SYFX1PON1HI Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ε Κ Ε Ρ Μ

15
ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ ‘Ο νόμος τής αιτιότητας στη φυσική D. D. DAYTON Σύγχρονη μουσική τών Η.Π.Λ. ΑΑ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Λύο απολογίες ένός πολέμου (ΧΧΟΛΙΟ ΧΤΟΝ «ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ») Γ. ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ Ή μουσική υπόκρουση στήν αρχαία τραγωδία Γ. ΜΑΡΗ ’Επί άνωτάτου έπιπέδου G. MARTIN ‘Η πλατωνική θεωρία γιά τόν αριθμό καί ή έρμηνεία της άπό τόν ’Αριστοτέλη Β. I. ΦΙΛΙΑ ΟΙ διανοούμενοι καί τό πρόβλημα τών ήγεσιών-Β' ΕΠΟΧΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ = ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ SYFX1PON1HI Ε Κ Ε Ρ Μ P. TEILHARD DE CHARDIN ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ TON PIERRE BURNEY ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ Η ΤΕΧΝΗ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Transcript of SYFX1PON1HI Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ε Κ Ε Ρ Μ

Page 1: SYFX1PON1HI Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ε Κ Ε Ρ Μ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

Κατερίνα ΚοτέλχικωφΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ

Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ

‘Ο νόμος τής αιτιότητας στη φυσική

D. D. DAYTON

Σύγχρονη μουσική τών Η.Π.Λ.

ΑΑ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Λύο απολογίες ένός πολέμου(ΧΧΟΛΙΟ ΧΤΟΝ «ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ»)

Γ. ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ

Ή μουσική υπόκρουση στήν αρχαία τραγωδία

Γ. ΜΑΡΗ

’Επί άνωτάτου έπιπέδου

G. MARTIN

‘Η πλατωνική θεωρία γιά τόν αριθμό καί ή έρμηνεία της άπό τόν ’Αριστοτέλη

Β. I. ΦΙΛΙΑ

ΟΙ διανοούμενοι καί τό πρόβλημα τών ήγεσιών-Β'

ΕΠΟΧΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ = ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

SYFX1PON1HI Ε Κ Ε Ρ Μ

P. TEILHARD DE CHARDIN

ΕΙΣΗΓΗΣΗΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ TON PIERRE BURNEY

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α

ΣΧΟ ΛΙΑ

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜ ΑΝΙΑ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Η ΤΕΧΝ Η

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΑ Β ΙΒ ΛΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ

Η ΤΕΧΝ Η ΚΑΙ Η Ε Π ΙΣΤΗ Μ Η ΣΤΟΝ

ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Page 2: SYFX1PON1HI Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ε Κ Ε Ρ Μ

Τό

άνδρικό

pret - a - porter

τοϋ

PIERRE CARDINPARIS

t% »

%

· , # !.V

άποκλειστικώς ε ίςτάΜ Ε Γ Α Λ Α Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α

O c tΟΔΟΣ * ΣΤΑΔΙΟΥ 33 -35 - ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΟΡΦΕΥΣ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ: Ν. & Α. ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΙΜΗ ΔΡΧ. 20

Page 3: SYFX1PON1HI Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ε Κ Ε Ρ Μ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1965, 2 8

Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς : ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ

Σ ύ μ β ο υ λ ο ι : ΓΙΟΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΙΟΡΓΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ Κ. ΣΚΑΛΙΟΡΑΣ Λ. Β. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ X. Δ. ΑΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

D. D. DAYTON

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Γ. ΣΙΣΙΛΙΑΝΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΗ

GOTTFRIED MARTIN

Β. I. ΦΙΛΙΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΤΕΛΝΙΚΩΦ (’Επιμέλεια της

έκδοσης: Ε. Ν. ΠΛΑΤΗ)

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥ­ΣΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ Η.Π.Α. ΔΥΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ

(Σχόλιο στόν «Άγαμέμνονα»)

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡ­ΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

ΕΠΙ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (Διήγημα)

Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠ’ ΤΟΝ ΑΡΙ­ΣΤΟΤΕΛΗ

ΟΙ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΤΩΝ ΗΓΕΣΙΩΝ - Β'

12

20

26

32

36

42

49

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α

Σ Χ Ο Λ Ι Α 57Η ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ - ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Π Ο Τ Η Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α 58ΠΑΥΛΟΥ ΦΛΩΡΟΥ : ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Page 4: SYFX1PON1HI Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ε Κ Ε Ρ Μ

Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ 59ΕΝΤΙΘ ΧΟΡΟΒΙΤΣ : ΤΟΥΝΤΟΡ ΑΡΓΚΕΖΙ

Η Τ Ε Χ Ν Η ("Ελληνες καλλιτέχνες τοϋ έξωτεριχοϋ) g2

ΤΩΝΗ ΣΠΗΤΕΡΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΓΙΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Η Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η 64ΑΛΕΞΗ ΔΗΜΑΡΑ: Ο ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΑ ΒΙ ΒΛΙ Α

X. Ν. Κουλούρη: Η ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ, Τάκη Γιαννόπουλου: ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1963, Ν. Καραχάλιου: ΤΑ ΕΝ­ΔΙΑΜ ΕΣΑ, Ά λ . Κ οτζιά: Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ, Κ. Τσάτσου: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Α. Συμεών: ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑ, ΤΗΣ ΠΗΔΗΧΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΛΑΣΤΟΥ

Κ ρ ι τ ι κ έ ς

ΤΑΚΗ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΠ. ΣΑΧΙΝΗ, Κ. I. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠ. ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗ 6 6

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 75

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 76 X. Κ. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗ: ΑΛΓΕΡΙΑ: ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 77

Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 78

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 81

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 81

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΕΨΗ: PIERRE TEILHARD DE CHARDIN 82Μιά φιλοσοφία τής ’Απόλυτης Ε λπ ίδα ςΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΝ: P IE R R E B U R N EY

Διεύθυνση : Χρήστου Λαδά 3 Τηλέφωνα : 237.283 — 230.221

Χ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Χ 'Εσωτερικού : ’Ετήσια δρχ. 200, έξαμηνιαία δρχ. 100 ’Εκπαιδευτικοί I

ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΧ. 2 0

Σ ^ υ δ α σ τ έ ς 01 1 *^τ,ί0Γ,α ®ΡΧ· '5 0 (καταβλητέα σέ τρεις δόσεις) Μαθητές ί ‘Εξαμηνιαία δρχ. 75Μαθητές

’Εξωτερικού : 'Ε τή σ ια δρχ. 260, έξαμηνια ία δρχ. 130 (“Η Λτιοστολή fttpovo· Σπουδαστές κλπ. : ’Ε τήσια δρχ. 210, έξαμηνιαία δρχ. 105 »άλόγu*718αρ4ν*Τ“ ι *■

ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ, Ε ΙΤ Ε ΔΗΜ ΟΣΙΕΥ ΟΝ ΤΑΙ, Ε ΙΤ Ε Ο Χ Ι, ΔΕΝ ΕΠΙ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

Η ΑΝΑΔΗΜ ΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

‘Υπεύθυνοι . Διευθυντής: ΑΓΓ. ΤΕΡΖΑ Κ Η Σ, Π ιπίνου 40 συμφώνως τώ Νόμω · Τυπογραφείου: X. ΤΣΑΡΜ ΠΟΠΟΥΛΟΣ, Βασ. Παύλου 106

ΕΚΔΟΤΗΣ ! X. Δ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

Page 5: SYFX1PON1HI Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ε Κ Ε Ρ Μ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι · ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΤΕΑΝΙΚΩΦ ’‘Ολόγυρα σ’ ένα όνειρό της'

’Επιμέλεια τής έκδοσης: Ε. Ν. ΠΛΑΤΗ

«Τίποτα δ έ ν ε ίν ’ εΟκολο, καί τό εΰκολο δ έ ν είναι τίποτα.»

Α. Σ.«Μά 'Εσύ όλοένα λύνεσαι άπ’ τό χρόνο..."Ασ’ τήν άνίδεη καί χοντροκομμένη γ εν ιά οτούς στοχασμούς της, πού ’ναι ψέμα καί πού ‘ν ' έρείπιο, καί βυθίσου άκέρια ατό άναρχο ρ ίγος πού χιμάει βαθιά Σου, ά π ’ ό π ο υ δ έ ν ά ν ά τ ε ι λ α ν ά κ ό μ α τ ή ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς τ ά π ε ί σ μ α τ α , νά λάμψει οτό κορμί καί ατό νοΟ Σου ή τέλεια λάμψη τή ς Σκέψης καί τό τέλειο Γενηθήτω!»*

«Μελέτη θανάτου», Α. Σ.

Γ Ε Ν ΙΚ Ο Τ Α Τ Α , ή Τ έχνη τώ ν ά λ η θ ιν ώ ν δ η μ ι­ο υ ρ γ ώ ν π ρ ω τ ο γ ε ν ν ιέ τ α ι σ τή ν ψ υ χή το υ ς σ τό

σ η μ ε ίο δ ια τ ο μ ή ς δ υ ό δ α σ ικ ώ ν κ ινή σ εω ν , π ο ύ ξ υ ­π ν ά ν ε μ έ σ α τ ο υ ς τ α υ τ ό χ ρ ο ν α σ χ ε δ ό ν , τ ή ς μ ια ς , πού ’vaL τ ό Δ έ ο ς τ ή ς π ο ιό τ η τ α ς π ο ύ π ρ ο σ δ ιο ρ ί­ζ ε ι μ υ σ τ ικ ά τό μ έτρ ο τ ή ς Α Ισ θ α ν τ ικ ό τ η τ α ς του κ α θ ε ν ό ς το υ ς κ ι ά φ ο ρ ά τή σ ιω π η λ ή ν ’Α ν τ ίσ τα σ ή το υ ς π ρ ό ς τό ν εξ ω κ ό σ μ ο γ ι ά ν ά π ρ ο σ τα τέψ ο υ ν τό μ ελ λ ο ύ μ εν ο κ α ρ π ό β α θ ιά τ ο υ ς , κ α ί μ ια ς ά λ ­λ η ς , π ο ύ ’ν α ι κ ίνη σ η δ ο σ ίμ α τ ο ς κ α ί έμ π ισ το σ ύ - ν η ς κ ι ε ίν α ι δ ο ξ ο λ ό γ η μ α κ α ί π ίσ τη σ τό ν κ ρ υ μ ­μ ένο θ ε ό π ο ύ κ α λ ε ΐ τ ά ε ρ γ α , π ό χ ο υ ν μ έ σ α το υ ς , ν ά β γ ο υ ν σ τό φ ώ ς . Δ έν θ ά ν ά φ ε ύ γ α μ ε , π ισ τε ύ ω , ά π ' τή ν ά λ ή θ ε ια , ά ν λ έ γ α μ ε π ώ ς ή μ ιά κ ίνη σ η , σ τή σ ύνολη γ ρ α μ μ ή τ ή ς Τ έ χ ν η ς , π ρ ω το ε κ φ ρ ά - ζ ε ι τό ν έ α υ τ ό τ η ς σ ’ δ ,τ ι λ έ μ ε γ ε ν ικ ό τ α τ α ’Α ρ ­χ ιτ ε κ τ ο ν ικ ή κ ι ή ά λ λ η σ ’ δ ,τ ι λ έ μ ε μέ τή ν ί δ ια β α θ ιά έν ν ο ια Μ ουσ ική . Κ α ί δ έ θ ά ν ά ’μ α σ τέ κ α θ ό ­λ ο υ β έ β η λ ο ι, ά ν τ ο ν ίζ α μ ε , γι* α ύ τ έ ς τ ί ς δ υ ό κ ι­ν ή σ ε ις , π ώ ς σ τό β ά θ ο ς ε ίκ ο ν ίζ ο υ ν ε σ τ ά μ ά τ ια μ α ς τό ν ϊδ ιο θ ε ό . Γ ια τ ί ’Α ρ χ ιτ ε κ το ν ικ ή κ α ί Μ ου­σ ικ ή μ ο ιά ζο υ ν κ ι ο ΐ δ υ ό σ έ το ΰ το : Π ώ ς δ έ ν μ ο ιά ­ζο υ ν ε σ έ τ ίπ ο τε , δ η λ α δ ή π ώ ς δ έ ν μ ιμ ο ύ ν τ α ι

* Βλ. Σημειώσεις τού Επιμελητή τής έκδοσης σελ. 9. (Σημ. των «Εποχών».)

τ ίπ ο τε , ά λ λ ά δ ίν ο υ ν τό Γ υμ νό Ρ υ θ μ ό κ α ί τ ί ς μ ο ρ ­φ έ ς τώ ν δν τω ν , ά π ’ τή ν ώ ρ α π ο ύ ο ί Μ ο ρ φ ές α ύ ­τέ ς , γ ι ά τή σ υ ν ε ίδ η σ η το υ ά λ η θ ιν ο ΰ Τ ε χ ν ίτ η , ε ί ­ν α ι β α θ ιά του μόνο κ α τ ά « ε Ικ ό να κ α ί ό μ ο ίω σ ινθ ε ο ΰ » .

I I

Δ ΕΝ Γ Ν Ω Ρ ΙΖ Ω , γ ι ά ν ά δ ια φ ω τ ίσ ω π ιό σ υ γ κ ε ­κ ρ ιμ έ ν α α ύ τ έ ς τ ί ς δυ ό π ρ ο τ ά σ ε ις σ ’ δ σ ο υ ς θέ ν ά σ κ ύ ψ ο υ ν μ έ σ α σ τ ή ν ψ υ χή το υ ς ν ά τ ί ς κ α τ α ­νοήσουν , ά π ό τό ά κ ό λ ο υ θ ο δ ν ε ιρ ο , π ο ύ ή Κ α τ ε ­ρ ίν α Κ ο τέλ ν ικ ω φ ε ίδ ε σ τό ν ϋ π νο τη ς , δ τ α ν ή τα - νε δ ε κ α έ ξ χρ ο ν ώ .

Ε ίδ ε , π ώ ς έ β ρ έ θ η κ ε σ τό ν π ρ ώ το ν δ ρ θ ρ ο τ ή ς ή μ έ ρ α ς τ ή ς Δ η μ ιο υ ρ γ ία ς , π ο ύ ό θ ε ό ς δ έ ν ε ίχ ε ά κ ό μ α π ε ι τ ό Γ ενη θ ή τω Φ ώς. « Ή δ έ γ ή ή ν ά ό - ρ α τ ο ς κ α ί ά κ α τ α σ κ ε ύ α σ τ ο ς κ α ί π ν ε ύ μ α έπ εφ έ- ρ ε το έ π ά ν ω τώ ν ΰ δ ά τ ω ν » ’ . "Ο μ ω ς , ή ύ π α ρ ξ ή τ η ς , β υ θ ισ μ ένη ά ν τ ά μ α μ έ τό π ρ ό π λ α σ μ α τ ή ς γ ή ς σ τή ν ϊ δ ια ά π έ ρ α ν τ η σ κ ιά , σ ι γ ά σ ι γ ά τή ν έσ υ νή - θ ιζ ε . Μ ε γ ά λ ε ς π έ τ ρ ε ς γ ύ ρ α τ η ς , σ κ ε π ά ζ α ν ε όλό- κ λη ρ η τή ν £ κ τα σ η ά π ο κ ά το υ ά π ό τ ά π ό δ ια τ η ς κ ι ά π ό τ ά χ έ ρ ια τ η ς , σ ά ν τό ν π η λ ό π ο ύ ε ίν ”

Page 6: SYFX1PON1HI Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ε Κ Ε Ρ Μ

έ τ ο ιμ ο ς γ ι ά π λ ά σ ιμ ο , δ τ α ν , α ιφ ν ίδ ια , σ ά ν ά σ χ ί- σ τ η κ εν ή γ η σ τ ά δ υ ό , ά π ό τό ν κ ρ υ φ ό π υ ρ ή ν α τη ς ά ν ά τ ε ιλ ε έ ν α π ρ ώ τ ο φ ώ ς, όπ ού μ α ζ ί το υ σ ύ γ ­χ ρ ο ν α ά ν α δ ύ θ η μ ιά ά ν δ ρ ικ ή μ ο ρ φ ή , τό σ ο α ύ - σ τη ρ ή κ α ί λ υ π η μ έν η δσ ο π ο τέ κ α μ ιά . Ή τ α ν ό- λ ο φ ά ν ε ρ α ή ά ρ χ έ τ υ π η μ ορφ ή τ ή ς γ ν ή σ ια ς έσ ω - τ ε ρ ικ ή ς ά ν τ ίσ τ α σ η ς το υ Δ η μ ιο υ ρ γ ο ί) , π ο ύ ά νέ- β α ιν ε ά π ' τή ζώ νη τώ ν ά μ ε ίλ ιχ τ ω ν (α ύ τ ώ ν π ού δ έ ν μ α λ ά χ τ η κ α ν π ο τ έ ) , κ α ί π ού , μ ’ δ λ ο τό μ υ ­σ τ ή ρ ιο κ α ί τό Δ έ ο ς β α θ ιά τη ς , π ρ ο η γ ο ύ ν τ α ν ε ν ά ύ π ε ρ α σ π ίσ ε ι ά π ό κ ά θ ε π ιθ α ν ή β εβ ή λ ω σ η δ ,τ ι θ ά 'ρ χ ό ν τ α ν ε κ α τ ό π ιν ά π ’ α ύ τή σ ’ ό λ ό κ λ η ρ η τή δ η μ ιο υ ρ γ ία : ή κ α θ α ρ ή ά ν δ ρ ικ ή π ν ε υ μ α τ ικ ή μ ο ρ ­φή π ο ύ ά ν ά τ ε λ λ ε ά π ’ τή ν ά β υ σ σ ο π ο λ ύ π ρ ω τ ύ ­τ ε ρ α ά π ό τό ν Ά δ ά μ , δ π ω ς ά π ό τή ν 'ίδ ια ν ά β υ σ ­σο ά ρ γ ό τ ε ρ α ά ν ά τ ε ιλ ε ή Λ ιλ ίθ π ρ ίν ά π ’ τή ν Ε ΰ α .

’Έ π ε ι τ α , ή μ ορφ ή α ύ τή , ώ σ ά ν ν ’ ά π ο ρ ρ ο φ ή - θη δ ια π ο τ ίζ ο ν τ α ς τ ά π ά ν τ α , ύ π ο χ ώ ρ η σ ε σ έ μ ιά μ ορφ ή γ υ ν α ικ ε ία 4, π ο ύ τή ν έ ξ ε χ ε ίλ ιζ ε ν ό λ ό κ λ η ­ρη ε ν α ά π ρ ο σ μ έ τ ρ η τ ο έλ εο ς , σ ά ν ά ’κ ρ α ζ ε ν δ λ α τ ά π λ ά σ μ α τ α , π ο ύ θ ά ’ρ χ ο ν τ α ν κ α τ ό π ιν ά π ’ α ύ ­τή , ν ά μ π ο ύ νε μ έ ς σ τή ν π ε ρ ιο χ ή α ύ το ϋ τοΰ Ε λ έ ο υ ς .

Π ο ιά λ ο ιπ ό ν ν ά ’τ α ν ή ά π ο σ το λ ή κ α ί ή σ η ­μ α σ ία α ύ το ΰ το ΰ ό νε ίρ ο υ μ ές σ τή δ ε κ α ε ξ ά χ ρ ο - νη ύ π α ρ ξ η τ ή ς Κ α τ ε ρ ίν α ς Κ ο τέλ ν ικ ω φ ; Μ ιά μ ό ­νο, κ α τ ά μ ά ς : Ν ά τή ν ξυ π ν ή σ ε ι ά π ’ τή ν π ρ α γ μ α ­τ ικ ό τ η τ α τώ ν « δεδ ο μ ένω ν» , π ο ύ έ β λ ε π ε ν ή κ ι ά - κ ουε ω ς μ έ τ ό τ ε κ α θ η μ ε ρ ιν ά τ ρ ιγ ύ ρ α τ η ς , σ έ μ ιά ά λ λ η ο ύ σ ια σ τ ικ ή π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α π ο ύ ά φ ο- ρ ο ΰ σ ε ά π ε υ θ ε ία ς τ ή ν ϊδ ια · σ τ ή ν π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α μ έ ς σ τή ν ό π ο ία θ ά α ισ θ α ν ό ν τ α ν ε δ τ ι ά π ά ν ω ά π ’ δ λ α έ γ ε ν ν ή θ η κ ε κ ι ή ϊ δ ι α δ η μ ιο υ ρ γ ό ς . Β έ β α ια σ τ ή ν ή λ ικ ία α ύ τή δ έ ν ή τ α ν δ υ ν α τ ό ν ά γ ίν ε ι ά ­κ ό μ α τ έ λ ε ια ό ίδ ιο ς τ η ς ό ν ε ιρ ο κ ρ ίτ η ς . 'Ο λ ο φ ά ­ν ε ρ α μ έ τ ’ δ ν ε ιρ ο ν έ το ΰ το ω σ τό σ ο ή τ α ν ε κ ι έκ ε ί- νη έ ν α ς σ υ μ π α ρ α σ τ ά τ η ς τ ή ς μ ε γ ά λ η ς Γ ένεσ η ς το ΰ κόσ μ ου . ’Έ π α ιρ ν ε μ έ το ΰ το , ά σ τ ρ α π ια ΐα , έ ν α μ έρ ο ς ζ ω ϊκ ό κ α ί ά μ ε σ ο σ τ ή ν κ ο σ μ ο γ ο ν ικ ή π ρ α ­γ μ α τ ικ ό τ η τ α τ ή ς γ έ ν ε σ η ς κ ι α ίσ θ α ν ό ν τ α ν , ά ν ε - π ίγ ν ω σ τ α ϊσ ω ς , π ώ ς α ύ τή ή δ η μ ιο υ ρ γ ία δ έ ν γ ι- ν ό ν τα ν ε έ ξ ω ά π ’ α ύ τή , ά λ λ ά τ ή ς ά π ο κ ά λ υ π τ ε κ α ί τ ή ς μ ε τ ά δ ιν ε το ύ ς τρ ό π ο υ ς , π ο ύ θ ά σ υ ν εχ ι- ζ ό ν τ α ν κ α ί θ ά δ φ ε ιλ ε ν ά σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι κ ι ά π ό τή ν ϊδ ια . ’Α λ λ ά το ΰ το δ έ ν έ μ π ό δ ιζ ε ν ά β ρ ίσ κ ε τ α ι ά κ ό μ α μ έ σ α σ ’ έ ν α κ όσ μ ο , π ο ύ ή δ η μ ιο υ ρ γ ία ά π ό κ ά θ ε ά π οψ η ή τ α ν ε γ ι ά τ ο ύ ς σ υ ν α ν θ ρ ώ π ο υ ς τ η ς κ ά τ ι « δ εδο μ ένο » , κ ά τ ι « τελ ε ιω μ ένο » π ιά . Α ι­ώ ν ε ς π α ρ ά δ ο σ η ς ά π ο κ ρ υ σ τ α λ λ ω μ έ ν η ς τ ή ς έφ ρ ά - ζ α ν ε τό δ ρ ό μ ο γ ι ά ν ά ίδ ε ϊ ά π ε υ θ ε ία ς β α θ ιά τη ς . “Ο μ ω ς , τή σ τ ιγ μ ή ν α ύ το ΰ το ΰ ό νε ίρ ο υ — λ ί γ α μόνο δ ε υ τ ε ρ ό λ ε π τ α δ η μ ιο υ ρ γ ικ ο ύ λ η θ ά ρ γ ο υ ϊσ ω ς— τ ά ’ζη σ ε μ α ζ ί μ έ τό θ ε ό , κ ι ά ν ε ίν α ι ά ν ά γ κ η ν ά μ ιλ ή σ ο υ μ ε μ ιά γ λ ώ σ σ α ό π ο ύ δ έ ν τή ν κ λ ε ίν ε ι ό Χ ρόνος, θ ά 'π ρ ε π ε ν ά π ο ΰ μ ε τ ά 'ζ η σ ε «προ- θ ε ϊκ ά » . Ή σ τ ιγ μ ή α ύ τή β α θ ιά τ η ς δ έ ν ά ν τα π ο - κ ρ ίν ο ν τ α ν μ έ κ ά τ ι π ο ύ ύ π ή ρ χ ε κ ιό λ α ς , ά λ λ ά ά - σ φ α λ ώ ς μ έ κ ά τ ι όπ ού δ έ ν ύ π ή ρ χ ε ά κ ό μ α κ ι δ-

μ ω ς έπ ρ ε π ε ν ά ύ π ά ρ ξ ε ι , ή τ α ν μ ιά κ λή σ η π ρ ό ς τή ν ϊδ ια , π ο ύ τ ή ς π ρ ο σ δ ιό ρ ιζ ε τή ν ϊ δ ια τ η ς τή Μ ο ίρ α κ α ί τό ν ϊδ ιο τ η ς π ρ ο ο ρ ισ μ ό , ένώ γ ε ν ικ ά ή ά ν θ ρ ώ π ιν η Μ ο ίρ α , σ ά ν π α ρ ά δ ο σ η , ε ίχ ε κ ιό λ α ς δ ια γ ρ α φ ε ΐ σ έ κ ε ίμ ε ν α ά μ ε τ ά σ ε ισ τ α , δ π ω ς γ ι ά π α ρ ά δ ε ιγ μ α σ τή Β ίβ λ ο , κ α ί π ε ρ ιχ α ρ ά ζ ο ν τ α ν μέ σ ύ ν ο ρ α ά μ ε τ ά β λ η τ α ά π ’ α ύ τ ά . Μ ά τ α ια σ τό μ ε ­τ α ξ ύ ο ί π ιό μ ε γ ά λ ο ι μ υ η μ έ ν ο ι τ ώ ν π α λ ιώ ν κ α ι ­ρ ώ ν έ κ ρ ά ζ α ν ε 5 π ρ ό ς τό ν ά π ο σ τε ω μ έ ν ο κ ό σ μ ο π ώ ς ή δ η μ ιο υ ρ γ ία ά ν ή κ ε ι ά κ ό μ α ά κ έ ρ ια σ ύ γ ­χ ρ ο ν α σ τ ά χ έ ρ ια τώ ν ά ν θ ρ ώ π ω ν κ α ί το ΰ θ ε ο ΰ . Μ ά τ α ια ό ϊδ ιο ς ό Χ ρ ισ τό ς έ κ ή ρ υ τ τ ε π ρ ό ς τή ν τυ - φ λ ή ν ά δ ρ ά ν ε ια τώ ν ά ν θ ρ ώ π ω ν δ τ ι «ό π α τ έ ρ α ς το υ έ ρ γ ά ζ ε τ α ι ω ς μ έ τώρα»® κ α ί σ τ ο ύ ς ά π ο σ τό - λ ο υ ς του το ύ ς ίδ ιο υ ς , π ο ύ τ ο ύ ς δ ιά λ ε ξ ε ν ά γ ί ­νουνε ο ί υ π εύ θ υ ν ο ι φ ο ρ ε ίς α ύ τ ή ς τ ή ς τ έ λ ε ια ς έν- τ ο λ ή ς τ ή ς δ η μ ιο υ ρ γ ία ς , έ ξ εσ π ο ΰ σ ε μ έ θ ε ΐκ ή ν όρ - γ ή σ τ ά λ ό γ ια α ύ τ ά : « " Ω ς π ό τε π ιά θ ά Σ ά ς ά νέ- χ ο μ α ι ; " Ω ς π ό τ ε θ ά Σ ά ς ύ π ο φ έ ρ ω ; Δ έν τό ξ έ ­ρ ε τ ε λ ο ιπ ό ν π ώ ς Έ σ ε ΐ ς ε ϊσ α σ τ ε o t ’Ά γ γ ε λ ο ι κ ι ο ί Α ρ χ ά γ γ ε λ ο ι , Έ σ ε ΐ ς ο ί θ ε ο ί κ α ί ο ί Κ ύ ρ ιο ι, Έ σ ε ΐ ς ο ί δ η μ ιο υ ρ γ ο ί, Έ σ ε ΐ ς ο ί ά ό ρ α τ ο ι , Α ρ ι ­σ τ ε ρ ά κ α ί Δ ε ξ ιά , Έ σ ε ΐ ς ο ί υ π εύ θ υ ν ες δ υ ν α μ ικ έ ς ά π ο ρ ρ ο έ ς το ΰ π ρ ώ το υ Γ ενη θή τω , Έ σ ε ΐ ς δ λ ο ι, ά π ό τό ν έ α υ τ ό Σ α ς κ α ί γ ι ά τ ά τ ρ ιγ ύ ρ α Σ α ς , ά π ό μ ιά μ ά ζ α , ά π ό μ ιά ν υλη κ ι ά π ό μ ιά ν υ π ό σ τα σ η ;» 7.

Κ α ί μ ά τ α ια δ ίχ ω ς ά λ λ ο ό Π α ΰ λ ο ς έ λ ε ε σ τή ν π ρ ό ς Ρ ω μ α ίο υ ς έ π ισ τ ο λ ή : « Ο ϊδ α μ ε ν γ ά ρ δ τ ι π ά ­σ α ή κ τ ίσ ις σ υ σ τ ε ν ά ζ ε ι κ α ί σ υ ν ω δ ίν ε ι ά χ ρ ι το ΰ νΰ ν»β.

Η Κ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Α Κ Ο Τ Ε Λ Ν ΙΚ Ω Φ ε ίχ ε ν ά π α λ έ ψ ε ι έ ν α γ ιγ ά ν τ ε ιο ά γ ώ ν α ώ ς π ο ύ ν ά κ α τ α χ τ ή σ ε ι τ έ ­λ ε ια τή ν ο ύ σ ία το ΰ ϊδ ιο υ τ η ς ό νε ίρ ο υ κ ι ώ ς π ο ύ ν ά β ρ ε θ ε ί σ τό τ έ λ ο ς σ ύ γ χ ρ ο ν α μ π ρ ο σ τά σ τό θ ε ό μ α ζ ί κ α ί τό ν έ α υ τ ό τη ς . Ά ρ γ ό τ ε ρ α , δ τ α ν σ π ο ύ ­δ α σ ε Ά νθρω ποσ οφ ία ® , έβ ο η θ ή θη δ ίχ ω ς ά λ λ ο ά π ό κ ά π ο ιο υ ς μ ύ σ τ ες ν ά σ υ ν ε ιδ ο π ο ιή σ ε ι γ ε ν ικ ό τ α τ α τό γ ε γ ο ν ό ς α ύ τό β α θ ιά τ η ς : " Ο τ ι μ έ σ α μ α ς δ ι- α ρ κ ώ ς γ ε ν ν ιο ύ ν τ α ι κ α ί δ ια ρ κ ώ ς π ε θ α ίν ο υ ν κ α ί δ ια ρ κ ώ ς ά ν α γ ε ν ν ιο ΰ ν τ α ι ν έ ο ι κ ό σ μ ο ι κ α ί π ώ ς γ έ ν ν η σ η , ά ν α γ έ ν ν η σ η κ α ί θ ά ν α τ ο ς ε ίν α ι ό Ρ υ ­θ μ ό ς π ο ύ μ έ β α θ ύ τ α τ η σ υ ν έ π ε ια ά ν τ α π ο κ ρ ίν ε τ α ι σ τό ν π ιό μ ε γ ά λ ο νό μ ο , π ο ύ ’ν α ι ό ν ό μ ο ς το ΰ θ ε ο ΰ ά λ λ ά κ ι ό νό μ ο ς το ΰ ά λ η θ ιν ο ΰ Α ν θ ρ ώ π ο υ , το ΰ Α ν θ ρ ώ π ο υ - δ η μ ιο υ ρ γ ο ΰ , κ α ί π ώ ς ό Ρ υ θ μ ό ς α ύ - τό ς κ ι α ύ τ ό ς ό Ν ό μ ο ς π ο υ θ ε ν ά δ έ ν ξ ε σ κ ε π ά ζ ε ­τ α ι κ α ί δ έ ν κ α τ ο χ υ ρ ώ ν ε τ α ι ά μ ε σ ό τ ε ρ α σ τό ν ά ν ­θ ρ ω π ο π α ρ ά σ τ ή ν Τ έχνη . Γ ια τ ί α ύ τή μ ο ν ά χ α μ ά ς π λ η σ ιά ζ ε ι ό λ ό κ λ η ρ ο υ ς π ν ε υ μ α τ ικ ά σ υ γ χ ρ ό ν ω ς κ α ί σ ω μ α τ ικ ά σ τό ν π ιό β α θ ύ έ α υ τ ό μ α ς . ’Έ τ σ ι , ή κ ο π έ λ α τώ ν δ ε κ α έ ξ χ ρ ο ν ώ , ά φ ο ΰ έ γ ν ώ ρ ισ ε β α ­θ μ ια ία κ α ί τή ν ψ υχή τ η ς κ α ί τό σ ώ μ α τ η ς μέ τό Χ ορό π ρ ο π ά ν τ ω ν κ ι έ σ π α σ ε τ ά π ρ ό σ κ α ιρ α δε- σ μ ά τ ή ς Έ π ιμ η θ ε ϊκ ή ς κ ο ιν ω ν ικ ό τ η τ α ς κ α ί γ ν ώ ­σ η ς , έ κ α τ ά χ τ η σ ε μ έ π όνο κ α ί μ έ μ ό χθ ο τή ν σ υ ν ­

Page 7: SYFX1PON1HI Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ε Κ Ε Ρ Μ

α ίσ θ η σ η τ ή ς κ ο σ μ ικ ή ς εύ θ ύ ν η ς τ η ς ' κ ι ά φ ο ΰ έ- γ ν ώ ρ ισ ε μέ ζω ν τα ν ή π λ η ρ ό τ η τ α τ ί ς δυ ό π ρ ω ­τ α ρ χ ικ έ ς κ ιν ή σ ε ις π ο υ ξ ε χ ώ ρ ισ α ά π ό τή ν ά ρ χ ή έτο ύ τη ς τ ή ς μ ε λ έ τη ς μου, α ύ τή π ο υ π ρ ο σ δ ιο ρ ί­ζ ε ι τή ν ιερ ή ά ν τ ίσ τα σ η το ΰ ά γ ν ο ΰ δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ σ τό ν εξ ω κ όσ μ ο , κ α ί π ο ύ γ ε ν ικ ά τή ν ό ν ο μ ά σ α - μ ε 'Α ρ χ ιτ ε κ τ ο ν ικ ή σ υ ν ε ίδ η σ η , κ α ί , Ε π ε ιτα άπ* α ύ ­τή , τή ν κ ίνη σ η το ΰ κ α θ α ρ ο ΰ δ ο σ ίμ α τ ο ς κ α ί τ ή ς έμ π ισ το σ ύ ν η ς σ τ ό ν κ ρ υ μ μ έν ο θ ε ό π ο ύ μ ά ς χ α λ ε ϊ ν ά δ ώ σ ο υ μ ε τ ά ε ρ γ α , π ο ύ 'ν α ι μ έ σ α μ α ς , σ τό Φ ώς, κ α ί π ού τή ν ε ίπ α μ ε μ έ μ ιά ά λ λ η λ έξ η Μ ουσ ική , έδ ό θ η κ εν ό λ ό κ λ η ρ η σ τ ή ν Τ έχνη κ ι ά - π ο φ ά σ ισ ε ν ά γ ί ν ε ι « γ λ ύ π τ ρ ια » .

I l l

Σ τ ο μ ε τα ξ ύ , τό β λ έ μ μ α τη ς , ά π α λ λ α γ μ έ ν ο ά π ό κ ά θ ε Ισ το ρ ικ ή σ τενή π ρ ο ο π τ ικ ή , ά φ η ν ό ν τα ν ε σ τή Δ ιά ρ κ ε ια κ ι ε β λ ε π ε τή ν Τ έχνη σ τ ή ν ο υ σ ια ­σ τ ικ ή π ο ρ ε ία τ η ς , ά ρ χ ιν ώ ν τ α ς ά π ό τ ά μ ν η μ ε ία π ο ύ ο ί π ο λ λ ο ί τ ά λ έν ε β ά ρ β α ρ α , κ α ί π ά ν ε σ τό σ κ ο π ό τ ή ς έ κ φ ρ α σ η ς μ έ τ ί ς π ιό σ ύ ν το μ ε ς κ α ί δ υ ­ν α τ έ ς γ ρ α μ μ έ ς κ α ί π ο ύ ε ίν α ι τό π ρ α γ μ α τ ικ ό ξ ε κ ίν η μ α τ ή ς ώ ρ α ιό τ η τ α ς , οπ ου Μ ορφή κ α ί π ε ­ρ ιε χ ό μ ε ν ο ε ίν ’ ά ξ ε χ ώ ρ ισ τ α " Ε ν α . Ε ίδ ε τ ά π ρ ω ­τ ο φ α ν έ ρ ω τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α το ΰ ά ν θ ρ ώ π ο υ σ τ ά Ά σ - ρ υ ρ ια κ ά ά ν ά γ λ υ φ α , δ τ α ν ή λ έ α ιν α , ξ ε ρ ν ώ ν τ α ς τό α ίμ α μ έ ς ά π ' τή ν π λ η γ ή ν όπ ού τ ή ς ά ν ο ιξ α ν τ ά β έλη τοΰ Ν εμ ρ ώ δ , θ α ρ ρ ε ίς π ώ ς μ έ τό π ό δ ι τ η ς το ΰ σ τ α μ α τ ά ε ι τό ά ρ μ α κ α ί γ υ ρ ε ύ ε ι , λ η σ μ ο ­ν ώ ν τ α ς τή ν έφ ή μ ερ ή του δ ύ ν α μ η , ν ά τ ή ς δ ο θ ε ί γ ι ά τ ίμ η μ α το ΰ π όνου τη ς , π ο ύ τή χ ω ρ ίζ ε ι £τσ ι σ κ λ η ρ ά ά π ό τό ν π ρ ω τ ό γ ο ν ο π α ρ ά δ ε ισ ο , ή « ά θ α - ν α σ ία » .

Ά λ λ ά ν ά , π ο ύ π λ ά ϊ τ η ς ά ν α τ έ λ λ ε ι κ ιό λ α ς ά π ’ τή ν έρ η μ ο κ α ί δ ίπ λ α ά π ό τό Ν είλο ή Α ίγ υ ­π το σ ά ν £να θ α ΰ μ α . Τ ελ ε ιω μ ένη ώ ς έκ φ ρ α σ η ά ­π ό τή ν ά π ώ τ α τ η έπ ο χ ή , ά π ό α ίώ ν ε ς δ έ ν π α ρ α ­σ τ ρ α τ ίζ ε ι ό λ ό τ ε λ α ώ ς μ έ σ ή μ ε ρ α ά π ό τή γ ρ α μ ­μή τη ς . ’Ά ν τ ρ ε ς κ α ί γ υ ν α ίκ ε ς , μ έ τ ά χ έ ρ ια κ α ί τ ά π ό δ ια π ιό μ ε γ ά λ α ά λ λ ά ω ρ α ιό τ ε ρ α ά π ό τ ά δ ικ ά μ α ς , π ρ ο χ ω ρ ο ΰ ν μ ’ ε ν α ά δ η λ ο χ ο ρ ε υ τ ικ ό ρ υ θ μ ό , τό σ ο ν ά π λ ό δσ ο κ ι έπ ίσ η μ ο μ α ζ ί , π ρ ό ς τή β α θ μ ια ία ά ν ά σ τ α σ η . Κ ο λ ο σ σ ό ς, ή ε ίδ ω λ ο , ή κ α ί κ ο μ ψ ο τέ χ ν η μ α , ή γ λ υ π τ ικ ή το υ ς ε ίν α ι π ά ν τ ο ­τ ε μ νη μ ε ίο . Ζ ώ ο ή ά ν θ ρ ω π ο ς , έ β ά λ α ν ε δ μ ο ια τή σ φ ρ α γ ίδ α τ ο υ ς σ τ ό σ τή θ ο ς τ ή ς Α ίγ ύ π τ ο υ , κ ι ή λ α χ τ ά ρ α τ ή ς ά ν ά σ τ α σ ή ς το υ ς ά φ ο ρ ά τό ζώ ο κ α ί τό ν ά ν θ ρ ω π ο μ α ζ ί . Κ α ί ν ά , π ο ύ ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι ε ί ­ν α ι κ ιό λ α ς ό ρ θ ιο ι, δ ρ θ ιο ι δ χ ι δ π ω ς ά λ λ ο ι λ α ο ί σ τ ό ν π υ ρ ε τό τ ή ς μ ά χ η ς , ά λ λ ά δ ρ θ ιο ι κ ά το υ ά π ό τόν ο ύ ρ α ν ό , ά π ’ δπ ο υ ό ά ν θ ρ ω π ο ς ζ η τ ά ε ι δ ικ α ι ­οσύνη γ ι ά δ λ ο υ ς το ύ ς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς . ’Έ τ σ ι , ή Α ί­γ υ π τ ο έ ν σ α ρ κ ώ ν ε ι τή θ ε μ ε λ ιώ δ η ά ν θ ρ ώ π ιν η γ ρ α μ μ ή , τή ν κ ά θ ε τ ο , π ο ύ ’ν α ι π α ν το ΰ ή π ιό σ ύ ν το μ η , κ α θ ώ ς τό φ ώ ς , ή ε ύ θ ύ τ η τ α , ή ά γ ά π η ,

ή Ισ ο νο μ ία , ή φ ιλ ία , ή κ α λ ο σ ύ νη . « Ή γ ρ α μ μ ή ά π ό τ ά φ ρ ύ δ ια Σ ο υ εΤναι ’ίσ ια » , έ τ σ ι λ έ ν o t Α ι­γ ύ π τ ιο ι σ τό Φ α ρ α ώ το υ ς , δ τ α ν θ έλ ο υ ν ν ά το ΰ π ο ΰ νε « Ε ίσ α ι φ ω τε ιν ό ς , εύ θ ύ ς , Ισ ό νο μ ο ς, κ α λ ό ς» . Ά λ λ ά ή Α ίγ υ π τ ο δ ο ξ ά ζ ε ι σ ύ γ χ ρ ο ν α κ α ί τή ν κ α μ π ύ λ η , π ο ύ ’ν α ι ή τ ρ ο χ ιά τώ ν ά σ τ ρ ω ν κ ι ή ά - σ ύ γ κ ρ ιτ η γ ρ α μ μ ή τώ ν ά γ α λ μ ά τ ω ν σ τ ά κ ρ α ν ία τ ο υ ς κ α ί σ τ ο ύ ς ώ μ ο υ ς το υ ς . « Ή κ α τ ο ικ ία α ύ τή τ ώ ν θ εώ ν ε ίν ’ ά κ ρ ιβ ή ς ε ικ ό ν α το ΰ ο ύ ρ α νο ΰ σ έ δ λ ε ς του τ ί ς δ ια σ τ ά σ ε ις » . ’Έ τ σ ι , τ ίθ ε τ α ι σ ά μ ιά π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α ά π ό α ιώ ν ε ς ή ο ύ σ ία τ ή ς Ε ΰ α γ - γ ε λ ικ ή ς ε ύ χ ή ς : « 'Ω ς έν ο ύ ρ α ν φ κ α ί έ π ί τ ή ς γ ή ς » ... Κ α ί ο! σ α ρ κ ο φ ά γ ο ι τ η ς ; Ε ίν α ι τό κ ο υ ­κ ο ύ λ ι τ ή ς μ ε γ ά λ η ς π ε τ α λ ο ύ δ α ς - ά ν θ ρ ω π ο ς , τ ε ­ρ ά σ τ ιο ι, γ ι α τ ί α ΰ ρ ιο ό ά ν θ ρ ω π ο ς θ ά β γ ε ι σ τό δ ιά σ τ η μ α , έ λ ε ύ θ ε ρ ο ς , μ ε γ ά λ ο ς , μ έ φ τ ε ρ ά 10. « 'Ω ς έν ο ύ ρ α ν ώ κ α ί έ π ί τ ή ς γ ή ς » .

Κ α ί ο ί Ε λ λ η ν ικ ο ί Κ ο ΰ ρ ο ι; Ή Κ α τ ε ρ ίν α Κ ο- τέ λ ν ικ ω φ έ ρ ώ τ η σ ε τή ν Ε λ λ η ν ικ ή ά ρ χ α ϊκ ή Τ έχνη μ ’ δλ η τή ν ψ υ χή τη ς . Κ ι ή ά ρ χ α ϊκ ή Τ έχνη τ ή ς ά π ά ν τ η σ ε : « 'Ω ρ α ιό τ η τ α , έσύ , ά λ ή θ ε ια τ ώ ν Μ ορ­φ ώ ν ! Μ ορφή, λ ά μ ψ η β α θ ιά το ΰ Ά λ η θ ιν ο ΰ Ι» . Ο Ι Ε λ λ η ν ικ ο ί Κ ο ΰ ρ ο ι π ρ ο ε ξ ο φ λ ή σ α ν ε τό θ ά ν α τ ο . Δ έν ε ίν α ι έμ π ό δ ιο σ τ ή ν α ίω ν ία π ο ρ ε ία τ ο υ ς ό θ ά ν α τ ο ς γ ι ’ α υ τ ο ύ ς . Α π ύ θ μ ε ν ο ε ίν α ι, δ π ω ς τό ϊ- δ ιο το υ ς χ α μ ό γ ε λ ο , το ΰ θ ά ν α τ ο υ τό φ ώ ς . Κ ι ε ί ­ν α ι ά π ό μ ιά ν ο ύ σ ία τό φ ώ ς έτο ΰ το κ α ί τό ά π ύ - θ μ ε ν ο χ α μ ό γ ε λ ό το υ ς . Κ α μ ιά δ ιά σ π α σ η ά ν α μ ε - τ α ξ ύ τ ο υ ς κ α ί κ α ν έ ν α ρ ή γ μ α . «Φ ιλεΐ θ ε ό ς , δν ά π ο θ ν ή σ κ ε ι νέος» .

Κ α ί τό Β υ ζ ά ν τ ιο ; 'Έ χ ο ν τ α ς μ έ σ α το υ γ ι ά σ κ ελ ετό τή θλ ίψ η κ α ί τή ν ά σ κ η σ η , π λ η ρ ώ ν ε ι τό β α ρ ύ το υ φ ό ρ ο σ τ ά ήθη το υ , ό π ο ύ σ τ η ρ ίζ ο ν τ α ι σ έ λ ε ίψ α ν α Ε λ λ η ν ο ρ ω μ α ϊκ ή ς ζ ω ή ς κ α ί σ έ σ υ ν τ ρ ίμ ­μ ια ά ν α τ ο λ ικ ώ ν α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ιώ ν , ά λ λ ά μ έ μ ιά α ύ σ τ η ρ ό τ η τ α κ α ί μ έ μ ιά ά κ α μ ψ ία γ ρ α μ μ ώ ν σέ π ρ ό σ ω π α κ α ί σ έ ά μ φ ια , π ο ύ μ ο ιά ζ ε ι ν ά χ α ρ ά ­ζο υ ν τ ό ύ σ τ α τ ο δ ρ ιο τ ή ς α ύ τ ο π ε ιθ α ρ χ ία ς π ο ύ δ έν π ρ ό κ ε ιτ α ι , θ έ ν ά 'λ ε γ ε κ α ν έ ν α ς , ν ά ξ ε π ε ρ α σ τ ε ΐ π ο τέ .

Ά λ λ ά σ τή Γ ο τθ ικ ή Τ έχνη ή Κ α τ ε ρ ίν α Κ ο- τ έ λ ν ικ ω φ α ίσ θ ά ν ε τ α ι τό π ρ ό σ ω π ο π ιό εύ α ίσ θ η το ( γ ι α τ ί τ ά χ ε ίλ η μ α ς κ α ί τ ά ρ ο υ θ ο ύ ν ια μ ά ς ά νή - κ ουν τόσ ο σ τή ζω ή α ύ τή δσ ο κ α ί στή μ έ λ λ ο υ σ α ) , α ισ θ ά ν ε τ α ι τό π ρ ό σ ω π ο το ΰ ά ν θ ρ ώ π ο υ λ έ ω , σ ά ν ά τ ό χ ε ι κ ιό λ α ς 'γ γ ί ξ ε ι μ έ τό φ ύ σ η μ ά τ η ς (μ έ ς ά π ό τή ν τ ε λ ε υ τ α ία α ύ τή α ύ σ τ η ρ ό τ η τ α ) ή πνοή τ ή ς Α ν ά σ τ α σ η ς .

Κ ι ά γ ά λ ι ά γ ά λ ι ή ά ν ά σ τ α σ η τή ν κ α τ α κ τ ά . Ή 'Ο μ ο ρ φ ιά δ έ ν ε ίν α ι π ο υ θ ε ν ά , γ ι ’ α ύ τ ή , μ ιά έ π ιφ ά ν ε ια ά λ λ ά ή β α θ ύ τε ρ η ά π ο κ ά λ υ ψ η τ ή ς ί ­δ ια ς α ιώ ν ια ς ο ύ σ ία ς τ ή ς ζ ω ή ς . Κ α ί τό π ρ ώ το π ού έ π ιχ ε ιρ ε ΐ ν ά π λ ά σ ε ι ή ϊ δ ια ε ίν α ι ε ρ γ ο ά ν ά - σ τ α σ η ς . Κ α θ ώ ς σ τό Δ ιό νυ σ ο όπ ού τ ά μ έλη του έ σ κ ο ρ π ίσ α ν ε σ τ ίς τ έ σ σ ε ρ ε ς γ ω ν ιέ ς το ΰ κ όσ μ ου , δ π ω ς σ τ ό ν 'Ι π π ό λ υ τ ο π ο ύ τ ό κ ο ρ μ ί του κ ο ίτ ο ν τ α ν σ υ ν τ ρ ίμ μ ια σ τ ό τ ρ α χ ιό ά κ ρ ο γ ιά λ ι τ ή ς Τ ρ ο ιζή - ν α ς , ή Κ α τ ε ρ ίν α Κ ο τέλ ν ικ ω φ σ υ μ μ α ζ ε ύ ε ι , δ τ α ν

Page 8: SYFX1PON1HI Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ε Κ Ε Ρ Μ

π ρ ω τ α ρ χ ιν ά ε ι τό γ λ υ π τ ικ ό τ η ς Ε ρ γο , τ ά σ φ α γ ια ­σ μ έ ν α μ έλη μ ιά ς μ ε γ ά λ η ς κ α λ λ ιτ έ χ ν ιδ α ς " , γ ι ά ν ά τή ν ά π ο δ ώ σ ε ι σ τή ζω ή . Μ έσ α ά π ό τή ν π ιό μ α ­κ ρ α ίω ν η π α ρ ά δ ο σ η κ α ί μ έ ς σ τ ό ϊδ ιο π ν ε ύ μ α όπού π ν έ ε ι ά π ό α ιώ ν ε ς α ιώ ν ω ν ή Τ έχνη τ η ς π ρ ο σ - φ έ ρ ε τ α ι ά π ό τή ν ά ρ χ ή σ τ ή ν ύ π η ρ ε σ ία έ ν ό ς θ ρ η ­σ κ ευ τ ικ ο ύ σ κ ο π ο ύ , το ΰ υ ψ ισ το υ θ ρ η σ κ ευ τ ικ ο ΰ σ κ οπ οΰ . Ή δ η μ ιο υ ρ γ ία δ έ ν έ τ ε λ ε ίω σ ε . Β α θ ιά ε ί ­ν α ι ή κ ο ιλ ά δ α το ΰ Ί ω σ α φ ά τ . Π ο λ ύ ς ά γ ώ ν α ς χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι γ ι ά ν ά έπ ισ τρ έ ψ ο υ ν ε τ ά π ά ν τ α π ρ ό ς τή ζ ώ σ α 'Ε ν ό τ η τ α . Μ ιά μ ή τ ρ α ά ν α γ ε ν ν ή σ ε ω ν ά - τ έ λ ε ιω τη ε ίν α ι τό σ ο ι θ ά ν α τ ο ι κ α ί τό σ ο ι π ό νο ι. Κ α ί ή Κ α τ ε ρ ίν α Κ ο τέλ ν ικ ω φ σ τ έ κ ε ι μ π ρ ο σ τά σ τή ν Τ έχνη ε τ σ ι κ α ί μ έ τ έ τ ια ά π ό λ υ τ η θ ρ η σ κ ε υ ­τ ικ ό τ η τ α , π ο ύ ά ξ ίζ ε ι ν ά ε ’ιπ ω θ ο ΰ νε γ ι ά τή σ τ ά ­ση τ η ς τ ά λ ό γ ια α ύ τ ά μ ο ν ά χ α το ΰ β α θ ύ τε ρ ο υ κ α ί , γ ι ά τ ό λ ό γ ο το ΰ το , δ υ σ κ ο λ ώ τ ερ ο υ π α τ έ ρ α τ ή ς Χ ρ ισ τ ια ν ο σ ύ ν η ς , το ΰ Γ ρ η γ ό ρ ιο υ Ν ύ σ σ η ς: «Τό ν ά α ισ θ ά ν ε σ α ι ε τσ ι, α υ τ ό μ οΰ φ α ίν ε τ α ι ά ξ ιο μ ιά ς ψ υ χ ή ς όπ ού τ ή ν έ μ ψ υ χ ώ ν ε ι ό έ ρ ω τ α ς τ ή ς ο ύ σ ια σ τ ι- κ ή ς ό μ ο ρ φ ιά ς , μ ιά ς ψ υ χ ή ς π ο ύ μ έ σ α τ η ς δ έ σ τ α μ α ­τ ά ή έ λ π ίδ α τ η ς ν ά π ρ ο χ ω ρ ε ί ό λ ο έ ν α ά π ό έκ ε ΐνο π ο ύ Ε χει ίδ ε ΐ σ έ κ ε ίνο π ο ύ δ έ ν ε ίδ ε ά κ ό μ α κ α ί πού τη ν έ θ ρ έ φ ε ι ά δ ιά κ ο π α α ύ τό π ο ύ ά ν α κ α λ ύ π τ ε ι ά δ ιά κ ο π α . Ή το λ μ η ρ ή ά π α ίτ η σ η τ ή ς ψ υ χ ή ς , π ο ύ ά ν ε β α ίν ε ι τό βου νό το ΰ π ό θο υ , ε ΐν α ι ν ά μή χ α - ρ ε ΐ τή ν ώ ρ α ιό τ η τ α μ έ ς σ έ κ α θ ρ έφ τ η κ ι ά π ό ά ν- τ ιφ ε γ γ ιέ ς , ά λ λ ά π ρ ό σ ω π ο μ έ π ρ ό σ ω π ο . Ή θ ε ία κλή ση π α ρ α χ ω ρ ε ί δ ,τ ι τ ή ς ζ η τ ά ν ε , μ έ τ ά π ρ ά ­γ μ α τ α π ο ύ ά ρ ν ε ΐτ α ι , π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ς μ ιά ν ά β υ σ σ ο Σ κ έ ψ η ς . ’Έ τ σ ι , ή μ ε γ α λ ο π ρ έ π ε ια το ΰ θ ε ο ΰ χ α ­ρ ίζ ε ι τή ν έκ π λ ή ρ ω σ η το ΰ π ό θο υ . Ά λ λ ά σ ύ γ χ ρ ο ­ν α δ έ ν τ ή ς έ π ιτ ρ έ π ε ι τό ν κ ό ρ ο κ α ί τή ν ά ν ά π α υ σ η . Γ ια τ ί σ ’ α ύ τό σ υ ν ίσ τ α τ α ι ή ά λ η θ ιν ή δ ρ ά σ η τ ή ς ‘Ω ρ α ιό τ η τ α ς , σ τό γ ε γ ο ν ό ς π ώ ς έκ ε ΐν ο ς , π ο ύ σ η ­κ ώ ν ε ι τ ά μ ά τ ια π ρ ό ς α ύ τ ή , δ έ ν π α ύ ε ι π ο τ έ ν ά τή ν έ π ιθ υ μ ε ΐ» ” .

Τό έφ η β ικ ό δ ν ε ιρ ο τ ή ς Κ α τ ε ρ ίν α ς Κ ο τ έ λ ν ι­κ ω φ ε ΐν α ι μ ιά έ γ γ ύ η σ η γ ι ά τό Ε ρ γο π ο ύ τή ν π ε ­ρ ιμ έ ν ε ι. Ό ά ν θ ρ ω π ο ς π ο ύ Ε γρ α ψ εν α ύ τ ό τό κ ε ί­μ ενο τό ά φ ιε ρ ώ ν ε ι δ χ ι σ ’ έκ ε ΐν ο π ό κ α μ ε ν ώ ς τ ώ ­ρ α ά λ λ ά σ ’ έκ ε ΐν ο π ο ύ γ ε ν ν ιέ τ α ι μ έ σ α τ η ς ό λ ο ­έν α . Π ρ ά γ μ α τ έ λ ε ια ά σ υ ν ή θ ισ το γ ι ’ α ύ τ ο ύ ς π ο ύ π ε ρ ιμ έ ν ο υ ν ε τό ν κόρο , γ ι ά ν ά π ο ΰ νε π ώ ς γ ε υ - θ ή κ α ν ε ά π ό τό τ ρ α π έ ζ ι έ ν ό ς Δ η μ ιο υ ρ γ ο ΰ .

'Ω σ τό σ ο δ τ α ν έδ ώ κ α ί λ ί γ ε ς μ έ ρ ε ς έ γ ρ α φ α '3 γ ι ά τό Ε ρ γο π ό χ ε ι κ ιό λ α ς κ ά ν ε ι, Ε λεα : « Ή Κ α ­τ ε ρ ίν α Κ ο τέλ ν ικ ω φ δ έ ν έξ ε κ ίν η σ ε σ τή γ λ υ π τ ικ ή τ η ς δ η μ ιο υ ρ γ ία ά φ ο ΰ έ γ ε ύ τ η '4 έ π ισ τ η μ ο ν ικ ά τό ν κ α ρ π ό τ ή ς α ισ θ η τ ικ ή ς γ ν ώ σ η ς . Ά π ό ε ν α μ ονο ­π ά τ ι π ο ύ ή τ α ν ε δ ικ ό τη ς , έ ξ ε μ ά κ ρ υ ν ε ά π ’ τό δ ρ ό ­μ ο τ η ς κ ι ά π ό τό σ π ίτ ι τη ς . Κ ι α ύ τ ό τό μ ο νο ­π ά τ ι ε τ υ χ ε ν ά ’ν α ι τό ίδ ιο μ ο ν ο π ά τ ι τ ή ς π α ρ ά ­δ ε ισ ο ς . Τ ό χ έ ρ ι τ η ς δ τ α ν σ η κ ώ θ η κ ε γ ι ά ν ά δ ο υ ­λ έψ ε ι, δ ίχ ω ς ν ά τ ό ξ έ ρ ε ι έσ η κ ώ θ η κ ε ν ά κ όψ ει τό ν κ α ρ π ό το ΰ Δ έν τρ ο υ τ ή ς Ζ ω ή ς. Κ ι δ τ α ν έθέ- λ η σ ε ν ά ξ ε δ ιψ ά σ ε ι, τ ά χ ε ίλ η τ η ς β υ θ ή σ α ν σ τή ν π η γ ή π ο ύ β ρ ίσ κ ε τ α ι σ τ ίς ρ ίζ ε ς το υ . Κ ι δ τ α ν έθέ-

λ η σ ε ν ά ξ α π λ ω θ ε ί , ξ α π λ ώ θ η κ ε σ τή σ κ ιά το ΰ Έ ­νό ς . Ή Τ έχνη τ η ς ή τ α ν ό ϋ π ν ο ς τ ή ς δ ια ν ό η σ η ς , κ ι ή Γ νώ σ η , π ο ύ ’ν α ι μ ιά δ ρ εξ η τώ ν έ ξ ω τ ε ρ ικ ώ ν π ρ α γ μ ά τ ω ν , ή τ α ν π ιά ά π ίσ τ ε υ τ α μ α κ ρ ιά ά π ' α ύτή » .

Ά λ λ ά τ ο ΰ τ α π ο ύ ’λ ε γ α , Ε χο ντα ς ύπόψ η μου τό τ ε λ ε ιω μ έ ν ο ώ ς τ ώ ρ α Ε ρ γο τ η ς , δ έ ν θ έ ν ά π ε ι π ώ ς Ε κ λ ε ιν α ν τ ό μ ο ν ο π ά τ ι π ο ύ τή ν ε ίχ ε μ π ά σ ε ι σ τή ν π α ρ ά δ ε ισ ο κ α ί π ώ ς α ύ τό τό ϊδ ιο δ έ ν θ ά τή ν ό δ ή γ α ε ό λ ο έ ν α π ιό β α θ ιά σ τ ή ν ο ύ σ ια σ τ ικ ή κ α τ ά κ τ η σ ή τ η ς . Ό ά γ ώ ν α ς τ η ς ά κ ό μ α ε ΐν α ι π ο ­λ ύ ς . " Ο μ ω ς μ έ σ α τ η ς α ίσ θ ά ν θ η κ ά τ ι π ο ύ δ έ ν τό ’ν ιω σ α ν ά κ ό μ α ώ ς σ ή μ ε ρ α 'ίσ ω ς κ ι o t π ιό μ ε γ ά ­λ ο ι δ η μ ιο υ ρ γ ο ί : Π ώ ς π έ ρ α κ ι ά π ’ τή σ ε β α σ τ ό ­τερ η π α ρ ά δ ο σ η , ή ζω ή σ τ ή ν π ρ ώ τη τ η ς πνοή μ έν ε ι σ ά ν ά θ ικ τ η ά π ό τό ν ά λ η θ ιν ό δ η μ ιο υ ρ γ ό , σ ά μ ιά ν ά γ ν ό τ η τ α ό π ο ύ ή π α λ ιά α ύ τή π α ρ ά δ ο σ η δ έ ν μ π ό ρ ε σ ε ν ά τή ν κ α λ ύ ψ ε ι ό λ ό κ λ η ρ η .

Ή Κ οΕτερίνα Κ ο τέ λ ν ικ ω φ μ οΰ ε ίπ ε μ ιά μ έ ­ρ α π ώ ς ό Ά δ ά μ δ έ ν τή ν έ ν δ ιέ φ ε ρ ε δ η μ ιο υ ρ γ ικ ά , ή τ α ν ε σ ά ν ο ύ δ έ τ ε ρ ο ς κ α ί ά δ ε ιο ς ά π ό κ α θ α ρ ή δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή εύθύνη . Δ έ ν ά ν ή κ ε σ τ ό ν π ρ α γ μ α τ ι ­κό π α ρ ά δ ε ισ ο , σ τ ή ν ο ύ σ ια σ τ ικ ή ζω ή τ ή ς δ η μ ιο υ ρ ­γ ία ς . Έ π ίσ τ ε ψ ε ν δ τ ι θ ά γ ί ν ε ι σ ά θ ε ό ς ό ’ίδ ιο ς δ τ α ν θ ά 'τ ρ ω γ ε ά π ό τό ν κ α ρ π ό τ ή ς γ ν ώ σ η ς . ’Έ τ σ ι , Ε μ π α ινε π ιά σ τ ή ν 'Ι σ τ ο ρ ία , τή ν π ο λ ιτ ικ ή Ισ τ ο ρ ία το ΰ κ ό σ μ ο υ . Ή Ε ΰ α μ ε τ ε ίχ ε ά κ ό μ α δ- μ ω ς ά π ό τό ν π ρ α γ μ α τ ικ ό π α ρ ά δ ε ισ ο . Ά κ ό μ α εΐ- χ ε ν ά π ά ν ω τ η ς τ ή ν τ α ρ α χ ή το ΰ π ρ ώ το υ π ε ιρ α ­σ μ ο ύ , π ο ύ χ ω ρ ίς ά λ λ ο δ έ ν π ε ρ ιο ρ ίζ ο ν τ α ν στή φ τ ώ χ ε ια μ ο ν α χ ά το ΰ π ρ ο π α τ ο ρ ικ ο ΰ ά μ α ρ τ ή μ α - τ ο ς κ α ί μ ή τε π ο ύ ά δ ε ια ζ ε ν ό λ ό τ ε λ α ά π ’ α ύ τό . Μ ιά ό λ ό κ λ η ρ η , μ ιά κ ο σ μ ο γ ο ν ικ ή π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η ­τ α τή ν ε ζ ω ν ε ν ά κ ό μ α σ ά ν ε φ έ λ ω μ α τ ρ ιγ ύ ρ α τη ς , Ενα ν ε φ έ λ ω μ α , π ο ύ χ ω ρ ίς ά λ λ ο ή τ α ν δυ σ κ ο - λ ώ τ α τ ο ν ά π ρ ο σ δ ιο ρ ισ τ ε ί ά π ό τή μ ιά σ τ ή ν ά λ ­λ η ν ώ ρ α , ά λ λ ά π ού έκ λ ο ΰ σ ε μ έ σ α το υ Ενα μυ- σ τ ικ ό ν ά π έ ρ α ν τ ο π ο ύ , ώ ς μ υ σ τ ικ ό , ε ίχ ε κ ι Ε χει π ά ν τ α ά κ ό μ α μ έ σ α του τή ν π ιό τ ε ρ ά σ τ ια σ η μ α ­σ ία .

Α ύτό Ε γ ιν ε ” τή ν έπ ο χή — ά κ ό μ α τό σ ο π ρ ό σ ­φ α τη — π ού , γ λ ύ π τ ρ ια π ιά , Ε δω σε τή ν «ΕΟ α κ α ί τό Φ ίδι». Δ έν έ ζ ή τη σ ε ά σ φ α λ ώ ς ν ά έρ μ η ν έ ψ ε ι μ ’ α ύ τ ό τό ά γ α λ μ α τό Μ ύθο, ά λ λ ’ ή ά τ μ ό σ φ α ιρ α το ΰ Μ υ σ τη ρ ίου ύ π ά ρ χ ε ι γ ύ ρ α το υ ά κ ό μ α — κ ι ή ά τ μ ό σ φ α ιρ α έτο ύ τη , ά ν ε π ίγ ν ω σ τ α ϊσ ω ς , ξ ε π ε ρ ­ν ά ε ι κ α τ ά π ο λ ύ τ ά δ ε δ ο μ έ ν α π ο ύ μ ά ς κ λ η ρ ο νό - μ η σ εν ή β ιβ λ ικ ή λ α ϊκ ή π α ρ ά δ ο σ η . Χ ω ρ ά ε ι μ ές σ έ μ ιά ν ά λ λ η ά τ μ ό σ φ α ιρ α , κ ι α ύ τή ή ά τ μ ό σ φ α ι- ρ α ε ΐν α ι το ΰ ’ίδ ιο υ το ΰ θ ε ο ΰ . Μ ιά ά τ μ ό σ φ α ιρ α δπ ου ό θ ε ό ς ό ίδ ιο ς , ε ΐν α ι ό « π ε ιρ α σ μ ό ς» . Γ ια τ ί ό θ ε ό ς , Έ λ ω ε ίμ , π λ η θ υ ν τ ικ ό ς το ΰ Έ λ ω ά (ά ρ ρ ε ν κ α ί θ ή λ υ ) , ε ΐν α ι α ύ τή ή ϊ δ ια "Ε ν ω σ η , ή Σ υ ν ο υ ­σ ία , π ού , δ σ ο κ ι ά ν τ ρ ο μ ά ζ ε ι ό φ ο β ισ μ έν ο ς όίν- θ ρ ω π ο ς τή λ έ ξ η , π α ρ α μ έ ν ε ι ά μ ό λ ευ τη κ ι ά κ έ - ρ α ιη κ α ί , γ ι ά τ ό ν ά λ η θ ιν ά Μ υημένο , Ε χει τ ή ν ύ- π έ ρ τ α τ ή το υ Ε ννοια κ α ί πνοή .

«Ζ ήτησ έ με, λ έ ε ι ό ίδ ιο ς ό θ ε ό ς σ τή Β ίβ λ ο ,

Page 9: SYFX1PON1HI Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ε Κ Ε Ρ Μ

δ χ ι σ τό δ ά σ ο ς , μ ή τε σ τ ή ν π ε δ ιά δ α , μ ή τε σ τ ίς κ ο ρ φ ές τώ ν βουνώ ν, μ ή τε σ τ ά β ά θ η τ ώ ν κ ο ιλ ά ­δ ω ν , μ ή τε σ τ ά ν ε ρ ά , μ ή τε ά π ό κ ά το υ ά π ό τή γ ή , ά λ λ ά έ κ ε ΐ πού έ σ τ η σ α δ ια θ ή κ η μ έ τό ν ϊδ ιο σου π α τ έ ρ α , τό ν ’Α β ρ α ά μ » '6.

Α ύτό τό έ κ ε ΐ δ έ ν Ε χει Ισ το ρ ία . 'Υ π ά ρ χ ε ι μ έ ς σ τή ν ά π ρ ο σ μ έ τρ η τ η δ ιά ρ κ ε ια κ α ί μ έ ς σ τή ν α ιω ν ιό τη τα . Ε ίν α ι τό Μ υσ τή ρ ιο . Ε ίν ' ό 'ίδ ιο ς ό Π α ρ ά δ ε ισ ο ς . 'Ε κ ε ί , δπ ο υ ό Χ ρ υ σ ό π ρ α σ ο ς κ α ί ό Β ή ρ υ λ λ ο ς κ α ί ό Σ μ ά ρ α γ δ ο ς κ α ί ό Σ ά π φ ε ιρ ο ς κ α ί τό Τ ο π ά ζ ι, ό Β δ ε λ λ ίω ν , ό ’Ό ν υ ξ κ α ί ό 'Α χ ά ­τη ς , ε ίν α ι π ο λ υ τ έ λ ε ια β λ ά σ φ η μ η κ α ί π ε ρ ιτ τ ή '7. Ε ίν α ι τό έ κ ε ΐ , π ο ύ , ά ν φ α ν ε ρ ω θ ε ί σ έ ξ έ ν α μ ά ­τ ια , π α ύ ε ι π ιά ν ά υ π ά ρ χ ε ι .

Κ ι α ύ τό τό φ α ν έ ρ ω μ ά το υ ε ίν ' ά σ φ α λ ώ ς τό π ρ ο π α τ ο ρ ικ ό ν α μ ά ρ τ η μ α , ή κ α τ ά ρ α π ο ύ β α ρ α ί ­ν ε ι τ ρ α γ ικ ά τή ν ά ν θ ρ ω π ό τ η τ α κ α ί σ η μ α δ ε ύ ε ι τή χ ρ ε ω κ ο π ία τη ς .

Α ύτό τό έ κ ε ΐ ε ίν ' ό 'ίδ ιο ς ό θ ε ό ς , π ο ύ κ α ­θ ώ ς ξ έ ρ ο υ μ ε ή τ α ν ά π α γ ο ρ ε υ μ έ ν ο έ π ί π ο ινή θ α ­ν ά το υ ν ' ά ν α φ έ ρ ε τ α ι ό λ ό τ ε λ α ά π ’ τό ν Ι σ ρ α ή λ . Ε ΐν α ι τό S exus, π ο ύ ’ν α ι κ α θ α υ τό ά ν έ κ φ ρ α σ τ ο κ α ί π ο ύ , ά π ό τή σ τ ιγ μ ή π ο ύ θ ά ζη τ ή σ ε ι ν ά έκ- φ ρ α σ τ ε ΐ, χ ω ρ ίζ ε ι ά ν ε π α ν ό ρ θ ω τ α τό δ η μ ιο υ ρ γ ό ά π ό τή δ η μ ιο υ ρ γ ία , σ τ ο μ ώ ν ε ι τή σ υ ν έχ ισ ή τη ς , κ α θ ιε ρ ώ ν ε ι ό ρ ισ τ ικ ά τή ν κ ό λ α σ η , τή ν π α ρ α κ μ ή κ α ί τή ν ά δ ρ ά ν ε ια .

Π ο ιό ς θ ά μ ά ς π ε ι π ο τέ τό ν έ ρ ω τ α τοΟ ' Ι α ­κ ώ β γ ι ά τή Ρ α χ ή λ ; 'Α π ό π ο ΰ ά ρ χ ιν ά ε ι ; κ ι ώ ς π ο ΰ τ ε λ ε ιώ ν ε ι;

’Α πό τή σ τ ιγ μ ή π ο ύ θ ά θ ελ ή σ ο υ μ ε ν ά τό σ υ λ λ ά δ ο υ μ ε , ή δ υ α ρ χ ία '8 θ ρ ια μ β ε ύ ε ι , ή μ α γ ικ ή ‘Ε ν ό τη τα έ κ λ ε ίπ ε ι, ό χ ω ρ ισ μ ό ς κ ι ή δ ια ίρ ε σ η τ ρ α ­β ά ν ε , δ π ω ς τ ρ α β ά ν ε ό λ ο φ ά ν ε ρ α τή ν ώ ρ α α ύ τή σ τ ή ν ά ν θ ρ ω π ό τ η τ α , π ρ ό ς τό ν π α γ κ ό σ μ ιο σ π α ρ α ­γ μ ό . Ό ν α ό ς δ έ ν ε ΐν α ι δ υ ν α τό ν ά ο ίκ ο δ ο μ η θ ε ΐ π α ρ ά τ ρ ιγ ύ ρ α ά π ’ τό ά ν έ κ φ ρ α σ τ ο . Κ α ί τ ό '9 ά ν έ κ ­φ ρ α σ τ ο ε ίν ’ α ύ τό τό «έ κ ε ΐ» .

Γ ιά ν ά υ π ερ α σ π ίσ ο υ ν ε α ύ τό τό ά ν έ κ φ ρ α σ τ ο , ο ίκ ο δ ό μ η σ α ν τό π ρ ώ το τ ε ίχ ο ς ο ί π ρ ω τ α ρ χ ικ ο ί κ α ί ά π έ ρ α ν τ α σ ο φ ο ί ο ίκ ο δ ό μ ο ι. Ή π ρ ώ τη Ιερή ά ρ χ ιτ ε κ τ ο ν ικ ή υ ψ ώ θη κ ε , γ ι ά ν ά π ρ ο α σ π ίσ ε ι τό Μ υσ τή ρ ιο δ π ω ς ά σ φ α λ ώ ς δ έ ν θ ά τό κ ά ν α ν ε όσο ι- δ ή π ο τε φ ρ ο υ ρ ο ί ό π λ ισ μ έ ν ο ι ' κ λ ε ίν ε ι τό Μ υσ τή ρ ιο κ ι έ π ιβ ά λ λ ε ι τή σ ιω π ή .

Α ύτό ξ έ ρ ο υ μ ε π ό σ ο τό νιώσατνε ο ί 'Ε β ρ α ίο ι κ α ί τό ν ιώ σ α ν , σ ύ γ χ ρ ο ν α μέ τ ο ύ ς 'Ε β ρ α ίο υ ς , ο ί π ρ ώ τ ο ι " Ε λ λ η ν ε ς . Γ ια τ ί, δ π ω ς ξ έ ρ ο υ μ ε ά π ό τή ν ά π ώ τ α τ η π α ρ ά δ ο σ η το ΰ κ όσ μ ου , Μ ω ϋσ ή ς κ α ί Ό ρ - φ έ α ς έ μ υ η θ ή κ α ν ε σ τ ή ν Α ίγ υ π τ ο μ α ζ ί . " Ε τ σ ι, σ τή δ ιπ λ ή ν α ύ τή δσ ο κ ι έ ν ια ία π α ρ ά δ ο σ η , θ ε ό ς κ α ί 'Έ ρ ω τ α ς ε ίν ’ ή ί δ ια λ έξη .

’Ο λ ο φ ά ν ε ρ α , Ε π ε ιτα ά π ’ τή ν ίε ρ ή ν α ύ τή ν ά ρ - χ ιτ ε κ τ ο ν ικ ή ν ά ν τ ίσ τ α σ η γ ι ά το ύ ς μ υ η μ ένο υ ς , Ερ­χ ε τ α ι ώ ρ α π ο ύ ξ ε σ π ά ε ι, ά π ό τό μ έ σ α θ ρ ία μ β ο τ ή ς Λ α τ ρ ε ία ς , ή κ ρ υ μ μ έν η Μ ουσ ική . ’Α π ' τή σ τ ι ­γ μ ή π ο ύ ή ύ π ερ ά σ π ισ η έ ξ α σ φ α λ ίζ ε τ α ι ά π ό λ υ τ α , γ ε ν ν ιέ τ α ι ά ξ α φ ν α ή έμ π ισ το σ ύ ν η π ο ύ ε ΐν α ι ά π ε υ ­

θ ε ία ς έ π ικ ο ιν ω ν ία μ έ τό θ ε ό , ά ν α β ρ ά ε ι τό δο ξ ο λ ό - γ η μ α , κ α ί ξ ε χ ε ιλ ά τό ά σ υ γ κ ρ ά τ η τ ο Ε λεος π ο ύ ή Σ ο υ λ α μ ίτ ιδ α (δ έ ν χ ρ ε ιά ζ ο ν τ α ι τ ά λ ό γ ια π ιά ) μ ιλ ε ΐ σ τό μ υ σ τ ικ ό ν ά γ α π η μ έ ν ο τ η ς : «’Α γ ά π α κ ι ε ίσ α ι ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς . Ή Β α σ ιλ ε ία τώ ν Ο ύ ρ α ν ώ ν ε ΐ ­ν α ι έ π ί γ η ς κ α θ ώ ς σ τό ν ο ΰ ρ α ν ό . Ο ί π ύ λ ε ς το ΰ ο ύ ρ α νο ΰ ά ν ο ίγ ο ν τ α ι σ τό ά π έ ρ α ν τ ο . ’Α λ λ ά κ λ ε ΐσ ' τ ε ς π ά λ ι. Ξ έ ρ ε ν ά σ υ λ λ ά β ε ις τή ν ψ υ χή σ ο υ σ τ ό σ η μ ε ίο τ ή ς Μ υ σ τικ ή ς δ ια τ ο μ ή ς . Γ ια τ ί σ έ το ΰ το τό σ η μ ε ίο ε ΐσ α ι δ η μ ιο υ ρ γ ό ς . Σ έ το ΰ το τό σ η μ ε ίο θ ρ η σ κ ε ία , Τ έχνη , δ η μ ιο υ ρ γ ία , ε ίν ' Ενα. Ά λ λ ’ ά - λ ίμ ο ν ο , ά ν θ ε λ ή σ ε ις ν ά τό ξ ε π ε ρ ά σ ε ις . ’Α λ ίμ ο νο , ά ν ά φ ή σ ε ις ά ν ο ιχ τ ή τή θ ύ ρ α , τό σ ο π ο ύ τό θ ε ίο Μ υσ τή ρ ιο ν ά ξ ε τ υ λ ιχ τ ε ί μ π ρ ο σ τά σ τ ά μ ά τ ια τώ ν ά ν θ ρ ώ π ω ν , σ ά ν έ μ π ό ρ ε υ μ α . 'Α ρ χ ιτ ε κ τ ο ν ικ ή κ α ί Μ ουσ ική έ ν ω μ έ ν ε ς μ ο ν α χ ά κ α τ ά τ ή ν τ ά ξ η τ ή ς Σ ι ω π ή ς . Έ δ ώ ά ρ χ ιν ά ή Τ έχνη . Έ δ ώ ά ρ - χ ιν ά ή ά λ η θ ιν ή δ η μ ιο υ ρ γ ία . Έ δ ώ ά ρ χ ιν ά ή ν έ α Ε ν ό τ η τ α . Έ δ ώ ά ρ χ ιν ά ό ν έ ο ς Ά δ ά μ ό π ού , κ α τ ά τό ν Π α ΰ λο , δ π ω ς ό Χ ρ ισ τό ς ό ίδ ιο ς , “ο ύ χ ά ρ π α - γ μ ό ν ή γ ε ΐτ α ι τό ε ίν α ι ίσ α θ ε φ " ϊ0. Λ ίγ ο ά π ό δ ώ ή ά π ό κ ε ΐ, ό κ ό σ μ ο ς δ λ ο ς ά ρ χ ιν ά κ α ί β α ρ α θ ρ ώ - ν ε τ α ι σ τή δ ια ίρ ε σ η » .

« Ό Β ρ ά χ μ α ε ΐν α ι ά λ η θ ιν ό ς , ό κ ό σ μ ο ς ε ΐν α ι ψ εύ τικ ο ς» , φ ω ν ά ζο υ ν δ ε ξ ιά κ α ί ά ρ ισ τ ε ρ ά ο ί ν α υ ­α γ ο ί τ ή ς Π ίσ τη ς . Κ α ί δ έ ν ν ιώ θ ο υ ν π ώ ς ή μ α γ ικ ή σ τ ιγ μ ή μ π ο ρ ε ΐ τ ά π ά ν τ α ν ' ά γ κ α λ ιά σ ε ι μ έ ς στή μ υ σ τ ικ ή τ η ς δ ε χ τ ικ ό τ η τ α . " Ο λ α τ ά λ ο ύ ζ ε ι, δ λ ε ς τ ί ς ά ν τ ιν ο μ ίε ς το ΰ μ υ α λ ο ΰ , π ο ύ σ τ α μ α τ ά γ ι ά ν ’ ά ν τ ιγ ρ ά ψ ε ι έκ ε ΐν ο π ο ύ π ο τέ δ έ ν ά ν τ ιγ ρ ά φ ε τ α ι , τό ν 'Έ ρ ω τ α κ α ί τή ν ’Α λ ή θ ε ια .

Ό ’ Ισ ρ α ή λ λ ο ιπ ό ν π ρ ο τ ίμ η σ ε ν ' ά ρ γ ο π ο ρ ή - σ ε ι σ τή ν ισ το ρ ικ ή κ α τ ά χ τ η σ η τ ή ς Τ έ χ ν η ς π α ρ ά ν’ ά π ο χ ω ρ ισ τ ε ΐ ά π ό τ ό θ ε ό το υ . Ό Μ ω σ α ϊκ ό ς νό μ ο ς το ΰ ε ίχ ε ά π α γ ο ρ έ ψ ε ι τ ά γ λ υ π τ ά . Ά λ λ ά Ε κα μ ε κ ά τ ι π ο λ ύ κ α λ ύ τ ε ρ ο . Δ ια τ ή ρ η σ ε α Ιώ ν ε ς μ έ σ α σ τό α ίμ α του τό ν Ε ρ ω τα γ ι ά τή Ρ α χ ή λ . Τήν ϋ ψ ω σ ε ώ ς τή Σ ο υ λ α μ ίτ ιδ α , κ α ί τή ν κ ορύ - φ ω σ ε ώ ς τή ν Π α ν α γ ία . Μ ά ς Ε δω σ εν ά κ ό μ α τ ο ύ ς Ψ α λ μ ο ύ ς κ α ί τ ο ύ ς Π ρ ο φ ή τες . Έ κ ρ ά τ η σ ε σ τ ά β ά ­θη ά π ό τ ά σ π λ ά χ ν α το υ τή ν π ρ ώ τη π νοή τ ή ς π ρ ο σ ε υ χ ή ς , κ α ί τή σ τ ιγ μ ή α ύ τή ά γ ω ν ίζ ε τ α ι , Ε­χ ο ν τ α ς σ τ ά σ τή θ η το υ τό ν Ε ρ ω τα γ ι ά τή Ρ α χ ή λ , κ ι α ύ τή τή ν ί δ ια Σ ο υ λ α μ ίτ ιδ α , κ ι α ύ τ ό τό ν ίδ ιο τό Δ α β ίδ , γ ι ά τή ν Ε λ ε υ θ ε ρ ία . Κ ι δ τ α ν τ έ λ ο ς ξ α φ ν ικ ά ά π ο φ α σ ίζ ε ι ν ά σ κ α λ ίσ ε ι τ ό ά γ α λ μ α μ ι- α ν ή ς 2' Ε β ρ α ί α ς κ ά το υ ά π ό τή σ μ ίλ η το ΰ Έ π - σ τ ά ϊν , σ κ α λ ίζ ε ι μ ιά ν ό λ ά κ ε ρ η φ υ λή .

Η Κ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Α Κ Ο Τ Ε Λ Ν ΙΚ Ω Φ λ ο ιπ ό ν ε ίν α ι τή ν ώ ρ α α ύ τή σ τό δ ρ ό μ ο τ ή ς ά π ό λ υ τ η ς π ρ ο σ α ρ μ ο ­γ ή ς τ η ς π ρ ό ς τή ν έσ ω τ ε ρ ικ ή ν έ ν ό τ η τ α , δπ ο υ ό ά ν θ ρ ω π ο ς κ ο ιμ ά τ α ι κ ά θ ε π ο ύ θ ά τό ν κ α λ έ σ ε ι Ε­π ε ιτ α ά π ό τό δ η μ ιο υ ρ γ ικ ό το υ μ ό χθ ο ή σ κ ιά το ΰ δ έ ν τρ ο υ τ ή ς Ζ ω ή ς, δ π ω ς κ ο ιμ ο ΰ ν τ α ι ό π ο ια δ ή π ο - τ ε ώ ρ α τ ή ς ή μ έ ρ α ς κ α ί τ ή ς ν ύ χ τ α ς τ ά π ο λ ύ μ ι­κ ρ ά π α ιδ ιά . Ά λ λ ’ δ τ α ν ά π ’ α ύ τό τό ν ύ π νο ση-

Page 10: SYFX1PON1HI Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ε Κ Ε Ρ Μ

κ ω θ ο ΰ ν τ ά χ έ ρ ια τ η ς γ ι ά ν ά δο υ λ έψ ο υ ν τό ν π η ­λ ό , ε ίν α ι σ ά ν τ ά π ρ ώ τ α κ ύ μ α τ α πού ά γ α λ ιν ά σ η κ ώ ν ο ν τα ι, χ ω ρ ίς ν ά λ ο γ α ρ ιά ζ ο υ ν ε ά ν α ίώ ν ε ς π ρ ίν Ε κα να ν τό ϊδ ιο , κ α ί χ α ϊδ ε ύ ο υ ν σ τ ή ν ά κ ρ ο - γ ια λ ιά τ ο ύ ς β ρ ά χ ο υ ς , π λ ά θ ο ν τ ά ς το υ ς . Γ ύ ρ α ά π ’ τό ν π η λ ό ή π νοή τ η ς ξ ε κ ιν ά σ ά ν ά ξ υ π ν ά ά π ό μ ιά ν ά π έ ρ α ν τ η π λ η ρ ό τ η τ α , κ ι ώ ς ά π ό κ ά π ο ια π ρ ο α ιώ ν ια ν ώ θη σ η ά ρ χ ιν ά , σ τ ο ιχ ε ίο α ιώ ν ιο κ ι α ύ τή , ά π ά ν ο υ σ ’ Ενα ά λ λ ο α ιώ ν ιο σ τ ο ιχ ε ίο , τή ν Τ έχνη , τή δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή θ ω π ε ία τη ς , μ έ τ ά β λ έ ­φ α ρ α κ λ ε ισ τ ά κ ι ώ ς ν ά ’β λ επ ε , κ α θ ώ ς κ α ί β έ ­β α ια β λ έ π ε ι τ έ λ ε ια , τή ν π λ α σ τ ο υ ρ γ ικ ή ν εύθύνη τη ς , μ έ τή ν ά φ ή . Κ ι ε ίν α ι ο ί κ ιν ή σ ε ις τ η ς κ ιν ή ­σ ε ις π ρ ο σ ε υ χ ή ς , κ ι ε ΐν α ι κ ιν ή σ ε ις το ΰ π ιό κ α θ α ­ρ ού δ η μ ιο υ ρ γ ικ ο ύ Ρ υ θ μ ο ΰ , ό σ ο δ ή π ο τε ά ν σ έ ώ ­ρ ε ς κ ο ύ ρ α σ η ς ν ο μ ίζ ε ι ή ϊ δ ια δ τ ι π ιά τή ν ά φ η σ ε ό Χ ορός, ένώ π ρ α γ μ α τ ικ ά ύ ψ ώ ν ετ α ι Ετσι σ τ ή ν π ιό ά ρ τ ια δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή Ε κφ ρασή το υ . ‘Η Ισ ο ρ ρ ο π ία τ η ς ά ν ά μ ε σ α ά π ’ α ύ τό π ο ύ δ έ χ ε τ α ι ά π ό τό θ ε ό , ά π ’ α ύ τ ό πού π α ίρ ν ε ι κ α ί π ο ύ π ιά ε ίν ’ ά π ό λ υ τ α δ ικ ό τη ς , κ ι ά π ' α ύ τό π ο ύ δ ίν ε ι, σ υ ν τ ε λ ε ΐτ α ι, τ ί ς σ τ ιγ μ έ ς όπού δ ο υ λ εύ ε ι, θ α υ μ α σ τ ά . Ή Ε ν ό τ η τ α ά ν α β ρ ύ ζ ε ι ά π ό β α θ ιά τ η ς σ ά ν ά λ λ ό μ ε ν η π η γ ή . Λ ε ιτ ο υ ρ γ ά ε ι μ π ρ ο σ τά σ τ ή ν Κ ιβ ω τό . Ό σ τ ε ν α ­γ μ ό ς το ΰ ’ Ιώ β , ή π ρ ο σ ευ χ ή τ ή ς Ρ ο ύ θ , τ ά ά σ μ α τ ή ς Δ ε β β ώ ρ α ς κ ι ό ϋ μ ν ο ς τ ή ς Μ α ρ ία ς τ ή ς ά δ ε ρ - φ ή ς τοΰ Μ ω ϋσή, τη ν έ κ ινούν . Έ σ τ α μ ά τ η σ ε β α ­θ ιά τ η ς ό Χ ο ρ ό ς ; Π οτέ. *Η Κ α τ ε ρ ίν α Κ ο τέλ ν ικ ω φ χ ο ρ ε ύ ε ι ά κ ό μ α δ τ α ν δ ο υ λ ε ύ ε ι, κ α ί μ α ζ ί τ η ς σ ύ γ ­χ ρ ο ν α χ ο ρ ε ύ ε ι κ α ί ά γ ά λ λ ε τ α ι ή Σ ιώ ν . Ή Ε ν ό ­τ η τ α ό λ ο έ ν α σ υ μ π υ κ ν ώ ν ε τα ι ό λ ό γ υ ρ ά τ η ς , τό μ υ α ­λ ό τ η ς ά π α λ λ ά σ σ ε τ α ι σ ι γ ά σ ιγ ά ά π ό δ λ ε ς τ ί ς μ ο ρ φ ές τ ή ς Ε π ισ τη μ ο ν ικ ή ς Σ κ έ ψ η ς , ό « υ π ο λ ο γ ι­σ μ ό ς» , όπ ού ’ν α ι ή β ά σ η το ΰ π ο λ ιτ ισ μ ο ύ μ α ς κ α ί, γ ι ά το ΰ το , το ν έ π ά ε ι π ρ ό ς τή ν κ α τ α σ τρ ο φ ή του , υ π ο χ ω ρ ε ί ό λ ο έν α σ έ μ ιά ζ έ σ τ α μ υ σ τ ικ ή όπ ού ο- λ α κ ι δ λ ο ι β ρ ίσ κ ο ν τ α ι μ έ σ α σ τό ν ϊδ ιο τό ν Π α ρ ά ­δ ε ισ ο . ’Ί σ ω ς κ ά τ ι ά π ό τή ζ έ σ τ α το ύ τη ν ά ’χ ε ν ιώ σ ε ι κ ι Ε νας ά λ λ ο ς , ο ύ σ ια σ τ ικ ό ς κ ι ά σ ύ γ κ ρ ι- τ ο ς , σ τ ά π ρ ό σ φ α τ ά μ α ς χ ρ ό ν ια δ η μ ιο υ ρ γ ό ς Τ ε­χ ν ίτ η ς , ό R o d in , π ο ύ ε ίπ ε τ ά μ ε γ ά λ α τ ο ύ τ α λ ό ­γ ια : «Τ ά ο ύ ρ ά ν ια σ ώ μ α τ α ε λ κ ο ν τ α ι λ ο ιπ ό ν ά ν ά - μ εσό το υ ς ” κοττ’ εύθ ύν λ ό γ ο ν τώ ν μ α ζ ώ ν κ α ί κ α τ ’ ά ν τ ίσ τρ ο φ ο λ ό γ ο το ΰ τ ε τ ρ α γ ώ ν ο υ τ ώ ν ά π ο σ τά - σ εω ν ” ; Ε ίν α ι δ υ ν α τό π ο τέ ό ο ύ ρ α ν ό ς ν ά ’χ ε ι γ ι ά β ά σ η του , γ ι ά σ κ ε λ ε τ ό τ ή ς ζ ω ή ς του , τό ν ψ υ χρ ό υ π ο λ ο γ ισ μ ό α ύ τ ό ; ’Ό χ ι ! Ή έπ ισ τή μ η ε ίν α ι Ε νας π έ π λ ο ς . Β γ ά λ τ ε το ν α ύ τ ό τό ν π έ ΐιλ ο , ά ν θ έ λ ε τε ν ά ίδ ε ΐτ ε ά π ό π ίσ ω το υ τό ν ούρ α νό» .

Ά λ λ ’ έ γ ώ π ρ ο σ θ έ τω : ’Ό χ ι ν ά τό ν ίδ ο ΰ μ ε μ ό ­νο. Ά λ λ ά ν ά μ ά ς ά γ γ ί ξ ε ι μ έ τ ί ς μ ύ ρ ιε ς ζ ω ν τ α ­ν έ ς κ ε ρ α ίε ς του , ν ά μ ά ς μ ε τ α δ ώ σ ε ι τή ν έ ν ια ία θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία του π ο ύ ’ν α ι ά γ ά π η σ τό ν ύ π έ ρ τ α τ ο β α θ μ ό κ ι ε ίν α ι μ ορφ ή σ τή δ ια π α σ ώ ν , ή μ υ σ τ ικ ή μ ορφ ή το ΰ θ ε ο ΰ .

Α λ η θ ιν ά , ή έ ν ό τη τα , γ ι ά τή Μ ορφ ή 21, α ίώ - ν ε ς τ ώ ρ α Ε ρ χ ετα ι σ τή Δ ύση ά π ό μ ιά τ εχ ν η τή κ α ί λ ο γ ικ ε υ τ ικ ή Ε νοποίηση , μ ιά ν Ε νοποίηση π λ α σ τ ή ,

π ού σ τή ν π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α ά ν ο ίγ ε ι ό λ ο έν α π ε ρ ισ ­σ ό τερ ο μ ιά ν ά β υ σ σ ο ά ν ά μ ε σ α σ τή μ έ σ α κ α ί σ τή ν Εξω ζω ή . Κ α ν ε ίς σ χ ε δ ό ν δ έ σ κ έ π τ ε τ α ι σ τ ί ς μ έ ρ ε ς μ α ς 23, π ώ ς δ έ ν ύ π ά ρ χ ε ι έ ν ό τ η τ α π α ρ ά μ έ σ α σ τό θ ε ό π ο ύ ’ν α ι Ε ρ ω τα ς , κ α ί π ώ ς τό " Ε ν α δ έ ν υ π ά ρ ­χ ε ι π α ρ ά μ ο ν ά χ α σ τό ν ’Έ ρ ω τ α π ο ύ ’ν α ι κ ι ό θ ε ό ς .

Ή Κ α τ ε ρ ίν α Κ ο τέλ ν ικ ω φ π λ η σ ιά ζ ε ι μ έ ς σ έ κ ά θ ε β ή μ α τ η ς έτο ύ τη τή ν Έ ν ό τ η τ α ό λ ο έν α . Κ ι ά π ’ α ύ τή τή ν π ρ ό ο δ ο ξ α ν ο ίγ ε τ α ι ό λ ο έ ν α π ιό π λ α ­τ ιά κ α ί π ιό β α θ ιά ό Π α ρ ά δ ε ισ ο ς σ τ ά μ ά τ ια τ ή ς ψ υ χ ή ς τη ς . " Ο λ α έ ν ίζ ο ν τ α ι μ έ ς σ τ ή ν ψ υ χ ή ν α ΰ - τή , κ α ί τ ά ά σ τ ρ α κ α ί τό κ λ ίμ α κ α ί ο ί φ υ λ ές . Κ α ί ό Σ ή μ κ α ί ό Χ άμ κ α ί ό Ί ά φ ε θ . Ά π ό π ο ιά γ ε ν ιά ε ίν ’ ή ϊ δ ια ; Ά π ’ δ λ ε ς , μ έ σ α σ ’ Ενα έν ισ μ έν ο σ ύ μ π α ν δπ ο υ ή φ υ σ ικ ή Ισ τ ο ρ ία το ΰ κ ό σ μ ο υ Ε χει γ ίν ε ι Μ ουσ ική , κ α ί , γ ι ά τό λ ό γ ο το ΰ το , δ έ ν τ α ­ξ ιν ο μ ε ί τ ά ε ϊδ η κ α ί τ ά γ έ ν η τώ ν ά ν θ ρ ώ π ω ν ά λ ­λ ά π η γ α ίν ε ι ά π ’ τ ό ’ν α σ τ ’ ά λ λ ο , δ π ω ς ό Μ ου­σ ικ ό ς π η γ α ίν ε ι ά π ό Ενα σ ’ ά λ λ ο ν ή χ ο 24 κρούον- τ α ς τ ί ς χ ο ρ δ έ ς . Ε ίν ” ά π ό τή γ ε ν ιά τώ ν ’Ο ρ φ ικ ώ ν , όπ ού Ενωσε τό Λ υδ ικό , τό Φ ρ υ γ ικ ό κ α ί τό Δ ω ρ ικ ό τρ ό π ο σ έ μ ιά μόνη λ ύ ρ α . Κ α ί γ ι ά το ΰ το ε ΐν α ι, ά π ό π ν ε υ μ α τ ικ ή κ α τ α γ ω γ ή , Έ λ λ η ν ίδ α . Μ έ τό κ ε ίμ εν ο ν α ύ τό , ή π λ η γ ω μ έ ν η Ε λ λ ά δ α τη ν έ δ έ ­χ ε τ α ι τ ή ν ώ ρ ’ α ύ τή σ ά θ υ γ α τ έ ρ α . Ό κ ό σ μ ο ς δ- λ ο ς τ η ν έ δ έ χ ε τ α ι σ ά θ υ γ α τ έ ρ α . Ό ά ν θ ρ ω π ο ς μέ τ ’ ά σ π ρ α τ ά μ α λ λ ιά , π ο ύ γ ρ ά φ ε ι α ύ τό τό κ ε ί­μ ενο τή ν ώ ρ α α ύ τή , τή δ έ χ ε τ α ι σ ά θ υ γ α τ έ ρ α . Ά ς ε ΐν α ι εύ λ ο γ η μ έ ν η ... Β ε β α ιό τ α τ α , σ ι γ ά σ ιγ ά ή ά λ ή θ ε ια το ΰ ό νε ίρ ο υ τ η ς , τ ο π ο θ ε τ ώ ν τ α ς τη , έ ­νώ ό λ ο έ ν α έ ρ γ ά ζ ε τ α ι , σ τό κ έν τρ ο το ΰ π ρ α γ μ α τ ι ­κού π α ρ ά δ ε ισ ο υ τ ή ς ζ ω ή ς — κ α θ ώ ς σ η μ ε ίω σ α , π ά ε ι κ α ιρ ό ς , σ ’ ε ν α ά λ λ ο μου ση μ ε ίω μ α 25 — ά ­π α ν τ ά « τού ς Μ ύθους π ο ύ δ έ γ ν ώ ρ ισ α ν π ο τέ κ α ­μ ιά ά λ λ α γ ή , γ ι α τ ί ε ίν ’ έ κ ε ΐν ο ι π ο ύ ε κ φ ρ ά ζ ο ν τ α ι β α θ ύ τ ε ρ α κ ά θ ε φ ο ρ ά ά π ό τή δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή π ο ιό τ η ­τ α έκ είνου π ο ύ τ ο ύ ς σ υ ν α ν τ ά κ α ί ζ ε ΐ κ α τ ά β α θ α μ α ζ ί το υ ς» . ‘Η π ά λ η το ΰ ’ Ια κ ώ β μ έ τό ν " Α γ γ ε ­λ ο 26, ό Π ρ ο μ η θ έ α ς σ τό ν Κ α ύ κ α σ ο — «ό έν χ ρ ό ν ω π ά σ χ ω ν ά νή ρ » , δ π ω ς έ λ έ γ α ν ε o i ά ρ χ α ΐο ι το ΰ Μ ύ­θου σ χ ο λ ια σ τ έ ς —, ή Ί ώ — «ή έν τό π ω π ά σ χ ο υ - σ α γ υ ν ή » , κ α τ ά τ ο ύ ς ίδ ιο υ ς —, ή Ε υ α κ ά το υ ά π ό τό δ έ ν τρ ο τ ή ς Ζ ω ή ς, γ ε μ ίζ ο υ ν τή ν ψ υ χή τ η ς τ ώ ­ρ α κ α ί π λ α τ α ίν ο υ ν τ ο ύ ς ό ρ ίζ ο ν τ έ ς τ η ς ό λ ο έν α . Τ ο ύς ό ρ ίζ ο ν τ έ ς το ΰ ϊδ ιο υ το ΰ Π α ρ ά δ ε ισ ο υ , δπ ο υ ξ ε χ ω ρ ίζ ε ι κ ιό λ α ς τ ή ν ε ίκ ό ν α έ ν ό ς Χ ρ ισ το ΰ σ τή Σ τ α ύ ρ ω σ η , π ού , ά λ η θ ιν ό ς δ η μ ιο υ ρ γ ό ς , Ε χει ά νε- β ε ΐ Ενα Ενα τ ά σ κ α λ ιά — όπ ού ό κ α θ έ ν α ς ά π ό μ ά ς ά ν έ β η κ ε ά π ’ α ύ τ ά ε ν α μ ικ ρ ό μ ο ν ά χ α μ έρ ο ς— κ α ί κ α τ ό ρ θ ω σ ε ν ά π ’ δ λ α τ ο ΰ τ α τ ά σ κ α λ ιά 27 ν ά κ ά μ ε ι μ ιά μ ο ν ά χ α κ λ ίμ α κ α , τό Γ ο λ γ ο θ ά , κ α ί σ τή ν κ ορφ ή του τή ν κ α θ ο λ ικ ή ν Ά ν ά σ τ α σ η . Έ κ ε ΐ , ό λ ό γ υ ρ α ά π ’ α ύ τή τή ν κ λ ίμ α κ α κ ι ά π ό τή ν ά ν α - σ τ ά σ ιμ η κ ο ρ φ ή , θ έ ν ά σ υ μ μ α ζ ε υ το ΰ ν ε κ ά π ο τ ε — μ π ο ρ ε ΐ ό κ α ιρ ό ς ν ά ’ν α ι σ ιμ ά — κ α ί ό Σ ή μ , κ ι ό Χ άμ , κ ι ό Ί ά φ ε θ , κ α ί τ ’ ά σ τ έ ρ ια τ ’ ο ύ ρ α νο ΰ όλο- τ ρ ό γ υ ρ α θ ά ’ν α ι ά ν α μ μ έ ν α σ ά ν Π α σ χ α λ ιν έ ς λ α μ ­

Page 11: SYFX1PON1HI Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ε Κ Ε Ρ Μ

π ά δ ε ς . Ό Χ ρ ισ τό ς θ ά ’χ ε ι ά π ό τ ό σ τ α υ ρ ό του , κ α ρ φ ω μ έν ο σ ' ε ν α λ ό φ ο χ α μ η λ ό , τό π ρ ό σ ω π ο σ κ υ μ μ έν ο π ρ ό ς τή γ η , ένώ τ ρ ιγ ύ ρ α του θ ά τό ν κ ο ιτούνε o i « κ λ α ίο υ σ ες» κ α ί κ ά π ο ιο ι μ α θ η τέ ς , κ α ί θ ά ’χ ο υ ν ε τή θ έσ η το υ ς σ έ το ύ τη τή σ κη νή ό χ ι μόνο ο ι λ ί γ ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι μ ά κ α ί τ ά ζ ώ α , £να σ κ υ λ ά κ ι κ α ί μ ιά γ ά τ α , π ο ύ θ ’ ά κ ο λ ο υ θ ά ν ε τ ίς γ υ ν α ίκ ε ς κ α ί π ο ύ , μ έ ς ά π ’ τή ν ά π έ ρ α ν τ η ν ό δύ νη , θ ά π ρ ο σ μ έν ο υ ν ε κ α ί τ ο ΰ τα , μ έ ς σ τ ή ν π α ν λ υ τ ρ ω - τ ικ ή ν ά γ ά π η , τή ν 'Α ν ά σ τα σ η ...28

Ο Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ π ο ύ γ ρ ά φ ε ι α ύ τό τό κ ε ίμ εν ο ξ έ ρ ε ι κ α λ ά π ώ ς ό λ ’ ο ί ά λ η θ ιν ά μ ε γ ά λ ο ι , ο ΐ “ Ε λ ­λ η ν ες , ό L io n a rd o , ό Μ ιχ α ή λ 'Ά γ γ ε λ ο ς , ό R o d in , δουλέψ οτνε σ ’ ε ν α δ ν ε ιρ ο δ η μ ιο υ ρ γ ικ ό κ α ί τό δ ο υ λ έψ ο μ ε έ ξ α ν τ λ η τ ικ ά . Μ όνο π ο ύ τ ' δ ν ε ιρ ο τ ή ς Κ α τ ε ρ ίν α ς Κ ο τέλ ν ικ ω φ , ά π ’ τή ν ά ρ χ ή , ή τ α ν κ ε ν ­τ ρ ικ ά θ ρ η σ κ ευ τ ικ ό . Τό υ φ ο ς τ ή ς Τ έ χ ν η ς τ η ς ά π ο - κ α λ ύ φ θ η κ ε ά μ έ σ ω ς τέ τ ιο . Ό ά γ ώ ν α ς τ η ς γ ι ά τή ν ά ν ά σ τ α σ η ή τ α ν τό ξ ε κ ίν η μ ά του . Κ α ί τό υ φ ο ς, χ ω ρ ίς ά λ λ ο , ε ίν α ι ό ά ν θ ρ ω π ο ς , ά π ό τή ν ώ ρ α φ υ σ ικ ά π ο ύ ό ά ν θ ρ ω π ο ς υ π ά ρ χ ε ι . Κ α ί ό όίνθρω- π ο ς υ π ά ρ χ ε ι μόνο ά π ’ τή σ τ ιγ μ ή π ο ύ ’ν α ι έν ι- α ϊο ς . ’Ά λ λ ο ά ν ή ζω ή ε ίν α ι π ά ν τ α κ ίνη σ η . Γ ια τ ί έ το ΰ το δ έ θ ά π ε ι π ώ ς ε ίν α ι κ α ί ρ ε υ σ τό τη τα , ό τα ν ό ά γ ώ ν α ς τ ή ς δ η μ ιο υ ρ γ ία ς ε ΐν α ι ά κ ο ίμ η τ ο ς κ α ί

σ τ α θ ε ρ ό ς . Σ έ ό λ α τ ά σ κ α λ ιά τ ή ς α ύ ξ η σ ή ς του , τ ή ς π ρ α γ μ α τ ο π ο ίη σ ή ς το υ , τ ή ς π ο ρ ε ία ς το υ , ά ν α - σ υ ν τ ίθ ε τ α ι δ ια ρ κ ώ ς σ ά ν ε ν α ς κ ι ά δ ιά σ π α σ τ ο ς , κ ι ά ν α σ υ ν θ έ τ ε ι κ α ί τ ά γ ύ ρ ω του . Μ έ τό ϋ φ ο ς, πού ’ν α ι ό ά ν θ ρ ω π ο ς ό τα ν , ό π ω ς ε ίπ α , φ υ σ ικ ά ό ά ν θ ρ ω π ο ς υ π ά ρ χ ε ι π ρ ώ τ α , ό π α ρ ά δ ε ισ ο ς κ ε ρ δ ί ­ζεσ α ι (τί ά ν ε ίν α ι ά κ ό μ α έτσ ι μ α κ ρ ιά ;) καί κατα- κτά τα ι ά σ φ α λ τα ά π ό τ ό ν ά λ η θ ιν ό Τ ε χ ν ίτ η γ ιά ό ­λ ο υ ς , κι ό λ ο έ ν α π ιό π ο λ ύ .

Τ ό ε ρ γ ο γ ι ά τό ό π ο ιο γ ρ ά φ ω έ δ ώ ε ΐν α ι ά κ ό ­μ α ά γ ν ω σ τ ο , ε ΐν α ι τ ω ρ ιν ό σ υ γ χ ρ ό ν ω ς κ α ί μ ε λ ­λ ο ν τ ικ ό . Γ ι’ α ύ τ ό τό ε ρ γ ο έ θ έ λ η σ α ν ά γ ρ ά ψ ω σ ύ μ φ ω ν α μ έ τό Ρ υ θ μ ό πού κ υ β ε ρ ν ά τή ν έσ ω τε- ρ ικ ή μου ζω ή . Μ α κ ά ρ ιο ι, κ α τ ά μ έ, ό σ ο ι τό π ι ­σ τέψ ο υ ν π ρ ίν τό ίδο ΰ ν . "Ο σ ο γ ι ά μ έ κ α ί τ ά δ ικ ά μου λ ό γ ια , α ύ τό μ ο ν ά χ α θ ά ’θ ε λ α ν ά π ώ : “Ο τ ι π ισ τε ύ ω σ τή ν ά λ ή θ ε ια το ΰ ο ν ε ίρ ο υ τ ή ς Κ α τ ε ρ ί­ν α ς Κ ο τέλ ν ικ ω φ , σ ά ν ή τ α ν ε δ ε κ α έ ξ χ ρ ο ν ώ , σ ά σ έ ά ρ θ ρ ο π ίσ τ η ς ζ ω ν τ α ν ή ς , π ισ τ ε ύ ω σ τό ό λ ο κ ά - θ α ρ α θ ρ η σ κ ε υ τ ικ ό ξ ε κ ίν η μ ά τ η ς , σ τ ή ν Ιδ ια ίτ ε ρ η κ α ί μ α κ ρ ιν ή π ο ρ ε ία τ η ς , π ο ύ δ ια β α ίν ε ι μ έ σ α ά π ό τή ν τ ρ α γ ικ ή ν ά ν θ ρ ώ π ιν η π ο ρ ε ία π ο ύ £ χ ε ι σ ή μ ε ρ α κ ο ρ υ φ ω θ ε ΐ σ έ τ ρ α γ ικ ό τ η τ α , κ α ί π ώ ς π ισ τ ε ύ ω ά ­κ ό μ α π ώ ς τό ε ρ γ ο τ η ς , π ο ύ ’ν α ι δ ρ γ ο ά ν ά σ τ α - σ η ς , ε ΐν α ι σ τ ό δ ρ ό μ ο π ιά — ά κ ο ύ ω τ ά μ υ σ τ ικ ά του β ή μ α τ α β α θ ιά μου — κ α ί π ώ ς τό ε ρ γ ο το ΰ το « ή γ γ ικ ε κ α ί νΰ ν έ σ τ ι» ” .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

1. Ό Ά γ γ ε λ ο ς Σικελιανός θαύμαζε βαθιά τό εργο τής Κ ατερίνας Κοτέλνικωφ. Σ τ ίς άρχές ’ Ιουλίου 1948 τής εγραψε μ ιά πρώτη μελέτη, μέ τ ίτλο : «"Ο ί Α ύτοδίδακτοι” — (Κ ατερίνα Κοτέλνικωφ)». "Ενα μή­να μετά, γράφει δεύτερη μελέτη, μέ τ ίτλο : «Κ ατερίνα Κοτέλνικωφ — ('Ο λόγυρα σ ’ ενα όνειρό τη ς)» . Ή με­τριοφροσύνη καί άκρα ευαισθησία τή ς καλλιτέχνιδας μέ πολλή δυσκολία δέχτηκε τέλος νά δημοσιέψει ό Σικε- λιανός τήν πρώτη μελέτη στήν «Ά γγλοελληνική ’Ε π ι­θεώρηση», τεύχος Ί ανουαρίου - Φεβρουάριου 1950, σ. 297 -3 0 0 , ένώ ά πό τή δεύτερη μελέτη μόνο ενα μι­κρό άπόσπασμα τόν άφησε τελικά νά παρουσιάσει. Τό άπόσπασμα τοΰτο δημοσιεύτηκε, όλόκληρο, σ-τό περιο­δικό «Σκαραβαίος», τεύχος Νοέμβρη - Δεκέμβρη 1950, σ. 1 9 5 - 196, ιμέ τ ίτλο : «Ά πόσ πα σ μ α μελέτης γ ιά τήν Κατερίνα Κοτέλνικωφ — 'Ο λόγυρα σ ’ ενα όνειρό της», καί, σ ’ ενα τμήμα του, στό περιοδικό «'Ο Αιώνας μας», τεύχος Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 1950, σ. 299, μέ τ ίτλ ο : «Κ ατερίνα Κοτέλνικωφ — Τά στάδια τής μα­θητείας μιάς μεγάλης γλύπτρια ς — (Ά πόσ πασ μ α)» .

Παρουσιάζοντας έδώ όλόκληρη τήν άδημοσίευτη τούτη δεύτερη μελέτη τοΰ Σικελιανοΰ, βασιζόμαστε κυ­ρίως στό χειρόγραφο τοΰ ποιητή πού, βιβλιοδετημένο, τό χάρισε στή γλύ π τρ ια σ τ ις 25 Αΰγούστου 1948. Λά­

βαμε ωστόσο ΰπόψη κι ενα δακτυλογραφημένο άντίγρυ»- φο, πού τό ελεγξε ό Σικελιανός καί σέ ιμερικά σημεία τό διόρθωσε, έπιφέροντας ετσι άλλοιώσεις, άσήμαντες δμως, στό κείμενο τοΰ χειρογράφου του. Οΐ δημοσιεύ­σεις στό «Σκαραβαίο» καί στόν «Αιώνα μας» βασίστη­καν Αποκλειστικά σέ κόπια τοΰ δακτυλογραφημένου τούτου Αντιγράφου.

Ό Σικελιανός χωρίζει τή μελέτη του σέ 6 τμήμα­τα . 'Ωστόσο, μόνο στό δεύτερο καί στό τέταρτο τμήμα θέτει τούς λατινικούς αριθμούς II καί III. Δέ νομί­ζουμε δτι ό χωρισμός αΰτός, καί πολύ περισσότερο ή άρίθμηση, εγιναν σωστά. Προτιμήσαμε δμως ν’ άφήσου- με στόν έπιμελητή τής έκδοσης τών «'Απάντων» τοΰ Σικελιανοΰ, πού ετοιμάζετα ι, ένδεχάμενα τήν πρωτο­βουλία γ ιά μιάν ορθότερη διαίρεση καί άρίθμηση. Τέ- τ ια πρωτοβουλία θά ήταν έπ ιτρεπτή , γ ια τ ί ό Σικελια- νός, δπως τουλάχιστο δείχνει τό χειρόγραφο πού εχου- με σ τά χέρια μας, δέν πρόσεχε καθόλου, σάν εγραφε, τά τυπολογικά ζητήματα πού θά παρουσιάζονταν κατά τή δημοσίευση. Σεβαστήκαμε άκόιμη τ ά κεφαλαία τοΰ Σικελιανοΰ. ’Α ντίθετα, οττήν ορθογραφία ακολουθήσαμε γενικά τόν Τριανταφυλλίδη, έκτός σ τ ίς περ ιπτώ σ εις τών χαρακτηριστικών τοΰ Σικελιανοΰ τύπω ν «ώς μέ», «ώς πού», «τονέ», «τηνέ». ’Ε π ίσης, στή στίξη χρησι­

Page 12: SYFX1PON1HI Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ε Κ Ε Ρ Μ

μοποιήσαμε τό καθιερωμένο κάπως σύστημα, προσέ­χοντας πάντω ς νά μήν Αλλοιώσουμε ουσιαστικά τό ρυ­θμό τοΰ λόγου τοΰ Σικελιανοΰ.

Σημειώνουμε τέλος δτι τό ά-ττόσπασμα τοΰ «Σκα­ραβαίου» άρχίζει δπως καί τό δλο κείμενο του Σικε- λιανοΰ, δηλαδή μέ τά δύο μόττα, καί μεταπηδώντας ευθύς στήν τρ ίτη ένότητα, τή δημοσιεύει όλόκληρη, γ ιά νά συνεχίσει υστέρα ώς τό μέσο περίπου τής τέ­ταρτης ένότητας (τής χαρακτηρισμένης στό χειρόγρα­φο τοΰ Σικελιανοΰ ώς I I I ) , Ακριβέστερα ίός τό τέλος τοΰ χωρίου τοΰ Γρηγορίου τής Νύσσης. Τό άπόσπασμα τοΰ «Αιώνα μας» περιέχει ιμόνο τό τμήμα τοΰτο τής τέταρτης ένότητας, δηλαδή παραλείπει τά μόττα καί τήν τρ ίτη ένότητα.

2. Σ τό κείμενο τοΰ «Λυρικού Βίου», Γ ', 1950, σ. 273, άντί «άκέρια»: «άκέριος», άντί «βαθιά Σου»: «στό νοΰ Σου», ά ντί «στό άναρχο»: «στ’ άναρχο» καί άντί «Γενηθήτω»: «Γενινηθήτω». Τό τελευταίο πρέπει δμως νά εΐναι τυπογραφικό λάθος.

3. Τό κείμενο τής Παλαιάς Διαθήκης, Γένεσις, Α,2, έχει: «Ή δέ γή ήν άόρατος καί άκατασκεύαστος. Καί σκότος έπάνω τής άβύσσου. Καί πνεύμα Θεού έ- πεφέρετο έπάνω τοΰ ΰδατος».

4. Σ τό δακτυλογραφημένο άντίγραφο: «γυναίκας».5. Σ τό δακτ. άντίγραφο: «έκφράζανε».6. Κατά ’Ιωάννην, 5 ,17: « Ό πατήρ μου Εως άρτι

έργάζεται».7. Υποθέτουμε, ό Σικελιανός έρμηνεύει έλεύθερα

τούς έπ ιτιμητικούς λόγους τοΰ Χριστοΰ στούς μαθη­τές του, έπειδή δέν κατόρθωσαν νά θεραπεύσουν ϊναν δαιμονιζόμενο (Κ ατά Ματθαίον, 1 7 ,1 4 -2 0 , Κατά Μάρκον, 9 ,1 4 - 2 9 καί Κατά Λουκάν 9,38 -4 3 ) .

8. Πρός 'Ρω μαίους, 8,22.9. Τό χειρόγραφο, ά π ό προφανή παραδρομή τοΰ

Σικελιανοΰ, έχει: «’Ανθρωπολογία». "Ε τσ ι δημοσιεύτη­κε καί στό «Σκαραβαίο». Κατά τόν έλεγχο τοΰ δακτυ­λογραφημένου Αντιγράφου, ό Σικελιανός δέχτηκε αυτο­νόητα τή διόρθωση: « ’Ανθρωποσοφία». "Ηξερε πολύ κα­λά δτι στήν ’Ανθρωποσοφία είχε μαθητέψει ή Κοτέλνι­κωφ. Τό τονίζει άλλωστε καί στούς «Αΰτοδίδακτους» (Βλ. « Ά γγ λ . ’Επιθ.», σ. 2 99 ).

10. Σ τό δακτ. άντίγραφο ό Σικελιανός διόρθωσε μέ τό χέρι του: «Καί οί σαρκοφάγοι τη ς; Είναι τερά­στιο ι. Είναι τό κουκούλι τής μεγάλης πεταλούδας - άνθρωπος, γ ια τ ί αϋριο ό άνθρωπος...». Κι έτσ ι δη­μοσιεύτηκε σ τά δυό περιοδικά. 'Ωστόσο, προτιμήσαμε ν’ άκολουθήσουμε τή γραφή τοΰ χειρογράφου. Θεωρή­σαμε τή διόρθωση τοΰ Σικελιανοΰ καί άπό αισθητική καί ά πό λογική άποψη οχι τόσο εύστοχη. Τήν άποδώσα- με σέ — όλότελα φυσική σ ’ έκεϊνον — άπροσεξία , πού τόν ώθησε, καθώς έλεγχε, συζητώντας, τό άντίγραφο, νά έπιχειρήσει νά κάνει τή φράση του ευκρινέστερη.

11. Τής 'Ελένης Παπαδάκη.12. Τό παράθεμα τούτο άποτελεί έλεύθερη άπό-

δοση άλλά καί, σέ μερικά σημαντικά σημεία, ιμετάπλα- ση τού έξής χωρίου τού Γρηγορίου τής Νύσσης: «... ’Ε­ξαφανίζει [ένν. Μωϋσής] τό εϊδωλον, ίλεοΰται τό Θειον, άνακαλεΐται τόν έν τή κακίςι τών ’ Ιουδαίων συν-

τρ ιβέντα νόμον, λάμπει τή δόξη, καί δ ιά τοσούτων έ- παρθείς υψωμάτων ετι σφ ριγά τή έπιθυμίςι, καί άκορέ- στως έχει τοΰ πλείονος, καί οΟ δ ιά παντός κατ’ έξουσίαν ένεφορεΐτο έτι διψή· καί ώς μήπω μετεσχηκώς τυχεΐν δέεται, έμψανήναι αύτώ τόν Θεόν ίκετεύων οΰχ ώς με­τ έ χ ε ι δύναται άλλ’ ώς έκεΐνός έστι. Δοκεΐ δέ μοι τό τοιοΰτο παθεΐν [ένν. Μωΰσέα] έρωτική τ ιν ι διαθέσει πρός τό φύσει καλόν τής ψυχής διατεθείσης, ήν άεί ή έλπ ίς άπό τοΰ όφθέντος καλού πρός τό ύπερκείμενον έπε- σπάσατο, δ ιά τοΰ πάντοτε καταλαμβανομένου πρός τό κεκρυμμένον άεί τήν έπιθυμίαν έκκαίουσα' δθεν ό σφο­δρός έραστής τοΰ κάλλους, τό άεί φαινόμενον ώς εΙκό- να τοΰ ποθουμένου δεχόμενος, αύτοΰ τοΰ χαρακτήρος τού άρχετύπου έμφορηθήναι ποθεί. Καί τούτο βούλεται ή τολμηρά τε καί παριοΰσα τούς δρους τή ς έπιθυμίας ή α ϊτη σ ις , τό μή δ ιά κατόπτρων τινών καί έμφάσεων άλλά κατά πρόσωπον άπολαΰσαι τοΰ κάλλους. Ή δέ θεία φωνή δίδωσι τό αΐτηθέν δ ι’ ών άπανα ίνετα ι, έν ό λ ίγο ις το ίς ρήμασιν άμέτρητάν τ ιν α βυθόν νοημάτων παραδεικνύουσα. Τό μέν γά ρ πληρώσαι τήν έπιθυμίαν αύτώ ή τοΰ Θεού μεγαλοδωρεά κατένευσε, στάσ ιν δέ τινα τοΰ πόθου καί κόρον ούκ έπηγγείλοττο. Ού γά ρ άν έαυτόν έδειξε τώ θεράποντι, εΐπερ τοιοΰτον ήν τό όρώ- μενσν, ώστε στήσαι τήν έπιθυμίαν τού βλέποντος- ώς έν τούτιρ δντος τοΰ άληθώς ίδεΐν τόν Θεόν, έν τώ μή λήξαί ποτε τής έπ ιθυμίας τόν πρός αύτόν άναβλέπον- τα». («Περί τοΰ Βίου Μωσέως — Θεωρία εις τόν τοΰ Μωσέως βίον», M igne, «'Ελληνική Πατρολογία», τ . 44, στ. 401 καί 4 0 4 ).

13. Στούς «Αΰτοδίδακτους» (Βλ. « Ά γγ λ . ’Επιθ.» σ. 299).

14. Σ τό κείμενο τή ς « Ά γγ λ . Έ π ιθ .» : «γεύτη».15. Ε ίμαστε τή ς γνώμης δτι ή φράση «Αύτό έγι-

νε» σημαίνει: «Μοΰ είπε αύτά ή Κοτέλνικωφ». Α λλιώ ς, δέν έξηγεϊται ή παράλειψη τοΰ υποκειμένου τού «έδω­σε». 'Ώ σ τε τής Κοτέλνικωφ άντιλήψεις καί καλλιτεχνι­κές προθέσεις γ ιά τή γλυπτική μορφή τής «Εϋας» π α ­ρουσιάζει έδώ ό Σικελιανός, δσο κι’ άν τ ί ς μεταφέρει φυσικά στή διάσταση τοΰ δικοΰ του στοχασμού.

16. 'Υποθέτουμε δτι τό παράθεμα τούτο άποτελεί τελείως έλεύθερη μετάπλαση ή μάλλον είναι άπλώ ς έμ- πνευσμένο άπό τούς λόγους τοΰ Μωύσή στό Δευτερονό­μιο, Κεφ. Δ ', έδ. 1 4 -3 1 . Πάντως, ή «διαθήκη» τοΰ Θεού πρός τόν Α βραάμ είναι ή ύπόσχεση πού τού έδω­σε ό Θεός δτ ι θά άποκτήσει γ ιό άπό τή Σάρρα, καί ά πό τούτον πλήθος Απογόνους, ένώ συγχρόνως τοΰ έπέ- βαλε τήν περιτομή (Βλ. Γένεσις, ΙΖ ') .

17. 'Ο Σικελιανός ύπα ιν ίσ σετα ι, κατά τή γνώμη μας, τήν πολυτελέστατη στολή του ΐσραηλινού ιερατείου καί τήν έξίσου ύπερπολυτελή «Σκηνή τοΰ Μαρτυρίου» ( ’Έ ξοδος, Λ Ε ' - Λ Θ ) . Οί πολύτιμοι λίθοι, πού άναφέ- ρει, άπαντοΰν στό κείμενο τοΰτο τής Παλαιάς Διαθήκης πολλές φορές (π . χ. Κεφ. Λ Σ Τ ', 13 - 2 0 ), έκτός άπό τόν χρυσόπρασο καί τόν «βδελλίονα». Στήν Παλαιά Δ ια ­θήκη γενικά, καί Ιδ ιαίτερα στό κείιμενο δπου π αραπέ­μπουμε, ά παντά έπανειλημμένα ή λέξη «χρυσόλιθος». Ό Σικελιανός κάνει, φα ίνετα ι, συμφυρμό μέ τόν «χρυ­σόπρασο», που δέν άπαντά καθόλου στήν Παλαιά Δ ια-

Page 13: SYFX1PON1HI Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ε Κ Ε Ρ Μ
Page 14: SYFX1PON1HI Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ε Κ Ε Ρ Μ
Page 15: SYFX1PON1HI Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ε Κ Ε Ρ Μ

θήκη, άλλά μόνο μιά φορά στήν Καινή, στήν ’Αποκάλυ­ψη τοΰ Ιω άννη , 21,20. "Οσο γ ιά τόν «βδελλίονα», δέν υπάρχει τέτ ια ελληνική λέξη, δέν άναφέρεται οΰτε στοϋ Ερρίκου Στεφάνου οΰτε στών L id d e ll - S co tt τό Λεξι­κό οΰτε στήν Κονκορντάτσια τής Παλαιάς ή τής Κ αι­νής Διαθήκης. 'Υπάρχει μόνο ή λέξη «τό δδέλλιον», πού σημαίνει ένα βαλσαμόδεντρο τής ’Αφρικής καί τό μυ­ρωδάτο χόμμι πού έκρέει ά π ’ αύτό.

18. Σ τό δακτ. άντίγραφο: «άναρχία».19. Σ τό δακτ. άντίγραφο: «τί».20. Υ π α ιν ιγμ ό ς στήν Πρός Φ ιλιππησίους ’Επιστο­

λή, 2 ,5 - 7 : «Τοΰτο φρονείτε έν ύμΐν 8 καί έν Χ ριστφ Ίησ οΰ, 8ς έν μορφή Θεοΰ υπάρχων οϋχ άρπαγμόν ήγή- σατο τό είναι ΐσ α Θεω...».

21. Σ τό δακτ. άντίγραφο: «μιας».22. Δυσνόητη φράση. Κρατήσαμε τή στίξη τοΰ

Σικελιανοΰ.23. Ή φράση «στίς μέρες μας» άποτελεί χειρό­

γραφη προσθήκη τοΰ Σικελιανοΰ στό δακτ. άντίγραφο.24. Σ τό χειρόγραφο: «άπό ’να σ ’ έναν άλλον ήχο».25. Στούς «Αύτοδίδακτους». Τό μεθεπόμενο χω­

ρίο: «Ή πάλη τού ’ Ιακώβ... όρίζοντές της όλοένα» ά- ποτελεΐ, κ ι’ αύτό, έλαφρά παραλλαγμένο παράθεμα άπό τούς «Αύτοδίδακτους» (Βλ. « Ά γγ λ . Έ π ιθ .» , σ. 3 00 ).

26. Τό χειρόγραφο, άπό προφανή παραδρομή τοΰ Σικελιανοΰ, έχει: «... μέ τό Θεό». Τό α γαλμ α τής Κοτέλνικωφ ήταν — γ ια τ ί καταστράφηκε γρήγορα καί δέν άπομένει παρά ή φωτογραφία του — «Ή πάλη τοΰ ’Ιακώβ μέ τόν Ά γγ ελ ο » . Στούς «Αύτοδίδακτους» τό όνομάζει ό Σικελιανός σωστά.

27. Ακολουθήσαμε τή γραφή τοΰ χειρογράφου. Τό δακτ. άντίγραφο είχε: «ά π’ ολα τούτα», και ό Σικελια- νός διόρθωσε μέ τό χέρι του: «ά π’ ολα αύτά». "Ο μως, μ ιά σειρά π ιό πάνω βρίσκεται ή φράση: «άπ’ αύτά».

28. Ή «φαντασία» τούτη τού Σικελιανοΰ εΐναι έμπνευσμένη ά πό τή μεγάλη γλυπτική σύνθεση τή ς Κο­τέλνικωφ «Γολγοθάς», πού τήν τροποποιεί κατά τό σι- κελιάνειο πνεύμα.

29. Υ ποθέτουμε, ή φράση τούτη προέρχεται άπό συμφυρμό χωρίων δπω ς: «ήγγικεν ή βασιλεία τών ουρα­νών» (Κ ατά Ματθαίον, 3 ,2 ) , «ήγγικεν ή ώρα» (Κ ατά Ματθαίον, 26 ,45) κ.τ.δ. καί τοΰ χωρίου: «έρχεται ώρα καί νΰν έστι» (Κ ατά Ίωάννην, 4 ,23 , καί 5 ,25 ).

------------------------------------- P. TEILHARD DE C H A R D I N -----------------------------------------

"Ο πω ς ό π ο ιο δ ή π ο τ ε ά λ λ ο κ ομ μ ά τι ζ ω ν τ α ν ή ς ϋ λ η ς , τό ά ν θ ρ ώ π ιν ο « ε ίδ ο ς» τ ε ίν ε ι ό ρ γ α ν ικ ά σ τό ν ά π ο λ λ α π λ α α ιά ζε τα ι σ τό ά νώ τα το δ ρ ιο . Ά λ λ ά , ά ν τ ίθ ε τ α μ έ δ ,τ ι γ ίν ε τ α ι σ ’ έ ν α κ ο π ά δ ι ψ άρια fi σ έ μ ιά ά π ο ικ ία β α κ τη ρ ιδ ίω ν (κα ί γ ιά ό ρ ισ μ έ ν ο υ ς λ ό γ ο υ ς π ο ύ θ ά φ α ν ο ύ ν π ιό κάτω ) , α υ τ ό ς ό π ο λ λ α ­π λ α σ ια σ μ ό ς , ά ν τ ί ν ά μ ε γ α λ ώ ν ε ι μ ό ν ο τ ό ν ά ρ ιθ μ ό τώ ν ό ρ γ α ν ικ ώ ν σ τ ο ιχ ε ίω ν το ΰ π λ η θ υ σ μ ο ύ , π α ­ρ ά γ ε ι , σ τ ή ν ό λ ό τη τα τ ή ς ό μ ά δ α ς π ο ύ ε ίν α ι σ έ κ α τά σ τα σ η έ ξ ά π λ ω σ η ς , έ ν α σ ύ σ τη μ α ά π ό δ ο μ έ ς ό λ ο καί π ιό σ υ ν ε ν ω μ έ ν ε ς κα ί π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο κ ε ν τ ρ ικ έ ς .

Α ύτό κ α θ ’ έ α υ τ ό , τό φ α ιν ό μ ε ν ο τ ή ς σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η ς κα ί ό ρ γ ά ν ω σ η ς — ά ς τό σ η μ ε ιώ σ ο υ μ ε — ε ίν α ι ά π ό λ υ τ α ά να μ φ ισ θ ή τη το . Σ ή μ ε ρ α φ α ίν ε τα ι δ ύ σ κ ο λ ο ν ’ ά ρ ν η θ ο ΰ μ ε δ τ ι ή ’Α νθ ρω π ό τη τα , ά φ οΰ έ κ ά λ υ ψ ε β α θμ ια ία τ ή ν Γ ή μ ’ έ ν α ζ ω ν τ α ν ό ύ λ ικ ό π ο ύ σ υ ν ε ν ώ θ η κ ε χ α λ α ρ ά σ έ κ ο ιν ω ν ίε ς , δ έ ν έ ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί ν ά δ έ ν ε τ α ι (φ υ λ ετ ικ ά , ο ίκ ο νο μ ικ ά κ α ί δ ια ν ο η τ ικ ά ) μ ’ έ ν α ρ υ θ μ ό π ο ύ ό λ ο έ ν α έπ ιτα - χ ύ ν ε τ α ι . ‘Α κα τα νίκη τα (ά ς τό δ ια π ισ τώ σ ο υ μ ε π ρ ίν ά π ό κ ά θ ε π ρ ο σ π ά θ ε ια έ ζ ή γ η σ η ς τ ή ς έξ ελ ικ τ ι- κ ή ς δ ια δ ικ α σ ία ς ) ό ά ν θ ρ ώ π ιν ο ς κ ό σ μ ο ς π α ρ α σ ύ ρ ε τ α ι σ τ ή ν έ ν ο π ο ίη σ η . Σ υ γ κ λ ί ν ε ι π ρ ό ς τ ό ν έα υ τ ό του .

Α ύτή τ ή ν σ ύ γκ λ ισ η , τό έπ α ν α λ α μ β ά ν ω , κ α ν έ ν α ς δ έ ν τ ή ν ά μ φ ισ β η τε ί, γ ια τ ί δ λ ο ς ό κ ό σ μ ο ς τ ή ν ύφ ίστατα ι. Ά λ λ ’ ά π ’ τ ή ν ά λ λ η μ ερ ιά , κ α τά έ ν α π ε ρ ίε ρ γ ο τρ ό π ο , κ α ν έ ν α ς δ έ ν φ α ίν ετα ι ν ά τ ή ν π α ρ α τ η ρ ε ί ( έ κ τ ό ς γ ιά ν ά ό δ ύ ρ ε τ α ι ) ’ κα ί κ α ν έ ν α ς δ έ ν φ α ίν ετα ι ν ά ύ π ο ψ ιά ζετα ι δτι ά σ φ α λ ώ ς κ ά ­τω ά π ό τό π λ έ γ μ α ίσ τορ ικ ώ ν σ υ μ β ά ν τω ν μ έ σ α σ τά ό π ο ία τό γ ε γ ο ν ό ς ά π ο σ υ ν τ ίθ ε τα ι μ έ τ ή ν ά νά λ υ - ση , κ ά π ο ια « δ ύ να μ η » έ ν ε ρ γ ε ί , τό ϊδ ιο π ρ ω τα ρ χ ικ ή κα ί γ ε ν ικ ή , ά λ λ ά ϊσω ς π ιό ά π ο κ α λ υ π τ ικ ή γ ιά τή φ υσ ική μ ο ρ φ ή το ύ Σ ύ μ π α ν τ ο ς , ά π ό τ ίς π υ ρ η ν ικ έ ς δ υ ν ά μ ε ις ή τ ή ν Β α ρ ύ τη τα ... («L a R e flex io n de Γ en e rg ie» , σ. 335 - 336) .