School Newspaper Saravali

10
Δεμμηηθό πμιείμ αναβαιίμο Παηνώκ Σμήμα Γ 1 , Αν. Φύιιμο 1, Σεύπμξ Ιακμοανίμο – Φεβνμοανίμο 2013 Δηάζεμεξ…επηζθέρεηξ! Μοσζείο Τύποσ Οηηξ 24 Ζακμοανίμο ε Γ΄ ηάλε ημο ζπμιείμο μαξ πναγμαημπμίεζε εθπαηδεοηηθή επίζθερε ζημ Ιμοζείμ Πύπμο ηεξ Νάηναξ θαη ζηεκ ημπηθή εθεμενίδα «Νειμπόκκεζμξ». Ιαξ οπμδέπηεθακ με πανά θαη μαξ λεκάγεζακ ζημοξ πώνμοξ ημοξ. ζελ. 4 «Σμ όκεηνμ δεκ ηειεηώκεη πμηέ εδώ..» Γπηηέιμοξ…εθδνμμή! Ναναμοζάδεξ έγηκακ μη μαζεηέξ ημο Γ 2 , απμδεηθκύμκηαξ όηη ηα παηδηά δε ζηαμαημύκ πμηέ κα μκεηνεύμκηαη θαη κα δεμημονγμύκ! ζελ. 5 Ιεηά από πμιιέξ πνμζπάζεηεξ θαη αγςκία ημ ζπμιείμ μαξ θαηαθένκεη κα πάεη εθδνμμή. Όηακ ζομόμαζηε ηηξ παναδόζεηξ μαξ Μ θαηνόξ επέηνερε ηειηθά ζημοξ μαζεηέξ θαη ζημοξ εθπαηδεοηηθμύξ κα απμιαύζμοκ μηα βόιηα ζημ γήπεδμ ημο Απαημύ. ζελ. 6 Γίκαη αζθαιέξ ηειηθά ημ ίκηενκεη; Νόζμ ζίγμονμη μπμνμύμε κα αηζζακόμαζηε ηειηθά όηακ πνεζημμπμημύμε ημ δηαδίθηομ; Πη θίκδοκμη οπάνπμοκ; Νώξ μπμνμύμε κα πνμζηαηεοημύμε; Αοηά είκαη θάπμηα από ηα ενςηήμαηα πμο απακηήζεθακ ζηεκ H B’ ηάλε ημο ζπμιείμο μαξ δημνγάκςζε εκεμένςζε γηα ημ αζθαιέξ δηαδίθηομ πμο μηα ιαμγναθηθή έθζεζε με εθζέμαηα πμο έγηκε από ημ Ιμοζείμ Γπηζηεμώκ θαη μαξ πεγαίκμοκ ανθεηέξ δεθαεηίεξ πίζς. ζελ. 5 Πεπκμιμγίαξ ζηε Δ΄ ηάλε ημο ζπμιείμο. ζελ. 5 Πενηεπόμεκα Ε ηάλε μαξ, ημ ζπμιείμ μαξ, μη αίζμοζέξ μαξ Οει. 2 Πη έγηκε με ηεκ επηζηνμθή μαξ ζηα ζνακία μεηά ηηξ γημνηέξ; Οει. 3 Ηοθιμθμνώ θαη πνμζέπς Οει. 4. Δηάζεμεξ.. επηζθέρεηξ! Οει. 4 Νόζμ αζθαιέξ είκαη ημ δηαδίθηομ; Οει. 5 «Πμ όκεηνμ δεκ ηειεηώκεη πμηέ εδώ..» παναμύζη μαγηθό! Οει. 5 Πμ ιαμγναθηθό μμοζείμ μαξ Οει. 5 Ε Α΄ ηάλε δεμημονγεί! Οει. 6 Γίμαζηε όιμ βόιηεξ! Οει. 6 Μη μπακάκεξ Dole ζημ ζπμιείμ μαξ! Οει. 6 Οοκέκηεολε από ηε δηεοζύκηνηά μαξ Οει. 7 Πμ θοιηθείμ μαξ Οει. 9 Πνμοθμμπενδέμαηα…! Οει. 9 Γκόνγακε γομκαζηηθή Οει. 10 Ώνα γηα λεθμύναζε! Οει.10 Ήνζε ε ζηηγμή ηεξ ζοκηαγήξ! Οει. 10 Αζιεηηθά Οει.10

description

School newspaper from the 3rd class of Saravali Primary School of Patras (issue 1)

Transcript of School Newspaper Saravali

Page 1: School Newspaper Saravali

Δεμμηηθό πμιείμ αναβαιίμο Παηνώκ

Σμήμα Γ1, Αν. Φύιιμο 1,

Σεύπμξ Ιακμοανίμο – Φεβνμοανίμο 2013

Δηάζεμεξ…επηζθέρεηξ!

Μοσζείο Τύποσ

Οηηξ 24 Ζακμοανίμο ε Γ΄ ηάλε ημο ζπμιείμο μαξ πναγμαημπμίεζε

εθπαηδεοηηθή επίζθερε ζημ Ιμοζείμ Πύπμο ηεξ Νάηναξ θαη ζηεκ

ημπηθή εθεμενίδα «Νειμπόκκεζμξ». Ιαξ οπμδέπηεθακ με πανά

θαη μαξ λεκάγεζακ ζημοξ πώνμοξ ημοξ. → ζελ. 4

«Σμ όκεηνμ δεκ ηειεηώκεη πμηέ εδώ..» Γπηηέιμοξ…εθδνμμή!

Ναναμοζάδεξ έγηκακ μη μαζεηέξ ημο Γ2,

απμδεηθκύμκηαξ όηη ηα παηδηά δε ζηαμαημύκ

πμηέ κα μκεηνεύμκηαη θαη κα δεμημονγμύκ! → ζελ. 5 Ιεηά από πμιιέξ πνμζπάζεηεξ θαη αγςκία

ημ ζπμιείμ μαξ θαηαθένκεη κα πάεη εθδνμμή.

Όηακ ζομόμαζηε ηηξ παναδόζεηξ μαξ Μ θαηνόξ επέηνερε ηειηθά ζημοξ μαζεηέξ θαη ζημοξ εθπαηδεοηηθμύξ κα απμιαύζμοκ μηα βόιηα

ζημ γήπεδμ ημο Απαημύ. → ζελ. 6

Γίκαη αζθαιέξ ηειηθά ημ ίκηενκεη; Νόζμ ζίγμονμη μπμνμύμε κα αηζζακόμαζηε

ηειηθά όηακ πνεζημμπμημύμε ημ δηαδίθηομ;

Πη θίκδοκμη οπάνπμοκ; Νώξ μπμνμύμε κα

πνμζηαηεοημύμε; Αοηά είκαη θάπμηα από

ηα ενςηήμαηα πμο απακηήζεθακ ζηεκ

H B’ ηάλε ημο ζπμιείμο μαξ δημνγάκςζε εκεμένςζε γηα ημ αζθαιέξ δηαδίθηομ πμο

μηα ιαμγναθηθή έθζεζε με εθζέμαηα πμο έγηκε από ημ Ιμοζείμ Γπηζηεμώκ θαη

μαξ πεγαίκμοκ ανθεηέξ δεθαεηίεξ πίζς. → ζελ. 5 Πεπκμιμγίαξ ζηε Δ΄ ηάλε ημο ζπμιείμο. → ζελ. 5

Πενηεπόμεκα

Ε ηάλε μαξ, ημ ζπμιείμ μαξ,

μη αίζμοζέξ μαξ

Οει. 2

Πη έγηκε με ηεκ επηζηνμθή μαξ

ζηα ζνακία μεηά ηηξ γημνηέξ;

Οει. 3

Ηοθιμθμνώ θαη πνμζέπς

Οει. 4.

Δηάζεμεξ.. επηζθέρεηξ!

Οει. 4

Νόζμ αζθαιέξ είκαη ημ

δηαδίθηομ;

Οει. 5

«Πμ όκεηνμ δεκ ηειεηώκεη

πμηέ εδώ..» παναμύζη μαγηθό!

Οει. 5

Πμ ιαμγναθηθό μμοζείμ μαξ

Οει. 5

Ε Α΄ ηάλε δεμημονγεί!

Οει. 6

Γίμαζηε όιμ βόιηεξ!

Οει. 6

Μη μπακάκεξ Dole ζημ

ζπμιείμ μαξ!

Οει. 6

Οοκέκηεολε από ηε

δηεοζύκηνηά μαξ

Οει. 7

Πμ θοιηθείμ μαξ

Οει. 9

Πνμοθμμπενδέμαηα…!

Οει. 9

Γκόνγακε γομκαζηηθή

Οει. 10

Ώνα γηα λεθμύναζε!

Οει.10

Ήνζε ε ζηηγμή ηεξ ζοκηαγήξ!

Οει. 10

Αζιεηηθά

Οει.10

Page 2: School Newspaper Saravali

2

Πνώηε γκςνημία! Η ηάλε μαξ, ημ ζπμιείμ μαξ, μη αίζμοζέξ μαξ! άθεξ Μαθνήξ

Αγαπεημί ακαγκώζηεξ, Πμ ζπμιείμ μαξ είκαη ημ 8/ζέζημ Δεμμηηθό Οπμιείμ

ημ ημήμα Γ1 ζθέθηεθε κα ζαξ Οαναβαιίμο. Βνίζθεηαη δίπια από ηεκ εθθιεζία ημο

εκεμενώζεη θαη κα ζαξ ροπαγςγήζεη Αγίμο Κηθμιάμο Οαναβαιίμο θαη είκαη πηηζμέκμ μέζα

εοπάνηζηα εθδίδμκηαξ μηα ζπμιηθή ζηε θύζε. Μη μαζεηέξ ημο θηάκμοκ πενίπμο ημοξ 140.

εθεμενίδα με όια ηα κέα ημο ζπμιείμο. Έπεη ηάλεηξ ζε 2 μνόθμοξ θαη ζογθεθνημέκα έπεη 8

Ιπμνείηε ιμηπόκ κα θαζίζεηε ακαπαοηηθά αίζμοζεξ, άιιεξ μεγάιεξ θη άιιεξ πημ μηθνέξ. Γίκαη

θαη κα ηεκ απμιαύζεηε! Θεςνμύμε εοπάνηζηεξ θαη με πμιιέξ εηθόκεξ θαη δςγναθηέξ

απαναίηεημ κα ζαξ ζοζηήζμομε ηε ζημοξ ημίπμοξ, μη μπμίεξ μαξ δίκμοκ θίκεηνμ θαη

ζογγναθηθή μαξ μμάδα, δειαδή ημοξ μαζεηέξ ώζεζε ώζηε κα θάκμομε μάζεμα με πμιύ όνελε.

ημο Γ1. Ιε αιθαβεηηθή ζεηνά μη μηθνμί Γπίζεξ, ημ ζπμιείμ μαξ έπεη μηα πμιύ ςναία βηβιημζήθε,

δεμμζημγνάθμη ηεξ εθεμενίδαξ μαξ είκαη: από ηεκ μπμία όιμη μη μαζεηέξ μπμνμύκ κα δακεηζημύκ

Ανγονόπμοιμξ ανάιαμπμξ, βηβιία γηα κα δηαβάζμοκ ζημκ ειεύζενό ημοξ πνόκμ.

Γεςνγηάδεξ άνεξ, Γηάηζμο Ομθία, Γπηπιέμκ, έπεη μηα απμζήθε ζηεκ μπμία θοιάμε ημ

Θεμδςνόπμοιμξ Ηώζηαξ, αζιεηηθό οιηθό θαη βνίζθεηαη δίπια ζηηξ ημοαιέηεξ.

Θεμδςνμπμύιμο Ιανίκα, Ιαθνήξ Οάθεξ, Ρπάνπεη θη έκαξ μεγάιμξ πώνμξ ζημ εζςηενηθό, ημκ

Ιπανδάθε Αγγειηθή, Λοπμιηά Ηαηενίκα, μπμίμ αλημπμημύμε ζηηξ ζπμιηθέξ γημνηέξ θαη γηα

Ναοιίδμο Δςή, Νεζμαηδόγιμο Βαζίιεξ, θάπμηεξ εθδειώζεηξ ημο ζπμιείμο. Γθεί έπεη θηηαπηεί

Οπακμύ Ιανία, Πζειεπήξ Κίθμξ. θαη μηα ζθεκή γηα ηα ζεαηνηθά μαξ θαη είκαη δηαθμζμεμέκε

Ηαιή δηαζθέδαζε! με πμιύπνςμα πανηόκηα πμο απεηθμκίδμοκ έκα πανμύμεκμ

δάζμξ.

Οημ ελςηενηθό ημο ζπμιείμο οπάνπεη έκα πμιύ μεγάιμ

πνμαύιημ με 3 γήπεδα (βόιεσ, μπάζθεη θαη πμδμζθαίνμο).

Έπεη θη έκακ πώνμ με παιίθηα γηα ηηξ πημ μηθνέξ ηάλεηξ.

Γύνς γύνς οπάνπμοκ δέκηνα θη αοηό είκαη πμιύ θαιό,

γηαηί μμμνθαίκμομε θαη βμεζάμε ημ πενηβάιιμκ.

Ε δηθή μαξ ηάλε βνίζθεηαη ζηεκ αίζμοζα οπμιμγηζηώκ.

Γίκαη μηθνή, αιιά κηώζς πμιύ ηοπενόξ πμο θάκμομε μάζεμα

ζε αοηήκ, γηαηί έπμομε ηεκ εοθαηνία κα πνεζημμπμημύμε ημοξ

οπμιμγηζηέξ όπμηε ζειήζμομε.

Page 3: School Newspaper Saravali

3

Ση έγηκε με ηεκ επηζηνμθή μαξ ζηα ζνακία μεηά ηηξ γημνηέξ; Υάνεξ Γεςνγηάδεξ, Καηενίκα Ξοπμιηά

Ιεηά ηηξ γημνηέξ επηζηνέραμε ζηα ζνακία μαξ, με πμιιή δηάζεζε θαη πανμύμεκμη γηαηί είπαμε θαηαθένεη πμιιά

πνάγμαηα ημ Δεθέμβνημ. Ανπηθά, είπαμε λεθμοναζηεί θαη ήμαζηακ έημημμη θαη πημ δοκαημί γηα ημ κέμ έημξ.

Γπίζεξ, όιε ε Γ΄ ηάλε, θάκαμε μηα όμμνθε πνηζημογεκκηάηηθε γημνηή με ζέμα ηε γέκκεζε ημο νηζημύ.

Φμνέζαμε ηηξ πημ όμμνθεξ ζημιέξ μαξ θαη παίλαμε ζε έκα μμοζηθμθηκεηηθό μειόδναμα, δίκμκηαξ ημκ θαιύηενό

μαξ εαοηό. Δμοιέραμε πμιύ ζθιενά θαη θάκαμε θάζε μένα πνόβεξ. Ιε ηε βμήζεηα ηεξ δαζθάιαξ μαξ ηεξ

μμοζηθήξ, μάζαμε πμιιά ηναγμύδηα θαη ηναγμοδήζαμε ζακ κα παίδαμε ζε μημύδηθαι! Ηάπμηα παηδηά από εμάξ,

επίζεξ, πόνερακ ζε πμνμγναθία έκα ηναγμύδη ημο Gummy Bear («Ξμύκημιθ ημ ειαθάθη»), θαζώξ θαη θάπμηα

πνςηάθηα! Οηε γημνηή αοηή ζομμεηείπακ με πανά θαη ηα δύμ ημήμαηα ηεξ Δ΄ ηάλεξ. Ιαδί με ηηξ δαζθάιεξ μαξ

ζέιαμε κα πανμοζηάζμομε θάηη όμμνθμ θαη πνςηόηοπμ ζημοξ γμκείξ μαξ. Αοημί μαξ ακηάμεηρακ με ημ πημ

δοκαηό πεηνμθνόηεμα!

Γθηόξ από ηε πνηζημογεκκηάηηθε γημνηή κηώζαμε πμιύ πενήθακμη γηαηί θαηαθέναμε κα δημνγακώζμομε έκα

επηηοπεμέκμ πνηζημογεκκηάηηθμ παδάνη. Φηιμλεκήζεθε ζηεκ αίζμοζα ηεξ Δ1’ ηάλεξ γηα μηα μιόθιενε εβδμμάδα

πνηκ ηηξ πνηζημογεκκηάηηθεξ γημνηέξ. Δημνγακςηέξ ήηακ όιμη μη μαζεηέξ, μ Ούιιμγμξ Δαζθάιςκ θαη μ

Ούιιμγμξ Γμκέςκ θαη Ηεδεμόκςκ. Βάδμκηαξ όιε ηεκ θαιή μαξ δηάζεζε θηηάλαμε δηάθμνεξ δςγναθηέξ με

πνηζημογεκκηάηηθμ ζέμα. Ηάζε ηάλε είπε ακαιάβεη κα θάκεη θάπμηα θαηαζθεοή θαη ηα ιεθηά ηα δηαπεηνίδμκηακ

μαζεηέξ ηεξ ΟΠ΄ ηάλεξ. Δηάθμνα ακηηθείμεκα πμο θαηαζθεοάζηεθακ θαη πμοιήζεθακ ήηακ πεηνμηεπκίεξ από

πειό, ανςμαηηθά λοιάθη από θακέια ζε δηάθμνα ζπήμαηα, θενμπήγηα, βναπημιάθηα, θενηά, δηαθμζμεηηθά

βαδάθηα, πνηζημογεκκηάηηθα ζημιίδηα θαη θμοηηά, ζαπμοκάθηα, θνεμάζηνεξ, πνηζημογεκκηάηηθα δηαθμζμεηηθά θαη

πημκόμπαιεξ, ιαμπάθηα, θμοθμοβάγηεξ από ηζόπα, δαπανςηά θαη άιια πμιιά. Ε επηηοπία ημο παδανημύ μαξ

θάκεθε από ηεκ άμεζε ακηαπόθνηζε όιςκ. Πα πενηζζόηενα πνάγμαηα πμοιήζεθακ ηηξ δύμ πνώηεξ μένεξ θαη ηα

πνήμαηα πμο μαδεύηεθακ πήγακ ζημ ηαμείμ ημο ζπμιείμο μαξ…δειαδή ζε εμάξ ηα παηδηά!

0

Page 4: School Newspaper Saravali

4

Κοθιμθμνώ θαη πνμζέπς Μανίκα Θεμδςνμπμύιμο

Πε Δεοηένα 4 θαη ηεκ Πνίηε 5 Φεβνμοανίμο 2013 ήνζακ ζημ ζπμιείμ μαξ θάπμηα άημμα από ημ Ικζηηημύημ Οδηθήξ

Αζθάιεηαξ «Πάκμξ Μοιωκάξ» θαη μαξ έθακακ θάπμηα μαζήμαηα θοθιμθμνηαθήξ αγςγήξ. Έθακα μέζα ζε δύμ μένεξ

ζηαδηαθά ζε όιεξ ηηξ ηάλεηξ. Ιαξ είπακ πςξ πνέπεη κα θμνάμε πάκηα δώκε θαη θνάκμξ όηακ είμαζηε ζημ δνόμμ.

Ύζηενα, Ιαξ έζηνςζακ έκακ εηδηθό ηάπεηα ζημ πάηςμα, πμο είπε πάκς έκα ζπμιείμ, έκα πάνθμ, ζπίηηα θαη έκα

δνόμμ με δηαβάζεηξ. Ιεηά, δύμ οπεύζοκεξ θονίεξ ζήθςκακ δύμ παηδηά θαη ημοξ έιεγακ κα βάιμοκ ηηξ δηαβάζεηξ

εθεί πμο κμμίδμοκ όηη πάκε. Ιεηά από ιίγμ ζήθςζακ πάκς έκα παηδί θαη ημο είπακ κα πενάζεη απέκακηη ημ δνόμμ

γηα κα μαξ ελεγήζμοκ πώξ πνέπεη κα θοθιμθμνμύμε ςξ πεδμί. Πέιμξ, μαξ έδεηλακ θάπμηα ζήμαηα θαη μαξ

νςημύζακ ηη ζεμαίκμοκ. Ήηακ πμιύ πνήζημμ, γηαηί έηζη μάζαμε θάπμηα πνάγμαηα γηα κα θοθιμθμνμύμε ζημ δνόμμ

με αζθάιεηα θαη κα πνμζέπμομε.

Δηάζεμεξ…επηζθέρεηξ Αγγειηθή Μπανδάθε

Πεκ Νέμπηε, 24 Ζακμοανίμο 2013 ε Γ΄ ηάλε πήγε ζημ Ιμοζείμ Πύπμο Ναηνώκ θαη ζηεκ εθεμενίδα

«Νειμπόκκεζμ». Οημ Ιμοζείμ Πύπμο είδαμε πώξ ήηακ μη παιηέξ εθεμενίδεξ. Ναναηενήζαμε όηη ηα παιηά

πανηηά ήηακ θίηνηκα θαη μη παιηέξ εθεμενίδεξ δεκ είπακ εηθόκεξ. Ιηα θονία, πμο ήηακ οπεύζοκε εθεί, μαξ

ελήγεζε όηη έκαξ άκζνςπμξ πμο ήλενε κα δηαβάδεη ηα παιηά πνόκηα ήηακ αοηόξ πμο έιεγε ηα κέα μέζα από ηηξ

εθεμενίδεξ ζημοξ άιιμοξ ακζνώπμοξ πμο δεκ ήλενακ κα δηαβάδμοκ.

Ιεηά πήγαμε ζηεκ εθεμενίδα «Νειμπόκκεζμ» θαη είδαμε πώξ είκαη θαη πώξ θηηάπκεηαη ζήμενα ε εθεμενίδα

αοηή. Γίδαμε θαηκμύνηα ηεύπε, ηόζμ δηαθμνεηηθά από ηα παιηά, θαη μαξ έδεηλακ θη έκα βίκηεμ με ηεκ ηζημνία θαη

ηε ιεηημονγία ηεξ εθεμενίδαξ. Ιαξ έδεηλακ έκακ ηόμμ με όια ηα ηεύπε μαδεμέκα, από ημ έημξ 2004 πμο

γεκκεζήθαμε εμείξ θαη μαξ έθακακ εκηύπςζε ηα πνώμαηα θαη μη εηθόκεξ. Ιαξ θέναζακ θαη όια ηα παηδηά

θαναμέιεξ! Οηε ζοκέπεηα, ήνζε μ δηεοζοκηήξ ηεξ εθεμενίδαξ θαη μαξ μίιεζε θη αοηόξ γηα ημκ ηνόπμ πμο

εθδίδμοκ ηεκ εθεμενίδα θαη εμείξ ημο πήναμε ζοκέκηεολε, θάκμκηάξ ημο ενςηήζεηξ πμο είπαμε ζθεθηεί από

πνηκ. Θίγμ πνηκ θύγμομε, μαξ πήνακ θη εμάξ ζοκέκηεολε, νςηώκηαξ όζα παηδηά ήζειακ κα απακηήζμοκ γηα ημ

ζπμιείμ, ημ παηπκίδη, ημκ ειεύζενμ πνόκμ μαξ θαη ηεκ πόιε μαξ.

Page 5: School Newspaper Saravali

5

Πόζμ αζθαιέξ είκαη ημ δηαδίθηομ;

Πεκ Ναναζθεοή, 25 Ζακμοανίμο 2013

ε Δ΄ ηάλε ημο ζπμιείμο μαξ επηζθέθζεθε

ημ Ιμοζείμ Γπηζηεμώκ θαη Πεπκμιμγίαξ

ζημ Νακεπηζηήμημ Ναηνώκ, γηα κα μηιήζμοκ

γηα ημ δηαδίθηομ θαη ημ πόζμ αζθαιέξ είκαη.

Ιεηά από ηνεηξ μένεξ έθακακ ηεκ ίδηα επίζθερε

θαη μη μαζεηέξ ηεξ Γ΄ θαη ΟΠ΄ ηάλεξ.

Έηζη, μέζα από βίκηεμ θαη δηάθμνεξ δναζηενηόηεηεξ

είπακ ηεκ εοθαηνία κα μάζμοκ ημοξ θηκδύκμοξ

πμο θνύβεη ημ δηαδίθηομ, ηη πνέπεη κα πνμζέπμοκ

θαη πώξ ζα μπμνμύκ κα θνίκμοκ αοηά πμο βιέπμοκ

όηακ ημ πνεζημμπμημύκ.

«Σμ όκεηνμ δεκ ηειεηώκεη πμηέ εδώ…» Σμ ιαμγναθηθό μμοζείμ μαξ

Παναμύζη μαγηθό! Μανία πακμύ μθία Γηάηζμο

Πεκ Πεηάνηε, 13 Φεβνμοανίμο 2013 παναθμιμοζήζαμε Ε Β΄ ηάλε μαξ θαιςζόνηζε ζηα ηέιε ημο

ζημ πμι ημο ζπμιείμο μαξ έκα παναμύζη πμο είπε Ζακμοανίμο θαη γηα μηα εβδμμάδα ζημ

θηηάλεη ημ Γ2΄ με ηε βμήζεηα ηεξ δαζθάιαξ ημοξ. Θαμγναθηθό Ιμοζείμ πμο έθηηαλε με ηε

Απμθάζηζακ κα ημ πανμοζηάζμοκ ζε όιμ ημ ζπμιείμ βμήζεηα ηεξ δαζθάιαξ ηεξ ηάλεξ, θονίαξ

λεθηκώκηαξ με μηα πμνμγναθία, πμο ζπεηηδόηακ με ημ Αζπαζίαξ Ναπαδμπμύιμο. Ιέζα ζηεκ αίζμοζα

ζέμα ημο παναμοζημύ. Ε δαζθάια έβαιε θη αθμογόηακ ηεξ ηάλεξ είπακ ημπμζεηεζεί παιηά ακηηθείμεκα

ηναγμύδη ώζηε κα πανμοζηαζημύκ όιμη μη μαζεηέξ ημο πμο είπακ θένεη μη μαζεηέξ από ημ ζπίηη ημοξ,

Γ2΄ πμο έγναρακ ημ ένγμ. Λεθίκεζακ θάπμημη αθεγεηέξ όπςξ πιεθηά, οθακηά, παιηά ζθεύε μαγεηνηθήξ,

κα ιέκε ημ παναμύζη θαη ημ θάζε παηδί έιεγε ημ δηθό παιηά κμμίζμαηα, παιηά παιηά θαιμύπηα

ημο θμμμάηη. Πμ παναμύζη μηιμύζε γηα θάπμηα πμοιηά, παπμοηζηώκ, αζπνόμαονεξ θςημγναθίεξ,

ηεκ Σάιε θαη ημ νοζόθηενμ, πμο μάιςκακ ανπηθά παιηά ζίδενα γηα ηα νμύπα, παιηά θάδνα θαη

γηα μηα θςιηά. Οηε ζοκέπεηα έγηκακ θίιμη θαη απμθάζηζακ θμνκίδεξ θαη δηάθμνα άιια παιηά μηθηαθά

κα ηαληδέρμοκ μαθνηά. Νέναζακ πμιιέξ Νενηπέηεηεξ θαη ζθεύε θαη ακηηθείμεκα ζπηηημύ. Όηακ μπήθαμε

γκώνηζακ πμιιά άιια δώα. Ακηημεηώπηζακ έκα ζθίμονμ μέζα ζηεκ ηάλε, θάπμηα παηδηά μαξ λεκάγεζακ

θαη μηα ανάπκε πμο ημοξ πνμθάιεζακ πμιιέξ δοζθμιίεξ. ζημ «μμοζείμ» ημοξ θαη μαξ είπακ κα θαζίζμομε

Οημ ηέιμξ όμςξ θαηάθενακ όιμη κα ζομθηιηςζμύκ θαη κα ακαπαοηηθά ζε μηα γςκία πμο είπακ θηηάλεη ημ

δήζμοκ αγαπεμέκμη, πενκώκηαξ μεκύμαηα αγάπεξ θαη ζαιόκη ημοξ. Γθεί, μαξ είπακ μηα ηζημνία με έκα

θηιίαξ. Πμ παναμύζη αοηό ζα πμνεγεζεί θαη ζα ηοπςζεί από ηα παιηά ακηηθείμεκα πμο θηιμλεκμύζακ ζημ

με ηε βμήζεηα ηεξ εθεμενίδαξ «Νειμπόκκεζμξ». πώνμ ημοξ. Οημ ηέιμξ, μαξ θέναζακ ζηαθίδεξ

θαη ζηναγάιηα θη εμείξ ημοξ δώζαμε μπηζθόηα!

Page 6: School Newspaper Saravali

6

Η Α΄ ηάλε δεμημονγεί! Γίμαζηε όιμ βόιηεξ!

Ε Α’ ηάλε ημο ζπμιείμο μαξ έπεη 24 όμμνθα Πεκ Πεηάνηε, 6 Φεβνμοανίμο 2013 πήγαμε

παηδάθηα! Ιε ηε δαζθάια ημοξ, ηεκ θονία όιμ ημ ζπμιείμ εθδνμμή ζημ γήπεδμ ημο Απαημύ

Πάκηα Δαπμοκίδε θηηάπκμοκ πμιύ ςναίεξ Οαναβαιίμο μεηά από μεγάιε αγςκία. Πμ πνςί μ

δςγναθηέξ! θαηνόξ έδεηπκε όηη δε ζα μαξ έθακε ηε πάνε,

πανμοζηάδμκηαξ ζύκκεθα θαη αένα.

Ιπήθαμε απμγμεηεομέκμη γηα μάζεμα,

αιιά μεηά ηεκ πνώηε ώνα θάκεθε μ ήιημξ θαη

λεθηκήζαμε όιμ πανά. Πειηθά, πενάζαμε πμιύ

ςναία! Ναίλαμε, ηνέλαμε θαη πανήθαμε!

Γθηόξ από ηεκ εθδνμμή αοηή, ε Α΄ θαη Β΄ ηάλε

πήγακ εμενήζηα εθδνμμή ζημ Αίγημ, ηεκ Πεηάνηε,

23 Ζακμοανίμο 2013. Ανπηθά, μη μαζεηέξ με ηηξ

δαζθάιεξ ημοξ πήγακ ζημ ενγαζηήνη Δςγναθηθήξ

θαη Ηεναμηθήξ ημο Κ. Θονηκηδή, όπμο δηαθόζμεζακ

Φηηάπκμοκ επίζεξ θαηαζθεοέξ με πειό θαη μαζαίκμοκ θεναμηθά πηάηα θαη είδακ ηεκ ηέπκε ηεξ θεναμηθήξ.

κα δεμημονγμύκ με θέθη θαη θακηαζία! Ύζηενα, επηζθέθζεθακ ημ Θαμγναθηθό Ιμοζείμ

Οοκεπίζηε έηζη πνςηάθηα!!! Αηγίμο, όπμο λεκαγήζεθακ ζε αίζμοζεξ με ηζημνηθό

θαη ιαμγναθηθό οιηθό.

Οη μπακάκεξ Dole ζημ ζπμιείμ μαξ!

Πεκ Πεηάνηε, 16 Ζακμοανίμο 2013 ήνζακ ζημ

ζπμιείμ μαξ εθπνόζςπμη από ηεκ εηαηνεία

Dole πμο πμοιάεη μπακάκεξ, γηα κα μαξ

μηιήζμοκ γηα ηα θνμύηα θαη ημ θαιό πμο

θάκμοκ ζηε δηαηνμθή μαξ θαη ζηεκ ογεία μαξ.

Ιαξ ελήγεζακ ηηξ μοζίεξ πμο έπμοκ μέζα

όιεξ μη μμάδεξ θνμύηςκ θαη μαξ έθακακ ενςηήζεηξ

γηα ηε δηαηνμθή μαξ. Ιαξ ζομβμύιεοζακ κα

ηνώμε πμιιά θνμύηα ηεκ εμένα θαη μαξ

ελήγεζακ πώξ ζα ηα μεηνάμε. Οημ ηέιμξ,

μαξ έδςζακ από μηα μπακάκα δώνμ θαη

θάπμηεξ αζθήζεηξ θαη ζηαονόιελα ζπεηηθά

με ηεκ μπακάκα γηα εοπάνηζηεξ ώνεξ!

Page 7: School Newspaper Saravali

7

οκέκηεολε από ηε δηεοζύκηνηά μαξ

Απμθαζίζαμε κα πάνμομε ζοκέκηεολε από ηε δηεοζύκηνηα ημο ζπμιείμο μαξ, ηεκ θονία Γηώηα, γηα κα μάζμομε

ηη θάκεη ηειηθά μηα δηεοζύκηνηα, ακ ηεξ ανέζεη ε δμοιεηά ηεξ θαη πμηα πνμβιήμαηα ακηημεηςπίδεη.

Ξεθηκώκηαξ ηε ζοκέκηεολε, ζα μπμνμύζαηε κα μαξ πείηε ηη αθνηβώξ θάκεηε ζακ δηεοζύκηνηα;

Αοηή είκαη μηα πμιύ γεκηθή ενώηεζε θαη ζεθώκεη μηα πμιύ μεγάιε απάκηεζε. Θα πνμζπαζήζς όμςξ κα ζαξ απακηήζς όζμ γίκεηαη πημ απιά θαη πημ

πενηιεπηηθά γηα κα θαηαιάβεηε αθνηβώξ ηηξ ανμμδηόηεηεξ πμο έπεη μηα δηεοζύκηνηα ζε έκα δεμμηηθό ζπμιείμ. Έπεη πάνα πμιιέξ εοζύκεξ έκαξ δηεοζοκηήξ

ή μηα δηεοζύκηνηα. Θα λεθηκήζς πνώηα από ημοξ μαζεηέξ ημο ζπμιείμο. Μ δηεοζοκηήξ είκαη οπεύζοκμξ γηα όιμοξ ημοξ μαζεηέξ ημο ζπμιείμο, πνςηίζηςξ

κα είκαη θαιά θαη αζθαιείξ, κα μεκ ημοξ ζομβαίκμοκ αηοπήμαηα θαη κα έπεη πνμβιέρεη ημοξ πώνμοξ ημο ζπμιείμο γηα κα είκαη θαηάιιειμη, έηζη ώζηε κα μεκ

πνμθύπημοκ ηναομαηηζμμί. Γίκαη οπεύζοκμξ κα γίκεηαη ζςζηά ημ μάζεμα από ημοξ δαζθάιμοξ θαη κα ςθειμύκηαη όζμ γίκεηαη πενηζζόηενμ από ηε ζπμιηθή

δςή, κα δημνγακώκεη δναζηενηόηεηεξ έλς από ημ ζπμιείμ, όπςξ επηζθέρεηξ ζε μμοζεία, παναθμιμύζεζε ζεαμάηςκ, ζε ζέαηνα, ζε επαγγειμαηηθμύξ

πώνμοξ, ώζηε κα ένζμοκ όιμη μη μαζεηέξ ζε επαθή με ηεκ θμηκςκία πμο είκαη γύνς από ημ ζπμιείμ. Γπίζεξ, μ δηεοζοκηήξ θνμκηίδεη ώζηε ηα βηβιία κα

είκαη ζηε ζέζε ημοξ όηακ λεθηκάεη μηα ζπμιηθή πνμκηά, κα πάνεη ηειέθςκμ θαη κα επηθμηκςκεί με όιμοξ ημοξ γμκείξ ημο ζπμιείμο όηακ πνεηαζηεί, κα αθμύεη

ημοξ γμκείξ θαη κα ζοκεκκμείηαη μαδί ημοξ γηα ημ θαιό ηςκ παηδηώκ, εθηόξ από ηηξ ζοκεκκμήζεηξ με ημ δάζθαιμ ή ηε δαζθάια ηεξ θάζε ηάλεξ. Ννέπεη κα

πνμζέπεη αθόμε, ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ ημο ζπμιείμο, κα είκαη ζηεκ ώνα ημοξ, κα θάκμοκ ηεκ εθεμενία ημοξ ζςζηά, κα έπμοκ θαιή ζπέζε με ημοξ μαζεηέξ

ημοξ (με αοηό δεκ εκκμμύμε όηη δε ζα μαιώζεη έκαξ δάζθαιμξ θάπμημκ μαζεηή ακ πνεηαζηεί), αιιά θονίςξ κα πνμζπαζμύκ κα επηθμηκςκμύκ με αοημύξ με

δηάιμγμ θαη με εογέκεηα θαη κα οπάνπεη ζεβαζμόξ ζηεκ πνμζςπηθόηεηα ηςκ μαζεηώκ αιιά θαη ηςκ δαζθάιςκ.

Γγώ ζακ δηεοζύκηνηα πνμζέπς, επίζεξ, κα πιενώκς ημοξ ιμγανηαζμμύξ ημο ζπμιείμο, κα αγμνάδς δηάθμνα οιηθά πμο πνεηάδμκηαη, όπςξ γναθηθή

ύιε, μειάκηα, ακαιώζημα, κα θνμκηίδς κα επηβιέπς ηεκ θαζανίζηνηα ακ θαζανίδεη ζςζηά όιμοξ ημοξ πώνμοξ ημο ζπμιείμο θαη θονίςξ ηηξ ημοαιέηεξ, πμο

είκαη θαη ε μεγαιύηενε εζηία μηθνμβίςκ θαη κα δηαηενείηαη θαζανή ε αοιή ημο ζπμιείμο. Οημ ζογθεθνημέκμ ζπμιείμ έπς θαη ηεκ εοζύκε κα θακμκίδς ηα

δνμμμιόγηα ηςκ ηαλί, κα επηβιέπς ηηξ ζπμιηθέξ ηνμπμκόμμοξ κα είκαη ζηε ζέζε ημοξ γηα ηεκ αζθάιεηα ηςκ μαζεηώκ, επηβιέπς ημ μιμήμενμ ώζηε κα

ηενείηαη ζςζηά ημ ςνάνημ θαη ε ιεηημονγία ημο θαη κα αθμύς ημοξ μαζεηέξ μμο ακ ζέιμοκ κα πμοκ θάηη ή κα δεηήζμοκ θάηη, ακ έπμοκ θάπμηα πανάπμκα ή

παναηενήζεηξ. Γίμαη οπεύζοκε κα επηθμηκςκώ με ηειέθςκα ή με θαλ θαη με ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ με ηεκ πνμσζηαμέκε ανπή, με ηε Δηεύζοκζε δειαδή

Ννςημβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ ηεξ Απαΐαξ, ημ δηεοζοκηή ημ δηθό μμο, γηαηί βιέπεηε όηη έπς θη εγώ θάπμημκ άιιμκ δηεοζοκηή πάκς από μέκα πμο πνέπεη κα

ημκ εκεμενώκς ζοκεπώξ γηα ηε ιεηημονγία ημο ζπμιείμο. Ννέπεη κα επηθμηκςκώ θαη με ημ Ρπμονγείμ Ναηδείαξ, κα δηαβάδς ηηξ εγθοθιίμοξ πμο μμο

ζηέικμοκ γηα ημ ηη πνέπεη κα γίκεηαη ζηα ζπμιεία, κα θηηάπκς ζπέδηα γηα πενηπηώζεηξ έθηαθηεξ ακάγθεξ, όπςξ έκα ζεηζμό ή μηα πονθαγηά, κα

ζοκεκκμμύμαη με ημ Δήμμ Ναηνέςκ γηα ηε ζοκενγαζία μαξ. Μ Δήμμξ είκαη αοηόξ πμο δίκεη ηα πνήμαηα ζηα ζπμιεία γηα ηηξ ακάγθεξ ημοξ, ζηέικεη ηεπκηθμύξ

γηα κα θηηάπκμοκ μ,ηηδήπμηε παιάεη θαη βμεζά ηα ζπμιεία ζηα πνμβιήμαηά ημοξ με ηεκ οπμδμμή. Ννέπεη επίζεξ κα επηθμηκςκώ θαη με μπμηαδήπμηε άιιε

οπενεζία ηεξ πόιεξ μαξ ή θαη ζηεκ οπόιμηπε Γιιάδα θαη με δηάθμνμοξ εμπόνμοξ ηεξ πενημπήξ γηα ηεκ πνμμήζεηα πναγμάηςκ πμο μαξ πνεηάδμκηαη ζημ

ζπμιείμ κα αγμνάζμομε. Οοπκά ζοκενγαδόμαζηε θαη με ημ Νακεπηζηήμημ Ναηνώκ γηα κα μηιήζμομε με θμηηεηέξ πμο ζα γίκμοκ ζύκημμα δάζθαιμη θαη

παναθμιμοζμύμε δηάθμνα ζεμηκάνηα γηα κα λένμομε πώξ κα ακηημεηςπίδμομε δηάθμνεξ πενηπηώζεηξ. Οακ δηεοζύκηνηα ζοκενγάδμμαη θαη με ηε Οπμιηθή

Ούμβμοιμ, πμο ειέγπεη ηα δηάθμνα ζπμιεία ηεξ πενημπήξ θαη ημοξ δαζθάιμοξ γηα κα ημοξ βμεζήζεη κα θάκμοκ ζςζηά ηε δμοιεηά ημοξ. Νμιύ ζεμακηηθή

ανμμδηόηεηά μμο είκαη κα θάκς ζύιιμγμ με ημοξ δαζθάιμοξ ημο ζπμιείμο γηα κα ιύζμομε δηάθμνα ζέμαηα πμο πνμθύπημοκ, όπμο ημοξ εκεμενώκς γηα

δηάθμνα ζέμαηα, ζοδεηάμε θαη παίνκμομε όιμη μαδί από θμηκμύ απμθάζεηξ θαη ημοξ δίκς δηάθμνεξ μδεγίεξ γηα πνάγμαηα πμο πνέπεη κα θάκμοκ ή όηακ

δεηάκε ηε βμήζεηά μμο. Πέιμξ, απακηώ ζε όια ηα ηειέθςκα θαη μηιάς με όπμημκ δεηάεη θάηη ή ζέιεη κα μαξ πεη θάηη γηα ημ ζπμιείμ μαξ. Ιπμνεί θαη κα

πανέιεηρα θάηη από αοηά πμο ήζεια κα ζαξ πς, αιιά μπμνεί κα είπα πμιιά θαη κα ζαξ θμύναζα. Βιέπεηε όμςξ πόζα πνάγμαηα πνέπεη κα θάκεη έκαξ

δηεοζοκηήξ!

Σαξ θαίκεηαη δύζθμιε ε δμοιεηά ζαξ;

Νάνα πμιύ. Ιμο δεμημονγεί πάνα πμιύ άγπμξ, γηαηί ζέις κα ηα πνμιαβαίκς όια όζμ γίκεηαη θαιύηενα. Έπς πάκηα άγπμξ κα ιεηημονγμύκ όια ζςζηά, κα

είκαη ηα παηδηά εοπανηζηεμέκα θαη κα ζέιμοκ κα ένπμκηαη ζημ ζπμιείμ με πανά. Γπίζεξ, έπς θαη αγςκία, πανόιμ πμο πάκηα πνμζέπμομε όζμ μπμνμύμε ηη

ζομβαίκεη ζημ ζπμιείμ, μήπςξ ζομβεί θάηη ζμβανό. Θέις όια ηα παηδηά ημο ζπμιείμο κα είκαη πάκηα θαιά μέζα ζημ ζπμιείμ, αιιά θαη έλς από αοηό. Νάκηα

έπς έγκμηα γηα ηα παηδηά ημο ζπμιείμο κα πενκάκε θαιά αθόμα θαη όηακ ημ ζπμιείμ είκαη θιεηζηό ή όηακ βνίζθμκηαη ζημ ζπίηη ημοξ. Πμ ίδημ ηζπύεη θαη γηα

ημοξ ζοκαδέιθμοξ μμο. Ηαη κα ζαξ πς ηεκ αιήζεηα μμο, πμιιέξ θμνέξ αοηό ημ άγπμξ ημ θμοβαιάς θαη ζημ ζπίηη μμο θαη ζθέθημμαη ηη έπς κα θάκς ηεκ

επόμεκε μένα, ηη δεκ πνέπεη κα λεπάζς θη έπς θη έκα εμενμιόγημ πμο ζεμεηώκς πάκηα ηηξ δμοιεηέξ πμο έπς κα θάκς. Ιε ζαξ πς όηη θαμηά θμνά βιέπς

θαη ζημ όκεηνό μμο ημ ζπμιείμ, όπη με άζπεμμ ηνόπμ, αιιά με ηε μμνθή ηεξ αγςκίαξ γηα κα ηα πνμιάβς όια! Ννμζπαζώ γεκηθά ό,ηη λένς κα ημ πνμζθένς

ζημοξ άιιμοξ. Γη’ αοηό μενηθέξ θμνέξ, επεηδή μμο ανέζεη πνμζςπηθά, δςγναθίδς, θηηάπκς θαηαζθεοέξ, θάκς θαη δηαθόζμεζε ημο ζπμιείμο γηα κα

μμμνθύκεη θαη κα ζαξ ανέζεη.

Έπεηε θη άιια θαζήθμκηα έλω από ημ ζπμιείμ;

Βεβαίςξ έπς! Έπς μηθμγέκεηα, έπς ηνία παηδηά, ηα δύμ ζπμοδάδμοκ. Πα έπς μεγαιώζεη, ηα βμεζμύζα ζημ δηάβαζμά ημοξ θαη ζηε μειέηε ημοξ, ηα

απμγεύμαηα ηα πήγαηκα ζηα θνμκηηζηήνηά ημοξ, ηα πήγαηκα ζε ελςζπμιηθέξ δναζηενηόηεηεξ, ό,ηη δειαδή θάκμοκ θαη μη δηθμί ζαξ γμκείξ. Έπς θάζε μένα ηηξ

δμοιεηέξ ημο ζπηηημύ, ό,ηη θάκεη μηα κμηθμθονά, είμαη δειαδή μηα ενγαδόμεκε γοκαίθα, μεηένα θαη κμηθμθονά, αθνηβώξ όπςξ είκαη θαη μη μαμάδεξ ζαξ!

Σαξ ανέζεη γεκηθά ημ επάγγειμα ηεξ δαζθάιαξ;

Πμ αγαπάς πάνα πμιύ! Όηακ ήμμοκ βέβαηα πημ μηθνή δεκ είπα όκεηνμ κα γίκς δαζθάια. Άιιμ όκεηνμ είπα. Ήζεια κα γίκς γηαηνόξ. Αιιά ηειηθά ζπμύδαζα

πνώηα κμμηθή, γηα δηθεγόνμξ, θαη μεηά έγηκα δαζθάια. Οηεκ ανπή ημ έθακα γηα κα βνς δμοιεηά, γηα κα είμαη εηιηθνηκήξ. Βέβαηα πάκηα αγαπμύζα πάνα πμιύ

ηα παηδηά, αιιά δεκ ημ είπα ζθεθηεί ηόζμ ζμβανά κα θάκς αοηό ημ επάγγειμα. Όμςξ, δμοιεύμκηαξ ζηα ζπμιεία, με ημκ θαηνό ημ αγάπεζα πμιύ

πενηζζόηενμ ζε ζπέζε με ηόηε πμο ήμμοκα μηθνή. Δώκηαξ θμκηά με ηα παηδηά, μηιώκηαξ μαδί ημοξ, θάκμκηαξ μάζεμα, με όιεξ ηηξ ζπμιηθέξ δναζηενηόηεηεξ

Page 8: School Newspaper Saravali

8

ηα ιάηνερα ηα παηδηά θαη ηα ιαηνεύς. Ηαη όζμ πενκάκε ηα πνόκηα θαη παιηώκς ζακ δαζθάια ηόζμ πημ πμιύ ηα αγαπάς θαη με κμηάδεη κα είκαη πανμύμεκα

θαη εοηοπηζμέκα! Αοηό είκαη ηειηθά πμο μμο ανέζεη πημ πμιύ ζε αοηό ημ επάγγειμα! Πα παηδηά με έπμοκ θάκεη κα μεκ έπς θαηαιάβεη πόηε έθηαζα ζε αοηή

ηεκ ειηθία! Ιε ακακεώκμοκ ηόζμ πμιύ πμο με θάκμοκ κα κηώζς όηη είμαη θη εγώ κέα. Πα ζοκαηζζήμαηά μμο, ημ μοαιό μμο ε ροπή μμο είκαη όπςξ εκόξ

μηθνμύ παηδημύ. Ιμο ανέζεη κα παίδς, κα δςγναθίδς, κα βιέπς παηδηθά, κα θάκς ό,ηη θάκμοκ ηα παηδηά!

Πώξ απμθαζίζαηε ηόηε κα γίκεηε ζογθεθνημέκα δηεοζύκηνηα; Πώξ ζαξ ήνζε αοηή ε ηδέα;

Ηαηανπήκ, όηακ έκαξ οπάιιειμξ ενγάδεηαη ζε μηα ζέζε έπεη ζοκήζςξ ηε θηιμδμλία κα ακέβεη ζηεκ ηενανπία, κα θηάζεη πημ ρειά. Γπεηδή ιμηπόκ είπα

ζπμοδάζεη θαη κμμηθή θαη ήλενα θαη από δημίθεζε, απμθάζηζα θάπμηα ζηηγμή, μεηά από ηα είθμζη πνόκηα οπενεζίαξ ζακ δαζθάια ζηεκ ηάλε κα ακαιάβς μηα

δηεοζοκηηθή ζέζε ζε έκα ζπμιείμ. Ννώημκ, αοηό ημ επέιελα γηα κα γκςνίζς ηη ζεμαίκεη κα είζαη δηεοζοκηήξ θαη δεύηενμκ, γηα κα πναγμαημπμηήζς

πνάγμαηα πμο ήζεια κα θάκς ζε έκα ζπμιείμ θαη από ηε ζέζε ηεξ δαζθάιαξ δεκ μπμνμύζα εύθμια κα ηα θάκς, γηαηί δεκ μπμνμύζα κα πάνς εγώ ηηξ

απμθάζεηξ. Ήζεια κα έπς ηε δοκαηόηεηα κα απμθαζίδς θαη μόκε μμο γηα ημ ζπμιείμ μμο θαη κα βμεζάς με όπμημκ ηνόπμ μπμνώ θαη κα θηηάλς έκα

ζπμιείμ πμο κα είκαη όζμ γίκεηαη πημ ηέιεημ ζε όιμοξ ημοξ ημμείξ. Μ μόκμξ ηνόπμξ ιμηπόκ ζα ήηακ κα ακαιάβς εγώ έκα ζπμιείμ.

Τμ ζπμιείμ έπεη πμιιά έλμδα;

Καη, έπεη ανθεηά έλμδα. Ακ ζθεθηείηε όηη έπεη ημ πεηνέιαημ γηα ηε ζένμακζε, γναθηθή ύιε, ηεπκμιμγηθό ελμπιηζμό, εθηοπςηέξ, οπμιμγηζηέξ, θαλ,

θςημηοπηθά, ακαιώζημα, ακηαιιαθηηθά γηα θάπμηα από αοηά ηα μεπακήμαηα, ημ κενό, ηε πνήζε ημο ηειεθώκμο, δηάθμνα πανηηθά θαη απμννοπακηηθά γηα ημκ

θαζανηζμό ημο, οιηθά γηα ηηξ ηάλεηξ θαη ημοξ δαζθάιμοξ θαη γηα ηηξ δναζηενηόηεηέξ ημοξ, ηεκ πανμοζίαζε παναζηάζεςκ, ημ όηη παιάκε θάπμηα πνάγμαηα

ζημ ζπμιείμ θαη πνέπεη κα αιιαπζμύκ, όια αοηά έπμοκ ηενάζηηα έλμδα. Γηα όια αοηά πιενώκεη ημ ζπμιείμ. Θέις κα ζαξ πς όηη γηα όια αοηά ημ πμζό πμο

πνεηάδεηαη λεπενκά ηηξ 10.000 εονώ ημ θάζε ζπμιηθό έημξ θαη αοηό ημ πμζόκ είκαη γηα μέηνηεξ ακάγθεξ ημο ζπμιείμο, πςνίξ ζπαηάιεξ θαη δαπάκεξ

πενηηηέξ, ή με βμήζεηα από δηάθμνμοξ ζοιιόγμοξ.

Πώξ πεηνίδεζηε ηόζα πμιιά παηδηά;

Ιε αγάπε θαη με ζοδήηεζε.. Γίμαη ιίγμ πμιοιμγμύ βέβαηα θαη δεκ λένς ακ γίκμμαη θαη θμοναζηηθή θάπμηεξ θμνέξ, γη’ αοηό ράπκς θαη ζηα πνμζςπάθηα ηςκ

παηδηώκ κα δς ακ βανέζεθακ κα με αθμύκε γηα κα ζηαμαηήζς! Ηάπμηεξ θμνέξ λεθεύγς ιίγμ! Αιιά κμμίδς όηη έπς θη άιιε μηα ηθακόηεηα. Όηακ ήμμοκ μηθνή

ήζεια, ακάμεζα ζε όια ηα άιια, κα γίκς θαη εζμπμηόξ. Κμμίδς ιμηπόκ όηη ηώνα πμο είμαη δαζθάια θαη δηεοζύκηνηα με ημκ ηνόπμ πμο μηιάς θαη με ηηξ

εθθνάζεηξ ημο πνμζώπμο μμο, όηη θενδίδς ημ εκδηαθένμκ ηςκ παηδηώκ. Ιπμνεί κα θάκς θαη ιάζμξ βέβαηα, αιιά βιέπς όηη πάκηα με αθμύκε πνμζεθηηθά.

Μα είζηε δηεοζύκηνηα, δε γίκεηαη κα με ζαξ αθμύμε!

Δεκ είκαη απαναίηεημ αοηό! Ακ ήμμοκ μηα δηεοζύκηνηα πμο μηιμύζα με πμιύ παμειό ηόκμ θςκήξ, ανγά θαη ζηγά, ακ βανηόμμοκ κα θμοβεκηηάζς, ακ δεκ ήλενα

πώξ κα μηιήζς, ακ ημ πνόζςπό μμο ήηακ ακέθθναζημ θαη ήμμοκ γεκηθά πμιύ παμειώκ ηόκςκ, πηζακόκ όηακ ζαξ μηιμύζα κα με με πνμζέπαηε, κα με μμο

δίκαηε θαη ηδηαίηενε ζεμαζία.

Σαξ ανέζεη πμο θάκεηε μάζεμα ζηηξ άιιεξ ηάλεηξ;

Νάνα πμιύ! Γηαηί μπμνεί κα είμαη δηεοζύκηνηα, αιιά δεκ λεπκάς όηη είμαη θαη δαζθάια! Έπς ιμηπόκ ακάγθε κα θάκς μάζεμα ζηηξ ηάλεηξ. Ννώηα πνώηα

γηαηί ζακ δηεοζύκηνηα μαζαίκς όια ηα παηδηά ημο ζπμιείμο. Ιαζαίκς πιενμθμνίεξ γη’ αοηό, γηα ημκ παναθηήνα ημοξ θαη ηε δςή ημοξ. Δεύηενμκ, μμο ανέζεη

κα δηδάζθς. Κα ζαξ πς θαη θάηη; Ιπμνεί κα είμαη πημ μεγάιε από ηηξ άιιεξ δαζθάιεξ θαη από ηηξ θμπειίηζεξ πμο θένκμοκ θαηκμύνηα πνάγμαηα από ημ

Νακεπηζηήμημ θαη είκαη πημ πνόζθαηα εκεμενςμέκεξ από εμέκα, αιιά θμοβαιάς μέζα μμο θαη μηα εμπεηνία, γηαηί έπς δηδάλεη πάνα πμιιά πνόκηα.

Μνγακώκς επμμέκςξ θαη ηε δηδαζθαιία ζύμθςκα θαη με ηεκ εμπεηνία μμο θαη αοηό ςθειεί θαη ηα παηδηά. Γηα ημοξ ιόγμοξ αοημύξ, θαιό είκαη κα μπαίκς κα

θάκς θαμηά ώνα μάζεμα θαη ζηηξ ηάλεηξ.

Έπεηε πμιιά πνμβιήμαηα ζημ ζπμιείμ αοηό;

Πμ ζπμιείμ μαξ έπεη θάπμηα πνμβιεμαηάθηα. Ννηκ πς ηα πνμβιήμαηα όμςξ, ζα ήζεια πνώηα κα ζαξ πς όηη είμαη πμιύ πανμύμεκε θαη εοπανηζηεμέκε πμο

είμαη ζε αοηό ημ ζπμιείμ γηαηί βνίζθεηαη μέζα ζηεκ ελμπή. Δεκ είκαη μέζα ζηα θηίνηα, ζηα ηζημέκηα θαη ζημ θέκηνμ ηεξ πόιεξ, ακάμεζα ζε πμιοθαημηθίεξ.

Έπμομε πμιύ ςναίμ θοζηθό πενηβάιιμκ εδώ. Δεύηενμκ, έκα αθόμε ζεμακηηθό ζεηηθό ημο ζπμιείμο είκαη όηη έπς πμιύ πμιύ πμιύ θαιμύξ δαζθάιμοξ, πμο

με αγαπάκε θαη ημοξ αγαπάς θαη ζοκενγαδόμαζηε πάνα πμιύ όμμνθα. Πνίημκ, έπς πάνα πμιύ θαιά παηδηά ζημ ζπμιείμ, πάνα πμιύ θαιμύξ μαζεηέξ. Γίμαη

πμιύ εοπανηζηεμέκε από εζάξ! Βέβαηα, θαμηά θμνά γίκμκηαη θαη ζθακδαιηέξ, αιιά παηδηά είζηε θαη ημ ζογπςνμύμε. Όμςξ είζηε θαιά παηδηά θαη αοηό έπεη

ζεμαζία. Οπεηηθά με ηα πνμβιήμαηα ηώνα. Ανπηθά, ημ ζπμιείμ είκαη παιηό θηίνημ. ηίζηεθε ημ 1984, ακ ζομάμαη θαιά. Ρπάνπμοκ ιμηπόκ θζμνέξ θαη

δεμηέξ. Ε ζθεπή ζέιεη επίζεξ, ζοκέπεηα επηζθεοή γηαηί ζπάκε θεναμίδηα, μπαίκμοκ κενά όηακ βνέπεη θαη είμαζηε εθηεζεημέκμη. Έκα αθόμα πνόβιεμα είκαη

όηη είκαη μηθνό ημ ζπμιείμ θαη ζηαδηαθά δε μαξ πςνάεη όια ηα παηδηά θαη όιεξ ηηξ ηάλεηξ. Θα ζέιαμε κα έπμομε μηα αίζμοζα εθδειώζεςκ, γομκαζηήνημ, ζα

ζέιαμε κα έπμομε μηα αίζμοζα πμιιαπιώκ πνήζεςκ θαη κα με ζθεθηόμαζηε πμύ ζα θάκμομε ηηξ γημνηέξ ή ηηξ ζοκακηήζεηξ μαξ. Αθόμε, έκα βάρημμ ζίγμονα

πνεηάδεηαη. Ηαιό ζα ήηακ κα είπαμε θαη παηδηθή πανά θαη πενηζζόηενα παγθάθηα ζημ πνμαύιημ. Γεκηθά, ε αοιή πνεηάδεηαη πενηζζόηενε πενηπμίεζε θαη

εμπιμοηηζμό. Πέιμξ, πνεηάδεηαη κα θηηαπηεί έκα οπόζηεγμ, γηα κα μπμνμύκ κα θάζμκηαη έζης θαη ιίγμ μη μαζεηέξ έλς όηακ ρηπαιίδεη, ή όηακ έπεη πμιύ

ήιημ. Ηαιό ζα ήηακ πμιιά από αοηά ηα πνμβιήμαηα κα μπμνέζμοκ κα ιοζμύκ θάπμηα ζηηγμή γηα κα έπμομε όιμη ηε δοκαηόηεηα γηα μηα θαιύηενε ζπμιηθή

δςή.

Σαξ εοπανηζημύμε πμιύ γηα ηε ζοκέκηεολή ζαξ.

Ηη εγώ ζαξ εοπανηζηώ θαη κα ζαξ ζογπανώ γηα ηηξ πμιύ ζςζηέξ θαη θαίνηεξ ενςηήζεηξ ζαξ. Ήηακ μοζηαζηηθέξ θαη παίνμμαη πμο ζαξ βμήζεζα κα μάζεηε

θάπμηα παναπάκς πνάγμαηα γηα ημ ζπμιείμ μαξ.

Page 9: School Newspaper Saravali

9

Σμ θοιηθείμ μαξ Όιμη λένμομε ημ θοιηθείμ μαξ. Σςκίδμομε από 10. Γίζηε εοπανηζηεμέκε από ηα ιεθηά πμο βγάδεηε; εθεί θάζε μένα. Λένμομε όπςξ πώξ μνγακώκεηαη

έκα θοιηθείμ; Από πμύ πνμμεζεύεηαη ηα ηνόθημα; Δεκ θαιύπημοκ πάκηα ηηξ ακάγθεξ μμο, αιιά αοηή ηε ζηηγμή

Αοηέξ ηηξ απμνίεξ (θη άιιεξ πμιιέξ!) μαξ έιοζε με όια όζα γίκμκηαη, αξ είκαη θαιά θη αοηά πμο παίνκς! Γίκαη

ε θονία Βάζς, ε οπεύζοκε ημο θοιηθείμο μαξ. θαιύηενμ από ημ κα με δμύιεοα θαζόιμο. Ιπμνώ έζης κα

ζοκεηζθένς θάπμημ πμζό ζηεκ μηθμγέκεηα.

1. Γίκαη δύζθμιμ κα δμοιεύεηε ζημ θοιηθείμ θαη γηαηί;

11. Θα ζέιαηε κα πμοιάηε θαη θάπμηα άιια πνμσόκηα

Ηαηανπήκ, ζα ήζεια κα ζαξ παηνεηήζς θαη κα ζαξ εοπανηζηήζς εθηόξ από αοηά πμο πμοιάηε;

πμο ήνζαηε κα μμο πάνεηε ζοκέκηεολε. Δεκ είκαη θάηη δύζθμιμ,

είκαη εύθμιμ θαη μ’ εοπανηζηεί, γηαηί έπς κα θάκς με μηθνά παηδηά. Θα ήζεια πάκηα κα βνίζθμμαη ζηα όνηα ημο επηηνεπημύ από ημ

Ρπμονγείμ, γηαηί έπς κα θάκς με παηδηά θη έπς θη εγώ παηδηά

2. Αγαπάηε δειαδή αοηή ηε δμοιεηά; θαη πνέπεη πάκηα πνμζέπμομε με αοηά ηα ζέμαηα. Ναιηά είπα πνμζπαζήζεη κα βάις θαη θνμύηα ζημ θοιηθείμ, αιιά δεκ είπακ

Καη, πάνα πμιύ, γηαηί αγαπάς ηα παηδηά! θαηακάιςζε θαη ακαγθάζηεθα κα ηα ζηαμαηήζς. Πμ ίδημ θαη με ημ

γάια ημ άζπνμ, ημ γηαμύνηη θ.α. Έκα παηδί ζα πνμηημήζεη κα πάνεη

3. Πώξ απμθαζίζαηε κα δμοιέρεηε ζε θοιηθείμ; μηα ηονόπηηα, πανά κα πάνεη γηαμύνηη θαη κα θάηζεη κα ημ ηνώεη, γηαηί βιέπεη ηη ηνώκε θαη μη ζομμαζεηέξ ημο. Ηαιό ζα ήηακ,

Δεκ ήηακ ζέμα απόθαζεξ. Απιά δεκ είπα δμοιεηά ηόηε πμο βέβαηα, κα αιιάλμοκ μη δηαηνμθηθέξ μαξ ζοκήζεηεξ, αιιά ηώνα

δεμμζημπμηήζεθε ε πνμζθμνά θαη ένηλα ηε δηθή μμο πνμζθμνά ημοιάπηζημκ ηέημηα ηνόθημα δεκ πνμηημώκηαη.

θαη ηεκ θένδηζα. Έηζη ακέιαβα ημ θοιηθείμ.

αξ εοπανηζημύμε πμιύ θονία Βάζς γηα ηε ζοκέκηεολή ζαξ!

4. Πόζεξ ώνεξ δμοιεύεηε ζημ θοιηθείμ; Ηη εγώ ζαξ εοπανηζηώ πμιύ!

Δμοιεύς πενίπμο 4 ώνεξ ηεκ εμένα.

5. Πόζα ιεθηά βγάδεηε πενίπμο ηεκ εμένα; Σνμοθμμπενδέμαηα…! Νίθμξ Σζειεπήξ Γίκαη πενίπμο ζηα 20 εονώ, ακάιμγα βέβαηα θαη ηεκ επμπή. Ε Γ΄ ηάλε έθηηαλε ηνμοθάθηα, με ζοκηαγή πμο βνίζθεηαη

Ιπμνεί ημ πεημώκα πμο βνέπεη ηα παηδηά κα θάκε μόκμ θάηη μέζα ζημ βηβιίμ ηεξ Γιώζζαξ.

απιό, κα δεηήζμοκ μόκμ θαγεηό, εκώ ημ θαιμθαίνη θαη ημ Ανπηθά θόραμε ζε μηθνά θμμμάηηα ηα μπηζθόηα πηη μπεν,

θζηκόπςνμ ζα ζέιμοκ θαη μηα αμίηα κα πημύκε θη έκα κενό, αμέζςξ μεηά ιηώζαμε ημ βμύηονμ θαη νίλαμε μαδί

μπόηε εθεί ζα βγάις θάηη παναπάκς. μηζό θιηηδάκη ζθόκε θαθάμ θαη μηζό θιηηδάκη άπκε δάπανε.

Πα ακαθαηέραμε όια ηα οιηθά μαδί θαη λεθηκήζαμε έκαξ

6. Από πμύ παίνκεηε ηα οιηθά; έκαξ κα παίνκμομε μηα μηθνή πμζόηεηα από ημ μείγμα

θαη κα ηεκ πιάζμομε μπαιάθη. Οηε ζοκέπεηα ημ μπαιάθη αοηό

Ννμμεζεύμμαη από ημ «ΜΓΣRΟ» θαη θάπμηεξ θμνέξ από ημ ημ νίλαμε ζε έκα μπμι με πμιύπνςμε ηνμύθα. Πέιμξ, ημ

«CARREFOUR», πμο είκαη μεγάια ζμύπεν μάνθεη πμκδνηθήξ βάιαμε ζε εηδηθέξ ζήθεξ θαη γηα 2 ώνεξ ζημ ρογείμ. Ιόιηξ

πώιεζεξ. Πηξ ηονόπηηεξ ηηξ παίνκς από ημ ενγαζηήνη ήηακ έημημα, θενάζαμε ημοξ θίιμοξ μαξ θαη ημοξ δαζθάιμοξ

ηνμθίμςκ «ΓΦ» θαη ηα ανημζθεοάζμαηα από ηεκ μαξ!

ανημβημμεπακία «ΔΓΡΒΙΗ».

7. Κάζε πόηε ηειεηώκμοκ ηα οιηθά ζημ θοιηθείμ θαη θάζε

πόηε εθμδηάδεζηε με θαηκμύνηα;

Οε θαζεμενηκή βάζε εθμδηάδμμαη με ρςμάθηα θαη ηονόπηηεξ θαη

θάζε Οάββαημ παίνκς ηα οπόιμηπα, π.π. πανημπεηζέηεξ, πομμύξ,

κενά θαη μπηζθόηα, πμο μπμνμύκ κα δηαηενεζμύκ όιε ηεκ εβδμμάδα.

8. Τπάνπεη θάπμημ πνμσόκ πμο είκαη παναπάκς από 2 εονώ;

Όπη, πνμζπαζώ κα είκαη όια πνμζηηά γηα ηα παηδηά γηα κα μπμνμύκ

κα ηα αγμνάζμοκ.

9. Πνμιαβαίκεηε πάκηα κα δίκεηε ηα πνμσόκηα πμο ζαξ

δεημύκ ηα παηδηά;

Οημ πνώημ δηάιεημμα οπάνπεη μηα δοζθμιία, γηαηί όια ηα παηδηά

ζέιμοκ κα θάκε εθείκε ηε ζηηγμή, αιιά πνμζπαζώ κα ηα ηθακμπμηώ.

Γίκαη ιίγμ δύζθμιμ, γηαηί ηα παηδηά δεκ έπμοκ οπμμμκή θαη θςκάδμοκ

όια μαδί. Γίκαη εθείκε ε ώνα πμο πεηκάκε όια!

Page 10: School Newspaper Saravali

10

Γκόνγακε γομκαζηηθή Ώνα γηα λεθμύναζε!!! Αγγειηθή Μπανδάθε Γλωζζοδέηης Ε εκόνγακε γομκαζηηθή είκαη έκα Μανίκα Θεμδςνμπμύιμο

είδμξ γομκαζηηθήξ πμο θάκεη πμιύ Για μα δούμε πόζο γρήγορα μπορείηε μα πείηε

θαιό ζημ ζώμα. Ννέπεη κα πεγαίκμομε ηομ παρακάηω γλωζζοδέηη!

ζοκέπεηα θαη κα γομκαδόμαζηε γηα κα

είμαζηε δοκαημί θαη εοέιηθημη. Ιπμνμύκ -Βανέιη, κενμβάνειμ θαη ζηδενμλοιμκενμβάνειμ,

κα γομκαζημύκ θαη αγόνηα θαη θμνίηζηα. πμημξ ζε ζηδενμλοιμκενμβανειόδεζε;

Από ημ ζπμιείμ μαξ είκαη ανθεηά ηα παηδηά -Μ γημξ ημο ζηδενμλοιμκενμβανειμδέηε με

πμο θάκμοκ εκόνγακε. Ηάπμηεξ από ηηξ ζηδενμλοιμκενμβανειόδεζε.

αζθήζεηξ πμο θάκμομε είκαη νόδα, ζπαγθάημ, -Κα ΄πα θη εγώ ηα ζύκενγα ημο γημο ημο

γέθονα, ζάιημ, νμκηάη θαη άιια πμιιά. ζηδενμλοιμκενμβανειμδέηε, θαιύηενα ζα ζε

Όιεξ μη αζθήζεηξ ζέιμοκ ζογθέκηνςζε θαη ζηδενμλοιμκενμβανειόδεκα!

πνμζμπή θαη πνέπεη πάκηα κα αθμύμε ημκ

πνμπμκεηή μαξ ή ημκ γομκαζηή μαξ γηα κα

μεκ πάζμομε θάπμημκ ηναομαηηζμό. Αμέκδοηο! Οαξ ζοκηζημύμε ηεκ εκόνγακε! Θα ηεκ Υάνεξ Γεςνγηάδεξ

αγαπήζεηε πμιύ!

Ε δαζθάια έβαιε ζηα παηδηά κα γνάρμοκ μηα έθζεζε

πμο κα ηειεηώκεη με ηε θνάζε «Ιάκα είκαη μόκμ μία».

Όια ηα παηδάθηα έγναθακ όηη ε μαμά ημοξ ηα αγαπάεη, ηα

θνμκηίδεη θαη ζημ ηέιμξ έιεγακ «Ιάκα είκαη μόκμ μία».

Μ Πμηόξ έγναρε: «Ιηα μένα ήνζε ζημ ζπίηη μηα θίιε ηεξ

μαμάξ μμο. Ε μαμά μμο ηε νώηεζε ηη ζα πηεη θαη εθείκε

ηεξ απάκηεζε όηη ζα πηεη μηα θόθα θόια. Πόηε ε μαμά μμο

μμο είπε κα θένς δύμ θαη γηα ηεκ ίδηα. Όηακ πήγα ζημ

ρογείμ, είδα όηη οπήνπε μόκμ μία θόθα θόια θαη θώκαλα:

Ιάκα, είκαη μόκμ μία!!!»

Αίμιγμα -Πμ ανκάθη μμο ημ θόθθηκμ Θεόξ κα ημ θοιάεη. Οακ ηνώεη λύια

ζνέθεηαη, ζακ πίκεη κενό ρμθάεη. Πη είκαη;

Ήνζε ε ζηηγμή ηεξ ζοκηαγήξ!!! Καηενίκα Ξοπμιηά

Γιοθό θανύδα

Αζιεηηθά Τιηθά: Γηα ημ ζηνόπη:

άθεξ Μαθνήξ 1 βηηάμ 4 πμηήνηα κενό

10 αογά 5 πμηήνηα δάπανε

Ξεθόν ημ…δεθαηνηάνη! 1 θιηηδάκη ημο ηζαγημύ ηνμύθα 1 λοιάθη θακέια

1 θιηηδάκη θανύδα Μη 13 βαζμμί ηεξ δηαθμνάξ πμο έπεη μ Μιομπηαθόξ 1 θιηηδάκη αιεύνη

από ημ δεύηενμ ηεξ βαζμμιμγίαξ, ΝΑΜΗ, απμηειμύκ ½ θιηηδάκη δάπανε

νεθόν ζηεκ ηζημνία ηεξ Α’ Γζκηθήξ. 1 μπέηθηκ πάμοκηεν

2 βακίιηεξ

(Απάμηηζη ζηο αίμιγμα: Η θωηιά) Γθηέιεζε:

ηοπάμε ημ βηηάμ με ηε δάπανε, νίπκμομε ηα αογά έκα έκα θαη μεηά

νίπκμομε ηα οιηθά με ηε ζεηνά. Ακαθαηεύμομε θαιά ημ μείγμα θαη

ρήκμομε ζημ θμύνκμ μέπνη κα νμδίζεη. Ιόιηξ θνοώζεη ιίγμ,

πενηπύκμομε με ημ ζηνόπη πμο έπμομε βνάζεη.