ORcovALL Ν111 1993-2011 V04 · • Κατά την ίδρυσή της, το 1992,...

416
ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΟΜΗ 2 η Έτη 1993 – 2011 Φύλλα 1 – 111 Επιμέλεια Κώστας Βαλεοντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Δεκέμβριος 2011 Λ Ε Τ Ο L Ε Ε

Transcript of ORcovALL Ν111 1993-2011 V04 · • Κατά την ίδρυσή της, το 1992,...

 • ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΕΠΙΤΟΜΗ 2η

  Έτη 1993 – 2011 Φύλλα 1 – 111

  Επιμέλεια

  Κώστας Βαλεοντής

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

  Δεκέμβριος 2011

  Λ

  Ε Τ Ο

  L

  Ε

  Ε

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ)

  Τίτλος: ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιτομή 2

  Αγγλικός τίτλος: OROGRAMMA Compendium 2

  Επιμέλεια έκδοσης: Κώστας Βαλεοντής

  Εκδότης: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ τηλ. 210-8662069 ηλ-ταχ. [email protected]

  Ηλεκτρονική έκδοση

  © 2012 Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας

  ISBN: 978–618–80688–0–3 Τα δικαιώματα της παρούσας ηλεκτρονικής έκδοσης ανήκουν στην Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ). Η έκδοση έγινε σε μορφότυπο pdf και διατίθεται μόνο από τον εκδότη. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ή η αναπαραγωγή κειμένων της παρούσας ηλεκτρονικής έκδοσης με την υποχρέωση αφενός να αναφέρεται η πηγή των κειμένων και αφετέρου, προκειμένου περί ολόκληρων άρθρων, τα άρθρα αυτά να διατίθενται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς καμιά δέσμευση· σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται γραπτή άδεια του εκδότη.

 • Στα μέλη της ΕΛΕΤΟ

  που έχουν συμβάλει μέχρι σήμερα

  για να εξακολουθήσει να εκδίδεται

  και να διατίθεται δωρεάν

  το Ορόγραμμα

 • Αντί Προλόγου

  Η παρούσα 2η Επιτομή του Ορογράμματος (ηλεκτρονική) περιλαμβάνει όλα τα φύλλα από το 1993 ως το τέλος του 2011 (αρ.φύλλ. 1–111) σε ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

  Σκοπός της έκδοσης του Ορογράμματος είναι η ορολογική ενημέρωση των μελών της

  ΕΛΕΤΟ και του ευρύτερου κοινού και η συμβολή στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας και

  την υιοθέτηση και διάδοση ελληνικής ορολογίας στο πλαίσιο του καταστατικού σκοπού της

  ΕΛΕΤΟ.

  Εκτός από την ενημέρωση που αφορά την ΕΛΕΤΟ και τις δραστηριότητές της, στο

  Ορόγραμμα περιλαμβάνονται και ειδήσεις για διεθνείς ορολογικές εκδηλώσεις και

  καλύπτονται, από συντάκτες μέλη της ΕΛΕΤΟ, διάφορα γλωσσικά θέματα, ενώ στη «Γωνιά

  του ΓΕΣΥ» παρουσιάζονται οι ελληνικοί όροι που εγκρίνονται από το Γενικό Επιστημονικό

  Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ.

  Με το τελευταίο φύλλο κάθε έτους θα εκδίδεται, ηλεκτρονικά, η επόμενη Επιτομή όλων των

  φύλλων του ως εκείνο το έτος.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ ευχαριστεί τους αναγνώστες τόσο για το ενδιαφέρον τους και την συμμετοχή τους με σχόλια όσο και για την υποβολή ερωτημάτων ορολογίας, με

  τα οποία ασχολούνται τα συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ και το ΓΕΣΥ.

  Μέχρι τον Ιούνιο του 2011, με μέριμνα του μέλους της ΕΛΕΤΟ καθηγητή Στέλιου Φραγκόπουλου, τα φύλλα του Ορογράμματος φιλοξενούνταν στον ιστότοπο του ΤΕΙ Αθηνών (http://sfr.ee.teiath.gr/Orogramma0.htm), ενώ, από το 2007 και μετά που λειτουργεί ο ιστότοπος της ΕΛΕΤΟ, η πρόσβαση σ’ αυτά γίνεται και μέσω του ιστοτόπου της ΕΛΕΤΟ (ιστοσελίδα: http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm), στον οποίο αναρτώνται και όλα τα νεότερα φύλλα.

  Κώστας Βαλεοντής Πρόεδρος της ΕΛΕΤΟ

 • ΕΛΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY FOR TERMINOLOGY ΓΡΑΦΕΙΑ: Επιδαύρου & Αρτέμιδος 6, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τηλ.: 210 8662069, 6974321009, 6974640827

  Τηλεομ.: 210 8068299 Ηλ.Ταχ.: [email protected] Ιστότοπος: http://www.eleto.gr

  Δεκέμβριος 2011

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ)

  Η ΕΛΕΤΟ είναι επιστημονική ένωση αναγνωρισμένη ως μη κερδοσκοπικό σωματείο με την Απόφαση Αρ. 2617/ 1992 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

  Σκοπός της ΕΛΕΤΟ είναι:

  • η μελέτη, εκπόνηση, απόδοση, επεξεργασία, συγκέντρωση, συστηματοποίηση, διάδοση, αξιοποίηση και με οποιοδήποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας και ορολογικής έρευνας,

  • η συμβολή στη συνεχή και σύμμετρη ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας για την κάλυψη των πολύπλευρων και επιτακτικών σύγχρονων αναγκών και

  • η κατάδειξη, προς κάθε κατεύθυνση, του θεμελιακού ρόλου της Ελληνικής Γλώσσας ως υλικού συνάμα και εργαλείου για το διεθνές ορολογικό υπόβαθρο, και η προώθηση και προαγωγή αυτού του ρόλου για την κάλυψη σημερινών και μελλοντικών αναγκών της διεθνούς Ορολογίας.

  Για την επίτευξη του σκοπού της, η ΕΛΕΤΟ μεριμνά για: α. τη συνεχή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση, προς κάθε κατεύθυνση και με κάθε πρόσφορο τρόπο, σχετικά με τα προβλήματα της

  Ελληνικής Ορολογίας β. την ενθάρρυνση, οικονομική και ηθική υποστήριξη και με κάθε τρόπο ενίσχυση των υπαρχόντων, σε διάφορους τομείς, οργάνων

  εκπόνησης Ελληνικής Ορολογίας (επιτροπών/ομάδων Ορολογίας ή Τυποποίησης), για τη δημιουργία ανάλογων οργάνων για την κάλυψη και άλλων γνωστικών τομέων και για το συντονισμό όλων των ανωτέρω οργάνων,

  γ. τη συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά, μελετητικά ή παραγωγικά προγράμματα, που αφορούν ανάπτυξη Ορολογίας

  δ. την προετοιμασία, σύνταξη, εκτύπωση, δημοσίευση, έκδοση, απόκτηση και κυκλοφορία βιβλίων, φυλλαδίων, περιοδικών, λεξικών, λεξιλογίων και άλλων συναφών δημοσιευμάτων που αφορούν γενικά τον τομέα "Γλώσσα και Ορολογία" και ειδικότερα την Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία,

  ζ. την παροχή υποστήριξης σε Κρατικές Υπηρεσίες και σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο ως ειδικό συμβουλευτικό όργανο επί θεμάτων Ορολογίας και

  η. τη συνεργασία με διάφορους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, σωματεία, οργανώσεις, εταιρείες, επιτροπές, ομάδες και γενικώς όργανα των οποίων ο σκοπός και οι δραστηριότητες μπορούν με τις κατάλληλες ενέργειες να εξυπηρετήσουν το σκοπό της Εταιρείας.

  Σήμερα η ΕΛΕΤΟ έχει 323 ατομικά μέλη και 9 συλλογικά μέλη.

  Τα συλλογικά μέλη είναι επώνυμα όργανα (επιτροπές, ομάδες) που λειτουργούν με την ευθύνη ή υπό την αιγίδα νομικού προσώπου και το αντικείμενό τους είναι εκπόνηση Ελληνικής Ορολογίας σε έναν ή περισσότερους τομείς. Τα σημερινά συλλογικά μέλη και ειδικές ομάδες της ΕΛΕΤΟ καλύπτουν τους τομείς των Τηλεπικοινωνιών, της Τεχνολογίας Πληροφοριών, της Ακουστικής, της Ιατρικής, των Αρχών της Ορολογίας, της Δημόσιας Διοίκησης, της Κοινωνιο-οικονομικής Ορολογίας και της Στατιστικής.

  Η ΕΛΕΤΟ διοικείται από αιρετό επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο ενώ κεντρικό επιστημονικό όργανό της είναι το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ). Κάθε τρία έτη μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται και τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή.

  Το σημερικό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν τα μέλη:

  Πρόεδρος: κ. Κώστας Βαλεοντής, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικ. Μηχαν., Υπεύθυνος της Ελληνικής Τηλεπικοιν.Τυποποίησης, Υπεύθυνος Ομάδων Ορολογίας (ΜΟΤΟ, ΤΕ48/ΟΕ1 κ.ά.) ([email protected])

  Αντιπρόεδρος: κα Άννα Λάμπρου-Γκόνου, Χημικός, πρώην στέλεχος ΚΔΕΠ (ΔΕΗ) & Διεύθ. Διεθν. Σχέσεων ΥΒΕΤ Γεν. Γραμματέας: κ. Τζάνος Ορφανός, Φυσικός-Ηλεκτρονικός Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:

  κ. Γιώργος Τσιάμας, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, Τηλεπικοινωνιακός μηχανικός ([email protected] )

  Ταμίας: κ. Διονύσης Γιαννίμπας, Ορολόγος, Μεταφραστής ([email protected]) Βοηθός Ταμία: κ. Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Χημικός Μηχανικός, Μεταφράστρια ([email protected]) Σύμβουλος: κα Μαρία Καρδούλη, Φιλόλογος, Καθηγήτρια ΕΣΔΔ, Διδάξασα Ορολογία και Τεχνική Μετάφραση στο

  Ιόν. Παν., ΕΚΔΔ Αναπλ. Σύμβουλοι: κ. Σπύρος Δόικας, Μεταφραστής, Διαχειριστής του Translatum.gr ([email protected]) κα Αγγελική Ασημακοπούλου, Χημικός, πρώην Γενική Διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους.

  Το ΓΕΣΥ περιλαμβάνει τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εκπροσώπους των Συλλογικών Μελών της ΕΛΕΤΟ. Σήμερα στο ΓΕΣΥ συμμετέχουν ενεργά τα ακόλουθα μέλη: Πρόεδρος: κ. Κώστας Βαλεοντής, Φυσικός-Ηλεκτρονικός, Τηλεπικ. Μηχαν., Υπεύθυνος της Ελληνικής Τηλεπικοιν.

  Τυποποίησης, Υπεύθυνος Ομάδων Ορολογίας (ΜΟΤΟ, ΤΕ48/ΟΕ1 κ.ά.) ([email protected]) Αντιπρόεδρος: κα Μαρία Καρδούλη, Φιλόλογος, Καθηγήτρια ΕΣΔΔ, Διδάξασα Ορολογία και Τεχνική Μετάφραση στο Ιόν.Παν,

  ΕΚΔΔ Γραμματέας: κ. Διονύσης Γιαννίμπας, Ορολόγος, Μεταφραστής ([email protected])

  E Λ

  Ε Τ Ο

  L E

 • 2

  Σύμβουλοι: κα Άννα Λάμπρου-Γκόνου, Χημικός, πρώην στέλεχος ΚΔΕΠ (ΔΕΗ) & Διεύθυνσης Διεθν. Σχέσεων ΥΒΕΤ κ. Τζάνος Ορφανός, Φυσικός-Ηλεκτρονικός κα Πηνελόπη Παπαδοπούλου, Χημικός Μηχανικός, Μεταφράστρια ([email protected]) κ. Γιώργος Τσιάμας, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, Τηλεπικοινωνιακός μηχανικός ([email protected] ) κα Κατερίνα Ζερίτη, Πτυχ. Γαλλικής Φιλολ., Μεταφράστρια, Μεταπτυχ. Ορολογίας ([email protected]) κ. Δημήτρης Παναγιωτάκος, Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ κ. Ιωάννης Καραϊτιανός, Καθηγητής Ιατρικής Πανεπ. Αθηνών ([email protected]) κ. Άγγελος Πεφάνης, Ιατρός, περιοδικό Ιατρική – Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών [email protected]) Αναπλ. Σύμβουλοι: κ. Σπύρος Δόικας, Μεταφραστής, Διαχειριστής του Translatum.gr ([email protected]) κα Αγγελική Ασημακοπούλου, Χημικός, πρώην Γενική Διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους.

  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Η σημερινή Ελεγκτική Επιτροπή είναι: Πρόεδρος: κ. Νίκος Κωνσταντακάκης, Βιομηχανικός ψυχολόγος ΟΤΕ Μέλη: κ. Δημήτρης Παναγιωτάκος, Μαθηματικός, Αναλυτής Η/Υ κ. Σπύρος Βουλόδημος, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, Τηλεπικοινωνιακός μηχανικός

  Σημαντική είναι η παρουσία της ΕΛΕΤΟ μέσω της διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και ομιλιών και της συμμετοχής της σε εκδηλώσεις άλλων φορέων. Έτσι:

  • Κατά την ίδρυσή της, το 1992, υποστήριξε οργανωτικά το συνέδριο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος “Τυποποίηση Ορολογίας”.

  • Διοργάνωσε στην Αθήνα το 1997, το 1999, το 2001 και το 2003, σε συνεργασία με πολλούς άλλους φορείς, το 1ο, το 2ο, , το 3ο και το 4ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”. Το 2005, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), διοργάνωσε το 5ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία” στη Λευκωσία, ενώ το 2007, στην Αθήνα, – σε συνεργασία πάλι με το ΠΚ – διοργάνωσε το 6ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”. Το 2009 διοργάνωσε, στην Αθήνα – σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών – το 7ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία” και το 2011 – πάλι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών – διοργάνωσε το 8ο Συνέδριο “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”, στην Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011. Στα συνέδρια αυτά συνέβαλαν – ως συνδιοργανωτές – πανεπιστήμια και άλλοι ελληνικοί φορείς, συμμετείχαν δεν πολλοί εισηγητές και σύνεδροι από την Ελλάδα και από άλλες χώρες.

  • Συμμετέσχε σε διάφορα γλωσσικά συνέδρια που αφορούν ή έχουν σχέση με την Ορολογία στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

  • Διοργάνωσε διαλέξεις, με ομιλητές μέλη του ΔΣ, μέλη της ή άλλους επιστήμονες, για διάφορα θέματα που αφορούν την Γλώσσα και την Ορολογία.

  • Συμμετέσχε ενεργά τόσο στην Επιτροπή Συντονισμού του Εθνικού Προγράμματος Ορολογικού Συντονισμού (ΕΠΟΣ) όσο και στην Ομάδα Εργασίας του ΕΠΟΣ και συνέβαλε τα μέγιστα στη σύνταξη της «Στρατηγικής Μελέτης» και του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ορολογίας» του ΕΠΟΣ, που υποβλήθηκε (το 2000) για έγκριση για χρηματοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

  • Διοργάνωσε στην Αθήνα, στις 23 Μαρτίου 2006, ημερίδα με θέμα «Το σύστημα εμπλουτισμoύ της γαλλικής γλώσσας και πρόταση εφαρμογής ανάλογου συστήματος για τον ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής», κατά την οποία ο Γάλλος ακαδημαϊκός Gabriel de Broglie, πρόεδρος της Γενικής Επιτροπής Ορολογίας και Νεολογίας, παρουσίασε το σύστημα ορολογίας της Γαλλίας και ο πρόεδρος του ΓΕΣΥ παρουσίασε πρόταση της ΕΛΕΤΟ για τη δημιουργία ανάλογου συστήματος ορολογίας για την ελληνική γλώσσα. Επακολούθησε συζήτηση της πρότασης μεταξύ των εκπροσώπων ελληνικών φορέων.

  Η ΕΛΕΤΟ είναι μέλος και συμμετέχει στις εργασίες των παρακάτω οργανώσεων: • Διεθνές Κέντρο Πληροφοριών Ορολογίας (INFOTERM) με τo οποίo έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας • ΕυρωπαΪκή Ένωση Ορολογίας (EAFT) • Διεθνές Δίκτυο Ορολογίας (Termnet) • Διεθνές Ινστιτούτο Ορολογικής Έρευνας (IITF),

  έχει δε αναπτύξει συνεργασία με ημεδαπούς και αλλοδαπούς φορείς που έχουν παρεμφερείς σκοπούς, δηλ. Πανεπιστήμια, οργανισμούς – όπως με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) – και συλλογικά όργανα. Ειδικότερα έχει συνεργαστεί με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας και συνεργάζεται με το ΙΕΛ, το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνογλωσσία».

  Από το 1993 η ΕΛΕΤΟ εκδίδει το διμηνιαίο έντυπο “ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ”, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν α) ταχυδρομικώς στα μέλη της και σε μεγάλο αριθμό άλλων αποδεκτών στην Ελλάδα καθώς και σε διάφορες άλλες χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής και β) ηλεκτρονικώς σε 2.000 περίπου ηλεκτρονικούς αποδέκτες· προηγούμενα φύλλα του μπορεί να διαβάσει κανένας στον ιστότοπο: http://sfr.ee.teiath.gr/Orogramma.htm και μέσω του ιστοτόπου της ΕΛΕΤΟ (http://www.eleto.gr/gr/orogramma.htm).

  Στα πλαίσια των εργασιών των συλλογικών μελών της ΕΛΕΤΟ έχουν παραχθεί πολλά έργα Ορολογίας, δίγλωσσα ή πολύγλωσσα Λεξικά ή Λεξιλόγια Όρων ή Ελληνικά Πρότυπα, στα οποία εντάσσονται και αρκετές χιλιάδες ελληνικοί ισοδύναμοι όροι για την Διαδραστική Τράπεζα Όρων ΙΑΤΕ (http://iate.europa.eu/) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Η ΕΛΕΤΟ από κοινού με το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτουν – από το Νοέμβριο του 2001 – δωρεάν στον ιστότοπο http://inforterm.cs.aueb.gr/ τους όρους της Βάσης Όρων Πληροφορικής «INFORTERM» που έχει εκπονήσει το συλλογικό μέλος της ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 (Ομάδα Ορολογίας Πληροφορικής). Σήμερα η Βάση INFORTERM περιέχει 7.000 τρίγλωσσα λήμματα (ελληνικά-αγγλικά-γαλλικά).

  Η ΕΛΕΤΟ από κοινού με τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) διαθέτουν δωρεάν – από την 1η Δεκεμβρίου 2003 – τη χρήση της Βάσης Τηλεπικοινωνιακών Όρων «TELETERM» που έχει εκπονήσει το πλέον δραστήριο συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ, η ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας). Ο σχετικός ιστότοπος είναι: http://www.moto-teleterm.gr Σήμερα η Βάση TELETERM περιέχει 125.500 λήμματα (δίγλωσσα, τρίγλωσσα ή τετράγλωσσα).

  Από τον Ιανουάριο 2007 λειτουργεί ο ιστότοπος της ΕΛΕΤΟ www.eleto.gr ο οποίος εμπλουτίζεται συνεχώς με υλικό και πληροφορίες για δραστηριότητες, εκδηλώσεις και έργα Ορολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 • Λ Ε Τ Ο

  L

  Ε

  Ε

  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) Hellenic Society for Terminology (ELETO) ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ

  Αρ. Τηλεφ.: 2013778 Αρ. Τηλεομ.: 8068299 Αρ.01 Μάιος 1993

  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδή-ποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας... Συμβολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας και προώθηση του ρόλου της στη διεθνή Ορολογία...

  (Από το Καταστατικό)

  ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΕΛΕΤΟ ιδρύθηκε με τη φιλοδοξία να αποτελέσει συλλογικό όργανο διαφορετικό από τα υπάρχοντα, με διαφορές όχι μόνο στο σκοπό, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας και ιδιαίτερα στη συμμετοχή των μελών. Αυτό φαίνεται και από το Καταστατικό όπου προβλέπεται να είναι ανοικτές οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπάρχουν μέλη που παρίστανται στις συνεδριάσεις και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πορείας της ΕΛΕΤΟ. Είναι ευπρόσδεκτο κάθε μέλος που επιθυμεί να παρευρεθεί. Μόνο επειδή είναι δύσκολο να στέλνονται προσκλήσεις, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει σε συνεννόηση με κάποιο μέλος του ΔΣ για να πληροφορηθεί τη μέρα και την ώρα της επόμενης συνεδρίασης. Σημειώνεται ότι έχει καθιερωθεί οι συνεδριάσεις να γίνονται κάθε δεύτερη Τετάρτη από 3.00-5.00 μ.μ. στον ΕΛΟΤ.

  Καταστατική, επίσης, συμμετοχή μελών στη λειτουργία της ΕΛΕΤΟ προβλέπεται με τα Συλλογικά Μέλη (Επιτροπές Ορολογίας). Για το θέμα αυτό το ΔΣ συνιστά στα μέλη να ενταχθούν σε υπάρχουσες Επιτροπές ή να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη δημιουργία καινούριων

  Ακόμα, υπάρχουν οι Ομάδες Έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου για τις οποίες υπάρχει μνεία σε άλλο σημείο του Ορογράμματος.

  Αυτό καθεαυτό το Ορόγραμμα αποτελεί εκδήλωση της συλλογικότητας που διέπει την ΕΛΕΤΟ. Η έκδοσή του αποφασίστηκε με στόχο τη συμμετοχή όλων των μελών στα κοινά. Αφού οι συνθήκες δεν επιτρέπουν ακόμα την έκδοση περιοδικού, θεωρήθηκε ότι πρέπει πρώτ' απ' όλα τα μέλη να ενημερώνονται για υπάρχουσες δραστηριότητες ώστε, αν επιθυμούν, να συμμετέχουν σ' αυτές.

  Η ενημέρωση δεν θα πρέπει να είναι μονόδρομη, αλλά αμφίδρομη. Όποιο μέλος επιθυμεί προτρέπεται να στέλνει πληροφορίες ή απόψεις για να περιλαμβάνονται στο Ορόγραμμα.

  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Στις σημαντικές δραστηριότητες της ΕΛΕΤΟ ανήκει η κατάρτιση λεξικών, ή γλωσσαρίων, σε ειδικά πεδία. Για το σκοπό αυτό η ΕΛΕΤΟ προτίθεται να αναλάβει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών και καλεί τα μέλη της να δηλώσουν αν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε Ομάδες Εργασίας. Στη δήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αναφέρονται τα θεματικά πεδία εμπειρίας. Η συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας επιδιώκεται να είναι αμειβόμενη, ανάλογα με την προσφορά εργασίας κάθε μέλους.

  Σήμερα η ΕΛΕΤΟ διαπραγματεύεται να αναλάβει την απόδοση ορολογίας στα πεδία των στερεών αποβλήτων, της μεταλλουργίας και της ωκεανολογίας. Για τη στελέχωση των σχετικών ομάδων εργασίας θα προτιμηθούν μέλη της ΕΛΕΤΟ που έχουν σχετική εμπειρία.

  ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΜΕΛΩΝ Ο Γενικός Γραμματέας συγκεντρώνει στοιχεία για να εκδοθεί η "Επετηρίδα 93" των μελών της Ελληνικής Εταιρείας Ορολογίας. Αυτή η έκδοση, εκτός από τον προφανή σκοπό της, προορίζεται να αποτελέσει χρηστικό έργο για τη διευκόλυνση της συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη. Η συμπλήρωση των στοιχείων καθυστερεί επειδή μερικά από τα ιδρυτικά μέλη δεν έχουν συμπληρώσει και στείλει το Δελτίο Στοιχείων Μέλους. Διευκρινίζεται ότι αυτό το Δελτίο είναι το ίδιο έντυπο με την Αίτηση Εγγραφής Μέλους. Τα σημεία, όμως, που αναφέρονται στην αίτηση, λ.χ. πρόταση δύο τακτικών μελών, δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν.

  9ο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

  Το Πανεπιστήμιο του Bergen, σε συνεργασία με τη Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης της Νορβηγίας οργανώνουν το 9ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο για Ειδικές Γλώσσες (Language for special purposes), Bergen Νορβηγία, 2-6 Αυγούστου 1993.

 • ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.01

  2

  ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

  Το τρίτο Διεθνές Συνέδριο Ορολογίας και Γνωσιοτεχνολογίας, ΤΚΕ '93, θα γίνει στη Κολωνία στις 25, 26 και 27 Αυγούστου 1993. Το συνέδριο οργανώνεται από τον Σύνδεσμο Ορολογίας και Μεταφοράς γνώσης (Association for Terminology and Knowledge Transfer - GTW) και το Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης για την Ορολογία (International Information Centre for Terminology - INFOTERM).

  Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν σε 10 τμήματα ταυτόχρονα. Στα πλαίσια των εργασιών του Συνεδρίου, θα γίνουν σεμινάρια για διάφορα θέματα και στο χώρο του θα λειτουργήσει σχετική έκθεση.

  ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ Από το Δεκέμβρη του 1992 μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί από το ΔΣ η εγγραφή των ακόλουθων τακτικών μελών της ΕΛΕΤΟ (κωδικός αριθμός μέλους, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα):

  T051 Μπατσαλιά Φρειδερίκη, γλωσσολόγος T052 Καγκαράκης Κωνσταντίνος, χημικός

  μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ T053 Σολωμού Αννα, πολεοδόμος μηχανικός, τεκμη

  ριώτρια T054 Χατζηκιάν Ιωάννης, πολιτικός επιστήμων T055 Καλλέργης Μιχαήλ, μηχανολόγος-

  ηλεκτρολόγος μεταφραστής ΕΕΚ Τ056 Δημητρόπουλος Ανδρέας, χημικός μηχανικός T057 Φραγκόπουλος Στυλιανός, Δρ.ηλεκτρολόγος

  μηχανικός, Καθηγητής ΤΕΙ T058 Χρήστου Νικόλαος, αγρονόμος-τοπογράφος

  μηχανικός T059 Βλάχου-Χαλκιοπούλου Μαρία, φιλόλογος-

  βιβλιοθηκονόμος Τ060 Ματέυ Αλέξανδρος, χημικός μηχανικός Τ061 Τζεν Ουρανία, φιλόλογος, ιστορικός τέχνης,

  εκδότρια Τ062 Φωστιέρη Χριστίνα, φιλόλογος, μεταφράστρια Τ063 Δαλαμπάκης Πασχάλης, γεωλόγος Τ064 Αποστολάκης Κωνσταντίνος, χημικός

  μηχανικός Τ065 Δημολίτσας Ιωάννης, οικονομικά, μεταφραστής

  ΕΕΚ, Προϊστάμενος Γραφείου Αθηνών Τ066 Στεργίου Διονυσία, χημικός μηχανικός,

  μεταφράστρια γερμανικών Τ067 Σελλά Ελένη, γλωσσολόγος, Λέκτορας Ιόνιου

  Πανεπιστημίου Τ068 Πανδή Θεονύμφη, μεταφράστρια Τ069 Ζωιόπουλος Απόστολος, μεταφραστής Τ070 Σαριδάκης Ιωάννης, χημικός μηχανικός.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο χαιρετίζει την εισδοχή τους και εύχεται γρήγορη δραστηριοποίηση και συμβολή τους στην επιτυχία των σκοπών της Εταιρείας.

  Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ

  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ο Ομιλος Καβάλας για τη Διεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Ομίλους Αθήνας, Πειραιά και Μελβούρνης Αυστραλίας διοργάνωσαν το Β' Παγκόσμιο Γλωσσικό Συνέδριο, στην Καβάλα, 7-10 Μαϊου 1993. Στο Συνέδριο, που είχε θέμα "Η διαχρονικότητα της Ελληνικής Γλώσσας και λόγοι για τη διεθνοποίησή της", κλήθηκαν ομιλητές από το εσωτερικό και εξωτερικό, έλληνες και ξένοι, που ασχολούνται με το θέμα της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  Κωδ. ΟΜΑΔΑ Εντεταλμένο μέλος του

  ΔΣ ΟΕ1 Εξοπλισμού και οργάνωσης

  γραφείου ΕΛΕΤΟ Τζωρτζίνης Γ. 6118928

  ΟΕ2 Σύνταξης και αναθεώρησης Κανονισμών

  Βαλεοντής Κ. 6118986

  ΟΕ3 Εκδοτικών δραστηριοτήτων Φιλόπουλος Β. 2013778

  ΟΕ4 Προγραμματισμού εργασιών ορολογίας

  Παπαδάκη Μ. 8628193

  ΟΕ5 Δημόσιων σχέσεων και εκδηλώσεων

  Ξενάκη- Βαρλά Ζωή 6718545

  ΟΕ6 Επιμόρφωσης Καρδούλη Μ. 3231496

  Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ

  Το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) της ΕΛΕΤΟ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την επίλυση γενικών προβλημάτων ορολογίας, αλλά και προβλημάτων γενικής ορολογίας, απ' αυτή τη "γωνιά" θα "εκπέμπει" τους προβληματισμούς του και περιμένει ανταπόκριση …

  Πρόβλημα Αρ.1

  Αγγλικά: general - special

  generic - specific

  Ελληνικά: ; - ;

  "γενικός - ειδικός" αδιακρίτως;

  Το ΓΕΣΥ έχει Πρόταση που πολύ σύντομα θα σου ανακοινωθεί για να τη σχολιάσεις. Η συμβολή σου, όμως, θα είναι πιο ουσιαστική αν ΚΙ ΕΣΥ το βασανίσεις το θέμα λιγάκι...

  1 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ

 • Λ Ε Τ Ο

  L

  Ε

  Ε

  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) Hellenic Society for Terminology (ELETO) ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ

  Αρ. Τηλεφ.: 2013778 Αρ. Τηλεομ.: 8068299 Αρ.02 Ιούνιος 1993 ISSN 1106-1073

  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδή-ποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας... Συμβολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας και προώθηση του ρόλου της στη διεθνή Ορολογία...

  (Από το Καταστατικό)

  ΜΙΚΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  Με το δεύτερο φύλλο του "Ορογράμματος" φτάνουμε στις καλοκαιρινές διακοπές, που λίγο-πολύ σημαίνουν αναστολή κάθε δραστηριότητας σε υπηρεσίες, οργανισμούς και φυσικά ... σε συλλογικά όργανα.

  Γι' αυτό το επόμενο "Ο" ας το περιμένουμε το Φθινόπωρο.

  Με τις θερινές διακοπές τελειώνει η πρώτη περίοδος δραστηριότητας των διοικητικών οργάνων της ΕΛΕΤΟ και είναι ώρα να αναλογιστούμε σε τι επιτύχαμε και σε τι όχι. Φυσικά ο χώρος δεν επαρκεί για έναν αναλυτικό απολογισμό. Εξετάζοντας, όμως, τις "αποτυχίες" μας θεωρούμε ότι η σοβαρότερη είναι ότι δεν εξασφαλίστηκε ακόμα μόνιμη στέγη γιατην ΕΛΕΤΟ, παρόλο που για το σκοπό αυτό καταναλώ-θηκε μεγάλο μέρος του χρόνου των μελών του ΔΣ.

  Οσο αφορά τις "επιτυχίες" μας, ό,τι επιτεύχθηκε οφείλεται στη μεγάλη προσφορά εργασίας των μελώντου ΔΣ, του ΓΕΣΥ καθώς και των άλλων μελών τηςΕΛΕΤΟ.

  Αυτή η περίοδος ήταν, ελπίζουμε, η πιο δύσκολη στη λειτουργία της ΕΛΕΤΟ, αφού ήταν η περίοδος οικοδόμησής της. Ας ευχηθούμε και στην επόμενη περίοδο να συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός λειτουργίας και να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΛΕΤΟ.

  Καλές διακοπές.

  Α' ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  7, 8 και 9/4/1993

  To Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου οργάνωσε το Α' Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Μετάφραση – Μέσο Επικοινωνίας και Δημιουργίας".

  Συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες ερευνητές του χώρου της μεταφραστικής θεωρίας και εφαρμογής από την Αγγλία, από τη Γερμανία, από τη Γαλλία και από τον Καναδά. Σημαντική ήταν και η ελληνική συμμετοχή, ιδιαίτερα των διδασκόντων του Ιονίου. Η ποιότητα της οργάνωσης και της επιστημονικής προσφοράς καθιερώνει τέτοιο θεσμό ανά διετία/τριετία.

  Συγχαρητήρια στην οργανωτική επιτροπή.

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

  Από τα ιδρυτικά συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ η ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας) συνεχίζει, με έντονο ρυθμό, τις δραστηριότητές της. Μόλις κυκλοφόρησε: α. το κείμενο Ορισμών Αρ.2 (Μετάφραση της διεθ νούς

  Σύστασης CCITT/G.701), β. το Λεξιλόγιο Ορολογίας Τηλεπικοινωνιακών Προ τύπων

  Αρ.7 (Ορολογία του Προτύπου ETS 300 135) γ. το Λεξιλόγιο Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας Αρ.21

  (Ορολογία EDIFACT) και δ. το Λεξιλόγιο Ορολογίας Τηλεπικοινωνιακών Προτύ πων

  Αρ.30 (Ορολογία του Προτύπου ETS 300 078) Για τα Λεξιλόγια β, γ και δ, που κυκλοφορούν για Δημόσια Κρίση, δίνεται προθεσμία για σχολιασμό ως τις 31.07.93.

  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ EURODICAUTOM Ο κ. A. Reichling, προϊστάμενος του EURODICAUTOM, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ και αντάλλαξαν απόψεις για συνεργασία.

  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Τα Πρακτικά των συμποσίων του Διεθνούς Δικτύου Ορολογίας (TermNet):

  - TAMA 92 Proceedings 2nd TermNet Symposium on Terminology in advanced Microcomputer Applications,-

  - Proceedings of the 3rd Infoterm Symposium on Terminology work in Subject Fields, και το

  - TermNet Report I Micro- and Minicomputer-based Terminology Data Bases in Europe.

  διαθέτονται από τη Γραμματεία TermNet, Gruengasse 9/17, A-1030 Vienna, Austria.

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

  Γιαννακουδάκης, Ε. Ι. "Σχεδιασμός λογισμικού επεξεργα-σίας λεξικών - Δεδομένα και τεχνικές", Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση, Φεβρ.1992, τ.14, σ.22-27.

 • ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.02

  2

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

  "general - special" ΚΑΙ "generic - specific"

  1. Το ζεύγος των αντιθέτων "general - special"

  αποδίδεται πάντοτε με το ελληνικό "γενικός- ειδικός". π.χ. general theory of relativity: γενική θεωρία της

  σχετικότητας special theory of relativity: ειδική θεωρία της

  σχετικότητας 2. Το ζεύγος των αντιθέτων "generic - specific"

  αποδίδεται: α. ως "γενικός - ειδικός" μόνο εφόσον

  - έχει καθιερωθεί ήδη σε κάποιον τομέα ή

  θεματικό πεδίο, όπως π.χ. στις "κλασικές" περιπτώσεις

  specific heat: ειδική θερμότητα specific weight: ειδικό βάρος,

  - υπάρχει βεβαιότητα ότι στον ίδιο τομέα ή θεματικό πεδίο δεν χρησιμοποιείται και το ζεύγος "general - special",

  β. στις άλλες περιπτώσεις, με τα ζεύγη: . "γένιος - είδιος" . "γενοϊκός - ειδοϊκός" ή . "-γένος - -είδος" όταν προσδιορίζει

  μονολεκτικούς όρους ή . "γενο...- ειδο..." επίσης όταν προσδιορίζει

  μονολεκτικούς όρους.

  Παραδείγματα (Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική):

  generic function specific function

  γένια λειτουργία είδια λειτουργία

  γενοϊκή λειτουργία ειδοϊκή λειτουργία

  λειτουργία-γένος λειτουργία-είδος

  γενολειτουργία ειδολειτουργία

  generic address specific address

  γένια διεύθυνση είδια διεύθυνση

  γενοϊκή διεύθυνση ειδοϊκή διεύθυνση

  διεύθυνση-γένος διεύθυνση-είδος

  γενοδιεύθυνση ειδοδιεύθυνση

  generic [specific] layout structure

  γένια [είδια] δομή κατάστρωσης

  γενοϊκή [ειδοϊκή] δομή κατάστρωσης

  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: Τα τεύχη 672 και

  673 του Μάρτη και του Απρίλη 1993. - ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ: Το τεύχος 60 των Απρίλη-Μάη-

  Ιούνη 1993. - ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: Το

  τεύχος 7 του Οκτώβρη 1993.

  ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

  • Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία 1989, Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της ελλάδος, 1990, 834 σ.

  • Ελληνική Εθνική Βιβλιογραφία 1990, Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της ελλάδος, 1991, 903 σ.

  • Τσούτσου-Δημοπούλου Ι., Κατάλογος Καθιερωμένων Ονομάτων Φυσικών Προσώπων, Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1992, 252 σ.

  • Μανιάτη Ιωάννα, Κατάλογος Ελληνικών θεματικών Επικεφαλίδων, Αθήνα, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1991, 642 σ.

  Δωρεές από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

  ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

  Το 10th Terminology Summer School "Application of Terminological Principles and Methods in Practical Terminological work", που διοργανώνεται από το Διεθνές Δίκτυο Ορολογίας (TermNet), θα διεξαχθεί στη Βιέννη από 26 ως 30 Ιουλίου 1993.

  Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ

  Οπως προεξαγγέλθηκε στο 1ο Φύλλο του "Ο" το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΓΕΣΥ) της ΕΛΕΤΟ έστειλε στα μέλη της ΕΛΕΤΟ λεπτομερή πρόταση για την ελληνική απόδοση των ζευγών "general-special" και "generic-specific" με προθεσμία αποστολής σχολίων ως τις 31.07.93. Δίπλα, δημοσιεύουμε ολόκληρη την πρόταση του ΓΕΣΥ.

  Τώρα το ΓΕΣΥ μελετά ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα γενικής ορολογίας που το καταχωρούμε εδώ ως:

  Πρόβλημα Αρ.2

  Αγγλικά: α. engineer (noun) β. engineer (verb) γ. engineered (participle) δ. engineering (gerund)

  ε. engineering (noun) σε αντιδιαστολή και με τον όρο technology

  ζ. engineeringly (adverb)

  Ελληνικά: α. μηχανικός . . . ;

  Οποια συμβολή είναι καλοδεχούμενη...

  1 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ

 • Λ Ε Τ Ο

  L

  Ε

  Ε

  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) Hellenic Society for Terminology (ELETO) ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ

  Αρ. Τηλεφ.: 2013778 Αρ. Τηλεομ.: 8068299 Αρ.03 Οκτώβριος1993 ISSN 1106-1073

  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδή-ποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας... Συμβολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας και προώθηση του ρόλου της στη διεθνή Ορολογία...

  (Από το Καταστατικό)

  Η "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ" ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  "Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου πάρεξ ελευθερία και γλώσσα"

  (Δ.Σολωμός)

  Η σταδιακή είσοδος των χωρών της ανατολικής Ευρώπης στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς είναι γεγονός. Είναι, επίσης, γεγονός που σηματοδοτεί την τρέχουσα δεκαετία η σύγκλιση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνιών και η δημιουργία των ποικίλων νέων υπηρεσιών τηλεπληροφορικής.

  Με αυτά τα δεδομένα, σήμερα, όλοι οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης (ITU, ISO, CEN/CENELEC, ETSI κτλ.) έχουν αποδυθεί σε "αγώνα δρόμου" για τον καθορισμό και την κωδικοποίηση, στα δίκτυα και τις υπηρεσίες τηλεπληροφορικής, των χαρακτήρων των μη λατινογενών γλωσσών, στις οποίες περιλαμβάνουν τα ελληνικά, τα κυριλλικά και τα ... "μακεδονικά"!

  Το ερώτημα, βέβαια, είναι: Ποια "μακεδονικά"; Εξι χαρακτήρες συνολικά: Τέσσερα τονούμενα ελληνικά σύμφωνα και δύο άτονα λατινικά. Αυτοί είναι οι χαρακτήρες που θεμελιώνουν τη λεγόμενη "μακεδονική" γλώσσα!

  Μπορεί ο καθένας να εκτιμήσει τις συνέπειες που μπορεί να έχει η κατοχύρωση, σε διεθνές επίπεδο, των χαρακτήρων αυτών, αλλά και τις προσπάθειες που απαιτούνται για την αποτροπή αυτού του ενδεχομένου.

  Η προσπάθεια άρχισε από τον ISO και την ITU με μεγάλη επιτυχία, στην οποία συνέβαλαν και μέλη της ΕΛΕΤΟ. Ομως, αυτό δεν αρκεί. Ο δρόμος που απομένει είναι μακρύς και δύσκολος και η προσπάθεια θα πρέπει, βέβαια, να συνεχιστεί.

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

  Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 "Ορολογία Πληροφο-ρικής", από τα δραστήρια συλλογικά μέλη της ΕΛΕΤΟ, Είναι η πρώτη Ομάδα Εργασίας της ΤΕ48, τεχνικής επιτροπής τυποποίησης του ΕΛΟΤ. Τόσο η ΕΛΟΤ/ΤΕ48 όσο και η ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 λειτουργούν με την ευθύνη του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΕΛΚΕΠΑ. Το καλοκαίρι κυκλοφόρησε σε ευρύ σύνολο αποδεκτών η πρόσφατη δουλειά της Ομάδας, δηλαδή τα Λεξιλόγια Αρ.4 ως Αρ.7, που περιλαμβάνουν όλους τους οριζόμενους όρους των Σχέδιων ΕΛΟΤ 996.18 ως ΕΛΟΤ 996.21 που έχει εκπονήσει η Ομάδα. Τα πλήρη κείμενα των Σχεδίων - που περιλαμβάνουν και τους ορισμούς των σχετικών εννοιών - θα κυκλοφορήσει ο ΕΛΟΤ για δημόσια κρίση σύντομα.

  ΕΓΙΝΑΝ...

  – Στο Bergen, Νορβηγία, στις 2-6 Αυγ.93, πραγματο-ποιήθηκε το 9ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο για ειδικές γλώσσες (9th European Symposium on Language for special purposes).

  – Εγινε στην Κοπεγχάγη, 16-20 Αυγ.'93, η ετήσια σύνοδος της επιτροπής ISO/TC 37 "Βασικές Αρχές Ορολογίας" καθώς και των Υποεπιτροπών της (SCs) και των Ομάδων Εργασίας της (GWs).

  Το "ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ" είναι τακτικό και σύντομο περιοδικό μέσο αλληλοενημέρωσης των μελών της ΕΛΕΤΟ, αλλά και γενικότερης ενημέρωσης ενός ευρύτερου κύκλου αποδεκτών για θέματα της ελληνικής γλώσσας και ορολογίας. Τα μέλη της ΕΛΕΤΟ καλούνται να πλαισιώσουν τα μέλη του ΔΣ και του ΓΕΣΥ σ' αυτήν την προσπάθεια συμβάλλοντας και με τη δική τους συνεισφορά σε ύλη που θα είναι ευπρόσδεκτη.

 • ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.03

  2

  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΜΔΔΤ

  Η Πανελλ.Ενωση Μεταφραστών & Μεταφραστών-Διερμηνέων του Δημόσιου Τομέα εξέλεξε νέο Προεδρείο με την ακόλουθη σύνθεση: Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος: Μιχάλης Κωνσταντόπαιδος (ΟΤΕ) Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Φωστιέρη (ΟΤΕ) Γεν.Γραμματέας: Αλεξάνδρα Τζούμα (Υπ.Οικ.) Ειδ.Γραμματέας: Δέσποινα Δεμενεπούλου (Υπ.Οικ.) Ταμίας: Παρασκευή Τριανταφυλλοπούλου (ΥΠΕΘΟ) 1ο Μέλος: Ελένη Ζωγράφου (ΟΤΕ) 2ο Μέλος: Χρυσομάλλη Σουλελέ (Υπ.Γεωργ.) Αναπλ.Μέλος: Καλιρρόη Κωνσταντή (ΕΒΕΑ) Ελεγκτική Επιτροπή: 1. Θεοδώρα Ακοβιτσιώτη (ΥΠΕΘΟ) 2. Νίκη Δάφνη (ΥΕΘΑ) 3. Σοφία Στεργιοπούλου (ΕΡΤ) Συγχαίρουμε θερμά το νέο δυναμικό Σχήμα και ευχόμαστε δημιουργική την επικοινωνιακή τους πορεία. Σημειώνουμε ότι πέντε μέλη από το νέο Προεδρείο είναι ήδη και μέλη της ΕΛΕΤΟ.

  ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ Από τον Ιούνιο του 1992 μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί από το ΔΣ η εγγραφή των ακόλουθων μελών της ΕΛΕΤΟ (κωδικός αριθμός μέλους, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα): Monolingual Thesauri». T071 Ζαχαρόπουλος Δημήτρης, Μαθηματικός, Πολιτικός μηχανικός, T072 Ζωγράφου Ελένη, Μεταφράστρια, T073 Κωνσταντόπαιδος Μιχάλης, Μεταφραστής, T074 Τσιμπούκης Δημήτρης, Δρ. Χημικός, T075 Ακοβιτσιώτη Θεοδώρα, Μεταφράστρια, Α076 Τριανταφυλλοπούλου Παρασκευή, Μεταφρά-

  στρια, T077 Κασκαρίκα-Κυριακοπούλου Βασιλική, Μετα-

  φράστρια, T078 Μπεριάτος Ηλίας, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, T079 Ρώτη Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός.

  ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Η Μονάδα Ορολογίας της Μεταφραστικής Υπηρεσίας της ΕΟΚ, με φροντίδα του Δημήτρη Γιάξα, δώρισε στη βιβλιοθήκη της ΕΛΕΤΟ:

  • "Συλλογές Διάφορων Γλωσσαρίων" (εννιά τόμους),

  • Ολόκληρη τη σειρά του περιοδικού "Terminologie & Traduction".

  • To εικονογραφημένο Γλωσσάρι Υδροβίων.

  • Λεξιλόγιο της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

  • Λεξιλόγιο Ασφαλιστικής Νομοθεσίας.

  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: Τα τεύχη 674,

  675 και 676 των μηνών Μαϊου, Ιουνίου και Ιουλίου 1993.

  – ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΒ: Τεύχη 548 του Μαϊου 1993 και 549- 550 του Ιουνίου 1993.

  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ (Εκπληξη από εργασιακό Σύλλογο)

  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΟΜΜΕΧ εξέδωσε το "Ελληνικό Ορθογραφικό Λεξικό". Πρόκειται για φροντισμένη περιεκτική έκδοση με 18.000 περίπου λέξεις. Στον ίδιο τόμο περιέχονται Ορθογραφικός Οδηγός και Τραπεζική Ορολογία σε πέντε γλώσσες με περίπου 250 όρους. Το σχήμα του τόμου είναι απόλυτα χρηστικό σε μέγεθος Α6.

  ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΛΩΣΣΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

  Η Τεχνική Επιτροπή τυποποίησης ΕΛΟΤ/ΤΕ22 "Τεκμη κωδικό αριθμό και τίτλο: ΕΛΟΤ 1321 "Τεκμηρίωση - Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Συγκρότηση και Ανάπτυξη Μονόγλωσσων Θησαυρών" και βασίζεται στο Διεθνές Πρότυπο ISO 2788 "Documentation - Guidelines for the Establishment and Development of Monolingual Thesauri".

  Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ

  Μετά τη συγκέντρωση και μελέτη των προτάσεων και υποδείξεων στα "προβλήματα γενικής ορολογίας" ή "γενικά προβλήματα ορολογίας" που εξετάζει το Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ, το ΓΕΣΥ θα διατυπώνει τις τελικές προτάσεις-αποφάσεις του οι οποίες θα εφαρμόζονται οπωσδήποτε από όλα τα μέλη της ΕΛΕΤΟ, ατομικά και συλλογικά, αλλά και από το ελληνικό κοινό, επιστημονικό ή ευρύτερο, στο οποίο θα γίνεται προβολή της εφαρμογής τους με όλα τα πρόσφορα μέσα. Το "Ο" φιλοδοξεί να είναι το αμεσότερο από αυτά.

  Πρόβλημα Αρ.3

  Η συχνή απόδοση των αγγλικών όρων nominal value και rated value με τον ίδιο ελληνικό όρο: "ονομαστική τιμή" προκαλεί σύγχυση, ιδιαίτερα μάλιστα όταν και οι δύο ξενόγλωσσοι όροι συναντώνται στο ίδιο κείμενο. Εφόσον η "ονομαστική τιμή" κρίνεται ως ορθή απόδοση της nominal value, επιβάλλεται η η ανεύρεση ελληνικού όρου για την rated value.

  Στην Ακουστική (ΤΕ2/ΟΕ5) έχει χρησιμοποιηθεί η απόδοση "τιμή κατάταξης", η ΜΟΤΟ προβληματίζεται στην απόδοση "διαβαθμισμένη τιμή". Εσείς τι λέτε;

  1 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ

 • Λ Ε Τ Ο

  L

  Ε

  Ε

  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) Hellenic Society for Terminology (ELETO) ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ

  Αρ. Τηλεφ.: 2013778 Αρ. Τηλεομ.: 8068299 Αρ.04 Απρίλιος 1994 ISSN 1106-1073

  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδή-ποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας... Συμβολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας και προώθηση του ρόλου της στη διεθνή Ορολογία...

  (Από το Καταστατικό)

  "ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ"

  Οι όροι τύπου "synergy" και "metalanguage" όταν επιστρέφουν στην ελληνική δημιουργούν πολλές φο ρές επικοινωνιακά φράγματα.

  Η εισαγόμενη τεχνογνωσία, όταν αυτή είναι καθαρό προϊόν της αλλοδαπής, δηλαδή όταν η έννοια και ο όρος έχουν γεννηθεί, βαπτισθεί και εφαρμοσθεί ε- κτός Ελλάδος, υποχρεώνει τη γλώσσα υποδοχής να ε- φεύρει απλώς απόδοση-νεολογισμό.

  Στην περίπτωση, όμως, του όρου synergy (ολόκληρος δανεισμός) ή του όρου metalanguage (μερικός δανεισμός) η έννοια και το ονομαστικό παρουσιάζουν αποκλίσεις. Η ετυμολογία και η σημασιολογία δεν συμπίπτουν, η δε φωνολογική μεταγραφή δεν επαρκεί για να το εννοήσουμε.

  Το synergy, ελληνιστί ευρέως διαδεδομένο, "γλυκά" και αβίαστα, ως "συνέργεια", χωρίς ανάλυση θέτει τον εξής προβληματισμό:

  Αραγε, το "συν" προηγείται του "έργου" ή της "ε- νέργειας"; συνέργεια/συνενέργεια (συνενεργείν).

  Οσο για το metalanguage, ελληνιστί "μεταγλώσσα" (η απόδοση χρεώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών κατά EURODICAUTOM), θέτει με τη σειρά του τα εξής:

  Οι Αγγλοι ερευνητές οροπλάστες όταν επέλεξαν το "μετα" είχαν υπόψη τους

  το μετά ως "πέραν" (λ.χ. μεταφυσικά)

  το μετά ως "κατόπιν" (λ.χ. μεταγενέστερα)

  το μετά ως "ομού" (μετά σου, μετά χαράς)

  ή άλλη ιδιότητα;

  Σύμφωνα με δύο ορισμούς, ο ένας από το EURODICAUTOM αναφέρεται στο "Περί", η "μεταγλώσσα" είναι η γλώσσα η οποία περιγράφει και αναλύει τη γλώσσα, κατ' άλλους η ορολογία της γλώσσας.

  Σύμφωνα με τον ορισμό του Λεξικού Longman,1992: the language used to analyse/describe a language.

  Γι' αυτό ας σπεύδουμε βραδέως να αποδίδουμε τα παλιννοστούντα ορολογικά δάνεια και ιδού η πρό- κληση:

  1) metalinguistic knowledge 2) metacognitive knowledge 3) metacognitive strategy.

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (1) Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 συνεχίζει δραστήρια τις εργασίες της στην Ορολογία της Τεχνολογίας Πληροφοριών.

  Τα τελευταία λεξιλόγια ορολογίας που έχει κυκλοφορήσει για σχολιασμό ήταν τα:

  – Λεξιλόγιο Αρ.11 Ορολογία του ISO 2382/8 - ΕΛΟΤ 996.8) σχετικά με τον έλεγχο, την ακεραιότητα και την ασφάλεια των δεδομένων.

  – Λεξιλόγιο Αρ.16 (Ορολογία της dBASE III PLUS)

  Και τα δύο είχαν προθεσμία σχολιασμού τις 31.03.93.

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (2) Τρία νέα Λεξιλόγια Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας κυκλοφόρησε για σχολιασμό η ΜΟΤΟ (Αρ.23: ESPRIT, Αρ.24: EC DUAL LIST, Αρ.25: Οδηγία ΟΝΡ για τη φωνητική τηλεφωνία).

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (3) Η τελευταία εργασία της τεχνικής επιτροπής ΕΛΟΤ/ ΤΕ21, συλλογικού μέλους της ΕΛΕΤΟ, είναι το Σχέδιο ΣΕΠ ΕΛΟΤ 402 "Αρχές και Μέθοδοι Ορολογίας" που κυκλοφόρησε πρόσφατα για σχολιασμό. Είναι ένα πρότυπο που θα έπρεπε να μελετηθεί και από το τελευταίο (με την αριθμητική, και μόνο, έννοια) μέλος της ΕΛΕΤΟ. To Σχέδιο είναι αναθεώρηση του υπάρχοντος Προτύπου ΕΛΟΤ 402 και βασίζεται στο διεθνές Πρότυπο ISO 704.

 • ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.04

  2

  ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ Η ΕΛΕΤΟ απόκτησε πρόσφατα δέκα νέα μέλη. Τα μέλη αυτά είναι (κωδικός αριθμός μέλους, ονοματεπώ νυμο, ιδιότητα): Τ080 Τζεν Ιωάννης, Οικονομολόγος, Οικον. Εμπορ.

  Σύμβουλος ΥΠΕΘΟ, Τ081 Κοκόλης Νικόλαος, Μηχαν.Μεταλλείων-Μετ/γός, Τ082 Μπέλιας Νικόλαος, Δρ Διεθνών Οικον.Σχέσεων, Τ083 Θειόπουλος Κωνσταντίνος, Δρ Πληροφορ.

  γλωσσολογίας. Τ084 Χαραλαμπίδης Γεώργιος, Φυσικός, Μεταφραστής

  διερμηνέας, Τ085 Παπαευαγγέλου Τριαντάφυλλος, Χημικός. Τ086 Παπαναστασίου Γαρυφαλιά, Μεταφράστρια Τ087 Πολυμενάκου Κλεάνθη, Διερμηνέας-Μεταφράστρια-

  Ελληνίστρια Τ088 Αναστασίου Λαμπρινή-Ειρ., Καθηγήτρια της

  γαλλικής γλώσσας Τ089 Γκαφάνης Ιωάννης, Διδάκτορας Νομικής,

  Πολιτειολόγος.

  Το ΔΣ συγχαίρει τα νέα μέλη και τα καλεί να δραστηριοποιηθούν για την προώθηση των σκοπών της ΕΛΕΤΟ.

  ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Ενδιαφέρουσα εργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ο Θησαυρός Εκπαιδευτικής Ορολογίας,, αντίτυπο του οποίου δώρισε στην ΕΛΕΤΟ, ο Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και μέλος της ΕΛΕΤΟ Σπ. Διάμεσης. Συγχαίρουμε και ευχα-ριστούμε.

  ΤΑ "ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ" ΤΗΣ "ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ"

  Από το Περιοδικό "Σημειώματα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ" τεύχος 18 Νοέμβριος 1993, αντιγράφουμε τα "Φιλολογικά Α" και "Φιλολογικά Β":

  – "Αφιερωμένο στους φανατικούς οπαδούς της ανακύκλησης.

  Από το κλασσικό Greek-English Lexicon των Lindell & Scott αντιγράφουμε ανακυκλόω=ανακυκλέω.

  Συναντάται στον Παρμενίωνα (Ανθολογία) και τον Ιουλιανό (Επιγράμματα). Επίσης ανακύκλωμα στο Σέξτο (Γνωμολόγο). Και τέλος ανακύκλωση συναντάται στον Πτολεμαίο (Τετράβιβλος), τον Πολύβιο και τον Ηρωδιανό.

  Προς τί, λοιπόν, ο πόλεμος για τον εξοβελισμό του καθιερωμένου πια όρου ανακύκλωση των απορριμμάτων. Μήπως η ανακύκληση κάνει τα απορρίμματα πιο καθαρά;"

  – "Για τους αγγλικούς όρους pilfer proofness ή tamper evidence έχει καθιερωθεί ο όρος "ένδειξη του απαραβίαστου" ή χρησιμοποιούνται και τα "ένδειξη ασφαλείας", "ταινία ασφαλείας", "πώμα ασφαλείας", "αγνό προϊόν", "απαραβίαστο προϊόν".

  Νά, όμως, που ο Ομηρος, στην Ιλιάδα μας έχει προλάβει με τον όρο αάατος ναι με τρία άλφα):

  "Νυν μοι όμοσσον αάατον Στυγός ύδωρ" (Lindell-Scott Ένατη έκδοση σελ.1.).

  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΤΗ; Οχι, δεν συμφωνούμε με τον ΣΑΡ. ΚΑΡΓ. του "Οικονονομικού" (17 Μαρτίου 1994) ως προς την αντίρρησή του για τον όρο "Κινητή τηλεφωνία". Ας αναλογιστεί ότι η συνεκδοχή "γεμίζει" κυριολεκτικά τη γλώσσα και τη ζωή μας. Αν σταματούσαμε στην κυριολεξία τότε θα ήμαστε "άμεσα αντικαταστάσιμοι, επικοινωνιακά, από μηχανές". Ενα απλό παράδειγμα:

  Τί σημαίνει η απλή φράση "Νά, ο Γιάννης!"; • Ο φίλος μας ο Γιάννης που μόλις τώρα τον

  συστήνουμε; • Το κάδρο του φίλου μας που δείχνουμε; • Το κλειδί που στρίβει στην κλειδαριά την ώρα που

  επιστρέφει, συνήθως, ο φίλος και συγκάτοικός μας, ο Γιάννης;

  • Ο γνώριμος βήχας, που ακούγεται πίσω απ' τη γωνία; • Τα "κύματα του Δουνάβεως" που ξεχύνονται στο

  φωταγωγό μάρτυρες της μουσικής εξάσκησης του φίλου μας του Γιάννη;

  • Το πρόχειρο σκίτσο που έφτιαξε ο ταλαντούχος της παρέας;

  • Το κουδούνισμα του τηλεφώνου τη στιγμή που περιμένουμε να μας τηλεφωνήσει ο Γιάννης;

  • Το μωρό στην παλιά οικογενειακή φωτογραφία; • Ο φαντάρος στη νεότερη;

  Λοιπόν;;

  κινητό τερματικό: τερματικό που είναι πάνω σε όχημα που κινείται

  κινητή επικοινωνία: επικοινωνία με κινητά τερματικά

  κινητή τηλεφωνία: ειδική περίπτωση της κινητής επικοινωνίας όταν τα τερματικά είναι τηλέφωνα

  κινητό δίκτυο: δίκτυο κινητής επικοινωνίας

  κινητή υπηρεσία: υπηρεσία παρεχόμενη μέσω κινη-τού δικτύου

  Κατ' αντιδιαστολή προς τα:

  σταθερό τερματικό, σταθερή επικοινωνία, σταθερή τηλεφωνία, σταθερή υπηρεσία, σταθερό δίκτυο.

  Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ

  Πρόβλημα Αρ.4

  essential requirements:

  α. θεμελιώδεις απαιτήσεις (Οδηγία 86/361/ΕΟΚ)

  β. βασικές απαιτήσεις (Οδηγία 91/263/ΕΟΚ και άλλες πρόσφατες Οδηγίες).

  Και, όμως, οι περί ών ο λόγος απαιτήσεις - σχετικά με τις Τηλεπικοινωνίες - ασφαλώς και είναι ουσιώδεις για την προσάρτηση τερματικών και την πρόσβαση στα τηλεπι-κοινωνιακά δίκτυα ή στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

  Αποψη της ΜΟΤΟ: Τουλάχιστον στην ελληνική νομοθεσία, κατά τη μεταφορά των Οδηγιών, να χρησιμοποιηθεί ο σωστός όρος: ουσιώδεις απαιτήσεις.

  Κ.Β.

  1 ΓΕΣΥ: Γενικό Επιστημονικό Συμβούλιο της ΕΛΕΤΟ

 • Λ Ε Τ Ο

  L

  Ε

  Ε

  ΟΡΟΓΡΑΜΜΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΕΤΟ) Hellenic Society for Terminology (ELETO) ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σωκράτη Τσάκωνα 5, 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ

  Αρ. Τηλεφ.: 2013778 Αρ. Τηλεομ.: 8068299 Αρ.05 Μάιος 1994 ISSN 1106-1073

  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ: Μελέτη, εκπόνηση, ... και με οποιοδή-ποτε τρόπο ανάπτυξη της Ελληνικής Ορολογίας... Συμβολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας και προώθηση του ρόλου της στη διεθνή Ορολογία...

  (Από το Καταστατικό)

  Η 2η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Σημαντικό γεγονός της Εταιρείας, για τον Απρίλιο, ήταν η 2η Γενική Συνέλευσή της που πραγματοποιήθηκε στις 13-4-94 με την προβλεπόμενη από το Καταστατικό Ημερήσια Διάταξη.

  Παρουσιάστηκαν – και εγκρίθηκαν παμψηφεί –

  – τα Πεπραγμένα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου (από τον Πρόεδρο του ΔΣ),

  – ο Ισολογισμός και Απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης καθώς και ο Γενικός Ετήσιος Προϋπολογισμός (από τον Ταμία της Εταιρείας),

  – ο Απολογισμός Εργασιών Ορολογίας και το υπό εξέλιξη Πρόγραμμα Εργασιών Ορολογίας (από τον Αντιπρόεδρο του ΓΕΣΥ).

  Κορυφαίο γεγονός της ΓΣ ήταν η συζήτηση και έγκριση του "Τακτικού Προγράμματος Εργασιών Ορολογίας για το 1994" (ΠΡΕΟΡ-94).

  Το ΠΡΕΟΡ-94 απαρτίστηκε από 15 Εργα που προτάθηκαν από μέλη – συλλογικά και ατομικά – της ΕΛΕΤΟ.

  Το ΠΡΕΟΡ-94 εγκρίθηκε από το ΓΕΣΥ, στην 11η Συνε-δρίασή του (19-1-1994), και υποβλήθηκε για χρηματο-δότηση στο Ερευνητικό Πρόγραμμα ΕΠΕΤ ΙΙ της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας με τίτλο:

  "Δημιουργία-Ανάπτυξη Επιστημονικής, Τεχνικής και Πολιτιστικής Ορολογίας στην Ελληνική Γλώσσα", με ανάδοχο φορέα την ΕΛΕΤΟ και συνεργαζόμενους φορείς:

  – το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ) και

  – την Πανελλήνια Ενωση Μεταφραστών και Μεταφρα-στών-Διερμηνέων του Δημόσιου Τομέα (ΠΕΜΜ-ΔΔΤ).

  Ακολουθεί ο πλήρης Κατάλογος των Εργων του Προ-γράμματος Εργασιών Ορολογίας 1994 που εγκρίθηκε ομόφωνα από τη 2η Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΤΟ:

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΕΟΡ-94

  ΕΡΓΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΒΑΣΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ"

  ΕΡΓΟ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

  ΕΛΟΤ 1300.2: "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΟΡΟΛΟ-ΓΙΑ Μέρος 2 : Ταλαντώσεις, σήματα και συνα-φείς διατάξεις"

  ΕΡΓΟ 3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕ-ΝΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ

  ΕΡΓΟ 4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ 996 "ΕΠΕ-ΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – Λεξιλόγιο" ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ "ΤΡΙΓΛΩΣΣΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

  ΕΡΓΟ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ "ΨΕΥΔΟ-ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ" ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

  ΕΡΓΟ 6 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΤΡΙΓΛΩΣΣΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΙΟ-ΤΗΤΑΣ – Tυποποίηση, Πιστοποίηση, Διαπί-στευση, Συστήματα Ποιότητας"

  ΕΡΓΟ 7 ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ, ΑΚΡΩΝΥΜΩΝ – ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

  ΕΡΓΟ 8 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΛΕΞΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

  ΕΡΓΟ 9 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗ-ΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

  ΕΡΓΟ 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

  ΕΡΓΟ 11 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΤΟΥ ΛΕΞΙΚΟΥ "DICTIONNAIRE COMMERCIAL"

  ΕΡΓΟ 12 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ITU KAI ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΚΩΝ ΟΡΩΝ

  ΕΡΓΟ 13 ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑ ΖΕΥΓΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ KΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΕΡΓΟ 14 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΟΡΩΝ ΑΘΛΗΤΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΑ ΖΕΥΓΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΕΡΓΟ 15 ΤΡΙΓΛΩΣΣΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

 • ΟΡΟΓΡΑΜΜΑ Αρ.05

  2

  ΣΥΝΑΓΩΓΗ • αμμοσυλλεκτήρας • κατείσδυση • αναθάμνωση • υδροφορέας • αναχλόαση • φυτοκάλυψη • υπερχειλιστήρας • χειμαρρικός

  Τούτοι οι αθησαύριστοι όροι σταχυολογήθηκαν από το "ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ – ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ – ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ" του Μανώλη Γλέζου, Οικονομικός Ταχυδρόμος, Φ.16 , 21 Απρ. 1994, σ. 116-119.

  B.A.Φ.

  ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΞΕΩΝ

  Από το Εγγραφο 27/Σ3(5.2.90) της ΜΟΤΟ)

  Α. Είναι απαράβατος κανόνας κατά την παραγωγή να χρησιμοποιείται το θέμα της γενικής πτώσης;

  Β. Η κατάληξη -ηρ (-ήρας) σημαίνει πάντοτε το όργανο μέσω του οποίου γίνεται κάποια ενέργεια, ενώ η κατάληξη -ης σημαίνει το πρόσωπο που ενεργεί;

  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

  Απάντηση στο Ερώτημα Α:

  Οχι. Ο κανόνας είναι:

  παράγωγη λέξη = προθήματα + ρίζα + επιθήματα +

  θέμα της γραμματικής

  επιθήματα +

  κλιτική κατάληξη

  παραγωγική κατάληξη

  Παραδείγματα

  Προθή-ματα

  Ρίζα Επιθή-ματα

  Κλιτ. κατάλ.

  Λέξη

  σχημ- -ατ- -ος σχήματος

  α- -σχημ- -ι- -α ασχημία

  ευ- -σχημ- -ος εύσχημος

  α- -σχημ- -ατ-ιστ- -ος ασχημάτιστος

  α-προ- -σχημ- -ατ-ιστ- -α απροσχημάτιστα

  σχημ- -ατ-ικ- -ος σχηματικός

  χρωμ- -ατ- -ος χρώματος

  χρωμ- -ατ-ισμ-εν- -ος χρωματισμένος

  εγ- -χρωμ- -ος έγχρωμος

  απο- -χρωμ- -ατ-ισμ- -ος αποχρωματισμός

  δι- -χρωμ- -ι- -α διχρωμία

  Απάντηση στο Ερώτημα Β:

  Αντί απάντησης:

  α. Μερικά παραδείγματα ουσιαστικών σε -ηρ που σημαί-νουν το πρόσωπο που ενεργεί: σωτήρ, μνηστήρ, ολετήρ, ακεστήρ-ακέστωρ (=θεραπευτής), απειλητήρ – απειλητής (=ψευτοπαλικαράς), θεραπευτήρ-θερα-πευτής, κλητήρ, πλουτιστήρ (= αυτός που πλουτίζει άλλους), σωφρονιστήρ – σωφρονιστής, κερδαντήρ (= φιλάργυρος).

  β. Μερικά παραδείγματα ουσιαστικών σε -ης που σημαίνουν "όργανο":

  δείκτης, πομποδέκτης, ακροδέκτης, μετρητής, φωρατής, δονητής, βομβητής, πολλαπλασιαστής, αθροιστής, ελκυστής, πολωτής, πυκνωτής, διαμορφωτής, φράκτης, ρουφράκτης, αποστάκτης - αποστακτήρ, αποστειρωτής-αποστειρωτήρ.

  Συμπέρασμα: Ο κανόνας μπορεί να χρησιμοποιείται γενικά, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΝΗ

  Κ.Β.

  ΠΟΙΑ "ΝΕΑ" ΓΛΩΣΣΑ;

  Ζούμε σε μια εποχή όπου ο λόγος συρρικνώνεται, παραχωρώντας τη θέση του στην εικόνα. Την εικόνα της τηλεόρασης, τις εικόνες των περιοδικών, την εικόνα της ηλεκτρονικής μας οθόνης, την εικόνα της τεχνολογίας των πολυμέσων.

  Ο λόγος, λοιπόν, συρρικνώνεται, και ο σύγχρονος Ελληνας αναζητεί μια νέα γλώσσα επικοινωνίας; Αν ναι, ποια είναι αυτή; Μια εφημερίδα τόλμησε την ταξινόμηση και γράφει:

  "Προφανώς δεν είναι η γλώσσα που μιλούν οι ηλικιωμένοι. Ακόμα περισσότερο, δεν είναι η "απόβλητη" πλέον καθαρεύουσα, που δεν προσφέρεται πια για την προφορική επικοινωνία. Είναι τότε η γλώσσα του ημερήσιου τύπου; Και ποια; Η "στρωτή καθομιλούμενη", όπως λέγαμε κάποτε, ή η κάποια προχωρημένη κάποιων περιοδικών που "πουλάνε"; Και είναι, άραγε, "συντηρητικός" και "οπισθοδρομικός" όποιος χρησιμοποιεί μια γλώσσα "παραδοσιακή" και, αντίθετα, είναι μέσα στα πράγματα και στην εποχή του όποιος χρησιμοποιεί μια πιο σύγχρονη; Σύγχυση. Το περίεργο είναι ότι ζούμε σε έναν τόπο, όπου τόσοι πολλοί – συχνά άσχετοι – μιλούν τόσο πολύ για τοσο πολλά. Και ποιο το αποτέλεσμα; Τι απομένει;"

  Είναι πια σίγουρο ότι δεν μας φέρνει κοντύτερα οποιαδήποτε "νέα" γλώσσα. Στη χώρα της Ιστορίας και του πολιτισμού ξεχνούμε τις ρίζες του αιωνόβιου δέντρου μας και "χρυσώνουμε" τα βελανίδια του διπλανού – ξένου – δέντρου. Αφήνουμε την ορολογία για τους ειδικούς και χρησιμοποιούμε τις ξένες λέξεις για να είμαστε "in" στη μόδα του παράλογου και "out" από την αυθεντική και γνήσια ταυτότητά μας. Την ταυτότητα του ΕΛΛΗΝΑ.

  Γ-Β.Τζ.

  Στη ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΣΥ1 έλα κι εσύ

  Πρόβλημα Αρ.5

  Πώς σας φαίνεται η πρόταση της ΜΟΤΟ:

  -oriented = -στρεφής

  π.χ.

  application-oriented = εφαρμογοστρεφής

  bit-oriented protocol = ψηφιο�