Stella Adler Acting Exercises

of 25 /25
\

Embed Size (px)

description

Stella Adler Acting Exercises

Transcript of Stella Adler Acting Exercises

Page 1: Stella Adler Acting Exercises

\

Page 2: Stella Adler Acting Exercises

H Στζλλα Άντλερ γεννικθκε ςτισ 10 Φεβρουαρίου 1901 ςτθ Nζα Yόρκθ. Mαηί με τον πατζρα τθσ, ανεβαίνει για πρϊτθ φορά ςτθ ςκθνι ςε θλικία πζντε ετϊν. Aπό το 1919 μζχρι το 1931 ερμθνεφει εκατοντάδεσ ρόλουσ ςτα αγγλικά και τα γίντισ, ςτθ Nζα Yόρκθ και ςε περιοδείεσ. Ραράλλθλα, από το 1925, ςυμμετζχει ςτα εργαςτιρια και τισ παραγωγζσ του American Laboratory Theatre, που ίδρυςαν ςτθν Aμερικι τα μζλθ του Θεάτρου Tζχνθσ τθσ Mόςχασ, Pίτςαρντ Mπολεςλάφςκι και Mαρία Oυςπζνςκαγια. Tθν άνοιξθ του 1931 γίνεται ιδρυτικό μζλοσ του Group Theatre, ακολουκϊντασ τουσ Στράςμπεργκ, Kλζρμαν και Kρϊφορντ ςτο όραμά τουσ για τθν ανανζωςθ του αμερικανικοφ κεάτρου. Ραίηει ςε πολλζσ παραγωγζσ του Group Theatre - πιο ςθμαντικι εμφάνιςι τθσ, ο ρόλοσ τθσ Mπζςςι Mπζργκερ ςτο Ξφπνα και τραγοφδα! του Oντζτσ. Tο 1934, γνωρίηει ςτο Ραρίςι τον Στανιςλάφςκι και για πολλοφσ μινεσ μελετάει κακθμερινά δίπλα του. Πταν επιςτρζφει ςτθν Aμερικι, το χάςμα ανάμεςα ςτθν ίδια και τον Στράςμπεργκ ωσ προσ τθν ερμθνεία των τεχνικϊν του Στανιςλάφςκι βακαίνει, και το 1935 θ Στζλλα Άντλερ εμφανίηεται για τελευταία φορά ςε παραγωγι του Group Theatre, ςτο ζργο του Oντζτσ, Xαμζνοσ Ραράδειςοσ. Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 40, επιςτρζφει ςτθ Nζα Yόρκθ από το Xόλλυγουντ και, ςυνεχίηοντασ τισ εμφανίςεισ τθσ ςτο κζατρο, αρχίηει να διδάςκει υποκριτικι ςτο Dramatic Workshop at the New School for Social Research και ςτο Γζθλ. Tο 1949 ιδρφει το Stella Adler Conservatory of Acting. Eμφανίηεται για τελευταία φορά ωσ θκοποιόσ ςτο κζατρο το 1961 ςτο Λονδίνο, ςε ζνα ζργο του Kοπί. Ρζκανε ενενιντα ενόσ ετϊν, ςτισ 21 Δεκεμβρίου 1992.

Page 3: Stella Adler Acting Exercises

ΑΚΘΕΙ ΤΠΟΚΡΙΣΙΚΘ ΓΙΑ ΘΘΟΠΟΙΟΤ Οι Αςκιςεισ Υποκριτικισ είναι ςθμειϊςεισ από το Σεμινάριο Αυτομόρφωςθσ «Η Τζχνθ του Ηκοποίου» που πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα το 2011 βαςιςμζνο και εμπνευςμζνο από το βιβλίο Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΗΘΟΡΟΙΟΥ από τισ εκδόςεισ ΙΝΔΙΚΤΟΣ.

«ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΣΙ» Είναι θ ΑΡΧΘ του ΣΑΛΕΝΣΟΤ ςασ!

Κανζνασ θκοποιόσ δεν ζχει επιτυχία αν δεν νοιϊκει μζςα του , όςο ηει, ότι είναι καλόσ. Στουσ θκοποιοφσ επιτρζπεται ζνασ είδοσ εγωιςμοφ, ο εγωιςμόσ που ςυγκεντρϊνεται ςτθ δουλεία. Τι προνόμιο! Κανείσ δεν μπορεί να φτάςει αυτό που εςείσ μπορείτε, αν το φτάςετε. Λοιπόν κάντε το. Χρειαηόμαςτε τον καλφτερο εαυτό, τθ φωνι ςασ , το ςϊμα ςασ. Δεν χρειαηόμαςτε να ςασ δοφμε να μιμείςτε κανζναν, γιατί ςε αυτό κα είςτε δεφτεροι. Το όργανο του θκοποιοφ είναι το ΣΩΜΑ του. Ο θκοποιόσ πρζπει να αναπτφξει το ςϊμα του. Ο θκοποιόσ πρζπει να δουλζψει τθ φωνι του. Το ςθμαντικότερο όμωσ που πρζπει να δουλζψει είναι το μυαλό του. Επίςθσ, θ ΡΑΑΤΗΗΤΙΚΟΤΗΤΑ είναι ζνα από τα εργαλεία του θκοποιοφ. Πταν ο θκοποιόσ βλζπει , βλζπει ςυγκεκριμζνα. Δε βλζπει γενικά. Ρρζπει να είναι προςεχτικόσ. Ρρζπει να μάκει να διακρίνει τισ διαφορετικζσ αποχρϊςεισ του κόκκινου. Η ικανότθτα να βλζπετε ςυγκεκριμζνα ζχει να κάνει με τθν ικανότθτα να αντιδράτε με διαφορετικό τρόπο. ΚΙΤΙΚΗ ΟΑΣΗ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ ΡΕΙΘΑΧΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ Ρρζπει να αναπτφξετε τθν ΑΡΑΑΙΤΗΤΗ ΕΝΕΓΕΙΑ για τθ ςκθνι. Ρρζπει να εργαςτείτε για αυτι.

Page 4: Stella Adler Acting Exercises

ΑΚΘΘ 1 Να γράψετε ποιοσ είναι ο ςτόχοσ ςασ Ραράδειγμα : «O ςτόχοσ μου είναι να γίνω ςπουδαία θκοποιόσ. Για αυτό το λόγο πρζπει ςυνεχϊσ να καλλιεργϊ το νου μου ωσ ςκεπτόμενοσ καλλιτζχνθσ, τθ φωνι μου και το ςϊμα μου. Με τθν εργαςία και τθν παρατθρθτικότθτα κα γίνω μια πολφ καλι θκοποιόσ για να μπορϊ να κατανοϊ τουσ χαρακτιρεσ των κεατρικϊν κειμζνων και να μπορϊ να υποδφομαι άπταιςτα και εισ βάκοσ το κάκε ρόλο μου. Θα είμαι πάντα πιςτι ςτο κζατρο για να ζχω τθ δυνατότθτα να παίηω τζλεια τουσ ρόλουσ μου και πάνω από όλα αλθκινά χωρίσ φόβο.»

ΑΚΘΘ 2 Να περιγράψετε ζνα χρϊμα ςε διαφορετικά αντικείμενα και ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ εφόςον πρϊτα το ζχετε από μόνοι ςασ παρατθριςει. Κάκε δράςθ ςυμβαίνει μζςα ςε ζνα κόςμο. Αυτι θ άςκθςθ είναι ζνασ τρόποσ να τοποκετιςουμε το χρϊμα μζςα ςτον κόςμο του. Κάκε φορά που εκτελοφμε μια δράςθ, πρζπει να γνωρίηουμε τον κόςμο μζςα ςτον οποίο ςυμβαίνει. Πςο πιο προςεκτικά καταφζρουμε να δοφμε αυτόν τον κόςμο τόςο πιο εφκολα κα εκτελζςουμε τθ δράςθ.

ΑΚΘΘ 3 Να φζρετε κάτι από το φυςικό βαςίλειο και να το περιγράψετε χωρίσ δφςκολεσ λζξεισ αλλά με λζξεισ που τισ ξζρετε και νοιϊκετε άντε μαηί τουσ.

Page 5: Stella Adler Acting Exercises

Ο ςκεπτικιςμόσ τθσ κακθμερινισ ηωισ και θ απϊλεια των καλλιτεχνικϊν ιδανικϊν δθμιουργεί ζνα περιβάλλον αςζβειασ. Είναι πιο δφςκολο για τον ςφγχρονο ςπουδαςτι να δείξει πεικαρχία από ότι για τον ςπουδαςτι παλαιότερων γενεϊν. Οι ςπουδαςτζσ φτάνουν ςυχνά ςτισ κεατρικζσ ςχολζσ ςυνκλιμμζνοι, ςωματικά και ςυναιςκθματικά. Η ςχζςθ τουσ με τθ ηωι ζχει εντελϊσ απονεκρωκεί. Κακϊσ φαίνεται, δεν ζχουν ιδζα οφτε ποιοι είναι και οφτε προσ τα ποφ πθγαίνουν. Με ειλικρινι προςπάκεια και εργατικότθτα μπορείτε να μεγαλϊςετε, μπορείτε να αποφοιτιςετε από τθν αναιςκθςία και τθν ςκλθρότθτα και να περάςτε ςτθν ΑΙΘΘΣΙΚΘ ΩΡΙΜΟΣΘΣΑ.

Page 6: Stella Adler Acting Exercises

ΤΝΘΘΚΘ Η αλικεια ςτθν τζχνθ είναι μζςα ςε ςυνκικεσ, και θ πρϊτθ ςυνκικθ, θ ςυνκικθ που κυβερνά τα πάντα, είναι το «που βρίςκομαι;» Πςο πιο πολφ ςυγκεντρωμζνοι είςτε ςτισ ςυνκικεσ που ςασ περιβάλλουν τόςο πιο άνετα κα αιςκάνεςτε. Οι ςυνκικεσ μασ κάνουν και βλζπουμε. Για να είμαςτε ςυγκεκριμζνοι, πρζπει να βλζπουμε που ςτεκόμαςτε. Δεν μποροφμε να δοφμε κάτι που δεν είναι εκεί. Και τίποτε δεν κα είναι εκεί, αν δεν το τοποκετιςτε εςείσ. Αν ο θκοποιόσ βλζπει κάτι, μπορεί να κάνει και το κοινό του να το δει. Αυτόσ είναι ο πρϊτοσ νόμοσ τθσ υποκριτικισ – ΝΑ ΤΠΑΡΞΟΤΝ ΕΙΚΟΝΕ. Ρρζπει να καταλάβω πλιρωσ το μζροσ ςτο οποίο βρίςκομαι όπωσ επίςθσ πρζπει να καταλάβουμε πλιρωσ το ΘΕΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ρρζπει να ξζρουμε και τθν παραμικρι λεπτομζρεια, τθν παραμικρι εκκεντρικότθτα , προτοφ να μπορζςουμε να αιςκανκοφμε άνετα μαηί του. Ρρζπει να καταλάβουμε τι μασ ηθτάει. Αλλιϊσ δεν μποροφμε να παίξουμε και γινόμαςτε ψεφτικοι. Ρρζπει να καταλαβαίνετε τισ ιδζεσ του κειμζνου τόςο κακαρά και απόλυτα ςα να ιτανε δικζσ ςασ. Και πρζπει να ζχουν τόςθ ςθμαςία για ςασ όςθ κα είχαν αν ιταν δικζσ ςασ, ϊςτε να νοιϊςετε πόςο ςθμαντικό είναι να τισ μεταδϊςετε. ΚΑΘΕ ΜΕΓΑΛΘ ΙΔΕΑ ΕΚΛΙΠΑΡΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΣΙΔΡΑΘ, ΜΙΑ ΕΡΜΘΝΕΙΑ. Ρρζπει να γνωρίηετε πόςο ςθμαςία ζχει θ ηωι κάκε ςτιγμι. Δεν χρειάηεται να τθν μεγαλοποιείτε – μόνο να τθν αναγνωρίηετε. Να αναγνωρίηετε τθν ιςτορία. Να αναγνωρίηεται πωσ είςτε μζροσ μιασ ιςτορικισ ςυνζχειασ.

Page 7: Stella Adler Acting Exercises

ΠΑΙΗΕΙ ΘΜΑΙΝΕΙ ΔΡΩ Ρρζπει να μάκετε να κάνετε οποιαδιποτε δράςθ εφικτι. Ράντοτε κάτι ςυγκεκριμζνο να δράτε ωσ θκοποιοί δεν είναι κεωρθτικι επιςτιμθ. Μια πράξθ πρζπει να οδθγεί κάπου. Ρρζπει να ζχει ζνα τζλοσ. Κάκε δράςθ ζχει ζνα τζλοσ, ζνα ςτόχο. Η δράςθ είναι αδφναμθ αν δεν τθν ολοκλθρϊνεται. Ωσ θκοποιοί, πρζπει να μάκετε να ςασ αρζςει αυτό για το οποίο μιλάτε. Για να βρείτε τισ εικόνεσ ςασ, ανατρζξτε ςτα δάςθ, ςτον πραγματικό κόςμο, ςε πράγματα ςαν τθ κάλαςςα, τον ουρανό, τα λουλοφδια. Μθν ψάχνετε ςε ταινίεσ ι τθλεόραςθ – ςε πθγζσ δευτερογενείσ και δεφτερθσ ποιότθτασ. Ράρτε τα πράγματα από τθ ηωι – το φαγθτό , τα ηϊα, τα ροφχα. Ραρατθρείτε. Ραρατθρείτε. Ραρατθρείτε. Ρρζπει πάντοτε να γεμίηετε τθ ςκθνι με τθ φανταςία ςασ. ΠΕΡΙΚΤΚΛΩΣΕ ΣΟΝ ΕΑΤΣΟ Α ΜΕ ΣΘ ΦΑΝΣΑΙΑ Α.

ΑΚΘΘ 4 Α. Κοιτάξτε τα φϊτα. Κοιτάξτε το γραφείο. Κοιτάξτε τθν πόρτα. Κοιτάξτε τα ςκαλιά. Β. Κοιτάξτε τα φϊτα που ζχουν χαλάςει. Βρείτε το μεγαλφτερο ζπιπλο ςτθν αίκουςα. Βρείτε τθ πιο χρωματιςτι τςάντα ςτθν αίκουςα. Γ. Ο κακζνασ τϊρα να βρει ζνα παρτενζρ. Βρείτε το μαλακότερο ροφχο που φοράει ο παρτενζρ ςασ. Τϊρα βρείτε τισ μικρότερεσ λάμψεισ του ματιοφ του παρτενζρ ςασ. Δεν είναι πιο δφςκολο; Είναι. Τι το κάνει πιο δφςκολο; Ο ςτόχοσ το κάνει πιο δφςκολο. Είναι ολοφάνερο. Άρα ο ςτόχοσ τθσ δράςθσ ςασ δίνει το μζγεκοσ τθσ δφναμθσ που χρειάηεται που χρειάηεται να καταβάλετε ϊςτε θ πράξθ μα ολοκλθρωκεί, ο ςτόχοσ ορίηει τθ δράςθ.

ΑΚΘΘ 5 Εξαςκθκείτε ςε αυτζσ τισ απλζσ πράξεισ : κακαρίςτε ζνα φανταςτικό κομμάτι λάςπθσ από το παποφτςι ςασ, διϊξτε ζνα φανταςτικό ποφπουλο που ζχει κακίςει ςτθ φοφςτα ι ςτο παντελόνι ςασ. Μιμθκείτε πωσ ζχετε κόλλα ςτο χζρι ςασ, πρϊτα ςτο ζνα χζρι, φςτερα ςτο άλλο, πλφντε τα και βεβαιωκείτε ότι ζχετε κακαρίςει από τθ φανταςτικι κόλλα όλα τα δάχτυλα ςασ. Μάκετε τθν αιςκθτθριακι αλικεια των μυϊν.

Page 8: Stella Adler Acting Exercises

ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ ΣΘ ΦΑΝΣΑΙΑ Οι ςυνκικεσ μιασ αςχολίασ πρζπει να δθμιουργοφνται πριν από οτιδιποτε άλλο. Αλλάηοντασ τισ ςυνκικεσ, μπορείτε να αλλάξετε τθν διάκεςθ τθσ ςκθνισ. Οι ςυνκικεσ υπαγορεφονται από το ζργο, και θ φανταςία ςασ πρζπει να είναι ιςότιμθ με τισ απαιτιςεισ του ζργου. Πταν δουλεφεται μια ςκθνι, παίηεται τθ ηωντάνια ςασ, όχι τα δεδομζνα τθσ. Τα δεδομζνα κα παραμείνουν νεκρά, μζχρι να ςυνειδθτοποιιςετε ότι το κάκε τι ζχει ηωι. Ωσ θκοποιοί, πρζπει να μασ μεταδίδεται το καφμα τθσ φφςθσ, όχι τα δεδομζνα τθσ.

ΑΚΘΘ 6 Δθμιουργιςτε τρεισ κιπουσ : τον κιπο τθσ Γαλλικισ Ρρεςβείασ ςτθν Ουάςινγκτον, τον κιπο μιασ αγγλικισ οικογζνειασ τθσ εργατικισ τάξθσ ςε ζνα προάςτιο ςτο Λονδίνο και μια ταλαιπωρθμζνθ αυλι του Μεξικοφ. Χρθςιμοποιείςτε ότι ξζρετε και ότι μπορείτε να φανταςτείτε. Ραντρζψτε τα και αφιςτε τα να λειτουργιςουν ταυτόχρονα. Θα ανεβείτε ςτθ ςκθνι και κα μασ ξεναγιςτε. Θα περπατιςετε πάνω ςτθ ςκθνι και κα μασ δείξετε πάνω αριςτερά ζνα όμορφο κλαδεμζνο κάμνο ςτον κιπο τθσ Γαλλικισ Ρρεςβείασ, το ξεραμζνο φυλλοβόλο δζντρο ςτον κιπο ςτο Λονδίνο ι το ξεραμζνο κάκτο ςτον μεξικάνικο κιπο ςτο κζντρο τθσ ςκθνισ. Ξανά και ξανά, πιάνω τον εαυτό μου να επαναλαμβάνει : θ αλικεια ςτθν τζχνθ είναι αλικεια μζςα ςε ςυνκικεσ. « Ρου βρίςκομαι ;» Είναι θ πρϊτθ ερϊτθςθ που πρζπει να κάνετε μόλισ ανεβείτε ςτθ ςκθνι, πριν ακόμα εκτελζςετε οποιαδιποτε δράςθ. Να φτιάξουμε τουσ κιπουσ είναι το πρϊτο μασ βιμα για να καταλάβουμε πωσ κα νοιϊκουμε άνετα πάνω ςτθ ςκθνι.

Page 9: Stella Adler Acting Exercises

ΚΑΝΩ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΔΙΚΟ ΜΟΤ Κάκε φορά που βγαίνετε ςτθ ςκθνι , ςτθν πραγματικότθτα φτιάχνετε ζναν κιπο, μια ςυνκικθ μζςα ςτθν οποία αιςκάνεςτε άνετα. Ρρζπει να χτίςετε μια δθμιουργικι ςχζςθ με το ςκθνικό χϊρο και τα ςκθνικά αντικείμενα. Ρρζπει να ςασ είναι τόςο οικεία όςο τα ζπιπλα τθσ κρεβατοκάμαρα ςασ. Οτιδιποτε κάνετε πάνω ςτθ ςκθνι πρζπει να ςασ το υποδεικνφουν οι ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ βρίςκεται ο χαρακτιρασ. Δεν μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ ζνα ςκθνικό αντικείμενο αν δεν του δϊςεισ τθν αξία του και δεν βρεισ μζςα ςου μια ςυμπάκεια για αυτό. Ρρζπει να δουλζψετε με το αντικείμενο μζχρι να είςτε βζβαιοι ότι μπορείτε να το χρθςιμοποιιςετε. Κάντε τα ςκθνικά αντικείμενα που χρθςιμοποιείτε δικά ςασ, προικίηοντασ τα με μια ποιότθτα που να ζρχεται από μζςα ςασ. Επίςθσ, πρζπει να αναρωτθκείτε τι ηθτάει το αντικείμενο από εςάσ. Ζνασ βαςικόσ λόγοσ για τον οποίο οι θκοποιοί νοιϊκουν άβολα ςτθν ςκθνι , είναι γιατί δεν ξεκινοφν να δουλεφουν από τισ ςυνκικεσ. Ξεκινοφν από τα λόγια. Τα λόγια μποροφν να ςασ μιλιςουν για τον τόπο, όμωσ ο τόποσ είναι που κα ςασ πει πωσ κα δράςετε. Ζνα από τα πιο ςθμαντικά πράγματα που πρζπει να μάκετε είναι να «παίηετε» όςο λιγότερο γίνεται. Πταν αφινουμε τισ ςυνκικεσ να υπαγορεφςουν τι κάνουμε, το κάκε τι κα ζχει μια αιτία, όλα κα δείχνουν απολφτωσ φυςικά, αλθκινά. Μόνο όταν δεν καταλαβαίνουμε τισ ςυνκικεσ μζςα ςτισ οποίεσ πρζπει να παίξουμε, αναγκαηόμαςτε να υποκρικοφμε. Και, το κοινό ενςτικτωδϊσ το γνωρίηει αυτό. Η δουλειά μασ είναι να κάνουμε το κοινό να πιςτζψει τισ ςυνκικεσ, μόνο όμωσ όταν είμαςτε πλιρωσ απορροφθμζνοι ςτον ςκθνικό κόςμο και ςτο τι κάνουμε μζςα ςε αυτόν, καταφζρνουμε να πάρουμε και το κοινό μαηί μασ. Η θκοποιία μπορεί να είναι το υγιζςτερο επάγγελμα ςτθ γθ, αφοφ ςου επιτρζπει να κάνεισ πράγματα που δεν μπορείσ να κάνεισ ςτθν πραγματικι ηωι. Σου επιτρζπει να καταλάβεισ περιςςότερα πράγματα από όςα ςου προςφζρει θ ηωι ςου. Κι αυτι θ τεχνικι αςχολείται με το «ΚΑΝΩ» και όχι με το «αιςκάνομαι». Πςο πιο ολοκλθρωμζνθ είναι θ πραγματικότθτα που χτίηετε για τον εαυτό ςασ τόςο περιςςότερο καταλαβαίνεται τισ ςυνκικεσ του χαρακτιρα και του ζργου και κάνετε τθ δουλειά ςασ ευκολότερθ.

ΑΚΘΘ 7 Σκεφτείτε κάτι αςτείο που ςυμβαίνει ςτον κάκε κιπο ξεχωριςτά, κάτι ςυγκινθτικό, κάτι ανθςυχθτικό, κάτι όμορφο.

Page 10: Stella Adler Acting Exercises

ΑΚΘΘ 8 Ρθγαίνετε ςε μια γειτονιά ςτθν οποία οι άνκρωποι μιλοφν με κάποια προφορά. Αναγνωρίςτε δυο φωνιεντα και ζνα ςφμφωνο που κακορίηουν αυτι τθν προφορά. Γράψτε ζνα μικρό λόγο για ζνα χαρακτιρα ςε αυτι τθ γειτονιά. Τϊρα γράψτε το δεφτερθ φορά, τροποποιϊντασ τα δυο φωνιεντα και το ζνα ςφμφωνο κάκε φορά που εμφανίηονται. Διαβάςτε τθ δεφτερθ γραφι δυνατά μζχρι να νοιϊςετε εντελϊσ άνετα και φυςικά με τθν προφορά.

ΑΚΘΘ 9 Ρθγαίνετε ςε ζνα ηωολογικό κιπο και μελετιςτε ζνα ηϊο. Μελετιςτε τον τρόπο που κινιςεισ, τισ φωνζσ που βγάηει. Ραρατθριςτε τθ ηωι ενόσ πικικου αρκετά ϊςτε να μπορείτε να αντιγράψετε κάποιεσ από τισ κινιςεισ του. Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ άςκθςθσ είναι να ελευκερωκεί ο θκοποιόσ από τισ αναςτολζσ του, να ξεφορτωκεί τθν κοινωνικι μάςκα του. Η μεταμόρφωςθ ςε ηϊο, να καταφζρτε να κάνατε μθ ανκρϊπινεσ κινιςεισ και κορφβουσ, μειϊνει τον φόβο που ζχει ο θκοποιόσ ότι κα γελοιοποιθκεί. Να ηιςτε τθν ελευκερία ςτθν ςκθνι, να τολμάτε τα πάντα. ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ ΔΕΝ ΦΣΙΑΧΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΟΑ ΝΟΙΩΘΕΙ , ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΟΣΙ ΚΑΝΕΙ Θ ΠΡΑΞΘ ΓΕΝΝΑ ΤΝΑΙΘΘΜΑ

Page 11: Stella Adler Acting Exercises

ΚΑΝΩ ΣΙ ΔΡΑΕΙ ΕΦΙΚΣΕ Πταν μελετάμε τισ δράςεισ, υπάρχουν τρεισ τρόποι για να ξεκινιςουμε. Ο πρϊτοσ είναι να αναρωτθκοφμε: «Ζχω κάνει ποτζ αυτι τθ δράςθ;» . Ο δεφτερο είναι : « Ζχω δει ποτζ αυτι τθ δράςθ να γίνεται;». Αν θ απάντθςθ και ςτισ δυο ερωτιςεισ είναι όχι, θ Τρίτθ προςζγγιςθ, και ωσ προσ κάποια ηθτιματα θ πιο ςθμαντικι, είναι να ςτραφοφμε ςτθ φανταςία. Για να ηωθρζψετε τθ δράςθ ςασ επάνω ςτθ ςκθνι , χρειάηεται να τθν προςχεδιάςετε. Για παράδειγμα αν πρζπει να ανάψετε ζνα τςιγάρο ςτθ ςκθνι, φροντίςτε το πακζτο ςασ να είναι ιδθ ανοιχτό και ζνα δ-δυο τςιγάρα να προεξζχουν. Δεν πρζπει να με πιάςουν ςτθν ςκθνι να κάνω ολόκλθρθ φαςαρία για να ανάψω ζνα τςιγάρο., παρά μόνο αν το ζχω επιλζξει. Αν πρζπει να μακιγιαριςτϊ επάνω ςτθν ςκθνι κα είμαι βαςικά μακιγιαριςμζνθ από πριν με τθν ποφδρα και το μόνο που κα κάνω είναι να βάλω λίγθ μάςκαρα και κραγιόν. Αντίκετα με τθ ηωι, τα πράγματα ςτθ ςκθνι δεν μποροφν να κρατάνε μια ηωι. Χρειάηεται να περιποιθκείτε τισ δράςεισ ςασ επιλζγοντασ ζνα ι δφο ςτοιχεία που τισ απαρτίηουν και τισ δθλϊνουν.

ΑΚΘΘ 10 Φανταςτείτε ζνα παλιομοδίτικο χωριάτικο δωμάτιο με ζνα παλιό μικρό πιάνο και παρτιτοφρεσ από το 1900, μια ραπτομθχανι, μια κουνιςτι πολυκρόνα, μια μθτζρα, ζνα παλιό άλμπουμ με φωτογραφίεσ. Αναπολιςτε τθ ηωι εκεί, κυμθκείτε τι φοροφςατε, τι κάνατε, ποιοσ ζπαιηε πιάνο, πωσ βοθκοφςατε τθ μθτζρα ςασ. Φανατιςτείτε μια ςοφίτα, και αναπολιςτε πωσ ανεβαίνατε τθν παλιά ξφλινα ςκάλα ςτο αραχνιαςμζνο δωμάτιο και βλζπατε το παλιό μπαοφλο. Αναπολιςτε τα αντικείμενα μζςα ςτο μπαοφλο : τθν παλιά ξφλινθ κοφκλα, τθ φωτογραφία ςασ από ζνα χορό το 1900. Εξαςκθκείτε να μιλάτε για τα περαςμζνα, να διακόπτεται τθ δράςθ και να επιςτρζφεται ςτθν αναπόλθςθ.

Page 12: Stella Adler Acting Exercises

ΧΣΙΗΩ ΕΝΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΔΡΑΕΩΝ Υπάρχουν πολλζσ δράςεισ που αξίηει να μελετιςουμε – μελετϊ, μακαίνω, φροντίηω, διδάςκω, μαλϊνω, φανερϊνω, εξομολογοφμαι, προκαλϊ, απορρίπτω, κρθνϊ, περιμζνω, ανθςυχϊ, αφαιροφμαι, τρομάηω, προςεφχομαι, πουλϊ, αγοράηω, διαφθμίηω. Οι δράςεισ ατζσ ανικουν ςτισ πιο ςθμαντικζσ και ςυνθκζςτερεσ δράςεισ που χρθςιμοποιοφμε, υπάρχουν βζβαια και πολλζσ, πολλζσ ακόμα. Σε μια δράςθ πρζπει να ξζρετε ΤΙ κα κάνετε, ΡΟΥ κα το κάνετε , και ΓΙΑΤΙ κα το κάνετε. Αλλά να μθν ξζρεται το πωσ κα το κάντε. Το πϊσ κα το κάνετε κακορίηεται από τθ ςτιγμι και είναι απρόβλεπτο.

ΑΚΘΘ 11 - φροντίηω Φανταςτείτε ζνα πουλάκι ζχει πζςει από τθ φωλιά του ςτθν κορυφι του δζντρου. Είναι πεςμζνο ςτο ζδαφοσ αβοικθτο, και το ζνα του το φτερό είναι ζτοιμο να ξεκολλιςει. Θα πεκάνει .Ρωσ κα το φροντίηεται ; Ανεβείτε επάνω ςτθν ςκθνι.

ΑΚΘΘ 12 - διδάςκω Μια πολφ χριςιμθ άςκθςθ για να μάκετε τθ δράςθ «διδάςκω» είναι να δϊςετε οδθγίεσ ςτθν τάξθ για το πϊσ παραςκευάηεται τθν πενικιλίνθ.

ΑΚΘΘ 13 - δραπετεφω Θα κάνουμε μια άςκθςθ που κα μασ βοθκιςει να καταλάβουμε τθ δράςθ «να δραπετεφω». Ζχει ξεςπάςει επανάςταςθ ςε μια χϊρα τθσ Λατινικισ Αμερικισ. Ζνα χωριό με ζνα νοςοκομείο για παιδιά ζχει καταλθφκεί. Ζξω από το νοςοκομείο γίνονται ςυρράξεισ. Μζλθ του προςωπικοφ του νοςοκομείου που ανικουν ςτισ αμερικάνικεσ ειρθνευτικζσ δυνάμεισ πρζπει να εγκαταλείψουν το νοςοκομείο και να διαςχίςουν τα ςφνορα για να βρουν φάρμακα, των οποίων θ ζλλειψθ είναι δραματικι, από τθν αμερικάνικθ υπθρεςία του ερυκροφ Σταυροφ. Για να το κάνουν αυτό πρζπει να περάςουν από εχκρικά πυρά. Το ζδαφοσ τθσ περιοχισ είναι δφςβατο και επικίνδυνο. Ρρζπει να διαςχίςουν ζνα βάλτο με δθλθτθριϊδθ φίδια. Ραντοφ γφρω υπάρχουν ςυρματοπλζγματα. Η λάςπθ είναι βακειά. Τα μζλθ του ειρθνευτικοφ ςϊματοσ πρζπει να περάςουν μζςα από ςφοδρά διαςταυροφμενα πυρά. Ρίςω ςτο νοςοκομείο , τα παιδιά ζχουν απομείνει χωρίσ νερό και φαί. Κάποια παιδιά χρειάηονται μετάγγιςθ αίματα κάποια μάςκεσ οξυγόνου, Τα μζλθ μεταφζρουν μια ηωτικισ ςθμαςίασ ςυνταγι από τον γιατρό. Οι ηωζσ των παιδιϊν εξαρτϊνται από αυτι τθ ςυνταγι. Για να δραπετεφςουν κρφβονται ςε μια καλφβα. Ζνασ από αυτοφσ βγάηει τθ ςυνταγι από τθ τςζπθ του και προςπακεί να τθ διαβάςει ςτο καμπό φωσ τθσ καλφβασ. Το τςαλακωμζνο χαρτί με τθ ςυνταγι είναι γεμάτο λάςπθ, τα γράμματα ζχουν ξεκωριάςει και είναι ςχεδόν αδφνατον να διαβαςτοφν. Ζνασ ςτρατιϊτθσ εντοπίηει ζνα ελικόπτερο. Αρχίηει να του κάνει ςινιάλο ςαν τρελόσ για να του τραβιξει τθν προςοχι. Ενϊ κάνει αυτι τθ δράςθ, ακοφγεται ζνασ πυροβολιςμόσ και ο ςτρατιϊτθσ πλθγωμζνοσ πζφτει ςτο ζδαφοσ και πεκαίνει. Ο ςτόχοσ αυτισ τθσ άςκθςθσ είναι να δουλζψετε ςε δφςκολεσ ςυνκικεσ και εναλλαςςόμενεσ ςυνκικεσ, να αντιδράςετε ςε εξωτερικζσ δυνάμεισ που αλλάηουν από ςτιγμι ςε ςτιγμι. Ενϊ ο ςτόχοσ τθσ ςκθνισ είναι να ςϊςετε τα παιδιά, θ άμεςθ ανάγκθ – και επομζνωσ θ πρϊτθ από μια ςειρά δράςεων – είναι να περάςτε τα αςφνορα και να βρείτε βοικεια. Ωσ δράςθ δραπετεφω είναι να τρζχω μακριά από μια ςκζψθ που με προβλθματίηει , ι μια εικόνα, ι να τρζχω μακριά από ζνα κίνδυνο, όπου όμωσ και αν πάω να βλζπω τον κίνδυνο μπροςτά μου, να τον αναγνωρίηω και να τρζχω προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ – είναι ςα να ζρχεςαι αντιμζτωποσ με το είδωλο του εαυτοφ ςου ςε ζνα δωμάτιο με κακρζπτεσ, ξανά και ξανά, όπου και να κοιτάξεισ, χωρίσ να βρίςκεισ διζξοδο. Η δράςθ δραπετεφω ςθμαίνει πθγαίνω από κίνδυνο ςε κίνδυνο.

Page 13: Stella Adler Acting Exercises

- πεκαίνω

Υπάρχουν κάποιεσ δράςεισ των οποίων δεν ζχουμε τθν εμπειρία και δεν είναι εφκολο να τισ ςυναντιςουμε. Να πεκαίνω είναι μια από αυτζσ. Ο δριμφσ πόνοσ μπορεί να είναι άλλθ μια. Στθν περίπτωςθ του οδυνθροφ πονοκεφάλου , χρθςιμοποιοφμε «ςαν να» - αντιδροφμε δθλαδι ςαν κάποιοσ να μασ ρίχνεισ γροκιζσ ςτο κεφάλι, ι να μασ τρυπάει το μζτωπο με τρυπάνι. Πςο πιο φρικαλζα θ εικόνα τόςο το καλφτερο. Ζνα «ςαν να» που είναι χριςιμο για το πεκαίνω , είναι να φανταςτείτε ότι τα ςωκικά ςασ χφνονται ζξω και προςπακείτε να τα ξαναβάλετε μζςα. Σταδιακά , γίνεςτε όλο και πιο αδφνατοι που ςτο τζλοσ καταρρζετε. ΣΙΓΜΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΘ Πταν παίηουμε, κατά βάςθ εκτελοφμε μια δράςθ. Ο δεφτεροσ ςτόχοσ είναι να δθμιουργιςουμε ζνα λόγο για τθ δράςθ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ Η δικαιολόγθςθ δεν βρίςκεται ςτα λόγια , είναι μζςα μασ. Πτι επιλζγετε για να δικαιολογιςετε τθ δράςθ ςασ πρζπει να ςασ κινθτοποιεί, πρζπει να ςασ βοθκάει να ζχετε τθν εμπειρία τθσ δράςθσ και του αιςκιματοσ. Αν θ δικαιολόγθςθ δεν ςασ οδθγεί ςε μια εμπειρία, τότε ζχετε κάνει μια νεκρι επιλογι. Πτι επιλζξατε δεν ςασ κερμαίνει. Δεν ςασ κινθτοποιεί. Ρρζπει να επιλζγετε κάτι που ςασ αφυπνίηει. Η δικαιολόγθςθ που επιλζγετε είναι το ςτοιχείο που δίνει μζγεκοσ ςτισ δράςεισ ςασ. Ρρζπει να κάνετε κάκε δράςθ που εκτελείτε επικι. Υπάρχουν δυο είδθ δικαιολόγθςθσ. Η ςτιγμιαία και θ εςωτερικι. Η ςτιγμιαία δικαιολόγθςθ ςασ δίνει τον άμεςο λόγο για το τι κάνετε. Κάνει το παίξιμο ςασ να μθν είναι αφθρθμζνο. Πταν ςε αγαπάω , τότε τι κάνω ; Τραγουδάω, χορεφω μαηί ςου, ςου μαγειρεφω. Η ςωματοποίθςθ ςυναιςκθμάτων είναι πολφ ςθμαντικι ςτο κζατρο, και όςο πιο ςθμαντικι είναι θ ςωματοποίθςθ και θ δικαιολόγθςθ τόςο το καλφτερο. Πταν φζρνεται ζνα κουτί ςτθν ςκθνι , κζλουμε να ξζρουμε πόςο βαρφ είναι , τι ζχει μζςα, ςε ποιόν ανικει, γιατί ιταν ςτο ράφι. Στιγμιαία δικαιολόγθςθ μασ προμθκεφει θ άμεςθ ανάγκθ. Στθ ςειρά των ερωτιςεων ποιοσ, τι, που , πότε και γιατί, απαντά ςτο γιατί. Δεν μπορείτε να ςτραφείτε ςτα ςυναιςκιματα για να βρείτε ςτιγμιαία δικαιολόγθςθ. Ρρζπει να ςτραφείτε ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, ςε κάτι που να μπορείτε να κάνετε επιτόπου. Γιατί άνοιξεσ το ςυρτάρι ; Για να πάρα ζνα ςτυλό για να γράψω ζνα γράμμα ςτον ξάδελφο μου ςτθν Αμερικι. Κάκε δικαιολόγθςθ πρζπει να ζχει μια λογικι που να μπορείτε να τθν προχωριςετε. Η δικαιολόγθςθ πρζπει να ςυνεχίηεται όλθ τθν ϊρα, ακόμα και ςτισ τρεισ πιο πεηζσ δράςεισ τθσ κακθμερινισ ηωισ. Είναι θ πρωταρχικι ςασ πθγι αφφπνιςθσ τθσ δράςθσ και του αιςκιματοσ. Η δικαιολόγθςθ πρζπει να ζχει ζνα χαρακτιρα - φωτεινό ςκοτεινό ι μζτριο χαρακτιρα. Ρροςκζτοντασ λεπτομζρειεσ που κινθτοποιοφν , τα αιςκιματα του θκοποιοφ κινθτοποιοφνται. Ο χαρακτιρασ τουσ εξαρτάται κάκε φορά από τισ ςυνκικεσ. Η εκτζλεςθ δράςεων υποςτθριγμζνων από ςτιγμιαίεσ δικαιολογιςεισ απελευκερϊνει τον θκοποιό από τθν παράλογθ πίεςθ να καταφφγει ςε άμορφα και αναξιόπιςτα ςυναιςκιματα. Αποφφγετε λζξεισ που δεν ςασ ηεςταίνουν. Πταν βλζπετε κάτι, πρζπει να κάνετε το κοινό να το δει κι αυτό. Δεν κα το δει το κοινό, αν διαλζγετε λζξεισ ψυχρζσ και μθχανικζ. Η ςωματικι πλευρά τθσ υποκριτικισ , θ πλευρά που «γίνεται» , είναι που ζχει ςθμαςία. Αν διαβάηετε κάτι ςτθν εφθμερίδα και ςασ αρζςει κόβεται το απόκομμα και το κρατάτε. Οπότε πάνω ςτθν ςκθνι κα πρζπει να ςωματοποιθκεί αυτι πράξθ να γίνει και όχι ο θκοποιόσ να κοιτάει τα φϊτα ι να κρατάει μόνο το απόκομμα. Η ατμόςφαιρα του ζργου κα είναι εκεί , δεν κα είναι όμωσ εκεί θ ηωι του ζργου. Και ςτθν ςκθνι, όποτε μπαίνει ηωι, πρζπει πάντα και για πάντα να τθ γιορτάηουμε.

Page 14: Stella Adler Acting Exercises

ΑΚΘΘ 14 Απαντιςτε τθν ερϊτθςθ με ςτιγμιαία δικαιολόγθςθ. Γιατί χτυπάω το χζρι ςτο τραπζηι ; Ρείτε ποια από όλεσ δεν είναι αποδεκτι : για να ςκοτϊςω μια κατςαρίδα, για να τραβιξω τθν προςοχι, γιατί είμαι κυμωμζνθ. Δϊςτε τρια παραδείγματα γιατί κζλετε ζνα ποτιρι νερό.(όχι γιατί διψάω-είναι το προφανζσ. Πχι γιατί ο Κϊςτασ μου ζδωςε κάτι αλμυρό. Γιατί ο Κϊςτασ δεν υπάρχει ςτθν ςυνκικθ. Δεν προκζτουμε φυςικζσ παρουςίεσ.) Η ςτιγμιαία δικαιολόγθςθ βάηει μπροσ τθ μθχανι. Για να ςυνεχίςει να δουλεφει, πρζπει να ζχετε εςωτερικι δικαιολόγθςθσ. Η ςτιγμιαία δικαιολόγθςθ δεν με επθρεάηει βακφτερα. Η εςωτερικι δικαιολόγθςθ με επθρεάηει. Με διεγείρει και με κινεί. Η εςωτερικι δικαιολόγθςθ είναι αυτό που ςυνειςφζρει ο θκοποιόσ ςτα λόγια του ςυγγραφζα. Το γιατί είναι προςωπικι υπόκεςθ του θκοποιοφ και του ανικει. Ο ςυγγραφζασ ςασ δίνει το περίγραμμα , εςείσ ωσ θκοποιοί πρζπει να γράψετε το ζργο. Για παράδειγμα . Ζνασ γιατρόσ ρωτάει τθ νοςοκόμα αν ζδωςε το φάρμακο ςτον αςκενι και αυτι απαντάει όχι. Η απάντθςθ τθσ όμωσ ζχει περιςςότερθ δφναμθ γιατί ο αςκενισ ζχει πεκάνει. Ή δυο φίλοι είναι ςε ζνα καφζ και το αγόρι ρωτάει τθ φίλθ του άμα κζλει ηάχαρθ ςτο καφζ , αυτι απαντάει όχι .Αλλά επειδι ζχει διαβιτθ και όχι επειδι δεν είναι γλυκατηοφ. Μια δαςκάλα λζει ςε ζνα μακθτι τθσ : «ςταμάτα να κοιτάσ τισ ςθμειϊςεισ ςου» Η εςωτερικι δικαιολόγθςθ , το τι εννοεί θ δαςκάλα είναι : «ςυγκεντρϊνεςαι ςτο να γράφεισ και να παραμελείσ το μάκθμα ςτθν τάξθ. Συμπεριφζρεςαι ςα να είςαι ςτο ςχολείο , και κζλω αυτό να ςταματιςει.» Η δικαιολόγθςθ μετατρζπει τα γεγονότα ςε εμπειρία. Κάκε πρόςωπο δικαιολογεί ανάλογα με το ταλζντο του, και θ δικαιολόγθςθ είναι το ταλζντο του.

ΑΚΘΘ 15-23 Δϊςτε πζντε λόγουσ για τουσ οποίουσ είπατε ςε κάποιον μια φιλοφρόνθςθ, αφιςατε τθ δουλειά ςασ, βοθκιςατε κάποιον να περάςει το δρόμο, ζνασ άνδρασ διζςχιςε το δρόμο τόςο γριγορα, θ μθτζρα άφθςε τα ψϊνια ςτο κατάςτθμα. Δϊςτε πζντε λόγουσ γιατί ανοίξατε το παράκυρο, γιατί το κλείςατε. Εντοπίςτε τι κάντε ςε ςυνκικεσ που νοιϊκετε τα εξισ : είμαι τόςο ευτυχιςμζνθ, ζχω κυμϊςει τόςο πολφ, είμαι τόςο ευχαριςτθμζνθ. Δικαιολογιςτε από τθν ςκοτεινι ςασ περιοχι με δζκα διαφορετικοφσ τρόπουσ τθ φράςθ : «Θα χαρεί για αυτό». Δϊςτε δζκα εςωτερικζ δικαιολογιςεισ γιατί διαβάηετε ζνα βιβλίο, γιατί ντφνεςτε , γιατί πάτε μια βόλτα ςτο κζντρο. Δϊςτε πζντε λόγουσ γιατί διαμαρτφρεςτε ςτο κζατρο, ςε ζνα κατάςτθμα, ςτο μετρό. Μια γυναίκα μπαίνει ςε ζνα μπακάλικο. Φανταςτείτε τι κα αγοράςει και γιατί.

ΑΚΘΘ 24 Ετοιμαςτείτε να απαντιςετε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ για ζνα κουτί : Tι κουτί είναι ; Ρόςο βαρφ ; Τι ζχει μζςα; Τίνοσ είναι ; Γιατί είναι πάνω ςτο ράφι ; Βρείτε μια ςτάςθ. Χαλαρϊςτε όλουσ τουσ μυσ , εκτόσ από αυτοφσ που είναι απαραίτθτοι για να ςτακείτε. Δικαιολογιςτε τθν. Ραράδειγμα : Σθκϊνεται το χζρι για να μθν το αφιςτε να πζςει από το ράφι.

Page 15: Stella Adler Acting Exercises

Διαλζξτε τζςςερεισ ςτάςεισ(όχι ςε ςχζςθ με το κουτί) , δικαιολογείςτε τθν κακεμία και μετά ςυνδζςτε τεσ ςτθν δικαιολόγθςθ. Για παράδειγμα : ςθκϊνω το δεξί χζρι για να κάνω το κοινό να ςωπάςει.

ΑΚΘΘ 25 Χωριςτείτε ςε ηευγάρια και πείτε τισ παρακάτω φράςεισ . Στο πρϊτο άκουςμα , δεν βγάηουν ιδιαίτερα νόθμα. Είναι δικι ςασ δουλειά να του σ δϊςετε εςωτερικι δικαιολόγθςθ. Κάντε τεσ λογικζσ και επιβλθτικζσ. «Δεν κα ζμπαινα μζςα, αν ιμουνα ςτθ κζςθ ςου» «Ρόςο καιρό είναι ςε αυτι τθν κατάςταςθ ;» «Το φόρεμά τθσ ζχει ακόμα λεκζδεσ» «Ζφυγε αυτόσ ;» «Τον άκουςα να κλείνει τθν πόρτα αρκετζσ ϊρεσ πριν» «Μα είμαι ςίγουρο το μπλε αυτοκίνθτο είναι δικό του/τθσ»

'Imagination, industry and intelligence' … the actress Ellen Terry in her beetlewing dress as Lady Macbeth. Photograph: Guardian

Actresses Emma Thompson (L) and Kate Winslet received Golden Globe Award nominations as best drama actress and best supporting actress,respectively for their roles in the film "Sense and Sensibility" December 21, 1995

Page 16: Stella Adler Acting Exercises

ΚΑΝΩ ΣΙ ΔΡΑΕΙ ΠΙΟ ΤΝΘΕΣΕ Ρρζπει να προετοιμάηεται για κάκε ςασ είςοδο ςτθ ςκθνι , δθμιουργϊντασ τισ ςυνκικεσ του μζρουσ από το οποίο ιρκατε. Η αυλαία ςθκϊνεται ενϊ βρίςκεςτε ςτθ μζςθ ι ςτο τελείωμα μια πράξθσ. Ρρζπει να βρείτε το δικό ςασ φυςικό, να κάντε τα πάντα δικά ςασ. Τα ςκθνικά αντικείμενα είναι δικά ςασ. Αφοφ καταλάβατε τα βαςικά ςτοιχεία μιασ δράςθσ , πρζπει να τθν κάντε πιο ςφνκετθ. Για παράδειγμα χτενίηω τα μαλλιά μου γιατί ζχω να πάω ςε χορό αλλά φορά ζνα δαντελωτό κόςμθμα για τα μαλλιά. Οπότε αλλάηει ο τρόποσ με τον οποίο κα χτενίηω τα μαλλιά μου. Ή φοράω τα παποφτςια μου αλλά είναι λαςπωμζνα , άρα πρζπει να τα κακαρίςω πρϊτα, ι ζχουν κόμπουσ τα κορδόνια. Κάκε δράςθ μεγαλϊνει . όταν τθν φανταςτείτε μζςα ςε ςυνκικεσ. Ρρζπει να κάνετε τα πράγματα να ανικουν ςε εςάσ και όχι ςτο βαςίλειο του γενικοφ παιξίματοσ. Αυτό είναι το ςθμαντικό. Χρθςιμοποιϊντασ τθ ηωντάνια ςασ μζςα ςτθ δράςθ ςασ, θρεμείτε.

ΑΚΘΘ 26 Ράρτε τρεισ απλζσ φυςικζσ δράςεισ ςτθ ςειρά και χτίςτε για αυτζσ μια πλοκι. 1)Κοιτάηω από το παράκυρο 2)Τακτοποιϊ το γραφείο 3) Ραίρνω το καπζλο μου και το παλτό μου και φεφγω. Ή : 1)Γράφω γράμμα 2)Κάνω ζνα τθλεφϊνθμα 3) Μαηεφω το ςθμειωματάριο μου και φεφγω.

Tilda Swinton in Orlando

Page 17: Stella Adler Acting Exercises

ΔΙΝΩ ΣΙ ΔΡΑΕΙ ΜΕΓΕΘΟ Ο αγϊνασ του θκοποιοφ είναι θ γενναιόδωρθ αναηιτθςθ αυτοφ του πλατφτερου νοιματοσ τθσ ηωισ. Η υποκριτικι απαιτεί να ζχετε μια δθμιουργικι και ςυμπονετικι ματιά για τα πράγματα. Εξομολόγθςθ Η εξομολόγθςθ , θ αποκάλυψθ τθσ προςωπικισ αλικειασ δεν είναι διατυμπάνιςθ νοςθρότθτασ ι νευρϊςεων , αλλά μζςα από το ςκοτάδι να καταφζρεισ να φτάςεισ ςε μια αλικεια, να ςυνειδθτοποιείσ τι ςθμαίνει να είςαι άνκρωποσ. Είναι λόγοσ βιβλικοφ μεγζκουσ. Για να παίξετε πρζπει να είςτε ικανοί να κάνετε εξομολογιςεισ. Αν πείτε ςε τι αποτφχατε ι ποιόν απογοθτεφςατε, ι πωσ νοιϊκετε για τθν ίδια ςασ τθν αποτυχία ςασ.

ΑΚΘΘ 27 Δοκιμάςτε να εξομολογθκείτε κάτι που ςασ λυπεί βακιά, κάτι που ςασ ζκανε να χάςετε τον εαυτό ςασ. Καταγγζλλω Ο άνκρωποσ που καταγγζλλει , πιςτεφει ότι κανζνασ δεν μπορεί να τον αγγίξει. Απαιτεί μζγεκοσ και φυςικι παρουςία. Ρρζπει να εντοπίςετε μζςα ςασ μια ςυναίςκθςθ δφναμθσ για να μπορζςετε να καταγγείλετε , και θ ςυναίςκθςθ αυτι πρζπει να βγει από μζςα ςασ, πρζπει να είναι μζςα ςασ πριν καν δοκιμάςετε να ξεκινιςετε.

ΑΚΘΘ 28 Ανεβείτε ςτθ ςκθνι και καταγγείλετε τουσ πετρελαιοπαραγωγοφσ, τουσ χρθματιςτζσ, όςουσ αποφαςίηουν να κάνουν πόλεμο. Ταιριάξτε το ςϊμα ςτισ λζξεισ. Το ςϊμα πρζπει να ςυντροφεφει τθν ζκφραςθ μια ιδζασ. Ρρζπει να βρείτε το απαραίτθτο μζγεκοσ ςτον τρόπο που περπατάτε, ςτζκεςτε και χειρονομείτε. Η δφναμθ βρίςκεται ςτα ςωκικά ςασ, ςτο ςτομάχι ςασ. Μετριςτε πόςθ ενζργεια θ πόςθ προςπάκεια χρειάηεςτε για να κάνετε οποιαδιποτε χειρονομία. Ελζγξτε πλιρωσ το ςϊμα ςασ, ϊςτε κάκε ςτιγμι να φτιάχνετε τον εαυτό ςασ ηωντανό γλυπτό. Ονειρεφομαι Η δράςθ ονειρεφομαι απαιτεί να ξεφφγετε από το παρόν, θ δράςθ ονειρεφομαι είναι πολφ κοντά ςτθ δράςθ «μιλάω για τα περαςμζνα», είναι όμωσ διαφορετικι, γιατί βλζπει προσ το μζλλον αντί για το παρελκόν. Για να ονειρευτοφμε , πρζπει να εγκαταλείψουμε το ςϊμα- όπωσ κάνουμε όταν κοιμόμαςτε.

ΑΚΘΘ 29 Φανταςτείτε ότι είςτε ζνασ φυλακιςμζνοσ και μιλάτε για το όνειρο ςασ να είςτε ελεφκεροσ.

Page 18: Stella Adler Acting Exercises

Προςεφχομαι Ρολλζσ προςευχζσ είναι αναηιτθςθ βοικειασ, παρθγοριάσ. Ικετεφετε να βρείτε βοικεια, και ςτθν περίπτωςθ αυτι, εκλιπαρείτε κάποιον που θ δφναμθ του είναι απζραντθ.

ΑΚΘΘ 30 Δθμιουργείςτε τζςςερεισ φανταςτικζσ καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ πρζπει να ςτραφείτε ςε κάτι υψθλότερο για βοικεια. Ρροςευχθκείτε ςτον Δία, προςευχθκείτε ςτον βοφδα. Λάβετε υπόψθ ςασ ότι ςε κάκε εικόνα προςευχόμαςτε διαφορετικά. Ρροςευχθκείτε ηθτϊντασ βοικεια, για να πείτε ευχαριςτϊ, για να ικετεφςετε να βρείτε ανακοφφιςθ.

ΑΚΘΘ 31 Ράρτε τρεισ διαφορετικζσ (προςεφχομαι, πενκϊ, εξανίςταμαι) και εκτελζςτε τεσ ςε τρεισ διαφορετικζσ περιόδουσ : ςτθν Αρχαία Ελλάδα, τον δζκατο όγδοο αιϊνα και τον δζκατο ζνατο αιϊνα.

Page 19: Stella Adler Acting Exercises

ΚΑΣΑΛΑΒΑΙΝΩ ΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Η υποκριτικι είναι , με καινοφανείσ και ενδιαφζροντεσ τρόπουσ ςυγκεντρωμζνθ, ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά. Ζνα ουςιαςτικό ςτοιχείο τθσ υποκριτικισ είναι να ςκιαγραφεί τισ διαφορζσ των ανκρϊπινων χαρακτθριςτικϊν. Μποροφμε να ξεκινιςουμε από τα εξωτερικά ςτοιχεία, πρζπει όμωσ να κινθκοφμε προσ τα μζςα. Η υποκριτικι είναι περιςςότερο μζςα μασ , παρά ςτισ τυπωμζνεσ λζξεισ. Οι ερμθνείεσ που δίνει ο θκοποιόσ ςε αυτζσ τισ λζξεισ πρζπει να είναι κακαρζσ και ακριβείσ. Ξεκινάει από τισ λζξεισ, ςτθ ςυνζχεια όμωσ πρζπει να ψζξει κάτω από τισ λζξεισ. Τα κείμενα πρζπει να μελετθκοφν. Κρφβουν ζνα μυςτικό κάτω και γφρω από τισ λζξεισ. Ο θκοποιόσ είναι αυτόσ που ξεςκεπάηει και ενςωματϊνει τα μυςτικά των λζξεων. Οι χαρακτιρεσ προκφπτουν από τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ. Η κοινωνικι κατάςταςθ ςε οδθγεί ςε βάκοσ. Κάκε άνκρωποσ ηει ςτον καιρό του. Κάκε άνκρωποσ γεννιζται ςε μια ςυγκεκριμζνθ οικονομικι κατάςταςθ. Κάκε άνκρωποσ ηει ςε μια ςυγκεκριμζνθ κρθςκευτικι ατμόςφαιρα. Κάκε άνκρωποσ υπόκειται ςε μια πολιτικι κατάςταςθ. Αν δεν ξζρω τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ, δεν ξζρω πϊσ να ςκεφτϊ τον χαρακτιρα μου. Μθν αφιςετε τισ λζξεισ να ςασ εξουςιάηουν, γιατί δεν μποροφν να ςασ δϊςουν τίποτε άλλο παρά τθ ςφμβαςθ του ανκρϊπινου όντοσ. Μελετϊντασ τθν κοινωνία που δθμιοφργθςε ζναν άνκρωπο, μελετϊντασ το παρελκόν του χαρακτιρα, το παρελκόν τθσ υπόκεςθσ , αποφεφγεται τθ ςφμβαςθ, το να υποδυκείτε ζνα πρόςωπο ωσ τφπο. Επομζνωσ μάκετε για ποια πολιτικι περίοδο πρόκειται, για ποιά χϊρα, ποια εποχι. Είναι επίςθσ υποχρζωςθ ςασ να δίνετε ςτισ ιδζεσ του ςυγγραφζα οικουμενικότθτα και επικό μζγεκοσ. Ρρζπει να μεταδϊςετε τθ μεγαλοςφνθ όςων λζει ι ςυγγραφζασ. Το ζργο πάντοτε ςπρϊχνει προσ κάποιο μεγάλο κζμα και ο κίνδυνοσ για μασ είναι να το κάνουμε μικρό. Σε οποιαδιποτε περίςταςθ , πρζπει να αναηθτοφμε τθν επικι ποιότθτα. Το κακικον ςασ όταν προςεγγίηετε ζνα κείμενο, είναι να το εςωτερικεφςετε πριν το μεταδϊςετε από ςκθνισ. Ρρζπει πρϊτα να προςδιορίςετε τθν ιδζα του κειμζνου, και να καταλάβετε πωσ εξελίςςεται. Η ιδζα κα οδθγιςεισ ςε μια αλλθλουχία, μια ςειρά αλλθλζνδετων ςθμείων. Ρθγαίνετε από αλλθλουχία ςε αλλθλουχία ςτο κείμενο, όχι από πρόταςθ ςε πρόταςθ. Μθ βάηετε τελείεσ και κόμματα. Πταν καταλαβαίνεται το κείμενο και αναγνωρίηεται οι ίδιοι τισ αλλθλουχίεσ , βάηετε τισ δικζσ ςασ τελείεσ και τα δικάςασ κόμματα.

ΑΚΘΘ 31 Επιλζξτε ζνα επάγγελμα για να το παρουςιάςτε για το οποίο πρζπει να βγείτε ζξω και να το παρατθριςετε. Καλό είναι το επάγγελμα αυτό να ζχει μεγάλεσ απαιτιςεισ ςε κοςτοφμι και ςκθνικά αντικείμενα, να εξαρτάται αρκετά από αυτά. Μθν αγνοιςετε καμία πλευρά του χαρακτιρα που υποδφεςτε , εκτόσ και αν κζλετε να δείτε κάποιο βράδυ ςτθ ςκθνι να εμφανίηονται ξαφνικά τα κενά που ζχετε αφιςει.

Page 20: Stella Adler Acting Exercises

ΣΑΘ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Αυτό που ςκζφτεςτε για κάποιο πρόςωπο ςασ κεντρίηει να του φζρεςτε με ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο. Εδϊ ακριβϊσ βρίςκεται θ ςοφία τθσ υποκριτικισ. Δεν είναι τι λζει ζνα πρόςωπο, παρά θ αντίδραςθ ςασ ςτο τι λζει που διαμορφϊνει τθ ςτάςθ τθν οποία ζχετε απζναντι του. Και αν βρεκείτε ςτθ ςκθνι χωρίσ να ζχετε μια ςτάςθ, δεν υπάρχετε. Τι ςθμαίνει να ζχετε μια ςτάςθ απζναντι ςτο παρτενζρ και από ποφ προκφπτει θ ςτάςθ αυτι ; από τισ αντιδράςεισ ςασ προσ κάκε τι που βλζπετε , κάκε τι που αντιμετωπίηετε, κάκε τι ςτο οποίο εκτίκεςτε.

ΑΚΘΘ 32 Μια άςκθςθ για να μασ βοθκιςει να καταλάβουμε τθ ςτάςθ απζναντι ςτον παρτενζρ είναι θ εξισ. Μια θκοποιόσ κι ζνασ αρχιτζκτονασ μοιράηονται ζνα διαμζριςμα και όχι μόνο. Η θκοποιόσ κζλει να κάνει ζνα πάρτι και να καλζςει του σ φίλουσ τθσ. Ο αρχιτζκτονασ κζλει να επιςτρζψει ςε ζνα ιςυχο ςπίτι και να δουλεφει. Η θκοποιόσ γυρίηει ςπίτι και βλζπει ότι τα ποτά που πιρε για το πάρτι δεν υπάρχουν. Ξεκινιςτε ςε αυτι τθ ςυνκικθ με δράςει που να φανερϊςουν τισ αντικζςεισ ςτουσ χαρακτιρεσ τουσ. Αντιδράςτε.

ΑΚΘΘ 33 Ανεβείτε ςτθ ςκθνι όλοι(αρκετοί ) και μπείτε ςε ςειρζσ. ιγουρευτείτε ότι διατθρείτε ίςεσ αποςτάςεισ. Δουλεφουμε πάνω ςτθν ομοιότθτα που δίνει δφναμθ. Με το πρϊτο κουδοφνι που κα ακοφςετε κα κάνετε μια χειρονομία κλθρικοφ, γονατίςτε, προςευχθκείτε, κάντε το ςταυρό ςασ. Ζπειτα ςτακείτε πάλι ςτθν αρχικι κζςθ και με το πρϊτο κουδοφνι όλοι κα γονατίςετε, με το δεφτερο όλοι κα προςευχθκείτε και με το τρίτο όλοι κα κάνετε το ςταυρό ςασ.

ΑΚΘΘ 34 Να ντυκείτε κλθρικοί και να ετοιμάςετε μερικζσ χειρονομίεσ που να ταιριάηουν με το κουςτοφμι ςασ και διαλζξτε ζνα απόςπαςμα από τθ βίβλο ςε γνιςια μετάφραςθ όχι μοντζρνα για να μασ το πείτε. Πταν φοράμε τα ροφχα μια άλλθσ εποχισ, δεν βάηουμε απλϊσ ζνα κοςτοφμι. Δεν προςποιοφμαςτε ότι τα ροφχα είναι αλθκινά. Υιοκετοφμε ζναν άλλο τρόπο ςκζψθσ. Φοράμε μια κλθρονομιά, διανοθτικι και πνευματικι. Βλζπετε ότι το κοςτοφμι είναι ο χαρακτιρασ. Πτι βάηετε επάνω ςασ είναι ο χαρακτιρασ, ςασ επθρεάηει εςωτερικά. Το κοςτοφμι μασ βοθκάει να δαμάςουμε τθν τάςθ μασ να χυκοφμε και να αιςκανκοφμε άνετα.

ΑΚΘΘ 35 - αριςτοκράτθσ Αυτι θ άςκθςθ χρειάηεται τρεισ θκοποιοφσ. Οι δυο είναι ευγενείσ αλλά ο τρίτοσ είναι ακόμθ πιο ανϊτεροσ. Οι δυο ευγενείσ διαφωνοφν και ο ανϊτεροσ τουσ διακόπτει τθ διαφωνία με μια κίνθςθ απλϊσ του κεφαλιοφ του. Με περιοριςμζνεσ κινιςεισ ο τρίτοσ κα ςτείλει κάποιουσ από τθν τάξθ προσ τα δεξιά και κάποιουσ άλλουσ προσ τα αριςτερά. Μετά κα ςτείλει του υπόλοιπουσ ζξω από τθν αίκουςα μόνο με το χζρι του , το κεφάλι και ζνα βλζμμα.

Page 21: Stella Adler Acting Exercises

ΑΚΘΘ 36 - αριςτοκράτθσ Ραρακάτω υπάρχει μια ςειρά από δθλϊςεισ που κα κάνετε με δικαιολογθμζνεσ χειρονομίεσ μζςα ςε ςυνκικεσ, τονίηοντασ τα ριματα.

1. Παρουςιάηομαι 2. Δζχομαι το ςτζμμα 3. Κυβερνϊ εδϊ 4. Τμνϊ τθν πίςτθ ςου 5. ε προκαλϊ να με πιςτζψεισ 6. ε διατάηω να ςτακείσ 7. υγκεντρϊνω τθ φρουρά

Αν νομίηετε ότι δεν λειτουργεί κάνετε τισ χειρονομίεσ χωρίσ τισ λζξεισ. Αφιςτε τεσ να ςασ κρζψουν , μετά μιλιςτε. Μθν χρθςιμοποιείται ψεφτικουσ, μελοδραματικοφσ τόνουσ. Αν θ χειρονομία ςασ ζχει περιοριςμό, κα ακοφςετε τθ λζξθ. Θ χειρονομία δεν πρζπει ποτζ να καλφπτει τθ λζξθ.

ΑΚΘΘ 37 - αριςτοκράτθσ Μάκετε να δίνετε τα τρια αυτά παραγγζλματα μζςα ςε δικαιολογθμζνεσ ςυνκικεσ :

1. Φζρτε τον μζςα 2. κφψε το κεφάλι 3. Γονάτιςε μπροςτά ςτον βαςιλιά ςου

Queen Victoria and Prince Albert Wedding

Page 22: Stella Adler Acting Exercises

Ο ΘΘΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΙΣΘ Γίνεται δυνατοί. Οι θκοποιοί χρειάηονται ζνα είδοσ επικετικότθτασ, ζνα είδοσ εςωτερικισ δφναμθσ. Μθν ζχετε μόνο μια πλευρά, μθν είςτε μόνο γλυκείσ και καλοί. Απαλλαγείτε από το να είςτε ςυνεχϊσ μετρθμζνοι, μζτριοι. Βρείτε το φονιά μζςα ςασ. Η δουλεία ςασ είναι να καταλαβαίνεται το μζγεκοσ αυτοφ που λζτε, να καταλαβαίνεται τι υπάρχει κάτω από τισ λζξεισ. Η μετάδοςθ των ιδεϊν είναι το κεατρικό κακικον του θκοποιοφ. Ρρζπει να μεταδίδει τισ ιδζεσ όχι με μυςτιριο αλλά με τθν αλικεια τθσ ηωισ. Ο θκοποιόσ πρζπει να νοιϊκει δφναμθ, τθν ποιότθτα, το μζγεκοσ τθσ ςκθνισ. Ρρζπει να μάκει τισ ιδζεσ των μεγάλων ςυγγραφζων , όχι μόνο τισ φράςεισ τουσ.

ΑΚΘΘ 38 - ςτρατιϊτθσ Πλοι επάνω ςτθ ςκθνι. Σε κζςεισ ςτρατιωτικζσ , γραμμζσ ίςεσ. Ρροςοχι –Ανάπαυςθ – Ρροςοχι . Ρείτε όλοι μαηί τον εκνικό φμνο.

ΑΚΘΘ 39 - ςτρατιϊτθσ Απαγγείλετε τον όρκο πίςτθσ ςτο ςφνταγμα ςαν ςτρατιωτικοί, δικαιολογθμζνα και μζςα ςε ςυνκικεσ.

ΑΚΘΘ 38 - ςτρατιϊτθσ Σραγουδιςτε ζνα πατριωτικό τραγοφδι ενϊ ςζρνεςτε με τθν κοιλιά ςε ζνα πεδίο μάχθσ. Δθμιουργιςτε ζνα εμπόδιο που πρζπει να ξεπεράςετε – ενϊ ςζρνεςτε και χωρίσ να ςταματάτε το τραγοφδι. Ζπειτα τοποκετιςτε μερικά κουτιά ςτθν ςκθνι και χωριςτείτε ςε ομάδεσ. ε κάκε ομάδα κάποιοσ κα είναι αρχθγόσ και κα ςασ δϊςει τθν εντολι να οπλίςετε περνϊντασ πάνω από τα κουτιά ενϊ δζχεςτε πυρά από τον εχκρό. Οι άλλοι πρζπει να τον ακολουκιςουν. Ζνα πρόςωπο ςτθν ομάδα κα πρζπει να κρατάει τθ ςθμαία και να τραγουδάει ζνα απελευκερωτικό πατριωτικό κομμάτι ενϊ προςπακεί να διαςχίςει το πεδίο τθσ μάχθσ. Χωρίσ αμφιβολία νομίηετε πωσ ο ςτρατιωτικόσ νουσ ζχει να κάνει με τον κυμό. Ο κυμόσ είναι φτθνό πράγμα. Αφαιρζςτε τον κυμό. Ο κυμόσ δεν υποκακιςτά τθ ςκζψθ, τισ ιδζεσ, τισ λζξεισ.

Page 23: Stella Adler Acting Exercises

Θ ιδζα του κεάτρου ζχει θλικία δφο χιλιάδων ετϊν

Page 24: Stella Adler Acting Exercises

Σο κζατρο υπθρετεί ιδζεσ

Page 25: Stella Adler Acting Exercises

info: http://theinstituteinfo.blogspot.com

contact : [email protected]