Tip 1 DM’da tanؤ± belirteأ§leri ve أ¶nleme أ§alؤ±إںmalarؤ± Tip 1 Diabetes...

download Tip 1 DM’da tanؤ± belirteأ§leri ve أ¶nleme أ§alؤ±إںmalarؤ± Tip 1 Diabetes Mellitus Pankreatik خ²-hأ¼crelerin

of 49

 • date post

  23-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tip 1 DM’da tanؤ± belirteأ§leri ve أ¶nleme أ§alؤ±إںmalarؤ± Tip 1 Diabetes...

 • Tip 1 Diabetes Mellitusda Tanı Belirteçleri

  ve Önleme Çalışmaları

  Prof. Dr. Rıfat EMRAL

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

 • Tip 1 Diabetes Mellitus

   Pankreatik β-hücrelerin selektif destrüksiyonu ile seyreden T-hücre aracılı otoimmun hastalık

   Az sayıda genin önemli etkiye sahip olduğu polijenik bir kalıtım söz konusudur

   Gelişiminde çevresel faktörler de rol oynamaktadır

 • Otoantijene karşı immunolojik cevabın başlaması

  Co-stimulan moleküller

 • Antikorlar

  Transkriptom

  Proteom ve Metabolom

  Diyet ve çevre

  CD4 T

  B CD8 T Virüs

  Beta hücreleri

  Pankreas

  Mikrobiom

 • Tip 1 Diabetes Mellitus’ta Zamansal Seyir

  Bir veya birden çok tetikleyici çevresel olay

  Subklinik β-hücre disfonksiyonu

  Klinik tip 1 diabetes mellitus gelişimi

  Kritik β-hücre kitlesi

  Zaman (aylar-yıllar)

  İ n

  s u

  li n

  s e k r e s y o

  n u

  , y ü

  z d

  e s e l

 • Tip 1 DM Gelişiminin Belirteçleri

   Genetik belirteçler

   Otoimmun belirteçler

   Metabolik belirteçler

 • Tip 1 DM’de genetik geçiş

   Tip 1A DM’li bireylerin kardeş, ebebeyn ve çocuklarında görülme sıklığı %1-15 arası

   Yeni tanı tip 1 DM’li çocukların %22’sinde 1. ve 2. derece akrabalarında etkilenme var

   Tip 1 DM’li vakaların %85’inde ise aile hikayesi negatif

   Tip 1 DM’li hastaların 1. derece akrabalarında ömür boyu diyabet gelişme riski artmıştır:

   Çocuklarında: %6  Kardeşlerinde: %5  İkiz kardeşlerinde: %23-50.

 • Tip 1 DM için duyarlılık yaratan genetik belirteçlerin önemi

  Genetik Belirteç T1DM’li akrabası olmayan

  Birinci derece akrabası T1DM’li olan

  DQB*0302/*0201 1/25 1/4

  DQB*0302/*0302 1/60 1/10

  DQB*0302/*0602 1/1500 Bilinmiyor

  DQB*0302/Diğer 1/60 1/10

  DQB*0201/0201 1/350 1/10

  DQ*0201/Diğer 1/400 1/20

  Diğer 1/5000 1/40

 • Tip 1 DM riskiyle ilişkili non-HLA gen polimorfizmleri

   İnsulin geni (INS)

   Protein tirozin fosfataz non-reseptör tip 22 (PTPN22)

   Sitotoksik T-lenfosit ilişkili protein 4 (CTLA-4)

   İnterlökin-2 reseptör (CD25)

   Lektin benzeri gen (KIA0035)

 • Tip 1 DM’ye progresyonun immunolojik belirteçleri

   İnsulin otoantikorları (İAA)

   Glutamik asid dekarboksilaz otoantikorları (GAD)

   Adacık hücre otoantikorları (İCA)

   Tirozin fosfataz benzeri protein otoantikorları

  ◦ İnsulinoma associated protein (İA-2, İCA512)

   Zinc transporter 8 otoantikoru (ZnT8)

   Tüm bu otoantikorlar aynı kişide tek veya kombine olarak bulunabilirler

 • GADA-, İA2A-, İAA-, İCA- Yeni Tanı Tip 1 DM’de

  Zinc Transporter 8 (ZnT8) Antikoru

  İ m

  m u

  n o

  p r e s ip

  it a t

  R a d

  y o

  a k ti

  v it

  e (

  c p

  m )

  %0 n=85

  %26.3 n=133

  %8.6 n=35

  %13.3 n=15

  %30.8 n=39

  Kontrol Ab (-) Tip 1 DM

  Transglutaminaz Antikoru (+)

  21-OH (+) Addison ve 21-OH (+)

 •  Tip 1 diyabetiklerin 1. derece yakınlarında İCA pozitifliği artmış diyabet gelişme riskiyle ilişkili bulunmuş. Özellikle: ◦ İCA titresi yüksek olanlarda

  ◦ İCA ısrarla pozitif kalanlarda

  ◦ İCA ile beraber IAA veya GAD antikoru varsa

   Tip 1 diyabetiklerin 1. derece yakınlarından İA-2 antikor titresi en yüksek kuantildekilerde en düşük kuantildekilere göre diyabet gelişme riski daha yüksek bulunmuş.

   Tip 1 DM riski yalnız İAA pozitifse kısmen daha düşük iken birden fazla otoantikor varlığında artmaktadır.

   Anti-GAD pozitifliği İCA veya İAA yokken bile hiperglisemi gelişimi için önemli bir belirteçtir.

   İAA titresi, özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda tip 1 DM gelişim zamanını öngermede önemli bir belirteçtir. ◦ Tip 1 diyabetik annenin bebeklerinde doğumdan sonra ilk 6 ayda tespit edilen antikorlar

  daha çok anneden transplasental geçişi yansıtır

  ◦ Bebekte otoantikorların ilk görülmeye başlanması 9. ay ve sonrasındadır

  ◦ İAA hemen daima ilk saptanan otoantkordur, diğerleri de bunu izler

 • Tip 1 DM’lilerin İA-2 antikoru taşıyan ve taşımayan yakınlarında tip 1 DM gelişme oranları

  İCA negatif, GAD65 pozitif En az bir İCA pozitif

  İzlem süresi (yıl) İzlem süresi (yıl)

  T ip

  1 D

  M ’s

  iz k

  ü m

  ü la

  ti f o ra

  n

  T ip

  1 D

  M ’s

  iz k

  ü m

  ü la

  ti f o ra

  n

 • Ebebeyni diyabetik 1610 yenidoğanın takip edildiği çalışmanın sonuçlarına göre:

   5 yaşına dek otoantikor ve tip 1 DM sıklıkları ◦ Adacık otoantikoru= %5.9 ◦ Multipl otoantikor= %3.5 ◦ Tip 1 DM= %1.5

   Multipl otoantikoru olanlarda diyabet riski en yüksek. 5 yıl için:

  ◦ Tek otoantikor= %3 ◦ Multipl otoantikor= %40

   Multipl otoantikor geliştirme olasılığı en yüksek olanlar, ilk 2

  yaşta otoantikoru pozitifleşenler

   Diyabet gelişme riski multipl adacık otoantikoru gelişme yaşıyla ters ilişkili. 2 yıl içinde diyabet gelişme oranı: ◦ 9 aylık olmadan multipl otoantikoru olanlarda= %50 ◦ 5 yaşına dek multipl otoantikoru olanlarda= %40

 • ABRS (Autoantibody Risk Score) 3

  y ıl lı k r

  is k t

  a h

  m in

  i 3

  y ıl lı k r

  is k t

  a h

  m in

  i

  ABRS Kategorisi

  ABRS Kategorisi

  Adacık Hücre Antikoru (+)

  Adacık Hücre Antikoru (+)

 • ABRS ve DPTRS Skorlama Sistemleri Arasındaki Yakın İlişki

  Diabetes Prevention Trial-Type 1 Risk Score

  A u to

  a n ti b o d y R

  is k S

  c o re

 • Düşük Risk Grubu Taranmalı Mı?

   Ailesinde diyabet olmayan çocuklarda da tip 1 DM gelişimi otoantikorlara bakılarak öngörülebilir:

  ◦ 4505 sağlıklı okul çağı çocuklarında GAD, İAA ve İA2 antikor ölçümü 8 yıl içinde diyabet geliştirecek tüm çocukları prospektif olarak tespit edebilmiş

  ◦ Tarama testi pozitif olan, hatta birden fazla adacık otoantikoru taşıyanlarda dahi hastalık gelişmeyebilir

  ◦ Fransa’da sağlıklı okul çocuklarında yapılan bir çalışmada İCA pozitif olan çocukların sayısı, tip 1 DM gelişmesi beklenen vakaların sayısından 40 kat fazla bulunmuş.

 • Tip 1 DM Gelişiminin Metabolik Belirteçleri

   Tip 1 DM’de hiperglisemi gelişmesinden hemen öncesine dek glukoz toleransı normaldir

   Preklinik safhada birçok sekretagoglara (glukoz, arginin, glukagon ve isoproterenol) insulin cevabında progresif düşme olur

   En yararlı ve yaygın kullanılan test İVGTT sırasında glukoza cevaben artan akut (ilk faz) insulin düzeylerinin ölçümüdür

   2 saatlik OGTT’nin de benzer duyarlılığı vardır

   Basit ve yararlı bir test de proinsulin/insulin oranının ölçümüdür

 • İ.V. Glukoza Rölatif Akut İnsulin Cevabı

  Açlık Glukozu

  Dakika

 • Tip 1 DM Gelişme Olasılığına Yönelik Tarama Önerileri

   Tip 1 diyabete ilerleme riski olan bireyler GAD65 ve İA-2 otoantikorları açısından test edilmelidir.

   Eğer bunlar pozitifse ve tekrarlanan test de benzerse, İAA, ZnT8 ve İCA otoantikorlarına bakılmalı ve glukoza akut insulin cevabı da değerlendirilmelidir.

   Meyil yaratan veya koruyucu olan HLA-allelleri açısından genetik tipleme de değerlendirilebilir.

 • Tip 1 DM Önleme Çalışmaları

   İmmunomodülatörler:

   Anti-inflamatuarlar

   Suplementler

   Diğer

 • Kliniği yerleşmiş diyabet

  %100

  %20

  B e ta

  H ü

  c r e F

  o n

  k s iy

  o n

  u

  Genetik risk

  Antikor pozitifliği

  İnsulin sekresyon kaybı

  Glukoz toleransının bozulması

  Zaman

  Primer Sekonder Tersiyer

 • Primer Önleme (Bebekler ve kadınlar)

  NIP Dokosaheksanoik asid kapsülleri X Placebo

  Açık DiabetesTrialNet .org 1-800- HALT-DM1 Trigr.epi.usf.edu

  TRIGR Sığır proteini (inek sütü) veya hidrolize kazein formülü

  Kapalı

  BabyDiet Glutenin diyete erken (6 aylık) veya geç (12 aylık) girmesi

  Kapalı

  Pre-POINT Oral ve nazal insulin Henüz açılmış değil

  JDRF.org

 • Sekonder koruma çalışmaları

  (Tip 1 DM’li bireylerin yakınla