sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει...

48
sd Σάββατο 26 - Κυριακή 27 Μαρτίου 2011

Transcript of sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει...

Page 1: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

sd Σάββατο 26 - Κυριακή 27 Μαρτίου 2011

Page 2: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ2 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Krinos Foods, LLC., 47-00 Northern Blvd. LIC, NY 11101 • www.krinos.com

Παράδοση και Νοστιμιά

το βιβλίοείναι φίλος(718) 784-5255

Toυ Γιάννη Πανούση

Θα επιχειρήσω να προσεγγίσω τηδολοφονία του Καποδίστρια όχι βε-βαίως ως ιστορικός ή πολιτικός (ιδιό-τητες που δεν έχω) αλλά ως εγκλη-ματολόγος.

Η Εγκληματολογία δεν είναι μιααξιολογικά ουδέτερη επιστήμη (va-lue-free), έχει όμως τον «δικό τηςτρόπο» να βλέπει τα εγκλήματα.

Α. ΙστορικάΗ ίδρυση ενός κράτους από έναν

μόνο άνθρωπο, και μάλιστα μέσα σεσυνθήκες εσωτερικού χάους και εξω-τερικών παρεμβάσεων, δεν μπορείνα έχει ούτε απόλυτη αποδοχή ούτεαπόλυτη συνέπεια.

Η πορεία από την Ψωροκώσταιναστο εθνικό κράτος δυτικού τύπου, ηπίεση όλων να ικανοποιηθούν «εδώκαι τώρα» (σε γη, αξιώματα, δικαιώ-ματα), η ταυτόχρονη άνθιση της«κλεφτουριάς» και της «πειρατείας»,οι φόροι και τόσα άλλα πίεζαν τονΚαποδίστρια από όλες τις πλευρέςτης πολιτικής, της οικονομικής, τηςκοινωνικής πραγματικότητας της με-τεπαναστατικής Ελλάδας.

Τα όργανα του κράτους δεν υπη-ρετούσαν τον κυβερνήτη ή το δημόσιοσυμφέρον αλλά τους ισχυρούς (Ελ-ληνες και ξένους), οι οποίοι συνω-μοτούσαν εναντίον οποιουδήποτεέθιγε τα κεκτημένα τους. Χωρίς χρήμα,στρατό, διοίκηση και εκπαιδευτικόσύστημα δεν μπορούσε να στηθείανεξάρτητο και βιώσιμο κράτος αφούκανείς δεν ήθελε να συμμορφωθείστους επιβαλλόμενους κανόνες δι-καίου, προτιμώντας την αταξία ή την

ατομική χρήση βίας και καταναγκα-σμού. Πολλοί εκλάμβαναν την ορ-γάνωση του κράτους σαν «δεύτερηδουλεία».

Ο έλεγχος του Τύπου, η πάταξητης αναρχίας και της ασυδοσίας, οπεριορισμός της αυτονομίας ορισμέ-νων περιοχών και των κοτζαμπάση-δων, προσέκρουαν στις αντιλήψειςκαι στις πρακτικές πολλών ηρωικώνοικογενειών του αγώνα για την απε-λευθέρωση (όπως αυτή των Μαυρο-μιχαλαίων).

Οι τοπικές συνήθειες περί τιμήςκαι καθήκοντος όπλισε τελικά τα χέ-ρια των δολοφόνων του Καποδίστρια,ο δε Γιώργης Μαυρομιχάλης την ώραπου τον εκτελούσαν για την απο-τρόπαια πράξη του φώναξε «πεθαίνωγενναίως και αδίκως».

Μανιάτικες συνήθειες, τουρκικόδίκαιο και εθιμικό δίκαιο συνυπήρχανμε το δίκαιο του ισχυροτέρου (καιοπλισμένου).

Αξίες, νοήματα και σύμβολα αντίνα συνενώνουν στην πραγματικότηταδιάβρωναν τη διαδικασία οργάνωσηςτης κοινωνίας. Βολικές ερμηνείες καιπαρερμηνείες μεταρρυθμιστικών ενερ-γειών θόλωναν κίνητρα και αποτε-λέσματα. Οι αντιφατικές ιδεολογικέςθέσεις του Καποδίστρια δεν δικαιώ-νουν τις συγκρούσεις συμφερόντωνστο εσωτερικό της ελληνικής κοινω-νίας και την αναζήτηση εθνικής ταυ-τότητας χωρίς απεμπόληση των μέχριτότε «κεκτημένων».

Ο Καποδίστριας κατηγορείτο για«αντεθνικόν δεσποτισμόν» καθώς δενπίστευε στις επαναστατικές και ανα-τρεπτικές λογικές, ότι καθιέρωσε τηναστυνομοκρατία, ότι θεωρούσε τηνπατρίδα εισέτι απολίτιστον και ανώ-ριμον, αλλά και διότι επιχείρησε νααλλάξει τη διάρθρωση της αναπτυ-ξιακής διαδικασίας και τις παραγω-γικές σχέσεις (με αναδιανομή τηςγης). Ο Καποδίστριας ήθελε να επι-βάλει την έννομη τάξη και ν’ απαλ-λάξει τον τόπο από τους πάσης φύ-σεως οπλοφόρους.

Εφοβείτο περισσότερο τον εμφύ-λιο, την αναρχία, τον διχασμό, ταφιλαρχικά πάθη και τη διαφθοράαπό τις επιπτώσεις ενός συγκεντρω-τικού κράτους. Ηθελε να βρει λύσειςκαι όχι ισορροπίες πολιτικάντικες.Είχε μαζί του τον λαό αλλά όχι τουςπρούχοντες.

Οι πολλές δολοφονίες του Ι. Καποδίστρια

Κύριε,πολέμησα εναντίον άλλων ανθρώπων

παρακούοντας τις γραπτές εντολές σουγιατί οι μέσα μου φωνές με μπερδεύανε

υποπτευόμουνα πως κι αυτές δικές σου φωνές ήταν

Γ. Κυριακάκου, «Προσευχή του αγωνιστή»

Ο Ιωάννης Καποδίστριας. Συνέχεια στη σελίδα 4

Page 3: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 3

Με πατριωτικούς χαιρετισμούςΙατρός Αναστάσιος Κασαπίδης και Βασιλική Κασαπίδη

Το βουνό χρυσή σκάλα, κλέφτες και κουρσάροι,την κατεβαίνανε, και σ' όλους μέσα ποιος;Ενας ξεχώριζε, του γένους το καμάρι,της καλογριάς ο Γιός.

Κωστής Παλαμάς

Γεώργιος Καραϊσκάκης

Με χαρά, υπερηφάνεια και ενθουσιασμό χαιρετίζομεν την εορτήν της Εθνικήςμας Παλιγγενεσίας και την Παρέλαση στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης που ήταναναφορά όλων των Ελλήνων. Οι πρόγονοί μας ορκίσθηκαν και θυσιάστηκανπολεμώντας για του Χριστού την πίστη την Αγία και την Ελευθερίαν.

Το φωτοβόλο λυχνάρι που ελάμπρυνε την άναστρη εκείνη περίοδο, η Εκκλησία,σαν στοργική μητέρα στο βωμό του Εθνους προσέφερε τον Πατριάρχη Γρηγόριο τονΠέμπτο σαν σημείο αναφοράς που τον κρέμασαν οι Τούρκοι στην πόρτα τηςεισόδου του Πατριαρχικού ναού. Αναρίθμητος αριθμός κληρικών έχασαν τη ζωήτους πολεμώντας για τα ίδια ιδανικά.

Πρόσφατα ο προκαθήμενος της εδώ Εκκλησίας διαμαρτυρήθηκε έντονα όταντην ημέρα των Χριστουγέννων στο Ριζοκάρπασο της Κύπρου, μουσουλμάνοιέκαναν έκτροπα για να παρεμποδίσουν τη Λειτουργία στην εκκλησία. Η κυρίαΧίλαρι Κλίντον, υπουργός των Εξωτερικών, στη συνέχεια έκανε έντονα διαβήματαστην Ευρωπαϊκή Ενωση για τις πράξεις των Τούρκων.

Είναι καιρός να σταματήσουμε την πάσης μορφής τουρκολαγνεία που τελευταίακαλλιεργείται έντεχνα στις δημόσιες σχέσεις. Αυτό το επιβάλλει το καθήκον και οσεβασμός στους τιμωμένους που θυσιάστηκαν για τα ιδανικά του Εθνους τωνΕλλήνων. Η εθνότητα των Ελλήνων για να επιζήσει χρειάζεται έναν ισχυρό κορμό,οι ρίζες του οποίου να ποτίζονται με το νάμα της άχραντης γλώσσας μας. Φυλές πουνόθευσαν το λεξιλόγιο και την Παιδεία τους, Ασσύριοι, Σκύθες, Ιλλάριοι κ.τ.λ.χάθηκαν οριστικά. Μόνο με τη γλώσσα επιτυγχάνεται η οξυγόνωση των αναπνευ-στήρων της αναπνοής ενός λαού. Συνέλληνες, όπως τότε, έτσι και τώρα, ενωθείτε.Ελληνικά Γράμματα και Ορθοδοξία σε άρρηκτο δεσμό για να συνεχίσει η φλόγα μετον πυρσό αναμμένο να φωτίζει, να μεταλαμπαδεύει, να διαιωνίζει τις ακατάλυτεςαξίες, αρετής της φυλής των Ελλήνων.

Δυστυχώς για μας τους Ελληνες οι λήψεις αποφάσεων για τις τύχες μαςλαμβάνονται από αφελληνισμένες μα οργανωμένες συντεχνίες πολιτικών,θρησκευτικών φορέων.

Ελπίζω στην αφύπνιση του γένους ή στην επίνευση του Αγίου Πνεύματος πουμας προτρέπει, μας καθοδηγεί σε καρτερικότητα, απαλύνοντας τη σκληρήπνευματική δοκιμασία που υφιστάμεθα όλοι.

Συγχαρητήρια σε όλους τους παράγοντες, τους ένθερμους οργανωτές, γνωστούςκαι αγνώστους που εργάζονται, αόκνως ανιδιοτελώς στην Ομοσπονδία ΕλληνικώνΣωματείων που επί ολόκληρα χρόνια κρατούν τον ομογενειακό φορέα στιςεπάλξεις του καθήκοντος και της προσφοράς.

Ζήτω το Εθνος των ΕλλήνωνΖήτω η Ομογένεια

Ζήτω η 25η Μαρτίου

Page 4: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ4 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821

MARINAKIS CHARTERING, Inc39 Broadway (Suite 1810) • New York, NY 10006

Tηλ.: (212) 483-0340 • Φαξ: (212) 344-9057

Ανδρέας ΜιαούληςΠίνακας του Βαυαρού ζωγράφου Πέτερ φον Ες.

Β. Εγκληματο-ποινικάΗ τυραννοκτονία διαφέρει της

εξόντωσης των πολιτικών αντιπάλωναφού τη χρωματίζει η τάση για ελευ-θερία του λαού και όχι το προσωπικόμίσος ή ο φόβος μπροστά στις με-ταρρυθμίσεις ή φιλοδοξίες επενδε-δυμένες δημοκρατικά ιδεώδη.

Η «οργή του Εθνους» και η δίκαιητιμωρία του τυράννου όταν τελείταιχωρίς λαϊκή συναίνεση μεταστρέφεταισε θυσία και καθιστά το θύμα “μάρ-τυρα” ή και “μύθο”. Γι’ αυτό και οΑδ. Κοραής πίστευε πως οι τυραννι-δοκτόνοι που απαλλάσσουν τον λαόαπό το αυταρχικό πολίτευμα αξίζουνθαυμασμού και όχι οι τυραννοκτόνοιπου δολοφονούν (συχνά και με προ-σωπικά κίνητρα) τον όποιον «τύραν-νο». Η έννοια και το περιεχόμενοτου πολιτικού εγκλήματος συζητείταισυνήθως σε περιόδους πολιτικών κρί-σεων, καθώς σε τέτοιες περιόδουςαναδιατάσσονται οι σχέσεις Δικαίουκαι Πολιτικής. Αντιθέτως η θεωρίαγια τον πολιτικό εγκληματία αναδει-κνύεται μόνο σε περιόδους πολιτικήςομαλότητας.

Σε κάθε περίπτωση το ποιοι ορί-ζονται πολιτικοί εγκληματίες και γιαποια εγκλήματα συναρτάται απόλυτααπό το ποιοι ορίζουν και με ποιακριτήρια (διακριτική ευχέρεια πολι-τικής εξουσίας).

Υπενθυμίζω δε ότι πολιτικός εγ-κληματίας δεν είναι μόνον αυτός πουθέλει να ανατρέψει το καθεστώς,αλλά και αυτός που υπερασπίζεταιτο καθεστώς. Αρα το ζητούμενο δενείναι με «ποιανού το μέρος είσαι»,αλλά αν το διακύβευμα είναι πολιτικό.Οι πολιτικές αντιλήψεις και η κρα-τούσα έννομη τάξη του χρόνου καιτου χώρου τέλεσης ενός «πολιτικούεγκλήματος» παίζουν τον πλέον κρί-σιμο ρόλο και όχι μόνο η αντικειμε-νικο-υποκειμενική του φύση. Ο πο-λιτικός εγκληματίας αρνείται τη συγ-κεκριμένη πολιτική και ιστορική πραγ-ματικότητα, καθώς έχει την πεποί-θηση ότι μπορεί και οφείλει να επι-βάλλει ένα νέο, δικαιότερο σύστημα.Και αυτή του η πεποίθηση έγινε τοκίνητρο των πράξεών του, διαμόρ-φωσε δηλαδή ηθικά τη βούλησή του.

Ο βαθμός της έντασης ως προςτην πολιτική του ένταξη αποτελείένα γνώρισμα όχι μόνο του παρτιζά-νου αλλά και του πολιτικού εγκλη-ματία ή του πολιτικού τρομοκράτη,οι οποίοι δεν αμφισβητούν καθόλουτην «επαναστατική τους πίστη».

Η πεποίθηση ως συνείδηση αλή-θειας και δικαίου πρέπει να είναι ει-λικρινής και στέρεη, ώστε να βιώνεταιως εσωτερικό καθήκον και ν’ αποτελείτο ηθικό/συνειδητό κίνητρο της πρά-ξης. Η γνησιότητα του πολιτικού εγ-

κλήματος (από υποκειμενική σκοπιά)αναδεικνύεται (ίσως και ν’ αποδει-κνύεται) από την εχθρότητα προς τοπολίτευμα σε βαθμό που να μηναφήνει περιθώρια για αισθήματα ενο-χής (ίσως λόγω του ταξικού μίσους).

Η παθογένεια μιας ομάδας πουθεωρεί ότι η επιβολή της βίας είναι ημόνη διέξοδος (πολλές φορές καιαπό τα δικά της αδιέξοδα) για τηνέκρηξη/ επανάσταση του αδρανούν-τος λαού και ότι η προσήλωση τωναμέριμνων (και αθώων;) πολιτών σεένα απάνθρωπο σύστημα αξιών συ-νιστά παραβίαση ηθικού νόμου δεναναιρεί τον πολιτικό σκοπό της χρή-σης βίας.

Πώς άλλωστε να ξεχωρίσεις τονπολιτικό εγκληματία από το πολιτικόέγκλημα που διαπράττει; Η πολιτι-κότητα της οργάνωσης στην οποίαανήκει ο δράστης χρωματίζει και τηνπολιτικότητα του ίδιου και την πολι-τικότητα της πράξης του;

Αν όμως η έκπτωση της πολιτικήςεπιφέρει και συρρίκνωση του πολιτι-κού εγκλήματος και περαιτέρω απα-ξίωση του πολιτικού εγκληματία, γιατίο πολιτικός εγκληματίας πιστεύει ότιη άσκηση πολιτικής μέσα από τηνκάννη του όπλου μπορεί να επανα-φέρει τον λαό ή τους καταπιεσμένουςή το δίκιο στο προσκήνιο;

Οι καταστάσεις εξέγερσης, η εξέ-γερση ή οι εξεγερμένοι άνθρωποι(και πόσοι;) είναι το κρίσιμο κριτήριογια να αξιολογηθεί μια δράση ως πο-λιτική;

Αντικειμενικά ή υποκειμενικά, λο-γικά ή βιωματικά στοιχεία συνυπάρ-χουν και διαμορφώνουν «αυθεντικέςκαταστάσεις ανθρώπινης εξέγερσης».Οι εσωτερικοί αυτοί πόλεμοι έχουνως πολιτικό υποκείμενο, ως πρωτα-γωνιστές, ολιγάριθμες ομάδες προ-σώπων που διαμεσολαβούν ανάμεσαστον λαό και στην εξουσία (αρνού-μενοι το παρόν χωρίς υποχρεωτικάνα έχουν σχέδιο για το μέλλον). Ηαναγκαία πολιτική αντι-βία προσδιο-ρίζεται συχνά από τις μορφές διεξα-γωγής και την ηθική της δικαίωση(που συχνά εξαρτάται και από τηνηθική των μέσων της πολιτικής πάληςή και από το στρατηγικό νόημα πουδίνουν στην πράξη τους).

Μέσα από τα μάτια των εχθρών(through our enemies’ eyes) και όχιμέσα από ψευδεπίγραφες «κοινέςαξίες» επιβεβαιώνεται η ορθότητατης πεποίθησης των αντιφρονούντων(κατά τους ίδιους, βέβαια).

Αναρωτιώνται πολλοί σε τι δια-φέρει η υποκειμενική θεωρία για τοπολιτικό έγκλημα από τη θεωρία γιατον πολιτικό εγκληματία.

Βούληση εναντίον πεποίθησης;Μοναχική πράξη κατά οργανωμένης

Οι πολλές δολοφονίες του Ι. Καποδίστρια

Συνέχεια από τη σελίδα 2

Συνέχεια στη σελίδα 6

Page 5: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 5

Στην υπηρεσία της υγείαςμε όραμα, συνέπεια και αφοσίωση

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821

Drs. Spiro & Amalia Spireasand

Sigmapharm Laboratories

Sigmapharm Laboratories, LLC3375 Progress Drive, Bensalem - PA 19020Tel.: (215) 352-6655 - Fax: (215) 352-6644

www.sigmapharm.com

Διονυσίου Σωλωμού«Υμνος εις την Ελευθερία» (απόσπασμα)

Η καρδιά συχνοσπαράζει... / Πλην τι βλέπω; σοβαράΝα σωπάσω με προστάζει / Με το δάκτυλο η θεά.Κοιτάει γύρω εις την Ευρώπη / Τρεις φορές μ’ανησυχιάΠροσηλώνεται κατόπι / Στην Ελλάδα, και αρχινά: Παλληκάρια μου! Οι πολέμιοι / Για σας όλοι είναι χαρά,και το γόνα σας δεν τρέμει / Στους κινδύνους εμπροστά..

Page 6: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ6 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821

Από τους Ελληνες δικηγόρους της νομικής φίρμας Hughes Hubbard & Reed LLP

Γεώργιος Α. ΤσουγκαράκηςWilliam R. Maguire

Ιωάννης ΦέλλαςDerek J.T. Adler

Γεώργιος Σ. ΔούβαςΙωάννης Ν. ΠούλοςΣάββας Α. Φούκας

Ελένη Δ. ΘεοδοσίουΒανέσσα Α. ΓκαρδιανούΜαρλένα X. Φραντζίδη

Λένα X. Σάλτου

Ως πότε παλικάρια, θα ζούμε στα στενά,μονάχοι σα λιοντάρια, στες ράχες στα βουνά;Κάλλιο είναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή,παρά σαράντα χρόνους, σκλαβιά και φυλακή.

ομάδας; Πάθος «τιμωρίας» απέναντισε πολιτικό πρόγραμμα; Ανομικό κλί-μα διαμόρφωσης θέσης ή ιδεοληπτικοίπαράφρονες;

Αναρωτιούνται, τέλος, αν το πο-λιτικό έγκλημα πρέπει να είναι συλ-λογικό, ως, π.χ., η Γαλλική Επανά-σταση. Να αφορά μόνο την εσωτερικήτάξη/ ασφάλεια του κράτους ή καιτη θεμελιακή πολιτική κατάσταση;

Η πολιτική πεποίθηση ή ο πολιτι-κός σκοπός χαρακτηρίζουν το πολιτικόέγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μιαστρατηγική εγκληματικής πολιτικήςδράσης; Μήπως οι τρομοκράτες είναιιδεολόγοι της βίας ως τυφλά φανατικοίή μήπως επιταχύνουν την Ιστορία μετις πράξεις τους;

Γ. Επι-καλύψειςΟ κυβερνήτης Ι. Καποδίστριας δο-

λοφονήθηκε τρεις τουλάχιστον φο-ρές:

• Μία από τους «προσβληθέντες»Μαυρομιχαλαίους (σε συνεργασία ήμη με ξένες δυνάμεις).

• Μία από την ιδεολογική σύγ-χυση για το τι είναι τύραννος, τι τυ-ραννοκτονία, τι πολιτική δολοφονία,τι εσωτερικός εχθρός και

• Μία από την πολιτική εκμετάλ-λευση Αριστεράς - Δεξιάς (ως προςτην αγιογράφηση ή αποκαθήλωσητης εικόνας του).

Ας μην ξεχνάμε ότι ο Γ. Κορδάτοςαναφέρεται σε “καποδιστριακή δι-κτατορία” και σε Καποδίστρια πουφερόταν «σαν τσάρος» 2 ή για άλλουςως πεφωτισμένος δεσπότης, ο Γ. Ζεύ-γος και το ΚΚΕ μιλάει (ακόμα) για«αντιδραστική, αντιλαϊκή δικτατορία»,ο Ι. Μεταξάς ιδιοποιήθηκε το έργοτου Ι. Καποδίστρια, η μετεμφυλιακήΕλλάδα τον αποκατέστησε, η χούντατον ύμνησε και μετά τη Μεταπολί-τευση θεωρήθηκε «πρότυπο ηγέτη».

Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι ορι-σμένοι θεωρούν ότι τον δολοφόνησαν«ξένες δυνάμεις» , άλλοι ότι η δολο-φονία του σήμανε την επικράτησητων Αγγλων και των κοτζαμπάσηδων6ή και ότι ο Πετρόμπεης Μαυρομιχά-

λης -αδελφός και πατέρας των δολο-φόνων- στα βαθιά του γεράματα (φέ-ρεται να) δήλωσε: “Ανάθεμα τουςΑγγλο - Γάλλους που ήταν η αιτίακαι εγώ να χάσω τους δικούς μουανθρώπους και το Εθνος να χάσειέναν κυβερνήτη που δεν θα ματαβρεί.Το αίμα του με παιδεύει έως σήμερα”.Τέλος, πολλοί πιστεύουν ότι ο συγ-κεντρωτισμός του Καποδίστρια συ-νιστούσε αμυντική λύση απέναντιστην ολιγαρχία και στον πολιτικό ρε-αλισμό της εξάρτησης από τις ΜεγάλεςΔυνάμεις.

Δ. Επι-μυθιακάΓια να απαντήσει η Εγκληματο-

λογία πού θα κατέτασσε τη δολοφονίατου Ι. Καποδίστρια και κυρίως πώςθα χαρακτήριζε τους δράστες(προ)απαιτούνται κάποιες απαντήσειςπολιτικής υφής στα παρακάτω ερω-τήματα:

• Στις έκτακτες συνθήκες υπέρ-τατος νόμος είναι η σωτηρία της πα-τρίδας ή της δημοκρατίας;

• Οι (όποιοι) αντιφρονούντες σ’ένα συγκεντρωτικό κράτος είναι πάν-τοτε φορείς φιλελεύθερων ιδεών;Αντιπολίτευση και ένοπλη εξέγερσηταυτίζονται;

• Πού συναντιέται το κράτος μετο μη-κράτος (παρακράτος) ή με ανε-ξέλεγκτα «πολιτικά» μορφώματα;

• Πότε τα κίνητρα μιας «πολιτικής»δολοφονίας είναι προσωπικά και πότεπολιτικά; Πότε έχουμε εκδίκηση προ-εστών και πότε λαϊκή αγανάκτηση;

• Ποιοι οι υποκρυπτόμενοι ηθικοίαυτουργοί και ποια τα ελατήριά τους;

• Ποιοι συνεργούν, συνεργάζονταικαι γιατί;

• Πόσο επηρεάζουν οι δολοφονίεςηγετών την εξέλιξη των πραγμάτωνστο πεδίο των ελευθεριών;

Προκειμένου ν’ απαντήσουμε στοαν πατριώτης είναι ο φονιάς ή τοθύμα καλά θα ήταν να καθιερωνότανμια Ημέρα Περισυλλογής για τις πο-λιτικές δολοφονίες στην Ελλάδα μή-πως και αποφασίσουμε να συνομι-λήσουμε ειλικρινά μεταξύ μας αλλάκαι με την Ιστορία.

Πηγή: «Iστορία»

Οι πολλές δολοφονίες του Ι. Καποδίστρια

Η σκηνή της δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια.

Συνέχεια από τη σελίδα 4

Page 7: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 7

James M. OrphanidesManaging Member

Nora C. OrphanidesChief Operating Officer

(212) 205-6179

ORPHANIDES & ASSOCIATES

Το σπαθί σου αντισηκώνεις, τρία πατήματα πατάς,σαν τον πύργο μεγαλώνεις, κι εις το τέταρτο κτυπάς.

Με φωνή που καταπείθει προχωρώντας ομιλείς:“Σήμερ', άπιστοι, εγεννήθη, ναι, του κόσμου ο Λυτρωτής.

Αυτός λέγει, αφοκρασθείτε: "Εγώ ειμ' 'Αλφα, Ωμέγα εγώ�πέστε, που θ' αποκρυφθείτε εσείς όλοι, αν οργισθώ;

Υμνος εις την Ελευθερία, στιχ. 96-98

Page 8: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ8 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Του Αυγουστίνου Ζενάκου

Τον Ιανουάριο του 1821 ο Θεόδω-ρος Κολοκοτρώνης βρισκόταν στηΜάνη, όπου προσπαθούσε να αμ-βλύνει τις τοπικές διαφωνίες, προ-κειμένου όλοι να προετοιμαστούνγια τον επικείμενο πόλεμο, ο οποίοςπλέον φάνταζε βέβαιος. Οπως ση-μειώνει στα απομνημονεύματά του,πέτυχε να συμφιλιώσει «διάφορασπίτια μανιάτικα, χωρισμένα κατάτη συνήθειά τους», ώστε να κατορ-θώσει κάπως να οργανώσει τις άτακτεςκαι απείθαρχες τοπικές ομάδες. Ωςτον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς η Μάνη«έβραζε», με έκδηλες πολεμικές δια-θέσεις.

Στις 22 Μαρτίου οι Μανιάτες τουΠετρόμπεη Μαυρομιχάλη, ο Κολο-κοτρώνης μαζί με τον ανιψιότου Νικήτα Σταματελόπουλο- τον «Νικηταρά», ο οποίοςαργότερα, στη μάχη των Δο-λιανών, θα ονομαζόταν και«Τουρκοφάγος»-, ο Παπαφλέσ-σας, ο Αναγνωσταράς και μόλιςπερισσότεροι από 2.000 άν-δρες βάδισαν προς την Καλα-μάτα. Την επομένη η πόληπαραδόθηκε.

Στις 24 Μαρτίου ο Κολο-κοτρώνης και ο Παπαφλέσσαςκυκλοφόρησαν την εξής προ-κήρυξη, στη Σκάλα Αρκαδίας:«Η ώρα έφτασε, το στάδιοντης δόξης και της ελευθερίαςηνοίχθη, τα πάντα εδικά μαςκαι ο Θεός του παντός μεθ’ημών έσεται. Μη πτοηθείτεεις το παραμικρόν. Σεις είσθεατρόμητοι των προγόνων μαςαπόγονοι. Γενικώς οπλισθείτεμε ανοικτά μπαϊράκια και τρέ-ξατε εναντίον των εχθρών τηςπίστεως και της πατρίδος. Εντόςολίγων ημερών φθάνομεν και ημείςμε 10.000 στρατεύματα».

Από την προκήρυξη και μόνο δια-φαίνεται το ότι ο Κολοκοτρώνης, ήδηαπό τις πρώτες ημέρες της επανά-στασης, αποκτούσε κύρος και φήμηστρατιωτικού ηγέτη, γεγονός πουαπό τη μία εμψύχωνε τους διστακτι-κούς Ελληνες αλλά από την άλληβεβαίως προβλημάτιζε τους εφησυ-χασμένους κοτζαμπάσηδες. Η φήμηαυτή του Κολοκοτρώνη καθώς και οιεπιτυχίες του στις αψιμαχίες τωνπρώτων ημερών στάθηκαν σωτήριοαντίβαρο για την απειρία των Ελλή-νων σε πολεμικές συγκρούσεις εναν-τίον οργανωμένων στρατευμάτων.

Σχεδόν από την πρώτη στιγμήτων εχθροπραξιών οι Τούρκοι είχανοχυρωθεί στα κάστρα των παραλίωντης Πελοποννήσου και στην Τριπο-λιτσά. Μόνος ανάμεσα στους έλληνεςοπλαρχηγούς, ο Κολοκοτρώνης υπο-στήριζε το σχέδιο πολιορκίας τηςΤριπολιτσάς, το οποίο δικαίως ταύτιζεμε την εδραίωση της επανάστασης.Τελικά, στο πολεμικό συμβούλιο που

έλαβε χώρα στο χωριό Πάπαρι, οιοπλαρχηγοί αποφάσισαν να διορίσουναρχιστράτηγο τον Πέτρο Μαυρομι-χάλη και να ακολουθήσουν το πολε-μικό σχέδιο του Θεόδωρου Κολοκο-τρώνη. Το σχέδιο του Κολοκοτρώνηήταν, όπως αναφέρει ο ΜέντελσονΜπαρτόλντι στην Ιστορία της Ελλη-νικής Επαναστάσεως, «να σχηματισθήευρύ πολιορκητικόν ημικύκλιον περίτην Τρίπολιν, να κυκλωθή δε η πόλιςκαι από των περιβαλλόντων το ορο-πέδιον βουνώνΖ είτα να συσφιγχθήολονέν στενότερον η ολεθρία ζώνηπερί την πόλιν, μέχρις ου καταστήαναπόφευκτος η καταστροφή».

Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης παρέταξετους άνδρες του νοτιοδυτικά της πό-λης, κοντά στο Βαλτέτσι, πάνω στοόρος Μαίναλο. Κατόρθωσε δε επα-

νειλημμένως να εμψυχώσει τους πο-λιορκητές, ιδιαίτερα μετά τη δυσκολίαπου προκάλεσε η απόσπαση τουΜουσταφά Πασά από την Ηπειροκαι η κάθοδός του στην Πελοπόννη-σο. Ο Μουσταφά κατευθύνθηκε αρ-χικά προς την Πάτρα, την άφησεόμως γρήγορα πίσω του, αφού ο Πα-σάς της Εύβοιας, Γιουσούφ, είχε ήδητρέψει σε φυγή τους Ελληνες πουτους διοικούσαν ο Ανδρέας Λόντοςκαι ο Παλαιών Πατρών Γερμανός καιείχε παραδώσει την πόλη στη λεη-λασία των στρατιωτών του. Ο Μου-σταφά Πασάς προχώρησε κατά μήκοςτου Κορινθιακού κόλπου, πυρπόλησετο Αίγιο, κατατρόπωσε το πολιορκη-τικό σώμα που βρισκόταν μπροστάστον Ακροκόρινθο υπό τις διαταγέςτου Παπαφλέσσα, και μέσω των Δερ-βενακίων πέρασε προς το Αργος,έλυσε την πολιορκία του Ναυπλίουκαι εισήλθε στην Τριπολιτσά. Οπωςήταν λογικό, η άφιξη του Μουσταφάκαταρράκωσε το ηθικό των πολιορ-

H μάχη στα Δερβενάκια

Συνέχεια στη σελίδα 10

Ο Δράμαλης.

Γαμήλιες δεξιώσεις • Βαπτίσεις • Πάρτι • Γενέθλια Business meetings • Ολες οι κοινωνικές εκδηλώσεις

Εξαιρετική κουζίνα • Αριστη προσωπική εξυπηρέτηση

Sweet 16’s • Βαπτίσεις • Πάρτι Αρραβώνων

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821

Page 9: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 9

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ

Στη μνήμη των ηρώων του 1821αποτίουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης

Ενας φίλος

Αν εξεράθη τo κλαρί, πάντα χλωρή ειν’ η ρίζακαι μένει πάντα ζωντανή ή ρόδι φάγ’ η βρίζα

αυτό το βόιδι το μανό, π’ όσο βαθειά ρουχνίζειτόσο εύκολα μυγιάζεται κι ανεμοστροβιλίζει

και που το κράζουνε Λαό. Θα σπάση το καρίκικαι θα προβάλη με φτερά μία μέρα το σκουλήκι.

Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Απόσπασμα από τον «Φωτεινό»

Page 10: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ10 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Dafnonas Estates LTD.Ιδιωτικά και Εμπορικά Ακίνητα

Αγαπητέ Επενδυτή Ακινήτων,

Η αναγνωρισμένη εταιρεία Κτηματομεσιτικών και Κτηματομεσιτικής Διαχείρισης«Dafnonas Estates Limited», ειδικεύεται στην καθημερινή διαχείριση ιδιωτικών καιεμπορικών ακινήτων, όπως πολυκατοικιών, εμπορικών κέντρων, κτιρίων μεικτήςχρήσης, συνεταιρισμών και condominiums.

Χάρη στην εμπειρία μας, καθώς και στην ατομική εξυπηρέτηση που παρέχουμεο ιδιοκτήτης ήσυχος απολαμβάνει τα κέρδη της ιδιοκτησίας του.

Ως εταιρεία Κτηματομεσιτικών και Κτηματομεσιτικής Διαχείρισης μερικές απότις υποθέσεις που αναλαμβάνουμε είναι και οι εξής: • Είσπραξη ενοικίων και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων • Συντήρηση χώρων με επιδιορθώσεις ρουτίνας

ή και απρόβλεπτων ζημιών • Συνεννόηση με ενοικιαστές και αντιμετώπιση αιτήσεών τους • Μίσθωση ή ανανέωση μισθωτηρίου (LEASING) • Τακτική ενημέρωση του ιδιοκτήτη σχετικά με την οικονομική αξία

και τη φυσική κατάσταση της περιουσίας του • Ελεγχος όλων των λογαριασμών για προσφερόμενες υπηρεσίες

και πληρωμή τους από πόρους των ιδιοκτητών • Ακριβής καταγραφή των λογαριασμών (στον υπολογιστή), κ.τ.λ.

Γενικά, φροντίζουμε για μια επιτυχημένη διαχείριση της περιουσίας σας.

Ευχαρίστως απαντούμε σε οποιαδήποτε απορία σας και ελπίζουμε να σαςφανούμε χρήσιμοι στο άμεσο μέλλον.

Με εκτίμηση,Νικόλαος ΛεονάρδοςΕξουσιοδοτημένος Κτηματομεσίτης

Τηλ.: (718) 238-7297308 84th Street, Brooklyn, NY 11209

κητών, γεγονός που προσπάθησε ναεκμεταλλευτεί ο Μουσταφά επιχει-ρώντας αμέσως έξοδο από την Τρι-πολιτσά προς το Βαλτέτσι.

Εκεί όμως βρέθηκε αντιμέτωποςμε τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καιπερίπου 2.500 άνδρες: 1.000 πουβρίσκονταν ήδη στο Βαλτέτσι, 700που ακολούθησαν τον Κολοκοτρώνηαπό το αρχηγείο του στο Χρυσοβίτσικαι περίπου 800 που διοικούσε οΠλαπούτας. Αλλες πηγές ανεβάζουντον αριθμό των τουρκικών στρατευ-μάτων στις 5.000 και άλλες στις13.000. Η μάχη του Βαλτετσίου έληξεμε τη συντριβή των τουρκικών δυ-νάμεων στις 13 Μαΐου. Ο ίδιος ο Κο-λοκοτρώνης αναφέρει: «Εκείνος οπόλεμος εστάθη η ευτυχία της πα-τρίδος. Αν εχαλιώμεθα εκινδυνεύαμενα κάμωμε ορδί πλέον... Δώδεκα-δεκατρείς Μαΐου ήταν. Είκοσι τρειςώρες εβάσταξε ο πόλεμος». Η νίκητων ελλήνων επαναστατών στο Βαλ-τέτσι ήταν πολύ σημαντική για τοηθικό τους και ανάγκασε τους Τούρ-κους που είχαν απομείνει στην Τρι-πολιτσά να περιοριστούν στην άμυνα,ιδιαίτερα καθ’ ότι δύο περαι-τέρω απόπειρές τους, στα Βέρ-βενα και στα Δολιανά, απέ-βησαν επίσης μάταιες.

Η Τριπολιτσά τελικά έπεσεστις 23 Σεπτεμβρίου, ύστερααπό έξι μήνες πολιορκία. Ηδιχόνοια όμως που ταλάνιζετις τάξεις των Ελλήνων, ιδι-αίτερα μετά την άφιξη τουΔημητρίου Υψηλάντη στηνΠελοπόννησο στις αρχές Ιου-νίου, δεν έμοιαζε να υποχω-ρεί, όπως μαρτυρούν τα λόγιαπου φέρεται να είπε ο αιχμά-λωτος Κιαμίλ Μπέης, μετάτην παράδοση των Τούρκων:«Η Τουρκία, καθώς βλέπω,δεν θα μπορέσει να σας υπο-τάξει όπως πρώτα, αν είστεενωμένοι και έχετε ένα κε-φάλι. Αλλά μη νομίσετε ότιενικήσατε την Τουρκία, διότιεκυριεύσατε την Τριπολιτσά.Ολόκληρη η Τουρκία δεν κόβεται,και κοιμισμένη ακόμα, μήτε σε πε-νήντα χρόνια».

Μετά την πτώση της Τριπολιτσάς,καθώς και των φρουρίων της Μο-νεμβασιάς και του Νεοκάστρου, οΚολοκοτρώνης πρότεινε στο πολεμικόσυμβούλιο την άμεση πολιορκία τηςΠάτρας. Οι πρόκριτοι της Αχαΐαςόμως, πρωτοστατούντων του ΑνδρέαΖαΐμη και του Παλαιών Πατρών Γερ-μανού, συνειδητοποίησαν ότι ο Κο-λοκοτρώνης αποκτούσε ολοένα με-γαλύτερη δύναμη και διεμήνυσανστον Δημήτριο Υψηλάντη ότι δενεπιθυμούσαν τη βοήθεια του Κολο-κοτρώνη αλλά μπορούσαν μόνοι τουςνα απαλλαγούν από τους Τούρκουςτης Πάτρας. Επειτα από πολλές αμ-

φιταλαντεύσεις και διαφωνίες ανετέθητελικά στον Κολοκοτρώνη η πολιορκίατης Πάτρας, δίχως όμως ουσιαστικήβοήθεια. Ο Κολοκοτρώνης, με μόλις600 άνδρες και πικραμένος από τιςσυνωμοσίες που γνώριζε ότι υπήρχαν,παραιτήθηκε από την πολιορκία στις23 Ιουνίου 1922. Τότε ήταν όμωςπου φάνηκε ο πραγματικά μεγάλοςκίνδυνος για τη νεαρή επανάστασητων Ελλήνων.

Η στρατιά του Πασά της ΔράμαςΜαχμούτ, του επονομαζόμενου Δρά-μαλη, συγκεντρώθηκε και προετοι-μάστηκε στην Ηπειρο, μετά την ήττατου εξεγερμένου Αλή Πασά. Ο νικητήςΧουρσίτ Πασάς, που είχε καταπνίξειτην εξέγερση, είχε πέσει στη δυσμέ-νεια του Σουλτάνου και έτσι σερα-σκέρης (δηλαδή αρχιστράτηγος) ανα-κηρύχθηκε ο Δράμαλης. Ο ΜέντελσονΜπαρτόλντι και πάλι περιγράφει τοπλήθος της στρατιάς: «Είκοσι τέσσα-ρες χιλιάδες πεζοί, εξακισχίλιοι ιππείςκαι ισχυρόν πυροβολικόν απετέλουναυτή από του έτους δε 1715, ότε οΑλή Κουμουρτζής διέβη τον Σπερ-χειόν, απερχόμενος όπως ανακτήσηΜωρέαν από τους Ενετούς, ουδέποτεείχεν ίδει η Ελλάς τοιαύτην στρα-

τιωτικήν πομπήν...».Χωρίς αντίσταση η στρατιά του

Δράμαλη έφτασε στη Βοιωτία, λεη-λάτησε την πεδιάδα της Κωπαΐδας,έκαψε τη Θήβα και επέβαλε φρικτάαντίποινα στην Αττική. Καθώς ο Δρά-μαλης προήλαυνε προς τον Ισθμό,αντιλήφθηκε ότι οι Ελληνες είχανεγκαταλείψει αμαχητί τα στενά τωνΓερανείων και φαίνεται ότι η αλαζο-νεία του, η οποία ήδη ήταν μεγάληλόγω του διορισμού του, εντάθηκεακόμη πιο πολύ. Οταν μάλιστα βρήκεεγκαταλειμμένο και το φρούριο τουΑκροκόρινθου, πίστεψε, καθώς φαί-νεται, πως κάθε αντίσταση είχε εκλεί-ψει και ότι ο ίδιος ήταν πλέον ο

H μάχη στα ΔερβενάκιαΣυνέχεια από τη σελίδα 8

Συνέχεια στη σελίδα 12

Η μάχη στα Δερβενάκια.

Page 11: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 11

PANIKOS PAPANICOLAOU

8747 20th Avenue, Brooklyn, NY 11214Τηλ.: (718) 946-2700, Fax: (718) 946-2400

Ζήτω η Αιωνία Ελλάς

Λευτεριά στην Κύπρο

JF CONTRACTING CORP.• General Contractors • Architects / Engineers • Construction Managers • Developers

Τιμή και δόξα στους ήρωες

του 1821

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά,

και σαν πρώτα ανδρειωμένη,χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Page 12: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ12 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821a

b

Δικηγορικό γραφείο GEORGE G. HORIATES

7905 Browing Road, Cooper Center #212, Pennsauken, NJ 08109

Τηλ: (856) 665-2085 - Φαξ: (856) 665-2670

To δικηγορικό γραφείο του George G. Horiatesδιαχειρίζεται μια ευρεία σειρά νομικών υποθέσεων όπως:

• Ατυχήματα και Τραυματισμοί• Ακρωτηριασμοί• Επιθέσεις και άλλες αδικοπραξίες• Ατυχήματα με κάθε είδους οχήματα,

φορτηγά, λεωφορεία, τρένα, ποδήλατα και μοτοποδήλατα

• Εγκεφαλικές βλάβες• Εγκαύματα• Εργατικά Ατυχήματα σε οικοδομή• Επικίνδυνος και ελαττωματικός εξοπλισμός

και μηχανήματα / Προϊόντα και ΣυσκευέςΠαιχνίδια

• Παραμορφώσεις• Δαγκώματα σκύλων• Καταστροφές και Τραυματισμοί

από πυρκαγιές• Τραυματισμοί κεφαλής, αυχένα και μέσης• Ανεπαρκής Ασφάλεια• Τραυματισμοί παιδιών• Δηλητηριάσεις από Μόλυβδο• Νομικές υποθέσεις με καταστήματα πώλησης

Ποτών ή Εστιατορίων• Παράλυση• Ολισθήματα και Πτώσεις• Αθλητικοί Τραυματισμοί• Εργατικά Ατυχήματα• Αποζημιώσεις για Θάνατο από Αμέλεια

ΖΗΤΩ H 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

1821

αδιαμφισβήτητος νικητής της Πελο-ποννήσου και ο καταστολέας τηςεπανάστασης των Ελλήνων.

Στην Κόρινθο ο Δράμαλης συγ-κάλεσε πολεμικό συμβούλιο, κατάτο οποίο πολλοί αξιωματούχοι μεεπικεφαλής τον Γιουσούφ Πασά συμ-βούλευσαν τον Δράμαλη να χρησι-μοποιήσει την Κόρινθο ως βάση καιορμητήριο και να χτίσει εκεί αποθήκεςγια πολεμοφόδια. Με τη βοήθειαμάλιστα του τουρκικού στόλου στονΚορινθιακό και στον Σαρωνικό κόλπο,η Πελοπόννησος θα αποκλειόταν εν-τελώς, αφήνοντας εκτεθειμένους τουςεπαναστάτες της Στερεάς. Τότε, μετην Κόρινθο ως ασφαλή έδρα, ο Δρά-μαλης θα μπορούσε να αποστείλειεκστρατευτικά σώματα για να κατα-λάβουν την Τριπολιτσά και, εν τέλει,τη Μάνη.

Ο Δράμαλης όμως,καθώς είχε φτάσει ωςτην Κόρινθο δίχως αν-τίσταση, ήταν πια πε-πεισμένος για την πο-λεμική ανικανότητα τωναντιπάλων του. Μολο-νότι λοιπόν ελάχισταγνώριζε τη μορφολογίατης Πελοποννήσου, δενάκουσε τη συμβουλήτων αξιωματούχων τουκαι διέταξε σχεδόν αμέ-σως να προελάσει σύσ-σωμη η στρατιά προς τοΝαύπλιο, να ανεφοδιαστεί εκεί απότον τουρκικό στόλο και τότε να επι-τεθεί στην Τριπολιτσά.

Εν τω μεταξύ ο Υψηλάντης καιπερίπου 700 άνδρες έσπευσαν ναενισχύσουν το οχυρό φρούριο τουΑργους, Λάρισα, το οποίο ως τότευπερασπιζόταν με λίγους άνδρες ομανιάτης οπλαρχηγός Καραγιάννης.Ηταν προφανές ότι με την αύξησητων υπερασπιστών τα εφόδια θα τε-λείωναν γρηγορότερα και συνεπώςη Λάρισα θα υποτασσόταν στον Δρά-μαλη. Ο Δράμαλης από την άλληγνώριζε ότι δεν ήταν δυνατόν ναστραφεί προς την Τριπολιτσά δίχωςνα καταλάβει τη Λάρισα και έτσι οιΕλληνες πέτυχαν τον στόχο τους,δηλαδή να κρατήσουν την τουρκικήστρατιά κοντά στο Αργος.

Οσο ο τουρκικός στρατός πολιορ-κούσε τη Λάρισα του Αργους ο Θεό-δωρος Κολοκοτρώνης αγωνιζόταν νασυγκεντρώσει αρκετούς άνδρες. Πολ-λοί έχουν επιτημήσει τον Γέρο τουΜοριά για τις μεθόδους που χρησι-μοποίησε σε αυτή του την προσπά-θεια, οι οποίες φαίνεται ότι ήτανπράγματι σκληρές αλλά απαραίτητες.Στα τέλη Ιουλίου ξεκίνησε ο Κολο-κοτρώνης από την Τριπολιτσά δια-κηρύσσοντας ότι όποιος ικανός ναφέρει όπλα βρισκόταν στην πόληύστερα από δύο ώρες θα τουφεκιζό-ταν αμέσως. Ο Κολοκοτρώνης κατέ-

λαβε τα στενά περάσματα που οδη-γούν προς την Κόρινθο, οι δε έγ-κλειστοι στη Λάρισα κατόρθωσαν,λίγες ημέρες αργότερα, να εγκατα-λείψουν το φρούριο, καθ’ ότι ο σκο-πός τους είχε επιτευχθεί. Η κύριαδύναμη των Ελλήνων είχε καταφύγειστους Μύλους, στα δυτικά της πόληςτου Αργους.

Χάνοντας σιγά σιγά τις ελπίδεςτου ότι ο στόλος θα καταφθάσει στοΝαύπλιο, ο Δράμαλης άρχισε να συ-νειδητοποιεί πως η μόνη λύση στηνέλλειψη εφοδίων ήταν η υποχώρησηκαι αυτήν προσπάθησε να οργανώσειμε πανουργία. Εστειλε λοιπόν τονχριστιανό γραμματέα του στο στρα-τόπεδο των Ελλήνων για να τουςπροσφέρει αμνηστία. Οπως το περί-μενε, οι Ελληνες αρνήθηκαν και τότεο γραμματέας τούς συμβούλευσετάχα φιλικά ότι έπρεπε να σπεύσουννα φυλάξουν τα περάσματα προς την

Τριπολιτσά, διότι η στρατιά του Δρά-μαλη ετοιμαζόταν να ξεκινήσει.

Η στρατηγική σκέψη του Θεόδω-ρου Κολοκοτρώνη όμως προέβλεψεγια ακόμη μία φορά την αδυναμίατου αντιπάλου του ήταν προφανέςότι δίχως εφόδια η τουρκική στρατιάδεν θα μπορούσε να πορευθεί προςτην Τριπολιτσά και ότι επρόκειτοαπλώς για αντιπερισπασμό. Ο Κολο-κοτρώνης προσπάθησε να επιβάλειτη γνώμη του στο πολεμικό συμβού-λιο, ότι δηλαδή το σημαντικό ήταννα εμποδιστεί η υποχώρηση του Δρά-μαλη προς την Κόρινθο. Καθώς όμωςγια άλλη μια φορά το συμβούλιοήταν δύσπιστο απέναντι στις παραι-νέσεις του, ο Κολοκοτρώνης άφησετο μεγαλύτερο μέρος του στρατούστους Μύλους και με ένα μικρό σώμαεγκαταστάθηκε στο χωριό Αγιος Γε-ώργιος, το οποίο δεσπόζει στα στενάτων Δερβενακίων. «Πηγαίνει να ξα-ναγίνει κλέφτης στα βουνά και ναπιάση τα κορφοβούνια και τους Αη-λιάδες...» λέγεται ότι είπε ο Πετρόμ-πεης Μαυρομιχάλης με περιφρόνη-ση.

Στις 26 Ιουλίου από το στρατόπεδοτου Δράμαλη ακούστηκαν οι πυρο-βολισμοί που ανήγγειλαν την εκκί-νηση της μεγάλης στρατιάς. Λέγεταιότι τότε ο Κολοκοτρώνης μίλησεστους Ελληνες, διηγούμενος ότι στοόνειρό του η ίδια η θεά Τύχη τον

H μάχη στα ΔερβενάκιαΣυνέχεια από τη σελίδα 10

Page 13: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 13

Και βλέπω πέρα τα παιδιά και τες αντρογυναίκες

γύρου στη φλόγα π' άναψαν, και θλιβερά τη θρέψαν

μ' αγαπημένα πράματα και με σεμνά κρεβάτια,

ακίνητες, αστέναχτες, δίχως να ρίξουν δάκρυ

και γγιζ' η σπίθα τα μαλλιά και τα λιωμένα ρούχα.

Γλήγορα, στάχτη, να φανείς, οι φούχτες να γιομίσουν.

Είν' έτοιμα στην άσπονδη πλημύρα των αρμάτων

δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά, κι ελεύθεροι να μείνουν

εκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με το Χάρο.

Τουφέκια τούρκικα, σπαθιά το ξεροκάλαμο περνά.

Απόσπασμα από το έργο «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»του Διονυσίου Σωλωμού

ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821Oικογένεια

ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΛΙΟΥΡΑCALLIE - SPIRO - PANTELI - NEPHELE

C.S.P.N. Corp.Custom Home Builder

We Specialize In:• Custom Home Building• Design to Specification

• Construction Management• Turnkey Construction

• New Building

Licenced & Fully InsuredServing the five boroughs of NY City & Long Island

Commercial & Residential

* Award Winner First Prize 2004-2008from Queens Chamber of Commerce

Tel.: (516) 869-9595 • www.cspnconstruction.com

είχε βεβαιώσει για τη νίκη. Τόσο σί-γουρος ήταν μάλιστα, ώστε λέγεταιότι είπε: «Εχω τόσην βεβαιότητα νασας ειπώ να μην πάρετε ούτε τα άρ-ματά σας, για να πάρωμε των Τούρ-κων. Σήμερα ο καθένας από εμάς θακαταδιώκη πολλούς...».

Για να κρύψει μάλιστα τον μικρόαριθμό των συμπολεμιστών του -υπολογίζονται σε περίπου 2.300 άν-δρες - ο Ελληνας οπλαρχηγός κατέ-φυγε σε ένα «κλέφτικο» τέχνασμα:Αφού παρέταξε σχεδόν όλους τουςάνδρες του στην πλαγιά όπου βρι-σκόταν το χωριό Αγιος Σώστης, οίδιος, μαζί με τους ηλικιωμένους καιτους άμαχους, πήγε απέναντι στονΑγιο Γεώργιο και, αφού μάζεψε ολό-γυρα όσο περισσότερα ζώα μπορούσεγια να κάνουν φασαρία, κρέμασεκάπες, φέσια και σημαίες από διά-φορα ξύλα, ώστε από μακριά να φαί-νεται ότι εκεί ενέδρευε ανυπόμονοςστρατός.

Ηταν όμως αδύνατον να παρα-μείνει άλλο η τουρκική στρατιά στοΑργος, δίχως εφόδια. Μη θέλονταςασφαλώς να δοκιμάσει την τύχη τουαπό το ίδιο πέρασμα, ο Τούρκος αρ-χιστράτηγος επέλεξε το πέρασμα τουΑϊνορίου, ανατολικότερα από το ση-μείο όπου είχε ηττηθεί το πρώτοτμήμα της στρατιάς του. Το ελληνικόπολεμικό συμβούλιο, υπό την καθο-δήγηση του Κολοκοτρώνη, είχε βε-βαίως εκπονήσει σχέδιο για αυτήτην περίπτωση, το οποίο όμως δενεκτελέστηκε σωστά. Το σχέδιο ήθελετους Ελληνες που ως τότε είχαν στρα-τοπεδεύσει στους Μύλους να χτυ-πήσουν τα νώτα του Δράμαλη, μόλιςαυτός άφηνε πίσω του το Αργος.Αντ’ αυτού, τους Ελληνες προσήλ-κυσαν τα λάφυρα του εγκαταλειμ-μένου τουρκικού στρατοπέδου καιάφησαν τα νώτα του Δράμαλη ανε-νόχλητα.

Ο Νικηταράς και ο Υψηλάντηςβέβαια επιτέθηκαν στους Τούρκουςαπό τον Αγιο Σώστη, ο δε Παπα-φλέσσας από το Αϊνόρι, οι τούρκοιιππείς όμως κατόρθωσαν να ανοίξουνδρόμο, καθώς δεν τους κατεδίωκεκανένας. Τα σώματα που έστειλε οΚολοκοτρώνης, υπό τη διοίκηση τουγιου του, Γενναίου Κολοκοτρώνη, καιτου Πλαπούτα, έφτασαν πολύ αργά,ώστε μεγάλο μέρος της τουρκικήςστρατιάς διέφυγε, αφήνοντας πίσωμόλις 1.000 νεκρούς. Ηττημένος καικαταδιωκόμενος ο μεγάλος σερασκέ-ρης έφτασε στην Κόρινθο.

Ο Κολοκοτρώνης διέταξε να φυ-λαχθούν όλα τα περάσματα προς τηΔυτική Πελοπόννησο ή προς τη Στε-ρεά τα οποία θα μπορούσαν να χρη-σιμοποιηθούν για τον ανεφοδιασμότης Κορίνθου. Υστερα από λίγο ό,τιείχε απομείνει από τη λαμπρή τουρ-κική στρατιά άρχισε να υποκύπτειστην πείνα και στις αρρώστιες πουεπέφερε η στέρηση. Και ο ίδιος οτρομερός Δράμαλης, ο «κατακτητήςτης Πελοποννήσου», πέθανε στηνΚόρινθο, εξουθενωμένος.

Πηγή: «To Bήμα»

Page 14: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

Με την πτώση του Mεσολογγίου(Απρίλιος 1826) οι Οθωμανοί έλεγχαντο μεγαλύτερο τμήμα της ΣτερεάςΕλλάδας. Tο μοναδικό οχυρό πουκατείχαν οι ελληνικές δυνάμεις ήταντο κάστρο των Αθηνών. Προς τα εκείστράφηκε ο Μεχμέτ Ρεσίτ-πασάς(Κιουταχής) τον Αύγουστο του 1826έφτασε στην Αθήνα και ξεκίνησε τηνπολιορκία της Ακρόπολης. Mε τηνπαράδοση της φρουράς της Ακρόπο-λης στις 24 Μαΐου 1827 μειώθηκανακόμη περισσότερο οι ελπίδες γιαεπικράτηση της επανάστασης στο πε-δίο των μαχών. H Στερεά και το με-γαλύτερο τμήμα της Πελοποννήσουήταν υπό την κατοχή των δυνάμεωντου Kιουταχή και του Iμπραήμ. Υστερααπό έξι χρόνια πολέμου η θετική έκ-βαση της ελληνικής υπόθεσης θακρινόταν πλέον στο πεδίο της δι-πλωματίας. Οι ελπίδες της ελληνικήςπλευράς στράφηκαν στον ΙωάννηKαποδίστρια, τον οποίο στις αρχέςΑπριλίου 1827 είχε προσκαλέσει ηΓ’ Εθνοσυνέλευση να δεχτεί τη θέσητου Κυβερνήτη της Ελλάδας.

Kατά τη δεκάμηνη πο-λιορκία της Ακρόποληςοι πολεμικές τακτικές πουακολούθησαν οι δυο αν-τίμαχοι δε διέφεραν, στιςβασικές τους γραμμές,από εκείνες που ακολου-θήθηκαν στην πολιορκίατου Μεσολογγίου. Aπότην πλευρά των Οθωμα-νών επιδιώχθηκε ο στενόςαποκλεισμός των πολιορ-κημένων που θα τουςυποχρέωνε, αργά ή γρή-γορα, σε παράδοση. Oιτελευταίοι επιχειρούσανσυχνές νυχτερινές εξό-δους στις κοντινές στηνAκρόπολη θέσεις τωνΟθωμανών, επιχειρήσειςστις οποίες διακρίθηκεμεταξύ άλλων ο Μακρυγιάννης. Hκατασκευή υπόγειων στοών (λαγού-μια) κάτω από τις εχθρικές θέσειςκαι η ανατίναξή τους υπήρξε τακτικήπου στέφθηκε συχνά με επιτυχία,χάρις κυρίως στη δεξιότητα του KώσταXορμόβα (Λαγουμιτζή), ο οποίος είχεπαρόμοια δράση και στο Μεσολόγγι.Tο κύριο σώμα των ελληνικών δυ-νάμεων είχε τοποθετηθεί στα περί-χωρα των Αθηνών πίσω από τις γραμ-μές των Οθωμανών. Στη διάρκειατης δεκάμηνης πολιορκίας στρατό-πεδα δημιουργήθηκαν στο Χαϊδάρι,την Ελευσίνα, το Kερατσίνι και στοΦάληρο. Βασικός στόχος υπήρξε ηκατάληψη θέσεων που θα επέτρεπανσε μικρές ομάδες να διασπάσουν απόκάποιο σημείο την πολιορκία και ναενισχύσουν τους πολιορκημένους.Kάτι τέτοιο πέτυχε στα τέλη Νοεμ-βρίου 1826 ο φιλέλληνας αξιωματικόςΦαβιέρος. Tέλος, διεξήχθησαν αρκετές

επιχειρήσεις από την πλευρά τωνεπαναστατών αρκετά μακριά από τηνΑθήνα. Oι επιχειρήσεις αυτές ήτανσυχνά κινήσεις αντιπερισπασμού,όπως συνέβη στην Αράχωβα στα τέληΝοεμβρίου 1826.

Μετά την πτώση του Μεσολογγίουη Διοίκηση είχε αναθέσει στο ρου-μελιώτη καπετάνιο να ανασυντάξειτο ελληνικό στρατόπεδο στη Ρούμελη.Παρά τις αμφισβητήσεις που δέχτηκε,ο Kαραϊσκάκης κατάφερε γρήγορανα πετύχει την αναγνώριση των άλλωνοπλαρχηγών και να επιφέρει, γιαπρώτη φορά ίσως, συντονισμό ανά-μεσά τους. Η συμμετοχή του στιςμάχες και οι επιτυχίες που είχε κατάτους τελευταίους μήνες του 1826ενίσχυσαν τη θέση του, αύξησαν τηφήμη του και δημιούργησαν προσ-δοκίες για θετική έκβαση στην πο-λιορκία της Aκρόπολης. Ωστόσο, ηανάθεση από τη Διοίκηση της αρχη-γίας του στρατού και του στόλουστους φιλέλληνες αξιωματικούςTσωρτς και Κόχραν προκάλεσε δυ-σαρέσκεια στους χώρους των ενό-

πλων. H κατάσταση αυτή έθετε σεδοκιμασία την επιχειρησιακή ικανό-τητα του ελληνικού στρατοπέδου. Hαπόφαση του Tσωρτς να σταματήσουνοι επιχειρήσεις στα μετόπισθεν τωνΟθωμανών και να πραγματοποιηθείκατά μέτωπο επίθεση, ο θάνατος τουΚαραϊσκάκη την παραμονή της ελ-ληνικής επίθεσης σε μια μικροσυμ-πλοκή στα Ταμπούρια (Kερατσίνι)και η επιμονή των αρχηγών να διε-ξαχθεί η μάχη την καθορισμένη ημέραλειτούργησαν αρνητικά στην τελικήέκβαση της επιχείρησης. H ήττα στημάχη του Aναλάτου (24 Απριλίου1827) και η διάλυση του στρατοπέδουπου την ακολούθησε οδήγησαν έναμήνα αργότερα στην παράδοση τηςφρουράς της Aκρόπολης. Oλόκληρηη Ρούμελη ελεγχόταν πλέον από τουςΟθωμανούς.

Πηγή: IME

H πολιορκία της Ακρόπολης:1826-1827

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ14 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΑΡΑΒΕΛΛΑ ΣΙΜΩΤΑΗ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΑ

ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Με αφορμή την επέτειο της Ελληνικής Εθνικής Ανεξαρτησίας

και αναλογιζόμενη τον άνισο αγώνα των Ελλήνωνγια την Ελευθερία, το υπέρτατο αγαθό,για το οποίο και ο αμερικανικός λαός

έχυσε ποταμούς αίματοςμε ευλάβεια και σεβασμό αποτίω φόρο τιμής

στους Αγωνιστές του ‘21

Ζήτω η 25η Μαρτίου Ζήτω η Ελλάς

Θεόδωρος Βρυζάκης, Το στρατόπεδο τουΚαραϊσκάκη στην Καστέλα. Λάδι σεμουσαμά 145x178 εκ. Αθήνα, Εθνική Πινα-κοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, αρ.εργ. 493. Κωτίδης, Α., Ελληνική Τέχνη:Ζω-γραφική 19ου αιώνα, Εκδοτική Αθηνών,Αθήνα 1995, σ. 61, εικ. 16. (c) Υ.Π.Π.Ο.

Page 15: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 15

φρουταρία της Αστόριας!

Ανακαινισμένη, ευρύχωρη και πεντακάθαρη.

Οπως πάντα με τη μεγαλύτερη ποικιλία και τα καλύτερα λαχανικά και φρούταστις πιο χαμηλές τιμές!Σε μας επίσης θα βρείτε γάλα και ολόφρεσκα αυγά.

Ενας παράδεισος φρούτων και λαχανικών για όλους, ιδιαίτερα για τις οικογένειες της Αστόριας.

Aνοιχτά 24 ώρες το 24ωρο όλο το χρόνο.

WR

ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Εξυπηρετούμε την Ομογένεια πάνω από

31 χρόνια

«Βράχε, με λένε εκδίκηση. Με επότισεν ο χρόνος

χολή και καταφρόνεση. Μ’ ανάθρεψεν ο πόνος.

Ημουνα δάκρυ μια φορά και τώρα κοίταξέ με,

έγινα θάλασσα πλατιά, πέσε, προσκύνησέ με. ....................................................

Μέριασε βράχε, να διαβώ, επέρασε η γαλήνη,

καταποτήρας είμαι εγώ, ο άσπονδος εχθρός σου,

γίγαντας στέκω εμπρός σου!»

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

Γωνία 30 Αvenue και 33 Δρόμoι, ΑστόριαTel.: (718) 932-9876

Ιδιοκτησία ΤΟΜ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ

Η

UNITED BROS.FRUIT mARKETSUNITED BROS.

FRUIT mARKETSUNITED BROS.

FRUIT mARKETSΣτα τέλη Μαρτίου 1825, την εποχήδηλαδή που ο Iμπραήμ ξεκινούσετις επιχειρήσεις του στην Πελοπόν-νησο, ο Μεχμέτ Ρεσίτ-πασάς (γνω-στότερος ως Κιουταχής) κατέλαβεσχετικά εύκολα το Μακρυνόρος, πουαποτελούσε το πέρασμα από τηνΗπειρο στη Δ. Στερεά, και κατευ-θύνθηκε χωρίς να συναντήσει δυ-σκολία στο Mεσολόγγι. Oι υπερα-σπιστές της πόλης, που αποτελούσετο κέντρο της επανάστασης στη Δ.Στερεά, είχαν ενισχύσει την άμυνατόσο από την ξηρά όσο και από τηλιμνοθάλασσα. Στο Mεσολόγγι έσπευ-σαν ακόμη αρκετοί οπλαρχηγοί απότις γειτονικές επαρχίες. H πολιορκίαξεκίνησε στα τέλη Απριλίου 1825,πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσειςκαι διήρκησε έναν ολόκληρο χρόνο.Εως τον Oκτώβριο οι πολιορκημένοιείχαν με επιτυχία αντιπαρέλθει τηνπίεση και υποχρέωσαν τον Κιουταχήνα χαλαρώσει την πολιορκία, η οποίαόμως έγινε πολύ σύντομα (Nοέμβριος1825) και πάλι ασφυκτική. Tελικά,τη νύχτα της 10ης προς την 11ηAπριλίου 1826 οι καταπονεμένοιαπό τη δωδεκάμηνη πολιορκία και

εξαντλημένοι από την έλλειψη τρο-φής υπερασπιστές της πόλης πραγ-ματοποίησαν μια απελπισμένη καισυνάμα ηρωική έξοδο.

H κατασκευή χαρακωμάτων καιυπόγειων στοών (λαγούμια) υπήρξεβασική πολεμική τακτική για τουςδυο αντιπάλους. Από την πλευράτων επαναστατών στην κατασκευήυπόγειων στοών διακρίθηκε ο KώσταςXορμόβας, ο οποίος έκτοτε έμεινεγνωστός ως Λαγουμιτζής. H κινητο-ποίηση του ελληνικού στόλου μεστόχο την άρση του αποκλεισμούκαι την ενίσχυση των πολιορκημένωνμε ενόπλους, πυρομαχικά και εφόδιαεπιχειρήθηκε αρκετές φορές άλλοτεμε επιτυχία και άλλοτε όχι. Στα τέληIουλίου 1825 και στα μέσα Iανουα-ρίου 1826 ο Ανδρέας Μιαούλης πέ-

τυχε να διασπάσει το ναυτικό απο-κλεισμό δίνοντας ελπίδα στους πο-λιορκημένους. Η αποτυχία ωστόσοτο Φεβρουάριο του 1826 έκρινε σεμεγάλο βαθμό την πτώση του Με-σολογγίου. Tέλος, σημαντική απόεπιχειρησιακής πλευράς ήταν και ηπροσπάθεια των πολιορκημένων νασυντονίσουν τη δράση τους με τονΚαραϊσκάκη και άλλους ενόπλουςπου βρίσκονταν στα νώτα του οθω-μανικού στρατού και προέβαιναν σεμικρής κλίμακας επιχειρήσεις. Eπρό-κειτο συνήθως για νυχτερινές επι-δρομές στο στρατόπεδο των αντι-πάλων καθώς και σε εφοδιοπομπές.Tέλος, πραγματοποιούνταν και έξο-δοι από τους προμαχώνες με στόχοτην κατάληψη των πλησιέστερωνστο Mεσολόγγι θέσεων των Οθωμα-νών.

Aπό το Φεβρουάριο του 1826 ηκατάσταση για τους πολιορκημένουςγινόταν ολοένα και δυσκολότερη.Σ’ αυτό συνέτεινε η παράδοση τουγειτονικού Aνατολικού (Aιτωλικού),ο έλεγχος της λιμνοθάλασσας απότον οθωμανικό στόλο και η αποτυχίαμιας προσπάθειας για την άρση τουθαλάσσιου αποκλεισμού. Oι μάχεςγίνονταν συχνά σώμα με σώμα, ενώο κανονιοβολισμός της πόλης ήτανδιαρκής. Ετσι, αποφασίστηκε η εγ-κατάλειψη της πόλης με νυχτερινήέξοδο που θα πραγματοποιούνταντην Κυριακή των Βαΐων του 1826.Το σχέδιο προέβλεπε την έξοδο απότρία διαφορετικά σημεία. Aπό τατρία σώματα που σχηματίστηκαν ταδύο αποτελούνταν από τους ενό-πλους με επικεφαλής τους ΝότηMπότσαρη και Δημήτρη Μακρή, ενώστο τρίτο σώμα θα βρίσκονταν οιάμαχοι, τους οποίους θα συνόδευεμικρός αριθμός ενόπλων. Tο σχέδιοωστόσο είχε γίνει γνωστό στον Iμ-πραήμ. Tα δύο σώματα των ενόπλωνκατάφεραν πολεμώντας να ανοίξουνδιαδρόμους μέσω των εχθρικών σω-μάτων και να φτάσουν καταδιωκό-μενοι ως την περιοχή του Ζυγού.Aπό εκεί πέρασαν στα Σάλωνα (Αμ-φισσα) αρχικά και στο Ναύπλιο στησυνέχεια, όπου έτυχαν υποδοχήςηρώων. O μύθος της “φρουράς τουΜεσολογγίου” είχε ήδη δημιουργη-θεί. Tο τρίτο σώμα ωστόσο δεν κα-τάφερε να διαφύγει. Tη στιγμή τηςεξόδου επικράτησε πανικός, οι πε-ρισσότεροι γύρισαν πίσω στην πόληκαι χάθηκαν μαζί της. Την πτώσητου Mεσολογγίου ακολούθησε ησυνθηκολόγηση πολλών ρουμελιω-τών οπλαρχηγών. Oι Οθωμανοί έλεγ-χαν πλέον ολόκληρη τη Στερεά, Δυ-τική και Aνατολική, εκτός από ένασημείο. H Aκρόπολη, το κάστρο τηςΑθήνας που αποτελούσε το μοναδικόελεγχόμενο από τους επαναστάτεςοχυρό, ήταν ο επόμενος στόχος τουΚιουταχή.

Πηγή: IME

H πολιορκία του Μεσολογγίου

Σχεδιάγραμμα με τα οχυρωματικάέργα στο Μεσολόγγι. Αθήνα, Συλ-λογή Σ. Σακαλή. Χριστόπουλος,Γ. (εκδ.), Ιστορία του ΕλληνικούΕθνους: Η Ελληνική Επανάστασηκαι η Ιδρυση του Ελληνικού κρά-τους 1821-1832, τ. ΙΒ’, ΕκδοτικήΑθηνών, Αθήνα 1975, σ. 410-411.(c) Σ. Σακαλής.

Page 16: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

O Γεώργιος Δημητρίου Φλέσσαςμετέπειτα Γρηγόριος Δικαίος (Παπα-φλέσσας). Αρχιμανδρίτης, από τουςκορυφαίους αγωνιστές του 1821, έν-θερμος οπαδός της επαναστατικήςιδέας.

Γεννήθηκε στην Πολιανή Μεσση-νίας, γιος του Δημητρίου Φλέσσα καιτης Κωνσταντίνας Ανδροναίου δεύ-τερης γυναίκας του Δημητρίου Φλέσ-σα και το 28ο και τελευταίο παιδίτης οικογένειας. Φοίτησε στη ΣχολήΔημητσάνας, μετά το τέλος των σπου-δών του, πιθανώς το 1816, έγινε μο-ναχός στη Μονή Βελανιδιάς στηνΚαλαμάτα. Εκεί ήρθε σε ρήξη με τηνιεραρχία και αναγκάστηκε να φύγειγια να εγκατασταθεί στη Ιερά ΜονήΑγίου Γεωργίου Ρεκίτσας, μεταξύ Λε-ονταρίου και Μυστρά.

Οι προσωπικές του διαμάχες δενείχαν όμως τέλος. Λόγω κτηματικώνδιαφορών συγκρούστηκε με ένανισχυρό Τούρκο της περιοχής και αναγ-κάστηκε να εκπατρισθεί. Στη νέατου προσωρινή πατρίδα, την Κων-σταντινούπολη, φιλοξενήθηκε εγκαρ-δίως από τους εκεί συμπατριώτες

του. Επί πατριαρχίας Γρηγορίου Ε’•(1745-1821) ο Παπαφλέσσας χειρο-τονήθηκε αρχιμανδρίτης με το εκ-κλησιαστικό Οφφίκιο «Δικαίος».

Στις 21 Ιουνίου 1818 μυήθηκεστη Φιλική Εταιρεία από τον Πανα-γιώτη Αναγνώστου (Αναγνωσταρά)και ανέλαβε τη σημαντική αποστολήτης κατήχησης των κατοίκων τωνΠαραδουνάβιων Ηγεμονιών με τοσυνθηματικό όνομα Αρμόδιος. Οτανπλέον επέστρεψε στην Πελοπόννησοκατείχε ήδη το πνεύμα του αγωνιστή.Με δεκάδες έγγραφα της ΦιλικήςΕταιρείας στα χέρια του ξεκίνησε μιασειρά ομιλίες ευαγγελιζόμενος τηναπελευθέρωση των Ελλήνων από τονζυγό των Τούρκων. Ο ηγετικός τουχαρακτήρας και οι πρωτοβουλίες τουαυτές ανησύχησαν πολλούς προύχον-τες, οι οποίοι δεν ήθελαν να διατα-ραχθεί η τάξη και οι Τούρκοι να προ-βούν σε αντίποινα.

Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοισκέφθηκαν να τον συλλάβουν καινα τον παραδώσουν στα χέρια τουεχθρού. Ο Παπαφλέσσας όμως διαι-σθάνθηκε τον κίνδυνο και φρόντισε

Παπαφλέσσας (1787-1825)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ16 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Ευχαριστούμε τους πελάτες μας για τη συνεχή τους υποστήριξη

THIRD AVENUE AUTO REPAIRTHIRD AVENUE AUTO CORP.Full Service on Domestic and Foreign Cars

Complete Auto Repairs9321 3rd Avenue, Brooklyn, NΥ 11209

Τel.: (718) 748-9167 • (718) 833-0267 • (718) 748-1199

a b

ΖΗΤΩ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

ΖΗΤΩ Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Νίκος Ορφανόςιδιοκτήτης

Παπαφλέσσας. Η γκραβούρα φιλοτεχνήθηκε στο Παρίσι έπειτα απόεπιθυμία του Κωνσταντίνου Γιάγκου Φλέσσα (καπετάνιου) νομικούκαι βουλευτή Μεσσηνίας, εγγονό του Νικήτα Φλέσσα, για να κατα-σκευαστεί η προτομή του.

Page 17: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 17

1201 Tonne Road, Elk Grove Village, IL 60007

1-800-621-4387www.greciandelight.com

Contact JOSEPH PALAZZOReg. Manager N.Y. Metro Market

E-mail: [email protected] • Cell: 631-974-4779

«Βράχε, με λένε εκδίκηση. Με επότισεν ο χρόνοςχολή και καταφρόνεση. Μ’ ανάθρεψεν ο πόνος. Ημουνα δάκρυ μια φορά και τώρα κοίταξέ με, έγινα θάλασσα πλατιά, πέσε, προσκύνησέ με.

....................................................Μέριασε βράχε, να διαβώ, επέρασε η γαλήνη,

καταποτήρας είμαι εγώ, ο άσπονδος εχθρός σου, γίγαντας στέκω εμπρός σου!»

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

να περιορίσει τη δράση του στουςαπλούς χωρικούς, οι οποίοι τον προ-στάτευαν, γοητευμένοι από τον χα-ρισματικό ηγέτη τους. Τον Ιανουάριοτου 1821 στη Βοστίτσα, στο Αίγιο, οΠαπαφλέσσας κάλεσε συνέλευση,όπου και έθιξε τα μείζονα θέματατης χώρας. Μίλησε περί ελευθερίαςκαι δικαιωμάτων, περί πνεύματος καιελληνικότητας και υποστήριξε τηνΕπανάσταση. Μια επανάσταση τηνοποία αποδοκίμασαν πολλοί από τουςσυμμετέχοντες υποστηρίζοντας ότιτο έδαφος δεν ήταν έτοιμο ακόμη.Ο Παπαφλέσσας τότε σήκωσε επι-δεικτικά την επιστολή που είχε στείλειο Υψηλάντης τονίζοντας την ανα-γκαιότητα της άμεσης έναρξης τουαγώνα. Χωρίς όμως ανταπόκριση.

Υστερα διέσχισε το Μοριά περ-νώντας και δεν ησύχασε μέχρι τηνέκρηξη της επανάστασης, που τονβρίσκει στην Καλαμάτα. Η πόλη αυτήελευθερώθηκε στις 23 Μαρτίου. Απότον Μάρτιο του 1821 ως και τη μάχηστο Μανιάκι το 1825, όπου σκοτώ-θηκε, πρωταγωνίστησε σε όλες τιςπολεμικές επιχειρήσεις αλλά και σεπολιτικές δραστηριότητες. Στις πε-ριοδείες του στην Αρκαδία, στη Γορ-τυνία, στην Ολυμπία, στην Αργολίδακαι στην Κορινθία κινήθηκε με σκοπόνα στρατολογήσει τους εκεί πληθυ-σμούς. Στην Αργολίδα, κατά την προ-σπάθειά του να εμποδίσει την προ-έλαση του Κεχαγιά Μπέη, εγκατα-λείφθηκε από τους άοπλους και άπει-ρους χωρικούς που τον συνόδευανκαι αναγκάστηκε να υποχωρήσει στοκάστρο του Αργους, όπου και αντι-

μετώπισε τους Τούρκους. Στον επό-μενο του προορισμό, στην Καρύταινα,ο τουρκικός στρατός ερχόμενος απότην Τρίπολη ανάγκασε τον ίδιο καιτον Κολοκοτρώνη να καταφύγουνστη Μεσσηνία, ενώ τον Ιούλιο του1821 στα Μεγάλα Δερβένια της Με-γαρίδας μαζί με άλλους οπλαρχηγούςκατόρθωσε να παρεμποδίσει την εί-σοδο του τουρκικού στρατού τουΟμέρ Βρυώνη στην Πελοπόννησο.

Η μάχη στο ΜανιάκιΤον Δεκέμβριο του 1821 έγινε

μέλος της Πελοποννησιακής Γερου-σίας και έλαβε μέρος στην Α’ ΓενικήΣυνέλευση της Επιδαύρου, στη Β’Εθνική Συνέλευση του Αστρους καιτην 1η Ιουλίου 1823 ανέλαβε τουπουργείο Εσωτερικών. Στον εμφύλιοπόλεμο βρέθηκε αντίπαλος του Θεό-δωρου Κολοκοτρώνη, παρ’ ότι στοπαρελθόν είχε πολεμήσει μαζί του.Στο πλευρό της κυβέρνησης Γ. Κουν-τουριώτη κυνήγησε τους Κολοκοτρω-ναίους, ενώ οι ένοπλες συγκρούσειςμαζί τους καθώς και με άλλους αγω-νιστές της Επανάστασης αποτελούνγκρίζες σελίδες στην ιστορία τουέθνους κατά την κρίσιμη αυτή πε-ρίοδο.

Παρ’ όλα αυτά, όταν ο Ιμπραήμαπείλησε σοβαρά την έκβαση τηςΕπανάστασης, ο ίδιος ο Παπαφλέσσαςπρότεινε την αποφυλάκιση του Θεό-δωρου Κολοκοτρώνη και άλλων αν-τικυβερνητικών. Η απελευθέρωσήτους όμως δεν έγινε εγκαίρως. Ο Πα-παφλέσσας έσπευσε στο Μανιάκι, το

Συνέχεια στη σελίδα 18

Page 18: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

οποίο μετά την πτώση του Νεοκά-στρου (11 Μαΐου 1825) αποτελούσεστόχο των Αιγυπτίων, όπου συγκέν-τρωσε αρχικά 1.500 άνδρες, απότους οποίους τελικά έμειναν μόνο500. Κυκλωμένος από 3.000 ιππείςκαι πεζούς απέρριψε την πρότασηάλλων οπλαρχηγών να μετακινηθείσε πιο ασφαλή θέση. Στην οκτάωρηαυτή μάχη ο Παπαφλέσσας έπεσενεκρός μαζί με τους περισσότερουςάνδρες του.

Ο Παπαφλέσσας προσέφερε τιςμεγαλύτερες υπηρεσίες στην ιερήυπόθεση πριν το ξέσπασμα της επα-νάστασης σαν μπουρλοτιέρης τωνψυχών. Χωρίς αυτόν - λένε μερικοί-

ίσως να μην άναβε η επαναστατικήφλόγα. Ξετρέλαινε τους ενθουσια-σμένους, έπειθε τους διστακτικούς,πολεμούσε τους αντίθετους. Διαλα-λούσε ότι μια μεγάλη δύναμη κρύ-βεται πίσω από τους Φιλικούς, εννο-ώντας τη Ρωσία. Ηταν έξυπνος, εν-θουσιώδης, τολμηρός. Αυτές οι αρετέςκαθώς και το σχήμα του τον έκανανανεπανάληπτο για την προεπανα-στατική του δράση.

ΜανιάκιΣτις 20 Μαΐου δόθηκε η πολυ-

θρύλητη μάχη του Μανιακίου στηνοποία έπεσε ηρωικά ο Παπαφλέσσαςκαι όσοι από τους συντρόφους του,περίπου πεντακόσιοι είχαν μείνειπιστοί. Η μάχη αυτή μπορεί να ήτανάτυχη για τα Ελληνικά όπλα, αλλά οηρωισμός και η αυτοθυσία του Φλέσ-σα είχε σαν αποτέλεσμα την τόνωσητου ηθικού του λαού και τον ξεση-κωμό του.

Συνήθως η μάχη του Μανιακίουσυγκρίνονται με εκείνη των Θερμο-πυλών και τη θυσία του Λεωνίδα. ΟΛεωνίδας έπεσε πειθαρχώντας στους

νόμους της Σπάρτης . Υποχρεώθηκενα μείνει “ τοις κείνων ρήμασι πει-θόμενοι” Ο Παπαφλέσσας δεν υπο-χρεώθηκε από κανένα. Πήγε μόνοςνα αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ. Μπο-ρούσε να φύγει χωρίς φόβο διασυρ-μού η τιμωρίας. Αντιμετώπισε παλι-καρίσια τον εχθρό και τον θάνατο,και εδώ έγκειται το μεγαλείο της ψυ-χής και της αυτοθυσίας του. Κράτησετον όρκο που έδωσε μπαίνοντας στηΦιλική Εταιρία και έδωσε το αίματου για την απελευθέρωση της πα-τρίδας. Δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχειάλλο τέτοιο παράδειγμα στην ιστορίαυπουργού και μάλιστα μη πολεμικούυπουργείου να πέφτει στο πεδίο τηςτιμής και του καθήκοντος προς τηνπατρίδα. Είναι απόλυτα σωστή η άπο-

ψη του Μίμη Η. Φερέτου ότι το κρά-τος δεν τον τίμησε όσο έπρεπε, αφούτριάντα χρόνια μετά τον θάνατο τουτα οστά του καθώς και των άλλωναγωνιστών έμεναν άταφα στο λόφοτου Μανιακίου. Αλλά και η κυβέρ-νηση Κουντουριώτη δεν έκανε ταδέοντα για τιμήσει τον υπουργό της.

Αρκέστηκε στην εφημερίδα της«Ο φίλος του νόμου» να γράψει την1η Ιουνίου:

«Μεταξύ των ηρωικως πεσόντωνελλήνων είς την κατά το Μανιάκιτης Αρκαδίας μάχην μανθάνομεν ότιείναι ο υπουργός των Εσωτερικώνκύριος Γρηγόριος Δικαίος και ο στρα-τηγός Κεφάλας. Και οι δυο άνδρεςτων οποίων η αξιότης και γενναιότηςαπεδείχθησαν είς διαφόρους καιρίαςπεριστάσεις της πατρίδος. Αιωνία τωνη μνήμη».

Αυτό ήταν όλο. Πάρα ταύτα , καιόσα γράφτηκαν κατά καιρούς ο Πα-παφλέσσας κατέλαβε εξέχουσα θέσηστη συνείδηση του λαού που ξέρειπερισσότερο από τον καθένα να αξιο-λογεί τους ηγέτες του.

Παπαφλέσσας (1787-1825)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ18 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821a

b

Εκπτωση για αγορά χώρου ταφής στο

Μαυσωλείο ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦΜεριμνήστε τώρα για τη μεταθανάτια γαλήνη της ψυχής σας

καθώς και των αγαπημένων σας προσώπων

Ζήτω η

25η Μαρτίου1821

Ομορφιά • Μεγαλοπρέπεια • Ασφάλεια

Με την επίδειξη

ΠιστοποιητικούΚαταθέσεων

δικαιούστε

$1,0001,000ΕΚΠΤΩΣΗ για την αγορά χώρου για οικογενειακό

τάφο στο μαυσωλείο «St. Joseph’s»

($500 για αγορά χώρου ανά άτομο)

ΜαυσωλείοΑγίου Ιωσήφ

To Κοιμητήριο St. Michael’s προσφέρει μεγάλο εύροςεπιλογών, περιλαμβανόμενων των προσθηκών του Μαυσωλείουτου Αγίου Ιωσήφ, καθώς επίσης και τάφους, βάσεις γιααγάλματα και αποτέφρωση. Eνα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείτε να κάνετε σεαυτούς που αγαπάτε είναι η αίσθηση της ασφάλειας, η γνώσηότι έχετε φροντίσει για όλα. Ως θρησκευτικό κοιμητήριο το St. Michaels’s είναι ανοιχτό σεάτομα όλων των θρησκειών. Με υπερηφάνεια σας γνωρίζουμεότι το όμορφα σχεδιασμένο Μαυσωλείο του Αγίου Ιωσήφ είναιστη διάθεσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου καιενός δωρεάν Οδηγού (Resource Guide), παρακαλώ καλέστε:

(718) 278-324072-02 Astoria Blvd.

East Elmhurst, NY 11370ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο

www.stmichaelscemetery.comΘα είστε χαρούμενοι γι’ αυτή σας την κίνηση

O κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ομογένεια με τον καλύτερο τρόπο

(917) 687-9856

«Μάγεμα η φύσις κι’ όνειρο

στην ομορφιά και χάρη,

η μαύρη πέτρα ολόχρυση

και το ξερό χορτάρι.

Με χίλιες βρύσες χύνεται,

με χίλιες γλώσσες κρένει:

όποιος πεθάνει σήμερα

χίλιες φορές πεθαίνει.»

«Ελεύθεροι πολιορκημένοι» Διονύσιος Σολωμός

(απόσπασμα)

Ο Παπαφλέσσας, επικεφαλής του ελληνικού επαναστατικούσώματος, μάχεται τον στρατό του Ιμπραήμ στο Μανιάκι. Λιθογραφίατυπωμένη στο Παρίσι. Papas3. Σύνθεση που αποδίδει τηθρυλούμενη σκηνή του ασπασμού του νεκρού Παπαφλέσσα από τονΙμπραήμ πασά, μετά την φιλόδοξη αλλά αποτυχημένη αναμέτρησηστο Μανιάκι. Ελαιογραφία του Α. Γεωργιάδη, 1960.

Συνέχεια από τη σελίδα 17

Page 19: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

Toυ Γιάννη Νικολόπουλου

Το χωριό ξεπροβάλλει μέσα απόένα πέπλο ομίχλης, μπροστά απόένα πλάτωμα του ορεινού δρόμου.Βράχοι και κοτρόνες κάθε μεγέθους,θάμνοι, άγρια σπαράγγια, ελάχιστεςαμυγδαλιές, πολλοί κορμοί πεσμένοι,απομεινάρια και σημάδια παλιώνπυρκαϊών, εδώ και εκεί πρόβαταπου βόσκουν κάτω από τη βροχήπου μόλις έχει ξεκινήσει. Σε αυτάτα βοσκοτόπια πριν από 185 χρόνια,τον Μάιο του 1825, μια χούφταεπαναστατημένοι Ελληνες, με επι-κεφαλής έναν ρασοφόρο, έπεσαν

μέχρις ενός κάτω από τα πυκνάπυρά μιας καλά οργανωμένης καιεξοπλισμένης αιγυπτιακής στρατιάς.

Για τους σημερινούς, υπερηλίκουςως προς το πλείστον, κατοίκους τοΜανιάκι δεν είναι μόνο ο τόποςτους και το σπιτικό τους. Είναι έναμείγμα θρύλων, προφορικής παρά-δοσης, ιστορίας και περηφάνιας γιατη θυσία περίπου 600 μαχητών, μεεπικεφαλής τον Παπαφλέσσα, απέ-ναντι σε 6.000 άνδρες του αιγυ-πτιακού στρατού, καθοδηγούμενουςαπό τον Ιμπραήμ. «Ζούμε στις “Θερ-μοπύλες” του ‘21» καυχώνται.

Το αλέτρι που όργωνε τα κόκαλα

Αδιαμφισβήτητο είναι ότι τα ση-μερινά βοσκοτόπια και χωράφιαγύρω από το Μανιάκι ήταν για δε-καετίες ένα απέραντο νεκροταφείο.Ο 85χρονος βοσκός κ. Βασίλης Παν-ταζόπουλος το επιβεβαιώνει: «Βάζαμετο αλέτρι με τον συχωρεμένο τονπατέρα μου και έπεφτε επάνω σεμνήματα. Σωροί πετρών κάλυπτανκόκαλα εδώ, εκεί, παραπέρα. Παντούκόκαλα. Σπέρναμε και πέφταμε επά-νω σε λείψανα. Τα μαρτίνια (πρό-βατα) έβοσκαν και όταν ήταν να ταμάσουμε (σταβλίσουμε) βλέπαμεμπροστά μας και άλλα κόκαλα».Οσο για την περίφημη βελανιδιάόπου στήθηκε ο νεκρός καλόγερος,

δεν υπάρχει πια. Σύμφωνα με προ-φορικές μαρτυρίες, ένας αδίστακτοςεπίτροπος του χωριού τη δεκαετίατου 1920 έβαλε ξυλοκόπους να κό-ψουν τα δένδρα αυτά και εμπορεύ-τηκε την πολύτιμη ξυλεία.

Το χωριό βρίθει ιστορικών στοι-χείων και μνημών. Στην πλατείαδεσπόζει το κτίριο του παλιού σχο-λείου που έχει προσφάτως ανακαι-νιστεί. Εδώ η ιστορία θέλει τον Πα-παφλέσσα να διεξάγει διαδοχικάπολεμικά συμβούλια. Σήμερα ο χώ-ρος λειτουργεί περιστασιακά ως ια-τρείο και εξεταστήριο για τους 34μόνιμους κατοίκους του οικισμού.

Στην πλατεία καταφτάνει οδήμαρχος κ. Περικλής Ψώνης.O προ-προπάππος του Θοδω-ρής Ψώνης είναι ένας από τουςνεκρούς της μάχης. Επί δη-μαρχίας του κ. Ψώνη και μετην οικονομική συμβολή τωναποδήμων του χωριού, στονΚαναδά και στις ΗΠΑ, ανακα-τασκευάστηκε το εκκλησάκιτης Ανάστασης, στον ομώνυμολόφο, και ανεγέρθηκε ο αν-δριάντας του καλόγερου οπλαρ-χηγού. Σε αυτό το ύψωμα δια-δραματίστηκε η πιο κρίσιμηφάση της μάχης.

Ο κ. Ψώνης αναλαμβάνειτην ξενάγηση. Σύμφωνα μετην επικρατέστερη εκδοχή, οαιγυπτιακός στρατός, 6.000 πε-

ζοί και ιππείς, με επικεφαλής γάλ-λους αυτόμολους του Ναπολέοντααξιωματικούς, στρατοπέδευσε στηθέση Σέγκλιζα, στον σημερινό οικι-σμό Τουλούπα Χάνι, στους πρόποδεςτων υψωμάτων της Αμυγδαλίτσας,όπου βρίσκεται το Μανιάκι. «ΣτηΣέγκλιζα, όπως και στο Μανιάκι,αναβλύζει από διάφορα σημεία νερό.Στην επιλογή τους ο Παπαφλέσσαςκαι ο Ιμπραήμ υπολόγισαν και αυτόντον παράγοντα», σημειώνει ο κ. Ψώ-νης. Ο δρόμος μέσα από τα χωράφιαπου ακολούθησε ο στρατός του Ιμ-πραήμ για να ανεβεί από το Νιόκα-στρο της Πύλου ως το Μανιάκι λέ-γεται ακόμη και σήμερα από τουςντόπιους Αραπόστρατα.

Το σχολείο - στρατηγείο του 1825

Το διατηρητέο κτίριο του σχο-λείου στο Μανιάκι λειτουργεί πλέονπεριστασιακά ως ιατρείο των γε-ρόντων. Κάθε χρόνο παραμονέςτης επετείου της μάχης η 77χρονηκυρία Βάσω Σταθοπούλου θα ανοίξειτην πόρτα για να καθαρίσει το εσω-τερικό και το προαύλιο προκειμένουτο Μανιάκι να υποδεχτεί τους επι-σκέπτες. Το σχολείο υπήρξε στρα-τηγείο του Παπαφλέσσα και τωνοπλαρχηγών του το 1825.

Πηγή: «To Βήμα»

«Στο χωράφι μου “έπεσε” ο Παπαφλέσσας»

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 19

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821!

Μιχάλης Γιάνναρης

a b

Με υπερηφάνεια για την ελληνική μου κληρονομιά

αλλά και ως δημόσιος λειτουργός στη χώρα αυτή,

η οποία στέκει ως παράδειγμα ελευθερίας

για ολόκληρο τον Kόσμο

εκφράζωτην ευγνωμοσύνη μου προς τους αγωνιστές

της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ του 1821οι οποίοι με το αίμα τους

ελευθέρωσαν την Ελλάδα από την τυραννία

και δίνουν το παράδειγμα

αποφασιστικότητας και πατριωτισμού

στο δικό μας αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Πολιτειακός Γερουσιαστής Νέας Υόρκης

Page 20: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

Του Αυγουστίνου Ζενάκου

Μετά την ηρωική Εξοδο τωνυπερασπιστών του Μεσολογγίουστις 10 Απριλίου 1826 και τηνκατάληψη της πόλης από τιςενωμένες δυνάμεις του Κιουταχήκαι του Ιμπραήμ, ο πρώτος,κυριεύοντας τη Στερεά Ελλάδα,έφθασε στην Αθήνα, ενώ ο δεύτεροςστράφηκε προς τον Μοριά.

H πτώση του Μεσολογγίου γέ-μισε απελπισία τους Ελληνες. ΣτηνΕπίδαυρο, όπου μόλις είχε αρχίσειτις εργασίες της η Γ’ Εθνική Συνέ-λευση, μόλις οι πληρεξούσιοι άκου-σαν την είδηση έμειναν βουβοί:«Μας ήλθε η είδηση ότι το Μεσο-λόγγι εχάθη» αφηγείται ο Κολοκο-τρώνης στα Απομνημονεύματά του.«Ετσι εβάλαμε τα μαύρα όλοι, μισήώρα εστάθη σιωπή που δεν έκρινεκανένας, αλλ’ εμέτραε καθένας μετο νου του τον αφανισμό μας. Βλέ-ποντας εγώ τη σιωπή, εσηκώθηκαεις το πόδι και τους ομίλησα λόγιαδιά να εμψυχωθούν. Τους είπα ότιτο Μεσολόγγι εχάθη ενδόξως καιθα μείνη αιώνας αιώνων η ανδρεία.Εάν βάλομε τα μαύρα και οκνεύ-σομε, θα πάρομε τα ανάθεμα καιθα πάρομε το αμάρτημα των αδυ-νάτων όλων». Στη συνέχεια ο Κο-λοκοτρώνης πρότεινε: «Να σκορ-πίσομε εις τες επαρχίες και να πιά-σομε γενικώς ταάρματα, ως ταπρωτοπιάσαμε ειςτην Επανάσταση».

H δεινή κατά-σταση που δημι-ουργήθηκε με τηνπτώση του Μεσο-λογγίου ανάγκασετην Εθνοσυνέλευ-ση να διακόψειστις 16 Απριλίου1826 τις εργασίεςτης αφού προ-ηγουμένως είχεαναστείλει τη λει-τουργία της Βου-λής και του Εκτε-λεστικού και είχεεκλέξει μια δωδε-καμελή ΔιοικητικήΕπιτροπή παύον-τας επιτέλους τηναμαρτωλή κυβέρ-νηση του Γεωργί-ου Κουντουριώτη.Πρόεδρος της Δι-οικητικής Επιτρο-πής ορίστηκε ο Ανδρέας Ζαΐμης, οοποίος, κατανικώντας την προσω-πική του έχθρα εναντίον του Γεωρ-γίου Καραϊσκάκη (ο Καραϊσκάκηςκατά τη διάρκεια του εμφυλίου πο-λέμου είχε λεηλατήσει με το ασκέριτου όχι μόνο το χωριό του Ζαΐμη,τη Κερπινή, κοντά στα Καλάβρυτα,

αλλά και το ίδιο του το σπίτι), τονδιόρισε Αρχιστράτηγο της ΣτερεάςΕλλάδας.

H μάχη στο ΧαϊδάριΣτα μέσα Ιουλίου του 1826 ο

Κιουταχής με μια στρατιά 22.000ανδρών έφθασε στην Αθήνα καιαφού στρατοπέδευσε μοιράζονταςτους στρατιώτες του στους γύρωλόφους, άρχισε να βομβαρδίζει μετα κανόνια του την πόλη. Στο με-ταξύ ο Καραϊσκάκης με 600 άνδρεςέφθασε και αυτός στην Ελευσίνακαι ενώθηκε με τις δυνάμεις τουΚριεζώτη, του Μαυροβουνιώτη καιάλλων καπεταναίων καθώς και μετον τακτικό στρατό, 1.200 άνδρες,που είχε οργανώσει ο γάλλος φι-λέλληνας Κάρολος Φαβιέρος. Ολοιμαζί, τακτικοί, άτακτοι και καμιάεβδομηνταριά Φιλέλληνες, έφθανανπερίπου τις 5.000 άνδρες. Στο με-ταξύ ο Κιουταχής είχε κυριεύσειόλη σχεδόν την πόλη της Αθήναςκαι είχε αρχίσει την πολιορκία τηςΑκρόπολης.

Στις 5 Αυγούστου όλος ο στρατόςτων Ελλήνων ταμπουρώθηκε στοΧαϊδάρι. Την επομένη ο Κιουταχήςέστειλε εναντίον τους 3.000 πεζούςκαι 1.000 ιππείς. Ο Φαβιέρος διέταξετους άνδρες του να εξαπολύσουνεπίθεση στην οποία πήραν μέροςκαι αρκετοί στρατιώτες των άλλωνκαπεταναίων. Ωστόσο ο Καραϊσκά-

κης διαφωνώντας με την τακτικήτου Φαβιέρου διέταξε τους σαλπιγ-κτές να σημάνουν οπισθοχώρησημε τη σκέψη ότι αν οι έλληνες μα-χητές απομακρύνονταν από τα οχυ-ρά τους υπήρχε κίνδυνος να τουςαποκόψει το τουρκικό ιππικό. Μά-λιστα πρότεινε να φύγουν από το

Οι μάχες του Χαϊδαρίουκαι του Φαλήρου

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ20 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Kallinikos Funeral Services, Inc.Τοwers Funeral Home

2681 Long Beach Road, Oceanside, New York 11572

Τel: (516) 764-5191 • Fax: (516) 766-9454

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΟΥ NASSAU

Επίσης, εξυπηρετούμε τις περιοχέςBrooklyn, Queens και Suffolk

Στην υπηρεσία της Ομογένειας από το 1994

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

William C. KallinikosKrissie Kallinikos

George Frangiadakis FuNERAL DIRECTORS

οι οικογένειές τους και το προσωπικό

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821!

Ζήτω το Ελληνικό Εθνος!

Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Page 21: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 21

a b

M & S CabinetsDistributors Corp.

23-53 Steinway Street, Astoria, NY 11105Τel.: (718) 274-7349 - Fax: (718) 777-7171

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Αντιπρόσωποι εργοστασίων για ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου, formica tops, νεροχύτες,

είδη υγιεινής, ψυγεία-stoves, ηλεκτρικές κουζίνες

� Οι ιδιοκτήτεςΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ

ΖΗΤΩ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

ΖΗΤΩ Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Χαϊδάρι, το οποίο κατά τη γνώμητου δεν ήταν ασφαλές, και να πάνεστον Πειραιά όπου, έχοντας τη θά-λασσα πίσω τους, θα μπορούσανεύκολα να εφοδιάζονται από ταπλοία. Ο Φαβιέρος όμως, ενοχλη-μένος από τις πρωτοβουλίες τουΚαραϊσκάκη, δήλωσε ότι αυτός θαέμενε με τη δύναμή του στο Χαϊδάριγια να αντιμετωπίσει τους Τούρκους.Τότε ο Καραϊσκάκης, μη θέλονταςνα αφήσει μόνο του τον Φαβιέρο,έμεινε και αυτός στο Χαϊδάρι μετην υπόλοιπη δύναμη.

Στις 8 Αυγούστου ο Κιουταχής,με 6.000 πεζούς και 2.000 ιππείςτου Ομέρ πασά της Εύβοιας, άρχισεκαινούργια επίθεση εναντίον τωνΕλλήνων. Παρά την άνιση αναμέ-τρηση οι Ελληνες και οι Φιλέλληνεςαντιστάθηκαν θαρραλέα. Οταν έπε-σε το σούρουπο, οι ελληνικές δυ-νάμεις τραβήχθηκαν προς την κο-ρυφή του Κορυδαλλού. Οι απώλειεςσχετικά δεν ήταν μεγάλες: 70 νεκροίκαι 16 αιχμάλωτοι. Ενώ από τουςΤούρκους σκοτώθηκαν πάνω από400. Ωστόσο στους αιχμαλώτους οιΤούρκοι φέρθηκαν με τη γνωστήτους σκληρότητα: τους 15 τους απο-κεφάλισαν, ενώ τον 48χρονο Αθη-ναίο Ανδρέα Κορομηλά, όπως ανα-φέρει ο συναγωνιστής του στη μάχητου Χαϊδαρίου Χριστόφορος Περ-ραιβός, «τον κατεδίκασαν σε σκλη-ρότατον θάνατον σταυρικόν. 72ώρας εκρέμετο εις τείχος καρφω-μένος από τε τας χείρας και ώτακαι οι εχθροί του ευχαρίστουν τηνλύσσαν των κατά του μάρτυρος τού-του, οι μεν πλήττοντες με ξίφη, οιδε εμπήγοντες εις το σώμα σίδηραπυρωμένα. Ο θάνατος, το μόνονευτύχημα εις την θέσιν του, ήτονβραδυκίνητος εις αυτόν, και δενέφτασεν, έως ότου Τούρκος τις, λα-βών απ’ αυτού άλλοτε ευεργεσίας,τότε ευσπλαχνισθείς συνέτεμε τονκαιρόν των πόνων του, και θανα-τώσας τον με βολήν πιστόλας και-ρίως απέθανεν».

H πολιορκία της ΑκρόποληςΠροτού ξημερώσει, οι δυνάμεις

των Ελλήνων έφυγαν για την Ελευ-σίνα και ο Κιουταχής έγινε κύριοςτης Αθήνας και άρχισε να πολιορκείτην Ακρόπολη. Φρούραρχος τηςΑκρόπολης ήταν ο Ιωάννης Γκούρας,ο οποίος σκοτώθηκε στις 30 Σε-πτεμβρίου 1826. H κατάσταση τωνπολιορκημένων ήταν δεινή. Στις 12Οκτωβρίου ο Καραϊσκάκης βοήθησετον Νικόλαο Κριεζώτη και τους 400άνδρες του να σπάσουν τον κλοιότων Τούρκων και να ανέβουν μεεφόδια στην Ακρόπολη. Εναν μήνααργότερα στην Ακρόπολη ανέβηκεκαι ο Φαβιέρος με 560 στρατιώτεςοι οποίοι κουβαλούσαν στην πλάτητους μπαρούτι. Ετσι ο ανεφοδιασμόςτης Ακρόπολης για την ώρα είχεεπιτευχθεί.

Ωστόσο οι δυνάμεις του Κιουταχήήταν πολύ μεγάλες και μόνο μεσυντονισμένες προσπάθειες θα μπο-ρούσαν να ηττηθούν.

Ο Καραϊσκάκης ήξερε ότι οι μά-

χες εκ παρατάξεως με τα στρατεύ-ματα του Κιουταχή δεν επρόκειτονα φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Γι’αυτό άρχισε τον κλεφτοπόλεμο με-τακινούμενος μεταξύ του Πειραιάκαι της Ελευσίνας φθείροντας έτσιτις δυνάμεις του Κιουταχή. Σκέ-φθηκε μάλιστα να παρασύρει έναμέρος της στρατιάς των Τούρκωνέξω από την Αθήνα. Ετσι στις 25Οκτωβρίου 1826 ο Καραϊσκάκης ξε-κίνησε για τη Βοιωτία με σκοπό νακόψει τον ανεφοδιασμό του Κιου-ταχή. Στη Δόμβραινα συγκρούστηκεμε ισχυρές τουρκικές δυνάμεις αλλάνικηφόρος συνέχισε τον δρόμο τουπρος το Δίστομο, όπου και στρατο-πέδευσε στις 17 Νοεμβρίου.

H μάχη της ΑράχοβαςΟ Κιουταχής είχε αφήσει στην

περιοχή της Λιβαδειάς 2.000 Τουρ-καλβανούς με αρχηγό τον Μου-στάμπεη (ή Μουσταφάμπεη) μεαποστολή να κρατούν ανοιχτούςτους δρόμους προς την Αττική. ΟΜουστάμπεης μόλις πληροφορήθη-κε την προέλαση του Καραϊσκάκηφρόντισε να ασφαλίσει τις αποθήκεςανεφοδιασμού του τουρκικού στρα-τού στην Αταλάντη και μετά, συ-ναντώντας τον Κεχαγιάμπεη με τουςάνδρες του που του είχε στείλειγια βοήθεια ο Κιουταχής, είχε σκοπόνα βαδίσει προς τα Σάλωνα για ναελευθερώσουν τους συμπατριώτεςτους που είχαν αποκλειστεί απότους Ελληνες στο κάστρο των Σα-λώνων. Το σχέδιο όμως των Τούρκωντο έμαθε ένας μοναχός, ο Παφνού-τιος Χαρίτος, ο οποίος έσπευσε νατο πει στον Καραϊσκάκη.

Με την πληροφορία αυτή ο Κα-ραϊσκάκης οργάνωσε τις δυνάμειςτου έτσι ώστε να μπορέσει να αντι-μετωπίσει τους Τούρκους στην Αρά-χοβα. Το βράδυ της 17ης Νοεμβρίουο Καραϊσκάκης έστειλε τον Γαρδι-κιώτη Γρίβα και τον Γεώργιο Βάγιαμε 500 άνδρες να οχυρώσουν τηνεκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Εστει-λε επίσης τον Ιωάννη Δυοβουνιώτημε άλλους 400 άνδρες να κλείσουντο πέρασμα προς τα Σάλωνα καιζήτησε από όλους τους οπλαρχηγούςπου βρίσκονταν κοντά στην περιοχήνα έλθουν να τον βοηθήσουν στηνΑράχοβα.

Οι Τουρκαλβανοί εμφανίστηκανστην Αράχοβα το μεσημέρι της 18ηςΝοεμβρίου, οπότε και άρχισαν οισυγκρούσεις. Το βράδυ όμως ο Μου-στάμπεης, φοβούμενος ότι μπορείνα περικυκλωθεί μέσα στην Αρά-χοβα, προτίμησε να στρατοπεδεύσειστον λόφο απέναντι στην εκκλησίατου Αγίου Γεωργίου όπου είχε στήσειτο αρχηγείο του ο Καραϊσκάκης. Hαπόφασή του αυτή υπήρξε μοιραία:Το βράδυ το κρύο δυνάμωσε πολύ.Οι Τούρκοι, στρατοπεδευμένοι σεπρόχειρους καταυλισμούς, ξεπάγια-ζαν, ενώ οι Ελληνες έμπαιναν λίγοιλίγοι μέσα στα αραχοβίτικα σπίτια,ζεσταίνονταν και ύστερα ξανάβγαι-ναν έξω. Αυτό συνεχίστηκε και τις

Συνέχεια στη σελίδα 22

Page 22: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

επόμενες ημέρες. Οι Τούρκοι παγι-δευμένοι στον λόφο μάταια περί-μεναν βοήθεια από τον Κιουταχή.Οι οπλαρχηγοί της Ρούμελης πουείχαν σπεύσει σε βοήθεια του Κα-ραϊσκάκη είχαν αποκλείσει όλουςτους δρόμους προς την Αράχοβα.Ο καιρός χειροτέρευε και οι Τούρκοιχωρίς εφόδια αποφάσισαν στις 21Νοεμβρίου να ζητήσουν ανακωχή,αλλά οι όροι που έθεσε ο Καραϊ-σκάκης, να παραδώσουν όλον τονοπλισμό τους και να απελευθερώ-σουν τη Λιβαδειά και τα Σάλωνα,απορρίφθηκαν από τον Μουστάμπεηκαι τον Κεχαγιάμπεη, κυρίως επειδήφοβούνταν τον Κιουταχή.

Οι συγκρούσεις συνεχίζονταν μεαμείωτο ρυθμό. Στις 23 Νοεμβρίουτραυματίστηκε θανάσιμα ο Μου-στάμπεης και πέθανε την επομένη.Οι Τούρκοι ξαναπροσπάθησαν ναέλθουν σε συμφωνία με τους Ελλη-νες αλλά ο Καραϊσκάκης ήταν αμε-τακίνητος στους όρους του. Απελ-πισμένοι οι Τούρκοι αποπειράθηκαννα εγκαταλείψουν τον λόφο τους,αλλά οι Ελληνες, που το μπαρούτιτους είχε βραχεί από το χιόνι, τουςκυνήγησαν με τα σπαθιά. Από τις2.000 Τουρκαλβανούς ζήτημα είναιαν μπόρεσαν να ξεφύγουν 200, καιαυτοί όχι για να πάνε μακριά. Οιπερισσότεροι από εκείνους που κα-τέφυγαν τελικά στη Μονή της ΑγίαςΙερουσαλήμ πέθαναν από κρυοπα-

γήματα. Οι απώλειες στο στρατό-πεδο των Ελλήνων ήταν συγκριτικάμικρές: λιγότεροι από 20 νεκροίκαι γύρω στους 50 τραυματίες.

Την επομένη οι Ελληνες έκοψαν300 κεφάλια σκοτωμένων Τούρκων,τα έστησαν σε πυραμίδα και στηβάση της τοποθέτησαν μια πινακίδαπου έγραφε: “Τρόπαιον των Ελλή-νων κατά των βαρβάρων Οθωμανών,ανεγερθέν κατά το 1826 έτος, Νο-εμβρίου 24 εν Αράχωβα”. Τα κεφά-λια μάλιστα του Μουστάμπεη καιτου Κεχαγιάμπεη τα έστειλαν πε-σκέσι στην κυβέρνηση στην Αίγι-να.

Επιστροφή στην ΕλευσίναΟι νίκες στη Δόμβραινα, στο Δί-

στομο και στην Αράχοβα τόνωσαν

το ηθικό των Ελλήνων. Αλλά όσονκαιρό ο Καραϊσκάκης προσπαθούσενα κρατήσει την Ανατολική Στερεά“ελευθέραν από τους απίστους”, ηπολιορκία της Ακρόπολης της Αθήναςαπό τους Τούρκους συνεχιζόταν. ΟΚιουταχής έμοιαζε αήττητος. H με-γάλη ήττα που υπέστησαν στις 27Ιανουαρίου 1827 στο Καματερό οιάνδρες του Κεφαλλονίτη ΔιονυσίουΒούρβαχη, πρώην αξιωματικού τουΝαπολέοντα αλλά άπειρου από μά-χες με Τούρκους, είχε κάμψει τοηθικό των Ελλήνων και των Φιλελ-λήνων που αντιμετώπιζαν τα στρα-τεύματα του Κιουταχή.

Ο Καραϊσκάκης διατάχθηκε ναεπιστρέψει στην Αττική. Επέστρεψεστην Ελευσίνα τον Φεβρουάριο,οπότε και συγκέντρωσε 3.500 άν-δρες και επιχείρησε πολλές επιθέσειςκατά των δυνάμεων του Κιουταχή,όπως η μάχη στο Κερατσίνι στις 4Μαρτίου και στο μοναστήρι του Αγί-ου Σπυρίδωνος στον Πειραιά στις14 Απριλίου με τις οποίες κατόρθωσενα διώξει τους Τούρκους από τονΠειραιά, το Φάληρο, την Καστέλα.

Αλλά η θέση των πολιορκημένωνστην Ακρόπολη χειροτέρευε απόμέρα σε μέρα. Τα κανόνια του Κιου-ταχή βομβάρδιζαν ασταμάτητα καιοι επιθέσεις των Τούρκων γίνοντανόλο και πιο πυκνές. Οι καπεταναίοιαπό όλη την Ελλάδα έστειλαν άνδρεςγια να ενισχύσουν τις δυνάμεις τηςΑττικής. Ο Κολοκοτρώνης λόγουχάρη είχε στείλει τον γιο του Γενναίομαζί με 1.480 Μοραΐτες. Το στρα-τόπεδο της Αττικής αριθμούσε πάνωαπό 10.000 άνδρες. Ελειπε όμωςτο στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισηςτου Κιουταχή με το οποίο θα συμ-φωνούσαν όλοι.

H Διοικούσα Επιτροπή όρισε αρ-χηγούς όλων των δυνάμεων της Ατ-τικής δύο Βρετανούς, τον ΡιχάρδοΤσωρτς για τον στρατό ξηράς καιτον Τόμας Κόχραν για το ναυτικό.H απόφαση αυτή ελήφθη με τηνελπίδα αφενός ότι θα κολακευότανη βρετανική κυβέρνηση, από τηνοποία εξαρτιόταν κατά πολύ η τύχητης Ελλάδας, και αφετέρου ότι βά-ζοντας αρχηγούς δύο ξένους θα κα-τευνάζονταν οι αντιζηλίες των ελ-λήνων αρχηγών.

H επιλογή των δύο Βρετανώναποδείχθηκε πέρα για πέρα ατυχής.Ο Καραϊσκάκης διαφώνησε με τηνιδέα της κατά μέτωπον επίθεσηςεναντίον των στρατευμάτων τουΚιουταχή υποστηρίζοντας ότι δενθα έδιωχναν ποτέ τον εχθρό απότην Αττική με τέτοιο σχέδιο επειδήο ελληνικός στρατός υστερούσε σειππικό. Τελικά στις 21 Απριλίου1827 βρέθηκε η συμβιβαστική λύσημε ένα σχέδιο συντονισμένης επί-θεσης κατά των Τούρκων. Οπωςγράφει ο Μακρυγιάννης, το σχέδιοπροέβλεπε να διαιρεθεί ο στρατόςτων Ελλήνων σε δύο τμήματα, τοένα από τα οποία, με αρχηγό τονΚαραϊσκάκη, θα προχωρούσε μέσααπό τον Ελαιώνα προς την Ακρόποληκαι το άλλο θα αποβιβαζόταν στοΠαλαιό Φάληρο όπου, με επικεφα-λής τους Σουλιώτες, θα προχωρούσεμε κατεύθυνση την Ακρόπολη κα-τασκευάζοντας αλλεπάλληλα ταμ-πούρια και θα προσπαθούσε ναφθάσει στον λόφο του Φιλοπάππου.Παράλληλα είχαν ειδοποιηθεί οιπολιορκημένοι να επιχειρήσουν έξο-δο την κατάλληλη στιγμή. H γενικήαυτή επίθεση ορίστηκε για τις 23Απριλίου.

Οι μάχες του Χαϊδαρίου και του ΦαλήρουΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ22 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΖΗΤΩ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ‘21GateKeeper uSA, Inc.

(“Keeping America Safe”)

GateKeeper USA is engaged in the maritime containerindustry as it relates to container security and protec-tion from potential terrorist attacks. The initial focus ofthe company is the deployment of a proprietary ship-ping container security device known as the GateKeeperContainer Automated Monitoring System (CAMS). The Company will employ proprietary detection andidentification technologies. The technologies to be utilized by the Company provide rapid, automatic andspecific real-time analysis, identification and quantifi-cation of the chemical, biological and radioactive compounds whether in liquid, solid or gaseous states.

www.GateKeeperUSAInc.comGateKeeper USA Inc.John LeontakianakosSenior Vice President

(631) 499-3684 - Direct [email protected]

Συνέχεια από τη σελίδα 21

Ο έφιππος Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Page 23: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 23

Το «Hellenic Classical Charter School» προσφέρει στους μαθητέςτου, από το Νηπιαγωγείο έως την 8η τάξη, εμπεριστατωμένη κλασικήπαιδεία σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε εκπαιδευτικές προκλήσεις. Οι μαθητές εκτός από την βασική εκπαίδευση γίνονται κοινωνοί τηςκλασικής παιδείας, αφού διδάσκονται Ελληνικά και Λατινικά καθώςκαι Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης και Πολιτισμό. Το σχολείοχρησιμοποιεί την Σωκρατική μέθοδο εκπαίδευσης (Μαιευτική).

Ολοι οι μαθητές θα αποφοιτήσουν πνευματικά, κοινωνικάκαι ψυχολογικά έτοιμοι για να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στακαλύτερα Σχολεία της Νέας Υόρκης.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:• Συνεργασία με το TEACHERS COLLEGE /COLUmBIA UNIVERSITY.

Το σχολείο μας συνεχίζει τη συνεργασία στα προγράμματα Ανάγνωσης

και Γραφής (READING AND WRITING PROJECT) στο TC• Από εφέτος, για την διδασκαλία των μαθηματικών, ακολουθούμε

την παγκοσμίως γνωστή μέθοδο TImE TO KNOW• Προετοιμασία για εξασφαλισμένη επιτυχία στις Πολιτειακές

Εξετάσεις μέσα από ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα σπουδών σε όλα τα μαθήματα

• Χρησιμοποιούμε τη «μέθοδο KAPLAN» για την προετοιμασία των μα-θητών για τις εξετάσεις

• Καθημερινά μαθήματα ελληνικής γλώσσας, Ιστορίας Τέχνης, Λογοτε-χνίας, Μυθολογίας και Λατινικών για τις 6η, 7η και 8η τάξεις

• Ολιγομελή τμήματα• Διδασκαλία Καλών Τεχνών με τη μέθοδο STUDIO IN A SCHOOL

κιθάρας, βιολιού, recorder club και κλασσικού χορού • Εργαστήρια θεάτρου - πρακτική εξάσκηση• Συνεργασίες με την ελληνική κυβέρνηση• Το σχολείο καθοδηγεί και εκπαιδεύει με την μέθοδο «PAIDEIA»

που έχει βασιστεί στην Διαλεκτική και την Μαιευτική του Σωκράτη

THE HELLENIC CLASSICAL CHARTER SCHOOL

646 FIFTH AVENUE, BROOKLYN, NEW YORK 11215WWW.HCCS-NYS.ORG

TEL: 718.499.0957, FAX: 718.499.0959

JOY PETRAKOSDirector of Operations

NATASHA CABANAssistant Principal

CHRISTINA TETTONISPrincipal

THE HELLENIC CLASSICAL CHARTER SCHOOL

Το 98.4% των μαθητών μαςπαρακολουθούν

ανελλιπώς τα μαθήματα τους

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821Ζήτω η Ελλάς - God Bless America

Ο θάνατος του ΚαραϊσκάκηΑλλά, στις 22 Απριλίου, και ενώ

ο Καραϊσκάκης ψηνόταν από τονπυρετό στη σκηνή του, μερικοίΥδραίοι και Κρητικοί κατά παραί-νεση του Κόχραν επιτέθηκαν ανορ-γάνωτα εναντίον Τούρκων. Για ναμη γενικευθούν τα επεισόδια καιχαλάσει το σχέδιο της επομένης, οΚαραϊσκάκης έσπευσε στο πεδίοτης μάχης, όπου μια σφαίρα τονβρήκε στην κοιλιά. Τον μετέφερανστη γολέτα του Τσωρτς και παράτις προσπάθειες των γιατρών ο Κα-ραϊσκάκης πέθανε τα ξημερώματατης 23ης Απριλίου και ενταφιάστηκεστον Αγιο Δημήτριο της Σαλαμίνας.

Ο Κόχραν δεν σεβάστηκε τοβαρύ πένθος των Ελλήνων. Παράτις εκκλήσεις των άλλων οπλαρχη-γών και του Μιαούλη να αναβληθείη επίθεση ώσπου να αποφασίσουνποιος θα αντικαθιστούσε τον Κα-ραϊσκάκη, ο Κόχραν, με την απειλήότι θα φύγει, επέμεινε ότι η επίθεσηέπρεπε να γίνει όπως είχε ορισθεί.

H μοιραία, όπως αποδείχθηκε,απόφαση του Κόχραν ενισχύει τηνεκδοχή ότι ο θάνατος του Καραϊ-σκάκη δεν προήλθε από τουρκικόβόλι. Λέγεται ότι ο Καραϊσκάκηςδολοφονήθηκε από τους Βρετανούςεπειδή η βρετανική πολιτική δενεπιθυμούσε την εξάπλωση της Επα-νάστασης πέρα από την Πελοπόν-νησο.

Αλλωστε και το σχέδιο της επί-θεσης με το οποίο είχε συμφωνήσειο Καραϊσκάκης φάνηκε ότι ο Κόχρανδεν είχε σκοπό να το τηρήσει: τοπρωί της 23ης Απριλίου οι 7.000άνδρες και το ιππικό, που θα οδη-γούσε ο Καραϊσκάκης, διατάχθηκαν,με προσωρινό αρχηγό τον ΚίτσοΤζαβέλλα, να προχωρήσουν απότον Πειραιά προς τον Ελαιώνα καινα είναι έτοιμοι, αν χρειαστεί, ναεπιτεθούν για αντιπερισπασμό. Ου-σιαστικά το σχέδιο του Κόχραν ήταννα χρησιμοποιήσει μόνο τις υπό-λοιπες 3.000 του στρατού του Πει-ραιά. Ετσι το σούρουπο της ίδιαςημέρας οι τρεις αυτές χιλιάδες άν-δρες επιβιβάστηκαν στα πλοία πουήταν αγκυροβολημένα στον Πειραιάγια να αποβιβαστούν στο ΠαλαιόΦάληρο στη μία μετά τα μεσάνυχτατης επομένης. Αλλά τα πλοία άργη-σαν να φθάσουν στο σημείο τηςαποβίβασης και άρχισε να ξημερώ-νει. Τότε οι καπεταναίοι έστειλανστον Κόχραν μια επιτροπή με τουςΚώστα Μπότσαρη, Γεώργιο Δράκοκαι Λάμπρο Ζάρμπα με το αίτημανα αναβληθεί η επιχείρηση για τηνεπομένη το βράδυ, αλλά ο Κόχραναπάντησε ότι δεν περίμενε να ακού-σει από Σουλιώτες τέτοια άνανδραλόγια και ότι η απόβαση έπρεπε ναγίνει.

Φάληρο: η αποτυχημένη εκστρατείαΕτσι, μέρα πια, με οδηγό τον

Μακρυγιάννη, ο οποίος γνώριζε τακατατόπια, οι Ελληνες και αρκετοίΦιλέλληνες άρχισαν την πορείατους προς την Ακρόπολη προσπα-

θώντας να φτιάξουν ταμπούρια γιανα καλυφθούν. Αλλά ο Κόχραν δενείχε προμηθευθεί τα τσαπιά και ταφτυάρια που είχε ζητήσει ο Καραϊ-σκάκης, και έτσι οι άνδρες αναγκά-ζονταν να σκάβουν με τα χαντζάριακαι τις ξιφολόγχες τους. Επιπλέονυπήρχε μεγάλη αταξία. Οι στρα-τιώτες δεν υπάκουαν στις διαταγέςτων αρχηγών τους επειδή ο Κόχρανείχε υποσχεθεί μεγάλη χρηματικήαμοιβή σε όποιους θα έφθαναν πρώ-τοι στην Ακρόπολη. Αποτέλεσμαήταν να μην υπάρχει συντεταγμένηπροέλαση αλλά ένας άτακτος αγώ-νας δρόμου.

Στο μεταξύ ο Κιουταχής είχεπληροφορηθεί όχι μόνο τον θάνατοτου Καραϊσκάκη αλλά και το σχέδιοτου Κόχραν. Ετσι, αντί οι Ελληνεςνα αιφνιδιάσουν τους Τούρκους,αιφνιδιάστηκαν αυτοί. Οι Τούρκοιτούς περίμεναν στον Ανάλατο, πε-ριοχή κοντά στον σημερινό ΑγιοΣώστη στη λεωφόρο Συγγρού. Οιπολιορκημένοι πάνω στην Ακρόπο-λη, βλέποντας τις κινήσεις των Τούρ-κων, προσπάθησαν με σινιάλα ναειδοποιήσουν αυτούς που έρχονταν,αλλά ούτε ο Μακρυγιάννης ούτεκανένας άλλος κατάλαβε τι ήθελαννα πουν. Νόμισαν ότι τους χαιρε-τούσαν και τους εμψύχωναν.

Τόση ορμή είχε η επίθεση τωνΤούρκων ώστε οι Ελληνες δεν πρό-λαβαν να γεμίσουν τα τουφέκιατους δεύτερη φορά. H μάχη συνε-χίστηκε με σπαθιά και με μαχαίρια,σώμα με σώμα, αλλά οι Τούρκοιήταν δέκα φορές περισσότεροι. ΟΚίτσος Τζαβέλλας με τις 7.000 άν-δρες και το ιππικό δεν πήρε διαταγήνα επέμβει. Ο Κόχραν και ο Τσωρτςδεν έλαβαν μέρος στη μάχη. Παρέ-μειναν κοντά στα πλοία, όπου καιεπιβιβάστηκαν από τους πρώτουςμετά την ήττα.

Σκοτώθηκαν πάνω από 1.000Ελληνες, ανάμεσά τους πολλοίοπλαρχηγοί, όπως ο Λάμπρος Βεΐ-κος, ο Ντούσας Μπότσαρης, ο Ιωάν-νης Νοταράς, ο Γεώργιος Τζαβέλλας,ο Κώστας Τζαβέλλας και άλλοι. Πε-ρισσότεροι από 200 συνελήφθησαναιχμάλωτοι. Οι υπόλοιποι γύρισανκακήν κακώς στα πλοία κυνηγημέ-νοι από το ιππικό του Κιουταχή.Τους αιχμαλώτους, εκτός από τονΣουλιώτη Γεώργιο Δράκο, για τονοποίο οι Τούρκοι είπαν ότι αυτο-κτόνησε, και τον Δημήτριο Καλ-λέργη, που του έκοψαν το ένα αφτίκαι μετά τον απελευθέρωσαν χάρηστα βαριά λύτρα που πλήρωσαν οιδικοί του, τους αποκεφάλισαν όλουςκαι τα δέρματα των κρανίων τουςτα έστειλαν ως τρόπαιο στον Σουλ-τάνο.

Τις επόμενες μέρες ο Κιουταχήςδιέλυσε και τον στρατό του Πειραιά.H Αττική ήταν πλέον δική του. Οιπολιορκημένοι στην Ακρόποληαναγκάστηκαν να συνθηκολογή-σουν. Οι Τούρκοι έμειναν στην Αθή-να ως την 1η Μαρτίου 1833.

Πηγή: «To Bήμα»

Page 24: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ24 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Με την ευκαιρία της επετείου της Εθνικής Ανεξαρτησίας της Ελλάδοςη σκέψη μας ανατρέχει στις οικογένειές μας στην πατρίδα

και στους ένδοξους προγόνους μας.Ταυτόχρονα προσευχόμαστε για την γενέτειρά μας

και ευχόμαστε να αποκτήσει ξανά την παλιά της αίγλη.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Page 25: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 25

H Υψηλή Πύλη όχι μόνο δεν δέχ-θηκε να υποχωρήσει στα δικαιώματατης Ελλάδας, αλλά κάλεσε στα όπλαεναντίον του άπιστου λαού, με απο-τέλεσμα η Ρωσία να της κηρύξειτον Απρίλιο 1828 τον πόλεμο πουαπειλούσε να ξεσπάσει εδώ και επτάχρόνια. Πόλεμος που αποδυνάμωσετη θέση των Οθωμανών και διευκό-λυνε τις περαιτέρω ενέργειες τωνδυνάμεων προς όφελος της Ελλάδας.Σε αυτό συνετέλεσε το γεγονός ότιτον Ιανουάριο του 1828 είχε φθάσειστην Ελλάδα ο νέος κυβερνήτηςΙωάννης Καποδίστριας και συγκρο-τήθηκε η πρώτη κυβέρνηση πουάξιζε να αποκαλείται έτσι.

Ηταν ιδιαίτερα κρίσιμες οι στιγμέςγια τη ρύθμιση του ελληνικού ζη-τήματος, ιδιαίτερα αφότου ο θάνατοςτου Τζορτζ Κάνινγκ (Αύγουστος1827) είχε συμβάλει στο να ατονήσειτο ενδιαφέρον της Αγγλίας. Τις δι-πλωματικές ενέργειες ανέλαβε ουπερέμπειρος Καποδίστριας και ερ-γάστηκε προς αυτή την κατεύθυνσημε άκρα επιμέλεια, έμπνευση καιαποτελεσματικότητα.

Πρωτίστως φρόντισε να ενισχύσειτην εξουσία του εξαιτίας των περι-στάσεων (η νέα πολιτειακή οργά-νωση του κράτους οριστικοποιήθηκεμε την Δ/ Εθνική Συνέλευση τουΑργους τον Ιούλιο του 1829) και ενσυνεχεία να ανασυγκροτήσει τιςένοπλες δυνάμεις της Επανάστασηςπαράλληλα με τα επιτεύγματά τουστους τομείς της εσωτερικής πολιτι-κής και κυρίως της παιδείας. Στατέλη Σεπτεμβρίου του 1828 ο Ιμ-πραήμ είχε αποχωρήσει αμαχητί

από την Πελοπόννησο βοηθούντωνκαι των ξένων δυνάμεων, ενώ η έγ-καιρη ανακατάληψη της ΣτερεάςΕλλάδας το 1828 και το 1829 είχεσκοπό να δημιουργήσει τετελεσμένογεγονός όταν επρόκειτο να κριθείαπό τις μεγάλες δυνάμεις το θέματων συνόρων της χώρας.

Το Πρωτόκολλο του Λονδίνουωστόσο, που υπογράφηκε στις 10-22 Μαρτίου του 1829, περιείχε τονόρο ότι η Ελλάδα θα τελούσε υπότην επικυριαρχία της Υψηλής Πύληςκαι καθοριζόταν ετήσιος φόρος προςτον σουλτάνο 1.500.000 γρόσια.Οριζόταν συνοριακή γραμμή στούψος Αμβρακικού - Παγασητικούκόλπου, ενώ προβλεπόταν επίσηςκληρονομικός ηγεμόνας της Ελλάδαςχριστιανός, ξένος προς τις βασιλικέςοικογένειες των τριών δυνάμεων,που θα εκλεγόταν «κατά συναίνεσιντων τριών Αυλών και της ΟθωμανικήςΠύλης».

H Υψηλή Πύλη αναγκάστηκε νααποδεχθεί τις αποφάσεις του Λον-δίνου όταν καταβλήθηκε οριστικάαπό τη Ρωσία. Ενώ στις 27 Ιουλίουτου 1829 απέρριπτε υπεροπτικά«την φιλικήν μεσιτείαν των ξένωνΑυλών» και δεν δεχόταν «μηδέ καιτην υποτελή αυτονομίαν των εν Πε-λοποννήσω Ελλήνων», ύστερα από18 ημέρες, όταν οι Ρώσοι είχανδιαβεί τον Αίμο και πλησίαζαν προςτην Αδριανούπολη, η οθωμανικήΠύλη έσπευσε να δηλώσει ότι «υπόαισθημάτων καλοκαγαθίας ορμωμέ-νη, συγκατατίθεται εις την Συνθήκηντου Λονδίνου και δέχεται τας προ-τάσεις των Πρεσβευτών αλλά υπό

όρους. Λίγες ημέρες αργότερα, στοστρατηγείο του ρώσου αρχιστρατή-γου στην Αδριανούπολη, οι εκπρό-σωποι της οθωμανικής Πύλης υπέ-γραψαν το κείμενο της Συνθήκηςτης Αδριανούπολης της 14ης Σε-πτεμβρίου του 1829 και αποδέχθη-καν με το άρθρο 10 της Συνθήκηςαυτής όχι αόριστα μόνο τη Συνθήκητης 6ης Ιουλίου του 1827 αλλά καιτο Πρωτόκολλο της 10-22 Μαρτίου1829, δηλαδή και τον καθορισμότης συνοριακής γραμμής Αμβρακικού- Παγασητικού κόλπου. Κατά τονμεγάλο άγγλο πολιτικό Γλάδστωνα,

Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου και η ανεξαρτησία της Ελλάδας

Just published!Beware the White Bull by Elissavet Garifalidou, an intriguing, suspensefulnovel set in time of Greek junta.

Available at Amazon.com.

Συνέχεια στη σελίδα 28

Page 26: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ26 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821JOHN LATSIS U.S.A., INC.

«... Οτι η τύχη μας έχει τους Ελληνες πάντοτε ολίγους. Οτι αρχή και τέλος,παλαιόθε και ως τώρα, όλα τα θεριά πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά».

Απόσπασμα από τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη

Ιωάννης Μακρυγιάννης

Page 27: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 27

Αυτόματη Ψησταριά

Η καλύτερη ψησταριά για το σπίτι ή την εκδρομή. Ψήστε ολόκληρα αρνιά,γουρουνόπουλα ή μία ντουζίνα κοτόπουλα.

• Χιλιάδες ικανοποιημένοι πελάτες την

προτείνουν.

• Heavy-Duty galvanized metal construction

rust resistant.

• Easy to secure lamb/pig on skewer with

smart spine hooks

• Πληρής εγγύηση

• Καλέστε στο (847) 439-9110

ΤΗΝ ΓΝΗΣΙΑ

με 31 χρόνια

αποδεδειγμένης

απόδοσης

Zήτω η Επέτειος της Εθνικής Παλιγγενεσίας

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821

Optimal Automatics, Inc.

120 Stanley Street • Elk Grove Village, IL 60007 / [email protected] • www.autodoner.com

Page 28: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

η Συνθήκη της Αδριανούπολης υπήρ-ξε “το διεθνές συμβόλαιο της πολι-τικής υπόστασης και αυτοτέλειαςτου ελληνικού κράτους».

H Συνθήκη της Αδριανούπολης,όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε τα-ραχή και δυσφορία στην αγγλικήκυβέρνηση δημιουργώντας αυξημένογόητρο της ρωσικής αυτοκρατορίαςστην Ελλάδα. Εξάλλου εμφανίστηκεστη σκέψη πολλών ως λύση του κε-νού από τη μελλοντική διάλυση της

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η ύπαρ-ξη ανεξάρτητου, ισχυρού ελληνικούκράτους. Προς τη λύση αυτή προ-σανατολίστηκε κατ’ εξοχήν ο υπουρ-γός Εξωτερικών της Αγγλίας, λόρδοςΑμπερντίν, που ξαναβρήκε τον, φλο-γερό πριν από 8 χρόνια, φιλελληνι-σμό του. Οι διαθέσεις και η κατά-σταση, όπως είχαν διαμορφωθεί τουςτελευταίους μήνες του 1829, έδει-χναν ότι είχαν ωριμάσει οι συνθήκεςγια τη διευθέτηση του ελληνικούζητήματος οριστικά. Και ο πρωθυ-πουργός της Αγγλίας Γουέλινγκτον

Το Πρωτόκολλο του Λονδίνουκαι η ανεξαρτησία της Ελλάδας

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ28 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Κυπριακή Ομοσπονδία Αμερικής8747 20th Ave., Brooklyn, NY 11214

Η Κυπριακή Ομοσπονδία γιορτάζειμε σύσσωμο τον Ελληνισμό

την εθνική επέτειο

Η θυσία των αγωνιστών τoυ ’21

εξακολουθεί να μας εμπνέει

και να μας καθοδηγεί

στον αγώνα μας για μια Κύπρο

Eνιαία, Aνεξάρτητηκαι Eθνικά Yπερήφανηa

b

της 25ης Μαρτίου 1821Ο μάρτυρας του αγώνα

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός

a b

Congresswoman

CAROLYNMALONEY

Wishes You and Your Family

A JoyousGreekIndependenceDay

Συνέχεια από τη σελίδα 25

Το άγαλμα του Κάνινγκ στην πλατεία που φέρει σήμερα το όνομά τουστην Αθήνα.

Page 29: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 29

Ιδρύθηκε το 1966

JAMAICA DAY SCHOOLΗμερήσιο Eλληνικό Σχολείo Αγίου Δημητρίου Τζαμέικα84-35 152nd Street, Jamaica Hills, NY 11432 • Τel.: (718) 526-2622 - Fax: (718) 526-1680

• Ενιαίο προνηπιακό πρόγραμμα• Προχωρημένο πρόγραμμα

για παιδιά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης • Προνηπιαγωγείο• Νηπιαγωγείο (Ολοήμερο)• Τάξεις: 1η έως 8η • Πρόγραμμα σπουδών βασισμένο

σε παιδαγωγικές αρχές• Πιστοποιημένοι καθηγητές (NYS)• Αριστο μαθησιακό περιβάλλον• Προετοιμασία για ακαδημαϊκές σπουδές• Αρτια εξοπλισμένο εργαστήριο

πληροφορικής, smart boards• Ολιγομελή τμήματα• Πρόγραμμα μαθημάτων στην

ελληνική γλώσσα τριών επιπέδων

* ΠΡΟΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

* Φιλικό και ασφαλές περιβάλλον

* Προσωπική συνεργασία με τους γονείς

μέσω Ιντερνετ (schoolnotes.com)

Καλούμε τους γονείς να χαρίσουν στα παιδιά τους την ευκαιρία της φοίτησης

σε ένα εκπαιδευτικό αμπελώνα για μια προετοιμασία ζωής

Για πληροφορίες

και Οpen

House dates

τηλεφωνήστε μας

ή επισκεφθείτε μας

Θα χαρούμε νασας γνωρίσουμε

Το Ημερήσιο Σχολείο του Αγίου Δημητρίου Τζαμέικα είναι ένα κoινοτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα με όλες τις βαθμίδεςμάθησης από Προνηπιαγωγείο έως και την 8η Τάξη. Με τις αρχές της ελληνορθοδόξου παράδοσης στοχεύει στημεταλαμπάδευση των αρετών και των παραδόσεων της φυλής μας στις μελλοντικές γενιές. Από το 1966 χιλιάδεςΕλληνοαμερικανών απόφοιτοι του σχολείου μας έχουν κατακτήσει σημαντικές θέσεις σε διάφορους τομείς τηςκοινωνίας μας.

Υπο την διεύθυνση του ανγνωρισμένου εκπαιδευτικού Dr. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΙΚΟΚΗ

ΔΩΡΕΑΝ UPKγια παιδιά που γεννήθηκαν το 2007

ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821Ας αφήσουμε το πνεύμα της επετείου να εισχωρήσει μέσα μας απαντώντας σε κάθε τιπου απειλεί να διαγράψει από τις μνήμες μας τις ρίζες μας και την εθνική μας ταυτότητα

International Meat Market36-12 30th Avenue, Astor ia, NY • Tel . : (718) 626-6656

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας είμαστε ανοικτά Δευτέρα-Σάββατο 8 π.μ.-7 μ.μ. - Κυριακές κλειστά

Ευχαριστούμε τους πελάτες μας για τη συνεχή τους υποστήριξη και εμπιστοσύνη

Για το πασχαλινό σας εορταστικό τραπέζι όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος προμηθευτείτε

φρεσκότατα αρνάκια, κατσικάκια γάλακτος και άνοιξης,

τα καλύτερα στην αγορά γουρουνόπουλα, κοκορέτσι,

λουκάνικα χωριάτικα, γαρδούμπες

και ότι χρειάζεστε για την μαγειρίτσα σας!

Οι ιδιοκτήτες

Γιάννης Κοσμίδηςκαι Γιάννης Στρατηγάκης

συμμετέχουν στον εορτασμό

της Εθνικής Παλιγγενεσίας και αναφωνούν

ΖΗΤΩ Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ

απότομα στράφηκε προς την προ-οπτική ίδρυσης ελληνικού κράτουςολωσδιόλου ανεξάρτητου.

Υστερα από διαβουλεύσεις επίπερίπου τρεις μήνες γύρω από τοπρόσωπο του “Ηγεμόνα της Ελλάδος”και αφού ο Γουέλινγκτον είχε απο-δεχθεί τον πρίγκιπα Λεοπόλδο τουΣαξ - Κοβούργου, εγκρίθηκε απότην αγγλική κυβέρνηση στις 11 Ια-νουαρίου 1830 σχέδιο πρωτοκόλλουγια τη ρύθμιση του ελληνικού ζη-τήματος. Στο μεταξύ ο Λεοπόλδοςείχε φροντίσει να εισηγηθεί, ύστερααπό αναφορές του Καποδίστρια, τησυμπερίληψη της Κρήτης στο ελλη-νικό κράτος και να δηλώσει ότι δενθα δεχόταν τον θρόνο αν δεν επι-δοκίμαζε ο ελληνικός λαός την εκλο-γή του, όροι οι οποίοι αγνοήθηκαν.

H Ελλάδα ανεξάρτητηΣτις 22 Ιανουαρίου - 3 Φεβρουα-

ρίου του 1830 η διάσκεψη του Λον-δίνου, ύστερα από αγγλική πρόταση,διακήρυξε την πολιτική ανεξαρτησίατης Ελλάδας με το άρθρο 1 τουΠρωτοκόλλου που υπογράφτηκε απότους πληρεξουσίους της Αγγλίας,της Γαλλίας και της Ρωσίας. Το άρθρο1 του Πρωτοκόλλου της 3ης Φε-βρουαρίου 1830 όριζε: «H Ελλάςθέλει σχηματίσει έν Κράτος ανεξάρ-τητον, και θέλει χαίρει όλα τα δίκαια,πολιτικά, διοικητικά και εμπορικά,τα προσπεφυκότα εις εντελή ανε-ξαρτησίαν».

H πανηγυρική αυτή διακήρυξητης πολιτικής ανεξαρτησίας της Ελ-λάδας συνιστούσε διπλωματική πρά-ξη ιδρυτική του ελληνικού κράτους.H διεθνής αναγνώριση του ελληνι-κού κράτους σήμαινε έναρξη τηςυπάρξεώς του από την άποψη τηςδιεθνούς κοινωνίας. H πρόοδος σχε-τικά με τους αντίστοιχους ορισμούςτου Πρωτοκόλλου της 10-22 Μαρ-τίου 1829 ήταν μεγάλη και είχεσπουδαιότητα κρίσιμη. Αντίθετα οιορισμοί του Πρωτοκόλλου εκείνουγια τα σύνορα του ελληνικού κρά-τους αθετούνταν μερικώς με ό,τιόριζε πολύ δυσμενέστερα για τηνΕλλάδα το άρθρο 2 του νέου Πρω-τοκόλλου.

H συνοριακή γραμμή του Πρω-τοκόλλου της 3ης Φεβρουαρίου κρα-τούσε έξω από το έδαφος της Ελλά-δας μεγάλο τμήμα της Στερεάς Ελ-λάδας. Ως αντάλλαγμα προς τηνΠύλη για την οδυνηρή θυσία τηςπλήρους ανεξαρτησίας του ελληνι-κού κράτους, έγινε περικοπή τηςνέας γραμμής στη Δυτική Ελλάδακαι ολόκληρη η περιοχή πέρα απότον Αχελώο επανήλθε στην εξουσίατου σουλτάνου. Οι διατάξεις τουΠρωτοκόλλου επίσης αποσκοπούσαννα ικανοποιηθεί η επιθυμία των άγ-γλων αποικιοκρατών για κατοχύρω-ση των Ιονίων νήσων από τον κίν-δυνο, τον απότοκο της κυριαρχίαςτων Ελλήνων στη γειτονική Ακαρ-νανία.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 τουΠρωτοκόλλου, «η ελληνική Κυβέρ-νησις θέλει είναι μοναρχική και κλη-ρονομική κατά τάξιν πρωτοτοκίας».

Το ίδιο άρθρο παρείχε στις τρειςδυνάμεις το δικαίωμα της εκλογήςτου προσώπου του βασιλέα της Ελ-λάδας χωρίς καθόλου να έχει ερω-τηθεί ο ελληνικός λαός.

H εκπλήρωση του αρχικά διακη-ρυγμένου σκοπού της επεμβάσεωςτων τριών συμμάχων στον ελληνο-τουρκικό αγώνα εξαίρεται και στο“Συμπέρασμα” του Πρωτοκόλλουόπου “αι τρεις Δυνάμεις συγχαίρουναλλήλας” για το “κλείσιμο” του ελ-ληνικού ζητήματος. Πράγματι, Αγ-γλία, Γαλλία και Ρωσία έβλεπαν σεαυτό το Πρωτόκολλο την οριστικήδιευθέτηση ενός ενοχλητικού ζητή-ματος. Οι Ελληνες, αντίθετα, έβλεπανσε αυτό την απαρχή του ελεύθερουπολιτικού βίου του έθνους. Το νέοκράτος, αν και περιείχε λιγότεροαπό το ένα τρίτο των ελλήνων κα-τοίκων της Οθωμανικής Αυτοκρα-τορίας την εποχή που ξέσπασε οΑγώνας, ωστόσο αναγνωριζόταν επί-σημα στη διεθνή κοινωνία. Ετσιπραγματοποιούνταν κρίσιμη καμπήτης ελληνικής Ιστορίας.

«...Ροζιασμένος, γέρος, γερακο-μύτης, πρόσωπο μελαμψό και ρυτι-δωμένο, με έκφραση σκληρή καιμάτια που σπίθιζαν ή θόλωναν...Εδινε την εντύπωση πως είχε ξεπη-δήσει από κάποια ρωγμή της πελο-ποννησιακής γης σα δαιμονικό πουξεπετάχτηκε, κι ελευθερωμένο πιαδεν το χωράει τίποτα...». H περι-γραφή του Αγγελου Σ. Βλάχου αιχ-μαλωτίζει τη μορφή του επιφανέ-στερου στρατιωτικού ηγέτη της ελ-ληνικής Επανάστασης, του Γέρουτου Μοριά, το όνομα του οποίουσυνδέθηκε με τις σημαντικότερεςφάσεις του Αγώνα στην Πελοπόν-νησο.

H ακτινοβολία και το κύρος τηςηγετικής του φυσιογνωμίας επισφρα-γίστηκαν με την άλωση της Τριπο-λιτσάς (1821) και την καταστροφήτης στρατιάς του Δράμαλη στα Δερ-βενάκια (1822), αλλά ο φατριασμόςκαι το παρασκήνιο του Αγώνα τονβρήκαν να ηγείται του «στρατιωτι-κού» κόμματος. Αποτέλεσμα της εμ-φύλιας σύγκρουσης ήταν η κράτησήτου στο Ναύπλιο (1824), για νααποφυλακιστεί από την ανάγκη αν-τιμετώπισης του Ιμπραήμ, να τουανατεθεί η αρχηγία των ελληνικώνδυνάμεων και ως το τέλος της Επα-νάστασης να παρενοχλεί τις δυνάμειςτου αιγύπτιου πασά διαδραματίζον-τας ρόλο στα πολιτικά πράγματα.Μπορεί να δέχθηκε την άφιξη τουΟθωνα με ενθουσιασμό, γρήγοραόμως διαφώνησε με τα μέτρα τηςαντιβασιλείας, συνελήφθη (1833),κλείστηκε σε αυστηρή απομόνωσηστο Ιτς Καλέ του Ναυπλίου και στις25 Μαΐου του 1834 καταδικάστηκεσε θάνατο για να αμνηστευθεί μετην ενηλικίωση του Οθωνα και νααναλάβει το αξίωμα του συμβούλουτης Επικρατείας. Τα τελευταία χρόνιατης ζωής του υπαγόρευσε στον Τερ-τσέτη τα Απομνημονεύματά του.

Πηγή: «Tο Βήμα»

Page 30: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

Η Ελλάδα μεγάλωνε και μίκραινεαναλόγως με τα συγκυριακά συμφέ-ροντα των τριών Μεγάλων Δυνάμε-ων.

Τέτοιες μέρες, τον Μάρτιο του1830, επιδίδονταν στις ελληνικές καιτις οθωμανικές αρχές το Πρωτόκολλοτου Λονδίνου. To περίφημο κείμενο,που έχει περάσει στην ιστορία μαςως η συνθήκη ανεξαρτησίας της Ελ-λάδας.

Το ιστορικό ντοκουμέντο, με τα11 άρθρα του, είχε υπογραφεί στις22 Ιανουαρίου (3 Φεβρουαρίου μετο νέο ημερολόγιο) από τις τρεις Με-γάλες Δυνάμεις της εποχής (Αγγλία,Γαλλία, Ρωσία) και διευθετούσε το«ελληνικό ζήτημα».

Ηταν το τέταρτο στη σειρά (είχανπροηγηθεί άλλα τρία Πρωτόκολλααπό το 1828 ) στο πλαίσιο της διαρ-κούς Διάσκεψης του Λονδίνου για τοανατολικό ζήτημα και συνιστούσεέναν συμβιβασμό μεταξύ των συμ-φερόντων των “προστάτιδων” δυνά-μεων. Προβλεπόταν η ίδρυση ανε-ξάρτητου ελληνικού κράτους κι όχιαυτόνομου, υπό την επικυριαρχίατου Σουλτάνου, όπως στο παρελθόν.

Πλην όμως, το νέο κράτος περιο-ριζόταν εδαφικά, αφού τα ελληνο-οθωμανικά σύνορα ορίζονταν προςΒορρά από τη γραμμή Αχελώου-Σπερ-χειού κι όχι από τη γραμμή Αμβρακι-κού-Παγασητικού, όπως είχε συμ-φωνηθεί πριν από ένα περίπου χρόνο(3ο Πρωτόκολλο του Μαρτίου 1829).Ετσι, δεν συμπεριλαμβάνονταν στοελληνικό κράτος μεγάλο τμήμα τηςΣτερεάς (Ακαρνανία και μέρος τηςΑιτωλίας).

Βρετανικές αντιρρήσειςΗ εδαφική συρρίκνωση, όπως επι-

σημαίνει το σύνολο των ιστορικών,οφειλόταν κυρίως στη βρετανική στά-ση. Το Λονδίνο, αφενός δεν επιθυ-μούσε ένα κράτος αυτόνομο, που θαμπορούσε να εύκολα να γίνει «ρωσικόόργανο». Αφετέρου θεωρούσε ότι τασυμφέροντά του στα Ιόνια Νησιάπου κατείχε τότε θα δοκιμάζονταν,αν οι απέναντι ακτές της Στερεάςανήκαν στο ελληνικό κράτος.

Ετσι κι αλλιώς, είτε ανεξάρτητοείτε αυτόνομο, το υπό ίδρυση ελλη-νικό κράτος η Μεγάλη Βρετανία ήθε-λε, σε πρώτη φάση, να περιλαμβάνειμόνο την Πελοπόννησο και τις Κυ-κλάδες.

Τυπικά, ο περιορισμός των συνό-ρων δικαιολογούνταν από τους αντι-προσώπους των τριών Δυνάμεων μετο επιχείρημα ότι θα έπρεπε να δοθείαντάλλαγμα στην Οθωμανική Αυτο-κρατορία για να υποχωρήσει, ώστενα αναγνωρισθεί στην Ελλάδα πολι-τική ανεξαρτησία.

Λίγες μέρες μετά την κοινοποίησητου Πρωτοκόλλου στον Σουλτάνο οιοθωμανικές αρχές απάντησαν στους

πρεσβευτές των τριών ΠροστάτιδωνΔυνάμεων ότι αποδέχονται τις σχε-τικές αποφάσεις. Ετσι, αναγνώρισαντην πολιτική ανεξαρτησία της Ελλά-δας.

Διαφορετικές ήταν οι εξελίξειςστην Ελλάδα. Το Πρωτόκολλο κοι-νοποιήθηκε στην κυβέρνηση, δηλαδήστον Καποδίστρια, μαζί με διακοί-νωση. Σύμφωνα με αυτήν έπρεπεαμέσως οι ελληνικές στρατιωτικέςδυνάμεις να αποχωρήσουν απ όλατα μέρη τα οποία δεν συμπεριλαμ-βάνονταν στα νέα σύνορα. Ο Καπο-δίστριας αποδέχτηκε το Πρωτόκολλο,αλλά θα αρχίσει έναν συστηματικόκαι ανένδοτο αγώνα για τη διεύρυνσητων συνόρων. Σε αυτόν θα φανείόλη η διπλωματική ευστροφία του.Δεκατρείς μέρες πριν δολοφονηθεί,θα προλάβει να δει την πολιτική τουνα αποδίδει καρπούς.

Χάρισμα ή κατάκτηση;«Η συμβολή των Μεγάλων Δυνά-

μεων στη δημιουργία του ελεύθερουελληνικού κράτους είναι δεδομένη...Η Επανάσταση όμως είχε γίνει πρό-βλημα ευρωπαϊκό. Δεν νομίζω ότιμπορούμε να μιλάμε μονοσήμανταγια μια ελευθερία που χαρίστηκεαπό τις Μεγάλες Δυνάμεις στους επα-ναστατημένους Ελληνες, ούτε ότι οιΕλληνες κέρδισαν από μόνοι τουςεκείνη τη στιγμή την ελευθερία τουςή ότι δεν μπορούσαν να την κερδί-σουν...».

Ερήμην των ΕλλήνωνΤα πρωτόκολλα και οι συνθήκες

από το 1827 μέχρι το 1832 είναι μο-νομερείς αποφάσεις, που ελήφθησαναπό τις μεγάλες δυνάμεις χωρίς τησυμμετοχή των Ελλήνων... Αντανα-κλούν πολύ περισσότερο τους αντα-γωνισμούς των μεγάλων δυνάμεωνκαι την προσπάθεια να βρεθεί κάποιοςσυμβιβαστικός δρόμος ανάμεσα στααντιμαχόμενα συμφέροντά τους, παράένα πνεύμα δικαιοσύνης ή, τουλάχι-στον, τη φροντίδα για μια βιώσιμηλύση της ελληνοτουρκικής διαφοράςπου θα έπαιρνε υπόψη στοιχειώδησυμφέροντα των λαών.

Ο καθοριστικός παράγοντας«Η νέα χώρα που προέκυψε από

τον δεκαετή αγώνα των Ελλήνωνήταν προϊόν της διεθνούς διπλωματίαςτης εποχής και είχε τα χαρακτηριστικάπου επέβαλε το διεθνές σύστημαασφαλείας, όπως όριζαν και αξιολο-γούσαν το σύστημα αυτό οι μεγάλεςδυνάμεις της Ευρώπης που συνιστού-σαν από το Συνέδριο της Βιέννης(1815) και επί έναν σχεδόν αιώνατην Ευρωπαϊκή Συναυλία. Ηταν όσοανεξάρτητη επέτρεπε η περιορισμένηισχύς της σε σχέση με τον πρώην κυ-ρίαρχο των εδαφών της και με τιςμεγάλες δυνάμεις που ρύθμιζαν τιςδιμερείς σχέσεις».

(Θ. Βερέμης - Γ. Κολιόπουλος)

Η πρώτη επέκταση των ελληνικών συνόρων

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ30 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

PAN-MACEDONIAN ASSOCIATION, Inc.Παμμακεδονική Ενωση

U.S.A.

149-14 14th Ave., Whitestone, NY 11357-1730, U.S.A.Tel. 718-747-0488 ~ Fax 718-747-0489 ~ www.macedonia.info

Bραβείον Ακαδημίας ΑθηνώνAcademy of Athens Award

Honorary PresidentArchibishop Demetrios

«ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1947»“SERVING MACEDONIA AND HELLENISM SINCE 1947”

Αντώνης Παπαδόπουλος • Υπατος ΠρόεδροςΔρ. Παναγιώτης Μπαλτατζής • Υπατος ΑντιπρόεδροςΔημήτρης Χατζής • Υπατος ΓραμματεύςΚώστας Χατζηστεφανίδης • Υπατος Ταμίας

Θεόδωρος Βασσιλάκης • Υπατος Νομικός ΣύμβουλοςΔημήτριος Ιωαννίδης • Υπατος Νομικός ΣύμβουλοςΣτάθης Πηλίδης • Πρόεδρος Νεολαίας

Οι Κυβερνήτες, οι πρώην Υπατοι Πρόεδροι, ο κ. Δημήτριος Μποζιρικίδης πρόεδρος του Κέντρου ΜακεδονικώνΣπουδών, ο κ. Πάνος Σπηλιάκος πρόεδρος και ο κ. Αθανάσιος Βουλγαρόπουλος γραμματέας του Διεθνούς Ιδρύματος,Μεγάλου Αλεξάνδρου ο κ. Παναγιώτης Ξενόπουλος πρόεδρος του Ιδρύματος Αρχηγίας 10 και όλα τα Μέλη-Σωματεία

Γαλουχημένοι στις παρακαταθήκες του ’21 και εμπνευσμένοι

από το αιώνιο πνεύμα του, αυτό της λευτεριάς,

της πατρίδας και της θρησκείας, παραμένουμε ορθοί και Μακεδνοί

στις επάλξεις, για την περιφρούρηση της ιστορικής αλήθειας της

Μακεδονίας μας και των ιερών και οσίων της μητέρας Ελλάδος

ΖΗΤΩ η 25η Μαρτίου 1821

Η 25η Μαρτίου 1821είναι το σύμβολο της Υπέρτατης Θυσίας

για Εθνική ανεξαρτησία και Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια.

Εμείς οι απόγονοιτων γενναίων εκείνων ανδρών και γυναικών,

που αψήφισαν ζωή και πλούτο, ας διδαχθούμε από τη θυσία τους

ώστε να κάνουμε και πάλι μεγάλο το Ελληνικό Εθνος.

ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Οικογένειες Γεωργίου και Πίτερ Φακίρη

Page 31: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 31

Γιώργος και Ιωσήφ Ισαακίδηςσας προσφέρουν άμεση και ποιοτική εξυπητέτηση

Οι φαρμακοποιοί

Εχετε απορίες σχετικά με τη φαρμακευτική ασφάλιση Μedicare;

Ρωτήστε το φαρμακοποιό που φροντίζει για εσάς και την οικογένειά σας εδώ και 100 χρόνια

Ευχαριστούμε τους πελάτες μας για τη συνεχή τους υποστήριξη

WR

• 24 ώρες εξυπηρέτηση • Δωρεάν παραλαβή/διανομή συνταγών/φαρμάκων • Μέτρηση πίεσης • Συνταγές εντός 10 λεπτών• Σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλεργίες

που προκαλούνται απο τα φάρμακα • Τμήμα καλλυντικών ειδών • Ασφαλιστικά προγράμματα• Τμήμα υγιεινής διατροφής• Μιλάμε Ελληνικά Ζήτω το Εθνος

Ζήτω η Ελλάς

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821

HARPELL PHARMACIESHARPELL CHEMISTS

12-65 150 STREETWHITESTONE, NY 11357

TEL.: (718) 767-7868FAX: (718) 767.5600

HARPELL’S DITMARSPHARMACY

33-08 DITMARS BLVDΑSTORIA, NY 11105TEL.: (718) 278.5454FAX: (718) 626.2042

Είμαστε αρκετά μεγάλο φαρμακείο με εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να μπορούμε να καλύψουμε κάθε φαρμακευτική ανάγκη σας αλλά και τόσο μικρό ώστε να σας γνωρίζουμε και να νοιαζόμαστε για εσάς σε προσωπικό επίπεδο!

34-01 30th Avenue, Astoria, NY 11103

(718) 721-7217 www.ovelia-ny.com

“Fit For The gods” Daily News

Σας περιμένουμε να σας μυήσουμε στις καινούριες

τάσεις και γεύσεις της μοντέρνας

ελληνικής κουζίνας σε ένα minimal φωτεινό χώρο.

Με το φαγητό σας απολαύστε μουσική από DJ

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ

ΡΕΜΠΕΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η αίθουσα διατίθεται

για κοινωνικές

εκδηλώσεις.

Catering available.

Είμαστε ανοικτά καθημερινά

για μεσημεριανό καιβραδυνό.

ΖΗΤΩ H 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

1821

ΖΗΤΩΗ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΖΗΤΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ!

www.aristonflorist.com

Η Διεύθυνση και το Προσωπικό

ARISTON FLORIST• 425 Lexinghton Ave., New York, NY 10011

• 110 West 17th Street, New York, NY 10017

Tηλ: (212) 929-4226 •Fax: (212) 242-5479

Toll Free: 800-422-2747

a b

Από τα σχέδια έως την τελική ρύθμιση

1. ΙΣΘΜΟΣ: Με το δεύτερο Πρω-τόκολλο του Λονδίνου (Νοέμβριος1828) η Ελλάδα εκτείνεται μέχρι τονΙσθμό. Περιλαμβάνονται στα σύνοράτης «η Πελοπόννησος, αι παρακεί-μεναι νήσοι και αι κοινώς καλούμεναιΚυκλάδες». Προορίζεται να είναι αυ-τόνομη υπό την επικυριαρχία τουΣουλτάνου.

2. ΒΟΛΟΣ-ΑΡΤΑ: Το τρίτο Πρω-τόκολλο του Λονδίνου (Μάρτιος1829) προβλέπει τα ελληνο-οθωμα-νικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακι-κού-Παγασητικού. Περιλαμβάνουντη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια καιτις Κυκλάδες. Το νέο κράτος προβλέ-πεται να βρίσκεται υπό την επικυ-ριαρχία του Σουλτάνου.

3. ΑΧΕΛΩΟΣ-ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ: Με τοτέταρτο Πρωτόκολλο του Λονδίνου(Φεβρουάριος 1830) τα σύνορα ορί-ζονται από τη γραμμή των ποταμώνΑχελώου (Ασπροπόταμου) και Σπερ-χειού. Περιλαμβάνεται η «Νήσος Εύ-βοια ολόκληρος, αι Δαιμονόνησοι(Σποράδες), η νήσος Σκύρος και αινήσοι αι εγνωσμέναι το αρχαίον υπότο όνομα Κυκλάδες, συμπεριλαμβα-νομένης και της νήσου Αμοργού».

4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ: Με το πέμπτο Πρω-τόκολλο του Λονδίνου (Σεπτέμβριος1831) αίρονται οι εδαφικοί περιορι-σμοί του προηγούμενου Πρωτοκόλ-λου. Αποφασίζεται η «βελτίωση τωνορίων της Ελλάδας διά διαπραγμα-

τεύσεων με την Οθωμανικήν Πύ-λην».

5. ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ:Μετά εξάμηνες διαπραγματεύσειςυπογράφτηκε ο Διακανονισμός τηςΚωνσταντινουπόλεως (Ιούλιος 1832).Η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπο-γράφει μαζί με τις τρεις Δυνάμειςαποδεχόμενη τα ελληνο-οθωμανικάσύνορα στη γραμμή Αμβρακικού-Πα-γασητικού.

6. Η ΛΑΜΙΑ: Με το έκτο και τε-λευταίο Πρωτόκολλο του Λονδίνου(Αύγουστος 1832) η αμφισβητούμενημέχρι τότε από την Πύλη περιοχήτης Λαμίας (Ζητούνι) επιδικάζεταιστην Ελλάδα. Διακήρυξη των αντι-προσώπων των Μεγάλων Δυνάμεωνγια την “αποπεράτωση” του ελληνικούζητήματος.

7. ΕΚΤΑΣΗ-ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Επι-τροπή οροθετών από εκπροσώπουςτων τριών Δυνάμεων, της Ελλάδαςκαι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας(Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 1832) χα-ράσσει τα τελικά σύνορα. Η συνο-ριακή γραμμή αναγνωρίζεται απόΟθωμανούς (Δεκέμβριος 1832) καιΕλληνες (Φεβρουάριος 1833). Το τε-λευταίο γίνεται αμέσως μετά τηνέλευση του Οθωνα και την ανακοί-νωση για την κατάληψη Αττικής,Φθιώτιδας και Εύβοιας. Η ανεξάρτητηΕλλάδα έχει έκταση 47.516 τετρα-γωνικά χιλιόμετρα και 750.000 κα-τοίκους.

Πηγή: «Eθνος»

Page 32: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

Μετά την άτυχη έκβαση της μάχηςστην Αλαμάνα, στις 23 Απριλίου1821, οι Eλληνες υποχώρησαν μπρο-στά στον τεράστιο όγκο των Τουρ-καλβανών και «φοβισμένοι σκόρπι-σαν στους λόγκους» όπως λέει οποιητής.

Οι επαναστάτες με την απώλειακαι τη μαρτυρική θυσία του αρχηγούτους, Θανάση Διάκου, βρίσκοντανσε δύσκολη θέση. Ο Δυοβουνιώτηςκαι ο Πανουργιάς με τους άντρεςτους συγκεντρώθηκαν στο στενό τηςΓραβιάς, που σχηματίζεται από τονΠαρνασσό και την Γκιώνα, σαν έμα-θαν ότι οι Τούρκοι θα περνούσαναπό κει για τα Σάλωνα-Αμφισσα - κιαπό τη Σκάλα -σημερινή Ιτέα- θαδιαπεραιώνονταν με καράβια στονΜοριά. Από κατασκόπους έμαθανπως ο Ομέρ Βρυώνης θα καθάριζετο πέρασμα για τα Σάλωνα, ενώ οΚιοσέ Μεχμέτ (Σπανο-Μεμέτης), θαέμενε στη Λοκρίδα για λίγο για ναφυλάξει τις πλάτες του Βρυώνη. Ετσιαποφάσισαν να χτυπήσουν την κο-λόνα του Ομέρ Βρυώνη που θα πή-γαινε στα Σάλωνα.

Διάλεξαν το στενό της Γραβιάςγιατί από εκεί περνά ο μοναδικόςδρόμος για τα Σάλωνα. Η Γραβιάτότε δεν ήταν χτισμένη. Υπήρχε μο-νάχα ένα χάνι για να διανυκτερεύουνοι στρατοκόποι και οι αγωγιάτεςπου πήγαιναν για τα Σάλωνα, ή απότα Σάλωνα για Υπάτη - Πατρατζίκιτότε. Το χάνι ήταν χτισμένο με πλίθεςκαι είχε γύρω μια μεγάλη μάντρα.Το μεγαλύτερο μέρος ήταν ισόγειοκαι μόνο από τη μια μεριά είχε δεύ-τερο όροφο. Είχε δυο αυλόπορτες,η μια έβλεπε κατά τη ρεματιά και η

άλλη κατά τη δημοσιά. Υπήρχανακόμα δυο ξωκλήσια, του Αι Θανάσηκοντά στο Χάνι και πιο πέρα του ΑιΔημήτρη και μερικές καλύβες πουείχαν οι κάτοικοι της Βάριανης (κον-τινό χωριό), για να μένουν τον καιρόπου καλλιεργούσαν τα χτήματά τους.

Εκεί τους αντάμωσε ο ΟδυσσέαςΑνδρούτσος στις 3 Μαΐου ερχόμενοςαπό τον Βάλτο που είχε πάει να ξε-σηκώσει τον Βαρνακιώτη, τον Τσόγκακαι τον Ισκο. Σαν ξεπάστρεψε στηγέφυρα της Τατάρνας τον Χασάνμπέη με εξήντα Αρβανίτες, έφτασεστη Γραβιά.Ο ερχομός του Ανδρού-τσου εμψύχωσε τους συναγμένουςστη Γραβιά. Εδωσε όμως και κουράγιοστη γύρω περιοχή. «Σαν από ΘείαΠρόνοια» ήταν ο ερχομός του γρά-φουν οι Σαλωνίτες στους Υδραίουςκαι τους Σπετσιώτες.

Ο Ανδρούτσος, μόλις έφτασε στηΓραβιά, δεν κάθησε ήσυχος αλλάδραστηριοποιήθηκε από την πρώτημέρα. Εγραψε στο παλιό του παλικάρικαι πρωτοπαλίκαρο του Θανάση Διά-κου, τον Βασίλη Μπούσγο, που ήταντώρα αρχηγός του σώματος της Λι-βαδειάς. Του έλεγε τα εξής: “Eυθύςως λάβης το παρόν να μάσης τουςσυντρόφους όσους κι αν είναι, έναςνα μη λειψει και αύριον αυγή κίνακι έλα εδώ ν’ ανταμωθούμε”. Συγ-χρόνως ειδοποίησε παντού γύρω γιαμπαρουτόβολα. Εγραψε επίσης στουςΑρβανίτες που βρίσκονταν στο Ζη-τούνι -Λαμία- και τους έλεγε ότιέπρεπε να φύγουν για να μη χαλα-στούν. Τους έδινε, μάλιστα, προθε-σμία τρεις μέρες. Δεν κατάφερε όμωςτίποτε, γιατί ο τουρκικός στρατόςξεκίνησε.

H μάχη στο Χάνι της Γραβιάς

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 - ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201132 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821a

b

Floralies, Inc.122 East 55th Street, New York, NY 10022Tel.: (212) 755-3990Fax: (212) 371-8293

e-mail: [email protected]: http://www.floraliesinc.com

Ζήτω η 25 Μαρτίου 1821Ζήτω η Ελλάς

Aνθη για όλες

τις περιπτώσεις

GREEK CORNER

RESTAURANT

We are Proud to Serve the Best Food in the Area

ALL TRADITIONAL GREEK COOKING AND BAKING DONE ON PREMISESMEDITERRANEAN CUISINE, FEATURING GYROS,

SPANAKOPITA, TIROPITA, SOUVLAKI, FALAFEL & MUCH MOREWE DELIVER • ALL MAJOR CARDS ACCEPTED

CORPORATE ACCOUNTS ARE WELCOMED

NEW LOCATION: 165 VOICE ROAD, CARLE PLACE, NY 11514 (NEXT DOOR TO Q-ZAR)(516) 280-2778 • FAX: (516) 280-2779

281 FRANKLIN AVE., FRANKLIN SQUARE N.Y. 11010(516) 326-0300, (516) 673-4225 • FAX: (516) 326-2733

OPEN 7 DAYS A WEEK

ZHΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Page 33: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 33

Ο ξυλογλύπτης της βυζαντινής

εκκλησιαστικής τέχνης

κ. Κώστας Πυλαρινόςδηλώνει

την υπερηφάνειά τουγια την Επανάσταση του 1821

κλίνει το γόνυ του στο μεγαλείο

των Ηρώων αγωνιστώνκαι αναφωνεί

Ζήτω το Εθνος!

BYZANTIUM COMPANY, Inc.37-20 Astoria Blvd., Astoria, NY 11103

(718) 932-2960

Congresswoman

NITALOWEY

wishing Greeks everywhere

Happy and JoyousIndependence Day!W

RΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821!

Τιμούμε τους Ηρωες του ’21!

Apollo Travel8600 West Chester Pike, Suite 309, Upper Darby, PA 19082

Tel: 610-924-0555

a b

31-14 Broadway, Astoria, NY 11106 (718) 204-8968 • (718) 204-8964

www.bahariestiatorio.com

Ευχαριστούμε τους πελάτες μας για τη συνεχή τους υποστήριξη και εμπιστοσύνη

πρώην STAMATIS RESTAURANT υπό την ίδια διεύθυνση

Σας προσκαλούμετην

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥνα γιορτάσουμε

με τα γνωστά σε όλους σπιτικά Ελληνικά φαγητά μας

που μας καθιέρωσαν

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

Ανοικτάκαθημερινά για μεσημεριανόκαι βραδινό

Η αίθουσα διατίθεται για όλες τις εκδηλώσεις

Catering για όλες τις

κοινωνικές σας ανάγκες

Την είδηση την έφερε ο ΗλίαςΜανανάς από τη Βάριανη. Τώρα τομυαλό του δούλευε ασταμάτητα πούκαι πώς θα μπορούσε να χτυπήσειτη μεγάλη δύναμη του εχθρού. ΟΔυοβουνιώτης και ο Πανουργιάς πί-στευαν πως το καλύτερο μέρος ναταμπουρωθούν ήταν το γεφύρι τηςΧαϊνίτσας -ποτάμι της Γραβιάς- απ’το οποίο θα περνούσε ο τουρκικόςστρατός. Του Ανδρούτσου όμως δεντου άρεσε, γιατί ούτε ταμπούριαείχε δυνατά, ούτε θα μπορούσαν νακρατήσουν τις θέσεις όταν τους έκανεεπίθεση το ιππικό.

Στις 7 Μαΐου 1821, ο στρατόςτου Ομέρ Βρυώνη βρισκόταν στιςΘερμοπύλες βαδίζοντας για τη Γρα-βιά. Αποτελούνταν από εφτά μεοχτώ χιλιάδες πεζούς και χίλιουςκαβαλάρηδες. Οι μισοί καβαλάρηδεςήταν Γκέκηδες με αρχηγό τον ΤελεχάΦέζον και οι άλλοι μισοί Τσάμηδες

με αρχηγό τον Μουσταφά μπέη Κα-φεζέζη. Η είδηση έφτασε στους επα-ναστάτες τα ξημερώματα της Κυρια-κής.Οι καπεταναίοι, σαν το ‘μαθαν,μαζεύτηκαν σε συμβούλιο για νακαθορίσουν πού θα χτυπήσουν τουςΤούρκους.Συνάχτηκαν κάτω από μιαμεγάλη βελανιδιά που βρισκότανέξω απ’ το χάνι. Η πρόταση για τογεφύρι της Χαϊνίτσας απορρίφθηκεαπό τους υπόλοιπους καπεταναίους.Συζητούσαν τότε να πιάσουν τιςγύρω πλαγιές βάζοντας στη μέσητον εχθρό που θα περνούσε απόκει.

Ο Ανδρούτσος, καθισμένος κι αυ-τός με τους άλλους κάτω απ’ τη βε-λανιδιά, παρακολουθούσε αμίλητος,τάχα αδιάφορος, καπνίζοντας τοτσιμπούκι του. Το βλέμμα του ήτανκαρφωμένο μπροστά. Μέσα στο μυα-

Συνέχεια στη σελίδα 34

Page 34: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ34 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Βραβεύεται με το ΠρώτοZagat Extraordinary Αward

συνεχώς από το 2004 έως το 2011

AGORA PLAZA23-18 31ST STREET • ASTORIA, NY 11105

Tel.: 718-728-8484 • Fax: 718-728-0066www.artopolis.net • e-mail:[email protected]

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Για κάθε περίπτωση.Showers, γάμοι, αρραβώνεςsweet sixteen, επέτειοι, κ.λπ.

All baking done on premises.

Καταΐφι, μπακλαβάς, κουραμπιέδες,

μελομακάρονα, κουλουράκια,

γλυκά κουταλιού,

cakes και τούρτες που ξεχωρίζουν

στη γεύση και στην εμφάνιση

a b

Το ζαχαροπλαστείο με

τις πιο γλυκές Ελληνικές γεύσεις.

Πρώτο στην γεύση, πρώτο στην ποιότητα.

Οι σπανακόπιτες και οι τυρόπιτες είναι

φτιαγμένες με το χειροποίητο φύλλο μας.

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821 Ζήτω το ΕθνοςΖήτω η Ελλας

ΤΩΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ TA BΡABEYMENA

ΚΟΥΦΕΤΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η τέλεια επιλογή για το γάμο σας

και όπου αλλού αρμόζει.

a b

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ»

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ43-15 196 Street, Flushing, N.Y. 11358 / (718) 357-5583

Αθηνά Κρομμύδα, Διευθύντρια Μαρία Τζάλλα, Υποδιευθύντρια

Mε ευλάβεια πανηγυρίζομε την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

και με πηγαία χαρά και υπερηφάνεια γιορτάζομετην επέτειο της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας.

Υποκλινόμεθα στην υπεροχή και το μεγαλείοτων Ηρώων του ́ 21.

Ας γίνει η θυσία τους ο φάρος που θα μας οδηγεί.

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821Ζήτω η Ελλάς

Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος, Πρωτοπρεσβύτερος Παύλος Παλαιστίδης,

οι Ιερείς, το Κοινοτικό Συμβούλιο, η Σχολική Επιτροπή, οι δάσκαλοι,

ο Σύλλογος Γονέων και Δασκάλων, οι γονείς και οι μαθητές

του Ημερήσιου Ελληνοαμερικανικού Σχολείου «Βασίλειος Σπυρόπουλος»

λό του δούλευε το παράτολμο σχέδιοπου είχε συλλάβει. Το πλιθόχτιστοαυτό χάνι που έβλεπε μπροστά του,λογάριαζε να το κάνει φοβερό κά-στρο που οι Τούρκοι θα ‘σπαζαν ταμούτρα τους. Ενώ οι άλλοι συζη-τούσαν πού θα πιάσει ο καθένας,τους έκοψε απότομα και κοιτάζονταςπρος τους Δυοβουνιώτη και Πανουρ-γιά, τους λέει απότομα: Εδώ θα πο-λεμήσουμε μα πρέπει ένας από μαςνα κλειστεί μέσα σε τούτη τη μάντρα.Και τους δείχνει το χάνι.

Τα λόγια του ακολούθησε γενικήβουβαμάρα. Ολα τα παλικάρια ρί-χνουν απάνω του το βλέμμα τουςεξεταστικά. Τι είναι αυτά που τουςλέει! Να κλειστούν μέσα σε μια πλι-θόχτιστη μάντρα; Μα, με τα χέριανα έπεφταν απάνω της εννιά χιλιάδεςΤούρκοι θα την έκαναν σκόνη. Ισωςσε πολλούς να πέρασε προς στιγμήνη ιδέα ότι ο Οδυσσέας τρελάθηκε ήήθελε ν’ αυτοκτονήσει.

Οι γεροαρματολοί δεν αντέκρου-

σαν την πρόταση, αλλά, για να μηθεωρηθούν κιοτήδες, δικαιολογή-θηκαν τάχα ότι τους έλειπαν ταχρειαζούμενα πολεμοφόδια. Μετάτη σιωπηλή αυτή άρνηση, ο Ανδρού-τσος πετάγεται όρθιος και φωνάζειοργισμένος:

- Ορέ, δε βρίσκονται μέσα εδώεκατό παλικάρια ν’ ακριβοπληρώ-σουμε το αίμα μας; Δεν απόσωσετον λόγο του και μέσα απ’ τους συ-ναγμένους ακούστηκε μια βροντερήφωνή.

- Εγώ, καπετάνιε.Ενα σεμνό παλικάρι βρέθηκε πλάι

του. Ηταν ο Θανάσης Σεφέρης. Μεμιας ύστερα από τη φωνή του Σεφέρηακούστηκαν σαν ηχώ και οι φωνέςάλλων παλικαριών.

- «Και εγώ, κι εγώ, κι εγώ...».Ο Οδυσσέας, δίνοντας το αριστε-

ρό του χέρι στον Σεφέρη και γυρί-ζοντας στους συναγμένους, τους φω-νάζει:

- Ε, παιδιά, όποιος θέλει να ‘ρθειμαζί μου να πιαστεί στο χορό. Βγάζειτότε απ’ το σελάχι του το μαντίλι,

H μάχη στο Χάνι της Γραβιάς

Συνέχεια από τη σελίδα 33

Page 35: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 35

MYTHOS RESTAURANT2 Waterview Road, West Chester, PA 19382

Tel.: (484) 887-0513

ΖΗΤΩ Η 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΖΗΤΩ ΟΙ ΗΡΩΕΣ Τ0Υ 1821

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ

MYTHOS RESTAURANT ενα κόσμημα στο Δυτικό Chester

Now Open & Waiting to Bring THE “GREEK” OUT OF YOUΕγγύησή μας η ποιότητα, η φρεσκάδα και η νοστιμιά των φαγητών μας που απλά λιώνouv στο στόμα σας.

Τα ψάρια μας ολόφρεσκα διαλεγμένα καθε πρωί απο τον ίδιο τον ιδιοκτήτη,

σας φέρνουν πίσω στα σμαραγδένια ελληνικά νησιά μας.

Ανοιχτα καθημερινά εκτος Δευτέρας απο 11 π.μ. – 10μ.μ. και Παρασκευή και Σάββατο 11π.μ. – 11μ.μ.

Αριστη εξυπηρέτηση • Οικογενειακό περιββάλον Catering available for all social events

NIKO CONTRACTING CO.ΝΙΚΟΣ ΛΑΡΔΑΣ

3434 Parkview Avenue, Pittsburgh, Pa 15213 Tel.: (412) 687-1517 • Fax: (412) 687-7969

Κρυφά σχολειά και ματωμένα ράσα,γκρεμίσανε τη βάρβαρη σκλαβιά,

ανέβηκες Ελλάδα πάνου απ’ τ’ άστρανα κράξεις: «Χαίρε, ω χαίρε Λευτεριά!»

Ψηλά κι ολόρθη πάλεψες στη μπόρατο σύμβολο να μείνεις των Λαών,Ιδέα, Φως, τραγουδισμένη χώρα,

μητέρα των Ολύμπιων Θεών.Δ. Κατσίνη

ΖΗΤΩΗ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821!

Τιμή και δόξαστους ήρωες μας

που ανέστησαν το έθνος.

Σπύρος, Μαρία Δήμα και παιδιά

Williston Town House Diner

112 Hillside Ave, Williston Park, NY 11596

516-746-2539

το ανεμίζει με το δεξί του χέρι καισέρνει το χορό τραγουδώντας:

«Κάτου στου βάλτου τα χωριάστα πέντε βιλαέτια...».

Eνας ένας τα παλικάρια με τηθέλησή τους άρχισαν να πιάνονταιστο χορό. Ο Γοβγίνας, ο Γκούρας, οΜαμούρης και πολλοί άλλοι. Οιπέντε έγιναν δέκα, είκοσι, σαράντα,και σε λίγο ξεπέρασαν τους εκατό.

Ο ενθουσιασμός ήταν απερίγρα-πτος. Οι φωνές και τα σφυρίγματααντιβούιζαν στο φαράγγι της Γραβιάς.Ο Ανδρούτσος κατάφερε ν’ ανάψειφωτιά στα στήθια των πριν από λίγοκιοτεμένων παλικαριών. Χορεύονταςμπροστά, φέρνει μια δυο γύρες τηβελανιδιά και σαν υπολογίζει πωςείναι αρκετοί αυτοί που τον ακο-λουθούν, συνεχίζει χορεύοντας κατάτον μαντρότοιχο του χανιού. Στέκεταιπλάι στην αυλόπορτα μέσα στη μάν-τρα, και μετράει όσους μπαίνουν.

Σε κάποια στιγμή φωνάζει:- Σταματήστε δε χρειάζονται πε-

ρισσότεροι. Μέτρησε εκατόν δέκατέσσερις και τρεις ο χανιτζής με ταδυο παιδιά του εκατόν δέκα εφτάκι αυτός εκατόν δέκα οχτώ. Ο χώροςείναι περιορισμένος. Εκατόν δέκαοχτώ καριοφίλια τού είναι αρκετά.Πολλοί που έμειναν απ’ έξω φωνά-ζουν και διαμαρτύρονται. Την ώρααυτή με τις φωνές ένας λαγός πετά-χτηκε από ένα θάμνο. Ο Ανδρούτσοςτους φωνάζει να μην τον πυροβο-λήσει κανείς. Τρέχει και πιάνει τονλαγό ζωντανό, θα είναι το τυχερό

των κλεισμένων. Από παλιά υπήρχεη πρόληψη ότι ο λαγός είναι κακόσημάδι. Ισως γιατί είναι φοβιτσιάρικοζώο.

Σαν μπήκαν μέσα στο χάνι, ηώρα ήταν εννιά. Λογάριαζαν πως οΟμέρ Βρυώνης θα ‘φτανε πριν απότο μεσημέρι. Ο χρόνος δεν τουςέπαιρνε και χωρίς αργοπορία άρχισαννα ετοιμάζονται για την άμυνα. Πρώ-τη τους δουλειά ήταν να γυρίσουντο νερό απ’ τη ρεματιά μέσα στονπερίβολο του χανιού για να έχουννα πίνουν. Μετά ο Μαστρογιάννης,που ήταν χτίστης, άρχισε ν’ ανοίγει«μασγάλια» -τουφεκίστρες- στον μαν-τρότοιχο και στο χάνι. Και για ναμη φαίνονται από μακριά, τις κάλυ-ψαν με αγριόχορτα. Ασφάλισαν επί-σης τις πόρτες με μεγάλες πέτρες.

Μετά την αποτυχία και της δεύ-τερης επίθεσης, ο Πασάς στέλνεικαινούργιες δυνάμεις. Οι Τουρκαλ-βανοί με το αριστερό χέρι στο μέτωπογια να μην βλέπουν αλλού, ορμάνεσαν τυφλοί. Μερικοί κατορθώνουννα φτάσουν στη μάντρα και προ-σπαθούν να τη ρίξουν με τις πλάτεςτους. Αλλοι προσπαθούν με πέτρεςνα βουλώσουν τις τουφεκίστρες.Ενας Τουρκαλβανός ζυγώνει με μιαπέτρα και θέλει να φράξει μια πο-λεμίστρα. Από μέσα βρίσκεται οΜουσταφά Γκέκας, σωματοφύλακαςκαι πιστός σύντροφος του Οδυσσέα.Ενώ απ’ έξω ο Γκέκας του Βρυώνη

Συνέχεια στη σελίδα 36

Page 36: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ36 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821a

b

ΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Eυχαριστούμε όλους τους πελάτες μας για την προτίμησή τους

Ανοιχτά καθημερινά για μεσημεριανό και βραδινό Catering for all occassions

AVENUE CAFE35-27 30th Avenue, Astoria, NY 11103

Τηλ.:(718) 278-6967

29-19 BroadwayAstoria, NY 11106Tel.: (718) 932-2240

Mετά την παρέλασητην Κυριακή 27 Μαρτίου

ελάτε να γιορτάσουμετη διπλή γιορτήτης Εθνεγερσίας

και τον Ευαγγελισμόμε καλό φαγητό

σε οικογειακό περιβάλλονκαι άψογη εξυπηρέτηση

Μάρκος Μπότσαρης

FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES OF GREATER NEW YORK, INC.ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

STATHAKION CENTER 22-51 29TH St., Astoria, NY 11105

Mailing Address: P.O. Box 5429, Astoria, New York 11105 • Tel: (718) 204-6500 • Fax: (718) 204-8986Web Site: www.hellenicsocieties.org • Email: [email protected]

Με δέος υποκλινόμεθα στο μεγαλείο της θυσίας των αγωνιστών του ‘21εκείνων που μας έκαναν ελεύθερους και αναφωνούμε

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821Ζήτω η Ελλάς

Αποτελεί χρέος μας να μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές το πνεύμα και το ήθος της φυλής μας για το συμφέρον της Ελλάδας και της Ομογένειάς μας

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ηλίας Τσεκερίδης, ΠρόεδροςΠέτρος Γαλάτουλας, Γενικός Γραμματέας

σπρώχνει την πέτρα προς τα μέσα,ο Μουσταφάς με την μπούκα τουκαριοφιλιού τη σπρώχνει προς ταέξω. Στο τέλος ο φιλέλληνας Μου-σταφάς κατορθώνει να σπρώξει τηνπέτρα, αλλά μαζί βγήκε πολύ έξωκαι η κάννη του καριοφιλιού. Μετάτο μεσημέρι συγκέντρωσε τους μπου-λουξήδες (διοικητές μπουλουκιού-μονάδας) κι αφού τους κατσάδιασεπου δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτεμέχρι τότε, απαίτησε μ’ ένα και-νούργιο γιουρούσι να δώσουν τέλος.Εταξε δε και πεντακόσια πουγκιάστον μπουλουξή που θα πατούσεπρώτος το χάνι.

Η καινούργια επίθεση αποφασί-στηκε να γίνει το απομεσήμερο καιθα ‘ταν η τελευταία κατά τη γνώμητους. Θα έμπαινε μπροστά το ιππικόκαι πίσω θ’ ακολουθούσαν οι πεζοί.Για να τονώσει πιο πολύ το ηθικότων επιτιθεμένων, διέταξε τους μπαϊ-ρακτάρηδες -σημαιοφόρους- να πάνεμε τα μπαϊράκια τους και να ταστήσουν στο χάνι. Στο γιουρούσιαυτό πήρε μέρος και ο Χαλήλ μπέης,τοπικός άρχοντας της Λαμίας. Ητανεκείνος που πρωτοστάτησε στη θα-νάτωση του Διάκου. Με ξεφωνητάκαι κατάρες άρχισε η καινούργιαεπίθεση. Σε λίγο το χάνι είχε κυ-κλωθεί από παντού. Τα καριοφίλιαόμως των κλεισμένων σκορπίζουντον θάνατο και κόβουν την ορμή,σωριάζοντας καινούργιους νεκρούςκαι λαβωμένους. Το ιππικό, που πιοπολύ εμπόδιο έφερνε παρά βοήθεια,αποσύρθηκε. Οι Τουρκαλβανοί Γκέ-κηδες και Τόσκηδες ορμούν σα θηρίαανήμερα. Εκτός από την παλικαριάτους είναι και το υπερβολικό ποσόπου έχει τάξει ο Βρυώνης σ’ όποιονπατήσει το χάνι. Χωρίς να λογαριά-ζουν τον κίνδυνο, ζυγώνουν τη μάν-τρα και προσπαθούν να τη ρίξουνμε τις πλάτες τους. Αλλοι με τσε-κούρια προσπαθούν να σπάσουν τιςπόρτες αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Δυοτρεις καταφέρνουν να καβαλήσουντη μάντρα μα οι κλεισμένοι τουςγκρεμίζουν σκοτωμένους. Τον ένααναφέρεται πως τον σκότωσε με ταχέρια του ο Γκούρας. Ενα βόλι ρίχνεινεκρό τον Χαλήλ μπέη. Είναι η θείαΝέμεση για τον θάνατο του Διά-κου.

Ο Ανδρούτσος είναι η ψυχή τηςάμυνας καθώς ακούραστος τρέχειπαντού όπου υπάρχει ανάγκη εμ-ψυχώνοντας τους άντρες του. Ο Αγ-γελής Γοβγίνας, ο Γκούρας, ο Μου-σταφάς, ο Μαμούρης, ο Παπαντριάςείναι οι περισσότερο ακούραστοι.Κι αυτή η επίθεση πήγε χαμένη.Τούτο το πλιθόχτιστο χάνι έχει γίνεικάστρο άπαρτο. Τώρα όμως είχανκαι οι Ελληνες τα θύματά τους. Ενας

Αρβανίτης κατάφερε ν’ ανέβει απα-ρατήρητος στη μεγάλη βελανιδιάπου ήταν δίπλα στο χάνι. Κρυμμένοςστην πυκνή φυλλωσιά του δέντρου,βλέπει μέσα στο μικρό δωμάτιο πουήταν σα δεύτερος όροφος πάνω απ’το χάνι ν’ αστράφτουν κάθε τόσοδυο καριοφίλια. Ηταν οι δυο Θανά-σηδες, ο Σεφέρης, το παλικάρι πουπιάστηκε πρώτο στον χορό, και οΚαπλάνης, ξακουστός για την παλι-καριά του. Από τα βόλια του Αρβα-νίτη πέφτουν και οι δυο νεκροί. Ηπαράδοση αναφέρει ότι είχαν «μα-γαρίσει με γυναίκες».

Αυτό βασιζόταν στην πρόληψηπως το κακό βόλι έβρισκε όποιονκλέφτη πήγαινε παραμονή της μάχηςμε γυναίκα. Εξι γιουρούσια έχουντσακιστεί πάνω στο χάνι χωρίς κα-νένα αποτέλεσμα. Πάνω από τρα-κόσιοι οι σκοτωμένοι και οι λαβω-μένοι διπλοί και τριπλοί. Τυφλωμέ-νος απ’ την οργή του ο Πασάς, βου-τάει το απελατίκι του (σιδερένιορόπαλο ακιδωτό στην άκρη) κι ορ-μάει έξω απ’ το ξωκλήσι έτοιμος ναμπει ο ίδιος σε καινούργια επίθεσημπροστά, για να χτυπήσει αποτελε-σματικά. Πέφτουν απάνω του οιμπέηδες και οι μπουλουξήδες καικαταφέρνουν με δυσκολία να τονσυγκρατήσουν, γιατί γνώριζαν τιτον περίμενε. Στο διάστημα αυτό οΑνδρούτσος βλέπει από την πολε-μίστρα τον Βρυώνη έξω από τον ΑιΘανάση και φωνάζει στα παλικάριατου:

-Να ο πασάς ορέ. Είν’ αυτός μετα κόκκινα πουντούρια!

Ντουφεκάνε κατά κει μα η από-σταση είναι μεγάλη και τα βόλιαπέφτουν γύρω του κρύα, μονάχαένα χτύπησε απάνω στην πιστόλατου. Οι δικοί του καταφέρνουν καιτον βάνουν μέσα στην εκκλησία γιανα προφυλαχτεί. Του υπόσχονται σ’ένα καινούργιο γιουρούσι να πατή-σουν το χάνι. Η έφοδος ξαναρχίζει.Τούτη τη φορά παίρνουν μέρος καιτ’ ανίψια του Βρυώνη. Είναι η έβδο-μη και τελευταία επίθεση. Οι Τουρ-καλβανοί ορμάνε με πάθος. Ζώνουντο χάνι απ’ όλες τις μεριές. Πρώτοιαπ’ όλους οι μπέηδες και οι μπου-λουξήδες. Ανάμεσα στους άλλουςσκοτώθηκε κι ένας μπέης, ανιψιόςτου Ομέρ Βρυώνη. Κι αυτό το γιου-ρούσι πήγε χαμένο.

Η έξοδοςΤώρα τους λέει να πλαγιάσουν

λίγο να ξεκουραστούν μέχρι να ‘ρθειη ώρα για να φύγουν.

Τριγύρω οι Τούρκοι κουρασμένοιαπό τον δρόμο και τα απανωτά γι-ουρούσια έχουν πέσει σε βαθύ ύπνο.Περιμένουν ξένοιαστοι τα κανόνιαπου θα φτάσουν απ’ το Ζητούνι,για να τσακίσουν τους κλεισμένουςστο χάνι.

H μάχη στο Χάνι της Γραβιάς

Συνέχεια από τη σελίδα 35

Page 37: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

Το φεγγάρι ολόγιομο σ’ έναν ξά-στερο ουρανό, φωτίζει το πεδίο τηςμάχης, τους κοιμισμένους που μοι-άζουν σαν πεθαμένοι απ’ την κού-ραση της μέρας και τους ασάλευτουςνεκρούς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος,καπνίζοντας συνέχεια το τσιμπούκιτου, δούλευε στο μυαλό του σχέδιαπώς θα γλιτώσει ετούτους τους αν-θρώπους. Δυο ώρες περίπου πρινξημερώσει, ξύπνησε τους συντρό-φους του και τους ειδοποίησε νασυναχτούν για την έξοδο.

Το χάνι είχε, όπως είπαμε, δυοαυλόπορτες. Η μια κατά τη “δημο-σιά” -τον δρόμο που πήγαινε για ταΣάλωνα- και η άλλη κατά τον κάμπο.Ο Κομνάς Τράκας, που ήταν απόκείνα τα μέρη -απ’ την Αγόριανη-και γνώριζε τα κατατόπια, τους είπενα φύγουν από την πόρτα του κάμ-που. Από κει θα περνάγανε μέσααπ’ τα αθέριστα χωράφια που ταστάχυα τους ήταν ψηλά και θα τουςπροστατεύανε από το φως του φεγ-γαριού. Ολοι συμφώνησαν με τηγνώμη του. Αρχισαν τότε σιγά σιγάχωρίς θόρυβο να βγάζουν τις πέτρεςπου ήταν πίσω απ’ την αυλόπορτακαι να τις τοποθετούν σε μια γωνιά.Σε λίγο η πόρτα ελευθερώθηκε.Επρεπε όμως να σιγουρευτούν ότιοι Τούρκοι κοιμούνταν και δεν ξα-γρυπνούσαν.

Ο Οδυσσέας πήρε μια κάπα, τηςέβαλε μέσα μερικές πέτρες για ναβαρύνει και την πέταξε πάνω απ’τον μαντρότοιχο για να φανεί πωςκάποιος πηδούσε για να φύγει. Ηκάπα έπεσε και δεν ακούστηκε τί-ποτε, ούτε ντουφεκιά ούτε φωνή.Για να σιγουρευτεί, έριξε δεύτερηκαι τρίτη κάπα. Τίποτα, η ίδια ησυ-χία. Οι Τούρκοι είχαν πέσει σε βαθύύπνο. Στην εμπροσθοφυλακή θα

πήγαινε ο Παπαντρέας με τον Μα-μούρη με σαράντα άντρες. Το κέντροθα κρατούσε ο Γκούρας με άλλουςτόσους και την οπισθοφυλακή θακρατούσε ο ίδιος ο αρχηγός με τουςυπόλοιπους. Ο Ανδρούτσος περίμενεακόμα κάτι. Μερικά σύννεφα είχανφανεί πάνω απ’ την Γκιώνα, καρτε-ρούσε να κρυφτεί λίγο το φεγγάριστα σύννεφα για να μην τους προ-δώσει αμέσως. Πράγματι σε λίγο τασύννεφα τύλιξαν το φεγγάρι. - Ναη Παναγιά με την Τσέργα της -μάλ-λινο σκέπασμα, βελέντζα- ακούστηκεκάποιος να λέει.

Η στιγμή ήταν κατάλληλη. Ο αρ-χηγός δίνει το σύνθημα της εξόδου.Οι κλεισμένοι βγαίνουν απ’ την αυ-λόπορτα με τα γιαταγάνια στα χέριαπατώντας πάνω απ’ τα κουφάριατων Τούρκων και απομακρύνονταιαπ’ το χάνι. Μπροστά για οδηγόςμπαίνει ο γιγαντόσωμος ΑντρέαςΚαραπλής ή Πλάτανος. Σε μικρήαπόσταση πέφτουν πάνω στουςΤουρκαλβανούς. Οι Τούρκοι ξαφ-νιάζονται. Ωσπου να συνέλθουν απότον βαθύ ύπνο, οι επαναστάτες,σφάζοντας όσους βρέθηκαν μπροστάτους, χάνονται σα φαντάσματα μέσαστα ψηλά στάχυα. Είναι τόσο μεγάληη αναταραχή στο εχθρικό στρατό-πεδο, που ντουφεκάνε στα τυφλάχωρίς να ξέρουν ποιοι είναι δικοίτους και ποιοι Ελληνες.

Ο Οδυσσέας, τρέχει φωνάζονταςαρβανίτικα σα να κυνηγάει αυτούςπου φεύγουν «από δω ορέεε!» προςτην άλλη κατεύθυνση αριστερά,προς τη βρύση του Σου Ντζίκα. Ετσιοι Τουρκαλβανοί παρασύρονται προςτα εκεί, ενώ οι Ελληνες φεύγουνδεξιά κατά το Χλωμό. Ανεβαίνονταςστο βουνό, σε λίγο συναντάνε τονΠαπακώστα Τζαμάλα και τον Από-

στολο Γουβέλη με μερικούς άλλουςπου είχαν τρέξει να τους συνδράμουνσ’ ένα οχυρό πέρασμα. Μετριούνταικαι βλέπουν ότι εκτός από τους δυοσκοτωμένους Θανάσηδες έχουν καιδυο τραυματίες, τον Κώστα Καπο-γιώργη και τον Κομνά Τράκα.

Το γλυκοχάραμα φτάσανε στονΑι-Λια κι αντάμωσαν τα σώματα τουΔυοβουνιώτη και του Πανουργιά.Οι γεροαρματολοί έτριβαν τα μάτιατους. Δεν περίμεναν να τους ξανα-δούν.

Βούιξε ο τόπος από το κατόρθωμααυτό. Αναπτερώθηκε το ηθικό τωνκαταπτοημένων στη Ρούμελη, ύστε-ρα απ’ την Αλαμάνα. Ο Ανδρούτσοςέγινε η κυρίαρχη μορφή του Αγώναστην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. ΟΟμέρ Βρυώνης μπήκε το πρωί οίδιος στο χάνι και κατσάδιασε τουςστρατιώτες του που δεν μπόρεσαννα πιάσουν λίγους «ζορμάδες» - κλέ-φτες. Στη συνέχεια διέταξε να θά-ψουν τους σκοτωμένους. Παρέμεινεδε οχτώ μέρες στη Γραβιά χωρίς νατολμήσει να προχωρήσει για τα Σά-λωνα και στράφηκε προς τη Βοι-ωτία.

Πηγή: «Ε-storia»

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 37

ΖΗΤΩ η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ !ΖΗΤΩ ΤΟ 1821

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣΣας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας

Ωρες λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 π.μ. - 8 μ.μ.,

ΣΑΒΒΑΤΟ 10π.μ. - 6μ.μ.

Page 38: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

Ο Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου ήτανένας εξέχων Αμερικανός γιατρός,υπέρμαχος της κατάργησης της δου-λείας, πραγματικός φιλέλληνας, φι-λάνθρωπος και πρωτοπόρος στηνεκπαίδευση τυφλών και ανάπηρωνπαιδιών. Γεννήθηκε στη Βοστόνηστις 10 Νοεμβρίου 1801 και κατα-γόταν από πλούσια οικογένεια.

Μετά τη λήψη του πτυχίου τουτης ιατρικής το 1824 από το Μπρά-ουν της Πρόβιντενς αποφάσισε ναπροσφέρει τις ιατρικές του υπηρε-σίες στην επαναστατημένη Ελλάδα,στην οποία έφθασε το τέλος του1824. Ανέλαβε αμέσως υπηρεσίαστον Αγώνα, περιθάλποντας τραυ-ματίες και άρρωστους μαχητές. Στοπρώτο γράμμα προς τον πατέρατου αναφέρει μεταξύ άλλων:\«...ως προς τον μισθόν μου, ουδένλαμβάνω, ούτε μ’ ενδιαφέρει, αφούη Κυβέρνησις δεν είναι εις θέσινούτε να θρέψη και να ενδύση τουςδεινοπαθούντας στρατιώτας...».

Από το ημερολόγιό του διαβά-

ζουμε:«... η δουλειά μου τη νύχτα

που πέρασε ήταν ατέλειωτη ... έκα-μα τόσες εγχειρήσεις που αμφιβάλωαν θα κατόρθωνα να τις κάμω κατάτη διάρκεια ολόκληρων ετών στηΒοστώνη ... δύο μήνες τώρα κοι-μάμαι στο έδαφος με τα ρούχα ...είχα σκεφτεί να φύγω από δω,αλλά θα ήταν πράξη επονείδιστη...».

Ο Σαμουήλ Χάου επιστρέφειτο 1827 στην Αμερική και οργανώ-νει έρανο για την ελληνική υπόθε-ση. Συγκεντρώνει 60.000 δολάριακαι αγοράζει ρούχα και τρόφιμαγια τους επαναστάτες. Ενα χρόνοαργότερα έρχεται και πάλι στηνΕλλάδα και οργανώνει καταφύγιαγια την περίθαλψη των προσφύγων.Ενα από αυτά στον Ισθμό της Κο-ρίνθου θα το ονομάσει «Ουασινγ-κτονία».

Το 1831 επιστρέφει στη Βο-στώνη και ιδρύει το πρώτο σχολείογια τυφλούς στις Ηνωμένες Πολι-τείες, του οποίου διετέλεσε πρώτος

Ο φιλέλληνας Σάμουελ Γκρίντλεϊ Χάου

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ38 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821a

b

To design, build, finance, insure, manage, rent or sell your property call us.We are a quality service organization.

GEORGE C. KITSIOSPRESIDENT

35-10 Broadway, Suite 207Astoria, N.Y. 11106

Tel.: (718) 932-4097Fax: (718) 932-4609

GLOBAL CITY ENTERPRISES

Ο Θεός έβαλε την σφραγίδα του για την Ελευθερία τηςπατρίδας και δεν την πέρνει πίσω

Θ. Κολοκοτρώνης

Ζ ή τ ω η 2 5 n Μ α ρ τ ί ο υ 1 8 2 1

• GLOBAL CITY REALTY, INC.• GLOBAL CITY BUILDING DESIGN• GLOBAL CITY BUILDING CONSTRUCTION• GLOBAL CITY BUILDING MANAGEMENT• GLOBAL CITY FINANCIAL SERVICES

EROS EYEWEAR29-20 23 Avenue

Astoria, NY 11105Tel.: (718) 406-9885

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

We’ll match or beat our competitors’ prices

Εξέταση ματιώνΦακοί επαφήςΓυαλιά ηλίου

Cavalli Versace D&G Vogue A/X Giorgio Armani Lacoste...και πολλά άλλα

25% ΕΚΠΤΩΣΗΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δευτέρα με Παρασκευή 10 π.μ. - 8 μ.μ. Σάββατο 9:30 π.μ. - 6:00 μ.μ. • Κυριακή 11:00 π.μ. - 4:00 μ.μ.

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣΖΗΤΩ

Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Page 39: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 39

Ship Captain Sponsoring Committee Agent Departed Arrived Value of Cargo

Tontine Harris Philadelphia Joseph Worreell, JR. March 33, 1827 May 19 (Poros) $13,856.40

Chancellor Barker New York & Albany Jonathan P. Miller April 1, 1827 May 23 (Nauplion) $17,500.00

Six Brothers G.R. Lee New York John R. Stuyvesant May 13, 1827 July 7 (Nauplion) $16,614.00 (and W. R. Lee)

Levant Osgood Philadelphia James R. Leib May 20, 1827 August 25 (Nauplion) $8,547.18

Statesman Bray Boston John D. Russ June 26, 1827 September 9 (Hydra) $11,555.50

Jane Proctor New York & Albany Henry A.V. Post September 12, 1827 November 5 (Nauplion) $8,900.00

Herald Page New York Stuyvesant and May 28, 1828 July 26 (Poros) $49,800.00 Samuel Woodruff

Suffolk Miltimore New York & Boston Samuel G. Howe September 13, 1828 November 12 (Aegina) $12,000.00

Τel.: (847) 674-1773 - Fax: (847) 674-1739e-mail:[email protected] • www.theapsonline.com

Οσοι πιστεύουν στους στόχους του Οργανισμού μας ας συστραυτευτούν μαζί μας From the Board of Directors

Στόχος μας είναι η περαιτέρω προώθηση των σχέσεων των δύο λαών ελληνικού και αμερικανικού

μέσα από τη μελέτη του φιλελληνικού ρεύματος κατά τη διάρκεια του αγώνα για την ανεξαρτησία της Ελλάδος. Ο αμερικανικός λαός υποστήριξε με θέρμη τον αγώνα

για την απελευθέρωση και πολλοί Αμερικανοί φιλέλληνες, επώνυμοι και ανώνυμοι, έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους για τη δίκαιη υπόθεση των Ελλήνων.

Πολλοί εξ αυτών αναπαύονται αιώνια στα ελληνικά χώματα.

«Το όνομα της Ελλάδας γεμίζει τον νου και την καρδιά με τα υψηλότερα και ευγενέστερα αισθήματα»

Πρόεδρος Μονρό (1822)

«Μην αφήσετε την Αμερικήν να μείνει αδιάφορος θεατής, μεταξύτόσων Εθνών, του φοβερού, αλλ’ όχι και απέλπιδος, αγώνος».

G. Jarvis

American Philhellenes Society1810-1840

Remember me! My friends,Who here for freedom’s cause remains In Grecian seas, in Grecian plains

To break the most inglorious chains, And seeks humanity.

George Jarvis

Παραθέτουμε τα παρακάτω πολεμικά πλοία που έλαβαν μέρος σε καθοριστικές για τον αγώνα ναυμαχίες.

Οπως η Γαλλική Επανάσταση υπήρξε η έμπνευση για την Αμερικανική έτσι και αυτή με τη σειρά της ενέπνευσε τον ελληνικό λαό.

Ο αμερικανικός λαός στάθηκε αρωγός και συμπαραστάτης του ελληνικού στον άνισο αγώνα του,προσφέροντας σημαντική βοήθεια τόσο σε έμψυχο όσο και σε άψυχο υλικό.

American Philhellene Society 2011

Tomb of George JarvisArgos, Greece 2011

Memorial to American Philhellenes Tomb of William Washington

Nafplion, Greece 2011

διευθυντής. Το 1848 δημιουργείένα ανάλογο σχολείο για άτομα μεδιανοητικές διαταραχές. Το 1866,γηραιός πλέον, βρίσκεται για μιαακόμα φορά στην Ελλάδα, για νασυνδράμει τους επαναστατημένουςΚρητικούς. Πέθανε στις 9 Ιανουα-ρίου 1876.

Η περίθαλψη του πληθυσμούκαι των στρατιωτών κατά την διάρκεια

της Επαναστάσεως του ‘21Πρόταση του Σάμουελ Χάου για

τη Δημιουργία Κινητών Νοσοκο-μείων Εκστρατείας.

Oπως παραπάνω αναφέρεται,κατά τη διάρκεια της εδώ παραμο-νής του υπήρξε γιατρός διαφόρωνστρατοπέδων. Σε ιδιαίτερο ημερο-λόγιό του, το οποίο όμως δεν δια-σώθηκε ολόκληρο, κατέγραφε κατάτην παραμονή του στην Ελλάδαδιάφορα γεγονότα, τις σκέψεις του,τις κρίσεις και ενέργειές του. Τοσωζόμενο εκδόθηκε, τροποποιημένοσε πολλά σημεία από τον εκδότητου. Το 1971 μεταφράσθηκε σταΕλληνικά και εκδόθηκε.

Στη σελ. 147 αναφέρεται: «Απότου Φεβρουαρίου μέχρι Ιουνίου1827 ούτε ημερολόγιο, ούτε επι-στολαί του Χάου υπάρχουν».

Στη σελ. 185 αναφέρεται: «οΧάου πεισθείς εις τας προτροπάςτης Ελληνικής Κυβερνήσεως, μετέβηεις Αμερικήν όπως προσωπικώς ερ-γασθύ ύπέρ συλλογής εράνων...».

Η μη ύπαρξη σημειώσεων τουημερολογίου για το παραπάνω διά-στημα δικαιολογεί την άγνοια τουσκοπού της μεταβάσεώς του στηνΑμερική. Δεν παρακλήθηκε απότην Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά οίδιος εζήτησε χορήγηση της επι-στολής που αναφέρεται στο ημε-ρολόγιό του.

Στα ΓΑΚ, υπάρχει επιστολή τουΧάου προς την Ελληνική Κυβέρνησητην οποία δημοσιεύουμε, διότι έχειιδιαίτερη αξία.

«Προς τηv Σεβαστήν Avτικυ-βερνητικήν Eπιτρoπήv.

Είναι δύω ήμισυ χρόνοι, αφ ούανεχώρησα από την Αμερικήν μεσκοπόν να δουλεύσω την Ελλάδα,δια του επαγγέλματός μου. Εφερονσυστατικά γράμματα από το ενAμερική Ελληνικόν Κομιτάτον. Ολαδε τα έξοδα εις τόν δρόμον και αλ-λαχου εγένοντο εξ ιδίων μου. Φθά-σας εις την Ελλάδα επρόσφερα ταςδουλεύσεις μου εις την τότε προ-σωρινήν Διοίκησιν παρά της οποίαςεπεφoρτίσθην να συνακολουθήσωμε το Ελληνικόν Στράτευμα ειςΜεσσηνίαν, Οπου ηκολούθησα μετάχαράς. Εμεινα δύω μήνας εις Κα-λαμάταν επισκεπτόμενος τους εκείεκ των στρατοπέδων πεμπομένουςπληγωμένους και άλλους. Μετάταύτα επέμφθην εις Γραμπουσαν,Οπου έδούλευσα μήνας πέντε καιεις αυτήν και έξωθεν αυτής ειςάλλα μέρη. Επιστρέψας δε από τηνΓραμπουσαν επεφoρτίσθην να δου-λεύσω εις τα εν Ναυπλίω ΕθνικάΝοσοκομεία των ασθενών και των

πληγωμένων. Το χρέος τούτο εκτέ-λεσα καθ’ Οσον ηδυνήθην ένα σχε-δόν χρόνον. Μετά ταύτα κατ’ αίτη-σιν του Κυρίου Αστιγξ εισήλθονεις τό Ατμοκίνητον ή Καρτερία,Οπου και μένω έως σήμερον. Δι’Ολας τας ανωτέρω εκδουλεύσειςμου εις την Ελλάδα δεν έλαβονσχεδόν τίποτε δια μισθόν μου. Διότιεπιθυμούσα πάντοτε να δουλεύσωΟσον ημπορούσα χωρίς πληρωμήν.

Σάμουελ Χάου με ελληνική στολή

Μ’ όλα ταυτα δεν ευχαριστούμαιεις τας μερικάς ταύτας εκδουλεύσεις.Αλλά θέλω να φανώ πρόξενος με-γαλυτέρων ωφελειών εις το Ελλη-νικόν Εθνος. Και γράμματα τα οποίακατ’ αυτάς έλαβον από την Αμερι-κήν με δίδουν χρυσάς Ελπίδας. Τοσχέδιόν μου είναι να συστήσω Νο-σοκομείον στερεον εις τόπον κα-τάλληλον, δια τας ανάγκας τωνστρατευμάτων της Ελλάδος, τόπον,Οστις να ημπoρή να χωρέση εκατόνπερίπου πληγωμένους. Μετά τούτονα συστήσω Νοσοκομεία κινητάδηλ. να διορίσωεις παν στρατόπεδονεπιστάτας χειρούργους, οίτινες ναέχουν μεθ’ εαυτών τινάς ύπηρέτας,και Ολα τα αναγκαία Ιατρικά καιλοιπά ώστε αυτοί να λαμβάνουντους κατα τας μάχας πληγωμένουςνα τους επισκέπτωνται προσωρινώςκαι έπειτα να φροντίζουν να τουςδιευθύνουν εις το στερεόν Νοσο-κομειον.

Γνωρίζω εκ πείρας, Οτι οι στρα-τιώται Eλληνες πάντοτε φοβούνταιμη πληγωθούν εν καιρώ μάχης,προβλέποντες την έλλειψιν Ιατρούνα τους επισκεφθή. Δια τούτο επι-θυμώ νά συστήσω τά κινητά Νο-σοκομεία, τα όποία μάλιστα είναιγνωστά εις όλον τόν κόσμον. ΤάΝοσοκομεία ταύτα πρέπει να έχουνχωριστά όλα τα χρειώδη ως ζώα,ύπηρέτας κ.λπ. Οι υπηρέται αυτώνπρέπει να είναι ενδεδυμένοι μειδίαν στολήν, διά να γνωρίζουν οιστρατιώται, ότι όταν πληγώνωνται,θέλουν δέχεσθαι παρά τούτων, ει-μελείσθαι και διευθύνεσθαι εις τοστερεόν Νοσοκομείον, διά να επι-σκέπτωνται και θεραπεύωνται ειςαυτό χωρις κανεν ίδιον των έξοδον.Τούτο ύπόσχομαι νά κατορθώσωχωρίς νά εξoδεύση τίποτε ή Ελλη-νική Κυβέρνησις. Αιτώ δέ από μέ-ρους της μόνον και μόνον γράμματαπρος τα εν Aμερική Ελληνικά Κο-μιτάτα μαρτυρούντα, ότι έκαμα τοχρέος αρκετόν καιρόν εις την Ελ-λάδα, όπου εδούλευσα επεμελήθηνκαθ’ όλην την έκτασιν το γενικόνΝοσοκομείον, και ότι επιθυμεί ήΚυβέρνησις να βαλθή εις πράξιν τοειρημένον σχέδιόν μου.

Εν Πόρω τη 3 Μαΐου / 21 Απρι-λίου 1827

Σ.Γ. ΧάουΚαι ή Ελληνική ύπογραφή αυ-

τόγραφος.Πρόκειται για πολύ σημαντικό

έγγραφο, γιατί σε αυτό υπάρχουν

Συνέχεια στη σελίδα 40

Page 40: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

πληροφορίες για τον τρόπο άσκησηςτης ιατρικής στα χρόνια του αγώνα.Εισάγεται για πρώτη φορά η διά-κριση ανάμεσα στο «σταθερό» καιτο «κινητό» νοσοκομείο.

Η Αντικυβερνητική Επιτροπήαποδέχθηκε την αίτησή του καιτου εχορήγησε το ακόλουθο συ-στατικό γράμμα:

«Αριθ. 419 Σχέδιον ΣυλλογήςΒλαχογιάννη Ελληνική ΠολιτείαΓραφή Γ. Γλαράκη ή Αντικυβερνη-τική Επιτροπή Προς τον ΣεβαστόνΠρόεδρον και τα λοιπά ΣεβαστάΜέλη τής υπέρ των Ελλήνων Φι-λανθρωπικής Εταιρίας των Ομο-σπόνδων Επικρατειών της Αμερικής.Το Ελληνικόν Εθνος γνωρίζει κάλ-λιστα τούς υπέρ τού ιερού τούτουαγώνος ακαμάτους κόπους και ταςπολλάς και πολυειδείς προς αυτόευεργασίας Σας και αισθανόμενονβαθυτάτην ευγνωμοσύνην και μηέχον άλλο τι σάς προσφέρει διάτης Κυβερνήσεως αυτού τας άπεί-ρους εγκαρδίους ευχαριστίας. Είναιδέ εύελπις ότι και τού λοιπού ωςάδολοι φίλοι τής άνθρωπότητος καιένθερμοι ύπερασπισταί τού δικαίουδέν θέλετε παύσει ενεργούντες καικοπιάζοντες ύπέρ τών άναντιρρήτωνκαι άναφαιρέτων δικαίων αυτού,τά όποία ό τουρκικός, ό επί τής

γής μοναδικός δεσποτισμός, τέσ-σαρας όλοκλήρους αιώνας κατα-σπάραττε, και ήδη άγωνιά να κα-ταπίη εξ όλοκλήρου.

Ο συμπολίτης Σας, ό Ιατρός κύ-ρους Αου (Howe), ανήρ αξιόλογοςκαι δια τας Ιατρικάς του γνώσεις,και δια τας αρετάς του, υπηρέτησετην Ελλάδα ως Ιατροχειρούργοςδύω ήμισυ χρόνους περίπου με τι-μήν, υπόληψιν, ευαρέστησιν, καιπλήρη της Κυβερνήσεως ευχαρί-στησιν. Ο αξιότιμος ούτος ανήρεπιθυμών να υπηρετήση εις το έξήςτην Ελλάδα σημαντικότερον, ανα-λόγως τής προς τον ιερόν αυτήςαγώνα αφοσιώσεώς του, συνέλαβεσκοπόν, να καταστήση ενταύθα νο-σοκομεία συστηματικά υπέρ τωνμαχομένων στρατιωτών. Ο σκοπόςτού ούτος του ανδρός είναι τω όντιευγενής και μυρίων επαίνων άξιος,όστις πραγματοποιούμενος δύναταινα ωφελήση την Ελλάδα τα μέγιστα.Αλλά πώς να πραγματοποιηθή εν-ταύθα με την παντελή αχρηματίαντής Ελλάδος;

Διά τούτο ο ευγενής ούτος ανήρελπίζων νά προμηθεύση τά εις τόνσκοπόν του άπαιτούμενα χρηματικάμέσα των αυτόσε Φιλελλήνων έρ-χεται με τοιαύτην απόφασιν αυτόθι.Η δε Κυβέρνησις θαυμάζουσα τονφιλάνθρωπον και ευγενή ζήλον τουάνδρός, συσταίνει τούτον προς Σάς

Ο φιλέλληνας Σάμουελ Γκρίντλεϊ Χάου

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ40 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝΣκοινούσα, Δονούσα, Ηράκλεια και Κουφονήσια

Με υπερηφάνεια τιμούμε τις θυσίες των ηρώωντου Απελευθερωτικού Αγώνα της Ελλάδας

ενός αγώνα που έγινε πηγή έμπνευσης για κάθε ελεύθερο άνθρωπο.

Συμμετέχουμε μαζί με τον απανταχού Ελληνισμό στις εορταστικές εκδηλώσεις και αναφωνούμε

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣO Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικηταράς

Res tau ran t & Spor t s799 Old Country Road, Plainview, NY 11803

The MAIN EVENT

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε: (516) 935-5120

Προβάλλουμε ΖΩΝΤΑΝΑ όλα τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων καθώς

και του CHAMPIONS LEAGUE, αλλά και μέσω κλειστού δορυφορικού κυκλώματος

σε 50 NEW BIG SCREEN PLASMA TVs

Στη μνήμη των ηρώων του 1821αποτίουμε φόρο τιμής

και ευγνωμοσύνης

ΖΗΤΩ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

ΖΗΤΩ Η 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ

Συνέχεια από τη σελίδα 39

Page 41: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

τα Σεβαστά της φιλανθρώπου Εται-ρίας μέλη, ως άξιον τής εμπιστο-σύνης αυτής, παρακαλούσα να τονσυνδράμετε εις τον προκείμενονωφέλιμον εις την Ελλάδα σκοπόντου.

Κύριοι ή χρηματική κατάστασιςτής Ελλάδος είναι οίκτου άξία. Οεπταετής άγων αφ’ ενός μεν μέρουςεσμίκρυνε και σμικρύνει επί μάλλονκαι μάλλον τας εθνικάς προσόδους,αφ’ ετέρου δε αυξάνει και πολλα-πλασιάζει τάς χρείας εις το άκρον.Ο Ελληνικός λαός αφιέρωσε ταςελπίδας του εις την ευγενή μεγα-λοδωρίαν των φιλελλήνων τού φω-τισμένου κόσμου, κατ’ εξαίρεσινδε των της Αμερικής, οίτινες ωςποτέ ομοιοπαθείς δύνανται αισθαν-θώσιν ακριβώς οποία είναι η τοιαύτηκατάστασις. Υγιαίνετε και ευτυχεί-τε».

Ο Howe δεν έφυγε αμέσως γιατης ΗΠΑ. Προηγουμένως ο Jona-than Ρ. Miller, Αμερικανός συνταγ-ματάρχης, απεσταλμένος του Αμε-ρικανικού Κομιτάτου με βοηθήματαπρος τους Ελληνες τον διόρισε αν-τιπρόσωπό του για τη διανομή αυτή.

Ο Χάου περιγράφει στο ημερο-λόγιό του, ότι την 20ην Αυγούστουτου 1827 κατέπλευσε από τη Φι-λαδέλφεια των ΗΠΑ το βρίκι «Ανα-τολή» γεμάτο με εφόδια για τουςφτωχούς και το Κομιτάτο του ανέ-θεσε το ρόλο του συμβούλου γιατη διανομή των. Την 13 Νοεμβρίου1827 (ν.η.) αναχώρησε με το βρίκι«Ιωάννα» για τη Ν. Υόρκη. Στο ημε-ρολόγιό του περιγράφει τις δυσκο-λίες που αντιμετώπισε στην Αμερι-κή, όπου παραπέμπεται ο αναγνώ-

στης. Πληροφορεί την Αμερικανικήκοινή γνώμη για τα προβλήματατων Ελλήνων τραυματιών:

«...διέρχονται επί εβδομάδαςάνευ των απαραιτήτων επιτηδείωνκαι Ιδίως άρτου. Η θέσις του Ιατρούεις τας περιπτώσεις ταύτας είναιτω όντι οδυνηρά καθόσον είνε ύπο-χρεωμένος να παρίσταται μάρτυςτης δυστυχίας χωρίς να δύναται ναπρoσέλθη αρωγός, εύρίσκει δε Τηνεξάσκησιν του επαγγέλματός τουανωφελή εξ ελλείψεως των κοινο-τάτων επιτηδείων της ζωής...».

Πρότεινε στην Κυβέρνηση τηνανάγκη ιδρύσεως κεντρικού νοσο-κομείου και άλλων μικρών που ναακολουθούν τα διάφορα σώματα,που έγινε αποδεκτό από αυτήν καιη οποία «κατενόησε την ανάγκηντου πράγματος και προέβη εις επα-νειλημμένας αποπείρας προς πραγ-ματοποίησιν τούτων αλλ’ αι προ-σπάθειαί της έμειναν άνευ αποτε-λέσματος εξελλείψεως χρημάτων...“και πληροφορεί ότι το δημιουρ-γηθέν τελευταία στον Πόρο νοσο-κομείο” «...Δύναται να καταστή,εξευρισκομένων των καταλλήλωνπόρων, εκτάκτως επωφελές όχι μό-νον προς τους απόρους ασθενείς,αλλά και προς τους πεινώντας...».

Προτείνει διάφορα μέτρα γιατην οργάνωσή του. Καταλήγει δελέγοντας, ότι θεωρεί τον εαυτό τουβρισκόμενο στην υπηρεσία της Ελ-λάδος και σκοπός της μετάβασήςτου στην Αμερική ήταν ανεύρεσηβοήθειας, ήταν δε έτοιμος να ξα-ναγυρίσει στην Ελλάδα.

Πηγή: Aργολική Βιβλιοθήκη

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 41

Ralis Insurance Agency

Call or stop by for a free quote

All Types of InsurancePersonal

AutoMotorcycle

HomeownersRenters

UmbrellaLife

Commercial BuildingsRetail StoresRestaurantsWholesalersContractorsOffices

Anthony D. Ralis - Agent32-17 Broadway, Astoria, New York 11106

Ins

ura

nc

e

Ins

ura

nc

e

Tel.: (718) 274-0700 • Fax: (718) 274-7325

Ζήτω η 25η Μαρτίου

1821!

Ζήτω η Ελλάς!

ASTORIA RESTAURANT SUPPLYCustom Made Equiment for DINERS, DELIS & PIZZERIAS

Hoods, Stands, Tables, Shelves and More

34-39 31st Street, Astoria, NY 11106Tel.: (718) 545 - 5317 • Fax: (718) 545- 5594

Τρέχει, τρέχει όλα τα δάση,Τα λαγκάδια, τα βουνά,

Κι όπου φθάση, όπου περάση,Φρίκη, θάνατος, ερμιά.

Ερμιά, θάνατος και φρίκηΌπου επέρασες κι εσύΞίφος έξω από τη θήκη

Πλέον ανδρείαν σου προξενεί.

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη Των Ελλήνων τα ιερά,

Και σαν πρώτα ανδρειωμένη,Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Προσωπική εξυπηρέτηση Ευχαριστούμε τους πελάτες μας για τη συνεχή υποστήριξή τους

Page 42: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

Του Γιώργου Ζαφειρόπουλου

Τα ταμπούρια των επαναστατώνδιασώζονται μέχρι σήμερα στις κο-ρυφές δύο υψωμάτων και προκαλούνσυγκίνηση σ’ αυτούς που τα επισκέ-πτονται.Τα Τρίκορφα είναι μια σειρά βουνο-κορφών του ανατολικού Μαινάλου,στα οποία οχυρώνονταν οι επανα-στατημένοι κατά των Τούρκων Ελ-

ληνες. Τα ταμπούρια των επαναστα-τών διασώζονται μέχρι σήμερα στιςκορυφές δύο υψωμάτων και προκα-λούν συγκίνηση σ’ αυτούς που ταεπισκέπτονται. Από το σημείο πουσταματάει το αυτοκίνητο απαιτείταιπάνω από μισή ώρα ανηφορική οδοι-πορία για το κάθε ταμπούρι, σε έδα-φος ιδιαίτερα κακοτράχαλο.

Ηρωικές μάχεςΠρώτη φορά οχυρώθηκαν στα

Τρίκορφα οι Ελληνες το 1770, κατάτη διάρκεια των Ορλωφικών, αλλάπερικυκλώθηκαν και κυριολεκτικάεξοντώθηκαν από τους Τούρκους.Από τα ίδια σημεία εφορμούσε το1779 ο Κωνσταντής Κολοκοτρώνης,πατέρας του Γέρου του Μωριά, γιανα εξοντώσει τους Αλβανούς μισθο-φόρους, που αυτονομήθηκαν έναντιτων Τούρκων και λυμαίνονταν τοοροπέδιο της Μαντινείας. Το 1821

τα Τρίκορφα με πρωτοβουλία τουΚολοκοτρώνη αποτέλεσαν στρατιω-τικό και πολιτικό κέντρο των Ελλή-νων κατά την διάρκεια της πολιορκίαςτης Τριπολιτσάς. Τότε φτιάχτηκαντα περισσότερα ταμπούρια, που δια-σώζονται μέχρι σήμερα. Εκεί στρα-τοπέδευσαν οι Υψηλάντης, Πετρόμ-πεης Μαυρομιχάλης, Μαυροκορδά-τος, Γιατράκος και πολλοί άλλοισπουδαίοι αγωνιστές. Στα ίδια ταμ-πούρια δόθηκε η μάχη των Τρικόρ-φων στις 23 Ιουνίου 1825, που κα-τέληξε σε σφαγή 300-500 Ελλήνων.Ειδικά το δυτικό και μικρότερο ταμ-πούρι του Αϊ Βλάσση, στο οποίοοχυρωνόταν ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης,έχει πλήρη ορατότητα της Τρίπολης,αλλά είναι ιδιαίτερα βραχώδες καιπιο δύσκολα προσβάσιμο. Το ανα-τολικό ταμπούρι, στο οποίο στρατο-πέδευε ο Υψηλάντης, είναι μεγαλύ-τερο και πιο εντυπωσιακό, ενώ ηπρόσβαση σ’ αυτό γίνεται από ένασχετικά βατό μονοπάτι.

Τόπος ιερόςΣε μικρή απόσταση από τα ταμ-

πούρια βρίσκεται το χωριό Συλίμνα,οι κάτοικοι του οποίου μέχρι τη δε-καετία του 1930 θεωρούσαν τοντόπο ιερό, επειδή έβρισκαν συνεχώςσκόρπια κόκαλα στα βράχια. Μερικοίέλεγαν ότι όταν περνούσαν κοντάστα ταμπούρια τη νύχτα ο αέραςτους έφερνε στ’ αυτιά βογγητά τραυ-ματισμένων αντρών και μοιρολόγιαγυναικών. Ο απόηχος της ηρωικήςθυσίας της 23ης Ιουνίου 1825 κρα-τούσε καλά στις ψυχές των γερον-τότερων, οι οποίοι αφηγούνταν κρί-σεις και σχόλια του ίδιου του Κολο-κοτρώνη για τη μεγάλη πανωλεθρία.Το ίδιο βράδυ μετά τη μάχη ο Γέροςκατέφυγε εξαντλημένος και κατα-στενοχωρημένος στην Αλωνίσταινα,όπου και διανυκτέρευσε. Ηταν μιαπολύ δύσκολη βραδιά γι αυτόν, επει-δή το χωριό είχε χάσει 35 παλικάριαστη μάχη και ο πόνος ήταν διάχυτος.Μερικοί μάλιστα του επιτέθηκανφραστικά και του έριξαν δημοσίωςευθύνες για το πετσόκομμα των πα-λικαριών. Λένε ότι κλονίστηκε τοηθικό του Γέρου εκείνη την ημέρα,αλλά ξανασήκωσε γρήγορα το κεφάλιψηλά, για να δώσει κουράγιο στουςσυναγωνιστές του, που είχαν αρχίσεινα πιστεύουν ότι χάθηκε η επανά-σταση.

Κοφτερά βράχιαΣτα ταμπούρια του Κλεφτών μας

οδήγησε ο Παναγιώτης Βέμμος, κα-θηγητής μαθηματικών από την Τρί-πολη, ο οποίος έχει κάνει τη δια-δρομή αμέτρητες φορές και τη θεωρείεύκολη υπόθεση. Σκαρφαλώνονταςκαι ακροβατώντας κυριολεκτικά σταβράχια για να φτάσουμε στο από-κρημνο ταμπούρι του Κολοκοτρώνη,τον ρωτούσαμε κάθε τόσο: «Πότεφτάνουμε, θέλουμε πολύ ακόμα;»,κι αυτός μας απαντούσε στωικά:«Δεν είναι μακριά, κάντε λίγο υπο-

μονή και σκεφτείτε τους Κλέφτεςπου έτρεχαν ξυπόλητοι σ’ αυτά ταβράχια». Μόλις φτάσαμε στην κο-ρυφή, ο Παναγιώτης μας διάβασεμια επιστολή με ημερομηνία 31 Αυ-γούστου 1821, που γράφτηκε απόάγνωστο στα ταμπούρια κατά τηδιάρκεια της πολιορκίας της Τριπο-λιτσάς: «Στους λόφους γύρω απότην Τριπολιτσά βρίσκω συνέχεια χαρ-τί στράντζο (κουρελιασμένο) πουμυρίζει πυρίτιδα και καταλαβαίνωότι είναι περίσσευμα από δέσιμοφυσεκιών. Μακάριες εσείς οι πέτρεςτων Τρικόρφων που είστε προορι-σμένες να γίνετε αυτόκτιστα μετε-ρίζια των Ελλήνων στον πόλεμό τουςεναντίον των απογόνων των Περ-σιάνων. Ο πρίγκιπας Υψηλάντης,που δεν διαφέρει σε τίποτα απόέναν απλό στρατιώτη, επάνω σ’ αυτέςτις πέτρες κοιμάται και κακονυχτάει.Εκεί κακοτρώγει και κατοικεί σε μιαταπεινή καλύβα χτισμένη με ξηρο-τείχι, σκεπασμένη με ελατόκλαδακαι στρωμένη κάτω με λίγη κριθα-ριά». Το παραπάνω γράμμα, πουδιασώθηκε και δημοσιεύθηκε το1909 στην Οδησσό, αποτελεί μιαμοναδική μαρτυρία για τα ταμπούριατων Τρικόρφων. Υπάρχουν επίσηςκι άλλες λεπτομερείς μαρτυρίες απότον ίδιο τον Κολοκοτρώνη, τον υπα-σπιστή του Φωτάκο και αρκετούςακόμα Ελληνες επαναστάτες και ξέ-νους εθελοντές.

Zωντανές μνήμεςΑνάμεσα στα υψώματα που ταμ-

πουρώνονταν οι Κλέφτες, περνούσανπριν από χιλιάδες χρόνια οι άμαξεςπου μετέφεραν τα μάρμαρα από ταΔολιανά στην Ολυμπία για να χτιστείτο ολυμπιακό στάδιο. Ο ΠαναγιώτηςΒέμμος επιδεικνύει με επιμονή ταχαραγμένα στις πέτρες ίχνη των τρο-χών των αμαξών, τα οποία είναι εμ-φανή μέχρι σήμερα. Υποστηρίζει ότιαυτά αποδεικνύουν την ιστορικήσυνέχεια των Ελλήνων, την οποίαπίστευε με πάθος και ο ίδιος ο Κο-λοκοτρώνης. Δεν είναι ο μοναδικόςΑρκάς που μάχεται για να παραμείνειζωντανό το 1821, αλλά έχει πολλούςακόμα συντρόφους που πασχίζουνγια τον ίδιο σκοπό. Ολοι μαζί οργα-νώνουν εκδηλώσεις μνήμης προςτιμή των ηρώων που άφησαν τηντελευταία τους πνοή στα ταμπούριακαι αγωνίζονται να αναδειχτούν αυτάως ιστορικό μνημείο. Ομως, τοΥπουργείο Πολιτισμού καθυστερείαπελπιστικά και αδικαιολόγητα ναεκδώσει τη σχετική απόφαση, πα-ρόλο που οι τοπικοί δήμοι Τρίποληςκαι Φαλάνθου έχουν υποβάλει ομό-φωνο αίτημα πριν δύο ολόκληραχρόνια. Μάλλον κάποιος πρέπει να“σπρώξει” το θέμα, γιατί οι δημόσιεςυπηρεσίες στην Ελλάδα δεν φημί-ζονται για την ταχύτητα και τις ευαι-σθησίες τους.

Πηγή: «Eθνος»

Τα ταμπούρια του ΚολοκοτρώνηΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ42 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Work: (212) 737-3423Home: (718) 641-0613Cell: (718) 926-3017

OρχήστραKΩΣΤΑ ΣΚΡΕΠΕΤΟΥ«Η Ελληνική Λεβεντιά»GREEK & AMERICAN MUSIC

Το κέφι δεν έρχεται μόνο του. Σας το φέρνειο Κώστας Σκρεπετός με την 5μελή ορχήστρα του

«Παρήγγειλε στο γάμο σουνα φέρουνε λουλούδια

και φέρτε τον Κώστα Σκρεπετόπου λέει όμορφα τραγούδια»

Κώστας Σκρεπετός

WR

D.J. GEORGE

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝΤο βιβλίο αυτό αναφέρεται με συναρπαστική γραφικότητα στη γέννησηκαι εξάπλωση της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Μπορεί ο εικοστόςαιώνας να καταστεί μάρτυρας της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος πουυπερβεί τα όρια της Πεντηκοστής. 572 σελίδες. Τιμάται $12.00 η τιμή πε-ριλαμβάνει τα ταχυδρομικά (προπληρωτέα). Αποταθείτε:

HELLENIC PUBLICATIONS, 8785 University Blvd, Berrien Springs, MI 49103 - (269) 473-1066

ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Με τις συμφωνίες που υπέγραψαν η Ελλάδα και η Αμερική (Νόμος 2186)παρέχεται η δυνατότητα στους Ελληνες ομογενείς, άνδρες και γυναίκες

να πάρουν αγροτική σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον ΟΓΑ.

Οσοι έχουν εργασθεί στην Ελλάδα και ήταν ασφαλισμένοι στα ταμεία του ΙΚΑΤΕΒΕ, ΤΣΑ, Εμπόρων κ.τ.λ. δικαιούνται συντάξεις για τα ένσημα που έχουν.

Οι ασφαλισμένοι στο ταμείο του ΝΑΤ μπορουν να μεταφέρουν τα ημερομήσθιά τους στο ΙΚΑ, όπου προσμετρώνται όσα κι αν είναι αυτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συντάξεις αυτές και τα επιδόματα που δικαιούστε από τηνΕλλάδα είναι τελείως ανεξάρτητα και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση

με αυτά που παίρνετε ή θα πάρετε από το κράτος που μένετε.

Επικοινωνήστε με τη Χρυσούλα Ζηκοπούλου

Διεκπεραιώνονται και πάσης φύσεως διοικητικές υποθέσεις

Τηλ.: (718) 626-6626 • FAX: (718) 932-1746Ε-mail: arga-gr • 31-10 23rd Ave., Suite 4, Astoria, NY 11105

ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΜΕΤΑ ΤΟ 21ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ

25 ΕΡΓΑΣΙΜΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

The most Complete Site for Learning Greek on the Internet!

Learn to read and speak Greek online. Our subscription service gives you the freedom to study Greek from anywhere you can access the Internet.

Complete Grammar lessons, Greek for Kids with e�flash cards, dialogues, phrases, games and more all with audio.

Visit www.ilearngreek.comto preview the site.Subscriptions range

from 1 month to 2 years.

We accept all major credit cards, PayPal and e-checks. Payment services provided by PayPal

ΖΗΤΩΗ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ

ΖΗΤΩΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821

Page 43: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

Αγνωστος καλλιτέχνης αποτύπωσεπάνω στο νεκρικό κρεβάτι τη μορφήτου Κολοκοτρώνη σε γύψινο εκμα-γείο. Με αυτό τον τρόπο διασώθηκανπιστά και με ακρίβεια τα χαρακτη-ριστικά του προσώπου του Γέρουτου Μοριά.

Ο Κολοκοτρώνης πέθανε στηνΑθήνα στις 3 Φεβρουαρίου 1843.Κατά τη διάρκεια της έκθεσης τηςσωρού του σε λαϊκό προσκύνημα,άγνωστος καλλιτέχνης αποτύπωσεεπάνω στο νεκρικό κρεβάτι τη μορφήτου σε γύψινο εκμαγείο. Με αυτότον τρόπο διασώθηκαν πιστά καιμε ακρίβεια τα χαρακτηριστικά τουπροσώπου του Γέρου του Μοριά.Το ιστορικό και πολύτιμο αυτό εκ-μαγείο φυλάσσεται στο Ιστορικό καιΕθνολογικό Μουσείο της Αθήνας.

Σπουδαίο ιδιωτικό μουσείοΤο 1968, ο τότε διευθυντής του

Ιστορικού και Εθνολογικού Μουσεί-ου Ιωάννης Μελετόπουλος ζήτησεαπό τον καθηγητή τη Σχολής ΚαλώνΤεχνών Γιάννη Παππά, ο οποίοςείχε σπουδάσει στο Παρίσι και είχεεκπαιδευτεί στη συντήρηση εκμα-γείων, να του ρεστοράρει το παλαιόγύψινο εκμαγείο και να του χυτεύσειδύο χάλκινα γλυπτά με τη μορφήτου Κολοκοτρώνη. Τα χάλκινα προ-σωπεία διατηρούνται σήμερα, τοένα στο Ιστορικό και ΕθνολογικόΜουσείο Αθηνών και το άλλο στοΠολεμικό Μουσείο Αθηνών. Για ναμην “πληγωθεί” το αρχικό γύψινοεκμαγείο του 1843, ο γλύπτης Γιώρ-γος Χουλιάρας, βοηθός του ΓιάννηΠαππά, κατασκεύασε νέο γύψινοεκμαγείο, που περιήλθε στην κατοχήτου Αρκάδα ιστορικού τέχνης ΝίκουΓρηγοράκη. Αυτός με τη σειρά τουτο χάρισε στο εξαιρετικό ΑρκαδικόΜουσείο Τέχνης και Ιστορίας, τοοποίο δημιούργησε στο Λεβίδι Γορ-τυνίας ο Γιώργος Χριστοδουλόπου-

λος, συλλέκτης έργων τέχνης, απότην Τρίπολη. Το εκμαγείο αυτό, μαζίμε ένα από τα επτά μπρούτζινα γλυ-πτά, που έδωσε ο Νίκος Γρηγοράκηςνα χυτευθούν σε χυτήριο της Αθή-νας, εκτίθενται σε ξεχωριστή προ-θήκη στην αίθουσα “Κολοκοτρώνης”του Αρκαδικού Μουσείου. Αυτά ταεκθέματα προκαλούν τον θαυμασμότων επισκεπτών, οι οποίοι έχουντην ευκαιρία να δουν πιστά αποτυ-πωμένη τη μορφή του Γέρου τουΜοριά.

Κειμήλια της επανάστασηςΟ δημιουργός του μουσείου στο

Λεβίδι, Γιώργος Χριστοδουλόπουλος,ταξίδεψε στο Λονδίνο και ξόδεψεένα σημαντικό ποσό για να αγοράσεισε δημοπρασία, εκτός των άλλων,δύο σχέδια του G. Deangelis μεθέμα τον Κολοκοτρώνη. Βρέθηκετην κατάλληλη στιγμή στο κατάλ-ληλο μέρος και διέσωσε δύο έργα-κειμήλια, που ποιος ξέρει πού θακατέληγαν ή ποιους ιδιωτικούς χώ-ρους θα διακοσμούσαν, χωρίς ναέχουν τη δυνατότητα όλοι οι Ελληνεςνα τα απολαύσουν. Δεν τα αγόρασεγια να τα εμπορευτεί, αλλά για νατα διασώσει και να τα εκθέσει σταμάτια των συμπατριωτών του, μαζίμε άλλα σπουδαία εκθέματα, κυρίωςέργα χαρακτικής τέχνης με αρκαδικόενδιαφέρον. Στη μαγική Αρκαδία,που έζησε και αγωνίστηκε ο Κολο-κοτρώνης, ζουν άνθρωποι που αγω-νίζονται και ξοδεύονται για να κρα-τήσουν ζωντανή τη μνήμη του. Οιταξιδιώτες που επισκέπτονται τημήτρα της επανάστασης, την Αρκα-δία των μύθων και της αυθεντικήςφύσης, που πολλές τέχνες και αμέ-τρητοι τεχνίτες ζήτησαν να αγγίξουν,δεν πατούν μόνο στα ίδια χώματαπου πάτησε ο Γέρος του Μοριά,αλλά βλέπουν και την όψη του. Ταεκθέματα του Αρκαδικού Μουσείου

Τέχνης και Ιστορίας, το οποίο είναιχτισμένο αρμονικά στη φυσική πι-νακοθήκη του αρκαδικού τοπίου,παρουσιάζονται από τον σημαντικό

Αρκάδα ιστορικό τέχνης και διευ-θυντή του μουσείου Νίκο Γρηγοράκη,στην ποιοτική συνέκδοση των εκ-δόσεων Μίλητος και των εκδόσεων

Δρυάδες, με τον τίτλο «Θέματα καιεκθέματα τέχνης και ιστορίας».

Πηγή: «Eικόνες»

Η όψη του Γέρου του Μοριά

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 43

YIASOU ESTIATORIOFINE GREEK CUISINE2003 Emmons Avenue, Brooklyn, NY 11235

Τηλ.: (718) 332-6064

Φρέσκα θαλασσινά, παϊδάκια σχάρας μπριζόλες, μοσχαράκι γάλακτος.

Ολων των ειδών τα ψάρια στη σχάρα τσιπούρες, λαβράκια, συναγρίδες

μπαρμπούνια, γαρίδεςγλώσσες, black sea bass.

Διαλέξτε από το μεγάλο σε ποικιλία μενού μας

• Μεγάλη ποικιλία από ελληνικά κρασιά

• Full bar • Αψογο σέρβις • Aνοιχτά καθημερινά

για μεσημεριανό και βραδινό

Στο Sheepheadbay απολαύστε τo γεύμα ή το δείπνο σας με θέα το λιμανάκι και αγναντεύοντας τα ψαροκάικα

Ξιφίας φιλέτοσολομός, πλακίγαριδοπίλαφο μακαρονάδα με γαρίδες

κρύα και ζεστά μεζεδάκια

όλων των ειδών σαλάτες

και ελληνικά γλυκά

Σπεσιαλιτέ μας

Ελάτε, θα εντυπωσιαστείτε - Φέρτε και τους φίλους σας

Τα ψάρια κάνουν καλό στην υγεία

ΖΗΤΩ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

Η αίθουσα διατίθεται για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις

Μετά την Παρέλαση

στην 5η Λεωφόρο

την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ

ελάτε να γιορτάσουμε.

Page 44: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ44 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΞΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΑΦΡΩΝ...Αειμνήστου Αιδ. Σπύρου Ζωδιάτη, δ.θ., δ.φ.

Στο Ευαγγέλιο του Λουκά 12:16-21 έχουμε μια παραβολή τουΧριστού, που πρέπει να την προσέξουμε πολύ όλοι μας. Ήταν, λέει,ένας πλούσιος μεγαλοκτηματίας που τα χωράφια του έδωσαν πλού-σια σοδειά, τόσο που δεν είχε χώρο αρκετό να την αποθηκεύσει.Σκέφτηκε λοιπόν και είπε στον εαυτό του: Θα γκρεμίσω τις απο-θήκες μου και θα χτίσω καινούργιες, πιο μεγάλες, όπου θα αποθη-κεύσω όλα τα γεννήματά μου και θα πω στην ψυχή μου, «ψυχή,έχεις πολλά αγαθά αποταμιευμένα για χρόνια πολλά. Κάτσε λοιπόννα αναπαυτείς, να φας, να πιεις, να ευφρανθείς».

Ηταν φαίνεται έξυπνος άνθρωπος, διαφορετικά δε θα πρόκοβε.Δε θα μπορούσε ν’ αποκτήσει τόσα πλούτη. Ερχεται όμως ο Θεόςκαι τον ονομάζει άφρονα, τρελλό. Γιατί;

Διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού: «Αλλ' ο Θεός του είπε: Άμυαλε!Τούτη τη νύχτα την ψυχή σου απαιτούνε από σένα. Όσα λοιπόνετοίμασες, τίνος θα είναι;»

Δεν έκανε απάτες ο άνθρωπος, δεν έβλαψε κανέναν. Τη δουλειάτου έκανε, τα χωράφια του καλλιέργησε. Κι όμως ο Θεός τον απο-καλεί άμυαλο, άφρονα! Ας δούμε όμως γιατί τον αποκάλεσε έτσι οΘεός, ώστε να μη βρεθούμε κι εμείς με την ίδια κατηγορία.

Ο άνθρωπος της παραβολής δεν κατηγορήθηκε ότι αδίκησε τουςεργάτες του ή ότι έκλεψε. Αλλά τι τον έκανε τότε να είναι άφρονας;Απλούστατα προσκολλήθηκε τόσο πολύ στη ζωή τούτη, που δε σκέ-φτηκε ότι είναι πρόσκαιρη. Δε συλλογίστηκε ποτέ το Θεό. Δε φρόν-τισε για το αιώνιο μέλλον της ψυχής του. Ξέχασε πως θα πεθάνει.Το μόνο μέλημά του ήταν να ευχαριστήσει τη σάρκα του, να ζήσειγια τον εαυτό του, να απολαύσει τη ζωή του. Στήριζε την ευτυχία

του στα υλικά αγαθά του. Ηταν άφρονας, γιατί πλέοντας μέσα στηναφθονία των υλικών του αγαθών ξέχασε πως ο Δοτήρας κάθε υλι-κού και πνευματικού αγαθού είναι ο Θεός και πως ο ίδιος θαέπρεπε απλώς να είναι ο διαχειριστής των αγαθών αυτών και ναείναι καλός διαχειριστής.

Για ρίξε κι εσύ μια ματιά στον εαυτό σου. Εξέτασε την καρδιάσου. Μήπως παρασύρεσαι κι εσύ από το κυνήγι και την απόκτησητων υλικών αγαθών; Μήπως στηρίζεις κι εσύ την ευτυχία σου σ'αυτά; Μήπως ξεχνάς το Θεό; Μήπως ξεχνάς πως θα πεθάνεις; Πωςυπάρχει μια ζωή πέρα από αυτή, για την οποία και πρέπει να προ-ετοιμαστείς;

Ο Χριστός μόλις είπε την παραβολή αυτή πρόσθεσε τα λόγια:«Το ίδιο άφρονας είναι κι όποιος συγκεντρώνει πλούτη για τονεαυτό του και δεν πλουτίζει για το Θεό». Αν λοιπόν αγωνίζεσαι ναθησαυρίσεις για τον εαυτό σου κι όχι να πλουτίσεις για το Θεό, κά-νεις αφροσύνη πρώτου μεγέθους και θα βγεις ζημιωμένος. Εχειςόμως καιρό ν' αλλάξεις πορεία. Από τον εαυτό σου να στρέψεις ταμάτια σου στο Θεό. Από τα πρόσκαιρα την καρδιά σου να την προ-σκολλήσεις στα αιώνια, από τα φθαρτά στα άφθαρτα. Δεν έχειςδική σου δύναμη να πετύχεις κάτι τέτοιο. Τη δύναμη θα σου τηδώσει ο Χριστός. Δεν έχεις παρά να παραδώσεις την καρδιά σου σ'Αυτόν. Να Του ζητήσεις να σε συγχωρήσει για την μέχρι τώρααφροσύνη σου, για τον ατομικισμό σου, για την αμαρτία σου. Ζή-τησε το με συντριβή καρδιάς κι Εκείνος θα το κάνει. Γι' αυτό άφησετα ουράνια και κατέβηκε στη Γη, γι’ αυτό θυσιάστηκε πάνω στοσταυρό. Σε περιμένει, θα 'ρθεις ή θα συνεχίσεις να παραμένεις

άφρονας;Φρόντισε να προμηθευτείς το Λόγο του Θεού κι άρχισε να τον

μελετάς κάθε μέρα. Αυτός θα σε οδηγήσει στην αλήθεια. Σ' αυτόνθα βρεις το δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία. Σ' αυτόν θα βρεις στή-ριγμα ψυχής και καθημερινή πνευματική τροφή. Αν δεν έχεις τηνΚαινή Διαθήκη, ζήτησέ μας να σου προμηθεύσουμε μία. Η αξία τηςείναι 12 δολάρια μαζί με τα ταχυδρομικά. Αν δεν μπορείς να τηνπληρώσεις, ευχαρίστως να σου τη στείλουμε δωρεάν. Ζήτησέ μαςεπίσης να σε εγγράψουμε στο μηνιαίο χριστιανικό περιοδικό ΗΦΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ. Θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις τις αλή-θειες του Λόγου του Θεού, να μάθεις για την αιώνια ζωή που προ-σφέρει ο Χριστός, για τη διδαχή Του, για τις αξιώσεις Του, για τοθαύμα της αναγέννησης και την αλλαγή που επιφέρει στην ανθρώ-πινη ζωή. Κι ακόμα θα μαθαίνεις κάθε μήνα νέα από το παγκόσμιοιεραποστολικό έργο, τα οποία θα σε συναρπάσουν με τα όσα πραγ-ματοποιεί ο Θεός σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Είναι πραγμα-τικά ένα περιοδικό μοναδικό στο είδος του. Η ετήσια συνδρομήτου είναι μόνο 25 δολάρια μαζί με τα ταχυδρομικά. Κάνε το τσεκστο όνομα: ΤHE VOICE OF THE GOSPEL και μαζί με το απόκομμααυτό στείλε το στη διεύθυνση:

ΤΗΕ VOICE OF ΤΗΕ GOSPEL6815 SHALLOWFORD RD. CHATTANOOGA TN 37421Μόλις πάρουμε την παραγγελία σου θα σου στείλουμε αμέσως

το πρώτο τεύχος και στη συνέχεια κάθε μήνα τακτικά. Αν θέλειςκαι την Καινή Διαθήκη, κάνε το τσεκ για 37 δολάρια. Θα είναι αυτήμια εκλογή για την οποία δε θα μετανιώσεις ποτέ.

Του Λάμπρου Σμαΐλη

Η «καμένη γη» που παρέλαβε οΚαποδίστριας ήταν πραγματική. Οχιμόνο γιατί ο Ιμπραήμ είχε λεηλα-τήσει την Πελοπόννησο, αλλά καιγιατί οι πρώτοι πολιτικοί της Επα-νάστασης είχαν κατασπαταλήσει ταδάνεια του 1824 πολύ πριν τηνίδρυση του ελληνικού κράτους.

Ο Καποδίστριας από την πρώτηστιγμή βρέθηκε αντιμέτωπος με τοδημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας.Αναζήτησε νέο δάνειο αλλά βρήκετις πόρτες κλειστές. Οι Αγγλοι δεντον ήθελαν, τον κατηγορούσαν ωςάνθρωπο των Ρώσων. Αναγκάστηκενα αντιμετωπίσει το πρόβλημα βά-ζοντας από την τσέπη του 50.000γαλλικά φράγκα, συγκεντρώνονταςκαι συνεισφορές ομογενών και φι-λελλήνων.

Η βασιλική χορηγίαΣτο βασιλιά Οθωνα επικεντρώ-

θηκαν στη συνέχεια οι πιέσεις τωνδανειστών και κυρίως των Αγγλων.Ο Οθωνας απέφυγε στην αρχή τοδανεισμό και τους πρόσθετους φό-ρους.

Πρόσφερε τη βασιλική χορηγίααπό 200.000 δραχμές και προέβησε περικοπές δαπανών με μείωσητων στρατιωτικών και των υπαλλή-λων.

Πήρε όμως τελικά δάνειο 60εκατομμυρίων φράγκων με την εγ-γύηση κατά το 1/3 από τις τρειςΜεγάλες Δυνάμεις της εποχής.

Η τρίτη δόση των 20 εκατομμυ-ρίων φράγκων ουδέποτε καταβλή-θηκε στην Ελλάδα.

Κατακρατήθηκε από τη δανει-οδότρια τράπεζα για την εξυπηρέ-τηση του δανείου. Από τις υπόλοιπεςδύο δόσεις, των 40 εκατομμυρίωνφράγκων, το 56,8% κατακρατήθηκεστο εξωτερικό, το υπόλοιπο σπα-ταλήθηκε από την αντιβασιλεία καισε έξοδα του βαυαρικού στρατού.

Ενα μέρος του δανείου δόθηκεως αποζημίωση στην Τουρκία γιατην εξαγορά της Αττικής, της Ευβοίαςκαι μέρους της Φθιώτιδας.

Το 1835, στο δημόσιο ταμείουπήρχαν 1,8 εκατ. δρχ. και απ’αυτά έπρεπε να καλυφθούν τα ελ-λείμματα 1833-35 και η εξυπηρέ-τηση του δανείου, που ήταν 2,7εκατ. δρχ.

Τελικά η καθαρή πρόσοδος, από το δάνειο, για την Ελλάδα

ήταν 14,2%Το 1843 ήλθε η δεύτερη πτώ-

χευση όταν διακόπηκε η εξόφλησητων δόσεων του δανείου των60.000.000 γαλλικών φράγκων.

Το δάνειο εξανεμίστηκε στηναποπληρωμή των δόσεων των δύοαγγλικών δανείων.

Θέλετε να μην πληρώνετε φό-ρους

Από τα πρώτα χρόνια της ανε-ξαρτησίας, η φοροδιαφυγή έγινεκαθεστώς και μάλιστα είχε προβλη-θεί και με ηρωικές δικαιολογίες.

Οι Λάκωνες ζητούσαν φορολο-

γική ασυλία με το επιχείρημα ότιδεν πλήρωναν φόρους στη Μάνηεπί Τουρκοκρατίας. Το φορολογικόσυζητήθηκε εκτενώς στην πρώτηΒουλή του 1844 που απέρριψε καιτο αίτημα των Λακώνων.

Οι Συριανοί, στην ίδια Βουλή,εκδήλωσαν την αγανάκτησή τουςγια τη γενικευμένη φοροδιαφυγήκαι ζητούσαν να μην καταλαμβά-νουν δημόσιες θέσεις όσοι δεν πλή-ρωναν φόρους. Εκείνη η πρώτηΒουλή που προέκυψε μετά το Κί-νημα του 1843 και την παραχώρησητου Συντάγματος από τον Οθωναστιγματίστηκε από τη διεκδίκησητης νομιμοποίησης των ρουσφετιών.Εκείνη η Βουλή συζήτησε και τοδύσκολο πρόβλημα αν πρέπει ή δενπρέπει να κατέχουν υψηλά κυβερ-νητικά πόστα οι... μορφωμένοι. Τηνπρόταση έκανε ο Μακρυγιάννηςκαι την υποστήριξε με το ακόλουθοεπιχείρημα ο Παλαμήδης: Ας τρα-βηχθούν, είπε, οι ετερόχθονες δι?ολίγα χρόνια να κανονίσωμεν εμείςμόνοι την υπηρεσίαν μας. Πρόκειταινα ρίψωμεν βάλσαμον εις τας πληγάςμας και όχι τρεμεντίνα. Το κλίμααποτύπωσε στην ομιλία του ο Ν.Ι.Σαρίπολος λέγοντας στους τότε αν-τιπροσώπους του Εθνους: “Θέλετενα μην πληρώνετε φόρους και ναπαίρνετε μισθόν”.

Τοκογλύφοι... επαναστάτες«Η ησυχία της χώρας κινδυνεύει,

αν δεν κατορθώσωμεν να ιδρύσωμεντην Τράπεζαν. Δώδεκα έως δεκα-

πέντε χιλιάδες άνθρω-ποι, ζητούν δάνεια...Χιλιάδες Ελλήνων θασας ευλογούν αν τουςβοηθήσετε και αυτήντην φοράν», έγραφε οΟθωνας στον πατέρατου, βασιλιά της Βαυα-ρίας, στην προσπάθειάτου να βρει κεφάλαιαγια να ιδρύσει την Εθνι-κή Τράπεζα με τη βοή-θεια του ΓεωργίουΣταύρου.

Στην ίδρυση τράπε-ζας είχε αποτύχει ο Κα-ποδίστριας καθώς αν-τιδρούσαν έντονα οι το-κογλύφοι της εποχής.

Να τι έγραφε για τιςαντιδράσεις τους η εφη-μερίδα «Ζεφυρος» στοφύλλο της 12/11/1841:«Καθώς ο ακανθόχοιροςταράττεται εις κάθεκτύπον, τοιουτοτρόπως και οι έντιμοικαι ευσυνείδητοι τοκογλύφοι μαί-νονται οσάκις ακούουν ότι συσταί-νεται χρηματική τράπεζα».

Τους «εντίμους» και «ευσυνει-δήτους» τοκογλύφους η τράπεζατους εξαγρίωνε, διότι τους έπαιρνετο χρυσοχοείον απ’ τα χέρια. Οπωςγράφει ο Γεράσιμος Κακλαμάνης,στο βιβλίο του “Η Ελλάς ως ΚράτοςΔικαίου”, ένα χρόνο από της ιδρύ-σεως της Τραπέζης, επαναστατούν(αυτοί τον τόκο τον είχαν 40-50%

ενώ η Τράπεζα τον κατέβασε σε8%-12%).

Το κίνημα έγινε ακριβώς μ’ ένανόμο περί ανοικτών πιστώσεων. ΟΟθωνας, προκειμένου να σώσει τηνΤράπεζα που με τόσο κόπο έκανε,παραχωρεί το Σύνταγμα, οπότε οι«αντιπρόσωποι του Εθνους» από δωκαι πέρα θα κοιτάξουν να μεταβά-λουν την Βουλή σε αντικλείδι γιατις κάσες της Τράπεζας.

Πηγή: «Mακεδονία»

Η οικονομική διαχείριση Καποδίστρια και Οθωνα

Page 45: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 45

MARKOS travel service

Μάρκος Χατζηκωνσταντής, ιδιοκτήτης

Καθημερινές αναχωρήσεις με Delta, KLM, Alitalia, Lufthansa

Απλή μετάβαση από $289*Με επιστροφή από $395*

Περιορισμένος αριθμός θέσεων

Πτήσεις χωρίς σταθμό*Συν φόρους

Κλείστε θέσεις τώρα και κερδίστε

Nationwide toll free800-243-7728

Για Connecticut 800-842-8260E-mail: [email protected]

MARKOS TRAVEL48 Silas Dean Hwy., ste 12

Wethersfield, CT 06109

860-296-1722

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ Σ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ

$322.00$189.00$125.00$274.00$165.00

Χώρες εκτός Η.Π.Α.n 1 ΧΡΟΝΟn 6 ΜΗΝΕΣn 3 ΜΗΝΕΣn ΕΚΔΟΣΗ ΣΑΒ/ΚΟΥ 1 ΧΡΟΝΟn ΕΚΔΟΣΗ ΣΑΒ/ΚΟΥ 6 ΜΗΝΕΣ

n 1 ΧΡΟΝΟΣn 6 ΜΗΝΕΣn 3 ΜΗΝΕΣn 1 ΜΗΝAΣn ΕΚΔΟΣΗ ΣΑΒ/ΚΟΥ 1 ΧΡΟΝΟn ΕΚΔΟΣΗ ΣΑΒ/ΚΟΥ 6 ΜΗΝΕΣn ΕΚΔΟΣΗ ΣΑΒ/ΚΟΥ 3 ΜΗΝΕΣ

$208.00$120.00$83.00$33.00$82.00$47.00$26.00

Εσωκλείστε επιταγή ή money order πληρωτέες στη διεύθυνση:

NATIONAL HERALD, Inc.37-10 30th Street, L.I.C., NY 11101-2614ή με χρέωση στην πιστωτική σας κάρτα:n American Express n Master Card n Visa n Discover

Account#..........................................................................Expiration Date ................................................................Signature..........................................................................

ΟΝΟΜΑ............................................................................ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .....................................................................ΠΟΛΗ...............................................................................ΠΟΛΙΤΕΙΑ................................ZIP CODE.........................TΗΛΕΦΩΝΟ ....................................................................ΦΑΞ ................................................................................CELL ........................................E-MAIL ............................

Τηλ.: (718) 784-5255Φαξ:(718) 472-0510

Toll Free: 1-888-KHRYKAS (547-9527) ext. 108

[email protected]

ενός έτους$208ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΚΔΟΣΗ:

www.ekirikas.comΗΔΗ ΣΥΝΔΡΟΜHTΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗn 1 ΧΡΟΝΟ $39.00 n 1 ΜΗΝΑ $14.95 MH ΣΥΝΔΡΟΜHTΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗn 1 ΧΡΟΝΟ $89.00 n 1 ΜΗΝΑ $19.95

www.thenationalherald.comΗΔΗ ΣΥΝΔΡΟΜHTΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ n 1 ΧΡΟΝΟ ......................$34.95 n 6 MHNEΣ......................$23.95 n 3 ΜΗΝΕΣ......................$14.95MH ΣΥΝΔΡΟΜHTΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ n 1 ΧΡΟΝΟ ......................$45.95 n 6 ΜΗΝΕΣ ......................$29.95 n 3 ΜΗΝΕΣ .....................$18.95

WR Ετος ίδρυσης 1915

Συνδρομές

ΞΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ…και διά την ημετέραν σωτηρίαν (μέρος 3ο)

(Αφιέρωμα στο σύντομα ερχόμενο Πάσχα)

Αναφερόμαστε στο «Πιστεύω» (Σύμβολο της Πίστεως). «Κατελθόντα, σαρκωθέντα, ενανθρωπήσαντα,σταυρωθέντα, παθόντα, ταφέντα, αναστάντα και ανελθόντα». Αυτές οι λέξεις, δείχνουν το έργο του ΙησούΧριστού στη γη, και όλα αυτά διά την ημετέραν σωτηρίαν. «Κατελθόντα»: Ο Ιησούς Χριστός προϋπήρχε,ουδέποτε δημιουργήθηκε. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι κτίστης, αλλά ο κτίστης της κτίσης. Δεν είναιδημιούργημα, αλλά ο Δημιουργός. Δεν γεννήθηκε, αλλά κατέβηκε και έλαβε σώμα ανθρώπινο. Αυτόσημαίνουν οι λέξεις «σαρκωθέντα» και «ενανθρωπήσαντα». Αυτό σημαίνει γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, αυτόσημαίνει, φως εκ φωτός, Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Ο Χριστός έλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος.Αφησε το δόξα Του την ουράνια και έγινε άνθρωπος σαν κι εμάς. Την θεϊκή αγάπη Του όμως την κράτησε γιανα πάει στη Γεσθημανή, για να ανεβεί στο σταυρό και να αντέξει τα καρφιά για μένα και για σένα. Αυτόλέγεται αγάπη Θεού, αγάπη άνευ όρων. Αυτό σημαίνει η λέξη «σταυρωθέντα». Με την λέξη «παθόντα» δενμπορούμε να γιορτάσουμε με χαρά, αλλά θυμόμαστε με λύπη και ευγνωμοσύνη. Ραπισμοί, μαστίγια,αγκάθινο στεφάνι, φτύσιμο, άρνηση και προδοσία, από αυτούς που ο Χριστός αγαπούσε πιο πολύ. Ολα αυτάτα πέρασε ο Χριστός γιατί η αγάπη Του ήταν πιο μεγάλη απ’ την αμαρτία μας. Ο Ιησούς Χριστός βλέπει τηναμαρτία μας, αλλά πιο πολύ βλέπει την ανάγκη μας για σωτηρία. Μπορείς να Του πεις ένα απλό ευχαριστώ;Ο Χριστός δεν το χρειάζεται, αλλά το περιμένει. «Ταφέντα» και «αναστάντα»: Mιλήσαμε την προηγούμενηφορά για το Πάσχα, και σήμερα θα μιλήσουμε για την Ανάσταση. Η ανάσταση είναι η βάση της πίστης μαςκαι η βάση του παγκόσμιου Χριστιανισμού. Χωρίς πίστη στην ανάσταση του Χριστού, αναγνωρίζουμε μόνο τηνίκη του θανάτου, αλλά με πίστη στην ανάσταση, ζούμε την εμπειρία του θριάμβου της ζωής ενάντια στοθάνατο. Επειδή ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε, όλοι οι πιστοί Χριστιανοί έχουν ελπίδα αναστάσεως. Ο ΙησούςΧριστός έμεινε με τους μαθητές σαράντα ημέρες, γι’ αυτό ψάλλουμε το «Χριστός Ανέστη» επί σαράνταημέρες. Οι μαθητές κήρυξαν την ανάσταση του Ιησού Χριστού, γι’ αυτό και πέθαναν με μαρτυρικό θάνατο,εκτός του μαθητή Ιωάννη, μη μπορώντας να αρνηθούν τον αναστημένο Χριστό που είδαν με τα μάτια τους,και όλα αυτά διά την ημετέραν σωτηρίαν. Για το θέμα της σωτηρίας θα μιλήσουμε σε επόμενο άρθρο. Αυτάλέγει η Καινή Διαθήκη όσον αφορά την ανάσταση του Ιησού Χριστού. Σας στέλνουμε δωρεάν μια ΚαινήΔιαθήκη εάν μας το ζητήσετε.

Πέτρος ΦιλακουρίδηςΤηλ. επικοινωνίας: 866 960 2140

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕτις Απαντήσεις του Θεού στην Αγ. Γραφή

• Γιατί υπάρχει τόση Αναταραχή και Τρομοκρατία σήμερα;• Πού είναι ο Θεός όταν ο Κόσμος Υποφέρει και Πεθαίνει;• Υπάρχει κάτι το Καλύτερο στο Μέλλον, πέρα απ’ αυτό το Χάος;• Υπάρχει Ζωή μετά τον Θάνατο;• Πώς μπορώ να Ζήσω Περισσότερα Χρόνια Ευτυχισμένος:

Zήτησε τα μαθήματα ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ. Προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ

Greek Voice, Box 67, Madera, CA 93639 • (860)742-5341www.greekvoice.org email: [email protected]

NICOSNICOLAIDES

Η ορχήστρα για όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις

Διαθέτουμε D.J.Tel.: (201) 385-8217

The Cosmopolitans

www.nicosnicolaides.com

Page 46: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

Αναφορά Μπαρτόλντυ Πρώτος πουκατέγραψε το γεγονός αυτό, ήταν οΠρώσος περιηγητής και διπλωμάτηςΙάκωβος Μπαρτόλντυ, που έτυχε τηνεποχή εκείνη (1803-1804) να βρί-σκεται στα Ιωάννινα. Η έστω καιπολύ περιληπτική αναφορά του στογεγονός κρίνεται περισσότερο αντι-κειμενική, με δεδομένο ότι δεν ήτανκαι τόσο ευνοϊκός προς τους Ελληνες,ούτε όμως και με τον Αλή Πασά, πουόμως δεν τον εμπόδισε να τονίσει τηγενναιότητα των Σουλιωτών, αλλάκαι την αγριότητα των τμημάτων τουΑλή Πασά. Στην αναφορά του εκείνηστο έργο του «Ταξίδιον εις την Ελλάδα1803 - 1804», (δημοσιεύτηκε στηγερμανική το 1805, και σε γαλλικήμετάφραση το 1807), σημειώνει (σεελεύθερη μετάφραση):

«Καμιά εκατοστή απ’ αυτούς τουςδυστυχισμένους είχαν αποτραβηχτείβόρεια της Πρέβεζας στο Μοναστήριτου Ζαλόγγου. Τους επιτέθηκαν εκείθεωρώντας ότι τάχα αυτή η τοποθε-σία, πράγματι ισχυρή, θα μπορούσε

να τους προσφέρει ένα νέο τόπο μό-νιμης διαμονής, όπου και η σφαγήπου ακολούθησε υπήρξε φρικτή.Τριάντα εννέα γυναίκες γκρεμίστηκαναπό τα βράχια με τα παιδιά τους πουμερικά ακόμη βύζαιναν».

Σημειώνεται η αναφορά για «39»γυναίκες που «γκρεμίστηκαν», με ταπαιδιά τους χωρίς να διασαφηνίζεταιαν ήταν αυτοκτονία, ή θηριωδία.

Αναφορά Γ. ΛηκΔεύτερος που κατέγραψε το γε-

γονός, περισσότερο λεπτομερώς, ήτανο Αγγλος στρατιωτικός, περιηγητήςκαι αρχαιολόγος, Γουλιέλμος ΜαρτίνοςΛηκ, από πληροφορίες που συνέλεξετο 1805, ως αντιπρόσωπος της Αγγλίαςστα Ιωάννινα, τις οποίες συμπεριέλαβεστο σύγγραμμά του «Περιήγηση στηΒ. Ελλάδα». Στην αναφορά του αυτήσημειώνει:

«Περίπου 100 οικογένειες είχαναποτραβηχτεί στο μέρος αυτό απότο Σούλι και την Κιάφα, με συνθήκεςκαι ζούσαν στο λόφο ανενόχλητεςώσπου έπεσε το Κούγκι. Τότε επειδή

τάχα η περιοχή αυτή ήταν περισσό-τερη οχυρή ξαφνικά τους επιτέθηκανμε διαταγή του Βεζίρη. Οταν η κα-τάσταση έγινε απελπιστική ο ΚίτσοςΜπότσαρης και ένα τμήμα του διέ-φυγαν. Από τους υπολοίπους, 150σκλαβώθηκαν και 25 κεφάλια στάλ-θηκαν στον Αλβανό Μπουλούκμπασηστην Καμαρίνα που διεύθυνε τις επι-χειρήσεις, 6 άνδρες και 22 γυναίκεςρίχτηκαν από τα βράχια από το ψη-λότερο σημείο του γκρεμνού, προτι-μώντας έτσι παρά να πέσουν ζωντανοίστα χέρια των εχθρών τους. Πολλέςγυναίκες που είχαν παιδιά τις είδαννα τα ρίχνουν με δύναμη προτούεκείνες κάνουν το μοιραίο πήδημα».

Στη δεύτερη ιστορικά αυτή ανα-φορά γίνεται σαφής λόγος για αυτο-κτονία και βρεφοκτονία, ενώ προ-στίθενται 6 άνδρες, ο δε αριθμός τωνγυναικών περιορίζεται στις 22, χωρίςνα γίνεται και εδώ μνεία για χορό.Σημειώνεται όμως ότι το σύγγραμμααυτό δημοσιεύτηκε 33 χρόνια αργό-

τερα, το 1835, επί Βασιλείας τουΟθωνα.

Αναφορά ΧόλαντΣτο μεταξύ και ενώ οι φήμες τρέ-

χουν το 1815 ο Χ. Χόλαντ εκδίδεισύγγραμμα με εντυπώσεις του απότην Ελλάδα του 1812-13, κάνονταςεπιγραμματικά λόγο μόνο για τη βρε-φοκτονία στο σχετικό περιστατικό:

«...λέγεται σαν πραγματική ιστο-ρία, πως μια ομάδα Σουλιώτισσες,μαζεύτηκαν σ’ ένα από τα κοντινάστο Σαράι βάραθρα και έριξαν εκείτα βρέφη τους για να μη γίνουνσκλάβοι του εχθρού».

Στη τρίτη αυτή αναφορά του πε-ριστατικού, αναφέρεται μόνο η βρε-φοκτονία. Με το όνομα Σαράι φέρεταιένα παλαιό πυργόκαστρο που ύπήρχεστη περιοχή, κοντά στη Μονή τουΖαλόγγου.

Αναφορά Χ. ΠερραιβούΤον ίδιο όμως χρόνο, το 1815,

(έξι χρόνια πριν την επανάσταση του21), δημοσιεύεται και η πρώτη ελ-ληνική αναφορά στο περιστατικό πουπεριλαμβάνεται στη δεύτερη έκδοσητης «Ιστορίας του Σουλίου και τηςΠάργας» του Χριστόφορου Περρραι-βού που τυπώθηκε στη Βενετία, πουαποτελεί και την πρώτη ουσιαστικάελληνική πηγή του γεγονότος.

Κατ’ αυτή, όταν τα στρατεύματατου Αλή απέτυχαν και την φορά αυτήνα αιχμαλωτίσουν τους Σουλιώτεςπου όδευαν προς την Πάργα, καιπαρά τις συνομολογήσεις που είχανκάνει μαζί τους, αφού ξεκουράστηκανεπί τριήμερο, επιτέθηκαν ξαφνικάστο Ζάλογγο όπου διαβιούσαν όσοιΣουλιώτες είχαν συνθηκολογήσει νω-ρίτερα με τον Αλή Πασά, αναφέρονταςσχετικά...

«τότε εγνώρισαν ο Κουτσιονίκας

Oι ξένοι περιηγητές για το χορό του ΖαλόγγουΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ46 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ Η.Π.Α.

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ

• Πολιτικά δικαιώματα και ιθαγένεια• Μόνιμη διαμονή• Φοιτητικές άδειες παραμονής• Παράταση αδειών παραμονής• Πολιτογράφηση • Waivers• Labor certification

Για περισσότερες πληροφορίεςχρησιμοποιήστε τα δωρεάν τηλέφωνά μας

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑMARIANTHE L. BUDIKE Esq.

1-800-398-21551-610-446-6992

[email protected]

Λογιστικά και Φορολογικά

KALLIS CALCULATIONSLimited Liability Company

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΛΗ, C.P.A.100 Winston Drive, Unit 5D-North, Cliffside Park, NJ 07010-3240201-886-7341 (γραφείο) 201-723-9822 (mobile)[email protected]ΜΙΛΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

COSMORAMA TOURS, LTD

145-57 20th Avenue, Whitestone, NY 11357(718) 747-6030 • FAX (718) 747-6033

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΑΚΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΣ(ELECTRONIC FILLING OF YOUR TAX RETURNS FOR FASTER REFUNDS)

*ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ

$849*

$519*

a b

ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ

απο

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

+TAX

απο +TAX

Το μνημείο στο Ζάλογγο.

Page 47: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

και ο Κίτσιο Μπότσαρης την συνηθι-σμένην αντιπληρωμήν όπου δίδει οΒεζίρης εις τους πιστούς του προδό-τας, πλην η μετάνοια τότε ήτο ανω-φελής. Αρχισαν μ’ όλον τούτο καιαντεμάχοντο μεγαλοψύχως, δεν είχανόμως τα αναγκαία ν’ αντισταθούνπερισσότερον από δύο ημέρας. Αιγυναίκες δε κατά την δευτέραν ημέ-ραν βλέπουσαι ταύτην τη κτηνώδηπερίστασιν, εσυνάχθησαν έως εξή-κοντα, επάνω εις έναν πετρώδη κρη-μνόν. Εκεί εσυμβουλεύθησαν καιαπεφάσισαν ότι καλύτερα να ριφθούνκάτω από τον κρημνόν διά να απο-θάνουν, πάρεξ να παραδοθούν διάσκλάβες εις χείρας των Τούρκων.Οθεν αρπάξαντες με τας ιδίας τωνχείρας τα άκακα και τρυφερά βρέφη,τα έρριπτον κάτω εις τον κρημνόν.Επειτα αι μητέρες πιάνοντας η μίαμε την άλλη τα χέρια τους άρχισανκαι εχόρευαν, χορεύουσαι δε επη-δούσαν ευχαρίστως μίαν κατόπιν τηςάλλης από τον κρημνόν. Μερικαίόμως δεν απέθανον, επειδή έπιπτονεπάνω εις τα παιδία των και τουςσυντρόφους, των οποίων τα σώματαήταν καρφωμένα πάνω εις τες μυτερέςπέτρες του κρημνού».

Στην πρώτη αυτή ελληνική κα-ταγραφή του περιστατικού σημει-ώνεται αφενός ο αριθμός των γυναι-κών, στο περίπου, “έως 60”, και ότιπροηγουμένως «εσυμβουλεύθησαν»,(με την κυριολεκτική ερμηνεία τηςλέξης), όπου κατόπιν συμβουλίουαποφάσισαν πλέον συνειδητά(!) τηβρεφοκτονία και τη δική τους στησυνέχεια αυτοκτονία. Και ενώ ανα-φέρεται εδώ πρώτη φορά ο “χορός”,

δεν προσδιορίζεται η ημερομηνία.Πάράλληλα γίνεται μνεία περί τηςπροδοσίας που είχε σχετικά σημει-ωθεί, για την οποία οι προδότες ανα-γνωρίζουν το σφάλμα τους, πολε-μώντας γενναία, πλην όμως αυτόόπως αποδείχθηκε το πλήρωσαν πε-ρισσότερο τα γυναικόπαιδα. Πάντωςστην επόμενη έκδοση του έργου αυ-τού, το 1857, απαλείφθηκε το περι-στατικό της προδοσίας καθώς επίσης,όλως παραδόξως, και η λεπτομέρειατου χορού. Η δε αναφορά στο γεγονόςείναι ψυχρή χωρίς συναισθηματικάστοιχεία.

Αναφορά ΠουκεβίλΤο 1820, παραμονές της Επανά-

στασης, ο Γάλλος περιηγητής Φραγ-κίσκος Πουκεβίλ που διέμενε 10 καιπλέον χρόνια στην αυλή του ΑλήΠασά εκδίδει τους 3 πρώτους τόμουςτου έργου του Ταξίδι στην Ελλάδα.Στο 3ο τόμο περιλαμβάνει το επει-σόδιο ως ακολούθως (ελεύθερη από-δοση).

«...τις γυναίκες τις γκρέμισαν απότα ύψη των βουνών στις αβύσσουςτου Αχέροντα, τα παιδιά πουλήθηκανστα παζάρια».

Εδώ γίνεται σαφή αναφορά γιαθηριωδία και όχι για βρεφοκτονίαούτε και για αυτοκτονία. Τον επόμενοόμως χρόνο που εκδίδονται οι άλλοιτόμοι περιλαμβάνεται το γεγονός μεπερισσότερη λεπτομέρεια:

«Ηρωικό θάρρος εξήντα γυναικών,που κινδύνευαν να παραδοθούν στησκλαβιά των Τούρκων. Ρίχνουν ταπαιδιά τους πάνω στους πολιορκητέςσαν να ήταν πέτρες έπειτα, πιάνονταςτο τραγούδι του θανάτου και κρα-

τώντας η μιά το χέρι της άλλης, ρί-χτηκαν στο βάθος της αβύσσου, όπου

τα κομματιασμένα πτώματα των παι-διών τους δεν άφηναν μερικές νασυναντήσουν το Χάρο, όπως θα τοήθελαν».

Στη νεότερη αυτή αναφορά περι-λαμβάνεται πλέον ο χορός 60 γυναι-κών αυτοβούλων καθώς και η βρε-φοκτονία και αυτοκτονία τους, πουταυτίζεται με την αναφορά του Περ-ραιβού, με επιπλέον μια σημείωσηημερομηνίας στο περιθώριο: 22 Δε-κεμβρίου 1803 (π. ημερ.).

Αναφορά Κλ. Φωριέλ Και ενώέχει ξεκινήσει η επανάσταση τωνΕλλήνων, οι φήμες συνεχίζουν ναφουντώνουν παράλληλα με τον φι-λελληνισμό. Ετσι το 1823 ο Γάλλοςιστορικός ακαδημαϊκός και σπουδαίοςφιλέλληνας Κλωντ Φωριέλ συγκεν-τρώνει τα υπομνήματα των τραγου-διών που θα εκδώσει το επόμενοκαλοκαίρι του 1824. Σ’ αυτά ο Φωριέλαναφερόμενος στη 2η μέρα εκείνηςτης μάχης φαίνεται ν’ ακολουθείπιστά τον Περραιβό προσθέτονταςπολλές παραστατικές λεπτομέρειες:

«..ήταν ακόμα αβέβαιη, όταν εξήν-τα γυναίκες, βλέποντας πως στο τέλοςθα σκοτώνονταν οι δικοί τους, μα-ζεύονται σ’ ένα απότομο ψήλωμαστον γκρεμό, που στη μία πλευράτου ανοιγόταν ένα βάραθρο και στοβάθος του το ρέμα άφριζε ανάμεσαστους μυτερούς βράχους που γέμιζαντις όχθες και τη κοίτη του. Εκεί ανα-λογίζονται τι έχουν να κάνουν, γιανα μη πέσουν στα χέρια των Τούρκων,που τους φαντάζονται κιόλας να τις

κυνηγούν. Αυτή η απελπισμένη συ-ζήτηση στάθηκε σύντομη, και η από-φαση που ακολούθησε ήταν ομό-γνωμη. Οι περισσότερες απ’ αυτέςτις γυναίκες ήταν μητέρες, αρκετάνέες, και είχαν μαζί τα παιδιά τους,άλλες στο βυζί ή στην αγκαλιά, άλλεςτα κρατούσαν από το χέρι. Η κάθεμια πήρε το δικό της, το φίλησε γιατελευταία φορά και το έριξε ή τοέσπρωξε γυρνώντας το κεφάλι στονδιπλανό γκρεμό. Οταν δεν είχαν πιαπαιδιά να γκρεμίσουν, πιάστηκαναπό τα χέρια και άρχισαν ένα χορό,γύρω - γύρω, όσο ποιο κοντά γινότανστην άκρη του γκρεμού και η πρώτηαπ’ αυτές, αφού χόρεψε μια βόλταφτάνει στην άκρη, ρίχνεται και κυ-λιέται από βράχο σε βράχο ως κάτωστο φοβερό βάραθρο. Ωστόσο ο κύ-κλος, ή ο χορός συνεχίζει να γυρνάει,και σε κάθε βόλτα β μια χορεύτριααποκόβεται με τον ίδιο τρόπο, ωςτην εξηκοστή. Λένε πως από κάποιοθαύμα, μία απ’ αυτές τις γυναίκεςδεν σκοτώθηκε πέφτοντας».

Η λεπτομερής αυτή περιγραφήτου Χορού του Ζαλόγγου, με τις εξήν-τα γυναίκες - και συνεπώς 60 γύροι- προσέδωσε μια ιδιαίτερη χρονικάαυτοτέλεια με μια παράλληλη πλη-ρότητα αυτοθυσίας, αντί αυτοκτονίας,εξαίρετης συγκίνησης και θαυμασμούμε διεθνή πλέον εμβέλεια που καικυριάρχησε σ’ όλες τις μετέπειταιστορικές αναφορές του.

Πηγή: «Wikipedia»

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 47

319 East 74th St., New York 10021 Tel.: 212-249-2840 Fax: 212-249-2847

[email protected]

Scholarships Provided by The Stavros S. Niarhos Foundation

Open House Days Thursday, Αpril 7 10 a.m.

Thursday, Αpril 28 6:15 p.m.

Grades Nursery-Eighthco-educational

small classesstudent-teacher ratio 10/1

international student bodyexceptional teachers

placement in the city’s best high schools

Οι «Σουλιώτισσες» του Ary Scheffer (1827).

Page 48: sd Σάββα ο 26 - Κ ριακή 27 Μαρ ίο 2011 · έγκλημα; Υπάρχει τρομοκρατία εξ ιδεολογίας ή όλα εντάσσονται σε μια

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 - ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 48 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

Οι Κρήτες πάντοτε αγωνίστηκαν με πάθοςγια το μεγάλο ιδανικό της ελευθερίας

και πότισαν το δέντρο της με αίμα.

Τιμούμε τους ήρωες του ‘21και αναφωνούμε

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣΖΗΤΩ Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821.

Ο Πρόεδρος Θεόδωρος Μανουσάκηςκαι το Εθνικό Διοικητικό Συμβούλιοτης Παγκρήτιας Ενωσης Αμερικής

www.pancretan.org

Πότε θα κάμει ξαστεριά, πότε θα Φλεβαρίσεινα πάρω το ντουφέκι μου, την όμορφη πατρόνανα κατεβώ στον Ομαλό, τη στράτα το Μουσούρωνα κάμω μάνες δίχως γιούς, γυναίκες δίχως άντρεςνα κάμω και μωρά παιδιά να κλαιν δίχως μανάδεςνα κλαιν τη νύχτα για νερό και την αυγή για γάλακαι τ’αποξημερώματα για τη γλυκιά τους μάνα.

Ριζίτικο