Precipitation Estimation Greece

64
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Εκτίμηση του μέσου ετήσιου και μηνιαίου ύψους υετού στον ελλαδικό χώρο υπό Γκουβά Μάρκου Σακελλαρίου Νικόλαου Ξυστράκη Φωτίου Αριθμός Δημοσιεύματος: 1/07 ΑΘΗΝΑ 2007

Transcript of Precipitation Estimation Greece

Page 1: Precipitation Estimation Greece

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Εκτίµηση του µέσου ετήσιου και µηνιαίου ύψους υετού

στον ελλαδικό χώρο

υπό

Γκουβά Μάρκου

Σακελλαρίου Νικόλαου

Ξυστράκη Φωτίου

Αριθµός ∆ηµοσιεύµατος: 1/07

ΑΘΗΝΑ 2007

Page 2: Precipitation Estimation Greece

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή

1

2. ∆εδοµένα- Μέθοδος

2

3. Αποτελέσµατα

13

3.1. Σχέση των µεταβλητών Ζ (υψόµετρο) και Ζ’ µε το µέσο µηνιαίο και ετήσιο ύψος υετού, καθώς και του τετραµήνου Μαΐου-Αυγούστου

13

3.2. Εκτίµηση του ύψους υετού (του δείγµατος των 50 σταθµών)

16

3.3. Εφαρµογή

23

4. Συµπεράσµατα

24

5. Περίληψη

25

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (σχήµατα 3-36)

28

Page 3: Precipitation Estimation Greece

1

1. Εισαγωγή Η γνώση της χωρικής κατανοµής των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων στη χώρα µας

είναι απαραίτητη για τις µελέτες και τις εφαρµογές πολλών επιστηµονικών κλάδων, ιδιαίτερα των γεωτεχνικών (δασολόγων, γεωπόνων, γεωλόγων, βιολόγων κ.λπ.). ∆υστυχώς, δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί το µέσο µηνιαίο και ετήσιο ύψος υετού πολλών περιοχών στην Ελλάδα, ιδιαίτερα των ορεινών, παρά την ύπαρξη ενός µεγάλου αριθµού µετεωρολογικών σταθµών. Το µέσο ετήσιο ή µηνιαίο ύψος υετού διαφέρει σηµαντικά µεταξύ γειτονικών σταθµών και σε αποστάσεις µόνο µερικών χιλιοµέτρων, κάτι που οφείλεται στο έντονο ανάγλυφο και τη διανοµή ξηράς και θάλασσας (Μαριολόπουλος και Καραπιπέρης 1955). Αν η χώρα µας ήταν επίπεδη, θα ήταν δυνατό µε τη χρησιµοποίηση ενός περιορισµένου αριθµού µετεωρολογικών σταθµών κανονικά κατανεµηµένων στον χώρο να χαραχθούν οι µεταξύ των σταθµών ισοϋετείς1 καµπύλες και µε τη βοήθεια αυτών να εκτιµηθεί το ύψος υετού σε οποιοδήποτε σηµείο της µε ικανοποιητική ακρίβεια. Αυτό όµως δεν είναι εφικτό, διότι η ύπαρξη των ορεινών όγκων επηρεάζει τόσο πολύ την κατανοµή των κατακρηµνισµάτων µεταξύ των σταθµών που αχρηστεύει τη µέθοδο. Η παραδοχή της αύξησης των κατακρηµνισµάτων µε το υψόµετρο (Τσελεπιδάκι (1982), Critchfield (1983), Κωτούλας (1986), Basist et al (1994), Στάθης (1998)) δεν λύνει το πρόβληµα. Προσεκτική µελέτη των µέσων ετησίων και µηνιαίων υψών υετού µετεωρολογικών σταθµών διαφορετικού υψοµέτρου που απέχουν µικρή απόσταση µεταξύ τους, όπως των σταθµών Πάρνηθας, ∆εκελείας, Βαρνάβα, Φράγµατος Μαραθώνα και Αθηνών (Μαριολόπουλος και Καραπιπέρης 1955) φανερώνει ότι το ύψος υετού αυξάνεται όσο ένας σταθµός βρίσκεται πλησιέστερα στον κεντρικό άξονα ενός ορεινού όγκου, καθώς και όσο υψηλότερος και επιµήκης είναι αυτός ο όγκος. Επειδή όµως πλησιέστερα στον κεντρικό άξονα ενός ορεινού όγκου βρίσκονται συνήθως σταθµοί µεγάλου υψοµέτρου, δίνεται η εντύπωση ότι ο υετός αυξάνεται µε το υψόµετρο του σταθµού. Oι Μαριολόπουλος και Καραπιπέρης (1955) είχαν επισηµάνει ότι δεν υφίσταται σαφής νόµος της µεταβολής του υετού µε το υψόµετρο και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η αναγωγή των εις διάφορα ύψη σηµειωµένων υψών υετού εις την επιφάνεια της θάλασσας. Για παράδειγµα, ο ρυθµός αύξησης του µέσου ετήσιου ύψους υετού µε το υψόµετρο κυµαίνεται από 35mm/100m έως 125mm/100m ανάµεσα στα διάφορα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας (Μαριολόπουλος και Καραπιπέρης 1955).

Πρόσφατα, οι Γκουβάς και Σακελλαρίου (2004) έδειξαν ότι η αύξηση των κατακρηµνισµάτων µε το υψόµετρο είναι φαινοµενική και οφείλεται στην ύπαρξη θετικής συσχέτισης µεταξύ του υψοµέτρου των σταθµών και του ανάγλυφου της γύρω από το σταθµό περιοχής, αφού, µε τον τρόπο που έχουν ιδρυθεί οι σταθµοί στις ορεινές περιοχές, συµβαίνει οι σταθµοί µε το µεγαλύτερο υψόµετρο να βρίσκονται και πλησιέστερα στον κύριο άξονα των ορεινών όγκων. Εξάλλου, και άλλοι ερευνητές (Johansson and Chen 2003) διαπίστωσαν ότι το µέσο υψόµετρο της περιοχής γύρω από τους µετεωρολογικούς σταθµούς σχετίζεται καλύτερα µε το ύψος υετού από ότι τα υψόµετρα των σταθµών.

Η παρούσα εργασία αποτελεί συνέχεια εκείνης των Γκουβά και Σακελλαρίου (2004). Στόχος της είναι η εκτίµηση των µέσων ετήσιων και µηνιαίων κατακρηµνισµάτων σε οποιοδήποτε σηµείο της χώρας µας χρησιµοποιώντας τη µεταβλητή Ζ’ που παρουσιάστηκε στην προαναφερθείσα εργασία και που αποτελεί έκφραση του ανάγλυφου γύρω από τους σταθµούς, αφού πρώτα αποδειχθεί πάλι µε τη βοήθεια ενός πολύ µεγαλύτερου πλήθους σταθµών ότι υπερτερεί έναντι της µεταβλητής που εκφράζει το υψόµετρο των σταθµών και αφού στη συνέχεια αποδειχθεί ότι µε αναγωγή των κατακρηµνισµάτων σε Ζ’=0 m µπορεί να επιτευχθεί η εκτίµησή τους µε το µικρότερο δυνατό σφάλµα.

1 Ισοϋετείς καµπύλες: Οι καµπύλες που ενώνουν, πάνω σε ένα χάρτη, σηµεία του ίδιου ύψους υετού. Για λόγους συντοµίας, η λέξη καµπύλες θα παραλείπεται στο υπόλοιπο κείµενο.

Page 4: Precipitation Estimation Greece

2

2. ∆εδοµένα- Μέθοδος

Για τις απαιτήσεις αυτής της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν τα βροχοµετρικά δεδοµένα 515

σταθµών από όλη την Ελλάδα. Πηγές των δεδοµένων αυτών αποτέλεσαν οι παρακάτω εργασίες: Μαριολόπουλος και Καραπιπέρης (1955), Μάρκου-Ιακωβάκη και Λιώκη-Λειβαδά-Τσελεπιδάκι (1975), Μπαλαφούτης (1977), Ανδρεάκος (1978), Νικολάκης (1985), Μπόλτσης (1986), Κανδήλης (1988), Σούλης (1994), Παγώνης (1998) και Στάθης (1998). Βροχοµετρικά δεδοµένα µεµονωµένων σταθµών ελήφθησαν από τις εργασίες: Αθανασιάδης και ∆ρόσος (1990), Ελευθεριάδου (1992), Αθανασιάδης κ.ά. (1992), Αθανασιάδης κ.ά. (1993), Θεοδωρόπουλος κ.ά. (2001).

Οι σταθµοί στην πλειονότητά τους έχουν περίοδο λειτουργίας τουλάχιστον 10 ετών. Οι σταθµοί µε περίοδο λειτουργίας < 10 ετών είναι ελάχιστοι, αλλά αναγκαίοι για τη µελέτη. Μειονέκτηµα µπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι άλλοι σταθµοί λειτούργησαν στην αρχή του 20ου αιώνα, άλλοι στα µέσα και άλλοι στα τέλη αυτού. Στον πίνακα 1 παρατίθεται λίστα των 515 σταθµών µε το γεωγραφικό πλάτος και µήκος, την απόστασή τους από τη θάλασσα, το υψόµετρό τους και την προτεινόµενη µεταβλητή Ζ’, το µέσο ετήσιο ύψος υετού αυτών, καθώς και εκείνο της περιόδου Μαΐου-Αυγούστου. Η µεταβλητή Ζ’ είναι µια µεταβλητή που χρησιµοποιήθηκε από τους Γκουβά και Σακελλαρίου (2004) ως τρόπος έκφρασης του ανάγλυφου γύρω από κάθε σταθµό, δίνεται δε από τη σχέση Ζ’= Ζ2+(Ζ5/3,5), όπου Ζ2 το µεγαλύτερο υψόµετρο του εδάφους (m) που παρατηρείται σε απόσταση έως 2 km από το σταθµό και Ζ5 το µεγαλύτερο υψόµετρο του εδάφους (m) σε απόσταση µεταξύ 2 και 5 km από το σταθµό. Η µεταβλητή αυτή συνδυάζει το ύψος του πλησιέστερου ορεινού όγκου µε την απόστασή του από το σταθµό. Επίσης, η µεταβλητή αυτή σχετίζεται (R=0,83) µε τα υψόµετρα των σταθµών. Η ύπαρξη αυτής της ισχυρής συσχέτισης οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους υπό µελέτη σταθµούς είναι ορεινοί και συµβαίνει οι σταθµοί µε τα µεγαλύτερα υψόµετρα να βρίσκονται και πλησιέστερα στον κύριο άξονα των ορεινών όγκων τους. Η πλειοψηφία των σταθµών βρίσκεται στην ηπειρωτική Ελλάδα, τα δε υψόµετρά τους κυµαίνονται από 0 έως 1350 m.

Αρχικά θα δειχθεί ότι η µεταβλητή Ζ’ σχετίζεται µε τα κατακρηµνίσµατα καλύτερα από το υψόµετρο των σταθµών, όπως ακριβώς στην εργασία των Γκουβά και Σακελλαρίου (2004), µόνο που αυτή τη φορά θα χρησιµοποιηθούν και οι 515 σταθµοί, έναντι 89 σταθµών εκείνης της εργασίας. Αυτό θα επιτευχθεί διά της συγκρίσεως των συντελεστών προσδιορισµού (R²) των εξισώσεων παλινδρόµησης της µορφής ln(P)= a+b*Z και ln(P)= a’+b’*Z’, όπου P το µέσο ετήσιο ή µηνιαίο ύψος υετού (mm). Ουσιαστικά αντικαθίσταται το υψόµετρο Ζ από τη µεταβλητή Ζ’ και παρατηρείται η βελτίωση ή όχι της εξίσωσης µέσω της αύξησης ή της µείωσης του συντελεστή προσδιορισµού (R²). Επιλέχθηκε ο νεπέρειος λογάριθµος των κατακρηµνισµάτων ως εξαρτηµένη µεταβλητή, διότι στην περίπτωση που χρησιµοποιηθούν τα κατακρηµνίσµατα χωρίς µετασχηµατισµό, όπως στις εξισώσεις απλής και πολλαπλής παλινδρόµησης των Γκουβά και Σακελλαρίου (2004), η αναγωγή τους σε Ζ=0 m ή Ζ’=0 m οδηγεί µερικές φορές σε εξωπραγµατικές (πολύ µικρές ή και αρνητικές) µέσες µηνιαίες ή ετήσιες τιµές! Κάτι τέτοιο αποφεύγεται µε την χρήση του λογαρίθµου των κατακρηµνισµάτων.

Page 5: Precipitation Estimation Greece

3

A/A Σταθµός Νοµός Z (m) φ (º) λ (º) O (km) Z' (m)

Μέσο

ετήσιο

ύψος

υετού

(mm)

Μέσο ύψος

υετού Μαΐου-

Αυγούστου

(mm)

1 Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας 46 38,62 21,38 18 443 1010 1122 Αράχωβα Αιτωλοακαρνανίας 960 38,68 21,87 33 2223 1379 1633 Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας 15 38,92 20,88 2 329 995 674 Καστράκι Αιτωλοακαρνανίας 75 38,75 21,37 33 321 1148 1415 Κρεµαστά Αιτωλοακαρνανίας 390 38,88 21,48 28 850 1363 163

∆ 6 Λεσίνι Αιτωλοακαρνανίας 1 38,42 21,18 11 119 820 55∆ 7 Μαλεσιάδα Αιτωλοακαρνανίας 380 38,90 21,33 13 901 1299 161

8 Ματσούκι Αιτωλοακαρνανίας 50 38,72 21,33 22 381 1150 1429 Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας 4 38,37 21,43 0 107 793 67

10 Μοναστηράκι Αιτωλοακαρνανίας 300 38,85 20,95 8 662 1267 11611 Ναύπακτος Αιτωλοακαρνανίας 15 38,40 21,83 0 657 984 10112 Πατιόπουλο Αιτωλοακαρνανίας 760 39,10 21,27 14 1968 1830 26313 Περδικάκι Αιτωλοακαρνανίας 680 39,05 21,38 21 1833 1864 27714 Πλάτανος Αιτωλοακαρνανίας 851 38,60 21,78 23 1849 1611 17315 Σταθάς Αιτωλοακαρνανίας 630 39,02 21,27 12 1088 1727 23816 Στανός Αιτωλοακαρνανίας 150 38,80 21,17 7 671 1083 10117 Τρίκλινο Αιτωλοακαρνανίας 620 38,97 21,45 26 1491 1610 183

∆ 18 Ψηλόβραχος Αιτωλοακαρνανίας 380 38,87 21,60 36 1675 1308 15819 Αγ. Τριάδα Αργολίδας 28 37,63 22,80 6 190 440 4520 Αµυγδαλίτσα Αργολίδας 210 37,68 22,83 11 845 665 93

∆ 21 Αραχναίο Αργολίδας 620 37,68 22,97 16 1252 654 9822 Ασσίνη Αργολίδας 7 37,55 22,87 2 340 486 5123 Αχλαδόκαµπος Αργολίδας 520 37,53 22,57 13 1534 707 7324 Ίρια Αργολίδας 80 37,48 23,02 1 349 408 4325 Καναπίτσα Αργολίδας 390 37,52 23,10 6 860 572 6026 Καρυά Αργολίδας 625 37,65 22,55 18 1876 869 12127 Κεφαλόβρυσο Αργολίδας 600 37,70 22,47 27 2048 911 9728 Κυβέρι Αργολίδας 10 37,52 22,72 0 468 535 5129 Λυγουριό Αργολίδας 336 37,62 23,03 12 1125 587 6230 Μερκούριον Αργολίδας 395 37,60 22,57 15 1406 896 10831 Ναύπλιο Αργολίδας 2 37,57 22,82 0,2 271 512 4232 Νέο Ροϊνό Αργολίδας 120 37,62 22,87 7 369 434 5433 Προσύµνη Αργολίδας 240 37,72 22,83 15 754 530 7234 Σκαφιδάκι Αργολίδας 80 37,57 22,68 3 500 552 5835 Στέρνα Αργολίδας 140 37,72 22,60 18 825 566 6236 Άκοβος Αρκαδίας 800 37,20 22,17 19 1557 1679 15737 Αραχαµίτες Αρκαδίας 760 37,45 22,23 48 1351 1128 13038 Ασέα Αρκαδίας 710 37,40 22,28 44 1132 811 7339 Άστρος Αρκαδίας 25 37,40 22,72 3 600 489 36

∆ 40 Βλαχοκερασιά Αρκαδίας 1000 37,37 22,38 33 1377 1018 13841 Βούρβουρα Αρκαδίας 1000 37,33 22,50 27 1647 898 118

Πίνακας 1. Γεωγραφικά δεδοµένα των σταθµών της µελέτης, καθώς και το µέσο ετήσιο ύψος υετού και της περιόδου Μαΐου-Αυγούστου σε mm. Με το γράµµα ∆ σηµειώνονται οι 50 σταθµοί που επιλέχθηκαν µε απλή

τυχαία δειγµατοληψία. Συµβολισµοί: Ζ (το υψόµετρο των σταθµών σε m), φ (το γεωγραφικό πλάτος σε µοίρες), λ (το γεωγραφικό µήκος σε µοίρες), Ο (η απόσταση του σταθµού από την πλησιέστερη ακτή σε km),

Ζ’(µεταβλητή µε την οποία εκφράζεται το ανάγλυφο γύρω από το σταθµό σε m).

Page 6: Precipitation Estimation Greece

4

42 Βυτίνα Αρκαδίας 1012 37,67 22,18 50 1936 1051 15443 ∆ηµητσάνα Αρκαδίας 966 37,57 22,00 41 1639 1191 17844 Εκκλησούλα Αρκαδίας 630 37,45 22,17 43 1021 1370 14045 Ζώνη Αρκαδίας 510 37,47 22,12 40 876 914 114

∆ 46 Κανδήλα Αρκαδίας 730 37,77 22,38 43 2053 928 12847 Καρύταινα Αρκαδίας 496 37,48 22,03 36 1004 919 9848 Καρκαλού Αρκαδίας 1050 37,63 22,08 45 1749 1198 14949 Κολλίνες Αρκαδίας 780 37,28 22,37 36 1393 840 10550 Κοντοβάζαινα Αρκαδίας 500 37,80 21,90 42 1537 1309 11351 Λάδωνας Αρκαδίας 193 37,77 21,88 36 957 1086 11852 Λεβίδι Αρκαδίας 835 37,68 22,30 39 2038 1156 17553 Λεωνίδιο Αρκαδίας 3,7 37,17 22,85 3 964 779 5054 Λίµνη Τάκα Αρκαδίας 665 37,43 22,37 35 1393 1021 111

∆ 55 Μαγούλιανα Αρκαδίας 1200 37,67 22,13 49 1899 1341 15756 Μάναρης Αρκαδίας 750 37,40 22,33 36 1372 960 11557 Μεγαλόπολη Αρκαδίας 435 37,40 22,13 41 735 893 10858 Νεοχώρι Αρκαδίας 500 37,35 22,08 33 909 1211 10559 Νεστάνη Αρκαδίας 640 37,62 22,45 22 1647 680 9560 Παναγίτσα Αρκαδίας 540 37,77 22,22 44 1394 832 10861 Παρθένι Αρκαδίας 644 37,48 22,52 18 1177 841 11662 Περδικονέρι Αρκαδίας 900 37,73 22,00 45 1316 1216 15763 Πιάνα Αρκαδίας 997 37,57 22,23 43 1808 1338 15164 Ποταµιά Αρκαδίας 430 37,30 22,13 39 1207 961 9165 Συλλίµνα Αρκαδίας 920 37,52 22,33 37 1465 1047 13366 Τρίπολη Αρκαδίας 661 37,52 22,40 30 1014 897 11167 Τριποταµιά Αρκαδίας 150 37,62 21,80 25 327 1058 8768 Τρόπαια Αρκαδίας 700 37,73 21,95 43 1332 1095 116

∆ 69 Χράνοι Αρκαδίας 650 37,32 22,03 35 939 1136 8670 Άγναντα Άρτας 660 39,48 21,08 43 1812 1684 26671 Ανέζα Άρτας 10 39,08 20,92 2 13 993 7972 Ανεµορράχη Άρτας 400 39,32 21,08 27 643 1552 16973 Άνω Καλεντίνη Άρτας 244 39,25 21,20 21 700 1444 17774 Άρτα Άρτας 39 39,17 21,00 12 186 1281 11875 Αστροχώρι Άρτας 560 39,27 21,28 28 1729 1998 24576 Θεοδώριανα Άρτας 960 39,43 21,22 44 2065 2564 268

∆ 77 Καστανιά Άρτας 784 39,32 21,30 34 1757 1725 21378 Κάτω Καλεντίνη Άρτας 110 39,25 21,03 24 597 1503 15979 Κάψαλα Άρτας 840 39,40 21,25 42 2043 2381 27480 Μεσόπυργος Άρτας 420 39,22 21,35 26 1109 1727 21881 Πέτρα Άρτας 520 39,17 21,12 14 841 1381 17182 Πηγαί Άρτας 800 39,30 21,40 37 2000 1339 17983 Σκιαδάδες Άρτας 800 39,37 21,13 36 1891 1923 24684 Σκουλικαριά Άρτας 827 39,17 21,27 18 1886 1717 25885 Αγ. Ελένη Αττικής 300 37,55 23,18 5 1132 681 5886 Αίγινα Αττικής 5 37,75 23,43 0 197 322 29

∆ 87 Ανάβρυτα Αττικής 290 38,10 23,80 14 531 517 63∆ 88 Βαρνάβα Αττικής 480 38,22 23,92 7 775 849 92

89 ∆εκέλεια Αττικής 480 38,15 23,78 16 1051 702 8690 Ελευσίνα Αττικής 30 38,07 23,55 2 107 411 4491 Ελληνικό Αττικής 10 37,90 23,73 1 243 359 3892 Κύθηρα Αττικής 167 36,15 23,00 0,6 536 569 2293 Μαραθώνας Αττικής 3 38,14 24,02 1,4 202 399 30

Page 7: Precipitation Estimation Greece

5

94 Μέγαρα Αττικής 70 38,00 23,35 3 229 421 3995 Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής 136 38,05 23,67 11 350 417 4596 Παιανία Αττικής 152 37,95 23,85 14 593 554 3997 Πάρνηθα (Αγία Τριάδα) Αττικής 1050 38,15 23,71 18 1748 841 10698 Πόρος Αττικής 20 37,50 23,45 0 407 563 3999 Σπάτα Αττικής 68 37,97 23,91 7 191 269 18100 Σπέτσες Αττικής 4 37,27 23,17 0 321 405 17101 Τατόι Αττικής 237 38,12 23,78 18 500 493 58102 Φράγµα Μαραθώνα Αττικής 240 38,17 23,90 9 502 644 77103 Αίγιο Αχαΐας 64 38,25 22,08 1 243 665 36104 Ακράτα Αχαΐας 160 38,15 22,32 2 869 867 69105 Άνω Λουσοί Αχαΐας 1050 38,00 22,13 22 2171 885 99106 Άραξος Αχαΐας 14 38,17 21,42 1,1 157 708 41107 Βεταίικα Αχαΐας 980 38,15 21,92 18 1815 1251 93108 ∆άφνη Αχαΐας 580 37,82 22,02 45 1590 1133 108109 Καλάβρυτα Αχαΐας 731 38,03 22,10 19 1645 999 100110 Καστέλλιον Αχαΐας 817 37,92 22,05 30 1737 1234 136111 Κάτω Ζαχλωρού Αχαΐας 663 38,10 22,17 10 1835 1372 131112 Κούτελη Αχαΐας 980 38,00 22,02 26 1786 979 108113 Λυκουρία Αχαΐας 700 37,87 22,22 37 2017 1085 111114 Παγκρατέικα Καλύβια Αχαΐας 530 37,82 22,15 42 1236 716 81115 Πάτρα Αχαΐας 1 38,25 21,73 0 214 748 48116 Περιθώρι Αχαΐας 940 38,03 22,35 12 1909 948 89117 Πόρτες Αχαΐας 300 37,93 21,57 23 1189 857 73118 Τριπόταµος Αχαΐας 550 37,87 21,90 38 1563 1246 126119 Αλίαρτος Βοιωτίας 110 38,37 23,08 20 546 622 72120 Θήβα Βοιωτίας 226 38,32 23,32 20 396 508 59121 Θίσβη Βοιωτίας 200 38,25 22,97 5 857 462 85122 Λειβαδιά Βοιωτίας 151 38,43 22,87 20 964 782 120123 Τανάγρα Βοιωτίας 139 38,32 23,53 7 320 489 59124 Αναβρυτά Γρεβενών 860 40,07 21,45 110 1264 857 168125 Γρεβενά Γρεβενών 524 40,08 21,43 97 800 603 139126 ∆εσκάτη Γρεβενών 830 39,93 21,80 67 1801 695 177

∆ 127 Έξαρχος Γρεβενών 720 40,17 21,63 79 1733 576 158128 Καρπερό Γρεβενών 510 39,95 21,62 84 754 620 130129 Κηπουριό Γρεβενών 868 39,95 21,37 106 1166 911 161130 Κρανιά Γρεβενών 950 39,92 21,25 95 1881 890 158131 Κυδωνιές Γρεβενών 910 40,17 21,28 108 1286 918 165132 Σπήλαιο Γρεβενών 900 40,00 21,28 103 1814 866 158133 Γρανίτης ∆ράµας 760 41,30 23,93 58 1757 745 206134 ∆ράµα ∆ράµας 74 41,15 24,15 32 443 593 176135 Εξοχή ∆ράµας 620 41,42 23,82 73 1173 738 191136 Καλαµπάκιον ∆ράµας 69 41,03 24,18 22 108 688 162137 Κατάφυτον ∆ράµας 740 41,35 23,68 76 1871 701 223

∆ 138 Κάτω Νευροκόπι ∆ράµας 570 41,35 23,87 62 1114 782 225139 Μικρόπολις ∆ράµας 360 41,20 23,82 46 1414 951 222140 Νικηφόρος ∆ράµας 280 41,17 24,30 28 1069 638 176141 Σιδηρόνερο ∆ράµας 600 41,37 24,28 49 1086 686 240142 Σκαλωτή ∆ράµας 1010 41,42 24,28 56 1763 956 289143 Αστυπάλαια ∆ωδεκανήσων 73 36,53 26,35 0,2 338 408 17144 Κάρπαθος ∆ωδεκανήσων 9 35,52 27,20 0 314 433 12145 Κως ∆ωδεκανήσων 10 36,82 27,10 0 243 754 23

Page 8: Precipitation Estimation Greece

6

146 Ρόδος ∆ωδεκανήσων 35 36,38 28,12 2 157 789 24∆ 147 Αλεξανδρούπολη Έβρου 3 40,85 25,95 1,4 44 575 101

148 ∆ιδυµότειχο Έβρου 62 41,35 26,50 70 152 649 138149 ∆ίκαια Έβρου 80 41,70 26,30 100 193 413 120150 Μεταξάδες Έβρου 182 41,42 26,23 68 301 462 106151 Μικρό ∆έρειο Έβρου 250 41,32 26,10 54 414 864 178152 Ορεστιάδα Έβρου 43 41,48 26,52 85 79 579 146153 Σουφλί Έβρου 15 41,20 26,28 47 216 727 134154 Φέρρες Έβρου 30 40,90 26,17 10 153 545 110155 Αλµυροπόταµος Ευβοίας 140 38,27 24,18 3 577 665 39156 Ζερµπίσια (∆ύστος) Ευβοίας 110 38,38 24,13 6 459 652 44157 Κάρυστος Ευβοίας 2 38,00 24,42 0 514 608 35158 Κάτω Στενή Ευβοίας 290 38,57 23,83 10 814 1009 134159 Κύµη Ευβοίας 222 38,63 24,10 1,5 647 1116 96160 Προκόπιον Ευβοίας 70 38,73 23,48 7 634 1111 108161 Σκύρος Ευβοίας 4 38,90 24,55 0 506 543 38162 Χαλκίδα Ευβοίας 4 38,47 23,60 0 107 441 51163 Ωρεοί Ευβοίας 4 38,95 23,10 0,3 121 728 88

∆ 164 Άγ. Νικόλαος Ευρυτανίας 1120 38,85 21,85 56 1795 1450 143∆ 165 Ανιάδα Ευρυτανίας 1060 38,82 21,78 50 2000 1485 159∆ 166 Βελαώρα Ευρυτανίας 560 39,03 21,45 27 910 1633 167

167 Βούλπη Ευρυτανίας 660 39,05 21,53 35 1449 1502 201168 Επινιανά Ευρυτανίας 1050 39,13 21,62 43 1992 1875 208169 Καρπενήσι Ευρυτανίας 974 38,92 21,80 54 2261 1158 157170 Κλειστό Ευρυτανίας 780 39,08 21,82 58 1843 1190 163171 Κρίκελλο Ευρυτανίας 1120 38,80 21,85 47 1986 1404 160172 Μαυροµµάτα Ευρυτανίας 900 39,07 21,73 51 2304 1787 207173 Μοναστηράκι Ευρυτανίας 660 39,08 21,58 37 2184 2036 281174 Μυρίκη Ευρυτανίας 1100 38,88 21,82 55 1966 1245 163175 Παπαρούσι Ευρυτανίας 660 38,92 21,67 43 1829 1277 179176 Παππαδιά Ευρυτανίας 880 39,00 21,73 50 1971 1430 199177 Πετράλωνα Ευρυτανίας 880 39,02 21,82 63 1686 1277 164178 Προυσός Ευρυτανίας 920 38,75 21,65 42 1986 1824 204179 Ροσκά Ευρυτανίας 1010 38,75 21,75 41 2008 1438 150180 Τέµπλα Ευρυτανίας 306 39,10 21,35 25 1200 1455 190

∆ 181 Τοπολιανά Ευρυτανίας 480 39,07 21,45 26 1001 1510 187182 Τριπόταµος Ευρυτανίας 650 38,95 21,53 35 1084 1362 190183 Τροβάτο Ευρυτανίας 1060 39,22 21,60 47 2218 1729 229184 Φουρνά Ευρυτανίας 1070 39,07 21,87 67 1971 1057 130185 Φουσιανά Ευρυτανίας 950 39,17 21,52 36 1852 1295 171186 Φραγκίστα Ανατολική Ευρυτανίας 680 38,95 21,62 40 1504 1286 174187 Φράγµα Ταυρωπού Ευρυτανίας 850 39,23 21,73 59 1981 1295 151188 Ζάκυνθος Ζακύνθου 3 37,78 20,88 0,7 164 996 42189 Ανδραβίδα Ηλείας 10 37,92 21,27 7 79 884 50190 Ανδρίτσαινα Ηλείας 750 37,48 21,90 24 1610 1087 104191 Γαστούνη Ηλείας 5 37,85 21,25 6 22 816 45192 Κέντρον Ηλείας 82 37,90 21,45 18 278 771 55

∆ 193 Πύργος Ηλείας 12 37,68 21,43 7 198 818 53194 Σιµόπουλο Ηλείας 211 37,85 21,57 23 442 660 70195 Στρέφιον Ηλείας 60 37,67 21,55 10 223 913 68196 Βέροια ο+οοο Ηµαθίας 20 40,55 22,27 28 83 630 139197 Εργοχώριον Ηµαθίας 101 40,53 22,18 34 565 693 157

Page 9: Precipitation Estimation Greece

7

198 Καστανιά Ηµαθίας 1050 40,42 22,13 38 2097 888 205199 Νάουσα Ηµαθίας 320 40,63 22,07 47 1057 872 179200 Τρίκαλα Ηµαθίας 20 40,60 22,55 10 26 550 79201 Αγιος Μύρων Ηρακλείου 500 35,23 25,01 12 729 1236 56202 Γόρτυς Ηρακλείου 180 35,05 24,97 15 571 572 24203 Ηράκλειο Ηρακλείου 38 35,33 25,18 0,8 171 476 17204 Καστέλι Ηρακλείου 335 35,22 25,33 13 868 722 31

∆ 205 Αετός Θεσπρωτίας 150 39,58 20,40 13 742 1080 103206 Ηγουµενίτσα Θεσπρωτίας 21 39,50 20,27 2 588 1034 91207 Λίστα Θεσπρωτίας 450 39,75 20,47 25 1300 1445 170208 Παραµυθιά Θεσπρωτίας 250 39,47 20,52 21 1573 1558 179209 Πλακωτή Θεσπρωτίας 360 39,58 20,47 20 1571 1288 142210 Φιλιάτες Θεσπρωτίας 228 39,60 20,30 10 776 1238 132211 Άγιος Βασίλειος Θεσσαλονίκης 130 40,67 23,12 15 514 488 118212 Αρέθουσα Θεσσαλονίκης 390 40,75 23,58 11 891 655 172213 Αριστ. Παν. Θεσ/κης Θεσσαλονίκης 46 40,62 22,95 1 426 465 128214 Βραχιά Θεσσαλονίκης 2 40,67 22,63 12 14 414 94215 Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης 209 40,57 23,28 26 543 645 210216 Κύµινα Θεσσαλονίκης 8 40,62 22,70 8 13 521 93217 Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης 93 40,75 23,07 17 194 454 151218 Λαχανάς Θεσσαλονίκης 634 40,97 23,20 43 900 482 198219 Μίκρα Θεσσαλονίκης 4 40,52 22,97 0,4 121 473 124220 Μονοπήγαδον Θεσσαλονίκης 410 40,43 23,13 14 681 556 149221 Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης 12 40,47 22,87 0 143 416 95222 Νικόπολις Θεσσαλονίκης 570 40,88 23,18 35 942 559 239

∆ 223 Πύργος Θεσσαλονίκης 8 40,62 22,73 8 13 335 71224 Σέδες Θεσσαλονίκης 52 40,53 23,02 4 358 440 123225 Σίνδος Θεσσαλονίκης 7 40,67 22,78 6 311 460 113226 Σωχός Θεσσαλονίκης 650 40,82 23,37 31 1115 656 268227 Χαλκηδώνα Θεσσαλονίκης 10 40,73 22,62 23 98 490 122228 Αµάραντος Ιωαννίνων 925 40,17 20,73 67 2014 1343 194229 Ανατολική Ιωαννίνων 880 39,63 21,03 62 1871 1291 228

∆ 230 Ανθοχώρι Ιωαννίνων 450 39,52 20,67 31 983 1331 140231 Βασιλικό Ιωαννίνων 769 40,02 20,60 49 1547 1267 152232 Βελλά Ιωαννίνων 450 39,87 20,58 45 1014 1354 169233 Βοβούσα Ιωαννίνων 1000 39,93 21,05 80 2122 1486 266234 Βούρµπιανη Ιωαννίνων 950 40,25 20,78 76 1959 1280 200235 Γότιστα Μικρή Ιωαννίνων 850 39,68 21,03 63 1900 1209 195236 Γρεβενίτιον Ιωαννίνων 976 39,80 21,00 75 1829 1544 260237 ∆ικόρυφον Ιωαννίνων 974 39,78 20,80 64 1961 2100 313

∆ 238 ∆ίστρατο Ιωαννίνων 950 40,03 21,02 84 2000 1058 177239 Ελατοχώρι Ιωαννίνων 1014 39,87 20,98 70 2162 1514 251

∆ 240 Ζίτσα Ιωαννίνων 700 39,75 20,65 41 900 1304 164241 Ιωάννινα Ιωαννίνων 483 39,67 20,85 53 914 1235 192242 Κήποι Ζαγορίου Ιωαννίνων 910 39,87 20,80 66 1529 1264 183243 Κόνιτσα Ιωαννίνων 542 40,05 20,75 60 1971 1080 155244 Ματσούκι Ιωαννίνων 1079 39,57 21,17 55 2457 1789 273245 Μέτσοβο Ιωαννίνων 1160 39,77 21,18 79 2021 1041 203246 Πάδες Ιωαννίνων 1170 40,05 20,92 75 2327 1249 201247 Πάπιγκο Ιωαννίνων 900 39,97 20,73 59 2610 1101 184248 Πεντόλακος Ιωαννίνων 880 39,45 20,82 33 1386 2217 298249 Περιστέρι Ιωαννίνων 1040 39,75 21,08 72 2171 1314 200

Page 10: Precipitation Estimation Greece

8

250 Πλατανούσα Ιωαννίνων 450 39,42 21,02 37 1861 1959 245251 Πληκάτι Ιωαννίνων 1250 40,30 20,77 79 2607 1358 251

∆ 252 Πολύδωρο Ιωαννίνων 280 39,63 20,57 28 650 1280 148253 Πολύλοφος Ιωαννίνων 710 39,63 20,70 40 1114 1198 154254 Πουρνιά Ιωαννίνων 950 40,13 20,85 73 1929 1156 209255 Πράµαντα Ιωαννίνων 835 39,53 21,10 45 2071 1661 238256 Σκαµνέλι Ιωαννίνων 1180 39,92 20,85 66 2386 1727 254257 Σουλόπουλο Ιωαννίνων 220 39,72 20,60 37 714 1222 112258 Φούρκα Ιωαννίνων 1350 40,17 20,93 83 2371 1382 282259 Ελευθερούπολη Καβάλας 50 40,92 24,27 7 551 750 128260 Θάσος Καβάλας 2 40,78 24,72 0 557 854 124261 Καβάλα Καβάλας 60 40,93 24,38 5 286 570 119262 Νικήσιανη Καβάλας 320 40,95 24,15 17 1488 1055 234263 Χρυσούπολη Καβάλας 20 40,98 24,70 14 56 739 195

∆ 264 Ανάβρα Καρδίτσας 208 39,18 22,10 49 881 704 104265 Ανθηρό Καρδίτσας 800 39,35 21,47 45 2024 2125 282266 Αργιθέα Καρδίτσας 980 39,35 21,55 50 2032 1723 204267 Βαθύλακκος Καρδίτσας 800 39,13 21,95 58 1673 1093 137268 Βουνέσι (Μορφοβούνι) Καρδίτσας 780 39,35 21,75 66 1189 1487 202269 Καρδίτσα Καρδίτσας 110 39,37 21,92 75 179 666 108270 Καροπλέσι Καρδίτσας 910 39,17 21,77 55 2283 1659 181271 Λεοντίτο Καρδίτσας 950 39,27 21,55 44 2131 1532 192272 Μικρά Βραγκιανά Καρδίτσας 580 39,23 21,45 36 1741 1350 171

∆ 273 Μολόχα Καρδίτσας 790 39,15 21,87 64 1654 1514 190274 Μουζάκι Καρδίτσας 229 39,43 21,67 64 889 1163 134275 Μπεζούλα Καρδίτσας 930 39,30 21,70 59 1865 1688 235276 Πευκόφυτο Καρδίτσας 690 39,38 21,65 59 1429 1176 84277 Ραχούλα Καρδίτσας 330 39,23 21,87 68 817 1044 132278 Ρεντίνη Καρδίτσας 1080 39,07 21,98 52 1606 757 117279 Χαλεµβρέζιον (Κέδρος) Καρδίτσας 170 39,22 22,05 55 1004 963 150

∆ 280 Βαγιατσικό Καστοριάς 770 40,42 21,38 100 1589 560 133281 ∆ενδροχώρι Καστοριάς 980 40,58 21,15 125 1990 654 148282 Επταχώρι Καστοριάς 860 40,22 21,03 94 1802 876 169283 Καστοριά Καστοριάς 661 40,45 21,28 103 943 556 133284 Κλεισούρα Καστοριάς 1280 40,53 21,47 96 1973 983 239285 Νεστόριο Καστοριάς 950 40,42 21,07 108 1514 669 155286 Πεύκος Καστοριάς 980 40,38 20,95 98 2003 937 185287 Χάλαρα Καστοριάς 880 40,65 21,23 118 1841 636 149288 Αυλιώτες Κέρκυρας 132 39,78 19,68 1 133 1089 60289 Κέρκυρα Κέρκυρας 2 39,62 19,92 0,4 33 1276 79290 Αργοστόλι Κεφαλληνίας 2 38,18 20,48 0 429 1084 62291 Άνω Θεοδωράκιον Κιλκίς 480 41,17 23,02 60 979 618 169292 Γαλλικός Κιλκίς 85 40,87 22,88 24 222 446 123293 Γουµένισσα Κιλκίς 260 40,95 22,45 48 703 865 173294 Μελάνθιο Κιλκίς 490 40,95 23,07 38 736 605 203295 Μεταξοχώρι Κιλκίς 277 41,07 22,97 48 528 596 199296 Μουριές Κιλκίς 196 41,25 22,80 65 294 696 200297 Πολύκαστρο Κιλκίς 80 41,00 22,57 50 176 622 143298 Βελβεντός Κοζάνης 500 40,25 22,08 40 1657 573 179299 ∆αµασκηνιά Κοζάνης 990 40,33 21,18 116 1471 926 171300 Κοζάνη Κοζάνης 625 40,30 21,78 68 979 589 192301 Πεντάλοφος Κοζάνης 1050 40,20 21,15 102 1729 777 166

Page 11: Precipitation Estimation Greece

9

302 Ποντοκώµη Κοζάνης 701 40,42 21,77 71 1446 644 170303 Πτολεµαΐδα Κοζάνης 601 40,50 21,67 75 930 656 198304 Σέρβια Κοζάνης 401 40,18 22,00 42 1371 546 168305 Σιάτιστα Κοζάνης 930 40,27 21,55 86 1804 680 188306 Σισάνιο Κοζάνης 860 40,43 21,50 93 1954 622 155307 Τσοτύλι Κοζάνης 863 40,27 21,33 106 1170 606 157

∆ 308 ∆ερβενάκια Κορινθίας 264 37,78 22,73 18 770 553 52309 ∆ρίζα Κορινθίας 631 37,87 22,47 27 1383 708 129310 Καµάρι Κορινθίας 10 38,10 22,57 0 710 469 38311 Καστανέα Κορινθίας 989 37,87 22,38 32 1943 921 134312 Κάτω Ταρσός Κορινθίας 1130 38,00 22,35 17 2130 915 94

∆ 313 Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας 850 38,00 22,49 13 1557 862 96314 Κόρινθος Κορινθίας 4 37,93 22,95 0 186 460 38315 Λαύκα Κορινθίας 700 37,83 22,38 34 1953 1168 126316 Λεόντιο Κορινθίας 320 37,80 22,60 27 1071 741 78317 Μπούζι Κορινθίας 1000 37,90 22,47 24 2396 908 105318 Νεµέα Κορινθίας 289 37,83 22,67 20 1040 641 70319 Ξυλόκαστρο Κορινθίας 10 38,09 22,63 0,2 419 497 36320 Πύργος Κορίνθου Κορινθίας 645 38,08 22,43 6 1702 663 68321 Σκουπαίικα Κορινθίας 90 38,12 22,45 2 898 535 50322 Σπαθοβούνι Κορινθίας 140 37,85 22,80 8 431 488 52323 Φενεός Κορινθίας 850 37,92 22,30 26 1802 906 119324 Χαλκείο Κορινθίας 250 37,88 22,73 11 716 586 55325 Ψάριον Κορινθίας 821 37,87 22,53 24 1478 702 77326 Άνδρος Κυκλάδων 45 37,83 24,92 1 600 657 30327 Αντίπαρος Κυκλάδων 10 37,03 25,08 0,1 156 429 17328 Θήρα Κυκλάδων 213 36,42 25,43 0,5 443 372 9329 Μήλος Κυκλάδων 182 36,75 24,43 1 414 475 18330 Μύκονος Κυκλάδων 127 37,44 25,41 1,8 514 381 17331 Νάξος Κυκλάδων 9 37,10 25,38 0 314 391 24332 Πάρος Κυκλάδων 1 37,08 25,15 0 571 476 16333 Σύρος Κυκλάδων 10 37,45 24,95 0 526 406 17334 Άγ. ∆ηµήτριος Λακωνίας 385 36,93 22,82 17 1000 668 57335 Άρνα Λακωνίας 760 36,88 22,42 13 1461 1428 87336 Ασωπός Λακωνίας 55 36,73 22,85 4 249 526 29337 Βαµβακού Λακωνίας 1000 37,25 22,55 25 1757 543 106338 Βασαράς Λακωνίας 650 37,17 22,50 34 1489 758 111339 Βρονταµάς Λακωνίας 150 36,97 22,65 17 306 576 46340 Γύθειο Λακωνίας 2 36,77 22,57 0 257 790 33341 Έλος Λακωνίας 10 36,83 22,70 3 78 527 32342 Καρυαί Λακωνίας 880 37,30 22,50 23 1599 789 108

∆ 343 Καστόρειο (Περιβόλια) Λακωνίας 400 37,18 22,30 23 1761 1389 155344 Κουµουστά (Πενταυλοί) Λακωνίας 670 36,95 22,42 16 1855 1301 112345 Κουπιά Λακωνίας 540 36,87 22,90 13 1026 925 57346 Κρεµαστή Λακωνίας 800 36,98 22,87 10 1446 984 73347 Λογγανίκος Λακωνίας 780 37,23 22,25 25 1962 1350 138348 Μεταµόρφωση Λακωνίας 120 36,82 22,92 12 820 616 46

∆ 349 Μολάοι Λακωνίας 200 36,80 22,85 7 885 695 43350 Παππαδιάνικα Λακωνίας 60 36,72 22,85 4 608 610 30

∆ 351 Πετρίνα Λακωνίας 205 36,85 22,50 10 567 1005 53352 Σελλασία Λακωνίας 560 37,17 22,42 29 1061 887 128

Page 12: Precipitation Estimation Greece

10

353 Σπάρτη Λακωνίας 212 37,07 22,42 25 421 752 75354 Συκιά Λακωνίας 160 36,77 22,93 9 474 703 53355 Φοινίκιο Λακωνίας 180 36,73 22,90 8 592 744 53356 Αγιά Λάρισας 180 39,72 22,75 11 1171 591 105357 Βερδικούσα Λάρισας 863 39,78 21,92 59 1503 847 189358 Γιαννωτά Λάρισας 500 39,98 22,05 46 974 751 203359 Ελασσόνα Λάρισας 312 39,90 22,18 37 575 613 174360 Ζάππειο Λάρισας 170 39,47 22,45 37 309 527 112361 Καρίτσα Λάρισας 350 39,83 22,77 3 1387 1347 139362 Λάρισα Λάρισας 73 39,63 22,42 40 79 467 100363 Λιβάδι Λάρισας 1183 40,13 22,15 34 1986 903 224364 Ραψάνη Λάρισας 500 39,90 22,55 13 1343 1004 202365 Σπηλιά Λάρισας 820 39,80 22,65 12 1741 784 139

∆ 366 Σωτήριο Λάρισας 54 39,50 22,72 22 90 453 88367 Τύρναβος Λάρισας 92 39,73 22,28 40 647 566 137368 Φάρσαλα Λάρισας 148 39,30 22,38 38 429 655 123369 Έξω Λακκώνια Λασιθίου 152 35,20 25,67 5 786 741 44370 Έξω Ποταµοί Λασιθίου 825 35,20 25,55 9 1960 1394 75371 Ιεράπετρα Λασιθίου 16 35,00 25,75 0,1 143 548 13372 Κρητσά Λασιθίου 325 35,17 25,65 7 1200 829 32373 Μαρωνία Λασιθίου 130 35,13 26,08 7 629 762 26374 Νεάπολη Λασιθίου 265 35,25 25,60 8 1165 886 41375 Σητεία Λασιθίου 25 35,20 26,10 0,1 243 481 13376 Τζερµιάδες Λασιθίου 820 35,20 25,48 10 1645 1491 84377 Λήµνος Λέσβου 13 39,88 25,07 0 286 508 56378 Μυτιλήνη Λέσβου 2 39,10 26,55 0 643 725 41379 Λευκάδα Λευκάδας 1 38,83 20,72 0 186 1191 66

∆ 380 Αγχίαλος Μαγνησίας 15 39,22 22,80 2 111 527 96381 Ανάβρα Μαγνησίας 780 39,08 22,55 20 1529 792 187382 Βόλος Μαγνησίας 3 39,37 22,95 0 300 446 88383 Μακρινίτσα Μαγνησίας 690 39,40 22,98 7 1500 848 140384 Σκόπελος Μαγνησίας 11 39,12 23,73 0 544 796 94385 Άνω Μέλπεια Μεσσηνίας 630 37,35 21,95 23 1457 1310 143386 Αρτεµισία Μεσσηνίας 760 37,10 22,23 13 1757 956 92387 ∆ιβολίτσι Μεσσηνίας 108 37,30 21,97 26 866 951 73388 ∆ώριο Μεσσηνίας 170 37,28 21,85 15 627 871 64389 Ζευγολατιό Μεσσηνίας 60 37,25 21,95 26 192 808 65390 Καλαµάτα Μεσσηνίας 6 37,07 22,03 4 400 832 53391 Κεντρικόν Μεσσηνίας 78 37,28 21,97 25 310 898 75392 Κεφαλίνος Μεσσηνίας 323 37,20 21,87 18 1129 1209 84393 Κρεµµύδια Μεσσηνίας 300 36,98 21,78 8 803 858 52394 Κυπαρισσία Μεσσηνίας 114 37,25 21,67 2 1010 848 51395 Μεθώνη Μεσσηνίας 33 36,83 21,70 0,6 229 769 29396 Μουζάκι Μεσσηνίας 480 37,10 21,72 12 1321 978 85397 Νησίον (Μεσσήνη) Μεσσηνίας 15 37,05 22,00 3 31 659 73398 Πήδηµα Μεσσηνίας 70 37,15 22,05 13 841 895 60399 Πλάτη Μεσσηνίας 307 37,17 21,65 8 998 808 43400 Γεννισαία Ξάνθης 20 41,07 24,97 8 49 564 128401 Γέρακας Ξάνθης 350 41,20 24,83 29 1400 1172 199402 ∆ηµάριον Ξάνθης 950 41,35 24,85 36 1922 1557 341403 Λειβαδίτης Ξάνθης 1240 41,32 24,68 41 1842 980 315404 Ξάνθη Ξάνθης 81 41,13 24,88 20 886 1148 275

Page 13: Precipitation Estimation Greece

11

405 Τοξότες Ξάνθης 70 41,08 24,78 22 486 715 171406 Ωραίον Ξάνθης 800 41,27 24,83 32 1500 843 183407 Αριδαία Πέλλας 150 40,97 22,07 68 574 751 157

∆ 408 Άρνισσα Πέλλας 540 40,80 21,83 74 900 664 188409 Γιαννιτσά Πέλλας 65 40,80 22,42 35 177 621 140410 Έδεσσα Πέλλας 237 40,80 22,05 58 800 853 182411 Καρυώτισσα Πέλλας 10 40,80 22,40 38 21 540 130412 Κρύα Βρύση Πέλλας 8 40,68 22,22 33 16 487 126413 Νότια Πέλλας 590 41,01 22,22 72 1691 557 178414 Σκύδρα Πέλλας 35 40,75 22,15 49 186 659 148

∆ 415 Φούστανη Πέλλας 275 41,05 22,17 68 1057 747 222416 Άγιος ∆ηµήτριος Πιερίας 800 40,17 22,23 28 1883 978 200417 Κατερίνη Πιερίας 33 40,27 22,50 8 99 645 130418 Λιτόχωρο Πιερίας 300 40,10 22,50 5 971 750 135419 Σκοτεινά Πιερίας 625 40,17 22,25 25 1683 779 175

∆ 420 Άνω Σκαφιδωτή Πρεβέζης 650 39,28 20,63 12 1368 1620 168421 Ζηρού λίµνη Πρεβέζης 110 39,25 20,85 13 471 1344 118422 Καναλλάκι Πρεβέζης 24 39,23 20,60 7 557 1205 100423 Λούρος ΥΗΣ Πρεβέζης 100 39,27 20,88 18 652 1312 138424 Νέα Κερασούντα Πρεβέζης 26 39,15 20,87 6 251 1303 122

∆ 425 Νικολίτσι Πρεβέζης 250 39,32 20,77 22 1464 1815 162426 Ανώγεια Ρεθύµνης 740 35,28 24,88 13 1400 1109 55427 Ασώµατοι Ρεθύµνης 234 35,20 24,47 3 1239 1171 38428 Ρέθυµνο Ρεθύµνης 7 35,35 24,52 0 314 647 14

∆ 429 Αρίσβη Ροδόπης 30 41,07 25,58 23 115 691 168430 Γρατινή Ροδόπης 120 41,15 25,53 27 406 736 170431 Ίασµος Ροδόπης 40 41,13 25,18 15 571 833 167432 Κερασέα Ροδόπης 560 41,10 25,00 19 1609 1240 226433 Κέχρος Ροδόπης 700 41,23 25,85 44 1087 963 195434 Κοµοτηνή Ροδόπης 30 41,12 25,40 20 143 670 149435 Μοναστήριον Ροδόπης 700 41,20 25,80 39 1106 1039 193436 Μυρτίσκη Ροδόπης 510 41,28 25,78 45 941 1010 218437 Μύτικας Ροδόπης 600 41,25 25,48 38 1082 1526 203438 Οργάνη Ροδόπης 550 41,25 25,68 43 927 1180 269439 Σάππαι Ροδόπης 115 41,03 25,70 17 343 897 133440 Τρίκορφον Ροδόπης 180 41,20 25,18 13 794 887 233441 Χλόη Ροδόπης 730 41,28 25,87 49 1462 1103 203442 Ικαρία Σάµου 20 37,57 26,13 0,1 1157 870 31443 Σάµος Σάµου 48 37,70 26,92 2 386 920 45444 Άγκιστρο Σερρών 308 41,38 23,45 74 1080 594 173445 Αηδονοχώρι Σερρών 241 40,85 23,73 9 443 662 153446 Αλιστράτη Σερρών 254 41,07 23,95 32 598 644 179

∆ 447 Άνω Βροντούς Σερρών 954 41,30 23,78 57 1872 934 237448 Άνω Πορρόια Σερρών 505 41,28 23,03 70 1286 953 225449 Ηράκλεια Σερρών 35 41,18 23,28 61 54 491 155

∆ 450 Κάτω Καµήλα Σερρών 37 41,02 23,48 37 54 618 189∆ 451 Κερκίνη Σερρών 32 41,22 23,08 76 463 514 164

452 Προβατάς Σερρών 19 41,05 23,40 47 37 496 140453 Σέρρες Σερρών 32 41,02 23,57 40 294 556 157454 Σιδηρόκαστρον Σερρών 73 41,23 23,40 61 300 599 192455 Χρυσοπηγή Σερρών 605 41,17 23,55 54 986 646 203456 Αγιόφυλλο Τρικάλων 581 39,87 21,57 100 1050 700 153

Page 14: Precipitation Estimation Greece

12

457 Ασπροπόταµος Τρικάλων 1050 39,63 21,30 67 1943 1059 185458 Βαθύρεµµα Τρικάλων 920 39,45 21,42 51 2160 1945 232459 Βακάρι Τρικάλων 1150 39,50 21,37 57 2690 1613 203460 Γαρδίκι Τρικάλων 1100 39,55 21,27 57 2414 1847 264461 Ελάτη Τρικάλων 900 39,52 21,53 64 2343 1424 242462 Καλαµπάκα Τρικάλων 217 39,70 21,63 85 750 1068 145463 Κατάφυτο Τρικάλων 980 39,63 21,28 65 1973 1103 201464 Κονισκός Τρικάλων 860 39,78 21,80 74 1142 695 166

∆ 465 Λιόπρασο Τρικάλων 740 39,67 21,85 79 1053 672 165466 Μαλακάσι Τρικάλων 1080 39,78 21,28 82 1821 1781 274467 Μεγάλη Κερασιά Τρικάλων 500 39,75 21,50 85 1420 723 135468 Μεσοχώρα Τρικάλων 780 39,48 21,33 53 1765 1657 193469 Μετέωρα Τρικάλων 596 39,73 21,65 89 1030 638 116470 Παλαιοχώρι Τρικάλων 1050 39,62 21,42 69 2330 1249 184471 Παχτούρι Τρικάλων 950 39,47 21,25 50 2400 2000 231472 Περτούλι Τρικάλων 1180 39,53 21,47 67 2611 1668 242473 Πολυνέρι Τρικάλων 730 39,40 21,37 45 2181 2075 296

∆ 474 Στουρναρέικα Τρικάλων 860 39,47 21,48 56 2043 1619 207475 Τρίκαλα Τρικάλων 112 39,55 21,77 80 271 782 114

∆ 476 Φαρκαδόνα Τρικάλων 87 39,60 22,07 70 634 522 116477 Χρυσοµηλιά Τρικάλων 940 39,60 21,50 71 1893 1275 158478 ∆οµοκός Φθιώτιδας 615 39,13 22,30 33 900 532 108479 Κούρνοβο (Τρίλοφο) Φθιώτιδας 600 39,00 22,22 29 940 690 111480 Λαµία Φθιώτιδας 144 38,90 22,40 12 371 674 123481 Νεοχώρι Φθιώτιδας 800 38,97 21,87 53 2061 1863 240

∆ 482 Πιτσωτά Φθιώτιδας 800 39,02 21,90 53 1635 1313 170483 Τυµφρηστός Φθιώτιδας 780 38,92 21,92 50 1657 1387 155484 Υπάτη Φθιώτιδας 286 38,87 22,23 20 1314 704 92485 Αµύνταιο Φλωρίνης 580 40,68 21,68 81 957 475 133486 ∆ροσοπηγή Φλωρίνης 980 40,68 21,47 100 1873 777 188487 Λιµνοχώρι Φλωρίνης 600 40,62 21,55 90 1165 549 151488 Πολυπόταµος Φλωρίνης 990 40,72 21,35 107 1999 653 184489 Πρέσπα Φλωρίνης 855 40,82 21,07 133 1560 595 130490 Τροπαιούχος Φλωρίνης 700 40,73 21,43 100 1387 681 176491 Φλώρινα Φλωρίνης 650 40,78 21,40 105 1400 786 197492 Άµφισσα Φωκίδας 180 38,53 22,38 10 1164 892 71

∆ 493 Άνω Σουβάλα (Άνω Πολύδροσο) Φωκίδας 700 38,62 22,55 23 1786 1141 174494 Γραβιά Φωκίδας 450 38,67 22,43 23 1657 889 92495 Γραµµένη Οξυά Φωκίδας 1160 38,73 22,00 37 2006 1245 151496 ∆εσφίνα Φωκίδας 590 38,42 22,53 5 1165 609 59

∆ 497 Ιτέα Φωκίδας 20 38,43 22,43 0 271 470 42498 Λιδωρίκι Φωκίδας 600 38,52 22,20 18 1921 1019 127499 Άγιος Μάµας Χαλκιδικής 20 40,27 23,33 2 120 458 113500 Αρναία Χαλκιδικής 760 40,48 23,58 17 1078 696 204501 Κασσάνδρεια Χαλκιδικής 50 40,05 23,42 4 253 570 88502 Νέος Μαρµαράς Χαλκιδικής 10 40,08 23,80 0,7 431 468 99503 Πολύγυρος Χαλκιδικής 545 40,38 23,43 12 918 586 155504 Ταξιάρχης Χαλκιδικής 860 40,43 23,52 19 1333 772 214

∆ 505 Αλικιανός Χανίων 68 35,45 23,92 7 566 1030 26506 Άσκυφος Χανίων 740 35,30 24,18 10 1894 2288 117507 Βουκολιές Χανίων 105 35,47 23,80 7 500 1143 28508 Κάνδανος Χανίων 460 35,33 23,75 10 1214 1257 48

Page 15: Precipitation Estimation Greece

13

509 Λάκκοι Χανίων 530 35,40 23,95 13 1229 1400 67510 Νεροκούρος Χανίων 95 35,48 24,03 3 643 855 19511 Παλαιά Ρούµατα Χανίων 350 35,40 23,78 13 1114 1533 51512 Παλαιοχώρα Χανίων 3 35,23 23,67 0 471 564 14513 Σούδα Χανίων 139 35,55 24,12 3 380 670 21514 Χανιά Χανίων 62 35,50 24,03 0 157 666 28515 Χίος Χίου 3 38,33 26,13 1 371 698 30

Στη συνέχεια, από το σύνολο των 515 σταθµών επιλέχθηκε, µε τη βοήθεια της απλής τυχαίας δειγµατοληψίας, δείγµα 50 σταθµών µε τον περιορισµό να µην είναι οριακοί, όσον αφορά το γεωγραφικό µήκος και πλάτος τους. Σκοπός της επιλογής του δείγµατος των 50 σταθµών είναι η εκτίµηση των κατακρηµνισµάτων τους µε τη βοήθεια των υπόλοιπων 465 σταθµών και η µελέτη των αποκλίσεων των εκτιµηθέντων υψών υετού από τις πραγµατικές τιµές. Με τη βοήθεια των υπολοίπων 465 σταθµών συντάχθηκαν χάρτες µε τις ισοϋετείς για το µέσο ετήσιο ύψος υετού, το µέσο ύψος υετού Μαΐου-Αυγούστου και τα µέσα µηνιαία ύψη υετού: α) χωρίς καµία αναγωγή, β) µε αναγωγή τους σε Ζ’= 0 m και γ) µε αναγωγή τους σε Ζ=0 m. Οι παραχθείσες ισοϋετείς χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση των κατακρηµνισµάτων στις γεωγραφικές θέσεις του δείγµατος των 50 σταθµών. Οι αποκλίσεις των εκτιµηθέντων υψών υετού από τα πραγµατικά ύψη υετού των 50 σταθµών και, κυρίως, το µέσο τετραγωνικό σφάλµα της κάθε µεθόδου αποτελούν τα κριτήρια για τη πιστοποίηση του καλύτερου τρόπου εκτίµησης των κατακρηµνισµάτων (µε τα µικρότερα σφάλµατα). Το µέσο τετραγωνικό σφάλµα ορίζεται από τη σχέση RMSE=√(Σ(Pπραγ-Pεκτ)²/n), όπου Pπραγ το πραγµατικό µέσο µηνιαίο ή ετήσιο ύψος υετού κάθε σταθµού, Pεκτ το ύψος υετού που προέκυψε µέσω των µεθόδων εκτίµησης και n ο αριθµός του δείγµατος.

Στην γενοµένη σύγκριση παρατίθενται και οι αποκλίσεις των εκτιµηθέντων από τα πραγµατικά ύψη υετού των 50 σταθµών, αν τα κατακρηµνίσµατα εκτιµηθούν µέσω εξισώσεων παλινδρόµησης της µορφής ln(P)= a + b*Ζ+c*x +d*y +e* x² +f*x*y +g*y² +h*x³ +i*x² *y +j*x*y² +k*y³ +l*Ο και ln(P)= a + b’*Z’+c’*x +d’*y +e’* x² +f’*x*y +g’*y² +h’*x³ +i’*x² *y +j’*x*y² +k’*y³ +l’*Ο όπου x=φ-38, y=λ-24, φ, λ: το γεωγραφικό πλάτος και µήκος του σταθµού και Ο: η απόσταση κάθε σταθµού από την πλησιέστερη ακτή (km). Οι εξισώσεις αυτές εξήχθησαν χρησιµοποιώντας και τους 515 σταθµούς. Το µέσο ετήσιο ύψος υετού καθώς και εκείνο του τετραµήνου Μαΐου- Αυγούστου θα εξετασθούν λεπτοµερέστερα σε σχέση µε τα µέσα µηνιαία, διότι παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ειδικά οι βροχοπτώσεις Μαΐου-Αυγούστου έχουν µεγάλη σηµασία από δασολογικής απόψεως µιας και λαµβάνουν χώρα κατά την αυξητική περίοδο των φυτών (Μουλόπουλος 1965).

Η παραγωγή των χαρτών µε τις θέσεις των σταθµών και τις ισοϋετείς, αλλά και η εκτίµηση των κατακρηµνισµάτων των 50 σταθµών έγινε µε το πρόγραµµα 3DField (http://3dfmaps.com/). Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος παρεµβολής Kriging, διότι σε προεργασία που είχε γίνει, φάνηκε ότι η Kriging δίνει τα καλύτερα αποτελέσµατα από όλες τις διαθέσιµες µεθόδους παρεµβολής του προγράµµατος 3DField (Inverse Distance, Kriging, Block Kriging, Minimum Curvature, Fast System of linear equations, Triangulation, Natural neighbours).

3. Αποτελέσµατα

3.1. Σχέση των µεταβλητών Ζ (υψόµετρο) και Ζ’ µε το µέσο µηνιαίο και ετήσιο

ύψος υετού, καθώς και του τετραµήνου Μαΐου-Αυγούστου

Ο πίνακας 2 περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα των εξισώσεων απλής γραµµικής παλινδρόµησης στις οποίες η εξαρτηµένη µεταβλητή αντιπροσωπεύεται από το νεπέρειο λογάριθµο των κατακρηµνισµάτων. Στον πίνακα αυτόν και για κάθε εξίσωση δίνονται ο συντελεστής προσδιορισµού (R²), το τυπικό σφάλµα εκτίµησης (S), οι σταθερές (a και a’), οι συντελεστές παλινδρόµησης (b και b’) και τα τυπικά σφάλµατα αυτών (s(b) και s(b')).

Page 16: Precipitation Estimation Greece

14

Πίνακας 2. Αποτελέσµατα εξισώσεων παλινδρόµησης. Εξίσωση ln(P)=a+b*Z

Μήνας R² S a b s(b)

1 Ιανουάριος 0,11 0,51 4,50 0,00048 6,06E-05 2 Φεβρουάριος 0,20 0,49 4,27 0,00066 5,9E-05 3 Μάρτιος 0,25 0,37 4,13 0,00058 4,41E-05 4 Απρίλιος 0,40 0,41 3,68 0,00090 4,93E-05 5 Μάιος 0,42 0,44 3,38 0,00100 5,24E-05 6 Ιούνιος 0,27 0,70 2,75 0,00116 8,41E-05 7 Ιούλιος 0,23 1,03 2,01 0,00152 0,000123 8 Αύγουστος 0,21 0,95 2,07 0,00131 0,000114 9 Σεπτέµβριος 0,17 0,65 3,10 0,00079 7,77E-05 10 Οκτώβριος 0,19 0,40 4,24 0,00052 4,71E-05 11 Νοέµβριος 0,20 0,48 4,43 0,00066 5,74E-05 12 ∆εκέµβριος 0,15 0,48 4,66 0,00055 5,74E-05 13 Έτος 0,31 0,35 6,47 0,00064 4,18E-05

14 Μάιος-Αύγ. 0,35 0,55 4,19 0,00110 6,59E-05

Εξίσωση ln(P)=a’+b’*Z’

Μήνας R² S a’ b' s(b')

15 Ιανουάριος 0,20 0,48 4,34 0,00035 3,12E-05 16 Φεβρουάριος 0,29 0,46 4,10 0,00044 3E-05 17 Μάρτιος 0,35 0,34 4,00 0,00037 2,23E-05 18 Απρίλιος 0,45 0,39 3,52 0,00053 2,54E-05 19 Μάιος 0,39 0,45 3,28 0,00053 2,91E-05 20 Ιούνιος 0,23 0,72 2,65 0,00058 4,69E-05 21 Ιούλιος 0,18 1,03 1,92 0,00069 6,71E-05 22 Αύγουστος 0,18 0,97 1,94 0,00067 6,28E-05 23 Σεπτέµβριος 0,17 0,65 3,01 0,00043 4,22E-05 24 Οκτώβριος 0,27 0,38 4,12 0,00033 2,44E-05 25 Νοέµβριος 0,28 0,46 4,28 0,00042 2,95E-05 26 ∆εκέµβριος 0,24 0,45 4,50 0,00038 2,94E-05 27 Έτος 0,41 0,33 6,34 0,00039 2,11E-05

28 Μάιος-Αύγ. 0,31 0,57 4,09 0,00060 3,69E-05

Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται καθαρά ότι η χρήση της µεταβλητής Ζ΄ αντί της Ζ βελτιώνει τις εξισώσεις απλής γραµµικής παλινδρόµησης του έτους και όλων των µηνών (αυξάνεται το R² και µειώνεται το S), εκτός του Μαΐου και των τριών µηνών του θέρους. Να σηµειωθεί ότι εξήχθησαν και εξισώσεις πολλαπλής παλινδρόµησης της µορφής ln(P)= a + b*Ζ+c*x +d*y +e* x² +f*x*y +g*y² +h*x³ +i*x² *y +j*x*y² +k*y³ +l*Ο και ln(P)= a + b’*Z’+c’*x +d’*y +e’* x² +f’*x*y +g’*y² +h’*x³ +i’*x² *y +j’*x*y² +k’*y³ +l’*Ο. Επειδή, όµως, τα προαναφερόµενα αποτελέσµατα της απλής παλινδρόµησης ισχύουν και στην περίπτωση της πολλαπλής παλινδρόµησης, αλλά και επειδή οι τιµές των συντελεστών b και b’ της πολλαπλής παλινδρόµησης σχεδόν ταυτίζονται µε εκείνους της απλής, εξαιτίας του πολύ µεγάλου δείγµατος (515 σταθµοί), τα αποτελέσµατα της ανάλυσης πολλαπλής παλινδρόµησης παραλείπονται.

Τα διαγράµµατα διασποράς που αφορούν τις εξισώσεις παλινδρόµησης για το µέσο ετήσιο ύψος υετού (εξίσωση No 13 και No 27 αντίστοιχα) δίνονται ενδεικτικά στα σχήµατα 1 και 2. Παρατηρείται ότι τα σηµεία των διαγραµµάτων διασποράς κατανέµονται σε µια ζώνη σχεδόν σταθερού πλάτους γύρω από την ευθεία παλινδρόµησης, κάτι που αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο της ορθότητας του µετασχηµατισµού της εξαρτηµένης µεταβλητής σε λογαριθµική µορφή. Σε εξισώσεις παλινδρόµησης χωρίς µετασχηµατισµό των κατακρηµνισµάτων παρατηρείται αύξηση της διασποράς των σηµείων του στικτού διαγράµµατος αυξανοµένης της Ζ και της Ζ’.

Page 17: Precipitation Estimation Greece

15

Σχήµα 1: ∆ιάγραµµα των λογαριθµικών τιµών του µέσου ετησίου ύψους υετού 515 σταθµών ως προς το υψόµετρο Ζ αυτών.

Σχήµα 1

ln(P) = 0,0006*Z + 6,47

R2 = 0,31

5

6

7

8

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Υψόµετρο των σταθµών (Ζ) σε m

ln(P

)

Σχήµα 2: ∆ιάγραµµα των λογαριθµικών τιµών του µέσου ετησίου ύψους υετού 515 σταθµών ως προς τη µεταβλητή Ζ’ αυτών.

Σχήµα 2

ln(P) = 0,0004*Z' + 6,34

R2 = 0,40

5

6

7

8

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Μεταβλητή Z' σε m

ln(P

)

Το γεγονός ότι η εισαγωγή της µεταβλητής Ζ’ αντί της Ζ δεν βελτιώνει τις εξισώσεις

παλινδρόµησης κατά τη διάρκεια της ξηρής-θερινής περιόδου, πρέπει να αποδοθεί στον τυχαίο, τοπικό και βραχύβιο χαρακτήρα των θερµικών καταιγίδων, οι οποίες αυξάνονται σε συχνότητα

Page 18: Precipitation Estimation Greece

16

αυξανοµένης της απόστασης από τη θάλασσα. Αυτό πρέπει να συνδυαστεί και µε το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους διαθέσιµους ορεινούς σταθµούς στην Ελλάδα βρίσκονται µακριά από τη θάλασσα. Επιπλέον, είναι ευνόητο ότι το καλοκαίρι οι σταγόνες της βροχής εξατµίζονται εντονότερα απ' ότι το χειµώνα, κατά τη διάρκεια της πτώσης τους µέσω του ακόρεστου ατµοσφαιρικού στρώµατος µεταξύ της βάσης των νεφών και του εδάφους, λόγω της µεγαλύτερης ατµοσφαιρικής θερµοκρασίας και του µεγαλύτερου χρόνου που απαιτείται για να φθάσουν στο έδαφος (οι βάσεις των νεφών παρατηρούνται σε πολύ µεγαλύτερα ύψη). Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι, για δύο περιοχές διαφορετικού υψοµέτρου, αλλά µε πολύ µικρή οριζόντια απόσταση µεταξύ τους, π.χ. το κατώτερο και ανώτερο τµήµα µιας απόκρηµνης πλαγιάς, η βροχόπτωση που θα σηµειωθεί στην περιοχή µε το µικρότερο υψόµετρο θα είναι µικρότερη από εκείνη της υψηλότερης περιοχής, λόγω της εξάτµισης των υδροσταγόνων στο µεταξύ τους ατµοσφαιρικό στρώµα. Η δε διαφορά του ύψους βροχής θα είναι µέγιστη το καλοκαίρι και ελάχιστη (ίσως αµελητέα) το χειµώνα. Είναι, επίσης, λογικό ότι η επίδραση ενός ορεινού όγκου πλησίον του µετεωρολογικού σταθµού επί των βροχοπτώσεων αυτού γίνεται πιο ουσιαστική στην περίπτωση των εκτεταµένων κυκλωνικών και µετωπικών βροχοπτώσεων, που παρατηρούνται στη χώρα µας κατά τη χειµερινή περίοδο. Εµποδίζοντας, δηλαδή, την κίνηση των ανέµων που συνοδεύουν τις βαροµετρικές υφέσεις, οι ορεινοί όγκοι ενισχύουν τις, συνοπτικής κλίµακας, κατακόρυφες κινήσεις του αέρα. Στους ίδιους λόγους πρέπει να αποδοθεί και το γεγονός ότι η βελτίωση των εξισώσεων, ως αποτέλεσµα της αντικατάστασης της µεταβλητής Ζ από τη Ζ’, είναι σηµαντικότερη το χειµώνα.

Κατά συνέπεια, η αύξηση του αριθµού των σταθµών από 89 της εργασίας των Γκουβά και Σακελλαρίου (2004) σε 515 οδήγησε στην επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων της εργασίας εκείνης. Επιπλέον, για τη θερινή περίοδο, το τυπικό σφάλµα εκτίµησης των εξισώσεων µε τη µεταβλητή Ζ’ είναι ελάχιστα µικρότερο εκείνου των εξισώσεων µε τη µεταβλητή Ζ και, συνεπώς, η χρήση της µεταβλητής Ζ αντί της Ζ’ δεν βελτιώνει τις εξισώσεις σηµαντικά. Εποµένως, για πρακτικούς σκοπούς, είναι προτιµότερη η χρήση της µεταβλητής Ζ’ αντί της Ζ ακόµη και για τους θερινούς µήνες. Με βάση τα παραπάνω, µπορεί πλέον να ειπωθεί µε βεβαιότητα, ότι το µέσο ετήσιο και µηνιαίο ύψος υετού ενός µετεωρολογικού σταθµού αυξάνεται όσο πλησιέστερα βρίσκεται ο σταθµός σε ένα ορεινό όγκο και όσο υψηλότερος είναι ο όγκος αυτός. Η αύξηση του ύψους υετού αυξανοµένου του υψοµέτρου του σταθµού είναι φαινοµενική και οφείλεται στη θετική συσχέτιση µεταξύ των Ζ και Ζ’. Η ύπαρξη αυτής της ισχυρής συσχέτισης οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους υπό µελέτη σταθµούς είναι ορεινοί και συµβαίνει οι σταθµοί µε τα µεγαλύτερα υψόµετρα να βρίσκονται και πλησιέστερα στον κύριο άξονα των ορεινών όγκων τους. Στη συνέχεια της µελέτης, οι συντελεστές παλινδρόµησης των εξισώσεων του Πίνακα 2 θα χρησιµοποιηθούν για την αναγωγή των κατακρηµνισµάτων των σταθµών σε Ζ=0 m και Ζ΄=0 m δια των σχέσεων P(Z’=0) = exp[ln(P(Z’))-b’*Z’] και P(Z=0) = exp[ln(P(Z))-b*Z] αντίστοιχα.

3.2. Εκτίµηση του ύψους υετού (του δείγµατος των 50 σταθµών) Στα σχήµατα 3, 4 και 5 του Παραρτήµατος παρουσιάζεται η χωρική κατανοµή του µέσου

ετήσιου ύψους υετού δια της χαράξεως των, ανά 100mm, ισοϋετών µε τη βοήθεια των κατακρηµνισµάτων των 465 σταθµών και της µεθόδου παρεµβολής Kriging: α) Χωρίς καµία αναγωγή (σχ. 3), β) µε αναγωγή τους σε Ζ’=0 m (σχ.4), γ) µε αναγωγή τους σε Ζ=0 m (σχ.5). Στους χάρτες αυτούς οι θέσεις των 465 σταθµών, µε τη βοήθεια των οποίων χαράχθηκαν οι ισοϋετείς, δίνονται µε τελεία, ενώ οι θέσεις του τυχαίου δείγµατος των 50 σταθµών, το ύψος υετού των οποίων θα εκτιµηθεί, δίνονται µε τρίγωνο. Στα σχ. 4 και 5 οι ισοϋετείς χαράχθηκαν, αφού έγινε αναγωγή του λογαρίθµου του µέσου ετήσιου ύψους υετού των 465 σταθµών σε Ζ’=0 και Ζ=0 µε b’=0,00039 και b=0,00064 (συντελεστές b’ και b των εξισώσεων 27 και 13 του πίνακα 2 αντίστοιχα) δια των εξισώσεων P(Z’=0) = exp[ln(P(Z’))-b’*Z’] και P(Z=0) = exp[ln(P(Z))-b*Z]. Έπειτα εκτιµήθηκε (µέσω του προγράµµατος 3D Field) το αναγόµενο σε Ζ’=0 και Z=0 µέσο ετήσιο ύψος υετού για τις γεωγραφικές θέσεις του δείγµατος των 50 σταθµών

Page 19: Precipitation Estimation Greece

17

και τέλος, έγινε αναγωγή αυτού στις τιµές Ζ’ και Ζ των 50 σταθµών. Από το εκτιµώµενο ύψος υετού των 50 σταθµών αφαιρέθηκε το πραγµατικό ύψος υετού αυτών και οι αποκλίσεις, που προέκυψαν, παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Στην πρώτη στήλη του πίνακα 3 δίνονται οι αποκλίσεις των εκτιµηθέντων από τις πραγµατικές τιµές των 50 σταθµών χωρίς αναγωγή των κατακρηµνισµάτων, ενώ στις στήλες 2 και 3 δίδονται οι αποκλίσεις για τις µεθόδους εκτίµησης των κατακρηµνισµάτων µε τη βοήθεια αναγωγής αυτών σε Ζ’=0 και Ζ=0 αντίστοιχα. Στις στήλες 4 και 5 δίνονται οι αποκλίσεις όταν ο υετός των 50 σταθµών εκτιµηθεί µέσω εξισώσεων πολλαπλής παλινδρόµησης της µορφής ln(P)= a + b*Ζ+c*x +d*y +e* x² +f*x*y +g*y² +h*x³ +i*x² *y +j*x*y² +k*y³ +l*Ο και ln(P)= a + b’*Z’+c’*x +d’*y +e’* x² +f’*x*y +g’*y² +h’*x³ +i’*x² *y +j’*x*y² +k’*y³ +l’*Ο. αντίστοιχα, οι οποίες εξήχθησαν από τα δεδοµένα του συνόλου των 515 σταθµών. Στο τέλος κάθε στήλης δίνεται και το µέσο τετραγωνικό σφάλµα (RMSE) των εκτιµήσεων. Από τον πίνακα 3 εξάγεται το συµπέρασµα ότι το µικρότερο RMSE προκύπτει από τη µέθοδο εκτίµησης µε αναγωγή των κατακρηµνισµάτων σε Ζ’=0 (µε RMSE=145,7 mm). Ακολουθεί η µέθοδος εκτίµησης µε αναγωγή σε Z=0 (RMSE=149 mm), η µέθοδος χωρίς αναγωγή (RMSE=152 mm), η µέθοδος µέσω εξισώσεων παλινδρόµησης µε ανεξάρτητη µεταβλητή την Ζ’ (RMSE=219,3 mm), ενώ χειρότερη από όλες αναδεικνύεται η µέθοδος εκτίµησης µέσω εξισώσεων παλινδρόµησης µε ανεξάρτητη µεταβλητή την Ζ (µε RMSE=237,1 mm).

Με την ανωτέρω σύγκριση αποδεικνύεται ότι παρά τον µεγάλο αριθµό όρων (τρίτης τάξης πολυωνυµικό ανάπτυγµα του γεωγραφικού µήκους και πλάτους) των εξισώσεων παλινδρόµησης, εξαιτίας του οποίου αποβαίνουν και δύσχρηστες, αυτές υπολείπονται πολύ του τρόπου εκτίµησης του υετού µε τη βοήθεια µεθόδων παρεµβολής σε χάρτες. Και φυσικά, µε τη µείωση της τάξης τού πολυωνυµικού αναπτύγµατος των x και y µειώνεται ακόµα περισσότερο η ακρίβεια των εκτιµήσεων.

Στα σχήµατα 6, 7 και 8 του Παραρτήµατος παρουσιάζεται η χωρική κατανοµή του µέσου ύψους υετού του τετραµήνου Μαΐου-Αυγούστου δια της χαράξεως των, ανά 20 mm, ισοϋετών µε τη βοήθεια των κατακρηµνισµάτων των 465 σταθµών και της µεθόδου παρεµβολής Kriging: α) Χωρίς καµία αναγωγή (σχ. 6), β) µε αναγωγή τους σε Ζ’=0 (σχ.7), γ) µε αναγωγή τους σε Ζ=0 (σχ.8). Στα σχήµατα 7 και 8 οι ισοϋετείς χαράχθηκαν, αφού έγινε αναγωγή του λογαρίθµου του µέσου ύψους υετού Μαΐου-Αυγούστου των 465 σταθµών σε Ζ’=0 και Ζ=0 µε βαθµίδες b’=0,0006 και b=0,0011 (συντελεστές b’ και b των εξισώσεων 14 και 28 του πίνακα 2 αντίστοιχα). Οι αποκλίσεις του εκτιµώµενου από το πραγµατικό ύψος υετού των 50 σταθµών παρουσιάζονται στις στήλες 6-10 του πίνακα 3.

Από τις στήλες 6-10 του πίνακα 3 εξάγεται το συµπέρασµα ότι το µικρότερο RMSE προκύπτει από τη µέθοδο εκτίµησης χωρίς αναγωγή (µε RMSE=28,2 mm). Ακολουθούν η µέθοδος εκτίµησης µε αναγωγή των κατακρηµνισµάτων σε Ζ’=0 (RMSE=29,8 mm), εκείνη µε αναγωγή σε υψόµετρο Z=0 (RMSE=29,9 mm), η µέθοδος εκτίµησης µέσω εξισώσεων παλινδρόµησης µε ανεξάρτητη µεταβλητή την Ζ’ (RMSE=32,1 mm) και τέλος η µέθοδος εκτίµησης µέσω εξισώσεων παλινδρόµησης µε ανεξάρτητη µεταβλητή την Ζ (RMSE=33,6 mm). Με την ανωτέρω σύγκριση αποδεικνύεται ότι και για το τετράµηνο Μαΐου-Αυγούστου, ο τρόπος εκτίµησης µέσω εξισώσεων παλινδρόµησης, παρά τον µεγάλο αριθµό όρων τους, υπολείπεται πολύ εκείνου µέσω µεθόδων παρεµβολής σε χάρτες. Ωστόσο οι διαφορές του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος εκτίµησης µεταξύ των διαφόρων µεθόδων δεν είναι τόσο µεγάλες όσο στην περίπτωση του µέσου ετήσιου ύψους υετού.

Page 20: Precipitation Estimation Greece

18

Πίνακας 3. Αποκλίσεις των εκτιµηθέντων από τις πραγµατικές τιµές του µέσου ετήσιου ύψους υετού (στήλες 1-5) και του µέσου ύψους υετού του τετραµήνου Μαΐου-Αυγούστου (στήλες 6-10) για το δείγµα των 50 σταθµών, καθώς και τα µέσα τετραγωνικά σφάλµατα εκτίµησης κάθε µεθόδου: α) χωρίς αναγωγή του µέσου ύψους υετού (στήλες 1 και 6), β) µε αναγωγή του µέσου ύψους υετού σε Ζ’=0 m (στήλες 2 και 7), γ) µε αναγωγή του µέσου ύψους υετού σε Ζ=0 m (στήλες 3 και 8), δ) µέσω εξισώσεων πολλαπλής παλινδρόµησης µε ανεξάρτητη µεταβλητή τη Ζ’ (στήλες 4 και 9) και ε) µέσω εξισώσεων πολλαπλής παλινδρόµησης µε ανεξάρτητη µεταβλητή τη Ζ (στήλες 5 και 10).

ΠΙΝΑΚΑΣ 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Α/Α Σταθµός Νοµός Έτο

ς

Έτο

ς (α

ναγω

γή σ

ε

Z'=

0)

Έτο

ς (α

ναγω

γή σ

ε

Z=

0)

Έτο

ς (π

ολλα

πλή

παλι

νδρό

µηση

µε

Z')

Έτο

ς (π

ολλα

πλή

παλι

νδρό

µηση

µε

Z)

Μάι

ος-Α

ύγου

στος

Μάι

ος-Α

ύγου

στος

(ανα

γωγή

σε

Z'=

0)

Μάι

ος-Α

ύγου

στος

(ανα

γωγή

σε

Z=

0)

Μάι

ος-Α

ύγου

στος

(πολ

λαπλ

ή

παλι

νδρό

µηση

µε

Z')

Μάι

ος-Α

ύγου

στος

(πολ

λαπλ

ή

παλι

νδρό

µηση

µε

Z)

1 Λεσίνι Αιτολοακαρνανίας 72,7 60,2 98,2 119,5 214,6 13,9 13,2 19,2 26,2 32,22 Μαλεσιάδα Αιτολοακαρνανίας 175,7 146,3 123,5 -221,5 -165,9 18,9 14,4 10,8 -40,1 -33,03 Ψηλόβραχος Αιτολοακαρνανίας 72,1 209,5 -152,9 -41,6 -333,3 19,8 51,7 -26,2 10,2 -35,64 Αραχναίο Αργολίδας -118,3 -25,3 25,7 61,7 99,4 -36,0 -17,4 -4,4 -26,9 -20,95 Βλαχοκερασιά Αρκαδίας -83,5 -95,7 44,3 -102,1 143,4 -27,3 -29,6 2,7 -54,0 -23,56 Κανδήλα Αρκαδίας 139,8 186,3 127,6 203,6 1,5 -0,4 12,9 5,4 -1,8 -26,37 Μαγούλιανα Αρκαδίας -247,8 -172,5 -86,3 -153,3 56,6 -12,4 1,6 27,7 -32,2 -0,48 Χράνοι Αρκαδίας -47,6 -40,5 146,3 -206,9 -32,3 8,4 7,5 43,9 -8,5 8,79 Καστανιά Άρτας 226,3 206,7 372,9 -352,2 -385,2 30,4 25,8 67,5 -23,7 -24,6

10 Ανάβρυτα Αττικής -7,6 -13,1 4,7 -11,6 44,0 -2,9 -6,9 -4,6 -14,5 -8,711 Βαρνάβα Αττικής -201,7 -153,9 -112,3 -279,6 -194,0 -20,3 -13,7 -2,7 -37,4 -26,812 Έξαρχος Γρεβενών 80,3 193,1 62,3 409,5 313,8 18,5 67,6 11,9 57,1 31,813 Κάτω Νευροκόπι ∆ράµας -14,5 -121,5 -57,1 -123,1 -130,6 -20,2 -62,2 -41,1 -3,3 -4,814 Αλεξανδρούπολη Έβρου 80,9 37,9 57,7 206,7 270,9 7,0 -1,4 2,3 5,8 16,315 Άγ. Νικόλαος Ευρυτανίας -93,5 -169,8 -50,7 -262,1 -59,5 15,1 2,1 32,5 32,7 73,016 Ανιάδα Ευρυτανίας -127,9 -140,6 -118,2 -160,6 -98,6 3,0 0,5 5,1 31,5 47,317 Βελαώρα Ευρυτανίας -6,8 -376,6 -109,3 -637,9 -473,0 48,6 -22,0 27,5 -41,7 -17,318 Τοπολιανά Ευρυτανίας 103,0 -243,9 -70,5 -483,7 -411,6 30,8 -35,5 -3,3 -56,2 -46,019 Πύργος Ηλείας 20,9 38,0 12,5 149,4 212,5 3,1 5,4 2,0 17,1 20,020 Αετός Θεσπρωτίας 196,3 -25,6 85,4 229,3 192,1 35,9 0,7 16,0 6,4 1,721 Πύργος Θεσσαλονίκης 157,6 142,4 147,9 159,4 218,0 27,6 20,6 27,9 39,1 53,222 Ανθοχώρι Ιωαννίνων 227,9 48,4 128,1 -67,9 9,5 54,7 21,3 30,6 -9,7 -1,023 ∆ίστρατο Ιωαννίνων 214,9 109,5 95,4 217,0 159,3 48,5 22,0 14,9 42,6 32,924 Ζίτσα Ιωαννίνων 41,5 -34,5 271,6 -186,5 125,0 -6,7 -25,8 31,0 -39,4 3,425 Πολύδωρο Ιωαννίνων 17,7 -230,8 -63,1 -158,7 -68,1 -5,7 -45,6 -22,6 -38,1 -29,526 Ανάβρα Καρδίτσας 121,0 80,3 57,0 80,4 14,0 28,0 19,3 13,5 21,2 4,027 Μολόχα Καρδίτσας -341,0 -333,7 -267,1 -422,2 -432,9 -42,4 -44,0 -32,6 -10,8 -14,128 Βαγιατσικό Καστοριάς 94,0 116,5 37,1 301,1 274,3 29,4 39,0 7,2 63,1 53,329 ∆ερβενάκια Κορινθίας 14,4 23,8 42,3 84,0 85,3 12,9 13,8 17,8 12,3 11,630 Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας -156,0 -223,9 -112,1 72,4 163,6 -23,6 -35,0 -18,0 6,8 23,431 Καστόρειο Λακωνίας -289,3 -245,4 -493,5 -242,9 -535,0 -34,3 -15,2 -68,6 -58,6 -86,132 Μολάοι Λακωνίας -79,7 12,1 -46,3 6,8 -50,5 0,1 8,9 0,4 6,7 2,033 Πετρίνα Λακωνίας 70,3 -98,9 -96,5 -284,9 -259,0 9,9 -5,6 -6,9 -3,0 -1,334 Σωτήριο Λαρίσης 75,4 -52,5 11,9 102,5 173,8 21,7 -14,5 0,2 1,7 11,335 Αγχίαλος Μαγνησίας 44,7 -62,4 -38,6 34,4 95,4 24,3 -13,0 -7,8 -16,5 -8,636 Άρνισσα Πέλλας 29,7 27,7 116,1 -95,2 -46,6 -28,3 -30,5 3,9 -37,1 -23,037 Φούστανη Πέλλας -121,0 -161,7 -161,5 -197,1 -277,7 -48,3 -67,4 -76,7 -53,6 -83,538 Άνω Σκαφιδωτή Πρεβέζης -257,2 94,7 235,2 25,3 123,7 -38,1 12,3 46,4 -17,2 -2,139 Νικολίτσι Πρεβέζης -222,8 165,9 -341,5 -256,0 -597,7 9,1 68,7 -16,9 -1,2 -42,3

Page 21: Precipitation Estimation Greece

19

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (συνέχεια) 40 Αρίσβη Ροδόπης 60,0 18,3 49,5 22,9 59,0 -18,2 -33,9 -26,9 -40,9 -35,541 Άνω Βροντούς Σερρών -132,8 -21,8 74,9 -46,5 -83,1 -23,0 18,8 81,7 64,5 63,942 Κάτω Καµήλα Σερρών -78,8 -124,1 -102,7 -136,7 -99,9 -28,5 -52,0 -43,6 -60,6 -53,143 Κερκίνη Σερρών 213,1 66,0 40,3 -54,8 -104,8 25,5 -22,4 -40,7 -8,2 -34,344 Λιόπρασο Τρικάλων 66,8 162,1 216,0 145,0 297,7 -19,0 2,3 24,5 -8,7 21,045 Στουρναρέικα Τρικάλων 110,1 -52,7 30,3 -251,0 -383,3 39,4 -1,4 5,9 17,1 -5,046 Φαρκαδόνα Τρικάλων 112,7 158,3 70,6 163,6 103,9 19,7 27,1 0,2 11,7 -9,047 Πιτσωτά Φθιώτιδας -45,3 -149,0 -73,4 -216,4 -203,6 -7,3 -27,6 -20,4 -0,5 2,248 Άνω Σουβάλα Φωκίδας -349,6 -179,4 -167,3 -120,8 -213,9 -82,9 -46,1 -42,9 -34,1 -45,949 Ιτέα Φωκίδας 269,4 62,4 145,9 131,7 163,7 22,0 -4,3 3,6 26,5 29,150 Αλικιανός Χανίων 83,0 7,2 -10,7 -274,8 -312,4 9,5 4,7 3,0 5,0 2,9

RMSE RMSE RMSE RMSE RMSE RMSE RMSE RMSE RMSE RMSE

152,0 145,7 149,0 219,3 237,1 28,2 29,8 29,9 32,1 33,6 Όσον αφορά τα σφάλµατα εκτίµησης των κατακρηµνισµάτων, που παρουσιάζονται στον

πίνακα 3, παρατηρείται ότι αυξάνονται κατά απόλυτη τιµή αυξανόµενου του µέσου ετήσιου ύψους υετού, καθώς και του τετραµήνου Μαΐου-Αυγούστου. Κύρια αίτια των αποκλίσεων αυτών πρέπει να θεωρηθούν:

1) Ότι δεν λαµβάνεται υπόψη η θέση του σταθµού (προσανατολισµός) ως προς τον ορεινό όγκο. Βέβαια, αυτό δεν ήταν εφικτό να γίνει, αφού είναι δύσκολο για κάθε περιοχή της χώρας µας να προσδιοριστεί ποιοι άνεµοι θα πρέπει να θεωρηθούν βροχοφόροι (ή έστω κύριοι βροχοφόροι), δια της αναλύσεως της συχνότητας εµφάνισής τους και να καθοριστούν στη συνέχεια ποιες πλαγιές των ορεινών όγκων θα θεωρηθούν προσήνεµες και ποιες υπήνεµες στους βροχοφόρους ανέµους. Εκ των πραγµάτων είναι αδύνατο να γίνει ανάλογος καθορισµός για όλη τη χώρα, διότι για µεν την ανατολική Ελλάδα κύριοι βροχοφόροι άνεµοι είναι οι Β, ΒΑ, Α και ΝΑ διευθύνσεων, για δε τη δυτική Ελλάδα οι ∆, Ν∆ και Ν (Λιβαδάς 1980). Αυτό οφείλεται στα γεγονός ότι ο κύριος κορµός της χώρας µας βρέχεται από την πηγή των υδρατµών, τη θάλασσα, στις τρεις από τις τέσσερις πλευρές του. Για περιοχές δε που βρίσκονται σε κοιλάδες, όπως π.χ. η Λαµία, είναι ακόµα πιο δύσκολο να βρεθεί, άνευ ειδικής µελέτης, ποιος από τους ορεινούς όγκους έχει τη µεγαλύτερη επίδραση επί των κατακρηµνισµάτων και έτσι να καθοριστεί αν η περιοχή αυτή ανήκει στα προσήνεµα ή υπήνεµα αυτού. Το πρόβληµα εντείνεται όσο στενότερη είναι η κοιλάδα και όσο πλησιέστερα στον κύριο άξονά της βρίσκεται ο σταθµός. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι ειδικά για απότοµα βουνά, όπως της χώρας µας, και µέχρι µια απόσταση ολίγων χιλιοµέτρων από την κορυφογραµµή τα κατακρηµνίσµατα είναι αφθονότερα στην υπήνεµη πλαγιά. Αυτό οφείλεται, κατά τους Barry and Chorley (1976), στην ανοδική κίνηση του αέρα που συνεχίζει να υφίσταται σε µικρή απόσταση στα υπήνεµα του όρους, καθώς και στο χρόνο που απαιτείται να παρέλθει από την συµπύκνωση των υδρατµών µέχρι τον σχηµατισµό του υετού. Παράδειγµα αυτού του φαινοµένου έχουµε στον Ταΰγετο, στις ανατολικές πλαγιές του οποίου (σταθµός Καστόρειο) παρατηρούνται µεγαλύτερα ύψη υετού από τις δυτικές (σταθµός Αρτεµισία), παρά το γεγονός ότι για τον Ταΰγετο κύριοι βροχοφόροι άνεµοι πρέπει να θεωρηθούν οι Ν, Ν∆ και ∆.

Page 22: Precipitation Estimation Greece

20

Προσεκτική παρατήρηση των υψών υετού σε τοπικό επίπεδο µπορεί να αποκαλύψει πολλές παρόµοιες περιπτώσεις, όπως π.χ. οι αυξηµένες τιµές υετού στα ανατολικά του όρους Υµηττού (Παιανία) σε σχέση µε τα δυτικά (Ελληνικό, Αστεροσκοπείο, Ν. Φιλαδέλφεια)2. Παρόµοιες παρατηρήσεις για αύξηση το κατακρηµνισµάτων στα υπήνεµα των ορεινών όγκων έχουν κάνει και οι Halfon and Kutiel (2006) στο Ισραήλ, όπου η διάκριση βροχοφόρων (δυτικών διευθύνσεων) και µη ανέµων είναι σαφέστατη. Όλα τα προαναφερόµενα εξηγούν και το γιατί τα κατακρηµνίσµατα αυξάνονται αυξανόµενης της µεταβλητής Ζ’ χωρίς να ληφθεί υπόψη ο προσανατολισµός των πλαγιών. Να σηµειωθεί ότι στην αρχική της µορφή η µεταβλητή Ζ’ περιείχε τα µέγιστα υψόµετρα γύρω από το σταθµό µέχρι και απόσταση 30 χιλιοµέτρων από αυτόν, αλλά αύξηση της συσχέτισής της µε τα κατακρηµνίσµατα δεν παρατηρήθηκε για αποστάσεις > 10km. 2) ∆εν ελήφθησαν υπόψη άλλοι τοπικοί παράγοντες, όπως η κλίση του εδάφους και ο προσανατολισµός του άξονα της λεκάνης απορροής (Basist et al 1994). Επειδή όµως και σε αυτές τις περιπτώσεις τίθεται το ζήτηµα του καθορισµού των βροχοφόρων ανέµων, δεν ήταν δυνατή η µελέτη τους στην παρούσα εργασία. 3) Η περίοδος λειτουργίας των σταθµών δεν ήταν η αυτή. Όπως γράφτηκε και στην ενότητα 2, άλλοι σταθµοί λειτούργησαν στην αρχή τού 20ου αιώνα, άλλοι στα µέσα και άλλοι στα τέλη αυτού. Επειδή η µεταβλητότητα του ύψους υετού στη χώρα µας είναι σηµαντική από έτος σε έτος (σύµφωνα µε τύπο που δίνει ο Φλόκας (1990), η µεταβλητότητα του µέσου ετήσιου ύψους υετού κυµαίνεται από περίπου 19% για τις ξηρότερες περιοχές µέχρι 32% για τις υγρότερες), όταν το µέσο ετήσιο (ή µηνιαίο) ύψος υετού έχει υπολογιστεί για ένα χρονικό διάστηµα ολίγων ετών, ενδέχεται η τιµή που θα προκύψει να αποκλίνει αρκετά από την πραγµατική µέση τιµή. Έχει υπολογιστεί µε βάση τα δεδοµένα 53 σταθµών απ’ όλο τον κόσµο (Τσελεπιδάκι 1982, Κωτούλας 1986) ότι το µέσο ετήσιο ύψος υετού αποκλίνει έως και 15% από την πραγµατική του τιµή, όταν αυτό υπολογισθεί από µια χρονοσειρά 5 ετών, έως 8,2% από χρονοσειρά 10 ετών και έως 3,2% από µια χρονοσειρά 20 ετών. Σε χρονοσειρές 30 ετών οι αποκλίσεις φτάνουν µόλις το 2,3% του ετήσιου ύψους υετού. Στην παρούσα εργασία πολλοί είναι οι σταθµοί µε περίοδο λειτουργίας µόλις 10 έτη. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, ένας σταθµός µε 10 έτη λειτουργίας και µε µέσο ετήσιο ύψος υετού 1000 mm µπορεί να αποκλίνει κατά ± 82 mm από την

2 Πρόκειται για εργασία των συγγραφέων που δεν έχει δηµοσιευθεί, εξαιτίας του µικρού αριθµού ηµερών υετού που εξετάσθηκαν, αλλά και του γεγονότος ότι η Παιανία βρίσκεται πλησιέστερα στον Υµηττό (4 χλµ) έναντι του Ελληνικού (6 χλµ) και του Αστεροσκοπείου Αθηνών (8 χλµ). Η ανάλυση περιορίζεται σε ένα µόνο έτος, το 1980, το οποίο είχε το µεγαλύτερο αριθµό βροχερών ηµερών κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του σταθµού Παιανία (1974-1983). Εξετάστηκε η διεύθυνση και η ταχύτητα του ανέµου στην επιφάνεια και στα επίπεδα των 850 hPa και 700 hPa, ο τύπος καιρού και η διέλευση ή µη µετώπου (ψυχρού, θερµού, σύσφιξης) από την Ελλάδα κατά τις ηµέρες υετού της υγρής περιόδου εκείνου του έτους (Ιανουάριος - Απρίλιος 1980 και Οκτώβριος- ∆εκέµβριος 1980). Η ανάλυση αυτών των δεδοµένων έδειξε ότι στην Παιανία καταγράφονται σηµαντικά µεγαλύτερα ύψη βροχής, σε σχέση µε τους σταθµούς της Αθήνας, κατά τις ηµέρες πνοής Α, ΝΑ, και Ν∆ ανέµων επιφανείας. Η περίπτωση των ηµερών βροχής µε Ν∆ ανέµους, που είχαν και τη µεγαλύτερη συχνότατα εµφάνισης και χαρακτηρίζονταν συνήθως από τη διέλευση ψυχρού µετώπου, ενισχύει την άποψη ότι οι υπήνεµες περιοχές απότοµων ορέων, σε µικρή ωστόσο, απόσταση από την κορυφογραµµή, δέχονται περισσότερα κατακρηµνίσµατα από τις προσήνεµες και µάλιστα κατά τη διέλευση µετώπων που µειώνουν ή και εξαλείφουν τις καθοδικές κινήσεις στα υπήνεµα. Στην περίπτωση πνοής Α και ΝΑ ανέµων επιφανείας πάλι έχουµε το µέγιστο της βροχόπτωσης στα ανατολικά του όρους, ακριβώς διότι οι άνεµοι στα 850 hPa ήταν, κατά κύριο λόγο, Ν, ενώ στα 700 hPa Ν∆, που σηµαίνει ότι οι άνεµοι στα στρώµατα αυτά αναγκάζουν τα κατακρηµνίσµατα, που σχηµατίζονται εξαιτίας των ανοδικών κινήσεων στα ανατολικά του όρους Υµηττός, να µην µπορούν να περάσουν την κορυφογραµµή και να πέφτουν πάλι στην περιοχή της Παιανίας. Τέλος, κατά τις ηµέρες πνοής Ν, ∆, Β∆, Β και ΒΑ ανέµων επιφανείας παρατηρείται συνήθως µικρή υπεροχή της βροχόπτωσης στους σταθµούς της Αθήνας έναντι της Παιανίας. Το µικρό δείγµα, ωστόσο, των ηµερών βροχής (5-19 ηµέρες) για κάθε κατηγορία διεύθυνσης ανέµου, συνιστά την µε επιφύλαξη αποδοχή των παραπάνω συµπερασµάτων για τα κατακρηµνίσµατα στην περιοχή της Παιανίας.

Page 23: Precipitation Estimation Greece

21

πραγµατική µέση τιµή. Στην πραγµατικότητα οι αποκλίσεις αυτές σε πολλές περιοχές της χώρας µας είναι πολύ µεγαλύτερες, αν και αφορούν µεγαλύτερες χρονοσειρές,. Σταθµοί όπως το Λιδωρίκι, τα Ιωάννινα, η Άρτα, η Καλαµπάκα, η Λευκάδα και το Αργοστόλι είχαν στις αρχές του 20ου αιώνα (Μαριολόπουλος και Καραπιπέρης 1955) µικρότερα µέσα ετήσια ύψη υετού κατά 100-200 mm, σε σχέση µε τα µέσα αυτού (Ανδρεάκος 1978). 4) Η αδυναµία των βροχόµετρων των ορεινών περιοχών για την καταγραφή του χιονιού3. Τέτοια σφάλµατα παρουσιάζονται ενδεχοµένως στην εκτίµηση του µέσου ετήσιου ύψους υετού και εκείνου των χειµερινών µηνών των ορεινών περιοχών όλης της χώρας και των ηµιορεινών της Β. Ελλάδας. Τα µέσα ετήσια ύψη χιονιού στις περιοχές αυτές αποτελούν ένα µη ευκαταφρόνητο ποσοστό του ετησίου ύψους των κατακρηµνισµάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το µέσο ετήσιο ύψος χιονιού στο Περτούλι Τρικάλων είναι 296 cm, στα Στουρναρέικα Τρικάλων 131 cm, στη Φαρκαδόνα Τρικάλων 20 cm, στον Πεντάλοφο Κοζάνης 209 cm και στο Τσοτύλι Κοζάνης 131 cm (Στάθης 1998). Το ισοδύναµο των παραπάνω υψών χιονιού σε ύψος βροχής υπολογίζεται θεωρώντας ότι 1 cm χιονιού αντιστοιχεί σε 1 mm βροχής (Τσελεπιδάκι 1982). Κατά συνέπεια, το πραγµατικό ύψος υετού τέτοιων σταθµών είναι µεγαλύτερο του καταγεγραµµένου στα βροχόµετρα και αυτό προκαλεί σφάλµα στον υπολογισµό του ύψους υετού των µεταξύ των σταθµών αυτών περιοχών, που έχουν διαφορετικό υψόµετρο. Επειδή, όµως, οι σταθµοί µε καταγεγραµµένα ύψη χιονιού είναι ελάχιστοι, είναι αδύνατος ο εντοπισµός του σφάλµατος στους 50 σταθµούς του πίνακα 3. 5) Η µεταβλητή Ζ’ αποτελεί µια πολύ απλοποιηµένη έκφραση του ανάγλυφου σε µικρή απόσταση από το σταθµό. Αν η µεταβλητή Ζ’ οριζόταν µε περισσότερα από 2 σηµεία εντός της απόστασης των 5 km και αν υπήρχε τρόπος να συνυπολογιστεί το γεωγραφικό σχήµα που σχηµατίζεται από αυτά, ενδεχοµένως τα σφάλµατα, που αφορούν τη µέθοδο µε τη µεταβλητή Ζ’, να µειώνονταν ακόµα περισσότερο.

Πάντως, παρά τις σηµαντικές προαναφερόµενες πηγές απόκλισης των εκτιµηθέντων από τις πραγµατικές τιµές υψών υετού, από τον πίνακα 3 συµπεραίνεται ότι η αναγραφόµενες αποκλίσεις δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και συνεπώς οι εκτιµήσεις του µέσου ετήσιου ύψους υετού, µέσω των τριών µεθόδων µε τη βοήθεια της παρεµβολής Kriging που αναπτύχθηκαν, είναι ικανοποιητικές και χρήσιµες στο σύνολό τους . ∆ουλεύοντας µε όµοιο τρόπο για τους επιµέρους µήνες λαµβάνονται όµοια αποτελέσµατα. ∆ηλαδή, σαφής υπεροχή της µεθόδου παρεµβολής µε αναγωγή των κατακρηµνισµάτων σε Ζ’=0 για την περίοδο Οκτωβρίου-Μαρτίου και ελαφρά υπεροχή της µεθόδου παρεµβολής χωρίς αναγωγή από Απρίλιο έως Σεπτέµβριο. Όσα δε αναφέρθηκαν για τις αποκλίσεις των εκτιµηθέντων από τις πραγµατικές τιµές του µέσου ετήσιου ύψους υετού και εκείνου του τετράµηνου Μαΐου- Αύγουστου, καθώς και για τα αίτια αυτών ισχύουν και για τους επιµέρους µήνες. Το πρόσηµο των αποκλίσεων των µέσων υψών υετού κάθε σταθµού για κάθε µέθοδο εκτίµησης για τους χειµερινούς µήνες είναι συνήθως το ίδιο µε εκείνο των στηλών 1-5 του πίνακα 3, ενώ για τους θερινούς µήνες µε εκείνο των στηλών 6-10 του πίνακα 3. Για τους παραπάνω λόγους θεωρείται περιττή η παράθεση των αποτελεσµάτων των επιµέρους µηνών και παραλείπεται. Με βάση τα παραπάνω, δύο µέθοδοι µπορούν χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση του ύψους των κατακρηµνισµάτων στη χώρα µας: η µέθοδος παρεµβολής χωρίς αναγωγή και εκείνη µε αναγωγή σε Ζ’=0 m. Η αναγωγή σε Ζ=0 m (υψόµετρο µέσης στάθµης θάλασσας) δε συνιστάται. Τα καλά αποτελέσµατά της οφείλονται στην ισχυρή συσχέτιση του υψόµετρου µε τη µεταβλητή Ζ’. Η χρήση της µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλου µεγέθους ανεξήγητα σφάλµατα, όπως για παράδειγµα την σηµαντική υποεκτίµηση το µέσου ετήσιου ύψους υετού του σταθµού Καστόρειο Λακωνίας (πίνακας 3).

3 Είναι γνωστό ότι τα σφάλµατα µέτρησης του χιονιού από τα βροχόµετρα είναι πολύ µεγαλύτερα από εκείνα της µέτρησης της βροχής, λόγω της έντονης επίδρασης του ανέµου (Κωτούλας 1986).

Page 24: Precipitation Estimation Greece

22

Επίσης, αποκλείονται, ως τρόπος εκτίµησης, οι εξισώσεις παλινδρόµησης. Σε αντίθεση µε τη θερµοκρασία του αέρα (Γκουβάς και Σακελλαρίου 2002), η γεωγραφική κατανοµή των µεγίστων και των ελαχίστων του ύψους υετού στη χώρα µας (όπως παρουσιάζεται στα σχήµατα 3 και 6) δεν µπορεί να προσεγγισθεί επιτυχώς από πολυωνυµικά αναπτύγµατα 3ης τάξης του γεωγραφικού µήκους και πλάτους, γι' αυτό και τα σφάλµατα εκτίµησης είναι πολύ µεγάλα. Ούτε προτείνεται ανάπτυγµα µεγαλύτερης τάξης, διότι ακόµα και το ανάπτυγµα 3ης τάξης είναι πολύ δύσχρηστο. Η χρησιµότητά τους συνίσταται στον υπολογισµό και την αποµόνωση µιας µόνο ανεξάρτητης µεταβλητής (Ζ’ ή Ζ) µε βάση την οποία γίνονται οι αναγωγές, ενώ η οριζόντια κατανοµή των υπό αναγωγή κατακρηµνισµάτων πραγµατοποιείται µέσω µεθόδων παρεµβολής. Επιπροσθέτως, η µορφή και η κατανοµή των ισοϋετών (πυκνότητα, πλήθος µεγίστων και ελαχίστων, εξάρσεων και αυλώνων, αριθµός γειτονικών σταθµών που εγκλείονται µεταξύ δύο ισοϋετών, αριθµός ισοϋετών µεταξύ δύο γειτονικών σταθµών) στα σχήµατα (χάρτες) 3 έως 8 του Παρατήµατος µπορεί από µόνη της να αναδείξει ποια από τις µεθόδους εκτίµησης είναι η ορθότερη. Όσο πυκνότερες οι ισοϋετείς τόσο δυσχεραίνεται η ακριβής εκτίµηση των κατακρηµνισµάτων. Είναι βέβαιο, για παράδειγµα, ότι αν χρειαστεί να εκτιµηθεί το ετήσιο ύψος υετού σε κάποιο σηµείο των Λευκών Ορέων στην Κρήτη µέσω του χάρτη του σχήµατος 3, το σφάλµα της εκτίµησης αυτής ενδέχεται να είναι πολύ µεγάλο. Επίσης, όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των σταθµών που εγκλείονται µεταξύ δύο διαδοχικών ισοϋετών, όσο λιγότερες οι ισοϋετείς µεταξύ δύο γειτονικών σταθµών και όσο λιγότερα είναι τα µέγιστα και τα ελάχιστα των κατακρηµνισµάτων σε ένα τέτοιο χάρτη, σηµαίνει ότι η µέθοδος είναι ικανή στο να εξαλείφει την επίδραση του τοπικού ανάγλυφου επί των κατακρηµνισµάτων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των σταθµών Ασκύφου, Παλαιών Ρουµάτων και Βουκολιών γύρω από τα Λευκά Όρη, των οποίων το ετήσιο ύψος υετού είναι 2288 mm, 1533 mm, και 1143 mm αντίστοιχα. Για τις γεωγραφικές θέσεις των σταθµών η αναγωγή του ετήσιου ύψους υετού αυτών σε Ζ΄=0 δίνει αντίστοιχα 1093 mm, 993 mm και 940 mm, ενώ η αναγωγή σε Z=0 δίνει 1424 mm, 1225 mm και 1069 mm. Με άλλα λόγια ελαχιστοποιείται η διαφορά τους για Ζ΄=0.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πληρούνται, συνεπώς, από τη µέθοδο εκτίµησης µε αναγωγή σε Ζ΄=0 m, ενώ δεν πρέπει να παραβλεφθεί, ότι τα καλά αποτελέσµατα των υπολοίπων µεθόδων οφείλονται στο γεγονός ότι οι 50 σταθµοί, που επιλέχθηκαν τυχαία, βρίσκονται σε περιοχές µε σχετικά πυκνό δίκτυο σταθµών. Παράδειγµα του κινδύνου υπό- ή υπερεκτίµησης που κρύβεται πίσω από τη µέθοδο εκτίµησης µε αναγωγή σε Ζ=0 m, αλλά και των αστοχιών όλων των µεθόδων στις περιοχές όπου το δίκτυο των σταθµών είναι αραιό, αποτελούν οι ανατολικές ακτές τού Πηλίου. Η περιοχή αυτή εκτιµάται ότι δέχεται άφθονες βροχές και µάλιστα αφθονότερες της Σκοπέλου (µέσο ετήσιο ύψος υετού 796mm), εξαιτίας της πυκνότερης, θαλερότερης και ταχύτερα αυξανόµενης βλάστησης αειφύλλων και φυλλοβόλων πλατυφύλλων (Κοντός 1909, Λαµπρινός 1962). Με τη βοήθεια του σχήµατος 4 (αναγωγή σε Ζ΄=0 m) για τις ανατολικές ακτές του Πηλίου, όπου Ζ΄=900 m, εκτιµάται µέσο ετήσιο ύψος υετού 730 mm. Με βάση το σχήµα 3 εκτιµάται σε 800-850 mm, αλλά ήδη από το ίδιο σχήµα προκύπτει ότι το µέσο ετήσιο ύψος υετού των ανατολικών ακτών του Πηλίου δεν µπορεί να υπολείπεται εκείνου των ακτών της βόρειας και κεντρικής Εύβοιας (>1000 mm) και των ακτών ανατολικά της Όσσας (>1100 mm). Αν δε χρησιµοποιηθεί το σχήµα 5 (αναγωγή σε Z=0 m) τότε η υποεκτίµηση του ύψους των κατακρηµνισµάτων γίνεται ακόµα πιο σοβαρή για τις ακτές του ανατολικού Πηλίου (650 mm). Τα σφάλµατα αυτά οφείλονται σε αδυναµία των µεθόδων παρεµβολής να σχεδιάζουν σωστά τις ισοϋετείς εκεί όπου το δίκτυο των σταθµών είναι πολύ αραιό.

Πρέπει, συνεπώς, ο µελετητής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις περιοχές µε αραιό δίκτυο σταθµών και, µε βάση την τοπογραφική διαµόρφωση, να προσπαθεί να κατανοήσει αν η κατανοµή των ισοϋετών, που εµφανίζεται στους χάρτες αυτής της εργασίας, είναι λογική ή όχι. Για το παράδειγµα των ανατολικών ακτών του Πηλίου και χρησιµοποιώντας το σχήµα 21 του Παραρτήµατος, πρέπει να υποθέσει ότι πάνω από αυτές διέρχεται η ισοϋετής των 700 mm, η οποία να ενώνει τη βόρεια Εύβοια µε την ανατολική Όσσα. Τότε, για Ζ΄=900 m το µέσο ετήσιο ύψος υετού στις ανατολικές ακτές του Πηλίου γίνεται 994 mm, τιµή πολύ λογική για την

Page 25: Precipitation Estimation Greece

23

περιοχή. Άλλες περιοχές που ελλοχεύει τέτοιος κίνδυνος είναι η ορεινή βορειοδυτική Αττική (όρη Κιθαιρώνας, Πάστρα και Πατέρας), η περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου-Θερµοπυλών Φθιώτιδας, η περιοχή του βορείου Πάρνωνα και γενικά οι περιοχές µε έντονο ανάγλυφο, αλλά µε αραιό δίκτυο σταθµών. Από τα παραπάνω αναδεικνύεται και η ανάγκη ίδρυσης, ολίγων έστω, βροχοµετρικών σταθµών σε κατάλληλες θέσεις των περιοχών αυτών, για την επίτευξη ακριβέστερης εκτίµησης των κατακρηµνισµάτων τους.

3.3. Εφαρµογή

Στα σχήµατα 9-22 του Παραρτήµατος παρουσιάζονται χάρτες µε τις ισοϋετείς για τον ελλαδικό χώρο, που παράχθηκαν µε τη µέθοδο παρεµβολής Kriging των κατακρηµνισµάτων και των 515 σταθµών αυτής της µελέτης, αφού πραγµατοποιήθηκε αναγωγή αυτών σε Z’=0 m, µε σκοπό τη χρήση τους για την εκτίµηση του µέσου µηνιαίου και ετήσιου ύψους υετού, καθώς και του τετραµήνου Μαΐου-Αυγούστου από κάθε ενδιαφερόµενο. Η αναγωγή των κατακρηµνισµάτων σε Ζ’=0 m για τη θέση κάθε σταθµού έγινε δια της σχέσεως P(Z’=0)=exp[ln(P(Z’))-b’*Z’], όπου b’ o συντελεστής παλινδρόµησης της εξίσωσης ln(P)=a’+b’*Z’, λαµβάνοντας τις τιµές του από τον Πίνακα 2. Από τα σχήµατα αυτά είναι δυνατόν να εξαχθούν και άλλα, περισσότερο θεωρητικού ενδιαφέροντος, συµπεράσµατα, αφού αναγωγή του ύψους υετού σε Z’=0 σηµαίνει πρακτικά την ποσότητά του που θα σηµειωνόταν σε ένα σταθµό, αν όλη η γύρω περιοχή σε ακτίνα 5 km ήταν πεδινή µε υψόµετρο 0 m. Έτσι τα κατακρηµνίσµατα σε αυτή την περιοχή θα ήταν το αποτέλεσµα της συνεπίδρασης του ανάγλυφου σε απόσταση πέρα των 5 km από το σταθµό και των δυναµικών-θερµοδυναµικών ατµοσφαιρικών διεργασιών.

Στα σχήµατα 23-36 του Παραρτήµατος δίνονται οι αντίστοιχοι χάρτες µε τις ισοϋετείς που παράχθηκαν µε τη µέθοδο παρεµβολής Kriging των κατακρηµνισµάτων και των 515 σταθµών χωρίς αναγωγή, ως συµπλήρωµα. Οι τελευταίοι χάρτες µπορεί να φανούν χρήσιµοι για µια λιγότερο ακριβή, αλλά ταχύτερη εκτίµηση του ύψους υετού στις περιοχές, βέβαια, όπου το δίκτυο των σταθµών είναι πυκνό, όπως στην κεντρική και βόρεια Πίνδο και στην κεντρική Πελοπόννησο. Η χρησιµότητά τους αναδείχθηκε ήδη στην ενότητα 3.2. µε το παράδειγµα των ανατολικών ακτών του Πηλίου. Ωστόσο στις ορεινές περιοχές µε αραιό δίκτυο σταθµών, όπως στη βορειοδυτική Αττική, στην κεντροδυτική Αχαΐα, στο Πήλιο κλπ, η εκτίµηση επιβάλλεται να γίνεται µόνο από τα σχήµατα 9-22. Η παράθεση των σχηµάτων 23-36 έχει ως περαιτέρω σκοπό τον έλεγχο των εκτιµήσεων που πραγµατοποιήθηκαν µέσω των σχηµάτων 9-22, αλλά και την εξαγωγή συµπερασµάτων που ξεφεύγουν του σκοπού αυτής της εργασίας.

Σε όλους τους χάρτες παρουσιάζονται και οι θέσεις των 515 σταθµών. Όπως γράφτηκε σε προηγούµενη ενότητα, η µορφή και η κατανοµή των ισοϋετών σε συνδυασµό πάντοτε µε τις θέσεις των σταθµών οδηγεί σε πολύτιµα συµπεράσµατα. Στους χάρτες των σχηµάτων 9-22 µπορεί να αποκαλυφθούν ακόµα και εσφαλµένες µετρήσεις κατακρηµνισµάτων στην περίπτωση εµφάνισης ενός σηµαντικού τοπικού µέγιστου ή ελάχιστου γύρω από ένα µόνο σταθµό, το οποίο δεν εξηγείται από την ευρύτερη ορεογραφική διαµόρφωση. Με τον τρόπο αυτό αποκαλύφθηκαν και διορθώθηκαν εσφαλµένες καταχωρήσεις βροχοµετρικών δεδοµένων ορισµένων σταθµών σε αυτή την εργασία. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι πέρα των οριακών, ως προς το γεωγραφικό πλάτος και µήκος, σταθµών η κατανοµή των ισοϋετών δεν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη (π.χ. θαλάσσια περιοχή νότια των Λευκών Ορέων Κρήτης, οπότε δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε ακρίβεια ο υετός στη νήσο Γαύδο).

Τέλος, στον πίνακα 4 δίνεται ο νεπέρειος λογάριθµος των αριθµών 1 έως 3000, για τους απαραίτητους υπολογισµούς αναγωγής των κατακρηµνισµάτων, αποφεύγοντας τη χρήση Η/Υ ή αριθµοµηχανής.

Page 26: Precipitation Estimation Greece

24

Πίνακας 4. Νεπέρειος λογάριθµος των αριθµών 1 έως 3000.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,000 0,693 1,099 1,386 1,609 1,792 1,946 2,079 2,197 2,303

11 12 13 15 15 16 17 18 19 20

2,398 2,485 2,565 2,708 2,708 2,773 2,833 2,890 2,944 2,996

Εκατοντάδες\ ∆εκάδες 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0 - 2,303 2,996 3,401 3,689 3,912 4,094 4,248 4,382 4,500

100 4,605 4,700 4,787 4,868 4,942 5,011 5,075 5,136 5,193 5,247

200 5,298 5,347 5,394 5,438 5,481 5,521 5,561 5,598 5,635 5,670

300 5,704 5,737 5,768 5,799 5,829 5,858 5,886 5,914 5,940 5,966

400 5,991 6,016 6,040 6,064 6,087 6,109 6,131 6,153 6,174 6,194

500 6,215 6,234 6,254 6,273 6,292 6,310 6,328 6,346 6,363 6,380

600 6,397 6,413 6,430 6,446 6,461 6,477 6,492 6,507 6,522 6,537

700 6,551 6,565 6,579 6,593 6,607 6,620 6,633 6,646 6,659 6,672

800 6,685 6,697 6,709 6,721 6,733 6,745 6,757 6,768 6,780 6,791

900 6,802 6,813 6,824 6,835 6,846 6,856 6,867 6,877 6,888 6,898

1000 6,908 6,918 6,928 6,937 6,947 6,957 6,966 6,975 6,985 6,994

1100 7,003 7,012 7,021 7,030 7,039 7,048 7,056 7,065 7,073 7,082

1200 7,090 7,098 7,107 7,115 7,123 7,131 7,139 7,147 7,155 7,162

1300 7,170 7,178 7,185 7,193 7,200 7,208 7,215 7,223 7,230 7,237

1400 7,244 7,251 7,258 7,265 7,272 7,279 7,286 7,293 7,300 7,307

1500 7,313 7,320 7,326 7,333 7,340 7,346 7,352 7,359 7,365 7,371

1600 7,378 7,384 7,390 7,396 7,402 7,409 7,415 7,421 7,427 7,432

1700 7,438 7,444 7,450 7,456 7,462 7,467 7,473 7,479 7,484 7,490

1800 7,496 7,501 7,507 7,512 7,518 7,523 7,528 7,534 7,539 7,544

1900 7,550 7,555 7,560 7,565 7,570 7,576 7,581 7,586 7,591 7,596

2000 7,601 7,606 7,611 7,616 7,621 7,626 7,630 7,635 7,640 7,645

2100 7,650 7,654 7,659 7,664 7,669 7,673 7,678 7,682 7,687 7,692

2200 7,696 7,701 7,705 7,710 7,714 7,719 7,723 7,728 7,732 7,736

2300 7,741 7,745 7,749 7,754 7,758 7,762 7,766 7,771 7,775 7,779

2400 7,783 7,787 7,792 7,796 7,800 7,804 7,808 7,812 7,816 7,820

2500 7,824 7,828 7,832 7,836 7,840 7,844 7,848 7,852 7,856 7,859

2600 7,863 7,867 7,871 7,875 7,879 7,882 7,886 7,890 7,894 7,897

2700 7,901 7,905 7,908 7,912 7,916 7,919 7,923 7,927 7,930 7,934

2800 7,937 7,941 7,944 7,948 7,952 7,955 7,959 7,962 7,966 7,969

2900 7,972 7,976 7,979 7,983 7,986 7,990 7,993 7,996 8,000 8,003

3000 8,006 8,010 8,013 8,016 8,020 8,023 8,026 8,029 8,033 8,036

4. Συµπεράσµατα

1) Με τη βοήθεια ενός πολύ µεγάλου πλήθους (515) σταθµών επιβεβαιώνεται ότι το µέσο ετήσιο και µηνιαίο ύψος υετού ενός µετεωρολογικού σταθµού αυξάνεται όσο πλησιέστερα βρίσκεται ο σταθµός σε ένα ορεινό όγκο και όσο υψηλότερος είναι ο όγκος αυτός. Αυτό αποδεικνύεται µε την αύξηση του συντελεστή προσδιορισµού των εξισώσεων παλινδρόµησης που αναπτύχθηκαν, όταν το υψόµετρο Ζ των σταθµών αντικατασταθεί από τη µεταβλητή Ζ΄, που συνδυάζει τα µέγιστα υψόµετρα του εδάφους γύρω από τους σταθµούς και τις αποστάσεις τους

Page 27: Precipitation Estimation Greece

25

από αυτούς. Αυτό δεν ισχύει για την περίοδο Μαΐου-Αυγούστου που κυριαρχούν οι βραχύβιες και τοπικού χαρακτήρα θερµικές καταιγίδες. Η αύξηση του ύψους υετού αυξανοµένου του υψοµέτρου του σταθµού είναι φαινοµενική και οφείλεται στην ύπαρξη θετικής συσχέτισης µεταξύ των Ζ και Ζ’. Η ύπαρξη αυτής της ισχυρής συσχέτισης οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους υπό µελέτη σταθµούς είναι ορεινοί και συµβαίνει οι σταθµοί µε τα µεγαλύτερα υψόµετρα να βρίσκονται και πλησιέστερα στον κύριο άξονα των ορεινών όγκων τους.

2) Για την εκτίµηση των κατακρηµνισµάτων στη χώρα µας τα καλύτερα αποτελέσµατα τα δίνουν, για µεν την περίοδο Οκτωβρίου-Μαρτίου και για το µέσο ετήσιο ύψος υετού, η µέθοδος παρεµβολής Kriging των κατακρηµνισµάτων µε αναγωγή τους σε Ζ’=0 m, ενώ για την περίοδο Απριλίου-Σεπτεµβρίου η µέθοδος παρεµβολής χωρίς καµία αναγωγή. Επειδή, όµως, οι 50 σταθµοί του τυχαίου δείγµατος, που επιλέχθηκε για τη διερεύνηση των σφαλµάτων των υπό εξέταση µεθόδων, βρίσκονται εντός σχετικά πυκνού δικτύου σταθµών, ενδέχεται σε περιοχές αραιότερου δικτύου οι αποκλίσεις των εκτιµηθέντων από τις πραγµατικές τιµές υψών υετού να είναι µεγαλύτερες εκείνων που παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Για το λόγο αυτό, συστήνεται η µέθοδος παρεµβολής των κατακρηµνισµάτων µε αναγωγή τους σε Ζ’=0 m να χρησιµοποιείται για όλους τους µήνες του έτους. Η µέθοδος παρεµβολής των κατακρηµνισµάτων µε αναγωγή τους σε Ζ=0 m δεν ενδείκνυται σε καµία περίπτωση, διότι τα καλά της αποτελέσµατα οφείλονται στη ισχυρή συσχέτιση µεταξύ που υψόµετρου Ζ και τις µεταβλητής Ζ’. Τα χειρότερα αποτελέσµατα τα δίνει η εκτίµηση µέσω εξισώσεων παλινδρόµησης, αφού ακόµα και τα δύσχρηστα 3ης τάξης πολυωνυµικά αναπτύγµατα του γεωγραφικού µήκους και πλάτους δεν αρκούν για να προσεγγίσουν την γεωγραφική κατανοµή των κατακρηµνισµάτων στον ελλαδικό χώρο.

5. Περίληψη Στην εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκαν τα βροχοµετρικά δεδοµένα 515 σταθµών από όλη την Ελλάδα, µε σκοπό την ανάδειξη της µεθόδου µε τα λιγότερα δυνατά σφάλµατα στην εκτίµηση του µέσου µηνιαίου και ετήσιου ύψους υετού σε οποιαδήποτε σηµείο του ελλαδικού χώρου. Αφού αποδείχθηκε µε τη βοήθεια εξισώσεων παλινδρόµησης, ότι η ποσότητα των κατακρηµνισµάτων σχετίζεται καλύτερα µε το τοπικό ανάγλυφο (µεταβλητή Ζ’) µέσα σε µια ακτίνα 5 km από το σταθµό, απ’ ότι µε το υψόµετρο του σταθµού, εξετάσθηκαν 5 µέθοδοι εκτίµησης του µέσου ετήσιου ύψους υετού και εκείνου του τετραµήνου Μαΐου-Αυγούστου. Καλύτερη µέθοδος εκτίµησης, µε τα λιγότερα σφάλµατα, αναδείχθηκε για µεν το µέσο ετήσιο ύψος υετού η µέθοδος παρεµβολής των κατακρηµνισµάτων µε αναγωγή τους σε Ζ’=0 m, ενώ για την περίοδο Μαΐου-Αυγούστου η µέθοδος παρεµβολής χωρίς καµία αναγωγή. Με βάση τις δύο αυτές µεθόδους παράχθηκαν χάρτες µε την κατανοµή του µέσου µηνιαίου και ετήσιου ύψους υετού, καθώς και του τετραµήνου Μαΐου-Αυγούστου σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, για την εκτίµηση, από κάθε ενδιαφερόµενο, των κατακρηµνισµάτων στις περιοχές που δεν υπάρχει µετεωρολογικός σταθµός.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Ν. και ∆ΡΟΣΟΣ Ε. (1990): Η χλωρίδα και η βλάστηση του όρους Πάικου.

Επιστ. Επετ. Τµ. ∆ασολ. Φυσ. Περιβ., Τόµ. ΛΓ/1, σελ. 35-150. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Ν., ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Π. (1992): Οι

φυτοκοινωνιολογικές µονάδες βλάστησης των δασών της Pinus nigra ssp. pallasiana της χερσονήσου Σιθωνίας Χαλκιδικής. Επιστ. Επετ. Τµ. ∆ασολ. Φυσ. Περιβ. Θεσσαλονίκης, Τόµ. ΛΕ/1, Αριθµ. 1, σελ. 275-306

Page 28: Precipitation Estimation Greece

26

ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Ν., ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ Ε., (1993): Συµβολή στη γνώση της χλωρίδας των Κρουσίων Ορέων. Επιστ. Επετ. Τµ. ∆ασολ. Φυσ. Περ., Τοµ. ΛΣΤ, σελ. 255-290. Θεσσαλονίκη.

ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ Κ. (1978): Κλιµατικά στοιχεία 86 µετεωρολογικών σταθµών του ελληνικού δικτύου. Περίοδος 1930-75. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Αθήνα.

BARRY R.G. and CHORLEY R.J. (1976): Atmosphere, weather and climate. (3rd ed.). Methuen & Company Ltd. New York.

BASIST A., BELL G., MEENTMEYER V. (1994): Statistical relationships between topography and precipitation patterns. Journal of Climate. Vol. 7, 1305-1315.

CRITCHFIELD H. (1983): General Climatology. Fourth edition, New Jersey. ΓΚΟΥΒΑΣ Μ. και ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ν. (2002): Εκτίµηση των µηνιαίων και ετησίων τιµών της

µέσης µέγιστης και µέσης ελάχιστης θερµοκρασίας του αέρα στην Ελλάδα. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας, Ιωάννινα, 25-28 Σεπτεµβρίου 2002, σελ. 66-71.

ΓΚΟΥΒΑΣ Μ. και ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ν. (2004): Σχέση του υψοµέτρου των µετεωρολογικών σταθµών µε το µέσο ετήσιο και µηνιαίο ύψος υετού. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου (∆ιεθνούς) Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας, Λευκωσία, 28-30 Σεπτεµβρίου 2004, Τόµος Β, σελ. 765-771.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ Ε. (1992): Η χλωρίδα δασών ψυχροβίων πλατυφύλλων-κωνοφόρων και υψηλής εξωδασικής περιοχής Ελατιάς ∆ράµας. ∆ιδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΟΥ Ε., ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ Ν., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ Ν. (2001): Πρώτες παρατηρήσεις της φυτοκοινωνιολογικής κατάστασης πειραµατικής επιφάνειας µε διάφορους χειρισµούς του υπορόφου σε δάσος χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis Miller) στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Γεωτεχνικά Επιστηµονικά Θέµατα, σειρά ΙΙ, τόµος 12, τεύχος 1, σελ. 19-33.

JOHANSSON B. and CHEN D. (2003): The influence of wind and topography on precipitation distribution in Sweden: Statistical analysis and modelling. Int. J. Climatol. 23: 1523-1535.

HALFON N. and KUTIEL H. (2006): Translocation of the orographic rainfall enhancement from the ridge towards the lee slopes in northern Israel. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας, Αθήνα, (υπό εκτύπωση).

ΚΑΝ∆ΗΛΗΣ Φ. (1988): Ο υετός στη Στερεά Ελλάδα. ∆ιδακτορική διατριβή, Τµήµα Γεωλογίας, Αθήνα.

ΚΟΝΤΟΣ Π. (1909): Επίδρασις επί την Ελληνικήν δασικήν βλάστησιν του Ελληνικού κλίµατος. Αθήνα.

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ∆. (1986): Μαθήµατα Γενικής Υδρολογίας και Υδραυλικής. Υπηρεσία ∆ηµοσιευµάτων Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.

ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ Γ. (1962): Λεύκη η τρέµουσα (Αγριολεύκη). Περιοδικό "∆ασικά Χρονικά", Τεύχος 42: 168-170.

ΛΙΒΑ∆ΑΣ Γ.Κ. (1980): Μαθήµατα γενικής Μετεωρολογίας. Έκδοσις ΙΙΙ. Θεσσαλονίκη. ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η. και ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Λ. (1955): Αι βροχοπτώσεις εν Ελλάδι. Αθήναι. ΜΑΡΚΟΥ-ΙΑΚΩΒΑΚΗ Π. και ΛΙΩΚΗ-ΛΕΙΒΑ∆Α-ΤΣΕΛΕΠΙ∆ΑΚΙ Η. (1975): Κλιµογράµµατα

κα δείκτης ξηρότητας εις τον ελληνικόν χώρον. ∆ηµοσιεύµατα εργαστηρίου κλιµατολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών.

ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ. (1965): ∆ασοκοµική. Α’ µέρος. Θεωρητική ∆ασοκοµική (∆ασική Οικολογία). Αυτοτελής Έκδοση (4η έκδοση). Θεσσαλονίκη.

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ Χ. (1977): Συµβολή εις την µελέτη του κλίµατος της Μακεδονίας και ∆υτικής Θράκης. ∆ιατριβή επί διδακτορία. Θεσσαλονίκη.

ΜΠΟΛΤΣΗΣ Θ. (1986): Συµβολή στη µελέτη του υδατικού ισοδυνάµου των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων της περιοχής Ηπείρου. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Τµήµα Γεωλογίας, Αθήνα.

Page 29: Precipitation Estimation Greece

27

ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ∆. (1985): Ο υετός στη Θεσσαλία. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Τµήµα Γεωλογίας, Αθήνα.

ΠΑΓΩΝΗΣ Κ. (1998): Συµβολή στη µελέτη των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων της Πελοποννήσου. ∆ιδακτορική διατριβή, Τµήµα Γεωλογίας, Αθήνα.

ΣΟΥΛΗΣ Ν. (1994): Το κλίµα της Ηπείρου. Ιωάννινα. ΣΤΑΘΗΣ ∆. (1998): Τα µετεωρολογικά χαρακτηριστικά της Πίνδου από υδρολογική άποψη. ∆ιδ.

∆ιατρ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. ΤΣΕΛΕΠΙ∆ΑΚΙ Η. (1982): Μαθήµατα Υδροµετεωρολογίας. Τµήµα Φυσικής. Πανεπιστήµιο Αθηνών. ΦΛΟΚΑΣ Α. (1990): Μαθήµατα Μετεωρολογίας και Κλιµατολογίας. Θεσσαλονίκη.

Page 30: Precipitation Estimation Greece

28

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (σχήµατα 3-36)

Page 31: Precipitation Estimation Greece

29

ΣΧΗ

ΜΑ

3.

Μέσ

ο ε

τήσ

ιο ύ

ψος

υετ

ού τ

ων

465 σ

ταθµώ

ν.

40

0

40

0

400

50

0

500

500

500

500

500

600

60

0

600

60

0

600

600

600

600

600

60

0

600

60

0

60

0

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

800

800

800

80

0

800

80

0

800

800

80

0

80

0

800800

800

800

800

90

0

900

900

90

0

900

900

90

0

900

900

1000

1000

1000

1000

10

00

1000

10

00

1000

1000

1000

1100

1100

1100

1100

1100

11

00

1100

1100

1100

1200

1200

1200

1300

1300

1300

1400

1400

1400

1400

1400

1500

1500

15

00

1500

1500

1600

1600

1600

1700

17

00

1800

18

00

19

00

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 32: Precipitation Estimation Greece

30

ΣΧΗ

ΜΑ

4.

Μέσ

ο ε

τήσ

ιο ύ

ψος

υετ

ού τ

ων

465 σ

ταθµώ

ν. Α

ναγω

γή σ

ε Z'=

0 µ

έσω

της

εξίσ

ωσ

ης

P(Z

'=0)

= e

xp[ln(P

(Z'))

-0,0

0039*Z

']

400

400

400

400

500

500

500

500

500

50

0

500

500

500

500

500

500

600

600

600

600

600

600

600

600

600

700

70

0

700

70

0

700

700

70

0

700

800

800

800

800

900

900

1000

1100

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 33: Precipitation Estimation Greece

31

ΣΧΗ

ΜΑ

5.

Μέσ

ο ε

τήσ

ιο ύ

ψος

υετ

ού τ

ων

465 σ

ταθµώ

ν. Α

ναγω

γή σ

ε Z=

0 µ

έσω

της

εξίσ

ωσ

ης

P(Z

=0)

= e

xp[ln(P

(Z))

-0,0

0064*Z

]

40

0

400

40

0

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

600

600

600

600

600

600

600

60

0

60

0

700

700

700

700

700

70

0

700

700

70

0

700

700

800

80

0

800

80

0

80

0

80

0

800

900

900

90

0

900

900

900

900

1000

1000

1000

1100

11

00

1200

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 34: Precipitation Estimation Greece

32

ΣΧΗ

ΜΑ

6.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Μ

α'ί'ου-Α

υγούσ

του τ

ων

465 σ

ταθµώ

ν.

0

20

20

20

20

20

20

40

40

40

40

40

60

60

60

60

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

120

120

120

12

0

140

140

14

0

140

160

160

16

0

160

18

0

180

180

180

200

20

0

200

200

220

220

220

240

2602

80

3003

20

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 35: Precipitation Estimation Greece

33

ΣΧΗ

ΜΑ

7.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Μ

α'ί'ου-Α

υγούσ

του τ

ων

465 σ

ταθµώ

ν. Α

ναγω

γή σ

ε Z'=

0 µ

έσω

της

εξίσ

ωσ

ης

P(Z

'=0)

= e

xp[ln(P

(Z'))

-0,0

0060*Z

']

20

20

20

20

20

40

40

40

40

60

60

60

60

60

80

80

80

80

80

100

100

100

100

120

12

0

120

120

120

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 36: Precipitation Estimation Greece

34

ΣΧΗ

ΜΑ

8.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Μ

α'ί'ου-Α

υγούσ

του τ

ων

465 σ

ταθµώ

ν. Α

ναγω

γή σ

ε Z=

0 µ

έσω

της

εξίσ

ωσ

ης

P(Z

=0)

= e

xp[ln(P

(Z))

-0,0

0110*Z

]

20

20

20

20

20

40

40

40

40

40

40

40

40

60

60

60

60

60

80

80

80

80

80

80

100

100

10

0

10

0

10

0

120

120

12

0

120

120

140

160

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 37: Precipitation Estimation Greece

35

ΣΧΗ

ΜΑ

9.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Ια

νουα

ρίο

υ.

Ανα

γω

γή σ

ε Z'=

0 µ

έσω

της

εξίσ

ωσ

ης

P(Z

'=0)

= e

xp[ln(P

(Z'))

-0,0

0035*Z

']

40

40

40

40

40

40

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

100

100

10

0

100

10

0

100

100

100

100

100

120

120

120

120

120

12

0

12

0

120

12

0

120

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

160

160

160

16

0

16

0

160

180

180

180

200

220

240

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 38: Precipitation Estimation Greece

36

ΣΧΗ

ΜΑ

10.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Φ

εβρουα

ρίο

υ.

Ανα

γω

γή σ

ε Z'=

0 µ

έσω

της

εξίσ

ωσ

ης

P(Z

'=0)

= e

xp[ln(P

(Z'))

-0,0

0044*Z

']

30

30

30

30

3030

30

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

5050

50

50

50

50

50

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

7070

70

70

70

80

80

80

80

80

80

80

80

8080

80

80

80

80

80

80

80

9090

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

110

110

110

110

110

11

0

120

120

130

130

130

140

140

150

160

170

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 39: Precipitation Estimation Greece

37

ΣΧΗ

ΜΑ

11.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Μ

αρτί

ου.

Ανα

γω

γή σ

ε Z'=

0 µ

έσω

της

εξίσ

ωσ

ης

P(Z

'=0)

= e

xp[ln(P

(Z'))

-0,0

0037*Z

']

3030

30

30

30

30

40

40

40

40

40

40

40

4040

4040

4040

40

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

80

8080

80

80

80

80

8080

80

80

80

90

90

90

90

90

90

100

10

010

0

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 40: Precipitation Estimation Greece

38

ΣΧΗ

ΜΑ

12.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Α

πριλ

ίου.

Ανα

γω

γή σ

ε Z'=

0 µ

έσω

της

εξίσ

ωσ

ης

P(Z

'=0)

= e

xp[ln(P

(Z'))

-0,0

0053*Z

']

20

20

20

20

20

2020

20

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

50

50

50

50

60

60

60

70

70

70

80

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 41: Precipitation Estimation Greece

39

ΣΧΗ

ΜΑ

13.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Μ

α'ί'ου.

Ανα

γω

γή σ

ε Z'=

0 µ

έσω

της

εξίσ

ωσ

ης

P(Z

'=0)

= e

xp[ln(P

(Z'))

-0,0

0053*Z

']

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

3030

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

40

40

4040

40

40

40

40

40

45

45

4545

45

50

5050

5050

5050

50

50

55

55

55

55

55

55

60

60

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 42: Precipitation Estimation Greece

40

ΣΧΗ

ΜΑ

14.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Ιουνί

ου.

Ανα

γω

γή σ

ε Z'=

0 µ

έσω

της

εξίσ

ωσ

ης

P(Z

'=0)

= e

xp[ln(P

(Z'))

-0,0

0058*Z

']

55

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

35

35

35

35

35

35

40

40

40

40

40

45

45

45

45

45

5050

50

50

55

55

55

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 43: Precipitation Estimation Greece

41

ΣΧΗ

ΜΑ

15.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Ιουλίο

υ.

Ανα

γω

γή σ

ε Z'=

0 µ

έσω

της

εξίσ

ωσ

ης

P(Z

'=0)

= e

xp[ln(P

(Z'))

-0,0

0069*Z

']

0

2

2

2

2

2

2

2

2

5

55

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

3030

30

30

30

35

35

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 44: Precipitation Estimation Greece

42

ΣΧΗ

ΜΑ

16.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Α

υγούσ

του.

Ανα

γω

γή σ

ε Z'=

0 µ

έσω

της

εξίσ

ωσ

ης

P(Z

'=0)

= e

xp[ln(P

(Z'))

-0,0

0067*Z

']

0

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1010

10

10

10

15

1515

15

15

15

15

15

15

15

20

2020

20

20

25

25

25

25

30

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 45: Precipitation Estimation Greece

43

ΣΧΗ

ΜΑ

17.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Σ

επτε

µβρίο

υ.

Ανα

γω

γή σ

ε Z'=

0 µ

έσω

της

εξίσ

ωσ

ης

P(Z

'=0)

= e

xp[ln(P

(Z'))

-0,0

0043*Z

']

10

10

10

10

10

10

1020

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

30

30

30

3030

30

30

30

30

30

30

30

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

60

60

7080

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 46: Precipitation Estimation Greece

44

ΣΧΗ

ΜΑ

18.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Ο

κτω

βρίο

υ.

Ανα

γω

γή σ

ε Z'=

0 µ

έσω

της

εξίσ

ωσ

ης

P(Z

'=0)

= e

xp[ln(P

(Z'))

-0,0

0033*Z

']

30

30

30

40

40

40

40 40

40

40

4040

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

80

80

80

80

8080

80

80

8080

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

100

100

100

100

100

100

100110

110

110

110

110

120

120

120

130

140

14

0

150

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 47: Precipitation Estimation Greece

45

ΣΧΗ

ΜΑ

19.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Ν

οεµ

βρίο

υ.

Ανα

γω

γή σ

ε Z'=

0 µ

έσω

της

εξίσ

ωσ

ης

P(Z

'=0)

= e

xp[ln(P

(Z'))

-0,0

0042*Z

']

30

30

30

40

40

40

40

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

50

5050

50

50

50

50

50

5050

50

50

50

50

60

60

60

60

60

60

60

6060

60

60

60

6060

60

60

60

60

60

70

70

70

70

70

70

70

70

7070

70

70

70

70

70

70

80

80

80

80

8080

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

9090

90

90

90

90

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

110

110

110

110

110

110

110

110

110

120

120

12

0

120

120

130

130

130

130

130

130

140

140

140

140

140

150

150

150

160

160

170

170

17

0

170

180

190

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 48: Precipitation Estimation Greece

46

ΣΧΗ

ΜΑ

20.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού ∆

εκεµ

βρίο

υ.

Ανα

γω

γή σ

ε Z'=

0 µ

έσω

της

εξίσ

ωσ

ης

P(Z

'=0)

= e

xp[ln(P

(Z'))

-0,0

0038*Z

']

40

40

40

40

6060

60

60

60

60

60

60

60

60

60

80

80

80

80

80

80

8080

80

80

80

100

100

100

100

100

100

100

10

0

100

100

100

100

120

120

120

120

120

120

120

120

12

0

120

12

0

120

120

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140160

160

160

160

160

160

160

160

160

180

180

18

0

180

180

180

200

200

200

220

220

220

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 49: Precipitation Estimation Greece

47

ΣΧΗ

ΜΑ

21.

Μέσ

ο ε

τήσ

ιο ύ

ψος

υετ

ού.

Ανα

γω

γή σ

ε Z'=

0 µ

έσω

της

εξίσ

ωσ

ης

P(Z

'=0)

= e

xp[ln(P

(Z)')

-0,0

0039*Z

']

40

0

400

400

40

0

400

40040

0400

400

40

0

400

400

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

60060

0

600

600

600

600

600

600

600

600

60

0

600600

600

600

60

0

600

600

600

600

600

600

700

700

700

700

700

700

700

700

70

0

70

0

700

800

800

80

0

800

800

80

0

800

800

800

80

0

900

900

900

900

900

900

1000

10

00

1100

11

00

1100

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 50: Precipitation Estimation Greece

48

ΣΧΗ

ΜΑ

22.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Μ

α'ί'ου-Α

υγούσ

του.

Ανα

γω

γή σ

ε Z'=

0 µ

έσω

της

εξίσ

ωσ

ης

P(Z

'=0)

= e

xp[ln(P

(Z'))

-0,0

0060*Z

']

10

10

20

20

2020

20

20

20

30

30

30

30

30

30

3040

40

40

40

40

50

50

50

50

50

50

50

50

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

70

70

70

70

70

70

80

80

80

80

80

80

80

80

90

90

90

90

90

90

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

110

11

0

110

110

110

110

120

12

012

012

0

120

120

120

130

130

130

130

140

140

140

140

150

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 51: Precipitation Estimation Greece

49

ΣΧΗ

ΜΑ

23.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Ια

νουα

ρίο

υ

40

40

60

60

60

60

60

60

60

60

80

80

80

80

80

80

80

80

80

100

100

100

100

100

10

0

10

0

100

100

10

0

100

100

120

120

120

120

120

12

0

120

120

120

120

120

120

120120

14

0

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

160

160

16

0

160

160

160

160

160

16

0

16

0

16016

0

160

160

16

0

160

180

180

180

180

18

0

180

180

18

0

180

18

0

180

180

180

200

200

200

200

20

0

200

200

200

200

200

220

220

220

22022

0220

220

240

240

240

260

260

26

026

0

280

280

300320340

36

0380

400

420440

460

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 52: Precipitation Estimation Greece

50

ΣΧΗ

ΜΑ

24.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Φ

εβρουα

ρίο

υ

40

40

40

40

40

60

60

60

60

6060

60

60

60

60

60

60

60

60

60

80

80

80

80

8080

80

80

80

80

80

80

80

80 80

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

0

100

100

120

120

120

120

120

120

12

0

120

120

120

120

120

120

120

140

140

140

140

140

140140

140

140

140

140 160

160

160

160

160

160

160

160

180

180

180

180

180

180

180

200

200

200

20

0

220

22

0

22

0

240

240

240

240

260

26

0

280

300

320

340360

380

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 53: Precipitation Estimation Greece

51

ΣΧΗ

ΜΑ

25.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Μ

αρτί

ου

4040

40

40

60

60

60

60

60

6060

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

100

100

10

0

100

100

100

10

0

100

10

0

100

10

0

100

120

120

120

120

12

0

120

140

140

140

140

140

140

140

140

160

160

180

180

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 54: Precipitation Estimation Greece

52

ΣΧΗ

ΜΑ

26.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Α

πριλ

ίου

20

20

20

20

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60 70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

90

90

90

90

90

90

90

90

100

100

110

110

110

120

120

120

130

130

130

140

150

160

170

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 55: Precipitation Estimation Greece

53

ΣΧΗ

ΜΑ

27.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Μ

α'ί'ου

10

10

10

10

20

20

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

5060

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

70

70

70

70

70

7070

7070

70

80

80

80

80

80

80

90

90

90

9090

90

10

010

0100

100

110

110

110

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 56: Precipitation Estimation Greece

54

ΣΧΗ

ΜΑ

28.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Iουνί

ου

5

5

5

5

55

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

50

50

5050

50

50

50

50

50

50

50

5050

50

60

60

60

60

60

60

60

60

70

70

70

70

70

80

80

80

90

90

100

110

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 57: Precipitation Estimation Greece

55

ΣΧΗ

ΜΑ

29.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Ιουλίο

υ

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5 10

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

30

30

40

40

40

40

40

40

40

40

40

50

50

50

60

60

70

80

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 58: Precipitation Estimation Greece

56

ΣΧΗ

ΜΑ

30.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Α

υγούσ

του

0

0

2

2

2

2

25

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2020

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

40

40

4040

4040

40

50

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 59: Precipitation Estimation Greece

57

ΣΧΗ

ΜΑ

31.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Σ

επτε

µβρίο

υ 10

10

10

1010

10

10

20

20

20

20

20

20

20

20

30

30

30

30

30

30

3030

3030

30

30

30

30

30

30

30

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

50

50

50

60

60

60

6060

60

60

60

70

70

70

70

70

70

70

80

80

80

80

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 60: Precipitation Estimation Greece

58

ΣΧΗ

ΜΑ

32.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Ο

κτω

βρίο

υ

40

40

40

4040

40

40

40

40

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

80

80

80

80

80

8080

80

80

80

8080

80

80

100100

10

0

100

100

10

0100

100

100

100

120

120

120

120

120

120

120

120

120

140

140

140

140

140

140

140

160

160

160

160180

180

180

200

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 61: Precipitation Estimation Greece

59

ΣΧΗ

ΜΑ

33.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Ν

οεµ

βρίο

υ

40

40

40

40

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

100

100

100

10

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

120

12

0

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

140

140

140

140

140

140

140140

140

160

160

160

160

160

160

160

16

0

160

180

180

180

180

180

18

0

180

180

180

200

200

200

220

220

220

220

220

240

240

240

240

260

26

028

028

030

0

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 62: Precipitation Estimation Greece

60

ΣΧΗ

ΜΑ

34.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού ∆

εκεµ

βρίο

υ

40

60

60

60

60

60

60

80

80

8080

80

80

80

80

80

80

80

80

10

0

100

100

10

0

100

100

100

100

100

10

0

100

100

100

100

100

100

120

120

120

12

0

120

120

120

12

0

12

0

120

12

0

120

120

120

12

0

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

140

160

160

16

0

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

180

180

180

180

180

18

0

180

180

180

180

180

180

180

180

180

200200

20

0

200

200

200

20

0

200

200

200

200

200

220

220

220

220

220

22022

022

0

220

22

0

220

240

240

240

24

0

240

240

240

240

240

240

260

260

260

260

260

260

280

280

280

280

300

30

0300

300

32

034

036

0

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 63: Precipitation Estimation Greece

61

ΣΧΗ

ΜΑ

35.

Μέσ

ο ε

τήσ

ιο ύ

ψος

υετ

ού

400

400

400

40

0

50

0

500

500

50

0

500

500

500

500

500

500

500

600

600

600

600

600

600

600

600

600

60

0

600

600

600

600

600

600

600

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

800

800

800

800

80

0

800

800

800

80

0

800

800

800

800

800

800

800

900

900

900

900

900

900

90

0

900

90

0

900

900

1000

1000

1000

10

00

1000

1000

1000

1000

1000

1100

1100

1100

1100

1100

1100

11

00

1100

1100

1100

1200

1200

12

00

1200

1200

1300

1300

1300

1400

1400

14

00

1400

1400

1500

1500

15

00

1500

1500

1500

1600

1600

1600

1700

1700

1800

1800

1900

1900

1900

2000

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41

Page 64: Precipitation Estimation Greece

62

ΣΧΗ

ΜΑ

36.

Μέσ

ο ύ

ψος

υετ

ού Μ

α'ί'ου-Α

υγούσ

του

0

20

20

20

20

20

20

40

40

40

40

40

40

40

40

40

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

80

80

80

80

80

80

80

80

10

0

100

100

100

10

0

100

120

120

120

120

120

12

0

120

12

0

12

0

120

120

120

140

140

140

14

0

14

0

14

0

140

140

140

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

18

0

180

180

18

0

180

180

200

200

200

200

20

0

220

220

220

220

220

22

0

220

24

0

240

240

26

0

260

260

280300

320

340

20

21

22

23

24

25

26

27

28

35

36

37

3839

40

41