Traditional+INOX Panels

of 66 /66

Embed Size (px)

description

Traditional & INOX doors panels

Transcript of Traditional+INOX Panels

Page 1: Traditional+INOX Panels
Page 2: Traditional+INOX Panels

Πόµολα & ΧειρολαβέςDoor Knobs & Handles

Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων.Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της µε την ανέγερση ιδιόκτητων εγκαταστάσε-ων συνολικής έκτασης 18.500 τ.µ. όπου σήµερα κατασκευάζει πάνελ αλουµινίου και PVC για εξώπορτες, αντικουνουπικά συστήµατα και θωρακισµένες πόρτες ασφαλείας µε επένδυση αλουµινίου και ξύλου.Παράλληλα διαθέτει δύο υπερσύγχρονα βαφεία ηλεκτροστατικής βαφής και δύο βαφεία σουµπλιχρωµίας (Decoral System).Η ηγετική της πλέον παρουσία στην αγορά, οφείλεται στην µεγάλη ποικιλία των σχεδίων που διαθέτει, στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, στις ανταγωνιστικές τιµές και στη συνεχή προσπάθεια για την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση µε ένα σύγχρονο δίκτυο διανοµής των 1.500 και πλέον πελατών της.Η προσήλωση στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας επιβεβαιώνεται µε την απόκτηση των διεθνών πιστοποιητικών ISO 9001 ∆ιασφάλισης Ποιότητας, ISO 14001 Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και ΕΛΟΤ 1801 Υγιεινής και Ασφάλειας.Η ΤΕΧΝΗ Α.Ε. µέσα από ένα πρόγραµµα συνεχών επενδύσεων κατάφερε τα τελευταία χρόνια να εδραιωθεί στην ελληνική αγορά σαν µια από τις κορυφαίες και ταχέως αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις, στον κλάδο του αλουµινίου.Με το βλέµµα πλέον στην παγκόσµια αγορά, ξεκίνησε ήδη την εξάπλωση της στο εξωτερικό µε τη δηµιουργία θυγατρικών εταιριών στο Βελιγράδι της Σερβίας και στην Πολωνία µε στόχο την εξυπηρέτηση των αγορών των Βαλκανίων και της Κεντρι-κής Ευρώπης, όπου κατέχει ηγετική θέση, ενώ παράλληλα συµµετέχει σε όλες τις µεγάλες διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού, διευρύνοντας το πελατολόγιο της σε ολόκληρο τον κόσµο.

TEHNI S.A was established in Xanthi, in 1988, and its initial activity was the electrostatic metal dye.Due to company’s stable and continuous progress we managed to expand its activities by constructing privately owned buildings of 18.500 sqm, where Aluminum & PVC Panels, Mosquito Nets and Security Doors with aluminum or wooden facing are made.At the same TEHNI S.A. has four sophisticated dye houses. Two of them are for electrostatic use and two of them for wood grain use (Decoral Use). Company’s leading presence in the market is due to a great variety of designs, its high product quality, its competitive prices and the continuous efforts in order to provide the best possible services in a modern distribution channel that includes more than 1.500 customers.The acquisition of International Certificates ISO 9001 for Quality Management System, ISO 14001 for Environmental Management System and ELOΤ 1801 for Occupational Health and Safety System is result of company’s dedication in continuous quality improvement.Through a project of continuous investments that took place recently, TEHNI S.A. achieved to establish itself in the Greek market as one of the leading and more developing companies in aluminium market TEHNI S.A. has already started expanding abroad.establishing its subsidiary companies, who have already been created in Serbia and Poland, in order to serve the market of Balkan and Central European countries, where our company has a significant market share and leading presence. At the same time our company participates in big international exhibitions in order to attract customers all around the world.

Company Profile

Our products

Pantelos Group of Companies

5521

82168216

822082208220

5585 5584 5580

5526

821182118211

5532

5571822482248224

5572

6894

6895

8281828270207018

85638563

8562

855985596929 6930 6931

6896 8511

8514

85198519

8528

8531

55215521 85298529

7070707070 cm70 cm

710071007100100 cm100 cm100 cm

7770777070 cm70 cm70 cm

70807080708080 cm80 cm80 cm

PRESS PANELS ΤRADITIONAL+ INOX PANELS

PVC + ABS PANELS COMBO PANELS HPL PANELS INSECT SCREENS

Page 3: Traditional+INOX Panels

ISO 9001Óýóôçìá ÄéáóöÜëéóçò ÐïéüôçôáòQuality Management System

ISO 14001Óýóôçìá ÐåñéâáëëïíôéêÞò Äéá÷åßñéóçòEnviromental Management System

ELOT 1801Óýóôçìá ÕãéåéíÞò êáé ÁóöÜëåéáòOccupational Health & Safety System

EN 1279-2Glass Moisture MenetrationÕäáôïóôåãáíüôçôá Ôæáìéþí

EN ISO 8990Óõí/ôçò Èåñì. ÌåôÜäïóçò U=1,72-2,72Thermal Transmittance U=1,72 - 2,72

EN ISO 13049Test áíôï÷Þò óå êñïýóç 50 kg / 95 cmSoft impact test 50 kg / 95 cm

Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και με-τρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων.Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο Quality Documentation που διατίθεται σε όλους τους πελάτες.

η ποιότητα / quality

The quality excellence of TEHNI PANTELOS products is documented with certificates and measurements from the greatest international institutions. All the relevant documents are included in the Quality Documentation brochure, which is distributed to all customers.

Εγγύηση ΑυθεντικότηταςAuthenticity GuaranteeΌλα τα πάνελ της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ καλύπτονται με προ-στατευτικό φιλμ στην επιφάνειά τους.Στην πάνω δεξιά γωνία βρίσκεται το αυτοκόλλητο Quality Marks το οποίο και αποτελεί εγγύηση γνησιότητας για κάθε προϊόν της ΤΕΧΝΗ Α.Ε.. Αναζητήστε το...

All of TEHNI PANTELOS panels are covered up with protective stretch film on their surface. At their up right corner the Quality Marks sticker is presented, which constitutes the genuineness guarantee for every product of TEHNI S.A.. Ask for it…

Ενδιαφέρον για το περιβάλλονκαι τον άνθρωποCaring for the environment and the human beingΗ ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ Α.Ε. με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και το περιβάλλον, εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και σύστημα υγιεινής και ασφάλειας των εργα-ζομένων, πιστοποιημένα κατά ISO 14001 και ELOT 1801.

TEHNI S.A. PANTELOS with sense of responsibility towards humanity and nature, implements a complete system of enviromental management and a health and safety system for its emploees, which are certified according to ISO 14001 and ELOT 1801.

Page 4: Traditional+INOX Panels

Traditional door panels contents

Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9

Page 10-11 Page 12-15 Page 16-19

Page 20-23 Page 24-27 Page 28-31

Page 5: Traditional+INOX Panels

Inox door panels contents

Page 32

Όλα τα σχέδια είναι προϊόν γραφιστικής απεικόνισης και ως εκ τούτου μπορεί να μην αναπαριστούν με ακρίβεια το φυσικό προϊόν.All designs are drawings of graphical representation and thus may not depict in detail the actual product.

Στα παραδοσιακά πάνελ σε απόχρωση ξύλου δεν περιλαμβάνεται εσωτερικός ταμπλάς.On Traditional panels in Wood effect the inner board facing is not included.

Page 32 Page 33 Page 34 Page 34 Page 35 Page 36-37

Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44

Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 48 Page 48 Page 49

Page 50-51 Page 52-53 Page 54-55 Page 56 Page 57 Page 57 Page 58

Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 63 Page 64

All family photos has taken from: www.sxc.hu & www.google.com

Page 6: Traditional+INOX Panels

Ideal creations

Design Dimensions

51215120

Glass with rail

Page 7: Traditional+INOX Panels

traditional door panels

5122 5151

Glass with rail Glass with rail

Page 8: Traditional+INOX Panels

Entrance door evolution

Design Dimensions

51315130

Glass with rail

Page 9: Traditional+INOX Panels

traditional door panels

5132Glass with rail

Glass with rail

Page 10: Traditional+INOX Panels

Design Dimensions

51015100

Make your dreamscome true

Glass with rail

Page 11: Traditional+INOX Panels

traditional door panels

5102

Glass with rail

Glass with rail

Page 12: Traditional+INOX Panels

10

51425140

Design Dimensions

Ideal creations

Plain Glass

Page 13: Traditional+INOX Panels

traditional door panels

11

5141 5151

Glass with railGlass with rail

Page 14: Traditional+INOX Panels

1�

5093 5003 5092 5004

Design Dimensions

Entrance door evolution

Glass with rail Glass with rail

Page 15: Traditional+INOX Panels

1�

traditional door panels

5095 5002

Glass with rail Glass with rail

Page 16: Traditional+INOX Panels

1�

5001 5091 5010 5076

Design Dimensions

Make your dreamscome true

Glass with rail

Page 17: Traditional+INOX Panels

traditional door panels

1�

5009 5075

Glass with rail Glass with rail

Page 18: Traditional+INOX Panels

1�

Ideal creations

5091 5024 5093 5027

Design Dimensions

Glass with rail

Page 19: Traditional+INOX Panels

1�

traditional door panels

5026 5095

Glass with rail Glass with rail

Page 20: Traditional+INOX Panels

1�

Entrance door evolution

5025 5092 5033 5075

Design Dimensions

Glass with rail Glass with rail

Page 21: Traditional+INOX Panels

traditional door panels

1�

5034 5076

Glass with rail Glass with rail

Page 22: Traditional+INOX Panels

�0

5049

Design Dimensions

5092 5046 5093

5045 5091

Make your dreamscome true

Page 23: Traditional+INOX Panels

�1

traditional door panels

5048 5095

Glass with rail

Page 24: Traditional+INOX Panels

��

5054 5075

Design Dimensions

Ideal creations

Glass with rail

Page 25: Traditional+INOX Panels

traditional door panels

��

5055 5076

Glass with rail

Page 26: Traditional+INOX Panels

��

50215020

Design Dimensions

Entrance door evolution

Glass with rail

Page 27: Traditional+INOX Panels

��

traditional door panels

5022 5097

Glass with rail

Page 28: Traditional+INOX Panels

��

5068

5023

Design Dimensions

Make your dreamscome true

5037

Glass with railGlass with rail

Page 29: Traditional+INOX Panels

traditional door panels

��

5069Glass with rail

Glass with rail

Page 30: Traditional+INOX Panels

��

50435040

Ideal creations

Design Dimensions

Glass with rail

Page 31: Traditional+INOX Panels

��

traditional door panels

5035 5037

Glass with rail

Page 32: Traditional+INOX Panels

�0

50425041

Entrance door evolution

Design Dimensions

Glass with rail Glass with rail

Page 33: Traditional+INOX Panels

traditional door panels

�1

50385036

Glass with rail

Page 34: Traditional+INOX Panels

INOX Dimensions

��

4101

Make your dreamscome true

4100

161

cm

161

cm

161

cm

Page 35: Traditional+INOX Panels

��

inox door panels

4102

Page 36: Traditional+INOX Panels

��

41054104

Ideal creations

Page 37: Traditional+INOX Panels

inox door panels

��

4103

Page 38: Traditional+INOX Panels

��

4000

Entrance door evolution

4002 4004 4006

INOX Dimensions

Sandblast Glass

Page 39: Traditional+INOX Panels

��

inox door panels

4008

Striped Glass

Sandblast Glass

Page 40: Traditional+INOX Panels

INOX Dimensions

��

41514150

Make your dreamscome true

Pave Glass

Page 41: Traditional+INOX Panels

inox door panels

��

4160

4161Pave Glass

Pave Glass

Page 42: Traditional+INOX Panels

�0

41714170

INOX Dimensions

Ideal creations

Pave Glass

Page 43: Traditional+INOX Panels

�1

4175

inox door panels

4176Pave Glass

Page 44: Traditional+INOX Panels

INOX Dimensions

��

40364035

Entrance door evolution

Page 45: Traditional+INOX Panels

inox door panels

��

4180

4181

Page 46: Traditional+INOX Panels

��

Μake your dreamscome true

40264025

INOX Dimensions

Page 47: Traditional+INOX Panels

��

4030

inox door panels

4031

Page 48: Traditional+INOX Panels

INOX Dimensions

��

40814080

Ideal creations

Page 49: Traditional+INOX Panels

inox door panels

��

4065

4066

Page 50: Traditional+INOX Panels

��

INOX Dimensions

7091 7096 7086

55 cm

140c

m

Entrance door evolution

Page 51: Traditional+INOX Panels

inox door panels

��

7101

Pave Glass

Page 52: Traditional+INOX Panels

�0

7020 7022 7031 7032

INOX Dimensions

Μake your dreamscome true

Striped Glass

25 cm

Page 53: Traditional+INOX Panels

inox door panels

7021

�1

Striped Glass

Pave Glass

7231

Page 54: Traditional+INOX Panels

��

7040

INOX Dimensions

7041 7042

Ideal creations

Pave Glass Striped Glass

Page 55: Traditional+INOX Panels

��

inox door panels

7044

Special Sandblast Glass

Page 56: Traditional+INOX Panels

��

7060 7061 7062 7064

INOX Dimensions

Entrance door evolution

Fusing Glass

Page 57: Traditional+INOX Panels

inox door panels

7065

��

7225

Fusing Glass

Page 58: Traditional+INOX Panels

��

70017002

INOX Dimensions

Μake your dreamscome true

Page 59: Traditional+INOX Panels

��

7052

inox door panels

70517241

Pave GlassStriped Glass

7072

Page 60: Traditional+INOX Panels

��

72117231

INOX Dimensions

7212

25 cm

Striped Glass

Ideal creations

Page 61: Traditional+INOX Panels

��

inox door panels

7081

Pave Glass

Striped Glass

Page 62: Traditional+INOX Panels

�0

INOX Dimensions

Entrance door evolution

3612

3611

Page 63: Traditional+INOX Panels

�1

3591

inox door panels

3592

Page 64: Traditional+INOX Panels

��

INOX Dimensions

3601

3602

Μake your dreamscome true

Page 65: Traditional+INOX Panels

inox door panels

��

3641

3581

INOX Dimensions

Page 66: Traditional+INOX Panels

��

INOX Dimensions

Ιdeal creations

3621

3623

3622