QuantiFERON TB Gold u reumatologiji

download QuantiFERON TB Gold u reumatologiji

of 16

 • date post

  27-Jul-2015
 • Category

  Healthcare

 • view

  129
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of QuantiFERON TB Gold u reumatologiji

1. Kvantiferon test u reumatologiji Milo Stefanovi, laboratorijski tehniar 2. IGRA (Interferon- release assays) testovi 2001. god. FDA agencija (uprava za hranu i lekove) odobrila je komercijalne testove za imunodijagnostiku TB koji se izvode in vitro u uzorcima krvi. Postoje dve generacije komercijalnih ELISA testova: QuantiFERON TB Gold test T-SPOT.TB (ELISPOT), enzimski imunospot test 3. Princip QuantiFERON TB Gold testa Q-TB Gold test meri stvaranje IFN- nakon inkubiranja ispitivanog uzorka (16- 24h) sa kompleksom specifinih antigena M.tuberculosis. Ovaj test meri koncentraciju solubilnog IFN- u 1 ml pune krvi. 4. Imunodijagnostika aktivne tuberkuloze (TB) i latentne tuberkulozne infekcije (LTB) Pod aktivnom tuberkulozom (TB) se podrazumeva infekcija izazvana bakterijom M.tuberculosis koja ima svoju kliniku sliku, radioloku sliku i bakterioloki nalaz. Bolest je infektivna, moe se preneti na zdrave osobe. Latentna tuberkulozna infekcija (LTB) se definie kao infekcija M.tuberculosis complex-om, koja se potvruje pozitivnom reakcijom na koni test tuberkulinom (PPD test) i/ili pozitivnim Q-TB testom bez i jednog klinikog ili radiolokog znaka aktivne bolesti. Ona nije infektivna i ne moe se preneti na druge osobe. Testovi koji se koriste u klinikoj praksi za otkrivanje osoba sa LTB su in vivo PPD test i in vitro Q-TB test koji otkrivaju upameni imuni odgovor na antigene bakterija. 5. Prednosti QuantiFERON TB Gold testa u odnosu na PPD test (tuberkulinski koni test) Standardizovano je uzorkovanje krvi Samo jedna poseta pacijenta je dovoljna za testiranje Procenjuje se odgovor na vie antigena istovremeno Rezultati nisu subjektivni i manja je greka u oitavanju Ne zavise od prethotne vakcinacije BCG vakcinom 6. Izvoenje QuantiFERON TB Gold testa 1.Vaenje krvi 2.Inkubiranje krvi 3.Centrifugiranje krvi 4.QFT ELISA test 5.Izraunavanje i tumaenje rezultata 7. Vaenje krvi Po 1ml krvi se vadi u tri specifino spremljene epruvete (NIL, TB ANTIGEN i MITOGEN) NIL epruveta (sivi ep) je negativna kontrola. Sadri fizioloki rastvor. TB ANTIGEN epruveta (crveni ep), sadri specifine TB antigene. MITOGEN epruveta (ljubiasti ep) je pozitivna kontrola. Sadri fitohemaglutinine. Nakon vaenja krvi sve tri epruvete je potrebno promukati deset puta da bi se unutranjost epruveta prekrila krvlju. 8. Inkubiranje krvi Preporuuje se inkubiranje uzoraka odmah nakon vadjenja Uzorci mogu da stoje na sobnoj temperaturi do 16 asova ali se ne smeju lediti ili drati u friideru Inkubiranje se vrsi na temperaturi od 37 C, od 16 do 24 asa Nakon inkubiranja uzorci se mogu uvati tri dana na temperaturi od 4C do 27C pre centrifugiranja 9. Centrifugiranje krvi Epruvete sa inkubiranim uzorcima se centrifugiraju 10 min. na 3000 o/min Svaka epruveta sadri gel koji razdvaja krvnu plazmu od elija krvi nakon centrifugiranja i olakava izdvajanje plazme Plazma moe biti crvenija nego obino Ako se ELISA test ne obavlja istog dana, plazma se moe uvati u epruveti do mesec dana na temperaturi od 2C do 8C Za due uvanje potrebno je izdvojiti plazmu u plastine epruvete i uvati na temperaturi nioj od -20C 10. QFT ELISA test QFT ELISA test se koristi za merenje koliine IFN- u svakom uzorku plazme Ploa za ELISA test ima 96 polja na kojima je mogue odraditi 28 uzoraka Pri svakom izvoenju testa potrebno je odraditi 4 standarda kao kontrolu Standardi se dobijaju u pakovanju i svaki ima odreenu vrednost IFN- 11. QFT ELISA test Pre testiranje je potrebno kalibrisati ELISA komponente na sobnoj temperaturi najmanje 60 min. Prvo se u svako polje dodaje po 50l konjugata, a zatim po 50l plazme i standarda koji se inkubiraju na sobnoj temperaturi 120 min. Nakon toga sledi ispiranje pa dodavanje po 100l enzimskog supstrata u svako polje na ploi i inkubira se 30 min. Za zaustavljanje reakcije se dodaje po 50l enzimskog rastvora (stopera) U roku od 5 min. treba izmeriti optiku gustinu svakog polja pomou itaa za mikroploe sa filterom od 450nm Dobijene vrednosti se koriste za izraunavanje rezultata 12. Izraunavanje i tumaenje rezultata QFT Analysis Software se koristi za analizu podataka i izraunavanje rezultata. Ovaj softver obavlja procenu kvaliteta testa, generie krivu standarda i obezbeuje rezultate testiranja za svakog pacijenta. 13. Izraunavanje i tumaenje rezultata Pozitivan rezultat - Ukazuje na mogunost postojanja LTB (vrednosti za IFN- u TB ANTIGEN epruveti su iznad vrednosti od vrednosti u NIL epruveti) Negativan rezultat - Znai da je veoma mala ansa da je prisutna LTB Neodreeni rezultat - Izostanak oekivanog rezultata u + i/ili - kontroli. Ukazuje na tehniku greku, rukovanje uzorkom, skladitenje, zamrzavanje pre inkubacije to dovodi do elijske anergije (odsustvo reakcije na antigene) ili ukazuje na imuni status testirane osoba, dugorona imunosupresija koja dovodi do T elijske anergije 14. Izraunavanje i tumaenje rezultata Rezultate Q-TB testa uvek treba tumaiti u skladu sa drugim klinikim i laboratorijskim ispitivanjima Kod obolelih od RA zbog same prirode bolesti, a posebno zbog primene imunosupresivne terapije snien je imuni odgovor i postoji veliki rizik za TB Pre ukljuivanja imunosupresivne terapije po preprukama i vodiima obavezno uraditi PPD i Q-TB test. Ako je pozitivan PPD obavezno uraditi i Q-TB ili ponoviti PPD test. U sluaju pozitivnog Q-TB testa doneti odluku o terapiji i hemoprofilaksi (izonijazid). 15. Rezultat Q-TB GOLD testa bolesnika Instituta za reumatologiju na biolokoj terapiji za decembar 2014 Pozitivni 5 Negativni 11 0 2 4 6 8 10 12 16. Rezultat koji izdaje laboratorija