PK T yTg*sin PK - geoservis.ftn.uns.ac.rs i 9 Vezba.pdf · 10 Računanje koeficijenta deformacije...

of 12 /12
1 550 T1 T2 ν T1-PK CK PK SK KK α T1 R 550 1 1 1 550 180 PK T T T ν ν ν = = ± ° Računanje koordinata glavnih tačaka kružne krivine: PK 1 PK T y Tg * sinν = 1 PK T x Tg * cosν = 1 PK T Y Y y = +∆ 1 PK T X X x = +∆

Transcript of PK T yTg*sin PK - geoservis.ftn.uns.ac.rs i 9 Vezba.pdf · 10 Računanje koeficijenta deformacije...

Page 1: PK T yTg*sin PK - geoservis.ftn.uns.ac.rs i 9 Vezba.pdf · 10 Računanje koeficijenta deformacije papira m y t Y k Y = m x t X k X = Y t i X t su teoretske vrednosti 50 mm. X m i

1

550

T1

T2

νT1-PK

CK

PKSK

KK

α T1R

550 11 1 550 180PK T

T Tν ν ν= = ± °

Računanje koordinata glavnih tačaka kružne krivine: PK

1PKTy Tg* sinν∆ =

1PKTx Tg* cosν∆ =

1PK TY Y y= + ∆

1PK TX X x= + ∆

Page 2: PK T yTg*sin PK - geoservis.ftn.uns.ac.rs i 9 Vezba.pdf · 10 Računanje koeficijenta deformacije papira m y t Y k Y = m x t X k X = Y t i X t su teoretske vrednosti 50 mm. X m i

2

550

T1

T2

νT1-KK

CK

PKSK

KK

α T1R

21 1

KK TT Tν ν=

Računanje koordinata glavnih tačaka kružne krivine: KK

1KKTy Tg* sinν∆ =

1KKTx Tg* cosν∆ =

1KK TY Y y= + ∆

1KK TX X x= + ∆

Page 3: PK T yTg*sin PK - geoservis.ftn.uns.ac.rs i 9 Vezba.pdf · 10 Računanje koeficijenta deformacije papira m y t Y k Y = m x t X k X = Y t i X t su teoretske vrednosti 50 mm. X m i

3

550

T1

T2

νT1-SK

CK

PKSK

KK

α T1R

βT1

550 21 11 1 12 2

SK TT TT T T

β βν ν ν= − = +

Računanje koordinata glavnih tačaka kružne krivine: SK

1SKTy b* sinν∆ =

1SKTx b* cosν∆ =

1SK TY Y y= + ∆

1SK TX X x= + ∆

1 1180T Tβ α= −

Page 4: PK T yTg*sin PK - geoservis.ftn.uns.ac.rs i 9 Vezba.pdf · 10 Računanje koeficijenta deformacije papira m y t Y k Y = m x t X k X = Y t i X t su teoretske vrednosti 50 mm. X m i

4

550

T1

T2

νT1-CK

CK

PKSK

KKR

Računanje koordinata glavnih tačaka kružne krivine: CK

1 1CK SKT Tν ν=

1CKTy ( b R )* sinν∆ = +

1CKTx ( b R )* cosν∆ = +

1CK TY Y y= + ∆

1CK TX X x= + ∆

Page 5: PK T yTg*sin PK - geoservis.ftn.uns.ac.rs i 9 Vezba.pdf · 10 Računanje koeficijenta deformacije papira m y t Y k Y = m x t X k X = Y t i X t su teoretske vrednosti 50 mm. X m i

5

Kontrola računanja koordinata glavnih tačaka kružne krivine

Iz sračunatih koordinata PK, KK, CK i SK sračunati sledeće dužine:

2 2CK PK PK CK PK CKD (Y Y ) ( X X ) R− = − + − =

CK KKD R− =

CK SKD R− =

PK KKD t− =

Page 6: PK T yTg*sin PK - geoservis.ftn.uns.ac.rs i 9 Vezba.pdf · 10 Računanje koeficijenta deformacije papira m y t Y k Y = m x t X k X = Y t i X t su teoretske vrednosti 50 mm. X m i

6

Za krivinu kod tačke T2 uraditi samostalno.

Sračunate podatke oblikovati kao tabele

PK2

KK2

CK2

SK2

CK1

SK1

KK1

PK1

XYT

Page 7: PK T yTg*sin PK - geoservis.ftn.uns.ac.rs i 9 Vezba.pdf · 10 Računanje koeficijenta deformacije papira m y t Y k Y = m x t X k X = Y t i X t su teoretske vrednosti 50 mm. X m i

7

9. Zadatak

Na datu topografsku podlogu, preko koordinata naneti tačke:

550, T1, T2, T3, PK1, KK1, SK1, CK1, PK2, KK2, SK2 I CK2

Page 8: PK T yTg*sin PK - geoservis.ftn.uns.ac.rs i 9 Vezba.pdf · 10 Računanje koeficijenta deformacije papira m y t Y k Y = m x t X k X = Y t i X t su teoretske vrednosti 50 mm. X m i

8Y

0 Y1

X1

X0

Odrediti u koji kvadrat kvadratne mreže pada tačka koja se nanosi

0 1TY Y Y< <

1 0TX X X> >

Page 9: PK T yTg*sin PK - geoservis.ftn.uns.ac.rs i 9 Vezba.pdf · 10 Računanje koeficijenta deformacije papira m y t Y k Y = m x t X k X = Y t i X t su teoretske vrednosti 50 mm. X m i

9

Ym

Xm

Izmeriti stranice kvadrata u koji pada tačka, radi uračunavanja deformacije papira

Page 10: PK T yTg*sin PK - geoservis.ftn.uns.ac.rs i 9 Vezba.pdf · 10 Računanje koeficijenta deformacije papira m y t Y k Y = m x t X k X = Y t i X t su teoretske vrednosti 50 mm. X m i

10

Računanje koeficijenta deformacije papira

my

t

YkY

= mx

t

XkX

=

Yt i Xt su teoretske vrednosti 50 mm. Xm i Ym su izmerene na topografskoj podlozi. Uskladi jedinice!

Za svaki kvadrat u koji se ucrtava tačka potrebno je odrediti ky i kx, ovi koeficijenti mogu biti različiti za različite kvadrate kvadratne mreže

Page 11: PK T yTg*sin PK - geoservis.ftn.uns.ac.rs i 9 Vezba.pdf · 10 Računanje koeficijenta deformacije papira m y t Y k Y = m x t X k X = Y t i X t su teoretske vrednosti 50 mm. X m i

11

yt

xt

Nanošenje tačke T putem koordinata koristeći kvadratnu mrežu

T

0T yt

(Y Y )* ky

M−

=

0T xt

( X X )* kxM

−=

Page 12: PK T yTg*sin PK - geoservis.ftn.uns.ac.rs i 9 Vezba.pdf · 10 Računanje koeficijenta deformacije papira m y t Y k Y = m x t X k X = Y t i X t su teoretske vrednosti 50 mm. X m i

12

Posle nanošenja svih 12 tačaka, spojiti tačke i nacrtati umetnute kružne krivine. Na top. podlogu ucrtati tabele iz 7. zadatka.

550

PK1

KK1

PK2

KK2

CK1

CK2

T1

T2

T3

266

SK1

SK2