T r o u g a o

of 12 /12
Mario Aichholzer, OŠ “Nadezda Petrović”, III1 Mentor: Dejan Kovačević

Embed Size (px)

Transcript of T r o u g a o

Page 1: T r o u g a o

Mario Aichholzer, OŠ “Nadezda Petrović”, III1Mentor: Dejan Kovačević

Page 2: T r o u g a o

T R O U G A OKad smo

učili mnogouglove, pomenuli

smo trouglove.

Da! To je figura koja

ima tri stranice i tri

ugla.

C

b a

cA B

Page 3: T r o u g a o

Stranice trougla AB, BC i CA jesu DUŽI koje čine zatvorenu izlomljenu liniju.

Tačke A, B i C jesu temena trougla.

Taj trougao sa temenima A, B i C obeležavamo ovako: ΔABC.

T R O U G A O

Δ ABC

Page 4: T r o u g a o

T R O U G A O1. Video/la si kako su obeležena temena i

stranice trougla ΔABC, pa obeleži na taj način temena i stranice trouglova ΔLMN i ΔPQR.

Page 5: T r o u g a o

T R O U G A O

C

<CAB

BA

Uglovi u trouglu

takođe se obeležavaju

pomoću temena.

Page 6: T r o u g a o

T R O U G A O2. Obeleži lukovima i ostale uglove na gore

nacrtanom trouglu ΔABC. Uglovi tog trougla jesu: <CAB, ____ I _____.

Kvadrat ima sve četiri stranice jednake. Da li postoji trougao sa

jednakim stranicama?

Page 7: T r o u g a o

T R O U G A OPostoji više vrsta trouglova. Neki imaju sve

tri stranice jednakih dužina. Njih nazivamo JEDNAKOSTRANIČNIM.Ako su u jednom trouglu dve stranice jednake

dužine, taj trougao nazivamo JEDNAKOKRAKIM.

JEDNAKOSTRANIČNI TROUGAO

JEDNAKOKRAKI TROUGAO

Page 8: T r o u g a o

T R O U G A O3. Oboj trouglove prema datom uputstvu.

JEDNAKOKRAKI TROUGAO

JEDNAKOSTRANIČNI TROUGAO

Page 9: T r o u g a o

T R O U G A OKako nazivamo trouglove čije su sve tri

stranice jednake dužine?Da li na ovoj slici na prethodnoj strani ima

takvih trouglova?Koliko ima takvih trouglova?Kojom bojom si obojio jednakostanične

trouglove?Koliko iznose dužine stranica nacrtanih

jednakostraničnih trouglova?

Page 10: T r o u g a o

T R O U G A O4. Ispod slika napiši odgovarajuće oznake

svih trouglova koje na njima možeš da uočiš.

A B

C

D

O

D C

A B

Δ ABC, Δ ABD i _______

__________________________________

Page 11: T r o u g a o

T R O U G A O5. Trouglove kojima je jedan od uglova prav,

oboj plavom bojom. Trouglove kojima je jedan od uglova tup, oboj žutom bojom.

Page 12: T r o u g a o