S. RATIO Ν SCRIBENDI -...

of 20 /20
Q. F. F. Q, S. DISSERTATIO ACADEMiCA, RATIO Ν EM SCRIBENDI HIEROGLYPHICAM Levitcr Adumbratura, QUAM, EX CONSENS. AMPLISS. FACULT. PHILOS. IN REGIA ACADEMIA UPSALlENbl, PRiESIDE VII 10CELEßERRIMO, MAG. Ρ Ε Τ R Ο EKERMAN, ELOQV. PROFESS. REG. ET ORDIN. PUBLICA? DISQUlSniONI DANIEL J. BERLING, OSTRO-GOTHUS. ' IN AUDIT. CAROL. MAJ. DIE XXIII. JUNII, ANNO MDCCLV. Η. Α. Μ S. 0 0 0 0 * ****** ΛΑ ΑΑ Λ Α# Λ Λ, Α Λ ΐ·' ΐ·'ν' -ΐ-· ν Φ' '-^'ν ·ν·'ν' «=* '■··':♦ Φ Α''·"' υ Ρ S Α L I JE, Ixcud. L, Μ. HÖJER, Reg. Acad, Typogr,

Embed Size (px)

Transcript of S. RATIO Ν SCRIBENDI -...

 • Q. F. F. Q, S.DISSERTATIO ACADEMiCA,

  RATIO EMSCRIBENDI

  HIEROGLYPHICAMLevitcr Adumbratura,

  QUAM,EX CONSENS. AMPLISS. FACULT. PHILOS.

  IN REGIA ACADEMIA UPSALlENbl,PRiESIDE

  VII 10CELEERRIMO,

  MAG. R EKERMAN,

  ELOQV. PROFESS. REG. ET ORDIN.PUBLICA? DISQUlSniONI

  DANIEL J. BERLING,OSTRO-GOTHUS. '

  IN AUDIT. CAROL.MAJ. DIE XXIII. JUNII,ANNO MDCCLV.

  . . S.0 0 0 0 * ****** # ,

  ' '' ' --' '-^' '' =* '':''"' S L I JE,

  Ixcud. L, . HJER, Reg. Acad, Typogr,

 • a

  MonfieurLe C O T

  CHARLESREINHOLD

  von FERSEN,GRAND VEN'EUR du Roymme,

  MONSIEUR,

  J' efpere, qu'en pardonnant la hardiefle, queje prens de Vous oftrir ce perit ouvrageVous me permettrez Monfieur d* emprunterLeclat de Votre illuftre jiom , pour lui donnerplus de prix. Mon coeur plein de veneration d*une grace fi particuliere, ne fauroit tre fatisfait,fans Vous jnarquer publiquement, cogjbien j'en

  fu is

 • fuis penetr. Lcs bonts, dont mes parens onttoujotirs eu le bonheur , d'etre combls par Vo-tre generofic, m' obligeront toute ma vie, de ce*lebrer Votre illuftre nom & ceux de VotreFamilie , qui par les plus grands mericesfe font rendus dignes de immortalit, Potirmoi ii je devois fouhaiter quelque choiedavantage , ce feroit d' avoir honneur d' etreconferv pour jamais dans Votre protedfion, alorsje m* eflimerai le plus heureux du monde. Jene cefterai de prier L' Eternel qu'il Vous com-ble & Votre Illuftre Familie de toutes fortes deprofperits & de benedictions & qu'il veuille ac-complir les defirs & les voeux de celui, qui eftavec un profond refpedt,

  Monfieur

  Votre tres hunible trhobeijjant ferviteur,

  DANIEL BEHLING.

 • Eoke-PASTOR.il;anWlreborna och Dygddla

  Fru MARGARETHCNATTINGIA,Min Hogtrade krafte MODER.

  I

  hen wbrdnad, jag Eder, min Huldafle Moder, fkyl-dig r-, for all Eder oma omhugfan* och ofpardamda for min velfrd, ifrn fpdare r, til nrwa-rande tid , r bos mig Jjelf nog knbar. Men t jaggsrna onfkade, at tberom wrdigt tala , finner jag all-ramfi min Jwaghet. Will fbrthenfkull helre ihogkom-ma alla Edra walgerningar, med veordfam tyflnad, nmed en klen penna bjuda til af befkrifwa, thet jagmed korta ord , hwarken kan rtt begymia eller lykta.nfkar allena(l tilut, at then Allrahbgfie wilte fgnamin Moders lefnad med nogda dagar , och fldfe be-frmja Eder wlgng , under wifiandet ibland tbe dbd-liga, och efter dbdligheten , gifvoa Eder lott ibland tbeSlla. Frblifwer med all wlrdmd

  Mia Hogtrade Krafte MODERS

  Lydiqfte Son9DANIEL BERLINQ.

 • Entern /gypttacarn,fi non omniumprirnam, certe inter primas, viresingenii > rationisque ufum, ftudioexquifito perpoiiviiTe & fcientiiselegantiflimis operam dediiTe, eru-ditorum fugit neminem. Tempore jrn Salomonis Regis , fapien-tiam Populi hujus fummis laudibus

  extollit, ac de ca nos quoque magniftce fentire docet, S.S. a). Teftstpr porro, verbis difertis b), MOSEN,fcriptorem , qui exftant, antiquiilimum, fapieritia ^gy-ptiorum probe inilitutum atque imbutum fuiffe.Sie teitimoniofuo comprobantmeliores antiquitaiis promi condique,dolrinam de Diis, ab ^gyptiorum fapientibus fingalariinduftrta inculcatam, poftea ad Phcenices > ad Arabas, adGrcecos, & per hos ad Romanos,indeque ad gentes mo-ratiores cunclas perveniiTe. Credibile eft ^gyptiorumfapientcs , qui bmul facra procurabant*, id itudiofe e-gifte, ut frudus cultarum fcienttarum amplificandae no-titiffi de rebus divinix pulere infervirent, adeout, quan-to majora fcientice eaperent focremeeta 3 tanto quoque or-

  A natior

 • ; 2 (

  natior & politior evaderef ipforum religio LTnde fadiumeil, ut fama foeerdotum /Egypr-i eorvrnque fapienti, in-jjriniis circa Theognofan, ioage hteque k difFunderet, at-que ac! Scholas & Sacra r-U i forum indecnnque confiue-rent, qui fupra viilgum fapere audebant, & in fdentia o-mnium'prajfiantiflima , exlmiam coilocare operam atque-diligentiam in animurn inducebant.'

  Theologiam igitur Aigyptirum pnfeara , bene co 'gnitam > dicere non imrnerito poteris clavem TheologissPhcenicum, rabiwn, Grescorum > Roroanorum, Sc gentium plurimarurn, eametfi nonnegandum fit, a gentibuslitis ad reiigicmem primitivam, ab/Egyptiis derivatam,labentibus annis, figmenta non pauca efie ad jeda.

  Sed /Egyptios psraeque, ac ceteros, quotquot, snti-uiflimis temporibus, aliquid de rebus tiivinls fcripfere ,tam Graccos, quam Barbaros, ea tenult confvetudonedicam, an invidia, ut rerum principia occulta eile vo-iuerint, ipfumque verum, renigmads, fignis, fymboiis.figurisqueAiiegoricis tradijUt loquitur CLEMENS ALEX-NDRINGS c), naturam ? ceu archetypon, in piurirnisimitati Quod egregie prorfus Hieroglyphicac convenifj,cujus incunabula cenfemus ponenda apud A-gyptios, quos,quantumvis in multis,fupra modurn, vanos fuifle conftet,infigni nthtfornimis laude, & eloglis plane invidendis or-nar! paffim legimus. BERODOTUS, judicio CICERO-NIS, Hiftorice parens, AEgyptios hominum fapientiifimoffvocatd), Sc mulrarum rerurn cognidone ceteris anfeeelle-re dtcitf). Difcipiinarurn parentes eosnuncupat MCRO-BIUS /) J-gypBus ver artiurnmater,& divi.narum difcipiinarurn campus falutatur eidem g), &, teile VERULA-MIO h) jgyptii Doftores vetuftifilmi putantur. Artesftre omnes 5gyptus peperit, ait MARSHAMUS /') utfere i'nnumera nunc fileam. Quiequid eft, omnem na-tursc obfcuritatem adeo cognitam hahuifle gloriabamur /E-

  gypt&>

 • SS& ) I ( se*

  \ \

  gyptii* ut eandem, quaii per manus traditam, difciplloan*hereditariam poiderenc 9 au&orejO. PIERIO VALE- k). Nos, miffis altls praclatis ^gyptiorurn iii-ventis, rnodum fcribendi Hieroglyphicum leviter adum-braturi, Tuam, C. L. , midrem nobis cenfuramcer-t poOicemur.

  a) /. lieg. IV.jo, b) Aclor. VIL 21* c) Lih. V. Strom** 40?. (ty ub. IL qui Euterpe infcrihirur, tap.io. e) Ibidem c. tu. f) Infomnium Scipionis Lih. /. c. iq. g) Lih. I Sa-turnal. c. /f- tf VIL c. 14. b) Augment. Seient, Lih. I p. 5$..1) Can, Cbron. p. 4j. edit. Londinen . . k) In epiftolaed. ad Cofmum Medieem, Florentius Ducem.

  . IlLongo apparatu Etymologiam vocabuli Hieroglyphi-

  clfradere, eo minus neceiTanufo vjdetur, quo clariuscuilibet, Grsece feientl, conftabie iljud ab U^os, quod fa-crum denotaf> & , quod fcaipere, derivari, ita ut,vi vocis, nihil fit aliud, quam icalptra facra. Synonyma vero habet longe plurima, e quihus nos pauca tan-tum recenfebimus- udiunt apudHebrseos tfjnvnnapud Arabes literos avium , interprete KIRGHERO b)7^ dlCUntur CEDRENO ) ,^ LUC!AND d) fcaipturas effigiesque appellatPLINIUS e) : lingvas magicas LUCANUS f): literasIgnorabiles APULJUS^j; fcriptiaeiementa AMMIA-NUS MARCELLINUSh): iiteras Hierographicasidem /'),Sacne /Egyptiorurn literse. Not-aj Sacree, Signa Myitica,aliaque, quae enumerere nihil aftiriet, idem denotant.

  Bis nominibus a vulgari charadlere diiiingvebafurMieroglyphicus. fd veroheic obfervamus,apudigypiios,triplicem fuiiTe feripturam : vulgarem unamve commtt-nem > qua in epiftolis fcribendis utehantur > alteram fa-tram , qua ufi in facris jcribenis; tertiam Hieroglyphe

  A 2 tam*

 • ) 4 (cemve [erarum fe it lpturam, ut habet VOSSIUS ) :quse iria feripturarum lire literarum genera ad hc duoreferri pailunt: VULGRE & S CRUM, qua; refpon-dent duplici iacolarum ferrnoni, plebejo, qui de rebustritis & vuigaribus ufurpabatur, & facro myfficoque, quoutebantur , quotiescunque de HORO ejusejue parentlbuementio erat, ut loquitur Au&or commentariorum adHie-rogfyphica Horapollinis I),

  Rede ig! tur hane tradimus definitioneni: Hieroglypheca (mit fac.ru & abita quzdam monumenta > qutznon ex eiementis & fyllabis conjlant, fed feulptts atiima-torum inammatorumque fiquris* Diximus abita , noaquod Obelifci, in quibus plerumque deferibi fveverunt >latuerint j fed refpedu tusu idiotarum, qui quidern artisimperiti ad hanc feripturam legendam accedebant 5 tumetiam maxlme verum, qu obje&um conftituunt literatu-r Hieroglyphlcse : etenim , quo magis funt alt atquefubtiles , hoc etiam funt a rudiorum intelle&u remotio-res. Non ex eiementis tf fyllabis &c. Jnnultur his verhisHieroglyphlca, ad archetypon naturse iniiituta , non Iltens alphabeticis , fyliabis, voeibus & periodis abfolvi;fed conceptibus ideaiibus latentium rnyfieriorum fenfusexprlmi. Non igitqr ideo inftituta funt , utexils,ceuliterls, formarentur voces & periodic habebant enim a-lias literas , aliud alphabetum his ufibus deferviturtim;fed ut, uno intuifu, totos conceptus, iniegrumque rnyiieriorum contextum, Imagines repraefentarent. Sculptis&c. per hex; vocabulurn intelligimus varios , fecundumartis feuiptori regulas, Incidendi modos. Videtur pr-terea fculpendi vox includere materiam & quidern durio-rem, la qua foiebant Hieroglyphica cselari. Quo nomine farna percelebra funt beLifci, lapides quidamafperrimi, ad modum radii paulifper gracilefeentes, fpe-cie plerumque quadrata In verticem produ&i , & varlisa^Ealiurj aliarumque rerum formte kicifi infignitlque.

 • mw ) 6 (anxiam sdmodum, diiigentemque inquiiidonem & o-fnnibusad calculum bene fubdud is,ultra trecentos omniqdiftindos charaderes Hierogiyphicos expifcari non potuif-le x).

  ct) Cit. Kirch, ex lib. Zobar. by Obelifc. Patnpb. p*sza. t) AnnaL p. i6y. d) in Hermotimo p. fjg* edit.Amtlelo. A. iCgy* e) Hi* Nar. Itb. XXXVI c. g.j) harfal lib. IU, v. 224 g) Mctamorpbof, fioe Afm*aurei lib XL p. m 996* b)f Lib. XVII. c. a i) Lib.XXfl. c. if. k) De Philo)lib. IL c. 2. l) Qui putaturfuiffe Dar* Hcsfcbelius, rf habetur in edit. HieroglypbicaTierii Valerimi. m) Rom. Inflaurar. lib. L p. m, 231*232. n) Hift. Nar. lib. XXXVI. c. g* o) Exercit* II.p. m in. Hane gfajpidem ex Alcairo , mins ZEgyptiMetropdi, in Europam fecum etulit Vir ceieberr. ffoan.Veingus, Med. D. If Prof. olim Anat.. in Acad. Pata-viria. p) Oed. /Eg. Pom. Ill. Iheat. Hierogl. c* I. p. g*q) Vid. Oed. /Eg. Pom. III. in anacepbaL torins operis p.fft. j. III.

  De nne, propter quem iniiuta funt Hierogiyphica*pauca jam fubjiingenda erunt. Eum autem praccipuum& primarium fuiiTe atuimus, ne fapientL arcana profa-narentur. Quemadmodurn nihil fublimi fapierttise habe-fcatur ad digniiatem retirjendam utilius, quam jus ad-miratio f ita nihil eidern nocentius, quam cuivis ob-via elTe, hoc eit in coniemrum abire. Ea enim rexit do-diorurn mentes opinio, ut sbfcondita dlvinaque myfleriaTioilent in profanas St impuras aures intrare. Cui fenten-tioe addiduseft JULIUS FIRMICUS a): celuri rf abfcondi plurimis tegumentis natura dmnitatis ab tnitio voluit %ne omnibus facilis ejjet accefjus, tiev cunliis [mefacta ma-jeatis fua origine panderetur, Ut nihil nunc addam dePLATNICiS, qiw fibi perfvadebant gratum DEO acce-ptumquedTe, myfterUfua, ab fiominibus vere /-

  (pots

 • t )1( per tflam fecreti inveftigarl, quoaiam ipfe fe a fervfUbus hominum voiganum & profanotum fubdueeret, in-'telligenttm & Cognitionen! fub parabolis fimiiitudinibusque diilsybuendo. Cfr KIECHERUS b). ,Verum Sc aliferatio fubeft, cur tanfo ftudio hanc fapieniiam fuam oC~cultatarn voluerint Myfl Ut ve-ro liter Hieroglyphic uni oculorum obtutui fubjiclan-tur, ea cum KIRCHERO e) in tres ciafTes diftribuimus.Primam abfolvunt ea omnia, quae funt ex hominum, qua*drupeduiii * volatilium, reptiiium, verbo: viventiuni, re*publica petita. Fatet igitur huc pertinere varias hominis poiituras 5 inter quadrupedesLeonem, Elephantem,Bovem , Eqvum > Canem Simiam , Cervum, Ovem ,Urfum5 Tigridem, eeteras. Inferaves, qu ad prirnumhunc ordinem fpe&ant, prcipuae funt: Aquiia , Vultur,Ibis, Ciconia, No&ua $ Cornix > Paffer, Columba, Hl-rurido, Accipitcf, Pavo, Pica, Vefpertilio, &c. Interreptilia Serpenfem 3 Hydram, Scorpium, Draconem &e.ex infe&is Mufcam, Scarabceuin &c. coluerunf. In aqua-tilium numerum refero Angvillam, Scarum, Torpedinem*aliaque , qu recenfere non vacat. Alteram facrarumnotarum claffem conftituunt piftur rerum inanimatarurc*diverii generis, utherb, flores, arbores, vafa,baculi,fceptra, cruces,ar, fedilia, artificum inffrumenta; or-namesrta, utpiici, rai.tr, inftrumenta figur

  Gro-

 • ssa? ) 8 cGeometrie,& hujusmodi benemulfa. Tertia Hleroglyphi-cotum claiTe comprehenduntur ea,qu-Clement Al&xandrino dicuntur, h, e. qua; miiitudinem quan-dam ad res, quaruin funt fymbola obtinenf. Cujus ge-neris funt ifigur SoHs ac Lim, coronarum, murorum,ignis aliarumque, qu nihil aliud, quam res, ad quarumexemplar erartf fabricat, (ignificabant. Omnia igitur intoio Hieroglyphicorum fyftemate , ad alterutram triumharum clailium poiTnt revocari. Hiiee terrninis fat an-guftis res ampliffimas, quque latiflime fe extendunt, cor-cere fuftinemus>: quamvis probe gnari firnus, non defuis-fe, qui, eertos limites Hieroglyphicl ailignare poiTe neminem, (ine nota extrem audaci, exiitimaverint. Quiigitur calculum iniref, ob eorum muititudinem, truftrafuarn collocaret operam, quique interpretationem eorumperarduam tentaret, non procul a piaculo abeffet Ne au-tem liter Hieratic cum Hieroglyphicis confundantur,quid inter ilias fit difcriminis, heic difpicerenon abfonumfret. De hoc difcrimine it fcribit Ceieb. JABLONSKf:init io feiemite itl

 • wm ) ( ms?

  a) In epi. ad vors* Lillian. b) Obelifc. Bamph. HLiL e. f. c) Vid. Ruffi um in Hi Etclef. II* 26, p. 277. d)Oed. Mg Tom. III* anacephaL tot* op.p* ff4* f) Brokern. 5. 41* p*

  . IV.Hieroglyphfces, fapientioe fantopere laudataeiam-

  que cclebris inventorern quaerenti , quantum penes nost, fattefacere conabimur. AIii Hebrseishoc, quidquideft gloriae, vindtcant: /Ethiopes alii inventores ftatuunt41t VOLATERRANUS, JOH. LUD. yiVES. Phrygi-bus inventionis gloriam tribuit GOROP. RECANSPhcenicibus ULYSSES ALDROVANDS. Alii aliundeoriginem repetant, nes de /Egypto natales arcefiendo*efTe putarnus urgemusque acriter. Primi, ait Tacitus 9/1) per figuras auiinalium JEgyptii Jenfus mentis ejffinge-bant , Lf iintiquiffma. memmenta memoria humana im-pre/JaJ'ax'if cernuntur, Iite;'arum femet inventores per-bibent. C fr. proeterea pererudita ac elegantiflima difTei*Cl. ER. FRONDIN, de Hicroglyphicit & Sac. veteruxnlite ris 11pf. A. MDCCI. At ulterlus progredimur ad primum HERMETEM /Egyptiacunv, qui audor fuitfapienfis /Egyptiacse, juxta vero obfervamus binos fuiile Her-metes, eorum opinionem deferetites , qui tres ,quatuoryel quinque, vixifle docent. Hic HERMES primus eR, quiabAlexandrinU diciturTHOAT,a Phoeniribus TAAUT,ab /EgyptitsTHOT, THOATH , THOTH vei THE-UT, a Grsecis unanimi confenfu HERMES, a LatinisMERCURIS. Quis vero hic fuerit non adeo certodici poteft Alii, ut LANGiUS RODERIGUS CA-STRENS1S cum KlRCHERQ b) euodem cum He-noebo in S. S. fuiiTe contendunf; fed fic non eiletgyptiacus, Ted Hebrseus. Alii Cbanaanum fiiium Chamieffe, cum ]oh. Chr. KRIGSMANNO in conjedura deGermania? Gent. orig. & BORRiCHIO c) exiftima-

  B runt

 • )!(

  mnv, Bbrnchia-m verba Hase fnf r r.) Jovis uter-que Ftlim traditur (nempe; Vdcanus & Hennes,Tulcanurn vero eundem eile cum Mitzraim exifli-BTiat:) utserque nimirum Chamo* fatus, 2.) Utriquemercatiira ciif i> Ckanaan mercatorem fiqnat\ Mercuriusmenatorum aqnofcitur DEus., 3.) Ad fratrum minifleriaiamnatw in fatris Chanaan , & ad ffovis Becrumqueminifteria in profanis Mercurius. 4.) Nota caIii'da Mer-curii furacitas, Chananeorum fen Pbosnicum in commermeiis expvimir vafritiem. f.) Mercurius dicitur primusUteras Adronomiam inwnifle s: Cadmusfive Phoenixtus,ex Flinio primus in Gneeiam inuexit' literas C.) Chanaan in facris exifiimatur Chamo patri ajfiflens erubefcen-io f oblectafte' fpeffaculo s nee minus in paqanis Mercurius- Jovi fmqituv aftare lafciffl Aigyptiacus: Alii allis" pu-gnant argument, & hunc HERMETEM eundm fulfieacMOSENputanf; id quod tuetrHETIUSd) & HE-MANNUS e) Nos vero exiftimamus HERMETEM hune'MOSE antiquibrem efle, liquidem jigyptii fuam fapien--tlam ab Hoc viro habuerint,, ab AEgyptiis vero didicerit'-MOSES;

  Magis Hihrconfirmatur eorum fententi', qur priimum HERMETEM" contendunt fuiffe auripfum Noachtnepotem, MITZRAIM'ab Hbrseis vocatum Gen X. 6quem Bbylonios ac Perfas MITHRAM vocafTe non-nulli credunt y aut ab hoc viro MITZRAIM dfcenden-tcm Iium ve neVotem r. qui imilias nomen METZERlpetinuit; HERMES; sjarnque fcundum nonnullorum o--plhionem eii compofitum ab HER1 & METZER , quod'fignificarettDominum JEgypfi^, qvum -Jiodierno dicTur-

 • ) C scs& Arabibuj'jgyptus METZER vocitetim CONRINOi. 6 dicil alios deducere a Germanico vel Svecoatt& J^ec; quail fignificaref virutn Dominum , aut ut a Iiivkktur exereitus Dominum. Sed mittamus vocis Etymalogiam. Filium vero Iiujus MITZRAIM fuifie ex FBI.LONE BYBLIO, SANCHUNIATHONEM cltante Ulicpntendnnt., qui MITZRAIM eundem fuifle ,ac SAN-CHUNIATHONIS MISOR volunt. Siebtem iUe:: MI-SOR filium TAUTUM babuit^ primorum in feribendo ele-mentorum inventorem, JEqyptii quem THOYT, Alexan-riniTHOT,Gneci nominarunt, cfr. CONRING./)Idem exiftimat quoqj IlIuftrifT. ComesR. R. Senator GUST.BONDE in Orat. de Scient. propag. A, 1748. Hie Hermes fine dubio auditor fuit Noacbi , qui fuos Hliosnepotes ac pronepotes ., ut credibile eft, fua inftruxitimmenfa notitia, a propria experientia, & longaevis Pa-ctribus antediluvianis, partim per hereditatem ab Adamaeeepta , partim acquiiita. Idem ille HERMES artiumrudimenta & acutiifirni ingenii cogitata 9 more vetuftif-fimo , xolumnis fkfaxis infculpfifte , idque literis Hiero-glyphicis & imaginibus , easdemque columnas erexifie inSERIADICA ierra, MANETHUS apud SYNCELLUM indicat.

  hltzrJEgyptiacus HERMES, infiaurator feientiarumin AEgypto, Elius fuitAGaTHODAEMNIS, efr. PTO-LEM. Philadeiph. Hic tooo annls peft priorenvvixit,& MERCUR1US quoque vocatus eft, & ob reftitutio-nem feientiarum in Afcgypto TRISMEGISTUS,, quoinomen alii male attribuunt HERMETI primo. De hocHERMETE MANETHUS apud SYNQELLUM ita lo-quitur : ex Stelis in Seriadica terra pofitis, facra dialeBo & Hieroglypbdds literis} a Ihat Mercurio primmoratis , Jemndus Mercurius Agatbosemonis ius %Jati pater, ex jacra illa linqva trmsmht iiteris Hie-

  B 2 fogly*

 • fcg ) 12 C

  fVQpfcif in Tihr&s r quos in aclytis templorum /Egy*priorum' rtpoit. Ctr. Celeberrrmi D:ni Dodi & Prof.JOfi. GTSCH. ^ALLERII fntrodu&io in Che-tfniam, SC qui muitum operae in binis hifce Herrrie-tibus inveitigandis pofuit, &, fi quis ailus, iatis aecu-tte hane rem demonftrsvit. ^

  nnal lik XL C, XIV' b) In Oed. JEg* 4. c) . 6?> d) In Demonftr. Evang. IV. Csp* IV.73> feq* c) In ais Pbilof. . 6Sy. f J P. /.

  V.Cor idIs autem 1'oco, nonnulla ingeniofsc fcripfu-

  ex Hieroglyphicse exempla apponere lieeat. Duas pri-Marias Regis virtutes, depidlo fceptro & fuperne oculo,fignificbant Jigypiii: feeptro qUtdem eximiam hominispoteilacem, ocuio providentiam innuenfes, qua eum pareil in populum infueri. Sibl ab adverfariorum infidiis ca-ventem qvum volunt fiftere, gruem vigilsntem pin-gunt: eienim, hoc fe jpfas prsefidio cuftodiont, tta noe i per vfces, excubias agentes* Eorum, quae in fub-timi gignuntur gnarum indicaturi, gruem volantemeffingunt: illa enim alte admodum volar, ut nubes e pro-sdmo confpiciat, neque tempeftate agitetur, arque ifaaltam agat quietein. Mortem uve hominis exiium innuen-tes, fufum, & fiil extremurn ref&um, qufi a coto divulfumadhibent; finguntur hquidem a Potis Parese hominis vttam nere: Clotbo quidem columgeftans, Lachefis, quseFors dicitur, nens : Atropos vefo, inconvertibilis feu in-cxorabilis iatine redditur, filum abrumpens a). Qui plu-ta ejusmodi elegantiifirr /Egyptiorum Symbola videreuptt, adeat, prseter PIER If VALER!A i Hieroqlypbica,iibeifum , qui inicribitur HiSTOIRE DU CIEL, ubi inier alia hcec leguntur : Le cara&ere de 1' ecriture Egy-"ptienne deftin fignifi'er Dieu , etoit non une fimpf"tamnre, comrne e'etoit l5 ufage en Grient, mais un cer-'

  cle^

 • $

  de > Oplufot un foleii , fymbole exirmerhent fimp!e>

 • m )'4( wport particulier. iL' epervier & la huppetieru fes"noms & les figures fymbollques qu3on donnpit aux deux*yents dont les Egyptiens avqient le plus dVlntrc d3"obferver le retour. L' epervier marquot le vent Etefien''feptentdonnal , .qui entre de t, chaffe les va-ccpeurs vers le midi, & qui couvrant F Ethiopie d3 ipaifTesicnues les y refout en piijies, &. falt enfler le Nil dans",tout fon cours. La huppe au contraire fignifioit le vent"de midi qui aidoit l\coulement deseaux, & dont le re"ttour annonqoit arpentage des Serres & ie.tems des fe-"mailles. Les Naturaliftes remarquent que epervier"fe pla.it dans le Nord; mals qu au retour du doux tems

 • ) 15 (

  plexibus; intrictrumy imaginesy ih duriffimis faxis im-preiTarr fefe' confpiclendas' prsebent: Per figuras ejusmo--di aiTcriptasytaeite vei res praiclaras7 ab-hoc vei illo virgihs;, vei offieia admlniflrata. veimores,, vei virtutes& vitia demortui adumbrari, egregie, pf rnore fuo, do-eet BORMIGS y oftendendo, tytannum iupo, trnquil-lurn & mitem agno, generofum & fortem equo, Regemleone, fortem aquila, fimllibus fuifTe defignatunv ut fum-ms' cum- vofuptate hasc confiderari poffint. Coiiatis deni-qtre inter fe iigyptiorum & Danorum figurls Hierogly-phicis concliidit idem WORM1US vi oVtim ovo fimilius:dprebendi d). Notlfiimum quoque eft, itfuilriffirnurrrSVECORM nonieny inter gentes fere ^!'Bieroglyphicotumque farna maxime inolaruifTe. Majores/noftros, hmines fapientlffimos, plurimum' delelationis:volupttisque ex fabuiis fenfibus Myfticisfigurteque-vere Hieroglyphieis cepiffe, friter alla teftantur\Shj>/-nes Runiti'r vulgo vXuneflfbar / qi etiamnum hodie*non rar! confpieiuntur, & figna cceleftia y anlmalla variyenfes, cultros , Coronas , aliasque res innumeras fibi impreflas oftendunt; Hinc O&AS MAGNUS, riorinulliInquit", privatis eomputis', inftar JEgyptiorum, variis a'-mmalium fiquris pro Uteris utbarttur e), Adde Difp. CliMagiiir. Frid. Mozeliis Suderm. nuperrime ventilatam,.de Pbilofopbia Veterum Svio Gotborump. 15 8t 46 &c. lia'Ihfperhabemus lngeclariiBma,Iiteratrse Hieroglyphlca^apud nos exeultce, documenta. Nihil dicer nunc atinet:de cfelebratiffima illa menj'a ISIACA,. quam AEgyptite-PiGNORIS, tlnticis vero populis, ingenio plane fin-gulari, vlndicafGeleberrimus Polyhiftor. ). OF. RUD-BEGKIOS paffim, Ladatafn modo tlahiica,m evOlvect-tii tot occurriint figurse Hierglypbicse, tot myfteria; tot"dnique fcretarum fbularurn expofitiortesyquot ViX apud*/Bgyptios qpaefiveris; In Fatrlaquoque noiira; iapides -

  Vn-*

 • ;