» e™ Raà». eü°óQ GŸ«É√: fÑ©»Gd≤ƒS¢ hgôGS°«É. GŸù°ÉMÉä GŸ£∏ƒÜ GS°àªÓc¡É g» 442923Ω2hYóO Gd©≤ÉQGä gƒ 201. Gd≤ôjá Gdà» Jà£∏qÖ Gdà¨òjá HÉd†°ï g»G’CQR, hGd≤ôi Gdà» Jà¨òqi HÉ÷ÉPH«qá g» G’CQR, Hû°ô…, eÉQ d«û°™,

MóT°«â, H≤ÉYμØôG, H≤ôbÉT°É, HõYƒ¿ hMü°ôh¿.

اهدقع لامتكا ىلاوتي ةقطنملا يف هايملا عيراشم

:ذيفنتلا زيح نالخدي ناديدج ناعورشم،زرألا يف »ششلا يداو« يف هايم دس

زرألاو يرشب يف يحص فرصو ةديدج هايم ةكبشو

U°ë«íl GC¿q GŸû°ÉQj™ G’E‰ÉF«qá JÉCNòhbàkÉ dàæØsò, ’Cf¡É –àÉê GE¤ N£§

Nªù°«qá GCh Yû°ôjqá, hdμø fà«éáGŸàÉH©á G◊ã«ãá dæÉFÑ» eæ£≤áHû°ô… dμπ e∏ØÉä G’E‰ÉA hGdÑæ≈Gdàëà«qá ‘ Gd≤†°ÉA, HóGCä e©É⁄ gòGGdà¨«Ò J¶¡ô d∏©«É¿. aÑ©ó OhQI

bÉOjû°É, Gdà» Jo©àÈ Gdû°ôjÉ¿ G◊«ƒ…d∏ªƒGU°Óä hd∏ëôcá G’bàü°ÉOjqá ‘GŸæ£≤á, hGdà» HÉJâ Y∏≈ HÉÜ

bƒS°Ú eø f¡Éjà¡É, gÉ GE¿ eû°ÉQj™GŸ«É√ GdμÈi jμàªπ Y≤ógÉ GCj†°kÉ.

eƒb™ Gdù°ó hT°Ñμá JƒRj™ Gdª«É√ Y∏≈ GdÑ∏óGä

tahkik Water 28-29:test 6/27/13 10:49 AM Page 2

Page 29: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

I92 ةبجلا ايارم

e∏∞

eójô YÉΩ hRGQI Gd£Ébá jàØ≤qó eƒb™ Gdù°óq bÉΩ eójô YÉΩ hRGQI Gd£Ébá GdócàƒQ aÉO… bªÒ, jôGa≤¬ haó eøG’Nàü°ÉU°«qÚ, V°ºq cπq eø QF«ù¢ GŸμàÖ G’S°àû°ÉQ… GŸ¡æóS¢

LÈG¿ côΩ, hQF«ù¢ eü°∏ëá G’CHëÉç hGŸæû°ÉBä GdØæ«qá GŸ¡æóS¢LƒQê QR¥, hQF«ù¢ ÷æá G’S°àªÓcÉä GŸ¡æóS¢ eÉR¿ S°∏«º, hcπ eøQa«≥ Mμ«º hLƒQê GdØîô…, HõjÉQI JØ≤ójqá d∏ªƒb™ Gdò… S°«≤ÉΩ a«¬S°óq hGO… Gdû°û¢ ‘ G’CQR. hdói hU°ƒd¡º GE¤ Hû°ô…, GS°à≤Ñ∏¡º QF«ù¢GdÑ∏ójqá hfÉFѬ ‘ Gd≤ü°ô GdÑ∏ó…, H놰ƒQ S°«ÉOI GŸ£ôG¿ eÉQh¿Gd©ªÉQ heæù°q≥ {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz ‘ eójæá Hû°ô… LƒQê dÑæÉ¿

L©é™. hGCW∏™ GŸójô Gd©ÉΩ G◊ÉV°ôjø Y∏≈ GŸû°ôh´, Gdò… JÑ∏≠ c∏Øà¬MƒG¤ 04e∏«ƒ¿ O. GC., T°ÉQMkÉ Nü°ÉFü°¬ hGı£q§ GdàƒL«¡» Gdò…GCobôq Hû°ÉCf¬, hbóqΩ GE¤ QF«ù¢ GdÑ∏ójqá fù°îá Yø GdóQGS°á e™ GÿôGF§.H©ógÉ bü°ó G◊ÉV°ôh¿ eƒb™ Gdù°óq ‘ G’CQR hYÉjæƒG GŸμÉ¿. H©óGfà¡ÉA G÷ƒdá, GCh⁄ QF«ù¢ GdÑ∏ójqá Y∏≈ T°ô± Gdƒaó hG◊ÉV°ôjø.

fÉFÑÉ eæ£≤á Hû°ô… jõhQG¿ eƒb™ Gdù°óq hGÙ£qáGd檃PL«qá d∏ü°ô± Gdü°ë» eàÉH©ák Ÿû°ôh´ S°óq hGO… Gdû°û¢, hH©ó G’LàªÉYÉä Gdà» Yo≤óä HÚfÉFÑ» GŸæ£≤á hGŸójô Gd©ÉΩ dƒRGQI Gd£Ébá hGŸ«É√ ‘ e©ôGÜ H놰ƒQGdócàƒQ S°ªÒ L©é™, bÉΩ fÉFÑÉ GŸæ£≤á HõjÉQI NÉWØá Ÿƒb™ Gdù°óq

‘ G’CQR, jôGa≤¡ªÉ QF«ù¢ GdÑ∏ójqá G’CS°àÉP GCf£ƒG¿ Wƒ¥ hfÉFѬhGdæ≤«Ö LƒRj∞ GES°ë≥ hGıàÉQ aÉO… Gdû°ójÉ¥ hGdócàƒQ GEe«π Wƒ¥heæù°q≥ eójæá Hû°ô… LƒQê L©é™, hYÉjæƒG GŸμÉ¿. hGS°àª™ fÉFÑÉGŸæ£≤á eø GdócàƒQ Wƒ¥ Y∏≈ H©†¢ gƒGLù¢ hJù°ÉhD’ä GŸÉdμÚGdòjø S°àù°àª∏∂ GCQGV°«¡º ‘ eμÉ¿ GŸû°ôh´. a£∏Ñâ GdæÉFÖ L©é™

eæ¬ –†°Ò càÉÜ eØü°qπ Yø gò√ Gdàù°ÉhD’ä hGEQS°Éd¡É eø NÓ∫QF«ù¢ GdÑ∏ójqá dÑëã¡É e™ GŸôGL™ Gıàü°qá ‘ hRGQI Gd£Ébá, hGCcqóäd¬ {GCfæÉ S°æØ©π eÉ ‘ hS°©æÉ Ÿù°ÉYóI GCg∏æÉ d∏ëü°ƒ∫ Y∏≈ cÉeπ

M≤ƒb¡º GŸû°ôhYáz. H©ógÉ JƒLq¬ G÷ª«™ GE¤ eμÉ¿ GÙ£qá

Gd檃PL«qá d∏ü°ô± Gdü°ë» ‘ eæ£≤á G◊ôË, hJØ≤qóhG GŸμÉ¿hGWq∏©ƒG eø GŸà©¡ó Y∏≈ S°Ò G’CeƒQ hGd©ƒGF≥ Gdà» J©ÎV¢ Yª∏¬ eøGCLπ Jù°¡«∏¡É hJù°ôj™ hJÒI Gd©ªπ dÓfà¡ÉA eæ¬ bÑπ eƒYó GdàóT°ÚGdò… MoóqO f¡ÉQ Gdù°Ñâ GdƒGb™ a«¬ 72“ƒR GŸ≤Ñπ, hGdò… S°«ë†°ô√Gdù°ØÒ GdØôfù°» HÉJôjù¢ HÉh‹, hGdù°«qó tassaC sinneD‡ãqπGdƒcÉdá GdØôfù°«qá d∏àæª«á ‘ dÑæÉ¿, hGŸ¡æóS¢ fÑ«π G÷ù°ô QF«ù¢

›∏ù¢ G’E‰ÉA hG’EYªÉQ, hGdócàƒQ aÉO… bªÒ eójô YÉΩ hRGQIGd£Ébá hGŸ«É√, hGŸ¡æóS¢ LªÉ∫ côjqº QF«ù¢ eü°∏ëá e«É√ dÑæÉ¿Gdû°ªÉ‹, hG’CS°àÉP RjÉO G◊Éj∂ G’CeÚ Gd©ÉΩ d∏ªé∏ù¢ G’CY∏≈d∏îü°îü°á ‘ dÑæÉ¿, hbÉFª≤ÉΩ Gd≤†°ÉA hQhDS°ÉA H∏ójÉä GŸæ£≤áhGıÉJÒ heæù°q≤ƒ {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz hMû°ó cÑÒ eø GŸóYƒjø.

Jü°ƒjô RjÉO Q

Mªá

eƒb™ Gdù°ó a» G’CQR

Gdªójô Gd©ÉΩ a» GdÑ∏ójá

fÉFÑÉ Gdªæ£≤á hGdƒaó GdªôGa≥ jàØ≤óh¿ eƒb™ Gdù°ó

fÉFÑÉ Gdªæ£≤á hGdƒaó GdªôGa≥ jàØ≤óh¿ eë£á Gdü°ô± Gdü°ë»

tahkik Water 28-29:test 6/27/13 1:58 PM Page 1

Page 30: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

03Iةبجلا ايارم

»ملاعلا يف مالسلا« ناونع تحتليزاربلا - ولواب واس ةنيدم يف ناربج تاحولل اضرعم ميقت ةينطولا ناربج ةنجل

GCbÉeâ ÷æá LÈG¿ GdƒWæ«qá, HÉdà©Éh¿ e™ G÷ª©«qá Gdã≤Éa«qá Gd∏ÑæÉf«qá -GdÈGRj∏«qá HôFÉS°á Gdù°«qóI dƒO… Hôjü¢, hHÉ’ET°ÎG∑ e™ hRGQI Gdã≤ÉaáGdÈGRj∏«qá, e©ôV°kÉ ‘ eójæá S°Éh HÉhdƒ, ‘ eôcõ GCeÒcÉ GdÓJ«æ«qáGdã≤É‘, Gaàoàí HàÉQjï 2GCjÉQ 3102, hS°«ù°àªôq Mà≈ 62MõjôG¿ GŸ≤Ñπ.

V°ºq 25dƒMák eø dƒMÉä LÈG¿ GdÑÉd¨á 044dƒMá hGŸƒLƒOI ‘ eàëج‘ Hû°ô…, hH©†°kÉ eø GCZôGV°¬ Gdû°qîü°«qá hfl£ƒWÉJ¬.

M†°ô G’aààÉì fÉFÖ QF«ù¢ G÷ª¡ƒQjqá GdÈGRj∏«á Gdù°«qó e«û°É∫ JÉeô,hMÉcº h’já S°Éh HÉhdƒ Gdù°«qó LÒGdóh GCdμªÚ, hQF«ù¢ H∏ójqá eójæá S°ÉhHÉhdƒ Gdù°«qó aôfÉfóh MóGO. cªÉ HÉQ∑ G’aààÉì GdÑ£ôjô∑ GŸÉQhÊ eÉQHû°ÉQI H£ôS¢ GdôGY» Gdò… U°ƒO± hLƒO√ ‘ Lƒdá QYƒjqá ‘ GdÈGRjπ.hM†°ô GCj†°kÉ Gdù°ØÒ Gd∏ÑæÉÊ ‘ GdÈGRjπ hGd≤æü°π Gd©ÉΩ G’CS°àÉP bÑÓ¿aô‚«qá, GEV°Éaák GE¤ Gdù°«qóI QhR Gdû°ƒjô… h‡ãq∏Ú Yø GŸƒDS°qù°á GŸÉQhf«qádÓEfàû°ÉQ hYø G÷Ée©á Gdã≤Éa«qá Gd∏ÑæÉf«qá ‘ Gd©É⁄ hYø G÷ª©«qá Gd∏ÑæÉf«qá

- GdÈGRj∏«qá Gdã≤Éa«qá, hQF«ù¢ ÷æá LÈG¿ hGCeÚ Gdü°æóh¥ heójôGŸàë∞ ‘ Hû°ô…, Gdòjø bóeƒG Nü°q«ü°kÉ eø dÑæÉ¿ ŸƒGcÑá gòG G◊óç.hGCd≤≈ QF«ù¢ Gd∏éæá c∏ªá GCKæÉA GaààÉì GŸ©ôV¢, LÉA a«¡É: {GE¿q dƒMÉä

LÈG¿ hfl£ƒWÉJ¬ ‘ GdÈGRjπ ”q GNà«ÉQgÉ –â YæƒG¿ {Gdù°qÓΩ ‘

Gd©É⁄z Gdò… OYÉ GEd«¬ LÈG¿ ‘ càÉHÉJ¬ hQS°ƒe¬, Nü°ƒU°kÉ ‘ XπqGdü°qôGYÉä Gıà∏Øá Gdà» fû°¡ógÉ Gd«ƒΩ ‘ flà∏∞ GCU°≤É´ G’CQV¢z.hGCV°É±: {GE¿ LÈG¿ Gdò… Jî£q≈ Gd؃GQ¥ Gd©ôb«qá hGdójæ«qá hGdù°«ÉS°«qáOGY«kÉ GE¤ eù°ÒI GEfù°Éf«qá hGMóI, GCWπq ‘ GdÈGRjπ eæÉOjkÉ HÉdù°qÓΩ HÚGdû°q©ƒÜz. hGCcqó GC¿q GdõjÉQGä Gd©ÉŸ«qá Gdà» j≤ƒΩ H¡É LÈG¿ YÈ dƒMÉJ¬hfl£ƒWÉJ¬ S°àù°àªôq T°ôbkÉ hZôHkÉ, hPd∂ dæû°ô aμô LÈG¿ hJ©Éd«ª¬ YøGÙÑqá cÉCS°ÉS¢ dà≤Ñqπ G’BNô Gıà∏∞ hdà≤óqΩ Gdû°©ƒÜ ‘ ›àª©ÉJ¡Éz.hNÓ∫ GdõjÉQI Gdà» bÉΩ H¡É GCY†°ÉA Gd∏éæá GE¤ MÉcº h’já S°Éh HÉhdƒGdù°«qó LÒGdóh GCdμªÚ, hQGa≤ࡺ a«¡É QF«ù°á G÷ª©«qá Gd∏ÑæÉf«qáGdÈGRj∏«qá - Gdã≤Éa«qá Gdù°«qóI dƒO… Hôjü¢ heójôI Gdû°ƒDh¿ Gdã≤Éa«qáGdù°«qóI f¡≈ fÉOQ, GCcqó GdócàƒQ WÉQ¥ Gdû°ójÉ¥ GCeÉΩ G◊Écº {GC¿q LÈG¿

N∏«π LÈG¿ heã∏¬ GdμãÒh¿ eø dÑæÉ¿ gº Gdü°ƒQI G◊≤«≤«qá Yø gòGGdÑ∏ó Gdü°¨Ò Gdà» J¶¡ô K≤Éaଠd∏ù°ÓΩ Gd©ÉŸ»z. h‘ f¡Éjá Gd∏≤ÉA bóqΩ d¬

càÉÜ GdæÑ» V°ªø Y∏Ñá eø Nû°Ö G’CQR. joòcô GC¿ GaààÉì GŸ©ôV¢ T°¡ó M†°ƒQkG cÑÒkG eø GdÈGRj∏«Ú, hjƒDeq¬ jƒe«vÉeÉ j©ÉO∫ Gÿªù°ªÉjá RGFô Mù°Ö GEMü°ÉA GEOGQI GŸôcõ, YóG WÓqÜGŸóGQS¢ hG÷Ée©Éä.

‘ GEaààÉì GŸ©ôV¢

haó ÷æá LÈG¿ ‘ U°ƒQ JòcÉQjá

Nachatat 30-39:test 6/27/13 11:18 AM Page 2

Page 31: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

I13 ةبجلا ايارم

fû°ÉWÉä déæá LÑôG¿

يرشب ةقطنم بالط ىلع زئاوجلا عيزوت لفح ميقت ةينطولا ناربج ةنجل »زوريك بيهو ذاتسألا ةرود«3102 نيقوفتملا

f¡ÉQ G’CMó GdƒGb™ a«¬ 62/5/3102, GCbÉeâ ÷æáLÈG¿ GdƒWæ«qá MØπ Jîôqê d∏£ÓÜ GŸà؃bÚ ‘eæ£≤á Hû°ô…, {OhQI G’CS°àÉP hg«Ö cÒhRz, ‘ S°ÉMáeÉQ… gÉS°μπ - eàë∞ LÈG¿, H놰ƒQ QF«ù¢hGCY†°ÉA ÷æá LÈG¿ GdƒWæ«qá, hGŸ¡æóS¢ LƒRj∞GES°ë≥ ‡ãÓk fÉFÑ» GŸæ£≤á Gdù°«qóI S°ÎjóG L©é™hG’CS°àÉP GEj∏» cÒhR, hQF«ù¢ H∏ójqá Hû°ô… hGCgÉ‹Gd£ÓÜ GŸà؃bÚ. YoôV¢ ‘ HóGjá G’MàØÉ∫ a«∏º YøS°ÒI G’CS°àÉP hg«Ö Gd£ƒj∏á, GCYóqJ¬ Gd∏éæá Nü°q«ü°kÉd∏ªæÉS°Ñá, hGCNôL¬ e«ÓO Wƒ¥. H©ógÉ GCd≤≈ QF«ù¢Gd∏éæá c∏ªá ‘ GŸæÉS°Ñá. hH©ó JƒRj™ G÷ƒGFõ, GCb«º

MØπ cƒcà«π.

ناربج فحتم راوز

- RGQä S°ØÒI G’–ÉO G’ChQhH» GC‚∏«æÉ GjQS°â, jôGa≤¡É H©†¢l eø GCaôGO GCS°ôJ¡É eàë∞ LÈG¿, hPd∂ HàÉQjï 82/3/3102. hGS°à≤Ñ∏¡É eójôGŸàë∞ G’CS°àÉP LƒRj∞ L©é™ Gdò… QGa≤¡É ‘ Lƒdà¡É OGNπ GŸàë∞, M«å Ohqfâ c∏ªá ‘ S°éπq Gdàû°ôjØÉä T°μôä a«¡É GEOGQI GŸàë∞ hGd≤«qªÚ Y∏«¬.hhYóä HõjÉQIm GCNôi e™ GS°à©óGOgÉ dà≤óË GŸù°ÉYóI eø GCLπ GS°àªôGQ Mù°øS°Ò Gd©ªπ ‘ GŸàë∞ Gdò… j©μù¢ hL¬ dÑæÉ¿ G◊†°ÉQ… hGdã≤É‘. hbóqΩ eójôGŸàë∞ d∏ù°ØÒI gójqá HÉS°º QF«ù¢ Gd∏éæá T°ÉcôkG GEjqÉgÉ Y∏≈ gò√ GdõjÉQI GŸØÉLÄá.

- ‘ GEWÉQ Gdà©ôq± Y∏≈ aøq LÈG¿ haμô√, bÉΩ Gdù°ØÒ GdμƒQ… G÷ójó ‘ dÑæÉ¿,jôGa≤¬ YóOl eø GCaôGO Gdù°ØÉQI HõjÉQI eàë∞ LÈG¿ heæ£≤á G’CQR, hPd∂ HàÉQjï92/3/3102. hGS°à≤Ñ∏¡º eójô GŸàë∞, hbÉeƒG Héƒdá Y∏≈ GCbù°Ée¬, hfƒq√ S°©ÉOJ¬HÉCgª«qá LÈG¿ N∏«π LÈG¿ haμô√ ‘ cƒQjÉ hbÉ∫ HÉCfq¬ jóQsS¢ ‘ GŸóGQS¢hG÷Ée©Éä gæÉ∑. hH£∏Ö eø QF«ù¢ Gd∏éæá GdócàƒQ WÉQ¥ Gdû°ójÉ¥, bóqeâ GEOGQIGŸàë∞ gójqá d∏ù°ØÒ hT°μôJ¬ Y∏≈ GgàªÉe¬ hRjÉQJ¬ d∏ªàë∞.

Jü°ƒjô RjÉO Q

Mªá

Gdù°ØÒI Jóh¿ ‘ S°éπ Gdàû°ôjØÉäGdƒaó GdμƒQ…

gójá d∏ù°ØÒ GdμƒQ…

Nachatat 30-39:test 6/27/13 11:18 AM Page 1

Page 32: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

23Iةبجلا ايارم

يرشب ةيدلبةدلبلا يف ةدع عيراشم ذيفنتب رشابت

JÉCg«π bæÉWô S°ÉMá Gdù°«óIHઃjπ eø eƒDS°qù°á Gd` PDNU,J≤ƒΩ H∏ójqá Hû°ô… HÉEYÉOI JÉCg«π hJôe«ºbæÉWô S°ÉMá Gdù°«óI ÃÉ jàæÉS°Ö e™ fi«£¡É eø GCLπ GS°àãªÉQgÉ. hQS°ÉGdàõGΩ GŸû°ôh´ Y∏≈ GŸ¡æóS¢ QjÉV¢ cÒhR Hμ∏Øá JàéÉhR Gÿªù°Ú GCd∞ Oh’QGCeÒc», hbó T°ÉQaâ G’CYªÉ∫ a«¡É Y∏≈ G’fà¡ÉA.

KÓKá eû°ÉQj™ GCNôi LójóIS°àÑÉT°pô GdÑ∏ójqá HàÉCg«π OQê eÉQ Gd«ÉS¢ U°©ƒOkG hU°ƒ’k GE¤ S°ÉMá eÉQ S°ÉHÉ,hfõh’k HÉŒÉ√ hGO… bÉOjû°É, cªÉ S°àƒDgqπ hJôeqº GŸæõ∫ Gdò… “∏μ¬ bôÜcæ«ù°á eÉQ jƒMæÉ. heø GCLπ MªÉjá WÓÜ eóQS°á GdôGgÑÉä S°ÉYá ONƒd¡ºhNôhL¡º eø GŸóQS°á, hcƒ¿ eóN∏¡É GdôF«ù°» eØàƒì Y∏≈ Gd£ôj≥ Gd©ÉΩ,J≤ôqQ JÉCeÚ ‡ôq e™ OQGHõjø GE¤ LÉfÖ Gd£ôj≥, hÁàóq eø eóNπ GŸóQS°áhMà≈ e£©º Gd` {GCQ. J». S°»z. JÑ∏≠ c∏Øá gò√ GŸû°ÉQj™ eÄà» e∏«ƒ¿ dÒIdÑæÉf«qá.

حلاصملا باحصألو نيعرازملل يرشب ةيدلب يفكنبل ةودن ةرسيملا ضورقلا لوح

d∏ù°æá GdãÉf«á Y∏≈ GdàƒG‹, J©≤ó ‘eÑæ≈ H∏ójqá Hû°ô… fóhI Mƒ∫ Gd≤ôhV¢ GŸ«ù°qôI Gdà» j©£«¡É GdÑæ∂ Gd∏ÑæÉÊ d∏àéÉQI heƒDS°qù°á cØÉ’ä GŸÉd«qá, hGdà»eø T°ÉCf¡É eù°ÉYóI GŸõGQYÚ hGCU°ëÉÜ GŸü°Édí GÿÉU°á ‘ eæ£≤á Hû°ô…. h–óqç ‘ GdæóhI Gdù°«qó HæƒG Y«ó, eójô G’FàªÉ¿ dÓCYªÉ∫ GdàéÉQjqáGdü°¨ÒI ‘ Hæ∂ CLBheójô Gdàù°∏«ØÉä Gdü°¨ÒI, eƒV°ëkÉ OhQ GdÑæ∂ ‘ eù°ÉYóI Gd≤ôhjÚ ‘ GŸæ£≤á hGdàù°¡«Óä Gdà» j≤óqe¡É d∏ëü°ƒ∫ Y∏≈ bôhV°¡ºGdû°îü°«qá. hGCT°ÉQ GE¤ GC¿ GCHƒGÜ Hæ∂ CLBeØàƒMá GCeÉΩ Lª«™ GŸƒGWæÚ d«àªμqæƒG eø G’S°àØÉOI eø gò√ Gd≤ôhV¢. cªÉ –óqç Gdù°«qó L¡ÉO L©é™, U°ÉMÖT°ôcá LRAS CFP{GS°àû°ÉQGä GŸÉd«qá GŸ¡æ«qáz,T°ÉQMkÉ gó± gòG Gd∏≤ÉA {hgƒ eƒGU°∏á eÉ cæqÉbó HóGCfÉ√ YÉΩ 1102eø J≤óË bôhV¢ RQGY«qá eø eƒDS°qù°á cØÉ’ä HØÉFóI T°Ñ¬ ›Éf«qá Jü°πGE¤ 5.0% e™ aÎI S°ªÉì eóqJ¡É KÓç S°æƒGäz. hGCV°É±: {GE¿ Gd¡ó± eø hLƒOfÉ gæÉ gƒeù°ÉYóI GŸõGQYÚ ‘ eæ£≤àæÉ dÓS°àØÉOI eø Gdàù°¡«Óä G’FàªÉf«qá Gdà» J≤óqe¡É eƒDS°qù°ácØÉ’ä hGdÑæ∂ Gd∏ÑæÉÊ d∏àéÉQI, cƒ¿ ›àª©æÉ HÉdóQLá G’Ch¤ gƒ ›àª™ RQGY»z. hd∏ó’dáY∏≈ eói ŒÉhÜ GCgÉ‹ eæ£≤á Hû°ô… e™ gò√ GŸÑÉOQI, heói MÉLࡺ Ÿø jóYª¡º eø GCLπGdÑ≤ÉA ‘ GCQV°¡º, bóqΩ LôOI HÉŸÑÉd≠ Gdà» GCoY£«â c≤ôhV¢ ’CgÉ‹ GŸæ£≤á, hGdà» JƒDT°qô GE¤GC¿ Yé∏á G◊ôcá G’bàü°ÉOjqá YæófÉ S°ÉFôI fëƒ Gdà≤óqΩ.

H∏≠ ›ªƒ´ Gd≤ôhV¢ Gdà» boóqeâ S°æá 1102000.089.3O. GC.:

bôhV¢ RQGY«qá, 71W∏ÑkÉ, Gd≤«ªá GŸÉd«qá000.098.1O. GC. bôhV¢ S°«ÉM«qá, 9W∏ÑÉä, Gd≤«ªá GŸÉd«qá000.012.1O. GC. bôhV¢ U°æÉY«qá, 8W∏ÑÉä, Gd≤«ªá GŸÉd«qá000.088O. GC.

H∏≠ ›ªƒ´ Gd≤ôhV¢ Gdà» boóqeâ S°æá 2102000.543.6O. GC.:

bôhV¢ RQGY«qá, 51W∏ÑkÉ, Gd≤«ªá GŸÉd«qá000.573.1O. GC.bôhV¢ S°«ÉM«qá, 81W∏ÑkÉ, Gd≤«ªá GŸÉd«qá000.073.2O. GC.bôhV¢ U°æÉY«qá, 21W∏ÑkÉ, Gd≤«ªá GŸÉd«qá000.051.2O. GC. bôhV¢ flà∏Øá, W∏ÑÉ¿ b«ªà¡ªÉ000.054O. GC.

CLB

Jü°ƒjô RjÉO Q

Mªá

Nachatat 30-39:test 6/27/13 2:00 PM Page 4

Page 33: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

fû°ÉWÉä GdÑ∏óGä hGdÑ∏ójÉä

يرشب ةيدلب عم نواعتلاب يتنيلاف - وكنايبل ينف عورشم »حيرلا امك«

{cªÉ Gdôjíz gƒ YæƒG¿ GŸû°ôh´ GdØæq» Gdò… bÉΩ H¬ H«Éfμƒ - aÉd«æà» gójqá dÑû°ô… HÉdà©Éh¿ e™ GdÑ∏ójqá, hgƒ YÑÉQI Yø Lªπ eÉCNƒPI eø GCgÉ‹ S°μÉf¡ÉHÉd©Ée«qá. hH©ó Lƒdá Y∏≈ H©†¢ cÑÉQ Gdù°ø hG◊ójå e©¡º Yø PcôjÉä GŸÉV°», hYªqÉ jØà≤óhf¬ gò√ G’CjÉΩ, heÉ GEPG J¨«qôä Hû°ô… hc«∞, LÉ∫ Y∏≈

›ªƒYá eø Gdû°ÑÉÜ hGS°àª™ GE¤ flÉha¡º hGCeæ«ÉJ¡º hJ£∏q©ÉJ¡º. hbó GNàÒä ›ªƒYá Lªπ QOqOgÉ cÑÉQ Gdù°ø hcoàÑâ Y∏≈ LóQG¿ T°ƒGQ´ Hû°ô… Hû°μπm’aâ, hg» J©Ñqô Yø G◊æÚ GE¤ GŸÉV°», hYø GdòGcôI Gdû°©Ñ«qá Gdà» cÉfâ S°ÉFóI GBfòG∑. heø gò√ G÷ªπ Gdà» N£q£¡É GdØæÉ¿ e«ÓO GdØîô…: {HÉdƒGO… eæû°ƒ± Gdù°ªÉ hG’CQV¢z {GCjÉΩ ReÉ¿ cæqÉ HÉCh∫ T°àƒjqá fû°ºq a«É Qjëá GdÎGÜz {HÉ◊≤∏á cæqÉ f†°ë∂ hb∏ÑæÉ eØàƒìz{HófÉ RGhjá fû°ƒ± eæqÉ Gdû°Óq∫z{cÉfâ G÷æ«qá J≤©ó h“û°q§ T°©ôG HÉdæ¡ôz{fôc†¢ MÉa«Úz {cæqÉ YÉjû°Ú HÉdÑnôncáz {G’Ceπ HÚ GEjójæÉz

{HÚ Gdù°ªÉ hG’CQV¢z d∏ØæÉfnÚ HÉS°μÉ∫ gÉT°º hQfÉ MóGOJæà¡» GdôM∏á ‘ Hû°ô… dôhDjá Gd©ªπ GdØæq» d∏ØæÉfnÚGd∏ÑæÉf«sÚ HÉS°μÉ∫ gÉT°º hQfÉ MóGO –â YæƒG¿ {HÚGdù°ªÉ hG’CQV¢z, hgƒ GMàØÉ∫ d∏ôhì GdÑ«†°ÉA Gdæ≤«qá, Qhì Gdû°ÑÉÜ GÛù°qóI H∏ƒ¿ Gd≤ªÉT¢ hGdà» Jà£Éjô ‘ GCLªπ eƒb™ Y∏≈ T°ôaá GdƒGO… GŸ≤óS¢, ‘ eÉQ

LôLù¢. hbó T°ÉQ∑ a«¬ cû°qɱ Hû°ô… hJÓe«ò GŸóGQS¢ hYóO eø G’CgÉ‹. hHÉä gòG GŸμÉ¿ e≤óS°kÉ HÉLàªÉ´ G÷ªÉYá cÉCf¡É ‘ YôS¢.

RjÉQI eμàÑá LÈG¿ N∏«π LÈG¿{hhV°™ Jü°ƒqQ Ÿù°à≤Ñ∏¡É hLòÜ Gd≤ôqGA GEd«¡ÉzGEYÉOI Gdà©ôq± GEd«¡É H©«ƒ¿ LójóI. bÉΩ WÓÜGŸóQS°á GŸ¡æ«qá hGdãÉfƒjqá GdôS°ª«qá HõjÉQI eμàÑá

LÈG¿ N∏«π LÈG¿, hLÉdƒG ‘ GCQLÉF¡É, hhV°©ƒGJü°ƒqQkG hQhDjá eù°à≤Ñ∏«qá ’EYÉOI ŒójógÉ hLòÜGdû°ÑÉÜ GEd«¡É, ÷©∏¡É eôcõkG K≤Éa«kÉ heμÉfkÉ YÉevÉj∏à≤ƒ¿ a«¬.hcÉfâ RjÉQI dôF«ù¢ Lª©«qá GdØæÉfÚ GdócàƒQ Gd«ÉS¢OjÖ, Gdà≤≈ a«¡É ›ªƒYá eø Gdû°ÑÉÜ, f¡ÉQ G’CMó41f«ù°É¿ 3102, GCd≤≈ a«¡É fiÉV°ôI Mƒ∫ OhQGdØæÉ¿ Gd«ƒΩ Gdò… ⁄ j©ó e≤àü°ôkG Y∏≈ QS°º dƒMáaæ«qá a≤§, Hπ Y∏≈ OhQm K≤É‘q GCj†°kÉ, Hë«å jé©πGdØø j£É∫ cπ GdæÉS¢, hHîÉU°ám L«π Gdû°ÑÉÜ Gdòjø

gº NªÒI GŸù°à≤Ñπ.

Nachatat 30-39:test 6/27/13 11:18 AM Page 3

Page 34: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

{e¨ÉQI GdòcôjÉäz d∏ƒQ cÒhR e™GŸü°ƒqQ GCfóQjÉ S°àƒe«ƒ

–â YæƒG¿ {e¨ÉQI GdòcôjÉäz, fØqòädƒQ cÒhR e™ GŸü°ƒqQ GCfóQjÉ S°àƒe«ƒeû°ôh´ NÉU¢ dÑû°ô…, j¡ó± GE¤ N∏≥JƒGU°π HÚ Gdû°ÑÉÜ hGŸù°æqÚ dæ≤π PGcôIG’CeÉcø GdàÉQjî«qá GŸƒLƒOI ‘ Hû°ô…GEd«¡º, hGdà» T°ÉQ± GCcÌgÉ Y∏≈ G’EfóKÉQ.

”q JæØ«ò gò√ Gd` ecnamrofrePGCeÉΩcæ«ù°á Gdù°«óI, M«å GLઙ YóO eø cÑÉQGdù°ø hQhhG H©†¢ Gd≤ü°ü¢ Yø Hû°ô…Gd≤óÁá GCeÉΩ G÷«π G÷ójó Gdò… ⁄ j©ódój¬ GdØôU°á dù°ªÉ´ eãπ gò√ G’CNÑÉQ cπjƒΩ.

{GCjø GCMÖ GC¿ GCd©Öz d£ÓÜeóGQS¢ Hû°ô…

–â YæƒG¿ {GCjø GCMÖ GC¿ GCd©Öz, QS°ºWÓÜ eóQS°á QGgÑÉä Gd©ÉF∏á GŸ≤óS°áGŸÉQhf«Éä heóQS°á GdÑæÉä GdôS°ª«qá

Nôj£á cÑÒI dÑû°ô…, Y∏≈ GCQV¢e∏©Ö eóQS°á GdôGgÑÉä, e™ G’CM«ÉAG’CS°ÉS°«qá, hYÑqôhG Yø QhDjࡺ dÑû°ô…G÷ójóI Gd¨æ«qá HÉ◊óGF≥ hG’Cd©ÉÜH©«ókG Yø GdÑÉWƒ¿ hGdõaâ.

43Iةبجلا ايارم

Nachatat 30-39:test 6/27/13 11:18 AM Page 10

Page 35: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

I53 ةبجلا ايارم

fû°ÉWÉä GdÑ∏óGä hGdÑ∏ójÉä

روذبلل ربتخمو لتشم عورشمل اريضحت يرشب يف يديوس - يكيسكم دفوeƒaóh¿ eø bÑπ eƒDS°qù°á GCdØôjóh MôÜ M∏ƒ, M†°ô GE¤ Hû°ô… GCQH©áe¡æóS°Ú, eø GCT°¡ô T°ôcàÚ ‘ Gd©É⁄ J©æ«É¿ ‘ Gdàëôjè, e¡æóS°É¿ eøT°ôcá CCBGŸμù°«μ«qá, hGBNôG¿ eø T°ôcá tenirgAGdù°ƒjójqá,jôGa≤¡ªÉ ‡ãπ eƒDS°qù°á Gdù°«qó MôÜ ‘ dÑæÉ¿ G’CS°àÉP fÑ«π S°ª©É¿, M«åGdà≤ƒG QF«ù¢ hGCY†°ÉA Gd¡«Äá G’OGQjqá {d∏éæá GCU°óbÉA ZÉHá G’CQRz, H놰ƒQGdócàƒQ jƒS°∞ Wƒ¥, hGWq∏©ƒG eø QF«ù°¡É QjÉV¢ cÒhR Y∏≈ fû°ÉWÉäGd∏éæá heû°ÉQj©¡É. Kº bÉeƒG Héƒdá Y∏≈ GŸû°àπ, hY∏≈ eû°ôh´ Gdàëôjè ‘G’CQR, H©ógÉ RGQhG ZÉHá GCQR GdôÜ. hbÉ∫ G’CS°àÉP fÑ«π S°ª©É¿: {GE¿ gó±GdõjÉQI gƒ G’WqÓ´ Y∏≈ WÑ«©á G’CQV¢ hGŸæÉñ ‘ Hû°ô… hG’CQR hJÑÉO∫GÿÈGä e™ GŸ©æ«Ú ‘ T°ƒDh¿ GdÑ«Äá, hGdàë†°Ò ’EbÉeá eû°àπ RQGY»

eࣃqQ LókG, HÉ’V°Éaá GE¤ aμôI GEbÉeá flàÈ eࣃqQ d∏ÑòhQ, S°«μƒ¿ G’Ch∫eø fƒY¬ ‘ dÑæÉ¿ eø M«å GCS°∏ƒÜ Yª∏¬, hS°«μƒ¿ Ã≤óhQ√ J≤óË NóeÉäd∏éÉe©Éä hGıàÈGä hd∏óhdáz. hH©ó Gfà¡ÉA G÷ƒdá, GCh⁄ QF«ù¢ Gd∏éæá

Y∏≈ T°ô± Gdƒaó hGŸû°ÉQcÚ ‘ Gd∏≤ÉA, hGCd≤≈ Gdù°«qó S°ª©É¿ c∏ªá ‘GŸæÉS°Ñá f≤π a«¡É –«Éä Gdù°«qó GCdØôjóh hRhLଠGdócàƒQI eÉjÉ

d∏ëÉV°ôjø, hbÉ∫: {GE¿ eÑÉOQI eƒDS°qù°á GCdØôjóh MôÜ M∏ƒ GŸàéóqOI Je©μº ‘ gòG Gd∏≤ÉA, Gÿ£ƒI G÷ÉOI G’Ch¤ fëƒ GEbÉeá eû°àπ Hà≤æ«qáeࣃqQI, jæàè GCb∏q¬000.001ZôS°á GCQR dÑæÉÊ S°æƒjkÉ...z. hbóqQ L¡ƒOGd∏éæá QF«ù°kÉ hGCY†°ÉA, hfƒq√ HÉfØàÉM¡É eƒDNôkG Y∏≈ Jæù°«Ö ›ªƒYáGCY†°ÉA LóO d†°ï OΩ Lójó a«¡É eࣃq´ d∏©ªπ GdÑ«Ä». hJÉH™ GE¿ {gò√Gÿ£ƒI Œ©∏æÉ fƒDeø HÉC¿ N£ƒI Gd«ƒΩ S°àμƒ¿ eÑÉQcá HÉEP¿ Gd∏q¬, Y∏≈

Wôj≥ GEYÉOI G’N†°ôGQ GE¤ Gd≤ªº Gdà» JôH§ ZÉHà» Hû°ô… hJæƒQjø,hPd∂ Hà†°Éaô G÷¡ƒO Gı∏ü°á ÷ª«™ eμƒfÉä haÉY∏«Éä ›àª©μºz.hJƒLq¬ HÉdàë«qá GE¤ fÉFÑ» eæ£≤á Hû°ô… S°ÎjóG L©é™ hGEj∏» cÒhR{Gd∏òjø j©ÑqôG¿ ‘ ZÒ eæÉS°Ñá Yø OYª¡ªÉ hMôU°¡ªÉ Y∏≈ JƒS°«™ GEWÉQGdà©Éh¿ H«ææÉ, Nü°ƒU°kÉ GCfæÉ fãªqø YÉd«kÉ eÉ GCHóh√ NÓ∫ RjÉQJ¡º GÿÉU°ád∏ù°«qó GCdØôjóh ‘ Gd©ÉU°ªá eμù°«μƒz. H©ógÉ GCd≤≈ QF«ù¢ Gd∏éæá GŸ¡æóS¢QjÉV¢ c∏ªá HÉŸæÉS°Ñá HÉd∏¨á G’fμ∏«õjqá. hY∏ªæÉ eø Gdù°«qó fÑ«π S°ª©É¿, GC¿GŸ¡æóS°Ú GCf¡ƒG J≤ôjôgº Yø GdõjÉQI, hS°«∏à≤ƒ¿ Gdù°«qó GCdØôjóh MôÜbôjÑkÉ d©ôV°¬ Y∏«¬ ’JîÉP Gd≤ôGQ GŸæÉS°Ö.

زرألا يف جولثلا فرجل ةديدج ةفارج

jƒΩ RGQ hRjô G’CT°¨É∫ Gd©Éeá hGdæ≤π G’CS°àÉP ZÉR… Gd©ôj†°» eæ£≤àn»Hû°ô… hG’CQR e£∏™ gò√ Gdù°æá HóYƒI eø fÉFÑ» GŸæ£≤á dƒV°™ MéôG’CS°ÉS¢ dàëƒjôI YÑójø hJóT°Ú –ƒjôI G’CQR G’Ch¤, RGQ GCj†°kÉ eôcõGdæÉa©á hGWq∏™ Y∏≈ GChV°ÉY¬, M«å bóqΩ d¬ QF«ù¢ GŸôcõ Gdù°«qó OGÊGdØîô… eòcqôI HëÉLá GŸôcõ eø Œ¡«õGä hLôqGaÉä hJÉCg«π, aƒYóGd©ôj†°» fÉFÑ» GŸæ£≤á hcI GCh¤ HÉEQS°É∫ LôqGaá LójóI ÷ô±Gdã∏ƒê GE¤ eæ£≤á G’CQR. hgμòG ha≈ HƒYó√, hGS°à∏º QF«ù¢ GŸôcõG÷ôqGaá HàÉQjï 5MõjôG¿ 3102, hGdà» eø T°ÉCf¡É Jù°¡«π Yªπ aàíGd£ôbÉä ‘ G’CQR NÓ∫ aü°π Gdû°àÉA.

Nachatat 30-39:test 6/27/13 11:18 AM Page 9

Page 36: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

eø GŸ≤ôqQ hbÑπ U°óhQ gòG Gd©óO, GC¿ jÑóGC Gd©ªπ HÉEbÉeá fü°Ö dü°∏«Ö‡«qõ ‘ fi∏á eÉQ LôLù¢ Y∏≈ cà∞ hGO… bÉOjû°É GŸ≤óS¢, d«μàªπ e©¬LªÉ∫ GŸƒb™ Gdò… jëªπ O’’ä QhM«qá hJÉQjî«qá, Nü°ƒU°kÉ e™ hLƒOcæ«ù°á U°¨ÒI d∏≤ójù¢ LôLù¢, hfiÑù°àÚ ‘ GÙ«§, hGMóI d∏≤ójù¢j©≤ƒÜ GŸ≤£™ hGdãÉf«á d«ƒMæÉ Gdóeû°≤». aμôI GŸû°ôh´ g» d∏û°«ï eæÒHôcÉä QMª¬, Gdò… S°«≤ƒΩ Hઃj∏¬ eø Mù°ÉH¬ Gdû°îü°»q, GCeqÉ Jü°ª«ºGdü°∏«Ö a¡ƒ dÓCÜ YÑóh Hóh… GŸàîü°qü¢ ‘ GdÎGç GŸÉQhÊ. hbó MÉRGŸû°ôh´ Y∏≈ eƒGa≤á S°«ÉOI GŸ£ôG¿ eÉQh¿ Gd©ªÉQ QF«ù¢ ÷æá G◊ØÉ®

Y∏≈ hGO… bÉOjû°É, hhRGQI Gdã≤Éaá hGdÑ∏ójqá h÷æá LÈG¿ GdƒWæ«qá.

63Iةبجلا ايارم

يرشب ةقطنم يف يميرملا فاوطتلا

GCY∏ø bóGS°á GdÑÉHÉ HæójμàƒS¢ Gdù°ÉOS¢ Yû°ô S°æá 3102{S°æá G’EÁÉ¿z.cªÉ f©∏º GC¿q Gdμæ«ù°á GdμÉKƒd«μ«qá J≤Îì cπq S°æànÚ eƒV°ƒYkÉ QhM«kÉ d∏àÉCeπhGd੪q≥ H¬, ‘ QYÉjÉgÉ heƒDS°qù°ÉJ¡É heæ¶qªÉJ¡É GŸù°«ë«qá. hbó GChV°íGdÑÉHÉ ‘ QS°Édà¬, V°ôhQI Gd©ƒOI GE¤ GdôhMÉf«qÉä Gd©ª«≤á hGdàæû°ÄáG’EÁÉf«qá Gdü°ë«ëá, hgòG GCeÉΩ N£ô Gdù°£ë«qá GCh GdÓeÑÉ’I Gdójæ«qáGŸæàû°ôJnÚ ‘ ›àª©æÉ GŸ©ÉU°ô. cªÉ Qcqõ Y∏≈ eƒV°ƒYnÚ GCS°ÉS°«sÚ: J©õjõGd≤óGS¢ hGd©ÑÉOI G’aîÉQS°à«qá, hOhQ eôË Gd©òQGA. h“æq≈ bóGS°à¬, ‘

gòG G’EWÉQ, JØ©«π bôGAI GdμàÉÜ GŸ≤óqS¢ hJæû°«§ eôGcõ Gdàæû°Äá GdôhM«qáhGdójæ«qá hGEbÉeá Gdù°¡ôGä G’E‚«∏«qá hGdࣃGaÉä hGdù°éƒO d∏≤ôHÉ¿....eø gòG GŸæ£∏≥, aμqôä QGH£á G’CNƒjÉä ‘ dÑæÉ¿ GC¿ jo≤ÉΩ J£ƒG±l joæ©û¢GEÁÉ¿ GŸƒDeæÚ, hjoμôqΩ Hü°ƒQIm NÉU°á T°Ø«©àæÉ eôË Gd©òQGA, hPd∂ eø

NÓ∫ RjÉQI LójóI dàªãÉ∫ {eôË GCΩq GdæƒQz J©ºq flà∏∞ GŸæÉW≥ Gd∏ÑæÉf«qáNÓ∫ T°¡ô GCjÉQ, Y∏≈ ZôGQ eÉ Móç YÉΩ 4591.U°oæ™ “ãÉ∫ GCΩq GdæƒQ eø Nû°Ö G’CQR S°æá 4591, fëଠGdØæÉ¿ Gdû°¡ÒjƒS°∞ G◊ƒj∂, Wƒd¬ 571S°æຠhhRf¬ 521c∏≠. LÉ∫ S°æá 4591Y∏≈624bôjá heójæá dÑæÉf«qá. hS°æá 3102LÉ∫ Y∏≈ 301bôi hH∏óGä Hëù°ÖOd«π HôfÉeè GdࣃG± Gdò… GS°àªôq eø 1GCjÉQ hMàq≈ 61MõjôG¿. GCeqÉ

eæ£≤á Hû°ô… a≤ó cÉ¿ eƒYó GdࣃG± ‘ 62h72GCjÉQ, M«å Gfà≤πGdàªãÉ∫ eø cØôU°¨ÉÜ GE¤ MóT°«â aÑû°ô… M«å S°éq» ‘ cæ«ù°á Gdù°«óId∏«∏á hGMóI, h‘ Gd«ƒΩ GdàÉ‹ GCcªπ GdࣃG± GE¤ H≤ÉYμØôG aëü°ôh¿aÉŸ¨ô.

LÉA ‘ c∏ªá bóGS°á GdÑÉHÉ H«ƒS¢ Gd©ÉT°ô d∏ªƒD“ô GŸôÁ» ‘ dÑæÉ¿ S°æá4591: {GEPgуG GE¤ eôË hGQa©ƒG d¡É b∏ƒHμº, hGdàªù°ƒG eæ¡É Zõjô Gd橺.hK≤ƒG K≤á G’CHæÉA GC¿ GCΩq Gı∏qü¢, hbó YÉT°â Y∏≈ G’CQV¢ –â S°ªÉAT°ôbμº GdØù°«ëá, ’ JõG∫ J∏≤» Y∏≈ GCQV°μº f¶ôI GQJ«Éìm NÉU¢z.

همحر تاكرب رينم خيشلا ةمدقت سجرج رام يف بيلصل بصن

Nachatat 30-39:test 6/27/13 11:18 AM Page 12

Page 37: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

I73 ةبجلا ايارم

fû°ÉWÉä GdÑ∏óGä hGdÑ∏ójÉä

ةسسؤمىلإ يرشب نم ةمهاسمIDANASةيعامتجالاH©óeÉ J∏≤qâ eù°àû°Ø≈ Hû°ô… G◊μƒe«qácª«qáeø G’CS°ôqI cà≤óeá eø {G–ÉO

Lª©«Éä Hû°ô… ‘ GCS°ÎGd«Éz, JÑ«qø GC¿ GŸù°àû°Ø≈ HëÉLá GE¤eÄá S°ôjôa≤§. dòd∂ hHÉdàæù°«≥ HÚ GdócàƒQ jƒS°∞ Wƒ¥ hfÉFÑ» GŸæ£≤á, hH©óe£ÉdÑá H©†¢ G÷ª©«Éä hGŸƒDS°qù°Éä G’Efù°Éf«qáhGŸù°àƒU°ØÉä Gd£Ñ«qá

Ãù°ÉYóJ¡º H©óO eø G’CS°ôqI, boóqΩ 04S°ôjôkG GE¤eƒDS°qù°áIDANASGdà»J©æ≈ HÉd©éõI hGŸù°æÚ ‘ eæ£≤á H∏ƒfá ‘ cù°ôhG¿, hS°∏qº LƒQê L©é™eæù°q≥ eójæá Hû°ô… ‘ {Gd≤ƒGä Gd∏ÑæÉf«qáz G’CS°ôqI GE¤G÷ª©«qáGŸòcƒQI.

يرشب ءاضق يف يناثلا مسقلا ايرولاكبلا بالطل يهيجوت ءاقللمعلا قوس تابلطتمو ةيعماجلا تاصاصتخالا ىلع مهداشرإل

c©ÉOJ¬ ‘ cπq S°æá, hbÑπ f¡Éjá Gd©ÉΩ GdóQGS°», f¶qº eμàÖ WÓÜ {Gd≤ƒGäGd∏ÑæÉf«qáz ‘ Hû°ô… fóhI d£ÓÜ GdÑμÉdƒQjÉ Gd≤ù°º GdãÉÊ, –óqKâ a«¡ÉGdù°«qóI fói N«É• GdæÉT°∞, eù°àû°ÉQI ‘ GŸƒGQO GdÑû°ôjqá, heójôIGdàƒX«∞ ‘ T°ôcá secruoseR tnemtsevnI gnitlusnoC, T°ôMâGEMà«ÉLÉä Gdù°ƒ¥ Gd∏ÑæÉÊq dÓNàü°ÉU°Éä G÷Ée©«qá hGMà«ÉLÉä S°ƒ¥Gd©ªπ. hT°óqOä Gdù°«qóI GdæÉT°∞ Y∏≈ V°ôhQI cù°Ö Gd∏¨á G’fμ∏«õjqá ’Cf¡É

eØàÉì Gd©É⁄, cªÉ Mãqâ Gd£ÓÜ Y∏≈ Gdù°©» GdóGFº GE¤ G’Ca†°π ’C¿ GdØôU¢eàÉMá GE¤ G’CcÌ LóGQI. hNoຠGd∏≤ÉA Hæ≤ÉT¢ e™ Gd£ÓÜ GCV°ÉA d¡ºGd£ôj≥ GE¤ GENà«ÉQ G’ENàü°ÉU¢ GŸæÉS°Ö.

نهاك نييعت اشاقرقب ةيعرل jƒΩ G’CMó GdƒGb™ ‘ 21GCjÉQ 3102hHóYƒI eø ÷æá hb∞ eÉQ fƒgôG-H≤ôbÉT°É GMàØπ S°«ÉOI QGY» G’CHôT°«á GŸ£ôG¿ eÉQh¿ Gd©qªÉQHÉdòH«ëáG’Cd¡«qá hPd∂ ÃæÉS°Ñá J©«Ú GÿƒQ… f©ªá Gd∏¬ GÿƒQ… eø H∏óIcØôU°¨ÉÜ NÉOeÉk dôY«qá H≤ôbÉT°É N∏ØÉk ’BHÉA Ojô eÉQ Gd«û°É´. h‘ GŸæÉS°Ñá GCd≤≈ QF«ù¢ H∏ójá H≤ôbÉT°É G’CS°àÉP S°∏«º GCH» JÉeô c∏ªáQMqÖ a«¡É HÉÿƒQ… f©ªá Gd∏¬ e©ôHÉk Yø GS°à©óGO cπ GCHæÉA GdôY«qád∏à©Éh¿ hGdàéÉhÜ e©¬, e©óqOGk eõGjÉ√. cªÉ T°μô GBHÉA Ojô eÉQ Gd«û°É´Gdòjø NóeƒG GdôY«qá Y∏≈ eôq Y≤ƒO eø Gdõeø aμÉfƒG NÒ NóqGΩ hcÉfƒG

MªqÉ‹ GCeÉfÉä HÉNÓU°¡º hJØÉf«¡º, GBeÓk GC¿ jÑ≤ƒG Y∏≈ JØÉYπ e™GdôY«qá Gdà» ’ Áμø GC¿ Jù°à¨æ» Yø JƒL«¡ÉJ¡º hGQT°ÉOGJ¡º. JÓGdòH«ëá G’Cd¡«qá MØπ ZòGAm ‘ e£©º QGCS¢ GdæÑ™- Mü°ôh¿.

Nachatat 30-39:test 6/27/13 11:18 AM Page 11

Page 38: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

83Iةبجلا ايارم

الوقن ناوطنأ ينوج ديهشلا يدنجلانطولا حبذم ىلع يرشب نم ديدج ديهش

Hû°ô… Y∏≈ eƒYó OGFº e™ Gdû°¡ÉOI hGdà†°ë«Éä ‘ S°Ñ«π GdóaÉ´ YøGQV¢ GdƒWø hYø GES°à≤Ód¬ hS°«ÉOJ¬.G÷æó… LƒÊ Gf£ƒG¿ f≤ƒ’ GS°àû°¡óGKæÉA GŸƒGL¡á Gdà» NÉV°¡É G÷«û¢Gd∏ÑæÉÊ ‘ eæ£≤á U°«óG G’CS°Ñƒ´ GdØÉFâ. GS°à≤Ñ∏¬ GgÉ‹ Hû°ô… ‘eæ£≤á GdócƒGfá M«å U°∏»s Y∏≈ LãªÉf¬ ‘ cæ«ù°á eÉQ Gd«ÉS¢, H©ógÉ f≤πGE¤ eù°≤§ QGCS°¬ ‘ Hû°ô…. hGS°à≤Ñ∏¬ Gg∏¡É ‘ Lƒ eø G◊õ¿ hG’CS°≈,hGCb«º d¬ LæÉR e¡«Ö ‘ cÉJóQGF«á eÉQ S°ÉHÉ M†°ô√ ‡ãπ Yø b«ÉOIG÷«û¢.

هتايح ةريس نع ةذبن

- eø eƒGd«ó 71/1/1991Hû°ô….

- J£ƒq´ ‘ G÷«û¢ HàÉQjï

51/7/9002hQbq» GE¤ GdôJÑá

G’CY∏≈ H©ó G’S°àû°¡ÉO.

- MÉFõ GChS°ªá YóqI hJæƒj¬ Gd©ªÉO

bÉFó G÷«û¢ hJ¡æÄଠeôqGä YóqI.

- GdƒV°™ Gd©ÉF∏»: GCYõÜ.

◊¶á hU°ƒ∫ G÷ãªÉ¿GE¤ cæ«ù°á eÉQ Gd«ÉS¢-GdócƒGfá

fiªƒ’k Y∏≈ G’Cc∞Yæó eóNπ Hû°ô…

Gdû°ôb».

◊¶á hU°ƒ∫ G÷ãªÉ¿GCeÉΩ cÉJóQGF«á

eÉQ S°ÉHÉ.

K∏á eø G÷«û¢JƒDO… Gdàë«á ◊¶á

hOGY¬ GE¤ eãƒG√G’CNÒ.

Nachatat 30-39:test 6/27/13 2:06 PM Page 14

Page 39: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

I93 ةبجلا ايارم

fû°ÉWÉä GdÑ∏óGä hGdÑ∏ójÉä

رام ديعب لفتحت يرشب انحوي رام ةيعرنادمعملا انحوي

ÃæÉS°Ñá Y«ó eÉQ jƒMæÉ GŸ©ªóG¿, JôGCS¢ GdæÉFÖ GdÑ£ôjôc» Gd©ÉΩ Y∏≈ G÷ÑqáGŸ£ôG¿ eÉQh¿ Gd©ªÉQ bóGS°kÉ GEMàØÉd«vÉ, GS°ào¡qπ HàóT°Ú hJμôjù¢ GŸòHíG÷ójó dμæ«ù°á eÉQ jƒMæÉ G’CKôjqá Ãû°ÉQcá GŸ£ôG¿ aôfù°«ù¢ GdÑ«ù°ô… hGCeÚS°ôq GŸ£ôG¿ GÿƒQ… N∏«π YôÜ hGŸƒfù°æ«ƒQ jƒS°∞ aîô… hGdμ¡æá H«ÉQ S°μôhLƒRj∞ Gdõjø Wƒ¥, hH놰ƒQ LƒQê dÑæÉ¿ L©é™ ‡ãÓk fÉFÑ» Hû°ô…S°ÎjóG L©é™ hGEj∏» cÒhR, LƒRj∞ aæ«ÉfƒS¢ ‡ãqÓk QF«ù¢ ÷æá LÈG¿GdƒWæ«qá, QF«ù¢ hGCY†°ÉA H∏ójÉä Hû°ô… hflÉJÒgÉ, hH©†¢ GdØÉY∏«Éä hMû°óeø Gdμ¡æá hGdôgÑÉ¿ hGCHæÉA GŸæ£≤á.H©ó QJÑá JóT°Ú GŸòHí, GCd≤≈ GÿƒQ… S°μô c∏ªá –óqç a«¡É Yø M«ÉIGd≤ójù¢ jƒMæÉ GŸ©ªóG¿, eû°Ñq¡kÉ Gdμæ«ù°á G’CKôjqá HÉ÷ôqI Gd©à«≤á Gdà» d«ù¢ d¡ÉGCjqá b«ªá Hóh¿ Gÿªô, hbÉ∫: {gò√ Gdμæ«ù°á GCfຠNªôJ¡É Gd©à«≤á, ha«†¢Gÿªô gò√ Gdù°æá eÑÉQckÉ Ãû°ÉQcá GCHƒjæÉ GŸ£ôGfÚ eÉQh¿ Gd©ªÉQ haôfù°«ù¢GdÑ«ù°ô… hG◊†°ƒQz. hH©ó JÓhI G’E‚«π GŸ≤óS¢, GCd≤≈ GŸ£ôG¿ Gd©ªÉQ Y¶á H©æƒG¿ {GCfâ Gdü°îôIhY∏≈ gò√ Gdü°îôI GCHæ» H«©à» hGCHƒGÜ G÷뫺 dø J≤ƒi Y∏«¡Éz, GCcqó a«¡É GC¿jù°ƒ´ Gı∏qü¢ ⁄ j≤ü°ó HÉdü°îôI G◊éô, Hπ bü°ó G’Efù°É¿.

hGCV°É±: {GEÁÉ¿ G÷ªÉYá gƒ Gdò… jÑæ» GdμæÉFù¢, hGd«ƒΩ ‘ gò√ GŸæÉS°ÑáYæóeÉ GCJòcqô bƒ∫ GŸù°«í, GCJòcqô hGCT°μô GdôÜq hcπ GŸƒDeæÚ Gdòjø Mª∏ƒGG’EQç G’EÁÉÊ GdμÑÒ YÈ G’CL«É∫ c» fü°π GE¤ GEÁÉfæÉ, hGCJòcqô cπ G’BHÉAhG’Cgπ Gdòjø U°∏qƒG ‘ gò√ Gdμæ«ù°á hcÉfâ U°∏ƒGJ¡º GEQKkÉ dæÉ jù°àë≥q Gd£ƒH≈.hNຠeàƒLq¡kÉ GE¤ G◊ÉV°ôjø HÉd≤ƒ∫: {GBeπ GC’q J≤Øπ GCHƒGÜ cæÉFù°æÉ hGC¿ JÑ≤≈cæÉFù¢ G÷Ñqá T°ÉgóI Y∏≈ GEÁÉ¿ GCgπ Hû°ô… YÈ GdàÉQjï, ’Cf¬ QZºGdü°©ƒHÉä hGd†°¨ƒWÉä S°æÑ≤≈ U°Éeóh¿, hf≤ƒ∫ HÉC¿ gò√ GŸæ£≤á e≤óS°á,hS°æù°∏qª¡É e≤óS°á GE¤ GCHæÉFæÉ eø H©ófÉz.hH©ó Gd≤óGS¢ GCb«º Yû°ÉA bôh… JμôÁ» Y∏≈ T°ô± GŸ£ôGfÚ, hGCd≤≈ GŸ£ôG¿Gd©ªÉQ c∏ªá fƒq√ a«¡É HÉ÷¡ƒO Gdà» Hòdà¡É ÷æá hb∞ eÉQ jƒMæÉ hGCU°óbÉAGdμæ«ù°á OGY«kÉ GE¤ G◊ØÉ® Y∏≈ G’EÁÉ¿ hGÙÑá. cªÉ GCd≤≈ cÉgø GdôY«qáGÿƒQ… LƒRj∞ Wƒ¥ c∏ªá Gd∏éæá. h‘ GÿàÉΩ, bóqeâ ÷æá Gdƒb∞ OQYkÉ JμôÁ«kÉ d∏ª£ôG¿ aôfù°«ù¢ GdÑ«ù°ô…,hdƒMá eø Nû°Ö G’CQR d∏ƒRjô Gdù°ÉH≥ GHôGg«º Gd†°Égô.

ذيفنتب أدبي يرشب ةبج تايدلب داحتايداولا يف يحايسلا داشرإلا ططخم سدقملا

HÉT°ôä GdƒQT¢ GdØæ«qá ‘ G–ÉO H∏ójÉä b†°ÉA Hû°ô… HàÉCg«π Wô¥ GŸû°ÉIGdôF«ù°á ‘ GdƒGO… GŸ≤óS¢, V°ªø eÉ GCS°ªÉ√ QF«ù¢ G’–ÉO GEj∏» fl∏ƒ±

Ãî£q§ G’EQT°ÉO Gdù°«ÉM» hGdã≤É‘ d∏ƒGO….hbÉ∫ fl∏ƒ±: {GERGA JõGjó Môcá RhqGQ GdƒGO… Gd∏ÑæÉf«Ú hG’CLÉfÖ ’ Hóqeø J©õjõ YæÉU°ô GEQT°ÉOgº, hGdà©ôj∞ Gd©∏ª» GdàÉQjî» Ã©É⁄ GdƒGO…,hJù°¡«π hU°ƒd¡º GE¤ gò√ GŸ©É⁄. dòd∂ hV°©æÉ fl£q§ G’EQT°ÉOGdù°«ÉM» hGdã≤É‘, Gdò… jàë≤q≥ Y∏≈ KÓç eôGMπ: G’Ch¤, J涫∞ Wô¥GŸû°ÉI hJÉCg«∏¡É hQa™ G’CYû°ÉÜ hG’CT°éÉQ GdÈjqá Yæ¡É, hJôe«º

eæëóQGJ¡É dàÉCeÚ S°Óeá YÉHôj¡É. hGdãÉf«á, GEYóGO fü°ƒU¢ Gdà©ôj∞Gd©∏ª» GdàÉQjî» HÉŸ©É⁄ GdôhM«qá hGd£Ñ«©«qá hGdÎGK«qá HÉd©ôH«qáhGdØôfù°«qá hG’Efμ∏«õjqá hG’ES°ÑÉf«qá hGdÈJ¨Éd«qá, hGEQaÉb¡É HîôGF§gæóS°«qá ŸƒGb™ gò√ GŸ©É⁄ hhL¡Éä GdƒU°ƒ∫ GEd«¡É, hGdàæ≤qπ H«æ¡É.hGŸôM∏á GdãÉdãá g» eôM∏á Jôc«Ö dƒMÉä G’EQT°ÉO hg» GdÓaàÉäGdμÑÒI Y∏≈ eóGNπ GdƒGO… GdôF«ù°á GŸ©ôhaá ÃõQYá Gdæ¡ô, b櫃Q,

Móç G÷Ñqá, GdóÁÉ¿, Mü°ôh¿, Hû°ô…, MóT°«â, H∏ƒRG, MƒbÉ,hGdØôGOjù¢ fÉM«á bõM«É, GEV°Éaák GE¤ fëƒ eÄá dƒMá OGNπ GdƒGO… M«åGŸ©É⁄ eø eõGQGä hcæÉFù¢ hGCOjÉQ hS°ƒGgÉz.hGCV°É±: {J∏ëß OQGS°á Gı£q§ GEbÉeá fi£qÉä GS°à≤ÑÉ∫ Y∏≈ GŸóGNπGdôF«ù°á j≤«º a«¡É GCO’qA S°«ÉM«ƒ¿ hMôqGS¢ jù°à≤Ñ∏ƒ¿ GdõhqGQ hjõhqOhf¡ºHÉŸ£ÑƒYÉä G’YÓe«qá GdÓReá ÷ƒdࡺ, hj©£ƒf¡º G’QT°ÉOGä GŸ£∏ƒHá

Yø hV°™ Gd£ô¥ hS°Ñπ YуQgÉ, hGŸ©É⁄ Gd≤ÉFªá Y∏«¡É dõjÉQJ¡Éz.hJÉH™: {f©ªπ GCj†°kÉ Y∏≈ JÉCg«π Wô¥ eû°ÉI e©É⁄ hGO… MóT°«â Gd¨ôH«qáeø Ojô Gdü°∏«Ö fõh’k GE¤ fiÑù°á eÉQ GCf£ƒf«ƒS¢ heæ¡É GE¤ eÉQ S°∏ƒG¿heÉQ T°∏«£É heÉQ jƒMæÉ heÉQ LôLù¢, hc∏q¡É e©É⁄ HÉQRI Jàü°π HàÉQjïGdƒGO… GŸ≤óS¢z. hdØâ GE¤ GC¿ {JæØ«ò fl£q§ G’EQT°ÉO Gdù°«ÉM» hGdã≤É‘

eø T°ÉCf¬ GC¿ j©õqR Môcá Gdù°«ÉMá Gdójæ«qá hGdã≤Éa«qá hGdÑ«Ä«qá ‘ GdƒGO….heƒGcÑák d¡òG GdࣃqQ GŸôJ≤Ö S°æ©ªπ Y∏≈ J涫º Môcá GdóNƒ∫hGÿôhê GE¤ Yª≥ GdƒGO…, GEP S°æƒDeqø eƒGb∞ d∏ÑÉU°Éä GdμÑÒI Yæó OjôeÉQ d«û°™ G÷ójó ‘ Hû°ô…, heø gæÉ∑ jàºq f≤π GdõhGQ HÑÉU°Éä U°¨ÒIYü°ôjqá GE¤ OGNπ GdƒGO…z. hGCcqó GC¿ {gòG Gd©ªπ jÎLº JƒL«¡Éä ZÑ£á GdÑ£ôjô∑ GdμôOjæÉ∫ eÉQHû°ÉQI H£ôS¢ GdôGY» he≤ÉQHଠe∏∞ GdƒGO… GŸ≤óS¢ Y∏≈ bÉYóI Gdàƒa«≥HÚ MªÉjá G◊éô hJ檫á GdÑû°ô OGN∏¬ h‘ fi«£¬, hbó T°μqπGdÑ£ôjô∑ GdôGY» ÷æá H£ôjôc«qá HôFÉS°á fÉFѬ Y∏≈ GŸæ£≤á GŸ£ôG¿

eÉQh¿ Gd©ªÉQ dÎLªá gò√ GdàƒLq¡Éä Gdà» J∏Ñq» e£ÉdÖ GCHæÉA GdƒGO…,hJù°¡º ‘ f≤π GdƒGO… GE¤ U°ª«º G◊ôcá Gdù°«ÉM«qá Gd©ü°ôjqá, hbó J∏≤q≈OYº fÉFÑ» Hû°ô… S°ÎjóG L©é™ hGEj∏» cÒhRz.hNຠfl∏ƒ± eæÉT°ókG GdƒRGQGä Gıàü°qá eƒGcÑá gòG Gı£q§ G÷ójód∏桃V¢ HÉdƒGO…, Nü°ƒU°kÉ ÷¡á JÉCeÚ GdÑæ≈ Gdàëà«qá ÿóeÉä Gdù°«ÉìG’CS°ÉS°«qá, hGCHôRgÉ fi£qÉä G’S°ÎGMá.

Jü°ƒjô GCf

£ƒG¿ Gd©É

eôjá

Nachatat 30-39:test 6/27/13 11:18 AM Page 13

Page 40: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

04Iةبجلا ايارم

GCU°π Gdàù°ª«á gæÉ∑ GMàªÉ’¿ ’S°º {HÉ¿z, e桺 enø jnôOtgÉ GE¤ G’CU°π GdÓJ«æ»ANNAB,hj©æ» eμÉ¿ G’Zàù°É∫ GCh G÷ô¿, GCh eμÉ¿ G◊õ¿ hGd¨ºqhG’càÄÉÜ ‘ GdØ«æ«≤«qá. he桺 enø jnôOtgÉ GE¤ G’CU°π Gdù°ôjÉÊcª©∏uº Gd∏¨á Gdù°ôjÉf«qá GŸôMƒΩ G’CÜ aôfù°«ù¢ Y≤«≤» hj©æ» Gd¶¡ƒQ.hGE¿q a©π {HÉ¿z ‘ Gd∏¨á Gd©ôH«qá j©æ» Pd∂ GCj†°kÉ.Yoôanâ {HÉ¿z eæò Reø H©«ó, hGdód«π G’CcÈ Y∏≈ Pd∂ hLƒO H≤ÉjÉ{eójæá GdôGCS¢z LæƒÜ GdÑ∏óI hg» JÉH©á Gd«ƒΩ dójô eÉQ GCf£ƒf«ƒS¢bõM«É. hbó GCcqó GŸù°àû°ôbƒ¿ GCeãÉ∫ LÒhΩ Ofójæ» hLÉ¿ O… ’Qh∑he«ù°∏ø Y∏≈ GCgª«qá hbpónΩp {eójæá GdôGCS¢z, hj©àÈhf¡É eø GCbóΩGŸÑÉÊ ‘ Gd©É⁄. còd∂ eø GCHôR e©ÉŸ¡É cæ«ù°á eÉQ LôLù¢, hGdÈê

‘ GŸæ£≤á G÷æƒH«qá GŸàü°∏á HÉdƒGO… GŸ≤óS¢. hjoôhni GC¿q GŸªÉd«∂YÈhgÉ GE¤ YÉU°» MƒbÉ Gdàéƒj∞ Gdü°îô… GŸôJØ™ 3121Ω, h‘S°≤ج GCbóΩ càÉHá YôH«qá eù°«ë«qá, h‘ GCS°Ø∏¬ Hôê eÉQ JƒeÉ.

YÉFÓJ¡ÉN†°Ò, JÉHâ, RY«Î, e©«§, T°«ëÉ, Nª«ù¢, JÉOQhS¢, aû°îá,U°∏«ÑÉ, flÉjπ, MÑ≤ƒ¥...

T°îü°«ÉJ¡É Gdójæ«qáGCHôR QLÉ’J¡É eôgè Hø fÒh¿ GdÑÉÊ Gdò… Yoô± HÉS°º aƒS°£ƒS¢fÒh¿, OGa™ Yø Y≤«óI GŸƒGQfá GŸù°à≤«ªá hcàÖ Yø JÉQj hYªπ

JoéÉH¬o OQGS°á GdàÉQjï U°©ƒHák HÉd¨ák, ’ S°«qªÉ YæóeÉ ’ ‚ó GdƒKÉF≥ Gdób«≤á hGŸôGL™ GŸƒKƒ¥ H¡É. hŸqÉ Wo∏Ö eæq»càÉHá gòG GdÑëå, hLóä fØù°» eoëônLkÉ ’C¿q GŸôGL™ eƒLƒOIl ‘ GŸμàÑá GdØÉJ«μÉf«qá h‘ eμàÑá GdÑ£ôjôc«qá GŸÉQhf«qá

‘ Hμôc» GCh ‘ S°éÓä hOaÉJô Ojô eÉQ GCf£ƒf«ƒS¢ bõM«É d∏ôgÑÉf«qá Gd∏ÑæÉf«qá GŸÉQhf«qá.

نيبونق يداو فافض ىلع ةضبارلا »ناب«سوريلكإلا تالاجر نم ديدعلاو ينابلا جهرم ينوراملا ةمالعلا ةدلباترغزو يرشب يئاضق ءانبأ نيب براقتلاو قافولل ىقتلمو لصو ةطقنو

Baldat fi kadaa 40-41:test 6/27/13 9:18 AM Page 2

Page 41: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

I14 ةبجلا ايارم

H∏óI a» Gd≤†°ÉA

‘ W≤ù°«Éä Gdμæ«ù°á GŸÉQhf«qá hGS°à∏º GŸμàÑá GdØÉJ«μÉf«qá. cªÉ GgàºqHÎLªá GdμàÉÜ GŸ≤óS¢ GE¤ Gd∏¨àÚ Gdù°ôjÉf«qá hGd©ôH«qá, hbó ”q WÑ©¬S°æá 3071hcÉ¿ Yª∏¬ gòG eû°ÎckÉ e™ Gd©Óqeá GŸ£ôG¿ LÈGjπGdü°¡«ƒÊ G’EgóÊ. heæò eóqI d«ù°â H©«óI foû°ô càÉH¬ setinoraMriossE ruS seLbóS¢ G’CHÉJ» Hƒdù¢ f©ªÉ¿.heôq ‘ GŸóQS°á GŸÉQhf«qá Gd©ójó eø G’CS°ªÉA GŸû°¡ƒQI hcÉ¿ eø GChGFπJÓe«òJ¡É LÈGjπ S°©ó. GCY£â {HÉ¿z, NÓ∫ JÉQjî¡É Gd£ƒjπ,Gd©ójó eø GdôgÑÉ¿ hGdμ¡æá. hcÉ¿ d∏ôgÑÉf«qá Gd∏ÑæÉf«qá GŸÉQhf«qáGdæü°«Ö G’CcÈ, GEP H∏≠ YóOgº a«¡É GCcÌ eø GKæÚ hNªù°Ú QGgÑkÉ,fòcô e桺 Y∏≈ S°Ñ«π GŸãÉ∫ QF«ù¢ Ojô S°«óI e«Øƒ¥ G’CÜ GCf£ƒf«ƒS¢GdÑÉÊ Gdò… bnÑpπn fòhQ Gd≤ójù¢ T°ôHπ, hG’CÜ GEQe«É N†°Ò Gdò… cÉ¿eƒDgqÓk d«μƒ¿ QF«ù¢ GCS°ÉbØá GCHôT°«qá WôGH∏ù¢ GŸÉQhf«qá, hdμø’YàÑÉQGä hJóNqÓä eø gæÉ hgæÉ∑ ⁄ jü°π GE¤ G’CS°≤Ø«qá.hGE¿ fæù°≈ aÓ fæù°≈ GdôgÑÉ¿ GdÑÉf«qÚ Gdòjø GeàÉRhG HÉd؆°«∏áhGdæû°É•, hbó YôaæÉgº hgº G’BHÉA GCf£ƒf«ƒS¢ RY«Î hGHôGg«º

N†°Ò hjƒS°∞ fi؃® hHôfÉQOhS¢ MÑ≤ƒ¥.

eôGMπ géôI GCHæÉA {HÉ¿z GEd≈ HÓO G’ZàôGÜGd¡éôI g» eù°ÉCdál dÑæÉf«qá Jn£É∫ cπs H∏óI ‘ dÑæÉ¿, hbó HóGCä Gd¡éôI

GdÑÉf«qá H©ó G◊ôÜ Gd©ÉŸ«qá G’Ch¤ heôqä HãÓç eôGMπ: GŸôM∏á G’Ch¤ ‘ Gd©û°ôjæÉä GE¤ GCeÒcÉ hGCS°ÎGd«É.GŸôM∏á GdãÉf«á ‘ Gÿªù°«æÉä GE¤ GCS°ÎGd«É.GŸôM∏á GdãÉdãá H©ó G◊ôÜ G’Cg∏«qá Gd∏ÑæÉf«qá S°æá 5791.

gòG hJù°à≤£Ö GCS°ÎGd«É Gd«ƒΩ GCcÌ GCHæÉA {HÉ¿z GŸ¨ÎHÚ, hJ†°ºqG÷Éd«á GdÑÉf«qá a«¡É GCcÌ eø Nªù°á GB’± fù°ªá.

QLÉ’J¡É Gdªóf«qáeø QLÉ’J¡É GŸóf«qá GŸôMƒΩ Gdù°ØÒ S°∏«º jƒS°∞ JÉHâ Gdò… QMπGE¤ Of«É GdôÜq ‘ G◊ÉO… hGd©û°ôjø eø “ƒR 2102, hS°àÑ≤≈ PcôG√GCHó Gdógô ŸÉ Jnë∏q≈ H¬ eø U°ØÉäm Mª«óI M«å bÉ∫ a«¬ GCMó ReÓF¬Gdù°ØôGA: {GEf¬ S°ØÒ G’BOe«qá hJ∏«≥ H¬ GŸû°«îáz. GEV°Éaák GE¤ GdμãÒ

eø G’CS°ªÉA ‘ GdƒWø hGŸ¡éô hbó Ÿ©ƒG ‘ ›É’ä Gd£qÖ hGÙÉeÉIhGdù°«ÉS°á hG’EOGQI. hdμÌI G’CS°ªÉA jü°©oÖo J©óGOgÉ. cªÉ GT°à¡ôä{HÉ¿z Ãëμªà¡É, GEP cÉ¿ eôcõ GÙμªá ‘ GdÑÎh¿ T°àÉAk h‘ {HÉ¿z

U°«ØkÉ.hJØÉNô {HÉ¿z H©ÓbÉJ¡É Gdà» Œª™ GCHæÉA Hû°ô… HõZôJÉ, ’C¿q GCHæÉAgÉJôH£¡º U°∏á GŸƒOqI hG’EMÎGΩ dμπq YÉFÓä RZôJÉ hHû°ô…. hŸqÉ hb™dÑæÉ¿ –â Mμº GŸà£ôq± G’CLæÑ», cÉ¿ jƒS°∞ H∂ côΩ GŸ©ÉQV¢G’Ch∫ d¡òG G◊μº. aÉLઙ H£π dÑæÉ¿ e™ RYªÉA Hû°ô… GBfòG∑ ‘H∏óI {HÉ¿z hbôqQhG fiÉQHá G◊Écº G’CLæÑ» hdƒ cÉ¿ eù°«ë«vÉ.hH©ó MÉOKá GEgó¿, gÖq aôj≥l eø T°ÑÉÜ RZôJÉ hHû°ô… hQa†°ƒGG’fü°«É´ dÓCeô GdƒGb™ hGÿÓ± HÚ G’ENƒI, aÉLઙ GCcÌ eø eÄáRZôJÉh… hHû°ôqGÊ ‘ Ojô eÉQ jƒS°∞ {HÉ¿z GdàÉH™ d∏ôgÑÉf«qá Gd∏ÑæÉf«qáGŸÉQhf«qá hPd∂ YªÓk d∏ƒaÉ¥.bÉ∫ Gdû°ÉYô GCOhf«ù¢ Yæó eôhQ√ ‘ b†°ÉA Hû°ô…:{cæâ GCQi G÷ªÉ∫ Áù°í Hû°Ø૬ Gd¨ÑÉQ Gdò… JμóqS°¬ G’CjÉΩ Y∏≈

Lù°ó GŸÉOI, hGCQi c«∞ Áμø GC¿ J¨ù°π jó GŸμÉ¿ hL¬ GdàÉQjïz.

{HÉ¿z, ‘ 62GCjÉQ 3102HÉOhGÊ Hû°ÉQI

Baldat fi kadaa 40-41:test 6/27/13 9:18 AM Page 1

Page 42: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

24Iةبجلا ايارم

e≤É∫

حورلا تامالع نم

RGQ “ãÉ∫ Gdù°«qóI Gd©òQGA GCΩq GdæƒQ eæ£≤àæÉ HàÉQjï 62h72GCjÉQ 3102,aμÉ¿ YôS¢ Gdù°ªÉA Y∏≈ G’CQV¢.

GS°ªëƒG ‹ GCjq¡É G’CMÑqÉA GC¿ GCYÑqô dμº Yø T°©ƒQ… ‘ gò√ GŸæÉS°ÑáGdù°©«óI hGBeÉ‹ Ãù°à≤Ñπ GEÁÉÊ hGYó.

Gfà¶ôfÉ GCeqæÉ Gd©òQGA c» Jü°π GE¤ HƒqGHá Hû°ô… MƒG¤ Gdù°ÉYàÚ, ’C¿qd≤ÉAGJ¡É e™ GŸƒDeæÚ ‘ GŸæÉW≥ G’CNôi cÉfâ MÉa∏á. cÉfâ GCLƒGAGŸæà¶ôjø G◊Ée∏Ú GdƒQhO hG’BeÉ∫ hGdü°∏ƒGä bôjÑá eø Gdù°ªÉA, a∏ºjoã桺 Wƒ∫ G’fà¶ÉQ, h’ MôGQI Gdû°ªù¢, h’ Gdƒbƒ± Gd£ƒjπ Y∏≈ bÉQYáGd£ôj≥ eø Gdà©ÑÒ Yø aôM¡º GdμÑÒ H¡ò√ GdõjÉQI GdàÉQjî«qá. ŸqÉhU°∏â Gd©òQGA e™ GdƒGaójø, Y∏nâ GdõZÉQjó hGd¡àÉaÉä, hJü°ÉYóGdÑîqƒQ MØÉhIk HÉd†°«∞ GdμôË Gd©õjõ GŸª«qõ. gàØâ Hû°ô… Hμπq GCHæÉF¡É,hcÉfƒG HÉŸÄÉä, e™ cπq GŸæà¶ôjø e©¡º eø GCHæÉA GŸæ£≤á, eôMqÑák HÉCeqæÉGd©òQGA Gd≤ÉOeá GEd«æÉ, aØàëæÉ d¡É H«ƒJæÉ, hcæÉFù°æÉ, hb∏ƒHæÉ, dàóNπGEd«¡É Hóh¿ GS°àÄòG¿, ’Cfq¡É GCeqæÉ, hGCNàæÉ, hQS°ƒdàæÉ GE¤ Gdù°ªÉA, hT°Ø«©àæÉGCeÉΩ GHæ¡É GdƒM«ó.

eû°«æÉ e©kÉ ‘ Gd£ôj≥ e¡∏q∏Ú, aôMÚ, eôfqªÚ, hJòcqôä ‘ M«æ¡ÉU°ÉMÖ GŸõGeÒ Gdò… j≤ƒ∫: {eÉ GCMÖq eù°Écæ∂ jÉ QÜq G÷æƒO, Jû°àÉ¥hJòhÜ fØù°» GE¤ OjÉQ GdôÜq. b∏Ñ» hLù°ª» joôfqªÉ¿ dÓEd¬ G◊»qz )eõ48: 2-3(. cªÉ PcqôÊ GCMó GdƒGbØÚ H≤ôH» HÉŸôqI G’Ch¤ Gdà» RGQäa«¡É Gdù°«qóI Gd©òQGA Hû°ô… S°æá 4591, hcº cÉ¿ GS°à≤ÑÉd¡É GCj†°kÉY¶«ªkÉ ‘ Pd∂ Gdƒbâ.

eû°nâ GŸù°ÒI fëƒ Gdμæ«ù°á heû°≈ e©¡É GŸƒDe惿, h‘ b∏Ö cπq e桺–«qá fiÑqá cÑÒI dÓCΩq GdμÑÒI. ŸqÉ hU°∏æÉ GE¤ cæ«ù°á Gdù°«óI ‘ Hû°ô…,

hGEPG H¡É bó Zü°qâ HÉdƒGaójø GEd«¡É hHÉŸü°∏qÚ, Y∏≈ GdôZº eø S°©à¡É.cæâo GCQi NÓ∫ Gd≤óqGS¢ Gdôqhì joôaô± aƒ¥ QhDhS¢ GŸü°∏qÚ, hGd©òQGAJÑàù°º d¡º e©ÑqôI Yø aôMà¡É HÉd∏≤ÉA GŸª«qõ, hJòcqôäo ‘ M«æ¬ bƒ∫

GdôÜq: {c∏qªÉ GLઙ GKæÉ¿ GCh KÓKá HÉS°ª», GCcƒ¿ ‘ eÉ H«æ¡ºz )eà≈ 81:02(, aμ«∞ GEPG GL઩æÉ Mƒ∫ GCeq¬ Gd©òQGA?

eû°¡ó Gd©ôS¢ Gdò… GS°à≤Ñ∏æÉ H¬ Gd©òQGA ‘ Hû°ô…, YÉO d«àμôqQ ‘ cπqH∏óI eø H∏óGä eæ£≤àæÉ Gd©õjõI, hcªÉ cÉ¿ GdƒGaóh¿ HÉŸÄÉä ‘ Hû°ô…,

gμòG cÉfƒG ‘ e¨ô G’CMƒ∫, h⁄ joã桺 Yø aôì Gd∏≤ÉA Wƒ∫ G’fà¶ÉQ.

GCjq¡É G’CMÑqÉA,

cÉfâ aôMá eæ£≤àæÉ cÑÒI HÉS°à≤ÑÉ∫ GCeqæÉ Gd©òQGA, aõQYâ ‘ f؃S°æÉGŸà©£qû°á GE¤ Gdù°μ«æá hGdù°ÓΩ WªÉCf«æák haôMkÉ. jo©Ñqô gòG G’S°à≤ÑÉ∫

Yø ŒòqQfÉ ‘ G’EÁÉ¿, hJ©∏q≤æÉ HÉd©òQGA, hGd≤óqjù°Ú, hHÉEQK¡º G’EÁÉÊGdãªÚ.

f©º, c«∞ ’ hfëø GCHæÉA gƒD’A Gd≤óqjù°Ú, hGCgπ eójæࡺ, hfØàîôHòd∂, hGK≤ƒ¿ GC¿q bôHæÉ e桺 gƒ Gd£ôj≥ Gdò… j≤ƒOfÉ GE¤ GŸ∏μƒä.

RjÉQI Gd©òQGA dæÉ GCT°©∏â ‘ b∏ƒHæÉ T°ƒbkÉ GE¤ Gdù°ªÉA, hJôS°qîkÉ HÉEÁÉfæÉGdò… H¬ hGL¡æÉ T°àq≈ GCfƒG´ Gdü°©ƒHÉä hGdàëóqjÉä, hH¬ Gfàü°ôfÉ, hH¬f≤ƒi hfà¨∏qÖ Y∏≈ bƒi Gdû°ôq, ’CfqæÉ {GCbƒjÉA hbÉOQh¿ Y∏≈ –ªqπ cπq T°»AHÉdò… jo≤ƒqjæÉz Y∏≈ eÉ j≤ƒ∫ Gd≤óqjù¢ Hƒdù¢ GdôS°ƒ∫ )‘ 4: 31(. døfîɱ eø GŸÎHqü°Ú HæÉ T°ôvG, hdø fëƒq∫ f¶ôfÉ Yø OQÜ G◊≥q, hdøfàû°Ñq¬ Ãnø ’ joû°Ñ¡æÉ S°ƒGA ‘ JÉQjî¬ GCh ‘ M†°ÉQJ¬ GCh ‘ GEÁÉf¬.

GEfqæÉ U°Éeóh¿ hU°ÉHôh¿, hfëø f©∏º GC¿q GdôÜq dø jÎcæÉ jàÉe≈ )jƒ 41:81(, hGK≤ƒ¿ GC¿q T°ØÉYá GCeqæÉ eôË Gd©òQGA, hGCΩq Gdμæ«ù°á, hT°ØÉYábóqjù°«æÉ S°à¡õΩ bƒi Gdû°ôq Y∏≈ GCfƒGY¡É, hS°ào©£«æÉ Oa©kÉ LójókG dæû°¡óGdû°¡ÉOI Gdü°ÉObá GCeÉΩ Gd∏q¬ hGdæÉS¢ ‘ gò√ GdÑ≤©á GŸÑÉQcá, GdØôjóI,GŸØ©ªá H©£ô Gd≤óGS°á.

GdóÁÉ¿, ‘ 32MõjôG¿ 3102

GŸ£ôG¿ eÉQh¿ Gd©ªqÉQ

Makal-42-43:test 6/27/13 10:45 AM Page 2

Page 43: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

I34 ةبجلا ايارم

Gdü°Øëá Gdã≤Éa«á

hS°§ Gdàëƒq’ä Gdà» GCU°ÉHâ GŸû°ô¥ HÚ Gd≤ô¿ Gdù°ÉOS¢ hGdù°ÉH™,‘ MôhÜ HÚ GdØôS¢ hH«õf£«á hHÚ H«õf£«á hGd©ôÜ, Y∏≈ eÉLôqä G◊ôhÜ eø hjπm hOeÉQ, HóGC GŸƒGQfá jàëƒqdƒ¿ U°ƒÜ dÑæÉ¿a«éઙ e©¶ª¡º a«¬, Mà≈ Gfà≤∏â GEd«¬ GdÑ£ôjôc«qá f¡ÉF«Ék ‘eæàü°∞ Gd≤ô¿ Gd©ÉT°ô, H©ó NôGÜ Gdójô G’Ch∫ ⁄ jôMπ GŸƒGQfáT°ôbÉk? ŸÉPG? ’C¿ gæÉ∑ ‡∏μá Hæ» GCe«qá hHæ» Gd©ÑÉS¢, h⁄ jôM∏ƒGT°ªÉ’k ’C¿ gæÉ∑ GEeÈGWƒQjqá H«õf£«qá. a∏º jÑ≥n GE’q G÷Ñπ Gd∏ÑæÉÊGdò… gƒ GeàóGO Ÿù°≤§ QGCS°¡º. hGd¨ôÜ, HëôGk, GdÑëô, Gdò…S°«óYƒgº GEd«¬ aÒM∏ƒ¿, M«ãªÉ QMπ Gdù°Éd؃¿ Y∏≈Gdù°ÉMπ eø bÑ∏¡º, GE¤ QhOhS¢ hbÈU¢ heÉd£á aÉChQhHÉaÉCeÒcÉ, ‘ géôI eù°àªôqI ⁄Jæà¬p Mà≈ G’B¿ aü°ƒd¡É. ON∏ƒG dÑæÉ¿ JÉH©Ú V°Øɱ Gd©ÉU°» Mà≈ eæÑ©¬ ‘Gd©ÉU°», Mà≈ hU°∏ƒG GE¤ Gd¡ôeπ. heø gæÉ∑ Jù°∏q≤ƒGG÷Ñπ aù°μæƒG LôhO√ Gd©Éd«á GŸ¡ª∏á GE’q eø H©†¢eƒGb©¡É GdμÈi, cÉ÷Ñqá hHû°ô… hGEgó¿, hS°μæƒGGCj†°Ék hS°£¬, aÉNà∏£ƒG gæÉ∑ HÑ©†¢ S°μÉf¬ eø bôicÉfâ eÉCgƒdá Ãù°«ë«Ú eã∏¡º. h⁄ jμø jØü°∏¡ºYªø jù°ªqƒ¿ Gd«ƒΩ G’CQKƒPcù°«Ú, ’ Gd∏¨á, Gdà» g»Gdù°ôjÉf«qá GŸû°Îcá, h’ Gd©ô¥, a¡º T°©Öl hGMó, h’Gd£≤ƒS¢ Gdójæ«qá, a¡» fØù°¡É, h’ Gd©≤«óI a¡»

N∏≤«óhf«qá, GE’q eÉ jà©∏q≥ HÉŸû°μ∏á Gdà» eÉ HôMâ ‘ Pd∂Gdõeø ZÉe†°á: eû°μ∏á GŸû°«Äá hGŸû°«ÄàÚ ‘ GŸù°«í.h⁄ Á†¢p Gd≤ô¿ GdàÉS°™ GE’q hGŸƒGQfá bó GeàóhG LæƒHÉk

aù°μæƒG LÑÉ∫ Môeƒ¿ GCh LÑπ Gdû°«ï, GEPG U°íq eÉ bÉ∫GCMó GŸƒDQNÚ GŸù°∏ªÚ eø Pd∂ Gd©ü°ô. hY∏≈ cπ MÉ∫a¡º ‘ Gd≤ô¿ G◊ÉO… Yû°ô, Mù°Ö Gdæü°ƒU¢ Gdà» Jôc¡É eƒDQNƒGdØô‚á, jù°μ惿 鶪¡º ‘ eæÉW≥ G÷Ñqá hGdÑÎh¿ hLÑ«π,a¡º ‘ G÷ÑÉ∫ GŸû°ôaá Y∏≈ Gdù°ÉMπ, HÚ YμÉQ hf¡ô GHôGg«º.aÉ÷ªÉYá GCJƒG Wôjójø T°ôjójø YôGI, H©óeÉ fo¡ÑƒG hS°o∏уG hV°oôHƒGhgoóqeâ U°ƒGe©¡º hOocqâ e≤ÉeÉJ¡º, Hù°ÑÖ GdØÏ eø G’CYôGÜhM«∞ Gdù°∏£É¿, cªÉ j≤ƒ∫ GŸƒDQñ GŸù°©ƒO…: {hGŸƒGb™ Gdà» S°μæƒgÉ

‘ G÷ôhO cÉfâ GChcÉQGk d∏ü°≤ƒQ GCh e¨ÉhQ d∏ƒMƒT¢, GE’q ‘ H©†¢GCeμæà¡É. h⁄ j≤ôGC GCMól ‘ JÉQjï eÉ, GCf¡º LÉhDhG aÉ–Ú GCh ZÉU°ÑÚ,Hπ LÉhDhG eû°ôqOjø, ⁄ jμø Gd©É⁄ M«æòG∑ j≤àÑ∏¡ºz. h’Cf¡º GCMÑqƒGG◊ôjqá, GYàü°ªƒG ‘ e©Ébπ U°©Ñá GŸæÉ∫, M«å cÉ¿ j©àü°º GCj†°Ék

GŸôOI Gd©ü°ÉI. hgº ŸqÉ J¨∏¨∏ƒG ‘ cù°ôhG¿ ‘ Gd≤ô¿ GÿÉeù¢ Yû°ô,cÉfâ cù°ôhG¿ T°Ñ¬ aÉQZá eø Gdù°μÉ¿ H©ó GC¿ GCHÉO GŸ∏∂ G’CT°ô±hGŸ∏∂ GdæÉU°ô LªÉYá Gdæü°ÒjÚ hGdóQhR, aÉCL∏ƒgº Yø GŸ≤ÉW©á

hGCM∏qƒG fi∏q¡º bƒeÉk eø GdÎcªÉ¿ b∏«∏» Gd©óO S°ààμƒq¿ e桺 GEeÉQIHæ» Yù°É±. a«éó Gd©ù°Éa«qƒ¿ GŸƒGQfá Y†°óGk d¡º a«©Éjû°ƒgºHÉCeÉ¿. Kº eø cù°ôhG¿ GeàóqhG GE¤ GŸÏ hGdû°ƒ±, d∏≤ÉA GCeôGAGBNôjø gº: GŸ©æ«Ú GdóQhR hGdû°¡ÉH«Ú Gdù°æqá, a∏º jÉCJƒG gæÉ∑GCLÒjø, Hπ e©∏ª» RQGYá, GCJ≤æƒgÉ ‘ GdôgÑÉf«qá eø ‡ÉQS°ÉJ¡ºGEjÉgÉ ‘ GCYÉ‹ G÷ôhO Gd≤ÉM∏á. aÉdÑ£ôjô∑ LôLù¢ YªÒI jμàÖdØîô Gdójø càÉHÉk j©∏qª¬ a«¬ c«∞ Jü°£∏í G’CQGV°» hc«∞ JÑæ≈Gd≤æƒGä hc«∞ Œôq GŸ«É√, hdμ桺 GS°àªôhG LªÉYá a≤ÒI Wƒ∫

Yü°ƒQgº ’ S°æó d¡º h’ e©Ú GE’q Yô¥ G÷ÑÚ. hGE¿q GCeôq eÉ jƒGL¬GdÑÉMå ‘ GBKÉQ JÉQj gƒ fóGAGä G’S°à¨ÉKá, j£∏≤¡É GdÑ£ÉQcáGŸƒGQfá GE¤ GCMÑÉQ QheÉ he∏ƒ∑ aôfù°É, aÒS°π d¡º GdÑÉHÉ K«ÉHÉk

d∏ü°ÓI hbó J¡ôqGCä Mo∏nπo Gdμ¡æƒä Y∏≈ H£ÉQcࡺ, GCh joôS°π GChGÊGd≤ôHÉ¿ ’C¿ cƒDhS¢ Gd≤ôHÉ¿ eø Nû°Ö. GCh ojôS°π dƒjù¢ GdôGH™ Yû°ôGCd∞ bôT¢ d∏Ñ£ôjô∑ Gdóhj¡» e™ GCd∞ {JôH«í Lª«∏áz d«ù°à£«™GdÑ£ôjô∑ GC¿ jù°àØ∂q côS°«q¬ ‘ bæƒHÚ, Gdò… GCU°Ñí Qg«æá. GCh GC¿jàóNqπ Gd©Égπ GdØôfù°» dói Re«∏¬ hU°ój≤¬, S°∏£É¿ GdÑÉÜ Gd©É‹,dÒa™ Yø GdÑ£ôjô∑ G◊«∞ GCh GdÑ∏ü¢, cªÉ j≤ƒ∫ Gdóhj¡», hgƒGdò…bÉS¢ eÉ bÉS¢ eø GdÑ∏ü¢, Mà≈ YoóΩ GdƒQ¥, dμàÉHá eÉ jéƒ∫

‘ Y≤∏¬ GdμÑÒ eø GCaμÉQ hGCNÑÉQ hGCS°ôGQ...

jàÑ™

نطولاو ضرألا هاجت ةينوراملاG’CÜ e«û°É∫ MÉj∂

Makal-42-43:test 6/27/13 10:45 AM Page 1

Page 44: ü Mª » ∏ j E G P É à ° S C ’ G áq éÑ d ä G É j ó ∏ H O É ë ... · 2 G’ E aààÉM« q á 3: á ∏ H É e≤ «â ° T ó M á j ó ∏ H ¢ ù « F Q » °

Covers:test 6/27/13 9:22 AM Page 2