Tεύχος : 1ο Απρίλιος 2011blogs.sch.gr/13dimevo/files/2010/10/tefxos_apriliou.pdf ·...

of 12 /12
Tεύχος : 1 ο Απρίλιος 2011 Τιμή : 2 ευρώ

Embed Size (px)

Transcript of Tεύχος : 1ο Απρίλιος 2011blogs.sch.gr/13dimevo/files/2010/10/tefxos_apriliou.pdf ·...

 • Tεύχος : 1ο Απρίλιος 2011

  Τιµή : 2 ευρώ

 • Σελίδα 2

  Η Μεσόγειος αυτή η θάλασσα βρίσκεται ανάµε-

  σα σε τρεις ηπείρους, είναι η πιο πλούσια σε ιστορία σε

  ιστορία θάλασσα του κόσµου. Στο πέρασµα των αιώ-

  νων, λαοί που έζησαν στα παράλιά της δηµιούργησαν

  µεγάλους πολιτισµούς. Εδώ, στην ασιατική ακτή της, οι

  Φοίνικες επινόησαν τη γραφή, πριν χιλιάδες χρόνια.

  Όµως τα µεγαλιθικά µνηµεία της Μάλτας, αυτής της

  µικρής κουκίδας γης µέσα στο πέλαγος, είναι ακόµα πα-

  λιότερα. Όπως πανάρχαιος είναι και ο πολιτισµός των

  Αιγυπτίων. Εδώ γεννήθηκαν µεγάλες αυτοκρατορίες του

  παρελθόντος : η Ρωµαϊκή, η Βυζαντινή, και η Οθωµανι-

  κή. Εδώ έζησαν οι Έλληνες φιλόσοφοι, οι Άραβες επι-

  στήµονες, οι καλλιτέχνες της Αναγέννησης.

  Κι ακόµα, η Μεσόγειος είναι το λί-

  κνο τριών µεγάλων θρησκειών

  ( χριστιανισµός, ισλαµισµός,

  ιουδαϊσµός ), που άντεξαν

  κι αντέχουν στο χρόνο.

  Συχνά λησµονού-

  µε ότι η θάλασσα

  δεν έχει ηλικία.

  Εκεί βρίσκεται η

  δύναµή της

  Η Μεσόγειος έχει δύο

  πύλες, τον Ελλήσποντο στα

  ανατολικά και τις Ηράκλει-

  ες Στήλες στα δυτικά. ∆εν

  µπορεί κανείς να πει ότι τη

  γνωρίζει στην εντέλεια, αν

  δεν εισχωρήσει σ’ αυτά τα

  δύο στενά

  « Στην Ανατολική Μεσό-

  γειο, υπερφορτωµένο δεξαµενό-

  πλοιο βυθίστηκε σε περιοχή κο-

  ντά σε θαλάσσιο πάρκο. Η πε-

  τρελαιοκηλίδα που σχηµατίστη-

  κε σε µεγάλη ακτίνα από τη πα-

  ραλία « µαύρισε » τη θάλασσα

  και αναστάτωσε τους κατοίκους

  των κοντινών περιοχών ».

  Από τα αρχαία χρόνια, η αλιεία έδινε τρο-

  φή στους ανθρώπους της Μεσογείου. Σή-

  µερα, όµως η υπεραλίευση από µεγάλους

  στόλους ψαράδικων µειώνει συνεχώς τα

  ψάρια. Μερικά αλιευτικά µηχανήµατα

  «γδέρνουν» το βυθό και τον καταστρέ-

  φουν. Υπάρχουν επίσης πυκνοπλεγµένα

  δίχτυα που δεν κάνουν εξαιρέσεις παγι-

  δεύοντας πολύ µικρά ψάρια που απειλού-

  νται µε εξαφάνιση. Ότι δεν µπορεί να που-

  ληθεί καταλήγει πάλι στη θάλασσα, συνή-

  θως όµως νεκρό. Υπάρχουν νόµοι που α-

  παγορεύουν τα µηχανήµατα και τα δίχτυα

  που καταστρέφουν τη ζωή στη θάλασσα

  αλλά δεν τηρούνται πάντα απ’ όλους.

  Έρευνα : Οι µαθητές και οι µαθήτριες του ∆2

 • Σελίδα 3

  Ο µαζικός τουρισµός

  µπορεί να φέρνει χρήµατα

  στους λαούς της Μεσογείου,

  αλλά καταστρέφει τη θάλασσα

  και τις παραλίες. Οι ακτές κα-

  τακλύζονται από κόσµο, ξενοδο-

  χεία, εστιατόρια και αυτοκίνητα. Η

  θαλάσσια ζωή υποφέρει από τα σκουπί-

  δια και τη µεγάλη κίνηση των πλοίων.

  Κάθε χρόνο 100 εκατοµµύρια τουρίστες

  απολαµβάνουν τις οµορφιές της Μεσο-

  γείου, εις βάρος όµως του περιβάλλο-

  ντος.

  Σε αντίθεση µε το µαζικό τουρι-

  σµό, ο οικοτουρισµός και οι ήπιες µορ-

  φές τουρισµού σέβονται τη φύση και δί-

  νουν την ευκαιρία στον επισκέπτη να

  γνωρίσει την ιστορία, τα έθιµα και το

  περιβάλλον του τόπου, ενώ και οι κάτοι-

  κοι επωφελούνται οικονοµικά.

  Πολλές φο-

  ρές τα πλοία που

  έρχονται στη Μεσό-

  γειο από ξένα µέρη

  µεταφέρουν στην καρί-

  να και στα αµπάρια οργανι-

  σµούς που δεν υπάρχουν στη θά-

  λασσά µας. Όσοι από αυτούς επιβιώσουν στο νέο περι-

  βάλλον αλλάζουν την ισορροπία του. Έτσι, διάφορα

  ζώα και φυτά της Μεσογείου χάνουν το σπίτι τους. Αυ-

  τό ονοµάζεται βιολογική ρύπανση. Μέχρι σήµερα

  έχουν εισαχθεί πάνω από 300 ξένοι οργανι-

  σµοί στη Μεσόγειο.

  Κάθε καλοκαίρι, 30000

  άτοµα διασχίζουν µε

  πλοία τα νερά της Σκά-

  ντολα της Κορσικής. Η

  τελευταία φορά που εί-

  δαµε τη φώκια Μοναχός

  στο πάρκο ήταν το 1980 «Ο ρυπαίνων πληρώνει»

  Αυτή είναι µια αρχή που διέ-

  πει πολλούς Νόµους εναντί-

  ον της ρύπανσης και σηµαί-

  νει ότι όποιος ρυπαίνει το

  περιβάλλον πρέπει να πλη-

  ρώνει τις καταστροφές του.

  Η αλλαγή του κλίµατος δεν επηρεά-

  ζει µόνο τη Μεσόγειο, αλλά και ολό-

  κληρο τον πλανήτη. Η αλλαγή αυτή

  εµφανίζεται µε ποικίλους τρόπους : αύ-

  ξηση της θερµοκρασίας της Γης και άνοδο

  της στάθµης της θάλασσας, πληµµύρες, θύελλες, ξηρασία και ερηµο-

  ποίηση. Συµβαίνει κυρίως γιατί σήµερα στην ατµόσφαιρα υπάρχει πε-

  ρισσότερο διοξείδιο του άνθρακα απ’ ότι πρέπει. Το αέριο αυτό, ενώ

  βρίσκεται στη φύση, όταν, συγκεντρώνεται σε µεγάλες ποσότητες έχει

  την ιδιότητα να αιχµαλωτίζει τη θερµότητα του ήλιου. Έτσι ανεβαίνει

  η θερµοκρασία της Γης.

  Οι µεγάλοι υπεύθυνοι

  για την αλλαγή του κλί-

  µατος είναι τα εργοστά-

  σια που παράγουν ενέρ-

  γεια καίγοντας κάρβου-

  νο, τα αυτοκίνητα, αλλά

  και οι πυρκαγιές.

  Μερικά από τα ζώα που

  φιλοξενεί η Μεσόγειος,

  όπως η πράσινη χελώνα

  και το κόκκινο κοράλλι,

  απειλούνται µε εξαφάνι-

  ση. Άλλα όπως η καρέτα

  και ορισµένοι αστερίες,

  είναι απειλούµενα.

 • Σελίδα 4

  Άρθρο της Μαρίας Μπουκλή ∆2

  Η ευρύτερη σηµασία της γραφής έχει γίνει αντικείµενο συζητήσεων. Ορισµένες θεωρίες που έχουν ασκή-

  σει επιρροή τη βλέπουν ως θεµελιώδη παράγοντα αλλαγής είτε στον τρόπο λειτουργίας µιας κοινωνίας

  είτε στη νοοτροπία των ανθρώπων. Οι Μινωίτες ήταν οι πρώτοι από τους κατοίκους της Ελλάδας που χρη-

  σιµοποίησαν τη γραφή. Για να γράψουν µια λέξη σχεδίαζαν εικόνες ζώων, φυτών, πλοίων και αγγείων. Η

  πρώτη αυτή γραφή λέγεται ιερογλυφική. Αυτό το αποδεικνύει η ανακάλυψη του δίσκου της Φαιστού.

  Μετά οι Μυκηναίοι ανακάλυψαν ένα άλλο είδος γραφής που ονοµάζεται « Γραµµική Β΄» Έγραφαν µε ένα

  µυτερό ξυλαράκι πάνω σε πλάκες φτιαγµένες από µαλακό πηλό. Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα έχει

  αλλάξει πολύ ο γραπτός λόγος. Από κει που γράφανε σε µαλακό πυλό τώρα γράφουνε σε ηλεκτρονικό

  υπολογιστή. Κανένας δεν θα αρνηθεί ότι ο γραπτός λόγος είναι σηµαντικός στον σύγχρονο κόσµο. Ο γρα-

  πτός λόγος αναπτύσσεται διαφορετικά σε κάθε κοινωνία και ταυτίζεται µε τον σύγχρονο πολιτισµό. Σήµε-

  ρα ο γραπτός λόγος εξισώνεται µε τον υψηλό πολιτισµό και η διάδοσή του θεωρείται ότι αντηχεί στην πο-

  λιτιστική δραστηριότητα. Με άλλα λόγια ο γραπτός λόγος εξισώνεται συνειδητά ή ασυνείδητα µε τον πο-

  λιτισµό. Όταν µια κοινωνία που έχει αναπτυγµένο πολιτισµό έχει και αναπτυγµένο τον γραπτό λόγο.

  της Σαββίνας Ταρπάνη ∆2

  Κι όµως, το χαρτί ανακυκλώνεται.

  Από παλιό χαρτί µπορείς να φτιάξεις καινούργιο!

  Τι θα χρειαστείς:

  ∗ Τρία φύλλα εφηµερίδας

  ∗ Μια ολόκληρη εφηµερίδα

  ∗ Ένα µπλέντερ

  ∗ Πέντε φλιτζάνια νερό

  ∗ Ένα µεγάλο τετράγωνο ταψί, τουλάχιστον 8 – 10 πόντους βαθύ

  ∗ Ένα κοµµάτι σήτα που να χωράει στο ταψί

  ∗ Ένα κύπελλο για µέτρηµα

  ∗ Ένα σανίδι στο µέγεθος της εφηµερίδας

  Τι θα κάνεις:

  ∗ Σκίσε σε κοµµατάκια τα τρία φύλλα της εφηµε-ρίδας

  ∗ Βάλε τα µέσα στο µπλέντερ

  ∗ Πρόσθεσε πέντε φλιτζάνια νερό

  ∗ Βάλε το µπλέντερ να δουλέψει λίγα λεπτά, ώσπου το χαρτί να γίνει πολτός

  ∗ Βάλε νερό στο ταψί, ώσπου να φτάσει 3 – 4 εκ. ύψος

  ∗ Γέµισε το κύπελλο µε το αλεσµένο χαρτί

  ∗ Βάλε τη σήτα µέσα στο ταψί

  ∗ Άδειασε το κύπελλο µε το αλεσµένο χαρτί πά-νω στη σήτα

  ∗ Ανακάτεψε το πολτό µε τα χέρια σου µέσα στο νερό

  ∗ Σήκωσε σιγά σιγά τη σήτα και άφησε να στραγγίξει καλά το νερό

  ∗ Άνοιξε την εφηµερίδα στη µέση

  ∗ Βάλε τη σήτα µε τον πολτό πάνω στην εφηµε-ρίδα

  ∗ Κλείσε την εφηµερίδα

  ∗ Αναποδογύρισε προσεχτικά την εφηµερίδα ώστε η σήτα να έρθει πάνω από τον πολτό

  ∗ Βάλε το σανίδι πάνω στην εφηµερίδα και πίεσε το για να απορροφηθεί και το υπόλοιπο νερό

  ∗ Άνοιξε την εφηµερίδα και βγάλε µε προσοχή τη σήτα

  ∗ Άφησε την εφηµερίδα ανοιχτή να στεγνώσει τουλάχιστον 24 ώρες

  ∗ Την άλλη µέρα αν είναι στεγνό ξεκόλλησέ το από την εφηµερίδα

  ∗ Τώρα µπορείς να το σιδερώσεις και να γράψεις ή να ζωγραφίσεις πάνω σε αυτό

 • Σελίδα 5

  Λευκός Πύργος

  του Βαγγέλη Αρκουτζίδη ∆2

  Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι ένας

  οχυρωµατικός πύργος του

  15ου αιώνα, ο οποίος

  χρησιµοποιήθηκε στη συ-

  νέχεια ως κατάλυµα

  φρουράς Γενίτσαρων και

  ως φυλακή θανατοποινι-

  τών. Είναι ένα από τα πιο

  γνωστά κτίσµατα —

  σύµβολα πόλεων στην Ελλάδα. Έχει 6 ορόφους,

  34 µέτρα ύψος και 70 µέτρα περίµετρο. Στην αρχή

  ονοµάζονταν Πύργος του Λέοντος, όπως αναφέρει

  τούρκικη επιγραφή του 1536 η οποία υπήρχε στην

  είσοδο του εξωτερικού περιβόλου. Από τον 17ο

  αιώνα και µετά ονοµάζονταν ανεπίσηµα φρούριο

  της Καλαµαριάς και Πύργος των Γενίτσαρων. Με-

  τά τη διάλυση του τάγµατος των Γενίτσαρων το

  1826 αποκτά το όνοµα πύργος του Αίµατος λόγω

  των σφαγών των Γενίτσαρων. Το όνοµα διατηρεί-

  ται και µετά το 1826 λόγω της λειτουργίας του

  φυλακή µελλοθανάτων και τόπο βασανιστηρίων.

  Το σύγχρονο όνοµά του το πήρε όταν ένας Εβραί-

  ος κατάδικος τον ασβέστωνε µε αντάλλαγµα την

  ελευθερία του το 1821.

  Πύργος της Πίζας γιατί γέρνει;

  του Θοδωρή Κουιµτζή ∆2

  Ο Πύργος αυτός έχει ύψος 58 µέτρα από τα θεµέλια και

  55 µέτρα από τη βάση. Το

  συνολικό του βάρος είναι

  14453 τόνοι. Επί 800 χρόνια,

  το καµπαναριό του καθεδρι-

  κού ναού της Πίζας, που

  στέκονταν σε µια εύθραυστη

  ισορροπία φλερτάροντας µε

  τους νόµους της βαρύτητας,

  είχε δηµιουργήσει µεγάλο

  θαυµασµό αλλά και πολλές

  απορίες. Μήπως είχε σχεδια-

  στεί να γέρνει; Αρχικά λένε πως το σχέδιο ξεκίνησε από

  τον αρχιτέκτονα Bonanna Pisano. Νεότερες έρευνες

  λένε πως δηµιουργός του είναι ο Diotisalvi. Ο Πύργος

  άρχισε να χτίζεται το 1063 και το πιθανότερο είναι ότι

  χρησιµοποιήθηκε σαν ένα είδος φάρου αλλά και ως πα-

  ρατηρητήριο. Ο οχταώροφος Πύργος άρχισε να γέρνει

  όταν οι εργάτες σήκωσαν τον τρίτο όροφο, περίπου 5

  χρόνια µετά την έναρξη των εργασιών Η αιτία ήταν η

  σύσταση του εδάφους, που δεν άντεχε τέτοια βαριά οι-

  κοδοµήµατα. Στη συνέχεια εντόπισαν πως ο Πύργος όχι

  απλά έγερνε αλλά και περιστρέφονταν. Γι’ αυτό τοπο-

  θέτησαν στη βόρεια πλευρά αντίβαρο 600 τόνων. Το

  1995 ο Πύργος υποχώρησε και χρειάστηκε πάρα πολλές

  εργασίες ώστε να σωθεί.

  του Παναγιώτη Γεωργιάδη ∆2 συνέντευξη από τον αστυνοµικό Κο Γεωργιάδη Χρήστο

  - Ποια είναι η αστυνόµευση της περιοχής µου στο δήµο Ευόσµου;

  - Στο δήµο Ευόσµου και κυρίως στη περιοχή της Νέας Πολιτείας όπου µένεις εσύ Παναγιώτη η ανοικοδό-µηση είναι πολύ µεγάλη και αυτό συνεπάγεται µε την αύξηση του πληθυσµού και την αύξηση της εγκλη-µατικότητας. Γι’ αυτό χρειάζεται αρκετά µεγάλος αριθµός αστυνοµικών ως προς τη φύλαξή του κι όταν λέµε φύλαξη εννοούµε συχνή πεζή περιπολία αστυνοµικών, καθώς και εποχούµενη ώστε να γίνεται αισθη-τή η παρουσία της αστυνοµίας στους δρόµους της περιοχής σου.

  - Αυτό αρκεί;

  - Όχι. Γι’ αυτό το τελευταίο διάστηµα έχει ιδρυθεί µια καινούρια οµάδα δίκυκλης αστυνόµευσης η οµάδα « ∆Ι. ΑΣ. ».

  - Έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες αυτή η οµάδα;

  - Αυτή η οµάδα έχει το πλεονέκτηµα της άµεσης επέµβασης σε οποιοδήποτε σηµείο της πόλης και στη δι-κή σου περιοχή Παναγιώτη κυκλοφορούν δύο δίκυκλα µε τέσσερις αστυνοµικούς. Έτσι µπορούν να επέµ-βουν πολύ γρήγορα σε κάθε έκνοµη πράξη και να προσφέρουν τη πολύτιµη βοήθεια τους στους πολίτες της περιοχής σου. Γι’ αυτό και τα αποτελέσµατα αυτής της οµάδας είναι πολύ θετικά κι έτσι έχει µειωθεί κατά πολύ η εγκληµατικότητα της περιοχής σου. ( κλοπές — διαρρήξεις — ναρκωτικά ).

 • Σελίδα 6

  Άρθρο του Παύλου Παπαευγενιάδη ∆2

  Γιατί υπάρχει βία σε αθλητικούς αγώνες;

  Η βία είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο, µέσα από το

  οποίο ο κάθε οπαδός εκφράζει τα προσωπικά του

  συναισθήµατα απέναντι στη πολιτεία και στη κοινω-

  νία. Συναντάται σε οµαδικά αθλήµατα όπου οι παί-

  κτες έρχονται σε επαφή µεταξύ τους π.χ. ποδόσφαι-

  ρο, ράγκµπι, µπάσκετ κ. ά. Προβλήµατα φτώχειας,

  δυσκολίας απόκτησης βασικών καταναλωτικών α-

  γαθών, άτοµα χωρίς αξίες, κλέφτες, απατεώνες, συν-

  θέτουν την οµάδα των ανθρώπων που δηµιουργούν

  βίαιες και επιθετικές ενέργειες. Κι αυτό γιατί οι κοι-

  νωνικές συνθήκες τους γεµίζουν µε άγχος φόβο, α-

  πελπισία, απόγνωση, επιθετικότητα και θέλουν µ’

  αυτόν τον τρόπο εκδικηθούν την κοινωνία στην ο-

  ποία ζουν. Ένας άλλος λόγος που υπάρχει βία στα

  γήπεδα είναι ο τρόπος που παρουσιάζουν τα ΜΜΕ

  την εικόνα των γηπέδων και τα αυστηρά µέτρα της

  αστυνοµίας τα οποία προκαλούν τους οπαδούς. Ο

  αθλητισµός πέρα από την ψυχαγωγία και θωράκιση

  της υγείας διακινεί πολλά οικονοµικά προβλήµατα.

  Οι παράγοντες µιας οµάδας που έχουν επενδύσει

  χρήµατα περιµένουν κέρδη. Χρησιµοποιούν οπα-

  δούς για να ασκούν ψυχολογική πίεση στους διαιτη-

  τές και στους αντιπάλους.

  Καραγιαννάκου Βιργινία, ∆2

  Γιώργος Κωτούλας , Αλίκη Σαλτσίδου ∆2

  Ένα βακτήριο σκότωσε τον Μέγα Αλέξανδρο

  Τα αίτια του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάν-

  δρου φέρνει στο προσκήνιο τα αποτέλεσµα

  έρευνας µιας οµάδας επιστηµόνων. Σύµφωνα

  µ’ αυτή ένα αρκετά τοξικό βακτήριο το οποίο

  υπήρχε σε αφθονία στο ποτάµι της Στυγός

  µπορεί να ήταν το δηλητήριο που νίκησε τον

  µεγάλο στρατηλάτη. Η µελέτη αναφέρει ότι η

  τοξικότητα του ποταµού οφείλεται στο µικρό-

  βιο calicheamicin. Να θυµίσουµε ότι στην

  Αρχαία Ελληνική µυθολογία, το ποτάµι της

  Στυγός ήταν η πύλη του κάτω κόσµου. Μάλι-

  στα σύµφωνα µε τον Ησίοδο εάν οι θεοί πα-

  τούσαν τους όρκους τους, ο ∆ίας τους ανά-

  γκαζε να πιούν νερό από το ποτάµι µε αποτέ-

  λεσµα να µην µπορούν να µιλήσουν, να µην

  µπορούν να κουνηθούν και να µην µπορούν

  να αναπνεύσουν για ένα χρόνο.

  Άρθρο της Ιωάννας Μακρή ∆2

  • να σβήνουµε τα φώτα, όταν δεν τα χρεια-

  ζόµαστε. Επίσης, µπορούµε να αντικαταστή-

  σουµε τους παλιούς λαµπτήρες µε νέους οι-

  κονοµικούς, οι οποίοι έχουν µεγαλύτερη

  διάρκεια ζωής, µεγαλύτερη απόδοση και πα-

  ράλληλα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.

  • όταν δε βλέπουµε τηλεόραση και όταν

  δεν ακούµε µουσική, µπορούµε να κλείνουµε

  τελείως τις συσκευές και όχι να τις αφήνουµε

  στην αναµονή. Το ψυγείο θα πρέπει να βρί-

  σκεται µακριά από το φούρνο, το παράθυρο ή

  το καλοριφέρ, γιατί διαφορετικά θα κατανα-

  λώνει ακόµη περισσότερη ενέργεια

  • µια από τις συσκευές που καταναλώνει

  ιδιαίτερα πολύ ενέργεια είναι ο θερµοσίφω-

  νας, γι' αυτό δε θα πρέπει να τον ξεχνάµε πο-

  λύ ώρα ανοιχτό. Επιπλέον θα ήταν καλό να

  τοποθετούµε ηλιακούς θερµοσίφωνες.

  • ένας καλός τρόπος για να µειώσουµε την

  κατανάλωση ενέργειας είναι να βελτιώσουµε

  τη µόνωση του σπιτιού µας ώστε να ζεσταίνε-

  ται ευκολότερα και να µην υπάρχει µεγάλη

  απώλεια θερµότητας.

 • Σελίδα 7

  Άρθρο της Σοφίας Πατσαλά ∆2

  Όλη τη γνώση µε ένα κλικ µεταφέρει στις σχολι-

  κές αίθουσες το υπουργείο παιδείας, για την ψη-

  φιακή διάσταση του νέου σχολείου. Τι σηµαίνει,

  όµως, για την καθηµερινότητα των µαθητών µέ-

  σα στις τάξεις; Ο τρόπος διδασκαλίας αλλάζει

  αρχικά από την Β΄ Γυµνασίου, µε την προµήθεια

  συστηµάτων διαδραστικής διδασκαλίας ( διαδρα-

  στικοί πίνακες, data – projectors). Στη συνεχεία,

  θα εφαρµοστεί σε όλες τις τάξεις του γυµνασίου,

  και στην ΣΤ΄ ∆ηµοτικού σε 1190 γυµνάσια και

  5200 δηµοτικά. Ακόµη, τα 800 ολοήµερα δηµοτι-

  κά και γυµνάσια θα εφοδιαστούν µε ένα φορητό

  εργαστήριο Η/Υ και 400 σχολεία αποµακρυσµέ-

  νων περιοχών µε έναν Η/Υ. Η µεγάλη επανάστα-

  ση έρχεται µε τη µετατροπή όλων των βιβλίων σε

  ψηφιακή µορφή (e-books) και εµπλουτισµό τους

  µε πρόσθετο υλικό (video, φωτογραφί-

  ες ,ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια). Πολύτιµος

  «σύµµαχος» των µαθητών θα είναι η δηµόσια

  ψηφιακή πλατφόρµα λογισµικών, η οποία έχει

  δοκιµαστική λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύ-

  θυνση http://digitalschool.ypaideias.gr/.

  Οι µαθητές θα έχουν πρόσβαση στην σχολική

  ύλη από το σπίτι, αλλά και οι γονείς, για να ενη-

  µερώνονται για την πρόοδο του παιδιού τους,

  παράλληλα ο εκπαιδευτικός αποκτά εργαλείο που

  αναβαθµίζει την καθηµερινή διδασκαλία. Το κά-

  θε σχολείο θα έχει την δική του ιστοσελίδα, στην

  οποία θα αναρτώνται οι αποφάσεις και οι δράσεις

  του. Η ψηφιακή επανάσταση έχει ήδη ξεκινήσει

  και µε ενθουσιασµό υποδέχτηκαν τις νέες µεθό-

  δους διδασκαλίας οι µαθητές.

  Άρθρο της Σοφίας Πατσαλά ∆2

  Πριν από πολλά χρόνια σ’ ένα από τα πιο

  όµορφα σηµεία της αγγλικής εξοχής ιδρύθηκε

  ένα σχολείο διαφορετικό από τα άλλα.

  Το Summerhill δηµιούργηµα του σπουδαίου Σκο-

  τσέζου δασκάλου Alexander Neil, άνοιξε τις πόρ-

  τες του το 1921 και υπήρξε το πιο διάσηµο

  «ελεύθερο» σχολείο στον κόσµο. Στο Σάµερχιλ η

  παρακολούθηση των µαθηµάτων δεν είναι υπο-

  χρεωτική. Εργασίες εκτός µαθήµατος, βαθµοί και

  εξετάσεις δεν υπάρχουν. Οι απαραίτητες διατά-

  ξεις και οι κανονισµοί για την ασφάλεια και την

  υγεία των µαθητών καθώς και η ρύθµιση της κοι-

  νοτικής ζωής δεν εκδίδονται από µια αρχή, ένα

  συµβούλιο δασκάλων ή έναν διευθυντή, αλλά

  συζητιούνται δηµοκρατικά, ψηφίζονται, καταρ-

  γούνται και τροποποιούνται στις γενικές σχολι-

  κές συνελεύσεις που γίνονται κάθε βδοµάδα µε

  τη συµµετοχή όλων των µαθητών και του προσω-

  πικού του σχολείου. Ναι το Σάµερχιλ συνεχίζει

  και ακολουθεί µέχρι σήµερα τις εκπαιδευτικές

  του Alexander Neil. « Το παιδί είναι από τη φύση

  του καλό », έλεγε ο ιδρυτής και διευθυντής επί

  σειρά ετών του σχολείου που σαν φιλοδοξία του

  είχε τη δηµιουργία ενός χώρου όπου τα παιδιά

  µπορούν να ανακαλύπτουν τον εαυτό τους. Ο Νιλ

  δεν ενδιαφέρθηκε να κάνει τα παιδιά προσαρµό-

  σιµα στην κρατούσα κοινωνική τάξη πραγµάτων,

  αλλά ενδιαφέρθηκε να τα κάνει ευτυχισµένους

  ανθρώπους που στη δική τους κλίµακα αξιών

  πρώτη θέση κατέχει η καλοσύνη.

 • Σελίδα 8

  της Μαρίας ∆ριντσούδη ∆2 συνέντευξη από µια ελιά

  - Που µεγαλώνεις ελιά;

  - Ζω και µεγαλώνω στους ελαιώνες που υπάρχουν σ’ όλη την Ελλάδα

  - Περιέγραψε µου τον κορµό και τον καρπό σου

  - Ο κορµός µου είναι χοντρός και έχει ύψος περίπου 1,70 µ. και ο καρπός µου στην αρχή είναι πράσινος και κατά την ωρίµανση γίνεται µαύρος.

  - Τι χρώµα έχουν τα φύλλα σου;

  - Τα φύλλα µου έχουν πράσινο χρώµα και διατηρούνται όλο το έτος.

  του Τάσου Καµπούρογλου ∆2 συνέντευξη από µια καρυδιά

  - Πόσων χρονών είσαι και πόσα χρόνια ζεις;

  - Είµαι 40 χρονών και ζω πολλά χρόνια.

  - Τι καρπούς βγάζεις και πότε τους βγάζεις;

  - Βγάζω καρύδια το καλοκαίρι.

  - Με τι τρέφεσαι;

  - Τρέφοµαι µε το νερό της βροχής µε το φως του ήλιου και τα διάφορα συστατικά που παίρνω από το έδαφος µε τις µακριές µου ρίζες.

  - Κρυώνεις το χειµώνα;

  - Η αλήθεια είναι ότι κρυώνω, αλλά είµαι γερό δέντρο και αντέχω.

  - Τι προσφέρεις στους ανθρώπους;

  - Στους ανθρώπους προσφέρω τους καρπούς µου οξυγόνο, τον ίσκιο µου και ξύλα.

  του Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη ∆2 συνέντευξη από µια κρανιά

  - Αγαπητή κρανιά που µεγάλωσες;

  - Εδώ στη πλαγιά του βουνού µαζί µε τις φίλες µου.

  - Πως είναι ο κορµός και πως ο καρπός σου;

  - Ο κορµός µου είναι στενός και σκληρός γι’ αυτό δε χρησιµοποιείται για έπιπλα παρά µόνο για γκλίτσες. Ο καρπός µου βγαίνει τον Αύγουστο, είναι µικρός, κατακόκκινος και έχει γεύση ξινή. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη παρα-σκευή χυµού, ποτού, µαρµελάδας και γλυκού.

  - Περιέγραψε µου τα φύλλα σου;

  - Τα φύλλα µου είναι µικρά και στενά και έχουν χρώµα ανοιχτό πράσινο.

  της Χρυσοβαλάντου Γκαβούνου ∆2 συνέντευξη από µια συκιά

  - Που µεγάλωσες;

  - ∆εν έχω συγκεκριµένο µέρος, µεγαλώνω σ’ όλα τα µέρη της Ελλάδας.

  - Πως είναι ο κορµός και ο καρπός σου;

  - Ο κορµός µου είναι κοντός λείος µε πολλά κλαδιά και ο καρπός µου είναι ζουµερός γλυκός µε λίγα σποράκια.

  - Περιέγραψε µου τα φύλλα σου

  - Τα φύλλα µου έχουν χρώµα έντονο πράσινο και είναι πλατιά και µεγάλα - Τι σκέφτεσαι και τι νιώθεις για τους άλλους ανθρώπους και τ’ άλλα δέντρα;

  - Εγώ ζω µόνη µου και δεν έχω ανάγκη τους ανθρώπους να µε φροντίζουν. Αντιθέτως το καλοκαίρι τους χαρίζω τον ίσκιο µου και τον καρπό µου τα σύκα µε τα οποία µπορούν να φτιάξουν γλυκό του κουταλιού. Τρώγονται και σκέ-τα. Τ’ άλλα δέντρα τα συµπαθώ, αλλά πολύ σπάνια µπορώ να έχω κάποιο δίπλα µου. Συνήθως ζω µόνη µου.

 • Σελίδα 9

  Μάνθος Ψαθάς, Παπαγιαννίδης Αλέξανδρος,

  Παπαγιαννίδου Σοφία ∆2

  Οδυσσέας Ελύτης

  Ο Οδυσσέας

  Ε λ ύ τ η ς

  (1911 -

  1996), φιλο-

  λογικό ψευ-

  δώνυµο του

  Ο δ υ σ σ έ α

  Αλεπουδέλη

  του Παναγιώτη ήταν ένας από τους σηµαντικότε-

  ρους Έλληνες ποιητές, µέλος της λογοτεχνικής

  γενιάς του ’30. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της

  Κρήτης. Οι γονείς του κατάγονταν από τη Λέ-

  σβο. Σπούδασε Νοµικές επιστήµες στην Αθήνα

  και Φιλολογία στο Παρίσι. Πολέµησε στην Αλ-

  βανία εναντίον των Ιταλών. Τα πρώτα του δηµο-

  σιεύµατα τα έκαµε στο περιοδικό « Νέα Γράµµα-

  τα » το 1935. ∆ιακρίθηκε το 1960 µε το Κρατικό

  Βραβείο Ποίησης και το 1979 µε το Βραβείο Νό-

  µπελ Λογοτεχνίας. Γνωστός για τα ποιητικά του

  έργα όπως : Άξιον Εστί, Ήλιος ο πρώτος, Προσα-

  νατολισµοί, ο Ήλιος ο Ηλιάτορας, ο Ζωγράφος

  Θεόφιλος κ. ά. Θεωρείται ένας από τους ανανεω-

  τές της ελληνικής ποίησης. Πολλά του ποιήµατα

  µελοποιήθηκαν, ενώ συλλογές του έχουν µετα-

  φραστεί µέχρι σήµερα σε πολλές ξένες γλώσσες.

  Το έργο του περιλαµβάνει ακόµα µεταφράσεις

  ποιητικών και θεατρικών έργων. Υπήρξε µέλος

  της ∆ιεθνούς Ένωσης Κριτικών έργων Τέχνης

  και της Ευρωπαϊκής εταιρείας Κριτικής.

  Κωνσταντίνα Γραµµάδα ∆2

  Χριστίνα Χαραλαµπίδου ∆2

  Αντώνης

  Σαµαρά-

  κης —

  UNICEF

  Ο Αντώ-

  νης Σαµα-

  ρ ά κ η ς

  γεννήθη-

  κε στην Αθήνα το 1919. Σπούδασε Νοµικά στο

  Πανεπιστήµιο της Αθήνας. Με µεγάλη κοινω-

  νική ∆ράση υπήρξε από τους δηµοφιλέστερους

  Έλληνες τόσο ως συγγραφέας όσο και ως ε-

  νεργός πολίτης. Για είκοσι χρόνια πρόσφερε

  ανεκτίµητη βοήθεια στην UNICEF. Το 1984

  ήταν επικεφαλής της ελληνικής εκστρατείας

  ενάντια στο λιµό στην Αιθιοπία όπου ταξίδεψε

  δύο φορές και έγραψε τα κείµενα της ταινίας

  του Παντελή Βούλγαρη « Αιθιοπία : Οδοιπορι-

  κό θανάτου και οδοιπορικό ζωής » που γύρισε

  για τη UNICEF η ΕΡΤ. Με την ακούραστη

  προσφορά του βοήθησε να αναγνωριστεί η

  UNICEF στη συνείδηση του κόσµου ως ένας

  αποτελεσµατικός και αξιόπιστος οργανισµός

  που αγωνίζεται σκληρά για τα παιδιά. Το 1989

  ανακηρύχθηκε από τη UNICEF πρώτος

  Έλληνας πρεσβευτής της καλής θέλησης για τα

  παιδιά του κόσµου, τίτλο που τίµησε επάξια

  µέχρι το τέλος της ζωής του µε την αφοσίωση

  και ανιδιοτελή του προσφορά.

  Θέλω να υπάρχουν φανάρια µε ήχο για να µπορούν οι τυφλοί να περνούν τους δρόµους µε ασφάλεια. ( Χρυσοβαλάντου ). ∆ε θέλω σκουπίδια µέσα στους δρόµους και στα πεζοδρόµια ( Ιωάννα Σαµαρά ). Θέλω στη γειτονιά µου να υπάρχουν περισσότεροι κάδοι ανακύκλωσης, Θέλω όλα τα παιδιά να έχουν οι-κολογική συνείδηση ( Πέτρος ). Θέλω µεγαλύτερα πεζοδρόµια και περισσότερες διαβάσεις ( Παύλος ). Θέλω περισσότερα σχολεία, Θέλω οι άνθρωποι να µετακινούνται µε λεωφορεία (Σοφία Παπαγιαννίδου). Θέλω περισσότερα φανάρια δε θέλω ο αέρας να είναι µολυσµένος ( Ιωάννα Μακρή ). Θέλω να υπάρχουν σ’ όλα τα πεζοδρόµια και τα λεωφορεία ειδικές ράµπες για ΑΜΕΑ ( Χριστίνα ). Θέλω περισσότερο πρά-σινο, θέλω περισσότερα παρκινγκ, θέλω περισσότερα πάρκα ( Αλέξανδρος Παπαγιαννίδης ). ∆ε θέλω παρκαρισµένα αυτοκίνητα στα πεζοδρόµια, θέλω οι οδηγοί να τηρούν τον Κ. Ο. Κ. ( Παναγιώτης Γεωργιάδης ). Θέλω τα σχολεία να λειτουργούν λιγότερες ώρες, δε θέλω να υπάρχει βία

  στα γήπεδα, δε θέλω να υπάρχουν κλέφτες στη πόλη µου ( Θοδωρής ).

 • Σελίδα 10

  Άµποτες ο δάσκαλος διδάχος

  Κι ο διδάχος δάσκαλος

  του ευ διδάσκειν κα ευ ποιείν

  Και είπε ο ποιητής:

  Να χαράξουµε στα βιβλία της διδαχής

  ∆ωρικά – βραχύλογα

  Το κοινωνικό χρέος του πολίτη

  Και την πεµπτουσία του Συντάγµατος.

  Να χαράξουµε την αρετή

  στου διδάσκοντος την έδρα

  Στα έδρανα της σπουδής.

  Να χαράξουµε την αρετή

  έσωθε και έξωθε του πολιτικού

  και του πολίτη.

  Να χαράξουµε την αρετή

  στο ζυγό της Θέµιδας

  στο σκληρόκαρδο ΚΑΤΗΓΟΡΩ

  Ο Γ. Κουτσοχέρας ήταν ποιητής, νοµι-

  κός, πολιτικός και πάνω απ’ όλα ένας αγωνι-

  στής της παγκόσµιας ειρήνης. Γεννήθηκε στη

  Ζήρια του ∆ήµου Ερινεού του Ν. Αχαΐας το

  1904 και πέθανε στην Αθήνα το 1994. Με το

  πολύπλευρο και πολυσήµαντο έργο του κάλυψε

  σχεδόν το σύνολο του πολυτάραχου 20ου αιώ-

  να. Σπούδασε Νοµικά στην Αθήνα και συνέχισε

  τις σπουδές του στο Παρίσι : Ανώτατα Νοµικά,

  Οικονοµικά και Φιλοσοφία, Κοινωνιολογία και

  Θέατρο στη Σορβόννη.

  Ο ποιητής Κουτσοχέρας συγκαταλέγε-

  ται στους αξιολογότερους νεοτερικούς ποιη-

  τές. Η ποίηση του, πολυφωνική και πολυδιά-

  στατη, µε έντονο λυρισµό, ευαισθησία, διακρί-

  νεται επίσης και για την έντονη δυναµικότητα

  και αποφασιστικότητά της. ∆ηµοσιεύτηκαν 25

  ποιητικές συλλογές του και τα περισσότερα

  ποιήµατά του µεταφράστηκαν σε πολλές γλώσ-

  σες. Στο αρχείο του υπάρχουν ακόµα πολλά

  αδηµοσίευτα ποιήµατα του. Ο Γ. Κουτσοχέρας

  τιµήθηκε µε πολλά ελληνικά και διεθνή βρα-

  βεία ( GRAND PRIX D’ Europe 1985 ).

  Κοσµοπολίτης και ελληνολάτρης διακρίθηκε από νωρίς και στον πολιτικό στίβο. Έλαβε

  ενεργό µέρος στους κοινωνικούς και δηµοκρατικούς αγώνες, στην εθνική αντίσταση, στον αγώ-

  να της Κύπρου, στον αντιδικτατορικό αγώνα και σε ειρηνιστικά κινήµατα.

  Ως πολιτικός και βουλευτής ( 1964 - 67,1974 - 85 ) υπήρξε ο εµπνευστής καινοτό-

  µων αλλαγών : κοινωνική ασφάλιση, γυναικεία ψήφος και πλήθος αγώνων για τον άνθρωπο και

  για µια κοινωνία του Λυρισµού και Ευαισθησίας. Βαθυστόχαστος διανοητής ίδρυσε το Κέντρο

  του Πολίτη του Κόσµου και την παγκόσµια κίνηση Food For All ( Τροφή για Όλους ). Πορεύτη-

  κε ενεργά τον πολυτάραχο 20ο αιώνα γονιµοποιώντας µε τόλµη και ιδεολογική πνοή ό,τι άγγιξε

  στο διάβα του. Λάτρης του αρχαίας ελληνικής γλώσσας, του « λόγου » σαν φορέα διαχρονικών

  αξιών, κτήµα ες αεί της ανθρωπότητας και βροντοφωνούσε : «Για την επαναφορά της γλώσσας

  µας στις πραγµατικές της ρίζες, τις ίδιες ρίζες της απέριττης, άτονης αρχαιοελληνικής γρα-

  φής»

 • Σελίδα 11

  Ο Γ. Κουτσοχέρας, υπήρξε λάτρης της δηµοτικής µας γλώσσας, δηµιούργηµα του ίδιου

  χαρισµατικού ελληνικού λαού που καταφέρνει να επιβιώνει στην ίδια προγονική γη, κάνοντας

  αισθητή την παρουσία του επί χιλιάδες χρόνια. Συχνά, αναφερόµενος στην έµφυτη δηµιουργική

  πνοή της ∆ηµοτικής, έφερνε σαν παράδειγµα τα δηµοτικά µας τραγούδια, επικαλούµενος και τη

  µαρτυρία του Γκαίτε που τα θεωρούσε ως γλωσσικά θαύµατα. Ακολουθώντας το παράδειγµα

  παλαιότερων και σύγχρονών του λογίων, δηµοτικιστών αλλά και καθαρολόγων, εισηγήθηκε µε

  σθένος και πάθος την καθιέρωση της ∆ηµοτικής και την τονική µεταρρύθµιση, και τελικά οι

  προσπάθειές του καρποφόρησαν η µεταρρύθµιση έγινε δεκτή και από την πολιτεία το 1982.

  Ο Κουτσοχέρας ήταν ένας οραµατιστής, ένας ιδεολόγος. Οι ποιητικές του συνθέσεις,

  είναι εµπνευσµένες όλες από τους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες, τα λαϊκά οράµατα και τις

  αξίες της ανθρώπινης ζωής. Όσο για τους πολιτικούς του αγώνες, είναι κι αυτοί γνήσιοι πνευ-

  µατικοί αγώνες. Το πολιτικό του αξίωµα δεν το χρησιµοποίησε παρά µόνο για ν’ ακουστεί η φω-

  νή του και να υπηρετήσει το κοινωνικό και εθνικό συµφέρον. Συµµετείχε σε Επιτροπές, σε Ευ-

  ρωπαϊκά Συµβούλια, σε διεθνείς συσκέψεις.

  Άλλοτε µειλίχιος και πράος, όπως ταιριάζει στον ποιητή κι άλλοτε δριµύς και αυστηρός,

  όπως αρµόζει στον αγωνιστή, εκφράζει ένα αλλιώτικο ύφος και ήθος και προβάλλει έναν νέο

  τύπο ανθρώπου, του ανθρώπου της κοινωνικής ευαισθησίας και της ανθρωπιστικής παιδείας.

  Κι όλα αυτά είχαν έναν κοινό σηµείο εκκίνησης : την αγάπη για τον άνθρωπο. Έλεγε ο ίδιος ο

  ποιητής σε µια τιµητική γι’ αυτόν εκδήλωση της ΕΦΑ Αιγίου : « Επορεύτηκα » κι εγώ το δρόµο

  της Κολχίδας µ’ όνειρο και προσδοκίες. Και θα πορεύοµαι ακόµα όχι βέβαια για το χρυσόµαλλο

  δέρας, αλλά από µια βαθύτατη πίστη προς τον άνθρωπο ». Αυτός ο ανθρωπιστικός λόγος του,

  λόγος οικείος και εσωτερικός προς τις λαϊκές συνειδήσεις, είναι έκδηλος στις εκπαιδευτικές

  του θέσεις και λειτούργησε ως εργαλείο υπέρβασης κι απαλλαγής της νοοτροπίας της νεοελλη-

  νική ς κοινωνίας από τις προλήψεις και τα κακά του παρελθόντος.

  Ο Γ. Κουτσοχέρας, µε τον πολιτικό του λόγο, µε τις πρωτοβουλίες του, µε τις παρεµβά-

  σεις του τόσο σε εθνικό κοινοβουλευτικό επίπεδο όσο και σε διεθνές διπλωµατικό επίπεδο, συ-

  νέβαλε στη διαµόρφωση του γλωσσικού αυτονόητου « Όλοι οι Έλληνες να γράφουµε επιτέλους

  όπως µιλάµε να έχουµε µια γλώσσα ». Και δεν υπάρχει τίποτα πιο κρίσιµο πιο σηµαντικό από το

  αυτονόητο, αυτό. Γιατί είναι αυτό, που εγκαθιστά στις νοοτροπίες της κοινωνίας, των Ελλήνων

  πολιτών εκείνα τα στερεότυπα που τελικά συγκροτούν το σύστηµα αξιών και άρα το σύστηµα

  συνοχής της Ελληνικής κοινωνίας, που µεριµνά για την ακεραιό-

  τητά της και τη συλλογική της αξιοπρέπειας, όχι µόνο στο οικονο-

  µικό ή θεσµοθετηµένο κοινωνικό πεδίο αλλά και στο πολιτιστικό

  που είναι ο κύριος διαµορφωτής της ταυτότητάς της.

 • Υπεύθυνος ηλεκτρονικής επεξεργασίας & δηµιουργικού : Χρήστος Μανώλης

  Το να έχει κάποιος αληθινούς φίλους, είναι µεγάλη υπόθεση, Πότε όµως µια φιλία είναι αληθινή και πότε είναι απλά

  και µόνο µια παρέα, που σήµερα είναι και αύριο δεν είναι; Σε µια αληθινή φιλία, βρίσκοµαι µαζί µε τον άλλον

  άνθρωπο για να µοιραστούµε την ίδια τη ζωή, τις χαρές και τις λύπες της. Ο αληθινός φίλος είναι συνοδοιπόρος µου

  όχι µόνο στις εύκολες και ευχάριστες στιγµές αλλά επίσης και στις αναπόφευκτες περιόδους θλίψης και δυσκολίας.

  Σε µια γνήσια φιλία υπάρχει ο αµοιβαίος σεβασµός, ώστε να υπάρχει ώρα και χρόνος για να εκφραστούν όλοι. Ο

  καλύτερος φίλος είναι αυτός που δε φοβάται να µας πει την αλήθεια, αν πιστεύει ότι σε κάτι έχουµε παρεκτραπεί.

  Είναι όµως παράλληλα έτοιµος να σεβαστεί τις επιλογές µας, έστω και αν διαφωνεί χωρίς να φύγει από το πλευρό

  µας. Του Παύλου Παπαευγενιάδη ∆2