Ringkasan Hukum-Hukum Puasa · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  12-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ringkasan Hukum-Hukum Puasa · PDF file...

 • RingkasanRingkasan

  Hukum-Hukum PuasaPuasa

  Al Akh Al Fadhil Abu Al-Jauzaa’

 • Ringkasan

  Hukum-Hukum Puasa

  Pengumpul Bahan dan Penulis

  Al Akh Al Fadhil Abu Al-Jauzaa'

  Penyusun E-Book

  Abu Aufa

  Disebarkan Melalui

  http://aliph.wordpress.com

  $ y㕃 r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u |= ÏGä. ãΝ à6ø‹n=tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑx. |= ÏGä. ’ n? tã šÏ%©!$#  ÏΒ öΝà6Î=ö7s% öΝ ä3ª=yès9 tβθ à)−Gs?

  "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana

  diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa" (QS Al Baqarah :183)

 • Ringkasan Hukum-Hukum Puasa ( ������ ��� ��� )

  3

  DAFTAR ISI

  1. Keutamaan-Keutamaan Puasa ............................................................................... 4

  2. Keutamaan-Keutamaan Bulan Ramadlan ............................................................. 9

  3. Dorongan Mengerjakan Puasa Ramadlan ............................................................ 11

  4. Syarat Wajib dan Rukun Puasa ........................................................................... 13

  5. Larangan Berbuka dengan Sengaja pada Bulan Ramadlan ................................. 14

  6. Cara Penentuan Bulan Ramadlan ......................................................................... 15

  7. Menetapkan Niat Puasa ........................................................................................ 18

  8. Waktu Berpuasa ................................................................................................... 19

  9. Sahur .................................................................................................................... 20

  10. Hal-Hal yang Membatalkan Puasa ....................................................................... 26

  11. Hal-Hal yang Harus Ditinggalkan oleh Orang yang Berpuasa ............................ 29

  12. Hal-Hal yang Boleh Dilakukan Oleh Orang yang Berpuasa ............................... 33

  13. Hal-Hal yang Disunnahkan di Bulan Ramadlan .................................................. 37

  14. Melatih Anak-Anak untuk Berpuasa .................................................................. 41

  15. Orang-Orang yang Tidak Diwajibkan Berpuasa ................................................. 42

  16. Berbuka Puasa ..................................................................................................... 47

  17. Hukum Seputar Fidyah ....................................................................................... 53

  18. Qadla Puasa Ramadlan ........................................................................................ 55

  19. Lailatul-Qadar ...................................................................................................... 58

  20. I’tikaf .................................................................................................................. 62

  21. Shalat Tarawih .................................................................................................... 66

  22. Zakat Fithrah ....................................................................................................... 80

  23. Menentukan Jatuhnya Tanggal 1 (Satu) Syawal ................................................. 83

  24. Larangan untuk Berpuasa di Dua Hari Raya ...................................................... 85

  25. Shalat ‘Ied di Mushalla (Tanah Lapang) ............................................................. 86

  26. Shalat ‘Ied ........................................................................................................... 88

  27. Bolehnya Mendengarkan Rebana (Duff) yang Dimainkan oleh Anak Kecil di Hari Raya ..................................................................................... 101

  28. Ucapan Selamat (Tahniah) Hari Raya ................................................................ 102

  29. Puasa Syawal ....................................................................................................... 103

  30. Daftar Pustaka .................................................................................................... 105

 • Ringkasan Hukum-Hukum Puasa ( ������ ��� ��� )

  4

  Keutamaan-Keutamaan Puasa

  Allah ta’ala telah berfirman :

  ���� ���������������� ��������������� ���������������� ������������� ��� �!����� ������"�#$����� �����"�#$��������#�� �!����� �� ����%�&��'����� ���%�&��'����� ������(�!����� �)*���(�!����� ���#�!+����������� ����!+����������� �����,�!����

  ������,�!���� �-���� �)*��.�/��0���� ���#1.�2��3����� �4�5�6���72 ���1�2��3����� �-���� !+�8# ������/��0���� 9�:�;#/ �5#�9���6# �� 9!� 4 9����1�8

  “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang

  mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan

  yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’,

  laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-

  laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak

  menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang

  besar” (QS. Al-Ahzab : 35).

  Dalam ayat lain Allah juga telah berfirman :

  #�?��#��%�@ �4����7/ ��� �47��� A����B ��?��?���@ �# �� “Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 184).

  Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah menjelaskan dalam sunnahnya bahwasannya

  puasa merupakan benteng dari hawa nafsu syahwat, penangkal dari sambaran api neraka,

  dan Allah ta’ala telah mengkhususkannya sebagai nama salah satu pintu surga. Beberapa

  keutamaan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Puasa Sebagai Perisai

  Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang diliputi nafsu

  birahi untuk menikah. Jika dia tidak mampu untuk melaksanakannya, maka ia

  diperintahkan berpuasa untuk mengekang nafsu syahwatnya. Sebab puasa bisa menahan

  gejolak anggota tubuh dengan kelemahannya sehingga dapat mengekangnya dari tindakan

  yang menyimpang. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam telah bersabda :

 • Ringkasan Hukum-Hukum Puasa ( ������ ��� ��� )

  5

  C )�� D�=�� )� � ��E�� FG -"H2 D�I���2

 • Ringkasan Hukum-Hukum Puasa ( ������ ��� ��� )

  6

  Nasa’i dalam Al-Kubraa no. 2530, Ibnu Hibban dalam Al-Mawarid hal. 232, dan Al-Hakim

  no.1533 dengan sanad shahih. Lafadh ini adalah milik Ibnu Hibban. Lihat Shahih Sunan

  An-Nasa’i no. 2097).

  3. Orang yang Berpuasa akan Mendapatkan Pahala Tak Terhitung Nilainya.

  4. Orang yang Berpuasa akan Mendapatkan Dua Kebahagiaan.

  5. Bau Mulut Orang yang Berpuasa Lebih Harum di Hadapan Allah Ta’ala daripada

  Bau Misk (Kesturi).

  Dari Abi Hurairah radliyallaahu ‘anhu, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah shallallaahu

  ‘alaihi wasallam : Telah berfirman Allah ta’ala (merupakan hadits qudsi) :

  V/ �?* ��/ �]H2 T�6 ������� -( ^I6 �" � _ -"H2 ������ W� -� � ` )( V�8 4/+ �?a -�@�� � + -(�M �H2 b'�* W� 0c�?* d2�* e2f��� [� V$��2 +�g h=" ^0��� 4,�a

  )� T���$�� �?* \� +�8 b�i 4,���� 42 j?�k l+�( ��5 �=* ��� �2 4,����� X�m� n*Q o�2 -(Q p$� �]�� l�L=( o�2 �L2 �]� -�?�(

  “Setiap amal anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa, sesungguhnya puasa

  itu untuk-Ku dan Aku akan memberi pahala atasnya. Puasa itu adalah perisai, maka pada

  saat berpuasa hendaknya seseorang diantara kamu tidak melakukan rafats (yaitu : berjima’

  dan berbicara keji - Pent.) dan tidak juga membuat kegaduhan. Jika ada orang yang

  mencacinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan,”Sesungguhnya aku

  berpuasa”. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya bau

  mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kesturi di

  hari kiamat. Dan bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan, yaitu ketika

  berbuka dan ketika berjumpa dengan Rabbnya, ia gembira dengan puasanya” (HR.

  Bukhari no. 1805 dan Muslim no. 1151).

  6. Puasa dan Al-Qur’an akan Memberi Syafa’at Bagi Orang Yang Menjalanka