Spiritual aaptvani 13(u) 06 pg 300 to 365

of 33 /33
Ïfiflη_⁄ 301 ±Î‘Îfl »^ÀÌ Ω› I›Îflı ±˘Ë˘, ±Î ⁄‘Î »ı ÷ıfiÎ_ ¿fl÷Î_ ‹Îfl_ ÁÎfl_ »ı, ‰‚Ì ’λ˘ ±ı ‰Î_ ±Ë_ ¿Îfl◊Ì ∞‰ı . ±Î fl˘… ∞‰‰Îfi˘ Âı fiÎ ±Î‘Îflı ? F›Î_ Á ‘Ì ±ıfiı ÁΫ_ ±‰·_⁄fi fiÎ µI’Lfi ◊Λ, F›Î_ ÏhÎ¿Î‚Ì ±‰·_⁄fi, ±Î ÁfiÎ÷fi ±‰·_⁄fi, I›Î_ Á‘Ì ∞‰‰Îfi˘ ±Î‘Îfl … fiËŸ fiı ! ·˘¿˘fiı …\±ı ÷ı ’λ\_ ∞‰ı. ÷ı ±Î’HÎÎ ¿fl÷Î_ …\±˘, ⁄‘Î CÎHÎÎ_ ‹ÎHÎÁ˘ ÿ—¬Ì »ı. ±Î‹ »ı, ÷ı‹ »ı. ±ı ±Î‘Îflı ∞‰ıfiı ’»Ì. ±ıÀ·ı ±Î …√÷ ⁄Ë ‹˘À<_ ±‰·_⁄fi »ı. ’HÎ ±ı ±Î‘Îfl ⁄‘Î fiΉ_÷. ±ı ’λ\_ …÷_ flËı I›Îflı ’λ\_ ‹fi‹Î_ √Ò_«Î¥ Ω›. Œ@÷ iÎÎfiÌ ’vÊ ±Î‘ÎflÌ fiΠˢ›, Ïfiflη_⁄ ˢ›. ¿˘¥ ±Î·_⁄fi fiËŸ. …√÷ ±‰·_⁄fi◊Ì ∞‰Ì flèÎ_ »ı, ±Î‘Îfl◊Ì ∞‰Ì flèÎ_ »ı. F›Îflı ±ı ±Î‘Îflfi˘ ÏfiflΑÎfl ◊Λ I›Îflı ¿S’Î_ ÷ ¿flı . iÎÎfiÌ ’ vÊ ’˘÷ı ±" OÁ˘S› À ◊›Î ˢ‰Î◊Ì ±ı‹fiı ±Î‘Îfl-±Î‘ÎflÌ Á_⁄_‘ flè΢ fi◊Ì. ±"OÁ˘S›À ! ¤·ı ı ±Î ¤Î‰fiÎ flËÌ …√÷ ¿S›ÎHÎfiÌ, ’HÎ ’˘÷ı ◊›Î »ı ÷˘ ±" OÁ˘S› À! ±"OÁ˘S›À ±ıÀ·ı Ïfiflη_⁄. ¿˘¥ ±‰·_⁄fifiÌ ±ı‹fiı …wfl fiËŸ. ! V‰÷_hÎ ¿ı‰‚, ¿ı‰‚ …, ⁄Ì…\_ ¿_≥ Ï‹Z«fl(¤ı‚Áı‚) fiËŸ. …√÷‹Î_ ¿›˘ ±Î‘Îfl ÂÎr÷ ? ’Ëı·Î_ ÂÎ ±Î‘Îflı ∞‰÷Î_ Ë÷Î_ ? ≠ffi¿÷ν — ‹fifiÌ ≥E»Î±˘. ÿÎÿÎlÌ — ±ı ⁄‘Î ±Î‘Îfl ¬˘ÀÎ_ Ë÷Î_. ±ı @›Îflı ÏfiflΑÎfl ◊¥ Ω› ±ı ¿Ëı‰Î› fiËŸ. ¿ÎflHÎ ¿ı ’˘÷Îfi_ ¿˘¥ ◊Λ … fiËŸ fiı ? ±Î …√÷‹Î_ ’˘÷Îfi_ ¿˘¥ @›Îflı› ’HÎ ◊Λ fiËŸ. ◊˘Õ̉Îfl ◊Λ ÷˘ F›Îflı ¿_¥ ‹÷¤ıÿ ’Õı ¿ı …\ÿ_. ±fiı ‹÷¤ıÿ ’Õ÷Î_ ‰Îfl fiÎ ·Î√ı fiı ? ±ıÀ·ı ±Î ±Î‘Îfl ¬˘ÀÎ_ »ı. ±ı¿ ’˘÷ÎfiÎ_ ©ÎI‹Îfi˘ ±Î‘Îfl ±ı¿·˘ … ÁΫ˘ »ı ±fiı Ωı ≠ÎM÷ ◊¥ Ω› ÷˘ ’»Ì ÏfiflÎ_÷ … fiı ? ⁄Î¿Ì ±Î ±Î‘Îfl‹Î_ ÷˘ ·˘¿˘ ‹Îfl ¬Î¥ ¬Î¥fiı ◊Î@›Î »ı. ÷ı◊Ì … ±Î ¿_ÀÎ‚Ì √›Î »ıfiı ·˘¿˘. ¿ıÀ·Î_¿ ‰‚Ì ’ˆÁÎfi˘ ±Î‘Îfl flάı. ’ˆÁÎfiÎ ±Î‘Îflı ∞‰Î› »ı ? ’ˆÁÎ @›Îflı [6] Ïfiflη_ ±Î‘Îfl-±Î‘ÎflÌ Á_⁄_‘ı À@›˘ Á_ÁÎfl ! ¤›_ ¿fl ÿ —¬˘‹Î_ hÎÎÁ hÎÎÁ ◊¥ √›Î »ı , ’HÎ ÂÎ ±Î‘Îflı ∞‰ı »ı? ±ıfi˘ ¿_¥ ±Î‘Îfl ÷˘ ËÂı fiı ? ±ı ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›Î ’»Ì ¿ËıÂı, “±Î ⁄‘Î◊Ì Ë_ ‹˘À˘ »\_, ⁄Á”. ±ıfiÎ ±Î‘Îflı ∞‰ı »ı. ±Î‘Îfl ÷˘ ˢ›fiı ∞‰‰Îfi˘ ! ±Î ÿflı¿ ‹ÎHÎÁ˘ ±Î‘Îfl◊Ì ∞‰ı »ı. ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ∞‰ı »ı ? ±Î ‹…^fl˘ ¿fl÷Î_ ±Î’HÎı Á¬Ì. ±Î …ı ±Îÿ̉ÎÁÌ Ë˘›fiı, ‹ıÓ ¿èÎ_, “÷‹ı ∞‰˘ »˘ ÂÎ ±Î‘Îflı ? ¿_¥ ÷‹Îfl_... ?” “«Îfl √Λ˘fi˘ µ’flÌ Ë_ »\_.” “ËıÓ ! «Îfl √Λ˘, ⁄ı-hÎHÎ ‰Î»flÕÎ_fi˘ Ë_ µ’flÌ !” ±ıÀ·Î_ ±Î‘Îfl◊Ì ∞‰Ì flèÎÎ_ »ı ⁄‘Î_. ¿˘¥fi˘ ±Î‘Îfl flάı. ±Ë_¿Îflfi˘ ±Î‘Îfl flάı, w’fiÎ ±Î‘Îflı, ¿˘¥ Á√Î_-‰ËηÎfi˘ ±Î‘Îfl flάı, ¿˘¥ ωʛfi˘ ±Î‘Îfl, ⁄ÌΩfi˘, hÎÌΩfi˘, ±ıfiÎ ±Î‘Îflı ∞‰ı ±Î ⁄‘Î. I›Îflı ⁄Ì…\_ ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ∞‰ı ? ¬˘flο◊Ì ÷˘ ÿıË ∞‰ı, ‹fi ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ∞‰ı ? ±Î ⁄‘Î ±‰·_⁄fi˘◊Ì … ∞‰ı. ⁄Ï© ÂıfiÎ ±Î‘Îflı ∞‰ı ? …ı ±ıfi˘ ¬˘flο ±ıfiÎ◊Ì ∞‰ı. ’HÎ ÁfiÎ÷fi ±‰·_⁄fi ˢ› ÷˘ ¿˘¥ ÿËÎÕ˘ › »^Àı fiËŸ. ÷‹ı iÎÎfi ·ı÷Î_ ’Ëı·Î_ »ı ÷ı ⁄‘Î_ ±‰·_⁄fi ·ı÷Î_ Ë÷Î_. ±‰·_⁄fi ˢ› I›Î_ ’»Ì ±Î ÷˘ flÎ_Õı ÷˘ › flՉΠ⁄ıÁı. ¿˘¥ fiı ¿˘¥ ’HÎ ±Î‘Îfl ˢ› ±Îfi˘ ! F›Îflı

Embed Size (px)

Transcript of Spiritual aaptvani 13(u) 06 pg 300 to 365

  • 1.300MH-13 () _ 301 ^ I , _ _ _ _ , _ _ . ? F_ _ _ IL , F_ h _, _, I_ ! _ . H _ , CH_ H . , . .