pobijedimo otpornost na lijekove - na otpornost - tako er poznata kao otpornost na lijekove -...

Click here to load reader

 • date post

  23-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of pobijedimo otpornost na lijekove - na otpornost - tako er poznata kao otpornost na lijekove -...

 • G O

  D IN

  A L

  III , B

  R O

  J 61

  4- 61

  5/ 20

  11 , O

  ÆU JA

  K -T

  R A

  V A

  N J,

  C IJ

  EN A

  7 ,0

  0 kn

  IS SN

  0 35

  1- 93

  84 /

  P o

  πt ar

  in a

  p la

  Êe n

  a u

  p o

  πt i 5

  1 00

  0 R

  ije ka

  odgovor je u nama

  pobijedimo otpornost na lijekove

  bez djelovanja danas, sutra nema lijeka 7. travnja - svjetski dan zdravlja

 • UVODNIK

  ZDRAVLJE I EKOLOGIJA ....................................................... 3

  SVJETSKI DAN ZDRAVLJA - 7. TRAVNJA 2011.

  ANTIMIKROBNA OTPORNOST: BEZ DJELOVANJA DANAS, SUTRA NEMA LIJEKA .......................................................... 4

  VODA ZA PI∆E

  BOGATA SMO ZEMLJA ......................................................... 5

  ONE»I©∆ENJE ZRAKA I ZDRAVLJE

  DANAS DOSTUPNI PRECIZNI PODACI .................................. 7

  HIGIJENA HRANE

  PERI RUKE PRIJE JELA... ..................................................... 9

  KEMIJSKO ONE»I©∆ENJE HRANE

  »OVJEK - NA KRAJU PREHRAMBENOGA LANCA ............................................................................. 11

  DIOKSINI U HRANI I OKOLI©U

  OTROVI IZ MASTI ............................................................. 12

  GENETSKI MODIFICIRANA HRANA

  POJA»ANOM PROIZVODNJOM PROTIV GLADI .............................................................................. 13

  BUKA I ZDRAVLJE

  VIBRACIJA »VRSTIH I PLINOVITIH MOLEKULA ....................................................................... 14

  ZA©TITA OKOLI©A OD BUKE

  I BUKA MOÆE BOLJETI ...................................................... 16

  ZA©TITIMO OKOLI©

  OTPAD NIJE SME∆E .......................................................... 18

  ZA©TITA OKOLI©A

  OTPADNI PAPIR NIJE SME∆E, VE∆ DRAGOCJENA SIROVINA ........................................................................ 20

  ZRA»ENJE

  VIDLJIVO I NEVIDLJIVO - KOLIKO JE OPASNO .................... 21

  PNEUMOKONIOZE

  PLU∆A - NEZA©TI∆ENI ORGAN .......................................... 22

  ALERGIJE

  SVE ©TO STE ÆELJELI ZNATI .............................................. 23

  PELUDNE ALERGIJE

  ©ETNJA NAKON KI©E ....................................................... 26

  KRONOBIOLOGIJA

  POD UTJECAJEM VLASTITOGA RITMA ............................... 27

  PRIKAZ KNJIGE

  ZAHVALNOST ÆIVOTU I ZALJUBLJENOST U ÆIVOT ............... 29

  N A R O D N I ZDRAVSTVENI L I S T dvomjeseËnik za unapreenje

  zdravstvene kulture

  Izdaje: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO- GORANSKE ÆUPANIJE U SURADNJI S HRVATSKIM

  ZAVODOM ZA JAVNO ZDRAVSTVO

  Za izdavaËa: Prof. dr. sc. Vladimir MiÊoviÊ, dr.

  med.

  Ureuje: Odjel socijalne medicine

  Odsjek za zdravstveni odgoj i promociju zdravlja

  Redakcijski savjet: Mr. sc. Suzana JankoviÊ, dr.

  med.; Nikola Kraljik, dr. med.; prof. dr. sc. Vladimir MiÊoviÊ, dr. med.; mr. sc. Sanja MusiÊ - MilanoviÊ, dr. med.; Ankica

  Perhat, dipl. oecc.; Tibor Santo, dr. med.; Vladimir Smeπny,

  dr. med.; mr. sc. Ankica SmoljanoviÊ, dr. med.

  Urednik: Mr. sc. Suzana JankoviÊ, dr. med.

  Lektor: Vjekoslava Lenac, prof.

  GrafiËka priprema i tisak: AKD

  Rjeπenje naslovne stranice: Prof. dr. sc. Saπa OstojiÊ, dr. med.

  Uredniπtvo: Svjetlana GaπparoviÊ BabiÊ,

  dr. med. Radojka Grbac, bacc. paed.

  51 000 Rijeka, Kreπimirova 52/a p.p. 382

  tel. 21-43-59, 35-87-92 fax 21-39-48

  http://www.zzjzpgz.hr (od 2000. g.)

  Godiπnja pretplata 36.00 kn Æiro raËun 2402006-1100369379 Erste&Steiermarkische Bank d.d.

  “NZL” je tiskan uz potporu Primorsko-goranske æupanije i Odjela gradske uprave za

  zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke.

  SADRÆAJ

 • Z a pojmove koji mogu biti od æivotne vaænosti rado koristi- mo tuice. Tada su moguÊa veÊa ili manja nerazumijeva-

  nja, pa ne πkodi prethodni dogovor o pojmovima koji se koriste. U ovoj prilici to je: „ekologija”. Hrvatski en- ciklopedijski rjeËnik kaæe (ukratko): EKO (grË. oiko- od oîkos je dom, kuÊa, boraviπte) + LOGIJA (grË. lo- gia je znanje). Tako je nastao znan- stveni pojam, ali ipak s dva (sliËna) πira znaËenja: q prvo - „znanost o suæivotu svih

  æivih organizama u prirodi, o nji- hovom djelovanju na okolinu u kojoj æive i o djelovanju okoline na njih”,

  q drugo - „ukupnost spoznaja o zaπtiti prirode (okoline) te ukup- nost prouËavanja i spoznaja o utjecaju okoline na Ëovjeka i Ëo- vjeka na okolinu”.

  Nakon malo πireg pojaπnjenja, lak- πe je prihvatiti nuænost postojanja „ZDRAVSTVENIH MJERA ZA©TITE OKOLI©A”. Kako Ëovjek sve πto ga okruæuje nastoji podËiniti svojim, ne- rijetko uskogrudnim interesima, nije teπko shvatiti da je zaπtita okoliπa u sluæbi zaπtite nas samih od tog istog okoliπa.

  Povijest nas uËi da su mnoge ci- vilizacije trajale uspjeπnije i duæe ako je odnos Ëovjeka i prirodnog okruæja bio u ravnoteæi, ili kako to suvremeni- ci kaæu: „odræiv”. Naravno, uËili smo i obrnute primjere. Da li smo i neπto nauËili?!

  Da bi se lakπe snaπli u popriliËno sloæenom meuodnosu Ëovjeka i njegove okoline, malo (pojednostav- ljenog) reda: q utjecaje se moæe podijeliti na: fiziË-

  ke, kemijske i (mikro)bioloπke;

  ZDRAVLJE I EKOLOGIJA

  q veÊina utjecaja moæe biti u plino- vitom, tekuÊem ili krutom (agre- gatnom) stanju;

  q dodir se moæe ostvariti udisa- njem, uzimanjem hrane i/ili piÊa na usta i neposrednim dodirom, preko koæe i sluznica. Iz nabrojenog (bez razrade koja

  bi zahtijevala puno stranica) razvid- no je da smo od roenja do smrti stalno u dodiru s okolinom koja moæe unaprijediti zdravlje, pomoÊi oËuvanju zdravlja, ali i prenijeti i/ili izazvati bolest.

  Kad okolina πtetno djeluje, kaæe- mo da je zagaena, a ono πto tako djeluje zovemo zagaivaËima.

  Ono πto ljudskom djelovanju daje ocjenu: „nerazumno do apsurdno” naæalost se najlakπe prepozna kad se radi o prirodi i prirodnim izvorima. »ovjek zagauje i zrak, i vodu, i tlo, nakon Ëega ulaæe velike napore, zna- nje i sredstva da bi ta ista zagaenja smanjio ili uklonio posljedice.

  Osnovni proces (gledajuÊi global- no), koji ne upuÊuje na optimizam, jest eksplozivni rast stanovniπtva i njegovo premjeπtanje u sve veÊe gradove, koji imaju sve manje obi- ljeæja „zdravih” gradova.

  Nekoliko „zaËaranih krugova”: q troπimo previπe (fosilnih) goriva

  da bismo se grijali do previsoke temperature ili hladili do preni- ske, time podupirali razvoj pre- hlada, a tada, za svaki sluËaj (po- greπno), koristili antibiotike, Ëime „proizvodimo” sve „zloËestije” mikroorganizme koji zahtijevaju nove i sve skuplje lijekove…;

  q uzgajamo sve viπe goveda (koji- ma u hranu dodajemo hormone i antibiotike, a ona potom proiz-

  NARODNI ZDRAVSTVENI LIST UVODNIK

  vode velike koliËine „stakleniËkih plinova”), jedemo previπe (nekva- litetnog) mesa, debljamo se, obolijevamo ËeπÊe od sve viπe kroniËnih bolesti…;

  q trudimo se, i uspijevamo, gotovo cijelo stanovniπtvo (u Hrvatskoj) opskrbiti tekuÊom, zdravstveno ispravnom vodom, zatim kupu- jemo „ustajalu” vodu za 1000 puta veÊu cijenu, u plastiËnim bocama koje su same po sebi buduÊi (suviπni) otpad…;

  q rado kupujemo u velikim trgo- vaËkim centrima, pritom rado guramo kolica u koja prvo „str- pamo” naπe slatke maliπane ko- ji, naravno, mogu i znaju hodati, potom u ista kolica „trpamo” namirnice kojima, opet naravno, ne peremo ambalaæu veÊ ih rav- no smjeπtamo u hladnjak…; Ima li optimizma? Naravno, ima

  - to su naπi mladi. O ekoloπkim te- mama (koje, naæalost, ne zovemo Ëuvanje prirode) izobrazba je sve kvalitetnija. Ali?! Naæalost, postoji ali! Ne Ëuvamo ih od buke, ne liπava- mo se puπenja pred njima, ne hrani- mo ih dovoljno zdravo (previπe soli, πeÊera, masnoÊa…), ne vodimo ih u prirodu i ne potiËemo ih na igru na „zraku”, niti na dovoljno kretanja za rast i razvoj. To πto Êe se posljedice javiti kad oni odrastu, ne oslobaa nas „krivice”.

  Globalno prijete i glad, i æe, ali i „guπenje” u svim vrstama otpada…

  Lokalno, uz malo znanja i viπe od- govornosti, moglo bi biti puno, puno bolje, i to bez prava na omiljen izgo- vor: „nema novaca” …

  Vladimir Smeπny, dr. med.

  3

 • 4

  NARODNI ZDRAVSTVENI LIST SVJETSKI DAN ZDRAVLJA - 7. TRAVNJA 2011.

  N a Svjetski dan zdravlja 2011. Svjetska zdravstvena organizacija predstavit Êe program borbe protiv anti-

  mikrobne otpornosti na lijekove koji se sastoji od πest toËaka.

  Globalna proπirenost Æivimo u vrijeme kada ovisimo o an-

  tibioticima i ostalim antimikrobnim lije- kovima, koji danas lijeËe bolesti πto su prije nekoliko desetaka godina, ili par godina unazad, kao npr. HIV/AIDS, bile smrtonosne. Kada se antimikrob- na otpornost - takoer poznata kao otpornost na lijekove - pojavi, ti lijekovi postanu neuËinkoviti.

  Za Svjetski dan zdravlja 2011. Svjet- ska zdravstvena organizacija (WHO) poziva na globalnu akciju da se ti lijeko- vi saËuvaju za bu