Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

of 23 /23
 PHN BÀI TP (50 BÀI) Bài 1 Sơ đồ chnh lưu cu đit 1 pha 1/2 chu k. ) ( 20 8 , 0 48 92 , 63 ) ( 92 , 63 71 . 2 2 2 2 2  A  R  E U  I V U U d d d = = = = = = π π Tbiu thc gii tích ta có: ) ( 24 14 , 3 . 2 . 2 2 615 , 42 2 2 ; 2 2 2 sin 2 2 cos 3 2 4 ; 2 cos 3 2 4 1 1 1 1 2 1 2 mH  I  A  L  L  A  I t  L  A tdt  L  A i U  A dt di  L t U u a C C a C C a C a a = = = = = = = = = ∫ ω ω ω ω ω π ω π Bài 2. Trong mi na chu k, đường cong u d ct đường thng E ti hai đim θ 1 , θ 2 nên θ 1 , θ 2 slà nghim ca phương trình: ) ( 47 , 7 314 34 , 2 34 , 2 39 , 0 . 2 2 ) ( 39 , 0 385 , 0 2 220 120 sin sin 2 1 1 1 1 2 ms rad  E U = = = = = = = = = τ π θ π ω τ θ θ θ Tính R, tcông thc: ( ) ) ( 32 , 2 144 , 0 239 , 0 40 220 . 2 2 sin . cos 2 2 sin . cos 2 2 1 1 2 1 1 2 = =       =       = T  I U  R T  R U  I d d θ τ π θ θ τ π θ Bài 3. Sơ đồ chnh lưu đit 1 pha hai na chu k: - 1 -

Embed Size (px)

Transcript of Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

Page 1: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

PHẦN BÀI TẬP (50 BÀI)Bài 1

Sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha 1/2 chu kỳ.

)(208,0

4892,63)(92,63

71.2222 2

A R

E U I

V

U

U

d d

d

=−=−=

=== π π

Từ biểu thức giải tích ta có:

)(2414,3.2.22

615,42

22

;22

2sin2

2cos

324

;2cos324

1

1

11

21

2

mH I

A L

L

A I

t L

Atdt

L

Ai

U A

dt

di Lt

U u

a

C

C

a

C C a

C a

a

===

=

==

===

ω

ω

ω ω

ω

π ω

π

Bài 2.Trong mỗi nửa chu kỳ, đường cong ud cắt đường thẳng E tại hai điểm θ 1,θ 2 nên θ 1, θ 2 sẽ là nghiệm của phương trình:

)(47,7314

34,2

34,239,0.22

)(39,0

385,02220

120sin

sin2

1

1

1

12

ms

rad

E U

==

=−=−=

=

==

=

τ

π θ π ω τ

θ

θ

θ

Tính R, từ công thức:

( ) )(32,2144,0239,0

40

220.22sin.cos22

sin.cos22

112

112

Ω=−=

−=

−=

T I

U R

T R

U I

d

d

θ τ

π

θ

θ τ

π

θ

Bài 3.Sơ đồ chỉnh lưu điốt 1 pha hai nửa chu kỳ:

- 1 -

Page 2: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

)(17,89

2

34,178

2

)(34,1785,017,89

)(17,8914,3100.2222 2

A I

I

A R

U I

V U

U

d D

d d

d

===

===

===π

Bài 4.Chỉnh lưu điốt 3 pha tia

)(7,27312,83

3

)(12,838,0

505,116

)(5,11614,3.2100.63

263 2

A I

I

A R

E U I

V U

U

d D

d d

d

===

=−=−=

===π

Từ biểu thức giải tích ta có:

)(5,012,83.5,0.314.23

66,28

23

;23

3sin3

3cos

863

;3cos863

3

3

33

23

2

mH I

A L

L

A I

t L

Atdt

L

Ai

U A

dt

di Lt

U u

a

t

t a

t t a

t a

a

===

=

==

===

ω

ω

ω ω

ω

π ω

π

Bài 5.Chỉnh lưu điốt 3 pha cầu.

)(8,153

4,473

)(4,476

2205,504

)(5,50414,3220.6363 2

A I

I

A R

E U I

V U

U

d D

d d

d

===

=−=−=

===π

Từ biểu thức giải tích ta có:

)(76,03,0.4,47.314.26

8,28

26

;26

6sin6

6cos

3566;6cos

3566

3

3

33

23

2

mH L

A L

L

A I

t L

Atdt

L

Ai

U A

dt

di Lt

U u

C

C a

C C a

C a

a

===

=

==

===

ω

ω

ω ω

ω

π ω

π

- 2 -

Page 3: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

Bài 6.Cho sơ đồ chỉnh lưu 1 pha hai nửa chu kỳ. Tính CÁp dụng công thức:

)2(

01,0..

1...2

11

=

=

x

x x

m

f RC m f RC m

Biến đổi biểu thức và thay số ta có phương trình bậc 2 như sau:010.510 1142 =+− −− C C

Giải phương trình bậc hai có 2 nghiệm: C1=0 (loại); C2 = 100µ FVậy C = 100(µ F).

Bài 7.Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha tia: A=0,2; n=3;áp dụng công thức:

( )6

222

22

10.54,2201,0314.9

2,0

;

−===

=

LC

LC

k n

A LC

LC n

Ak

ω

ω

Nếu chọn L = 22,54 mH thì F C µ 100010.54,2210.54,22

3

6

== −

Bài 8.Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha cầu A= 0,095; n=6

( )6

222

22

10.2,8903,0314.36

095,0

;

−===

=

LC

LC

k n

A LC

LC n

Ak

ω

ω

Nếu chọn L = 89,2 mH thì F C µ 100010.2,89

10.2,893

6

==−

Bài 9.Chỉnh lưu cầu tiristo 1 pha không đối xứng- Trị trung bình của điện áp tải:

( ) )(55,6721

114,3100.2

cos12 2

V U

U d =

+=+= α π

- Trị trung bình của dòng tải:

)(55,67155,67

A R

U I d

d ===

- Trị trung bình của dòng chảy qua tiristo:( ) ( )

)(51,22360

6018055,67

2A

I I d

T =−

=−

α π

- Trị trung bình của dòng chảy qua điốt:- 3 -

Page 4: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

( ) ( ))(45

3606018055,67

2A

I I d

T =+

=+

α π

Bài 10.Chỉnh lưu tiristo 3 pha tia.Sơ đồ làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc.

π µ

µ

23

;

)(72,22220

5000

'

'

d C

d d

d d

d

d

I X U

U U U

R

E U I

A E

P

I

=∆

∆−=

+=

===

Từ đó ta có các biểu thức tính như sau:

65131

664,0cos

2202

50.210.3272,22

220.63

14,3.2

2

3

63

2cos

23

cos263

0

3

2

2'

=

−=

+=

+=

−=

α

α

π

π

π

π α

π α

π

E X

R I U

I X U U

C d

d C d

Tính góc trùng dẫn.

áp dụng công thức:

( )

( )

0

0

2

2

2

63133

69,00265,0664,0

6

2coscos

6

2coscos

=

=+

−=−−=−=+

=+−

µ

µ α

α µ α

µ α α

U

I X

U

I X

d C

d C

Bài 11.Sơ đồ chỉnh lưu cầu tiristo 3 pha không đối xứng.- Xác định góc mở α

( ) ( )

( )

2;0cos

5,128cos15,128

)(5,128285,1

12850.285,1

cos15,128cos1263 2

π α α

α

α α π

==

=+

====

+=+=

=

V R

P R R I U

U U

I U P

d d

d

d d d

Trị trung bình của dòng tải: )(100285,1

5,128 A

R

U I d

d ===

Trị trung bình chảy qua điốt và tiristo.- 4 -

Page 5: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

)(3,333

1003

A I

I I d d T ====

Bài 12.Chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha

)(95,48639,97.5.

)(39,97286,5

86,5143

)(86,51414,3220.63

cos63

23

.

'

2

'

V I RU

A X

R

U I

V U

U

I X U

I RU U U

d d

C

d d

d

d C

d d d

===

==+

=

===

=∆

=∆−=

π

α π

π µ

µ

Tính góc trùng dẫn.

áp dụng công thức:

( )

0

2

2

27

891,0220.6

4,97.3,0.21

6

21cos

0

62coscos

=

=−=−=

=

=+−

µ

µ

α

µ α α

U

I X

U I X

d C

d C

Bài 13.Chỉnh lưu điốt 3 pha tia, tải là R+LDo có hiện tượng trùng dẫn (LC≠ 0) nên điện áp chỉnh lưu Ud

’=217(V)

)(41866.314.3326,5.2

)(326,521714,3.2

190.63217

2

63

2

3

)(25,0866217

2'

'

mH L

V U

U U I X

U

I

U R

C

d d d C

d

d

==

=−=−=−==∆

Ω===

π

π π µ

Phương trình chuyển mạch:

( )

817

952,0190.6

866.10.41.314.2(1cos

6

2cos1

0

6

2coscos

0

6

2

2

=

=−=

=−

=

=+−

µ

µ

µ

α

µ α α

U

I X

U

I X

d C

d C

- 5 -

Page 6: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

Bài 14.Trong trường hợp lý tưởng ta có:

π 263 U

U d =

Với trường hợp đang xét:

( ))(85,128

63

4,1300

)(300)7,0(263

2

2'

V U

V U U d

=+=

=−=

π

π

Trị trung bình của dòng chảy qua điốt.

)(203

603

A I

I d D ===

Điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi điốt:)(6,31585,128.66 2 V U U nm ===

Bài 15.Khi T1 mở cho dòng chảy qua ta có phương trình:

At L

U At td

L

U i

dt

di L

dt

di Lt U

d

d d

+−=+=

==

∫ ω ω

ω ω ω

ω ω

cos2

sin2

sin2

22

2

Xác định A.

( )t L

U i

L

U

Ai

t Khi

d

d

ω α ω

α ω

π α ω

coscos2

cos

2

;0

32

2

2

−=

==

==

Xác định góc tắt λ

α λ

λ ω

coscos

0,

=

==d it Khi

Phương trình có 2 nghiệm: λ =α (loại); λ =2π -α ;3

43

22

π π π λ =−=

Bài 16.

Chỉnh lưu tiristo 1 pha 2 nửa chu kỳ, làm việc ở chế độ nghịch lưu phụthuộc.Do LC≠ 0 nên trị trung bình của điện áp tải:

π α

π µ

d C d d

I X U U U U −=∆−= cos

22 2'

Xác định góc mở α .

- 6 -

Page 7: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

( ) ( )

76131

20022

180200314,02,0

22

.314cos

cos22

0

2

2

=

−+=−+=

−+=

α

π π π π α

π α

π

U

E I L R

R

I X U E

I

d c

d c

d

Góc trùng dẫn µ

( )

( )

8720

628152

888,0200.2

200.314,076131cos

2coscos

2coscos

0

0

0

2

2

=

=+

=−=−=+

=+−

µ

µ α

α µ α

µ α α

U

I X

U

I X

d C

d C

Bài 17.

Khi các phần tử trong sơ đồ được coi là lý tưởng thì trị trung bình củađiện áp tải:

α π

cos63 2U

U d =

Vì bộ biến đổi làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc nên:

)(28,485;0;

)(28,4855,1.260.05,0.260.3,0.3

145cos6,239.63

22

''

0'

'

V U E R R

U E

I

V U

U I RU U U

d

d

d

d

T d cd d

=−==

+

=

−=−−−=

∆−−∆−=

π π

µ

Xác định góc trùng dẫn µ .Từ phương trình chuyển mạch:

( )

( )

76

7151

88,06,239.6

60.3,0.2145coscos

6

2coscos

0

0

0

2

=

=+

−=−=+

=+−

µ

µ α

µ α

µ α α U

I X d C

Bài 18.Điện áp rơi trên tiristo là 1,5(V)

Điện áp rơi trên điện trở nguồn xoay chiều: 0,07.30=2,1(V)

Điện áp rơi do điện cảm nguồn xoay chiều gây nên:

)(4,52

30.10.2,1.50.2.32

3 3

V I X

U d c ===∆−

π

π

π µ

- 7 -

Page 8: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

Biểu thức của điện áp tải:

( )

)(

9cos43,175

4,51,25,1cos2

150.63

'

'

'

α

α

α π

f U

U

U

d

d

d

=

−=

++−=

α 0 0 30 45 60Ud

’(V) 166,43 142,93 115,04 78,71

Bài 19.LC = 0 ( không xét hiện tượng trùng dẫn)

Biểu thức công suất: Pd = Ud.Id.

)(7,367,142.3,257

)(7,1421

3,257400

)(3,257120cos220.63

cos63 02

kW P

A R

E U I

V U

U

d

d

d

d

−=−=

=−

=+

=

−===π

α π

Với LC=2mH ( có xét đến hiện tượng trùng dẫn)

)(9,310)89.314.002,0.3(5,257

)(18,89628,0.3

1

7,1423

)(7,1423,2574003

3cos

63

'

'

2'

V U

A X

R

U E I

V U E X

R I

I X U U U U

d

c

d d

d c

d

d cd d

−=−−=

=+

=+

+=

=−=+=

+

−=∆−=

π π

π

π α

π µ

Công suất tác dụng trả về lưới xoay chiều:

Pd = Ud’ .Id = -310,9.89,18=-27,67(kW)

Bài 20.

Điện áp tải:a/ µ U U U d d ∆−=' ;

Ud’= f(α )

- 8 -

Page 9: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

2,16cos.45,560

2,1660.10.9,0.100.2.33

)(6,2393

415;cos

63

'

3

22

−=

===∆

===

α

π

π

π

α π

µ

d

d c

d

U

I X U

V U U

U

α 0 0 10 30 40 60 80Ud

’(V) 544,2 525,7 469,1 443,1 264 81,1

b/ Ud’= f(Id) khi α = 300

Ud’=485,36 - 0,27.Id

Id(A) 0 10 20 30 40 50Ud

’(V) 485,36 482,6 480 477,2 474,5 471,8

Bài 21.Sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha 1/2 chu kỳ.

)(6,268,0

503,71

)(3,7180.2222 2

A R

E U I

V U

U

d

d

d

=−

=−

=

===π π

Từ biểu thức giải tích ta có:

)(10314.32,5.22

5,47

22

;22

2sin2

2cos

5,47.3

80.2.4

3

24;2cos

3

24

1

1

11

21

2

mH I

A L

L

A I

t L

Atdt L

Ai

U A

dt

di Lt

U u

a

C

C a

C C a

C a

a

===

=

==

=====

ω

ω

ω ω

ω

π π ω

π

Bài 22.Trong mỗi nửa chu kỳ, đường cong ud cắt đường thẳng E tại hai điểm θ 1,θ 2 nên θ 1, θ 2 sẽ là nghiệm của phương trình:

)(7,7314

42,2

42,236,0.22

)(36,0

357,02240

120sin

sin2

1

1

1

12

ms

rad

E U

==

=−=−==

==

=

τ

π θ π ω τ

θ

θ

θ

- 9 -

Page 10: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

Tính R, từ công thức:

( ) )(58,3137,0297,030

240.22sin.cos22

sin.cos22

112

112

Ω=−=

−=

−=

T I

U R

T R

U I

d

d

θ τ

π

θ

θ τ

π

θ

Bài 23.Chỉnh lưu điốt 3 pha tia

)(6,513

155

3

)(1555,0

605,137

)(5,13714,3.2

120.63

2

63 2

A I

I

A R

E U I

V U

U

d D

d d

d

===

=−

=−

=

===π

Từ biểu thức giải tích ta có:

)(33,0155.5,0.314.23

4,34

23

;23

3sin3

3cos

4,34.8120.63

863;3cos

863

3

3

33

23

2

mH I

A L

L

A I

t L

Atdt

L

Ai

U Adt

di Lt U u

a

t

t a

t t a

t a

a

===

=

==

=====

ω

ω

ω ω

ω

π π ω

π

Bài 24

Chỉnh lưu điốt 3 pha cầu.

)(26,53

8,15

3

)(8,159

1102,252

)(2,25214,3

110.6363 2

A I

I

A R

E U I

V U

U

d D

d d

d

===

=−

=−

=

===π

Từ biểu thức giải tích ta có:

)(72,12,0.8,15.314.26

4,14

26

;26

6sin6

6cos

4,14.35

110.66

35

66;6cos

35

66

3

3

33

2

3

2

mH I

A L

L

A I

t L

Atdt

L

Ai

U A

dt

di Lt

U u

a

C

C a

C C a

C

a

a

===

=

==

=====

ω

ω

ω ω

ω

π π ω

π

- 10 -

Page 11: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

Bài 25Cho sơ đồ chỉnh lưu 1 pha hai nửa chu kỳ. Tính CÁp dụng công thức:

)2(

03,0

..

1

...2

11

=

=

x

x x

m

f RC m f RC m

Biến đổi biểu thức và thay số ta có phương trình bậc 2 như sau:0110.33510,1 6211 =+− − C C

Giải phương trình bậc hai có 2 nghiệm: C1=2.10-5 (F); C2 = 3,4.10-7(F)Bài 26

Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha tia: A=0,2; n=3;áp dụng công thức:

( )6

222

22

10.5,405,0314.9

2,0

;

−===

=

LC

LC

k n

A LC

LC n

Ak

ω

ω

Nếu chọn L = 4,5 mH thì F C µ 100010.5,4

10.5,43

6

== −

Bài 27Sơ đồ chỉnh lưu 3 pha cầu A= 0,095; n=6

( )6

222

22

10.9,6604,0314.36

095,0

;

−===

=

LC

LC

k n

A LC

LC n

Ak

ω

ω

Nếu chọn L = 66,9 mH thì F C µ 100010.9,66

10.9,663

6

==−

Bài 28.Chỉnh lưu cầu tiristo 1 pha không đối xứng- Trị trung bình của điện áp tải:

( ) )(25,80

2

11

14,3

120.2cos1

2 2 V U

U d =

+=+= α

π - Trị trung bình của dòng tải:

)(75,263

25,80 A

R

U I

d

d ===

- Trị trung bình của dòng chảy qua tiristo:( ) ( )

)(9,8360

6018075,26

2A

I I d

T =−

=−

α π

- Trị trung bình của dòng chảy qua điốt:

- 11 -

Page 12: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

( ) ( ))(8,17

360

6018075,26

2A

I I d

T =+

=+

α π

Bài 29.Chỉnh lưu tiristo 3 pha tia.Sơ đồ làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc.

π µ

µ

2

3

;

)(1,18220

4000

'

'

d C

d d

d

d

d

d

I X U

U U U

R

E U I

A E

P

I

=∆

∆−=

+=

===

Từ đó ta có các biểu thức tính như sau:

1134

696,0cos

2202

50.210.3.321,18

220.63

14,3.2

2

3

63

2cos

2

3cos

2

63

0

3

2

2'

=

−=

+=

+=

−=

α

α

π

π

π

π α

π

α

π

E X

R I U

I X U U

C d

d C d

Tính góc trùng dẫn.áp dụng công thức:

( )

( )

35

4139

760,0220.6

1,18.314.10.3.2696,06

2coscos

6

2coscos

0

0

3

2

2

=

=+

−=−−=−=+

=+−

µ

µ α

α µ α

µ α α

U

I X

U

I X

d C

d C

Bài 30.Sơ đồ chỉnh lưu cầu tiristo 3 pha không đối xứng.- Xác định góc mở α

( ) ( )

( )

586;06,0cos

5,158cos1149

)(5,158585,1

15850.585,1

cos1149cos1263

0

2

==

=+

====

+=+=

=

α α

α

α α π

V R

P R R I U

U U

I U P

d d

d

d d d

Trị trung bình của dòng tải: )(100585,1

5,158 A

R

U I d

d ===

- 12 -

Page 13: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

Trị trung bình chảy qua điốt và tiristo.

)(3,333

1003

A I

I I d d T ====

Bài 31.Chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha

)(5,2301,46.5.

)(1,4647,5

2,2523

)(2,25214,3

110.63cos

63

2

3

.

'

2

'

V I RU

A X

R

U I

V U

U

I X U

I RU U U

d d

C

d d

d

d C

d d d

===

==+

=

===

=∆

=∆−=

π

α π

π µ

µ

Tính góc trùng dẫn.

áp dụng công thức:

( )

0

2

2

34

825,0110.6

1,46.5,0.21

6

21cos

0

6

2coscos

=

=−=−=

=

=+−

µ

µ

α

µ α α

U

I X

U

I X

d C

d C

Bài 32Chỉnh lưu điốt 3 pha tia, tải là R+L

Do có hiện tượng trùng dẫn (LC≠ 0) nên điện áp chỉnh lưu Ud’=240(V)

)(09,0866.314.3

2,12.2

)(2,1224014,3.2

220.63240

2

63

2

3

)(27,0866

240

2'

'

mH L

V U

U U I X

U

I

U R

C

d d d C

d

d

==

=−=−=−==∆

Ω===

π

π π µ

Phương trình chuyển mạch:

- 13 -

Page 14: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

( )

885

073,0220.6

866.09,0.314.21cos

6

2cos1

0

6

2coscos

0

2

2

=

=−=

=−

=

=+−

µ

µ

µ

α

µ α α

U

I X

U

I X

d C

d C

Bài 33Trong trường hợp lý tưởng ta có:

π 263 U

U d =

Với trường hợp đang xét:

( ))(5,122

63

1280)(280)5,0(2

63

2

2'

V U

V

U

U d

=+

=

=−=π

π

Trị trung bình của dòng chảy qua điốt.

)(3,133

40

3 A

I I

d

D===

Điện áp ngược cực đại đặt lên mỗi điốt:)(2945,122.66 2 V U U nm ===

Bài 34Chỉnh lưu tiristo 1 pha 2 nửa chu kỳ, làm việc ở chế độ nghịch lưu phụthuộc.Do LC≠ 0 nên trị trung bình của điện áp tải:

π α

π µ

d C d d

I X U U U U −=∆−= cos

22 2'

Xác định góc mở α .

( ) ( )

982

220.22

20022010.2.3146,0

22

.314cos

cos22

0

3

2

2

−=

−+=

−+=

−+=

α

π π π π α

π α

π

U

E I L R

R

I X U E

I

d c

d c

d

Góc trùng dẫn µ

- 14 -

Page 15: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

( )

( )

0

0

0

2

2

27

955

56,0220.2

220.628,0982cos

2coscos

2coscos

=

−=+

−=−=−=+

=+−

µ

µ α

α µ α

µ α α

U

I X

U

I X

d C

d C

Bài 35Khi các phần tử trong sơ đồ được coi là lý tưởng thì trị trung bình củađiện áp tải:

α π

cos63 2U

U d =

Vì bộ biến đổi làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc nên:

)(468;0;

)(4685,1.260.05,0.240.5,0.3

145cos240.63

22

''

0'

'

V U E R R

U E I

V U

U I RU U U

d

d

d

d

T d cd d

=−==+

=

−=−−−=

∆−−∆−=

π π

µ

Xác định góc trùng dẫn µ .Từ phương trình chuyển mạch:

( )

( )

76

7151

87,0240.6

40.5,0.2145coscos

6

2coscos

0

0

0

2

=

=+

−=−=+

=+−

µ

µ α

µ α

µ α α U

I X d C

Bài 36Điện áp rơi trên tiristo là 1,5(V)

Điện áp rơi trên điện trở nguồn xoay chiều: 0,07.30=2,1(V)

Điện áp rơi do điện cảm nguồn xoay chiều gây nên:

)(75,62

30.10.5,1.50.2.3

2

3 3

V I X

U d c

===∆−

π π

π µ

Biểu thức của điện áp tải:

- 15 -

Page 16: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

( )

)(

35,10cos9,194

75,61,25,1cos2

170.63

'

'

'

α

α

α π

f U

U

U

d

d

d

=

−=

++−=

α 0 0 30 45 60

Ud’(V) 184,55 157,26 126,08 184,55

Bài 37LC = 0 ( không xét hiện tượng trùng dẫn)

Biểu thức công suất: Pd = Ud.Id.

)(4,96,74.1,126

)(6,743

1,126350

)(1,126120cos110.63

cos63 02

kW P

A R

E U I

V U

U

d

d d

d

−=−=

=−

=+

=

−===π

α π

Với LC=2mH ( có xét đến hiện tượng trùng dẫn)

)(78,406

9,23310.4.314.3

120cos

110.63

)(9,2331,1263503

3cos

63

3/

2'

V U

V U E X

R I

I X U U U U

d

d c

d

d cd d

−=−=

=−=+=

+=

−=∆−=

π π

π

π α

π µ

Công suất tác dụng trả về lưới xoay chiều:

Pd = Ud’ .Id = - 406,78.233,9=-95,14(kW)

Bài 38Điện áp tải:a/ µ U U U d d ∆−=' ;

Ud’= f(α )

9cos.4,549

950.10.6,0.50.2.33

)(6,2393415;cos63

'

3

22

−=

===∆

===−

α

π

π

π

α π

µ

d

d c

d

U

I X U

V U U U

α 0 0 20 30 45 60 70Ud

’(V) 540,4 507,2 475,7 379,4 265,7 178,9

- 16 -

Page 17: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

b/ Ud’= f(Id) khi α = 300

Ud’=475,7 - 0,18.Id

Id(A) 0 20 25 45 65 85Ud

’(V) 475,7 472,1 471,2 467,6 464 460,4

Bài 39Chỉnh lưu điốt 3 pha tia

)(9,233

8,71

3

)(8,718,0

805,137

)(5,13714,3.2

120.63

2

63 2

A I

I

A R

E U I

V U

U

d

D

d

d

d

===

=−

=−

=

===π

Từ biểu thức giải tích ta có:

)(2,18,71.3,0.314.23

4,34

23

;23

3sin3

3cos

4,348

120.63

8

63;3cos

8

63

3

3

33

23

2

mH I

A L

L

A I

t L

Atdt

L

Ai

U A

dt

di Lt

U u

a

t

t a

t t a

t a

a

===

=

==

=====

ω

ω

ω ω

ω

π π ω

π

Bài 40.Sơ đồ chỉnh lưu cầu điốt 1 pha 1/2 chu kỳ.

)(8,378,0

5025,80

)(25,8090.2222 2

A R

E U I

V U

U

d d

d

=−

=−

=

===π π

Từ biểu thức giải tích ta có:

)(1678,3.314.22

5,53

22

;22

2sin2

2cos

5,53

3

90.24

3

24;2cos

3

24

1

1

11

2

1

2

mH I

A L

L

A I

t L

Atdt

L

Ai

U A

dt

di Lt

U u

a

C

C

a

C C

a

C

a

a

===

=

==

=====

ω

ω

ω ω

ω π π

ω

π

- 17 -

Page 18: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

Bài 41.Chỉnh lưu điốt 3 pha cầu.

)(2,173

7,51

3

)(7,51

3

12015,275

)(15,27514,3

120.6363 2

A I

I

A

R

E U I

V U

U

d D

d d

d

===

=−

=−

=

===π

Từ biểu thức giải tích ta có:

)(15,117,5.314.26

7,15

26

;

26

6sin6

6cos

7,15.35

120.66

35

66;6cos

35

66

3

3

33

23

2

mH I

A L

L

A I

t L

Atdt

L

Ai

U A

dt

di Lt

U u

a

C

C a

C C a

C a

a

===

=

==

=====

ω

ω

ω ω

ω

π π ω

π

Bài 42Chỉnh lưu tiristo cầu 3 pha

)(39,39613,132.3.

)(13,13247,3

5,4583

)(5,45814,3

200.63cos

63

2

3

.

'

2

'

V I RU

A X

R

U I

V U

U

I X U

I RU U U

d d

C

d d

d

d C

d d d

===

==+

=

===

=∆

=∆−=

π

α π

π µ

µ

Tính góc trùng dẫn.

áp dụng công thức:

( )

0

2

2

43

724,0200.6

13,132.5,0.216

21cos

0

6

2coscos

=

=−=−=

=

=+−

µ

µ

α

µ α α

U

I X

U

I X

d C

d C

Bài 43Chỉnh lưu điốt 3 pha tia, tải là R+LDo có hiện tượng trùng dẫn (LC≠ 0) nên điện áp chỉnh lưu Ud

’=217(V)

- 18 -

Page 19: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

)(053,0800.314.3

36,6.2

)(36,620014,3.2

180.63200

2

63

2

3

)(25,0800

200

2'

'

mH L

V U

U U I X

U

I

U R

C

d d

d C

d

d

==

=−=−=−==∆

Ω===

π

π π µ

Phương trình chuyển mạch:

( )

0

3

2

2

86

061,0180.6

)800.10.053,0.314.2(

1cos

6

2cos1

0

6

2coscos

==−=

=−

=

=+−

µ

µ

µ

α

µ α α

U

I X

U

I X

d C

d C

Bài 44.Khi T1 mở cho dòng chảy qua ta có phương trình:

At L

U At td

L

U i

dt

di L

dt

di Lt U

d

d d

+−=+=

==

∫ ω ω

ω ω ω

ω ω

cos2

sin2

sin2

22

2

Xác định A.

( )t L

U i

L

U Ai

t Khi

d

d

ω α ω

α ω

π α ω

coscos2

cos2

;0

32

2

2

−=

==

==

Xác định góc tắt λ

α λ

λ ω

coscos

0,

=== d it Khi

Phương trình có 2 nghiệm: λ =α (loại); λ =2π -α ;3

43

22 π π π λ =−=

Bài 45.LC = 0 ( không xét hiện tượng trùng dẫn)

Biểu thức công suất: Pd = Ud.Id.

- 19 -

Page 20: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

)(6,2085,74.15,275

)(85,741

15,275350

)(15,275120cos240.63

cos63 02

kW P

A R

E U I

V U

U

d

d

d

d

−=−=

=−

=+

=

−===π

α π

Với LC=1mH ( có xét đến hiện tượng trùng dẫn)

)(24,339)04,68.314.001,0.3(15,275

)(04,68314,0.3

1

85,743

)(85,7415,2753503

3cos

63

'

'

2'

V U

A X

R

U E I

V U E X

R I

I X U U U U

d

c

d d

d c

d

d cd d

−=−−=

=+

=+

+=

=−=+=

+

−=∆−=

π π

π

π α

π µ

Công suất tác dụng trả về lưới xoay chiều:

Pd = Ud’ .Id = -339,24.68,04 =-23,08(kW)

Bài 46.Khi các phần tử trong sơ đồ được coi là lý tưởng thì trị trung bình củađiện áp tải:

α π

cos63 2U

U d =

Vì bộ biến đổi làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc nên:

)(8,492;0;

)(8,4925,1.240.5,0.240.3,0.3

145cos239.63

22

''

0'

'

V U E R R

U E I

V U

U I RU U U

d d

d

d

T d cd d

=−==+

=

−=−−−=

∆−−∆−=

π π

µ

Xác định góc trùng dẫn µ .Từ phương trình chuyển mạch:

( )

( )

0

0

0

2

21

141

77,0239.6

40.3,0.2145coscos

6

2coscos

=

=+

−=−=+

=+−

µ

µ α

µ α

µ α α U

I X d C

- 20 -

Page 21: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

Bài 47Trong mỗi nửa chu kỳ, đường cong ud cắt đường thẳng E tại hai điểm θ 1,θ 2 nên θ 1, θ 2 sẽ là nghiệm của phương trình:

)(5,6314

06,2 06,254,0.22

)(54,0

52,02150

110sin

sin2

1

1

1

12

ms

rad

E U

===−=−=

=

==

=

τ

π θ π ω τ

θ

θ

θ

Tính R, từ công thức:

( ) )(721,0169,0272,060

150.22sin.cos22

sin.cos22

112

112

Ω=−=

−=

−=

T I

U R

T R

U I

d

d

θ τ

π

θ

θ τ

π

θ

Bài 48.

Điện áp rơi trên tiristo là 1,5(V)Điện áp rơi trên điện trở nguồn xoay chiều: 0,07.30=2,1(V)

Điện áp rơi do điện cảm nguồn xoay chiều gây nên:

)(25,52

35.10.5,1.50.2.3

2

3 3

V I X

U d c ===∆−

π

π

π µ

Biểu thức của điện áp tải:

( )

)(

85,8cos5,137

25,51,25,1cos2

120.63

'

'

'

α

α

α π

f U

U

U

d

d

d

=

−=++−=

α 0 0 30 45 60Ud

’(V) 128,65 110,2 88,3 59,9

Bài 49.

- 21 -

Page 22: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

Điện áp tải:a/ µ U U U d d ∆−=' ;

Ud’= f(α )

35,7cos.2,238

35,735.10.7,0.50.2.33

)(2,2383

405;cos

63

'

3

22

−=

===∆

===

α

π

π

π

α π

µ

d

d c

d

U

I X U

V U U

U

α 0 0 10 30 40 60 80Ud

’(V) 230,85 227,2 198,9 175,2 111,75 34,02

b/ Ud’= f(Id) khi α = 450

Ud’=168,4 - 0,21.Id

Id(A) 0 10 20 30 40 50Ud

’(V) 168,4 166,3 164,2 162,1 160 157,9

Bài 50.Chỉnh lưu tiristo 3 pha tia.Sơ đồ làm việc ở chế độ nghịch lưu phụ thuộc.

π µ

µ

2

3

;

)(25240

6000

'

'

d C

d d

d

d

d

d

I X U

U U U

R

E U I

A E

P I

=∆

∆−=

+=

===

Từ đó ta có các biểu thức tính như sau:

47110

349,0cos

2402

50.210.5.3525

240.63

14,3.2

2

3

63

2cos

2

3cos

2

63

0

3

2

2'

=

−=

+=

+=

−=

α

α

π

π

π

π α

π α

π

E X

R I U

I X U U

C d

d C d

Tính góc trùng dẫn.

- 22 -

Page 23: Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat

5/12/2018 Sachtructuyen.info Dap an Bai Tap Dien Tu Cong Suat - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/sachtructuyeninfo-dap-an-bai-tap-dien-tu-cong-suat

áp dụng công thức:

( )

( )

73

2114

41,00681,0349,06

2coscos

6

2coscos

0

0

2

2

=

=+

−=−−=−=+

=+−

µ

µ α

α µ α

µ α α

U

I X

U

I X

d C

d C

- 23 -