T2 516 Manual

38
HIGH DEFINITION DIGITAL DVB-T2/T RECEIVER FULL HD 1080p TV STAR T2 516 HD USB PVR GB HIGH DEFINITION DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER SHORT USER MANUAL PLEASE CLICK THE WEB SITE WWW.TVSTAR.EU FOR THE FULL USER MANUAL LT AUKŠTOS RAIŠKOS SKAITMEΠIΠIS TV PRIEDĖΚIS TRUMPAS VARTOTOJO VADOVAS PIΚΠĄ ŠIO TV PRIEDĖΚIO VARTOTOΘO VADOVĄ GAΚITE RASTI APSIΚAΠKĘ WWW.TVSTAR.EU RU ЦʰФˀОʦОʱ ˃ʦ ʿˀʰʫʺʻʰК Кˀʤ˃КОʫ ˀ˄КОʦОʪˁ˃ʦО ʿОЛːʯОʦʤ˃ʫЛЯ ʿОЛʻOE ˀ˄КОʦОʪˁ˃ʦО ʿОЛːʯОʦʤ˃ʫЛЯ ˑ˃ОʧО ЦʰФˀОʦОʧО ˃ʦ ʿˀʰʫʺʻʰКʤ ʦˏ ʺОʮʫ˃ʫ ʻʤʱ˃ʰ ʦ ˁʤʱ˃ʫ WWW.TVSTAR.EU PT RECEPTOR DIGITAL DE TV DEFINIÇÃO ALTA SIMPLIFICADO MANUAL DO UTILIZADOR GUIA DO USUÁRIO COMPLETO ESTÁ DISPONÍVEL NA WWW.TVSTAR.EU GR ɎΗɌȻΑȾΟɇ ȴȵȾɈΗɇ ɇΎɁɈΟɀΟ ȵȳɍȵȻɆΊȴȻΟ ɅȿΉɆΗɇ ΟȴΗȳΌɇ ɍɆΉɇΗɇ ȴȻΑɈΊȺȵɈΑȻ ɇȵ WWW.TVSTAR.EU RO RECEPTOR DE ÎΠAΚTĂ DEFIΠIŢIE DIGITAΚ SCURT MANUAL DE UTILIZARE VĂ RUGĂM SĂ ACCESAŢI SITE-UΚ WEB WWW.TVSTAR.EU PEΠTRU VERSIUΠEA COMPΚETĂ A MAΠUAΚUΚUI DE UTILIZARE RS ʪʰʧʰ˃ʤЛʻʰ ʯʫʺʤЉˁКʰ ʿˀʰʵʫʺʻʰК Кˀʤ˃КО ˄ʿ˄˃ˁ˃ʦО КЛʰКʻʰ˃ʫ ʦʫʥ ˁʤʵ˃˄ WWW.TVSTAR.EU ʯʤ ʿ˄ʻ˄ ˄ʿ˄˃ˁ˃ʦО UA ʫФʳˀʻʰʱ ˀʫˁʰʦʫˀ ʦʰˁОКОʴ ˋʳ˃КОˁ˃ʳ КОˀО˃Кʰʱ ʿОˁʳʥʻʰК КОˀʰˁ˃˄ʦʤˋʤ Цʫ КОˀО˃Кʰʱ ʿОˁʳʥʻʰК КОˀʰˁ˃˄ʦʤˋʤ ʪЛЯ ʿʫˀˌОʴ ˄ˁ˃ʤʻОʦКʰ. ʿОʦʻʤ ʦʫˀˁʳЯ ʿОˁʳʥʻʰКʤ ʿˀʫʪˁ˃ʤʦЛʫʻʤ ʻʤ ˁʤʱ˃ʳ: WWW.TVSTAR.EU AM ɋɊɩɚɩ əɊɜɊɖɊɘɊɟɡɫɒɞɊɟ ɒɧɊɞԻɟ ɑɟɍɡɫɟԻɢ ɡɫɛɎɪɡɫɞɪ ɦɊ ɊɥɊɤԻɟ ɨɎɛɊɍɩɝɊɟ əɊɝɊɩ ɘɩɜɊɨ ɡɫɛɎɪɡɫɞɪ ɐ: ɊɝɋɡɛɤɊɘɊɟ ɨɊɩɋɎɩɊɘɑ ɡɫɛɎɪɡɫɞɪɡɫɝ ɟɎɩɘɊɞɊɪɧɊɗ ɐ WWW.TVSTAR.EU ɘɊɞՔɡɫɝ: GE ʳʨʾʨʲ ʹʰხˀʰʸʬʯʨ ˂ʰʼʸʻʲʰ ʳʰʳʾʬʩʰ ʳʵʳხʳʨʸʬʩʲʰʹ ʳʵʱʲʬ ʹʨხʬʲʳ˃ʾʭʨʴʬʲʵ ʬʹ ʨʸʰʹ ʳʵʳხʳʨʸʬʩʲʰʹ ʳʵʱʲʬ ʹʨხʬʲʳ˃ʾʭʨʴʬʲʵ ʶʰʸʭʬʲʰ ʫʨʿʬʴʬʩʰʹʯʭʰʹ. ʹʨხʬʲʳ˃ʾʭʨʴʬʲʵʹ ʹʸʻʲʰ ʭʬʸʹʰʨ ʰხʰʲʬʯ ʹʨʰʺʮʬ: WWW.TVSTAR.EU

description

t2 516 manual

Transcript of T2 516 Manual

Page 1: T2 516 Manual

HIGH DEFINITION DIGITAL DVB-T2/T RECEIVER

FULL HD 1080p

TV STAR T2 516 HD USB PVR

GB HIGH DEFINITION DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER SHORT USER MANUAL PLEASE CLICK THE WEB SITE WWW.TVSTAR.EU FOR THE FULL USER MANUAL LT AUKŠTOS RAIŠKOS SKAITMEΠIΠIS TV PRIEDĖΚIS TRUMPAS VARTOTOJO VADOVAS PIΚΠĄ ŠIO TV PRIEDĖΚIO VARTOTOΘO VADOVĄ GAΚITE RASTI APSIΚAΠKĘ WWW.TVSTAR.EU RU Ц Ф О О К К КО КО О О ОЛ О ЛЯ

ОЛ OE КО О О ОЛ О ЛЯ О О Ц Ф О О О К О WWW.TVSTAR.EU

PT RECEPTOR DIGITAL DE TV DEFINIÇÃO ALTA SIMPLIFICADO MANUAL DO UTILIZADOR GUIA DO USUÁRIO COMPLETO ESTÁ DISPONÍVEL NA WWW.TVSTAR.EU GR Η Α Ο Η

Ύ Ο Ο Ί Ο Ή Η Ο Η Ό Ή Η Α Ί Α WWW.TVSTAR.EU

RO RECEPTOR DE ÎΠAΚTĂ DEFIΠIŢIE DIGITAΚ SCURT MANUAL DE UTILIZARE VĂ RUGĂM SĂ ACCESAŢI SITE-UΚ WEB WWW.TVSTAR.EU PEΠTRU VERSIUΠEA COMPΚETĂ A MAΠUAΚUΚUI DE UTILIZARE RS Л Љ К К К КО О КЛ К WWW.TVSTAR.EU О UA Ф ОКО КО КО О К О К КО Ц КО О К О К КО ЛЯ О О К . О Я О К

Л : WWW.TVSTAR.EU AM Ի Ի

Ի :

WWW.TVSTAR.EU Ք : GE ხ

ხ ხ ხ ხ . ხ

ხ : WWW.TVSTAR.EU

Page 2: T2 516 Manual

EN

Important Safety Instructions Read these instructions. 1. Keep these instructions. 2. Heed all warnings. 3. Follow all instructions. 4. Do not use this apparatus near water. 5. Clean only with dry cloth. 6. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus

(including amplifiers) that produce heat. 7. Operate this product only from the type of power source indicated on the label. If you are not sure of the

type of power connected to your home, consult your local power company. Disconnect the unit from the mains before any maintenance or installation procedure.

8. Protect the mains cord from damage and stress. 9. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer. 10. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time. 11. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been

damaged in any way, including damage to the mains cord or plug, if the unit has been exposed to liquid or moisture, has been dropped or is not operating correctly.

12. Do not impede the air flow into the unit by blocking the ventilation slots. 13. Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. 14. Use the apparatus in moderate climate. 15. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. 16. WARNING: The batteries shall not be exposed to excessive heat such as direct sun light, fire, etc.

This symbol indicates that dangerous voltages constituting a risk of electric shock are present within this unit. This symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying this unit. This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts. When servicing use only identical replacement parts. This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling. For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

Front and Rear Panel Front Panel 1. IR sensor 2. LED indicator 3. USB Rear Panel 1. RF IN: This socket connects to your external Aerial 2. HDMI: High definition audio and video output used to

connect to a HDMI device 3. SCART: this socket connects to your TV set

Page 3: T2 516 Manual

Remote Control

1. MUTE: To navigate inside the menus.

Installing the Batteries Remove the battery cover from the rear of the Remote Control and place 2xAAA size batteries inside the compartment. Please make sure the battery polarities match the polarity markings inside the compartment. 1 .Open the cover 2.Install batteries 3.Close the cover Using the Remote Control

To use the Remote Control, point it towards the front of the Digital Set Top Box. The Remote Control has a range of up to 5-6 meters from the Set Top Box at an angle of up to 60 degrees.

Sunlight or very bright light decrease the sensitivity of the Remote Control

Page 4: T2 516 Manual

Connecting to a Television For a basic connection from your Set Top Box to the television, use the SCART connection. For the highest quality connection use a direct HDMI connection, see picture

First Time Installation After all connections have been made properly, switch on TV and make sure the unit is connected to the Main Power. Press Power button to switch the unit on. If you are using the unit for the first time or have restored the unit to factory default, the installation guide menu will appear on your TV screen. Select Antenna Power ‘On’ if you’re using Active Antenna. (1) [OSD Language] press RIGHT/LEFT key to select a language. (2) [Province/Area] press RIGHT/LEFT key to select your province/area of residence. (3) [Antenna Power] press RIGHT/LEFT key to select antenna power on or off. (4) [Channel No.] press RIGHT/LEFT key to select a channel. For selecting the channel, please find out on which channel the Digital TV signal is transmitted in your living Area. (5) Make sure the signal ‘quality bar’ and the “signal strength bar” is more than 70% and up. Press ‘OK’ to start to do channel searching. (6) Once channel tuning is complete, you can start watching TV programs.

Troubleshooting

Problem Potential Reasons What to do

No picture

Power isn’t connected Connect the power

The power switch is not on Switch on the power

Screen shows’ No Signal’

Areal cable not connected Plug in the Areal cable

Aerial cable is faulty Check aerial cable and connections

No sound from speaker

No or incorrect connection with SCART /HDMI cables

Connect the cables correctly

The program is a radio program Press <TV/Radio> key to shift into TV mode

Remote Control is

not responding

The battery is exhausted Change battery

Remote Control is not facing or close enough to the STB

Adjust the position of the Remote Control and move closer to the unit

Picture is breaking up

The signal is too weak Check aerial, cable and connections, use signal quality /strength meter as described above

The manufacturer reserves the right to change the configuration, technical or any other parameters without prior notice.

Page 5: T2 516 Manual

IE

WARRANTY

CONDITIONS OF WARRANTY

Warranty period: 12 months.

During warranty period for the product the manufacturer assumes obligations stated in the warranty. Warranty period starts from the moment of retail sale of the product. The product is characterized by appropriate qualitative properties and will function without obstructions if you will follow the attached manual in operation. In case of obstructions in functioning the relevant authorized service-centre according to the request order of warranty owner during warranty period and on own account provide elimination of obstructions and malfunctions of the product. Maximum term of repairing by the service-centre is 45 days. Warranty period is extended for the time of repairing. If repair will not be fulfilled by the time fixed the seller/manufacturer will replace the product with new one. Exceptions are the cases of malfunctions due to improper or careless use of the product. Warranty is valid if the date of sale is confirmed by the seller’s stamp and signature and if there is a receipt confirmed this purchase on sheet of the warranty. Warranty is valid in the presence of all original parts/components. The device is intended not for professional, but exceptionally for in-home use! Warranty is terminated in the following cases: - when it is defined that unauthorized person broke the product integrity or installlation of unoriginal

parts/components took place; - if malfunction occured due to electric shock or inflammation; - if product contacted with water or any other liquid; - if malfunction occured by any other reason beyond the control of the manufacturer; - if malfunction occured due to mechanical damage; - if product was used or stored at the temperature below +5С and above +40С at humidity over 60%;

WARRANTY SERVICE COUPON

Serial number:..........................................................

Warranty period: 12 months

Date of sale: .............................................................

Stamp and signature of the seller

Full name of the buyer: ............................................

Street ........................................................................

City ............................................................................

Telephone ................................................................

AUTHORIZED SERVICE-CENTRE:

Exertis Ireland Limited

M50 Business Park, Ballymount Road Upper, Dublin 12

Ireland Tel: +353-1-4087171

e-mail: [email protected]

Page 6: T2 516 Manual

LT

GLAUSTA NAUDOTOJO INSTRUKCIJA

Ši glausta naudotojo instrukcija yra skirta prietaiso įrengimui pirmąjį kartą. Išsami naudotojo instrukcija pateikiama interneto svetainėje adresu: www.tvstar.eu

Svarbios saugos instrukcijos Perskaitykite šias instrukcijas. 1. Išsaugokite šias instrukcijas ateičiai. 2. Atkreipkite d mes visus sp jimus. 3. Laikykit s visų pateiktų instrukcijų. 4. Nenaudokite šio prietaiso netoli vandens. 5. Prietaisą valykite tik sausu skudur liu. 6. Nemontuokite prietaiso greta jokių šilumos ar karščio šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, krosnių, viryklių ar kitų prietaisų, kurie skleidžia karšt ( skaitant stiprintuvus). 7. Prietaisą naudokite tik prijung prie energijos šaltinio, kurio tipas yra nurodytas techninių duomenų lentel je. Jeigu nesate sitikin d l tiekiamo maitinimo savybių, kreipkit s konsultacijos savo vietin elektros tiekimo bendrov . Prieš atlikdami bet kokius priežiūros ar rengimo darbus, iš pradžių atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo. 8. Apsaugokite maitinimo laidus nuo pažeidimo ir tempimo. 9. Naudokite tik gamintojo nurodytus papildomus prietaisus / priedus. 10. Jeigu kyla audros su žaibavimu arba jeigu planuojate nenaudoti prietaiso ilgesn laiką, ištrauk ite prietaiso maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. 11. D l aptarnavimo ir remonto darbų kreipkit s kvalifikuotus specialistus. Aptarnavimo darbai yra reikalingi tada, jeigu atsiranda bet kokio pobūdžio prietaiso pažeidimų. Pavyzdžiui, jeigu pažeidžiamas prietaiso maitinimo laidas arba kištukas, jeigu prietaisą paveik skystis arba dr gm , jeigu prietaisas nukrito arba jeigu netyčia j numet te, o taip pat tais atvejais, kai prietaisas netinkamai veikia. 12. Neužblokuokite prietaiso v dinimo angų, priešingu atveju sutrikdysite oro srautą prietaisą. 13. Utilizuojant maitinimo elementus, būtina atkreipti d mes aplinkosaugos aspektus. 14. Naudokite prietaisą vidutinio klimato sąlygomis. 15. SP JIMAS: siekiant sumažinti gaisro arba elektros šoko riziką, apsaugokite prietaisą nuo lietaus ir dr gm s. SP JIMAS: neleiskite, kad maitinimo elementai būtų veikiami stipraus karščio, pavyzdžiui, tiesioginių saul s spindulių, liepsnos ir t. t.

PAVOJINGA ELEKTROS ŠOKO RIZIKA!

NEATIDARYKITE!

Šis simbolis nurodo, kad šiame bloke / prietaise yra pavojinga tampa, kuri lemia elektros šoko riziką. Šis simbolis nurodo, kad šiam blokui / prietaisui yra pateiktos svarbios naudojimo ir priežiūros instrukcijos. Šis simbolis nurodo, kad šiame gaminyje tarp pavojingos maitinimo tampos ir dalių, kurias gali pasiekti naudotojas, yra dvigubas izoliacijos sluoksnis. Atlikdami aptarnavimo darbus naudokite tik identiškas senosioms keitimo detales. Šis simbolis, esantis ant prietaiso arba instrukcijose, nurodo, kad pasibaigus eksploatavimo trukmei jūsų elektrinis arba elektroninis prietaisas arba renginys turi būti išmetamas atskirai nuo jūsų buitinių atliekų. Perdirbimui yra skirti atskiri atliekų surinkimo punktai. Jeigu pageidaujate daugiau informacijos, prašome susisiekti su vietine valdžios institucija arba pardav ju, iš kurio sigijote gamin .

Priekinis ir galinis skydeliai Priekinis skydelis 1. Infraraudonųjų spindulių jutiklis 2. LED indikatorius 3. USB jungtis Galinis skydelis 1. „RF INį: šis lizdas skirtas jūsų išorin s antenos prijungimui. 3. „HDMIį: didel s raiškos garso ir vaizdo išvestis, skirta prijungimui prie HDMI prietaiso. 2. „SCARTį šis lizdas yra skirtas imtuvo prijungimui prie televizoriaus.

Page 7: T2 516 Manual

Nuotolinio valdymo pultas

1. „MUTEį: garso išjungimas. 2. „FAVį: parodo jūsų m gstamiausių kanalų sąrašą. Nor dami jungti kitus m gstamiausiųjų kanalų sąrašus, spauskite „FAVį mygtuką dar kartą. 3. „SUBTITLEį: skirtas subtitrų pasirinkčių jungimui (pasirinktys priklauso nuo kanalo). 4. <0>-<9>: skaičių mygtukai. 5. „MENUį: televizoriaus ekrane jungiamas pagrindinis meniu. Nor dami išjungti meniu, spauskite mygtuką dar kartą. 6. „OKį: spauskite, kai norite patvirtinti esamą nustatymą arba peržiūr ti programas, kai n ra pasirinktas n vienas meniu. 7. „EPGį: šiuo mygtuku jungiamas elektroninis programų gidas. 8. „PAGE+/PAGE+į: šis mygtukas yra skirtas naršymui skirtinguose meniu. 9. „VOL+/VOL+į: mygtukai, skirti garsumo padidinimui / sumažinimui. 10. „REV/FWDį: mygtukai, skirti sparčiam vaizdo persukimui priek / atgal. 11. „PREV/NEXTį: mygtukai, skirti vaizdo perk limui atgal / sparčiai priek . 12. „PLAYį („GROTIį). 13. „PAUSEį („PAUZ į). 14. „RECį: rašymo funkcijos mygtukas (pasirenkamas). 15. „TIMESHIFTį: jeigu prietaisas buvo prijungtas prie USB prietaiso, tada perjungiama laiko perk limo režimą (pasirenkamas). 16. „ZOOMį: padidina rodomo vaizdo dyd . 17. „ASPECTį: vaizdo perjungimui rodymą santykiu 4:3 / 16:9. 18. „POWERį: mygtukas skirtas imtuvo jungimui ir išjungimui, kai prietaisas yra parengties režime. 19. „TTXį: mygtuku jungiamas teletekstas, tačiau tik tuo atveju, jeigu pasirinktas kanalas turi šią funkciją. Nor dami išjungti teletekstą, naudokite „EXITį („IŠJUNGTIį) mygtuką.

20. „INFOį: paspaudus š mygtuką ekrane pateikiama informacija apie esamą kanalą. 21. „RECALLį: šiuo mygtuku galite jungti anksčiau žiūr tą kanalą. 22. „LISTį: paspaudus mygtuką jungiamas kanalų sąrašas. 23. „EXITį: mygtukas, skirtas esamo meniu išjungimui. 24. ◄►▼▲: spauskite šiuos mygtukus, kai norite valdyti žymekl . 25. „GOTOį: šis mygtukas yra naudojamas laiko pasirinkimui. 26. „CH-/CH+į: mygtukai, skirti programos keitimui / perjungimui. 27. „LANGį: šis mygtukas yra skirtas garsinimo kalbos pakeitimui bei kanalų perjungimui kair / dešin (galimyb naudoti šią funkciją priklauso nuo kanalo). 28. „STOPį: sustabdymo funkciją atliekantis mygtukas. 29. „REPEATį: mygtukas, skirtas rodomo vaizdo pakartojimui. 30. „TV/RADIOį: šiuo mygtuku galite perjungti skaitmeninio radijo ir DVB-T režimus. 31. „TIMERį: mygtukas, skirtas laikmačio jungimui. 32. „V-FORMATį: šiuo mygtuku galite perjungti „HDMI 720Pį ir „1080iį formatus. Maitinimo elementų montavimas Nuimkite nuotolinio valdymo pultelio gale esant dangtel , kuris dengia maitinimo elementų skyrių, o tada d kite vidų 2 x AAA maitinimo elementus. Prašome sitikinti, kad maitinimo elementų poliškumai sutampa su žym jais skyriaus viduje. 1. Atidarykite dangtel 2. d kite maitinimo elementus 3. Uždarykite dangtel

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas Nor dami naudoti nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite j skaitmenin TV pried l . Nuotolinio valdymo pulto veikimo atstumas – 5-6 metrai nuo TV pried lio, pakreipus pultą iki 60 laipsnių kampu.

Saul s spinduliai arba labai ryški šviesa sumažina nuotolinio valdymo pulto jautrumą.

Page 8: T2 516 Manual

Prijungimas prie televizoriaus Nor dami paprasčiausiai prijungti savo TV pried l prie televizoriaus, naudokite SCART jungt . Siekiant užtikrinti aukščiausios kokyb s prijungimą, naudokite tiesiogin HDMI jungt , kaip parodyta iliustracijoje. Prietaiso įrengimas pirmąjį kartą Tinkamai atlikus visus sujungimo darbus, junkite televizorių ir sitikinkite, kad prietaisas yra prijungtas prie maitinimo. Nor dami jungti prietaisą, spauskite „Powerį mygtuką. Jeigu naudojate prietaisą pirmąj kartą arba jeigu sugrąžinote prietaisui gamyklinius nustatymus, tada televizoriaus ekrane sijungs rengimo gido meniu. Jeigu naudojate aktyvią anteną, pasirinkite antenos maitinimo jungimą („Onį). (1) [OSD Language]: nor dami pasirinkti kalbą, spauskite „RIGHT/LEFTį („ DEŠIN / KAIR į) mygtuką. (2) [Province/Area]: nor dami pasirinkti srit /zoną, spauskite „RIGHT/LEFTį („ DEŠIN / KAIR į) mygtuką. (3) [Antenna Power]: nor dami jungti arba išjungti antenos maitinimą, spauskite „RIGHT/LEFTį („ DEŠIN / KAIR į) mygtuką. (4) [ChannelNo.]: nor dami pasirinkti kanalą, spauskite „RIGHT/LEFTį („ DEŠIN / KAIR į) mygtuką. Nor dami pasirinkti kanalą, sužinokite, kuriame kanale yra perduodamas skaitmeninis TV signalas jūsų gyvenamojoje zonoje. (5) sitikinkite, kad signalo „kokyb s juostojeį ir „signalo stiprumo juostojeį pasiektas 70 procentų ar didesnis lygis. (6) Kai kanalų suderinimas yra baigtas, galite prad ti žiūr ti TV programas.

Gedimų nustatymas

Problema Galimos priežastys Ką daryti N ra vaizdo Neprijungtas maitinimo tiekimas. Prijunkite maitinimo tiekimą.

Nepaspaud te jungimo jungiklio. junkite maitinimo tiekimą. Ekrane pasirodo užrašas „NoSignalį („N ra signaloį)

Neprijungta antžemin antena. Prijunkite antžemin anteną. Sugedo antžemin antena. Patikrinkite antžemin s antenos kabel ir jungtis.

Kolon l s neskleidžia garso

Neprijungta prie SCART/HDMI kabelių arba prijungta netinkamai.

Tinkamai prijunkite kabelius.

Pasirinkta radijo programa. Spauskite „TV/Radioį mygtuką ir perjunkite TV režimą.

Nuotolinio valdymo pultas nereaguoja

Išsikrov maitinimo elementai. Pakeiskite maitinimo elementus.

Neteisingai nukreiptas nuotolinio valdymo pultas arba nuotolinio valdymo pultas yra nepakankamai arti TV pried lio.

Pasirinkite tinkamą nuotolinio valdymo pulto pad t ir atsistokite arčiau TV pried lio.

Vaizdas trūkin ja Per silpnas signalas. Patikrinkite antžemin anteną, kabel ir jungtis, naudokite signalo kokyb s / stiprumo matuokl , kaip aprašyta aukščiau.

Gamintojas pasiliekate teis be išankstinio sp jimo keisti konfigūraciją, techninius ir bet kokius kitus parametrus.

Page 9: T2 516 Manual

LT

Pardavi o data . ............................. ė . d.

Galioja pateikus pirkimo dokumentus - kasos čekį arba sąskaitą faktūrą

Eil.

Nr. Gaminio pavadinimas Serijinis Nr.

Gedimas

1

Pardavėjas: Parašas: ____

vardas, pavardė

Montavo: _____________________________________ Parašas: ____

vardas, pavardė

Gara ti is aparatūros aptar avi as atlieka as pateikus ap okėji o doku e tus - kasos čekį ar a sąskaitą faktūrą, jei įvykdytos visos že iau išvardi tos sąlygos. DVB-T priedėlia s, a te o s ir kt. taiko a ė . gara tija. LED televizoria s taiko a ė . gara tija. Baterijų gara ti is aptar avi o laikas ė . LCD ekranams garantinis aptarnavimas atliekamas, kai ekra e pasireiškia e ažiau kaip 9 irę taškai.

. Gara ti ė pažy a turi ūti teisi gai užpildyta.

. Gara ti is aptar avi as gali ūti atlieka as klie to a uose, jeigu aparatūra uvo su o tuota UAB "IT Part er dar uotojų. Kitais atvejais klie tas sugedusią aparatūrą pristato te kur ta aparatūra uvo pirkta.

. Gara ti is aptar avi as eatlieka as, jeigu aparatūra uvo sugadi ta vėtros, žai o, gaisro ar kitų sti hi ių elai ių pasekoje.

. Gara ti is aptar avi as eatlieka as, jeigu aparatūra uvo taisyta e UAB "IT Part er .

. Gara ti is aptar avi as eatlieka as esa t gedi a s, kurie atsirado dėl eti ka o aparatūros audoji o ar aptar avi o sąlygų esilaiky o.

. Gara ti is aptar avi as eatlieka as esa t gedi a s, kurie yra atsiradę dėl aparatūros e ha i ių pažeidi ų.

. Re o tas ir detalių pakeiti as gara tijos truk ės epratęsia. 8. Nuotolinio valdymo pultui garantija nesuteikiama.

GARANTINĖ PAŽYMA Nr................................

A.V.

KAUNE:

UAB IT Part er , PC Rėda , V. Krėvės pr. 9, Kau as TEL. +3706 1627034,

E-mail [email protected]

VILNIUJE:

UAB IT Part er , PC "Parkas Outlet" Verkių g. 9, korp, Vil ius LT-09108

TEL. +3706 1627032,

E-mail [email protected]

Page 10: T2 516 Manual

RU

.

: www.tvstar.eu

1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. - , ,

, ( ), . 8. , .

, , . .

9. . 10. / , . 11.

. 12. .

, - , , ,

. 13. . 14. . 15. . 16. : Ч

, .

17. : , , , . ..

Э , , , .

Э ,

. Э ,

, . .

Э ,

. .

, ,

, .

1. - 2. - 3. USB-

1. :

. 2. ё HDMI:

HDMI. 3. « » : .

Page 11: T2 516 Manual

1. MUTE: . 2. FAV: .

FAV , . 3. SUBTITLE: (

). 4. <0>, <9>: . 5. MENU: ,

. 6. OK:

. 7. EPG: . 8. PAGE +/PAGE -: . 9. VOL -/ VOL +: / . 10. REV/FАD: / . 11. PREV/NEБT: / . 12. PLAВ: . 13. PAUSE: . 14. REC: ( ). 15. TIMESHIFT: USB- ,

( ). 16. ГOOM: . 17. ASPECT: 4:3/16:9. 18. POАER:

. 19. TTБ: ,

. (EБIT).

20. INFO: . 21. RECALL: , . 22. LIST: . 23. EБIT: .

24. ◄►▲▼: . 25. GOTO: . 26. CH - / CH + : . 27. LANG: / (

). 28. STOP: . 29. REPEAT: . 30. TV/RADIO:

DVB-T. 31. TIMER: . 32. V-FORMAT: HDMI 720P 1080Т.

2 .

, , , .

1 . . 2. . 3. .

, ,

. 5-6 60 .

Page 12: T2 516 Manual

,

" ".

HDMI,

.

, , . , .

, . " " " (“Antenna Power”

“On“), . (1) Д Ж (OSD LКnРuКРО)

/ (RIGHT/LEFT) . (2) Д / Ж (ProЯТncО/ArОК) / (RIGHT/LEFT) / . (3) Д Ж (AntОnnК PoаОr)

/ .

(4) Д Ж (CСКnnОl No.) / . , ,

.

(5) , « » « » 70%. ‘OK’ . (6) .

«

»

SCART /HDMI

Э

<TV/RКНТo>

, , / ,

, .

Page 13: T2 516 Manual

RU

: 5, , : 21-09-16

www.cyberdrive.biz

№ИИИИ ИИИИ.ИИИИИ.ИИИИИИИ

: : :

, ,

,

. 45 ( ) .

, .

, , ,

( , , . .).

. -

. .

ё , ( ) , -

!

, .

,

.

, 45 (

) .

:

8.1 - ( , ),

;

8.2 - ;

8.3 - “ ” ” ” , -

;

8.4 - ,

;

8.5 -

;

8.6 - ;

:

9.1 - ;

9.2 - , , , ;

9.3 - ;

9.4 - , ;

9.5 - , , ,

( );

9.6 - (LCD) , 5

!

.

.

и _________________________

и ь и а _________________________

Page 14: T2 516 Manual

PT

BREVE MANUAL DO USUÁRIO

É um breve Manual do Usuário para a primeira instalação. A versão completa do Manual está disponível no website: www.tvstar.eu

Instruções de Segurança Importantes

Leia estas instruções.

1. Guarde estas instruções. 2. Fique atento a todos os avisos. 3. Siga todas as instruções. 4. Não use este dispositivo quando está perto da água. 5. Limpe apenas com um pano seco. 6. Não instale este dispositivo perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fogões ou outros

aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor. 7. Utilize este dispositivo apenas com as fontes de energia eléctrica indicadas na etiqueta. Se Você não tem

certeza que fonte de energia está conectada à sua casa, consulte a sua companhia de energia local. Desligue o aparelho da rede eléctrica antes de qualquer procedimento de manutenção ou instalação.

8. Proteja o cabo de alimentação de danificação. 9. Utilize apenas peças / acessórios especificados pelo fabricante. 10. Desligue o aparelho durante as trovoadas ou quando não for utilizado durante um período de tempo

prolongado. 11. Todos os serviços de manutenção e reparação têm que ser feitos por pessoal técnico qualificado. A assistência

técnica é necessária se o aparelho foi danificado de qualquer forma, incluindo os danos ao cabo de alimentação ou ficha, se o dispositivo foi exposto a líquidos ou a uma humidade, caiu ou não está a funcionar correctamente.

12. Não impeça que o fluxo de ar entre dentro do dispositivo, bloqueando as aberturas da ventilação. 13. Tem que tomar em conta os aspectos ambientais quando retirar e descartar as pilhas. 14. Utilize o aparelho em clima moderado. 15. AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou humidade. 16. AVISO: As pilhas não devem ser expostas ao calor excessivo, como luz solar directa, fogo, etc.

Este símbolo indica que a voltagem perigosa, que constitui um risco de choque eléctrico, está presente no interior do aparelho.

Este símbolo indica que tem que estar atento e seguir as instruções de operação e manutenção importantes do manual que acompanha este dispositivo. Este símbolo indica que este produto tem o isolamento duplo entre voltagem de rede perigosa e as partes acessíveis ao usuário. Ao fazer a reparação, use apenas as peças de reposição originais. Este símbolo no dispositivo ou no manual de instruções significa que o seu equipamento eléctrico e electrónico deve ser descartado no final da vida útil separadamente do lixo doméstico. Existem vários sistemas de recolha selectiva de resíduos para reciclagem. Para obter mais informações, entre em contacto com autoridades locais ou seu revendedor que lhe vendeu o produto.

Painéis Frontal e Traseiro Painel Frontal

1. Sensor IR 2. Indicador LED 3. USB

Painel Traseiro

1. RF IN: Esta soquete conecta-se à sua antena externa.

2. HDMI: Saída de vídeo e áudio de alta definição usada para conectar a um dispositivo HDMI

3. SCART: Esta soquete conecta-se ao seu televisor.

Page 15: T2 516 Manual

Controle Remoto 1. MUTE: Para ligar/desligar o áudio. 2. FAV: Mostra a lista dos seus canais favoritos. Pressione FAV novamente para ter acesso a outras listas de canais favoritos. 3. SUBTITLE: Mostra legendas (disponibilidade depende do canal). 4. <0>-<9>: Botões numéricos. 5. MENU: Mostra o menu principal no ecrã da TV, pressionar novamente para ocultar o menu. 6. OK: Para confirmar as definições actuais ou mostrar todos os programas no regime sem menu. 7. EPG: Mostra o Guia Electrónico de Programação. 8. PAGE+/PAGE-: Para navegar dentro de menu. 9. VOL +/VOL-: Para aumentar/diminuir o volume. 10. REV/FWD: Executa o retrocesso/avanço rápido da reprodução. 11. PREV/NEXT: Selecciona o item anterior/próximo durante a reprodução. 12. PLAY: Inicia a reprodução 13. PAUSE: Pausa a reprodução 14. REC: Botão de gravação. (Opcional) 15. TIMESHIFT: Se o dispositivo está ligado ao dispositivo USB, fica no regime TIMESHIFT. (Opcional) 16. ZOOM: Aumenta o tamanho da imagem em reprodução 17. ASPECT: Alterna o formato da imagem 4:3/ 16:9 18. POWER: Liga/desliga o modo de espera 19. TTX: Liga o Teletexto, se o canal actual tem esta opção. Prima a tecla EXIT para sair do Teletexto. 20. INFO: Mostra a informação sobre o canal actual 21. RECALL: Retorna ao canal anteriormente visualizado 22. LIST: Lista de canais 23. EXIT: Pressione este botão para sair do menu actual 24. ◄►▲▼: Pressionar para mover o cursor 25. GOTO: Seleccionar o tempo

26. CH-/CH+: Botões para mudar o canal 27. LANG: Altera o idioma do Áudio e o canal Esquerdo/Direito (disponibilidade da função depende do canal). 28. STOP 29. REPEAT: Repetir a reprodução 30. TV/RADIO: Alterna entre os regimes de Rádio Digital e modos DVB-T 31. TIMER: Acesso ao timer 32. V-FORMAT: Alterna entre HDMI 720P e 1080i

Como colocar as pilhas no controle remoto Abra a cobertura posterior do controle remoto e coloque 2 pilhas do tamanho AAA no interior do compartimento. Por favor, ao colocar as pilhas, faça-o correctamente, conforme indicam as marcas de polaridade no interior do compartimento. 1 .Abrir a cobertura 2.Inserir as pilhas 3.Fechar a cobertura

Uso do controle remoto Para usar o Controle Remoto, aponte-o directamente para a parte frontal de Set Top Box Digital. O controle remoto tem um alcance de até 5-6 metros de Set Top Box em um ângulo até 60 graus.

Page 16: T2 516 Manual

A luz solar ou luz muito brilhante diminui a sensibilidade do controle remoto Como conectar ao Televisor Para uma conexão básica do seu Receptor Digital para o televisor, utilize o conector SCART. Para a conexão de qualidade mais alta, utilize a conexão directa HDMI, veja a imagem.

Primeira instalação

Após realizar todas as conexões correctamente, ligue o televisor e verifique se o dispositivo está ligado à fonte de alimentação principal. Pressione o botão Power para ligar o aparelho. Se você está usando o aparelho pela primeira vez, ou voltou para as definições da fábrica, o menu de guia de instalação será exibido no ecrã da TV. Seleccione o item “Alimentação da antena. Ligar” (“Antena Power ”On”) se você está usando a Antena activa.

1. [OSD Language] prima o botão RIGHT / LEFT para seleccionar o idioma.

2. [Province / Area] prima o botão RIGHT / LEFT para seleccionar a sua província / área de residência.

3. [Antenna Power] prima o botão RIGHT / LEFT para ligar/desligar a alimentação da antena.

4. [Channel No.] prima o botão RIGHT / LEFT para seleccionar o canal. Para seleccionar o canal, por favor verifique em que canal o sinal da TV Digital é transmitido na sua área.

5. Certifique-se que o “indicador da qualidade do sinal" e " o indicador da intensidade do sinal” superam os 70%.

6. Pressione "OK" para começar a fazer a pesquisa dos canais. 7. Quando a sintonização de canais estiver completa, você pode começar

a assistir os programas de TV. 8. Guia de resolução de problemas

Problema Razões possíveis O que fazer

Não há imagem

A fonte de alimentação não está conectada Conectar a fonte de alimentação

O interruptor de alimentação não está ligado Ligue o interruptor

O ecrã mostra “sem sinal”

O cabo da antena não está ligado Ligue o cabo da antena

O cabo da antena não funciona correctamente Verifique o cabo da antena e cabo de alimentação

Não há som dos alto-falantes

Não há, ou os cabos SCART /HDMI estão conectados de modo incorrecto

Conectar os cabos de modo correcto

Este programa é um programa de rádio Pressione o botão <TV/Radio> para mudar para o regime TV

O Controle Remoto não funciona

As pilhas estão descarregadas Trocar pilhas

O Controle Remoto não está apontado para Set Top Box on não está suficientemente perto dele

Ajuste a posição do Controle Remoto ou aproxime-o ao dispositivo

A imagem apresenta perturbações

O sinal é muito fraco Verifique o cabo da antena e todas as conexões, utilize o dispositivo de medição de força de qualidade / intensidade do sinal, como está descrito acima

O fabricante tem o direito de alterar a configuração, técnica ou quaisquer outros parâmetros sem aviso prévio.

Page 17: T2 516 Manual

PT

WARRANTY SERVICE COUPON

Número de Série: ......................................DVB-T receiver TV STAR PERIODO DA GARANTIA: 24 meses. Data de venda: ......................................................... Selo e assinatura do revendedor Nome Completo do Cliente: ........................................................................................... Morada: .......................................................................................................................... Localidade: ..................................................................................................................... Código Postal: .................. - .............. ........................................................................... Telefone: ...................................................................... CENTRO TÉCNICO AUTORIZADO:

AT INFORMÁTICA Centro Empresarial da Lionesa Rua da Lionesa 446-d7 4465-671 Leca do Balio Cacém Park Estrada de Paço D’Arcos 88 – 16 2735-238 Cacém Tel: 707 20 11 43 [email protected]

GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA PERIODO DA GARANTIA: 24 meses. Durante o período da garantia o fabricante assume as obrigações legais vigentes em território nacional. A garantia é válida a partir da venda do revendedor ao consumidor final. Este produto está garantido contra defeitos de fabrico por um período de 24, a partir da data de compra original. Esta garantia abrange a substituição de peças defeituosas, bem como, a respectiva mão-de-obra associada à reparação. Em caso de avaria, os nossos serviços técnicos procederão à reparação/substituição do produto durante o período legal de garantia. O prazo máximo de reparação é de 30 dias uteis após o pedido de assistência Técnica. O período de garantia é estendido para o tempo de reparação. Se o tempo de reparação for cumprido, o fabricante/revendedor substituirá por um produto novo. Excepcionalmente o fabricante poderá recusar a A Garantia não abrange nenhuma das seguintes situações:

Verificações periódicas, manutenção e reparação de peças sujeitadas a desgaste natural. Custos relativos a remoção ou instalação do produto. Uso incorrecto, incluindo a utilização do produto em condições para as quais não foi previamente concebido e fabricado. Estragos causados pela luz, água, fogo, fenómenos da natureza, guerra, distúrbios públicos, voltagem incorrecta, ventilação

imprópria ou qualquer outra causa fora do controlo do fabricante. A Garantia é valida se a data de venda for confirmada pelo selo/carimbo e assinatura do revendedor e pela prova de compra (factura/recibo/venda a dinheiro). A Garantia apenas é valida na presença do equipamento e acessórios Este produto não está destinado ao uso profissional, limitando-se a uso doméstico! Antes de enviar este equipamento para o centro de assistência técnica, por favor, consulte o manual. Se este equipamento for enviado para o centro técnico a funcionar sem qualquer tipo de anomalia funcional, serão cobradas despesas de transportes, bem como o serviço técnico de diagnóstico.

Page 18: T2 516 Manual

frffittrsc,,MrmovrsaTA"

Conpany Code 134973984t vAT Code L134973811i

Company\ data tue collected and kept in the Siale Enierprise Centre ol ReBhters;

Accouoi No.: LT0674000122969218I0. Danske BankA/S Lilhuania Branch, B kCode74000;

Savanoriu ave. 125. Kaun6, LT-2t4146, Lithuaniaj Phone.: -370l7 302042, tu: +370 37 208653i

E-mail: [email protected], www.mikrcvisata.lt

DECLARAeAo DE coNFoRMtDADE cE

Dire ctiva s/Es pecificae6es releva ntes:

N6s,

N4ikrovisata UAB

lMorada: Savanoriu pr.125, (aunas, Lituania

Declaramos que o produto:

DescriESo: Receptor DVB-T2 com funceo UsB PVR

Marca: TV STAR

'\,'Iode,o:T2516

HD USB PVR

Deta de emisseo: 2015-03-15

Diretiva Baixa Voltagem 2006/95/EC EN60065:2002 + A1:2006

+ A77i2O7O + 472:2077

Diretiva da compatibilidade eletromagn6tica ZOOA/rcA/EC -EN55013:2013j EN55020:2007 + A11:2011; EN61000-3-2:2005

+ A1:2009 + A2:2009; EN61000-3-3:2013

Diretiva ecol6gica 2009/125/EC

Diretiva das restrieoes de uso de subst6ncias perigosas

201 1/6s/EU

Mirdaugas Anilionis

General Manager

'/ / UAB

CONSUMER ELECTRONICS

Q.slar ffiSTAR

Page 19: T2 516 Manual

GR

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΧ ΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΗ

Αυ σ έθαδ κ υθκπ δεσ ΰξ δλέ δκ ξλά βμ ΰδα βθ αλξδεά ΰεα Ϊ α β, παλαεαζυ ζΫΰι βθ δ κ ζέ α www.tvstar.eu ΰδα κ πζάλ μ ΰξ δλέ δκ ξλά βμ

βηαθ δεΫμ Ο βΰέ μ Α φαζ έαμ

δαίΪ αυ Ϋμ δμ κ βΰέ μ

1. Κλα ά αυ Ϋμ δμ κ βΰέ μέ 2. Πλκ Ϋι σζ μ δμ πλκ δ κπκδά δμέ 3. εκζκυγά σζ μ δμ κ βΰέ μέ 4. Μβθ ξλβ δηκπκδ έ β υ ε υά εκθ Ϊ κ θ λσέ 5. Καγαλέ ησθκ η ι λσ τφα ηαέ 6. Μβθ κ κπκγ έ εκθ Ϊ κπκδ άπκ γ ληΫμ πβΰΫμ σππμ εαζκλδφΫλ, γ ληκπκηπκτμ, σηπ μ ά

Ϊζζ μ υ ε υΫμ Χαεσηβ εαδ θδ ξυ Ϋμ) πκυ παλΪΰκυθ γ λησ β α. 7. Λ δ κυλΰά αυ σ κ πλκρσθ ησθκ ηΫ π τπκυ λκφκ κ έαμ λ τηα κμ πκυ αθαΰλΪφ αδ βθ δεΫ α.

Ϊθ θ έ έΰκυλκδ ΰδα κ έ κμ βμ λκφκ κ έαμ πκυ δαγΫ δ β κδεέα αμ, πδεκδθπθά η βθ κπδεά πδξ έλβ β βζ ε λδ ηκτέ πκ υθ Ϋ β υ ε υά απσ βθ πλέαα πλδθ απσ εΪγ δα δεα έα υθ άλβ βμ ά ΰεα Ϊ α βμ.

8. Πλκ α Ϋο κ εαζυ δκ λκφκ κ έαμ απσ φγκλΪ εαδ εα απσθβ β. 9. Υλβ δηκπκδά πλκ αλ άηα α/αι κυΪλ ησθκ σ αθ πλκίζΫπ αδ απσ κθ εα α ε υα ά. 10. πκ υθ Ϋ β υ ε υά εα Ϊ β δΪλε δα εα αδΰέ πθ η α λαπΫμ ά σ αθ θ ξλβ δηκπκδ έ αδ ΰδα

η ΰΪζβ π λέκ κ. 11. θαφΫλ βθ αθΪΰεβ πδ ε υάμ ι δ δε υηΫθκ πλκ ππδεσέ πδ ε υά απαδ έ αδ σ αθ β υ ε υά Ϋξ δ

ξαζΪ δ εα Ϊ κδκ άπκ λσπκ, υηπ λδζαηίΪθκθ αμ ίζΪίβ κ εαζυ δκ λκφκ κ έαμ ά κ ίτ ηα, ά Ϊθ β ηκθΪ α Ϋξ δ ε γ έ θ λσ ά υΰλα έα, Ϋξ δ πΫ δ ά θ ζ δ κυλΰ έ κλγΪ.

12. Μβθ ηπκ έα κθ αΫλα θα δ Ϋζγ δ β ηκθΪ α φλΪ κθ αμ δμ ξδ ηΫμ ια λδ ηκτ. 13. Πλκ κξά γα πλΫπ δ θα κγ έ γΫηα α π λδίΪζζκθ κμ ξ δεΪ η β δΪγ β πθ ηπα αλδυθ . 14. Υλβ δηκπκδά β υ ε υά ηΫ λδκ εζδηα δ ησ . 15. ΠΡΟ Ι ΟΠΟΙΗΗ: Γδα θα η δυ κθ εέθ υθκ φπ δΪμ ά βζ ε λδεκτ κε, ηβθ εγΫ αυ ά β υ ε υά

ίλκξά ά υΰλα έα. 16. ΠΡΟ Ι ΟΠΟΙΗΗ: Οδ ηπα αλέ μ θ γα πλΫπ δ θα ε έγ θ αδ υπ λίκζδεά γ λησ β α σππμ Ϊη β βζδαεά

αε δθκίκζέα, φπ δΪ εζπ.

υ σ κ τηίκζκ δεθτ δ σ δ πδεέθ υθβ Ϊ β πκυ υθδ Ϊ εέθ υθκ βζ ε λδεκτ κε υπΪλξκυθ β

ηκθΪ α.

υ σ κ τηίκζκ δεθτ δ σ δ υπΪλξκυθ βηαθ δεΫμ ζ δ κυλΰδεΫμ εαδ υθ άλβ βμ κ βΰέ μ α Ϋθ υπα πκυ υθκ τκυθ αυ ά β ηκθΪ α.

υ σ κ τηίκζκ δεθτ δ σ δ αυ σ κ πλκρσθ δαγΫ δ δπζά ησθπ β η αιτ πδεέθ υθβμ λκφκ κ έαμ λ τηα κμ εαδ πλκ ίΪ δηα ηΫλβ ξλά β. βθ πδ ε υά ξλβ δηκπκδά ΰθά δα αθ αζζαε δεΪ.

υ σ κ τηίκζκ κ πλκρσθ ά δμ κ βΰέ μ βηαέθ δ σ δ κ βζ ε λδεσμ εαδ βζ ε λκθδεσμ ικπζδ ησμ πλΫπ δ θα δα γ έ κ Ϋζκμ βμ απάμ ι ξπλδ Ϊ απσ α κδεδαεΪ απκλλέηηα αέ ΤπΪλξκυθ ι ξπλδ Ϊ

υ άηα α υζζκΰάμ ΰδα βθ αθαετεζπ β . Γδα π λδ σ λ μ πζβλκφκλέ μ, παλαεαζκτη θα πδεκδθπθά η δμ κπδεΫμ αλξΫμ ά κθ ππζβ ά σπκυ αΰκλΪ α κ πλκρσθ.

ηπλσ γδα εαδ Οπέ γδα Όοβ

ηπλσ γδα Όοβ

1. Αδ γβ άλα υπ λτγλπθ

2. έε βμ LED

3. USB

Οπέ γδα σοβ

1. RF IN: υ σ κ ίτ ηα υθ Ϋ αδ η βθ ιπ λδεά

ε λαέα 2. HDMI: τ ηα υοβζάμ υελέθ δαμ άξκυ εαδ δεσθαμ

ξλβ δηκπκδ έ αδ ΰδα β τθ β η υ ε υά HDMI 3. SCART: υ σ κ ίτ ηα υθ Ϋ αδ η β υ ε υά βμ βζ σλα βμ

Page 20: T2 516 Manual

Σβζ ξ δλδ άλδκδκ

1. MUTE: έΰα β 2. FAV: ηφΪθδ β βμ ζέ αμ αΰαπβηΫθπθ 3. SUBTITLE: ηφΪθδ β πδζκΰυθ υπκ έ ζπθ Χ δαγ δησ β α ιαλ Ϊ αδ απσ κ

εαθΪζδΨ 4. <0> - <9>μ λδγηβ δεΪ πζάε λα 5. MENU: ηφΪθδ β ευλέπμ η θκτ βθ κγσθβ βμ βζ σλα βμ εαδ η κ

παθαζβπ δεσ πΪ βηα κ η θκτ ιαφαθέα αδ 6. OK: πδί ίαέπ β λΫξκυ αμ λτγηδ βμ ά ηφΪθδ β σζπθ πθ πλκΰλαηηΪ πθ

ζ δ κυλΰέα Ϊθ υ η θκτ 7. EPGμ έξθ δ κθ Ηζ ε λκθδεσ Ο βΰσ ΠλκΰλΪηηα κμ 8. PAGE+/PAGE- : Πζκάΰβ β α η θκτ 9. VOL-/VOL+: τιβ βήη έπ β Ϋθ α βμ άξκυ 10. REV/FWD: Γλάΰκλβ εέθβ β πέ πή Γλάΰκλβ εέθβ β ηπλσμ 11. PREV/NEXT: Πλκβΰκτη θκή πση θκ 12. PLAY 13. PAUSE 14. REC: Πζάε λκ ΰΰλαφάμ ΧΠλκαδλ δεσΨ 15. TIMESHIFTμ Ϊθ β υ ε υά Ϋξ δ δ αξγ έ υ ε υά USB η αίαέθ δ

ζ δ κυλΰέα αζζαΰάμ υλαμ ΧΠλκαδλ δεσΨ 16. ZOOM: υιΪθ δ κ ηΫΰ γκμ βμ δεσθαμ 17. ASPECT: Μ Ϊία β απσ ζμγή1θμλ 18. POWER: Μ Ϊία β κυ Ϋε β θ σμ εαδ ε σμ ζ δ κυλΰέαμ αθαηκθάμ 19. TTXμ Μ Ϊία β κ Σ ζ Ϋι έ Ϊθ κ λΫξκθ εαθΪζδ Ϋξ δ αυ ά βθ πδζκΰά,

ξλβ δηκπκδά κ πζάε λκ EXIT ΰδα θα ΰεα αζ έο κ Σ ζ Ϋι έ 20. INFOμ ηφΪθδ β πζβλκφκλέαμ ξ δεΪ η κ λΫξκθ εαθΪζδ 21. RECALLμ πδ λκφά κ πλκβΰκτη θκ πδζ ΰΫθ εαθΪζδ 22. LISTμ Λέ α πθ εαθαζδυθ 23. EXITμ Υλβ δηκπκδά αυ σ κ πζάε λκ ΰδα θα ΰεα αζ έο κ λΫξκθ η θκτ 24. ◄►▲▼μ ΠδΫ ΰδα θα η αεδθά κθ εΫλ κλα 25. GOTOμ πδζκΰά υλαμ 26. CH-/CH+μ θαζζαΰά πθ εαθαζδυθ 27. LANGμ ζζαΰά βμ ΰζυ αμ κυ άξκυ εαδ κυ λδ λκτή ιδκτ Καθαζδκτ

Χ δαγ δησ β α ιαλ Ϊ αδ απσ κ εαθΪζδΨέ 28. STOP 29. REPEAT: παθΪζβοβ αθαπαλαΰπΰάμ 30. TV/RADIO: θαζζαΰά η αιτ Φβφδαεκτ Ρα δκφυθκυ εαδ DVB-T 31. TIMER: Πλσ ία β κ ξλκθκ δαεσπ β 32. V-FORMAT: θαζζαΰά απσή HDMI 720P εαδ 1ίκίi

ΰεα Ϊ α β πθ ηπα αλδυθ

φαδλΫ κ εΪζυηηα πθ ηπα αλδυθ κ πέ π ηΫλκμ κυ βζ ξ δλδ βλέκυ εαδ κπκγ ά 2x AAA ηπα αλέ μ β γάεβ. Παλαεαζκτη ί ίαδπγ έ σ δ β πκζδεσ β α πθ ηπα αλδυθ αδλδΪα δ η α τηίκζα βμ πκζδεσ β αμ ηΫ α β γάεβ. 1 . θκέι κ εΪζυηηα 2. Σκπκγ ά δμ ηπα αλέ μ 3. Κζ έ κ εΪζυηηα

Χλά β κυ βζ ξ δλδ βλέκυ

Γδα θα ξλβ δηκπκδά κ βζ ξ δλδ άλδκ, λΫο κ πλκμ κ ηπλσ γδκ ηΫλκμ κυ Φβφδαεκτ Ϋε β. Σκ βζ ξ δλδ άλδκ Ϋξ δ ηίΫζ δα Ϋπμ 5-6 ηΫ λα απσ κθ Ϋε β ΰπθέα Ϋπμ 60 ηκέλ μ.

Ηζδαεσ φπμ ά πκζτ ζαηπλσ φπμ η δυθκυθ βθ υαδ γβ έα κυ βζ ξ δλδ βλέκυ

Page 21: T2 516 Manual

τθ β βζ σλα β

Γδα ηδα ία δεά τθ β κυ Φβφδαεκτ

Ϋε β βθ βζ σλα β, ξλβ δηκπκδά τθ β SCART.

Γδα βθ υοβζσ λβ πκδσ β α τθ βμ ξλβ δηκπκδά Ϊη β τθ β HDMI, μ βθ δεσθα

Αλξδεά ΰεα Ϊ α β

Μ Ϊ βθ πδ υξά ΰεα Ϊ α β σζπθ πθ υθ Ϋ πθ, αθκέι βθ βζ σλα ά αμ εαδ ί ίαδπγ έ σ δ β ηκθΪ α έθαδ

υθ ηΫθβ κ λ τηα. ΠδΫ κ πζάε λκ Power ΰδα θα αθκέι β υ ε υά. Ϊθ ξλβ δηκπκδ έ β υ ε υά ΰδα πλυ β φκλΪ ά Ϋξ παθαφΫλ δ β υ ε υά λΰκ α δαεΫμ λυγηέ δμ, κ η θκτ κ βΰκτ ΰεα Ϊ α βμ γα ηφαθδ έ βθ κγσθβ βμ βζ σλα βμ. πδζΫι Antenna Power ‘On’ Ϊθ ξλβ δηκπκδ έ θ λΰά ε λαέα.

(1) [OSD Language] πδΫ πζάε λκ RIGHT/LEFT ΰδα θα πδζΫι ΰζυ α. (2) [Province/Area] πδΫ πζάε λκ RIGHT/LEFT ΰδα θα πδζΫι παλξέα/π λδκξά εα κδεέαμ.

(3) [Antenna Power] πδΫ πζάε λκ RIGHT/LEFT ΰδα θα πδζΫι θ λΰκπκέβ β ε λαέαμ ά σξδ.

(4) [Channel No.] πδΫ πζάε λκ RIGHT/LEFT ΰδα θα πδζΫι εαθΪζδ. Γδα θα πδζΫι εαθΪζδ, παλαεαζκτη ιαελδίυ πκδκ εαθΪζδ επΫηπ αδ κ άηα βμ Φβφδαεάμ Σβζ σλα βμ βθ π λδκξά αμέ

(5) δΰκυλ υ έ σ δ β ‘ΰλαηηά πκδσ β αμ’ κυ άηα κμ εαδ β ‘’ΰλαηηά δ ξτκμ κυ άηα κμ’’ έθαδ απσ 7ίΣ εαδ πΪθπ. ΠδΫ ‘ΟΚ’ ΰδα ι εδθά βθ αθααά β β εαθαζδυθ. (6) Ό αθ κ υθ κθδ ησμ πθ εαθαζδυθ Ϋξ δ κζκεζβλπγ έ, ηπκλ έ θα ι εδθά θα παλαεκζκυγ έ βζ κπ δεΪ πλκΰλΪηηα α.

Αθ δη υπδ β ίζαίυθ

Πλσίζβηα Πδγαθκέ ζσΰκδ θΫλΰ δ μ

θ έξθ δ δεσθα

θ έθαδ κ λ τηα υθ Ϋ κ λ τηα

Σκ πζάε λκ power θ έθαδ κ on Ϊζ κ power κ on

Η κγσθβ έξθ δ ‘No Signal’

Σκ εαζυ δκ βζ σλα βμ θ έθαδ υθ ηΫθκ

υθ Ϋ κ εαζυ δκ ε λαέαμ

Σκ εαζυ δκ ε λαέαμ έθαδ ξαζα ηΫθκ ζΫΰι κ εαζυ δκ ε λαέαμ εαδ δμ υθ Ϋ δμ

Όξδ άξκμ απσ α βξ έα

Υπλέμ ά ζαθγα ηΫθβ τθ β η α εαζυ δα SCART/HDMI

υθ Ϋ α εαζυ δα π Ϊ

Σκ πλσΰλαηηα έθαδ λα δκφπθδεσ ΠδΫ κ πζάε λκ <TV/Radio> ΰδα η Ϊία β ζ δ κυλΰέα βζ σλα βμ

Σκ βζ ξ δλδ άλδκ

θ αθ απκελέθ αδ

Η ηπα αλέα έθαδ ιαθ ζβηΫθβ ζζΪι ηπα αλέα

Σκ βζ ξ δλδ άλδκ θ ίζΫπ δ ά θ έθαδ αλε Ϊ εκθ Ϊ κ Ϋε β

Πλκ αλησ β γΫ β κυ βζ ξ δλδ βλέκυ εαδ πζβ δΪ β υ ε υά

Η δεσθα ξΪθ αδ Σκ άηα έθαδ πκζτ α τθαηκ ζΫΰι κ εαζυ δκ βμ ε λαέαμ εαδ δμ υθ Ϋ δμ, ξλβ δηκπκδά κ η λβ ά

πκδσ β αμήδ ξτκμ άηα κμ σππμ π λδΰλΪφβε αθπ Ϋλπ

Ο εα α ε υα άμ δα βλ έ κ δεαέπηα θα η αίΪζζ δ β δαλλτγηδ β, ξθδεΫμ ά Ϊζζ μ παλαηΫ λκυμ ξπλέμ πλκβΰκτη θβ δ κπκέβ β.

Page 22: T2 516 Manual

GR

ΚΑΡ Α ΕΓΓ Η Η

ι ια ός α ιθ ός (serial number): ................................................................................... TV STAR

ιά ια ύησης: 24 ή ς,

Η ο η ία ώ ησης: ......................................................... φ α ί α α ασ ή α ος

Ο ο α ώ ο ά η: ...............................................

Ο ός-Α ιθ ός ................................................................

ό η - Κ ........................................................................

η έφω ο ......................................................................

ASTRA SERVICE AE

Μα ίνο Αν ύ α 88

14121 Η ά ειο Α ι ής Τη . 210-6860 000

Fax. 210/6800 110

Ο ΟΙ Η Η ΨΗΦΙΑΚΟ Κ Η TV STAR

1. Ο Ψ φ α Δ TV STAR π απα α π π α αφ , α υ

α α π α α α υ .

2. Η α α 2 α απ α α .

3. Κα α , π α α α α α α α α ,

π υ απα α α π υ .

4. Ό π υ α α υ α α α Astra Service. Οπ π

αφ π α απ α α α π υ , π α π .

5. Θα π π α π π πα α α α, υ υ α υ α α

α α φ α α α υ α α π α

υ α . Σ π π , π υ υπ , π π α α

υ α α .

6. Γ α α α υ π π α α φ α απ α α α α υ α απ

πα α α π , α π π π α α υ υ υ . Απα α

α α α α αφ υ α α υ π .

7. Η αυ π π , π υ υ υ α πα υπ φ α

αφ απ α . Δ α π α π , π υ υ π απ υπ α , υ

α α α απ π α υ υ απ Astra Service, .

8. Η αυ α π φ α , π υ α α α πα α .

9. Ο , π υ αφ αφ υ υ υ α α α α α α α π .

10. Σ π π αυ α π απ α α α απ

υ υ .

Page 23: T2 516 Manual

RO

SCURT MANUAL DE UTILIZARE

Acesta este un scurt manual de utilizare pentru prima instalare, vă rugăm să consultaţi site-ul web www.tvstar.eu pentru manualul complet

Instrucţiuni de siguranţă importante Citi iăacesteăinstruc iuni. 1. P stra iăacesteăinstruc iuni. 2. ine iăcontădeătoateăavertiz rile. 3. Urma iătoateăacesteăinstruc iuni. 4. Nuăutiliza iăacestăaparatălâng ăap . 5. Cur a i-lădoarăcuăoălavet ăuscat . 6. Nuă îlă instala iă lâng ă nicioă surs ă deă înc lzireă precumă radiatoarele,ă înregistratoareleă deă c ldur ,ă cuptoareleă sauă alteă

aparateă(incluzândăamplificatoare)ăcareăproducăc ldur . 7. Utiliza iă acestă produsă doară deă laă tipulă surseiă deă alimentareă indicată peă et ichet .ă Dac ă nuă sunte iă sigură deă tipulă deă

alimentareălaăcareăesteăconectat ăcasaădumneavoastr ,ăconsulta iăcompaniaădumneavoastr ălocal ădeăelectricitate.ăDeconecta iăunitateaădeălaăre eauaădeăalimentareăînainteădeăoriceăopera ieădeăîntre inereăsauăinstala re.

8. Proteja iăcablulădeăalimentareăîmpotrivaădistrugeriiăşiăaăsuprasolicit rii. 9. Utiliza iădoarăataşamentele/accesoriileăspecificateădeăproduc tor. 10. Deconecta iăaparatulăînătimpulăfurtunilorăcuădesc rc riăelectriceăsauădac ăesteăneutilizatăpentruăoăperioad ă lung ădeă

timp. 11. Repara iileăseăfacădoarădeăc treăpersonalădeăreparareăcalificat.ăRepara iaăesteănecesar ăatunciăcândăaparatulăaă fostă

deterioratăînăoriceăfel,ăincluzândădistrugereaăcabluluiăsauăaăfişeiădeăalimentare,ădac ăunitateaăaăfostăexpus ălaălichideăsauăumezeal , aăfostăsc patăsauănuăaăfostămanevratăcorect.

12. Nuăîmpiedica iăfluxulădeăaerăînăunitateăprinăblocareaăfantelorădeăventilare. 13. Trebuieăacordat ăaten ieăaspectelorălegateădeămediulăînconjur torăînăceeaăceăpriveşteăeliminareaăbateriei. 14. Utiliza iăacest aparat într-un climat moderat. 15. AVERTIZARE:ă Pentruă aă reduceă risculă deă incendiuă sauă deă şocă electric,ă nuă expune iă acestă aparată laă ploaieă sauă

umezeal . 16. AVERTIZARE:ăBateriileănuăvorăfiăexpuseălaăc ldur ăexcesiv ,ăcumăarăfiăexpunereaădirect ălaăluminaăsoarelui, foc etc.

Acestăsimbolăindic ăfaptulăc ăînăaceast ăunitateăexist ătensiuniăpericuloaseăceăreprezint ăunăriscădeăşocăelectric. Acestăsimbolăindic ăfaptulăc ăaceast ăunitateăesteăînso it ădeăoădocumenta ieăcareăincludeăinstruc iuniăimportanteădeăutilizare şiădeăîntre inere. Acestă simbolă indic ă faptulă c ă înă acestă aparată esteă încorporat ă oă dubl ă izola ieă întreă tensiuneaă periculoas ă aă re eleiă deăalimentareăşiăpieseleăaccesibileăutilizatorului. Cândăîlărepara i,ăutiliza iădoarăpieseădeăschimbăidentice. Acestăsimbolădeăpeăprodusăsauădinăinstruc iuniăindic ăfaptulăc ăechipamentulădumneavoastr ăelectricăşiăelectronicătrebuieă eliminată laă finalulă durateiă deă via ,ă separată deă deşeurileă dumneavoastr ă casnice.ă Exist ă sistemeă deăcolectare separate pentru reciclare. Pentruă maiă multeă informa ii,ă v ă rug mă s ă v ă adresa iă autorit iiă localeă sauă comerciantuluiă deă laă careă a iăachizi ionatăacestăprodus.

Panou frontal şi posterior Panou frontal 1. Senzor IR 2. Indicator cu LED 3. USB Panou posterior 1. RF IN: Aceast ă priz ă esteă pentruă conectareaă uneiă

antene externe 2. HDMI: Ieşireă audioă şiă videoă deă înalt ă defini ieă utilizat ă

pentru conectarea unui dispozitiv HDMI 3. SCART : Aceast ăpriz ăesteăpentruătelevizoruluiădvs.

Page 24: T2 516 Manual

Telecomandă

1. ACTIVARE/DEZACTIVARE SUNET: Pentru navigare în interiorul meniurilor.

2. FAV:ă Afişeaz ă listaă cuă canaleleă dumneavoastr ă preferate.ă Ap sa iă dinănou pentruăaăaccesaăcelelalteălisteădeăpreferin e.

3. SUBTITLE:ăAfişeaz ăop iunileădeăsubtitrareă (disponibilitatea depinde de canal)

4. <0>-<9>: Taste numerice. 5. MENIU:ăAfişa iămeniulăprincipalăpeăecranulăTVăşiăap sa iădinănouăpentruă

aăieşiădinămeniulăprincipal. 6. OK: Pentru a confirmaă setareaă curent ă sauă pentruă aă afişaă toateă

programeleăînămodulăf r ămeniu. 7. EPG:ăAfişeaz ăghidulădeăprogrameăelectronic. 8. PAGE+/PAGE-: Pentru a naviga în interiorul meniurilor. 9. VOL-/VOL+: Pentruăaăm ri/sc dea volumul. 10. ÎNAPOI/ÎNAINTE:ăDerulareărapid ăînapoi/derulareărapid ăînainte. 11. ANTERIOR/URM TOR:ăOmitereăînapoi/Derulareărapid ăînainte. 12. REDARE 13. PAUZ 14. REC:ăButonulădeăînregistrareă(Op ional) 15. TIMESHIFT:ăDac ăunitateaăareăataşatăunădispozitivăUSB,ătreceăînămodulă

Timeshiftă(Programareătemporal ).ă(Op ional). 16. ZOOM:ăM reşteăimaginea. 17. ASPECT:ăComuta iă4:3/16:9. 18. ALIMENTARE:ă ă Activa iă sauă dezactiva iă modulă deă aşteptareă ală

receptorului. 19. TTX:ăComuta iăpeăTeletext,ă înăcazulă înăcareăcanalulăcurentăareăaceast ă

op iune,ăşiăutiliza iătastaăEXITă(IEŞIRE)ăpentru aăieşiădinăTeletext. 20. INFO:ăAfişeaz ăinforma iiădespreăcanalulăcurent. 21. RECALL:ăÎntoarcereăc treăcanaleleăvizualizateăanterior. 22. LIST: Lista canalelor. 23. EXIT:ăUtiliza iăaceast ătast ăpentruăaăieşiădinămeniulăcurent. 24. :ăAp sa iăpentruăaămişcaăcursorul. 25. GOTO:ăSelecta iătimpul. 26. CH-/CH+: Tastele de schimbare a programului. 27. LANG:ăSchimba iălimbaăaudioăşiăcanalulăstânga/dreaptaă(disponibilitateaă

depinde de canal). 28. STOP 29. REPEAT:ăRepet ăredarea. 30. TV/RADIO:ăComuta iăîntreămodurileăRadioădigitalăşiăDVB-T. 31. TIMER: Acces la temporizator. 32. V-FORMAT:ăComuta iăHDMIă720Păşiă1080i

Instalarea bateriilor Îndep rta iăcapaculăbaterieiădinăspateleătelecomenziiăşiăpune iă2ăbateriiăAAAăînăinteriorulăcompartimentului. Asigura i-v ăc ăpolaritateaăbateriilorăseăpotriveşteăcuăpolaritateaămarcat ăînăinteriorulăcomportamentului. 1.ăDeschide iăcapacul 2.ăInstala iăbateriile 3.ăÎnchide iăcapaculă Utilizarea telecomenzii Pentruăaăutilizaătelecomanda,ăîndrepta i-oăspreădecodorulădigital.ăTelecomandaăareăoăraz ădeăpân ălaă5-6 metri de la decodorălaăunăunghiădeăpân ălaă60ădeăgrade.

Lumina soarelui sau lumina foarte puternică scade sensibilitatea telecomenzii.

Page 25: T2 516 Manual

Conectarea la un televizor Pentruă oă conexiuneă deă baz ă deă laădecodorulă dvs.ă laă televizor,ă utiliza iăconexiunea SCART. Pentruăoăconexiuneădeăceaămaiăbun ăcalitateă utiliza iă oă conexiuneă HDMIădirect ,ăconsulta iăimaginea Prima instalare Dup ăceăauăfostărealizateătoateăconexiunileăînămodăcorespunz tor,ădeschide iătelevizorulăşiăasigura i-v ăc ăunitateaăesteăconectat ă laă sursaă deă alimentareă principal .ă Ap sa iă butonulă deă alimentareă pentruă aă porniă unitatea.ă Dac ă utiliza iăunitatea pentru primaă dat ă sauă a iă resetată unitateaă laă valorileă impliciteă dină fabric ,ă meniulă ghiduluiă deă instalareă vaăap reaăpeăecranulătelevizorului.ăSelecta iăAlimentareăanten ă„pornit “ădac ăutiliza iăantenaăactiv .ă (1)ă [OSDă Language]ă (Limbaă OSD)ă ap sa iă tastaă DREAPTA/STÂNGA pentruăaăselectaăoălimb .ă (2)ă [Province/Area]ă (Provincia/Regiunea)ă ap sa iă tastaăDREAPTA/STÂNGAăpentruăaăselectaăprovincia/regiuneaăînăcareălocui i.ă (3)ă [Antennaă Power]ă (Alimentareă anten )ă ap sa iă tastaăDREAPTA/STÂNGA pentru a selecta pornirea sau oprireaăaliment rii. (4)ă[ChannelăNo.]ă(Nr.ăcanal)ăap sa iătastaăDREAPTA/STÂNGAăpentruăaăselectaă ună canal.ă Pentruă selectareaă canalului,ă g si iă peă careă canală seătransmiteăsemnalulădigitalăalătelevizoruluiăînăzonaăînăcareălocui i. (5)ăAsigura i-v ăc ă „baraădeăcalitate“ăaăsemnaluluiăşiă „baraădeăputere a semnalului“ăsuntăpesteă70%. Ap sa iă„OK“ăpentruăaăîncepeăc utareaăcanalului. (6)ăDup ăceăs-aăacordatăcanalul,ăpute iăîncepeăvizionareaăprogramelorădeăteleviziune. Depanare

Problemă Cauze posibile Cum trebuie să acţionaţi

Nicio imagine Sursaădeăalimentareănuăesteăconectat ă Conecta iăsursaădeăalimentare Comutatorul sursei de alimentare nu este peăpozi iaădeschis

Comuta iăsursaădeăalimentareăpeăpozi iaădeschis

Ecranulăarat ă„F r ăsemnal”

Cablul aerian nu este conectat Conecta iăcablulăaerian Cablul aerian este defect Verifica iăcablulăaerianăşiăconexiunile

Niciun sunet de la box

Nuă exist ă nicioă conexiuneă sauă exist ă oăconexiuneă greşit ă cuă cablurileăSCART/HDMI

Conecta iăcorectăcablurile

Acest program este un program radio Ap sa iă tastaă ŢTV/Radio>ă pentruă aă accesaămodul TV

Telecomanda nu

r spundeălaăcomenzi

Bateriaăesteăepuizat Schimba iăbateria Telecomandaănuăesteăorientat ăspreăsauănuăeste suficient de aproape de STB.

Ajusta iă pozi iaă telecomenziiă şiă mişca i-o mai aproape de unitate

Imaginea se întrerupe

Semnalul este prea slab Verifica iă cablulă aeriană şiă conexiunile,ă utiliza iădispozitivulă deă m surareă aă calit ii/puteriiăsemnalului,ădup ăcumăseădescrieămaiăsus

Produc torulăîşiărezerv ădreptulădeăaăschimbaăconfigura ia,ăparametriiătehniciăşiăoriceăal iăparametriiăf r ăoăînştiin areăprealabil .

Page 26: T2 516 Manual

RO

FIŞĂ DE GARAN IE

Vă ulţu i ă aţi a hiziţio at produsul TV STAR. Vă rugă să o pletaţi detaliile de a hiziţie şi să preze taţi a eastă fişă pentru orice lucrare de service. Nume model

Data a hiziţiei

Nu ăr IMEI

Şta pilă/se ătură distribuitor

Gara ţia este ala ilă doar da ă data a hiziţiei, eti heta IMEI şi se ătura/şta pila distri uitorului su t preze te î totalitate pe a eastă fişă. VSP DATARO S.R.L. Lăpuşului, A Baia Mare; Jude ul Mara ureş România Nu ăr de telefo + 0 2 2 22 046

Site web: www.tvstar.eu

I for a ii despre ce trele de ser ice locale: http:// .t star.eu/co tacts/

Perioada şi ter e ii gara ţiei: 1. TV STAR Co u i atio s I . este de a ord să ofere: (1) servicii gratuite de î treţi ere pe tru produsele origi ale TV STAR â dute lie ţilor, ex luzâ d a esoriile origi ale, pe tru o perioadă de

douăze i şi patru de lu i î epâ d u data de a hiziţie a produsului origi al; şi ser i ii gratuite de î treţi ere pe tru a esoriile originale ale produselor TV STAR - i lusi î ăr ătoare de aterii, aterii şi ăşti - pentru o

perioadă de şase 6 lu i î epâ d u data de a hiziţie a a esoriilor origi ale. Ser i iile gratuite de î treţi ere e ţio ate ai sus î sea ă ser i ii pe tru defe ţiu ile produselor şi a esoriilor origi ale TV STAR u ite

î o ti uare „Produs e ” apărute î o diţii or ale de utilizare. 2. Gara ţia e ţio ată ai sus u se apli ă î azul ur ătoarelor arti ole:

Deteriorarea prote ţiei produsului, are i lude ar asa di faţă, ar asa di spate şi deteriorarea o po e telor de orati e; şi (2) Întregul software oferit sau integrat în produsele originale TV STAR. 3. Se a păstra do ada a hiziţiei, iar lie ţii o or oferi pe tru a de o stra data de î epere a perioadei de gara ţie. Î azul î are u lie t

u poate fa e do ada a hiziţiei, perioada de gara ţie a fi o siderată a î epâ d de la data la are produsul a fost la sat di fa ri ă. 4. Î azul î are TV STAR repară sau î lo uieşte produsele, perioada de gara ţie pe tru produsele î lo uite a fi sau Perioada de gara ţie origi ală a produselor; sau

Trei lu i de la data reparaţiei sau î lo uirii, i difere t are di tre a estea este ai are. 5. Perioadele şi ter e ii gara ţiei pot aria î fu ţie de diferitele produse şi zo e de distri uţie. Ser i iile de reparaţie şi alte ser i ii oferite

după â zare su t asigurate doar î zo ele de u de produsele au fost a hiziţio ate i iţial. Excluderi di gara ie: Gara ţia u se a apli a da ă defe tul a fost auzat de u ul di ur ătoarele aspe te: 1. Da ă defe tul rezultă di utilizarea produsului î tr-u od diferit de el or al şi o iş uit, de ex. pri depăşirea spe ifi aţiilor sau

i stru ţiu ilor i i e de utilizare, sau defe tarea rezultată î ur a utilizării te siu ilor greşite. 2. Da ă u produs este deteriorat sau prezi tă pro le e de siste deoare e utilizatorul sau u fur izor de ser i ii eautorizat de TV STAR a

reparat, demontat sau ajustat produsul sau a modificat software-ul produsului. 3. Da ă la produs sau la ori e parte a a estuia se des operă fisuri, rugi ă, o leală, opsire, oroziu e, defor are sau o po e te lipsă. 4. Da ă la produs se des operă zgârieturi sau pete sau la ori e parte a suprafeţei sau prote ţiei produsului are ar putea fi ati să de ătre

utilizator atunci când produsul este utilizat normal. 5. Da ă există doar pu te oarte/lu i oase de pixeli pe LCD i lusi pu te , pe tru are u există gara ţie î eea e pri eşte

î lo uirea produsului şi repararea su gara ţie de ătre ser i e autorizat. „Pu te lu i oase” – pixelii ră â î o ti uare pu te lu i oase atu i â d e ra ul afişează suportul egru sau e ra i a ti ; „Pu te oarte” – pixelii ră â î o ti uare î tu e aţi sau u pu te egre, i difere t de starea e ra ului sau de afişajele de fu dal. 6. Da ă i for aţiile e esare pe tru deter i area gara ţiei de produs - u ar fi u ărul de serie al produsului, eti heta, u ărul IMEI,

auto ola tul are u poate fi î depărtat sau auto ola tul gara ţiei - au fost s ulse, odifi ate, deteriorate sau utate, sau da ă detaliile despre produs oferite pe fişa de gara ţie u se potri es u produsul.

7. Da ă deteriorarea apare î ur a u or dezastre aturale sau reate de o sau î ur a altor azuri de forţă ajoră. De reţi ut: 1. Vă rugă să ă asiguraţi ă aţi opiat sau sal at toate datele u ara ter perso al sau soft are-ul o ţi ut î produs î ai te de a tri ite

produsul pe tru reparaţie. Datele se pot deteriora sau pierde î ti pul pro eselor de diag osti are şi testare. TV STAR şi fur izorii autorizaţi de ser i ii ai o pa iei u oferă ser i ii de sal are şi u îşi or asu a răspu derea pe tru ori e pierdere sau deteriorare a datelor cu caracter personal sau a software-ului.

2. TV STAR u îşi asu ă i io răspu dere sau o ligaţie î afara elor oferite î a eastă fişă de gara ţie. 3. TV STAR îşi rezer ă dreptul de a re izui ori â d şi fără otifi are separată spe ifi aţiile produsului, fu ţiile, detaliile gara ţiei şi o ţi utul

serviciilor. 4. A eastă gara ţie este ala ilă doar da ă data de a hiziţie, eti heta IMEI şi se ătura/şta pila distri uitorului su t preze te î totalitate pe

a eastă fişă.

Page 27: T2 516 Manual

RS

KRATKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ovo je kratko Uputstvo za upotrebu za podešavanje uređaja prilikom prvog uključivanja, molimo vas posetite veb sajt www.tvstar.eu za preuzimanje opširnog Uputstva

Važna bezbednosna uputstva Pročitajte ova uputstva. 1. Čuvajte ova uputstva. 2. Obratite pažnju na sva upozorenja. 3. Pratite sva uputstva. 4. Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode. 5. Uređaj čistite samo suvom krpom. 6. Ne postavljajte uređaj u blizini izvora toplote kao što su radijatori, grejači, električni šporeti ili drugih

uređaja (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu. 7. Koristite uređaj isključivo sa tipom mrežnog napajanja koji je naveden na etiketi. Ako niste sigurni za tip

mreže na koju je uključen vaš dom pitajte vašu lokalnu električnu kompaniju. Isključite uređaj iz napajanja pre bilo kakve radnje za održavanje ili instalaciju .

8. Zaštite kabl za napajanje od oštećenja i opterećenja. 9. Koristite samo dodatke/pribor koje je odredio proizvođač. 10. Isključite uređaj iz napajanja tokom grmljavine ili ako ga nećete koristiti u dužem vremenskom periodu . 11. Sve popravke treba da obavlja kvalifikovani servisni personal. Popravka je potrebna u slučaju da se uređaj ošteti

na bilo koji način uključujući oštećenja kabla za napajanje ili utikača, ako je uređaj bio izložen vodi ili vlazi,ako je došlo do padanja uređaja ili ako uređaj ne funkcioniše pravilno.

12. Ne ometajte protok vazduha za hlađenje prekrivanjem otvora za hlađenje. 13. Obratite pažnju na zaštitu okoline prilikom odlaganja baterija. 14. Koristite uređaj u umerenim klimatskim uslovima. 15. UPOZORENJE: da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. 16. UPOZORENJE: Baterije ne treba da budu izložene visokim temperaturama kao na primer direktnom sunčanom

svetlu, vatri itd.

Ovaj simbol pokazuje da u unutrašnjosti uređaja postoji visoki napon i opasnost od strujnog udara. Ovaj simbol pokazuje korisniku prisustvo važnih uputstava za upotrebu i održavanje u uputstvu koje se dobija uz ovaj uređaj. Ovaj simbol pokazuje da uređaj sadrži dvostruku izolaciju između delova sa opasno visokim naponom i delova sa kojima korisnik dolazi u dodir. Prilikom popravke koristiti samo identične rezervne delove. Ovaj simbol na proizvodu ili u njegovom uputstvu označava da električnu ili elektronsku opremu treba nakon isticanja radnog veka odložiti odvojeno od kućnog otpada. Postoje posebna mesta za skupljanje i recikliranje. Za detaljnije informacije kontaktirajte lokalnu upravu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.a strana

Prednja strana 1. IR е з 2. LED indikator 3. USB

Zadnja strana 1. RF Ulaz: Priključak za povezivanje sa spoljnom

vazdušnom antenom 2. HDMI: Priključak High definition audio i video izlaza za

povezivanje sa HDMI uređajem 3. SCART: Priključak za povezivanje uređaja sa vašim TV

uređajem

Page 28: T2 516 Manual

Daljinski upravljač

1. MUTE:Kretanje unutar menija. 2. FAV: Pokazivanje liste omiljenih kanala. Ponovnim pritiskanjem

pokazuje ostale liste omiljenih funkcija. 3. SUBTITLE: Pokazivanje titlova (dostupnost zavisi od kanala). 4. <0>-<9>: Dugmad sa brojevima. 5. MENU: Pokazivanje glavnog menija na TV ekranu, i ponovnim

pritiskanjem zatvaranje menija. 6. OK: Potvrđivanje označene opcije ili pokazivanje svih programa van

menija. 7. EPG: Pokazivanje elektronskog programskog vodiča. 8. PAGE+/PAGE -: Promena stranica u menijima. 9. VOL-/ VOL+: Povećanje / smanjivanje nivoa zvuka.

10. REV/FWD: Brzo kretanje napred/nazad. 11. PREV/NEXT: Vraćanje na pretkodni/prelazak na sledeći fajl. 12. PLAY 13. PAUSE 14. REC: Dugme za snimanje. (Opciono) 15. TIME SHIFT: Ako u uređaju je uključen USB uređaj dugme aktivira

prelazak u Timeshift režim. (Opciono) 16. ZOOM: Uveličenje slike. 17. ASPECT:Izbor formata slike 4:3/16:9. 18. POWER: Uključivanje i isključivanje risivera u režimu Standby 19. TTX: Uključivanje teleteksta ako tekući kanal ima tu opciju, i koristi se

EXIT za izlaz iz Teleteksta. 20. INFO: Pokazivanje informacija o tekućem kanalu. 21. RECALL: Vraćanje na prethodni kanal. 22. LIST: Lista kanala. 23. EXIT; Izlaz iz tekućeg menija. 24. LEVO/DESNO I GORE/DOLE: Pomeranje kursora 25. GOTO: Izbor vremena. 26. CH-/CH+: Kretanje kroz kanale. 27. LANG: Promena Audio jezika i Levog/Desnog kanala (dostupnost

zavisi od kanala). 28. STOP 29. REPEAT: Ponavljanje reprodukcije. 30. TV/RADIO: Izbor između Digital Radio i DVB-T režima. 31. TIMER: Aktiviranje i podešavanje tajmera. 32. V-FORMAT: Izbor između formata HDMI 720P i 1080i.

Stavljanje baterija Izvadite poklopac na zadnjoj strani daljinskog upravljača i postavite dve AAA baterije u ležištu. Uverite se da polovi na baterijama odgovaraju oznakama polova na ležištu. 1 .Otvorite poklopac 2.Stavite baterije 3.Zatvorite poklopac Korišćenje daljinskog upravljača Da biste koristili daljinski upravljač uperite ga prema prednjoj strani Digital Set Top Box uređaja. Daljinski upravljač ima domet do 5-6 metara od Set Top Box uređaja i radni ugao do 60 stepeni.

Sunčana svetlost ili veoma jako svetlo može smanjiti osetljivost daljinskog upravljača

Page 29: T2 516 Manual

Povezivanje sa televizorom Za osnovno povezivanje vašeg Set Top Box uređaja sa televizorom, koristite povezivanje pomoću SCART. Za najkvalitetnije povezivanje koristite direktno HDMI povezivanje kao što je pokazano na slici.

Podešavanje prilikom prvog uključivanja Posle pravilnog povezivanja svih priključaka uključite vaš TV prijemnik i ubedite se da je uređaj uključen u električnu mrežu. Pritisnite dugme POWER za uključivanje uređaja. Ako koristite uređaj prvi put ili ste vratili uređaj na fabrička podešavanja meni vodiča za podešavanje pojaviće se na ekranu vašeg TV prijemnika. Izaberite Antenna Power ‘On’ ako koristite antenu tipa Active Antenna. (1) [OSD Language] pritisnite dugme DESNO/LEVO za izbor jezika menija (2) [Province/Area] pritisnite dugme DESNO/LEVO za izbor zemlje i regiona u kojima se nalazite. (3) [Antenna Power] pritisnite dugme DESNO/LEVO za uključivanje i isključivanje napajanja antene. (4) [Channel No.] pritisnite dugme DESNO/LEVO za izbor kanala. Za biranje kanala molimo vas saznajte koji kanali sa Digital TV signalom se emituju u oblasti u kojoj se nalazite. (5) Ubedite se da pokazivač kvaliteta signala ‘quality bar’ i pokazivač jačine signala “signal strength bar” pokazuju najmanje 70% i više. Pritisnite dugme ‘OK’ za popčetak pretraživanja kanala. (6) Kada pretraživanje kanala je završeno, možete započeti sa gledanjem TV programa.

Rešavanje problema

Problem Mogući uzrok Rešenje

Nema slike

Uređaj nije uključen u struju Uključite ga u struju

Prekidač za uključivanje nije u položaju “uključeno”

Postavite prekidač u položaju “uključeno”

Na ekranu se pokazuje “Nema

signala”

Antenski kabl nije uključen Uključite Antenski kabl

Antenski kabl je neispravan Proverite antenski kabl i spojeve

Nema zvuka iz zvučnika

SCART /HDMI kablovi nisu uključeni ili su nepravilno uključeni

Uključite kablove pravilno

Program je radio program Pritisnite dugme <TV/RADIO> za promenu rezima rada u TV mode

Daljinski upravljač

ne funkcioniše

Baterije su istrošene Zamenite baterije

Daljinski upravljač nije uperen ka uređaju ili je suviše daleko od STB uređaja

Prilagodite položaj Daljinskog upravljača i približite se uređaju

Slika je sa prekidima

Signal je suviše slab Proverite antenski kabl i spojeve, koristite uređaj za merenje kvaliteta/jačine signala kao što je opisano više

Proizvođač zadržava pravo promene konfiguracije, tehničkih ili bilo kojih drugih karakteristika bez prethodnog obaveštenja.

Page 30: T2 516 Manual

UA

І

. : www.tvstar.eu

.

1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. - , , ,

( ), . 7. , . , ,

є . 'є - .

8. . 9. / , . 10. є . 11. . є

, , , , є

. 12. . 13.

. 14. . 15. : Щ

, . 16. : ,

, , . ..

є , , є , .

є , є .

є ,

, . .

є,

. Є .

, , ' , .

ь

ь 1. І - 2. І - 3. USB-

ь 1. ІД : 'є є ь

ь . 2. ь HDMI:

ь HDMI.

3. 'є « » : 'є є ь .

Page 31: T2 516 Manual

Д

1. MUTE: Д . 2. FAV: є . ь

FAV , . 3. SUBTITLE: є (

). 4. <0>, <9>: . 5. MENU: є ,

є . 6. OK: Д ь

. 7. EPG: є . 8. PAGE +/PAGE -: Д . 9. VOL -/ VOL +: Д ь / . 10. REV/FАD: / . 11. PREV/NEБT: / . 12. PLAВ: . 13. PAUSE: . 14. REC: ( ь ). 15. TIMESHIFT: є USB- ,

є ь ( ь ). 16. ZOOM: ь . 17. ASPECT: 4:3/16:9. 18. POАER:

ь . 19. TTБ: , є

. Д (EXIT).

20. INFO: . 21. RECALL: , . 22. LIST: . 23. EБIT: . 24. ◄►▲▼: . 25. GOTO: .

26. CH - / CH + : . 27. LANG: / ( ). 28. STOP: . 29. REPEAT: . 30. TV/RADIO: Є ь

DVB-T. 31. TIMER: Д . 32. V-FORMAT: HDMI 720P 1080Т.

2 .

, , є , .

1. . 2. . 3. .

, , . є 5-6 60 .

ь ь

Page 32: T2 516 Manual

Підкл ченн до телевізору

,

'є " ".

HDMI, .

, ,

. , . є , '

. " " " ("AЧtОЧЧК PoаОr" "OЧ") .

(1) Д Ж (OSD LКЧРuКРО) / І (RIGHT / LEFT) .

(2) Д / Ж (ProЯТЧМО / ArОК) / І (RIGHT / LEFT) /

. (3) [ Ж (AЧtОЧЧК PoаОr)

/ І (RIGHT / LEFT), .

(4) Д ] (CСКЧЧОl No.) / І (RIGHT / LEFT) .

, , є .

(5) , « » « » 70%.

'OK' . (6) .

є

« є

»

є

є SCART / HDMI

є <TV / RКНТo>

є

є

, , / ,

є , .

Page 33: T2 516 Manual

AM

:

www.tvstar.eu :

.

1. Պ : 2. : 3. : 4. : 5. : 6. , , ,

, ( ), : 7. Օ : ,

, : man

: 8. Պ : 9. Օ / : 10. : 11.

: , , , , , :

: 12.

: 13. Օ 14. `

, :

15. ` , ,

:

, , :

,

:

, :

:

, : :

, :

1. IR 2. LCD 3. USB-

1. ՝

: 2. HDMI՝

HDMI : 3. "Scart» : .

Page 34: T2 516 Manual

1. MUTE՝ : 2. FAV՝ : FAV ,

: 3. SUBTITLE՝ (

): 4. <0>, <9>՝ : 5. MENU՝ ,

: 6. OK՝

: 7. EPG՝ . 8. PAGE + / PAGE -՝ : 9. VOL - / VOL + ՝ / . 10. REV / FWD՝ / . 11. PREV / NEXT՝ / . 12. PLAY՝ : 13. PAUSE՝ : 14. REC՝ ( ): 15. TIMESHIF՝ USB ,

( ): 16. ZOOM՝ : 17. ASPECT՝ 4: 3/16: 9 : 18. POWER՝

: 19. TTX՝ ,

: (EXIT) :

20. INFO՝ : 21. RECALL՝ : 22. LIST՝ : 23. EXIT՝ Օ ,

: 24. ◄► ▲ ▼՝ : 25. GOTO՝ : 26. CH - / CH +՝ : 27. LANG՝ / ( ): 28. STOP՝ : 29. REPEAT՝ : 30. TV / RADIO՝ DVB-T

: 31. TIMER՝ : 32. V-FORMAT՝ HDMI 720p 1080i :

AAA :

, :

1: 2. 3.

,

: 5-6 60 ::

Page 35: T2 516 Manual

«scart» :

HDMI

, :

,

: : ,

: " " "(" Antenna Power »« On "), :

(1) [ ] (OSD ) / (RIGHT/LEFT), : (2) [ / ] (Province/Area) / (RIGHT/LEFT) /

: (3) [ ] (Antenna Power) /

(RIGHT/LEFT) :

(4) [ ] (Channel No) / (RIGHT/LEFT) :

, , ,

: (5) , «

» « » 70% :

«OK» :

(6) :

Պ

« »

SCART /HDMI

- <TV/Radio>

,

Պ

,

, / ,

, :

Page 36: T2 516 Manual

GE

.

: www.tvstar.eu

:

.

. .

. .

. , , ,

( ) . , .

, , .

. .

/ . -

. .

, , , , .

. .

. :

, . : ,

, .

, ,

.

,

.

,

.

,

.

.

, ,

, .

1. IR

2. . . -

3. USB —

1. :

.

2.

HDMI:

HDMI

.

3. « »:

.

Page 37: T2 516 Manual

MUTE: FAV: . FAV

. SUBTITLE: (

). <0>, <9>: . OK:

. EPG: . PAGE +/PAGE -: . VOL -/ VOL +: . REV/FWD: / . PREV/NEXT: / . PLAY: . REC: ( ). TIMESHIFT: USB- ,

( ). ZOOM: . ASPECT: 4:3/16:9. POWER:

. TTX: , .

« » (EXIT). INFO: . RECALL: , . LIST: . EXIT: . ◄►▲▼: . GOTO: . CH - / CH + : . LANG: /

( ). STOP: . REPEAT: . TV/RADIO: DVB-T - . TIMER: . V-FORMAT: HDMI 720P 1080i.

2 ААА .

, .

1. . 2. . 3. .

. 5-6

60 .

.

Page 38: T2 516 Manual

« ».

HDMI,

.

,

,

. ,

.

« « » (“Antenna Power” “On“), .

(1) [ ] (OSD Language)

/ (RIGHT/LEFT) .

(2) [ / ] (Province/Area)

/ (RIGHT/LEFT) / . (3) [ ] (Antenna Power) / (RIGHT/LEFT)

. (4) [ ] (Channel No.) / (RIGHT/LEFT) .

, , , . (5) , « » « »

70 %. OK .

(6) .

«

»

SCART /HDMI

<TV/Radio>

.

.

.

« »

. , , / ,

.

,

.