TEORIA PARYTETU SIY NABYWCZEJ

download TEORIA PARYTETU SIY NABYWCZEJ

of 119

 • date post

  30-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  34
 • download

  0

Embed Size (px)

description

TEORIA PARYTETU SIŁY NABYWCZEJ. 1. NOMINALNY I REALNY KURS WALUTOWY 1.1. NOMINALNY KURS WALUTOWY  NOMINALNY k urs walutowy jest relacją wymienną pieniądza jednego kraju na pieniądz innego kraju. Nominalny kurs walutowy będziemy oznaczać symbolem, ε n. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of TEORIA PARYTETU SIY NABYWCZEJ

 • *TEORIA PARYTETU SIY NABYWCZEJ

 • *1. NOMINALNY I REALNY KURS WALUTOWY 1.1. NOMINALNY KURS WALUTOWY NOMINALNY kurs walutowy jest relacj wymienn pienidza jednego kraju na pienidz innego kraju. Nominalny kurs walutowy bdziemy oznacza symbolem, n.

 • *Zwykle kurs NOMINALNY zapisuje si w sposb BEZPOREDNI jako liczb jednostek waluty zagranicznej paconych za jednostk waluty krajowej (np. 0,25 USD/PLN). (Dalej stosuj wanie taki sposb zapisu). Jednak niekiedy (np. w Polsce) stosowany jest PORED-NI sposb zapisu tego kursu. Informuje on wtedy o liczbie jednos-tek waluty krajowej paconych za jednostk waluty zagranicznej (np. 4,00 PLN/USD).

 • *NOMINALNY kurs walutowy ulega DEPRECJACJI (DEWALUA-CJI), kiedy siy rynkowe powoduj jego spadek (pastwo adminis-tracyjnie obnia jego poziom). W efekcie za jednostk waluty krajo-wej chtni pac mniej jednostek waluty obcej (np. 0,2 USD/PLN), zamiast 0,25 USD/PLN).

 • *NOMINALNY kurs walutowy ulega APRECJACJI (REWALUA-CJI), kiedy siy rynkowe powoduj jego wzrost (pastwo adminis-tracyjnie podnosi jego poziom). W efekcie za jednostk waluty kra-jowej chtni pac wicej jednostek waluty obcej (np. 0,3 USD/ PLN), zamiast 0,25 USD/PLN).

 • *1.2. REALNY KURS WALUTOWY NOMINALNY kurs walutowy jest relacj wymienn pienidza jednego kraju na pienidz innego kraju. Natomiast REALNY kurs walutowy jest relacj wy-mienn innych ni pienidz towarw z rnych krajw.

  Realny kurs walutowy jest relacj wymienn innych ni pienidz towarw z rnych krajw.A oto formalny zwizek realnego, r, i nominalnego, n, kursu walutowego: r = n Pk/Pz, gdzie Pz i Pk to odpowiednio - cena tej samej porcji dbr za granic i w kraju.

 • *Powiedzmy np., e: n=0,3 [dol./z], Pk = 100 z, Pz = 15 dol. W takiej sytuacji realny kurs tej porcji dbr, ktrej dotycz ceny Pk i Pz, wynosi: r=(nPk)/Pz=(0,3[dol./z]100 z)/15 dol.=30 dol./15 dol.=2.

 • *r=(nPk)/Pz=(0,3[dol./z]100 z)/15 dol.=30 dol./15 dol.=2[porcje amerykaskie za porcj polsk].CO TO ZNACZY? Ot w naszym przykadzie cena wybranego do porwna koszyka dbr jest w Polsce 2 razy wysza ni w USA. Za te same pienidze, ktre wydalibymy na koszyk polski, w Stanach moemy kupi 2 takie same koszyki dbr. Towary polskie nie s zatem konkurencyjne cenowo w porwnaniu z towarami amerykaskimi.

 • *A teraz pomylmy o relacji r/r, czyli o zmianie realnego kursu. Ot: r/r = (n/n)(k/z), gdzie n, r i n, r to kursy odpowiednio - na pocztku i kocu okresu, a k i z to indeksy zmiany krajowej i zagra-nicznej ceny przecitnego koszyka dbr. r/r = (nPk/Pz)/(nPk/Pz) = (nPkPz)/nPkPz) = (n/n)(Pk/Pk)(Pz/Pz) = (n/n)(Pk/Pk)/(Pz/Pz) = (n/n)( k/100)/(z/100) = (n/n)(k/z) = r/r.Jak si okazuje, znajc zmian kursu nominal-nego i indeksy cen, moemy ustali zmian kursu realnego w pewnym okresie.

 • *r/r = (n/n)(k/z).

  Powiedzmy, e nominalny kurs zotego si zmniejszy z n=0,3 [dol./z] do n=0,2[dol./z, a wskaniki inflacji dla Stanw i Polski w tym roku s rwne z=120 i k=240. Ot, w takiej sytuacji: r/r=(n/n)(k/z)=(0,2/0,3)(240/120)=2=1,co oznacza, e w analizowanym okresie realny kurs zotego wzrs o . Za pienidze, ktre wydalibymy na porcj dbr w Polsce, w Stanach moemy teraz kupi o wicej porcji takich samych dbr ni na pocztku tego okresu.

 • *r/r=(n/n)(k/z)=(0,2/0,3)(240/120)=2=1. W takiej sytuacji mwimy, e trwa REALNA APRECJACJA wa-luty krajowej. (Przecie midzynarodowa sia nabywcza odnonej kwoty pienidza krajowego si powiksza). Realna aprecjacja po-woduje, e pogarsza si cenowa konkurencyjno krajowych towa-rw na rynkach zagranicznych. (Wszak kupujc porcj dbr w kraju, nabywca traci coraz wicej dbr zagranicznych).

 • * r/r = (n/n)(k/z).

  A oto inna sytuacja. Powiedzmy, e nominalny kurs zotego wzrs z n=0,3 [dol./z] do n=0,4[dol./z, a wskaniki inflacji dla Stanw i Polski w tym roku s rwne z=240 i k=120. Ot, w takiej sytuacji: r/r=(n/n)(k/z)=(0,4/0,3)(120/240)=4=,co oznacza, e w analizowanym okresie kurs realny zotego obni-y si o . Za pienidze, ktre wydalibymy na porcj dbr w Polsce, w Stanach moemy teraz kupi o mniej porcji takich samych dbr ni na pocztku tego okresu.

 • *r/r=(n/n)(k/z)=(0,4/0,3)(120/240)=4=. W takiej sytuacji mwimy, e doszo do REALNEJ DEPRE-CJACJI zotego. Oznacza to, e nastpi wzrost midzynarodo-wej cenowej konkurencyjnoci polskich towarw.

 • *2. OD CZEGO W DUGIM OKRESIE ZALEY REAL-NY KURS WALUTOWY? Przyjrzyjmy si czynnikom, ktre decyduj o zmianach realnego kursu walutowego...

 • *2.1. TEORIA PARYTETU SIY NABYWCZEJ (ang. Pur-chasing Power Parity, PPP)Zgodnie z PRAWEM JEDNEJ CENY takie same towary maj rwn cen* w kraju i za granic. Jeliby cena porcji dobra w jednym kraju bya inna ni za granic, opacaoby si kupowa to dobro w kraju taszym po to, aby je sprzeda w kraju droszym. Taki ARBITRA TOWAROWY powodowaby wyrwnanie si cen takich samych dbr we rnych krajach. W praktyce koszty transportu, zrnicowane ca i po-datki, a take odmienna polityka cenowa sprzedawcw na r-nych rynkach powoduj, e obserwacja zaprzecza PRAWU JED-NEJ CENY. -----*Chodzi o cen wyraon w ktrej z wchodzcych w gr walut. Cen krajow w drugim kraju przeliczamy na walut partnera, stosujc nominalny kurs walutowy.

 • *TEORIA PARYTETU SIY NABYWCZEJ (TEORIA PPP) (ang. purchasing power parity, PPP) jest UOGLNIENIEM PRAWA JEDNEJ CENY i dotyczy wybranego arbitralnie koszy-ka wielu dbr, a nie jednego dobra. Jest ona prb wyjanienia poziomu realnego kursu walutowego. Zgodnie z t teori nominalny kurs waluty dy do poziomu odpowiadajcego parytetowi siy nabywczej.

  Nominalny kurs dwch walut odpowiada parytetowi siy nabywczej, kiedy za jednostk jednej waluty mona naby tak sam porcj dbr w kraju i za granic.

 • *Zauwamy, e jeli nominalny kurs walutowy dwch walut odpowiada parytetowi ich siy nabywczej, kurs realny jest rwny r=1. Przecie miar stosunku siy nabywczej dwch walut jest wanie realny kurs walutowy (r=nPk/Pz). Jeli nPk/Pz=1, to nPk=Pz, czyli wyraona w pienidzu zagranicznym cena wchodzcej w gr porcji dobra w kraju (nPk) i za granic, Pz, jest rwna. Z kolei to oznacza, e take za jednostk pienidza zagranicznego i za jednostk pienidza krajowego w kraju i za granic moemy naby tak sam cz tej porcji dbr. Po acinie PARITAS znaczy RWNO, wic PARY-TET siy nabywczej znaczy RWNO siy nabywczej.

 • *2.2. ARBITRA UZASADNIENIEM TEORII PARYTETU SIY NABYWCZEJ.

  Rozpatrzmy trzy przypadki: a) r>1, czyli nPk>Pz. Waluta krajowa jest PRZEWARTOCIOWANA (w stosunku do innych walut), wszak to jej cena (czyli nominalny kurs walutowy waluty krajowej) sprawia, e za dan kwot pienidza krajowego mona kupi wicej za granic ni w kraju.

 • *a) r>1, czyli nPk>Pz. Kurs walut nie odpowiada ich parytetowi siy nabywczej. Towary krajowe NIE S konkurencyjne cenowo w porwnaniu z towarami zagranicznymi. Przecie porcja dbr nabywana w kraju kosztuje WICEJ ni taka sama porcja dbr nabywana za granic. Opaca si zatem kupowa takie same towary za granic i sprzedawa je w kraju. W efekcie: Pk i (lub) n oraz Pz, wic r1.

 • *Rozpatrzmy trzy przypadki: b) r
 • *Rozpatrzmy trzy przypadki: b) r
 • *Rozpatrzmy trzy przypadki: c) r=1, czyli nPk=Pz. Kurs walut odpowiada wtedy ich parytetowi siy nabywczej. Nie opaca si zatem kupowa dobra w jednym kraju, aby sprzeda je w innym kraju.

 • *Podsumujmy: Jeli pocztkowo r1 za spraw ARBITRAU TOWA-ROWEGO w dugim okresie r bdzie zmierza do poziomu 1 (r1). A zatem, zgodnie z teori PPP w dugim okresie r zmie-rza do poziomu 1. (Innymi sowy, w dugim okresie nominalny kurs walutowy dwch walut odpowiada parytetowi ich siy na-bywczej).

 • *

 • *2.3. ABSOLUTNA I WZGLDNA WERSJA TEORII PPP Teoria PPP ma dwie wersje: ABSOLUTN (mocniejsz) oraz WZGLDN (sabsz).

  WERSJA ABSOLUTNA TEORII PPP

  Realny kurs walutowy, r, jest zbliony do 1. Ta wersja teorii PPP NIE ZNAJDUJE potwierdzenia w faktach.

 • *WERSJA WZGLDNA TEORII PPP r1, lecz sia dziaania czynnikw, ktre powoduj odchylenia re-alnego kursu walutowego od 1 (np. koszty transportu, rnice skadu koszyka dbr reprezentantw w rnych krajach uywa-nego do wyliczenia tempa inflacji) jest wzgldnie staa.

  Innymi sowy, zgodnie z wzgldn wersj teorii PPP r1, lecz w dugim okresie poziom r waha si wok pewnej redniej wieloletniej.

 • *

  W przypadku dugiego okresu wzgldna wersja teorii PPP jest O WIELE LEPIEJ potwierdzona obserwacyjnie ni wersja absolut-na (zob. rysunek).A

  ----------A Cyt. za: D.Miles, A.Scott, Macroeconomics, John Wiley&Sons Ltd., 2005.

 • *W przypadku dugiego okresu wzgldna wersja teorii PPP jest O WIELE LEPIEJ potwierdzona obserwacyjnie (zob. rysunek).A

  Na rysunku widzimy, e dugi okres, o ktrym jest mowa, moe trwa dziesiciolecia. Oczywicie, czyni to teori PPP bezuyteczn jako wskazwk umoliwiajc zyskowne inwestycje na rynku walutowym... ---A Cyt. za: D.Miles, A.Scott, Macroeconomics, John Wiley&Sons Ltd., 2005.

 • *

  Zauwamy jeszcze, e zgodnie z teori PPP (niezalenie od jej wersji)

  STOP ZMIANY NOMINALNEGO KURSU WALUTY WYZNA-CZA CETERIS PARIBUS RNICA STP INFLACJI ZA GRANIC I W KRAJU.

  Wszak: r/r=(n/n)(k/z), wic przy staym kursie realnym, r/r=1: (n/n)(k/z)=1.Wynika std, e: n/n = z/k, wic zmiany n/n s takie same jak zmiany z/k.

 • *Zmiany n/n s takie same jak zmiany z/k...Powiedzmy, e inflacja w Stanach wynosi 3%, a w Kanadzie 1% i e patrzymy z perspektywy Stanw (USA to kraj, a Kanada zagranica). W takiej sytuacji - ceteris paribus - dolar amerykaski bdzie ule-ga deprecjacji wzgldem dolara kanadyjskiego w tempie OKO-O 2% na rok (n/n=101/1030,98).

  Oczywicie, podobnie jak wzgldna wersja teorii PPP wniosek ten jest stosunkowo dobrze potwierdzony empirycznie tylko w przypadku dugiego okresu.

 • *3. MIDZYNARODOWE PORWNANIA POZIOMU YCIA Nominalny kurs walutowy PPP jest wykorzyst