TLP Brochure 2009

12
WWW.TELENAVIS.COM TEL: +30 210 8124111 FAX: +30 210 8124150 e-mail: [email protected] TELENAVIS LOGISTICS PLATFORM H ζπλνιηθή ιύζε γηα λα δξνκνινγήζεηε κε ρεδηαζκό Παξαθνινύζεζε Customer Service 2009 ΜΕΟΓΕΙΩΝ 455 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ 210-8124111

description

Telenavis Logistics Platform is the most complete solution for logistics managers in Greece

Transcript of TLP Brochure 2009

Page 1: TLP Brochure 2009

WWW.TELENAVIS.COM TEL: +30 210 8124111 FAX: +30 210 8124150 e-mail: [email protected]

TELENAVIS LOGISTICS PLATFORM

H ζπλνιηθή ιύζε γηα λα δξνκνινγήζεηε κε

ρεδηαζκό Παξαθνινύζεζε Customer Service

2009

Μ Ε Ο Γ Ε Ι Ω Ν 4 5 5 – Α Γ Ι Α Π Α Ρ Α Κ Ε Υ Η 2 1 0 - 8 1 2 4 1 1 1

Page 2: TLP Brochure 2009

TELENAVIS ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ηόρνο ηεο TELENAVIS είλαη ε αλάπηπμε αμηόπηζησλ ιύζεσλ ζην ρώξν ησλ Logistics, νη νπνίεο αθνξνύλ ηε

δηαρείξηζε – επνπηεία ηνπ ζηόινπ νρεκάησλ ή νκάδσλ εξγαζίαο, ηε δεκηνπξγία ησλ εκεξήζησλ

δξνκνινγίσλ παξαδόζεσλ ή επηζθέςεσλ θαζώο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζθέςεσλ ησλ πσιεηώλ. Από ην

2000 έσο θαη ζήκεξα, ε TELENAVIS παξέρεη νινθιεξσκέλεο ιεηηνπξγηθέο ιύζεηο ινγηζκηθνύ - ιύζεηο πνπ

βνεζνύλ ηηο επηρεηξήζεηο δηαλνκώλ θαη ππεξεζηώλ, ζηελ επίηεπμε ησλ θαιύηεξσλ απνηειεζκάησλ ζηελ

παξνρή ππεξεζηώλ, ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία. Σα πξντόληα ηεο TELENAVIS ρξεζηκνπνηνύληαη

θαζεκεξηλά από πεξηζζόηεξεο από 300 εηαηξίεο, βειηηζηνπνηώληαο ηηο ππεξεζίεο logistics θαη δηαρείξηζεο

πεξηζζόηεξσλ από 3.000 θηλνύκελνπο ρξήζηεο. Ζ εκπεηξία, ε δύλακε θαη ε αμηνπηζηία ηεο TELENAVIS, κηαο

από ηηο εγέηηδεο εηαηξείεο ζην ρώξν ηεο Γεσγξαθηθήο Πιεξνθνξηθήο, απνηεινύλ ηα απνηειεζκαηηθά

εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηελ επηρείξεζή ζαο επηηπρεκέλε ζε όπνην δξόκν ή όπνηα πεξηνρή θη αλ

θηλείζηε.

Page 3: TLP Brochure 2009

Δίζηε έηνηκνη λα εθζπγρξνλίζεηε ηελ εηαηξεία

ζαο; Να αλεβείηε ζην πςειόηεξν επίπεδν ηεο

ηερλνινγίαο; Δίκαζηε δίπια ζαο γηα λα ην

πεηύρεηε.

Σν TELENAVIS LOGISTICS PLATFORM είλαη ην

πην πξσηνπνξηαθό νινθιεξσκέλν παθέην

εθαξκνγώλ πνπ ππόζρεηαη θαη επηηπγράλεη πιήξε

έιεγρν ζε θάζε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγγειίαο

- παξάδνζεο.

Αλεζπρείηε πσο ε εηζαγσγή ηερλνινγίαο ζα

επηθέξεη θόζηνο, κε αβέβαηα νθέιε;

Δίκαζηε δίπια ζαο γηα λα αμηνινγήζνπκε καδί ηα

νθέιε, λα νξγαλώζνπκε ηελ πινπνίεζε θαη λα

κεηώζνπκε ηελ αβεβαηόηεηα. Θαιέζηε καο θαη ζα

ζαο πνύκε αληηθεηκεληθά ηελ γλώκε καο.

Σν TELENAVIS LOGISTICS PLATFORM έρεη

δνθηκαζηεί ζθιεξά θαη έρεη απνδεηρζεί

αδηαθηινλίθεηα έλα εγεηηθό πξντόλ πνπ

απεπζύλεηαη ζηε ζύγρξνλε επηρείξεζε. Γλσξίδνπκε

όηη νη ιύζεηο καο πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηηο

δηαδηθαζίεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ζαο. Γηα ηνλ ιόγν

απηό αλαπηύμακε ιύζεηο επέιηθηεο θαη

παξακεηξνπνηήζηκεο έηζη ώζηε, λα πξνζαξκόδνληαη

ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζαο θαη λα

ηθαλνπνηνύλ απόιπηα ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο.

Από πνύ ζα πξνθύςνπλ ηα νθέιε;

1. Κεησκέλεο δαπάλεο κεηαθνξώλ

2. Απμεκέλε απνδνηηθόηεηα

3. Ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο

4. Κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηεο ζηξαηεγηθνύ

ζρεδηαζκνύ

5. Άκεζνο θαη αθξηβήο ππνινγηζκόο ηνπ θόζηνπο

παξάδνζεο

6. Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πόξσλ θαη

δηαρείξηζε ηνπ ζηόινπ νρεκάησλ

7. Δπειημία ζηελ νξγάλσζε ζαο

8. Γηαρείξηζε ησλ εμαηξέζεσλ

9. Δληνπηζκόο θαη κείσζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ

επηθνηλσλία κεηαμύ πσιήζεσλ θαη logistics

Πνηα ζα είλαη ε ππνζηήξημή ζαο;

Ζ TELENAVIS δηαζέηεη ππεξεζία ππνζηήξημεο

πειαηώλ, 365 κέξεο ην ρξόλν, κέζσ επίιεθηνπ

επηηειείνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ. Σα

ζηειέρε καο βνεζνύλ ηνπο αλζξώπνπο ζαο λα

απνδώζνπλ ην κέγηζην ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο από

ην πξώην σο ην ηειεπηαίν ρηιηόκεηξν.

Δλδηαθέξεζηε λα δνθηκάζεηε ην TELENAVIS

LOGISTICS PLATFORM;

Καιέζηε καο, ζα είκαζηε δίπια ζαο.

Με το TELENAVIS LOGISTICS PLATFORM δεν υπάρχουν όρια

Page 4: TLP Brochure 2009

Σχεδιαςμόσ Περιοχών Ευθφνησ Πωλητών Το Area Manager με μια ματιά

Απηή ε πξνεγκέλε θαη θηιηθή ιύζε κπνξεί λα

ζαο βνεζήζεη:

Λα απνηππώζεηε όια ηα ζεκεία επηζθέςεσλ

θαη πσιήζεσλ, αλά πσιεηή θαη αλά

δξνκνιόγην.

Λα αληηιεθζείηε γξήγνξα θαη εύθνια ηηο

επηθαιύςεηο ησλ πεξηνρώλ επηζθέςεσλ

Λα βειηηώζεηε ηε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ

πεξηνρώλ ιακβάλνληαο ππόςε θαη άιιεο

παξακέηξνπο (π.ρ. πσιήζεηο, ζεκεία

επηζθέςεσλ, απνηειεζκαηηθόηεηα

επηζθέςεσλ)

Λα δεκηνπξγήζεηε ζελάξηα αιιαγώλ κε

αλαθαηαλνκέο πεξηνρώλ

Λα κεηώζεηε ην θόζηνο κεηαθνξάο κέζσ

επηηπρνύο δηαρείξηζεο ησλ πόξσλ

Λα απηνκαηνπνηήζεηε ηε δηαδηθαζία

δξνκνινγήζεσλ, κεηώλνληαο ην ρξόλν θαη

ηελ αλάκημε ζηειερώλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκό.

Λα εμηζνξξνπήζεηε ην θόξην εξγαζίαο θαη ηε

δπλακηθόηεηα ηεο επηρείξεζεο ζαο.

Λα πξνγξακκαηίζεηε ηε ξνή ηεο εξγαζίαο

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθνπώλ θαη

πεξηνδηθώλ δηαθπκάλζεσλ.

Λα δεκηνπξγήζεηε πνιηηηθή εμππεξέηεζεο

βαζηζκέλε ζην θόξην εξγαζίαο.

Λα βειηηώζεηε ηελ εμππεξέηεζε ησλ

πειαηώλ ζαο.

Ο θαζνξηζκόο ησλ πεξηνρώλ θαη ησλ δξνκνινγίσλ επίζθεςεο

αλά πσιεηή απνηειεί κηα θνπηαζηηθή δνπιεηά, κε πνιινύο

ζπκκεηέρνληεο, θαη ζπρλά κε ιύζεηο γεσγξαθηθά

αλαπνηειεζκαηηθέο. Απηό δελ είλαη πιένλ αλαγθαίν, ην καύξν

θνπηί ηεο γεσγξαθίαο είλαη πιένλ αλνηθηό θαη πξνζβάζηκν ζε

όινπο. Κε ην Area Manager ε επηινγή ησλ πεξηνρώλ θαη ε

δεκηνπξγία ησλ θαζεκεξηλώλ δξνκνινγίσλ, απινπνηείηαη,

βειηηώλεηαη, γίλεηαη απνδνηηθόηεξε θαη αληηιεπηή ζε όινπο,

Απηό πνπ ρξεηάδεζηε είλαη έλα αμηόπηζην, ηζρπξό εξγαιείν πνπ

κπνξεί λα ζαο πξνζθέξεη άκεζα ηε δπλαηόηεηα λα αλαιύζεηε,

λα ηξνπνπνηήζεηε θαη λα βειηηζηνπνηήζεηε νιόθιεξν ην δίθηπν

πσιήζεσλ, ππεξεζηώλ θαη δηαλνκώλ ηεο εηαηξείαο ζαο,

βαζηζκέλνη ζε θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηελ

επηρείξεζε ζαο. Απηό πνπ ρξεηάδεζηε είλαη ην Area Manager.

Σν Area Manager, κέξνο ηνπ Telenavis Logistics Platform,

έρεη εμειηρζεί ζε ζηξαηεγηθό εξγαιείν γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ

ηζνξξνπία θαη ηε δηαρείξηζε όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο

επηρείξεζεο, πνπ αθνξνύλ δξνκνιόγεζε.

Ζ απιόηεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, ε επθνιία δηαρείξηζεο ηνπ, ε

άκεζε νπηηθνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπλεπεηώλ

ησλ κεηαβνιώλ, ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζύκθσλα κε ηηο

αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ζαο, είλαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ

ην θάλνπλ έλα ρξεζηηθό εξγαιείν.

Page 5: TLP Brochure 2009

Γείηε απιά θαη γξήγνξα ηελ εηθόλα

ησλ πεξηνρώλ ζαο ζήκεξα. Οη επηθαιύςεηο πηζαλά ζα ζαο

αηθληδηάζνπλ. Δπηθάιπςε ζεκαίλεη ρακέλνο ρξόλνο

θαη ρξήκα!

Σαθηνπνηήζηε ηηο πεξηνρέο ζαο. Γεκηνπξγήζηε εθηθηά βέιηηζηα

δξνκνιόγηα, εύθνια θαη γξήγνξα.

Βειηηζηνπνηήζηε ηελ θαηαλνκή ησλ

επηζθέςεσλ, ησλ ρηιηνκέηξσλ θαη ησλ ηδίξσλ ησλ πσιεηώλ ζαο.

“Με ην Area Manager ε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ ησλ πεξηνρώλ-πειαηώλ επζύλεο ησλ πσιεηώλ καο, έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα εμαηξεηηθά απιή θαη γξήγνξε δηαδηθαζία κε ζεκαληηθόηαηε ζπκβνιή ζηελ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ”

Βύξσλ Εηθάθεο Sales Operations & Customer Service

Development Manager ΔΙΓΔΘΑ Α.Δ.

Σχεδιάςτε Τη Στρατηγική Τησ Επιτυχίασ

Δπθνιία ζηελ ρξήζε

Θα ζαο βνεζήζνπκε λα εηζάγεηε όια ηα δεδνκέλα –

ζηνηρεία πειάηε θαη ζηνηρεία ησλ δηαδηθαζηώλ επηρείξεζήο

ζαο.

Θα ζαο εθπαηδεύζνπκε ζηελ ρξήζε ηνπ γηα λα κπνξείηε

εύθνια θαη γξήγνξα λα δεκηνπξγείηε θαη λα κεηαβάιεηε ηηο πεξηνρέο ησλ πσιεηώλ ζαο.

Κέζα ζε 2-3 βδνκάδεο ζα είζηε έηνηκνη λα θάλεηε κηα

δνπιεηά πνπ απαηηνύζε βδνκάδεο κέζα ζε κεξηθέο

εκέξεο.

Κε ηελ ρξήζε ηνπ Area Manager νη πεξηνρέο θαη ηα δξνκνιόγηα ζαο ζα απνθηήζνπλ ηελ πξαγκαηηθή

γεσγξαθηθή ηνπο δηάζηαζε. Έηζη ζα κπνξέζεηε λα

εμνηθνλνκήζεηε παξαγσγηθό ρξόλν γηα ηνπο πσιεηέο ζαο, γηα πεξηζζόηεξεο επηζθέςεηο ή γηα γεσγξαθηθή επέθηαζε.

Κε ηελ ρξήζε ηνπ Area Manager, κε ηα απνινγηζηηθά

ζηνηρεία, θάζε πεξηόδνπ, κπνξείηε λα απνθαιύςεηε ηηο

αδπλακίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηζθέςεσλ θαη λα βειηηώζεηε ηηο ππνζέζεηο ζαο, γηα ηνλ επόκελν

πξνγξακκαηηζκό.

Υπνινγίζηε ην Κόζηνο ζε ζρέζε κε ηελ Δμππεξέηεζε

Τπνινγίζηε επαθξηβώο ην θόζηνο γηα θάζε δξνκνιόγην.

Σν Area Manager παξέρεη κία ζεηξά αλαθνξώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη θαη παξακεηξνπνηνύληαη εύθνια θαη νη

νπνίεο θαιύπηνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πσιήζεσλ ππνζηήξημεο θαη δηαλνκήο όπσο:

Αλαθνξά θόζηνπο δξνκνινγίσλ

Αλαθνξά πξνβιεπόκελσλ επηζθέςεσλ αλά ζεκείν

ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο επηζθέςεηο

αλά ζεκείν

πλνπηηθή αλαθνξά πεξηνρώλ

Αλαθνξά δξνκνινγίσλ επηζθέςεσλ

Σέινο, παξέρεηαη ε γξήγνξε εμαγσγή ζε θύιια Excel, γηα εύθνιε πεξεηαίξσ επεμεξγαζία, ζε ζπλδπαζκό κε

άιια δεδνκέλα ηεο εηαηξίαο ζαο.

ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε ρξήζε ηνπ Area Manager

κπνξεί λα επηηύρεη απόζβεζε ζε ιηγόηεξν από έμη κήλεο, θαη απηό είλαη κόλνλ ε αξρή.

Page 6: TLP Brochure 2009

Προγραμματιςμόσ Δρομολογίων

Το Dispatcher με μία ματιά

Σν ηδηαίηεξν επέιηθην πξόγξακκα δξνκνιόγεζεο

θαη πξνγξακκαηηζκνύ ζα ζαο βνεζήζεη:

Λα κεηώζεηε ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό

νρεκάησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θαζεκεξηλνύ

έξγνπ.

Λα κεηώζεηε ηα ρηιηόκεηξα ησλ δξνκνινγίσλ

ζαο θαζώο θαη ηηο ππεξσξίεο ησλ νδεγώλ

επηηπγράλνληαο κεγαιύηεξν θέξδνο.

Λα ππνινγίζεηε ηελ απόδνζε ησλ νδεγώλ ζε

θαζεκεξηλή βάζε κε μεθάζαξα δξνκνιόγηα,

δειηία απνζηνιήο, ράξηεο θαη δηεπζύλζεηο.

Λα κεγηζηνπνηήζεηε ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ

νδεγώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ.

Λα αληαπνθξηζείηε ζηηο αλάγθεο ηεο

ππνζηήξημεο ησλ πειαηώλ κεηαηξέπνληαο ηηο

εμαηξέζεηο ζε επθαηξίεο.

Λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο παξάδνζεο

εθηηκώληαο ην αθξηβέο θόζηνο θάζε ζηάζεο.

Λα επελδύζεηε ιηγόηεξεο ώξεο ζην ζρεδηαζκό

δξνκνινγίσλ θαη πεξηζζόηεξεο ώξεο ζηηο

ζηξαηεγηθέο πξνβιέςεηο γηα ηελ επηρείξεζε.

Λα επεμεξγαζηείηε ηα ππνζεηηθά θξίζηκα

ζελάξηα γηα ην ζρεδηαζκό.

Λα απνζηείιεηε απηόκαηα ηα δξνκνιόγηα ζαο

ζηελ απνζήθε θαη ζην ινγηζηήξην γηα ηύπσζε

δειηίσλ θαη Picking List.

Λα εμάγεηε εκεξήζηεο αλαθνξέο θαη αλαγθαία

ηζηνξηθά δεδνκέλα.

Ο Έξυπνοσ Τρόποσ να Οργανώςετε Τισ Καθημερινζσ Παραδόςεισ

Σν θαζεκεξηλό πξόγξακκα παξαδόζεσλ, είλαη θπξηνιεθηηθά ε

δσληαλή θίλεζε ηνπ ζηόινπ ζαο ζηνπο δξόκνπο. Θάζε κέξα,

κηα ιεπηή γξακκή απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηόο ζαο,

κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηνπ έξγνπ

ζαο. Γηαηί λα κελ δηαζέηεηε αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα;

Γηα έλα ζπλερώο απμαλόκελν αξηζκό θνξπθαίσλ εηαηξηώλ

δηαλνκήο, θάζε εκέξα μεθηλά κε ην Dispatcher, κέξνο ηνπ

Telenavis Logistics Platform.

Αμηνπνηήζηε κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηνλ ζηόιν ζαο γηα

λα εμππεξεηήζεηε πιήξσο ηνπο πειάηεο ζαο.

Απηή ε απηόλνκε ιύζε, παξέρεη ζηνπο ππεύζπλνπο

δξνκνιόγεζεο ηεο εηαηξείαο ζαο, έλα απνηειεζκαηηθό

εξγαιείν, ην νπνίν κπνξεί λα νινθιεξώζεη κε ηνλ θαιύηεξν

ηξόπν, ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνύ παξαδόζεσλ κέζα ζε

ιίγα ιεπηά.

Σν Dispatcher ζαο πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα λα κεηαηξέπεηε

ηηο ζεκεξηλέο παξαγγειίεο ζε δξνκνιόγηα ηεο επόκελεο εκέξαο,

ζέηνληαο σο πεξηνξηζκνύο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ

απόιπηε εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ θαη ην ειάρηζην θόζηνο.

ηελ πξάμε ην Dispatcher επηηπγράλεη απόζβεζε ηεο

επέλδπζεο κέζα ζηνλ πξώην ρξόλν ηεο ρξήζεο ηνπ, ελώ νη

εηαηξείεο πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ απνιακβάλνπλ κείσζε ηνπ

θόζηνπο κεηαθνξώλ από 5-25%.

Παξέρεη παξακεηξνπνηήζηκεο γέθπξεο επηθνηλσλίαο κε ην

ππάξρνλ ζύζηεκα εηζαγσγήο παξαγγειηώλ, θαζώο θαη κε ηηο

ππόινηπεο εθαξκνγέο ηνπ Telenavis Logistics Platform.

Παξάιιεια, κπνξείηε λα εθκεηαιιεπηείηε ηα εξγαιεία, πνπ

ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγήζεηε νπνηαδήπνηε

δξνκνιόγεζε εθηόο ζπζηήκαηνο.

Σν Dispatcher κπνξεί εύθνια λα ππνινγίζεη ηα ρηιηόκεηξα,

ην ρξόλν θαη ην θόζηνο ηνπ θάζε δξνκνινγίνπ, ιακβάλνληαο

ππόςε έλα κεγάιν πιήζνο κεηαβιεηώλ,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δξόκνπ, ηεο

δηαζεζηκόηεηαο νρεκάησλ θαη νδεγώλ, ησλ ρξνληθώλ

παξαζύξσλ επίζθεςεο, ησλ ρξόλσλ αλνίγκαηνο θιεηζίκαηνο

ηεο κεραλήο θαη ηεο κέγηζηεο δηάξθεηαο δηαδξνκώλ.

Page 7: TLP Brochure 2009

Θέιεηε λα έρεηε επηηπρία ζηηο παξαδόζεηο ζαο

ζήκεξα;

Κε ην Dispatcher έρεηε

επνπηεία όισλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ

δξνκνινγίσλ, πάλσ ζε έλαλ δπλακηθό ράξηε.

Κπνξείηε λα κεηαβάιεηε εύθνια θαη απιά όζα

ζεκεία επηζπκείηε θαη λα

δείηε ηα απνηειέζκαηα από πιεπξάο θόζηνπο.

Κπνξείηε λα δείηε ηνλ βαζκό αμηνπνίεζεο ησλ

νρεκάησλ ζαο θαη λα

κεηξήζεηε άκεζα ην θόζηνο ζαο.

“Η εηαηξεία καο δξνκνινγεί θαη δηαλέκεη πεξίπνπ 2.500 παξαγγειίεο ζε εκεξήζηα βάζε, ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, κε έλα ζηόιν 110 Γ.Χ. απηνθηλήησλ. Δίκαζηε από ηηο πξώηεο εηαηξείεο, πνπ αζρνιήζεθαλ ζπζηεκαηηθά, εδώ θαη 10 ρξόληα, κε πηινηηθά πξνγξάκκαηα, πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ καο πξνο ηνπο πειάηεο καο.

Έλα από απηά είλαη ε απηόκαηε δξνκνιόγεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ξνήο ησλ δξνκνινγίσλ γηα γξήγνξε ελεκέξσζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο ζσζηήο παξάδνζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζηα θαηαζηήκαηα ή ζηα ζεκεία παξάδνζεο. Δίλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη ε ζσζηή ελεκέξσζε, ζην ζσζηό ρξόλν, ώζηε λα ιύλνληαη πξνβιήκαηα, όπνπ απηό είλαη εθηθηό, θαη λα κελ ππάξρνπλ αλαηηηνιόγεηεο επηζηξνθέο.

Με ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Telenavis, έρνπκε απνθηήζεη έλα ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ καο, αιιά δελ ζηακαηάκε εδώ, ζηόρνο καο είλαη λα ζπλερίζνπκε λα ην εμειίζζνπκε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Telenavis.”

Γηώξγνο ακαξίδεο, Γηεπζπληήο Πιεξνθνξηθήο θαη Γηνηθεηηθόο Γηεπζπληήο ΓΗΑΘΗΛΖΗ Α.Δ.

Σν Dispatcher ζαο επηηξέπεη λα δηαηεξήζεηε ζηαζεξά

πξόηππα ζηηο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο ζαο παξέρνληαο ζηνπο

νδεγνύο ζαο ζαθή πιάλα πξνγξακκαηηζκνύ θαη δξνκνινγίνπ.

Κπνξείηε αθόκε λα δεκηνπξγήζεηε ππνζεηηθά ζελάξηα

θξίζεσλ θαη λα πξνγξακκαηίζεηε έγθαηξα ηα έθηαθηα

πεξηζηαηηθά, όπσο επείγνπζεο θαηαζηάζεηο, αξγίεο ή

θαθνθαηξία.

πλεπώο, νη αλεπηζύκεηεο επηζηξνθέο εμαηηίαο ησλ

θαζπζηεξήζεσλ θαη ηνπ ππεξβνιηθνύ ρξόλνπ ζηάζεο γίλνληαη

παξειζόλ. Ζ αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθόηεηαο ηνπ ζηόινπ

νρεκάησλ θαη γεληθόηεξα ε αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ απμάλεηαη.

Ζ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ζαο βειηηώλεηαη. Κε ιίγα ιόγηα

ε επηρείξεζε ζαο απνδίδεη πεξηζζόηεξν, ελώ «νδεγεί»

ιηγόηεξν θάζε κέξα.

Η πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδεζηε!

Δπηιέμηε από κηα κεγάιε πνηθηιία ησλ πξνζαξκνζκέλσλ

αλαθνξώλ πξνόδνπ (ή δεκηνπξγήζηε δηθέο ζαο) γηα λα

παξαθνινπζείηε θάζε πηπρή ηεο επηρείξεζήο ζαο θαη ηα

θόζηε πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ. Οη αλαθνξέο παξνπζηάδνπλ

κεηαμύ ησλ άιισλ:

Γειηία απνζηνιήο, ράξηεο, θαηεπζύλζεηο θαη

δξνκνιόγηα.

ηαηηζηηθά δεδνκέλα δηαδξνκώλ

Αλαθνξά παξαδόζεσλ εθηόο εκέξαο

Αλαθνξά ρξήζεο ησλ πόξσλ

Αλαθνξά δαπαλώλ παξάδνζεο

Αλαθνξά ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ζε ζρέζε κε ηε

πξαγκαηηθόηεηα κέζσ ηνπ δξνκνινγίνπ θαη ησλ

αλαθνξώλ ζηάζεο

Αλαθνξά θόξησζεο (Picking List)

Αλαθνξά θόζηνπο δξνκνιόγεζεο

Page 8: TLP Brochure 2009

WorkForce Manager Το Work Force Manager με μια ματιά

Απηή ε ηζρπξή ιύζε δηαρείξηζεο ζπλεξγαηώλ

πνπ εξγάδνληαη ζην πεδίν κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη:

Λα δηαρεηξίδεζηε ηα νρήκαηα θαη ηνπο

ζπλεξγάηεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν.

Λα κεηώζεηε ηηο δαπάλεο ιόγσ κεγάισλ

απνζηάζεσλ, ησλ ππεξσξηώλ θαη άζθνπσλ

δηαδξνκώλ.

Λα απμήζεηε ηελ ππεπζπλόηεηα θαη ηελ

απνδνηηθόηεηα νδεγώλ πεξηνξίδνληαο ηηο

θαζπζηεξήζεηο θαη ηα ιάζε παξάδνζεο.

Λα δηαρεηξηζηείηε ηηο εμαηξέζεηο γηα

κεγαιύηεξε παξαγσγηθόηεηα ησλ

απνζηνιώλ.

Λα απμήζεηε ηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ

πξνβιέπνληαο θαη απνθεύγνληαο ηηο

θαζπζηεξήζεηο παξάδνζεο,

επαλαδξνκνινγώληαο όπνηε ρξεηάδεηαη, θαη

παξέρνληαο άκεζα πιεξνθνξίεο γηα ηνλ

εθηηκώκελν ρξόλν άθημεο.

Λα βειηηώζεηε ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ όισλ

ησλ κειώλ ηεο νκάδαο, ζην θέληξν αιιά θαη

ην δξόκν.

Λα ζπιιέγεηε θαη λα πξνζαξκόδεηε ηα

ζηνηρεία θαζεκεξηλώλ παξαδόζεσλ

Λα απμήζεηε ηελ απνδνηηθόηεηα κέζσ ηεο

βέιηηζηεο δηαρείξηζεο παξάδνζεο.

“Πξόθεηηαη γηα έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο ηνπ ρώξνπ, αιιά θαη ηνπ ρξόλνπ: ζρεδηάδνπκε εύθνια ηηο πεξηνρέο δξάζεο, νη νκάδεο πινπνηνύλ ζπζηεκαηηθά ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ή δηαλνκέο θαη ελεκεξώλνπλ γηα ηελ εμέιημή ηνπο, ε Chapter 5 θαη νη Πειάηεο ηεο (ΔΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS AE, IMPERIAL TOBACCO HELLAS SA, MEDIA MARKT AE, SATURN AE θιπ) έρνπλ πξαγκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζε θάζε ζηηγκή. Βξηζθόκαζηε, πξάγκαηη έλα βήκα κπξνζηά ζην ζρεδηαζκό, ηελ εθηέιεζε θαη πξν πάλησλ ηελ πνηόηεηα ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπκε”.

Λέλα Αλδξίηζνπ, Client Service Director Chapter 5 ΔΠΔ.

Ικανοποιήςτε Περιςςότερουσ Πελάτεσ ανά Χιλιόμετρο

Έρεηε θαζνξίζεη ηηο πεξηνρέο δηαλνκήο θαη ππεξεζηώλ. Έρεηε βειηηζηνπνηήζεη ηηο δηαδξνκέο ζαο. Σώξα, πώο κπνξείηε λα

είζηε βέβαηνη όηη νη νδεγνί ζαο, κόιηο απνκαθξπλζνύλ από ηελ αθεηεξία ζα αθνινπζήζνπλ ην πξόγξακκα; Κε ην Work

Force Manager, κπνξείηε. Σν Work Force Manager δεκηνπξγήζεθε από ηελ TELENAVIS θαη πξνζθέξεη ζηελ

επηρείξεζή ζαο ηε δπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο

πόξσλ. Πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά εξγαιείσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε, ηηο πσιήζεηο θαη ηελ ππνζηήξημε θαη δίλεη

πξνζηηζέκελε αμία ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο ζαο από ηελ πξώηε εκέξα.

Σν Work Force Manager, είλαη έλα πξσηνπνξηαθό εξγαιείν

δηαρείξηζεο «θηλεηώλ» πόξσλ, πνπ ελδπλακώλεη ηελ νκάδα ζαο παξέρνληαο όηη ρξεηάδνληαη γηα λα επηηύρνπλ ην κέγηζην

ηεο απόδνζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ. ε αληίζεζε κε ηα παθέηα AVL (Automatic Vehicle Location), ην

Work Force Manager ζαο επηηξέπεη θπξηνιεθηηθά, λα μεπεξάζεηε ηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηνπ γξαθείνπ ζαο θαη λα

δείηε, ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, πνπ βξίζθνληαη όια ηα νρήκαηά

ζαο – ζπλεξγάηεο θαη αλ αθνινπζνύλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό.

Από ηελ άιιε πιεπξά, ζην δξόκν, ην Work Force Manager πξνζθέξεη ζηνπο νδεγνύο ζαο επέιηθηνπο ηξόπνπο

επηθνηλσλίαο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο παξνύζεο αλάγθεο θαη λα ηξνπνπνηεζνύλ εύθνια, θαζώο ε

επηρείξεζε ζαο κεγαιώλεη. Δπηπιένλ, ην Work Force Manager ζπλεξγάδεηαη απόιπηα κε ην Dispatcher.

Γηαρείξηζε ησλ εμαηξέζεσλ

Γηα ηηο δηαδηθαζίεο δξνκνιόγεζεο ην Work Force Manager είλαη ε ηδαληθή ιύζε δηαρείξηζεο ησλ «ππεξθνξηώζεσλ».

Κε ην εξγαιείν «επθπνύο παξαθνινύζεζεο» (πνπ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ζαο), ην Work Force

Manager δίλεη ζηνπο απνζηνιείο ζαο ηε δπλαηόηεηα λα

δηαρεηξίδνληαη ην ζηόιν θαη ηηο παξαδόζεηο κε γλώκνλα ηηο εμαηξέζεηο, πνπ ζεκαίλεη λα βιέπνπλ θαη λα απνθξίλνληαη

κόλνλ ζηα νρήκαηα πνπ είλαη εθηόο πιάλνπ ηνπ εκεξήζηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ αλαθνξέο

ησλ εμαηξέζεσλ, αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ εμαηξέζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κε πξνγξακκαηηζκέλσλ ζηάζεσλ

θαη ησλ παξεθθιίζεσλ από ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δηαδξνκή.

Page 9: TLP Brochure 2009

Σν Work Force Manager ζαο επηηξέπεη λα δηαρεηξηζηείηε ηηο εμαηξέζεηο ζηα

δξνκνιόγηα παξαθνινπζώληαο ηελ

πνξεία ηνπο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, ελεκεξώλνληαο ζαο ακέζσο εάλ έλαο

νδεγόο είλαη εθηόο πνξείαο θαζώο θαη γηα απώιεηα ‘ρξνληθώλ παξαζύξσλ’. Δπηπιένλ, έλα ηζρπξό εξγαιείν ραξηώλ

επηηξέπεη λα ζπγθξίλεηε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο κε ηηο πξαγκαηηθέο

δηαδξνκέο.

Οη νδεγνί ζαο ζην δξόκν κπνξνύλ λα

εθκεηαιιεπηνύλ ηηο ηζρπξέο θαη επέιηθηεο επηινγέο επηθνηλσλίαο νη

νπνίεο βαζίδνληαη ζε GPS. Απηέο

πεξηιακβάλνπλ ζπζθεπέο ρεηξόο, νη νπνίεο απνηεινύλ ειεθηξνληθή δήισζε

γηα θάζε επηηπρεκέλε ζηάζε θαη ζρεηηθέο νδεγίεο. Θαηά ηελ άθημε, ν

νδεγόο απιά παηάεη ην θνπκπί άθημεο

γηα λα ελεκεξώζεη ην θέληξν γηα ηελ παξνύζα θαηάζηαζε πξηλ ζπλερίζεη ηε

πνξεία ηνπ.

Δπηπιένλ, νη ππεύζπλνη γηα ηε δξνκνιόγεζε έρνπλ ηε

δπλαηόηεηα:

Λα επηθνηλσλνύλ απεπζείαο κε ηνπο νδεγνύο γηα

έθηαθηεο αλάγθεο παξαιαβώλ ή παξαδόζεσλ

Λα ιακβάλνπλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, ην «status» ησλ

παξαδόζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ

ιεπηνκεξεηώλ θαη ησλ απνθιίζεσλ.

Λα ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αθξηβείο

ρξόλνπο άθημεο - αλαρώξεζεο θαζώο θαη

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξόλνπο εμππεξέηεζεο.

Λα ιακβάλνπλ δπλακηθή πιεξνθόξεζε γηα

απνηπρεκέλε εμππεξέηεζε ή θαζπζηεξεκέλε

παξάδνζε θαη λα ηε δηαβηβάζνπλ άκεζα ζηνλ αξκόδην

εμππεξέηεζεο πειαηώλ

Λα ειέγμνπλ ηε δηαζεζηκόηεηα νρεκάησλ γηα

‘επηζηξνθέο’.

Λα δνπλ ή λα ηππώζνπλ αλαθνξέο γηα ηελ απόδνζε

ηνπ δξνκνινγίνπ ή ηνπ νδεγνύ.

Λα ελζσκαηώζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην

πθηζηάκελν δξνκνιόγην θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ

γηα αθόκε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ζην ζρεδηαζκό ηνπ

επόκελνπ.

Λα δεκηνπξγήζνπλ ζπζρεηηζκό θαη ζύγθξηζε κεηαμύ

ησλ πξαγκαηηθώλ θαη ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ

αλαθνξώλ

Λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ηόπν πιεξνθόξεζεο ζην

δηαδίθηπν ή ην εζσηεξηθό δίθηπν παξέρνληαο

ηερλνινγία αηρκήο ζηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ

πιεξνθόξεζε πειαηώλ.

πλνςίδνληαο, ην Work Force Manager κπνξεί λα εμαζθαιίζεη απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ζηαζεξόηεηα ζηε

δηαρείξηζε ησλ δξνκνινγίσλ.

Οδεγείζηε ζηελ ηειεηόηεηα.

Οη νδεγνί ζαο ζα ππνδερηνύλ ηελ πξνζζήθε Work Force

Manager σο εξγαιείν πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ αύμεζε ηεο απόδνζεο θαη ηεο παξαγσγηθόηεηαο. Κε ηε δπλαηόηεηα

επηθνηλσλίαο κέζσ θηλεηνύ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ζέζεο ηνπ απηνθηλήηνπ κέζσ GPS, ην Work

Force Manager εθκεδελίδεη ην ρακέλν ρξόλν από ηηο

αζαθείο νδεγίεο, ηηο ινμνδξνκήζεηο, ή ηηο πεξίπινθεο παξαδόζεηο.

Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα εθκεηαιιεπζνύλ ηηο αζύξκαηεο ζπζθεπέο πνπ παξέρνπλ:

Αλαγλώξηζε barcode.

Άκεζε αληηζηνίρεζε γξακκήο-ζηνηρείνπ.

Θαηαγξαθή ππνγξαθήο

Απηόκαηε ιήςε νδεγηώλ γηα λέεο, έθηαθηεο

παξαδόζεηο.

Οδεγίεο δξνκνιόγεζεο πξνο ηελ επόκελε ζηάζε,

βαζηζκέλεο ζηε ζέζε ηεο ηειεπηαίαο ζηάζεο είηε ζηελ πθηζηάκελε ζέζε ηνπ νρήκαηνο.

Page 10: TLP Brochure 2009

NAVFLEET Το NAVFLEET με μια ματιά

Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο

NAV FLEET έρεηε ηε δπλαηόηεηα:

Λα δηαρεηξίδεζηε ηα νρήκαηα ζε

πξαγκαηηθό ρξόλν.

Λα θαηαγξάθεηε ηελ ώξα άθημεο θαη

αλαρώξεζεο ησλ νρεκάησλ από ηηο

εγθαηαζηάζεηο.

Λα πηζηνπνηείηε ηελ ώξα άθημεο ζηνλ

πειάηε.

Λα θαηαγξάθεηε ην ρξόλν εμππεξέηεζεο

ησλ πειαηώλ.

Λα απμήζεηε ηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ

παξέρνληαο άκεζα πιεξνθνξίεο γηα ηνλ

εθηηκώκελν ρξόλν άθημεο.

Λα δεκηνπξγείηε εύθνια αλαθνξέο πξνο

ηε δηνίθεζε θαη ηνπο πειάηεο.

Λα ζπιιέγεηε θαη λα πξνζαξκόδεηε ηα

ζηνηρεία ζηηο θαζεκεξηλέο παξαδόζεηο.

Λα κεηώζεηε ηηο άζθνπεο κεηαθηλήζεηο θαη

ηελ ζπαηάιε ηνπ ρξόλνπ.

Λα πηζηνπνηείηε ηηο ππεξσξίεο ησλ

νδεγώλ.

Λα απνθεύγεηε ηηο θνξεζκέλεο νδηθέο

αξηεξίεο θαη ηα νδηθά ζπκβάληα.

Λα επηηπγράλεηε δηαζθάιηζε ηεο

ζεξκνθξαζίαο δηαθίλεζεο ησλ πξντόλησλ.

Λα ειέγρεηε ην θόζηνο ησλ θαπζίκσλ.

On line διαχείριςη του ςτόλου ςασ με πραγματικά δεδομζνα κίνηςησ

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζηόινπ ησλ νρεκάησλ ζαο είλαη νπζηαζηηθό

ζηνηρείν γηα ηνλ έιεγρν, ηελ αζθάιεηα, ηελ κείσζε ησλ

άζθνπσλ ρηιηνκέηξσλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ζαο.

Όζν θαιόο θαη εάλ είλαη ν ζρεδηαζκόο, ρσξίο ηνλ έιεγρν

εθηέιεζεο ηνπο, δελ ζα είζηε πνηέ ζίγνπξνη όηη απηό πνπ

ζρεδηάζηεθε εθηειέζηεθε. Σν Telenavis NAVFLEET είλαη έλα

πξόγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε θαη αλακνξθώλεηαη ζπλερώο κε

βάζε ηελ εκπεηξία ησλ ρξεζηώλ ηνπ. Πεγαίλεη πνιύ πην

καθξηά από ηελ απιή παξαθνινύζεζε ηνπ «πνπ βξίζθεηαη έλα

όρεκα;», ζηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ, αλά πάζα ζηηγκή.

εκαληηθό ζηνηρείν ηνπ είλαη όηη επηθεληξώλεη ηελ πξνζνρή

ηνπ ρξήζηε ζηα πξνβιήκαηα, ελώ κε δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο

ζπζθεπέο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ νδεγό, πξνζθέξεη

ηελ απαηηνύκελε επειημία γηα ηελ πξνζαξκνγή ζε

κεηαβαιιόκελεο ζπλζήθεο.

Κε εηδηθνύο αηζζεηήξεο πνπ κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ ζην

ζύζηεκα ε εηαηξεία ζαο ζα έρεη ελεκέξσζε γηα ηελ

ζεξκνθξαζία δηαθίλεζεο ησλ πξντόλησλ, Alarm SMS ζε

ζπγθεθξηκέλα θηλεηά γηα ηελ πεξίπησζε αλόδνπ ηεο

ζεξκνθξαζίαο, θαηαγξαθή ηνπ ζεκείνπ όπνπ άλνημαλ νη

πόξηεο ηνπ νρήκαηνο θαη Panic Button γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ

νδεγνύ.

Σν ζύζηεκα NAVFLEET είλαη απόιπηα ζπλεξγάζηκν κε ηηο

ππόινηπεο εθαξκνγέο ηεο πιαηθόξκαο κέζσ ηεο νπνίαο ε

εηαηξεία ζα εληνπίζεη ηα ζεκεία θαζπζηέξεζεο θαη απνθπγήο

ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξνκνινγίσλ

Γηα θάζε όρεκα ζε κνξθή πίθαλα - θεηκέλνπ εκθαλίδνληαη ν

αξηζκόο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ παξαδόζεσλ, πόζεο από

απηέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζην ρξνληθό παξάζπξν

πνπ έρεηε ζπκθσλήζεη κε ηνπο πειάηεο, πόζεο από απηέο

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε θαζπζηέξεζε θαη πόζν ρξόλν

ήηαλ ε θαζπζηέξεζε θαη ηέινο πόζεο είλαη αλεθηέιεζηεο.

Page 11: TLP Brochure 2009

Γείηε εύθνια θαη γξήγνξα

ηελ θαζεκεξηλή εμέιημε ησλ

δξνκνινγίσλ ζαο.

Δληνπίζηε ηα πξνβιήκαηα

πνπ εκθαλίδνληαη ή πηζαλά ζα εκθαληζηνύλ ζηελ

εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ,

από ηνλ πίλαθα δξάζεο.

Θάληε ηηο δηνξζσηηθέο

θηλήζεηο ζαο θαη επηθνηλσλήζηε ηηο άκεζα.

Απνθηήζηε έλαλ αμηόπηζην

ζύκκαρν γηα ηνλ έιεγρν θαη

ηελ επειημία.

“Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο NAV FLEET ζηα νρήκαηα ηεο εηαηξείαο καο, θαηαθέξακε λα εληνπίζνπκε θαη λα δηνξζώζνπκε ηηο επηθαιύςεηο ησλ δξνκνινγίσλ, λα εμνηθνλνκήζνπκε ρξόλν γηα ηελ έγθαηξε εηνηκαζία ησλ παξαγγειηώλ, λα εθηειέζνπκε λέα επηπιένλ δξνκνιόγηα θαη ηέινο λα κεηώζνπκε ην ιεηηνπξγηθό θόζηνο.”

Αλέζηεο Πξίγγνο Τπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο

Θ.Π. ΚΑΡΗΛΟΠΟΤΙΟ Α.Δ.

Σν NAVFLEET όπσο θαη όια ηα ππόινηπα εξγαιεία

παξακεηξνπνηείηαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ζαο θαη ηελ

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζαο.

Ζ δπλαηόηεηα πνπ παξέρεη γηα πνιιαπιή απνηύπσζε ησλ

δξνκνιόγησλ ζα ζαο βνεζήζεη λα εληνπίζεηε ηηο πεξηνρέο ζηηο

νπνίεο ππάξρεη επηθάιπςε ησλ δξνκνινγίσλ.

Δπίζεο κπνξείηε λα ειέγρεηε ην θόζηνο θαπζίκνπ θαζώο θαη λα πηζηνπνηείηε ηηο ππεξσξίεο ησλ νδεγώλ.

Κε ιίγα ιόγηα ην ζύζηεκα NAVFLEET ειέγρεη θαη βειηηώλεη όιε ηε δηαδηθαζία παξάδνζεο ησλ παξαγγειηώλ, από ην

ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα λα θνξησζνύλ ηα νρήκαηα έσο ην

ρξόλν εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε (ώξα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ησλ παξαγγειηώλ ζηνπο πειάηεο).

Σν NAVFLEET παξέρεη έλα πιήζνο από αλαθνξέο, ελδεηθηηθά

αλαθέξνπκε ηηο παξαθάησ:

Αλαιπηηθή αλαθνξά θίλεζεο.

Αλαιπηηθή αλαθνξά ζηάζεσλ.

Αλαιπηηθή αλαθνξά θίλεζεο θαη ζηάζεσλ.

Αλαθνξά ππέξβαζεο νξίνπ ηαρύηεηαο.

Υηιηνκεηξηθή αλάιπζε.

Θαηαλάισζε θαπζίκνπ.

Υηιηόκεηξα πνπ απνκέλνπλ γηα ηελ επόκελε ζπληήξεζε.

Ζ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη αλνηρηή θαη παξέρεη

ηε δπλαηόηεηα ζηελ εηαηξεία ζαο, λα δεκηνπξγήζεη δηθέο ηεο

αλαθνξέο ρσξίο ηελ ζπκβνιή ηεο Telenavis.

Δπίζεο ππάξρεη δπλαηόηεηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κε ζπζηήκαηα όπσο ERP, CRM, ινγηζηηθά παθέηα θαη ζπζηήκαηα

απνζήθεο.

Page 12: TLP Brochure 2009

WWW.TELENAVIS.COM TEL: +30 210 8124111 FAX: +30 210 8124150

e-mail: [email protected]