P Instrukcją oryginalną Generator prądotwórczy...Generatorul de curent nu se va folosi în...

of 12 /12
Originalbetriebsanleitung Stromerzeuger P Instrukcją oryginalną Generator prądotwórczy Q Instrucţiuni de utilizare originale generator de curent e Оригинално упътване за употреба Електрогенератор Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης ™˘Û΢‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ Orijinal Kullanma Talimatı Jeneratör BT-PG 750 Art.-Nr.: 41.512.42 I.-Nr.: 11021 Anleitung_BT_PG_750_SPK5:_ 05.10.2011 17:07 Uhr Seite 1

Embed Size (px)

Transcript of P Instrukcją oryginalną Generator prądotwórczy...Generatorul de curent nu se va folosi în...

 • � OriginalbetriebsanleitungStromerzeuger

  P Instrukcją oryginalnąGenerator prądotwórczy

  Q Instrucţiuni de utilizare originale generator de curent

  e Оригинално упътване за употреба Електрогенератор

  � Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης ™˘Û΢‹ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜

  � Orijinal Kullanma Talimatı Jeneratör

  BT-PG 750Art.-Nr.: 41.512.42 I.-Nr.: 11021

  Anleitung_BT_PG_750_SPK5:_ 05.10.2011 17:07 Uhr Seite 1

 • 2

  8

  2

  1

  5 118910

  2

  7 3

  1

  36

  4

  Anleitung_BT_PG_750_SPK5:_ 05.10.2011 17:07 Uhr Seite 2

 • 3

  4 5

  8

  76

  9

  G

  I

  J

  Anleitung_BT_PG_750_SPK5:_ 05.10.2011 17:07 Uhr Seite 3

 • 10

  1

  2

  3

  4

  4

  Anleitung_BT_PG_750_SPK5:_ 05.10.2011 17:07 Uhr Seite 4

 • � Atenţie!La utilizarea aparatelor trebuie respectate câtevamăsuri de siguranţă, pentru a evita accidentele şidaunele. De aceea, citiţi cu grijă instrucţiunile deutilizare/indicaţiile de siguranţă. Păstraţi acestemateriale în bune condiţii, pentru ca aceste informaţiisă fie disponibile în orice moment. Dacă predaţiaparatul altor persoane, înmânaţi-le şi acesteinstrucţiuni de utilizare /indicaţii de siguranţă. Nu neasumăm nici o răspundere pentru accidente saudaune care rezultă din nerespectarea acestorinstrucţiuni de utilizare şi a indicaţiilor de siguranţă.

  Explicarea plăcuţelor cu indicaţii de pe aparat(Figura 10)1. Atenţie! Citiţi instrucţiunile de folosire.2. Atenţie! Piese fierbinţi. Păstraţi distanţa.3. Atenţie! Pe timpul umplerii rezervorului opriţi

  motorul.4. Atenţie! Nu se va exploata în încăperi neaerisite.

  1. Indicaøii de siguranøå generale:

  � Generatorul de curent nu are voie så fiemodificat sub nici o formå.

  � Pentru întreøinere μi auxiliari se vor folosi numaipiese de schimb originale.

  � Atenøie: pericol de asfixiere, gazele deeμapament nu au voie så fie inhalate.

  � Nu se vor låsa copii în apropierea generatoruluide curent.

  � Atenøie: pericol de arsuri, nu se va atingeinstalaøia de eμapament μi agregatul deantrenare.

  � Utilizaţi căşti de protecţie antifonică adecvate,atunci când vă aflaţi în apropierea aparatului.

  � Atenţie: Benzina şi vaporii de benzină sunt uşorinflamabili respectiv explozivi.

  � Generatorul de curent nu se va folosi în încåperineaerisite. La utilizarea în încåperile bineaerisite, gazele de eμapament vor fi scoase afarådirect prin intermediul unui furtun de eμapament.Atenøie: chiar μi la funcøionarea cu furtun deeμapament pot rezulta gaze toxice. Datoritåpericolului de incendiere, furtunul de eμapamentnu se va îndrepta asupra materialelorinflamabile.

  � Pericol de explozie: generatorul de curent nu seva folosi în încåperi în care se gåsesc substanøeuμor explozibile.

  � Turaøia prestabilitå de cåtre producåtor nu arevoie så fie modificatå. Generatorul de curent sauaparatele conectate la el pot fi astfel deteriorate.

  � Pe timpul transportului generatorul de curent seva asigura împotriva alunecårii μi råsturnårii.

  � Generatorul se va amplasa la o distanøå de celpuøin 1 m de perete sau de aparatele conectate.

  � Generatorul se va aμeza pe un loc sigur μi drept.Este interziså rotirea μi aplecarea sauschimbarea locului pe timpul funcøionårii.

  � Se va opri întotdeauna motorul pe timpultransportului μi umplerii cu combustibil.

  � Se va øine cont ca la umplere så nu se prelingåcombustibil pe motor sau eμapament.

  � Generatorul de curent nu se va folosi niciodatåpe timp de ploaie sau zåpadå.

  � Nu se va atinge niciodatå generatorul de curentcu mâinile umede.

  � Protejaøi-vå de pericolele provocate de curentulelectric. În aer liber folosiøi numai cablurileprelungitoare autorizate μi marcatecorespunzåtor (H07RN..).

  � La folosirea cablurilor prelungitoare lungimea lortotalå nu are voie så depåμeascå pentru 1,5 mm2

  50 m, pentru 2,5 mm2 100 m.� Nu este permiså nici o modificare la reglajele

  motorului μi generatorului.� Lucrårile de reparare μi reglare se vor efectua

  numai de cåtre personal de specialitate autorizat.� Nu se va încårca sau scurge combustibilul în

  apropierea surselor de luminå, a focului deschissau acolo unde se gåsesc scântei în aer. Nufumaøi!

  � Nu atingeøi piesele miμcate mecanic sau fierbinøi.Nu îndepårtaøi dispozitivele de protecøie.

  � Aparatele nu au voie så fie supuse umiditåøii sauprafului abundent. Temperatura ambiantåpermiså trebuie så fie cuprinså între -10 μi +40°,nivelul mårii max. 1000 m, umiditatea relativå aaerului: 90 % (necondensabil)

  � Generatorul este antrenat de cåtre un motor cuardere care produce cåldurå în zonaeμapamentului (pe partea opuså prizei) μi ieμiriieμapamentului. Evitaøi contactul cu acestesuprafeøe datoritå pericolului arsurilor de piele.

  � La datele tehnice, valorile menøionate la nivelulputerii sonore (LWA) μi nivelul presiunii acustice(LpA) reprezintå nivele de emisie μi nu sunt nivelede lucru neapårat sigure. Deoarece existå ocorelaøie între nivelul de emisie μi nivelul deimisie, nivelul nu poate fi ales fidel la stabilireamåsurilor de precauøie eventual necesare μisuplimentare. Factorii de influenøå a nivelului deimisie actual al forøei de muncå includproprietåøile încåperii de lucru, celelalte surse dezgomot, etc, cum ar fi de exemplu numårul demaμini existente μi a altor procese învecinate μiintervalul de timp în care operatorul este expuszgomotului. Deasemenea nivelul de imisie

  15

  RO

  Anleitung_BT_PG_750_SPK5:_ 05.10.2011 17:07 Uhr Seite 15

 • permis poate så difere de la øarå la øarå. Totuμiaceastå informaøie va oferi operatoruluiposibilitatea de a aprecia mai uμor riscurile μipericolele.

  � AVERTIZARE!Citiţi indicaţiile de siguranţă şi îndrumările.Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă şi aîndrumărilor poate avea ca urmare electrocutare,incendiu şi/sau răniri grave.Păstraţi pentru viitor toate indicaţiile desiguranţă şi îndrumările.

  2. Descrierea aparatului şi volumullivrării (Fig. 1-3)

  1. Mâner2. Capacul rezervorului cu aerisire3. Robinet de benzină4. Cablu de pornire5. Carcasă motor6. Capacul bujiei7. Întrerupător pornire/oprire8. Racord de pământare9. Întrerupător pentru economie de energie10. 1x Priză 230V~11. Manetă de şoc

  3. Utilizarea conform scopului

  Aparatul este adecvat pentru toate utilizările, caresunt prevăzute pentru o exploatare la 230 V~. Aveţi neapărat în vedere restricţiile menţionate înindicaţiile de siguranţă.

  Maşina se va utiliza numai conform scopului pentrucare este concepută. Orice altă utilizare nu este înconformitate cu scopul. Pentru pagubele sauvătămările rezultate în acest caz este responsabilutilizatorul/operatorul şi nu producătorul.

  Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că maşinile noastrenu sunt construite pentru utilizare în domeniilemeşteşugăreşti şi industriale. Noi nu preluăm nici ogaranţie atunci când aparatul este folosit înîntreprinderile meşteşugăreşti sau industriale ori înscopuri similare.

  4. Date tehnice

  Generatorul: SincronTip de protecţie: IP23Puterea de durată Pnenn (S1): 650 WPuterea maximă Pmax (S2 15 min): 720 WTensiunea nominală Unenn: 1 x 230 V ~Curentul nominal Inenn: 2,8 A (230 V)Frecvenţa Fnenn: 50 HzTipul motorului de antrenare: în 2 timpi răcire cu aerCapacitatea cilindrică: 63 cm3

  Putere max.: 1,5 kW / 2 CPCombustibil: Amestec 1:50Volumul rezervorului: 2,7 lConsum la 2/3 sarcină cca. 0,73 l/hGreutate: 18,7 kgNivelul presiunii sonore LpA: 73 dB(A)Nivelul capacităţii sonore LWA 92 dB (A)Bujie: F5TC

  Modul de funcøionare S1 (funcøionare de duratå)Maμina poate fi acøionatå continuu cu putereamenøionatå.

  Modul de funcøionare S2 (funcøionare de scurtåduratå)Maμina are voie så fie acøionatå un timp scurt laputerea menøionatå (15 min). Apoi maμina trebuie såfie opritå un anumit interval de timp pentru a nu seîncålzi excesiv μi nepermis (15 min).

  5. Înainte de punerea în funcøiune

  Îndepărtaţi ambalajul şi verificaţi dacă livrarea estecompletă. Amplasaţi generatorul de curent pe osuprafaţă orizontală stabilă, în apropiereaconsumatorului şi într-o locaţie aerisită.

  5.1 Siguranøa electricå:� Cablurile electrice μi aparatele racordate trebuie

  så se afle într-o stare de funcøionare impecabilå.� Se vor racorda numai aparate a cåror tensiune

  corespunde cu tensiunea de ieμire ageneratorului de curent.

  � Generatorul de curent nu se va conectaniciodatå la reøeaua de curent (prizå).

  � Lungimea cablurilor cåtre consumator se vapåstra cât se poate de scurt.

  RO

  16

  Anleitung_BT_PG_750_SPK5:_ 05.10.2011 17:07 Uhr Seite 16

 • RO

  17

  5.2 Protecøia mediului înconjuråtor� Materialele de întreøinere murdare sau

  combustibilii se vor preda la punctele decolectare prevåzute pentru acestea.

  � Ambalajul, metalele μi materialele plastice se vorpreda la reciclare.

  5.3 ÎmpământarePentru devierea încărcăturilor statice este permisălegarea la pământ a carcasei. Pentru aceasta legaţiun cablu la un capăt cu racordul de împământare algeneratorului (Fig. 2/Poz. 8) şi la celălalt capăt cu omasă externă (de ex. Bară de împământare).

  5.4 Alimentarea cu combustibilDeşurubaţi capacul rezervorului (Fig. 1/Poz. 2) şiturnaţi cu ajutorul unui ştuţ de alimentare unamestec de combustibil de 1:50 în recipientulrezervorului. Aveţi grijă ca rezervorul să nu fiesupraumplut şi să se scurgă benzină. Ştergeţi bezinavărsată şi aşteptaţi până când vaporii de benzină s-au volatilizat (pericol de inflamare). Închideţirezervorul cu capacul.

  6. Operare

  � Se verificå nivelul combustibilului, eventual secompleteazå

  � Se va asigura o aerisire suficientå a aparatului� Asiguraøi-vå cå cablul de aprindere este fixat

  labujie � Se va inspecta cu atenøie mediul imediat apropiat

  al generatorului � Aparatul electric racordat eventual la generator

  se va deconecta

  6.1 Pornirea motoruluiAtenţie! Nu utilizaţi mijloace auxiliare chimice depornire, cum ar fi combustibilii uşor volatili sausubstanţe similare.� Aduceţi robinetul de benzină (Fig. 1/ Poz. 3) pe

  „ON“.� Comutaţi întrerupătorul pornire/oprire (Fig. 1/

  Poz. 7) pe poziţia „I”.� Reglaţi maneta de şoc (Fig. 1/Poz. 11) pe poziţia

  “ ”.� Porniţi motorul cu cablul de pornire (Fig. 1/Poz.

  4); pentru aceasta trageţi cu putere de mâner,iar dacă motorul nu porneşte, trageţi încă odatăde cablul de pornire. Atenţie! Cablul de pornirese trage întotdeauna încet până la primarezistenţă înainte de a fi tras cu putere pentrupornire. După pornirea motorului nu lăsaţi cablulde pornire să catapulteze înapoi.

  � Împingeţi înapoi la loc maneta de şoc (Fig.

  1/Poz. 11) după pornirea motorului (după cca.15-30 s).

  6.2 Folosirea generatorului de curent� Racordaţi aparatele de exploatat de 230 V~ la

  priză (Fig. 1/Poz. 10). Atenţie! Această prizăpoate fi folosită un timp îndelungat (S1) cu osarcină de 650 W şi un timp scurt (S2) pentrumax. 5 min. cu o sarcină de 720 W.

  � Nu racordaţi generatorul la reţeaua de curent aunei gospodării. Prin aceasta se poate produceo deteriorare a generatorului.

  Indicaøie: Unele aparate electrice (feråstraiele coadåde μoarece cu motor, maμinile de gåurit μi altele) potavea un consum de curent mai mare atunci cândsunt utilizate la suprasarcinå.

  6.3 Protecţie la suprasarcină

  Priza de 230 V:� Reduceţi sarcina necesară� Apăsaţi întrerupătorul de suprasarcină (Fig.

  1/Poz. 9)

  Atenţie! Dacă intervine acest caz, asiguraţi-vă căputerea necesară pentru consumatori nu depăşeşteputerea de ieşire şi că nu sunt racordate aparatedefecte.

  Atenţie! Întrerupătoare suprasarcină defecte se vorînlocui doar cu întrerupătoare suprasarcină similarecu aceleaşi date de capacitate. Adresaţi-vă în acestsens service-ului dumneavoastră pentru clienţi.

  6.4 Oprirea motorului� Înainte de oprire, generatorul de curent se lasă

  puţin să meargă fără sarcină, pentru caagregatul să se poată „răci“.

  � Întrerupătorul pornire/oprire (Fig. 1/ Poz. 7) secomută pe poziţia „0”.

  � Închideţi robinetul de benzină (Fig. 1/Poz. 3)

  7. Curăţare, întreţinere, depozitare,transport şi comandarea pieselor deschimb

  Înainte de toate lucrările de întreţinere şi curăţareopriţi motorul şi scoateţi fişele bujiilor.

  Atenøie: Opriøi imediat aparatul μi adresaøi-våunui centru service atunci când: � observaøi vibraøii sau zgomote neobiμnuite� motorul pare så fie supraâncårcat sau are rateuri

  Anleitung_BT_PG_750_SPK5:_ 05.10.2011 17:07 Uhr Seite 17

 • la aprindere.

  7.1 Curåøirea� Påstraøi curate dispozitivele de protecøie, μliøele

  de aerisire μi carcasa maμinii. Îtergeøi aparatul cuo cârpå curatå sau suflaøi praful cu aer subpresine la o presine micå.

  � Noi recomandåm curåøirea aparatului imediatdupå fiecare folosire.

  � Curåøaøi aparatul cu o cârpå umedå μi puøinsåpun lichid. Nu folosiøi detergenøi sau solvenøi;aceμtia pot ataca piesele din material plastic aleaparatului. Fiøi atenøi så nu intre apå în interiorulaparatului.

  7.2 Filtru de aerCurăţaţi cu regularitate filtrul de aer iar dacă estenecesar înlocuiţi-l. Ţineţi cont aici şi de informaţiileservice.� Îndepărtaţi capacul filtrului de aer (Fig. 7-8/Poz.

  5).� Îndepărtaţi elementul de filtrare (Fig. 9/Poz. G).� Curăţaţi elementul de filtrare prin scuturare. În

  cazul în care aparatul este foarte murdar, acestase va spăla cu leşie de săpun după care se vaclăti cu apă limpede şi se va lăsa să se usuce laaer înainte de montarea la loc. Atenţie! Nuutilizaţi pentru curăţarea elementului de filtrareagenţi de curăţare agresivi sau benzină.

  � Montajul se realizează în ordinea inversă

  7.3 BujiaVerificaţi bujia cu regularitate dacă este murdară.Ţineţi cont aici şi de informaţiile service.� Îndepărtaţi capacul bujiei (Fig. 3-4/Poz. 6).� Scoateţi ştecherul bujiei (Fig. 5/Poz. I) prontr-o

  mişcare de rotaţie.� Îndepărtaţi bujia (Fig. 6/Poz. J) cu cheia pentru

  bujii alăturată.� Curăţaţi bujia cu o perie de sârmă de cupru sau

  înlocuiţi-o.� Montajul se realizează în ordinea inversă.

  7.4 Depozitarea1. Goliţi rezervorul de benzină cu o pompă de

  aspirat benzină.Atenţie! Nu scoateţi benzina în încăperi închise,în apropierea focului sau în timpul fumatului.Vaporii benzinei pot cauza explozii sau incendii.

  2. Porniţi motorul şi lăsaţi-l să funcţioneze până cerestul de benzină este consumat.

  3. Lăsaţi aparatul să se răcească.4. Îndepărtaţi bujia şi turnaţi cca. 20 ml ulei de

  motor în cilindru.5. Trageţi încet mânerul de pornire de mai multe

  ori, pentru a lubrifia cu ulei piesele interioare.

  6. Înşurubaţi la loc bujia.7. Păstraţi aparatul într-un loc sigur, bine aerisit.

  Atenţie! Aparatul are voie să fie transportat numai înpoziţie verticală chiar şi în cazul în care aerisirearezervorului este închisă.

  7.5 Comanda pieselor de schimb:La comanda pieselor de schimb trebuiescmenøionate urmåtoarele date;� Tipul aparatului� Numårul articolului aparatului� Numårul Ident al aparatului� Numårul piesei de schimb necesare Preøurile actuale μi informaøii suplimentare gåsiøi lawww.isc-gmbh.info

  8. Îndepårtarea μi reciclarea

  Aparatul se gåseμte într-un ambalaj pentru a sepreveni deteriorårile pe timpul transportului. Acestambalaj este o resurså μi deci refolosibil μi poate fisupus unui ciclu de reciclare. Aparatul μi auxiliarii acestuia sunt fabricaøi dinmateriale diferite cum ar fi de exemplu metal μimaterial plastic. Piesele defecte se vor preda la uncentru de colectare pentru deμeuri speciale.Interesaøi-vå în acest sens în magazinele despecialitate sau la administraøia localå!

  RO

  18

  Anleitung_BT_PG_750_SPK5:_ 05.10.2011 17:07 Uhr Seite 18

 • RO

  19

  9. Dépannages

  Dérangement Origine Mesure

  Le moteur ne peut pas êtredémarré

  Bougie d’allumage encrassée

  Panne de carburant

  Nettoyez la bougie d’allumage ouremplacez-la. Distance entreélectrodes 0,6 mm

  Remplissez de carburant / faitescontrôler le robinet d’essence

  Le générateur n’a pas assez detension ou n’en a pas du tout

  Régulateur ou condensateurdéfectueux

  Protection contre les surchargesdéclenchée

  Filtre à air encrassé

  Consultez un spécialiste

  Actionner l’interrupteur et diminuerle consommateur

  Nettoyez ou remplacez le filtre

  Anleitung_BT_PG_750_SPK5:_ 05.10.2011 17:07 Uhr Seite 19

 • 37

  k erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel

  t explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product

  p déclare la conformité suivante selon la directive CE et lesnormes concernant l’article

  C dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE ele norme per l’articolo

  N verklaart de volgende overeenstemming conform EUrichtlijn en normen voor het product

  m declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva ynormas de la UE para el artículo

  O declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo

  l attesterer følgende overensstemmelse i medfør af EU-direktiv samt standarder for artikel

  U förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv ochstandarder för artikeln

  q vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardienvaatimukset

  . tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditelej vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice

  EU a norem pro výrobekX potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za

  izdelekW vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice

  EÚ a noriem pre výrobokA a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a

  következő konformitást jelenti ki

  P deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu znastępującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

  e декларира съответното съответствие съгласноДиректива на ЕС и норми за артикул

  H paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiemG apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės

  normomsQ declară următoarea conformitate conform directivei UE

  şi normelor pentru articolulz δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την

  Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόνB potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU

  i normama za artiklf potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU

  i normama za artikl4 potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i

  normama za artikal T следующим удостоверяется, что следующие

  продукты соответствуют директивам и нормам ЕС1 проголошує про зазначену нижче відповідність

  виробу директивам та стандартам ЄС на виріб5 ја изјавува следната сообрзност согласно

  ЕУ-директивата и нормите за артиклиZ Ürünü ile ilgili AB direktifleri ve normları gereğince

  aşağıda açıklanan uygunluğu belirtirL erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet

  og standarder for artikkelE Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru

  KonformitätserklärungISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

  Stromerzeuger BT-PG 750 (Einhell)

  Standard references: EN 12601; EN 55012; EN 61000-6-1

  Landau/Isar, den 06.09.2011

  First CE: 11 Archive-File/Record: NAPR004020Art.-No.: 41.512.42 I.-No.: 11021 Documents registrar: Markus Jehl Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

  Weichselgartner/General-Manager Frank/Product-Management

  x

  x

  x

  x

  2006/42/EC

  2004/26/ECEmission No.: e13*97/68SH3G3*2010/26*0196*05

  2000/14/EC_2005/88/EC

  Annex IVNotified Body:Notified Body No.:Reg. No.:

  Annex VAnnex VINoise: measured LWA = 88,7 dB (A); guaranteed LWA = 92 dB (A)P = 1,5 KW; L/Ø = cmNotified Body: TÜV Süd Industrie Service GmbH, Westendstrasse 199,80686 München (NB 0036)

  x

  x

  87/404/EC_2009/105/EC2005/32/EC_2009/125/EC2006/95/EC2006/28/EC2004/108/EC2004/22/EC1999/5/EC97/23/EC90/396/EC_2009/142/EC89/686/EC_96/58/EC2011/65/EC

  Anleitung_BT_PG_750_SPK5:_ 05.10.2011 17:07 Uhr Seite 37

 • �Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation undBegleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit aus-drücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.

  �Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów orazdokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalnejest tylko za wyraźną zgodą firmy ISC GmbH.

  �Imprimarea sau multiplicarea documentaøiei μi a hârtiilor însoøitoare aproduselor, chiar μi numai sub formå de extras, este permisånumai cu aprobarea expreså a firmei ISC GmbH.

  �Препечатването или размножаването по друг начин надокументация и придружаващи документи на продукти на, дори икато извадка, се допуска само с изричното разрешение на ISCGmbH.

  z

  ∏ ·Ó·Ù‡ˆÛË ‹ ¿ÏÏË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÂÎÌËÚÈÒÛÂˆÓ Î·È Û˘Óԉ¢ÙÈÎÒÓÊ˘ÏÏ·‰›ˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÎfiÌË Î·È Û·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ÚËÙ‹ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ÂÙ·ÈÚ›·˜ ISC GmbH.

  �Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklar∂n∂n k∂smen olsa dahikopyalanmas∂ veya baμka μekilde ço©alt∂lmas∂, yaln∂zca ISC GmbHfirmas∂n∂n özel onay∂ al∂nmak μart∂yla serbesttir.

  38

  Anleitung_BT_PG_750_SPK5:_ 05.10.2011 17:07 Uhr Seite 38

 • 39

  � Technische Änderungen vorbehalten

  � Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych

  � Se rezervå dreptul la modificåri tehnice.

  � Зaпазва се правото за технически промени

  � √ ηٷÛÎÂÓ·ÛÙ‹˜ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù¯ÓÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ

  � Teknik de©iμiklikler olabilir

  Anleitung_BT_PG_750_SPK5:_ 05.10.2011 17:07 Uhr Seite 39