Polv H. Rus-Knudsen - Εθνικοσοσιαλισμός: Η Βιολογική...

download Polv H. Rus-Knudsen - Εθνικοσοσιαλισμός: Η Βιολογική Κοσμοθεωρία

of 7

Transcript of Polv H. Rus-Knudsen - Εθνικοσοσιαλισμός: Η Βιολογική...

 • 8/8/2019 Polv H. Rus-Knudsen - Εθνικοσοσιαλισμός: Η Βιολογική Κοσμοθεωρία

  1/15

 • 8/8/2019 Polv H. Rus-Knudsen - Εθνικοσοσιαλισμός: Η Βιολογική Κοσμοθεωρία

  2/15

  S1:i31

  :l::::::::::::::::

  '

  I

  :...Ξ::

  :.-.:.:.:.::::.:

  ]

  ]]]:.1:

  '':1.::::

  ::

  ::::aa:=::::=:i;;:w.:t

  .:::-..

  ::::.:.=:::j::'1]]li]]._i,Ξ

  ',Ξ'|'

  :::,:::::::::,..:.,: :

  .:::::::r:.::::.r'

  ::::::::::::=.

  L.a.:::::

  ,..j..::rr,iffii

  :::

 • 8/8/2019 Polv H. Rus-Knudsen - Εθνικοσοσιαλισμός: Η Βιολογική Κοσμοθεωρία

  3/15

  '0vταg

  Εθvικooooιαλιoτηg

  διαπιoτιilvει καvεig

  επαvειληµµivωg

  ηv

  δυοκoλiα

  rηg

  διεξαγωµg

  εvoq

  oυοιιbδoυg

  διαλογoυ

  µ'ivαv

  µη

  Eθvικooooιαλιoτη

  ο1ι

  oπαvlωg

  ακoµη

  αιοθαvoµεvοζ

  το απoλuτωg

  αδυvατov

  εvog τετoιoυ

  διαλoγou,

  ωg

  µεταξυ δυo oyrωv

  εκ

  δuο

  τελεiωg

  διαφοñετικιilv κooµωv. Τo αlτιov αυτ{g

  τηq

  θλιβεñαg καταoταoεωg

  εγκειται,

  βεβαiωg

  εv

  µiñει,

  oτηv

  µioω

  τηg πñoπαγιivδαg

  εικοvα του Eθvικοoooιαλιoµo0

  ωg κoñυφωµατog τηg

  αvθñωπivηg κακ[αg,

  κα8ιi:g

  oι ε1θño[

  µαζ

  Tηv i11ouv

  τε1ηdvτωg παñoυoιαoει

  οτηv κoιvη αvτiληψη.

  Παñ

  'oλα

  αυτα oµωg oι

  vεoι

  δεv

  απoδlδouv

  πλεov

  και τooη οπouδαι'oτητα

  (rτα

  ooα πñο

  µιoou

  αιιilvog

  αυviβηoαv'

  'Hδη

  απo τηg πλιiov τñυφεñαg

  ηλικiαg

  ιi1oυv

  δυvηθεi

  vα παñακoλoυθηooυv

  oλov

  τo

  απoτñoπαιov

  µεγαλεiοv

  τηg

  κακεvτñε1o0g

  διαoτñoφηg

  πoυ

  πλ{ττει

  απoλυταñ1ικιi

  τov

  κooµοv

  απo

  τηg

  nvιηξ

  τoU

  oυµαvιoµoυ, τo 1945,

  αvαπαñιoτιilµεvov

  µioω

  τηg

  τηλεopαoεωg'

  παñατηñεiται

  δε

  µεταξυ

  viωv

  αvθñιbπωv

  µια

  πoλ0

  εvθαppυvτικη ταοιg

  υιoθετησεωξ

  µιαξ

  λιγιilτεño

  βεβιαoµiηg

  oταoεωg

  απivαvτι

  τηq

  ζωis

  και Tωv πoικiλων

  τηg

  πñοβληµατωv

  εv

  ο;1ioει πñoζ

  τηv πñoηγoυµιiη

  γενια.

  Moλovτοuτo,

  αυτo

  δεv

  oηµαivει και

  oτι oι

  vdoι

  d1ouv

  καπoιαv

  iοτω ελα1ioτηv

  ιδdα

  πεñi

  τoυ τι

  εivαι

  πñαγµατι Eθvικoοooιαλιoµιig,

  οuτε δε καv oτι

  ε[vαι ειg

  θδοιv vα

  τo ουλλαβoυv oταv

  τουg

  εκτiθεται.

  Eivαι

  µεγαλωµivoι

  ο'εvα κooµov

  oπoυ

  η

  vεoλαiα

  oυvειδητιbg

  αποξεvιilvεται

  απo καθε

  φuoικliv

  αξiα και

  φυoικιiv

  ηθικov

  µiτñov

  και

  διδαoκεται

  oτι τα παvτα ε1vαι τοoov

  απoλυτωg

  o11ετικα

  ιλoτε

  oτov κooµo τoυζ

  vα i1ει

  παuoει vα

  υφioταται δια1ωñιoτικη

  γñαµµti

  µεταξu

  αλη8oug

  και

  ψευδoυg,

  καθδg τiπoτε

  δεv εivαι απιiλυτov

  και

  καθε τι εξαñτιiται

  εκ ΤoU Uπoκειµεvικoυ

  τñoπoυ θεωñηoεωg.

  Σ'ivα

  τετoιov κooµo πoυ

  oτεñεiται

  πληñωq

  αξιωv,

  µε

  τα

  µiλη

  του

  κιvoυµεvα

  ειg ivα

  rπευµατικov κεvov,

  εξ

  oλοκληñoυ

  απoµovωµεvα

  εκ τoU πñαγµατικoυ

  κooµoυ, τωv oκληñιilv

  βιολoγικιilv

  του

  voµωv

  και

  εκ

  τωγ

  απoλ0τωv

  ηθικιilv και'κoιγωγιxιbv

  υπo1ñειiloεωv, εivαι

 • 8/8/2019 Polv H. Rus-Knudsen - Εθνικοσοσιαλισμός: Η Βιολογική Κοσμοθεωρία

  4/15

  Ev oψει τouτωv καθioταται

  oαφιig oτι o Εθvικooooιαλιοµog

  πñiπει

  v'αποññi-

  ψει

  Tιq

  αvτιληψειg

  και τα

  ηθικα

  µιiτñα

  και

  οταθµιi

  oλωv τωv κñατoυoιλv

  ιδεoλoγιδv

  και, αυτo

  φυoικα,

  oδηγεi

  ο'δvα αγεφuñωτov

  11αoµα

  καταvot|οεωq

  -απλουοτατα επειδη

  δεv υnαñ1ει κoιvov

  πλαΙoιov

  αvαφoñαg

  µεταξ0

  ΕΘvικooooια_

  λιoτιilv

  και ατoµωv τωv

  oπoiωv

  η

  οκdψιg

  καθoñ[ζεται

  uπo

  ιδειi:v

  τηg παñoυoηg

  ταξεωg.

  Eθvικoooοιαλιoµoζ

  oηµαivει απλoυοτατα

  µιαv

  απoλυτov,

  αµετακλητov

  και αoυµβΙβαoτοv

  ñr]ξιv

  πñog

  αυτo

  τo

  φιλoοoφικov

  υπoβαθñov

  τηg

  δληg

  κñατoυong

  παγκooµioυ

  ταξεωq. Στιg

  επoµεvεg

  oελιδεg

  θα πñoοπαθηoouµε

  διαοαφηviοouµε τα

  επακoλοuθα

  µιαg

  τδτoιαq

  απñoκαλυπτoυ

  διακηñυξεωg.

  '

  ***

  Kαθιilg

  ηδη

  θα i1ει καvεig loωg

  αuµπεñαvει

  εκ

  τωV

  ωq

  ivω,

  o1ετiζεται

  µιiλιg

  ελα1ιoτα

  η

  Εθvικοoooιαλιοτικη

  ιδιiα

  µε

  τηv

  εvvoιαv

  ηg

  πολιτικηq

  κατα

  τηv

  κοιvηv

  11ñηoιv

  τou

  oñoυ. H

  Eθvικoooοιαλιoτικη

  κivηoιg

  δεv

  απoτελε1

  µΙαv

  τωv

  ουvηθωv πoλιτικιilv

  oñγαvιiloεωv

  πoψ αvTιπñoσωπεuoυv

  ωñιοµ6vα

  oµαδικα

  αυµφεñovτα κατιi

  βιiαιv

  uλιοτικoυ

  11αñακτηñog,

  oηµεñιvoi

  πoλιτικoI

  oñγαvιoµoi

  πñooπαθo0v

  vα ουvθεooυv

  εvα πoλιτικo

  πñoγñαµµα,

  αñκετα αοαφig,

  αoñιoτo

  και

  ελκυoτικo,

  ιboτε

  µπoño0v

  πñoαελκuαοUV

  τηv

  απαñαiτητov

  δια

  τηv

  κoιvoβouλευτικηv

  τωv

  ιo11uv

  ψηφαγiλη

  και

  ωg oι

  uεκλεκτoi

  τoυ

  λαou,

  ιδιoπoιoivται

  1αñιv

  αuτιilv

  τωv

  ιδiωv

  και

  ioωg

  και

  Tωv

  ψηφoφoñωv

  τoUg, τo

  µdγιoτov

  δυvατov

  µεñiδιov

  TοU

  κoιvωvικoυ

  πñoΙδvτοg

  ειg

  βιiñog

  αλλωv.

  H

  πεµπτoυοiα

  τoυ

  Eθvικoαooιαλιοµoυ

  ευñiοκεται

  πoλ0

  π6ñαv

  αυτoυ

  τou

  επιπεδoυ

  -

  εivαι

  µiα

  κooµoΘεωñiα,

  µiα

  πλ'iñηq

  και

  αuταñκηg

  φιλoooφiα

  τηg

  ζωηs

  καλιiτπouoα

  κιiΘε

  πλεuñαv

  τηg

  αvθñωπivηg

  υπiñξεωg. Ωg πιοτog

  µιαg

  τoια0τηg

  κooµo0εωñiαg

  παñατηñεi

  καvεig

  κα8ε

  πλευñαv

  ηs ζωηs

  εκ

  µιαζ

  και

  τηξ

  αuτηq

  οπτικtig

  γωv[αg,

  κατd τñoπov

  ιbοτε

  καθε

  απλη ουγκεκñιµµivη απoψιg

  v'απoτελεi

  τελικιi:g

  µiñog

  εvog

  µεγαλυτriñoυ

  ολοu,

  καθιilg οι εφ'oιαoδηπqτε πεñιo1ηg

  απoψειg

  τoυ

  καθoñiζovται

  εκ τηg

  ιδ[αg

  διεξoδικηg και εvoπoιoυ αñχηs,

  η

  οπoiα

  τov

  καθιoτιi

  ειg θioιi

  v'αφoµoιιilοει

  και

  διαφωτioει

  τιg

  διαφoñεg πλεuñεg

  Tηξ

  ζωηs

  και

  τα

  µuοτηñια

  τηg.

  'Ετoι

  µια

  κooµoθεωñiα

  απoτελεi τo

  θεµiλιov τηg

  οταοεωg

  τωv

  Uπoστηñικτιilv

  τηg

  απεvαvτι

  ηg

  θñηοκεiαg,

  ηθικηg,

  πoλιτικηg,

  oικovοµiαg

  κ'λπ. και

  επioηg τoυ

  τñoποu oñγαvιiloεωg τηg πñooωπικι]g

  τωv

  ζωηq.

  Bεβαiωg,

  oπωoδηπoτε

  δεv εivαι

  o Eθvικοοooιαλιοµιig

  η

  µovαδικη

  φιλoooφiα

  ι,ωηg

  πoυ

  φιλoδoξεi

  vα καλ0πτει

  δλεg τιg

  πλευñig

  τηg

  υπαñξεωg.

  'Αλλα

  παñαδεiγµατα

  εivαι,

  λoγoυ

  11αñιv,

  oλεg

  θñηoκεiεg,

  oι oπoiεg

  τουλα1ιοτov

  κατ'αñ1ηv

  πñooφεñouv

  οτoυg πιoτο0g

  τoυg

  µiα

  κατεuΘuvτηñια

  γñαµµη

  δια

  τηv

  αvτιµετιilπιoιv και

  οταοιv

  απivαvτι

  oιαοδtiπoτε

  καταoταοεωg

  τηζ

  ζωηs.Σι]µεñα,

  ωοτoοov, oι θñηoκεiεg

  ε1oυv

  αvαγκαoθεi vα

  ουµβιβαoθο0ν

  µiαv

  µαταιη

  πñoοπαθεια

  γεφυñιilοεωζ

  τou τα11iωg

  διευñυvοµεvoυ

  11αoµατog

  µεταξυ

  θñη-

  οκευτικou δoγµατog

  l(αι πñαγµαTικoτητog

  -

  1αoµατog

  πoυ ε;1ει

  κατα

  τα

  τελευτα[α

  500

  1ñδvια

  oδηγηoει

  µ[α

  οuvε1δg

  αυξαvoµdvηv

  εγκoοµιoποiηοιv

  τωv

  Χñιοτιαvικιilv

  11ωñδv

  τoυ

  παλαιoυ

  κδoµoυ

  και

  εξ

  αιτiαg

  τoυ

  oπoioυ

  εγκαταλεiπoυν

  oηµεñα oι δυτικoπoιηµιivεg

  κuβεñvηoειg

  τωv πεñιoooτεñωv

  loλαµικιilv

  11ωñδv

  τηv

  αυoτηñιi:g

  θñηoκευτικηv

  δoµr]v τηg

  κoιvωviαg

  11αñιv

  εiτε

  τoυ

  καπιταλιστικou

  εiτε

  τoU

  κoµµoUVιστικoυ

  υλιoµoυ.

  Παñαδειγµα κoιvωviαg

  πou ακoλoυθε[

  τηv

  αvτiθετov

  κατευθuvoιv

  και

  εξαΙñει

  µζικιi:q

  τηv εvoτητα

  µεταξιl

  πoλιτικηg

  και

  θñηoκεΙαg

  εivαι τo

  lñαv

  τoυ XoµεΙvil

  'Evα

  αλλo παñαδειγµα

  απoτελεi τo

  loñαηλ,

  θεµελιωµιivov

  επ[

  τηg θñηoκευτικηg

  δoξαoiαg

  oτι

  Εβñαioι

  εivαι

  uo

  εκλεκτog

  λαog τoυ

  θεoυ,

  κι i1oυv

  ουvεπιi:g εvα

  θεΙκo

  δικα[ωµα επi

  τωv εδαφιilv πoυ

  διεκδικo0v

  απo

  τoυg

  'Añαβεg,

  και

  δπoυ

  ειδικιilτεñov

  πλεοv

  oñθoδoξεg

  oµιiδεg

  απoññiπτoυv

  µε

  ουvεπεια

  και

  τηV

  ελα1ioτη

  παñδκληαι απ'τov

  Tαλµoυδικo

  voµo.

  'Evαv

  voµov

  o

  oπoiog

  εivαι πñoiov

  µιαg

  παληαg voµαδικηg

  κoιvωviαg και

  o oπoiog εivαι

  αδυvατov

  εφαñµoοθεi

  ο'ivα

  ouγ11ñovo

  βιoµη11αvικo

  κñατog,

  πñαγµα

  τo

  oπoiov

  oδηγεi

  α'ιivαv

  αñιθµo

  τυπικιilg Σηµιτικιbv

  επιvoηoεωv πñoκειµivou

  κατα(rτñαTηγηooυv

  τοug

  αuoτη-

  ñoυg

  θñηoκεuτικoυq

  καvovεζ

  (,εξαrΙαTωVτtζ,

  τov

  Θειiv

  τouq,

  π,11.

  τo Σαββατo

  και

  το

  ετog

  Σµiττα,

  οπoτε θα ιilφειλεv η

  χωñα oλoκληñη

  vεκñιi:vεται,

  αλλα

  δεv

  τo καvει

  Παñoµoιεg

  µεθoδoυq

  επαvεuñioκoµεV

  σTιq Añαβικig

  χωñεζ,

  oπου

  To

  Pαµαζαvι ε11ει

  κατ'oυoiαV καταñγηθεi

  πλ{ñωg,

  διoτι oι

  11ιilñεq

  αυτεg

  δ1oυν

  uπoλεµo,

  µε

  τηv

  φτιil1εια.

  '0λεg

  παñoµoιεq

  αποπειñεg

  uεξαπατηoεωζ,

  δεi1voυv καθαñα

  oτι

  κooµoθεωñiεg

  αυτεg

  εivαι

  τελεiωg

  αvεπαñκεiq

  ωg

  κατεuθυvτηñιεζ

  γñαµµiq

  οτov

  oυγ11ñovο

  κooµo

  µε

  τηv

  δυτικη

  τou

  τε11voλoγiα

  -και οτι

  δεv

  υπηñξαv αñκετα ιο1υñdg

  ιbοτε v'απoτñεψoυv

  τoυg

  πιoτoυg

  τoυg

  απ'τηv επιθυµiα αυτηg τηg

  vιiαg

  ζωηs,

  η

  οπoiα δεv

  αποτελεi

  µdñog

  τηg

  κoυλτουñαg

  τoυg, αλλα τo αποτελεοµα

  επιτu1ο0g

  παñαoιτιoµoυ. Τo

  αiτιοv

  αuτηg

  τηg απoτυ1iαg εivαι απλo0oτατα

  οτι

  oι θñηoκεiεg

  αυτεg

  βαoiζovται

  επi τηg

  τυφληg

  πioτεωg

  και

  o1ι επi τηζ

  πñαγµατικoτητog.

  Φυοικα, αφωoιωµεvoι

  11ñιoτιαvoi

  i1ouv

  τηv

  iδlα ευ1η διατηñηοεωg τηg

  Biβλoυ

  ωg τελικηg

  αυθεvτΙαg

  και

  ηµεiov

  ουγκλiοεωg

  καθε

  ακιiψεωg.

  'Ετοι,

  πñοοπαθεi

  η

  Kαθoλικη

  Εκκληoiα αταθεñα v'αυξηoει

  τηv επiδñααiv

  τηg

  επi

  τηg

  εξελiξεωq

  τηg

  κoιvωviαg οε παñαδooιακig

  Kαθoλικ6g

  1ωñεq

  οπωg

  η

  |ñλαvδiα,.lταλiα,

  lοπαviα και Λατιvικη

  Aµεñικη

  -

  κ(Ιι

  για

  το

  καvει αυτo

  πñεπει

  κεñδΙoει

  πoλιτικηv

  εξoυο[αv. Η

  βαoικη

  τηg,

  oµωg,

  αδυvαµiα

  εγκειται

  οτιg

  πoλλεg

  εoωτεñικεg

  διαφωviεg

  ωq πñoζ To

  πωξ

  θα 6πñεπε vα

  επιτευ1θεi

  αυτοg

  o

 • 8/8/2019 Polv H. Rus-Knudsen - Εθνικοσοσιαλισμός: Η Βιολογική Κοσμοθεωρία

  5/15

  στoχoζ

  και

  πoια

  µ6ñη

  τοU

  χpιστιαvικou

  δoγµατoq

  θα

  πñdπει

  vα τovιoθoιv.

  Kαι

  orηu

  6oñr,o

  Aµεñικη,

  επioηg,

  11αiñει

  o

  Χñιoτιαvιoµog

  πoλυ

  οπouδαlαg

  πoλιτικηg

  επι'δñαοεωg

  η

  oπoiα

  µε

  καvθvα

  τñιiπov

  δεv

  θα

  δπñεπε

  παñαγvωñισθεi'

  ακoµη

  δε

  oτηv

  Euñιilπη

  i11ουv

  πλεioτεg

  τωv

  11ωñδv

  1ñιoτιαvικιi

  πoλιτικα

  κoµµατα

  που

  πñooπαθo0v

  ενιο11υοoυv

  τιg

  καλoυµεvεg

  11ñιατιαvικεg

  αξiεg

  ωg

  µ6ñο9

  τoυ

  π'oλιτικou

  norq

  nñoγñoµµατog.

  Ev

  τoυτoιg,

  o

  ñολog

  τηg

  θñnoκεiαg

  ωg

  τoια0τηg

  o'αυτα

  τα

  κoµµατα

  ειvαι

  πολυ

  µiτñιog

  -

  διoτι,

  απλo0oτατα,

  ο

  Xñιoτιανιoµog

  θ1ει

  1trαoει

  τηv επαφηv τoU µε τov λαo

  -

  αv

  πoτε τηv

  εi11ε.

  Kατα

  καπoιov

  τñ.oπov

  i11ει'αviκαοεv

  γivει

  αιοθητδg

  ωg

  µiα ξiη

  ιδdα

  µεταξυ

  τωv

  λαδv

  τoυ

  Bοññα

  (iλv

  nñiωv),

  η

  δε

  εñµi1νεiα

  τηv

  oπoiα

  τou

  πñooεδωοαv,

  ου11vα

  υπηñξε

  εξo1ωg'

  µη

  1ñιoτιαvικη.

  Σηµεñα

  i11ει

  καταvτηoει

  ivο

  αvα11ñovιoτικo

  uπoλειµµα'

  Στηv

  ιαviα,

  επi

  παñαδεiγµατι,

  πεpi

  τo 95%

  τωv

  κατoiκωv

  εlvαι

  µδλη

  τηg

  επιoηµou

  Λoυθηñαvικηg

  εκκληοiαg'

  αλλα

  µoλιq

  2olo

  πηγαιVoUv

  oτηv

  εκiληoiα

  και

  ακoµη

  λιγoτεñοι

  πιoτεuoυv

  oτo

  δoγµα.

  Ωg

  πvευµατικf

  δυvαµιg

  oτov

  λαδ o

  Χñιoτιαvι-

  oµοg

  εivαι

  vεκñog.

  .εvτωµεταξυκιoMαñξιοµoξεπioηqµiαφιλoooφiαζωηq,αvτιπñooωπεuωv

  µiα

  κooµoθεωñησι

  πoU κυβεñvα

  καθε

  πλευñα

  τoυ

  αvθñωπivoυ

  βioυ,

  εvιb oλεg

  oirεs

  nolιr,κiq

  ιδdεg

  οτo

  δικo

  µαg

  µiñοg

  τou

  κoοµoυ

  oυγκεvτño0vται

  κυñiωg

  επi

  διoικητικωv

  και

  oιl(ovoµικδv

  πñoβληµατωv.0πωοδηπoτε

  αuτδg

  ιδεεg

  ouvδεovται

  1αλοñα

  πpog

  καπoια

  θεµελιδδη

  oτιioιv απεvαvτι τηq

  ζωηζ

  γεvικα

  και

  ηg

  oxdoεωq

  µεταξu

  ατoµoυ

  και

  κoιvωviαq,

  αλλα

  δοov

  αφoñα

  τιq

  πvεuµατικεg

  orrγ*rq

  τoυ

  αvθñδπoυ

  εivαι

  -

  κατ'αñχηV

  -

  τελεiωg

  αvoικτεg.

  ∆εv αποκλεioυv

  *oµµιou

  απoλυτωg

  θñηοκευτικηv

  πñooκoλληοιv

  -απ'εvαvτiαg

  µαλιoτα

  πpoβαλ-

  λouv

  ξεκαθαñα

  τηv

  δια1ωñιoτικη

  γñαµµη

  µεταξυ

  θñηοκεiαg

  και

  πñακτικηg

  πoλιτικiq,

  ouτωg

  δoτε

  oι δυο

  αυτig

  πεñιo1δg

  παñαµεvouv

  αvεξαñτητεg

  µεταξ0

  ioυg,

  ωg

  εαv

  η

  θñηoκεlα

  ητo

  κατι

  αoηµαvτov

  εv ouγκpioει

  Πñoζ

  τηv

  πolιτικηv.

  τoιoυioτñoπωg

  δυvαvται

  τα

  µiλη

  oλωv

  αυτιilv

  τωv

  φιλελε0θεñωv

  η

  ουντηñητικδv

  κoµµιiτωv

  εivαι

  καλλιοτα

  Χñιoτιαvoi,

  louδαioι,

  Mωαµεθαvoi,

  αοεοi'η

  Bουδδιoταi.

  H

  θñηοκευτικη

  τωv

  nεπoiθηοιg

  θεωñεiται

  τελεiωg

  αo1ετog

  δια

  τηv

  πoλιτικηv

  τωv

  εñγαoiαv.

  Εvδvovται

  ειg

  µiαv

  απonειñαv

  επιλυoεωg

  '

  .ñ,oµrrr,

  πñακτικιi:v

  πñoβληµατωv

  τηg κñατικηg

  µηχαvηq,

  oµωg

  εvδε1εται.oι,

  πvευµατικoi

  TοUq

  πñoσαvατoλιοµoi

  εivαι

  τελε1ωg

  διαφοñετικoi.

  Kαθιbg

  πñoαvεφiñθει,

  η

  διαοπαoιg

  αuτη

  εivαι

  Πñαγµατι

  αουµβiβαoτog

  πñοg

  τηv

  φ0oιv

  τηζθñηοκεiαζ,πληvoµωζ,oιθñηoκευτικεgκοιvoτητεgευñioκovταιαvαγκαoµε-

  u'i

  rλ'τηv

  απoδε1θoυv

  λιγoτεño

  η

  πεñιoooτεñο

  πñoθυµα

  αv θδλoυv

  v'αοκουv

  καποιαv

  επiδñαοιv

  εnl

  τηg

  κoιvωviαg.

  Miα

  αληθηg

  φιλoοoφiα

  ζωηg

  oπωq

  o

  Eθvικoοooιαλιoµδξ

  δεv

  i1ει

  καθoλoυ

  αnoλυrrg

  χΦño

  για

  µiα

  τdτoια

  εξατoµικευµivη

  κατατµηoι

  τηg

  ζωηg

  τµliµατα

  διαφdñou

  φ0oεωξ

  και

  αoυo1iτιoτα

  µεταξυ

  τoυξ. U

  Εθvικooooιαλιoµog

  εivαι

  ειg

  θioιv

  επιλuoει

  ιiλα τα πñακτικιi

  πñoβλιiµατα

  τηg

  κoιvωviαg

  δι'εφαñµoγηg

  τωv

  αñ1δv

  ηg

  Θεµελιιitδoυg

  φιλoooφiαg

  τoU, oι δε

  πιoτoi τoυ δεv

  1ñειiζovται

  καvδvα

  ξδvo

  oτo.ι1εio

  πñoκειµεvou

  ικαvoπoηooυv

  τιg

  πvεUµιιτικdg

  τoυg

  αvαγκεg.

  0

  Eθvικooooιαλιoµog

  iχει απo

  µovog

  τoU

  ηv

  δuvατoτητα

  πλιiñoug

  απαvτη-

  oεωg

  επi

  παvτog

  εvδε1oµivoυ

  αvθñωπivoυ

  εñωτηµατog,

  .

  Eivαι

  γvωοτov

  oτι οι θñηoκεiεq

  βαoiζovται

  απoκλειoτικιbg

  επi

  τηg πioτεωg

  -πñαγµα

  που

  αvαγvωñ1ζouv

  µε

  uπεñηφιivεια

  'Eτoι,

  η

  υπαñξιg

  τoυ

  βιβλικoυ

  θεo0,

  η

  αοποñog

  oυMηψιq,

  η

  αvαoταoιg,

  η

  δευτdñα

  παñouoiα κ.λπ.

  ε[vαι

  oλα

  πñαγµατα

  πoυ δεv

  µπoñεi

  καvεig v'αποδεiξει

  - πληv αv,

  βεβαiωg'

  απoδε1θεi

  καvεig

  τov θεov

  ωζ

  τov ouγγñαφiα

  τηg Biβλoυ,

  κατι πou πñiπει

  καvεig απλδg

  πιοτε0oει,

  παñα παoαv

  πεñi τoυ εvαvτioυ

  µαñτuñiαv.

  Kαι αv δεv πιοτευειg

  11ωñig

  µαñτυñiα,

  τoτε εioαι

  0ποπτog

  -

  ακñιβδg oπωg o αµφιoβητiαg θωµαg.

  Εvαvτιoυµεvoι

  πñog

  αυτηv τηv

  πεñi αγvoiαg

  υπεñηφιivεια,

  και o Mαñξιoµog και

  o

  Εθνικoοoοιαλιoµog

  αξιιilvoυv θεµελiωoιv ι]

  oτηñiγµατα επi

  επιoτηµovικιilv

  αληθειωv.

  Aφ'ετiñoυ

  oµωg

  µiα

  απλli πñooεκτικη παñατηñηoιg τoυ Mαñξιoµoυ

  πεiθει

  πiñαv παoηq

  αµφιβoλiαg

  oτι

  πñoκειται

  πεñi

  µιαq

  εξεζητηµεvηg

  και

  απoλυτωg θεωñητικηg

  επtvoηοεωg

  αvαλuoµεvηg

  σUσTηµατικωζ

  και

  µε

  επισTηµo-

  vικoφαvη oñoλoγiα

  και

  βαοιζoµεvηg

  εv

  τoυτoιg

  επi

  τηg

  απoδο1ηg

  ωñιoµεvωv

  δoγµατωv

  πoυ

  oυvιoτo0v

  καθ

  'εαuτα

  µια

  τυφλη

  πiοτη

  fηg oπoiαg καθε απoπειñα

  επαληθευοεωg,

  εivαι

  κατα

  βαoιv

  πεñιττη Πñoκειταi δηλαδη πεñi

  επιvoηoεωg

  φoñτιoµdvηq

  µε

  αvαλυτικεg

  l(αι

  σUσTηµαTικdg πñαγµατεiεg πoυ

  oµωg

  οτεñουv-

  ται

  καθε

  επαφη

  µε

  τηv Πñαγµατικoτητα -

  η

  τηv

  επιoτηµη, o1ι

  λιγδτεño

  απo

  οπoιαδηπoτε

  θñηoκεiα.

  H

  πñoijnoτιθεµivη

  δε δoγµατικη πioτιg δεv εivαι

  τiπoτε

  λιγωτεño

  απ'τηv

  καΘ'oλοκληñiαv

  αvτιεπιστηµovικηv

  uπδθεoιv

  ιiτι

  oλα

  τα

  βιoλoγικα

  ovτα

  πoυ

  βαδiζouv

  µε

  δυo πoδια και δεv i11oυv πoυπoυλα

  εivαι

  φτιαγµivα

  iοα και τηv εξ

  iooυ αvεδαφικη ιδiα

  oτι oι

  oυvθηκεg παñαγωγηg

  κuθoñiζoυv

  τηv lοτoñiα

  παñαλληλωg

  πñοζ τov

  δoγµατικo ιo1uñιoµo

  oτι

  τo

  πεñιβαλλov -

  και o1ι

  η

  κληñovοµικι1τηg

  -

  καθoñiζει τιg

  ιδιoητεg και

  τηv εξiλιξι

  τoυ ατοµoυ.

  Touτo

  βεβαiωg

  ιooδuvαµεl πñoζ τηv

  ζευξιv

  τoυ

  o11ηµατοg

  πño

  τoU

  iππoυ.

  δεv 1ñειαζεται εξαιñετικη

  voηµooυvη

  για

  v'αvτιληφθεi

  καvεig

  oτι

  oτηv

  πñαγµατικoτητα

  ο

  iδιog

  o αvθñωπog

  ιi11ει

  o1ηµατioει

  τo πεñιβαλλov

  ΤoU

  - Kαι

  εγκαθιδñuoει

  τηv κoιvωvικη

  ταξη τωv

  oυvθηκωv

  παñαγωγηg

  oυµπεñιλαµβαvoµri-

  VωV

  -

  και o11ι

  αvτιoτñoφωg

  Ev

  αvτιθεoει πñoζ

  τιq αλλεq

  φιλoooφiεg,

  o

  Εθvικooooιαλιoµοg

  oυδεπoτε

  επιvoηθηκε

  αλλα Θεµελιουταt

  επi τωv αιωviωv Noµωv τηg

  Φυoεωq

  πcυ

  διεπoυv

  τo Συµπαv

  αvεκαθεv

  και πOU i1oυv

  ñυ.θµioεt

  τηv'εµφαvιοη

  εµβiωv oñγαvιoµωv

  10

  11

 • 8/8/2019 Polv H. Rus-Knudsen - Εθνικοσοσιαλισμός: Η Βιολογική Κοσμοθεωρία

  6/15

  απ'τηV πñωτoγεvη κιoλαζ

  στoιχειωδη

  µoñφη

  τouq.

  Aυτo

  d1ει

  διατuπωθεi

  µε

  αñιοτoτε11vικη oαφηvεια υπo

  τηg

  πεñιφηµoυ

  Eθvικoοοoιαλiοτñιαg

  φιλoooφou

  Savitri Devi oτo

  βιβλio

  τΠξ

  uH

  Aoτñαπη και

  o

  'Hλιoq,:

  uKατα

  ηv

  ouoiα

  τηg,

  η

  Eθvικooιαλιoτικη

  ιδdα

  υπεñβαivει

  o11ι

  µovov

  τηv Γεñµαviα και τηv επo1η

  µαg,

  αλλα και

  ηv

  Añiα

  φυλ{

  και

  τηv

  αvΘñωπdτητα

  και

  κιiθε

  1ñovικιi

  πεñioδo' τελικδg

  εκφñιiζει

  εκεivηv

  ακñιβωg

  τηv

  µυοτηñιιilδη

  και

  αλαvΘαoτη

  οoφiα

  δuvαµει τηg

  oπoiαg

  η

  Φ0oιq

  ζει

  και

  δηµιoυñγεi:

  τηv

  απñιioωπη

  ooφiα πou

  κñυβεται

  oτo

  αñ11iγovo διioog

  και

  αrα

  ωκειivεια

  βαθη

  και

  πou αvτη11εi

  απ'τιζ

  oφαiñεg

  τoυ

  α1αvoug διαoτηµικoυ

  oκoτoυg'

  και

  εivαι

  η

  διiξα

  τoυ

  Aδoλφou

  χiτλεñ δτι

  o11ι

  απλιilg

  i1ει αvακαλioει αυτηv

  τηv

  ΘεΙη

  ooφiα αλλ'oτι

  ηv

  i11ει

  µuλιoτα

  εκδηλιiloει

  ωg

  πñακτικηv

  πoλιτικηv αvαγεvv{oεωg

  -παγκooµioυ

  πñooπτικηgυ.

  ∆ηλαδη o Εθvικoοoοιαλtoµoq

  δεv απoτελεi

  επιvιiηoι τou Aδoλφoυ

  Χiτλεñ

  αλλα τηv ouvειδητηv iκφñαoιv τωv θεµελιωδιi:v Noµωv

  τηg

  φ0oεωg

  πoυ

  διiπoυv

  τηv

  ζωηv

  µαζ.

  Aφετηñiα τou εivαι

  η

  αnεñιoñιοτoq αγιiη

  πñoq TηV

  δηµιoυñγiα

  ο'δληv

  τηg τηv πoλλαπλoτητα, o αβiαoτog

  βαΘug

  oεβαoµog

  τηq

  οoφiαg

  τηg

  φuοεωg

  και

  η

  αυθεvτικη

  διακαιis

  βo0ληoιg

  διατηñηοεωg

  τηs

  ζωηs

  πoυ εivαι αποκυηµα αυτηg τηg ooφiαq, δια τηg

  oñγαvιiloεωg τηg

  αvθñωπivηg

  κoιvωviαg ouµφωvωg πñog αυτoυg

  τoυg θεµελιδδειg

  vοµοug.

  ΣυvεπΦg

  τo

  v'απoññiπτει καvεig

  τov Eθvικooooιαλιoµov

  ειv'ακñιβδg

  τooov ατoπov

  και

  παñαλoγov

  oοov θα

  ητo η

  απoññιψη τoυ voµoυ τηg

  βαñυτητog

  η

  τoυ δεδoµεvoυ

  η

  γη

  εivαι oτñoγγυλη Πñαγµατι, o

  Eθvικoοoοιαλιoµog

  δεv εivαι τiπoτε

  αλλo

  παñα

  η

  εφαñµoγη τωv

  φυoικιilv

  και

  βιoλoγικιi:v

  voµωv επi

  τωv

  διαφoñωv

  πεñιo1ιi:v τηg αvθñωπivηs

  ζωηζ'

  εiτε

  πñoκειται

  πεñi

  πoλιτικr]g

  εiτε

  πεñi

  oικovoµiαg

  εiτε

  πεñi

  θpηoκεiαq

  -

  καθωg

  oηµεñα

  µεµovωµεvα

  εφαñµoζovται

  οτηv τεxvoλoγiα.

  Yπ'αυτo τo

  φωq'

  o Εθvικoooοιαλιοµog

  πεñικλεiει

  ovτωq τηv

  επιoτηµηv

  -

  εv αvτιθioει

  πñoq

  καθε αλλη κoοµoθεωñiα.

  ∆εv

  επι1ειñεi

  uεξαvαγκαοει,

  τηv πñαγµατικoηTα vα

  oυµφωvεi

  πñog

  ωñιοµivα

  πñoκαθωñιοµε-

  vα πλαiοια, αλλα

  vα πñοοαñµooει

  τιg

  θεωñiεg oυµφωvωg πñoq

  TηV

  πñαγµατικo_

  τητα. Nεα oυvεπιilg

  αλµατα τηg επιoτηµovικηg εñεivηg

  εµφαvιζovται αµεoωq

  επi

  τoυ

  πñακτικoυ

  βioυ

  τηg

  Eθvικooooιαλιoτικηq

  κoιvoητog.

  θα ευ1oµαοταv

  εv τouτoιg,

  µεñικιig φoñεg,

  ωñιoµδvoι

  απ'αυτoυg

  τoυg

  voµoυg vα

  ηoαv

  καπωg διαφoñετικoi, αλλ'oπωοδηπoτε πñεπει

  v'απoδε1θouµε

  oτι εivαι

  αδuvατov

  τoUζ αλλαξoυµε.0ι

  φυoικoi

  voµoι

  δεv δυvαvται

  καταñγηθoυv

  η

  τñoπonoιηθo0v

  δια

  ψηφoφoñiαg

  oτηv

  γεvικη

  oυvdλεUση

  ToU

  0.H,E.

  η

  τoυ

  κoιvoβoυλioυ

  'loωg

  oλα

  ηoαv

  ευκoλιλτεñα αv

  oλα

  τα

  καλoυµεvα

  αvθñιilπιvα

  ovτα

  καt oλεg

  φυλdg

  εi11αv δηµιoυñγηθεi

  iοα κι

  αv

  δεv

  υπηñ11αv

  κληñovoµικoι

  παpαγovτεg

  καθoñiζovτεg

  και

  πεñιoñiζovτεζ

  τιζ

  ατoµικιig

  µαg

  δυvατoτητεg

  εξελiξεωg.

  Aλλ'ωoτooo

  αυτo

  δεv

  oυµβαivει

  και

  καµµiα

  πιθαvoτηg

  µετατñoπηg

  αυτoυ τou

  γεγovoτog

  δια

  oυγ1υoεωq

  εuµg

  και

  oκdψεωg,

  ητoι

  δια

  πñooπoιητηg

  αγvoηοεωg

  τωv

  voµωv

  αυτιi:v.

  H

  oñγαvωοιg

  'ηg

  *o,rrriog

  επi

  τη

  βαοει

  µιαg

  τiτoιαg

  oτñoυθoκαµηλικ{g

  ουγ11uοεωg

  ιοoδuvα1lεi

  πñog

  ψαñτiαv

  θαvαoιµov

  πoυ

  δεv

  δυvαται

  παñα

  ε11ει

  καταoτñoφικεg

  oυviπειεg.

  Aυτεg

  ouvεπειεg

  φαivovται

  πoλυ

  καθαñα

  δια

  τηg

  πñιilτηg

  ηδη

  πño11εiñou

  παñατηñηoεωg

  τωv

  κoιvωvιδv

  τωv δηµιouñµµατωv απ'τoυg

  ε1θñoυg

  µαζ

  στηv

  Avατoλη

  κ{Ιι

  στηv ∆uoη.

  Ev

  uαγαατη

  εvιiloει,

  απoκαλouv

  τov

  Eθvικoοoοιαλιoµo

  ωg

  uτo

  ευαγγελιov

  τoυ

  Kακou,,

  -

  εvω

  iδιοι

  εivαι

  δuvαοτεg

  εvοg

  κooµoυ

  εuñιοκoµivoυ

  oτo

  11εiλog

  τηg

  oικovoµικηg

  και

  ηθικηg

  εñειπιiloεωg,

  εvog

  κooµoυ

  πoυ

  πληττεται

  απo

  τov πληθωñιoµo,

  τηv

  αvεñγiα,

  τo

  iγκληµα,

  τη

  βiα

  1ωñig

  λoγo,

  τα

  vαñκωτικα,

  τηv

  ñυπαvoη

  και

  µολυvοη,

  τηv

  πoñvoγñαφiα,

  ηv

  διαφθoñα,

  τηv

  πεivα

  και

  τιg

  orκoλoγικig

  καταoτñoφιig,

  εvδg

  κooµoυ

  πoυ

  ε11ει

  µoλιg

  απoλαuoει

  16

  ηµdñεg

  ειñηvηg

  απ'τo

  1945

  και

  oπoυ

  30

  εκατoµµυñια

  αvθñδπωv

  i1oυν

  οφαγιαοθεi

  κατα

  τηv

  αυτη πεñioδo.

  Kαι

  uπεñαvω

  τoυ

  φoβεño0

  αυτou

  κoJµoι

  τoυg

  επικñεµαται

  η

  Tñoµακτικιj

  απειλη

  εvιig

  πuñηvικoυ

  πoλiµoυ

  πoυ

  θc

  εξαφαviοει

  καθε

  αvωτεñα

  µoñφη

  ζωηs

  επi

  τηg

  γηg.

  ∆εv

  εivαι, πñαγµατι,

  παñαξεvο

  oτι

  η

  αvθñωποτηg

  οταθεñωg

  διακατε1εται

  απc

  τñoµo

  πεñi

  τoU

  τι

  Tηζ

  επιφυλαooει

  η

  επoµιivη

  µεñαl

  ∆υoτυ1Φg,

  αυτog

  o

  φoβog

  και

  η

  απελπιοiα

  εivαι

  κυñlωg

  διαδεδoµivα

  οτo

  'Añιo

  τµηµα

  τoυ κooµoυ,

  oπoυ

  η

  παñακµη

  και

  η

  απoouvθεoιg

  ολωv

  τωv

  υγιιilv

  και

  φuoικιilv

  αξιιi:v

  εivαι

  πñιilτιoτα

  πño1ωñηµιivη

  µεταξu

  τωv

  ηλιθiωv

  απo1αυvωµεvωv

  αvθñδπωv

  τou,

  τωv

  oπoiωv

  φοβoι

  απαλυvovται

  δια

  υλικηg

  αφθovtαg

  -

  o'εvαv

  απαυoτo

  αβεβαιο

  αvταγωvιοµo

  µε

  τo

  επαπειλο0v

  οικovoµικo

  1αog.

  Aλλα,

  παñ'oληv

  τηv

  υλικηv

  αφθοviαv

  του

  ουγ11ñovoυ

  κooµoυ,

  αυτoi

  αvθñωπoι

  δεv

  εivαι

  ευτυ1εig

  η

  ιlοτω

  ικαvoπoιηµεvoι'

  oτεñoυvται

  τελεiωg

  ιδεωδιiv

  και

  εvθoυοιαoµoυ

  κι

  ε1oυv

  πληñωg

  απωλεoει

  τηv

  πiοτη

  oτo

  µιiλλov.

  0

  'Añιoq

  απλουoτατα

  φoβαται

  φεñει

  παιδια

  oτov κoαµo

  αυτov'

  καθωg

  δεv

  βλιiπει

  καvιivα

  µιiλλov

  πñοτιµα

  τηv

  καλoπεñαοη

  και

  τιg

  απoλαυσειq

  τηq

  oτιγµηg

  παñα

  τηv

  διατηñηoι

  τηg

  φuληq

  και

  τoυ

  πoλιτιoµoυ

  τoυ.

  Πñooπαθεi

  εξαοφαλioει

  ooo

  γivεται πιo

  αvετη

  διαβiωοη

  για

  Tov

  εαυτo

  τoυ

  µdoα

  o'αυτov

  τοv

  απiñαvτo

  βoυñκo

  και

  η µovαδικη

  τoυ

  ελπiδα

  εivαι

  oτι

  η

  αvαπoφεUκτη

  l(αταστñoφη

  δεv

  θα ουµβεi

  κατα

  τηv

  διαñκεlα

  τηg

  δικηq τou

  ζωηg.

  'Ετoι,

  παñακoλouθεi

  µε

  απαθεια

  τηv

  βñαδεiα

  αλλα

  οταθεñα

  καταληψι

  Tηq

  γηq

  τωv

  πñoγovωv

  τou

  υπo τωv

  αλλoφuλωv

  πou

  ακoµη

  δεv

  οvτιλαµβαvovται

  δτι

  τo

  τελog

  τoυ λευκoυ

  αvθñωπou

  oηµαivει

  τo

  τiλog

  καθε

  iγvouq

  πoλιτιoµou.

  Αuτη

  εivαr

  η

  uΧñUση

  Επo1η,

  no,

  ε1θñoi

  µαg

  uπoο1riθηκαv

  στov

  κooµo

  τo

  12

  .t3

 • 8/8/2019 Polv H. Rus-Knudsen - Εθνικοσοσιαλισμός: Η Βιολογική Κοσμοθεωρία

  7/15

  1945 -

  τι

  ε11oυv

  κατοñθιiοει

  oικoδoµηοoυv

  oτα

  oαñαvτα

  oυτα

  11ñovια

  oπου

  εxουv

  οπδλυτη

  επικuñιαñ11iα.

  Yπδ τιg

  oυvθηκεg

  αυτεg

  πεñi

  τoυ

  µiMovτog

  πioοπτικdg

  εivαι

  οκoτειvεq.

  '0µωq

  δεv

  1ñειαζεται

  καθολου

  vα εlvαι

  ετοι.

  To

  oτι

  o

  κoJµog

  d1ει

  πεñιπioει

  σε

  µια

  τιiooν

  δυοoiωvo

  καταoταoη

  εivαι

  πñαγµατι

  απδκλiιoτικιilg

  τo

  απoτελεσµα

  τηζ

  πληñoυξ

  απoυoiαg

  οεβα-

  oµo,i

  'o,

  αvθñΦπoυ

  πñoξ

  τoυξ

  Noµoυg

  ηξ

  φυοεωξ'

  ***

  Ωg

  Εθvικoοooιαλιοτηg

  αιoθανεoαι

  αvαπoφευκτα

  σαv

  vα εiοαι

  απo

  αλλov

  πlιαvηη

  αφ'oτoυ

  ε11ειg

  πια

  αvτιληφθεi

  τηv

  φυoιv

  τηq

  παñoυoηg

  ταξεωg'

  ∆εv

  µnoñrιq

  vα ε11ειg

  καµµiαv

  ουµµετo11ηv

  ειg

  αυτo

  τo oυοτηµα

  και

  η

  καθηµεñινη

  bιοπαιη

  οτα

  πλαiοια

  αuτηq

  τηg

  κoιvωviαg

  φαivεται

  ωg

  µαταιo

  11αoιµo

  11ñovoυ.

  Ωg

  εΘvικoοooιαλιoτig

  oñαµατιζoµεθα

  µια

  τελεiωg

  Niαv

  Παγκooµiαv

  Tιiξιv'

  βαoιoµiηv

  επi

  uτηζ

  αλαθητoυ

  ooφiαg,

  κα0'ηv

  η

  Φυoιg

  ζει

  και

  bηµιouñγει,.

  Movov

  υπo

  µiα

  τετoια

  vεα

  παγκοοµια

  ταξr

  δ0vαται,

  µακñoπñoθε_

  οµα

  vα επιβιωοει

  η

  ζωη

  επ'αυτοu

  τoυ

  πλαvητoυ.

  Ωοτooo,

  για

  vα εγκαθιδñυθεi

  αυτη

  η

  Nεα

  Ταξιq,

  o

  αvθñωπog

  oφεiλει

  v'αποδει1θεi

  oτι

  δεv

  ioταται

  υπεñαvω

  τηg'φυoεωg.0

  αvθñωπog

  δεv

  εivαι

  o

  αuθεvτηg

  τηg δηµιoυñγiαζ

  αλλα

  εvα

  o*Jño,o

  µεñοζ τηζ

  oληq φυοεωq uπoκεiµεvo oτoυg iδιoυg ακñιβιilq voµoυg

  µε

  δlουg

  τoυg

  αλλoυg

  ζιilvτεg

  οñγαvιoµoυg.

  Παñoµοiωq,

  oφεiλει

  επioηg

  v'απoδε-

  xθεi

  τo

  εnιοτηµovικιilg

  απoδεδειγµdvo

  γεγοvog

  τηζ

  διαφoñαq

  µεταξυ

  τωv

  δυlιiv

  -

  o11ι

  µδvov

  εξωτεñικωg

  αλλ'εnioηg

  κατα

  τιq

  ψu1ικiξ

  και

  διαvoητικεg

  ιbιοτητεg

  -

  µαζi µε

  τo

  γεγovog

  oτι

  oλoι

  oι αvθñωπoι

  εivαι

  εκ

  φυoεωg

  αvιοα

  ατoµα

  και δτι

  ζωθζ

  τoυg

  κυñiωg

  καθoñiζοvται

  υπo

  κληñovoµικωv

  και oχι

  πεñιβαλλovτικιi:v

  παñαγovτωv.

  Τoυτο,

  βεβαiωg,

  εvδi1εται

  φαivεται

  uαδικov,,

  αλλ'εv'απo

  τα

  πñαγµατα

  πoυ

  oφεiλει

  καvεig

  v'αvαγvωñioει

  εivαι

  oτι

  οηv

  Φυη

  oυδεµiα

  υφioταται

  εvvoια

  δικαιoουvηg

  κατα

  τηv κoιvη

  oηµαoiα

  τηg

  λdξεωg.

  Ωg

  αvθñδπιvα

  ovτα

  δυvαµεθα

  -

  και

  oφεiλoυµε

  -

  vα oñγovωοoυµε,

  µiα

  κoιvωviα

  βαοιοµεvη,

  voµιn|

  και

  κoιvωνικη

  δικαιooυvη,

  διoτι

  oλα

  τα

  µdλη

  τηq

  κoινωviαg

  επιτελoυv

  µ'o

  xñηr,µη

  λειτoυñγiα

  και

  µπoñoυv

  .ouvεπωζ v'απαιτηooυv

  iοη

  vοµικη

  nñoοiαoiα

  και

  εξαοφαλιοη

  κατιi

  τηg

  oικοvοµικηg

  εκµεταλλεuοεωg.

  Aυτo

  εiναι

  µοñog

  'ηq

  αοφuλεiαq

  πoυ

  εivαι αvογκαiα

  και

  φυoικη

  σε

  µιαv

  oñγαvωµdvη

  *o,rrrιo

  -

  µαλιοτα

  δε,

  η

  επιθυµiα

  αυτηg

  τηg

  αoφαλεiαg

  απoτελεoεv

  εv

  µιiñει

  τov

  λoγov

  τηg

  υnο

  τωv

  αvθñδπωv

  εγκαθιδñυoεωg

  τωv

  κoιvωvιιbv.

  Εv

  τouτoιq

  δεv

  εiµεθα

  .,ξ

  θdo,,

  vα εγκαθιδñυοoυµε

  βιoλoγιη

  δικαιoο1vη

  -

  ακñιβδg

  oπωg

  δεv

  µποñoυµε

  εγκαθιδñυοouµε

  βιoλογικη

  ιοoτητα.

  Aπ'τηv

  oκοπια

  τoυ

  αvθpδπoυ

  θα

  φαivεται

  παvτοτε

  πολυ

  αδικο

  τo

  δτι

  ωñιoµεvoι

  αvθñωπoι

  πñoοβαλλοvται

  υπo

  oδυvηñωv

  και

  αvιατωv

  vοοωv απ'τηv

  vεoητα

  τoυg

  ηδη,

  εvω

  αλλoι

  δυvαvται

  v'απoλαµβαvοuv

  καληv

  uγεiα

  µ61ñι

  τα εκατo

  τoυg

  -

  εoτω

  κι αv,

  ακoµη,

  αuτοg

  noυ

  πεθαivει

  oτα

  25 61ει

  πoλυ

  αvιi:τεñα

  πvευµατικα

  11αñioµατα

  και

  θα

  µπoñουoε

  τoοo

  πεñιoοoτεñα

  vα πñooφiñει

  στηv

  αvθñωπoτητα

  απ'αυτoν

  πoυ

  πño11ωñεi

  µixñr

  µεγαληg

  ηλικiαg.

  Τελεiωg

  αvεξαñτητα

  τωv

  επ'αυτoυ αιοθηµα_

  τωv

  µαξ,

  τo

  πñαγµα

  d1ει

  iτoι

  -

  παñ'oληv

  ηv

  πñooδo

  τηg

  ιατñικηg

  µαq

  -

  και

  o

  αvθñωπog

  πñiπει

  µαθει

  v'απoδε1εται

  δτι

  η φι]οιζ

  δεv αvαγvωñiζει

  τηv

  ιδικηv

  µαg,

  πεñi

  δικαιοoiηg

  αvτiληψηg,

  και

  καθε απoπειñα

  ειoαγωηg

  θεiαg

  δικαιooυvηg

  µiα

  επεñ11oµεvη

  ζωη

  πñiπει

  v'απoññiπτεται

  ωg

  βλακΦδηg

  φυγη

  εκ

  τηξ

  πñαγµατικιiτητog.

  Λoγω

  τωv

  αvωτiñω

  oυ11vα

  ε1θñoi

  τou Εθvικoooοιαλιoµoυ

  ιo11υñiζovται

  oτι

  η

  βιoλoγικη

  αvτiληψιq

  τηg

  αvθñωπivηζ

  φυoεωq,

  πoυ απoτελεi.αυτηv

  τηv

  βαoιτου

  |θvικoooοιαλιoµoυ,

  εivαι

  uαVηθικη".

  Εn'αυτoυ

  δυvαµεθα

  µovοv

  v'απαvτηoouµε

  δτι

  η

  ιδiα'

  τωv

  αvτιnαλωv

  µαg

  uηθικη'

  εivαι

  διεφθαñµdη

  αφoυ

  βαοiζεται

  µiτñα

  και αξiεη

  ποU

  δεv θεµελιιilvοvται.

  επi

  τηg Φ0οεωg'

  ∆ια

  τoυg

  ΕΘvικooooιαλιoτig

  µovov

  µiα

  αλ{θεια

  uπαñ11ει:

  Noµoι τηg

  Φ0oεωg

  και o,τιδηπoτε

  δεv

  εvαñµoviζεται

  πληñωg

  ιlñoξ

  τηv αληθειαv

  αυηv

  εivαι

  απoλυτωg,

  100%

  εoφαλµdvov

  Auτo,

  αoφαλιbg,

  oηµαivει

  πληñη

  απoññιψιv

  τou Xñιoτιαvιoµou,

  τou oπoiou

  o

  φυoικog

  δuιοµog

  απoτελεi

  αυτηv

  τηv

  βαoιv

  τoυ

  ιο11uovτog

  uηθικoυ'

  κωδικοg

  -

  επioηg

  oπou

  o

  κιilδιxαg

  εivαι

  καλuµµεvog

  υπo

  Φιλελευθεñο-0υµαvιοτικov

  η

  Mαñξιoτικov

  µαvδυαv.

  Kατα

  τov

  Xñιoτιαvιoµov

  κατε11ει

  o αvθñωπog

  µiαv

  πoλu

  εrδικη

  θdοι

  µεταξi

  τωv

  πλαoµατωv

  οαv κατo11og

  µιαq

  θεΙκηζ

  ψυχηζ'

  H

  οπoiα

  πεñαιτεñω

  εivαι

  καθoλικι1

  κοι

  µη

  βιoλoγικη'

  δεv

  πoικiλλει

  απo

  φυληq

  ειq

  φuληv

  η

  απο

  ατoµoυ

  ειg

  ατoµov

  και

  δεv o11ετiζεται

  πñoζ τηv

  διαvoιov

  η

  καπoιαv

  αλληv

  πvευµατικη

  η

  φuoικηv

  ιδιoτητα

  τou ατoµoυ,

  o0τε

  εivαι

  κληñovοµικη

  η

  καθ'oιovδηπoτε

  τñoπov

  πñoζ

  TηV

  Φ0oιv

  ouvδεδεµiη.

  Eiv'αυτη

  η

  ψυ11η

  πoυ

  εξιοιi:vει

  oλoυg

  τoug αvθñωπoυg

  oτα

  µατια

  τoυ

  Θεo0,

  αδιαφoñov

  τι

  πñαττoυv

  η

  τι

  εivαι,

  εφ'ooov

  πιoτειouv

  ο'Aυτov.

  Kαθε

  λoγog

  πεñi

  τoυ

  αvθñιilπoυ

  ωg

  βιoλoγικoυ

  ovτog

  απoτελεi

  δια

  τov

  Xñιoτιαvov

  uυπoβιβαoµoV,,.

  Kατα

  τov

  Xñιοτιαvιoµov,

  oλη

  η ζωη.τou

  αvθñιilnoυ oυvιoταται

  o'ivαv

  oυvε1η

  αvταγωvιoµο

  µεταξυ

  αυτηq

  τη9

  θεiκηg

  ψυ11ηg

  και

  τηq

  'υληζ',

  ηToι

  τηζ

  Φυoεωg,

  η

  -

  επi

  πñooωπικoυ

  επιπθδoυ

  -

  τoυ

  οιbµατog,

  καθ'oτι

  η

  Φuoιξ

  εκπñoοωπεi

  τo

  κακδv,

  που7πñεπει

  ηττηθεi

  χαñιv

  τηζ

  αιωviαg

  ζωηq

  o'ivαv

  ακαθoñιoτo

  παñαδειoο

  οτα

  oυνvεφα.

  H

  επi

  τηg

  γηζ

  ζωη

  ειv'απλδg

  µiα

  πñοετoιµαolα

  για

  εκεivηv

  τηv

  µdλλoυοα

  ζωη

  -

  εiτε

  oτoυg

  κoλπουg

  του

  Aβñααµ

  εiτε

  οτηv Koλαoι,

  αvαλδγωg.τoυ

  πoοov

  επιτυ11ιilg

  i1ει

  καvεig

  καταπoλεµηoει

  τηv

  βιoλoγικη

  τoυ

  φ0oι.

  Kαθ'εαυτηv

  η

  επi

  τηg

  γηζ

  ζωη

  oτεñεiται

  παoηg

  αξiαg,

  µηδ6

  αλλo

  14

  15

 • 8/8/2019 Polv H. Rus-Knudsen - Εθνικοσοσιαλισμός: Η Βιολογική Κοσμοθεωρία

  8/15

  απoτελouσα

  παñα

  κoιλαδα

  τωv

  δακñυωv.

  'Hτoι,

  o Xñιoτιαvιoµog

  χαñακτηñiζεται

  εξo1ωq

  εκ

  τηg

  καταδiκηg

  τηg

  ζωηξ

  και

  Tηζ Φυoεωg.

  Eiναι

  µiα

  θñηoκεiα δι'απoτυ11ηµdvouζ

  και

  ovειñoπoλουg

  αvικαvoug

  v'αvταπoκñιθoυv

  πñog

  τιg πñoκληoειs

  Tηq

  ζωηζ

  πoυ

  φυτoζωouv

  πιoτευovτεg

  oτι

  uεοovται

  πñιilτoι

  εο11ατoι

  και

  οι

  εο11ατoι

  πñιiτoι',

  αφο0 o

  Xñιoτιαvιoµοg

  λογiζει

  καθε

  εγκληµατικα

  αviκαvov

  και διαvοητικα

  αvαπηñοv

  ωg

  µεγαλυτiñαξ

  αξiαg

  αvθñωπιvov

  oV

  απo

  τov εφευñετικο,

  αvηοu11o

  και

  δηµιoυñγικo, πολiτη. Εκπñooωnεi

  εvα

  ouvoλov

  αξιδv

  και

  µiτñωv

  πoυ

  θiτoυv

  τηv

  παñθivo

  υπεñαvω

  τηg

  µητδñαg,

  τov

  καλιiγεño

  υπεñαvω

  τoυ

  πατiñα

  τηg

  oικoγεvεiαg

  και

  τoV

  καχεKTικov

  και αοθεvη

  υπεñαvω

  τou

  ιο11υñoυ

  και vικηφοñou,

  κατ'ουoiαv

  δε,

  τηv

  vεκñoτητα

  υπεñαvω

  τηq

  ζωηζ.Πεñιφñovεi

  καθε

  χαñαv

  τηq

  ζωηg

  και

  εξυψιλvει

  τηv

  αUToTιµωñiα

  και αuτoταπεivωοι

  ωq θετικα

  oηµεiα

  οτι o

  αvθñωπog

  καταπoλεµα

  τo

  oιilµα

  τοU

  ωq

  εK τηq

  αVαγvωñiοεωg

  τηg εµφυτoυ

  αµαñτωλοτητog

  τoυ,

  επειδη

  δεv εivαι

  oλoκληñoq

  καθαñο

  πvεuµα.

  Aπo

  παoηξ

  απδψεωg

  θεωñouµεvog,

  o

  Xñιoτιαvιoµοg

  εκπñooωπε1

  µια

  διεoτñαµµiη

  και

  µιoivΘñωπo

  οταoι

  απivαvτι

  τηξ

  ζωiξ

  πou δεv

  δ1ει

  καµµiα

  θioι

  µιαv

  υγιη

  κoιvωviα.

  Mε απλα

  λoγια,

  o

  Χñιoτιαvιoµιig

  εivαι

  εiδog

  πvευµατικιig

  αññιiloτιαg

  πou

  i1ει καταoτñiψει

  τηv

  φυοικη

  µαg

  αυτoαµυvα

  κατα

  τηξ

  αvτιφUσικηg

  οκiψεωg.

  Eivαι

  µiα

  µoλuoµατικι|

  vιiοοg

  τoυ

  πvειiµατog και πñdπει

  καταπoλεµηθεi

  δι'oλωv

  τωv

  µioωv.

  Avτιθdτωg

  Πñοζ

  Tov

  Xñιoτιαvo,

  o Eθvικoοοοιαλιoτηg

  oφεiλει

  ζηoει.

  0φεiλει

  εξελiξει

  τιg ικαvoτητεg

  τoU και V'αvαπτυξει

  τηv πñoοωπικoτητα

  τoυ

  ειg

  το δπακñοv

  τωv δuvατoτητωv

  του

  εvτog

  τωv

  oñiωv

  τηg

  βιoλογικηg

  τoυ

  φυοεωg

  -

  τooov

  φuoικωg

  oοοv

  και

  πvευµατικιilg'

  ∆εv

  oφεiλει

  vα δαπαvηοει

  τηv

  ζωηv

  τoυ

  γovυπετηg

  πño

  µιαq

  Mεoαvατoλικηg

  θεoτητoζ,

  εκλιπαñιilvταg

  ελεοg

  και

  ουγ11ωñηοl

  τoU

  (αµαñτηµατog,

  oτι

  ε11ει

  γεVvηθεi

  oτoug

  κολπoug

  τηg

  Φυοεωζ.

  Eπιθυµoυµε

  βλiπouµε

  υπεñηφαvoυg

  και αñµovικoig

  αvθñΦ-

  πoUξ

  µε

  αυτoπεπoiθηoι

  και πioτι

  οτηv απooτoλη

  τoug oτηv

  ζωιi

  -

  ξι

  τñoµαγµivα

  και Θλιβεñα

  πñtΙovτα

  µιoαvθñδπωv

  αvτιληψεωv

  καΘιbg τo

  uπñoπατoñικov

  αµιiñτηµαr,

  πoυ

  επιτñεπoυv

  στov

  αvθñωπo

  µiα µdvov

  1αñα

  οτηv

  ζωη:

  oτι

  o

  uΘεdg,

  θα

  τov ouψ1ωñηoει,

  αñκεi vα

  πιoτειioει και

  µεταvoηoει.

  00τε

  αφ'ετiñou

  επιθuµo0µε

  τα

  αβδβαια και απαιoιdδo-

  ξα

  Θuµατα

  τoυ

  αγvωστικιoτικoυ

  πλoυñαλιoτικou

  κooµoειδιbλou

  πou

  αñvo0vται

  τηv

  uπαñξι

  απoλ0τωv

  αξιΦv.

  ∆εv

  εiµεθα ιiθεoι.

  Πιοτευouµε

  µια

  θεoτητα,

  η

  οπoiα

  oµωg εivαι

  η

  απoλυτοg

  αvτiθεοιg

  τoυ

  loυδαιo_Xñιοτιαvικoυ

  Γιαxβε.

  ∆ια

  τov

  Eθvικοοoοιαλιοµov

  µovov

  µiα

  αληθηg

  θεoτηg

  υπαñ11ει:

  η

  µυoτηñιωlηg

  δηµιoυñγιni

  δυvαµιg

  η

  παvτα1o0 εv

  τη

  Φυoει εκφαιvoµi-

  vη.

  Aυτη

  εivαι

  η

  θεoτηq

  τηv onoiαv

  εξυµvouµε

  τιµδvτεg

  βαθδωg

  και

  εuoεβωg

  τηv

  ooφiαv

  τωv Nδµωv τηg

  Φuοεωg.

  Ωg

  Εθvικoοoοιαλιοτιig

  δεv υπακο0µε

  αε

  καµµιαv αλλη

  φωvη

  παñα

  oτηv

  φωvη

  τηg Φυοεωg

  και

  καµµiαv αλληv

  ηθικη

  παñα oτηv

  ηθικη

  τηg Φuοεωg,

  γvωñiζοuµε

  δε

  µovοv

  εvα θαvαoιµo αµriñτηµα:

  ηv

  πñοοπαθεια αvτιnαñαθεoεωg κατα τηg

  ηθικηq

  αυτηg.

  Παñ'δτι o

  αvθñωπog απoτελεi

  τµηµα

  τηg

  Φυοεωg,

  ωg Eθvικoooοιαλιoτig

  ιi11oµεv

  πληñη

  ουvεiδηοη

  τηg

  εξαιñετικt|g υπεñoµq

  τou

  αvθñιi:πoυ δvαvτι τωv

  ιiλλωv οñγαvιοµιilv

  ωq ειδικα πñoικιαµεvou

  µ'δvαv µovαδικov

  εγκεφαλov,

  µε

  τov

  oπoiov

  εivαι

  ικαvoq

  ειg

  τηv

  αφηñηµdvηv

  oκiψιv.

  Η

  ικαvoηg

  αυτη

  τoυ

  επετñεψε

  v'απoτñεψει

  η

  vα αµβλυvει

  µεñικιilg

  τηv

  οκληñoτητα τηg

  φυοεωg

  οτηv

  oπoiαv,

  αλλα ovτα

  εivαι

  αµεοα

  εκτεθειµεvα.0

  εγκδφαλog

  µαζ

  µαξ

  i11ει

  καταoτηoει

  ικαvoug vα θεñαπευoυµε

  θαvατηφoñoυg

  vοοουg

  και

  v'απoκαλυπτoυµε

  τιg

  αñ1δg

  πoλλιiv απo τoυg

  φυoικoυg

  voµoυg, οuτωg

  δoτε vα

  ε11ωµεv

  µπoñioει

  εφαñµoοωµεv εv

  µdñει

  τιg αñ11ig

  αυτ6g πñoq iδιov

  oφελog, Kαι, πñoq

  τo

  καλυτεñov

  η

  πñog τo

  ;trειñoτεñov,

  vα εξελiξωµε τηv

  απαñαiτητov

  τε11vολoγiαv

  δια τηv

  εξεñεuvηoιv

  τllζ

  γηζ

  l(αι

  χñη(,ιµoπoiηοιv

  τοu

  πλoυτoυ

  τηg.

  ∆υοτυ1ωg,

  oµωg, o εγκiφαλoq αυτοg d1ει παñoµoiωg

  καταοτηοει

  δυvατη

  τηv

  oυvειδητη

  πεñιφñoηoη

  .τωv

  Noµωv

  τηg

  Φuoεωg,

  oταv

  καπoτε

  µαg

  φαivεται

  i:qυπηñετικιilτεñov

  v'αγvοtiοωµε

  µαλλov

  παñα v'ακoλoυθηoωµε

  τoυq Noµoυg

  αυτoυg.

  Eκεi

  oπoυ ο καλouµεvog πñωτoγovοg αvθñωπog

  θα υφioτατο

  γñηγoñα

  τιg

  ουvεπειεg

  εvog

  τετoιoυ

  εκτño11ιααµoυ

  ε11ει

  απεvαvτiαg

  τo

  µιiλog

  τηg

  τεxvoλoγικωg εξελιγµιivt1g κοιvωviαg τηv

  δυvατoτητα

  vα επιβιιiloει

  επi

  µακñov

  τηq

  παñαβιαοεωζ

  τηq

  Φuοικηg Ταξεωg,1ωñig

  αµιiαωg

  η

  κoιvωviα αυτη

  υnoοτεi τιg

  αvαπoφεuκτεq εξιοoññoπιoτικεg

  τηg

  Φuοεωq

  αvτιδñαοειg.

  οπoiεg

  ouδoλωq

  εκ

  τηq

  αvαβοληq εξαoθεvηµd.vεq,

  θα

  εµφαvιυθoυv

  αñγα

  η

  γñηγoñα µε

  ιο11υv

  ακαθεκτοv

  και

  τoτε

  η

  επαvoñθωoιg

  τωv

  οφαλµατωv αv

  o1ι

  αδυvατη

  θα

  εivαι

  τoυλα1ιοτοv πoλυ δioκoλη.

  Ev

  τiλει

  ο αouγκñιτοq

  εγκεφαλοg

  µαg

  ουvεπιφεñει

  αιοθηµατα

  oxεδov

  τελεΙωg

  αγvωοτα

  ο'oλα

  τα

  ζωα:

  τo

  δdoq πñoζ τoυ αγvιilοlοu, τηv

  βεβαιοτητα

  τou θαvατου και, oυγ1ñovωq'

  τηv αvυπδñβλητov

  αvαγκt1

  για

  l((ιΤι

  πoυ

  µπoñεi

  µαg

  πñoοφdñει

  µiαv

  uπαñξιακηv

  αοφαλεια

  και

  µι(ι

  βεβαιιllητα

  πεñi

  εvog

  voηµατog Τηs

  ζωηζ

  αvωτεñoυ

  τηg απληg

  επιζητηοι;ιυq υλικωv αγαθιitv.

  Aυτη

  εivαι

  η

  αvαγκη

  τηv

  oπoiαv

  εñ11ovται

  καλυψoυv οt

  θñηοκεiεg'

  αλλ'αvτιθετωg

  πñog

  αυτδg o

  Εθvtκoοooιαλιοµog επιζητεi vα τιg

  ικαvoπoιηοει

  επi

  τηq

  fηg.

  Σηµειω1δov εv ο1δoει

  πñοg τoυτo

  oτι οuτε

  o εγκiφαλοg ουτε τα

  αιοθηµατα

  απoτελουv/µεµovωµdvoυg,

  µη βιoλoγικouq

  παñαγovτεq

  αλλα, τoυvαvτiov,

  αδια1ιilñιoτοv

  µdñog

  τoυ

  ζωvτog

  οñγαvιοµου και

  oπωg ακñιβωg

  τα

  φυoικα

  11αñακτηñιοτικα

  τoυ

  nvθñωπoυ, iτοι

  και τo

  uπvεUµα,

  τoυ

  uπoκειται οτoυg

  Φυοικoυg Noµoυq

  τηg

  κληñovοµικoτητog.

  Ωg

  Εθvικoοoοιαλιoτεg

  εiµεθα

  τηg

  il

  )

  I

  16

  17

 • 8/8/2019 Polv H. Rus-Knudsen - Εθνικοσοσιαλισμός: Η Βιολογική Κοσμοθεωρία

  9/15

  απoλUτoU

  γvωµηζ

  oτι

  11 κoιvωviα ωg δλov

  πñεπει

  vα εvαñµovιoθεi

  πñοζ oλεζ

  τιq

  πλευñig

  τηq

  Φυοικηζ

  Τιiξεωg'

  ουvεπιilg

  δεv

  θα επαñκoυoε

  µovo

  η

  ικαvοποiηoιg

  τωv υλικιilv

  αvαγκιilv

  δι'εγκαθιδñυοεωg

  αvετηg oικovoµικηg

  ζωηg.

  Eιv'επioηg

  αvαγκαiα

  η φñovτlδα

  ιiloτε

  oι.πvεuµατικεg

  επioηg αvαγκεg

  ικανoπoιouvται

  ***

  Πñoβαλλεται

  απ'τo

  oτñατoπεδo

  τou

  ε1θñoυ

  τoυ

  αv_θñιilπou

  (αvω

  θñΦoκov_

  τog) ο

  ιo11υñιoµoq

  δτι

  o

  πvευµατικog

  κδοµog

  τou Eθvικooooιαλιοµoυ

  χαñακτηñi-

  ζεται

  εκ καταvαγκαoµου

  και πειθαvαγκnζ,

  oπoU τo

  ατoµov oτεñεiται

  τηg

  ελεuθεñiαg

  και

  ατoµικoτητog

  τoυ

  πñoκειµ6vou

  απλδg

  καταοτεi τo

  µoñιov

  µιαg

  αβoυληg

  µαζηg.

  Πñαγµα

  πou αoφαλιbg

  εivtι

  τελεiωg αoυµβiβαoτov

  πñoζ

  ηv

  πñαγµατιKoτητα'

  διoτι εivαj oι

  δηµoκñατεζ

  αυτoi oι oποioι

  αvτιλαµβαvovται

  τoυg

  λαoug

  σαv

  µια

  τεñαoτια

  αxñωµη

  αv8ñωπoµαζα

  οπου

  διαφoñ6ζ

  µεταξυ

  τωv

  ατδµωv

  εñµηvευovται

  ωg

  τo

  απoτiλεoµα

  τυ11αiωv

  πεñιβαλλovτικιilv

  επιδñα_

  σεων

  σTιq oπoiεg

  oφεiλει

  ουvεπιilg

  η

  κoιvωviα

  uδιοñθιiloει'D

  και

  (ñUθµισει))

  oυτωg

  ιλoτε

  nεγκλιµατioει,

  κoιvωvικιbq

  και κuτα τηv

  δηµoκñατικι]

  βεβαiωg

  θεδñηoι

  τα ατoµα.

  Aπo τηv

  αλλη

  πλευñα

  o

  Eθvικoooοιαλιοµοg

  oiβεται

  τo

  ατoµov.

  Γvωñiζoυµε

  oτι oλα

  τα αvθñιilπιvα

  ovτα

  εivαι

  βιoλoγικιilζ

  µovαδικιi

  και

  oτι

  διαφiñουv

  ωζ

  πñoζ ταg

  κλioειg

  και

  ικαvoτηταg.

  H

  εvαñµovιoιg oλωv

  αυτιilv

  τωv

  ατoµικδv

  1αñιoµατωv

  εvτog

  τωv

  πλαιoiωv τηg

  κoιvωvlαg

  ειv'εκ

  τωV

  οπouδαιoτατωv

  oτo11ωv

  τou

  Εθvικooooιαλιoτικoυ

  Kñατoυg.

  Movov

  ετοι

  επιτυψ1α_

  vεται

  η

  αξιoπoiηοιg

  τoυ oλικou

  ψυ1oδιαvoητικoυ

  δυvαµικoυ

  εvog

  λαoυ

  -

  πñog

  αµoιβαiov

  oφελog

  τωv ατοµωv

  και

  τηq

  κoιvωviαg.

  Εv

  τo0τoιg

  γvωñiζoµεν

  επioηg oτι

  η

  ιδιoφuiα

  και

  η

  πñoοδog

  oυδεπoτε

  ε11ouv

  πñoiλθει

  απ'τηv

  µαζα,

  αλλα

  παπoτε

  απo

  απλα,

  εξi1ovτα ατoµα

  και

  µovογ

  δι'εξαoφαλlοεωq

  Tηζ ατoµικηg

  δuvατoτητog

  αvευñioεωg

  και αvαπτυξεωg

  τoυ

  εαυτoυ

  τωv

  τooοv

  ελευθiñωg

  ooov εivαι

  δuvατov

  µiα

  oñγαvωµivη

  κoιvωviα.

  Movov

  τoτε

  µπoñoυµε

  πñοωθηoouµε

  τηv

  πñooδο

  τoυ ανθñδπoυ

  πñog oλovεv

  ηψηλoτεñη

  τελειoτητα'

  Aυτo

  απoτελεi

  πñoυπoθεoιv

  δια

  τηv επiλυοιv

  τωv

  τεñαoτiωv

  πñoβληµατωv

  πoU

  αVTιµεTωπiζει

  o

  κooµog

  µετα

  45

  χñovια

  δηµoκñατi-

  αg.

  Kαθιilg

  εivαι

  πñοφαvδg

  φυoει

  αδuvατog

  η

  αv0ψωoιg oλωv

  τωv

  ατιiµωv

  o'εvα

  επiπεδo

  πoυ

  υπεñβαivει

  τιq

  δµφuτig

  τoug ικαvοητεg εξελiξεωg,

  oλεg

  1αñακτηñιοτικα

  βλακιbδειg

  πñoοπαθειεg

  γq

  αφτιαξoυv'

  oλoυξ

  τoυg αvθñδπoυg

  iooυg

  υπο

  κιiθε

  ενvoιαv

  oδηγoυv

  αvαγκαiα

  oτηv

  εξioωoι oτo

  11αµηλoτατo

  επiπεδo

  δηλαξ

  oτην

  καταπiεοι

  oλωv

  τωv ατoµωv

  πoυ

  iοταvται υπεñαvω

  τoυ

  µiooυ

  oñou

  εiτε

  κατα

  τηv ευφυiα

  εiτε

  καθ'oιoυδηπoτε

  αλλoυ τñoπoυ.

  H εξdλιξιg

  αuη

  δεv

  ειv'iñγov

  τoυ Eθvικooooιαλιoµou

  αλλα

  τηg ∆ηµoκñατiαg

  και δεv

  φαivεται

  v'απoτελεi

  θεµdλιov

  βελτιωoεωg

  τωv oυvθηκιilv

  τηg bπi

  Tηζ

  γηs

  ζωηζ.

  18

  't9

  Ωοτoοο,

  καθε

  απoπειñα δηµιουñγiαg

  µιαg

  ελiτ

  θεωñεiται

  oñθοτατατα

  ωg

  απειλη κατα

  τou

  ιδioυ

  υπoβαθñου τoυ ∆ηµoκñατικou

  oυoτηµατog,

  oτo

  oπoioν

  πιoτευεται

  δτι

  o

  καθdναg πñεπει

  o11ι

  µονov

  i1ει ioα voµικα

  δικαιδµατα

  αλλ'επioηg iηv

  επiδñαoιv

  επi

  δηµoοiωv υπoθεoεωv,

  τελεiωg

  αδιαφoñov

  αv

  o

  εv λoγω

  ε1ει

  τιg πñog το0τo απαιτouµεvεg

  πoιοτητεg.

  'Εvα

  τετoιo

  α0οτηµα

  δυvαται

  µoνoν

  vα oδηγ{oει

  µiαv

  1ιbñαv

  οτηv αβuooo.

  Σ'ivα

  Eθνικooooιαλιοτικo

  κñατog η ηγεοiα

  θ'απoτελεiται απ'τoUq

  αñιoτoυg

  τoυ

  'Εθvoυg.

  Movov

  αυτο[ θα

  εivαι

  ειg

  θioιv

  vα επιλυooυv τα πñoκuπτovτα

  πñoβληµατα

  - και vα επωµιoθoιiv

  ηv

  ευθυηv.

  Τα ατoµα-µiλη

  µιαζ

  δηµoκñατικηζ

  ουvαξεωg

  αδυvατoυv

  εξ

  oñιoµoυ vα λoγιoθo0v

  υπειi€vα τωv εvεñγειιilv

  τoυg'

  αφοu

  oλεg οι

  απoφιiοειg

  λαµβαvovται δια

  µιαg

  ψηφou

  και

  εκαοτog

  oφεiλει

  υπoκuψει πño

  Tηζ

  πλειoψηφiαg

  -

  αo1iτωq του

  αv σUµφωvεi

  η

  ο11ι. Σαφδg,

  αυτo

  το εiδοg

  αγoñαg

  πñooφιiñεται

  ωg

  ιδειilδηg

  1ιilñog

  δια

  τα

  πλiov

  διεφθαñµivα

  πoι11εiα

  τηg

  κoιvωviαg.

  Aπoτελεi

  ειñωviαv δτι

  µεγαλεg

  εµποñικεg

  επι11ειñηoειg

  ξoδευoυv

  τεñιiοτια πooα

  11ñovoυ

  και

  1ñηµατoq

  oτηv εξεiñεoι

  και εκπαiδευoι

  τωv

  πλεov

  καταλληλων

  γlα

  τιq

  ηγετικεq

  θ6oειq

  τηg

  εταιñεiαg,

  εvιil

  καθε πoλιτικog

  τoαñλαταvog

  χωpιq

  κoµµiαv απoλuτωg

  εκπαiδευoιv

  i1ει τηv

  δυvατoτητα vα

  καταοτεi

  Πñωθuπουñγ0g

  η

  Πñoεδñoq τηq

  1ιilñαg

  του αñκεi

  απλΦg

  vα i11ει τιg

  (σωστiqD διαouvδdoειg και

  µηV

  επιδεικvυει ιδιαιτiñαv

  ευφυiα πoυ

  εvδε1oµi-

  vωg

  v'απετδλει

  6yDειξιv oτι

  δεv θα

  ητo

  τooov

  εu11εñig

  vα κατευθ0vεται

  uπo

  τωv διαφιiñων

  oñγαvωµdvωv

  oυµφεñovτωv,

  oπoτε καµµιαg

  απoλυτωg υπooτηñi_

  ξεωg

  θα

  ετuγ11αvε.

  Auτo εivαι

  παθητικoτηg

  ***

 • 8/8/2019 Polv H. Rus-Knudsen - Εθνικοσοσιαλισμός: Η Βιολογική Κοσμοθεωρία

  10/15

  H

  nαπoññιψιζ,)

  αUΤη

  τηζ αΤoµικoTηToζ

  και τωv

  µεταξι

  αvθñωπivωv

  ovτωv

  βιoλoγικιilv

  διαφoñιilv

  d1ει

  παñοµoiωg oδηγrjoει

  ειg,

  πληñη παñαγκωvιoµοv τηg

  ενvoiαg

  uγεvετικη

  υγιειvη,.

  Σηµεñov

  η

  υγιειvη

  o11ετiζεται

  µovov µε

  τηv

  πλυoιv

  τωv;1εñιδv

  και τo

  βoυñται(,µα

  τωv δovτιδv.

  Ev

  τoυτoιg

  θεωñητικδg

  η

  εwoια

  ηg

  γεvετικηg

  υγιειvηg

  δεv

  εivαι

  διδλoυ

  αγvωoτoq ειζ Tov oυψñovov

  ιivθñωπov,

  o

  oπoiog δαπαvα

  τεñαοτια

  πooα

  11ñovoυ

  και

  εvεñγεiαg

  ειζ

  τηv

  εκτñoφην

  iπππωv,

  βoιilv,

  oκυλωv,

  πεñιoτεñιιilv,

  παπαγαλωv κ.λπ. oυµφδvωg πñog

  τα πλδov

  εκλεπτυoµivα

  γεvετικα

  κñιτηñια' εvιil,

  αφ'ετεñoυ

  εoκεµµivωg

  οuµβαλλει

  ειζ

  τοv

  πληñη

  βιoλoγικov

  εκφυλιoµov

  τηg

  αvθñωπoτητog

  δια τηg

  απoλυτou

  πεñιφñovηoεωg

  αυτιilv

  τωv αñ1δv

  και κñιτηñiωv πñοκειµενou πεñi τηg

  ιδ1αg

  αυτou

  αvαπαñαγωγηg -

  ωg

  εαv

  η

  ιo10g και αληθεια

  τωv πεñιωñiζετo ειg

  τov καοµov

  τωv

  ζδωv.

  Kιiτω

  απo

  φuoικdq

  oυvθηκεg,

  υπoκειται

  αvαπoφευκτωg

  καθε

  πληθυοµoζ

  oτηv

  βιoλογικη

  επιλoγη,

  κατα τηv oπoiα

  τα

  υπo

  ταg δεδoµivαq

  oυvθηκαg ικαvδτεñα

  ατoµα

  οτελε1ιilvouv

  εv

  τiλει

  τηv

  κoñυφηv

  τηg

  κoιvωviαg,

  εvιil

  oι ακαταλληλoτε-

  ñoι

  παñακµαζoυv.

  Πñoκειται

  παλιv

  πεñi ενog

  oιδηñου

  και ακαταπαUστoυ

  voµoυ,

  εξ

  αυτδv

  τoυg oπoloug

  δ1ouµε

  εµεig

  oι αvθñωπoι

  καταφεñει

  vα αµβλυvουµε

  δια

  τηg

  δηµιουñγlαg

  κoιvωvιδv

  oπoυ

  επioηg υπιiñ11ει

  voηµα και

  χιilñoζ

  δια

  τα

  αοθεvεoτεñα oτoι11εiα

  τoυ

  πληθuoµoυ.

  Av οµωg

  κλεiooυµε

  τελεiωg τα

  µιiτια

  µαg

  πño τηq

  πñαγµατικoητog

  αυτoυ τoυ

  φυoιιoυ

  vοµoυ,

  πñoκειται αoφαλδg και

  εµε[g vα

  υπooτοuµε

  πανωλεθñiα, καθ'ooov

  µαλιoτα

  καπoτε

  δεv θα

  εiµεθα

  πλεοv

  ικαvol

  vα εξαoφαλioouµε

  τηv

  βιoλoγικη

  πoιoητα

  η

  oπoiα

  πñoliπoτiθεται

  δια

  τηv

  ουvτηñηoιv

  εvoq

  oυoTηµατog

  δυvαµivoυ

  επioηg

  vα πñooτατεuει τov

  αδuvατo.

  Xωñig

  ouvαloθηση

  τωv

  βιολoγικδv

  πñαγµατικoτητωv

  τηg

  υπαñξεωg

  θα

  καταληξωµεv

  ειg

  δvαv

  αγωvα oλωv

  εvαvτiov oλωv,

  κατα

  τov

  oπoiov

  πñιλτοι

  πou θα υπoκυψoυv

  θα

  εivαι ακñιβωg

  oι αοθεvεοτεñoι.

  0υτε,

  λoιπov,

  o

  Εθvικooooιαλιoµog,

  καθιbg oυχvιi

  ιoχυñiζovται,

  θα oηµαvει

  τηv

  εγκαταλειψιv

  τωv

  αδυvατωv

  oτηv

  µoiñα

  τoUq

  -

  απεVαvτiαg.

  0

  Eθvικoooοιαλιoµοg

  εivαι

  η µοvαδικη

  εγγιjηoιg

  τωv

  αδuvατωv

  εvαvτiov

  µιαg,

  ιiλλωg

  αvαπoφεuκτου

  καταοτñoφηg.

  Ev

  o1δoει

  oµωg

  πñog

  τouτo

  υπoγñαµµiζεται

  επιoηq

  oτι

  η

  αδυvαµiα

  δεv απoτελεi

  ιδεΦδε9

  αλλ'αvτιθ6τωg

  κατι

  πou πñiπει vα

  υπεñvικηθεi

  και αυτo

  εivαι

  µoνov

  δυvατοv

  µiοω

  oυvεπoυg

  γεvετικηg

  υγιεινηg.

  'Añα

  η

  Εθvικoooοιαλιοτικη

  κοιvωviα θα

  εξαοφαλioει

  τηv υπo

  τoυ λαoυ

  επαvευñεοιv

  τωv υγιιbv

  τoυ

  φυoικιilv

  εvοτlκτωv

  επ'αυτηg

  τηg πεñιoµ]g

  µδοω

  ευñεiαg

  λαiκηg

  διαφωτioεωg,

  ουτωg

  ιilοτε

  vα εξαοφαλιoθεi

  η

  βιoλoγικη

  πñ'οoοoq.

  Moνov

  αvοητoι

  µπoñoυv

  vα πιoτεuoυv

  oτι

  η'αvθñωπoτηg

  d1ει

  ηδη

  .φθαοει

  τo

  υψιoτo

  δuvατo

  οταδιo

  εξελΙξειλg

  τηg.

  Ωοτooo

  δια

  τηv

  εξαoφαλιoιv

  20

  21

  τηg

  πεñαιτεñω

  πñooδoυ

  τoυ αvθñιbπoυ, oφεiλει

  η

  κoιvωviα vα

  εξαoφαλioει

  τηv

  µη

  διαιιilvιoιv και διαοπoñαv τωv αoθεvειιilv και

  αδυvαµιιilv

  µioω

  τηg κληñοvoµι-

  κoτητog. H ελεuθεñiα

  τηg

  µεταβιβαoεωg

  κληñovoµικιbν

  παθηoεωv

  οτα iδια

  τεκvα και τηg

  γεvετικηg

  uπoβιβαοεωg τoυ πληθuοµου

  εivαι

  oτυγvov

  iγκληµα

  κατα τωv

  επεñ11oµεvωv

  γεvειiv

  Eξ αλλou

  oφεiλει

  επioηζ

  η

  κoιvωviα

  µεñιµvηoει

  αoφαλιilg

  και

  δια

  τηv

  ταυτo11ñovov

  εξυγiαvoιv τoυ πεñιβαλλovτog,

  δoτε

  εκµηδενιoθoυv

  τα

  ουµπτδµατα αvθυγιειvιbv

  εξωτεñµιilv

  επιδñαοεωv. ∆εv αvαφεñoµεθα µovov ειg

  T0 κoιvωvικδv πεñιβιiλλov

  και

  ταq

  oυvΘηκαg

  εñγαoiαg,

  αλλ'επioηq

  οτo

  oικoλoγικov

  πεñιβαλλov.

  Σε

  µια

  Eθvικooooιαλιoτικη

  Πoλιτε1α

  εivαι

  oαφιilg

  και

  απoλυτωg απαñαδεκτov

  11αñιv

  τηg κεñδooκoπiαg

  vα επιτñiπovται

  παθογovα

  τε11νητα

  πñooθετα

  ñoυ1α

  και

  τñoφιµα,

  αvθυγιειvig

  oυvθετικig

  uλεg

  οτα

  oπiτια

  και

  τα δηµooια

  κτiñια και

  τηv εξαπλoυµivη

  µoλυvoι

  τηq

  γηξ,

  τou

  αiñog

  Kαι

  τοU

  uδατog

  -

  γιo

  µηv

  αvαφεñθo0µε

  oηv

  8αvατηφoñο

  ñαδιεvεñγo

  ñυπαvοη

  πou θα διαñκεoει εκατovταδεg

  1ιλιαδεg

  ιiτη.

  '0λ'αυτα

  δεv εivαι παñα

  τo

  ευλoγov απoτiλεoµα τηq πληñoυg διαοτñoφηg

  τωv αληθιbv

  αξιιilv τηg

  ζωηq

  πoυ

  1αñακτηñiζει

  αυτηv

  τηv

  µoιñαiωg

  αοθεvη κoιvωviα.

  H

  γεvετικη

  uγιειv{ και

  η

  καταπoλiµηoιg

  τηq

  µoλ0voεωq

  τoυ

  πεñιβαλλovτog

  εivαι

  µovov

  δυo πλευñig

  τηq

  αυτηg

  uποθ6oεωζ: διατηñηoιg τηg

  Φυοεωζ και Tηξ

  oικoλογικηg

  ιαoññoπlαq

  ωσTε

  εξαoφαλiζεται

  η

  oυvi11εια

  Tηζ πvεUµατικ{g

  και

  φuoικfg

  ευεξiαg

  τoυ

  αvθñιi:πou.

  Xωñig

  ivα uγιiq πεñιβαλλov πñoκειται

  vα κατασTñαφoυv

  και τα

  nλεov

  dξo1α ακoµη

  γoviδιο

  και

  1ωñig

  εnαñκη παñoυoiαv

  αυτιilv τωv

  γovιδiωv

  δεν

  θα

  uπαñ11ει

  καvεiq

  ικαvog vα δηµιουñγηοει αuτo

  τo πεñιβαλλov.

  Mεñog

  εvog

  καλoυ

  πεñιβαλλovτog

  απoτελεi

  επioηg

  µiα

  υγιηq

  oικoγεvεια oπoυ

  τα

  παιδια i11oυv

  τηv

  δuvατoτητα αñµovικηq και εuτυ1ιoµεvηg

  αvαπτυξεωg,

  κι

  εv'αλλo

  ακoµη

  απ'τα

  οµετñηTα κακα τηg παñoυoηg

  ταξεωg

  εivαι

  oτι

  αυτo τo

  εiδog

  oικoγεvεiαg

  καταoτñiφεται

  υπo τηg ουv{θoug

  µη βιoλoγικηq

  oκiψεωg

  και

  τωv

  αvoητωv

  βλακειδv

  πεñi

  γυvαικεiαg

  απελεuθεñιi:oεωq.

  Aκñιβδg

  oπωg

  φυλrig

  εivαι διαφoñετικig

  ετoι διαφεñoυV

  και

  φuλα

  και

  η

  ιδιiα

  τηg

  βιoλoγικηg

  ιοoτητog

  µεταξυ

  αvδñog

  και

  γυvαικog

  απειλεi πñιiγµατι

  oοβαñωg τηv

  µελλovτι_

  κηv

  επιβiωoιv

  τoυ

  αvθñωπoυ.0ι

  µεταξυ αuτωv

  διαφoñiζ

  δεv

  εivαι

  τo

  αποτελεoµα κoιvωvικιλv

  .,ñολωv

  τωv

  φ0λωv,

  αλλα

  βιoλoγικΦv

  ñoλωv

  ∆εv

  απoτελεi

  αoηµαvτov

  oυµπτωoιv

  oτι εivαι

  η

  γuvoiκα

  πoυ

  γεvvα

  τα παιδια.

  ∆εv

  εivαι

  µοvov βιoλoγικωg

  καταλληλoq

  γι

  .

  αυτηv τηv

  oπooτoλη

  αλλ'oµoiωg

  και

  κατα

  τov

  11αñακτηñα,

  και ωζ

  η

  µητdñα

  τηg vεαg

  γεvηαg

  κατi11ει τov

  oπoυδαιoτατov

  κoιvωvικov

  ñoλov.

  H ιδεα

  oτι

  πñεπει

  uoλoκληñωθεi,

  ουµµετiχovταζ

  oπωoδηποτε

  (,τηv

  παñαγωγη, εvω τα παιδια

  τηg

  εivαι

  oτα

  11εñια

  αλλωv

  εivαι

  εγκληµατiκ{ 0ι

  γuvαiκεg µπoñoυv

  oλoκληñωoouv Tov

  εαυτοv

  τουg

  µovov

 • 8/8/2019 Polv H. Rus-Knudsen - Εθνικοσοσιαλισμός: Η Βιολογική Κοσμοθεωρία

  11/15

  καΤα

  τov

  φUσικov

  τoUζ

  ñoλov

  ωζ

  µηTiñαζ.

  Xωñiζ

  µητiñα

  η

  oικoγδνεια

  διαλυεται.

  παιδια εγκαταλεiπovται

  σTov

  εαυτδv

  τουg

  η

  οε

  µια

  δηµoοια

  εκπαiδευoι.

  '0ταv

  επιοτñεφouv

  σTo

  oπiτι,

  καvεig

  δεv

  61ει

  καιño

  γι'αυτα.

  Kαvdvα

  ιδειilδεg

  δεv

  τoug

  εµφυoεiται,

  τα

  δε

  ειδωλα

  ToUξ

  Τα

  λαµβαvoυv

  απ'τηv

  τηλεoñαoη,

  απo

  κακ{

  µoυoικη

  και

  ακδµη

  1ειñoτεñη

  λoγoτε11viα'

  Tñdφovται

  µε

  δτοιµα

  φαγητα

  και

  ψδφτoυv

  θυµατα

  τηq

  1ειñioτoυ

  εiδoυg

  εµπoñιηq κεñδooxo-

  πiαq.

  lυτα παλιv

  ιo10oυv

  εφ'6oov

  η

  γυvαiκα

  δεv

  διαλiξει

  µηv

  απoκτηoει

  καθoλoυ

  παιδια

  -εiτε

  µε

  η χñηση

  καπoιoυ

  µdοoυ

  nελiψoυ

  τωv

  γεvvηοεωv,

  εiτε

  δι'εκτñδoεωq

  αv

  τυ11ov,

  εv

  τoυτoιg, πñoκ0ψει

  εγκuµooυvη.

  Biβαια

  φεµιviοτñιεg

  ιo1υñiζovται

  oτι

  Θα

  ηταν

  εξ

  iooυ

  φuoικo

  για

  τov αvδñα