Tests User Guides

of 16 /16
nΟA ΙVtrυιτιGΝΟsΤu laboratorijski test panel za brzo otkrivanje droga univenalno uput$tvo za DΟA Mu|tiGnοst Ιaboratori1ske test pane|e ΓpΞΞ DοA Mu|ticnost 3 (kat.broj: D0A003); I DoA Mu|ticnost 5 (kat.broj: D0A005) L-::::J DOA Mu|ticnost 6 (kat.broj: D0A006); I DoA Mu|ticnost 10 (kat,broj: DοA010) D0A |ν]UItiGnοst pane| |aboratoriΙskθ p|οdice su brzi imUnohromatografski testovi za istoγrθmeno kvaIitativno οtkrivanje νiSe vrita οpoinih droga i njihοvih metabο|ita u mοkraii, U Zavisnosti od verzjje, test ie Spωifiδan ζa 3, 5, 6 i|i 1 0 vrsta droga kab ito su: amfetamin (A|\ΙP), metamfetamin (|\ΙΕT), ekstaΖi (|VDMA), kοkain j οrack (COC), marihuana i hasii (ΤHc), barbiturati (BAR), benΖοdiazepini (BZο), opiiati (heroin, mοrfin i kodein) (MOP) i (oPl) kao i metadon (|\ΙτD). τesι daie brze uvodπe ana|itiδke rezu|ιaιe (sεreeΙing} koii se u s|uδaiι po|lebemogu poιvrdi|i u. --. speοijaiizovanim ustanovama metodom σasne hEoma|ogra|ile sa masθnom spek|romekiiom (GG/MS). D0A |ν]UItiGnοst Θ test paneIi Sadrie test trake Za brzo otkrivanje Sastojaka iiega|nih droga u mokraei' Pakoνanie sadrzi jedan test pane| Za iednοkratnu upotrebu. Test pane|om Se istoνremeno, U Γoku od 5 minuta, moZe otkriti veiina droga koje se najeesde konzumiraju na οvom podnθb|ju, DοA Mu|ticnof 3 test'oarιel otktγa Lvιsιe naιdesfe z|Φpοtreb|javanlh dlolal amfetamh (AjΙP)-marihuanιl i hasis (ΙHc) i οpijate (heroin, morfin i kodein) (|vOP), 0bzirom da Se posle koMumacije metamfθtamina deo te droge iz|uδuie outem mokrade kao amfetamιn, paneI ee amfetaminSkom test trakom otkriti i konzumente metamfθtamina. DoA ]i,|uiιiGnose 5 test paneI otkriva 5 vrsta najοesie z|oUpotrebIjavanih droga: amfetamin (A|ν]P), ekstazi (|\ΙDMΑ), kokain (CoC), marihuanu i hasii (THc), opiiatθ (heroin, morfin i kodein) (|\iloP), obzirom da se posle konΖumacijθ mθtamfetamina deo lzluδu1e putem mokrafe kao amfetamin, test 6e amfetamιnskom trakom otkriti i konzumente mθtamfetamina, DoA Mu|tiGnοse 6 test pane|, pored svih predhodno navedenih droga otkriva i tragove νise desetina raΖ|iδitih vrsta benΖodiazepina (BZ0), DoAMu|ticnose10test pane|, ρored gore navedenih droga οtkriva i kοnzumaciju metadona (Heptanon|(MΤD) kaο i preko deset νrsta tab|eta barbiturata (BAR), Ovaj pane| otkriva opijate (herοin) sa dve trake ,,MOP,, i ,,0P|,, i tako omogufava bo|ji uvid U k0|iiinU konzumirane droοe, U zaνisnοsti od verΖije, DOA |\Ιu|tiGnostΘ test pane|οm otkrivaiu se: trakom AMP: amfetamin i amfetamin sU|fat; trakom MΕT: metamletamini (|ce, Speed, Crysta|, Crank); trakom |\4D|\ΙA: MD|\ΙA ekstaΖi poznat i pod naziνima pravi ekstazi, metamfetaminski ekstazi, Lογe, Adam, trtc, MDA ekstazi i|i amfetaminski ekstazi, MDEA ekstazi poznat i kao Evθ; trakom coc: kokain i crack; trakom ΤHC: marihuana i hasis; trakom BAR: 10 vιsta barbiturata; trakom BZ0: Dreko 20 vrsta benzodiazepina; trakοm MΤD: metadon (l-leptanon); trakom MoP i 0P|: preko 10 vrsta opiiata medu koiima su najpoznatiji herδin, morfin i kodein i to u dνe raz|iiite koncentraciie. Traka pod naziνom |ν]0P je oset|jiviia i oikriva niie kοncentracije opijata od trake oznaδene natpisom 0Pι koja regiStruie Samο kοnzumacijU Ζnaδajne koIiδine opijata, DOA |Vυ|tiGnostΘ test paneI ie iednostaνan Za upotrebu i nije ρotrθbno koriStiιi dodatnU ορremu, Testom se τegiStruju s|edeie koncentracije droga iti n1ihovih metaboIita u mokraii: amfetamin (A|\ΙP) 1,000 ns/m|; ηelamfetamin (MΕΙ) 1,000ngim|; |V]DMAekstazi (|\,ηD|\,4A) 500ng/m|; benzoi|ekgonin(metabο|itkokainaicrωka) (c0ο) 300ng/mι; 11-nor-Δ8.ΤHο-9-ο00t-I (metaboIit marihuane i haSiSa) (ΤHc) 50 ng/ml; barbituratι (BAR) 300 nαm|; benzοdiaΖeρini (BZ0) 300 ng/m|; mοrfin (metabo|it oρijata i herοina) (M0P) 300 ng/m|; morfin (0P|) 2.00ο ng/m| i metadon (|ν]tD) 300 ng/m|. Test pane| je potrebno δUvati na suvοm izmedu 2.C i 30.c van domasaia dece. Nije doΖvoIjeno Zamrzaνanje testa kao ni upotreba ροsIe isteka roka νainosti' Rok vainosti test panθ|a U neotvoΓθnοj (neosteοenoi) zaStitnoj foIiii UtisnUl je na ρakovanjU UDutstνo Ζa U0otrebU, Tbstirati samο sve2 i bistar uzorak mokraie ρrikupiien U δistu i suvu posudu' Uko|iko je namθra da se pοSle testιrania UZorak mokraie posa|ie U specijaliΖovanU ustanoνU na daIiu Gc/MS ana|iZu, poieIino ie koristiti BioGnostovu DoA Mu|tiGn0st test pοsUdu, Νeposredno pre testirania ukloniti Ζastitnu foIiju i upoznati Se sa iΖgledom test paneIa, (Kesica koia se takode nalazi u zasιitnοj foIiji sadrzi sredstνo protiv sakup|janΙa v|age i nije za primenu tokomlestiranja)' skinuti Zaititni pokιopac Sa test panθ|a, ρa trakθ paneIa Uspravnο urοniti u posudu sa uzorkom mοkraee. Treba paziti da su sνe trake dobro urοnjene, odnosno da nivo mοkraee bude okο srθdine talasastih Iinija a da sama ploiica Sa trouο|astim oznakama ne dοdιruje mokra6u (νidi crtθ:), Zadriati ιrakθ test Dane|a Uspravno uroniene u mokraeu 15-20 Sekundi, izvaditi ih, vratiti poklopaο na njegovo mesto i po|oiitι teit ρane| navodoravnu ρod|ogu. Priδekati taδno 5 minuιa naformiranje crνenih Iini]a i ο.itati rezuItat testirania U svakom pojedinaδnom reakcionom proΖoΙeieu. Pre podetka izνodθnia postυpka i otvarania zastitne fo|ije potrθbnο je pai|jivo i u potpunosti prοδitati 0vο skica pr0izvοda c - ρodruejθ kontro|e T - podruije testa - zastitni poklopac Ukοtikο Vam niie potrebno testiranΙe na 3, 5, 6 iIi 1 0 droga, pοtraiite u apοtekama Biognostoνe ie1tinijθ Abucnost . testoνe za otkrivaije ρojedinih vrsta iIi grupa drooa. Ukο|iko ie|ite da prοverite da Ii ie osoba o koioj brinete konΖUmirala marihUanu ili nasis, (oristiπ nnuGno$τHc test pIoiiοu, 0ρijati Se tθstiraju AbUGnost |\Ι0P pIodicom, amfetamini AbuGnοSt AMP pIodicom a meιamfetamin AbuGno$ |VΕT p|οeicοm, Novi AbuGnost |\ΙDMA je izuzetno osetljiv na sνe vrste ekstaΖija a.AbUGnost COC otkriva konzumaciju kokaina. UZ pomoi Ab!Gnost BZ0 testa mοgU se otkriti tragovi ρreko 20 vrsia tabIeta benzodiazepina a uz pomof Abuθnost BAR test ρ|odice ρΙθkο-10 razliδitih tabIeta barbiturata, Metadon otkriva tesl Dod nazivom AbuGnost MΤD a andeosku praSinu AbuGnost PCP test,

Embed Size (px)

Transcript of Tests User Guides

Page 1: Tests User Guides

nΟA ΙVtrυιτιGΝΟsΤu laboratorijski test panelza brzo otkrivanje droga

univenalno uput$tvo za DΟA Mu|tiGnοst Ιaboratori1ske test pane|e

ΓpΞΞ DοA Mu|ticnost 3 (kat.broj: D0A003); I DoA Mu|ticnost 5 (kat.broj: D0A005)L-::::J DOA Mu|ticnost 6 (kat.broj: D0A006); I DoA Mu|ticnost 10 (kat,broj: DοA010)

D0A |ν]UItiGnοst pane| |aboratoriΙskθ p|οdice su brzi imUnohromatografski testovi za istoγrθmeno kvaIitativno

οtkrivanje νiSe vrita οpoinih droga i njihοvih metabο|ita u mοkraii, U Zavisnosti od verzjje, test ie Spωifiδan ζa 3, 5,

6 i|i 1 0 vrsta droga kab ito su: amfetamin (A|\ΙP), metamfetamin (|\ΙΕT), ekstaΖi (|VDMA), kοkain j οrack (COC),

marihuana i hasii (ΤHc), barbiturati (BAR), benΖοdiazepini (BZο), opiiati (heroin, mοrfin i kodein) (MOP) i (oPl)

kao i metadon (|\ΙτD).

τesι daie brze uvodπe ana|itiδke rezu|ιaιe (sεreeΙing} koii se u s|uδaiι po|lebemogu poιvrdi|i u. --.speοijaiizovanim ustanovama metodom σasne hEoma|ogra|ile sa masθnom spek|romekiiom (GG/MS).

D0A |ν]UItiGnοst Θ test paneIi Sadrie test trake Za brzo otkrivanje Sastojaka iiega|nih droga u mokraei' Pakoνanie sadrzi

jedan test pane| Za iednοkratnu upotrebu. Test pane|om Se istoνremeno, U Γoku od 5 minuta, moZe otkriti veiina droga

koje se najeesde konzumiraju na οvom podnθb|ju,

DοA Mu|ticnof 3 test'oarιel otktγa Lvιsιe naιdesfe z|Φpοtreb|javanlh dlolal amfetamh (AjΙP)-marihuanιl i

hasis (ΙHc) i οpijate (heroin, morfin i kodein) (|vOP), 0bzirom da Se posle koMumacije metamfθtamina deo te droge

iz|uδuie outem mokrade kao amfetamιn, paneI ee amfetaminSkom test trakom otkriti i konzumente metamfθtamina.

DoA ]i,|uiιiGnose 5 test paneI otkriva 5 vrsta najοesie z|oUpotrebIjavanih droga: amfetamin (A|ν]P), ekstazi (|\ΙDMΑ),

kokain (CoC), marihuanu i hasii (THc), opiiatθ (heroin, morfin i kodein) (|\iloP), obzirom da se posle konΖumacijθ

mθtamfetamina deo lzluδu1e putem mokrafe kao amfetamin, test 6e amfetamιnskom trakom otkriti i konzumente

mθtamfetamina,DoA Mu|tiGnοse 6 test pane|, pored svih predhodno navedenih droga otkriva i tragove νise desetina raΖ|iδitih vrsta

benΖodiazepina (BZ0),

DoAMu|ticnose10test pane|, ρored gore navedenih droga οtkriva i kοnzumaciju metadona (Heptanon|(MΤD) kaο

i preko deset νrsta tab|eta barbiturata (BAR), Ovaj pane| otkriva opijate (herοin) sa dve trake ,,MOP,, i ,,0P|,, i tako

omogufava bo|ji uvid U k0|iiinU konzumirane droοe,

U zaνisnοsti od verΖije, DOA |\Ιu|tiGnostΘ test pane|οm otkrivaiu se: trakom AMP: amfetamin i amfetamin sU|fat;

trakom MΕT: metamletamini (|ce, Speed, Crysta|, Crank); trakom |\4D|\ΙA: MD|\ΙA ekstaΖi poznat i pod naziνima pravi

ekstazi, metamfetaminski ekstazi, Lογe, Adam, trtc, MDA ekstazi i|i amfetaminski ekstazi, MDEA ekstazi poznat i kao

Evθ; trakom coc: kokain i crack; trakom ΤHC: marihuana i hasis; trakom BAR: 10 vιsta barbiturata; trakom BZ0:

Dreko 20 vrsta benzodiazepina; trakοm MΤD: metadon (l-leptanon); trakom MoP i 0P|: preko 10 vrsta opiiata medu

koiima su najpoznatiji herδin, morfin i kodein i to u dνe raz|iiite koncentraciie. Traka pod naziνom |ν]0P je oset|jiviia

i oikriva niie kοncentracije opijata od trake oznaδene natpisom 0Pι koja regiStruie Samο kοnzumacijU Ζnaδajne

koIiδine opijata,

DOA |Vυ|tiGnostΘ test paneI ie iednostaνan Za upotrebu i nije ρotrθbno koriStiιi dodatnU ορremu, Testom se τegiStruju

s|edeie koncentracije droga iti n1ihovih metaboIita u mokraii: amfetamin (A|\ΙP) 1,000 ns/m|; ηelamfetamin (MΕΙ)

1,000ngim|; |V]DMAekstazi (|\,ηD|\,4A) 500ng/m|; benzoi|ekgonin(metabο|itkokainaicrωka) (c0ο) 300ng/mι;

11-nor-Δ8.ΤHο-9-ο00t-I (metaboIit marihuane i haSiSa) (ΤHc) 50 ng/ml; barbituratι (BAR) 300 nαm|;

benzοdiaΖeρini (BZ0) 300 ng/m|; mοrfin (metabo|it oρijata i herοina) (M0P) 300 ng/m|; morfin (0P|) 2.00ο ng/m| i

metadon (|ν]tD) 300 ng/m|.

Test pane| je potrebno δUvati na suvοm izmedu 2.C i 30.c van domasaia dece.

Nije doΖvoIjeno Zamrzaνanje testa kao ni upotreba ροsIe isteka roka νainosti'

Rok vainosti test panθ|a U neotvoΓθnοj (neosteοenoi) zaStitnoj foIiii UtisnUl je na ρakovanjU

UDutstνo Ζa U0otrebU,

Tbstirati samο sve2 i bistar uzorak mokraie ρrikupiien U δistu i suvu posudu' Uko|iko je namθra da se pοSle

testιrania UZorak mokraie posa|ie U specijaliΖovanU ustanoνU na daIiu Gc/MS ana|iZu, poieIino ie koristiti

BioGnostovu DoA Mu|tiGn0st test pοsUdu,

Νeposredno pre testirania ukloniti Ζastitnu foIiju i upoznati Se sa iΖgledom test paneIa,

(Kesica koia se takode nalazi u zasιitnοj foIiji sadrzi sredstνo protiv sakup|janΙa v|age i nije za primenu tokomlestiranja)'

skinuti Zaititni pokιopac Sa test panθ|a, ρa trakθ paneIa Uspravnο urοniti u posudu sa uzorkom mοkraee. Treba

paziti da su sνe trake dobro urοnjene, odnosno da nivo mοkraee bude okο srθdine talasastih Iinija a da sama

ploiica Sa trouο|astim oznakama ne dοdιruje mokra6u (νidi crtθ:),

Zadriati ιrakθ test Dane|a Uspravno uroniene u mokraeu 15-20 Sekundi, izvaditi ih, vratiti poklopaο na njegovo

mesto i po|oiitι teit ρane| navodoravnu ρod|ogu. Priδekati taδno 5 minuιa naformiranje crνenih Iini]a i ο.itati

rezuItat testirania U svakom pojedinaδnom reakcionom proΖoΙeieu.

Pre podetka izνodθnia postυpka i otvarania zastitne fo|ije potrθbnο je pai|jivo i u potpunosti prοδitati 0vο

skica pr0izvοda

c - ρodruejθ kontro|eT - podruije testa

- zastitni poklopac

Ukοtikο Vam niie potrebno testiranΙe na 3, 5, 6 iIi 1 0 droga, pοtraiite u apοtekama Biognostoνe ie1tinijθ Abucnost .

testoνe za otkrivaije ρojedinih vrsta iIi grupa drooa. Ukο|iko ie|ite da prοverite da Ii ie osoba o koioj brinete konΖUmirala

marihUanu ili nasis, (oristiπ nnuGno$τHc test pIoiiοu, 0ρijati Se tθstiraju AbUGnost |\Ι0P pIodicom, amfetamini

AbuGnοSt AMP pIodicom a meιamfetamin AbuGno$ |VΕT p|οeicοm, Novi AbuGnost |\ΙDMA je izuzetno osetljiv na sνe

vrste ekstaΖija a.AbUGnost COC otkriva konzumaciju kokaina. UZ pomoi Ab!Gnost BZ0 testa mοgU se otkriti tragovi

ρreko 20 vrsia tabIeta benzodiazepina a uz pomof Abuθnost BAR test ρ|odice ρΙθkο-10 razliδitih tabIeta barbiturata,

Metadon otkriva tesl Dod nazivom AbuGnost MΤD a andeosku praSinu AbuGnost PCP test,

Page 2: Tests User Guides

P0Z|τ|VAΝ RΕZULTAΤFοrmiranje samo jednθ οrγeno oboiene ιinije u podruδiU kontroΙe

,,c,, (vidi οrtθi desno),Pozitiνan reΖuιtat Ζnadi da pοStoji indicija da je testirana osoba Uzimala drοgu i da je

koncentracija droge iIi njenog metabο|ita u mokraei jednaka iIi visa od graniine

koncentracije navedene u uνodu. Rezu|tat se δita Za Svaku traku posebno i vati samο za

niU, nezavisno οd ΙeZU|taιa drugih traka,

NEGAτ|VAΝ RΕzULΤAΤFοrmiranje dγe οΙγeno οbojene |inije u pοdrudju testa,,T', i u ρodrudiu kontrole

,,c,, (νidi

crtez desno),Negalivan rθZυ|tat pokazuje da testirana 0soba nije uzima|a testiranu drogu i|i da ,ekoncentracija droge iIi njenog metaboIita U mokraei niza od graniδne koncentracijenaveoene U uvoαu,Napomena: IntenΖitet obojenja Iinije U podrudjU testa

,,T,, moze da varira οd bIedo

rutiδasιe do crvθne a|i bez obΖira na intenzitet obοjθnja test Se smalra negativnιm,

Rezultati vaie za svaku traku 0osebno.

NEVAuΕcI RΕZULTAT|zostanak fοrmiran]a |iniie U podruδiu kontrole

,.c,, po isteku 5 minuta, bez obzira da |i je

formirana Iinija u ρodruliu testa iIi nije (vidi crtei desno),

Νevaiedi rezu|tat znaδi da test niie prοpisno iπeden iIi da ie doS|o do propadania nekog

od aktivnih sastoiaka u pojedinoj traci test panela.

U tοm sluδaju treba pazljiνo ponoviti test sa sνeiim uzorkom mokΓade, UkoΙiko se ponovojavi isti probIem, potrebno ie potraiiti savet 0d Struδne osobe iIi kontaktirati distributera,

Ξ.ι J

T

Ξ,8T

c

T

c

T

Ξ.

Ξ!:

Uko|iko je test panel p|odica bi|a uroniena u UΖorak mokraoe preduboko iIi prep|itkο, moΖe dodi do prοmene u

οSet|jivοSti testa, odnosno do nepοuΖdane interpretacije iIi nevazeeθg reΖUItala testa,

Takode nije poUzdano interpretirati reΖu|tate tθstirania posIe vremena predvidenog Za oδitavanje, a pοSebno

pos|e vise od 10 minuta po uranjaniu ιest pane|a U uzorak,

Uzorci mokrace koji su mutni' sadrie vidljivθ δestice iIi mehuriie nisu pοdobni Ζa tesιiranje i potrebno je uzeti

drUgi uΖorak.Sa UΖorcima za testiranje ροnasati se kaο sa potenοijaIno infektivnim mateΙija|om i izbegavati mogu6i kontaK sa

ko2om i sluzokoΣom, Poie|jno je kοristiti rukaγice Ζa jednokratnu upotrebu i ρridriaνati se mera οpreza,

KoL|Kο VREMENA JE PoτREBNo DA BI SE K0NΖUMIRANA DRoGA oτKR|LA U M0KRAο|?Donja ιabe|a ]e οriiθntaοioni pregIed vremena u kome je moouee otkriti tragoνe pojedinih droga u mοkraοi i to:

nairanije ρosIe kοnΖUmΙranja odnosno koIikο vΙemθna ee Se tragονi pojedinih drοga Zadriati U mokra6i kod

konzumenata koii drοgu konzumiraju povremeno iIi svakodnevno. Droοa se moie otkriti i koji dan duze, uko|iko se

testira prva Ιutarnja mokra6a,

] Amfetamin (amfθtrmin su|fat,

i Fentermin, .,Speθd,,)

iγ.lψΦΦι l ΦιψΞΦi -I Ecstasy (|\ΙD|\ΙA, |\,ηDA, ι/DEA)

_90_c

THο

BAR

BΖ0

.-

a

Opιati (heroin, modin, kodein) ]

Γ-_ '_-_-___-l, Opηati (herojn, morfin, kodein) ,

Metadon (HeptanoΠ) ]

|\Ι0P i ο''Γ-oPl ,

[4TD i

Ο Οi.1 rO

2-3sata

3-4saia

'1 - 3 dana

3-4sata

Ako se testilajU γiseoodisnji hroniini konzumenli, droqa se u mokradi mo,e zadrlati i Ζnatno dU,e od γremena navedenih U gornj0j 1abe||,

κoll Clιιloοl MoGU Uτ|CAT| ΝA REΖULΤAT τΕSτ|RANJA?Τestirane 0Sobe mogU krivotνoriti rezu|tat testirania tako Sto 6e razrediti mokraeu naknadnim doIiνanjθm vοde iIi

ρrθthodnom kοnzumacijom veiih koIiδina teδnosti, 0bzirom da je na taj naδin mooυ6e visestruko razrediti mok.a6u,

vaino ie obratiti painju na νreme i naδin uzimanja mokraie kako ne bi dos|o do |aino negatiνnih rθzu|tata testiranja,

Τakοde, vaiΠo je obratiιi paznju na izg|ed mokrace (mora biti bistΓa) jer Se i dodaγanjem hemika|ija moze izaz\aΙi |aiΓιo

negativan reΖUItat,

SτΠδΓιιπl υ sυΟΑ;Τ poπlvλοe Rεzυιτnτι τεsτlRlπ.lnuPoZiιivan rezuItat ukazuie na verovatno prisUstvo sastoiaka droge U mokraei, Otνo|eno raΖgovarajte sa testiran0m

osobom o raz|οzima poΖitivnog nalaΖa pa, u SIu.aju priΖnania konzumacijθ droge, pokusajte da νaspitnim merama

Spreiite daιju konzumaciΙU, U SIueaiU da osοba negira konzumaοijυ, ponoγite testiranie, akο ie mogu6θ Sa iStim

uuorkom mokraie iIi sa ρrνim s|edefim. U s|ueaju da niste U moguenosti da sami resite probIem salθstiranom

osobοm, obratite se za saνet ]ekaru iIi potrazite pοmoe u najb|izem Centru za leδenΙe i prevθnοijU bo|esti Zavisnosti.

sΤA Uο|Ν|T| u SωcAJU NEGAτ|VNoG REZULTAτA TESτ|BAΝJA?Νegativan rezu|ιat ukazuje na odsUstvo sastοjaka drοgθ u mokraii iIi na koncentraοiiU niiu οd koncentracija navedenih

U tabeIi, PriΖnajte negativan reΖUltat i jοs jednom otvοren0 raΖgovarajte sa testiranom osοbοm ο razlozima (sumnjama)

zbog kοjih ste se odIudiIi na testiranje, Ukoιiko testirana οsοba i da|je de|ujθ kao da je pod uticaiem droge, ρokuSajteda υ}orak mokraie testirate prema drugim drogarna koie nisυ sastaγni deo DOA Mυ|tiGnost tθst ρane|a koji ste kοriStiIi,

Τako ie na primer AbuGnost PcP testom moou6e otkrΙti konzυmente fencik|idina (PcP, andeoska prasina), a AbUGnost

ΤcA ρ|oδicom se mogU otkriti konzumθnti triciklidnih antidepresiva (Prazine, Anafrani|, Ladi0mi|,..).

ovo uρuιstvο je pisano na pοjednostav|jen naδin kako bi pοstupak testiranja biο razumijiγ najsirem krugU korisni|€' U sIuδajU bi|o kakγe

Sumnje u pravi|nost iπodenja ροstupka testiranja, prθ otvaranja zastitne foIije' obratiιθ se za ροmoο struenoi osobi iΙi za Savet kontaktirajte

diStΙibUtθra,

d;,,ι1ι,δ.;'"""cMP SaviΦ SanσU|iοa saγica 14710,000 ag€bcRoAτIAτe: Φ385 1 2409997Faxο0335 1 2404ο39

|τ.1RΞE

E ιΨ

EelnEdυ sk adu s |Φ0 9M9EοMDSSGTbH

f C schfeEben4l\ \ 3ο175Ηannοvel

GERMΝY

Ε}icr€nost"Ver,2. D0A-H0Ιν]Ε UΝ|V sR ο1,08,2007

oP|S οE λ,ARK|ΝG sIMBoLA

Page 3: Tests User Guides
Page 4: Tests User Guides

BRzl DIJAGNosileΚ TEST zA DRoGE

Brzi DOA 5 Pane| Test Card ie in vitro dijagnostiδki test namenjen kva|itativnom

odredivanju Amfetamina, Kokaina, Ekstπija, Heroina i Marihuane u humanom urinu.

NAC|N UPOTREBE, POSΤUPAK:

1. Sve materijale i uzorak dovesti na sobnu

temperaturu (8-30" C);

2. lzvaditi test karticu iz zatvorene folije;

3. Napuniti pipetu uzorkom urina;

4'Driati pipetu u uspravnom ροΙoiaiu

i svih pet udub|jenja oznaδenim sa S

na test p|oδici (s|ika Α' s|ika B)

ispuniti uzorkom urina;

5. Oδitati rezu|tat nakon 5 minuta.

Ne tumaiiti rezulhte φsle isteka 10 minuta.

TUMACENJE REZULTATA: slika B

()* "

NEGATIVAN:

Stvaraju se dve obojene

trake.

Jedna u zoni kontrolne

linije (C),

a druga u zoni linije

testiranja (T).

Dve obojene trake (slika A) ukazuju na

negativan rezultat, odnosno odsustvo droga

u testiranom uzorku urina.

POZITIVAN:

Stvara se jedna obojena

traka u zoni kontrolne

linile (C).

Nema obojene trake u

zoni linije testirania

(Τ).

Jedna obojena traka (slika B) ukazuje na

pozitivan rezultat, odnosno prisustvo droga

u testiranom uzorku urina.

slika A

ι.D.

-

@ΘΘΘΘ

ΘΘΘΘE]Ε]trtrt]

@@@@

ffi:*"*

Θ@ΘΘ@

B0θΘtrtrΞtrtr@@@@

Page 5: Tests User Guides

tDOA PANELTEST I

IZA KvALΙTAΓΙ\.rNo ODREDΙVANJE SUPSTANCΙJA Ι NJΙHoVΙH METABOLITA U URΙNU

IKataloSki broj: 07RD.7092' 07RD-7093' 07RD-7094' 07RD.7ο95

IZa in νitro dιjαgnostiδku i forewiδku primenu Ι

Γ{AιΙENΑ |Svi DoΑ panel testovi su jednostepeni in vitrc testovi koji se zrnivaju na pιincipima imunohromatografije. ovaj test,je nΦeηjen kvalitativnom odredivmju iprisustva navedenih supstmci u Mrcima uina δoveka. ovaj test se mo,e koτistiti u prmedicinskim ustanovma. Dole navodimo spisak gmiδnih konοentmcija Isvake od ovih supstancιja koΙisienjem naseg testa. IAmfetmin 1000 nglmΙ d-mt.tamina IBarbituati 3oo ng/ml sekobσbitala IBenzodiazepini 300 ng/ml oksazepma IBuprenorfin 10 mg/ml buprenorfrn-3β-d-glukuronida ΙKokain 300ng/ml benzoilekgonina IMetadon 300ng/mΙ metadona IMetrfetrin (ekstazi) looo ιg/ml (+) metamfetmina Ιopijat* 300 ng/ml moιfina Iopijat ΙΙ* 2000 nglml morfina tOksikodon 100 ng/ml oksikodona '

IFenciklidin 25 ng/ml fenciklidina IΚanabinoid(T}Ιc) 50ng/m1 l1-noΙ.Δ-TιΙΚ-9-cooιΙ

|oνaj t€st daje samo preliminme malitiδke rczultate. Mom se koristiti aΙtemativna speοifiδnija hemijska metoda da se dobiju dokumi analitiδki rezultati. Upraνa ls|uzbe mentalnog zdravηa za zloupobebυ supstanοija (sΑMFΙsA) utvrdilaje gasnu hΙomatografiju/mωenu spektrometriju (GC/MS) kao preporuδenu metodu za Idokαiνanje. Kod svakog testirmja na zloupotΓebu drcga, tΙeba korjstiti i kliniδke falαore i pιofesionaΙno iskustvo, posebno kada postoje pozitiwi preliminmi l

l",]lΙ,* ***''n .*,,u', u"*"*o"i;" oa ηω "glmι 2s testiranje opijΔta

. I

REZιME r oBJASNJΕNJΕ lAmfetεmini su k|asa moinih simpatomimetskih agenasa koji se korisιe u teΘpiji, Najδesde koris6eni mfetriηi su d.amfetamin i d,1-mfetamin. Αrnfetamini su ]

sιimuιatori cenιralnog ncπnog sisιema koji izazivaju oslobadanje neurotransmitera adrena1ina, noradrenalina i dopamina u mozak i organizam, Bto korisnicima daje i

osceaj euforije. poνecanog riivoa budnosιi i energije. Ι{ιoniδna zloupoι.cba amfetamina doνodi do razvoja tolermcije i efekta pojaδmja. Kπdiovaskulme reakcijena alnl.cιamin uk|juδuju poviSen kruni priιisak i s.dte aritmij€' Kod Σesiih τeakοija na tfetamin doΙMi do anιsioznosti; pmoje, haluοinacija i psihotidnogpοnasanja. ΑnιtιtaΠi!ι sc meιabo|izuje preko niza puteva. Genen|no, kiseli uιin podstiδe ekskreciju dok je a1kalni uspoτava, U roku od 24 δεsa, oko 79oΖ dozeaιnlbιanιina sc iz|ucuic u kiselom urinu i oko 45oΖ u alkaιnom.'l.ipiδno se oko 20% mfetmina izluδi u neizmenjenom obΙiku. Neiπenjeni mfetmin se moieotkriti 1.2 dma poslΘ upotrebe.

Barbitιrati su grupa lekova koji se izdaju na recept i δesto zloupotrebηavaju. oni mogu da dovedu do depΙesije centΙalnog nernog sistema. visoke akutne dozeizaziνaju ushiienosι, sedacijυ i respiratomu depresiju. Kod zeseih τeakcija dolazi do ιespiΓatomog koΙapsa i kome. Dejstvo baΙbituΙata katkog deΙovmja, kω stojc sckobarbita|, traie 3 -6 saιi, Dejstνo barbiturata produ,enog de|ovanja, kao δto je fenobrbi1aΙ, tmje ι0 20 sati. Brbitwati kn&og delovmja mogu se nomalnoοιkriιi u ιιrilu ,μ6 dana, dok se btrbiιurati produlenog delovanja mogu otkiti i do 30 dana posle upotrebe. Bωbiturati se izΙuδuju u urinu u neizmenjenom obliku,kao hidroksiIoνani deriνaιi. karboksiloνani deriνati i glukoιonidski konjugati.

Ιlcnzodiεzepiπi su masovno prepisiνana k|asa lekova - depresora οentralnog neMog sistema koji imaju anksioιitiδko, hipnotiδko, mtikoηWlziro i miξiino-re|aksantno dejstvo. Hrcnidna zιoupotreba moze da dovede do zavisnosti i tardivne diskinezije. Αkutne visoke doze dovode do pospΦosti, νΙtoglavice, miξiinerc|aksaciie, letargυe, kome, pa i smrti. Dejstvo benzodiazepina tΙaje 4_8 sali. Mnogi berodiπepini imaju zajedniδki metaboliδki put i izluδuju se u uιinu u viduοksazepama i ηjegοvih glukuronida. oksrepam se moΖe otkiti u uinu i do 7 dana posle upotrebe.

Buprenorfin,derivattebaim,opioidkojijebionatriistu SAD.aklasifikovmpremaListivkaopaenteΙalnimalggtikBupreneks.DEΑje2003godinenaosnowponovne pΙocene Ιrpoloiivih dol@ u vezi sa mogu6om zιoupot.ebom, zavisnosiu i neieljenim dejsπima, preklasifikovala buprenorfln iz Liste v u Listu ΠΙ, kaoιrarkotik. Buprenoιfn shukturom podsΘ6a @ morfirι, ali ima dugotnjnije dejstvo od morfina i mo,e se primenjivati sublingvalno kao Φalgetik' U oktobru 2002,FDΑ.ie odobriιa pΙimenu monoteΘpijskog obΙika buprenorfim, kombinaοiju buprenorfina i naloksona subutex i Suboxon a leδenje zvisnosti, Subutex i Suboxonsu, prema amelidkom Zakonu o lekovima (DΑTA) iz 2003, pπi narkotiδki 1ekovi raspoloiiνi a leδenje zavisnosti, koje mogu prepisiγati lekσi u SAD. Takodeje pokazano da.je moguia zloupotreba bupιeηorfiηa i da on moie izMvati Zavisnost. Pored toga, zabeleieni su brcjni smιtni sluδajevi kω posledica pιedozirπ;ainιraνenski datog buprenoffina u kombinaciji sa drugim psihotropnim lekovima poput beαodirepina. Buprenoffin se ugιavnom metaboΙise n-dealkilaοijom uzsιva.anje glυkoronid-bυprenoffina i glukoronid-norbuprenorflna,

Κokεin. Dobija se iz 1i36a biljke koke, Κokajn je snaim stiηuΙator οentralnog nerynog sistΘma kao i lokalni mestetik. Neka od psiholoskih dejstava koje kokainizaziva su euforija, smopouzdmje i oseiaj pove6mja eneιgije pradeo ubrajem srδanog ιada, dilatacijom zenica, gromicom, tΙ€moΙom i znojenjem, Kontinυirmouno$enje kokaina moΖe da dovede do τaπoja toleΙmοije i fizioΙoske zavisnosti koja νodi do zloupotrebe.Kokain se unosi pusenjem, intiaνenski, irtmaza]no i oralno, a izluduje se uinom u kΙatkom τoku, uglaπom kao beroilekgonin' Benzoilekgonin ima bioloξkipo|uiivot od 5 do 8 sati, sto je mnogo duie od poΙuiivota samog kokaina (0,5_1,5 sat) i uglavnom se moΣe detektovati 12 72 sata poste kori36enja ili izlagπ;akokainu.

Metarfetlmin je najpopulaniji sintetski derivat amfetamina. onje moian simpatikomimetski agens sa terapijskim primenra, Αkutne visoke doze dovode dopojaδano stimulaοιe οentΙa]nog nennog sisterna i indukuju euforiju, budnost, smanjenje apetita i osecaj pove6mja eneιgije i mo6i. Kod Ζesiih reakοija dolri doanksioaosti, paιanoje, psihotiδnog ponaSanja i sΙdmih disritmija. Metmfetmin se izluδυje urinom υ vidu mfetamim i oksidovrih i dezaminovmih detivata.Medutim, 1μ07ο metamfetamina izluluje se u neizmenjenom obliku. Metrfetamin se uglawom moie otkiti u uιinu od 3 do 5 daΦ posl€ upοtΙebe.

Mctadon je sintetski opioid koji se koristi u kliniδkim usΙovima. Ιndikovm je a ledenje jakih bolova i u pro gtmν odτlaνanja n zavisnike od morfina i heroina.Metadon deluje na οentralni nemi i kardioνaskuΙmi sistem tako sto dovodi do depresije dismja i ciιkulacije. Metadon takode izaziνa mioπ i povedava tonusglatkih miSida u niΣim delovima gastrointestinumskog trakta, ali smωjuje ampιitudu kontrakcηa. Alαtne νisoke doze dovode do maιgezije, sedacije, respiθtoΙnedepresije i kome. Pos|e davanja metadona, glavni prcizvodi uriname ekskecljο su sam metadon i njegovi metaboliti, EDDP i EMDP U ekskreciji metadona υrinompostoje velike indiγidualne vωijaοije u ιasponu od 5 do 22o%. Tipiδno, posΙe oralne doze od 5 mg, 50^metadona i EDDP-a se izluδi u 24-dasorom uinu. Kod osobanaterapιiodrΣaνanja,od5do50%dozemetadona moΖedaseizludiu 24.δasovnomuΙinu,anaEDDPoΦada3.25Υodoze.

opijat. opioidni analgeιici obuhvataju veliku grupu supstΦcιa koje kontΙoΙi3u bol depτesijom centralnog nernog sistema. Akutne visoke doze koje koristenarkomani mogu da dovedu do depresije koordinaοije, nemoμinosti donoδωja od1uka, osιabηenog dismjζ hipotemυe j kome. Morfin se izluδuje neizmeηjen ipredstavlja maτker metaboliδkog proizvoda opijata. Morfir i moΙfin glukoronid mogu se detektovati u uiιu i nekoliko dana posle unosenju doze opιa1a.

sb0l

Page 6: Tests User Guides

Oksikodonje poaat kao oxycontin, Roxicodone i sastavnije deo Percodana' Percoceta, Roxiceta i Tyloxa. oksikodonje poiusintetski opijat dobijen iz opηma.Sliδno drugim opijatiηa, oksikodon kankteri'ζu njegova ΦaΙgetska svojstva j ιcηdencυa ko1isnika du po'*on,iotosιi ,avisni i steknυ toiertciju prilikorn duΖeupotΙebe. oksikodon se obiδno primenjuje u kombinaciji sa neopijalηim anaIgeticima kao sto su aοetaminofen i salicilati a uklmjanje mereπih dojakih bolova.oksikodonje depresorcentra|nog nemog sistemakoji moΣe iπvati pospanost, vΙtoglavicu, letargιu, slabost i konfuziju. Toksiδnost usled predoziranja oksikodonamoze dovesti do stupoιa, kome, mlitavosti miii6a, telke respiτatoιne depresije, hipoievi,;" i a.δμ s.e-og .uaa. oιsikodon se metaboliSe N- i o-demetilacιjom,Jedm od metabolita, oksimorfon, je rnoiω nΦkotidki Φalgetik, dok je drugi, noroksikodon, reΙatiro neaktim. Posle pojedinadne doze, izluti se izmedυ 33 i 6ι"^oksikodona u 24.dasoγnom urinu i sastoji se od 13 do 19olo slobodnog oksiiodona, 7_290Ζ glukoιonidnog koniugu* oι,iιoaonu, 13'l4% glukoτonidnog konjugataoksimorfona i nepoznate koliδiηe noroksikodoηa, oksikodon se moΣe otkriti l_3 dπa pοsle upotΙebe.

Fenciklidin' poznat kao ΡCB je halucinogen koji uΙui u intelakciju sa dopaminom, holineιgiδkim i adιenergidkim sistemom. on ima doao-zavisno stimulativno'deprcsivno, halucinogeno i psihoΙosko dejstvo. PCP se uglawom uziπa oλΙno ili intraγe*ι]. e,ι i *".",Ξt"]itin" ,cη oa s a, 1 O0 nglπl mogu da dovedu dopsihotidnih reakcija, nasi|nog i smodestruktivnog ponasanja, U visokim dozama, od 1 ο0 do 5o0 ηg/ml, PcP moie da dovede do konνulzija, ιipeΙteMije, produzeηοkoηe, odsustva peΙiferne osetljivosti, pa dak i smrti. PcP se metabolizuje hidroksilacijom, oksidaο-ijom i konjugacijom S glukuΙonskom kiselinom ujetri. oko 10oΖdoze izluδuje se uιinom u vidu ιeizmenjenog pι€pσata. ΡcP se moze otkriti u urinu i 7_ 8 dωa posΙe unοsenj-a. iod hroniδnih korisηika, PcΡ moi€ da peΙzistujeu uinu i 2 - 4 nedelje. Medutim, γlpme nakon koriSienja ove droge tokom koga se mogu dobiti pozitivni rczuΙtaιi moΖe da zavisi od nekoliko δinilaοa, ukΙjuduju6iuδestalost i koliδinu mete droge, bΙzinu metabolismjη brzinu izluδivωja, poIulivot dιoge, kao i 1ηst korisnika, lelesnu πiasu, aktivnost i ishranu.TEC. Αgensi mαihume koji iaziνaju rυliδila biologka dejstva kod ljudi nεzivaju se kambinoidima. Kanabinoid je stimulator cerhalnog nerηog sistema kojimenja raspoΙozenje i senzomu percepciju' doνodi do gubitka kooτdinacije, s|abi kntkoroδno pmienje, dovodi dJ smptoma aΙksioaosti, pΦnoje, depresUe,konfuzije, haluοinacija i ubrzεnja srdanog ιada. Msoke doze kambinoida λogι da izαow ιroj toΙeruηe i fiziologke zaνisnosti i dovode do zloupotrebe. Moiese Eviti toleΙΦcija i na kardioloska i psihotropna dejstva, pa apstinencijolni sindrom izaziva remir, nesλοu, anoreksiju i muδniηu. Δ9-TΙΙC je osnoni aktivnisastojak kmabinoida. Glaνπi metabo|iι koji se izluduje urinom je 1 l.notrΔg-,Π Ιc-9-cootΙ, koji se ot1αiva vei rekoIiko sati posle izlagmja i moze se na6i u winui 3-10 dωa posle putenja,

PRΙNcΙPSvaka komponenta ιrake DoΑ Pane|a zasniva se na principu speοifiδne imιιιoIretτijske τeakcije izmedu rtiteIa i ωtig€na za analizu nekog jedinjeηja u uorkuΙjudskog urina. oνaj test sc oslanja na konrpeticiju za vezivmje antitel8. Kods.iθ supstancija prisutna u uzoΙku urina, ona uΙui u kompeticιu sa konjugatom dΙogaza ograni6enu kolidinu konjugata antite|o-boja. Kadaje kolidΙna drogejeιΙnakε iIi veca oa gΙmiεne weanosti, spreδiee vezivm;e ιoniugata droge a mtiteΙo. Ρrematome, pozitivan uzorak ulina nece pok%ti obojenu tΙaku u zoni linije tcsιiranja, sto govori o pozitivnom realtatu, dok ie prisustvo obojene tιake pokaziνatinegativan Ιeπltat.

Kontrolηa linηa postoji na prozorδiiu testa da sluΣi kao kontroΙa a οeo posιιlpuk. oγa traka u boji treba uvek da se poJavi u zoni kontrolne Ιinije ako se komplet zatestimje δuva u odgovanju6im uslovima i test se obavlja u skladu sa υiυιsινom.,

MΑTERΙJALU PAκoVAΝJU1. Kompι€t DoΑ pmel tesι Kolidina svakog obloienog antigcna i/ili antiteta na tΙaδiοi je tanja od 1,0 mg za konjugat mtigena imΦa od 1,ο mg za kozje Φti misje ΙgG rtitelο.

Test zona: sadrii konjugat supsttce i govedeg pτoteinskog ιntigena'Κontrolna zona: sadl,i kozje antimiδje ΙgG antiιclo.Pod|oga konju8ειε: sιdrΙi ιnisje πιιrnοkkιlsk() unιi-droμι ιnιiielο.

2. Up,ι..νo a upouebu,

MATERΙJΑL κoJΙ JE PoTREBΑN ALΙ NΙJE U PΑΙ<ovΑNJU1, Posuda za uzimπje uim2. stopeΙiοa ili sat.

CUVANJE Ι sTΑBΙLNosTKomplet za ιestimje tΙeba duvati Φ 2-3o "C, a bi6e upotrebljiv do datuma kojije kao rck upotrebe mveden na pakovmju. oνaj pτoiπodje osetυiv na γlagu i trebaga koristiti odmah posle otvarΦja. Svaki nepιopisιo zatvoreni p|oizvod treb;odbaciti.

MER.E PR'EDosTRozNosTΙ1. smo za in vitτo dijagnostidku i forenzidku primenu.2. Ne sme se koristiti poste datma kojije na pakoνanju naveden kao rok upotιebe.3. Sa svim uorcima posfupati kω da su φtencija|no infektivni.4. Proizvodje osΘtljiv na vlagu, ne otγarati νr€cicu od folιe dolι nιe spremnο za testiΙanje.5. Koristiti novu posudu za urin za svaki uzorak da se izbegne maIαsna kontaminaciia.

UZΙMANJE UzoRΙ(A Ι PRΙPREMASνeΣ uτin ne iziskuje nikakvo posebno rukovanje niti prethodΙu obradu. UzoΙke heba prikupUati u δiste, suve plasticnc ili stakΙene posude, Αιo se test ne radi odmah,uzomk urina ηoΣe se duvati u friΣideτυ na 2 8 t ili zamrznυti, najduΖe do 7 dry. ire teitiranja πeba ostaνiri uzorke da se zagreju na sobnυ tempeΙatuΙu. Uzorkeurina koji su jako zmuieni ili pokazujυ. veliku ko|iδinu ιa|oga treba centrifugovati ili pusιiti da se istaloze pιe testiιanja. Ιzbegavati kontakt sa koiolη noseηJemΙukavica i odgovΦajuie Ιabontorijske odeie.

ΚoNTRoιΑ KVALιΤETΑDobn laboιatorijskaμaksapreporuduje svakodneνno kori36enje kortroInog matΘιijal&da bi se potvrdiIa pouzdanost kompleta, KontΙolni materijaI trebatesti*ti kaoklinidki uoΙak i ispitati na grmidnim konοentΙacijra, npι 2j% iznad i is|od gιriδnih koncentracija. λko se kontΙoΙne uednosti ηe nalu€ u utvr.ιenom raspoΠu,.ezuΙlati tes1imja se ne sratEju pΙihνatljivim. Konbolni materijal koji nije ukijuden υ oνaj kompleimole se nabaviti na tΙzistu.

B.zi testnazιoupotrebu dιoga obezbeduje ugra.leηu kontΙolu pΙocesa pon1o6u rrtiditih reakcιaantigen/anιiteιo u kontrolnot regionu (c). ova kontrolna linιatΙebada se pojavi uvek, bez obzira na prisυstvo neke dιoge ili njenog metaboIita. Ako se ne pojεvi kontrolna Iinija, koΦplet za testiΙΦje treba odbaciti, a dobijeni ΙezuΙtatinisυ valjmi. Prisustvo ove kοntrolne pfuge u kontrolnom regionu sluti za l ) νerifikωiju daje dodata dovoljia ιoiiαnu, i z1 οu,;" postignut odgovΦajuii protok.ΡosTUPΑKΙ.2.3.

4.

Sve materijale i uzoΙke dovesti na sobnu temDeEturu.Ιzνadiιi ιesτ kaπicu iz zavarene weiice od foiiie.Posιaνiιe pipeιu Ζa prenosenje u Eorak i prjιisnite gumu da usisaιe uorak.Diiati pipefu u usprawom poΙo,aju iπd udubljelrja za uzorak na test kartici i υkapati 7.l2 kapi (300.600 μ1 ) uzoΙka u udubυ€nje za uorak.oditati rezultate 5 minuta poste dodavιinja uzorka.

Ne tumaiiιe rczilιtole pωιe ι\tekα 5 minu|L

Page 7: Tests User Guides

TUMAdENJE R.EZΙ,LTAΓΑΝegatir ni:Stνaεju se dγe obojene hake. Pojavljivmje dve obojene ιrake, jedne u zoni linηe testifuja, q druge u zoni kontro1ne liιije, ukaπje na negativΦ rezultat tog testa.Negativm rΘzυltat ne znaδi odsustvo supstancije u tom uoτku, γe6 smo ukmj€ na to daje niνo testiΙane supstancije ispod gΙmiδne Wednosti oset1jivosti testa

Ρozitivni:Stvra sejedna obojena traka. Jedna obojeηa tιaka sejavlja u zoni kontrolne linije. Nema obojene pruge u zoni linije t€stirΦja. ovo ukmje na to daje nivo tΘstimesupsta1cije u uorku izmd grΦiδne vrednosti osetljivosti testa,

Neγaledi:Ako nema obojene trake ni u ιinυi koηtrolne zone bilo koje trake, rezultati testa se smatraju neispΙaπim. Ponoviti testiΙωje ψorka novim kompletom.

Nοpomenα: Graniini rquιιαι (+/-) a zonι ιιnije ιesιiιaηja fiebα smafiαti negαιινnin

oGRΑNtiENJA PoSTUPKΑovajtestjeosmiζljenzakoriiieηjesamosaljudskimuinom.PozitiγΦrezultatsamakojimodtestοvagovorisΦoopΙisustw droge/metabolitaineukgujenaintoksikaciju niti joj πeri nivo. PosΦi moguθnost tehniδke ili proοedrahe gιeSke kao i to da druge supstmcije u hmi ili lekovima mogu da omοtaju test i dajula,nΘ ιezultale. Molimo da pogledate odeηak.sPEcΙFΙcNoST,,u kome se nalui spisak supstancηa koje 6e dati ili pozitiwe reaItate i1i ne6e uticati ηa πednosttesta. Ako se utvιdi prisustvo supstmcije/metabolita u uorku urinζ test ne govori dsta o udestalosti njenog koris6enja, ηiti pnvi rrliku izmedu zloupotrebljenesupsιancije i nekih ι rιa hrωe iIi lekova,

ocEKΙvΑNΙ REZULTΑTΙDoΑ Ρanel Test je kvaιitativan test. on ulwduje prisustvo supstmοija u ljudskom uiιu u grmiδnim ili visim koncentracijΦa. ovim testom se ne mo,e odreditikonοentιaοija dΙoge(a). Tesl j€ namenjen da napravi roliku izmedu negativnih i preΦostavljenih pozitivnih rezuιtata. Svi pozitivni realtati moΦu sΘ potwditiprimenom altematiγnih metoda, poZeljιo GC/MS.

MoGUcNosTΙ TESTAA.TεδnostTaδnost DoΑ test panela proοenjenaje za svaku pojedinadnu traku u poredenju sa metodom GCΛνΙS pri sledeiim konοentΙacijma: d-mfetamin 1000 ng/ml (ΑMP),sekobarbital 300 ng/ml (BΑR), okseepm 3ο0 nglml (BZo)' benzoi|ekgonin 300 nglml (coc), metadon 300 ng/ml (MTD), (+) metamfetamin 1000 ng/ml (MET),fenciklidin 25 nglml (PcP), mor1in 30ο ηg/rl (oPΙ), morfln 2000 nglml (oPΙ ΙΙ), oksikodon 10ο ng/ml (oxY) i ll-nor- nor-Δ9-TΙΙc-9.cooιt 5ο ng/mΙ GrΙc).Rezu|tati svake pojedinaδne trake u kompletu πavedeni su niie.

l.Amfetamin: Tadnost mfetaminskog testa prccenjena je porcden.jem sa metodom GCMS, pri gmnidnoj rednosti od 1ο00 nglrl. U ovom ispitivanju procenjen je8| uz.orakυrinaukojimajeGcΔr4cfuetodomvecpotvrdenakoncentraοijad-mfetamina.R€zultatisusumiraniiprikminiΖe:

(f,,

RapidΛMP ιesi CC/MS negaιivan(manje od-25%

grani.ne νrednosti)

Blizu negatiνπegraniδne vιednosti(lzmedν _25γo \

grmidne vrΘdnosti)

Bliπ pozitivnegrriδne πednosti(iπedu graniδneWθdnosti i +25%)

GC.MS pozitivan (vi$eod +25% graniδne

vredrosti)

Proοenal sιagaηja sa

GcΛ4S

Pozitivnih 2 8 26 92

Negatiνnih 43 0 0 98

ι'Jkupno 45 9 26 n:81

Procenaι saglasnosti za pozitivt€: 92 i a negativne 98Kod δetiri uzorka nadenaje nesaglasnost ιezultata dobηenih RapidΑMP i onih testiτωih GC,MS metodorn, Kada su upoιedeni ovi podaοi, 50% (2 od 4) uzorakakodkojihjedobijenoneslaganjenaluiΙoseurasponuod 25oΖdo+25%graniδnihkonοentraοija(750_1250ng/ml).

2. B,rbιtυr8t: Tadnost RapidBΑR testa pιocenjen3 je u poredenju sa metodom GC,MS pιi grωiδnoj vrednosti od 300 nglml sekobrbitala. U ovom ispitivmjuprocenjeno je l l3 uzoτaka uιina u kojima sυ koncentτacιie brbituEta vei potγrd€ne metodom GCΛ4C. Rezultati su smirmi i ptikεri niie:

ι-, (+)

RapidBAR test GCMS πegativan(manje od -25%

gmiδne vrednosti)

Blizu negatimegrωidne vrednosti(izmedν 25Υo Ι

granidne vrednosti)

Blizu pozitiwegΙanidne uEdnosti(izmedu grπiδneνrednosti i +25%)

GCΔ,ΙS pozitivan (viieod +25Υο gnιidne

vr€dnosti)

Prcceπat slaganja sa

GC,MS

Pozitivnih 0 0 6 58 100

Negativnih 45 4 0 0 100

Ukupno 45 4 6 58 n:l 13

Procenat sag|asnosti i za pozιtiνae za aegativne bio je1 00.

3. Buprenorfn: Taδnost buprcnorfinskog tesιa proοenjenaje u poτedenju sa GCΛ4S metodom pΙi graniδnoj vrednοst od 10 ιrg/ml buprenorfin.3β-d-glukuronida.U ovom ispitivanjυ pιocenjenje 101 uorak urina u sa potw.lenom konοentΙacιom buprenot6η-3β.d.g1ukuτonida. Grmidηa oeitavrja smatana su negativnlm.RezuΙtati su sumirani i prikazmi niΖe

G) (+)

RapidBUP test GCMS negativω(maιje od 25Ψo

grmiδne Wednosti)

Bιizu negatiregrΦidne vrednosti(izmedν 25Υo Ι

gruidne vrednosti)

Blizu pozitiwegrΦiδn€ vΙednοsti(izmedu graniδnevredηosti i +25%)

GCΛ4S pozitivan (viSeod +25% gEnidne' vrednosti)

Procenat slaganja saGcΔ4s

Pozitiwih I 10 39 96

Negativnih 4Ι 9 0 0 100

ιΙkupno 42 ι0 10 39 n=101

Page 8: Tests User Guides

Procenat saglasnosti poziιΙrιb oalΜa 96γ0, a negativηih 1ο0%,

Kod dva uzorka mdeno je neslagaηje izmedu GCΔ4S i RapidBUP πetode.Kada su upoτeιleni ovi podaοi 50% (1 od 2) uzoτka kod kojih je nadeno neslagmje nadeno je u rrponu od -25vo gtΜlιιe do griδne konοentracije (7,5-10ndmη

4.ΒenzοdiMepini: Taδnosl berodiazepinskog testa procenjena je u pored€nju sa metodom GC/MS pri gfaniδnoj uednosti od 300 nglmΙ oksazepama. U ovomispitivanju procenjeno je 79 uzoιaka urina u kojima su koncentraοije oksazepama vei potvrdene ηetodom GcΛ4c. Rezultati su sumimni i prikazmi nile:

ι-, (+)

RapidBZD tesl GCMS negatiνm(maιje od 25Υo

grΦidne vrednosti)

Blizu negativnegrmidne rednosti(imedι45Υoi

gτωiδne rednosti)

Bliω pozitiπegmniene rednosti(izmedu graniδnewednosti i +25%)

GC&IS pozitivm (viΞeod +259lo gΙanidne

wednosti)

Proοenat slaganja saGC/MS

Pozitivnih ο I 6 30 9"1

Negativnih ο 0 0 100

Ukupno I o 30 179

Procenat saglasnosti a poziιi,νιe: 91 1 za negatiwe 1 00,

Kod jednog uzorka nadena je nesag]rnost τezultata dobijenih RapidBZD i onih testirrih GcΔ4s metodom. Κada su uporedeni ovi podaοi dobijeno nesΙagπjenalπilo se u rasponu o d' _25γo do +25o/o εtΦiδnih konοent,acija (225 375 n,'nl)

5. Kokain: Tacnost kokainskog testa procenjena je u poredenju sa meιodom CC./MS pτi gmiδnoj vrednosιi od 30ο ng/ml benzoiΙekgonina. U ovom ispitivmjuprocenjenje81uorakurinaυkojimasukoncentracijebenzoilekgoninaνecpoινrdenemetodomGc/Mc, RezultatisusumiΓaniiprikazminiie:

ι-, (+)

RapidCOC test GCMS negativan(mmje od 25%

gfuiδne vΙedrcsti)

Blizu negativncgΙΦiδne rednosιi(izmedι -25Υo i

$aniδne Wdnosιi)

Blit ρozitivnegraniδne fednosti(izmeιlu grmidnevrednosti i +25%)

GCΔ4S pozitivan (viSeod +25o% grωiδne

wednosti)

Procenat slagada saGC/MS

Pozitiwih 0 2 3 l1 94

Negalivnih 41 4 0 ι00

Ukupno 41 6 3l 31 n:8 1

PΙocenat saglasnosti za pozitivne: 94 i a negativne 100,

Κod dva uzorkα nadeno jc nesΙaganjc izmcdu (iC/MS i Ιl'upid('()c mctοde. Kadε su uporedcni ιlvi pοdaci' ι0ο% (2 οd 2) lzorakε kod ko.jih jc dobijcno ncslagεnjcna|ri lo se u rasponu od _25Yo do +25oλ gruliδnih koncenιracija (225 37 5 nE n| ) -

6. Metadon: Talnost RapidMTD testaprοοetrjenaje upoτedenju sε nrctodom GcΛ4S p.i grωiδnoj rednosti od 300 nglm1 metadona, U ovom ispitivωjuproοeιjenoje 119 uzoraka u kojima je konοenb:acija metadona ve6 potvrdena, Rezultati su smirmi i prikami niΣe:

ι) (r)

RapidMTD test GCΔ4S negativan(mηje od _25%o

grωiδne πednosti)

BIizu nega1iYηegranidne vτednosti

(izmedν -25γo igrani.ne vιednosti)

Bliπ pozitivnegΙaniδne wednosti(izmedu graniδnevrednosti i +25%)

GCΛ4S pozitivan (vi3eod +250Ζ graniδne

wednosti)

PrcceΦt slagaηia saGC,MS

Pozitivnih 0 I 1ο 49 98,3

Negativnih 5ο 8 0 98,3

Ukupno 5ο 9 |Ι 49 n=119

Pιoοenat saglasnosti i za pozitiνre i za neΕativne na |ue iπos io je 98,3 %.

Kod dva uzoΙka nadeno je neslagmje imedu GC/MS i RapidMTD metode. Κada su uporedivani ovi podaci, l 00% (2 od 2) uzoraka kod kojih je dobijeno nesΙagπienaιαilo se u rωponu od' -25Υo do +25Υo gιaιilnih konοentΙaοιa (225_315 nglm|).

7' Metamfetarin: Taδnost metmfetaminskog testa pιocenjena je u poredenju sa metodom GC/MS pri granidnoj vrednosti od l000 ng/mΙ (+) metamfetmina. Uovom ispitiνωju procenjenoje 80 uzoraka ιιΙina u ιojima sυ koncenΙ.acije (+) metmfetamiΙa νei poιvrdene GC/MS meιodoΙn. Rezulati su sumirmi i prikazanlηize:

ιf,

RapidMET test Gc,MS negatiνM(mmje od -25%

grmiδne vrednosti)

Blizu negativnegΙωidne vrednosti(imedν 25o/" i'

gmiδne vΙednosti)

Blizu pozitivnegraniδne vrednosti(iznedu graniδnevrednosti i +25Y0)

GC,Δ4S pozitivm (viseod +25o% grmiδne

vrednosti)

ProceMt sΙaganja saGC/MS

Pozitivnih 0 2 4 3Ι 95

Negativιih 4ο 3 ο U 100

Ukupno 40 5 4 n=8ο

Proοenat saglasnosti za pozitivne bioje 95 i za ηegatiwe 1ο0,

Kod dva uorka nadeno je nes1agmje izmeιlu GCΛ4S i RapidMET metode. Kada su uporedeni oνi podaci 700o/o (2 od 2) νzotaka kod kojih je dobijeno [email protected] se u rasponu od -25 do +25 granidnih koncentracija (750-1ο0ο ng/ml)

s(04

Page 9: Tests User Guides

8. opijat: Tεδnost opυatnog testa pτocenjenaje u poredenju sa metodom GC/MS pri gτπidnoj vrednosti od 300 ng/ml morfina. U ovom ispltivωju procωjeno je123 uzorka urina u kojima su koncentncυe molfina ve. polvrdene GCΛ4S metodom, Realtati su smirani i pιikmni nize:

t, (f,

RapidoPΙ test GC/MS negativm(manje od -25%

gmnidne πednosti)

Blizu negativnegΙanidne vrednosti

(1'zmedι _25Υo igranidne vrednosti)

Blizu pozitivneμaniδne rednosti(iπedu grmidnerednosti i +25%)

GC.MS pozitivan (vi$eod +25% graniδne

vιednosti)

PΙoοenat slagmja saGC,a4S

Ρozitivnih 0 2 5 10 91,4

NΘgativnih 1) 7 3 qI l

Ukupno 9 6 '73 ι: 123

Proοenat saglasnosti za pozitivne bio je 97,4γ0 1 A neg^tινne 9| '3γo.

Kod Sest ψoraka nadeno je neslagωje izmedu GC/MS i RapidoPΙ metode. Kada sυ uporedeni ovi podaci 50% (3 od 6) uzoΦka kod kojih je dobijeno neslagωjenaιεiιo se u faspoηu od .25 do +25 grmiδnih konοentraοija (225-37 5 ng/πl).

9. opijat ΙΙ: Taδnost opijatnog testa pΙoceηienaje u potedenju sa metodom GC,MS pΙi gmidnoj vrednosti od 20οο nglmι moΙfina. U ovom ispitivωju pιocenjeιoje 108 uzoraka urioa u kojima su koncΘntracηe moΙfina i kodeina vei potvrdene Gc,Δ4S meτodom. Medu njimaje bilo ukupno 72 stvama uzorka, a 36 je dobijenonjihovim rαblaiivmjem. Rezultati su sυmirmi i prikrmi niΣe:

(+)

RapidoPΙ Π GCMS negalivan(manje od -25%

g.Φidne Wednosti)

BΙizu nΘgativnegrΦiδne vrednosti(izmed! -25o/o i

graniδne vrednosti)

Blizu pozitivnegnnidne vrednosti(izmedu gmniδnerednosti i +25o%)

GCMS pozitivan (vi3eod +25% gmnidne

vrednosti)

ProcΘnal slaganja saGC/λ4S

Pozitiγnih 0 0 l0 40 q4 l

Negativnih t0 3 0 100,0

Ukupno 45 l0 13 40 n=108

Ρrocenal saglasnosti za pozitivne bioje 94,3% i za negativne 100,0%'

Kod tri uzorka nadeno je neslaganje izιncιlu GC/MS i Rapid opiates ιΙ Test stΙip metode. Kada su upοredeni ovi podaci 1 00οΖ (3 od 3) uoraka kod kojihje dobijenoneslagmje naIazi|o se u .asponu od -25 do +25 graniδnih koncentΙaοija ( l 500-250ο n,η1).

10. Oksikodoη: Tadnost oksikodon testa potvrdenaje u poredenju sa metodom GcΔ4S pri gιπidnoj πednosti od 1 00 ng/ml. U ovom ispitivmju proοenjeno je 14οuzoιaka urina u kojima je koncentraciia oksikodona ve6 poιvrι1ene GcΛ4S metodom. Rezultati su sumiEni i pΙikazani nize:

ι-, (+)

RapidOXY Tesl GcΛ4S negativΦ(manje od -25%

gΙaniδne vrednosti)

B]izu negativnΘgranidne vrednosti(lzmedι -25Υo i

graniδne vrcdnosti)

Blizu pozitivnegrωiδne vrednosti(izmedu gmiineνrednosti i +25o%)

GCMS pozitivω (viieod +250% gmniδne

wednosti)

PΙoοenat sιagmja saGc,Δ4s

Ρozitivnih 0 0 z 52 Iooγo

Negativnih 77 5 l 1 950λ

Ukupno 77 5 5 n=1 40

PΙocenat saglasnosti za pozitiwe bio je |00γo i za negaιiνne 95yo.Kod detiri ψorka nadeno je neslagmje izmedu GCMS i RapidoΧY metode. Kada su upoτedeni ovi podaοi 75% (3 od 4) uzoraka kod kojih je dobijeno neslagω1enaιazilo se u esponu od -25 do +25 grmiδtih koncentracija (100. l 25 nglιnl)

11. Fenciklidin: Taδnost PcP testa potwdenaje u poιeιlenju sa metodom GC,Δ4S pri grmidnοj πednosti od 25 ng/ml fenciklidina. U ovom ispitivanju procenjenoje 80 u kojima je koncentτacija fenοiklidina vee pot!τdena GCΔ4S metodom. Rezuιtati su smiιωi i prikazmi niie:

(f)

RapidPCP Test GCMS negativm(manje od -25%

grΦiδnΘ wednos1i)

BΙizu negativnegΦiδne uednosti(imedu -25o/o I

gmiδne vΙednosti)

Blizu pozitivnegΙaniδne vrednosti(izmedu gmnidneνrednosti i +25oΖ)

GC,MS pozitivm (vi3eod +25oΖ gnnidne

wednosti)

Pιoοenat slagmja saGc/λ4S

Pozitivnih 9'7%

Negalivnih 0 0 t00%

Ukupno 43 2 34 n:80

Proοenaτ sagιasnosti za pozitivneje 97 i a negatiwe l00.Kodjednog uorka nadenoje neslagωje iπedu GCMS i RapidPCP metode. Kada su uporedeni ovi podaci 28 ,6Υo (2 od7) νzorakakod kojihje dobijeιo neslagm;enalεiΙo se u rasponu od -25 do +25 gΙmiδnih koncentΓacιa (18,8-31,3 ng/mι).

12. THc: Taδnost RapidTlΙc testa potvrderaje u poΙedenju sa metodom Gc/Ms pΙi grmiδnoj rednosti od 50 ng/ml 1 1-noτ-Δ.TΗC-9-Coo}Ι. U ovom ispitivanjuprocenjeno je 88 Moraka urina u kojima je koncentracιa 1 ι -nor-Δ-T}Ιc-9-cooΙl vei potwdena GC,MS metodom. Reπltati su sumirani i prikαani niΖe:

sE05

Page 10: Tests User Guides

I

C) (+)

RapidTιΙc Test GC/MS negativan(mmje od -25%

granidne vrednosti)

Blizu negativnegraniδne wednosti(imedν25o/oi

grmidne wednosti)

Blizu pozitivnegrmiδne vrednosti(iπec1u graniδnevrednosti i +25ο%)

GC,MS pozitivan(viSe od +25%

granidne vrednosti)

Ρrocenat poklapmjasa GC/}ΙS

PozitivnihNegativnih

ΙΙkupno

1

4445

1

5

3

03

l5035

95100

n:88

Proc€nat sag|asnosti za pozitiπeje 95 i za negativne l00.Kod dva mrka nadeno je nesιagmje izmeιlu GCΔ4S i RapidTΙΙc metode. Kada su uporedeni ovi podaοi 50% (1 od 2) uzorka kod kojih je dobijeno neslagωjenalzilo se u rasponu od -25 do +25 gmidnih konοentracιa (3'7'5-62'5 ι{m|).

B,OsetljivostGrmidne koncentrucije (nivo osetljivosti) DoΑ panel testa odτedene su a: ΑMP l000 ng/ml, BΑR 300 ng/ml , Bzo 300 ng/πl, BUP 10 nglml, CoC 300 nglml,MTD 300 ng/ml, MET 1000 ng/ml,TtΙC 50 ng/ml' MTD 300 ng/ml, MET 1000 ng/ml, oPΙ 300 ng/ml, oPΙ ΙΙ 2000 nglmt, oxY l00πg/ml, PCP 25 nglnl, TΙ{C50 ng/m

C. PreciznostPreοiznost DoA pmel testa utvrdena je izvodenjem testa sa nmemo kontaminiranim koΙtroιmζ a tri osobe su tumaδile ιerltate da bi se verifikovala sluδajnagιeska viaeΙηe inteφΙetacije. Kod rezultata za uzorke sa koncen1rΦijom iznad 50% i ispod 507ο gnniδne πednost saglasnost kod tri posmatraδa biιaje l 00%.

Testirana droga Κoncentracija ( nglml ) Broj analiza Broj korigovanihrezι].tata

0/o kori govπih rezultata

AMΡ 5001500

4040

4040

100

100

BΑR 150450

4040

4040

100100

Bι]Ρ 5

ι54040

4040

i00100

Βzo 150

4504040

4040

0000

coc t50450

4040

4040

0000

MET s00150ο

4040

4040

0000

MTD 150450

4040

4040

0000

oPΙ 150

4504040

4040

0000

oPΙ ΙΙ 1000

30004040

4040

0000

oxY 50150

4040

4040

0000

ΡcΡ ], ξ 4040

4040

0000

T}Ιc 25'75

4040

4040

0000

D. SpecifiδnostSpeοifiδnost DoΑ panel testa ispitana je dodavmjem razliδitih dιoga, njihovih metabolita i drugih jedinjenja dije je prisustvo mogude u urinu, Sva jedinjenja supripιemljem u normalnoπ ljudskom urinu bez drcga.

l.TesIiranje inιerferencijeNa mogu6nosti DoA panel t9sta pΙi gmnidnim konοentrrcijama ne utiδu pι{ vrednοsti urina izmedu 4,5 i 9.0 i specifiδna te,ina izmedu 1,005 i 1,035.Ιspitivme su sιede6e supstanοije i utvrdercje da u navedenim koπcentfacijama ne interferisu sa DoΑ pmel testomGluko2a.......................................... 2000 mgldl}Ιumani albumin...................,,..,...., 2000 mg/dlΙΙυmmi hemoglobin.........................,. 10 mg/dlUΙea...,..............,,......,...,...,....,,..,,.., 4000 mgldlMokradna kiselina............,................. 10 ms/dl

2. SpecifiδnostU nrednoj tabeli navedena sujedinjeηja koja se otkrivaju potnodu DoA pa1el testa, a dala su pozitiΦe .eπltate pri ispitivmju u kolidinamajedιakim ili veiim odniΖe navedeπih koncentraοija

sτι06

Page 11: Tests User Guides

Test Jedinjeηja Gran. konc.(ng/ml)

Αmfetamin D-ΑmfetaminDL-Amfetamin(+)-3,4-Metilendioksiamfetaminl-Αmfetamin(+)-metamfetamin(+)-3,4-Metilendioksimetamfetamin

100020002500

30000> 100 μglml> l00 μg/ml

Barbituat Α1fenalBπbitalPentobarbitalFenοbarbitalΑmobarbitalSekοbarbitalButalbital

100

150150

150

300300

5000Benzodiazepini Nitruepam

}llorodiazepoksid tΙCΙKlobazamDezmetildiazepamOksazepamΤemuepamΑΙpruolamBromozepamDiazepamFlunitrazepamLorazepamKlonazepamFluruepam

100

300300300300300

100010001000100010002000

100Buptenorfin Buprenorfi n-3 β-d-glukoronid

Buprenorfin10

200Kokain Beroilekgonin

Kokain300

30000MΘtadon Metadon

Metadol300300

Metamfetamin (Ekstaz i) (+)MΘtamfΘtamin(+)-3,4-MetilendioksimΘtamfetamin (Ekstazi)d-amfetaminl-amfetamin(+)-3,4-MetilendioksiamfetaminHΙorokvin(-)Efedrin

β-Feni1etiΙaminProkaind-PseudοefedrinRanditidin

10001000

> 100 μglml> Ι00 μglml> 100 μglml> 100 μglmΙ> l00 μgiml> 100 μglmΙ> l00 μglml> 100 μglml> l00 μglml

ΦΙat MorfinMorfin-3β.glukuonidKodeinEtiιmorfinHidτοmorfonNalorfinHeroinHidrokodοnNormorfinNorkodeinNaΙoksonNaΙtreksonOksikodon

300300300300300750

1250125020002500

25000100000

t00 μglml

Page 12: Tests User Guides

opjjat ΙΙ EtilmorfinMorfinMoffin.3β-glukuronidKodein6-AcetilmorfinDihidrokodonlΙeroinlΙidrokοdonΙΙidromorfonNalorfinNormorfinΝorkodeinΝaloksonOksikodon

100020002000200020002000500075007500

1s00020000

ι00000ι00000ι0ο000

Oksikodon OksikodonDihidrokodeinKοdeinHidromorfonMorfinΑcetilmorfinBupιenorfinEtilΙnorfin

10020000

100000l0000ο

>l00 μglml>l00 μglml>100 μglml>100 μgiml

Fenciklidin PCP 25

Tlic 11-nor- Δ-TtΙC-9.CooΗ1 l.nor- Δ-TΙ{C.9-CootΙ1 1-hidroksi.Δ.THCΔ.Tetra}riιlrokanabino lΔ-Tenahidrokanabinol

50

5000150002s000

Slededajedinjenja ne pokazuju unakrsnu reaktirost pΙi konceιtraοiji dο 100 μglml

acetaminofena!iιriptiιinatropinhlofeniramiπdigitoksinekgonin metil estrgvajakol gliοelil estπimipιminlidokainneomicinfeniletilmin-αkinin mtidinteofflintir:min

Zastupnik:

MPBΙο d,o.o.Svetog Save 301 I 000 BeogradkLtra* 01,124219'72

011 2421 949

4-aceιaminofenoIaner€noIkofeinkortizondigoksinΘfedrinhistaminibuprcfΘnmeperidinniacinmidfenilpropmolminsaliοilna kiselinatioridMin

aοdtilsaIicilna kis.a$paΙt8m

kamfordezoksiefedrindifeιhidτπinepineAinhidΦhlortiridisoproteιereιolmelakγalonpeΙfenMinprometMmtetraοiklintrifluoroperαiη

Proizvoιlaδ:

Rapid DiagnosticsDivision ofMP Biomedicals, Ιnc'Ι429 Rollins Road, Buτlingme, CΑ, USΑTel: (650) 558 0395Fα: (650) 558 ο397

smikaοiπεskorbinska kishlorokvindekstrometorfωekgoningentizinska kis.homatΙopinketaminmetlifendiatpeniciliπ GpseudoefedrintΘtrehidΙozoιintriptofm

LΙTERΑΤτ,]RA:1. Urine testing for drugs ofabuse, NΙDΑ Reserοh Monograph 73 (| 986)2. steven B. Krch, Drugs ofabuse hmd book, CRC Press, 1 st Εd, (l 998)3. Ray ι{, Liu md Bruce Α. Goldbergeη }Ιandbook ofworkplace drug testing, AAcc Ρress, washiηgtor Dc (1995)

Page 13: Tests User Guides

" i;', cΚIi rλπrι,iBrzi imunohromatografski test za detekcijuAMη M-AMηcoC, MoR i TΙΙc u urinu

l l, :;'

Amfetamin pripada grupi simpatomimetiδkih amina δijibio|oski efekti izaziν$υ jaku stimu|aciju cNs.a (οentra|nog Skrining testovi za z|ouρotrebu drοga bazirani na urinu kreeunervnog sistema), kao i anoreksiine, hipertermiδne i se od obiδnih testova -imunoeseia do komp|eksnih anaΙitiδkihkardiovaskularne pos|ediοe. obiδno se uzimaiu ora|no. Drocedura.intravenoznoiIipusenjemi|akoseapsοrbujunakonLzimanja,

.brzina ioset|jiVost imunoeseja δini ih najprihvat|jivi,iom

Amfetamin ρoveiava srδanu frekvencu ι krνni ρritisak i mθtodom za skrining urina prΙlikom z|oupotrebe droge. Diug.smanjuje apetit' Neke studηe pokazuju da teSka zιoupotreba οhgck 1-ρane| 5 test zasnovan je na princΙρu visokospecifiδnemo2e dovesti do trajnog ostecen,ia odreden|h bitnih nΘrvnih irnunοhemijske reakci,ie antigena i antite|a koji se kοrigtestruktura u mozgu . q,ilikom ana|Ιze sρecifidnih sastojaka u bio|oskim teδnostima..1Metamfetam|n je jak simpatomimetiδki agΘns sa terapijskim βg-check 1.pane| 5 jΘ brzi' vizua|ni, konkurentan imunoesejdejstvom. Akutno povecanje doze vodi ka ρove6anoj stimu|aciji .'.z.a kvalitativno odred|vanie amfetamina, metamfetamina'centraΙnog nervnog sistema i izaziνa euforiju, uzbudenje i kokaina, morfina i THC.a u humanom urinu sa cut.off-om odstanje pονecane energUe i moοi. Pojaδane akutne reakcUe .'1'000

ng/mΙ pojedinaδne koncΘntraciie zaAMη 5Oo ng/m| zaprouzrokuju anksioznost, paranoiu, psihotiδno pona$anje i ηI-AMP,300ng/m|zaCoC,MoRi 50ng/m|zaτHc,srδanu aritmiiu, ob|ik psihotiδnog ponasan,ja kod ρoviSenih idoza ne mo2e se razΙikovatΙ οd ξizofrenog. ]

|. ΡR|ΝcIP

a) UvodDrug . οheck-1 pane| 5 za amfetamin, metamfetamin, kokain'morfin i THc jeste tehnika kva|itativne detekcije AmfetamΙna,Metamfetamina, Kokaina, Mοrfina iτHc-a u humanom urinusa cut-off-om u 1,0ο0 ng/ml, 500 ng/m|, 3ο0 ng/ml, 3ο0 nglmI i

50 ng/ml. Ova.i proizvod je namenjen za koriB6enje uprofesionalnim Iaboratorijama i lekarskim ordinacijama. Testne treba vrδiti bez struδnog nadzοra i niie namenjen za prodajunestruδnim οsobama.

Metamfθtamin se izluδuje urinom kao amfΘtamin Ioksidovan| |

deaminovani derivat. Ipak, 40% metamfetamina se iz|uδujenepromΘnjΘno. Prema tome, prisustvo nΘpromΘnienesupstance u Urinu ukazujΘ na upotrΘbu metamfetamina.

Derlvat Iista koke, kokain, jeste snazan stimulator centraιnogneΓvnog sistema i Iokalni anestetik. Medu psihoΙoskθ ρos|edΙcekoje su izazvane koriδcenjem kokaina spadaju: euforηa,samopouzdanje i osecaj ubΓzanog srδanog rada, pojaδanipu|s, groznica, tremor i znojenje. Kokain se iz|uδuje urinomprvenstveno kao benzoilekgonin u kratkom vremenskomρeriodu. BenzoiIekgonin ima bioιoski poιυ,ivot 5.8 sati, kοji iemnogo du2i no kod kokaina (0'5 do 1.5 sati), imoiΘ bitidetektovan 24 do 60 sati nakon upοtrebe iIi |z|agania kokainu.

op|jat| poput heroina, morfina i kodeina potiδU iz smo|eopuuma maka. Herοin se brzo metabo|iξe u morfin. Prematome, i morfin i morfin g|ukuronid se mogu ρronaci u urinuosobe koja koristi samo heroin. Organizam, takode, men,iakodein u morfin. PΓema tome, prisustvo morfina (i|i meιabo|ita,morfin glukuronida) u urinu ukazuje na upotrebu heroina,moΓflna i/iIikodeina.

Marihuana je halucinogeno sredstvo koje se pravi odosusenοg li6δa i cvetnih g|ava biυke konopηa. Puδenje jena,iδes6i metod koriΞcenja marihuane/kanabisa. Kanabinoidse predlaze za terapiju akutnog glaukοma i muδnine priιikomhemioterapije. Veξe doze koris6ene priIikom zIoupotrebeρrouzrokuju posIedice na οentraInom nervnom sistemu, utiδuna promenu raspο|oΖen,ja i senzornu perceρciju, 9ubitakkoordinaci,je, otezano kratkotrajno pamcenΙe, anksioznost,paranοju, depresiju, konfuziju, haIucinacije i ubrazani rad srca.

MoΣedo6i do razvoja to|erancije srδanih i psihotropnih efekata,a apstinencηa|ni sindrom prouzrokuje insomnije' anoreksije i

mueninu.

Uno6enjem marihuane droga se metaboliie u jetri, primarniurinarni metaboIit marihuine jeste 1 1.nor.Δ-9tetra.hidrokanabino|-9-karbοksiIna kiselina i njen gIukuronid.oνo znaδi da detektovanje kanabinoida u urinu, ukljuδuju6iprimarni karboksilni metabolit, ukazu.je na upotrebumarih uane/kanabisa.

b)lPrincipDrιlg-check 1-pane| 5 je brzi imunoesej kod koga hemUskiοbe|eiena droga (konjugat) kοnkurise za vezivanje saeγentuaIno pr|9utnom drogom iz uzorka urina, saΦgovarajucim broJΘm antiteIa.

obojeni anti.droga poIik|onaInΙ ili monoklonaIni antiteΙo-kclcidni z|atn| koniugat postav|,ien ,Ιe na IeVοm krajumβmbrane, U odsustνu droge u urinu, obojeniantiteΙo-ko|oidniz|Atni konjugat krΘce se hromatografski sa rastvoΓom uzorkadui membrane u zonu kon.iugata imobiιisanθ droge u testregionu ivezuje se za droga konjugat, formiraju6i vidηiνu |ini,iu

koja oznaδava kompιΘkse antite|a sa konjugatom droge.Prema tοme, formiranle vid|jivog precepitata u zoni testanasiaje kada ie test urina nΘgatlvan na drogυ.Kbda je droga prisυtna u urinu, droga/metabolit antigen sevφze za konjugat drogΘ u test regionu za ogranilen broj mestaahtite|a na anti.droga ρoIiklonalnom iΙi monokιonaInomantileIo-kο|oidnom z|atnom konjugatu. Kada je prisutnaadekvatna ko|iδina droge, popuniee se ogranieeni brοjvezujuiih mesta antiteιa, ovo ce spreδiti vezivanje oboienogantiteΙo-koIoidnog z|atnog kon,iugata u konjugovanoj zoni testregiona. Stoga, odsustvo obo.iene trake u test regionu ukazujena pozitivan rozuιtat.Kontro|ni region je takode dodat i imunohrοmatografskimtrakama membrane da bi se ustanοvi|o da je test isρravnoUraαen.

Ova kontrolna liniia bi trebalo da se uvek vidi bez obzira naprisustvo droge ili metabolita. Ovo znaei da ee se unegativnom uzorku urina pojaviti dve obojene linije, a upozitivnom uzorku urina samo jedna linija.

Page 14: Tests User Guides

||. KoMPoNENTE PAKoVANJADRUG-cHΕcK -1 PANEL 5Drug-check 1 -panel 5 test pakovanje sadr2i:- 20 kartonskih pιoδΙca za pet droga (AMη M-ΑMR coc,MOR,THC)- Uputstvo za upotrebu

lι|.eUVANJE I sτABlLNosτ1. Drug-check 1-pane| 5 pakovanje treba δuvatι na bi|o kοjojtemoeraturi izmedu 4-3ο"ο.2. Νe zamzavajte test pakovanje.3. Drug-check 1 -panel 5 test stabilan je do isteka roka trajanjanaznaδenog na deklaraciji,

Ιv, MERE oPREzA

1.Samo za |N-V|TRo DlJAGNoSΤleKU υPoTREBU i

profesionalnu upotrebu.2.Uzorci urina mogu biti potencija|no infektΙvni, Rukovan,je i

metode odstranjivanja mora.ju biti odgovarajudi.3. lzbegavajte unakrsnu kontaminaci,|u uzoraka urina tako ξtocete kοristiti nove posude za svaki uzorak.4. Ne koristite nakon isteka roka trajanja koje se nalazi nadeklaraciji pakovanja.5' Ne koristite test δijije zastitniomot oξte6en.

v. UZ|MANJE UZoRKΑ | PR|PREMA

Drug.check 1 -ρane| 5 je naρravlje na za radsa uzorcima urinil.Τreba da se koristie sveii uzοrci urina, i urin ne zahtevgnikakvo posebno rukovanje niti predtretman. UΖorke urinatreba δuvati tako da je testiranje mοguie sprovesti sto je premοgu6e nakon uzimanja uzorka. PozeΙjno je da se testiranjeuradi istοg dana po uzimanju uzorka urΙna. Uzorak mοie bι;iloh}aden na tempefaturi οd 2 do 8.c na dva dana ili zamrznut na-20"c za duii vremenski ρeriod. Uzorci koji su bili oh|adenimoraju da pre testiranja dostignu sobnu temperaturu (15-25.c). Uzorci koji su prethοdno bi|i zamznuti pre testiranja semoraju otopiti i potpuno promeSati. lzbegavajte ponovljenoSmΓzavanje iotapanje.

Napomena: Uzorci urina i sav materi,ia| kοji dolazi u dodir sanjima treba da se tretΙra i uk|οni kao infektivan i pοdlo2an zaprenos infekcije. lzbegavajte da dode u kontakt s koiom.

v|.PRocEDuR,AτEsT|RAΝJA |.|;

1 . Prilagoditi uzorke i traku za testiraniesobnoj temperaturΙ pre testiranja. ...l

2. Uklonititraku iz njenog zaStitnogomotaδa tako stο eete ga pocepati ir:pο ivici, .;;

3. oznaδititraku imenom pacijenta i|i .

|p:;:.Φ]t--l,- .ι: €.Ξ,.l '.'

....l.EΠi.l,,r,:r..,rttΞ l

;1:litl,:l l l B.Π..

kontrolnim brojem.4. Naρuniti posudu za urin uzorcima.5. Ζaroniti vertikaIno traku za testiranjeu urin i drzatije 5-10 sekundi. Nθzaranjati traku za testiranje preko plavεpovrδine (videti crteΖ)'Prοδitati rezultate nakon 3-5 minuta. Ne oδitavati rezultatenakon I minuta.

v||. oc|TAVAΝJE REZULTATA

Upozorenje: Τumaδenje rezu|t.ata mora biti uδin,ieno zasvakl ρarametar droge posebno.

Pozitivan: Uodl.iiva je samo jedna obojena liniia naptozorυ za oδitavanje rezu|tata

Negativan: Uoδ|jive su dve obojθne |ini,ie naρrozorυ za oδitavanje rezu|tata.

NeubedΙjiv: Uko|iko ne postoji izrazito obojenapreporuδuje se da test ponovite sajosjednom karticοm.

Primedba: Slabo vidljiva lini,ia u test regionu pokazuje da sudroge u uzorku b|izu i|i Ιspod granlδne vrednosti testa.Medutim, ukolikο se pojavi bi|o kakva jasno uoδ|jiva lini,ia naoba prozora. uzorak,ie NEGAτ|VAΝ.

vIll. KARAKτΕR|sτlKΕ |ZvoΘENJA

1. osEτLJΙvosτ

Drug.check 1.paneΙ 5 za Amfetamin se koristi za detekcΙuamfetamina u graniδnoj kοncentraci,ii od 1 ,00ο nglml.Drug.check 1-paneι 5 za Metamfetamin se koristi zadetekcηu Metamfetamina u graniδnoj koncentraciji od500n9/ml.Drug-check ,l.pane| 5 za κokain se koristi za detekcijuKokaina u graniδnoj koncentraοiji od 3ο0 ng/ml,Drug.check 1.paneι 5 za Morfin se koristi za detekcuuMorfina u graniδnoj koncentraciji od 300 ng/m|,Drug.check 1 -panel 5 za THC se koristi za detekcuu Mοrfina ugranilnoj koncentraciji od 50 ng/ml.

2. sPEcIFIcNosτ

spec,fiδnost Drug-check 1-pane| 5 tθsta ιspitana jedodavanjem raz|iδitih droga, metabo|ιta droge i drugihsasiojaka δΙje je prisustvo moguοe u urinu. svi sasto,ici supripremljeni u normalnom humanom urinu bez droga.

Dole navedeni strukturni sastojci daju pozitivne rezultate kadase testiraju na nivoima koji su jednaki i|i viξi od koncentracηakoje su ispod navedene:

Amfetamin:SastojakD.Amphetaminθ

Koncentracija (ng/ml)15,ο00

s|ede6i sastojci nΙsu pronadeni u unakrsnoj reakciji kada sutestirane kοncentracΙe ve6e od 1 00 μ/m|.

Πtlt:Iinυa,

(+/-) lsoProsterenolFurosΘmide

LidocainePenicillin-G

Procaine(+) PhenyιpropanoIamine

B.phΘnyIethyIamineRanitidine

NaltroxsoneNaloxone

EthyI P-AminobθnzoateQuinidineSulindacTYramin

lmipramineL. Phenyleρhirine

ιilethyleρhirinePheniramine

4-AcetaminophenolAcetyIsalicylicΑοidAmpiοiιlinAmitriptylineL-AscorbicAcid (Vitamin C)A8p-phe MΘthyI EsterAtroρΙneCaffein(+/-) ChlorpheniramineChloroquineDextromethoφhan4.DimΘthylaminoantipyrineErythromycin(+)Epinephrine3-l-lydroxytyramineBromρheniraminechlοrpheniramineGuaifenesin

Page 15: Tests User Guides

Phenylpropanoιamine EphΘdrine 4-Acetaminoρheno|(S).6.Metoxy.2Methy|-2-Naphtha|ΘnΘacΘtic Acid Acetylsaliοylic

AmpicillinMetamfetamin:SastojakD-Mothamphetamine

4-AcetaminophenolAcetyIsaIicyliοAcidAmpicillinAmitriptylineL.Ascorbic Αcid (Vitamin c)Asp-phe Methyl EsterAtropineCaffeine(+/-) Ch|οrpheniramineChloroquineDextromethorphan4-DimethylaminoantipyrineErμhromycin(+)Epinephrine3-Hydroxytyramine

κoncentracija (ng/m|}15.ο0ο

(+l) |soprostοrenoIFurosεmide

LidocainePenicillin-G

Procaine(+) Phenylpropano|aminΘ

B-phenylethylamineRanitidine

NaltrexsoneNaloxone

Εthyl P-AminobenzoateQuinidlneSullndacTyramine

Imιpramine

KoncentraciJa (ng/ml)300300400

30,00049ο

(+/-) lsoProsterenolAcidlmipramine

LidoοainePeniοiIIin-G

Quinidine3-l-{ydroxytyramine

Furosemide(+) Pheny|propanoιamine

B-ρhenylethylamineRanitidineΤyramine

ErythromycinL. Phenylephirine

MethylephirinePheniramine

S|edΘeΙ sastojci nisu pronadeni u unakrsnoj reakciji kada sutestirane koncent.aci,ie veοe od 100 μ/ml.

4.AcetaminoρhenolAοety|saIicy|ic ΑcidΑmpicilIinAmitriptylineL-AscorbicAcid (Vitamin C)Asp.phe Methy| ΕsterAhopineCaffein(+/-) ChlorpheniramineChloroquineDextromethorphan4-DimethvlaminoantiovrineEφhromycin,(+) Epineρhrine3-HydroxytyramineBrompheniramineChlorpheniramineGuaifenesinPhenylpropanolamine(s)-6-Metoxy-2Methyl-2-Νaphthaleneacetic Αcid

Kokain:SastojakBenzoylecgonine

Koncentracija (ng/ml)300

Slede6i sastojci nisu pronadeni u unakrsnoi reakciji kada sutestirane koncentracije vece od 100 μ/mI.

AmitriρtyIineL-AscorbicAcid (Vitamin C)Asp-phe Methyl EsterCaffeineChloroquine(+Λ) ChlorpheniramineDextromethorphan4-Dimethylaminoantipyrine(+) EpinephrineBrompheniramineChlorpheniramineGuaifenesinPhenylproρanoIamine(S).6-Metoxy.2-Meihyl.2.NaphthaIeneaοetic Αοid

τΙ.|c:Sastojak Koncentraclja (ng/ml)Δ.g.tetrahydrocannabιnoι > 10,0οοΔ.8.tetrahydrocannabinol > 10,0οοCannabino| > 1ο,000cannabidio| > 1ο.ο0011,.hydroxy-Δ-gtetrahydrocannabinol > 5'000

$edeδi sastο.1ci nisu pronadeni u unakrsno,Ι reakcΙi kada sutΘstirane koncentracυe vece od 100 μ/ml.

(+/-) lsoprosterenolFurosemide

LidoοainePenicillin-G

Procaine(+) Phenylpropanolamine

B-phenylethylamineRanitidine

NaItrΘXsoneNaloxone

EthyI P-AminobΘnzoatΘQuinidinesu|ιndacTyramine

lmipramineL. Phenyleρhirine

MethylephirinePheniramine

Ephedrine

4-Acetaminophenol4cetyIsalicyIiο Acid{mpicillin4rnitriρtyIineL.AscorbicAcid (Vitamin C)Asp-phe Methyl EsterAtrοpineCaffeine(+/-) ChlorpheniramineChloroquineDextromethorphan4.DimethyIaminoantipyrιneEηythromycin(+) Epineρhrιne3-Hydroxytyramlne

(+/-) lsoProsterenolFurosemide

LidocainθPenicιllin.G

Proοaine(+) PhenyIpropanoιamineB-phenylethylamine

RanitidineN a ltrexso ne

Naloxonelmipramine

ΕthyI P.AminobenzoateQuinidineSulindac

Tyramine

(S)-6.Metoxy-2Methy|-2.ΝaphthaIeneaοeticAcid

Morfin:SastojakCodeineEthylmorphine|..|ydromorρhonΘMerperidineMorphine.3g|υcuronide

(S)-6-Metoxy-2.MΘthy|.2.NaphthaIeneaοetic Acid

IX. OGRANICENJA

,1. Testje naρrav|jen samo za rad Sa humanim urinom.2. Ρozitivni rΘzu|tat bi|o kakvog testiranja ukazuje samo naprisustνo droge/metabo|ita, a ne ukazuje i ne meriintoksikaciju.3. Postoji mogucnost da druge supstance i/i|i faktοri ko,ji nisunavedeni utieu na test i prouzrokuju pogresne rezultate, kaosto su nρr. tehniδke i|i proceduraIne greske. VidetisPEclFIcj.Ιosτ| liste supstanci koje 6e- prouzrokovatipοzitivne rezultate iIi koje ne utiδu na izvrSavanje testa'4. ovaj test obezbeοuje samo ρreliminarne ana|itilkerezu|tate. U ci|ju dobi.ianja potvrdnih analitiδkih rezuItata, morase koristiti specιfiδnιi a|ternativni hemuski metod. Gashromatografija/ mass spektrometrija (GC/MS) su afirmisanikao prioritetan ρotvrdan metod od strane NacionaInοg institutazavisnosti od droga (NlDA), Kliniδko razmatranje Ι

profesΙonalni nadzor trebalo bi da budu primenjenι na bilokakav rezultat testa na drogu zavisnika, naroδito kada suustanοvυeni preιiminarni pozitivni rezuItati.

sιedeci sastojci nisu pronadeni u unakrsnoj reakci,ii kada sutestirane koncentracije vece od .t00

μ/mι.

Page 16: Tests User Guides

X. BιBLIoGRAFιJA

1. BaseΙt Rc. Dispositiοn of ToXic Drugs and chemica|s in Man,Davis, Biomedical Communication, 1982.2. Urine Testing for Drugs of Abuse, Νationa| |nstιtute on DrugAbuse (ΝΙDA), Research Monogrdph 73, 1 986.3. Fed. Registeη Department of Hea|th and Ηuman Services,Mandatory Guidelines for federa| Workp|aοe Drug ΤestingPrograms,Vo|.53, no.69, 1197ο.11979, 1988.4' McΒayAJ. Clin.chem' 33,33B.40B, 1987.5. GiΙman AG, Goodman LS, Gi|man A' The Pharmalogica|Basis of TherapheUtics, eds. MacMiΙ|an PUblishing, Νe\ν York,NΥ. 1 980.

TErs\\Ξ)/

m

.^Y- ogranitenjetemperature(4-30'c)

Proδitatι uρutsινo za upoιrebu

Za jΘdnokraιnu Uρotrebu

|n vitro dijagnosιiδka upotreba

Ξa 2ahteve i narudibine kontaktiratΙ:

,fEl NeoMedicα\

_ r.et.nι3. ln{rufrenE . s.fνιc.

ΝeoiΙedica d.o.ο.Ζarka Zrenjanina 50, 18O0O NiS, Srbi,iaτe|' +381 {ο)1B 573.θ2ο; 533-935; 533-936 / Fax 573-616httρ:i/www. neοmediοa.rse-mai|: info(Φneomedica. rsΝeοM€dica fl|ontenegro d,ο.ο"I Proleterska 72a, I 1 000 PodgoricaTθ|. +382 (0) 206 126ο6

Proizνοdi:

ffifu}ffiΗffiffiffiffi,*ffi (€Francuska