Sunday 13 March 2011

of 12 /12
fl·¸w •¥∑§vz|¬ÎDUvw ŸÊª¬È⁄U ¬Î D 7 ¬Î D 3 epaper:www.dainik1857.com ⁄UÁflflÊ⁄U,vx◊Êø¸wÆvv Á◊ÁŸ·Ê ‹Ê¥’Ê ÿ„ ’Êà ◊ÊŸŸ ∑‘§ Á‹∞ ÃÒÿÊ⁄U „Ë Ÿ„Ë¥ „Ò¥ Á∑§ ©Ÿ∑‘§ ∑§Á⁄Uÿ⁄U ◊¥ ∑§È¿ πÊ‚ ’øÊ „Ò– •÷Ë ÷Ë ©ã„¥ •¬ŸË •ÊŸ flÊ‹Ë Á»§À◊Ù¥ ‚ ©ê◊ËŒ „Ò– “„◊ ÃÈ◊ •ı⁄U ‡Ê’ÊŸÊ” ‚ ÷Ë ©ã„Ù¥Ÿ •Ê‡ÊÊ ’Ê°œ ⁄UπË „Ò, Á¡‚◊¥ ŒÙ ‹«∏∑‘§ ©ã„¥ øÊ„Ã „Ò¥– ÉÊ≈UŸÊR§◊ ∑§È¿ ∞‚Ê ÉÊ≈UÃÊ „Ò Á∑§ ŒÙŸÙ¥ ‹«∏∑‘§ ÷ʪ π«∏ „Ùà „Ò¥– ߟ ŒÙ Á»§À◊Ù¥ ∑‘§ •‹ÊflÊ fl “¡Ù∑§⁄U” ∑§Ê ŸÊ◊ ‹ŸÊ Ÿ„Ë¥ ÷Í‹ÃË, Á¡‚ Á‡Ê⁄UË· ∑§È¥Œ⁄UÊ ’ŸÊ ⁄U„ „Ò¥– ÿ„ ∞∑§ ’«∏ ’¡≈U ∑§Ë Á»§À◊ „Ò– •ˇÊÿ ∑§È◊Ê⁄U ∑‘§ ‚ÊÕ ∑§Ê◊ ∑§⁄UŸ ∑§Ù ‹∑§⁄U fl ’„Œ ⁄UÙ◊Ê¥Áøà „Ò– Á◊ÁŸ·Ê ∑§Ë ◊Ê‚ÍÁ◊ÿà ŒÊ™§Œ ∑§ •¢Ã ∑§Ë ‡ÊÈL§•Êà U 4-5 ⁄UÊÁœ∑§Ê ∑§Ê „UàÿÊ⁄UÊ ◊È¢’߸ ◊¥ Áª⁄UçÃÊ⁄U U8 ¡ŸÊ∑˝§Ù‡Ê ∑§Ê ◊ÈÅÿ ∑§Ê⁄UáÊ ‚àÃÊ ¬Á⁄UfløŸ Ÿ „UÙŸÊ „ÒU U 9 •Ê‚Ê⁄UÊ◊ ’Ê¬Í Ÿ ‚Êœ∑§Ù¥ ∑§ ‚ÊÕ π‹Ë „UÙ‹Ë 12 •ÊÚ‹ ߥNjҥ« ∑‘§ `§Ê≈U¸⁄U »§Êߟ‹ ◊¥ ¬„È¥øË¥ Ÿ„flÊ‹ ‚fl¸üÊˬ˝◊‹Ê‹¬≈U(◊Ê¡ËÁ‡ÊˇÊáÊ‚÷ʬÁÃ),‚ÈäÊÊ∑§⁄UÃ∑§ËÃ(◊Ê¡Ë‚÷ʬÁÃ,∑§Ê◊≈U∆UË),ŸË⁄U¡ÿÊŒfl(•äÿˇÊ- Ÿ.¬.∑§Ê◊∆UË),•„U»§Ê¡•„U◊Œ(©U¬ÊäÿˇÊŸ.¬.∑§Ê◊∆UË),⁄UÊ¡∑ȧ◊Ê⁄UÉÊÈ‹(Á¡.¬.‚ŒSÿ),‡Ê∑ͧ⁄UŸÊªÊáÊË(◊Ê¡Ë Ÿª⁄UÊäÿˇÊ∑§Ê◊∆UË),∑ΧcáÊÊÿÊŒfl,∑§Ê‡ÊËŸÊÕ¬˝äÊÊŸ,ÃøÁ‡Ê‹ÊÃÊ߸UflÊÉÊäÊ⁄‘U(◊Ê¡ËÁ¡.¬.‚ŒSÿ),⁄UàŸŒË¬⁄¥UªÊ⁄UË (‚⁄UÁø≈UÁáÊ‚,ŸÊ.Á¡.ÿÈ.∑§Ê°.),÷ªfl¥Ã⁄UÊfl⁄U«U∑§,’Ê’Ê◊„UÑ,◊ŸÊ¡‡Ê◊ʸ,⁄UÊ¡¥Œ˝fl◊ʸ,Ÿ⁄‘¥UŒ˝‡Ê◊ʸ,◊ŸÊ„U⁄U ∑§Ê⁄U«U,◊ŒŸ⁄UÊ¡È⁄U∑§⁄U,‹Ë‹ÊäÊ⁄U÷Êÿ⁄U,Œfl⁄UÊfl¡Ë•Ê◊äÊ⁄‘U,⁄U◊‡Ê÷Êÿ⁄U,»Í§‹ø¥Œ•¥Á’‹«ÈU∑§,‚ÈäÊÊ∑§⁄U÷⁄U«U (‚⁄U¬¥ø’Ê’È‹π«∏Ê),ŸÊªÊ⁄UÊflÃÊÁ∑§Ã(‚⁄U¬¥øªÈ◊ÕË,)ÿÈ‚È»§’⁄UÊ«U(©U¬‚⁄U¬¥ø-πʬÊ),‚ȇÊË‹÷Êÿ⁄U(‚⁄U¬¥ø ‹ÊπáÊπÒ⁄UË),‚ÈŸË‹ŒÍäʬøÊ⁄U(‚⁄U¬¥ø-‚Í⁄UÊŒflË),Œfl⁄UÊfl¬Ê¥«U(‚⁄U¬¥øflÊ⁄‘UªÊ¥fl),ŸÊªÊ⁄UÊfl…UÊ⁄‘U(‚⁄U¬¥ø ∑§fl∆UÊ),∑§‡Êfl⁄UÊfl∆UÊ∑§⁄‘U(©U¬‚⁄U¬¥ø-πÒ⁄UË),üÊË◊ÃˇÊÊ÷ÊÃÊ߸U‚ÊŸ∑§⁄U(‚⁄U¬¥øπÒ⁄UË),Á∑§‡ÊÊ⁄UäÊÊ¥«U,flÊ◊Ÿ ÷«¥Uª,„U·¸fläʸŸª¡Á÷ÿ(©U¬‚⁄U¬¥ø-’ËŸÊ),ÁflŸÊŒŒ⁄UÊ«(©U¬‚⁄U¬¥øflÊ⁄‘UªÊ¥fl),‚È⁄‘U‡Ê’Ê¥«U,¬ÈL§·ÊûÊ◊‚Ê⁄U◊Ê⁄‘U, ‚¥ŒË¬◊Ê⁄‘U,∑§ŒË⁄U¿UflÊ⁄‘U,⁄UÊ◊ø¥Œ˝Á¡ø∑§Ê⁄U,äÊ◊¸⁄UÊ¡∑§Ê¬‚,¬˝∑§Ê‡ÊÃʪ«∏,ÿÈfl⁄UÊ¡∆UÊ∑§⁄‘U,‚ÈŸË‹•Ê¥¡Ÿ∑§⁄U, ’ÊÁäÊ‚àfl¤ÊÊ«∏ʬ,‹Ë‹ÊäÊ⁄U⁄UÊ‚∑§⁄U,•ÊÁ‡Ê·⁄UÊ™§Ã,◊ŸÊ¡¡Ê◊ŒÊ⁄U,‚ÈŸË‹Áø¥øÈ⁄U∑§⁄U,Á∑§‡ÊÊ⁄U¬Ê≈UË‹,⁄UÊ∑§‡Ê ø¥ÁŒ˝∑§Ê¬È⁄‘U,‚È⁄‘U‡ÊflÊŸπ«∏,‚ÊÒ.∑§‡Ê⁄UÃÊ߸U’‹∑§⁄U,‚ÊÒ.ÁŸ◊¸‹ÊÃÊ߸U’Ê¥«U,‚ÊÒ.‚È⁄‘UπÊÃÊ߸∑§⁄UÊ¥ª›U,‚ÊÒ.◊ÊÿÊÃÊ߸U «UÊ¥ª⁄‘U,ŒflÊ‚Êfl⁄U∑§⁄U,◊ÉÊ⁄UÊ¡’‹∑§⁄U,’¥«ÍU◊Ê„UŸ∑§⁄U,ªÈ‹◊Ê„Uê◊Œ‡Êπ,‡Êé’Ë⁄U‡Êπ,∑§◊‹Ê∑§⁄UflÊÉÊ◊Ê⁄‘U,÷Í·áÊ …¥Uª⁄‘U,‚¥ŒË¬ÉÊÈ⁄UˋŬflŸ¬ÊÁπ«˜«U,ªîÊȬflŸ∑§⁄U,∑ȧ.∑§À¬ŸÊªfl߸U,ªÈ‹Ê’πÒ⁄‘U,ŒË¬∑§⁄UÊ™§Ã,‚ÊÒ.ÿÊÁªÃÊ ÉÊÊ«Uʪʫ∏,‚ÊÒ.íÿÊÁÃÁÃÃ⁄U◊Ê⁄‘U,Œfl¥Œ˝‚Êfl⁄U∑§⁄U,ÁË∑§ª¡Á÷ÿ,•¥∑ȧ‡Êªfl›Ë,◊ŒŸ‡ÊË‹∆UÊ∑ȧ⁄U,¬˝∑§Ê‡Ê ◊üÊÊ◊,‚¥¡ÿ⁄UÊ◊≈U∑§,÷ʟȌʂπ¥«UÊ⁄‘U,„U·¸‹Á„¥UªáÊ∑§⁄U,¬˝‚ÊŒÁª⁄U«U∑§⁄U,ªÈaÂUª¡Á÷ÿ,Ÿ¥ŒÁ∑§‡ÊÊ⁄UäÊÊ¥«U,•EËŸ ⁄¥UªÊ⁄UË,©U◊‡Ê◊¥…U,‚¥ŒË¬‚‹Ê◊,¬˝»È§ÑøÊÒäÊ⁄UË,⁄UÊ„ÈU‹Á»§⁄U∑§,SflåŸË‹∑§ŒÊ⁄UÅ•◊Ê‹©U◊Ê≈U,ŸÊ◊ŒflflÀÊ∑§, Á∑§‡ÊÊ⁄U‡Ê¥Œ˝,¬˝flËáÊ‹Êπ,ÃÈ·Ê⁄UÁ‡Ê¥ªáÊ,ÁòÊ⁄UàŸ…UÊáÊ,⁄Uʇʟ¡ÊäÊfl,‚◊SìŒÊÁäÊ∑§Ê⁄UËfl∑§Êÿ¸∑§Ã¸. â¢ÁØ»æ¢ÏèçÙÚUæÏæÚU ØôÁÙð‘Øæ·¤æ×ÆUè ÌæÜ鷤楊Øÿæ¢Â¼æßÚU çÙØéĨÌèÛææËØæÕ¼÷¼Ü Ÿæè ÙæÙæÖ檤 ·¢¤ÖæÜð Ùæ»ÂêÚU çÁËãUæ Øéß·¤ ·¤æ¡»ýðâ ·¤×ðÅUè ©UÂæŠØÿæ àæéÖð‘ÀéU·¤ ãUæç¼ü·¤ ¥çÖÙ¢¼Ù ÃˇÊÁ‡Ê‹Ê flÊÉÊœ⁄‘U << Ìé× çÁØô ãUÁæÚUô´ âæÜ >> happy birthday to you happy birthday to you ·ð¤ ßð´ Á⁄¢U∑ͧ ºÊºÊ, ªı⁄Ufl ºÊºÊ, ¬˝Ëã‚Ë ºËºË, ’Ê’ÈŸË ÃÕÊ ‚◊Sà Ÿ¢ºË ¬Á⁄UflÊ⁄U ¹éàæè Á‹×ç¼Ù ÂÚU ãUæç¼ü·¤àæéÖð‘ÀUæ “‚⁄U, ‡ÊÁ‡Ê ÕM§⁄U (¬Ífl¸ Áflº‡Ê ⁄UÊíÿ◊¢òÊË) ÷˝c≈U ∑Ò§‚ „UÙ ª∞?” ŸÊª¬È⁄U ◊¥ ‡ÊÁ‡Ê ÕM§⁄U ∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑§Ë Á⁄U¬ÙÁ≈ZUª ‚ ‹ı≈UË ∞∑§ ‚¢¬Êº∑§Ëÿ ‚„UÿÙªË ∑§Ë ß‚ Á¡ôÊÊ‚Ê ∑§Ê ‚◊ʜʟ ÄÿÊ ∑§Ù߸ ∑§÷Ë ∑§⁄U ‚∑§ªÊ? ÿ„U ∆UË∑§ „ÒU Á∑§ ‡ÊÁ‡Ê ÕM§⁄U ∑§÷Ë ⁄UÊ¡ŸËÁà ◊¥ Áº‹øS¬Ë ‹Ÿ flÊ‹ ÿÈflÊ flª¸ ∑§ “⁄UÙ‹ ◊ÊÚ«U‹” Õ– ÿÈflÊ ◊¢ÁòÊÿÙ¥ •ı⁄U ‚Ê¢‚ºÙ¥, ÁflœÊÿ∑§Ù¥ ∑§ ÷Ë fl •Êº‡Ê¸ ◊ÊŸ ¡Êà Ֆ ߸◊ÊŸºÊ⁄U •ı⁄U ∑ȧ‡Ê‹ ¬˝‡ÊÊ‚∑§ ∑§Ë ©UŸ∑§Ë ¿UÁfl ‚ º‡ÊflÊ‚Ë ◊ÈÇœ ÷Ë Õ, Á∑§ãÃÈ •øÊŸ∑§ “•Ê߸¬Ë∞‹” ∑§Ë ∞∑§ ŸË‹Ê◊Ë ◊¥ ∞∑§ ≈UË◊ Áfl‡Ê· ∑§ ¬ˇÊ ◊¥ ©UŸ∑§Ë •-ŸÒÁÃ∑§ ÷˝c≈U ‡ÊÁ‡Ê ÕM§⁄U ¬⁄U ÁflS◊ÿ ÄÿÙ¥? •¬Ÿ Á‹∞, •¬Ÿ Á⁄U‡ÃºÊ⁄UÙ¥ ∑§ Á‹∞, •¬Ÿ Á◊òÊÙ¥ ∑§ Á‹∞ ÿÊ Á»§⁄U Á∑§ã„UË¥ •ãÿ ∑§Ê⁄UáÊÙ¥ ‚ “•Õ¸” ∑§Ê ‹Ê‹ø ßÃŸÊ ¬˝’‹ ÄÿÙ¥ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU Á∑§ ◊ÊŸ-◊ÿʸºÊ- ¬˝ÁÃc∆UÊ, ‚ÈŸÊ◊ ‚÷Ë ÷Í‹, ‡ÊÁ‡Ê ÕM§⁄U ¡Ò‚Ê √ÿÁÄà Ã∑§ ÷˝c≈U •Êø⁄UáÊ ‚ ºÊªË ’Ÿ ¡Ê∞¢? °â. °Ù. çßÙæðÎ Áfl‡Ê· ‚¢flʺºÊÃÊ ŸÊª¬È⁄U– Á∑˝§∑‘§≈U ∑§Ê ¡ÈŸÍŸ ¬Í⁄U ÷Ê⁄Uà ◊¥ ¿ÊÿÊ „È•Ê „Ò, ‹¥’ ‚◊ÿ ‚ Á∑˝§∑‘§≈U ¬˝◊Ë ŸÊª¬È⁄U ◊¥ ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ù ÷Ê⁄Uà •ı⁄U ŒÁˇÊáÊ •»˝§Ë∑§Ê ∑‘§ ’Ëø „ÙŸ flÊ‹ ◊Òø ∑‘§ ߥáÊ⁄U ◊¥ Õ, ÷‹ „Ë ÿ„ ◊Òø ŒπŸ ∑‘§ Á‹∞ ∑§ß¸ •Ê◊ ‹Ùª Á≈U∑§≈U Ÿ„Ë¥ π⁄UËŒ ¬Ê∞ „Ù¥ •ı⁄U ÷‹ „Ë ÁflŒ÷¸ Á∑˝§∑‘§≈U ∞‚ÙÁ‚∞‡ÊŸ (flË‚Ë∞)‚È√ÿflSÕÊ ∑‘§ øÊ„ ’„Èà ŒÊfl ∑§⁄U ⁄U„Ê „Ù, ‹Á∑§Ÿ ©‚∑§Ë ŸÊ∑§ ∑‘§ ŸËø wÆ,ÆÆÆ Á≈U∑§≈UÙ¥ ∑§Ë ∑§Ê‹Ê’Ê¡Ê⁄UË „Ù øÈ∑§Ë „Ò– ’ÁÀ∑§ øøʸ ÃÙ ª◊¸ „ÒU Á∑§ Sflÿ¢ Áflº÷¸ Á∑˝§∑§≈U ∞‚ÙÁ‚∞‡ÊŸ wÆ „U¡Ê⁄U Á≈U∑§≈UÙ¥ ∑§Ë ∑§Ê‹Ê’Ê¡Ê⁄UË flË‚Ë∞∑§ËÁ◊‹Ë÷ªÃ? ◊Òø∑§¬„U‹ÁºŸŒ⁄U⁄UÊÃ∑§Ù‡Ê„⁄U∑‘§∞∑§ ¬˝ÁÃÁDÃÁ’À«⁄U∑§Ù∞∑§∞‚∞◊∞‚•ÊÿÊ, Á¡‚◊¥yÆÆL§¬ÿ∑§ËÁ≈U∑§≈UÙ¥∑§ËyÆÆÆ L§¬ÿ◊¥©¬‹éœÃÊ∑§Ë’ÊÃ∑§„˪߸ÕË– ÷Ê⁄UÃËÿ«˛Á‚¥ª M§◊◊¥‚≈˜U≈U’ÊïÊ Ÿß¸ ÁŒÑË– Á»§⁄UÙ¡‡ÊÊ„ ∑§Ù≈U‹Ê ◊¥ Á¬¿U‹ ’ÈœflÊ⁄U ∑§Ù π‹Ê ªÿÊ ÷Ê⁄Uà •ı⁄U ŸËŒ⁄U‹Ò¥«˜‚ ∑§Ê ◊Òø ÷Ë ‚¥Œ„Ù¥ ∑‘§ ÉÊ⁄U ◊¥ •Ê ªÿÊ „Ò– Á∑˝§∑‘§≈U flÀ«¸U ∑§¬ ∑‘§ w¬⁄U¡Ê⁄UË w¬⁄U¡Ê⁄UË ŸÊª¬È⁄U– Áflº÷¸ Á∑˝§∑§≈U ∞‚ÙÁ‚∞‡ÊŸ ∑§ ¡Ê◊∆UÊ ◊Һʟ ¬⁄U ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ù ÷Ê⁄Uà •ÊÒ⁄U ºÁˇÊáÊ •»˝§Ë∑§Ê ∑§Ë ≈UË◊ ∑§ ’Ëø π‹ ª∞ Áfl‡fl∑§¬ ∑§ ∞∑§ ◊„Uàfl¬Íáʸ ◊È∑§Ê’‹Ê ◊¥ ºÁˇÊáÊ •»˝§Ë∑§Ê Ÿ ◊ÈÁ‡∑§‹ ¬Á⁄UÁSÕÁÃÿÙ¥ ◊¥ ’„Ã⁄UËŸ ’Ñ’Ê¡Ë ∑§⁄Uà „È∞ ÷Ê⁄Uà ∑§Ù x Áfl∑‘§≈U ‚ „⁄UÊ ÁŒÿÊ– ß‚ Ã⁄U„U Á∑˝§∑§≈U ¡ªÃ ∑§ ’ʺ‡ÊÊ„U ‚ÁøŸ ‚ÁøŸŸ ¡«∏UÊ~~flÊ¢ ‡ÊÃ∑§ Á»§⁄U÷Ë ÷Ê⁄Uà ∑§Ë„UÊ⁄U ∞∑§•ÊÒ⁄U©U¬‹Áéœ flÊÁ‡Ê¥ª≈UŸ– ¡Ê¬ÊŸ ◊¥ •Ê∞ ÷ÿÊfl„ ÷Í∑§¥¬ Ÿ ¬ÎâflË ∑§Ù •¬ŸË œÈ⁄UË ¬⁄U øÊ⁄U ߥø Áπ‚∑§Ê ÁŒÿÊ „Ò– ß‚∑‘§ ‚ÊÕ „Ë ß‚ ÷Í∑§¥¬ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ ¡Ê¬ÊŸ ∑§Ê ∞∑§ mˬ ÷Ë •¬Ÿ ◊Í‹ SÕÊŸ ‚ Áπ‚∑§ ªÿÊ– ‚◊ÊøÊ⁄U øÒŸ‹ ‚Ë∞Ÿ∞Ÿ ∑‘§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ •◊Á⁄U∑§Ê ∑‘§ ÷ͪ÷¸ ‚fl¸ˇÊáÊ ∑‘§ ∞∑§ ÷Í÷ıÁÃ∑§Ë Áfl‡Ê·ôÊ ∑‘§ŸÕ „«Ÿ≈U Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ∞∑§ ¡Ë¬Ë∞‚ S≈U‡ÊŸ •¬ŸË ¡ª„ ‚ •Ê∆ »§È≈U Áπ‚∑§ ªÿÊ „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ¡’ ∞∑§ •ÊÁœ∑§ÊÁ⁄U∑§ ŸÄU‡Ê ‚ ©‚ ÷Í÷ʪ ∑§Ë ÃÊ¡Ê ÁSÕÁà ∑§Ê Á◊‹ÊŸ Á∑§ÿÊ ÃÙ ¬ÊÿÊ Á∑§ ∞∑§ ’«∏Ê ÷Í÷ʪ •¬ŸË ¬Ífl¸ ¡ª„ ‚ ßß „Ë •¥Ã⁄U ∑‘§ ‚ÊÕ Áπ‚∑§ ªÿÊ „Ò– ß≈U‹Ë ∑§Ë ∞∑§ ‚¥SÕÊ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ß‚ ÷Í∑§¥¬ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ ¬ÎâflË •¬ŸË œÈ⁄UË ¬⁄U øÊ⁄U ߥø Áπ‚∑§ ªß¸ „Ò– ¡Ê¬ÊŸ ◊¥ ‡ÊÈR§flÊ⁄U ∑§Ù }.~ Á⁄UÄU≈U⁄U ¬Ò◊ÊŸ ¬⁄U •Ê߸ ÷Í∑§¥¬ Ÿ Ã’Ê„Ë ◊øÊ ŒË ÕË– ÷Í∑§¥¬ ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ ¬ÒŒÊ „È߸ ‚ÈŸÊ◊Ë •ı⁄U ŸÈ∑§‚ÊŸ ◊¥ ¡Ê¬ÊŸ ∑‘§ ©ûÊ⁄U ¬Ífl˸ Ã≈UflÃ˸ ß‹Ê∑§Ù¥ ◊¥ ‹ª÷ª v,ÆÆÆ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ◊ıà „Ù øÈ∑§Ë „Ò– yÆÆ Á∑§‹Ù◊Ë≈U⁄U ‹¥’ Á„S‚ ◊¥ ≈UÍ≈U-»§Í≈U — ÷Í÷ıÁÃ∑§Ë Áfl‡Ê·ôÊ ‡Ê¥ª¡Ê•Ù øŸ Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ≈UÄU≈UÙÁŸ∑§ å‹≈U ∑‘§ v} ◊Ë≈U⁄U œ⁄UÃË•¬ŸËœÈ⁄UË‚yߥøÁπ‚∑§Ë ¡Ê¬ÊŸ◊¥•’Ã∑§vÆÆƋ٪٥∑§Ë◊ıà w¬⁄U¡Ê⁄UË w¬⁄U¡Ê⁄UË ¬Îc∆Ux÷˺π¥ >> ª«U∑§⁄UËŸ¡Ê¬ÊŸ•Ê¬ŒÊ ¬⁄Uª„U⁄Uʌȗπ¡ÃÊÿÊ Ÿß¸U ÁŒÑË(éÿÍ⁄UÊ)– ÷Ê⁄UÃËÿ ¡ŸÃÊ ¬Ê≈U˸ ∑§ ⁄UÊCUËÿ •äÿˇÊ ÁŸÁß ª«U∑§⁄UË Ÿ ¡Ê¬ÊŸ ◊¥ ◊„UÊÁflŸÊ‡Ê ∑§ M§¬ ◊¥ •Ê߸U ‚ÍŸÊ◊Ë •ÊÒ⁄U ÷Í∑§ê¬ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ „ÈU߸U ¡ÊŸ-◊Ê‹ ∑§Ë ÷Ê⁄UË ˇÊÁà ¬⁄U ª„U⁄UÊ ŒÈ—π ¬˝∑§≈U Á∑§ÿÊ „ÒU– •¬Ÿ ∞∑§ ‚¥Œ‡Ê ◊¥ ª«U∑§⁄UË Ÿ ∑§„UÊ „ÒU Á∑§ ÷Ê¡¬Ê ÁflŸÊ‡Ê∑§Ê⁄UË ‚ÍŸÊ◊Ë ‚ ¡Ê¬ÊŸ ∑§ ¬ËÁ«∏ÃÊ¥ ∑§ ŒÈ—π ◊¥ ©UŸ∑§ ‚ÊÕ „ÒU– ª«U∑§⁄UË Ÿ •Ê‡ÊÊ √ÿQ§ ∑§Ë „ÒU Á∑§ ÉÊÊ⁄U •Ê¬ŒÊ ∑§ ßU‚ ˇÊáÊ ◊¥ •¥Ã⁄U⁄UÊCUËÿ ‚◊ÈŒÊÿ ¡Ê¬ÊŸ ∑§Ë ¡ŸÃÊ •ÊÒ⁄U fl„UÊ¥ ∑§Ë ‚⁄U∑§Ê⁄U ∑§ ‚ÊÕ ‚„Uÿʪ ∑§⁄‘¥Uª– Á¬¿U‹ ÁŒŸÊ¥ ¡Ê¬ÊŸ ∑§§ ¬Ífl¸ ¬˝äÊÊŸ◊¥òÊË ∑§Ë ÁŒÑË ÿÊòÊÊ ∑§ ŒÊÒ⁄UÊŸ ©UŸ‚ ◊È‹Ê∑§Êà •ÊÒ⁄U ’ÊÃøËà ∑§Ê S◊⁄UáÊ ∑§⁄Uà „ÈU∞ ª«U∑§⁄UË Ÿ ∑§„UÊ „ÒU Á∑§ ¡Ê¬ÊŸ ∞‚ ‚¥∑§≈UÊ¥ ∑§Ê ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄UŸ ◊¥ „U◊‡ÊÊ ‚»§‹ ⁄U„UÊ „ÒU– ¡Ê¬ÊŸË ‚◊ÈŒÊÿ ∞∑§’Ê⁄U Á»§⁄U •Ê¬ŒÊ ∑§Ë ßU‚ ÉÊ«∏Ë ∑§Ê ‚Ê„U‚¬Ífl¸∑§ ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄‘UªÊ •ÊÒ⁄U ÿ„U ÁŒπÊ ŒªÊ Á∑§ fl ‡ÊÍãÿ ‚ ÷Ë ©U’⁄UŸ ◊¥ ‚ˇÊ◊ „Ò¥U– ÷Ê¡¬Ê Ÿ ÷Ê⁄Uà ‚⁄U∑§Ê⁄U ‚ •ŸÈ⁄UÊäÊ Á∑§ÿÊ „ÒU Á∑§ ‚¥∑§≈U ∑§Ë ßU‚ ÉÊ«∏Ë ◊¥ fl„U ¡Ê¬ÊŸË ‚◊ÈŒÊÿ ∑§Ë „U⁄U ‚¥÷fl ‚„UÊÿÃÊ ∑§⁄‘U– ‚Ë≈U’¥≈UflÊ⁄U∑§Ù‹∑§⁄UÃÎáÊ◊Í‹∑§Ê¥ª˝‚fl∑§Ê¥ª˝‚◊¥ÃŸÊÃŸË •Ê⁄U.¬Ë.Á‚¥„ Ÿß¸ ÁŒÑË– ¬Áp◊ ’¥ªÊ‹ ÁflœÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl ◊¥ ‚Ë≈UÙ¥ ∑‘§ ’¥≈UflÊ⁄U ∑§Ù ‹∑§⁄U ÃÎáÊ◊Í‹ ∑§Ê¥ª˝‚ fl ∑§Ê¥ª˝‚ ∑‘§ ’Ëø ø‹ ⁄U„Ë ’ÊÃøËà ≈UÍ≈UŸ ∑§Ê πÃ⁄UÊ ◊¥«⁄UÊŸ ‹ªÊ „Ò, ÄUÿÙ¥Á∑§ ŒÙŸÙ¢ „Ë ¬ÊÁ≈U¸ÿÊ¥ •¬Ÿ- •¬Ÿ ◊Ÿ◊ÈÃÊÁ’∑§ ‚Ë≈UÙ¢ ∑§Ù ‹Ÿ ¬⁄U •«∏Ë „È߸ „Ò¥– ‚Ë≈UÙ¥ ∑‘§ ’¥≈UflÊ⁄U ¬⁄U ’ÊÃøËà ∑§⁄UŸ ∑‘§ Á‹∞ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑‘§ flÁ⁄UD ŸÃÊ ¬˝áÊfl ◊Èπ¡Ë¸ ÃÕÊ ¬˝Œ‡Ê ¬˝÷Ê⁄UË ‡Ê∑§Ë‹ •„◊Œ ‡ÊÈ∑˝§flÊ⁄U ∑§Ë ⁄UÊà ∑§Ù‹∑§ÊÃÊ ¡ÊŸ flÊ‹ Õ, Á∑§¥ÃÈ ©ã„Ù¥Ÿ •¬ŸË ÿÊòÊÊ SÕÁªÃ ∑§⁄U ŒË– ÿÊòÊÊ SÕÁªÃ ∑§⁄U ÃÎáÊ◊Í‹ ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§Ù ÿ„ ‚Ê»§- ‚Ê»§ ‚¥Œ‡Ê ÁŒÿÊ „Ò Á∑§ ¬Áp◊ ’¥ªÊ‹ ÁflœÊŸ‚÷Ê øÈŸÊfl ◊¥ ÃÎáÊ◊Í‹ ∑§Ê¥ª˝‚ ¬˝◊Èπ ◊◊ÃÊ ’Ÿ¡Ë¸ ∑‘§ •¬Ÿ ◊Ÿ◊ÈÃÊÁ’∑§ ‚Ë≈U¥ ŒŸ ∑§Ù ∑§Ê¥ª˝‚ ∑§Ã߸ SflË∑§Ê⁄U Ÿ„Ë¢ ∑§⁄UªË– ◊◊ÃÊ Ÿß¸ ÁŒÑË– ’Ë¡¬Ë ‚¥‚ŒËÿ Œ‹ ∑‘§ •äÿˇÊ ‹Ê‹∑§ÎcáÊ •Ê«flÊáÊË Ÿ ‡ÊÁŸflÊ⁄U ∑§Ù ∑§„Ê, ÿ„ ÃÙ Ÿ„Ë¥ ∑§„Ê ¡Ê ‚∑§ÃÊ Á∑§ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ◊Ÿ◊Ù„Ÿ Á‚¥„ ◊¥ ߸◊ÊŸŒÊ⁄UË ∑§Ë ∑§◊Ë „Ò, ‹Á∑§Ÿ ß‚ ’Êà ‚ ߟ∑§Ê⁄U Ÿ„Ë¥ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ Á∑§ Á¡‚ ¬Œ ¬⁄U fl„ ’Ò∆ „Ò¥ fl„Ê¥ ߸◊ÊŸŒÊ⁄UË ∑§Ë ∑§Ê»§Ë ∑§◊Ë „Ò– •Ê«flÊáÊË Ÿ ÁŒÑË •Ê߸•Ê߸≈UË ∑‘§ ¬Ífl¸ ¿ÊòÊÙ¥ mÊ⁄UÊ •ÊÿÙÁ¡Ã ∞∑§ ∑§Êÿ¸R§◊ ◊¥ •¬Ÿ ‚¥’ÙœŸ ◊¥ ∑§„Ê, ‚¥‚ŒËÿ √ÿflSÕÊ ◊¥ Á¡‚ ©ëø ¬Œ ∑§Ù ‚„Ë ◊ÊŸŒ¥« SÕÊÁ¬Ã ∑§⁄UŸ øÊÁ„∞, fl„ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ∑§Ê ¬Œ „Ò– ¬⁄U ŒÈ÷ʸÇÿfl‡Ê, ÿ„Ë¥ ¬⁄U ÷Ê⁄Uà ◊¥ ߸◊ÊŸŒÊ⁄UË ∑§Ë ∑§◊Ë „Ò– ÿ„Ë ‚’‚ ¬⁄U‡ÊÊŸ ∑§⁄UŸ flÊ‹Ë ’Êà „Ò– ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê, «ÊÚ. ◊Ÿ◊Ù„Ÿ Á‚¥„ ◊¥ ߸◊ÊŸŒÊ⁄UË ∑§Ë ∑§◊Ë Ÿ„Ë¥ „Ò– ‹Á∑§Ÿ Á¡‚ ¬Œ (•ÊÚÁ»§‚) ¬⁄U fl„ •Ê‚ËŸ „Ò¥, ©‚◊¥ ߸◊ÊŸŒÊ⁄UË ∑§Ë ∑§◊Ë „Ò– •Ê«flÊáÊË Ÿ ∑§„Ê, •Ê¬ ©Ÿ‚ (¬Ë∞◊) w ¡Ë S¬ÄU≈˛◊ ÉÊÙ≈UÊ‹ ∑‘§ ’Ê⁄U ◊¥ ¬ÍÁ¿∞, ÃÙ fl„ ª∆’¥œŸ ∑§Ë ◊¡’ÍÁ⁄UÿÙ¥ ¬⁄U ŒÙ· ◊…∏¥ª– ß‚ Ã⁄U„ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË Ÿ ◊ÊŸÊ „Ò Á∑§ ¡’ ÿ„ ‹Í≈U „Ù ⁄U„Ë ÕË Ã’ ©Ÿ∑‘§ ∑§Êÿʸ‹ÿ Ÿ •Ê¥π ◊Í¥Œ ⁄UπË ÕË¥– ¬Ë∞◊ ¬⁄U ∑§«∏Ê ¬˝„Ê⁄U ∑§⁄Uà „È∞ ©ã„Ù¥Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ¬˝œÊŸ◊¥òÊË ∑§Ê ÿ„ Ã∑§¸ ÷Ë ∆Ë∑§ Ÿ„Ë¥ „Ò, ÄUÿÙ¥Á∑§ ∞‚Ê ∑§„ ∑§⁄U fl„ ÿ„ ’ÃÊŸÊ øÊ„Ã „Ò¥ Á∑§ ÷˝C ’πʸSÂËflË‚ËÕÊÚ◊‚ Á»§⁄U∑§Ê≈¸¡Ê∞¥ª Ÿß¸ ÁŒÑË (éÿÍ⁄UÊ)– ’πʸSà ‚ËflË‚Ë ¬Ë ¡ ÕÊÚ◊‚ Ÿ •’ ÷Ë ©ê◊ËŒ Ÿ„Ë¥ ¿Ù«∏Ë „Ò– ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ mÊ⁄UÊ ‚ËflË‚Ë ∑‘§ ¬Œ ¬⁄U „È߸ •¬ŸË ÁŸÿÈÁQ§ ⁄Ug Á∑§∞ ¡ÊŸ ∑‘§ »Ò§‚‹ ∑‘§ Áπ‹Ê»§ fl„ •ª‹ ‚#Ê„ ¬ÈŸÁfl¸øÊ⁄U ÿÊÁø∑§Ê ŒÊÿ⁄U ∑§⁄UŸ flÊ‹ „Ò¥– ÕÊÚ◊‚ øÊ„Ã „Ò¥ Á∑§ ©Ÿ∑§Ë ß‚ ÿÊÁø∑§Ê ¬⁄U ‚¥ÁflœÊŸ ¬Ë∆ ‚ÈŸflÊ߸ ∑§⁄U– ÿ„ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ©Ÿ∑‘§ fl∑§Ë‹ Ÿ ŒË– ªı⁄UË’ „Ò Á∑§ ß‚Ë ◊„ËŸ ‚Ȭ˝Ë◊ ∑§Ù≈U¸ Ÿ ‚¥≈˛‹ ÁflÁ¡‹¥‚ ∑§Á◊‡ÊŸ ∑‘§ ¬˝◊Èπ ∑‘§ M§¬ ◊¥ ©Ÿ∑§Ë ÁŸÿÈÁQ§ ∑§Ù ª‹Ã ’ÃÊà „È∞ ÷Áflcÿ ◊¥ „ÙŸ flÊ‹Ë ∞‚Ë ÁŸÿÈÁQ§ÿÙ¥ ¬⁄U ∑§«∏ ÁŒ‡ÊÊ ÁŸŒ¸‡Ê ¡Ê⁄UË Á∑§∞ Õ– ∑§Ù≈U¸ Ÿ x Á‚¥Ã¥’⁄U wÆvÆ ∑§Ù ‚ËflË‚Ë ∑‘§ ¬Œ ¬⁄U ÁŸÿÈÁQ§ ∑‘§ Á‹∞ ∑§Ë ªß¸ ¬Ë.¡ ÕÊÚ◊‚ ∑‘§ ŸÊ◊ ∑§Ë Á‚»§ÊÁ⁄U‡Ê ∑§Ù ªÒ⁄U∑§ÊŸÍŸË ∑§⁄UÊ⁄U ŒÃ „È∞ Œ⁄UÁ∑§ŸÊ⁄U ∑§⁄U ÁŒÿÊ ÄUÿÙ¥Á∑§ ©ëø SÃ⁄UËÿ ÁŸÿÈÁQ§ ‚Á◊Áà Ÿ ¬Ê◊ÙÁ‹Ÿ •ÊÿÊà ÉÊÙ≈UÊ‹ ◊¥ ‹¥Á’à •Ê⁄UÙ¬¬òÊ ¬⁄U ÁfløÊ⁄U Ÿ„Ë¥ Á∑§ÿÊ ÕÊ– •ŒÊ‹Ã Ÿ ∑§„Ê Á∑§ ‚Á◊Áà ∑§Ë Á‚»§ÊÁ⁄U‡Ê ∑§Ê “ ∑§ÊŸÍŸ ∑§Ë Ÿ¡⁄U ◊¥ •ÁSÃàfl „Ë Ÿ„Ë¥ „Ò– ” “◊Ÿ◊Ù„ŸÁ‚¥„◊¥ß¸◊ÊŸŒÊ⁄UË Á∑§ãÃȬ˝œÊŸ◊¢òÊË◊¥Ÿ„Ë¥” •Ê«UflÊáÊË∑§Ê •Ê∑§‹Ÿ w¬⁄U¡Ê⁄UË w¬⁄U¡Ê⁄UË w¬⁄U¡Ê⁄UË

Embed Size (px)

description

13March2011

Transcript of Sunday 13 March 2011

 • w vz| DU vwU

  D77

  D3

  epaper:www.dainik1857.com UU, vx wvv

  U UU U U , UR U U , U U U U U U U U

  L U4-5

  U UU UU U8

  U U U U U 9

  U U12

  `UU

  U ( ), U ( , UU), U (-.. U), U U (U .. U), UU (..S), U (U U), c , , U U ( .. S), U UU(UU, ....), U UU, U, , U , U , UUUU, UUU, U U, U U, U U, U, U UU(U ), U (U ,) UU (UU-), U (U U), U (U-U), U U (U U), U UU (UU), U UU (UU-U), U U (U U), U U, U, U (UU-), U (UU U), U U, L UU, U, U UU, U U, U , , U UU, U, , U UU, U, U, UU, U U, UU, U , . UU U, . U U, . U UU, . UUU, UU, U U, U UU, U , U , U U, UU, U U, U, . U, U, U, . U, . UU, UU, , , UU, , UU, UU, U UU, UUU, aU , U U, EUU, U U, , U, UU U, S U UU, ,U , , U , U U, U , S U .

  UU U

  U

  U U U U

  U

  U

  U

  happy

  bbiirrtthhddaayyto you

  happybbiirrtthhddaayyto you

  U , U , , S UU

  U

  U U

  U, MU ( U)cU U ?

  U MU UZU U U U? UU U MU U S U U U, U U U U , U U -

  cU MU U S ?

  , UU , U U U U U --cU, , MU cU U ?

  . . U U U U ,

  U U U U U U , UU U U U ()S U U , w, UU U U S U

  w UU UU U ? U U U U D U , y L UU yL

  U M UU

  U U U U U U U U UU w U Uw U U

  U U U U U U U U U US U U U x U U UU U U

  U ~~

  U U

  UU

  U U

  U U UU U m S U U U SU U U U S

  U U S U U U U RU }.~ UUUU U U U U U v,

  y UU S UU-U UUU U v} UU

  U U y

  v

  w U Uw U U

  cU x >>

  UU U UU

  U (U)U U UCU UU U M U U U UU - U U UU

  U U UU U U U U U UU Q U U U UUCU U U UU U U U U U U SU U U UU U U U U U UU U U U U U U U U UU U U UU U U U U U UU U U

  U UU U U..

  p U UU U U UU UU , U U -

  U U U UU U U UD U U U , S U

  S U - p U SU U

  c U , U , U U U

  U mU R , S S U , U , U U U U

  U , . U () U , U ,

  () w SU U U , U U

  U U U U U U U , U U C

  S U

  (U) S UmU U QUg #U U U U U U U U M Q

  c Q U U U

  x U wv UQ . U U UU UU U U SU Q U

  U U U U U S

  U

  U

  w U U

  w U U

  w U U

 • cU MU U ....S U U U -

  U cU U U U L U U ( ) U UU U U US MU UU U , U U U M S, SU UU UU cUU U U U U U? , UU , U U U U U --cU, , MU cU U ? U UU U U U U - U L U U UU U, L UU U, U L U U M U L cU U MU U ,U U U UU ? U, UU U U U U U MU U U

  U U U U L cU U U U U U MU U U, U U U, U U U U U? U U UU U U UU U U , UU U U U U U U U U MU U U UU U U , U m U , U UUU cUU UU U U U, U UU U U U U - U - U U UU - U U U U UU U U U U U U U U U U U

  U M ...- U

  ^ U M U , U ^ U M U U - U UU U

  w} U () U UUS U U U U U U SU U U RU () U U

  UU U U , U U M U U US U U , SU ^ U D U U U U U RUMU U U U URUU , U U U U U

  w UU UU... U U v{ UU

  U U z, SU w,UU U U U , U } UU U U U v} S S U U UU U

  v, , SU UUU U w, UU w UU , z UU U UU vx, UU UC UC z UU U U U x UU w UU U U U U vz U U , UU M U U U U U S UUU U v, UU U U U U U D U , y L UU y L U U S U UU U L UU U U UU U S U U U U

  y UU

  U U .. U U

  y UU U v{ UU S UU-U , U w{ U

  UU RU Q U w{ U UU U S'' U U vw w{ U U RU Q UUUU U }.~ BU, , U U U

  U U ...UU mU U ~~ U

  U U U U U U vx U MU U U U U ~~

  U U U U U ~~ UUC U U UU

  U USU U zv U U y} U U U UU U U U UU w U UUCU U U U U U U S # U U {} U U U xv U U (z|) U

  ...U

  , U U # U U U U

  U UU U... U

  U U UU M U U U U U U U U U U U M w~y z} U , | |z U U U , {w U U

  UU, vx UUUwvv 2 -

  , S .. mU ,}z, U U, -yy~ mU U UU, U , Uc UU, , U - yy vw (UUCU) .. RNI Regd. No. MAH HIN/2009/33581 . |vw-wyyzz{|, . |vw-wyyzz{}email- [email protected] Postal Regi. No. RNP/NPCITY/367/2010-12

  [email protected](www.chirphad.blogspot.com)

  DU v U

  (U) SU R U U Q U mU U S U U U UD UU U U R U U Q UU U U U U wv UU U U U U Q U U U U U U , Q U Q U U Lh U U U ww UU Q U U U U U U U U S U U U U U U U U U , U ,

  S UUUU U

  U wvw U UcU U U U U U U UU U UU U U h U U U h U-U U UcU U U mU U U S U U U SU U S SU U U U

  U, U U U SU cUU, U z U UU U U U U U U U z U U U . .. U, U , U U, ,UU U U U UU, UU, U, UU, U UUU,

  UU, U, U UU, U UUU, , U U, U M US

  U U U

  g U U g U

  U U U U U U U U C g U U U U U U # U U g U U U U U U g U U U U U S UC U U U U U U SC U U U U U RU g U U , U U U UU

  -UU U U UUU UU UU(UU) U UU U U SU UUU U UU , UU U U U U } ~ U U UU U UUU U UU U , U - U

  UU U U UUU U U C U -UU U U U U U U U

  UU U - U U UU U ..

  U U U U U U M U U #

  , Q

  UU U ..

  UU , UU U U U , U

  , UU ,U U,

  U -UU U

  -

  U U - U U , U U U U U U U U U , U U U U U U U , U U U c UU UU w} U UC U U U U U U U U - U - # U - U

  U U SU v~ SU , U SU Q xy UUU vz U U, U U U

  SU, v~ U

  U U U h U U S U h h U U S , , U

  U h

  U h U U U U U h U U U U h UU U , U U

  U Q U S R U Q U ? U U U U? U g U U U U U U U - U U U U U U -

  U h U h U

  U UU U

  U U U UU U, U U U SU U w&w U U x , vv U |UU L U vv x|UU L U U UUPU U U U v

  U }.x vv U vv U U UU S U U

  U U w}{ UU U U U v U U }.x U U U U U U U U U vv U U SS U U U w&w U UU U U UU U U U U U x , vv U | UU L U vv x| UU L U U U UPU U U U S U U U S U U LhU U

  UU U U U w&w UU UU vv

 • 3U UUU, vx wvv

  U U U U UU , U U U U U U U S U U US US vx U U

  U ...UCU

  UC U U U - X U - (U) UU U U UUU

  SR SU U SU U SUU U ^ UUU {-} U M -X SU U MU RUU SU U U U , U U U U U U U ^ , U U , M - U S U U U MU UC , U,, U, U , { L R U Uv U ~ U UU U Q UU S U y S U U

  U UU

  U U , UR U U , U U U U U U U U U,

  UU S U SU U U U U U U

  SU U U UUUU U UUU U SU v U w, U U U U U -U U U U U U U SU SU SU U U U UU U U SU U U U U U U U h

  U U

  U M U U U U U U v UU U U

  U U U U { UU U U UU U U

  SU U U S

  U w, U

  SU

  U U , U U , v Q U U U

  U U U

  U , U , c UU U U

  UU U U U U U UU U U U U , U L , U , U v U U LU , U U U , U UU UU

  U

  U U U U Q U , S

  U UU U U U U U RUU U U U U S U U U U U U S U C U Q U U U

  S U U UUU U S U p U U U U U }.~ gU U U v

  UU vw U U U U U U U S z{xUU U S RU U U xz C U U

  U , U

  U }.v U vw U {xUU S U U , gU US U

  U p U U U U S

  M S U U l U U

  U U U U U U U - U M U U U # U UU RU U U zw UU U S -U U U U M , U

  U U ^ M U UU U y| U U U S U U U U U U S U U U U # U U M U U U U U U U , U

  U w

  U S U U wvv U U UUS USU M U zv U L , S .U mUU # U w~ UU wv UU p .

  USU UU U U UU U U U .# U U U U . U U wvv USU U U U yv

  U U L . U . U U

  U U v~~} U S . S U

  . U mU SU U U UDU U . .E U US U USU . USU M wv L -, S

  U U U USU U U U

  U U U v U U UU U U S U U UU

  S U U U U v U U UU U U U U U

  U UU

  U UU x U

  U RU U

  U zw UU

  U S

  -U

  U

  U U

  M

  ,

  U

 • -

  , , -

  U

  , c - c M

  K Q

  U U S ?

  , S ? Z

  U U , L

  - _ - - ,

  U

  -

  c c

  U U S

  c , M ,,,, ,

  UU

  Z M S

  S , S U UUcU U U U U U UU U SU UU , U S , S -

  U U v~~x v~~z v~~| S , wz S U S , U U U S , S U S

  U S v~~x S S , , -

  U U , , M S S S z Q Z S Z S S S , Q S S , ~/vv

  S U S () S

  S c , S g S

  70 M

  U S S

  UU S S S

  aoddmar o4 U U , vx wvv

  S U U

  U

  UU D h L

  U U U U

  , ,D h

  U

  U S

  D L CU

  UU SS U

  U S U

  U

  SS U U S S U

  U U U UU U v~{ U mU S M U wvv

  U Q U UU U U U L U U U , UUC U S U

  U , p ,U L U , c , Q U Q U U

  U U U U U U , wv UU U U U U

  S S U U v~z~ U U U L U U U , S, U # U U w} U U U, S U U U , U U S h U U U U UU U , U U , U U E U U U

  U , , M

  U U U Q S , U , U U U U U

  U- U U U U U L U U U U UU ? U M U U U

  U U U U U U U U R , U S , U- U U U U U U U U S U U U U UC U U U U U U , U U U U M U

  -U U

  U S E , UUC

  U U U

  , v~z~ LU zw U U S M M U U UU S S U U UUCS S U U SU U U U S U , U -- U U U U U

 • 70 M S S () S x - S - L

  U - S , S , S S , S ? S P S c g

  UU U S S R , M , S S S S

  U U , . . S , M - Q , K

  U L , U L , U U UU U M U U U S , U U UUU U U U , U U U U U U , U U U , U U U U S U U S UU S UU

  U U

  U U , vx wvv mar odm{f

  5

  U U UU U

  , U

  U U U # U

  UU S

  , , D U

  U U

  S U

  U U U

  SS U

  U S UU

  SS U U U

  UMU U S

  -U UU E U U S E UUC U U U

  U U , U , , U- UU -U p U

  U - U U,v~zv U U U U v~zv U , U S U U - U U U U U-U , v~z~ - UC SM U v| , v~z~ U U UU U U U U U U U UU SUU U UU U U - U U v~ , v~z~ U , U U , }|, U U U Q UcU - g Q UC Q UC v~z~, v~{v Uv~{z S U U U R - U U U U v~{w R U U U U M - v~{x S U S R : v~{{ v~|{ S R , U

  U U U U - v~}| U R v~}| U S S U U U U R

  - v~}} U USU -v~}~ S U USU , : U

  M , SU U U U U - U U v{ v| U U v~~z U U U U

  UU : wv UU U U U - w} U U U, , U, U, S, U, L,U U U U Q U L - QU, w~ L R U - LU U U , UR vy M

  U UC M zw U U U L U S M , U R vy M } mU C U S E UU U U U U S , S U U S , S , SU U UUC U , Q S S p U U , U S U U Q S U U U U U U , , SU UU U U U , U U U U C S U U , h U U U U U U

  U - U UU U UU U U US U U U , UUC SU U U U p U

  U U, US U U U U ? UUU , mU Q U ?U U U ? U SM , U g , U U Q , UQ U U

  U

  M

  S U S

  , U U U

  S ,

  S U

  S

  U , U U U U U U U , U U U U U, S

 • UU, vx UU wvv 6

  UU U U U U v UU, M U U U U UU U CU U U U U, U U UUU U U U US UU U

  U ww .. U M aU U U

  U UU U UU U U U U U U U

  # U U UQ, UU UU U U U U U M U M U U U U UU U U U

  U UU U U U wx UU U M U M U M UU gU U U U UU U U UU U U UU

  M U l U U U U

  U U U U U U U U vzU U U aU U UU U U UU M U U U UUU U U UU U U S U U U U U

  U P U U U U U U U U U U U U UU UU U UP U U , U U U U U E UU U U U U U ZU U p K S ZU U U K U U U U U U U UU UU U U S SU U CU U UU U U U U

  U M U U UM % U, - c

  UU S UU U U U U U U UU U U U U U U U U U U U U U U U U U U UU U U U U Uc U U U, U, U U M -U U U U U U U U U U M U U

  U U U

  U U UU,UU, U , UU U US UU U. S U U. S U UU US z L. ,U, U U y-y U UU z L.

  S U U UU U U - UU UU U U

  UU, UU, UU, U, U, UU, UU U UU, UU , U U U,UU U U,

  U U UCU ,UU U UU, S UU, Uc UUU, , UUUU, U%U, U , UU,UU U

  U U U U S

  UU U

  U.U UU U ~ , U US U U wv S U wvv U U U U UU U U U U Q

  UU , U, U% U, U, U UU U, U U

  U.U UU UU U U UU, U, , U, U. U, U.U , , U l, U , U, Ul, UU, S, U, U, U, U , UU, U , ,

  U, , U U U,U U, U U, U U,U , U U, U , U, U U, U,U

  , U UU, , U, U, UUg , U, U, U, , U , U, , U, U , ,U U, U, U U,U U, UU, U,U U, U, U.U, UU, U U ,U UU, , U U, U , , L UU, UU U

  UU U U U U U EU U, , , UU U,U , , U UU U

  UU U U U U U U U

  UU U UU U

  U UU U U U U U U U U U U M U UU ~ U wxv U

  U U UUl U U U U U U U U U UU M U U U

  UU U UU U UU UU UU U U U U U

  U U UUU U U U U U U U U U CUU U UU U

  U U U

  M U

  U UU UU U UUCU U UU U mUU S U U v{ UU U

  U U UU.U..UU, U U SUU U v U U U L U # U U U U U U U U U S UU UU U UU U U S U U UUC U U U w} U U U,UU , U U L U SS , U U U U, UU UU U UU U U U U U U

  U U U

  U

  UU UUU U U S UU # U UU UU U U UUU U S UUU U U mUU , UU, U U UU UU U U U

  UU UU UU

  U UU Ug UUCU U S U S U U U mUU UUCU UU U USU U U UUCU U U U

  U U wyUCU US UU U U U ..U, Q

  SU U Q , U , U, U U ,

  U, UU UU US UU

  U S US U U U U

  UU U U U

  U v{ U UU UU U U U U LU U

  U U , U UU U US U U U U U

  U

  U

  Ug w| U U U U M U S U UU U ~} Q U U UU UU U U U U U w| U U U U M U

  U U.U.U U U U w~-wv Q

  U U U U U U ~} U S U U U U U yUU wy| USU U

  |{ UU U U

  U U UPU U US U U UUU U U U U UL U U U U UU x U UU U U

  U UPU

  U mUU S UU v{ U

 • U L

  U U U 77

  UU, vx wvv

  (U) U SUU U U U

  U U U U L U - U U L -w U U U U U U - U

  Z UU wv-v|, wv-v| UU U ` UU U U UU

  U U U U U ^ U E U UM U U U wv-v|,v~-wv,v}-wv U U U U . U wv-v}, wv-vx U , L MU U U U v{-wv, v{-wv U

  `UU UU

  U (U) U S UU U U U U `UU P U , U U U UU U U US U U U P U U U M U S , m S U U E U wxU w| U U U xv U U , U U U

  U U U S U S U U S U U S v~ U U U U , S S U U , U U U U U m U S SU U SU SU S

  S U ` UU U U

  U U

  U

  S U U # U U D - UU U U S UU - U U U UU U S U U U , UU SU U D M U L U , U v{ U vz U U D U U

  D U

  (U)U U SU U - U U U yy U U U UU # U U U , UU UU U U U U U U U U U , U U v , # U UU U U w U v

  S U UU

  U U U U U U # U U ` UU U U

  U U U ww{U U v{~ U UU U U R U U S U z} U U U U , U U U U U U U U U , U U

  U

  (U) SU U U

  ~y U U U U U UU D U U U SU U U U U UU

  D U zz U ~y U U U U U , U (U) U SU U U U U U U U UC U

  ( ) U , U SU U U

  U U SU U U U U UU D U zz

  U ~y U

  U SU S U U U S v S U U U UU U U U UU U U , U U U U U U S U v S UU w(v)y U U U UUC U S , ,S U SU U U UU UU U U MU

  (U) U UU SU - U U U U ` UU U U U UU , U # UU U U UU U S U U U - U U S UU S U SU U U

  U UU SU S U vv U U U U , v} S U U U UU , U L U U U UU S U UU U U, S vxv U U U U S

  U U U U U UU U U U v~w U }{ US Lh z| U UUU U U U U U U, , SUU U U U U

  U

  U U`UU U U

  SU

  U U

  M U

  U pU U M U U U U w} US S U M U U v U U U - M MU U U UU U U

  (U) L SUSU U U U } L zyx L U |z L U wvvz L U U U U U U SU U U U ~.x UU vywv.} U U w.z U xz.~x U gU SUSU U

  U U S U U } L zyxL U # U ~w L zyv L

  SUSU

  (U) UUU (UUU ) U Q U U U U US U U U , U

  UUU

 • U U ~~ UUC

  SU U U UU U U U U U UU ` UU U UU U U U U U UU UU U U U UUU U U UU vx U MU U U UUU U U U P

  U UU SUUU U U U U

  SU U y}.y U w~{ U U U , U U UU v}U wzU U U , U ~~UUC SU UU U w~ U U U U y}.y U

  w~{ U U U U (vvv),U (|x) U U({~) U M U U U w{| U U U Uy U U U U U M U U U SU U SU ~.y U z UU U UUU U

  U U U # MS U UU U

  M SU U U U U U U U UU U U U S

  U U U }| U U U U U # S U

  U U v| U SU U U U S U U

  SU | U U U {{ vw |x U

  U U vyw U U U U U U U vwz U U U U U U SU, U UU P E U UU ~~UUC ~w U U P U U U U SU w{| U SU U M U U U U U U UU ()U U yv U USU U {~ U S U U

  U U

  U U

  U wU U U

  U U SU U

  U U, vw US El U U U U UC U U .

  8

  UUU, vx wvv -U- , , U U U,U U ,

  U g U , U,g UU U

  , UU

  }{, U , U-v} - w|w}y|, w|xyv|

  U U/ UU /U/ U UU U/ M

  U z L U U U UU U

  UU U

  UU U U

  U , U, U UU, U

  |vw - xv~||{|

  U U, , U,UU U UU U U

  U U - wUU UU, UU - U

  U, UUU z,/- UP

  U ~ywwvyvv|y, U UU ~ywwvyv|~, U ~ywwvyx||| UU ~yww}yxyzy

  U U U

  U U U UU U wz ..

  l U U

  www.harikrupagroup.comemail : [email protected]@harikrupagroup.com

  U

  ~}~}~wyy}U U ~x|xvwyz~

  S U U UU U U U U U UU U

  U - w/-U - vz/-

  UU( U )

  U , U UU, . - (|vzw) wyy~~~

  v} U v} UUU -UU U M U

  U U UU U U . vz UU, U -

  U, UU , U

  U, , UU, U, U U U U U U%,

  UU% (SU) U U

  UUmU h U h U% U

  v' U UU

  U U S v'

  |vw-ww}}}|z . ~}wxwwv~|z/~x|xy{x||~U UU M U U vw } U

  HAZRAT JAMALUDDIN COOLERS

  U U U U U U

  , hU U,U, U

  UU g

  . - ~{x|y~w{y. - ~}ww|vxxyw

  U U - ~}wwz{wx~

  Depending on Product Condition Depending on Product ConditionExchange upto 3000/- Exchange upto 1000/-

  U U

  U U, UU h U U U UUURO+UF+UV+TDS U

  An ISO 9001 : 2000 Company

  U z UU U v' U

  Dealer Enquiry 9028631408

  VIDARBH MARKETING

  UUU UUGas Geyserwater purifiers

  co

  ndi

  tion

  app

  ly

  co

  ndi

  tion

  app

  ly

  9890071449Call for free Demo

  U

  U ( UU U) . ~ywwzzwww, ~{z|||{~~.

  UU

  U S U v}z| U U U S v}z| UU U/S/U S mUU U U y UUS U U (v . z .)

  U//U/ S mUU S U UUU

  U . S v U U UU,SSU U, U, -U, U ,- , ,UU, U UUU U

  U U

  09950325353

  U U # U U U UU U U U U U U

  U U U

  U U U UU ~z|~yv{|{v

  U U U . U U UU

  , U

  . . . U UUU, U

  UU . vx wv {.x

  - U - ( U)

  UUU ( U)U, U

  SUU U U U U USUU U U U w S UUU , UU

  U U U S U U L U U S U SU U U S U S U U U U U S U SU , () U U U U U (wz) , U U U U U U U U U - U U U U U , U U U UU U - U UU U U vv U , U U UU U U U U U U U , U U U S U S UU U U U U U } U UU U U UU U U (wy) U U(w{) U UUU

  U U U UUU

  U x U

  -U U U U U U U U U U U

  SU U- ~.zU-zU-z

 • U UU U

  UU U UU -UU U UU U U U UU (UU U U SU) SUU UU UU U U U UU UU UU U U U U UU U U U U UU U U U U U U U

  UU , U, U, US U S U w UUU U U U -U U UU U UU U U -w~ UU U

  U U U U UUU UU UU UU U U U, , U U UU L U U UUU UU U UU

  UU UUUU, vx wvv 9

  -UU U UU UU U

  U UU U

  U U U U U U UU U U L UU . . , UcU U, UU

  U U U U U UU

  U, U U U U LU U U U UU U -U U U U U U ~ U - U U U U U, U

  U U UU U U U SU - UU U UU U - - UU U U,U, UU, UUU, U, U, U,UU, UU, UU, U U - U-U - SU U UU U - SU U U UU U U UU U U UU U - SU U UU U U

  U U UU -SU .y} UU -(-wvv) U UU S U U U UU v - S UU SU () UU wvv S wv U U U UU U U UU U U U U U

  U U UU UU U } UU U UU U

  - U UU UU - SU U U

  U U U U U U SU U U UU U U U U U, U U U U U U U SU U UU U

  U U UU

  SU U U U S U

  U U UU U U

  - U UU USU SU U U U U U U

  U UZ

  U U U U

  UU SU

  ~ U

  U

  UUUU U

  U U M UU UUU U U U UU UU U UU U UU U U U U U U UU U U U, MU U U U wv U UU UU

  U U U ,UcU MU U U U U U U, MU U S U U U U UcU U U UU U M UU MUU UUcU SU U U U - UU UU MU U v~y| SU U , U U UU U SS S U U U U U U U UU U UUcU U , U U U

  UU U U U UMU U , U UU UU U U U UU c U U U UU U cU U S , U U S U UU U U UU U

  UUcU U U U U U U U UU cUU U U U U U U UU MU U S U, U US U .. U U U

  S U S U MU U S U U U U S U U U U U U U ScU M U U U U S UU U U U U U UU U U U U U SM U U U

  U U S US U UU U U S U, S U U SUU U UcU U U U U U U U U , U U U S U U UU U U U U U U MU U U U U U U U M M U, U M UU U SS U U U,U MU UU SU U MU U ,U U U US U w Z U U UUU U U U U UU UU U U U U U U U U UU U U, U UU U U SU U MU U U UU U MU U U U U UU U U U

  U U U

  U U Mwv U U U

  SUU U U U U

  U UUU U

  U U

 • UU UU U S, UU-U U U U U SU U U UUU S UU L SU

  U U U U U U U U U U U U U U U U U UU U U UU

  U U U U U UU U U S UU U U UU U SUU l

  U. UU US l U U U , U , UUU UUUU U, U

  , U UU U, U U U U U U S U } v U, U lU U U UU UU U U

  U UU - U U U-U U U U U UU UU U UcU U U v U S S UU S UU S SU U UUUS .. UUU, , U

  10

  U U

  U . ~w|wy|~w

  U U

  U. ~w|}{w}{

  U

  U SU U . }vy~zyvv{z U ,

  ~|{zx{v}

  c SU

  UUU U

  ( U ). }~}x{|zy~w

  U (). ~ywwvwx}}

  U UU . ~~|ywzx|

  U()

  . ~xwzzw}|wx

  ,UU U U

  . ~x|vz{zwy|

  UU ~wvxyw{~~ U

  U U. ~{wxw|{yv

  UU UU

  UU U.~{|xzvyz{

  , UU U

  U UUU, vx wvv

  UU U

  UU S UU UU U . ..vz..}w}x U U U US U U U U U UUU (})U U U UU U U U UU U U U U U UU U UU U U U U U U

  U U (x), U U U U UUU US U U S UU U U U UU U U U UU U UU, UU U U U U U U UU UU U U

  UU U U U U UU U UU U U U U U U U U U U UU U.U.U U U U - UUS U U U U U SU U U UU U UUUU UU USM w UU L U U U

  S

  UU

  U U S S U mU UU S U UU M ..S , , , U U, UU ,S U U, .U..U.U. US U- U U S UUS U UU U UU mU U U U U, U US

  U U U

  U U

  U U U U U U vv M U U U U U U UU U UU U { M U UU U U U U U U U U UU

  U U U U p U U U U U UUU xz UU U U U U {z - | M U UUU U U U U UU U U U U U U U U U U U U U

  U l U

  U l

  v U U U U v U UU, UU, , U, UU U UU U U U U l U U UU U

  UU U S l U U U v U U U U U l U U U, U U U U U U U U

  U U U l U U U U l U UUU U U UUS U

  l U wz L U U U UU l wz L U U U U UU U US U U

  v UU U U U

  UU U UU U U U UU U U UUU U S S

  UU U

  U vz UUcU U UcU M U-U U S, ,, U U U UU UU U U UU U vz U UcU U U U U U U U U U, U UU,

  UUc U , U S U UU y U U U. U z U U U U, , ..U, U , UU , U U UU , , U, U, U, U, U, U , U

  U UU US .. U UcU UU U UUU U vz U UcU

  U U

 • U UU, vx Uwvv 11

  UU U ww k / wy k h , * UUU S U UU, * h wy k, *h ,, , *S U

  U

  UU

  U U U

  U U, U. ~x|ww}}yw|~x|~vv{w{

  JewellerswwK/wyK h UU SU U UUh (, , , U)A, .. U UUU U U% h , , S

  c U

  U U, U.~x|xv}wvyw

  SABLE CELEBRATIONS LAWNBeside Reliance Petrol Pump, Kalamna Road, Ranala, Kamptee.

  UU, U, U

  , UU, U U

  U S

  U U ~wwyywzyw

  U ~yww}xxwv~

  U ~}z}}www~

  M U U UU ,

  U UUU,UU U U U UU

  UUUSUKU U U UU UU, ,

  UU , U, U U , U SU , U U, U... ~x|vv~|~x~, ~}ww|vzv}w

  U - y~~/U U -v~~/

  , UU, UU, U , U U U, U U

  vw-vz ( v U)

  U U

  , U ~xw{xy~~v}/ |vw-{yzwv{w

  |vw-{{z{~~~

  UU U UUU U U,U U , Uc , ,

  cU - U, {yyvyyUU - U, ~x|wy|xz||U - , . ~ywwzzwww, ~{z|||{~~

  U UU U U

  S U UU U U U U U UU U UU U U gUU U U h UU U U U U U U UU U UU U U UUU S U U U U U U - U UU U U

  U U U mU U SU UU U U S-S S U U S U U mU SU UU U U U UU U U S U U U - U U S U UU U UU U U U U U U U S U U U S U h U MU U U UU U UU U ,U , UU U U U U U U U

  UU

  U - U U U,

  U UU U, U U UU UQ U U U U UU U U U U US U U U U UUU U EL LU L S U S U US U U U SU DU U USS UU USS UU U U U U U UU U UU U U U- U UU U U LU UU U U U U U, UU U S U U U U U UU p S c U UU UU U S U UU U U, U U U UU U U S U US, UCU, , SU U U U U - U U U U UUU U U U U

  UU U

  U U U U U U, U U S U, U U U U U U UU UC U

  , UU U U S, S, U U U U

  U L U LU S U

  US UU

  U U U UU U S, U U UU U UU U S S U SU U U U SU c U U U U UU S U , U UU U U U U U, U UU, U U S U U U U U U UU U U U L U

  S S U

  U S SU UU U - U U U U h U U U U U U U U, UU U U U UU UU U UDU U UUC U U U

  U S U

  UUU U U U U U UUU U U

  U U U , U UU U UU U U UU U U U

  U U U U UU

  U U U US UU U, U, . U, U,.., UU,U U, , , U, UU, U , UU,U U,U, U UU, U U, UU, U, U , U, gU, , U,

  U U, U U, UU, , U U, U U US

  U UU U - UU U

  U h

  U U U UU UU U U U U h U UUU ..U, UUUU, UU U, UUUS

  U

  U U U U U , UU, U U U U S UUCUU U U g U UU U U U U U U U U U U U U U U U x{ U UU U UU UU UU U U U UU UU U U U U, U U U UU U U U U U U U MU U U U M U U UU

  U U U UU UU U U U U U U U U U U UU

  U UCU S U . U U U UU U U U UU UU U UU U U UU S U U U UU U UU U U UU U U . U,U.UU , USU U, (UU), U U

  U U U M

  U UcU U U UUcU U S.U U h UU U U U U U S. U UUcU l U U mU U U U SU U U U L U US

  cU U cU

  U U UU UU x z U c U U U UU cU UU S U Uc U Uh U U S UU h US UU U

  U UU h

  U U U U U U U U U U U UU U SU UU U UU U U U S SU U U U U, U U U U U U U U, UU U, U U U UU U U U U U U U UU U U U U L U UL U , U U , U U U UU p c U U U - UU UU U UUUU USL UU UUmUU S U L U S U US USU U SU U U U UUU U. UU, . UU. U U UPU

  U UU U

 • U UU, vx wvvU 12

  U U U U U U U U UU UU U U U U U US U U UU UU U U......! U UU

  U U m U

  U U U U m U U U , , U U U U U U - U - - UU U U, U U U, U UU , U U, U U , U U U U , U U U U U U U U U U cU U U,U U U, UU U U U U UU U U U - U U U U U U UU UU U U U U ,

  U U U, U U U U U U U U UU U U U U U U U

  U L, c U U L h U, L U U U U U UU U M U

  U U, - U U UU UU UUU

  U Ux UU

  ..U U U

  U U- U U UU ^U M U

  U U UU U, UU,UU U U U aU U U U M U U U U M U

  UU U U U U U L

  ^U U U U U

  U U UU U U U ^U U S UU U UU U U E UU U UU , U U U UU UU U U U U UU U UU U U UU L U U U UU U UU UU UU UU UUU U U U U UU U U U U UUU U U UU U UUU U U U U U U UU U U UUZ U U U U UUU ^U U U U U U U U UU

  U U , U U, ,

  - U U, U U UU U, U UUU U U U U UU UUSBU .. UU U U UU UU U U v U UU U,. U, U, ..U, U, U U U U U Z U U U, U , U UU UU U U UU UU U UU U UU M

  U U v U S UU U U w U x U UU, U U UU, S v U USU U UU UU U U U U - U

  , S, UU - , S, UU - U U U U U - U , S, UU - U UU UU, U UU UU

  U v U U U U U w U vz vx U U UU Uv U U x U vx|z U U U U UU U U UU U v{ w}z U U | U .. U

  M U U U U UU U U U U UU U U,U, UU U, UU ,U U U -vU, v,Uc U, U S U

  UU U - x

  U UU

  ^U

  U cUU U L S U US U U U S USU U U U U USU U U. U UU cUU U S U M U UU U x U w| UU SU UcU

  U U - UU wy U U UU U UU {y S, U US S U U U U, Uc U, U , UU , , . U U,UU , h U,UU U US

  U UU U UU

  S U U wy U U

  U UU UUvx U vv ww U- U U S UU lU U U U U UU U ~ U U U U

  U h U

  U. U U S U U UcU M (UU SUU U) { UcU . S U c U UU U S UU U U UU S . U UU mU S U U U cU U U UU mU c U U U U U U U U U. U.. UcUU U... U mU U UU }

  , U ,U UU US U. S UcU U U UUw} U S U Uc M UU UU UcU U U w{ w~ , w| U wv UU U

  U U. U