SMiT Biss CAM - ikusi. ¯’®¯â€....

SMiT Biss CAM - ikusi. ¯’®¯â€. ®£¯â€‍® ®¼®µ®½®¯† ®µ¯â‚¬®¹®»®­®³®¯®¼®µ
SMiT Biss CAM - ikusi. ¯’®¯â€. ®£¯â€‍® ®¼®µ®½®¯† ®µ¯â‚¬®¹®»®­®³®¯®¼®µ
download SMiT Biss CAM - ikusi. ¯’®¯â€. ®£¯â€‍® ®¼®µ®½®¯† ®µ¯â‚¬®¹®»®­®³®¯®¼®µ

of 2

 • date post

  10-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of SMiT Biss CAM - ikusi. ¯’®¯â€....

 • κωδικοποίηση BIss στα δορυ- φορικά κανάλια είναι μια ευέλι- κτη μορφή κωδικοποίησης που

  χρησιμοποιείται κυρίως για ζεύξεις & από παρόχους περιεχομένου οι οποίοι δεν πουλάνε το περιεχόμενο που εκπέμπουν. Το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού που ζει σε ακριτικές περιοχές με περιορισμένη επί-

  γεια λήψη, έχει εξυπηρετηθεί με τον κα- λύτερο τρόπο από το δορυφόρο eutelsat - 3e, ο οποίος εκπέμπει ελληνικό περιεχό- μενο της Δημόσιας τηλεόρασης και των μεγάλων καναλιών. Ο κύρος λόγος όμως εκπομπής από αυτό το δορυφόρο, είναι η τροφοδοσία των επί- γειων ψηφιακών αναμεταδοτών και σε αυ- τή την περίπτωση δεν αρκεί η απλή απο-

  κωδικοποίηση ενός καναλιού από το stream - όπως κάνουν οι οικιακοί δέκτες - αλλά είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη α- ποκωδικοποίηση όλων των καναλιών του stream. Τη λύση έρχεται να δώσει το νέο Professional BIss CAM της γνωστής sMiT, το οποίο αποκρυπτογραφεί ταυτό- χρονα και τα 4 κανάλια του κάθε stream, παρέχοντας στην έξοδο ενός transmodulator DVB-s/s2 σε DVB-T ό- λα τα κανάλια του stream, σε ελεύθερη μορφή, προκειμένου να διανεμηθούν στο εκάστοτε καλωδιακό δίκτυο. Το νέο CAM είναι απόλυτα συμβατό με τις μονάδες MTI-900, sTC-200 & sns-102 της IKUsI, αλλά και με όλα τα transmodulators της αγοράς που διαθέ- τουν Common Interface, λύνοντας τα χέ- ρια στον τεχνικό κόσμο, όχι μόνο στις πε- ριπτώσεις των ψηφιακών αναμεταδόσε- ων, αλλά και σε όσα απομακρυσμένα ξε- νοδοχεία χρησιμοποιούν το συγκεκριμέ- νο δορυφόρο για την λήψη των ελληνικών προγραμμάτων. Δεν αρκείται μάλιστα στην παροχή των δορυφορικών προγραμμάτων σε μορφή ελεύθερου επίγειου ψηφιακού προγράμ- ματος DVB-T, αλλά παρέχει τη δυνατότη- τα διαμοιρασμού του σήματος και σε μορ- φή ελεύθερου IPTV με την χρήση των κα- τάλληλων IPTV streamers με CI όπως ο sns-102 της IKUsI. Φυσικά η χρήση του νέου Professional BIss CAM της sMiT δεν περιορίζεται μό- νο στην αποκωδικοποίηση του περιεχο- μένου των ελληνικών προγραμμάτων, αλ- λά είναι κατάλληλη και για οποιαδήποτε άλλη ανάγκη αποκωδικοποίησης προ- γραμμάτων BIss από οποιοδήποτε δορυ- φόρο.

   sMiT Biss CAM

  ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ REVIEW  4 CHAnnels DeCoDe

  40 ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚

  Αποκρυπτογράφηση 4 καναλιών ταυτόχρονα

  Εκτός από τα συνηθισμένα cams που γνωρίζουμε, υπάρχουν

  τα λεγόμενα “professional”, τα οποία μπορούν να

  αποκρυπτογραφούν τουλάχιστον 4 κανάλια ταυτόχρονα! Η

  SMiT πρόσφατα πρότεινε το BISS CAM, το οποίο μπορεί να

  χρησιμοποιηθεί σε headends! Ας το γνωρίσουμε καλύτερα!

  H

  Αποκρυπτογράφηση των καναλιών2Εύκολος προγραμματισμός μέσω του μενού του CAM

  1 Ιδανική λύση για Headends3

  Αποκρυπτογράφηση 4 καναλιών ταυτόχρονα

  SMiT Biss CAM

 • Προγραμματισμός Ο προγραμματισμός του Cam είναι ιδιαίτερα εύκολος, καθώς δεν απαιτεί κανένα επιπλέον software, διότι μπο- ρεί να πραγματοποιηθεί μέσω του μενού του Cam, εί- τε από έναν οικιακό δέκτη με CI, είτε από ένα headend μέσω του Web Interface ή της δικτυακής του πρόσβα- σης. Στο μενού επιλέγουμε τη διαδρομή Biss CAM -> Key edit -> Default key σε Mode 1 και εισάγουμε τους κατάλληλους χαρακτήρες που διαμορφώνουν τον κω- δικό. Πλέον το Cam είναι έτοιμο για χρήση άμεσα σε κάποια επαγγελματική μονάδα, όπως αυτές που ανα- φέραμε παραπάνω.

  MTI-900, STC-200, SNS-102 Οι παραπάνω μονάδες συνεργάζονται άψογα με το συ- γκεκριμένο Biss Cam της sMiT, παρέχοντας στην έξο- δο είτε DVB-T σήματα, είτε IPTV μέσω της θύρας ethernet. Η μονάδα MTI-900 μετατρέπει τα δορυφορι- κά σήματα σε σήματα που μπορούν να τα δεχτούν χω- ρίς κανένα εξωτερικό δέκτη οι νέες ψηφιακές τηλεο- ράσεις, αποδίδοντας 6-8 κανάλια sD ή 2-4 κανάλια HD από ένα transponder για διανομή σε DVB-T ή για τρο- φοδοσία Gap Filler. To sTC-200 είναι ένας transmodulator DVB-s/s2 -> DVB-T με 2 εξόδους + Common Interface, ο οποίος διαχειρίζεται sD ή HD δο- ρυφορικά σήματα DVB-s/s2, πραγματοποιεί PsI/sI Tables Regeneration, υποστηρίζει lCn (logical Channel number) καθώς και Web Interface, ενώ δια- θέτει και IKUneT Bus Connector. Τέλος, το sns-102 μετατρέπει ψηφιακά streams από DVB-s2 σε IP, είναι εξοπλισμένο με Common Interface για αποκωδικοποίηση των καναλιών πριν την μετατρο- πή τους, καθώς και διπλό έλεγχο είτε μέσω της ethernet είτε μέσω serial bus. n

  Με μιά ματιά 

  Η γνώμη μας: Σαφώς το Professional Biss Cam της γνωστής sMiT, αποτελεί μία εξαιρετική λύση τόσο για τα headends που αναφέραμε, όσο και για οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική μο- νάδα με Common Interface, προκειμένου να διανείμουμε τα κανάλια από τις 3 μοίρες, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη α- ποκρυπτογράφηση Biss. Παρά το γεγονός ότι ο κατασκευαστής του συγκεκριμένου CAM είναι η διάσημη sMiT, η τιμή που δια- τίθεται το προϊόν στην ελληνική αγορά είναι εξαιρετικά προ- σιτή.

  IDComs, Λ. Ποσειδώνος 33, Άλιμος, 2109852935, info@idcoms.gr.

  info

  sat121 Montaz Exs121-1 Montaz Exs121-2 1_NOVA 2 Editorial 3_OTETV 4 Contents 5_Alpha 6_News121 7_Lemco 8News121 9_DAISAT 10News121 11_OneTrade 12_News121 13_BIOKAL 14_News121 15_tronix 16_News121 17_MSS_ORGANA_1 18_News121 19 DAISAT 20_News121 21_ONETRADE_SILETRON 22_News121 23 Top Digital_NEW 24_News121 25_Xristopouloi 26_27News121 28_HD Upgrade121 29_Astrasat 30_TV CHANNEL121 31_phifiaki 32_34 SPORTnews 35_OneTrade_SAB 36_PReview AngaCom 37_IKUSI 38_39 Review_DIGITAL 40_41 REVIEW_SMiT 42_43 REVIEW_Amiko 44_45 REVIEW_Global 46_Sygkritiko_32DVB 47_MSS_2 48_50 Sygkritiko_32DVB 51_IdCom 52_59 Sygkritiko_32DVB 60 RELOAD121 61 RELOAD121 62_69 Technical_Library_121 70_72 Enisxytiki Didask.121 73_JOHANSSON_OneTrade 74_77 ODHGOS SATGUIDE 78_104 KuDigital_121