TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό ... · Ενημερωτικό...

of 35 /35
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Embed Size (px)

Transcript of TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό ... · Ενημερωτικό...

 • ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

  TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚΕνημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

 • 1

  Σελίδα

  ΣτοιχείαγιατηνΕταιρεία 4

  ΓενικέςΠληροφορίες 6

  ΟικονομικάΣτοιχεία 11

  ΦορολογικόΚαθεστώς 12

  ΕνημερωτικόδελτίοΑμοιβαίουΚεφαλαίου

  TRITONΑναπτυξιακόΜετοχώνΕσωτερικού 13

  ΕνημερωτικόδελτίοΑμοιβαίουΚεφαλαίου

  TRITONAmericanEquityΜετοχικόΕξωτερικού 17

  ΕνημερωτικόδελτίοΑμοιβαίουΚεφαλαίου

  TRITONΠανευρωπαϊκόΜετοχικόΕξωτερικού 20

  ΕνημερωτικόδελτίοΑμοιβαίουΚεφαλαίου

  TRITONΜικτό 23

  ΕνημερωτικόδελτίοΑμοιβαίουΚεφαλαίου

  TRITONΕισοδήματοςOμολογιώνΑναπτυγμένωνΧωρών 27

  ΕνημερωτικόδελτίοΑμοιβαίουΚεφαλαίου

  TRITONΑμοιβαίοΚεφάλαιοΧρηματαγοράςΚυμαινόμενηΚΑΕ 31

  Περιεχόμενα

 • 3

  Ενημερωτικό Δελτίο

  Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON

  ΠαρακαλούμεπρινπροχωρήσετεσεεπένδυσησταΑμοιβαίαΚεφάλαιατηςΕταιρείαςμας

  ναδιαβάσετεπροσεκτικάτοΕνημερωτικόΔελτίο,τουςΚανονισμούς,τιςΒασικέςΠληροφορίες

  γιαΕπενδυτέςκαιτηντελευταίαΈκθεσηπουβρίσκονταιστασημείαδιάθεσης.

  Oικανονισμοίπεριλαμβάνουνμεταξύάλλωντονεπενδυτικόσκοπό,τιςαμοιβέςκαιταέξοδα

  καθώςκαιτιςπρομήθειεςσυμμετοχήςκαιεξαγοράςτωναμοιβαίωνκεφαλαίωνμας.

  AMOIBAIA KEΦAΛAIA TRITON

  Διαχρονική Eπενδυτική Aξία

  ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:832401000

  Θεματοφύλακας:HSBC FRANCE, Υποκατάστημα Αθήνας

  ΤοπαρόνΕνημερωτικόΔελτίομαζίμετουςΚανονισμούςτιςΒασικέςΠληροφορίεςγιαΕπενδυτέςτωναμοιβαίωνκεφαλαίωνTRITONκαιτηντελευταίαΕτήσιαήΕξάμηνηΈκθεση

  αποτελείτοπλήρεςΕνημερωτικόΔελτίο

 • 4

  Επωνυμία: ΤΡΙΤΩΝASSETMANAGEMENTΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΙΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣΑΜΟΙΒΑΙΩΝΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

  Διακριτικός Τίτλος: TRITONASSETMANAGEMENTΑ.Ε.Δ.Α.Κ.

  ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:: 832401000

  Διεύθυνση: Βαλαωρίτου15,10671Αθήνα

  Αρ. Αδείας Ε.Κ.: 76/26.03.1991

  Αρμόδια Εποπτική Αρχή : ΗΕπιτροπήΚεφαλαιαγοράς(Κολοκοτρώνη1&Σταδίου,10562Αθήνα)

  Διάρκεια: Εξήντα(60)έτηαπότηννόμιμησύστασήτης

  Σκοπός: Σκοπόςτηςεταιρίαςείναιηδιαχείρισηενόςήπερισσοτέρωναμοιβαίωνκεφαλαίων,σύμφωναμετιςδιατάξειςτουΝ.4099/2012όπωςισχύει

  Αμοιβαία Κεφάλαια TRITONΑναπτυξιακόΜετοχώνΕσωτερικού

  Υπό Διαχείριση: TRITONAmericanEquityΜετοχικόΕξωτερικού

  TRITONΠανευρωπαϊκόΜετοχικόΕξωτερικού

  TRITONΜικτό

  TRITONΕισοδήματοςOμολογιώνΑναπτυγμένωνΧωρών

  TRITONΑμοιβαίοΚεφάλαιοΧρηματαγοράςΚυμαινόμενηςΚΑΕ

  Μετοχικό Κεφάλαιο: Έναεκατομμύριοδιακόσιεςχιλιάδεςευρώ(€1.200.000)ολοσχερώςκαταβεβλημένο

  Mετοχές: Σαράνταχιλιάδες(€40.000)ονομαστικέςμετοχέςονομαστικήςαξίαςτριάνταευρώ(€30)ηκάθεμία

  Mέλη Δ.Σ και θητεία: Τρία(3)μέλημεδιετήθητεία

  Εταιρική Χρήση: 1ηΙανουαρίουέως31Δεκεμβρίουεκάστουέτους

  Σύνθεση Διοικητικού ΑθανάσιοςΤούλης-Α΄ΓενικόςΔιευθυντής,Πρόεδρος

  Συμβουλίου: ΑλέξανδροςΜαγκλάρας-Β΄ΓενικόςΔιευθυντής,Αντιπρόεδρος

  ΔημήτριοςΠαναγιώτου-Μέλος

  Ελεγκτές: GrantThornton

  Θεματοφύλακας: HSBCFRANCE,ΥποκατάστημαΑθήνας

  Μεσογείων109-111,Αθήνα11526

  Στοιχεία της Εταιρείας

 • 5

  Διοικητικά Στελέχη:

  Γενικοί Διευθυντές: ΑθανάσιοςΤούλης/ΑλέξανδροςΜαγκλάρας

  Διευθυντής Επενδύσεων Α/Κ: ΑλέξανδροςΜαγκλάρας

  Διεύθυνση Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων: ΔημήτριοςΠαναγιώτου& ΣτυλιανόςΘεοδωρόπουλος

  Διεύθυνση Πωλήσεων: ΑικατερίνηΜαρμαρά

  Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών: ΜιχαήλΠλαδέλης

  Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης: ΑθανάσιοςΤούλης

  Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου: ΒασιλικήΝτίκου

  Επενδυτική Eπιτροπή Α/Κ: ΑλέξανδροςΜαγκλάρας

  ΕλένηΠαπαλεξανδροπούλου

  ΑθανάσιοςΣκουργιάς

  Μετοχική Σύνθεση: Ιωάννης-ΣωτήριοςΒεζανής100%

  Nομικό Πλαίσιο:

  ΗλειτουργίατωνΑμοιβαίωνΚεφαλαίωνδιέπεταιαπότοΝόμο4099/2012,όπωςκάθεφοράισχύεικαιτιςσχετικέςαποφάσειςτηςΕπιτροπήςΚεφαλαιαγοράςγιαταΑμοιβαίαΚεφάλαιακαιτιςΕταιρείεςΔιαχείρισηςαυτών.

  Έντυπα-Ενημερωτικά:

  ΔιατίθενταισταγραφείατηςTRITONASSETMANAGEMENTΑΕΔΑΚ(Βαλαωρίτου15,Αθήνα,TK10671,Τηλ.:2165001800,Fax:2103643855)στουςΑντιπροσώπουςκαιΔιαμεσολαβητέςμας.Επίσης,πληροφορίεςαναγράφονταικαιστηνιστοσελίδαμαςwww.triton-am.com.

  Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων:

  ΛειτουργείστηνέδρατηςΕταιρίας.Εξετάζειτυχόνπαράπονακαικαταγγελίεςκαιαπαντάεγγράφωςεντόςεύλογουχρονικούδιαστήματος.

 • 6

  Τααμοιβαίακεφάλαιαείναιμιαομάδαπεριουσίαςπουαποτελείταιαπόκινητέςαξίες,μέσαχρηματαγοράςκαιμετρητάκαι τηςοποίας ταστοιχείαανήκουνεξ΄αδιαιρέτουσεπολλούςμεριδιούχους.Τααμοιβαίακεφάλαιαδεν αποτελούν νομικό πρόσωπο και οι μεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκωςως προςτιςέννομεςσχέσειςαπότηδιαχείρισητουκαιταδικαιώματάτουςεπίτουενεργητικούτουαπότηνΕταιρείαΔιαχείρισης.ΓιατηλειτουργίατουςαπαιτείταιάδειατηςΕπιτροπήςΚεφαλαιαγοράςσύμφωναμετιςδιατάξειςτουΝ.4099/2012.ΟιμεριδιούχοιδενευθύνονταιγιαπράξειςήτυχόνπαραλείψειςτηςΕταιρείαςΔιαχείρισης.Τοενεργητικότουαμοιβαίουκεφαλαίουδιαιρείταιανάπάσαστιγμήσείσηςαξίαςονομαστικάμερίδιαήεφόσονταμερίδιατουαμοιβαίουκεφαλαίουδενείναιεισηγμένασεοργανωμένηαγοράσύμφωναμετοάρθρο88τουΝ.4099/2012καισεονομαστικάκλάσματαμεριδίου.

  1.1 Νομική Φύση του Δικαιώματος του Μεριδίου

  ΗνομικήμορφήτουείδουςτουδικαιώματοςπουαντιπροσωπεύειτομερίδιοΑμοιβαίουΚεφαλαίουδιακρίνεται:

  Σεεμπράγματοδικαίωμασυγκυριότηταςεπίτωνκατ’ιδίανστοιχείωντουενεργητικούτουΑμοιβαίουΚεφαλαίουπουαφορούνκινητέςαξίες(μετοχές,ομόλογα,ομολογίεςκλπ.,στοιχείαδεκτικάεμπράγματουδικαιώματος).

  Σεενοχικόεπίτωνστοιχείωντουενεργητικούπουαφορούντραπεζικέςκαταθέσειςκαιαπαιτήσεις.ΤαανωτέρωδικαιώματαασκούνταιαπότηνΑ.Ε.Δ.Α.Κ.πληντηςκατοχήςτωνενσώματωνκινητώναξιών,ηοποίαασκείταιαπότοΘεματοφύλακα.ΟμεριδιούχοςέχεικατάτιςδιατάξειςτουνόμουδικαίωμααπολήψεωντωνπροσόδωντουΑμοιβαίουΚεφαλαίουκαιεξαγοράςτωνμεριδίωντουαπότηνΑ.Ε.Δ.Α.Κ.

  1.2 Διαδικασία έκδοσης και μεταβίβασης μεριδιών - Διάθεση Mεριδίων

  ΓιατησυμμετοχήστοΑμοιβαίοΚεφάλαιο,οενδιαφερόμενοςσυμπληρώνεικαιυποβάλειτηναίτησησυμμετοχήςπου του παρέχει η Εταιρία Διαχειρίσεως ή ο Αντιπρόσωπος / Διαμεσολαβητής της Εταιρίας Διαχειρίσεως,διασφαλίζεται η ταυτοποίηση των στοιχείων του, του χορηγείται το έντυπο «Βασικές Πληροφορίες για τουςΕπενδυτές»καικαταβάλλειστονΘεματοφύλακατοσύνολοτηςαξίαςτωνμεριδίωνπουεπιθυμείναεπενδύσεισεμετρητά.ΗσυμμετοχήστονΟΣΕΚΑαποδεικνύεταιμε τηνκαταχώρησητωναντίστοιχωνμεριδίωνκαι τωνστοιχείωντουδικαιούχουήτωνδικαιούχωντουςσεειδικόηλεκτρονικόαρχείοτηςεταιρείαςδιαχείρισης.ΜετάτηναποδοχήτηςαίτησηςαπότηνΕταιρίαΔιαχειρίσεως,ηέκδοσητωναντιστοιχούντωνμεριδίωνγίνεταιμεβάσητηναξίατουμεριδίουτηνημέραςυποβολήςτηςαιτήσεωςαποκτήσεωςτωνμεριδίων,υπότηνπροϋπόθεσηότιθαέχεικαταβληθείολοσχερώςστοΘεματοφύλακαηαξίατωνμεριδίωνΗσυμβατικήμεταβίβασητωνμεριδίωνεπιτρέπεταιμόνομεταξύσυζύγωνήσυγγενώνπρώτουκαιδεύτερουβαθμού.Ημεταβίβασηκαταχωρείταιστοειδικό ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η σύσταση ενεχύρου επί μεριδίων προϋποθέτεισχετικήκαταχώρισητηςπράξηςστοειδικόηλεκτρονικόαρχείοτηςΕταιρίαςΔιαχειρίσεως.ΗκοινοποίησητουδικαιώματοςτουενεχυρούχουδανειστήδιενεργείταιμεαίτησήτουπροςτηνΕταιρείαΔιαχειρίσεωςγιαεξαγοράτωνμεριδίων,οπότεεφαρμόζονταιοιδιατάξειςτωνπαραγράφων1και2τουάρθρου3τουα.ν.1818/1951καιτωνάρθρων1244επ.τουΑστικούΚώδικα.ΟιδιατάξειςτουΝ.5638/1932«περίκαταθέσεωςειςκοινόνλογαριασμόν»εφαρμόζονταιαναλόγωςκαιεπίμεριδίωνΑμοιβαίουΚεφαλαίου.

  Tαμερίδιατωναμοιβαίωνκεφαλαίωνμαςδιατίθενταιαπό:

  1. TακεντρικάγραφείατηςTRITONASSETMANAGEMENTΑEΔAK,Bαλαωρίτου15,10671Aθήνα.

  2. TουςAντιπροσώπουςκαιΔιαμεσολαβητέςτηςTRITONASSETMANAGEMENTΑEΔAK.

  HεταιρείαδύναταινααρνηθείτηναίτησησυναλλαγήςαπόπελάτηηοποίαμπορείναέρχεταισεσύγκρουσημετυχόνκυρώσειςήκαιπεριορισμούςπουέχουνεκδοθείαπόκράτημέλητηςEυρωπαϊκήςKοινότηταςήαπόδημόσιουςκαιδιεθνείςοργανισμούςήεάνδενπροσκομισθείτοσύνολοτωνκατάπερίπτωσηαπαιτουμένωναπότονόμονομιμοποιητικώνεγγράφωνήαπαιτούμενωνπληροφοριώνγιακάθεδικαιούχο(Ν.4557/2018καισχετικέςαποφάσειςτηςΕπιτροπήςΚεφαλαιαγοράς).

  Γενικές Πληροφορίες

 • 7

  ΤααμοιβαίακεφάλαιατηςTRITONASSETMANAGEMENTΑΕΔΑΚδενπροσφέρονταιπροςπώλησηήδιανομήσεπρόσωπατωνΗνωμένωνΠολιτειώνΑμερικήςσύμφωναμετοόσαορίζειηFATCA(USpersons).Γιαπαράδειγμα,γιατονπεριορισμόαυτόπρόσωπαΗνωμένωνΠολιτειώνΑμερικήςθεωρούνταιοιπολίτεςΗ.Π.Α,οιπολίτεςΗ.Π.Α.μεδιπλήυπηκοότητα,οικάτοχοιπράσινηςκάρταςπουδιαμένουνστιςΗ.Π.Α.,ταπρόσωπαπουδιαμένουνγιαεργασίαγιαεκτεταμένηπερίοδοστιςΗ.Π.Α.,επιχειρήσειςπουέχουνσυσταθείκαιυπόκεινταιστηνομοθεσίατωνΗ.Π.Α.καθώςκαιεπενδυτικοίλογαριασμοίυπόδιακριτικήήμηδιαχείρισηπουτηρούνταιαπόχρηματοπιστωτικόοργανισμότωνΗ.Π.Α.ήμη,γιαδικαιούχουςπουείναιπρόσωπατωνΗ.Π.Α.

  TαπροσωπικάστοιχείατουΕπενδυτήαποτελούνστοιχείαΑρχείουδεδομένωνπροσωπικούχαρακτήρακαιαντικείμενοεπεξεργασίαςαπότηνΑΕΔΑΚ,μεσκοπότηνεκτέλεσητηςσύμβασης,τηνεφαρμογήτωνδιατάξεωντηςκείμενηςνομοθεσίας,τηνπροώθησητωνπροϊόντωντηςΑΕΔΑΚστονΕπενδυτή,τηνπαρακολούθησητηςσυναλλακτικήςσχέσηςμεαυτόνκαιτηνπροστασίατωνσυναλλαγών.Επίσης,ταωςάνωδεδομέναπροσωπικούχαρακτήρατουΑρχείουθαδιαβιβάζονταιστιςκατάτιςνομοθετικέςκαικανονιστικέςδιατάξειςαρμόδιεςεποπτικές,φορολογικέςκαιδικαστικέςαρχές, σεσυνεργαζόμενες εταιρίες μηχανογραφικώνεφαρμογών,έντυπηςπληροφορικής,σεσυνεργαζόμεναχρηματοπιστωτικάιδρύματακαισυνδεδεμένεςεταιρίες.Τέλος,οΕπενδυτήςέχειδικαίωμαενημέρωσης,πρόσβασηςστοΑρχείοκαιδιατύπωσηςαντιρρήσεωνωςπροςταδεδομέναπουτοναφορούνατομικά.ΟΕπενδυτήςδίδειτηρητήκαιανεπιφύλακτησυγκατάθεσήτουνααποτελέσουνταωςάνωδεδομέναπροσωπικούχαρακτήρααντικείμενοεπεξεργασίαςκαιηΑΕΔΑΚναχορηγήσειδικαίωμαπρόσβασηςστουςωςάνωαναφερόμενουςαποδέκτες.

  1.3 Eξαγορά Mεριδίων

  Για την εξαγορά μεριδίων, ο μεριδιούχος συμπληρώνει Aίτηση Eξαγοράς που του παρέχει η AEΔAK. Hτελευταίαδιασφαλίζειτηνταυτοποίησητωνστοιχείωντουμεριδιούχουκαικαταβάλλειτηναξίατωνμεριδίωνπουεξαγοράζονταιμέσασεπέντε(5)εργάσιμεςημέρεςαπότηνημέραυποβολήςτηςαίτησηςκαιπαράδοσηςτωντίτλωνμεριδίωνστηνAEΔAK.Ηεξαγοράτωνμεριδίωνείναιυποχρεωτικήόταντοζητήσειομεριδιούχος.Ταμερίδιαεξαγοράζονταιστηντιμήεξαγοράςμεριδίωντηςημέραςυποβολήςτηςαίτησηςτουμεριδιούχουγιατηνεξαγορά.Η τιμή αυτή προσδιορίζεται με βάση την αξία του μεριδίου της ίδιας ημέρας.ΗΕταιρίαΔιαχειρίσεως έχει τοδικαίωμα,σεεξαιρετικέςπεριπτώσεις,όταντοεπιβάλλουνοιπεριστάσειςκαιότανεπιβάλλεταιπροςτοσυμφέροντωνμεριδιούχωνκαιμεπροηγούμενηάδειατηςΕπιτροπήςΚεφαλαιαγοράς,νααναστέλλειτηνεξαγοράμεριδίωνγιαχρονικόδιάστημαμέχριτριώνμηνών,δυνάμενοναπαραταθείγιαάλλουςτρειςμήνεςκατ’ανώτατοόριο.ΗαναστολήτηςεξαγοράςκαιηλήξηήηανάκλησήτηςαναρτώνταιστηνιστοσελίδατηςΕταιρίαςΔιαχειρίσεωςστοδιαδίκτυο.Στηνανακοίνωσητηςαναστολήςτηςεξαγοράςπροσδιορίζεταικαιτοχρονικόσημείοτηςλήξηςτης.Κατάτηδιάρκειατηςαναστολήςτηςεξαγοράςτωνμεριδίωνδενεπιτρέπεταιηυποβολήαπόμεριδιούχουςαιτήσεωνεξαγοράς.ΗΕπιτροπήΚεφαλαιαγοράςμεγνώμονατοσυμφέροντωνμεριδιούχωνΑμοιβαίουΚεφαλαίουή/καιτουεπενδυτικούκοινούκαιμεαιτιολογημένηαπόφασήτηςδύναταινααποφασίσειτηναναστολήτηςεξαγοράςτωνμεριδίωντου,οπότεκαιδενεπιτρέπεταιηυποβολήαιτήσεωνεξαγοράςαπόμεριδιούχους.Επίσης,εάνηαξίατουενεργητικούτουΑμοιβαίουΚεφαλαίουσεσχέσημετηναξίααναφοράς,όπωςαυτήπροσδιορίζεταιστονόμο,μειωθείκατά5/10ηΕπιτροπήΚεφαλαιαγοράςδύναταινααπαιτήσειαπότηνΕταιρείαΔιαχείρισηςτησύγκλησησυνέλευσηςτωνμεριδιούχωντουμεθέματηλύσητου.ΜετηντυχόναπόφασηαυτήγιασύγκλησησυνέλευσηςτωνμεριδιούχωντουΑμοιβαίουΚεφαλαίουαναστέλλεταιηεξαγοράτωνμεριδίωντου.ΕάνησυνέλευσηαποφασίσειτηλύσητουΑμοιβαίουΚεφαλαίου,τοδικαίωμαεξαγοράςτωνμεριδίωντουδεδύναταιναασκηθείπλέον.Σεαντίθετηπερίπτωσηανακαλείταιηαναστολήτηςεξαγοράςτωνμεριδίων.

  1.4 Αποτίμηση Ενεργητικού

  ΤοκαθαρόενεργητικότουΑμοιβαίουΚεφαλαίου,οαριθμόςτωνμεριδίωντου,ηκαθαρήτιμήτουμεριδίουτου,η τιμήδιάθεσηςκαιη τιμήεξαγοράςτουυπολογίζονταικάθεεργάσιμηημέρακαιαναρτώνταιστην ιστοσελίδατης Εταιρίας Διαχειρίσεως. Ο προσδιορισμός της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίουγίνεταισύμφωναμετουςκανόνεςτουάρθρου11τουΝ.4099/2012.ΓιατονπροσδιορισμότηςαξίαςτουκαθαρούενεργητικούτουΑμοιβαίουΚεφαλαίουαφαιρούνταιοιαμοιβέςκαιοιπρομήθειεςτηςΕταιρίαςΔιαχειρίσεως,τουΘεματοφύλακακαιτωνμελώντωνοργανωμένωναγορών,ταέξοδατωνσύμφωναμετοΝ.4099/2012υποχρεωτικώνδημοσιεύσεων,οιδαπάνεςπουσύμφωναμετονΚανονισμότουβαρύνουντοΑμοιβαίοΚεφάλαιοκαθώςκαιτα

 • 8

  κέρδηπουδιανέμονταιστουςμεριδιούχουςκατάτηναποτίμησητης31ηςΔεκεμβρίουκάθεέτους.ΜεεξαίρεσητιςυποχρεωτικέςαπότοΝ.4099/2012δημοσιεύσεις,οποιαδήποτεάλληδημοσίευσησχετικάμετοΑμοιβαίοΚεφάλαιογίνεταιμεέξοδατηςΕταιρίαςΔιαχειρίσεως.ΓιατονπροσδιορισμότηςκαθαρήςτιμήςτουμεριδίουτουΑμοιβαίουΚεφαλαίουδιαιρείταιτοσύνολοτηςαξίαςτουκαθαρούενεργητικούτουμετοναριθμότωνμεριδίωντου.ΗΕταιρίαΔιαχειρίσεωςαποτιμάταστοιχείατουενεργητικούτουΑμοιβαίουΚεφαλαίουσύμφωναμετουςλογιστικούςκανόνεςπουθεσπίζονταιμεαπόφασητηςΕπιτροπήςΚεφαλαιαγοράς.ΗτιμήδιάθεσηςκαιεξαγοράςκάθεμεριδίουτουΑμοιβαίουΚεφαλαίουεπιτρέπεταιναυπερβαίνειτηνκαθαρήτιμήτουήναυπολείπεταιαυτήςκατάτοποσοστότηςαντίστοιχηςπρομήθειαςδιάθεσηςήεξαγοράςτηςΕταιρίαςΔιαχειρίσεως.

  1.5 Κανόνες Διαμόρφωσης Αποτελεσμάτων Χρήσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Διανομή Κερδών

  Οι κανόνες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων χρήσης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων ακολουθούν τις γενικέςλογιστικέςαρχές,ταΕλληνικάΛογιστικάΠρότυπακαιτιςσχετικέςαποφάσειςτηςΕπιτροπήςΚεφαλαιαγοράς.

  Ηδιαχειριστικήχρήσητωναμοιβαίωνκεφαλαίωνέχειτηδιάρκειατουημερολογιακούέτους.Οιπρόσοδοιτωναμοιβαίωνκεφαλαίωναπότόκουςκαιμερίσματαδύνανταιναεπανεπενδύονταιήναδιανέμονταιετησίωςστουςμεριδιούχουςαφούπροηγουμένωςαφαιρεθείτοσύνολοτωνδαπανώντηςδιαχειριστικήςχρήσης.Τακέρδηαπότηνπώλησηστοιχείωντουενεργητικούτωναμοιβαίωνκεφαλαίωνδύνανταιναεπανεπενδύονταιήναδιανέμονταιεησίωςστουςμεριδιούχουςκατάτηνκρίσητηςεταιρίαςδιαχειρίσεωςστομέτροπουαυτάδενεξουδετερώνονταιαπόκεφαλαιακέςζημίεςπουτυχόνέλαβανχώραμέχριτοτέλοςτηςχρήσης.Σεπερίπτωσηδιανομήςκερδώναυτήγίνεταισεόλουςόσουςείναικάτοχοιμεριδίωντηντελευταίαημέρατουδιαχειριστικούέτουςκατάτοοποίοπροέκυψαντακέρδη.ΗδιανομήθαγίνεταιεντόςτριώνμηνώναπότηλήξητουδιαχειριστικούέτουςκαιθαπροηγείταισχετικήανάρτησηστηνιστοσελίδατηςΕταιρίαςΔιαχειρίσεωςστοδιαδίκτυο.Κατάτηνκαταβολήτωνκερδώνπαρακρατούνταιοιτυχόναναλογούντεςφόροι,όπωςονόμοςκάθεφοράορίζει.

  1.6 Δικαιώματα μεριδιούχων σε περίπτωση λύσης.

  ΣεπερίπτωσηλύσηςτουΑμοιβαίουΚεφαλαίουηδιανομήτουκαθαρούενεργητικούτουδιενεργείταιαπότοΘεματοφύλακακατ’εντολήτηςΕταιρίαςΔιαχειρίσεως.ΜετάτοπέραςτηςδιαδικασίαςδιανομήςτουενεργητικούτουΑμοιβαίουΚεφαλαίουσυντάσσεταιειδικήέκθεση,ηοποίαυπογράφεταιαπότηνΕταιρίαΔιαχειρίσεως,τοΘεματοφύλακα και από ορκωτό ελεγκτή. Η έκθεση κοινοποιείται αμελλητί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,αναρτάταιστηνιστοσελίδατηςΕταιρίαςΔιαχειρίσεωςστοδιαδίκτυοκαιτίθεταιστηδιάθεσητωνμεριδιούχωντουαμοιβαίουκεφαλαίουστασημείαπουδιατίθενταιταμερίδιάτου.

  1.7 Πολιτική Αποδοχών

  Ηεταιρείασύμφωναμε τιςαπαιτήσεις του νόμου4416/2016, ο οποίος ενσωμάτωσεστο ελληνικόδίκαιο τηνΟδηγία 2014/91/ΕΕ (UCITS V), έχει υλοποιήσει κατάλληλη πολιτική αποδοχών, η οποία αποτελεί το πλαίσιοτης ανταμοιβής τουπροσωπικού της. Σκοπός τηςπολιτικής είναι να διασφαλίσει ότι η εταιρεία παρέχει έναανταγωνιστικόπακέτοαποδοχώνενώταυτόχροναπροωθείτηνσυνετήδιαχείρισητωνκινδύνωνκαιαποθαρρύνειτηνανάληψηυπερβολικώνκινδύνων,ιδιαιτέρωςόσουςείναιμησυμβατοίμετοπροφίλκινδύνουτηςεταιρίαςκαιτουςκανονισμούςτωνΟΣΕΚΑπουδιαχειρίζεται.

  Ηπολιτικήαποδοχώνβασίζεταιστιςπαρακάτωαρχές:

  •Είναισύμφωνημετιςαξίες,τηνεπιχειρηματικήστρατηγική,τουςστόχουςκαιγενικότεραταμακροπρόθεσμασυμφέροντατηςεταιρίας,τωνΟΣΕΚΑπουδιαχειρίζεταικαιτωνπελατών.

  •Τηρείταπροβλεπόμεναστηνομοθεσίακαιστοκανονιστικόπλαίσιοτωνεποπτικώναρχών.

  •Είναιικανήναπροσελκύσεικαιναδιατηρήσειυψηλήςποιότηταςανθρώπινοδυναμικό.

  •Αξιολογείτηνανταμοιβήσεσχέσημεσαφείςκαισχετικούςμετοαντικείμενοεργασίαςστόχους,σταπλαίσιαμιαςισορροπημένηςστοχοθεσίας.

 • 9

  •Εστιάζει στη συνολική ανταμοιβή, στοχεύοντας σε μία ισορροπία μεταξύ της σταθερής και μεταβλητήςσυνιστώσαςτωναποδοχών,ώστεναεξασφαλίζεταιηανταγωνιστικότητασεσχέσημεταπροσφερόμενααπόαντίστοιχουςοργανισμούςσεσυνδυασμόμετηδιατήρησητουαναλαμβανομένουκινδύνουσταεπιθυμητάαπότηνεταιρείαεπίπεδα.

  •Ηχρήσηκαιεφαρμογήτηςμεταβλητήςαμοιβήςυπόκειταιστηδιακριτικήευχέρειατηςδιοίκησηςκαιαξιολογείτο βαθμό στον οποίο τόσο οι εταιρικοί όσο και οι ατομικοί στόχοι έχουν πλήρως επιτευχθεί και όχι στηνεφαρμογήμιαςστερεότυπηςπροσέγγισηςπουαπότηφύσητηςενδέχεταιναενθαρρύνειτημηεπιθυμητήανάληψηκινδύνουήκαιαδυνατείνακαλύψειόλαταπιθανάσενάρια.

  •Προωθείτηνσυνετήδιαχείρισητωνκινδύνων,ενώαποθαρρύνειτηνανάληψηυπερβολικώνκινδύνων,ιδιαιτέρωςόσουςείναιμησυμβατοίμετοπροφίλκινδύνουτηςεταιρίαςκαιτουςκανονισμούςτωνΟΣΕΚΑπουδιαχειρίζεται.

  •Αποτρέπει τη δημιουργία καταστάσεων συγκρούσεως συμφερόντων και δεν παρακωλύει το καθήκον τηςεταιρείαςναενεργείπροςτοσυμφέροντωνΟΣΕΚΑκαιτωνμεριδιούχων.

  •Εφαρμόζειτηναρχήτηςαναλογικότηταςαναφορικάμετομέγεθοςκαιτηνεσωτερικήοργάνωσητηςεταιρείαςκαθώςκαιτηφύση,τηνκλίμακακαιτηνπολυπλοκότητατωνδραστηριοτήτωντης.

  Οι λεπτομέρειες της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας, όπουπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η περιγραφήτουτρόπουμετονοποίουπολογίζονταιοιαποδοχέςκαιπαροχέςκαιη ταυτότητατωνπροσώπωνπουείναιυπεύθυναγιατηχορήγησητωναποδοχώνκαιπαροχών,είναιδιαθέσιμεςμέσωτουιστότοπουτηςεταιρείαςμας:www.triton-am.com.Αντίγραφοσεέντυπημορφή,μπορείναδιατεθείχωρίςεπιβάρυνση,κατόπιναιτήματος.

  1.8 Ταυτότητα του θεματοφύλακα του ΟΣΕΚΑ και περιγραφή των καθηκόντων του και των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων

  Γενικές Πληροφορίες

  ΤακαθήκοντατουθεματοφύλακατουΟΣΕΚΑέχουνανατεθείμεέγγραφησύμβασηστηνHSBCFranceσύμφωναμετιςδιατάξειςτωνάρθρων36,36α,37,38τουΝ.4099/2012όπωςεκάστοτεισχύει.

  ΗHSBCFrance(HSBCFranceΥποκατάστημαΕλλάδας)είναινόμιμαεγκατεστημένηστηνΕλλάδα,μεκεντρικάγραφεία στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 109-111, Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)143407060001 και ΑΦΜ 997011129 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών. Το ελληνικό υποκατάστημα της HSBC FranceεποπτεύεταιαπότηνΕΚΤ,τηνACPRκαιτηνΤράπεζατηςΕλλάδος,ενώοιτραπεζικέςδραστηριότητέςτουστηνΕλλάδαυπόκεινταιπεραιτέρωσεπεριορισμένηεποπτείααπότηνΤράπεζατηςΕλλάδος(ΕλευθερίουΒενιζέλου21,Αθήνα)καιτηνΕλληνικήΕπιτροπήΚεφαλαιαγοράς(Κολοκοτρώνη1,Αθήνα)αποκλειστικάσεσχέσημεταθέματαπουπροβλέπονταιστηνοικείανομοθεσία.

  Καθήκοντα Θεματοφύλακα

  Οθεματοφύλακας ευθύνεται για τηνπροσήκουσα εκτέλεσηόλων των καθηκόντων τουόπωςορίζονται στοάρθρο36τουΝ.4099/12αναφορικάμετηφύλαξητωνστοιχείωντουενεργητικούτωνΟΣΕΚΑπουδιαχειρίζεταιηεταιρίαTRITONΑΕΔΑΚ.ΣτοπλαίσιοάσκησηςτωνκαθηκόντωντουοθεματοφύλακαςενεργείμεέντιμοκαιθεμιτότρόπομεανεξαρτησίακαιαποκλειστικόγνώμονατοσυμφέροντουκάθεΟΣΕΚΑτωνμεριδιούχωντου.

  ΕιδικότεραοΘεματοφύλακαςδιασφαλίζειότιοιπράξειςόπωςηδιάθεση,ηεξαγορά,ηέκδοση,ηεπαναγοράκαιηακύρωσητωνμεριδίωντουΟΣΕΚΑκαθώςκαιοτρόποςυπολογισμούτηςαξίαςτωνμεριδίωνπραγματοποιούνταισύμφωναμετιςδιατάξειςτουΝ.4099/12καιτωνκανονιστικώναποφάσεωνπουεκδίδονταικάθεφορά.

  ΑκόμηοθεματοφύλακαςδιασφαλίζειότιτοτίμημααπότιςσυναλλαγέςπουαφορούνστοιχείατουενεργητικούτουΟΣΕΚΑκαταβάλλεταισεαυτόνμέσαστιςσυνήθειςπροθεσμίεςκαιτακέρδηδιατίθενταισύμφωναμεταόσαορίζειηνομοθεσία.

  ΟθεματοφύλακαςπαρακολουθείκαιελέγχειτιςταμειακέςροέςτωνΟΣΕΚΑκαιειδικότεραότιέχουνεισπραχθείτακεφάλαιαπουκαταβάλλονταιαπότουςμεριδιούχουςκατάτηνυποβολήτηςαίτησηςσυμμετοχής .Εάνοιλογαριασμοί μετρητών ανοίγονται στο όνομα του θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ

 • 10

  δενκαταχωρίζονταιστουςλογαριασμούςαυτούςμετρητάπουανήκουνστοθεματοφύλακα.ΗλειτουργίατηςφύλαξηςδιακρίνεταιανάλογαμεταπεριουσιακάστοιχείατουΟΣΕΚΑσεχρηματοπιστωτικάμέσαπουμπορούννατεθούνσεθεματοφυλακήκαισεάλλαστοιχείατουενεργητικούταοποίαοθεματοφύλακαςεπαληθεύειότιβρίσκονταιστηκυριότητατουΟΣΕΚΑήτηςεταιρίαςπουενεργείγιαλογαριασμότουΟΣΕΚΑ.

  Ταστοιχεία του ενεργητικούπουφυλάσσονται από τονΘεματοφύλακαδεν επαναχρησιμοποιούνται από τονΘεματοφύλακαήαπόοποιονδήποτετρίτοστονοποίοέχειανατεθείηλειτουργίαθεματοφυλακήςγιαδικότουλογαριασμό. Η επαναχρησιμοποίηση στοιχείων του ενεργητικού που φυλάσσονται από τον Θεματοφύλακαεπιτρέπεταιμόνοόταν(α)αυτήδιενεργείταιγιαλογαριασμότουΑμοιβαίουΚεφαλαίου(β)οΘεματοφύλακαςεκτελείτιςεντολέςτηςΕταιρίαςΔιαχειρίσεωςγιαλογαριασμότουΑμοιβαίουΚεφαλαίου(γ)ηεπαναχρησιμοποίησηείναι προς όφελος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και προς το συμφέρον των μεριδιούχων και (δ) η συναλλαγήκαλύπτεται απόρευστοποιήσιμηασφάλειαυψηλήςποιότητας τηνοποία λαμβάνει τοΑμοιβαίοΚεφάλαιοστοπλαίσιοσυμφωνίαςμεταβίβασηςτίτλων.

  Ανάθεση Καθηκόντων

  Οθεματοφύλακαςδύναται νααναθέσει δυνάμει έγγραφωνσυμβάσεων και σύμφωναμε τοάρθρο36α τουN.4099/12 την φύλαξη αλλοδαπών τίτλων στους κάτωθι επενδυτικούς οίκους που παρέχουν υπηρεσίεςθεματοφυλακήςισοδύναμουςμετουςισχύοντεςστηνΕλλάδα:

  HSBCFRANCE,ανώνυμητραπεζικήεταιρείαμεέδρατηΓαλλία

  EUROCLEARSA/NV,ανώνυμητραπεζικήεταιρίαμεέδρατιςΒρυξέλλες

  Ο Θεματοφύλακας παρακολουθεί και ελέγχει σε διαρκή βάση την ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων τωνορισθέντωνυποθεματοφυλάκων,διασφαλίζονταςότιλαμβάνονταιόλατακατάλληλαμέτραγιατηναποφυγήκαιτονεντοπισμόενδεχόμενωνπεριπτώσεωνσύγκρουσηςσυμφερόντωνμεταξύτωνΑμοιβαίωνΚεφαλαίων,τωνμεριδιούχωντους,τηςΕταιρίας,τουΘεματοφύλακακαιτωνυποθεματοφυλάκων.

  Σύγκρουση Συμφερόντων

  Ο θεματοφύλακας δεν προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με τον ΟΣΕΚΑ ή με την ΑΕΔΑΚ που ενεργεί γιαλογαριασμότουΟΣΕΚΑοιοποίεςενδέχεταιναπροκαλέσουνσυγκρούσειςσυμφερόντωνμεταξύτουΟΣΕΚΑ,τωνμεριδιούχωντουΟΣΕΚΑκαιτηςΑΕΔΑΚκαιαυτούτουιδίουεκτόςανέχειδιαχωρίσειλειτουργικάκαιιεραρχικάτηνεκτέλεσητωνκαθηκόντωντουωςΘεματοφύλακααπόταάλλακαθήκοντάτου.Σεπερίπτωσηπουηεκτέλεσητων λειτουργιών της θεματοφυλακής δύναται να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων, ο θεματοφύλακαςοφείλειναγνωστοποιείμετονκατάλληλοτρόποστουςμεριδιούχουςτωνΟΣΕΚΑτηνενδεχόμενησύγκρουσησυμφερόντων.

  Ευθύνη

  Σεπερίπτωσηαπώλειαςχρηματοπιστωτικούμέσουπουέχειτεθείσεθεματοφυλακή,οθεματοφύλακαςευθύνεταιέναντιτουΟΣΕΚΑκαιτωνμεριδιούχωνγιατηναπώλειακαιεπιστρέφειέγκαιρατοχρηματοπιστωτικόμέσοτουίδιουείδουςήτοαντίστοιχοποσόστονΟΣΕΚΑ.Ωστόσοοθεματοφύλακαςδενφέρειευθύνηόταναποδεικνύειότιηαπώλειαοφείλεταισεεξωτερικόγεγονόςτοοποίοδιαφεύγειτουεύλογουελέγχουτου.

  ΟΘεματοφύλακαςπουεπιθυμείναπαραιτηθείτωνκαθηκόντωντουοφείλειναειδοποιήσεισχετικάτηνΕταιρίαΔιαχειρίσεως τουλάχιστον τρεις (3) μήνες νωρίτερα. ΟΘεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του ήτου οποίου ζητήθηκε η αντικατάστασησυνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων τουμέχρι τηνπλήρηανάληψητων καθηκόντων του νέουΘεματοφύλακα. Σεπερίπτωσηπαραίτησηςήαντικατάστασης τουΘεματοφύλακα,ηΕταιρίαΔιαχειρίσεωςοφείλειναενημερώσειαμελλητίτουςμεριδιούχουςτουΑμοιβαίουΚεφαλαίουσχετικάμετηνανάληψητωνκαθηκόντωντουνέουΘεματοφύλακα,μέσωσταθερούμέσουκαιαναρτώνταςτησχετικήενημέρωσηστηνιστοσελίδατηςστοδιαδίκτυο.

  Οι επενδυτές μπορούν να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με όλα τα ανωτέρω, κατόπιν σχετικούγραπτούαιτήματοςτουςκατάτιςεργάσιμεςημέρεςκαιώρες.

 • 11

  Οικονομικά Στοιχεία

  2.1 Αμοιβές / Προμήθειες

  Στονπαρακάνωπίνακααναγράφονταιοιμέγιστεςαμοιβέςκαιπρομήθειεςπουβαρύνουν το ενεργητικό τωναμοβαίωνκεφαλαίων(αμοιβέςδιαχείρισης&θεματοφυλακής)καιτουςμεριδιούχους(προμήθειεςδιάθεσης&εξαγοράς)όπωςαυτέςαναγράφονταιστοάρθρο8τουΚανονισμούτους.

  ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ: Α

  ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

  Αμοιβές Προμήθειες

  Σταθερή Αμοιβή Διαχειρίσεως (μέγιστο

  ποσοστό σε ετήσια βάση)

  Αμοιβή Θεματοφυλακής

  (μέγιστο ποσοστό σε ετήσια βάση)

  Διαθέσεων Εξαγορών

  TRITONΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΜΕΤΟΧΩΝΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,25% 0,30% εώς3% έως1%

  TRITONAMERICANEQUITYΜΕΤΟΧΙΚΟΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,25% 0,30% εώς3% έως1%

  TRITONΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΜΕΤΟΧΙΚΟΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,25% 0,30% έως4% έως1%

  TRITONΜΙΚΤΟ 1,25% 0,10% έως5% έως1%

  TRITONΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝΧΩΡΩΝ 1,25% 0,10% έως2% έως1%

  TRITONΑΜΟΙΒΑΙΟΚΕΦΑΛΑΙΟΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣΚΑΕ 1,00% 0,10% έως2% έως1%

  ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Αμοιβές Απόδοσης : Μεταβλητή Αμοιβή Διαχειρίσεως

  TRITONΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΜΕΤΟΧΩΝΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

  15%επίτηςτυχόνθετικήςδιαφοράςμεταξύτηςκαθαρήςτιμήςμεριδίουκαιτηςαπόδοσηςτουΓ.Δ.Χ.Α.τηςίδιαςχρονικήςπεριόδου

  TRITONAMERICANEQUITYΜΕΤΟΧΙΚΟΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

  15%επίτηςτυχόνθετικήςδιαφοράςμεταξύτηςκαθαρήςτιμήςμεριδίουκαιτηςαπόδοσηςτουδείκτηGSPCEτηςίδιαςχρονικήςπεριόδου

  TRITONΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΜΕΤΟΧΙΚΟΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

  15%επίτηςτυχόνθετικήςδιαφοράςμεταξύτηςκαθαρήςτιμήςμεριδίουκαιτηςαπόδοσηςτουδείκτηFTSEWorldEuropeτηςίδιαςχρονικήςπεριόδου

  TRITONΜΙΚΤΟ

  15%επίτηςτυχόνθετικήςδιαφοράςμεταξύτηςκαθαρήςτιμήςμεριδίουστοτέλοςκάθετριμήνουκαιτηςυψηλότερηςαπότιςκαθαρέςτιμέςμεριδίουστοτέλοςόλωντωνπροηγούμενωντριμήνωνεντόςτουιδίουέτουςκαθώςκαιστοτέλοςτουπροηγούμενουέτους

  TRITONΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΟΜΟΛΟΓΙΩΝΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝΧΩΡΩΝ

  15%επίτηςτυχόνθετικήςδιαφοράςμεταξύτηςκαθαρήςτιμήςμεριδίουκάθεκατηγορίαςκαιτηςαπόδοσηςτουEuriborδωδεκάμηνου(Bloombergticker:EURO12MIndex)προσαυξημένουμεποσοστό0,50%σεετήσιαβάση,τηςίδιαςχρονικήςπεριόδου(δείκτηςαναφοράς).

  2.2 Λοιπά Έξοδα

  Λοιπάέξοδαπουεπιβαρύνουντοενεργητικότωναμοιβαίωνκεφαλαίων:α)ΗαμοιβήτωνορκωτώνελεγκτώνοιοποίοιελέγχουντιςεκθέσειςτουΑμοιβαίουΚεφαλαίου,σύμφωναμετιςδιατάξειςτουάρθρου77τουΝ.4099/2012.

  β)ΤαέξοδακαιπρομήθειεςσυναλλαγώνπουπραγματοποιούνταιγιαλογαριασμότουΑμοιβαίουΚεφαλαίου.γ)ΤαέξοδατωνπροβλεπόμενωνδημοσιεύσεωναπότοΝ.4099/2012,πουπραγματοποιούνταιγιαλογαριασμότουΑμοιβαίουΚεφαλαίου.

  δ)Τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων τουΑμοιβαίουΚεφαλαίου.

  ζ)Οιφόροι,οιεισφορέςκαιτατέληπουεκάστοτεβαρύνουντοΑμοιβαίοΚεφάλαιο.

 • 12

  Μεβάσητοισχύονφορολογικόκαθεστώςσύμφωναμετοάρθρο103τουΝ.4099/2012,όπωςαυτότροποποιήθηκεμετοβάσητοάρθρο56τουν.4646/2019,ηπράξησύστασηςΟΣΕΚΑ,ηδιάθεσηκαιηεξαγοράτωνμεριδίωντουαπαλλάσσονταιαπόκάθεφόρο,τέλοςχαρτοσήμου,εισφορά,δικαίωμαήοποιαδήποτεάλληεπιβάρυνσηυπέρτουΔημοσίου,νομικώνπροσώπωνδημοσίουδικαίουκαιγενικώςτρίτωνεξαιρουμένωντωντελώνκαιεισφορώνπροςτηνΕπιτροπήΚεφαλαιαγοράς.

  ΤαεισοδήματααπόκινητέςαξίεςπουαποκτούνοιΟΣΕΚΑαπότηνημεδαπήήαλλοδαπήαπαλλάσσονταιτηςφορολογίαςεισοδήματοςσύμφωναμετοάρθρο46τουνόμου4172/2013.

  HΕταιρείαΔιαχειρίσεωςυποχρεούταισεκαταβολήφόρου, τουοποίουοσυντελεστήςορίζεταισεδέκα τοιςεκατό(10%)επίτουεκάστοτεισχύοντοςεπιτοκίουπράξεωνκύριαςαναχρηματοδότησηςτουΕυρωσυστήματοςτηςΕυρωπαϊκήςΚεντρικήςΤράπεζας(ΕπιτοκίουΑναφοράς),προσαυξανομένουωςακολούθωςαναλόγωςτηςκατηγορίαςκάθεΟΣΕΚΑ:

  α.ΓιατουςΟΣΕΚΑχρηματογοράςάνευπροσαυξήσεως,

  β.ΓιατουςομολογιακούςΟΣΕΚΑ,κατά(0,25)είκοσιπέντεεκατοστάτηςμονάδας,

  γ.ΓιατουςμικτούςΟΣΕΚΑ,κατά(0,5)πέντεδέκατατηςμονάδας

  δ.ΓιατουςμετοχικούςΟΣΕΚΑκαιγιακάθεάλληκατηγορίαΟΣΕΚΑπληντωναναφερόμενωνπαραπάνω,κατά(1)μίαμονάδα.

  Απότοφόροπουοφείλεταιεκπίπτουνταακόλουθαποσά:

  α.τυχόνφόροςπουαποδεδειγμένακαταβλήθηκεστηναλλοδαπή,

  β.τυχόνφόροςπουαναλογεί,σύμφωναμετηνπαραπάνωπαράγραφοκαιέχεικαταβληθείαπόάλλουςΟΣΕΚΑήάλλουςοργανισμούςσυλλογικών επενδύσεωνσταμερίδια των οποίων έχει επενδύσει οΟΣΕΚΑ. Τυχόνπιστωτικόυπόλοιποεκτωνανωτέρωπεριπτώσεωνμεταφέρεταιγιαέκπτωσηεκτουφόρουπουοφείλεταιμετιςεπόμενεςδηλώσεις.

  Σε περίπτωση μεταβολής του Επιτοκίου Αναφοράς ή της κατάταξης τουΟΣΕΚΑ, η προκύπτουσα νέα βάσηυπολογισμούτουφόρουισχύειαπότηνπρώτηημέρατουεπομένουτηςμεταβολήςμήνα.OφόροςυπολογίζεταιεπίτουεξαμηνιαίουμέσουόρουτουκαθαρούενεργητικούτουΟΣΕΚΑ,λογίζεταικαθημερινάκαιαποδίδεταιστηναρμόδιαΔημόσιαOικονομικήΥπηρεσίαμέσαστοπρώτοδεκαπενθήμεροτωνμηνώνΙουλίουκαιΙανουαρίουτουεπόμενουεξαμήνουαπότονυπολογισμότου.ΗκαταβολήτουφόρουγίνεταιστοόνομακαιγιαλογαριασμότουΟΣΕΚΑ.ΜετηνκαταβολήτουφόρουεξαντλείταιηφορολογικήυποχρέωσητουΟΣΕΚΑκαιτωνμεριδιούχωντου.

  Hπρόσθετηαξίαπουπροκύπτειεπ’ωφελείατωνμεριδιούχωντουΟΣΕΚΑαπότηνεξαγοράμεριδίωνσετιμήανώτερη της τιμής κτήσης, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ήοποιαδήποτεάλληεπιβάρυνσηυπέρτουΔημοσίου,νομικώνπροσώπωνδημοσίουδικαίουκαιγενικώςτρίτων.

  Oεπενδυτήςθαπρέπειναλαμβάνειυπ’όψιντογεγονόςότιηφορολόγησητουεισοδήματοςήτηςυπεραξίαςπουαποκτάεξαρτάταιαπότηφορολογικήνομοθεσίαστηνοποίαοίδιοςυπόκειται.Συνιστάταιστουςεπενδυτέςπουέχουναμφιβολίεςωςπροςτηνφορολογικήνομοθεσίαστηνοποίαυπόκεινται,ναζητούνσυμβουλέςή/καιπληροφορίεςαπότονομικόήφορολογικότουςσύμβουλο.

  Φορολογικό Καθεστώς

 • 13

  Επενδυτικές πληροφορίες

  1. Επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου.

  ΣκοπόςτουΑμοιβαίουΚεφαλαίουTRITONΑναπτυξιακόΜετοχώνΕσωτερικούείναιναπροσφέρειστονμεριδιούχουπεραξίακαιεισόδημαεπενδύονταςκυρίωςσεμετοχικούςτίτλουςεσωτερικούκαιδευτερευόντωςσεομολογίεςκαιδιαθέσιμα.

  2. Επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου.

  ΗεπενδυτικήπολιτικήτουΑμοιβαίουΚεφαλαίου,επιτυγχάνεταιμέσωενόςδιαφοροποιημένουχαρτοφυλακίου,κυρίως σε μετοχές ελληνικών εταιριών, εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ΑξιώνΑθηνών. Για την επίτευξη τουσκοπούτουηΕταιρείαΔιαχειρίσεωςεπενδύειτοενεργητικότουΑμοιβαίουΚεφαλαίουσεέναχαρτοφυλάκιομετοχώνπουκατάτηνκρίσητηςπροσφέρειτιςβέλτιστεςμεσοπρόθεσμεςπροοπτικέςανάπτυξηςπροσπαθώνταςταυτόχρονα να επωφεληθεί και από τις βραχυχρόνιες τάσεις της χρηματιστηριακής αγοράς. Oι παραπάνωεπενδύσειςκαλύπτουνκατ’ελάχιστονποσοστόεξήνταπέντετοιςεκατό(65%)τουκαθαρούενεργητικούτου.

  Ο βαθμός κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου περιγράφεται αναλυτικά στο προφίλ κινδύνου και απόδοσηςπουβρίσκεταιστοέντυπο«ΒασικέςΠληροφορίεςγιαΕπενδυτές».Ηαξιολόγησηβασίζεταιστημεταβλητότητατηςτιμήςκατάτοδιάστηματωντελευταίωνπέντεετώνκαιαποτελείδείκτηαπόλυτουκινδύνου.Ηπιοχαμηλήκατηγορίακινδύνουδενσημαίνειεπένδυσηχωρίςκίνδυνο.

  Σταπλαίσιατηςεπενδυτικήςπολιτικήςκαιμεστόχοτηνεπίτευξητουσκοπούτου,τοενεργητικότουΑμοιβαίουΚεφαλαίουδύναταιναεπενδύεταικαισεπαράγωγαχρηματοοικονομικάπροϊόντα,σύμφωναμετιςδιατάξειςτουάρθρου60τουΝ.4099/2012καιτωνεκάστοτεαποφάσεωντηςΕπιτροπήςΚεφαλαιαγοράς.

  ΗΕταιρίαΔιαχειρίσεως,σύμφωναμετηνκρίσητηςκαιανάλογαμετιςσυνθήκεςτηςαγοράς,δύναταιναχρησι-μοποιείμέσακαιτεχνικέςμεαντικείμενοκινητέςαξίες,μέσαχρηματαγοράςκαιπαράγωγαχρηματοοικονομικάμέσα,τόσογιατηναντιστάθμισηόσοκαιγιατηναποτελεσματικήδιαχείρισητουχαρτοφυλακίουτουΑμοιβαίουΚεφαλαίου.

  ΗσυχνότητακαθώςκαιηταχύτητατωνεναλλαγώντουχαρτοφυλακίουείναισυνάρτησητωνεκάστοτεσυνθηκώνπουεπικρατούνστιςκεφαλαιαγορέςπουεπενδύειτοΑμοιβαίοΚεφάλαιοκαθώςκαιστηνκρίσητηςΕταιρείαςΔιαχειρίσεωςγιατιςπροσδοκούμενεςμελλοντικέςεξελίξειςστιςαγορέςαυτές.

  3. Χαρακτηριστικά του μέσου επενδυτή

  Τοαμοιβαίοκεφάλαιοαπευθύνεταισεεπενδυτέςπουεπιλέγουντηνπροοπτικήκέρδουςπουπροσφέρουνοιμετοχέςκαιαποδέχονταιτιςδιακυμάνσειςπουπαρουσιάζουνταχρηματιστήριακαιτονκίνδυνοναυποστούναπώλειακεφαλαίου.Συνίσταταιγιαμεσο-μακροπρόθεσμουςεπενδυτέςχωρίςναυπάρχειχρονικήδέσμευση.

  4α. Κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

  ΔενυπάρχειεγγύησηότιτοΑμοιβαίοΚεφάλαιοθαπετύχειναδημιουργήσειταεπιθυμητάαποτελέσματαόπωςαυτάπεριγράφονταιστονσκοπότουούτευπάρχειεξασφάλισηεγγύησηςεπίτουενεργητικούτου.

  Oεπενδυτήςθαπρέπειναλαμβάνειυπ’όψιντογεγονόςότιητιμήτωνμεριδίωντουΑμοιβαίουΚεφαλαίουμπορείνααυξηθείκαθώςκαιναμειωθεί,ωςαποτέλεσματωνδιακυμάνσεωντωντιμώνσταστοιχείατουενεργητικούτου.Κατάσυνέπεια,υπάρχειπερίπτωσηοεπενδυτήςναμηνλάβειτελικώςτοποσότηςαρχικήςτουεπένδυσης.

  Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίου Κεφαλαίου TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού

  (ΑριθμόςΦ.Ε.Κ.Β’9/8-8-1991)

 • 14

  Ειδικότερα,τοχαρτοφυλάκιοτουΑμοιβαίουΚεφαλαίουσχετίζεταιμετιςπαρακάτωκατηγορίεςκινδύνων:

  ΕΙΔOΣ ΚΙΝΔΥΝOΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Α. Συστηματικός κίνδυνος (Kίνδυνοςαγοράς)

  Αφοράτονκίνδυνοπουπροκαλείταιαπόπαράγοντεςπουεπηρεάζουντοσύνολοτηςαγοράςκαικατάσυνέπειατουςγενικούςδείκτεςτωνχρηματιστηρίων.Oκίνδυνοςαυτόςδενμπορείνααποφευχθείμετηδιασποράτωνεπενδύσεωντουχαρτοφυλακίου.

  Πολιτικόςκίνδυνος Αφοράτονκίνδυνοπουαπορρέειαπόαλλαγέςστοοικονομικό,φορολογικόήπολιτικόσκηνικό,οιοποίεςδύναταιναεπηρεάσουναρνητικάτιςαγορέςχρήματοςκαικεφαλαίου.

  Κίνδυνοςπληθωρισμού Αφοράτονκίνδυνομείωσηςτηςπραγματικήςαξίαςτωνεπενδύσεωνεξαιτίαςτηςανόδουτουπληθωρισμού.

  Συναλλαγματικόςκίνδυνος ΑφοράτιςεπενδύσειςσενόμισμαδιαφορετικότουΕυρώτοοποίοείναιτονόμισμααναφοράςτουΑμοιβαίουΚεφαλαίου.Είναιοκίνδυνοςπουπροέρχεταιαπόδιακυμάνσειςστηνισοτιμίαμεταξύτουξένουνομίσματοςκαιτουνομίσματοςαναφοράς,οιοποίεςμεταβάλλουντηντελικήαξίατηςεπένδυσης.

  Κίνδυνοςεπανεπένδυσης Αφοράτηνπιθανότηταναεπενδυθούνοιεισροέςμιαςεπένδυσηςμεεπιτόκιαδιαφορετικάαπόαυτάπουεπικρατούσανότανπραγματοποιήθηκεηαρχικήεπένδυση.

  Επιτοκιακόςκίνδυνος Αύξησητωνεπιτοκίωνπροκαλείμείωσηστιςτιμέςτωνομολόγων.Όσομεγαλύτερηείναιηδιάρκειαενόςομολόγουωςτηλήξητου,τόσουψηλότεροςείναιοεπιτοκιακόςκίνδυνος.

  Β. Μη συστηματικός κίνδυνος (Kίνδυνοςδιασποράς)

  Αφοράτονκίνδυνοπουεμπεριέχεταιστηνεπιλογήτηςμετοχήςμιαςσυγκεκριμένηςεταιρίας,ηπορείατηςοποίαςσυνδέεταιμεταοικονομικάαποτελέσματάτης,τιςπροοπτικέςτουκλάδουστονοποίοδραστηριοποιείταικ.λ.π.Oκίνδυνοςαυτόςείναιδυνατόναπεριοριστείμέσωτηςδιασποράςτωνεπενδύσεωνενόςχαρτοφυλακίουσεδιαφορετικούςτίτλους.

  Πιστωτικόςκίνδυνος Αφοράτηνπιθανότηταναμηνμπορέσειοεκδότηςναεκπληρώσειτιςυποχρεώσειςτου,όπωςτηνπληρωμήμερίσματος,τουκεφαλαίου,τωντοκομεριδίωνκ.λ.π.

  Κίνδυνοςρευστότητας Αφοράτηνευκολίαμετηνοποίαοεπενδυτήςμπορείναρευστοποιήσειτουςτίτλουςτου.Προσπάθειαρευστοποίησηςενόςτίτλουσεμιααγορά,όπουδενυπάρχειαντίστοιχηζήτηση,ενδέχεταιναπροκαλέσειμεγάλεςαυξομειώσειςστηντιμήτουτίτλου.Τίτλοιμεμεγάληεμπορευσιμότηταενέχουνμικρότεροκίνδυνορευστότητας.

  Γ. Λοιπές κατηγορίες κινδύνου Αφοράτονκίνδυνοπουεμπεριέχεταιστιςσυναλλαγέςμεαντικείμενοκινητέςαξίες,καθώςκαιστηνενγένειλειτουργίατουΑμοιβαίουΚεφαλαίου.

  ΚίνδυνοςΥποβάθμισης ΟμόλογαΥψηλήςΠιστοληπτικήςΑξιολόγησηςμπορείναδιατρέχουντονκίνδυνουποβάθμισηςσεΟμόλογαΧαμηλήςΠιστοληπτικήςΑξιολόγησης.Σεπερίπτωσηυποβάθμισηςτηςπιστοληπτικήςικανότηταςενόςτίτλουήενόςεκδότη,ηεπενδυτικήαξίατουτίτλουθαεπηρεαστείαναλόγως.

 • 15

  ΕΙΔOΣ ΚΙΝΔΥΝOΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  ΜεταβλητότηταΠαράγωγωνΧρηματοπιστωτικώνΜέσων

  Ητιμήενόςπαράγωγουχρηματοπιστωτικούμέσουμπορείναπαρουσιάζειμεγάλημεταβλητότητα.Αυτόοφείλεταιστογεγονόςότιμιαμικρήκίνησητηςτιμήςτουυποκείμενουτίτλου,δείκτη,επιτοκίουήνομίσματος,μπορείναοδηγήσεισεσημαντικήκίνησητηςτιμήςτουπαράγωγουχρηματοπιστωτικούμέσου.Επενδύσειςσεπαράγωγαχρηματοπιστωτικάμέσαμπορείναοδηγήσουνσεαπώλειεςπουυπερβαίνουντοποσόπουεπενδύθηκε.

  Κίνδυνοςδιακανονισμού(Κίνδυνοςαντισυμβαλλόμενου)

  Oκίνδυνοςναμηνολοκληρωθείομαλάοδιακανονισμόςσυναλλαγώνεπίχρηματοπιστωτικώνμέσωνειδικάεάνοαντισυμβαλλόμενοςδενκαταβάλειχρήματαήδενπαραδίδειτίτλουςέγκαιρασεεκπλήρωσητηςυποχρέωσήςτουγιατηνεκκαθάρισησυναλλαγών.

  Κίνδυνοςμείωσηςενεργητικού OκίνδυνοςοοποίοςσχετίζεταιμετημείωσητουενεργητικούτουΑμοιβαίουΚεφαλαίουείτελόγωεξαγοράςήακύρωσηςμεριδίωντουείτελόγωτηςδιανομήςμεριδίωντουηαξίατωνοποίωνείναιμεγαλύτερηαπόταεπιτευχθέντακέρδητουκατάτηδιάρκειατηςδιαχειριστικήςχρήσης.

  Κίνδυνοςαπόδοσης OκίνδυνοςοοποίοςσχετίζεταιμετηδιακύμανσητηςαπόδοσηςτωνστοιχείωντουενεργητικούτουΑμοιβαίουΚεφαλαίου.

  Κίνδυνοςθεματοφυλακής OκίνδυνοςαπώλειαςστοιχείωντουενεργητικούτουΑμοιβαίουΚεφαλαίου,λόγωπράξεωνήπαραλείψεωντουθεματοφύλακα.

  4β. Διαχείριση κινδύνων από πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.

  ΗΑΕΔΑΚχρησιμοποιείσυστήματαπαρακολούθησηςκινδύνωντουχαρτοφυλακίουτουαμοιβαίουκεφαλαίουταοποίαανταποκρίνονταιστοπροφίλκινδύνουτουχαρτοφυλακίου,έτσιώστεναμετρώνταιοιβασικοίκίνδυνοιτουαμοιβαίουκεφαλαίου.

  Oιεπενδύσειςσεπαράγωγαχρηματοοικονομικάμέσαγίνονταιμόνομέσωοργανωμένωναγορώνμεσκοπότηναντιστάθμισηήκαιτηναποτελεσματικήδιαχείρισητουχαρτοφυλακίου,ανάλογαμετιςσυνθήκεςτηςαγοράς,κιέτσιοπιστωτικόςκίνδυνοςκαιοκίνδυνοςτουαντισυμβαλλόμενουαπότηχρήσηαυτώντωνμέσωνθεωρείταιμικρός.

  O συνολικός κίνδυνος σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%)του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και ο συνολικός κίνδυνος του αμοιβαίου κεφαλαίου δενυπερβαίνειτοδιακόσιατοιςεκατό(200%)τουκαθαρούενεργητικούτου.

  ΤοΑμοιβαίοΚεφάλαιοέκανεχρήσηπαράγωγωνπροϊόντων,κατάκύριολόγογιααποτελεσματικήδιαχείριση,κατάτηνπερίοδο01/01/2019-31/12/2019.Γιατονυπολογισμότηςσυνολικήςέκθεσηςσεκίνδυνο,χρησιμοποιείταιημέθοδοςτηςπροσέγγισηςβάσειτωνυποχρεώσεων(commitmentapproach).ΗαποτίμησητωνπαραγώγωνχρηματοοικονομικώνπροϊόντωνπουείναιεισηγμέναστοΧρηματιστήριοΠαραγώγων,έγινεκαθόλητηδιάρκειατηςπεριόδουαναφοράςστιςεκάστοτετιμέςδιακανονισμού(κλεισίματος)καιτασχετικάαποτελέσματαέχουνλογιστικοποιηθεί. Κατά την διάρκεια τηςπεριόδου 01/01/2019 - 31/12/2019 το μέγιστο συνολικόποσοστόπουαντιπροσώπευσανοιεπενδύσειςσεπαράγωγαχρηματοοικονομικάπροϊόντα,σεσχέσημετοκαθαρόενεργητικότουΑμοιβαίουΚεφαλαίου,ανήλθεστο16,81%.

 • 16

  5. Απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

  ΟεπενδυτικόςδείκτηςαναφοράςγιατοαμοιβαίοκεφάλαιοείναιοΓενικόςΔείκτηςτουΧρηματιστηρίουΑθηνών(AseIndex).

  Διαγραμματική Παρουσίαση Α/Κ Αναπτυξιακού Μετοχών Εσωτερικού και Γ.Δ.Χ.Α. (Περίοδος 2009-2019)

  Hαπόδοσητουαμοιβαίουκεφαλαίουενδέχεταινααποκλίνει.

  -80%

  -60%

  -40%

  -20%

  0%

  20%

  40%

  Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου ΑθηνώνΑ/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού

  -10,

  28%

  -23,

  56%

  19,7

  8%

  -32,

  12%

  -36,

  10%

  20,19

  %

  25,5

  4%

  22,9

  3%

  -35,

  62%

  -25,

  23%

  -28,

  94%

  -7,4

  6%-2

  3,58

  %

  -51,8

  8%

  33,4

  3%

  28,0

  6%

  8,37

  %1,9

  5%

  26,8

  3%24

  ,66%

  -32,

  12%

  -36,

  10%

  -35,

  62%

  -25,

  23%

  -28,

  94%

  -51,8

  8%

  2018

  2013

  2016

  2012

  2014

  2015

  2017

  49,4

  7%45

  ,35%

  2019

  2011

  2010

  2009

 • 17

  Επενδυτικές πληροφορίες

  1. Επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου.

  Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, είναι η ωφέλεια των μεριδιούχων, από την επίτευξη μακροπρόθεσμωναποδόσεωναπόυπεραξίες,επενδύονταςκυρίωςσεμετοχικούςτίτλουςστιςαγορέςτωνΗ.Π.Α.

  2. Επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου.

  ΗεπενδυτικήπολιτικήτουΑμοιβαίουΚεφαλαίου,επιτυγχάνεταιμέσωενόςδιαφοροποιημένουχαρτοφυλακίου,κυρίωςσεεπιλεγμένεςμετοχέςεταιριώνπουείναιεισηγμένεςστιςοργανωμένεςκεφαλαιαγορέςτηςΑμερικής.ΤανομίσματαμεταοποίαδιενεργούνταιοιεπενδύσειςτουαμοιβαίουΚεφαλαίουείναικυρίωςτοΔολάριοΗ.Π.Α.Oι παραπάνω επενδύσεις καλύπτουν κατ’ ελάχιστον ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καθαρούενεργητικούτου.

  Ο βαθμός κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου περιγράφεται αναλυτικά στο προφίλ κινδύνου και απόδοσηςπουβρίσκεταιστοέντυπο«ΒασικέςΠληροφορίεςγιαΕπενδυτές».Ηαξιολόγησηβασίζεταιστημεταβλητότητατηςτιμήςκατάτοδιάστηματωντελευταίωνπέντεετώνκαιαποτελείδείκτηαπόλυτουκινδύνου.Ηπιοχαμηλήκατηγορίακινδύνουδενσημαίνειεπένδυσηχωρίςκίνδυνο.

  Σταπλαίσιατηςεπενδυτικήςπολιτικήςκαιμεστόχοτηνεπίτευξητουσκοπούτου,τοενεργητικότουΑμοιβαίουΚεφαλαίουδύναταιναεπενδύεταικαισεπαράγωγαχρηματοοικονομικάπροϊόντα,σύμφωναμετιςδιατάξειςτουάρθρου60τουΝ.4099/2012καιτωνεκάστοτεαποφάσεωντηςΕπιτροπήςΚεφαλαιαγοράς.

  Η Εταιρία Διαχειρίσεως, σύμφωνα με την κρίση της και ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, δύναταινα χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές με αντικείμενο κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και παράγωγαχρηματοοικονομικάμέσα,τόσογιατηναντιστάθμισηόσοκαιγιατηναποτελεσματικήδιαχείρισητουχαρτοφυλακίουτουΑμοιβαίουΚεφαλαίου.

  ΗσυχνότητακαθώςκαιηταχύτητατωνεναλλαγώντουχαρτοφυλακίουείναισυνάρτησητωνεκάστοτεσυνθηκώνπουεπικρατούνστιςκεφαλαιαγορέςπουεπενδύειτοΑμοιβαίοΚεφάλαιοκαθώςκαιστηνκρίσητηςΕταιρείαςΔιαχειρίσεωςγιατιςπροσδοκούμενεςμελλοντικέςεξελίξειςστιςαγορέςαυτές.

  3. Χαρακτηριστικά του μέσου επενδυτή

  Τοαμοιβαίοκεφάλαιοαπευθύνεταισεεπενδυτέςπουεπιλέγουντηνπροοπτικήκέρδουςπουπροσφέρουνοιμετοχέςκαιαποδέχονταιτιςδιακυμάνσειςπουπαρουσιάζουνταχρηματιστήριακαιτονκίνδυνοναυποστούναπώλειακεφαλαίου.Συνίσταταιγιαμεσο-μακροπρόθεσμουςεπενδυτέςχωρίςναυπάρχειχρονικήδέσμευση.

  4α. Κίνδυνοι του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

  ΔενυπάρχειεγγύησηότιτοΑμοιβαίοΚεφάλαιοθαπετύχειναδημιουργήσειταεπιθυμητάαποτελέσματαόπωςαυτάπεριγράφονταιστονσκοπότουούτευπάρχειεξασφάλισηεγγύησηςεπίτουενεργητικούτου.

  Oεπενδυτήςθαπρέπειναλαμβάνειυπ’όψιντογεγονόςότιητιμήτωνμεριδίωντουΑμοιβαίουΚεφαλαίουμπορείνααυξηθείκαθώςκαιναμειωθεί,ωςαποτέλεσματωνδιακυμάνσεωντωντιμώνσταστοιχείατουενεργητικούτου.Κατάσυνέπεια,υπάρχειπερίπτωσηοεπενδυτήςναμηνλάβειτελικώςτοποσότηςαρχικήςτουεπένδυσης.

  Ειδικότερα,τοχαρτοφυλάκιοτουΑμοιβαίουΚεφαλαίουσχετίζεταιμετιςπαρακάτωκατηγορίεςκινδύνων:

  ΕΙΔOΣ ΚΙΝΔΥΝOΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Α. Συστηματικός κίνδυνος (Kίνδυνοςαγοράς)

  Αφοράτονκίνδυνοπουπροκαλείταιαπόπαράγοντεςπουεπηρεάζουντοσύνολοτηςαγοράςκαικατάσυνέπειατουςγενικούςδείκτεςτωνχρηματιστηρίων.Oκίνδυνοςαυτόςδενμπορείνααποφευχθείμετηδιασποράτωνεπενδύσεωντουχαρτοφυλακίου.

  Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίου Κεφαλαίου TRITON American Equity Μετοχικό Εξωτερικού

  (ΑριθμόςΦ.Ε.Κ.Β’1780/24-09-1999)

 • 18

  ΕΙΔOΣ ΚΙΝΔΥΝOΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Πολιτικόςκίνδυνος Αφοράτονκίνδυνοπουαπορρέειαπόαλλαγέςστοοικονομικό,φορολογικόήπολιτικόσκηνικό,οιοποίεςδύναταιναεπηρεάσουναρνητικάτιςαγορέςχρήματοςκαικεφαλαίου.

  Κίνδυνοςπληθωρισμού Αφοράτονκίνδυνομείωσηςτηςπραγματικήςαξίαςτωνεπενδύσεωνεξαιτίαςτηςανόδουτουπληθωρισμού.

  Συναλλαγματικόςκίνδυνος ΑφοράτιςεπενδύσειςσενόμισμαδιαφορετικότουΕυρώτοοποίοείναιτονόμισμααναφοράςτουΑμοιβαίουΚεφαλαίου.Είναιοκίνδυνοςπουπροέρχεταιαπόδιακυμάνσειςστηνισοτιμίαμεταξύτουξένουνομίσματοςκαιτουνομίσματοςαναφοράς,οιοποίεςμεταβάλλουντηντελικήαξίατηςεπένδυσης.

  Κίνδυνοςεπανεπένδυσης Αφοράτηνπιθανότηταναεπενδυθούνοιεισροέςμιαςεπένδυσηςμεεπιτόκιαδιαφορετικάαπόαυτάπουεπικρατούσανότανπραγματοποιήθηκεηαρχικήεπένδυση.

  Επιτοκιακόςκίνδυνος Αύξησητωνεπιτοκίωνπροκαλείμείωσηστιςτιμέςτωνομολόγων.Όσομεγαλύτερηείναιηδιάρκειαενόςομολόγουωςτηλήξητου,τόσουψηλότεροςείναιοεπιτοκιακόςκίνδυνος.

  Β. Μη συστηματικός κίνδυνος (Kίνδυνοςδιασποράς)

  Αφοράτονκίνδυνοπουεμπεριέχεταιστηνεπιλογήτηςμετοχήςμιαςσυγκεκριμένηςεταιρίας,ηπορείατηςοποίαςσυνδέεταιμεταοικονομικάαποτελέσματάτης,τιςπροοπτικέςτουκλάδουστονοποίοδραστηριοποιείταικ.λ.π.Oκίνδυνοςαυτόςείναιδυνατόναπεριοριστείμέσωτηςδιασποράςτωνεπενδύσεωνενόςχαρτοφυλακίουσεδιαφορετικούςτίτλους.

  Πιστωτικόςκίνδυνος Αφοράτηνπιθανότηταναμηνμπορέσειοεκδότηςναεκπληρώσειτιςυποχρεώσειςτου,όπωςτηνπληρωμήμερίσματος,τουκεφαλαίου,τωντοκομεριδίωνκ.λ.π.

  Κίνδυνοςρευστότητας Αφοράτηνευκολίαμετηνοποίαοεπενδυτήςμπορείναρευστοποιήσειτουςτίτλουςτου.Προσπάθειαρευστοποίησηςενόςτίτλουσεμιααγορά,όπουδενυπάρχειαντίστοιχηζήτηση,ενδέχεταιναπροκαλέσειμεγάλεςαυξομειώσειςστηντιμήτουτίτλου.Τίτλοιμεμεγάληεμπορευσιμότηταενέχουνμικρότεροκίνδυνορευστότητας.

  Γ. Λοιπές κατηγορίες κινδύνου Αφοράτονκίνδυνοπουεμπεριέχεταιστιςσυναλλαγέςμεαντικείμενοκινητέςαξίες,καθώςκαιστηνενγένειλειτουργίατουΑμοιβαίουΚεφαλαίου.

  Κίνδυνοςδιακανονισμού(Κίνδυνοςαντισυμβαλλόμενου)

  Oκίνδυνοςναμηνολοκληρωθείομαλάοδιακανονισμόςσυναλλαγώνεπίχρηματοπιστωτικώνμέσωνειδικάεάνοαντισυμβαλλόμενοςδενκαταβάλειχρήματαήδενπαραδίδειτίτλουςέγκαιρασεεκπλήρωσητηςυποχρέωσήςτουγιατηνεκκαθάρισησυναλλαγών.

  ΜεταβλητότηταΠαράγωγωνΧρηματοπιστωτικώνΜέσων

  Ητιμήενόςπαράγωγουχρηματοπιστωτικούμέσουμπορείναπαρουσιάζειμεγάλημεταβλητότητα.Αυτόοφείλεταιστογεγονόςότιμιαμικρήκίνησητηςτιμήςτουυποκείμενουτίτλου,δείκτη,επιτοκίουήνομίσματος,μπορείναοδηγήσεισεσημαντικήκίνησητηςτιμήςτουπαράγωγουχρηματοπιστωτικούμέσου.Επενδύσειςσεπαράγωγαχρηματοπιστωτικάμέσαμπορείναοδηγήσουνσεαπώλειεςπουυπερβαίνουντοποσόπουεπενδύθηκε.

  Κίνδυνοςμείωσηςενεργητικού OκίνδυνοςοοποίοςσχετίζεταιμετημείωσητουενεργητικούτουΑμοιβαίουΚεφαλαίουείτελόγωεξαγοράςήακύρωσηςμεριδίωντουείτελόγωτηςδιανομήςμεριδίωντουηαξίατωνοποίωνείναιμεγαλύτερηαπόταεπιτευχθέντακέρδητουκατάτηδιάρκειατηςδιαχειριστικήςχρήσης.

  Κίνδυνοςαπόδοσης OκίνδυνοςοοποίοςσχετίζεταιμετηδιακύμανσητηςαπόδοσηςτωνστοιχείωντουενεργητικούτουΑμοιβαίουΚεφαλαίου.

 • 19

  ΕΙΔOΣ ΚΙΝΔΥΝOΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  Κίνδυνοςθεματοφυλακής OκίνδυνοςαπώλειαςστοιχείωντουενεργητικούτουΑμοιβαίουΚεφαλαίου,λόγωπράξεωνήπαραλείψεωντουθεματοφύλακα.

  4β. Διαχείριση κινδύνων από πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα.

  ΗΑΕΔΑΚχρησιμοποιείσυστήματαπαρακολούθησηςκινδύνωντουχαρτοφυλακίουτουαμοιβαίουκεφαλαίουταοποίαανταποκρίνονταιστοπροφίλκινδύνουτουχαρτοφυλακίου,έτσιώστεναμετρώνταιοιβασικοίκίνδυνοιτουαμοιβαίουκεφαλαίου.

  Oιεπενδύσειςσεπαράγωγαχρηματοοικονομικάμέσαγίνονταιμόνομέσωοργανωμένωναγορώνμεσκοπότηναντιστάθμισηήκαιτηναποτελεσματικήδιαχείρισητουχαρτοφυλακίου,ανάλογαμετιςσυνθήκεςτηςαγοράς,κιέτσιοπιστωτικόςκίνδυνοςκαιοκίνδυνοςτουαντισυμβαλλόμενουαπότηχρήσηαυτώντωνμέσωνθεωρείταιμικρός.

  O συνολικός κίνδυνος σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%)του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και ο συνολικός κίνδυνος του αμοιβαίου κεφαλαίου δενυπερβαίνειτοδιακόσιατοιςεκατό(200%)τουκαθαρούενεργητικούτου.

  ΤοΑμοιβαίοΚεφάλαιοέκανεχρήσηπαράγωγωνπροϊόντων,κατάκύριολόγογιααποτελεσματικήδιαχείριση,κατάτηνπερίοδο01/01/2019-31/12/2019.Γιατονυπολογισμότηςσυνολικήςέκθεσηςσεκίνδυνο,χρησιμοποιείταιημέθοδοςτηςπροσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων (commitment approach). Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικώνπροϊόντωνπουείναιεισηγμέναστοΧρηματιστήριοΠαραγώγων,έγινεκαθόλητηδιάρκειατηςπεριόδουαναφοράςστιςεκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλεισίματος) και τα σχετικά αποτελέσματα έχουν λογιστικοποιηθεί. Κατά την διάρκειατηςπεριόδου01/01/2019-31/12/2019τομέγιστοσυνολικόποσοστόπουαντιπροσώπευσανοιεπενδύσειςσεπαράγωγαχρηματοοικονομικάπροϊόντα,σεσχέσημετοκαθαρόενεργητικότουΑμοιβαίουΚεφαλαίου,ανήλθεστο8,22%.

  5. Απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.

  ΟεπενδυτικόςδείκτηςαναφοράςγιατοαμοιβαίοκεφάλαιοείναιοGSPCE.

  Διαγραμματική Παρουσίαση Α/Κ American Equity και GSPCE(Περίοδος 2009 - 2019)

  Hαπόδοσητουαμοιβαίουκεφαλαίουενδέχεταινααποκλίνει.

  -40%

  -30%

  -20%

  -10%

  0%

  10%

  20%

  30%

  GSPCEAmerican Equity Fund

  2018

  2013

  2012

  2011

  2010

  2009

  2014

  2015

  2016

  2017

  -8,7

  2% -1,5

  1%

  14,7

  9%

  13,7

  7%

  -13,

  22%

  9,70

  %

  29,6

  7%

  19,6

  1%

  20,6

  2%

  3,35

  % 11,6

  6%

  24,0

  0%

  2019

  20,6

  2%31

  ,25%

  18,6

  4% 26,

  85%

  7,77

  %10

  ,58%

  3,60

  % 12,

  81%

  4,86

  %4,

  90%

 • 20

  Επενδυτικές πληροφορίες

  1. Επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου.

  ΣκοπόςτουΑμοιβαίουΚεφαλαίουTritonΠανευρωπαϊκόΜετοχικόΕξωτερικούείναιναπροσφέρειστονμεριδιούχουπεράξιακαιεισόδημαεπενδύονταςκυρίωςσεμετοχικούςτίτλουςστιςώριμεςκεφαλαιαγορέςτηςΕυρώπης.

  2. Επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου.

  ΗεπενδυτικήπολιτικήτουΑμοιβαίουΚεφαλαίου,επιτυγχάνεταιμέσωενόςδιαφοροποιημένουχαρτοφυλακίου,κυρίωςσεμετοχές εταιριώνπου είναι εισηγμένεςστιςμεγάλες /ώριμες ευρωπαϊκέςαγορές και έχουν τηνκαταστατική τους έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την επίτευξη του σκοπού του η ΕταιρείαΔιαχειρίσεως επενδύει το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών που κατάτην κρίση της προσφέρει τις βέλτιστες μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης προσπαθώντας ταυτόχρονανα επωφεληθεί και από τις βραχυχρόνιες τάσεις της χρηματιστηριακής αγοράς. Oι παραπάνω επενδύσειςκαλύπτουνκατ’ελάχιστονποσοστόεξήνταπέντετοιςεκατό(65%)τουκαθαρούενεργητικούτου.

  Ο βαθμός κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου περιγράφεται αναλυτικά στο προφίλ κινδύνου και απόδοσηςπουβρίσκεταιστοέντυπο«ΒασικέςΠληροφορίεςγιαΕπενδυτές».Ηαξιολόγησηβασίζεταιστημεταβλητότητατηςτιμήςκατάτοδιάστηματωντελευταίωνπέντεετώνκαιαποτελείδείκτηαπόλυτουκινδύνου.Ηπιοχαμηλήκατηγορίακινδύνουδενσημαίνειεπένδυσηχωρίςκίνδυνο.

  Σταπλαίσιατηςεπενδυτικήςπολιτικήςκαιμεστόχοτηνεπίτευξητουσκοπούτου,τοενεργητικότουΑμοιβαίουΚεφαλαίουδύναταιναεπενδύεταικαισεπαράγωγαχρηματοοικονομικάπροϊόντα,σύμφωναμετιςδιατάξειςτουάρθρου60τουΝ.4099/2012καιτωνεκάστοτεαποφάσεωντηςΕπιτροπήςΚεφαλαιαγοράς.

  ΗΕταιρίαΔιαχειρίσεως,σύμφωναμετηνκρίσητηςκαιανάλογαμετιςσυνθήκεςτηςαγοράς,δύναταιναχρησιμοποιείμέσακαιτεχνικέςμεαντικείμενοκινητέςαξίες,μέσαχρηματαγοράςκαιπαράγωγαχρηματοοικονομικάμέσα,τόσογιατηναντιστάθμισηόσοκαιγιατηναποτελεσματικήδιαχείρισητουχαρτοφυλακίουτουΑμοιβαίουΚεφαλαίου.

  ΗσυχνότητακαθώςκαιηταχύτητατωνεναλλαγώντουχαρτοφυλακίουείναισυνάρτησητωνεκάστοτεσυνθηκώνπουεπικρατούνστιςκεφαλαιαγορέςπουεπενδύειτοΑμοιβαίοΚεφάλαιοκαθώςκαιστηνκρίσητηςΕταιρείαςΔιαχειρίσεωςγιατιςπροσδοκούμενεςμελλοντικέςεξελίξειςστιςαγορέςαυτές.

  3. Χαρακτηριστικά του μέσου επενδυτή

  Τοαμοιβαίοκεφάλαιοαπευθύνεταισεεπενδυτέςπουεπιλέγουντηνπροοπτικ�