T £¼€±½ ¥€®‡µ  ¹½...

download T £¼€±½ ¥€®‡µ  ¹½ ‘€Œ ¤ Big Bang

of 39

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of T £¼€±½ ¥€®‡µ  ¹½...

 • 8/17/2019 Tο Σύμπαν Υπήρχε Πριν Από Το Big Bang

  1/39

  Πάνω από 70 χρόνια αφότου υποστήριξε ο Αϊνστάιν ότι το πιο

  ακατανόητο πράγμα για τον Κόσμο είναι ότι ήταν κατανοητό, το σχόλιό

  του ισχει ακόμα και σήμερα!

 • 8/17/2019 Tο Σύμπαν Υπήρχε Πριν Από Το Big Bang

  2/39

  "ο μοντ#λο του κυκλικο σμπαντο$ υπο%εικνει ότι ο Κόσμο$ πε&αίνει και ξαναγεννι#ται κά&ε #να τρισεκατομμριο χρόνια!

 • 8/17/2019 Tο Σύμπαν Υπήρχε Πριν Από Το Big Bang

  3/39

  ' &εωρία χορ%(ν ) η πιο μεγάλη &εωρητική πρόο%ο$ στην κοσμολογία από τότε που προτά&ηκε ο πλη&ωρισμό$ ) #χει

  φ#ρει μα*ί τη$ μια ν#α άπο+η του χ(ρου και του χρόνου! πιτυγχάνει το στόχο του Αϊνστάιν να φ#ρει τη -αρτητα κάτω από την κ-αντική ομπρ#λα, αλλά το κάνει με #να κόστο$! Προκειμ#νου να είμαστε σμφωνοι με την κ-αντομηχανική πρ#πει να *ήσουμε σε .0 /ή ακόμα και .. %ιαστάσει$1

 • 8/17/2019 Tο Σύμπαν Υπήρχε Πριν Από Το Big Bang

  4/39

  .! 2ια -ράνη με παράξενη

  φυσική, %ιαφορετική από τη %ική μα$, ορί*ει το #να άκρο τη$ 3η$

  %ιάσταση$!4! 5λλε$ -ράνε$ κινονται μ#σα στην 3η %ιάσταση!

  6! 2ια άλλη -ράνη προορισμ#νη να γίνει το σημερινό σμπαν μα$,

  ορί*ει το άλλο άκρο τη$ 3η$ %ιάσταση$! ! 8ταν μια η -ράνη κτυπά

  με %ναμη την %ική 9μα$9 -ράνη, τότε γεννάται το σμπαν στο οποίο *ομε!

 • 8/17/2019 Tο Σύμπαν Υπήρχε Πριν Από Το Big Bang

  5/39

  :το κυκλικό μοντ#λο η &εωρία)2 των υπερχορ%(ν επιτρ#πει να λά-ουμε σο-αρά υπό+η την πι&ανότητα η 2εγάλη ;κρηξη να μην είναι η αρχή του χρόνου! :την περιγραφή του κόσμου από τη

 • 8/17/2019 Tο Σύμπαν Υπήρχε Πριν Από Το Big Bang

  6/39

  "ο κυκλικό μοντ#λο συν%#ει αυτή την ι%#α /του Α#ναου Κόσμου με την παρξη τη$ σκοτεινή$ εν#ργεια$! :μφωνα με το ν#ο κοσμολογικό μοντ#λο, η 2εγάλη  ;κρηξη πυρο%οτή&ηκε από την αποσν&εση τη$ σκοτεινή$ εν#ργεια$ που προ>πήρχε του Big Bang! ' αποσν&εση τη$ σκοτεινή$ εν#ργεια$ είναι μία εντυπωσιακή %ια%ικασία, που μπορεί όχι μόνο να εξομαλνει και να επιπε%(σει το σμπαν /όπω$ εξηγείται και στο μοντ#λο του πλη&ωρισμο από την εν#ργεια ?@AAB ή @CDEFGHC, αλλά και να %ημιουργήσει τι$

  αναγκαίε$ %ιαφοροποιήσει$ πυκνότητα$ εξίσουαποτελεσματικά με την πλη&ωριστική %ια%ικασία! ΚατI αυτό τον τρόπο, το σμπαν που γεννι#ται από τη 2εγάλη  ;κρηξη είναι φυσιολογικά επίπε%ο και ομαλό! πιπλ#ον, επει%ή η %ια%ικασία αυτή συνεχί*εται και σήμερα στο γεμάτο σκοτεινή εν#ργεια σμπαν, μπορεί να επαναληφ&εί

  και στο μ#λλον! Από αυτ#$ τι$ -ασικ#$ υποσει$ προκπτει #να ν#ο κοσμολογικό μοντ#λο, σμφωνα με το οποίο η ιστορία του σμπαντο$ αποτελείται από τακτικά επαναλαμ-ανόμενε$ 2εγάλε$ κρήξει$!

 • 8/17/2019 Tο Σύμπαν Υπήρχε Πριν Από Το Big Bang

  7/39

  :το σμπαν που περιγράφει το κυκλικό μοντ#λο, οι γαλαξίε$, τα

  άστρα και η *ωή είχαν %ημιουργη&εί ξανά και ξανά, πολ προτο συμ-εί η τελευταία 2εγάλη ;κρηξη και &α συνεχίσουν να ανα%ημιουργονται σε κά&ε

  κκλο μ#χρι το απ(τερο μ#λλον! ' κοσμική εξ#λιξη είναι μια σειρά μετασχηματισμοί από το &ερμό στο +υχρό, το πυκνό στο αραιό και το ομοιόμορφο στο ανομοιογεν#$ και αντιστρόφω$, που συμ-αίνουν σε τακτικά χρονικά %ιαστήματα με %ιάρκεια κοντά στο . τρισ! χρόνια! J χ(ρο$ εξομαλνεται και επιπε%(νεται φυσιολογικά από μόνο$ του #πειτα από κά&ε κκλο σχηματισμο των γαλαξι(ν και

 • 8/17/2019 Tο Σύμπαν Υπήρχε Πριν Από Το Big Bang

  8/39

  .! ' 2εγάλη ;κρηξη

  Πριν περίπου 6!400 χρόνια ο φιλόσοφο$ Kήνων ο Κιτιε$ από την Κπρο, ι%ρυτή$ τη$ σχολή$ των :τωικ(ν, είχε %(σει μιαν αρκετά %ιαφορετική εξήγηση για την κοσμογονίαL MΚατά συγκεκριμ#να χρονικά %ιαστήματα το :μπαν ολόκληρο εκπυρ(νεται και ανασυντί&εται εκ ν#ουN!

  2ια ανακκλωση, %ηλα%ή, με εκπρωση! Από αυτή την ι%#α οι &εμελιωτ#$ τη$ &εωρία$ του

  ανακυκλομενου :μπαντο$-άφτισαν το ανασυσταν :μπαν MεκπυρωτικόN! :τη &εωρία του$ %ια-λ#πουν όντω$ μια α#ναη αλυσί%α αναγεννήσεων, όμοια με αυτήν

  που %ιαπίστωσε μα&ηματικάο OBPGQRFS, από σμπαντα που

 • 8/17/2019 Tο Σύμπαν Υπήρχε Πριν Από Το Big Bang

  9/39

  ίναι γνωστό πω$ στον κόσμο μα$, υπάρχουν σήμερα %ο κυρίαρχε$ &ρησκευτικ#$ ι%#ε$! :μφωνα με την πρ(τη, την χριστιανική πεποί&ηση /αλλά και

  την ιου%αϊκή, ο κόσμο$ είχε μια κα&ορισμ#νη αρχή! Αυτό αναφ#ρεται στην T#νεση, σμφωνα με την οποία ο κόσμο$ μα$ %ημιουργή&ηκε από #να κοσμικό αυγό, αλλά με την

 • 8/17/2019 Tο Σύμπαν Υπήρχε Πριν Από Το Big Bang

  10/39

   :την αρχή ήταν το "ίποτα /V@A WHGP@CA! Καν#να$ χ(ρο$, καμία λη ή εν#ργεια! Αλλά σμφωνα με την κ-αντική αρχή, ακόμη και το

  "ίποτα ήταν αστα$! "ο "ίποτα άρχισε να αποσυντί&εται %ηλ! άρχισε 9να -ρά*ει9 με %ισεκατομμρια μικροσκοπικ(ν φυσαλί%ων να %ιαμορφ(νονται και να επεκτείνονται γρήγορα! Κά&ε τ#τοια φυσαλί%α #γινε #να %ιαστελλόμενο σμπαν!

 • 8/17/2019 Tο Σύμπαν Υπήρχε Πριν Από Το Big Bang

  11/39

   8πω$ #χει πει και ο -ρα-ευμ#νο$ με το Xόμπελ Yυσική$ .Z7Z, [GQ\Q ]Q@C^QSA, 9μια σημαντική επίπτωση είναι ότι %εν υπήρξε μια αρχή! 8τι υπήρξαν ολο#να και περισσότερα τεράστια V@A VFCA, #τσι (στε το 9πολυ):μπαν9 να συνεχί*εται για πάντα ) κάποιο$ %εν ειναι απαραίτητο να

  καταπιαστεί με την ερ(τηση τουτι υπήρχε πριν από το V@A VFCA! "ο πολυ):μπαν ήταν απλ($ ε%( συν#χεια! Uιαπιστ(νω ότι αυτή είναι μια πολ ικανοποιητική εικόνα!9

  "α σμπαντα μπορον να -ρε&ον στην παρξη ω$ μια κ-αντική %ιακμανση του "ίποτα! /Αυτό γίνεται επει%ή η &ετική εν#ργεια που -ρίσκεται στην λη ισορροπεί #ναντι τη$

  αρνητική$ εν#ργεια$ τη$ -αρτητα$, #τσι η συνολική

 • 8/17/2019 Tο Σύμπαν Υπήρχε Πριν Από Το Big Bang

  12/39

  ΑφI ετ#ρου, ο ]Q@C^QSA &εωρεί ότι οι περισσότεροι από αυτο$ του$ παράλληλου$ κόσμου$ είναι

  πι&αν($ νεκροί! Tια να #χειστα&ερά μόρια _WO, το