Oneness with the entire universe

28

description

What is the reason of this divisiveness? It is the divisive intellect bheda buddhi. The intellect creates separation that ‘this is mine’ and ‘this is yours’, ‘I am right’ and ‘you are wrong’, ‘I am good’ and ‘you are bad’. As long as there is intellect, ‘Iness’ potapanu will not leave and how can one become one until ‘I-ness’ leaves? When one’s ego is not satisfied-nurtured then at that time one will have separation with the other person; he will have abhorrence and when one’s ego is satisfied at that time he will have attachment towards other person. The separation between two persons can be alleviated through correct understanding in worldly interaction and the separation between the self—jiva and the Self—Shiva can be destroyed through Atmagnan—Self-knowledge. After attaining Gnan through Gnani Purush, one attains Self-realization and then the beginning of oneness happens by real view point.

Transcript of Oneness with the entire universe

ŒÊŒÊflÊáÊËâòÊË ÃÕÊ ‚¢¬ÊŒ∑§ —ŒË¬∑§ Œ‚Ê߸

fl·¸— 5 •¢∑§ — 1•π¢«U ∑˝§◊Ê¢∑§ — 49

Ÿflê’⁄U 2009

‚’ÁS∑§å‡ÊŸ (‚ŒSÿÃÊ ‡ÊÈÀ∑§)15 ‚Ê‹ ∑§Ê

÷Ê⁄Uà — 800 L§¬ÿÿÈ.∞‚.∞. — 150 «UÊÚ‹⁄UÿÈ.∑§. — 100 ¬Ê©Uã«U

flÊÁ·¸∑§÷Ê⁄Uà — 100 L§¬ÿÿÈ.∞‚.∞. — 15 «UÊÚ‹⁄UÿÈ.∑§. — 10 ¬Ê©Uã«U÷Ê⁄Uà ◊¥ D.D. / M.O.“◊„UÊÁflŒ„U »§Ê©Uã«U‡ÊŸ” ∑§ŸÊ◊ ‚ ÷¡–

‚¢¬∑¸§ ‚ÍòÊ —ÁòÊ◊¢ÁŒ⁄U, ‚Ë◊¢œ⁄ ‚Ë≈UË,

•„◊ŒÊflÊŒ-∑§‹Ù‹ „UÊß fl,¬Ù.•Ù.— •«UÊ‹¡,

Á¡.— ªÊ¢œËŸª⁄U-382421»§ÙŸ — (079) 39830100

e-mail :[email protected]

•„◊ŒÊ’ÊŒ — (Æ|~) w|zyÆyÆ}fl«UÙŒ⁄UÊ — (Æw{z) wyvyvyw◊¢È’ß — ~xwxzw}~Æv⁄UÊ¡∑§Ù≈U ÁòÊ◊¢ÁŒ⁄U —~~wyxyxy|}, ~w|yvvvx~xU.S.A. : 785-271-0869

U.K.: 07956476253Website : www.dadashri.org Hindi.dadabhagwan.orgPublisher, Owner & Printed by :Deepak Desai on behalf ofMahavideh Foundation

5, Mamtapark Society,Bh. Navgujarat College,

Usmanpura, Ahmedabad-14.

Printer/Press :Mahavideh Foundation

Basement, ParshvanathChambers, Nr.RBI,

Usmanpura, Ahmedabad-14.

‚¢¬ÊŒ∑§Ëÿß‚ ∑§Ê‹ ◊¥ Á’ŸÊ ÷Œ ∑§Ë ÁSÕÁà ∑§Ë ∑§À¬ŸÊ ∑§Ë ¡Ê ‚∑§ÃË „ÒU ÄÿÊ? ÉÊ⁄U ◊¥ ÷Œ,

ôÊÊÁà ◊¥ ÷Œ, ‚◊Ê¡ ◊¥ ÷Œ, œ◊¸ ◊¥ ÷Œ, ∞‚ Á∑§ÃŸ „UË ÷Œ „Ò¥U– •⁄U! πÈŒ •Êà◊Ê „ÒU•ı⁄U πÈŒ •¬Ÿ •Ê¬ ‚ „UË •Ÿ¡ÊŸ „ÒU, ÿ„UË ÄÿÊ ‚’‚ ’«∏UÊ ÷Œ Ÿ„UË¥ „ÒU? ÷Œ „UÙŸ ∑§Ê∑§Ê⁄UáÊ ÄÿÊ „ÒU? Ã’ ∑§„U, ÷Œ’ÈÁh– ’ÈÁh ÷Œ ∑§⁄UflÊÃË „ÒU Á∑§ “ÿ„U ◊⁄UÊ •ı⁄U ÿ„U Ã⁄UÊ,◊Ò¥ ‚„UË •ı⁄U ÃÍ ª‹Ã, ◊Ò¥ •ë¿UÊ •ı⁄U ÃÍ ’È⁄UÊ, ◊Ò¥ ™°§øÊ •ı⁄U ÃÍ ŸËøÊ”, •ÊÁŒ– ¡’ Ã∑§’ÈÁh „ÒU Ã’ Ã∑§ ◊Ò¥-¬Ÿ ¿ÍU≈UÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU, •ı⁄U ¡’ Ã∑§ ◊Ò¥-¬Ÿ Ÿ„UË¥ ¿ÍU≈UÃÊ Ã’ Ã∑§ •÷Œ∑Ò§‚ „UÙ ‚∑§Ã „Ò¥U?

¡’ •¬Ÿ •„¢U∑§Ê⁄ ∑§Ù ¬ÈÁCÔU Ÿ„UË¥ Á◊‹ÃË Ã’ ‚Ê◊ŸflÊ‹ √ÿÁÄà ∑§ ‚ÊÕ ÷Œ „UÙ¡ÊÃÊ „ÒU, ©U‚∑§ ‚ÊÕ m· „UÙÃÊ „ÒU •ı⁄U •„¢U∑§Ê⁄U ∑§Ë ¬ÈÁCÔU „UÙŸ ¬⁄U ⁄Uʪ „UÙÃÊ „ÒU– ÿÊŸË ⁄Uʪ-m· ∑§⁄U∑§ ◊ŸÈcÿ πÈŒ „UË πÈŒ ∑§ ‚ÊÕ ÷Œ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ¡Ëfl ◊ÊòÊ ◊¥ ÷ªflÊŸ „ÒU •ı⁄U πÈŒ©U‚‚ ÷Œ ∑§⁄U •ÕʸØ ÷ªflÊŸ ∑§ ‚ÊÕ ÷Œ Á∑§ÿÊ– Á»§⁄U πÈŒ ÷ªflÊŸ ∑§ ‚ÊÕ •÷Œ ∑Ò§‚„UÙ ‚∑§?

√ÿfl„UÊ⁄U ◊¥ √ÿÁÄÃ-√ÿÁÄà ∑§ ’Ëø „UÙŸflÊ‹ ÷Œ ‚ìÊË ‚◊¤ÊŒÊ⁄UË ‚ ÁŸ∑§‹ ¡ÊÄҥU •ı⁄U ¡Ëfl-Á‡Êfl ∑§Ê ÷Œ •Êà◊ôÊÊŸ ∑§ mÊ⁄UÊ ø‹Ê ¡ÊÃÊ „ÒU– ôÊÊŸË ¬ÈL§· ∑§ ¬Ê‚ •Êà◊ôÊÊŸ¬˝ÊÁåà ∑§ ’ÊŒ SflM§¬ ∑§Ê ÷ÊŸ „UÙÃÊ „ÒU •ı⁄U Ã’ ‚ ÁŸpÿ ‚ •÷Œ „UÙŸ ∑§Ë ‡ÊÈM§•ÊÄUÙÃË „ÒU– ÖÿÙ¥ ÖÿÙ¥ »§Êß‹Ù¥ ∑§Ê ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ „UÙÃÊ ¡Ê∞, ¬˝Ê⁄Uéœ ∑§◊ „UÙÃÊ ¡Ê∞, ‚¢‚Ê⁄U ¿ÍU≈UÃÊ¡Ê∞, àÿÙ¥ àÿÙ¥ •÷ŒÃÊ ©Uà¬ãŸ „UÙÃË ¡Ê∞–

‚ìÊË •÷ŒÃÊ ÿÊŸË ÄÿÊ? Á∑§ ¡ªÃ˜ ÁŸŒÙ¸· ‹ª, πÈŒ SflM§¬ ◊¥ Ãã◊ÿÊ∑§Ê⁄U ⁄U„U•ı⁄U ÷ªflÊŸ ∑§ ‚ÊÕ ∞∑§ „UÙ ¡Ê∞– ¡’ (‚fl¸òÊ) “◊Ò¥ „UË” ◊¥ •÷ŒÃÊ ⁄U„U Ã÷Ë πÈŒ¬⁄U◊Êà◊Ê „UÙ ¡Ê∞– flËÃ⁄ʪ ‚ŒÒfl ©U‚Ë Œ‡ÊÊ ◊¥ ⁄U„Uà „Ò¥U– ∞‚ flËÃ⁄Uʪ ôÊÊŸË, ¬⁄U◊ ¬ÍÖÿŒÊŒÊ ÷ªflÊŸ (ŒÊŒÊüÊË) ¡Ëfl ◊ÊòÊ ∑§ ‚ÊÕ •÷Œ ÷Êfl ‚ ⁄U„U∑§⁄U •÷ŒÃÊ ∑§Ê ∞∑§ Öfl‹¢Ã©UŒÊ„⁄UáÊ M§¬ ’Ÿ– πÈŒ ©Uã„UÙ¥Ÿ ÃÙ •÷ŒÃÊ ¬˝Êåà ∑§Ë „UË, ◊ª⁄U •Ÿ∑§Ù¥ ∑§Ù •÷ŒÃÊ ∑§Ë⁄UÊ„U ¬⁄U ‹Ê ÁŒÿÊ, ÿ„U ∑§Ù߸ ∞‚Ë-flÒ‚Ë Á‚Áh ÕÙ«∏U „UË ∑§„U‹ÊÃË „ÒU?

ôÊÊŸË ¬ÈL§· ÁŸc¬ˇÊ¬ÊÃË „UÙà „Ò¥U– ¡Ëfl ◊ÊòÊ ∑§ ‚ÊÕ flËÃ⁄Uʪ „UÙà „Ò¥U– ÁŸ⁄¢UÃ⁄U•Êà◊SflM§¬ ◊¥ ⁄U„Uà „Ò¥U •ı⁄U •÷ŒÃÊ ‚ ’⁄UÃà „Ò¥U– ©UŸ∑§Ù ¬àÿ∑§ ¡Ëfl ◊¥ “◊Ò¥ „UË ÁSÕà „Í°U”∞‚Ê ⁄U„UÃÊ „ÒU– ÿÁŒ ∑§Ù߸ ªÊ‹Ë Œ ÃÙ ÷Ë “◊Ò¥ „UË ’Ù‹ÃÊ „Í°U” •ı⁄U “◊Ò¥ „UË ‚ÈŸÃÊ „Í°U” ∞‚Ê©U¬ÿÙª ⁄U„UÃÊ „ÒU– ÿÊŸË ÷Œ Ÿ„UË¥, ‚¢¬Íáʸ •÷Œ÷Êfl– •÷ŒÃÊ „ÈU߸ fl„UË ¬◊– ¬◊ fl„UË πÈŒ¬⁄U◊Êà◊Ê „ÒU– ¡ªÃ˜ ∑§ ‚ÊÕ •÷ŒÃÊ „ÈU߸ ∑§’ ∑§„U‹ÊÃË „ÒU? ¡’ ¬◊ SflM§¬ „UÙà „Ò¥U Ã’–

ŒÊŒÊüÊË ∑§„UÊ ∑§⁄UÃ Õ Á∑§ SflM§¬ôÊÊŸ ¬˝ÊÁåà ∑§ ’ÊŒ ‚Ê⁄U ◊„UÊà◊Ê •’ (ôÊÊŸ ∑§Ë)‚È⁄UˇÊÊ-‚Ë◊Ê ◊¥ •Ê ¡ÊŸ øÊÁ„U∞– •ÕʸØ, Á∑§ ÿÁŒ ‚Ê◊ŸflÊ‹Ê √ÿÁÄà „U◊¥ ¡ÈŒÊ ◊ÊŸ ÃÙ÷Ë „U◊ ©U‚ ∞∑§ ◊ÊŸ¥– „U◊Ê⁄UË ©U‚∑§ ‚ÊÕ •÷ŒÃÊ ≈ÍU≈UŸË Ÿ„UË¥ øÊÁ„U∞– Á¡ÃŸË •÷ŒÃÊ⁄U„UÃË „ÒU ©UÃŸË •Êà◊Ê ∑§Ë ¬ÈÁCÔU „UÙÃË „ÒU– ŒÊŒÊüÊË ∑§ “•÷ŒÃÊ” ∑§ Áfl‡ÊÊ‹ •Á÷ª◊ ∑§Ù¡ËflŸ ◊¥ •¬ŸÊ∑§⁄U, ŒÊŒÊüÊË ∑§ ôÊÊŸ ∑§Ù ©UîÊfl‹ ’ŸÊ∑§⁄U, ‚Ê⁄U ¡ªÃ˜ ∑§ ‚ÊÕ •÷ŒÃÊ⁄Uπ∑§⁄U, ÷⁄Uà ˇÊòÊ ‚ ´§áÊ◊ÈÄà „UÙ∑§⁄U, ∞∑§ÊflÃÊ⁄UË ¬Œ ∑§Ë ¬˝ÊÁåà ∑§ äÿÿ ∑§Ù øÁ⁄UÃÊÕ¸ ∑§⁄UŸ∑§ ¬ÈL§·ÊÕ¸ ◊¥ ‹ª ¡Ê∞°, ÿ„UË •èÿÕ¸ŸÊ–

•÷ŒÃÊ, ‚Ê⁄U ÁflE ∑§ ‚¢ª

....ŒË¬∑§ Œ‚Ê߸

ŒÊŒÊflÊáÊË

2 Ÿflê’⁄U 2009

¬ÊΔU∑§Ù¥ ‚...“ŒÊŒÊflÊáÊË” ‚Ê◊ÊÁÿ∑§ ◊¥ ◊ÈÁº˝Ã ¬ÊΔK ‚Ê◊ª˝Ë ◊͋× ªÈ¡⁄UÊÃË “ŒÊŒÊflÊáÊË” ∑§Ê Á„UãŒË M§¬Ê¢Ã⁄U „ÒU– ∑§ÙcΔU∑§ ◊¥ ÁŒ∞ ª∞ ‡ÊéŒÿÊ ÃÙ •¢ª˝¡Ë ‡ÊéŒ ∑§Ê •Õ¸ „ÒU •ÕflÊ ‡ÊéŒ ∑§Ê ÃÊà¬ÿ¸ S¬c≈U ∑§⁄UŸ „UÃÈ flÎÁhà Á∑§∞ ª∞ flÊÄÿÊ¢‡Ê „ÒU– ÿ„UÊ° ¬⁄U “•Êà◊Ê” ‡ÊéŒ∑§Ù ªÈ¡⁄UÊÃË •ı⁄U ‚¢S∑Χà ∑§Ë Ã⁄U„U ¬ÈÁÀ‹¢ª ◊¥ ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ ªÿÊ „ÒU– ¬ÊΔU∑§ ¡„UÊ° ¬⁄U ÷Ë ø¢ŒÈ÷Ê߸ ŸÊ◊ ∑§Ê ¬˝ÿÙª „ÈU•Ê „ÒUU, fl„UÊ°¬⁄U πÈŒ ∑§Ù ‚◊¤Ê¥– “ŒÊŒÊflÊáÊË” ∑§ ß‚ •¢∑§ ◊¥ •ª⁄U ∑§Ùß ’Êà •Ê¬ ‚◊¤Ê Ÿ ¬Ê∞° ÃÙ ¬àÿˇÊ ‚à‚¢ª ◊¥ ¬œÊ⁄U ∑§⁄U ‚◊ʜʟ ¬ÊåÃ∑§⁄¥UU– ÷Ê·Ê¢Ã⁄U ◊¥ ∑§Ùß ∑§◊Ë Ÿ Ê⁄U •Ê∞ ÃÙ „U◊¥ ‚ÍÁøà ∑§⁄UŸ ∑§Ë ∑Χ¬Ê ∑§⁄¥U– ∞‚Ë ˇÊÁÃÿÙ¥ ∑§ Á‹∞ „U◊ •Ê¬∑§ ˇÊ◊ʬÊÕË „Ò¥–

•÷ŒÃÊ, ‚Ê⁄U ÁflE ∑§ ‚¢ª

ôÊÊŸË •÷Œ, “ŒÊŒÊ ÷ªflÊŸ” ∑§ ‚ÊÕ

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — •Ê¬◊¥ “ôÊÊŸË” ∑§ıŸ •ı⁄U “ŒÊŒÊ÷ªflÊŸ” ∑§ıŸ ÿ„U ‚◊¤Ê ◊¥ Ÿ„UË¥ •ÊÃÊ „ÒU–

ŒÊŒÊüÊË — ¡Ù ôÊÊŸflÊÄÿ ’Ù‹Ã „Ò¥U, fl√ÿfl„UÊ⁄U ◊¥ “ôÊÊŸË” ∑§„U‹Êà „Ò¥U •ı⁄U ¡Ù ÷ËÃ⁄U ¬˝∑§≈U„ÈU∞ „Ò¥U, Á¡Ÿ∑§ ’ªÒ⁄U ÃÙ ôÊÊŸflÊÄÿ ÁŸ∑§‹Ã Ÿ„UË¥, fl“ŒÊŒÊ ÷ªflÊŸ” „Ò¥U– „U◊ ÷Ë ©U‚ ¬Œ ◊¥ •ÊŸÊ øÊ„UÄҥU– ß‚Á‹∞ „U◊ ÷Ë “ŒÊŒÊ ÷ªflÊŸ” ∑§Ù Ÿ◊S∑§Ê⁄U∑§⁄Uà „Ò¥U– ∑ȧ¿U ‚◊ÿ ∑§ Á‹∞ „U◊ “ŒÊŒÊ ÷ªflÊŸ” ∑§‚ÊÕ •÷Œ ⁄U„Uà „Ò¥U, Ãã◊ÿ ⁄U„Uà „Ò¥U •ı⁄U ¡’ ÿ„UflÊáÊË ’Ù‹Ã „ÒU ©U‚ ‚◊ÿ ÷ËÃ⁄U “÷ªflÊŸ” •‹ª•ı⁄U “„U◊” •‹ª „UÙà „ÒU– •ÕʸØ Á¡ÃŸÊ ‚◊ÿ „U◊÷ËÃ⁄UflÊ‹ ÷ªflÊŸ ∑§ ‚ÊÕ ⁄U„Uà „Ò¥U, ©UÃŸÊ ‚◊ÿ•÷Œ „UÙà „Ò¥U, ©UÃŸÊ ‚◊ÿ „U◊ ¬ÍáʸSflM§¬ „UÙà „Ò¥U•ı⁄U flÊáÊË ’Ù‹Ã ‚◊ÿ •‹ª ¬«∏U ¡Êà „Ò¥U–

Sfl ∑§ ‚ÊÕ ôÊÊŸË, ÷Œ-•÷Œ ÷Êfl ‚

„U◊ ¡’ ’Êà ∑§⁄Uà „Ò¥U Ã’ ’Êà ◊¥ Ÿ„UË¥ „UÙÃ,’Êà ‚ ¬⁄U „UÙà „Ò¥U– ÿÁŒ „U◊ ’Êà ◊¥ „UÙ ÃÙ „U◊ ŒÍ‚⁄UÁ◊Ÿ≈U „UË ’Œ‹ ¡Ê∞°, ‹Á∑§Ÿ „U◊ ’Œ‹Ã Ÿ„UË¥–

“„U◊” •ÕʸØ ÿ„U ¡Ù ’ÊsÔ M§¬ ◊¥ ÁŒπà „Ò¥UflÙ “„U◊” Ÿ„UË¥ „Ò¥U– ÿ„U ¡Ù ÁŒπÊ߸ ŒÃ „Ò¥U ©U‚∑§ “„U◊”◊ÊÁ‹∑§ Ÿ„UË¥ „Ò¥U– „U◊Ê⁄U ¬Ê‚ ≈UÊßÁ≈U‹ (◊ÊÁ‹∑§Ë÷Êfl) ÷Ë Ÿ„UË¥ „ÒU– ◊Ÿ ∑§, flÊáÊË ∑§, Œ„U ∑§ ◊ÊÁ‹∑§“„U◊” Ÿ„UË¥ „Ò¥U– „U◊ ¡’ “„U◊” ∑§„Uà „Ò¥U Ã’ “ŒÊŒÊ÷ªflÊŸ” ∑§Ë ’Êà ∑§⁄Uà „Ò¥U– „U◊ •◊È∑§ S≈U¡ ◊¥ „UÙÄÒU Ã’ “ŒÊŒÊ ÷ªflÊŸ” •ı⁄U •◊È∑§ S≈U¡ ◊¥ “ôÊÊŸË”

„UÙà „Ò¥U– ¬˝‡ŸÙ¥ ∑§Ê S¬CÔUË∑§⁄UáÊ ∑§⁄Uà „Ò¥U fl “ôÊÊŸË”–◊Ë’ ¡’ ÿ„U ‚à‚¢ª ∑§Ë ’ÊÃ¥ ø‹ÃË „Ò Ã’ ◊ȤʓôÊÊŸË” ∑§ Ãı⁄U ¬⁄U ⁄U„UŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU– flŸÊ¸ •÷Œ÷Êfl‚ ⁄U„U ‚∑§ÃÊ „Í°U– ÿÊŸË ◊Ò¥ ÷Œ÷Êfl ‚ •ı⁄U •÷Œ÷Êfl‚, ŒÙŸÙ¥ Ã⁄UË∑§ ‚ ⁄U„U ‚∑§ÃÊ „Í°U– ¡’ Á∑§ ‚¢¬ÍáʸflËÃ⁄Uʪ ÃÙ •Á÷ãŸ÷Êfl ‚ „UË ⁄U„Uà Ֆ „U◊Ê⁄UÊ ©UßÊ∑§ìÊʬŸ „ÒU Á∑§  Ê⁄UÊ ßÃŸÊ ÷Œ÷Êfl ⁄U„UÃÊ „ÒU–

ôÊÊŸË •ı⁄U ÷ªflÊŸ ◊¥ ßÃŸÊ •¢Ã⁄U

¬‡Ÿ∑§ÃÊ — ôÊÊŸË •ı⁄U ÷ªflÊŸ ◊¥ ÄÿÊ •¢Ã⁄U „ÒU?

ŒÊŒÊüÊË — ôÊÊŸË •ı⁄U ÷ªflÊŸ ◊¥ ßÃŸÊ •¢Ã⁄U„ÒU Á∑§ ôÊÊŸË ‚◊¤Ê ‚∑¥§, ‚’∑ȧ¿U Œπ ‚∑¥§, Á∑¢§ÃÈ¡ÊŸ Ÿ„UË¥ ‚∑§Ã– ÿ„U ¡Ù ÁŒπÊ߸ ŒÃ „Ò¥U, fl ÃÙ÷ÊŒ⁄UáÊ ∑§ ∞. ∞◊. ¬≈U‹ „Ò¥U •ı⁄U ◊Ò¥ ÃÙ ôÊÊŸË ¬ÈL§·„Í°U •ı⁄U ŒÊŒÊ ÷ªflÊŸ ¡ÈŒÊ „Ò¥U, fl ÃÙ ¬⁄U◊Êà◊Ê „UË „Ò¥U–øıŒ„U ‹Ù∑§ ∑§ ŸÊÕ „Ò¥U–

◊⁄UË ÃËŸ ‚ı ‚ÊΔU Á«Uª˝Ë ¬Íáʸ Ÿ„UË¥ „ÈU߸ •ı⁄UÃËŸ ‚ı ¿U嬟 ¬⁄U ¡Ê∑§⁄U π«∏UÊ ⁄U„UÊ, ß‚Á‹∞ ÷ËÃ⁄U¡Ù ¬˝∑§≈U „ÈU∞ „Ò¥U, fl ÷ªflÊŸ •ı⁄U ◊⁄U ◊¥ •‹ªÊfl⁄U„UÊ „ÒU– ÿÁŒ ◊⁄UË ÷Ë ÃËŸ ‚ı ‚ÊΔU Á«Uª˝Ë „UÙ ªß¸ „UÙÃËÃÙ „U◊ ŒÙŸÙ¥ ∞∑§Ê∑§Ê⁄U „UÙ ¡ÊÖ ◊ª⁄U •’ ÿ„U¡ÈŒÊ¬Ÿ ⁄U„UÊ „ÒU ÄÿÙ¥Á∑§ ÿ„U ÁŸÁ◊ûÊ M§¬ ∑§Ê ßßÊ∑§Êÿ¸ ‡Ê· ⁄U„UÊ „UÙªÊ Ÿ? ‹ÙªÙ¥ ∑§ ∑§ÀÿÊáÊ ∑§Ê ∑§Êÿ¸∑§⁄UŸÊ „ÒU ß‚Á‹∞ ¡ÈŒÊ¬Ÿ ⁄U„UÊ „ÒU–

øıŒ„U ‹Ù∑§ ∑§ ŸÊÕ ¬˝∑§≈U fl„UÊ°

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — •Ê¬ ¡Ù ∑§„Uà „Ò¥U Á∑§ “÷ËÃ⁄U

ŒÊŒÊflÊáÊË

Ÿflê’⁄U 2009 3

øıŒ„U ‹Ù∑§ ∑§ ŸÊÕ ¬˝∑§≈U „ÈU∞ „Ò¥U,” ÃÙ fl øıŒ„U‹Ù∑§ ∑§ ŸÊÕ ¡Ù •Ê¬∑§Ù ¬˝∑§≈U „ÈU∞ •ŸÈ÷fl ◊¥ •ÊÄҥU, fl„U •ŸÈ÷fl ∑Ò§‚ „UÙÃÊ „Ò?

ŒÊŒÊüÊË — ∞∑§ÃÊ ‹ªŸË øÊÁ„U∞ ‚÷Ë ∑§‚ÊÕ– ¡ªÃ˜ ∑§ ¡Ëfl ◊ÊòÊ ∑§ ‚ÊÕ ∞∑§ÃÊ ‹ªŸËøÊÁ„U∞– ÷Œ-•÷Œ Ÿ„UË¥ ‹ªŸÊ øÊÁ„U∞–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ◊Ë’ •Ê¬∑§Ù S¬CÔUM§¬ ‚∞∑§ÃÊ ‹ª?

ŒÊŒÊüÊË — ¡Ëfl ◊ÊòÊ ∑§ ‚ÊÕ ∞∑§ÃÊ ‹ªŸËøÊÁ„U∞– ∞∑§ÃÊ „UË ‹ªÊ ∑§⁄U ß‚Á‹∞ Á∑§‚Ë ∑§Ê ŒÙ·ÁŒπÊ߸ Ÿ„UË¥ Œ– ‚÷Ë ÁŸŒÙ¸· „UË ÁŒπÊ߸ Œ¥, fl„UË ¬ÍáʸŒ‡ÊÊ– Á»§⁄U •¬Ê⁄U •Ÿ¢Ã ‡ÊÁÄÃÿÊ° (¬˝∑§≈U) „UÙÃË „Ò¥U–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — fl ∑Ò§‚Ë ‡ÊÁÄÃÿÊ°? ‡ÊÁÄÕ٥ ∑§mÊ⁄UÊ „UË „U◊¥ ‚’ ◊Ê‹Í◊ ¬«∏U Ÿ?

ŒÊŒÊüÊË — „UÊ°, ‚’ „UÙÃÊ „ÒU! ◊ª⁄U ÿ ‚Ê⁄UˇÊÁÄÃÿÊ° ‚¢‚Ê⁄U ‚ ◊ÈÄà ∑§⁄UÊŸflÊ‹Ë „UÙÃË „ÒU,‚Ê¢‚ÊÁ⁄U∑§ ‡ÊÁÄÃÿÊ° Ÿ„UË¥ „UÙÃË– ‚¢‚Ê⁄U ◊¥ ‚ ◊ÈÄÃ∑§⁄UÊŸflÊ‹Ë, ß‚Á‹∞ ‚÷Ë ∑§Ù •«∏UøŸ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄US¬CÔUË∑§⁄UáÊ ∑§⁄U ŒÃ „Ò¥U Á∑§ “÷ÒÿÊ, ÃÍ ∞‚Ê ∑§⁄UŸÊ, ÃÍflÒ‚Ê ∑§⁄UŸÊ” •ÊÁŒ–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ◊Ë’ •Ê¬∑§Ù ‡ÊÁÄÃÿÊ° •ŸÈ÷fl◊¥ •ÊÃË „Ò¥U?

ŒÊŒÊüÊË — ‚÷Ë •ŸÈ÷fl ◊¥ •Ê∞° •ı⁄U ¬˝∑§≈U„UÙÃË „Ò¥U– “◊⁄UÊ Ÿ„UË¥ „ÒU” ∞‚Ê ¡Ù „U◊ ∑§„Uà „Ò¥U ß‚∑§ÊÄÿÊ ∑§Ê⁄UáÊ „ÒU? „U◊Ê⁄U ◊¥ ∞‚ ¡Ù Á∑¢§ÁøØ ◊ÊòÊ ŒÙ·„Ò¥U Á∑§ Á¡ã„¥U ÿ„U ¡ªÃ˜ ‚◊¤Ê Ÿ„UË¥ ¬Ê∞, ∞‚ ŒÙ·Ù¥∑§Ù, ‚Í ◊Ã◊ ŒÙ·Ù¥ ∑§Ù ÷Ë flÙ „U◊¥ ÁŒπ‹Êà „Ò¥U–ÿÊŸË flÙ (øıŒ„U ‹Ù∑§ ∑§ ŸÊÕ) ÁŒπ‹ÊŸflÊ‹ „Ò¥U•ı⁄U „U◊¥ ÁŒπ‹Êà „Ò¥U– ÿÊŸË flÙ ÁŒπ‹ÊŸflÊ‹ „Ò¥U•ı⁄U „U◊ ¡ÊŸŸflÊ‹ „Ò¥U– ©UŸ∑§ ÁŒπ‹ÊŸ ¬⁄U „UË „U◊Ÿß‚ ŒÙ· ∑§Ù ¡ÊŸÊ¢– •Ã— „ÒU ¬Íáʸ •flÃÊ⁄U, ◊ª⁄U ‚ÊÕ„UË ∞∑§ Œ‡ÊÊ „ÒU– øıŒ„U ‹Ù∑§ ∑§ ŸÊÕ ¬Íáʸ ¬˝∑§≈U „Ò¥UU,

∑§Ù߸ ŒÙ· ÁŒπ‹Ê∞ ’ªÒ⁄U Ÿ„UË¥ ⁄U„UÖ ÿ„UË •Ê¬∑§Ù÷Ë, •Ê¬∑§Ë ÁSÕÁà •ŸÈ‚Ê⁄U ¬˝∑§≈U „UÙà „Ò¥U •ı⁄U ©U‚∑§•ŸÈ‚Ê⁄U •Ê¬∑§Ù ÁŒπ‹Êà „Ò¥U–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ôÊÊŸË ¬ÈL§· ∑§ mÊ⁄UÊ ÷ªflÊŸ ∑§Ê‚¢¬∑¸§ ‚¢÷fl „ÒU ÿÊ Ÿ„UË¥?

ŒÊŒÊüÊË — ÁŸ⁄¢UÃ⁄U– ÿlÁ¬ ÕÙ«∏U ‚◊ÿ ∑§ Á‹∞„UË fl ∞‚Ë ÁSÕÁà ◊¥ Ÿ„UË¥ „UÙÖ ¡’ ’Ù‹ŸÊ „UÙÃÊ„ÒU, ’ÊÃøËà ∑§⁄UŸË ¬«∏UÃË „ÒU, Ã’  Ê⁄UÊ ¡ÈŒÊ ⁄U„UŸÊ ¬«∏UflŸÊ¸ •÷Œ M§¬ ‚ „UË „UÙà „Ò¥U– ◊Ë’ ©U‚ ‚◊ÿfl ÷ªflÊŸ „ÈU∞ „UÙà „Ò¥U, ◊ª⁄U ©U‚ flÄà ‡ÊéŒ Ÿ„UË¥„UÙÖ

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ’⁄UÊ’⁄U „ÒU–

ŒÊŒÊüÊË — „U◊ ÷ªflÊŸ ∑§Ù ß‚ Ã⁄U„U ¬„UøÊŸ¥Á∑§ „U◊Ê⁄U ¡Ù ‚Í ◊Ã⁄U ŒÙ·, ‚Í ◊Ã◊ ŒÙ· „UÙà „Ò¥U fl„U◊¥ ÁŒπ‹Ê∞°– „U◊ •Ê¬∑§ ‚Ê⁄U ŒÙ· ÁŒπ‹Ê ŒÃ „Ò¥U◊ª⁄U „U◊Ê⁄U ¡Ù ‚Í ◊Ã◊ ŒÙ· „Ò¥U fl „U◊¥ (÷ËÃ⁄UflÊ‹)÷ªflÊŸ ÁŒπ‹Êà „Ò¥U– ©U‚ ¬⁄U ‚ „U◊ ¡ÊŸ ¡Ê∞° Á∑§ÿ ÷ªflÊŸ •Ê∞– •ÊÁπ⁄U Ã∑§ ∑§Ë, ‚Ê⁄UË ∑§Ë ‚Ê⁄UË,‚fl¸Sfl ’Êà ¡Ù ¡ÊŸÃ „Ò¥U, ©UŸ∑§Ë ‚fl¸ôÊÃÊ ◊¥  Ê⁄UÊ-‚Ê ÷Ë ∑§ìÊʬŸ Ÿ„UË¥ „ÒU ∞‚ ‚fl¸ôÊ „Ò¥U (∞‚Ê ÿ„U‚fl¸ôʬŒ „ÒU)–

•Êà◊Ê ∑§Ë ‚ªÊ߸ fl„UË •÷ŒÃÊ

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ¡Ù •¢Œ⁄U ¬˝∑§≈U „ÈU∞ „Ò¥U, ©UŸ∑§Ê•ŸÈ÷fl ÄÿÊ Sfl‚ûÊÊ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ⁄U„UÃÊ „ÒU?

ŒÊŒÊüÊË — Ÿ„UË¥, •÷ŒÃÊ ‹ªŸË øÊÁ„U∞ Ÿ!

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ŒÊŒÊ¡Ë, ©U‚ •÷ŒÃÊ ∑§ ’Ê⁄U ◊¥‚◊¤ÊŸÊ „ÒU, Á∑§‚ ∑§ ‚ÊÕ •÷ŒÃÊ?

ŒÊŒÊüÊË — •Êà◊Ê ∑§ ‚ÊÕ–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ÿÊŸË ¬ÈŒ˜ª‹ ∑§Ë •Êà◊Ê ∑§ ‚ÊÕ•÷ŒÃÊ?

ŒÊŒÊüÊË — ¬„U‹ ¬ÈŒ˜ª‹ ∑§ ‚ÊÕ •÷ŒÃÊ ÕË,

ŒÊŒÊflÊáÊË

4 Ÿflê’⁄U 2009

Á»§⁄U •’ •Êà◊Ê ∑§ ‚ÊÕ •÷ŒÃÊ ∑§⁄UŸË „ÒU– ◊ª⁄Ufl„U ÃÙ Á¡‚ SflM§¬ôÊÊŸ Á◊‹Ê „UÙ fl„U ∞‚Ê ∑§⁄U ‚∑§,ôÊÊŸ Ÿ„UË¥ Á◊‹Ê „UÙ ÃÙ •÷ŒÃÊ ∑Ò§‚ „UÙªË? ‚ÎÁCÔU ∑§Ù¬‚¢Œ •Ê∞ ∞‚Ë ’Êà Ÿ„UË¥ „ÒU ÿ„U, ‚ÎÁCÔU ∑§Ù ÃÙ ÿ„U‚’∑ȧ¿U øÊÁ„U∞ „UË– ÿ„U ’Êà ÃÙ ©UŸ∑§ Á‹∞ „ÒU, Á∑§¡Ù ‚¢‚Ê⁄U ‚ ™§’ ª∞ „Ò¥U, ÿ„U ’Êà Á„ãUŒÈSÃÊŸ ∑§‹ÙªÙ¥ ∑§ Á‹∞ „Ò– ŒÍ‚⁄U, ’Ê„U⁄U ∑§ ‹Ùª ÃÙ •÷Ë ‹¢’•⁄U‚ Ã∑§ Á«Ufl‹Ú¬ (Áfl∑§Á‚Ã) „UÙà „UÙà ÿ„UÊ° Ã∑§¬„È°Uø¥ª– •÷Ë ÃÙ fl ¬ÈŸ¡¸ã◊ ∑§Ù ÷Ë ‚◊¤Êà Ÿ„UË¥ „Ò¥U–

¬⁄U◊Êà◊Ê ∑§Ë ¬˝ÃËÁà ‚, ¬˝ÊÁåà ¬Íáʸàfl ∑§Ë

(•„¢U∑§Ê⁄U) ¡’ ◊Í…U Œ‡ÊÊ ◊¥ •Ê∞ Ã’◊Í…UÊà◊Ê ∑§„U‹Ê∞– “◊Ò¥ ø¢ŒÈ‹Ê‹ „Í°U, ◊Ò¥ ∑§‹Ä≈U⁄U „Í°U”fl„U ÄÿÊ ∑§„U‹Ê∞? fl„U ◊Í…UÊà◊Ê ∑§Ë Œ‡ÊÊ „ÒU •ı⁄UŸÊ‡Êfl¢Ã øË ÊÙ¥ ◊¥ ‚Èπ ◊ÊŸÃÊ „ÒU– πÈŒ •ÁflŸÊ‡ÊË „ÒU•ı⁄U ŸÊ‡Êfl¢Ã øˠʥ ÁflŸÊ‡ÊË, ©UŸ ŒÙŸÙ¥ ∑§Ê ªÈŸÊ ∑§÷Ë„UÙÃÊ „UË Ÿ„UË¥– Á»§⁄U ÷Ë ÷˝Ê°Áà ‚ ÷ıÁÃ∑§ ◊¥ ‚Èπ◊ÊŸÃÊ „ÒU, ß‚Á‹∞ “◊Í…UÊà◊Ê” ∑§„UÊ „ÒU–

ÿ„U ÃÙ •Ÿ¢Ã ¡ã◊Ù¥U ∑§ ‚¢‡Êÿ ÷⁄U ¬«∏U „Ò¥U– ©UŸ‚÷Ë ∑§Ù “ôÊÊŸË ¬ÈL§·” »§Äø⁄U ∑§⁄ (ÃÙ«∏U) ŒÃ „Ò¥U Ã’πÈŒ ‚¢‡Êÿ ⁄UÁ„Uà „UÙÃÊ „ÒU •ı⁄U Ã÷Ë ¬⁄U◊Êà◊Ê ∑§Ë¬˝ÃËÁà ’ÒΔUÃË „ÒU– fl„U ¡Ù üÊhÊ ’ÒΔUÃË „ÒU fl„U “⁄UÊß≈UÁ’‹Ë$»§” „ÒU–

Á»§⁄U “ôÊÊŸË ¬ÈL§·” ¡’ ©U‚ ¬⁄U◊Êà◊Ê ∑§Ë¬˝ÃËÁà ∑§⁄UflÊà „Ò¥U Á∑§ “ÿ„U ‚Ê⁄UÊ ¡ªÃ˜ ◊⁄UÊ Ÿ„UË¥ „ÒU,•ı⁄U ◊Ò¥ πÈŒ ¬⁄U◊Êà◊Ê „UË „Í°U” Ã’ “◊Ò¥¬Ÿ” ¬⁄U◊Êà◊Ê◊¥ •÷Œ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU– ¬„U‹ ‚¢¬Íáʸ •÷Œ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ„ÒU, ¬˝ÃËÁÃ÷Êfl ‚ •÷Œ „UÙÃÊ „ÒU– ¬„U‹ ¬˝ÃËÁÃ÷Êfl‚ „ÒU, ’ÊŒ ◊¥ ôÊÊŸ÷Êfl ‚ •÷Œ „UÙÃÊ „ÒU– •Õʸج„U‹ ∞‚Ë ¬˝ÃËÁà „UÙŸË øÊÁ„U∞ Á∑§ “◊Ò¥ ¬⁄U◊Êà◊Ê „Í°U”–ß‚ ‚◊ÿ “◊Ò¥ ø¢ŒÈ‹Ê‹ „Í°U” ÿ„U “⁄UÙ¥ª Á’‹Ë$»§” ’ÒΔUË„ÈU߸ „ÒU– “◊Ò¥ ∑§‹Ä≈U⁄U „Í°U” ÿ„U “⁄UÙ¥ª Á’‹Ë$»§” „ÒU– ©UŸ‚Ê⁄UË “⁄UÙ¥ª Á’‹Ë$»§Ù¥” ∑§Ù ôÊÊŸË ¬ÈL§· »§Äø⁄U ∑§⁄U ŒÃ„Ò¥U •ı⁄U “⁄UÊß≈U Á’‹Ë$»§” Á’ΔUÊ ŒÃ „Ò¥U, “πÈŒ” ©U‚∑§Ê

“SflË∑§Ê⁄U” ∑§⁄U, πÈŒ ∑§ ◊Ÿ-’ÈÁh-ÁøûÊ-•„¢U∑§Ê⁄U•ÊÁŒ ‚÷Ë ©U‚ SflË∑§Ê⁄U ∑§⁄¥U, πÈŒ ‚¢‡Êÿ ⁄UÁ„Uà „UÙ¡Ê∞, ÁŸ—‡Ê¢∑§ „UÙ ¡Ê∞, Ã’ ∑§Ê◊ „UÙÃÊ „ÒU–

Œ„U ◊¥, ◊Ÿ ◊¥, flÊáÊË ◊¥, “◊Ò¥ „Í°U” ⁄Uπà „Ò¥Uß‚Á‹∞ ÷ªflÊŸ ©UŸ‚ ŒÍ⁄U ⁄U„Uà „Ò¥U •ı⁄U “SflM§¬” ◊¥“◊Ò¥ „Í°U” ⁄Uπà „Ò¥U ©UŸ∑§ ‚ÊÕ ÷ªflÊŸ •÷Œ „UÙ ¡ÊÄҥU–

÷ªflÊŸ ÄÿÊ ∑§„Uà „Ò¥U? Á∑§ “ÿÁŒ •Ê¬ø¢ŒÈ÷Ê߸ „Ò¥U, ÃÙ „U◊‚ ÷Œ „ÒU •ı⁄U ÿÁŒ •Ê¬ ‡ÊÈhÊà◊Ê„Ò¥U ÃÙ •÷Œ „Ò¥U, ÃÙ „U◊ ŒÙŸÙ¥ ∞∑§ „Ò¥U–”

‡Ê⁄UáÊʪÁà ÿÊŸË ÄÿÊ? •÷Œ÷Êfl– ‡Ê⁄UáÊʪÁÃÿÊŸË ◊Ò¥ •ı⁄U ÃÍ, „U◊ ∞∑§ „UË „Ò¥U, ∞∑§÷Êfl– ‚¢‚Ê⁄U ∑§Ë•ãÿ ‚÷Ë øË ÊÙ¥ ¬⁄U ‚ ÷Êfl ¿ÍU≈U ¡Ê∞ ÃÙ “„U◊Ê⁄U”‚ÊÕ •÷ŒÃÊ ©Uà¬ãŸ „UÙÃË „ÒU–

¡’ Ã∑§ ÷ªflÊŸ ∑§ ‚ÊÕ •‹ªÊfl „ÒU, ¡’Ã∑§ “◊Ò¥ ø¢ŒÈ „Í°U” ∞‚Ê „ÒU, Ã’ Ã∑§ fl (÷ªflÊŸ) ∞∑§Ÿ„UË¥ „UÙÖ ∑§„¥Uª, “ÃÍ •¬ŸÊ Œπ ‹– ÃÍ ø¢ŒÈ „ÒU, ÿ„U‚’ Ã⁄UÊ „ÒU, ß‚Á‹∞ ÃÍ Áø¢ÃÊ ∑§⁄UÃÊ „ÒU Ÿ?” •Ê¬Áø¢ÃÊ ∑§⁄Uà „Ò¥U Ÿ? ß‚Á‹∞ ÷ªflÊŸ ∑§„Uà „Ò¥U, “ÃÍ•¬ŸÊ Œπ ‹–” •ı⁄U ÷ªflÊŸ ∑§ ‚ÊÕ ∞∑§ÃÊ „UÙ¡Ê∞ ÃÙ „UÙ ªÿÊ, ∑§Ê◊ „UË ¬Í⁄UÊ „UÙ ªÿÊ–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ¬˝÷ÈüÊË (ôÊÊŸË ¬ÈL§· üÊË◊Œ˜⁄UÊ¡ø¢º˝ ∑§ •ŸÈÿÊÿË) Ÿ ∑§„UÊ ÕÊ Á∑§, “÷Œ ∑§Ê ÷Ë÷Œ ¡ÊŸŸ ∑§Ê „ÒU–” ÃÙ ◊È¤Ê ©U‚ ÷Œ ∑§Ê ÷Ë ÷Œ¡ÊŸŸÊ „ÒU–

ŒÊŒÊüÊË — ÷Œ ∑§Ê ÷Œ ◊Ë’ •÷Œ ÁSÕÁÖÁ∑§‚Ë ∑§ ‚ÊÕ •‹ªÊfl Ÿ„UË¥, ÿ ‚Ê⁄U ¡Ù ÷Œ „Ò¥U ÿÁŒ©U‚∑§Ê ÷Œ ¡ÊŸŸÊ „UÙ, ÃÙ •÷Œ ÁSÕÁÖ ¡’ Ã∑§÷Œ ŒπÃÊ „ÒU Ã’ Ã∑§ •Êà◊Ê ¬˝Êåà Ÿ„UË¥ „ÈU•Ê „ÒU–•÷Œ Œπ Ã’ •Êà◊Ê ¬˝Êåà „ÈU•Ê ∑§„U‹Ê∞–

ÿ„U ÃÙ ¬Á∑¢§ª (Œ„U) ∑§Ù ‹∑§⁄U „U◊ ‚÷Ë•‹ª-•‹ª ÁŒπÊ߸ ŒÃ „Ò¥U– •Êà◊Ê ∑§Ù ‹∑§⁄U „U◊

ŒÊŒÊflÊáÊË

Ÿflê’⁄U 2009 5

‚’ ∞∑§ „UË „Ò¥U– ∑§Ù߸ ŸË◊ ∑§Ê, ∑§Ù߸ ‡ÊˇÊ◊ ∑§Ê, ∑§Ù߸‚ʪflÊŸ ∑§Ê •ı⁄U ∑§Ù߸ ’’Í‹ ∑§Ê ¬Á∑¢§ª „ÒU– ◊ª⁄U•¢Œ⁄U ◊Ê‹ ∞∑§ ‚⁄UËπÊ „UË „ÒU–

ôÊÊŸË ∑§Ù Ÿ„UË¥ •‹ªÊfl Á∑§‚Ë ‚

ߟ◊¥ ‚ ∑§Ù߸ ’Êà •Ê¬∑§Ù Á»§≈U „ÈU߸? •ª⁄U„ÈU߸ „UÙ ÃÙ •Êª ŒÍ‚⁄UË ŸÿË ’Êà ’Ëʙ°§– ÿÁŒ ∑ȧ¿UÁ»§≈U Ÿ„UË¥ „ÈU•Ê „UÙ ÃÙ Á»§⁄U ‚ ¬Í¿UŸÊ– „U◊¥ ©U‚∑§Á»§≈U „UÙŸ ‚ ◊Ë’ „ÒU, •ı⁄U ◊Ò¥ •ı⁄U •Ê¬ ∞∑§ „UË„Ò¥U–

ÿÁŒ ∑§Ù߸ ’Êà ¬‚¢Œ Ÿ„UË¥ •Ê߸ „UÙ ÃÙ ◊Ò¥flʬ‚ ‹Í°ªÊ •ı⁄U „U◊¥ ∞‚Ë ŒÍ‚⁄UË ’Êà ∑§⁄UŸ ∑§Ë ÊM§⁄Uà „Ò Á∑§ ¡Ù •Ê¬∑§Ù ¬‚¢Œ •Ê∞, ©U‚◊¥ ∑§Ù߸‚¢∑§Ùø Ÿ„UË¥ ⁄UπŸÊ „ÒU–

ÄÿÊ ©U‚◊¥ •Ê¬∑§Ù ∑§Ù߸ ‡Ê◊¸ •ÊÃË „ÒU? ◊ȤÊ∑§Ù߸ ‡Ê◊¸ Ÿ„UË¥ •ÊÃË– ◊Ë’ „U◊ ‚’ ∞∑§ „UË „Ò¥U–◊⁄UÊ •Ê¬‚ ∑§Ù߸ •‹ªÊfl Ÿ„UË¥ „ÒU– ◊Ȥʂ «U⁄UŸ ∑§Ê∑§Ù߸ ∑§Ê⁄UáÊ Ÿ„UË¥ „ÒU– ÃÍ ◊È¤Ê «UÊ°≈UªÊ ÃÙ ø‹ªÊ ◊ª⁄U◊Ò¥ ÃÈ¤Ê Ÿ„UË¥ «UÊ°≈Í°UªÊ ÿ„U ¬Ä∑§Ë ’Êà „ÒU–

◊Ò¥ •ı⁄U •Ê¬ •‹ª „Ò¥U ∞‚Ê ◊ÊŸŸÊ „UË Ÿ„UË¥–◊Ò¥ •Ê¬∑§ ÷ËÃ⁄U ’ÒΔUÊ „Í°U– ‚’∑§ ÷ËÃ⁄U ’ÒΔUÊ „Í°U– ªœ◊¥ ◊Ò¥ ’ÒΔUÊ „Í°U, ∑ȧûÊ ◊¥ ’ÒΔUÊ „Í°, ’¢Œ⁄U ◊¥ ◊Ò¥ ’ÒΔUÊ „Í°U‚÷Ë ¡Ëfl ◊ÊòÊ ◊¥ ◊Ò¥ ’ÒΔUÊ „Í°– •Ê¬ ◊⁄U ‚ÊÕ•‹ªÊfl ◊à ⁄UπŸÊ ÿÁŒ •Ê¬ ◊⁄U ‚ÊÕ •‹ªÊfl⁄U𥪠ÃÙ fl„U •Ê¬∑§Ë ÷Í‹ „ÒU–

ôÊÊŸË ¬ÈL§· ∑§Ù Á∑§‚Ë ∑§ ‚ÊÕ •‹ªÊfl Ÿ„UË¥„UÙÃÊ „ÒU– ôÊÊŸË ∑§Ù ÷Œ’ÈÁh Ÿ„UË¥ „UÙÃË, fl √ÿfl„UÊ⁄U ∑§ÙÃÙ«∏U Ÿ„UË¥ «UʋÖ √ÿfl„UÊ⁄U ∑§Ù •π¢«U ⁄Uπà „Ò¥U– ôÊÊŸË•Êà◊SflM§¬ ◊¥ „UÙà „Ò¥U, •ı⁄U fl ‚÷Ë ∑§Ù ∞∑§ „UËSflM§¬ ◊¥ Œπà „Ò¥U– ÿÊŸË „U◊ ‚÷Ë ∞∑§ „UË „Ò¥U–•Ê¬∑§Ù ‡ÊÊÿŒ •‹ªÊfl ‹ª– Á∑¢§ÃÈ ◊È¤Ê •‹ªÊfl Ÿ„UË¥‹ªÃÊ– ©U‚∑§Ê ÄÿÊ ∑§Ê⁄UáÊ „UÙªÊ? •Ê¬ ’ÃÊß∞ ◊Ȥʖ

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ∑§ˇÊÊ ÃÙ •‹ª „ÒU „UË Ÿ?

ŒÊŒÊüÊË — Ÿ„UË¥, ∑§ˇÊÊ-’ˇÊÊ ∑ȧ¿U Ÿ„UË¥– ◊ȤÊ∑§„UË¥ •‹ªÊfl „UË Ÿ„UË¥ ‹ªÃÊ „ÒU– ∑§ˇÊÊ •ı⁄U ŸÊ-∑§ˇÊÊ ∑§Ë ∑§Ù߸ ’Êà „UË Ÿ„UË¥ „ÒU– ◊⁄UË ∑§ˇÊÊ ∑§Ë ŒÎÁCÔU„UË Ÿ„UË¥ „ÒU– ◊ª⁄U •‹ªÊfl „UË Ÿ„UË¥ ‹ªÃÊ– ÿ ‚÷Ë¡Ù ’ÒΔU „Ò¥ ©UŸ‚ ∑§Ù߸ •‹ªÊfl „UË Ÿ„UË¥– ∞∑§ÃÊ „UË‹ªÊ ∑§⁄U–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ¡Ò‚Ê •Ê¬∑§Ù ‹ªÃÊ „ÒU ∞‚Ê ßŸ‚÷Ë ∑§Ù ÃÙ Ÿ„UË¥ „UË ‹ªÃÊ „UÙªÊ Ÿ (‚÷Ë ∑§Ù∞∑§ÃÊ Ÿ„UË¥ ‹ªÃË „UÙªË Ÿ)?

ŒÊŒÊüÊË — ‚÷Ë ∑§Ù ‹ª, Á∑¢§ÃÈ fl ©U‚ ÁSÕÁÃÃ∑§ ¬„È°Uø¥ª Ã’ ‚÷Ë ∑§Ù ∞‚Ê ‹ªªÊ–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ©UŸ∑§Ë ∑§ˇÊÊ ÿÊ ÁSÕÁà ÃÙ •‹ª„UË „ÒU Ÿ?

ŒÊŒÊüÊË — ‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ÁSÕÁà •‹ª „ÒU, ‹Á∑§Ÿ◊È¤Ê ÁSÕÁà •‹ª Ÿ„UË¥ ‹ªÃË– ÄÿÙ¥Á∑§ Á¡‚∑§•ÊœÊ⁄U ¬⁄U ÁSÕÁà ÁŒπÊ߸ ŒÃË „ÒU Á∑§ “ÿ„U •‹ª „ÒU,fl„U •‹ª „ÒU” fl„U Õ◊ʸ◊Ë≈U⁄U ◊⁄U ¬Ê‚ „ÒU „UË Ÿ„UË¥–Á∑§‚ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U •‹ª ÁŒπÊ߸ ŒÃÊ „ÒU?

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ÄÿÙ¥Á∑§ „U⁄U∞∑§ ∑§Ë (‚◊¤Ê ∑§Ë)∑§¬Á‚≈UË ∑§◊-ÖÿÊŒÊ „UÙÃË „ÒU–

ŒÊŒÊüÊË — ÄÿÊ •Ê¬∑§Ù ÉÊ⁄U ◊¥ ∞∑§ÃÊ ‹ªÃË„ÒU?

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ÉÊ⁄U ◊¥ ∞∑§ÃÊ Ÿ„UË¥ ‹ªÃËU, ∑ȧ≈È¢U’◊¥ ÷Ë Ÿ„UË¥ ‹ªÃË–

ŒÊŒÊüÊË — ÃÙ ∑§„UÊ° ∞∑§ÃÊ ‹ªÃË „ÒU?

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ÿ„UÊ°, ߟ ‚÷Ë (◊„UÊà◊Ê•Ù¥) ◊¥∞∑§ÃÊ ‹ª, ◊ª⁄U ÉÊ⁄U ◊¥ ∞‚Ê Ÿ„UË¥ ‹ªÃÊ, ∞‚Ê∑§ß¸’Ê⁄U „UÙÃÊ „ÒUU– ¡’ ÉÊ⁄U ∑§ •¢Œ⁄U, ÉÊ⁄U ∑§ ‚÷Ë∞∑§◊à Ÿ„UË¥ „UÙà „Ò¥U ÃÙ ÿ„UÊ° ßß ‚Ê⁄U ∑Ò§‚ „UÙÄUÙ¥ª?

ŒÊŒÊüÊË — Á»§⁄U ÷Ë „U◊Ê⁄U ÿ„UÊ° „U¡Ê⁄UÙ¥ ◊ŸÈcÿ

ŒÊŒÊflÊáÊË

6 Ÿflê’⁄U 2009

‚ÊÕ „UË „Ò¥U– „U◊Ê⁄U ÿ„UÊ° ÿ„U •¡Í’Ê „ÒU Ÿ? ÿ„UÊ° ∑§÷Ë•‹ªÊfl „ÈU•Ê Ÿ„UË¥ „ÒU– ◊⁄U ‚ÊÕ ÇÿÊ⁄U„U ‚Ê‹ ‚‚¢’¢œ „UÙ ÿÊ ¬¢º˝„U ‚Ê‹ ‚, ◊ª⁄U ∑§Ù߸ •‹ªÊflŸ„UË¥– •Ê¬∑§Ù ◊⁄U ‚ÊÕ •‹ªÊfl ‹ª ‹Á∑§Ÿ ◊Ȥʕʬ∑§ ‚ÊÕ •‹ªÊfl Ÿ„UË¥ ‹ªÃÊ– ◊È¤Ê Á∑§‚Ë ∑§‚ÊÕ •‹ªÊfl Ÿ„UË¥ ‹ªÃÊ Ã’ ◊⁄U ¬Ê‚ ∞‚Ê ∑§ıŸ-‚Ê „UÁÕÿÊ⁄U „UÙªÊ?

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — fl„U ÃÙ ∞∑§-ŒÍ‚⁄U ∑§ ‚¢’¢œ ∑§™§¬⁄U •ÊœÊ⁄U ⁄UπÃÊ „ÒU Ÿ!

ŒÊŒÊüÊË — Ÿ„UË¥, ©U‚◊¥ ‚¢’¢œ ∑§Ê ‚flÊ‹ „UË∑§„UÊ° „ÒU? ◊È¤Ê ÄÿÙ¥ •‹ªÊfl Ÿ„UË¥ ‹ªÃÊ •ı⁄U •Ê¬∑§Ù•‹ªÊfl ÄÿÙ¥ ‹ªÃÊ „ÒU, ÿ„U •Ê¬∑§Ù ‚◊¤ÊÊÃÊ „Í°U–

fl‚ÈœÒfl ∑ȧ≈Èê’∑§◊˜

ÿ„U ‚Ê⁄UË •Ê¬∑§Ë •¬ŸË „UË ’Êà „ÒU, ◊⁄UË•¬ŸË ’Êà Ÿ„UË¥ „ÒU ÿ„U– •Ê¬∑§Ù ◊Ò¥ •‹ª ‹ªÃÊ „Í°U◊ª⁄U ◊È¤Ê •Ê¬ •‹ª Ÿ„UË¥ ‹ªÃ „Ò¥U ÄÿÙ¥Á∑§ ◊Ò¥ ‚÷Ë∑§Ù •Êà◊Ê ∑§ M§¬ ◊¥ ŒπÃÊ „Í°U, •ı⁄U ◊⁄U •¬Ÿ M§¬◊¥ (Sfl-M§¬ ◊¥) „UË ŒπÃÊ „Í°U– •Ê¬ ©U‹≈UÊ-‚˜ʒً¥ ÃÙ ÷Ë •‹ª Ÿ„UË¥ ‹ªÃÊ, ÄÿÙ¥Á∑§ ◊Ò¥ flŸ$»Ò§Á◊Á‹ (∞∑§ ¬Á⁄UflÊ⁄U) ∑§ M§¬ ◊¥ ŒπÃÊ „Í°U– •ı⁄U•Ê¬ ÃÙ •¬Ÿ $»Ò§Á◊Á‹ ∑§Ù „UË $»Ò§Á◊Á‹ Ÿ„UË¥ ÁªŸÃ–∑§fl‹ „U◊Ê⁄UË ¬àŸË „UË⁄UÊ’Ê ∑§Ù ‹∑§⁄U Ÿ„UË¥ ’ÒΔUÊ,ß‚Á‹∞ ÿ„U ‚Ê⁄UÊ ßÃŸÊ ’«∏UÊ $»Ò§Á◊Á‹ ◊⁄UÊ „UÙ ªÿÊ,flŸÊ¸ ÿÁŒ Á‚»¸§ ©Uã„UË¥ ∑§Ë $»Ò§Á◊Á‹ ‚°÷Ê‹∑§⁄U ’ÒΔUªÿÊ „UÙÃÊ ÃÙ ÄÿÊ „UÙÃÊ? •ı⁄U ÿ„U ÃÙ ‚Ê⁄UË ŒÈÁŸÿÊ◊⁄UÊ ¬Á⁄UflÊ⁄U „UÙ ªß¸ „ÒU–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ◊ª⁄U ŒÊŒÊ¡Ë, •’ •Ê¬‚ Á◊‹Ÿ∑§ ’ÊŒ •ãÿ ‚÷Ë ∑§ ‚ÊÕ ÷Ë ’„ÈUà •÷ŒÃÊ ∑§Ê•ŸÈ÷fl „UÙÃÊ „ÒU–

ŒÊŒÊüÊË — ∞‚Ê Ÿ„UË¥ „UÙÃÊU, ©UŸ‚ ‹ŸÊ-ŒŸÊŸ„UË¥ „ÒU– ∑§fl‹ •Êà◊Ê ∑§ ‚ÊÕ „UË •÷ŒÃÊ– •ı⁄UŒÍ‚⁄UÙ¥ ∑§ ¬˝Áà ¬◊– ÿÙ¥ ∞∑§ „UË ∑ȧ≈È¢U’ ¡Ò‚Ê ‹ª–∞‚Ë •÷ŒÃÊ ∑§Ê ÄÿÊ ◊Ë’ „ÒU? Á∑§ •Êà◊Ê ‚ „UË

‚ªÊ߸, •Êà◊Ê ∑§Ë ‚ªÊ߸, ¬ÈŒ˜ª‹ ∑§Ë ‚ªÊ߸ Ÿ„UË¥–•Êà◊Ê ∑§Ë ‚ªÊ߸ ∑§Ù ‹∑§⁄U •÷ŒÃÊ „ÒU– „U◊Ê⁄UË•÷ŒÃÊ Á∑§‚ fl Ê„U ‚ „ÒU? Ã’ ∑§„U, •Êà◊Ê ∑§Ë‚ªÊ߸ ∑§Ù ‹∑§⁄U „ÒU–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ∞‚Ê •’ ÿ„UÊ° ◊„UÊà◊Ê•Ù¥ ∑§‚ÊÕ •ŸÈ÷fl ⁄U„UÃÊ „ÒU– ∞‚Ê ⁄U„UÃÊ „ÒU ‹ªÊÃÊ⁄U....

ŒÊŒÊüÊË — ∞‚Ê ÃÙ ⁄U„UªÊ „UË Ÿ! ◊„UÊà◊Ê•Ù¥∑§ ‚ÊÕ ÃÙ ∞‚Ê •ŸÈ÷fl ◊¥ •Ê∞ªÊ „UË– ‚ª-‚¢’¢œËÃÙ ÃÊŸÊ ÷Ë ◊Ê⁄U, ÿ ‹Ùª ÃÊŸ Ÿ„UË¥ ◊Ê⁄UÖ ©U‹≈U„U◊Ê⁄UË ◊ŒŒ ◊¥ „UË „UÙà „Ò¥U–

•÷Œ •Êà◊ŒÎÁCÔU

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ŒÊŒÊ¡Ë, „U◊ ¬«∏U-¬ıœ ‚÷Ë ◊¥‡ÊÈhÊà◊Ê Œπ∑§⁄U ‚’∑§Ù Ÿ◊S∑§Ê⁄U ∑§⁄Uà „Ò¥U ÃÙ ÄÿÊ©UŸ∑§ ‚ÊÕ ÷Ë •÷ŒÃÊ ∑§„U‹Ê∞?

ŒÊŒÊüÊË — „UÊ°– „U◊ ªÊ«∏UË ◊¥ ’ÒΔU „UÙ¥ •ı⁄U∑§„UË¥ ¡Ê ⁄U„U „UÙ¥ ÃÙ •Ê¬ ‚÷Ë (•¬ŸË ŒÎÁCÔU ‚)•‹ª Œπ¥ª, ◊Ò¥ •‹ª ŒπÃÊ „Í°U– ◊⁄UË, Œ‡Ê¸Ÿ Á∑˝§ÿÊøÊ‹Í „UÙÃË „ÒU, ôÊÊŸ Á∑˝§ÿÊ ’¢Œ „UÙ ¡ÊÃË „ÒU– ôÊÊŸÁ∑˝§ÿÊ ∑§’ ∑§„U‹Ê∞? ÿ„U ŸË◊, ÿ„U •Ê◊˝flÎ Ê, ∞‚Êéÿı⁄UflÊ⁄U Œπ¥ Ã’ ôÊÊŸ Á∑˝§ÿÊ ∑§„U‹Ê∞– •ãÿÕÊ‚Ê◊Êãÿ M§¬ ‚ ŒπŸÊ, fl„U Œ‡Ê¸Ÿ Á∑˝§ÿÊ ∑§„U‹Ê∞–•Ã— ‚Ê◊Êãÿ ÷Êfl ‚, Á»§⁄U ÷Ë •÷Œ •Êà◊Ê ∑§ËŒÎÁCÔU ‚ ŒπÃ-Œπà ¡Ê∞°– ◊È¤Ê ¡Ëfl ◊ÊòÊ •÷ŒÃÊ∑§ ‚ÊÕ ÁŒπÊ߸ ŒÃÊ „ÒU– ¬«∏U-¬ıœ, ‹ÃÊ∞° •ÊÁŒ‚÷Ë •÷ŒÃÊ ‚ ÁŒπÊ߸ ŒÃ „Ò¥U, ©UŸ◊¥ •Êà◊Ê „UËŒπÃÊ „Í°U–

•¬ŸÊ¬Ê ¡Ê∞ ÃÙ •÷Œ „UÙ ¬Ê∞°

ÿ„UÊ° ÃÙ •÷Œ÷Êfl „ÒU– •Ê¬ •ı⁄U ◊Ò¥ ∞∑§ „UË„Ò¥U– ◊È¤Ê •Ê¬◊¥ ‚ Á∑§‚Ë ∑§ ‚ÊÕ •‹ªÊfl ‹ªÃÊ „UËŸ„UË¥ „ÒU– ÿ ßß „U¡Ê⁄UÙ¥ ◊ŸÈcÿ „Ò¥U, Á»§⁄U ÷Ë ©UŸ∑§‚ÊÕ ◊È¤Ê •‹ªÊfl Ÿ„UË¥ „ÒU •ı⁄U ß‚ ŒÈÁŸÿÊ ∑§ ‚ÊÕ÷Ë ◊È¤Ê •‹ªÊfl Ÿ„UË¥ ‹ªÃÊ– ÿ„U ÃÙ •Ê¬∑§Ù

ŒÊŒÊflÊáÊË

Ÿflê’⁄U 2009 7

•‹ªÊfl ‹ªÃÊ „ÒU– •ÕʸØ, ¬„U‹Ë ’Êà ÿ„U Á∑§ ◊ҥߟ „U¡Ê⁄UÙ¥ ◊ŸÈcÿÙ¥ (‚÷Ë ◊„UÊà◊Ê•Ù¥) ∑§ ‚ÊÕ •÷Œ⁄U„UÃÊ „Í°U •ı⁄U “‚∑§ã«U⁄UË” (ŒÍ‚⁄U) ‚Ê⁄U ¡ªÃ˜ ∑§ ‚ÊÕ•÷Œ ⁄U„UÃÊ „Í°– ◊È¤Ê •ãÿ Á∑§‚Ë ¡ª„U, Á∑§‚Ë ∑§‚ÊÕ ÷Œ Ÿ„UË¥ „ÒU– ◊È¤Ê •ı⁄U ∑ȧ¿U Ÿ„UË¥ øÊÁ„U∞– ◊ȤÊ◊¥’ÈÁh „UË Ÿ„UË¥ „ÒU ß‚Á‹∞ ◊È¤Ê •÷Œ ‹ªÃÊ „ÒU, ‚’•¬ŸÊ „UË ‹ªÃÊ „ÒU– ’ÈÁh „UÙÃË „ÒU Ã’ Ã∑§ „UË ÷Œ„UÙÃÊ „ÒU, ‹Á∑§Ÿ ¡„UÊ° ’ÈÁh Ÿ„UË¥ fl„UÊ° ÷Œ ∑Ò§‚Ê?’ÈÁh ÃÙ ÷Œ ∑§⁄UªË, ¡ÈŒÊ߸ ÁŒπ‹Ê∞ªË Á∑§ “ÿ„U ◊⁄UÊ•ı⁄U ÿ„U Ã⁄UÊ–” ¡„UÊ° ’ÈÁh „UË Ÿ„UË¥ ⁄U„UË fl„UÊ° “◊⁄UÊ-Ã⁄UÊ” ∑§„UÊ° ⁄U„UÊ Á»§⁄U? ÿ„U ÃÙ ÷Œ’ÈÁh ©Uà¬ãŸ „ÈU߸ „ÒU,“◊Ò¥ ¡ÈŒÊ •ı⁄U ÃÍ ¡ÈŒÊ–”

¡’ Ã∑§ ’ÈÁh ⁄U„UÃË „ÒU Ã’ Ã∑§ •¬ŸÊ¬Ê¿ÍU≈UÃÊ Ÿ„UË¥ Ÿ! •ı⁄U ¡’ Ã∑§ ’ÈÁh „UÙÃË „ÒU Ã’ Ã∑§fl„U ÷Œ ∑§⁄UÃË „UË „ÒU Ÿ! fl„U •¬ŸÊ¬Ê ¡Ê∞ ÃÙ •÷Œ„UÙ ¬Ê∞– “•¬ŸÊ¬Ê” ªÿÊ •ÕʸØ ¡ÈŒÊ߸ ø‹Ë ªß¸–

Ÿ„UË¥ ¡ÈŒÊ߸ ¡ªÃ˜ ◊¥ Á∑§‚Ë ‚

‚Ê⁄UË ŒÈÁŸÿÊ ∑§ ‚ÊÕ ◊È¤Ê  Ê⁄UÊ-‚Ê ÷Ë•‹ªÊfl Ÿ„UË¥ „ÒU, ©U‚∑§Ù (‚Ê◊ŸflÊ‹ √ÿÁÄà ∑§Ù)◊⁄U ‚ÊÕ •‹ªÊfl „ÒU– ©U‚◊¥ ©U‚∑§Ê ∑§Ù߸ ŒÙ· Ÿ„UË¥„ÒU ÄÿÙ¥Á∑§ ©U‚◊¥ ÷Œ’ÈÁh „ÒU, ’ÈÁh ÷Œ ∑§⁄UflÊÃË „ÒU–◊⁄UÊ ÃÙ •Êà◊Ê ∑§ ‚ÊÕ „UË √ÿfl„UÊ⁄U „ÒU– ß‚∑§•‹ÊflÊ •Ê¬ •ı⁄U ÄÿÊ „Ò¥, ß‚∑§ ‚ÊÕ √ÿfl„UÊ⁄U „UËŸ„UË¥ „ÒU– •Ê¬ ∑§⁄UÙ«∏U L§¬ÿÙ¥ ∑§ ◊ÊÁ‹∑§ „Ò¥U ÃÙ ÷Ë ◊ȤÊÄÿÊ ∑§Ê◊ „ÒU– ◊È¤Ê ÃÙ •Ê¬∑§ •Êà◊Ê ∑§Ù „UË ŒπŸÊ„ÒU– ∑§⁄UÙ«UflÊ‹Ù¥ ∑§Ù ∑§⁄UÙ«U ∑§Ê ’Ù¤Ê, •’¡flÊ‹Ù¥ ∑§Ù•’¡ ∑§Ê ’٤ʖ fl πÈŒ •¬ŸÊ ’Ù¤Ê …UÙà Á»§⁄¥U, Á‚¢ªÁ¡ÃŸ ÷Ê⁄UË „UÙà „Ò¥U, ©UÃŸÊ ’Ù¤Ê „UË „ÒU Ÿ ‚Ê⁄UÊ?

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — fl„U ÃÙ ’ÈÁh ∑§Ê ¬Á⁄U¬Ê∑§ „ÒU Ÿ–

ŒÊŒÊüÊË — „UÊ°, ’ÈÁh ∑§Ê ¬Á⁄U¬Ê∑§ „ÒU– ’ÈÁh ‚‚⁄U„UŒ¥ ’ŸÊ ‹Ë¥– ‚Ê⁄UË ‚⁄U„UŒ¥, ‚Ê⁄U •Ê∑§Ê‡Ê ∑§Ë, “ÿ„U»§‹Ê° •ı⁄U ÿ„U ¬¢¡Ê’” •ÊÁŒ ∞‚Ë ‚⁄U„UŒ¥ ÉÊ⁄U ‹Ë¥,’ÈÁh ‚–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — •Ê◊ Ãı⁄U ¬⁄U ŒπÊ ¡Ê∞ ÃÙ ¡„UÊ°ÖÿÊŒÊ ’ÈÁh „UÙÃË „ÒU fl„UÊ° ‚⁄U‹ÃÊ ∑§◊ „UÙÃË „ÒU, •ı⁄U‚⁄U‹ÃÊ ∑§◊ „UÙÃË „ÒU fl„UÊ° Á„US‚ ÖÿÊŒÊ „UÙà „Ò¥U–

ŒÊŒÊüÊË — ’ÈÁh ÖÿÊŒÊ „UÙŸ ¬⁄U fl„U ‚⁄U‹ÃÊ∑§Ù πÃ◊ ∑§⁄U ŒÃË „ÒU– ◊ȤÊ◊¥ ¬„U‹ ‚ ’ÈÁh ∑§◊ ÕËß‚Á‹∞ ’„ÈUà ’«∏UÊ »§ÊÿŒÊ „UÙ ªÿÊ–

ôÊÊŸ ∑§ ’ÊŒ •÷Œ Œ‡ÊÊ ’⁄UÖ ÷Œ ∑§ıŸ∑§⁄UÊÃÊ „ÒU? ’ÈÁh ∑§⁄UflÊÃË „ÒU! ÿ„U ◊⁄UÊ •ı⁄U ÿ„UÃÈê„UÊ⁄UÊ!

’ÈÁh ∑§⁄UÊ∞ ÷Œ

◊Ã, fl„U ‚¢‚Ê⁄U ∑§ ÷Œ ∑§Ê ∑§Ê⁄UáÊ „ÒU •ı⁄U ‚Øfl„U •÷Œ ∑§Ê ∑§Ê⁄UáÊ „ÒU–

•Êà◊Ê •÷Œ „ÒU, ÷Œ’ÈÁh ‚ ‚¢‚Ê⁄U „ÒU– ’ÈÁhŸ ÷Œ ÁŒπ‹Ê∞, •ı⁄U ÁŒ√ÿøˇÊÈ „U◊¥ •÷ŒÁŒπ‹Ê∞–

Sflë¿¢UŒ ÄÿÊ ∑§⁄U Á∑§ ¡„UÊ° •÷Œ’ÈÁh ©Uà¬ãŸ„ÈU߸ „UÙ fl„UÊ° ÷Œ ∑§⁄UÊ Œ– “∞‚Ê ∑§⁄UŸ ¬⁄U „UË ◊⁄UË$∑§Ë◊à „U٪˔ ∞‚Ê ∑§⁄U∑§ ÷Œ ∑§⁄UÊ Œ– ∑§Ù߸ ◊ȤʂM§ΔUÊ „UÙ ÃÙ fl„U ÄÿÙ¥ M§ΔUÃÊ „ÒU? ÷Œ „UÙŸ ¬⁄U– ß‚„UË “◊ÊÿÊ” ∑§„UË „ÒU–

“•Êà◊Œ‡Ê¸Ÿ” „UÙŸ ∑§ ’ÊŒ ÷Œ’ÈÁh Ÿ„UË¥⁄U„UÃË– Á»§⁄U •÷ŒÃÊ ⁄U„UÃË „ÒU •ı⁄U “’ÈÁh” ∑§Ù ‹∑§⁄U„U⁄U∞∑§ ∑§ ‚ÊÕ •‹ª-•‹ª √ÿfl„UÊ⁄U ⁄U„UÃÊ „ÒU–√ÿfl„UÊ⁄U ◊¥ ¡Ù ÷Œ ÁŒπÊ߸ ŒÃÊ „ÒU fl„U ÃÙ Áflfl∑§ „ÒU–•Êà◊Ê ¬˝Êåà ∑§⁄UŸ ∑§ ’ÊŒ „UË ¬⁄U◊ ÁflŸÿ ©Uà¬ãŸ„UÙÃÊ „ÒU, Á»§⁄U •‹ªÊfl Ÿ„UË¥ ‹ªÃÊ, •÷Œ ŒÎÁCÔU „UÙÃË„ÒU–

ôÊÊŸË ∑§Ù ∑§÷Ë Ÿ„UË¥ „UÙà “◊Ò¥”-“ÃÍ” ∑§ ÷Œ

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ß‚Á‹∞ „UË ∑§„UÊ „ÒU Ÿ Á∑§ ôÊʟˬÈL§· ÃÙ „U⁄U∞∑§ ¡Ëfl ∑§Ù •Êà◊Ê ∑§ M§¬ ◊¥ „UË ŒπÄҥU?

ŒÊŒÊflÊáÊË

8 Ÿflê’⁄U 2009

ŒÊŒÊüÊË — „UÊ°, fl •Êà◊Ê ∑§ M§¬ ◊¥ •ı⁄U πÈŒ∑§ M§¬ ◊¥ „UË Œπ¥, •‹ªÊfl Ÿ„UË¥ ‹ªÃÊ ©UŸ∑§Ù– ÿÁŒ•‹ªÊfl ⁄Uπ¥ ÃÙ fl ôÊÊŸË Ÿ„UË¥– ∑§Ù߸ ªÊ‹Ë Œ ⁄U„UÊ „UÙÃÙ ©U‚∑§ ‚ÊÕ ÷Ë •‹ªÊfl Ÿ„UË¥ ⁄UπÃ, fl„U ’øÊ⁄UÊÃÙ •¬ŸË ŸÊ‚◊¤ÊË ∑§Ù ‹∑§⁄U ªÊ‹Ë ŒÃÊ „ÒU! ‹Á∑§Ÿ‚◊¤ÊŒÊ⁄U ◊ŸÈcÿ ÃÙ ∞‚Ê Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃÊ Ÿ? Á¡ê◊ŒÊ⁄U√ÿÁÄà ∞‚Ê ’⁄UÃÊfl Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃÊ–

Áfl¬⁄UËà ’ÈÁh ∑§Ë ‡Ê¢∑§Ê, fl ‚ÈŸÃ ªÒ’Ë ¡ÊŒÍ ‚,Á»§⁄U ÷Ë „U◊¥ Ÿ„UË¥ Œ°«UÊ, Á∑§ÿÊ Ÿ„UË¥ ÷Œ ◊Ò¥-ÃÍ ∑§Ê–

„U◊Ê⁄U Á‹∞ Ã⁄U„U-Ã⁄U„U ∑§Ë ‡Ê¢∑§Ê∞° ∑§⁄UŸ ¬⁄U ÷Ë„U◊Ÿ ∑§÷Ë “ÃÍ ∞‚Ê „ÒU, ÃÍ flÒ‚Ê „ÒU”, ∞‚Ê Ÿ„UË¥ ∑§„UÊ„ÒU– “◊Ò¥” •ı⁄U “ÃÍ” ∞‚ ŒÙ ÷Œ Ÿ„UË¥ Á∑§∞ „Ò¥U– „U◊¥ ÃÙ“◊Ò¥”-“ÃÍ” ∑§Ê ÁfløÊ⁄U „UË Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ, ß‚Á‹∞ ∑§Áfl∞‚Ê Á‹πà „Ò¥U– ©UŸ∑§ •ŸÈ÷fl ◊¥ •ÊÿÊ Ã÷Ë ©Uã„UÙ¥Ÿ∞‚Ê Á‹πÊ Ÿ!

ôÊÊŸË ∑§Ê ©U¬ÿÙª ∑Ò§‚Ê?

‚’∑§ ‚ÊÕ ◊È¤Ê Á’ΔUÊ∑§⁄U ∑§Ù߸ ◊È¤Ê ªÊÁ‹ÿÊ°Œ, Ã’ ◊Ò¥ Á∑§‚ ©U¬ÿÙª ◊¥ ⁄U„UÃÊ „Í°UU? ◊Ò¥ „UË ’Ù‹ÃÊ„Í°U •ı⁄U ◊Ò¥ „UË ‚ÈŸÃÊ „Í°U, ∞‚ ©U¬ÿÙª ◊¥ ◊Ò¥ ⁄U„UÃÊ „Í°U–•ÊÚŸ Œ ◊ÊÚ◊ã≈U, ÃÊÁ∑§ ‡ÊÈhÊà◊Ê ø‹Êÿ◊ÊŸ Ÿ„UË¥ „UÙ¡Ê∞– ¬„U‹Ë ’Êà ÿ„U Á∑§ ©U‚∑§ ‚ÊÕ ÷Œ÷Êfl Ÿ„UË¥⁄U„UÊ „ÒU, ©U¬⁄Uʢà ©U‚∑§ ‚ÊÕ •÷Œ÷Êfl „ÒU, Á»§⁄U ∑§Ù߸’π«∏UÊ „UË Ÿ„UË¥ Ÿ? ÷Œ ∑§⁄U ÃÙ ¤Ê°¤Ê≈U ¬ÒŒÊ „U٪˖◊Ê⁄UŸflÊ‹Ê •ı⁄U ◊Ê⁄U πÊŸflÊ‹Ê, ŒÙŸÙ¥ ◊¥ ÷Œ „UË Ÿ„UË¥–ß‚Á‹∞ ’π«∏UÊ „UË Ÿ„UË¥–

Á⁄U‹Á≈Ufl ◊¥ ‹ÉÊÈÃ◊, Á⁄U•‹ ◊¥ •÷Œ

„U◊ ß‚ ¡ªÃ˜ ◊¥ ŒÙ ÷Êfl ‚ ⁄U„Uà „Ò¥U– ‹ÉÊÈÃ◊÷Êfl •ı⁄U •÷Œ÷Êfl, ÿ ŒÙ „UË „U◊Ê⁄UË ◊ÈÅÿ ‚Ë◊Ê∞°„Ò¥U–

„U◊ √ÿfl„UÊ⁄U ◊¥ ‹ÉÊÈÃ◊ ÷Êfl ‚ ⁄U„Uà „Ò¥U– ÿ„U◊Ÿ-’ÈÁh-ÁøûÊ-•„¢U∑§Ê⁄U •ÊÁŒ ¡Ù „Ò¥U fl„U •¢Ã—∑§⁄UáÊ„ÒU •ı⁄U ∑˝§Ùœ-◊ÊŸ-◊ÊÿÊ-‹Ù÷ fl„U ‚Ê⁄UÊ √ÿfl„UÊ⁄U „ÒU–

√ÿfl„UÊ⁄U ‚ „U◊ ‹ÉÊÈÃ◊ „Ò¥U– ÁŸpÿ ‚ „U◊ ÄÿÊ „Ò¥U?ªÈL§Ã◊ ÷Êfl ◊¥ „Ò¥U– •ı⁄U Sfl÷Êfl ∑§Ù ‹∑§⁄U „U◊•÷Œ SflM§¬ „Ò¥U– •Ê¬‚ „U◊  Ê⁄UÊ ÷Ë ¡ÈŒÊ Ÿ„UË¥ „ÈU∞„Ò¥U •ı⁄U Á∑§‚Ë ŒÍ‚⁄U ‚ ÷Ë ¡ÈŒÊ Ÿ„UË¥ „ÈU∞, Á∑§‚Ë ‚÷Ë ¡ÈŒÊ Ÿ„UË¥ „ÈU∞ „Ò¥U– ’«∏U •ÊøÊÿÙZ ‚ ÷Ë ¡ÈŒÊ Ÿ„UË¥•ı⁄U ÿÁŒ ÿ„UÊ° ‚ ∑§Ù߸ ªœÊ ¡Ê ⁄U„UÊ „UÙ ÃÙ ©U‚‚÷Ë „U◊ ¡ÈŒÊ Ÿ„UË¥ „Ò¥U– •Ã— ‚Ê⁄U ¡ªÃ˜ ◊¥ ∑§Ù߸ ◊È¤Ê¡ÈŒÊ ‹ªÃÊ „UË Ÿ„UË¥ „ÒU– ÿ„UÊ° ◊⁄U ¬Ê‚ ¡Ù •Ê∞ „Ò¥U,∑§fl‹ ©Uß „UË ◊⁄U „Ò¥U ∞‚Ê Ÿ„UË¥ „ÒU– ‚÷Ë ◊⁄U „Ò¥U •ı⁄U◊Ò¥ ‚÷Ë ∑§Ê „Í°U–

Á¡ÃŸË •÷ŒÃÊ ⁄U„UÃË „ÒU ©UÃŸË ÁŸ¡ •Êà◊Ê∑§Ë ¬ÈÁCÔU „UÙÃË „ÒU– ‚÷Ë ‚ ¡ÈŒÊ߸ ◊ÊŸÃ „Ò¥U ß‚Á‹∞ÃÙ ÁŸ¡ •Êà◊Ê ∑§Ë ‚Ê⁄UË ‡ÊÁÄà Á¿UãŸ-Á÷㟠„UÙ ªß¸„ÒU Ÿ! •÷ŒÃÊ fl„UË ‡ÊÁÄÖ ◊⁄U ‚ÊÕ Á¡ÃŸË •÷ŒÃÊ⁄U𥪠©UÃŸË ‡ÊÁÄà ¬Ê∞°ª– •÷Œ÷Êfl ©Uà¬ãŸ „ÈU•Ê•ı⁄U ©U‚ ∞∑§ Á◊Ÿ≈U ◊È¤Ê ‚ı¥¬ ÁŒÿÊ Á∑§ “◊Ò¥ ∞‚Ê „Í°U,‚Ê„U’”, ÃÙ fl„U •÷Œ÷Êfl „UÙ ªÿÊ– ©UÃŸË •Ê¬∑§Ë‡ÊÁÄà ’…∏U ªß¸–

Á¡ÃŸË •÷Œ ŒÎÁCÔU, ©Uß „ÈU∞ ÷ªflÊŸ...

•Ê¬∑§Ù ŒÙ·Ë ÁŒπÊ߸ ŒÃ „Ò¥U ©U‚∑§Ê ÿ„U∑§Ê⁄UáÊ „ÒU Á∑§ •Ê¬∑§Ë ŒÎÁCÔU Áfl∑§Ê⁄UË „UÙ ªß¸ „ÒU– ◊⁄UÊ-Ã⁄UÊ ∑§Ë ’ÈÁhflÊ‹Ë ŒÎÁCÔU „ÒU– “ÿ„U ◊⁄UÊ •ı⁄U ÿ„U Ã⁄UÊ”∞‚ ◊⁄UÊ-Ã⁄UÊ ∑§ ÷ŒflÊ‹Ë „ÒU– ¡’ Ã∑§ ŒÙ·Ë ÁŒπÊ߸ŒÃÊ „ÒU Ã’ Ã∑§ ∑ȧ¿U ÷Ë ¬˝ÊÁåà Ÿ„UË¥ „ÈU߸ „ÒU–•÷ŒŒÎÁCÔU „ÈU߸ fl„U ÷ªflÊŸ ∑§„U‹Ê∞–

ÿ„U „U◊Ê⁄UÊ •ı⁄U ÿ„U ÃÈê„UÊ⁄UÊ, fl ‚÷Ë‚Ê◊ÊÁ¡∑§ œ◊¸ „Ò¥U– ߟ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ œ◊ÙZ Ÿ ÃÙ ©U‹¤ÊŸ¥¬ÒŒÊ ∑§Ë „Ò¥U– √ÿfl„UÊ⁄U ‚Ê⁄UÊ ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ „ÒU, •ı⁄U ÁŸpÿ•÷Œ „ÒU–

¡„UÊ° •÷Œ fl„UÊ° Ÿ„UË¥ ◊Ã÷Œ

•÷Œ „UÙŸ ¬⁄U ◊Ã÷Œ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ– ‚Ê⁄U ¡ªÃ˜◊¥ ◊⁄UÊ Á∑§‚Ë ∑§ ‚ÊÕ ◊Ã÷Œ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ „ÒU, ß‚Á‹∞◊Ò¥ •÷Œ „UË „Í°U– •Ê¬ ªÊÁ‹ÿÊ° Œ¥ ÃÙ ÷Ë ◊È¤Ê ÷Œ

ŒÊŒÊflÊáÊË

Ÿflê’⁄U 2009 9

Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ •ı⁄U »Í§‹„UÊ⁄U ø…∏UÊ∞° ÃÙ ÷Ë ◊È¤Ê ÷Œ Ÿ„UË¥„ÒU– Á¡‚ »Í§‹ Ÿ„UË¥ øÊÁ„U∞ ©U‚ ªÊ‹Ë S¬‡Ê¸ „UË Ÿ„UË¥∑§⁄UÃË– ¡Ù Œ„U ∑§Ê ◊ÊÁ‹∑§ „UË Ÿ„UË¥ „ÒU, ©U‚ ◊Ã÷Œ„UÙÃÊ „ÒU ÄÿÊ?

¡ÈŒÊ߸ ◊ÊŸŸ ‚ „UË ÿ„U ©U‹¤ÊŸ ¬ÒŒÊ „ÈU߸ „ÒU Ÿ?ÄÿÊ •’ •Ê¬∑§Ê Á∑§‚Ë ∑§ ‚ÊÕ •‹ªÊfl ⁄U„UÃÊ „ÒU?

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — „UÊ° ¡Ë, ◊ª⁄U fl„U •‹ªÊfl •’ÁŸ∑§Ê‹ŸÊ „ÒU ‚Ê⁄Ê–

ŒÊŒÊüÊË — ÄÿÊ ’Êà ∑§⁄Uà „Ò¥U? •‹ªÊflÁŸ∑§Ê‹ ’ªÒ⁄U ÃÙ ¿ÈU≈U∑§Ê⁄UÊ „UË Ÿ„UË¥ „ÒU Ÿ! •÷Œ „Uٟʬ«∏UªÊ Ÿ! ÄÿÊ ŒÊŒÊ¡Ë ∑§ ‚ÊÕ •÷Œ ⁄U„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU?

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — •Ê¬‚ •‹ª „ÈU•Ê Á∑§ •‹ªÊfl‹ªÃÊ „ÒU–

ŒÊŒÊüÊË — •ı⁄U •‹ª „ÈU•Ê ◊Ë’ ©U‹≈UÊø‹Ê– „U◊Ê⁄UË •Ê¬∑§ ‚ÊÕ •‹ªÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU ‹Á∑§Ÿ•Ê¬∑§Ë ◊⁄U ‚ÊÕ •‹ªÃÊ „ÒU–

¡„UÊ° Ÿ„UË¥ ∞Á≈U∑§≈U fl„UÊ° ‚„U¡ ÷Êfl

ŒÊŒÊ ∑§ ‚ÊÕ „U¡Ê⁄UÙ¥ ◊ŸÈcÿ •÷Œ M§¬ ‚⁄U„Uà „Ò¥U– fl ÉÊ⁄UflÊ‹Ù¥ ∑§ ‚ÊÕ •÷Œ „UÙ¥ ÿÊ Ÿ„UË¥ „UÙ¥,◊ª⁄U ŒÊŒÊ ∑§ ‚ÊÕ ‚÷Ë ∞∑§ „UÙà „Ò¥U–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ŒÊŒÊ¡Ë, ßß ‚Ê⁄U ‹ÙªÙ¥ ∑§ËŒÊŒÊ¡Ë ∑§ ‚ÊÕ •÷ŒÃÊ ⁄U„U ÿ„U ∑Ò§‚ ‚¢÷fl „UÙÃÊ„UÙªÊ?

ŒÊŒÊüÊË — fl„UË •¡Í’Ê „ÒU Ÿ! •ı⁄U ∑§⁄UË’Ÿ„U¡Ê⁄UÙ¥U ◊ŸÈcÿ •÷ŒÃÊ ⁄Uπà „Ò¥U– „UÊ‹Ê°Á∑§ ÿ ‚÷Ë◊ŸÈcÿÙ¥ ∑§ ◊Ÿ ‚¢¬Íáʸ M§¬ ‚ fl‡Ê ◊¥ Ÿ„UË¥ ’⁄UÃà „Ò¥U–Á∑¢§ÃÈ ÃËŸ-øÊ⁄U „U¡Ê⁄U ◊ŸÈcÿÙ¥ ∑§ ◊Ÿ ‚¢¬Íáʸ M§¬ ‚fl‡Ê ◊¥ ’⁄UÃà „Ò¥U–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ÄÿÊ •Ê¬∑§Ù ÿ„U ‚’ ¬ÃÊ ø‹ÃÊ„ÒU?

ŒÊŒÊüÊË — ‚’∑ȧ¿U ¬ÃÊ ø‹ÃÊ „ÒU! Á∑§ ß‚

◊ŸÈcÿ ∑§Ê ◊Ÿ ‚¢¬Íáʸ M§¬ ‚ ◊⁄U fl‡Ê ◊¥ ’⁄UÃÃÊ „ÒU–◊Ÿ ‚¢¬Íáʸ fl‡Ê ’⁄UÃŸÊ ◊Ë’ ÿ„U Á∑§ ◊Ò¥ ¡Ù ∑ȧ¿U∑§„Í°U ©U‚∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ©U‚∑§Ê ◊Ÿ ∞«U¡S≈U „UÙ „UË ¡Ê∞–

¡„UÊ° ∞Á≈U∑§≈U (Á‡ÊCÔUÊøÊ⁄U) Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ fl„UÊ°‚„U¡÷Êfl „UÙÃÊ „ÒU, fl„UÊ° œ◊¸ „UÙÃÊ „ÒU– Á¡ÃŸÊ‚„U¡÷Êfl „UÙ ©UÃŸÊ „UË œ◊¸ „ÒU– ¡Ù ‚„U¡Ê‚„U¡ „UÙ¡Ê∞ Ÿ, fl„U œ◊¸–

◊Ÿ fl‡Ê ◊¥ „UÙÃÊ „ÒU ôÊÊŸ ‚

„U◊Ê⁄U Á„¢UŒÈSÃÊŸ ◊¥ Á∑§‚Ë ¬Ê°ø ◊ŸÈcÿÙ¥ ∑§ ◊Ÿ÷Ë Á∑§‚Ë ∑§ fl‡Ê ◊¥ Ÿ„UË¥ ’⁄Uà „Ò¥U– ß‚ ¬⁄U ‚ •¢ŒÊ¡Ê‹ªÊ ‹ŸÊ! ÿ„U ÃÙ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ≈US≈U (¬⁄UˡÊÊ) ‹ŸÊŸ„UË¥ •ÊÃÊ „ÒU, ß‚Á‹∞ ÿ„U ’Êà ∑Ò§‚ ‚◊¤Ê ◊¥ •Ê∞?Á∑¢§ÃÈ ÿÁŒ ß‚ ¬˝∑§Ê⁄U ≈US≈U Á‹ÿÊ ¡Ê∞ ÃÙ ¬ÃÊ ø‹¡Ê∞–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ÿ„U •Ê¬Ÿ ¡Ù ≈US≈U ⁄UπÊ, ©U‚◊¥ÃÙ ∞∑§ ÷Ë ¬Ê‚ Ÿ„UË¥ „U٪ʖ

ŒÊŒÊüÊË — ß‚Á‹∞ „UË ÿ„U ≈US≈U ⁄UπÊ, flŸÊ¸ ÃÙ‚’ ÿ„UË ‚◊¤Ê Á∑§ ◊Ÿ •¬Ÿ fl‡Ê ◊¥ „UÙŸ ‹ªÊ „ÒU–

Á»§⁄U ÷Ë, ß‚ ôÊÊŸ ∑§ ’ÊŒ ◊Ÿ •◊È∑§ •¢‡ÊÙ¥◊¥ •Ê¬∑§ fl‡Ê ◊¥ „ÈU•Ê „ÒU– ÿÊŸË ¡’ ßß ‚Ê‹Ù¥ ◊¥ßÃŸÊ „ÈU•Ê ÃÙ ŒÍ‚⁄U ßß ‚Ê‹Ù¥ ◊¥ ÃÙ »§⁄Uʸ≈U ‚ „UÙ¡Ê∞ªÊ–

◊Ã÷Œ Á◊≈UÊŸ ∑§Ê ©U¬Êÿ

∞∑§ √ÿÁÄà •Ê∑§⁄U ◊Ȥʂ ∑§„UŸ ‹ªÊ Á∑§,“„U◊Ê⁄U ÉÊ⁄U ◊¥ ◊Ã÷Œ ⁄U„UÃÊ „ÒU, ÃÙ fl„U ∑Ò§‚ ¡Ê∞?ß‚∑§Ê ©U¬Êÿ ’ÃÊß∞–” ◊Ò¥Ÿ ©U‚ ∑§„UÊ, “¿UÙ≈U ’ìÊÙ¥◊¥ ÃÙ ◊Ã÷Œ „UÙÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU– Á∑¢§ÃÈ ÖÿÙ¥ ÖÿÙ¥ ©U◊˝ ’…∏UÃË¡Ê∞ àÿÙ¥ àÿÙ¥ ◊Ã÷Œ ’…∏Uà ¡Ê∞– Á¡‚∑§Ê •„¢U∑§Ê⁄U¡ÊªÎà „ÒU ©U‚ ◊Ã÷Œ „ÈU•Ê ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ß‚Á‹∞,Á¡‚∑§Ê ∞‚Ê •„¢U∑§Ê⁄U „UÙ ©U‚ ⁄UÙ Ê ‚’⁄U ¬Ê°ø ’Ê⁄U’Ù‹ŸÊ øÊÁ„U∞ Á∑§, “„U◊ ‚’ ∞∑§ „UË „Ò¥U •ı⁄U „U◊◊¥¡ÈŒÊ߸ Ÿ„UË¥ „ÒU–” ∞‚ ¬Ê°ø ’Ê⁄U ’Ù‹¥ •ı⁄U ∞‚Ê Ãÿ

ŒÊŒÊflÊáÊË

10 Ÿflê’⁄U 2009

∑§⁄¥U ß‚Á‹∞ Á»§⁄U ‚Ê⁄UÊ ÁŒŸ ∞‚Ê ⁄U„U– Á»§⁄U ŒÍ‚⁄U ÁŒŸÁ»§⁄U ‚ ’Ù‹ŸÊ ¬«∏U, flŸÊ¸ ¡Ù “øÊ¡¸” Á∑§ÿÊ ÕÊ fl„U¬Êfl⁄U ©UÃ⁄U ¡Ê∞ªÊ– ÉÊ⁄U ◊¥ ÿÁŒ ÃËŸ ‚ŒSÿ „UÙ¥ ÃÙÃËŸÙ¥ ‚ŒSÿÙ¥ ∑§Ù ∞‚Ê ’Ù‹ŸÊ øÊÁ„U∞–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — Á¡ã„¥U ◊Ã÷Œ „Ò¥U fl ‚÷Ë ß‚ ◊Èg¬⁄U ∞∑§ ◊à ∑Ò§‚ „UÙ ‚∑§Ã „Ò¥U? ©U‚◊¥ ÷Ë ÿÁŒ◊Ã÷Œ „UÙ ÃÙ?

ŒÊŒÊüÊË — Ÿ„UË¥, ∞‚Ê Ÿ„UË¥– Ã’ •Ê¬ ∑§„¥U Á∑§““ÿÁŒ „U◊ ◊Ã÷Œ Á◊≈UÊŸÊ øÊ„Uà „Ò¥U, •Ê¬∑§Ù ÿÁŒ◊Ã÷Œ ¬‚¢Œ Ÿ„UË¥ „UÙ ÃÙ „U◊ ‚÷Ë Á◊‹∑§⁄U “ŒÊŒÊ”∑§ ∑§„U •ŸÈ‚Ê⁄U ∑§⁄¥U–”” Ã’ fl ∑§„¥ Á∑§ “ÄÿÊ ∑§⁄¥Uª?”Ã’ ∑§„UŸÊ Á∑§, ““ŒÊŒÊ¡Ë Ÿ ’ÃÊÿÊ „ÒU Á∑§, “„U◊ ‚’∞∑§ „UË „Ò¥U, „U◊ ‚’◊¥ ∑§Ù߸ ¡ÈŒÊ߸ Ÿ„UË¥ „ÒU–” ∞‚Ê ¬Ê°ø’Ê⁄U ’Ù‹ŸÊ „ÒU–””

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — “„U◊ ‚’ ∞∑§ „UË „Ò¥U” ∞‚Ê ∑§ß¸‹Ùª ’Ù‹Ã „Ò¥U Ÿ!

ŒÊŒÊüÊË — fl„U ÃÙ ∞‚Ê ‹ªÃÊ „ÒU Á∑¢§ÃÈ ÿÙ¥•‹ªÃÊ ÃÙ ⁄U„UªË „UË– ¡’ Ã∑§ ÿ„U ’Êà ‚◊¤Ê ◊¥Ÿ„UË¥ •ÊÃË Ã’ Ã∑§ •‹ª „UË ‹ª– ◊È°„U ‚ ’Ù‹¥‚„UË Á∑§ “„U◊ ∞∑§ „UË „Ò¥U”, ◊ª⁄U ‚◊¤Ê ◊¥ Ÿ„UË¥ •ÊÃÊÃ’ Ã∑§ •‹ªÃÊ „UË ’ŸË ⁄U„U– fl„U ‚◊¤Ê ◊¥ •ÊŸÊøÊÁ„∞–

Á‚hʢà •÷ŒÃÊ ∑§Ê

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ∑§‹ •Ê¬Ÿ ¡Ù ‚Ê⁄UË ⁄UÊÃ(ŒÊŒÊüÊË ∑§ ¡Ÿ◊ÁŒŸ ∑§Ë •ª‹Ë ⁄UÊÃ) ¬˝ÁÃ∑˝§◊áÊÁ∑§∞, ÃÙ ©U‚∑§ ¬Ë¿U ∑§ıŸ-‚Ê Á¬˝Áガ‹ (Á‚hÊ¢Ã)∑§Ê◊ ∑§⁄UÃÊ „ÒU?

ŒÊŒÊüÊË — •÷ŒÃÊ ∑§Ê! ߟ ‚÷Ë (◊„UÊà◊Ê•Ù¥)∑§ ‚ÊÕ •÷Œ ÕÊ– ∑§fl‹ ߟ∑§ ‚ÊÕ „UË Ÿ„UË¥, Á∑¢§ÃÈ‚Ê⁄U ‡Ê„U⁄U ∑§ ‚ÊÕ •÷Œ ÕÊ– Á»§⁄U ÷Ë Á∑§‚Ë Ÿ•Ê°π¥ ÷Ë ÁŒπÊ߸ •ı⁄U ∑§ß¸ Œ‡Ê¸Ÿ ÷Ë ∑§⁄U ª∞– ¬◊ŒπÊ •Ê¬Ÿ ‚fl¸òÊ! πÈ‹Ê •Êà◊Ê ø‹Ê ÕÊ ’ÒΔUÊ, ’ÒΔUÊ

(¡’ ŒÊŒÊüÊË ‡ÊÙ÷ÊÿÊòÊÊ ∑§ ‚◊ÿ ’ªË ◊¥ ’ÒΔU Õ)–πÈ‹Ê •Êà◊Ê, Á’ŸÊ Œ„U (÷Êfl) ∑§Ê •Êà◊Ê ø‹Ê!’Ëø ’Ê ÊÊ⁄U! •ı⁄U ‹Ùª •ÊŸ¢Œ ◊¥, •ÊŸ¢Œ ◊¥ •ı⁄U•ÊŸ¢Œ ◊¥–

•÷ŒÃÊ fl„UË ÁŸÁŒäÿÊ‚Ÿ

Á¡‚ “ŒÊŒÊ” ∑§Ê ÁŸÁŒäÿÊ‚Ÿ ⁄U„U ©U‚∑§ ‚Ê⁄U∑§ ‚Ê⁄U ÃÊ‹¥ πÈ‹ ¡Ê∞° (‚Ê⁄UË ªÈÁàÕÿÊ° ‚È‹¤Ê¡Ê∞°)– ŒÊŒÊ ∑§ ‚ÊÕ •÷ŒÃÊ, fl„UË ÁŸÁŒäÿÊ‚Ÿ!’„ÈUà ¬Èáÿ „UÙŸ ¬⁄U ∞‚Ê „UÙÃÊ „ÒU, •ı⁄U “ôÊÊŸË” ∑§ÁŸÁŒäÿÊ‚Ÿ ∑§Ê ‚ÊˇÊÊØ »§‹ Á◊‹ÃÊ „ÒU– fl„UÁŸÁŒäÿÊ‚Ÿ ÁŸ¡ ‡ÊÁÄà ∑§Ù ©U‚∑§ (ôÊÊŸË ∑§)•ŸÈ‚Ê⁄U ∑§⁄U Œ, ©U‚ M§¬ ∑§⁄U Œ– ÄÿÙ¥Á∑§ “ôÊÊŸË” ∑§Ê•Áø¢àÿ Áø¢ÃÊ◊ÁáÊ SflM§¬ „ÒU, ß‚Á‹∞ ÃŒ˜M§¬ ’ŸÊŒ– “ôÊÊŸË” ∑§Ê ÁŸÁŒäÿÊ‚Ÿ ÁŸ⁄UÊ‹¢’ ’ŸÊÃÊ „ÒU– Á»§⁄U,“•Ê¡ ‚à‚¢ª Ÿ„UË¥ „ÈU•Ê, •Ê¡ Œ‡Ê¸Ÿ Ÿ„UË¥ „ÈU∞” ∞‚Ê•¢Œ⁄U ©U‚ Ÿ„UË¥ •π⁄UÃÊ– ôÊÊŸ πÈŒ ÁŸ⁄UÊ‹¢’ „ÒU, πÈŒ∑§Ù ∞‚Ê ÁŸ⁄UÊ‹¢’ „UÙ ¡ÊŸÊ ¬«∏U, “ôÊÊŸË” ∑§ÁŸÁŒäÿÊ‚Ÿ ∑§  ÊÁ⁄Uÿ–

÷Œ’ÈÁh ‚ π«∏UÊ ÷Œ

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ŒÊŒÊ¡Ë, •Ê¬Ÿ •Êà◊Ê ∑§ Á„UÃ∑§ ’Ê⁄U ◊¥ ∑§„UÊ „ÒU, Á∑¢§ÃÈ •Êà◊Ê ÃÙ ÁŸ⁄¢UÃ⁄U ¡ÊªÎà „ÒU,ÃÙ Á»§⁄U •Êà◊Ê ∑§ Á„Uà ∑§Ë ’Êà ∑§„UÊ° „ÒU?

ŒÊŒÊüÊË — „UÊ°, •Êà◊Ê ∑§Ê Á„UÃ, •Êà◊Ê πÈŒÃÙ ¡ÊªÎà „ÒU •ı⁄U ‚¢¬Íáʸ „UË „ÒU– Á∑¢§ÃÈ fl„UÊ° ¬⁄U•÷ŒÃÊ ©Uà¬ãŸ Ÿ„UË¥ „ÈU߸ „ÒU– fl„UË¥ ‚ ÷Œ’ÈÁh „UÙ ªß¸„ÒU– ÷Œ’ÈÁh, ◊Ë’ “◊Ò¥ ¡ÈŒÊ •ı⁄U •Êà◊Ê ¡ÈŒÊ–”•÷ŒÃÊ ©Uà¬ãŸ „UÙŸ ¬⁄U ÃÙ ∑§Ê◊ „UË ¬Í⁄UÊ „UÙ ªÿÊ–“•Êà◊Ê fl„UË ◊Ò¥ „Í°U” ∞‚Ê ÷ÊŸ „UÙ, Ã’ ¬Íáʸ „UÙ ªÿÊ–

÷ªflÊŸ ∑§ ‚ÊÕ •Ê¬Ÿ ÷Œ Á∑§ÿÊ, •Ê¬÷ªflÊŸ „UË „Ò¥U ◊ª⁄U ÷Œ Á∑§ÿÊ ß‚Á‹∞ SflÊÕ¸ „ÈU•Ê–“ÿ„U ¡ÈŒÊ •ı⁄U ◊Ò¥ ¡ÈŒÊ” ÿÊŸË SflÊÕ¸ „ÈU•Ê– •‹ªÊflŸ„UË¥ „UÙ •ı⁄U •÷ŒÃÊ „UÙ Ã’ ÃÙ ∑§Ù߸ SflÊÕ¸ Ÿ„UË¥„UÙÃÊ–

ŒÊŒÊflÊáÊË

Ÿflê’⁄U 2009 11

“◊Ò¥ „UË” ◊¥ •÷ŒÃÊ ⁄U„UË ÃÙ...

¡’ Ã∑§ ôÊÊŸË Ÿ„UË¥ Á◊‹ Ã’ Ã∑§ ÷ÁÄÃ◊Ê°ªŸÊ •ı⁄U ôÊÊŸË Á◊‹ ÃÙ ©UŸ∑§ ¬Ê‚ ‚ ◊ÙˇÊ◊Ê°ªŸÊ, ôÊÊŸË ∑§Êÿ◊Ë „U‹ ÁŸ∑§Ê‹ Œ¥– ÷Äà ÷ªflÊŸ∑§Ù ÄÿÙ¥ ÿÊŒ ∑§⁄Uà „Ò¥U? Ã’ ∑§„U, •Êà◊ôÊÊŸ ∑§ Á‹∞–Á∑¢§ÃÈ •Êà◊ôÊÊŸ fl„U ÃÙ •Ê¬∑§Ê •¬ŸÊ „UË SflM§¬ „ÒU,◊ª⁄U •Ê¬∑§Ù ©U‚∑§Ê ÷ÊŸ Ÿ„UË¥ „ÒU Ÿ? ¡ªÃ˜ ◊¥ ÃÙ‚fl¸òÊ “ÃÍ „UË, ÃÍ „UË” ªÊà „Ò¥U, ÿÊŸË ÷Äà •ı⁄U ÷ªflÊŸ∑§Ù •‹ª ◊ÊŸÃ „Ò¥U– •⁄U! ∞∑§’Ê⁄U “◊Ò¥ „UË, ◊Ò¥ „UË”ªÊ•Ù Ÿ! ÃÙ ÷Ë •Ê¬∑§Ê ∑§ÀÿÊáÊ „UÙ ¡Ê∞ªÊ– “ÃÍ „UË,ÃÍ „UË” ªÊŸ ¬⁄U ∑§’ ¬Ê⁄U ‹ª? ◊ª⁄U ‹Ùª “ÃÍ „UË,ÃÍ „UË” Á∑§‚ Á‹∞ ªÊà „Ò¥U? ¡’ ÷Äà Á∑§‚Ë ŒÈ—π◊¥ „UÙÃÊ „ÒU Ã’ fl„U ÷ªflÊŸ ∑§Ù ÿÊŒ ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ÿÊŸË,√ÿª˝ÃÊ ◊¥ “ÃÍ” (÷ªflÊŸ) ÕÊ ß‚Á‹∞ •’ “Ã⁄U” ◊¥„UË ∞∑§Êª˝ÃÊ ∑§⁄Uà „Ò¥U, ß‚Á‹∞ “ÃÍ” ªÊà „Ò¥U– ◊ª⁄U ∞‚“ÃÍ „UË” ªÊŸ ‚ ∑§Ù߸ »§ÊÿŒÊ Ÿ„UË¥ „ÒU– “◊Ò¥ „UË”, ∞‚ʪʟ ‚ ∑§Ê◊ „U٪ʖ “ÃÍ „UË” ◊¥ ÃÙ “ÃÍ” •ı⁄U “◊Ò¥” ∑§Ê÷Œ (•¢Ã⁄U) ⁄U„UÃÊ „ÒU ß‚Á‹∞ •ÊÁπ⁄U Ã∑§ ÷ÄÕı⁄U ÷ªflÊŸ ŒÙŸÙ¥ •‹ª „UË ⁄U„Uà „Ò¥U– ¡’ Á∑§ “◊Ò¥„UË” ◊¥ •÷ŒÃÊ ⁄U„U– πÈŒ „UË ¬⁄U◊Êà◊Ê SflM§¬ „UÙ¡Ê∞–

Á»§⁄U ∑ΧcáÊ ∑§ ‚ÊÕ •Ê¬ •ı⁄U •Ê¬∑§ ‚ÊÕ∑ΧcáÊ, ’‚ ∞∑§ „UË M§¬ „UÙà ¡Ê∞°– •÷ŒÃÊ ©Uà¬ãŸ„UÙÃË ¡Ê∞– ÖÿÙ¥ ÖÿÙ¥ ‚¢‚Ê⁄U ¿ÍU≈UÃÊ ¡Ê∞, •Ê¬∑§Ê¬˝Ê⁄Uéœ ∑§◊ „UÙÃÊ ¡Ê∞, àÿÙ¥ àÿÙ¥ •÷ŒÃÊ ©Uà¬ãŸ„UÙÃË „ÒU– ¬˝Ê⁄Uéœ ∑§Ë ¡ÊªÎÁìÍfl¸∑§ ÁŸ¡¸⁄UÊ „UÙŸ ¬⁄U•÷Œ „UÙ ¡Ê∞°–

¡’ Ã∑§ •Ê¬ ÷Äà „Ò¥U Ã’ Ã∑§ ÷ªflÊŸ•‹ª „Ò¥U– ÷Äà •ı⁄U ÷ªflÊŸ ∞∑§ „UÙŸ ¬⁄U ∑§Ê◊ ¬Íáʸ„UÙÃÊ „ÒU– ◊Íø ∑§ Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UŸ ‚ ◊Íø „UÙ ‚∑¥§ •ı⁄U•◊Íø ∑§Ù ÷¡Ÿ ‚ •◊Íø „UÙ ‚∑¥§, ©U‚‚ ◊ÙˇÊÁ◊‹– SflM§¬ ◊¥ ⁄U◊áÊÃÊ fl„U øÊÁ⁄UòÊ „ÒU– ‡ÊÈh Œ‡ÊÊ‚ •÷ŒÃÊ ‹ª, •Êà◊flØ ‚fl¸÷ÍÃ·È ‹ª, ¡Ù ÁŸ⁄UʇÊÈh „UË „ÒU– ŒË¬, fl„U ÖÿÙà Ÿ„UË¥ „ÒU– ôÊÊŸ-Œ‡Ê¸Ÿ-

øÊÁ⁄UòÊ •ı⁄U ‚Èπ ©Uà¬ãŸ „ÈU•Ê fl„UË ÖÿÙà „ÒU– ôÊÊÃÊ-º˝CÔUʬŸ fl„UË ∑ΧcáÊ „ÒU– ŒÎ‡ÿ ∑§ ∑ΧcáÊ, fl„U ∑ΧcáÊ Ÿ„UË¥„ÒU–

flËÃ⁄Uʪ٥ ∑§Ù •÷ŒÃÊ ‚÷Ë ∑§ ‚¢ª

¡ÒŸ, flÒcáÊfl, ‡ÊÒfl, SflÊ◊ËŸÊ⁄UÊÿáÊ •ÊÁŒ ‚÷ËÁ⁄U‹Á≈Ufl œ◊¸ „Ò¥U, S≈ÒUã«U«¸U (∑§ˇÊÊ) ∑§ œ◊¸ „Ò¥U– √ÿͬÊÚßã≈U ∑§ œ◊¸ „Ò¥U– Á¡‚ ¡Ù √ÿÍ ¬ÊÚßã≈U ‚ ÁŒπÊ߸ÁŒÿÊ ©U‚∑§Ù „UË ‚„UË ◊ÊŸ∑§⁄U ’ÒΔU ª∞ •ı⁄U ©U‚Ë ¬ˇÊ◊¥ ¡È«∏U ª∞– ◊ÙˇÊ ∑§’ „UÙÃÊ „ÒU? ‚ìÊÊ ‚êÿ∑§˜àfl,‚êÿ∑§˜ Œ‡Ê¸Ÿ ∑§’ „UÙÃÊ „ÒU? ‚Ê⁄U ¡ªÃ˜ ◊¥ ∑§„UË¥ Á∑§‚Ë∑§ ‚ÊÕ ¬ˇÊʬˇÊË Ÿ„UË¥ „UÙ, ◊Ã÷Œ Ÿ„UË¥ „UÙ, Ã’– ¬ˇÊ◊¥ ¬«∏U „ÈU•Ù¥ ∑§Ê ◊ÙˇÊ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ– ¬ˇÊ ÄÿÙ¥ ’ŸÃ „Ò¥U?•„¢U∑§Ê⁄UË •¬ŸÊ •„¢U∑§Ê⁄U ¬Ù‚Ÿ ∑§ Á‹∞ ¬ˇÊ π«∏U∑§⁄Uà „Ò¥U– ÁŸ⁄U„¢U∑§Ê⁄UË ∞‚ “ôÊÊŸË ¬ÈL§·” ‚÷Ë ∑§Ù ∞∑§∑§⁄Uà „Ò¥U– “ôÊÊŸË ¬ÈL§·” ÁŸc¬ˇÊ¬ÊÃË „UÙà „Ò¥U, flËÃ⁄UʪÁŸc¬ˇÊ¬ÊÃË „UÙà „Ò¥U– ©Uã„¥U Á∑§‚Ë ¡ÊÃ-¬Ê°Ã ∑§ ‚ÊÕ¬ˇÊ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ, ‚¢¬Íáʸ ÁŸc¬ˇÊ¬ÊÃË– „U⁄U∞∑§ ◊ŸÈcÿ ∑§‚ÊÕ •÷ŒÃÊ– •⁄U! ∞∑§ ¿UÙ≈U ‚ ¿UÙ≈UÊ ¡Ëfl ⁄U„UÊ ÃÙ©U‚∑§ ‚ÊÕ ÷Ë flËÃ⁄Uʪ٥ ∑§Ù •÷ŒÃÊ „UÙÃË „ÒU–

‚Áìʌʟ¢Œ SflM§¬ ∑§Ë ÷¡ŸÊ ‚ ∑§ÀÿÊáÊ

(ôÊÊŸË ¬ÈL§· πÈŒ ‚Áìʌʟ¢Œ SflM§¬ „UÙà „Ò¥Uß‚Á‹∞) ‚Áìʌʟ¢Œ ÿÁŒ ‚◊¤Ê∑§⁄U ªÊ∞°ª ÃÙ ©UŸ∑§Ê÷Ë ∑§ÀÿÊáÊ „UÙ ¡Ê∞ªÊ– ÄÿÙ¥Á∑§ fl„U ‡ÊéŒ „UËÁŸc¬ˇÊ¬ÊÃË „ÒU– •ŸÊÁŒ ‚ ¡Ëfl ¬ˇÊ ◊¥ „UË ¬«∏UÊ „ÒUß‚Á‹∞ ¬ˇÊ ∑§Ê „UË L§$π „UÙ ªÿÊ „ÒU– ∑§fl‹ ôÊÊŸË∑§Ë flÊáÊË ◊¥ „UË ¬ˇÊ¬Êà Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ– flÊáÊË, fløŸ,Áflfl∑§ ◊ŸÙ„UÊ⁄UË „UÙà „Ò¥U– •÷ŒÃÊ ∑§Ê ôÊÊŸ •ı⁄U ÷ÊŸ„UÙÃÊ „ÒU, fl„UË ¬⁄U◊Êà◊Ê–

÷Œ’ÈÁh ‚ •‹ªÊfl

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ÿ„UÊ° •Ê¬∑§ ¬Ê‚ ÿ„U ’Êáʟ∑§⁄U ’«∏UÊ •ÊŸ¢Œ •ÊÿÊ–

ŒÊŒÊüÊË — •ÊŸ¢Œ ÃÙ „UÙªÊ Ÿ! •Êà◊Ê ∑§Ë ’ÊÃ

ŒÊŒÊflÊáÊË

12 Ÿflê’⁄U 2009

ÁŸ∑§‹ Ã÷Ë ‚ •ÊŸ¢Œ „UÙÃÊ „ÒU– „U◊¥ •‹ªÊfl Ÿ„UË¥„ÒU ‹Á∑§Ÿ •Ê¬∑§Ù ∞‚Ê ‹ª Á∑§ •‹ªÊfl „ÒU– ◊ȤÊ◊¥’ÈÁh Ÿ„UË¥ „ÒU ß‚Á‹∞ ◊È¤Ê •‹ªÊfl Ÿ„UË¥ ‹ªÃÊ „ÒU–‹Á∑§Ÿ •Ê¬◊¥ ÃÙ ’ÈÁh „ÒU Ÿ, ß‚Á‹∞ ’ÈÁh ÷Œ∑§⁄UflÊÃË „ÒU– ÿÊŸË ÿÁŒ ’ÈÁh ∑§◊ „UÙ ¡Ê∞ •ı⁄U•‹ªÊfl Ÿ„UË¥ ‹ª, ÃÙ ’„ÈUà •ë¿UÊ ‹ª–

÷Œ’ÈÁh „UÙÃË „ÒU Ã’ Ã∑§ •‹ªÊfl ‹ª, Á∑§“◊Ò¥ ø¢ŒÈ‹Ê‹ •ı⁄U ÿ„U ⁄UÊÿø¢Œ” •ı⁄U ß‚Ë Ã⁄U„U“◊„UÊflË⁄U •‹ª, Ÿ◊ËŸÊÕ •‹ª, ∑ΧcáÊ •‹ª”,‚÷Ë ◊¥ ÷Œ ‹ª •ı⁄U “ôÊÊŸË ¬ÈL§·” ∑§Ù ÷Œ’ÈÁh Ÿ„UË¥„UÙÃË, fl •Êà◊SflM§¬ ◊¥ ⁄U„Uà „Ò¥U •ı⁄U ‚fl¸òÊ •÷ŒŒπà „Ò¥U–

ôÊÊŸË ¬ÈL§· ∑§ ‚ÊÕ Á∑§‚Ë ∑§Ù •‹ªÊfl ‹ªÃÊ„UË Ÿ„UË¥– ÄÿÙ¥Á∑§ ©UŸ∑§Ê ◊Ÿ ‚Ê⁄U ¡ªÃ˜ ∑§ Á‹∞ ∞∑§„UË „UÙÃÊ „ÒU– ◊È¤Ê Á∑§‚Ë ∑§ ‚ÊÕ, ∑ȧûÊ ∑§ ‚ÊÕ ÷Ë•‹ªÊfl Ÿ„UË¥ „ÒU Ÿ– ÿ„U ªœÊ „ÒU ∞‚Ê ÷Ë •‹ªÊfl◊È¤Ê Ÿ„UË¥ „ÒU, ÄÿÙ¥Á∑§ ©UŸ◊¥ ¡Ù •Êà◊Ê ⁄U„UÊ „ÈU•Ê „ÒUfl„U “◊Ò¥” „UË „Í°U– ‚fl¸òÊ “◊Ò¥” „UË „Í°U ÃÙ Á»§⁄U ◊Ȥʕ‹ªÊfl Á∑§‚ ∑§ ‚ÊÕ ⁄U„UªÊ? ß‚∑§ ‚ÊÕ ÷Ë Ÿ„UË¥•ı⁄U ©U‚∑§ ‚ÊÕ ÷Ë Ÿ„UË¥, Á∑§‚Ë ∑§ ‚ÊÕ Ÿ„UË¥–

◊È¤Ê ÃÙ ‚÷Ë ◊¥ ◊Ò¥ „UË ’ÒΔUÊ „ÈU•Ê „Í°U ∞‚Ê ⁄U„UÊ∑§⁄U– Á⁄U•‹ SflM§¬ ¡ÊŸ ‹¥ ß‚Á‹∞ •÷ŒÃÊ „UÙ¡Ê∞– ¡„UÊ° •÷ŒÃÊ ⁄U„U fl„UË¥ ‚ìÊË flSÃÈ „ÒU •ı⁄U ¡’Ã∑§ ’ÈÁh „ÒU fl„UÊ° ‚ìÊË flSÃÈ Ÿ„UË¥ „UÙÃË „ÒU–

ôÊÊŸË Á◊‹ ÃÙ ÁŸ∑§‹ „U‹

flËÃ⁄Uʪ ÁŸc¬ˇÊ¬ÊÃË „UÙà „Ò¥U, ©UŸ∑§Ù ‚’∑§‚ÊÕ •÷ŒÃÊ ‹ªÃË „ÒU– ∑§Ê‹ø∑˝§ ∑§ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U‹Ùª ◊Ê⁄U πÊà ⁄U„Uà „Ò¥U, ÿÁŒ “ôÊÊŸË ¬ÈL§·” Á◊‹¥ Ã’Á»§⁄U ◊Ê⁄U Ÿ„UË¥ πÊŸË „UÙÃË, ôÊÊŸË Á◊‹ ÃÙ „U‹ ÁŸ∑§‹•Ê∞–

“ôÊÊŸË ¬ÈL§·” ∑§ Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UŸ ‚ ◊Ÿ •ë¿UÊ„UÙÃÊ „ÒU, ◊Ÿ ◊ Ê’Íà „UÙÃÊ „ÒU, flÊáÊË •ë¿UË „UÙÃË „ÒU,ÁfløÊ⁄U •ë¿U „UÙà „Ò¥U– ©UŸ∑§ Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UŸ ‚ „UË ¬Ê¬

œÈ‹ ¡Êà „Ò¥U– “ôÊÊŸË ¬ÈL§·” ∑§Ë „UÊÁ Ê⁄UË ‚ „UˬÁ⁄UfløŸ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU– ◊Ò¥Ÿ ∑§Ù߸ ’«∏UÊ ©U¬Œ‡Ê Ÿ„UË¥ ŒÁŒÿÊ „ÒU, Á»§⁄U ÷Ë flÊÃÊfl⁄UáÊ ‚ ¬Á⁄UfløŸ „UÙ ¡ÊÃÊ „ÒU–

•÷Œ ∑§ ¬Ê‚ „UÙ •ŸÈ÷fl •÷ŒÃÊ ∑§Ê

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ß‚Á‹∞ ÃÙ ŒÊŒÊ¡Ë ∑§ ¬Ê‚ •ÊŸ∑§ ’ÊŒ ßÃŸÊ ‚Ê⁄UÊ •ÊŸ¢Œ •ŸÈ÷fl ◊¥ •ÊÃÊ „ÒU–

ŒÊŒÊüÊË — Ã’ Á»§⁄U ŒÊŒÊ¡Ë ∑§ ¬Ê‚ Á∑§ÃŸÊ•ÊŸ¢Œ „UÙªÊ?

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ÿ„U ¬ÊŸË ¡Ù •ÊÃÊ „ÒU ¡’ fl„UßÃŸÊ ‚Ê⁄UÊ „ÒU, ÃÙ Á»§⁄U ß‚∑§Ê ◊Í‹ SòÊÙà Á∑§ÃŸÊ ’«∏UÊ„UÙªÊ? Á∑¢§ÃÈ ß‚∑§Ë Áfl‡Ê·ÃÊ ÿ„U „ÒU Á∑§ ŒÊŒÊ¡Ë ∑§¬Ê‚ •ÊŸflÊ‹ ∑§Ù, øÊ„U ∑ȧ¿U ÷Ë „UÙ, ◊ª⁄U •÷ŒÃÊ ÊM§⁄U ‹ªÃË „ÒU–

ŒÊŒÊüÊË — ‚÷Ë ∑§ ‚ÊÕ πÈŒ •÷Œ ⁄U„Uà „Ò¥U,ß‚Á‹∞– ÄÿÙ¥Á∑§ „U◊Ê⁄UË ŒÎÁCÔU •÷Œ „UÙ ªß¸ „ÒU– Á∑§‚Ë◊¥ ŒÙ· Œπà Ÿ„UË¥ „ÒU Ÿ! ŒÙ· ŒπÊ Á∑§ •‹ªÊfl „UÙªÿÊ–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ◊ª⁄U ŒÊŒÊ¡Ë, ÿ„U •÷ŒÃÊ ¡Ù‹ªÃË „ÒU fl„U ß‚ ¬˝àÿˇÊÃÊ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ „UË „ÒU Ÿ?

ŒÊŒÊüÊË — •ı⁄U Ÿ„UË¥ ÃÙ ÄÿÊ? ¡Ù ø‹ ª∞„Ò¥U (Á‚hˇÊòÊ ◊¥ „Ò¥U), ©UŸ∑§ ‚ÊÕ •÷ŒÃÊ ÄÿÊ ∑§⁄UŸË„ÒU? ¡Ù ø‹ ª∞ „UÙ¥ ©UŸ∑§Ê ⁄U≈UŸ ∑§ıŸ ∑§⁄U? fl ‚ÈŸÃ÷Ë Ÿ„UË¥ •ı⁄U „U◊¥ ‹ŸÊ-ŒŸÊ ÷Ë Ÿ„UË¥ „ÒU– ¡Ù ø‹ª∞ „Ò¥U, ©UŸ∑§Ê ÄÿÊ ∑§⁄UŸ „Ò „U◊¥? fl ÃÙ Á‚h „UÙ∑§⁄U’ÒΔU ª∞– ©Uã„¥U •’ „U◊ ∑§„¥U Á∑§ “•’ ◊Ò¥ •Ê¬∑§Ê„UÊÕ ÕÊ◊Ÿ ÄÿÙ¥ •Ê™°§? ◊⁄UÊ ÄÿÊ „UÙ? ÿÁŒ „UÊÕÕÊ◊Ÿ •Ê™°§ ÃÙ ◊⁄UÊ „UÊÕ •Ê¬ ÕÊ◊¥ª Ÿ„UË¥ •ı⁄U •Ê¬ÃÙ •‹ª „UË ⁄U„¥Uª •ı⁄U ◊Ò¥ ÷≈U∑§ ◊M°§ªÊ– ◊Ò¥ ÃÙ ÿ„UÊ°,◊⁄UÊ „UÊÕ ¡Ù ÕÊ◊¥ª ©UŸ∑§Ê „UÊÕ ÕÊ◊ ‹Í°ªÊ– ◊Ȥʕʬ∑§Ë  ÊM§⁄Uà Ÿ„UË¥ „ÒU–” fl ¡Ù fl„UÊ° ¡Ê ’ÒΔU „Ò¥U,©UŸ∑§Ù „UË •Ê¬∑§Ë  ÊM§⁄Uà Ÿ„UË¥ „ÒU– •Ê¬ ∑§„UŸÊ Á∑§“„U◊Ê⁄U  ÊM§⁄UÃflÊ‹, ŒÊŒÊ¡Ë „Ò¥U ÿ„UÊ° ¬⁄U, ©UŸ‚Á◊‹Í°ªÊ, ©UŸ∑§ ‚ÊÕ •Ê™°§ªÊ–”

ŒÊŒÊflÊáÊË

Ÿflê’⁄U 2009 13

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ◊Ò¥ „UË ŒÊŒÊ¡Ë ◊¥ •ı⁄U ŒÊŒÊ¡Ë „UË◊ȤÊ◊¥!

ŒÊŒÊüÊË — ŒÊŒÊ¡Ë „UË •Ê¬◊¥ ’ÒΔU „Ò¥U–U ß‚Á‹∞„U◊Ê⁄UË •÷ŒÃÊ „UË „ÈU߸ Ÿ! ◊È¤Ê •ı⁄U ∑§Ù߸ ¡ÈŒÊ߸ ÃÙ„ÒU „UË Ÿ„UË¥–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — “ŒÊŒÊ ÷ªflÊŸ ∑§ •‚Ë◊ ¡ÿ¡ÿ∑§Ê⁄U „UÙ”, ©U‚◊¥ ÿÁŒ ŒÙ Á◊Ÿ≈U ∞∑§Ê∑§Ê⁄U „UÙ ¡Ê∞ÃÙ ∑§ß¸ ŒÈ—π ∑§◊ „UÙ ¡Ê∞° Ÿ?

ŒÊŒÊüÊË — •Ÿ¢Ã ¡ã◊Ù¥ ∑§ ŒÈ—π ∑§◊ „UÙ¡Ê∞°– ∑§fl‹ ∞∑§Ê∑§Ê⁄U „UË Ÿ„UË¥ Á∑¢§ÃÈ ÿ„U ÃÙ •÷ŒÃÊ„UÙ ªß¸! ‚¢‚Ê⁄U ◊¥ √ÿÊfl„UÊÁ⁄U∑§ •÷ŒÃÊ „UÙÃË „ÒU SòÊË•ı⁄U ¬ÈL§· ∑§ ’Ëø, ◊ª⁄U ¡’ ŒÙŸÙ¥ •Ê¬‚ ◊¥ ‹«∏¥UÃ’? •ı⁄U ŒÊŒÊ¡Ë ∑§ ‚ÊÕ ÃÙ ÁŸpÿ ∑§Ë •÷ŒÃÊ©Uà¬ãŸ „UÙÃË „ÒU– ß‚Á‹∞ ŒÊŒÊ¡Ë ∑§Ë ¡Ù Á◊ÁÀ∑§ÿÄÒU fl„UË •Ê¬∑§Ë Á◊ÁÀ∑§ÿà „ÈU߸–

•÷ŒÃÊ fl„UÊ° •÷ÿŒÊŸ

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — •Ê¬∑§ ¬Ê‚ ∞‚ ‹Ùª ÷Ë •ÊÄҥU Á∑§ ¡Ù •¬Ÿ Á¬¿U‹ ŒÙ·Ù¥ ∑§Ë •Ê¬∑§ ¬Ê‚•Ê‹ÙøŸÊ ∑§⁄Uà „Ò¥,U ÃÙ •Ê¬ ©Uã„¥U ©U‚◊¥ ‚ ¿ÈU«∏UflÊÄҥU Ÿ?

ŒÊŒÊüÊË — ∞‚Ê ∑§’ ‚¢÷fl „ÒU, ÿ„U •Ê¬¡ÊŸÃ „Ò¥U? •÷ŒÃÊ „UÙÃË „Ò,U Ã’– ∞‚Ë Á„Uê◊à ∑§’•ÊÃË „ÒU? •÷ŒÃÊ „UÙÃË „ÒU, Ã’– øÊ„U ∑Ò§‚ ÷Ë ŒÙ·ÄÿÙ¥ Ÿ„UË¥ „ÈU∞ „UÙ¥, ‚Ê⁄U ŒÙ·Ù¥ ∑§Ù ŸCÔU ∑§⁄UŸ ∑§Ù ◊Ò¥ÃÒÿÊ⁄U „Í°– •Ê¬∑§ ‹ÊπÙ¥ ŒÙ·Ù¥ ∑§Ù ◊Ò¥ ∞∑§ ÉÊ¢≈U ◊¥ ŸCÔU∑§⁄U ŒŸ ∑§Ù ÃÒÿÊ⁄U „Í°U, ◊ª⁄U •Ê¬∑§Ë ÃÒÿÊ⁄UË øÊÁ„U∞–ÁŸŒÙ¸· ∑§Ù ŒÙ· ∑Ò§‚ ¿ÍU∞? ◊⁄U ¬Ê‚ •Ê‹ÙøŸÊ ∑§⁄U◊Ë’ ◊⁄U ‚ÊÕ •÷Œ „ÈU•Ê ∑§„U‹Ê∞– „U◊¥ ÃÙ ©U‚¿ÈU«∏UflÊŸÊ „UË ¬«∏UU–

•¬ŸË ∞∑§ ÁŸ¡Ë ’Êà ∑§⁄UŸË „UÙ ÃÙ ÷Ë ‹Ùªfl„U ’Êà ÄÿÙ¥ Ÿ„UË¥ ∑§⁄U ¬ÊÃ? ÄÿÙ¥Á∑§ Á»§⁄U ‚Ê◊ŸflÊ‹Ê©U‚ œ◊∑§ÊÃÊ Á»§⁄U, ÄÿÙ¥Á∑§ ‹ªÊ◊ „UÊÕ ◊¥ •Ê ªß Ÿ!œ◊∑§Ê∞ ÿÊ Ÿ„UË¥ œ◊∑§Ê∞? •ı⁄U „U◊ ©U‚ œ◊∑§ÊŸ „UÃÈ

∑ȧ¿U Ÿ„UË¥ ∑§⁄Uà „Ò¥U– „U◊ ©U‚ ◊ÈÄà ∑§⁄UŸÊ øÊ„Uà „Ò¥UÁ∑§ ◊Ò¥ Ã⁄U „U⁄U ªÈŸÊ„U ÃÈ¤Ê ◊Ê»§ ∑§⁄U ŒÍ°ªÊ, ÿ„UÊ° “ŒÊŒÊ÷ªflÊŸ” ¬˝∑§≈U „ÈU∞ „Ò¥U– ¡ªÃ˜ ◊¥ ‚’‚ ’«∏UÊ flÊÄÿ„UË ßÃŸÊ „ÒU– ÿ„UË ’Êà ‚◊¤ÊŸ ¡Ò‚Ë „ÒU Á∑§, “„U◊Ê⁄U¬Ê‚ •Ê‹ÙøŸÊ ∑§⁄U •ı⁄U ∑§◊¸ ÷S◊Ë÷Íà „UÙ ¡Ê∞°–”∑˝§Á◊∑§ ◊ʪ¸ •‹ª flSÃÈ „ÒU •ı⁄U ÿ„U •÷Œ,•÷Œœ◊¸ „ÒU, ÷Œ „UË Ÿ„UË¥, •‹ªÊfl „UË Ÿ„Ë¥!

Á¡ÃŸË ◊ÊòÊÊ ◊¥ „U◊Ê⁄U ¬Ê‚ fl„U ŒÙ· ∑§Ù ÊÊÁ„U⁄U ∑§⁄U ©UÃŸË ◊ÊòÊÊ ◊¥ fl„U „U◊Ê⁄U ‚ÊÕ •÷Œ„ÈU•Ê, •ı⁄U Á¡ÃŸÊ •÷Œ „ÈU•Ê ©UÃŸÊ (•Êà◊Ê ∑§Ê)S¬CÔU •ŸÈ÷fl „UÙÃÊ „ÒU–

S¬CÔUflŒŸ „ÈU•Ê ◊Ë’ fl„U ¬⁄U◊Êà◊Ê „UË „UÙªÿÊ ∑§„U‹Ê∞– Á¡‚∑§Ù ‚Ê¢‚ÊÁ⁄U∑§ ŒÈ—π ∑§Ê •÷Êfl’⁄UÃ, ∑§¬≈U ÁŸ∑§‹ ¡Ê∞ ß‚Á‹∞ •¢Œ⁄U S¬CÔU •ŸÈ÷fl„UÙŸ ‹ª– ∑§¬≈U ∑§Ù ‹∑§⁄U •ŸÈ÷fl •S¬CÔU ⁄U„UÃÊ „ÒU–

Á◊≈U ÷Œ ¡Ëfl-Á‡Êfl ∑§Ê ôÊÊŸË mÊ⁄UÊ

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ÿ„U ÷Œ Á◊≈UÊŸ ∑§Ë Á∑˝§ÿÊ∞° ‚Í ◊„UÙÃË „Ò¥U? ôÊÊŸË ‚Í ◊ Œ„U ‚ ©U‚ ¡ÊŸ ‚∑§?

ŒÊŒÊüÊË — ∞‚Ê „ÒU, “ôÊÊŸË ¬ÈL§·” πÈŒ •Êª¡ÊŸŸ ∑§ Á‹∞ ‚’∑ȧ¿U ∑§⁄U ‚∑¥§– “ôÊÊŸË ¬ÈL§·” ∑§Ù¡Ëfl-Á‡Êfl ∑§Ê ÷Œ Á◊≈ ªÿÊ „UÙÃÊ „ÒU– Á»§⁄U ÷Ë,©U‚‚ •Êª ∑§Ê ¡ÊŸŸÊ „UÙ ÃÙ •ãÿ ‚Í ◊ M§¬ ‚ fl•Êª ∑§Ê ‚’∑ȧ¿U ¡ÊŸ ‚∑§Ã „Ò¥U– ’Ê∑§Ë, Ãʬ‚ ∑ȧ¿U¡ÊŸ Ÿ„UË¥ ‚∑§Ã–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — fl„UÊ° Á»§⁄U SflÊ◊Ë •ı⁄U ‚fl∑§ ∑§Ê÷Œ ⁄U„U ÿÊ Ÿ„UË¥ ⁄U„U?

ŒÊŒÊüÊË — Á»§⁄U ÷Œ Ÿ„UË¥ ⁄U„UÃÊ, •÷Ë ÷Œ⁄U„UÃÊ „ÒU– “÷ªflÊŸ •ı⁄U ◊Ò¥”, ∞‚ ŒÙ ÷Œ ⁄U„¥U– ¡Ëfl-Á‡Êfl ∑§Ê ÷Œ Ÿ„UË¥ ⁄U„UÃÊ– fl„UË ∑§Ê fl„UË ¡Ëfl „ÒU, fl„UË∑§Ê fl„UË Á‡Êfl „ÒU, Á∑¢§ÃÈ ©U‚∑§Ê ÷Œ Á◊≈U ¡ÊÃÊ „ÒU–ÄÿÊ •Ê¬∑§Ù ÷Œ Á◊≈UÊŸÊ „ÒU? ÷Œ Á◊≈UÊŸ ∑§Ë ßë¿UÊ„UÙÃË „ÒU?

ŒÊŒÊflÊáÊË

14 Ÿflê’⁄U 2009

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ◊Ò¥Ÿ •Êà◊Ê ‚ ∞‚Ê ∑§„U ÁŒÿÊ „ÒUÁ∑§ ÷Œ Á◊≈UÊ∞ ’ªÒ⁄U ÃÙ Ã⁄UÊ ¿ÈU≈U∑§Ê⁄UÊ „UË Ÿ„UË¥ „ÒU–

ŒÊŒÊüÊË — „UÊ°, ’⁄UÊ’⁄U „ÒU– ÷Œ Á◊≈UÊŸ ¬⁄U „UË¿ÈU≈U∑§Ê⁄UÊ „ÒU, •ı⁄U •‚‹ ÖÿÙÁà SflM§¬ „UÙ ¡Ê∞, ÁŸ¡SflM§¬ ◊¥ Ãã◊ÿÊ∑§Ê⁄U „UÙ ¡Ê∞ Ã’ Á‡ÊflM§¬ „UÙÃÊ „ÒU–¡’ Ã∑§ Á‡ÊflM§¬ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ Ã’ Ã∑§ ÷ËÃ⁄U ÷ªflÊŸ∑§ ‚ÊÕ •÷ŒÃÊ Ÿ„UË¥ „UÙÃË–

ßë¿UÊ, ∞∑§ •÷ŒÃÊ ∑§Ë „UË

(ÿ„U ‚’ ¬‚¢Œ •ÊÃÊ „ÒU ÄÿÊ?)

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — πÈŒ ∑§Ù ¿ÍU≈UŸÊ „ÒU ß‚Á‹∞ ¬‚¢Œ„ÒU–

ŒÊŒÊüÊË — ¿ÍU≈UŸÊ „ÒU Á∑§ ŒÊŒÊ¡Ë ∑§ ‚ÊÕ•÷Œ „UÙŸÊ „ÒU?

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ÁŸ¡ ŒÙ·Ù¥ ‚ ¿ÍU≈UŸÊ „ÒU ß‚Á‹∞¬‚¢Œ „ÒU– ŒÊŒÊ¡Ë ∑§ ‚ÊÕ ÃÙ •÷ŒÃÊ „UË øÊÁ„U∞–

ŒÊŒÊüÊË — ŒÊŒÊ¡Ë ∑§ ‚ÊÕ •÷ŒÃÊ •ÕʸØ¿ÍU≈UŸÊ „UË „UÙÃÊ „ÒU– •ãÿÕÊ, Á∑§‚Ë ∑§ ¬Ê‚ •Ê¬ øÊ„UÁ∑§ÃŸË „UË ˇÊ◊ʬŸÊ ◊Ê°ªÃ ⁄U„¥U Ã’ ÷Ë √ÿÕ¸ „ÒU–

∞‚Ê ÿ„U •∑˝§◊ ÁflôÊÊŸ „ÒU

ÿ„U ªÈL§ ∑§Ê ◊ʪ¸ Ÿ„UË¥ „ÒU– ÿ„U ∑§Ù߸ œ◊¸ ÿÊ‚¢¬˝ŒÊÿ Ÿ„UË¥ „ÒU– ◊Ò¥ ÃÙ Á∑§‚Ë ∑§Ê ÷Ë ªÈL§ „ÈU•Ê Ÿ„UË¥„Í°U, „UÙŸflÊ‹Ê ÷Ë Ÿ„UË¥ „Í°U– ◊⁄U ‹ˇÊáÊ „UË ªÈL§ „UÙŸ ∑§Ÿ„UË¥ „Ò¥U– Á¡‚ ¬Œ ◊¥ ◊Ò¥ ’ÒΔUÊ „Í°U, ©U‚Ë ¬Œ ◊¥ •Ê¬∑§ÙÁ’ΔUÊÃÊ „Í°U– ªÈL§¬Œ-Á‡Êcÿ¬Œ ◊Ò¥Ÿ ⁄UπÊ „UË Ÿ„UË¥ „ÒU–flŸÊ¸ ‚’ ¡ª„U ÃÙ ‹ªÊ◊ •¬Ÿ ¬Ê‚ ⁄Uπà „Ò¥U– ¡ªÃ˜∑§Ê ÁŸÿ◊ ∑Ò§‚Ê „ÒU? ‹ªÊ◊ (πÈŒ ∑§Ë Áfl‡Ê·ÃÊ)¿UÙ«∏Uà Ÿ„UË¥ „Ò¥U– ◊ª⁄U ÿ„UÊ° ∞‚Ê Ÿ„UË¥ „ÒU– ÿ„UÊ° ÃÙ „U◊Á¡‚ ¬Œ ◊¥ ’ÒΔU „Ò¥U ©U‚Ë ¬Œ ◊¥ •Ê¬∑§Ù Á’ΔUÊÃÊ „Í°U–„U◊ ‚÷Ë ◊¥ ¡ÈŒÊ߸ Ÿ„UË¥ „ÒU– •Ê¬◊¥ •ı⁄U ◊⁄U ◊¥ ∑§Ù߸¡ÈŒÊ߸ Ÿ„UË¥ „ÒU– •Ê¬∑§Ù  Ê⁄UÊ •‹ªÊfl ‹ª, Á∑¢§ÃÈ ◊Ȥʕ‹ªÊfl Ÿ„UË¥ ‹ªÃÊ, ÄÿÙ¥Á∑§ •Ê¬∑§ •¢Œ⁄U ◊Ò¥ „UË

’ÒΔUÊ „Í°U, ©UŸ◊¥ ÷Ë ◊Ò¥ ’ÒΔUÊ „Í°U– Á»§⁄U ◊È¤Ê •‹ªÊfl ∑§„UÊ°⁄U„UÊ?

•ı⁄U ‚ø ¬ÍÁ¿U∞ ÃÙ ªÈL§¬ÍÁáʸ◊Ê „UÙÃË „Ë Ÿ„UË¥–ÿ„U ÃÙ ªÈL§¬ÍÁáʸ◊Ê ◊ŸÊŸ ∑§ πÊÁÃ⁄U „UË ◊ŸÊà „Ò¥,∑§fl‹ Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UŸ ∑§ ÁŸÁ◊ûÊ ‚– ’Ê∑§Ë ÿ„UÊ°ªÈL§¬ÍÁáʸ◊Ê Ÿ„UË¥ „UÙÃË– “ªÈL§” ÷Ë Ÿ„UË¥ „UÙà •ı⁄U“¬ÍÁáʸ◊Ê” ÷Ë Ÿ„UË¥ „UÙÃË– ÿ„U ÃÙ ‹ÉÊÈÃ◊ ¬Œ „ÒU– ÿ„UÊ°ÃÙ •Ê¬∑§Ê „UË SflM§¬ „ÒU ÿ„U ‚Ê⁄UÊ, •÷Œ SflM§¬ „ÒU–

„U◊ ¡ÈŒÊ „Ò¥U „UË Ÿ„UË¥ Ÿ! ªÈL§ „UÙŸ ¬⁄U, •Ê¬Á‡Êcÿ •ı⁄U ◊Ò¥ ªÈL§ ∞‚ ŒÙ ÷Œ „ÈU∞– ◊ª⁄U ÿ„UÊ° ªÈL§-Á‡Êcÿ ∑§„U‹Êà „UË Ÿ„UË¥ Ÿ! ÿ„UÊ° ªÈL§ ÷Ë Ÿ„UË¥ „ÒU •ı⁄UÁ‡Êcÿ ÷Ë Ÿ„UË¥ „ÒU– ÿ„UÊ° ªÈL§-Á‡Êcÿ ∑§Ê Á⁄UflÊ Ê „UË Ÿ„UË¥„ÒU– ÄÿÙ¥Á∑§ ÿ„U ÃÙ •∑˝§◊ ÁflôÊÊŸ „ÒU!

•Êà◊ôÊÊŸ ∑§  ÊÁ⁄Uÿ ¬˝Êåà •÷ŒÃÊ

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — •Ê¬Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ “1958 ◊¥ ¡’◊È¤Ê ôÊÊŸ „ÈU•Ê Ã’ ◊Ò¥ ŒÊŒÊ ÷ªflÊŸ ∑§ ‚ÊÕ •÷Œ„UÙ ªÿÊ ÕÊ, Á»§⁄ ◊È¤Ê ÷Œ „UÙ ªÿÊ Ã’ ÅÿÊ‹ •ÊÿÊÁ∑§ ŒÊŒÊ ÷ªflÊŸ ∑§Ê ∞Eÿ¸ ∑Ò§‚Ê „ÒU!” flÒ‚ „UË •Ê¬¡’ „U◊¥ ôÊÊŸ ¬˝ŒÊŸ ∑§⁄Uà „Ò¥U Ã’ „U◊¥ ÷Ë „U◊Ê⁄U...

ŒÊŒÊüÊË — •Ê¬∑§Ù ‚◊¤ÊÊÿÊ „ÒU Á∑§ “ø¢ŒÈ”¡ÈŒÊ •ı⁄U “◊Ò¥” ¡ÈŒÊ, ◊Ë’ „U$∑§Ë$∑§Ã ◊¥ “◊Ò¥ ‡ÊÈhÊà◊Ê„Í°U”, ∞‚Ê ŒÊŒÊ ∑§„Uà „Ò¥U, fl„U ¬˝ÃËÁà ’ÒΔU ªß¸ „ÒU–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ◊Ë’, •Ê¬ ¡’ ôÊÊŸ ŒÃ „Ò¥UÃ’ ÄÿÊ „U◊¥ ÷Ë flÒ‚Ë •÷ŒÃÊ ∑§Ê S¬‡Ê¸ „UÙ ¡ÊÃÊ„ÒU?

ŒÊŒÊüÊË — •÷ŒÃÊ „UÙÃË „ÒU Ã’ ÃÙ •Ê¬ ◊⁄U¬Ë¿U ¬«∏Uà „Ò¥U flŸÊ¸ ¬«∏Uà Ÿ„UË¥ Ÿ! ◊È¤Ê •Ê¬∑§Ù ’È‹ÊŸŸ„UË¥ •ÊŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU– •Ê¬Ÿ ©U‚ ÁŒŸ (ôÊÊŸ¬˝ÊÁåà ∑§ÁŒŸ) ¡Ù ‚Èπ øπÊ „ÒU, fl„UË •Ê¬∑§Ù ÿ„UÊ° πË¥ø‹ÊÃÊ „ÒU–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — •ı⁄U ©U‚ ‚◊ÿ ¡Ù •÷ŒÃÊ „U٪߸, ©U‚∑§ ’ÊŒ (Œ„U •ı⁄U •Êà◊Ê) ¡Ù •‹ª „UÙ

ŒÊŒÊflÊáÊË

Ÿflê’⁄U 2009 15

¡Êà „Ò¥U, Ã’ ©U‚ ‚◊ÿ ∑§Ê ∞Eÿ¸ ÁŒπÊ߸ ŒÃÊ „ÒU–

ŒÊŒÊüÊË — fl„U ∞Eÿ¸-•ÊŸ¢Œ ‚’ øπÊ „ÒUß‚Á‹∞ •’ flÒ‚Ê „UË πÙ¡Ã ⁄U„Uà „Ò¥U– •Ã— ∞‚Ê∑§⁄UÃ-∑§⁄Uà fl„U ‚Ê⁄UÊ (Á«USøUÊ¡¸ ◊Ê‹) πÃ◊ „UÙ¡Ê∞ªÊ •ı⁄U ∞‚Ê (∞Eÿ¸ ¬˝∑§≈U) „UÙ ¡Ê∞ªÊ–

•Êà◊Ê ∑§ ‚¢ª •÷ŒÃÊ

“◊Ò¥ ‡ÊÈhÊà◊Ê „Í°U” ©U‚∑§Ê ‹ˇÿ ÁŸ⁄¢UÃ⁄U ⁄U„UÃÊ „ÒU?

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ÁŸ⁄¢UÃ⁄U ⁄U„UÃÊ „ÒU, ŒÊŒÊ¡Ë–

ŒÊŒÊüÊË — fl„U •Êà◊äÿÊŸ ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU– fl„U‡ÊÈÄ‹äÿÊŸ ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU– “‡ÊÈÄ‹äÿÊŸ fl„U ¬˝àÿˇÊ◊ÙˇÊ ∑§Ê ∑§Ê⁄UáÊ „ÒU–” flŸÊ¸ ÉÊ«∏UË÷⁄U ∑§ Á‹∞ ÷Ë •Êà◊ÊÿÊŒ Ÿ„UË¥ ⁄U„UÃÊ– ∞∑§ √ÿÁÄà ÕÊ, fl„U •Êà◊Ê ¡ÊŸ∑§⁄U•ÊÿÊ– Á»§⁄U ŒÍ‚⁄U ÁŒŸ fl„U ◊Ÿ ◊¥ ÿÊŒ ∑§⁄UŸ ‹ªÊÁ∑§ “fl„U ∑§ıŸ-‚Ê ‡ÊéŒ ÕÊ? fl„U ∑§ıŸ-‚Ê ‡ÊéŒÕÊ?” ‹Á∑§Ÿ ∑ȧ¿U ‚◊ÿ Ã∑§ ©U‚ ÿÊŒ Ÿ„UË¥ •ÊÿÊ–∞‚, ÿÊŒ ⁄UπŸË ¬«∏U ∞‚Ë øË Ê Ÿ„UË¥ „ÒU ÿ„U– ÿ„U ÃÙ‚ÊˇÊÊà∑§Ê⁄U „ÒU •ı⁄U •÷ŒÃÊ „ÒU–

•÷ŒÃÊ ∑§Ë ¬˝ÊÁåà ∑§Ê •Õ¸ ÄÿÊ?

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — “‚¢¬Íáʸ •÷ŒÃÊ ¬˝Êåà „UÙ” ∞‚Êø⁄UáÊ ÁflÁœ ◊¥ „U◊ ◊Ê°ªÃ „Ò¥U, ÃÙ fl„U •÷ŒÃÊ ÿÊŸËÄÿÊ?

ŒÊŒÊüÊË — •÷ŒÃÊ ÿÊŸË Ãã◊ÿÊ∑§Ê⁄U– „U◊÷ªflÊŸ ∑§ ‚ÊÕ ∞∑§ „UÙ ¡Ê∞°– •÷Ë ¡Ù •‹ª „ÒUŸ, ‡ÊÈhÊà◊Ê •ı⁄U •Ê¬◊¥ Á∑§ÃŸÊ ÷Œ „ÒU? •÷Ë ¬˝ÃËÁÃ∑§Ù ‹∑§⁄U •Ê¬ ‡ÊÈhÊà◊Ê „ÈU∞ „Ò¥U, ‚¢¬Íáʸ üÊhÊ ’ÒΔU ªß¸,“◊Ò¥ ‡ÊÈhÊà◊Ê „Í°U” ©U‚∑§Ê ÁflEÊ‚ „UÙ ªÿÊ, ÕÙ«∏UÊ•ŸÈ÷fl „ÈU•Ê Á∑¢§ÃÈ ÃŒ˜M§¬ Ÿ„UË¥ „ÈU∞ „Ò¥U– ß‚Á‹∞,“ÃŒ˜M§¬ ∑§⁄U ŒËÁ¡∞” ∞‚Ê ÷ªflÊŸ ‚ ∑§„Uà „Ò¥U, fl„U•÷ŒÃÊ–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ◊Ë’ Á’‹∑ȧ‹ ÷Œ Ÿ„UË¥–

ŒÊŒÊüÊË — •÷Ë ÷Œ „ÒU, ◊È¤Ê •÷Ë •Ê¬∑§Ù

‡ÊÈhÊà◊Ê ∑§Ë ¡ÊªÎÁà ◊¥ ‹ÊŸÊ ¬«∏UÃÊ „ÒU– Á∑¢§ÃÈ“ÃŒ˜M§¬” „UÙ ¡ÊŸ ∑§ ’ÊŒ Á»§⁄U ∞‚Ê Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ ¬«∏U,∞‚ •÷Œ „UÙŸÊ „ÒU–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — “‡ÊÈhÊà◊Ê” ∑§ ‚ÊÕ “•„¢U∑§Ê⁄U”•÷Œ „UÙÃÊ „ÒU Ÿ?

ŒÊŒÊüÊË — Ÿ„UË¥, •„¢U∑§Ê⁄U Ÿ„UË¥– √ÿfl„UÊ⁄U ∑§ÊÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞ ¡Ù ¬˝ôÊÊ •‹ª „ÈU߸ „ÒU, fl„U•’ (•Êà◊Ê ∑§ ‚ÊÕ) ∞∑§ „UÙ ¡Ê∞ ◊Ë’ ∑§Ê◊¬Í⁄UÊ „UÙ ªÿÊ–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ∑§ıŸ Á∑§‚∑§ ‚ÊÕ •÷Œ „UÙÃÊ„ÒU?

ŒÊŒÊüÊË — ¬˝ôÊÊ •ı⁄U ‡ÊÈhÊà◊Ê– ŒÙŸÙ¥ ¡Ù•‹ª „Ò¥U fl„U ∞∑§ „UÙ ¡Ê∞°– ß‚ ‚◊ÿ “◊Ò¥-¬Ÿ” ¬˝ôÊÊ◊¥ ’⁄UÃÃÊ „ÒU– •’ fl„U “◊Ò¥-¬Ÿ” •„¢U∑§Ê⁄U ◊¥ Ÿ„UË¥’⁄UÃÃÊ– ◊Ë’, “◊Ò¥” ¡Ù ø¢ŒÈ÷Ê߸ ◊¥ ’⁄UÃÃÊ ÕÊ Ã’fl„U •„¢U∑§Ê⁄U ◊¥ ∑§„U‹Ê∞– Á∑¢§ÃÈ •’ ¬˝ôÊÊ ◊¥ ’⁄UÃÃÊ„Ò– ÿÊŸË (¬ÍáʸM§¬ ‚) ‡ÊÈhÊà◊Ê Ÿ„UË¥ „ÒU, ß‚Á‹∞ ©U‚“•¢Ã⁄UÊà◊Ê” ∑§„UÊ ¡ÊÃÊ „ÒU–

„U◊Ê⁄UË ÿ„U ¬˝ôÊÊ •Êà◊Ê ◊¥ ∑§⁄UË’Ÿ ÁSÕ⁄U „U٪߸ „UÙ ∞‚Ë „UË „UÙÃË „ÒU– ß‚Á‹∞ „U◊¥ ‡ÊÈhÊà◊Ê’Ù‹ŸÊ Ÿ„UË¥ ¬«∏UÃÊ ÿÊ ∑ȧ¿U ‚ÙøŸÊ Ÿ„UË¥ ¬«∏UÃÊ •ı⁄U©U‚ M§¬ ◊¥ •÷ŒÃÊ ¡Ò‚Ê „UË ‹ªÃÊ „ÒU–  Ê⁄UÊ-‚Ê ‡Ê·⁄U„UÊ „ÒU, øÊ⁄U •¢‡Ê ∑§Ù ‹∑§⁄U– •ı⁄U •Ê¬∑§Ù ÃÙ •÷Œ„UÙŸÊ „ÒU– œË⁄U-œË⁄U ߟ »§Êß‹Ù¥ ∑§Ê ÖÿÙ¥ ÖÿÙ¥ ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ„UÙÃÊ ¡Ê∞ àÿÙ¥ àÿÙ¥ •÷Œ „UÙà ¡Ê∞°– »§Êß‹Ù¥ ∑§Ê ¬ÍáʸM§¬ ‚ ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ „UÙ ªÿÊ Á∑§ •÷Œ „UÙ ª∞– »§Êß‹Ù¥∑§Ë „UË ¤Ê°¤Ê≈U „ÒU ‚Ê⁄UË– ◊ª⁄U fl„U (‡ÊÈhÊà◊Ê) ¡Ù „ÒUfl„U •Ê¬◊¥ ¬˝ôÊÊ SflM§¬ ◊¥ „ÒU •ı⁄U ¬˝ôÊÊ fl„U ÷ªflÊŸ(•Êà◊Ê) ∑§Ê •◊È∑§ Á„US‚Ê „ÒU– ¡’ (◊ÙˇÊ ∑§Ê)∑§Êÿ¸ ¬Í⁄UÊ „UÙ ¡Ê∞ªÊ Ã’ Á»§⁄U ¬˝ôÊÊ ∞∑§ „UÙ ¡Ê∞ªË–÷ªflÊŸ •ı⁄U •Êà◊Ê ∞∑§ „UË „Ò¥U– ÷ıÁÃ∑§ ‚ •‹ª„UÙ∑§⁄U ¡’ •¬Ÿ Sfl-SflM§¬ ◊¥ ⁄U„Uà „Ò¥U Ã’ ¬⁄U◊Êà◊Ê∑§„U‹Êà „Ò¥U– ÁŸ⁄¢UÃ⁄U Sfl-SflM§¬ ∑§Ë ⁄U◊áÊÃÊ, fl„UË

ŒÊŒÊflÊáÊË

16 Ÿflê’⁄U 2009

¬⁄U◊Êà◊Ê– •ı⁄U ¡„UÊ° Sfl-SflM§¬ ∑§Ë ⁄U◊áÊÃÊ ÷Ë „ÒU•ı⁄U ÿ„U (‚Ê¢‚ÊÁ⁄U∑§) ⁄U◊áÊÃÊ ÷Ë „ÒU, Ã’ Ã∑§ fl„U•¢Ã⁄UÊà◊Ê „ÒU, fl„UË ¬˝ôÊÊ–

’ÈÁh ‚ ÷Œ, ¬˝ôÊÊ ‚ •÷Œ

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ÿ„U ¡Ù •÷ŒÃÊ „UÙÃË „ÒU fl„U‚’‚ ©UìÊ ∑§ˇÊÊ ∑§Ë ’ÈÁh ∑§„U‹Ê∞ ÿÊ Ÿ„UË¥?

ŒÊŒÊüÊË — Ÿ„UË¥, fl„U •÷ŒÃÊ ÿÊŸË ’ÈÁh ∑§Ê•÷Êfl, fl„U ôÊÊŸ÷Êfl „ÒU– ôÊÊŸ ‚ ‚÷Ë ∞∑§ „Ò¥ •ı⁄U’ÈÁh ‚ •‹ª-•‹ª „Ò¥–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ÃÙ Á»§⁄U fl„UÊ° ¬˝ôÊÊ „UÙÃË „ÒU ÿÊŸ„UË¥?

ŒÊŒÊüÊË — fl„UË „ÒU Ÿ! ¬˝ôÊÊ ‚ ‚÷Ë ∞∑§ „UË„Ò¥U ◊ª⁄U ’ÈÁh ‚ „U◊ •‹ª-•‹ª „Ò¥U– ◊Ò¥Ÿ πÈŒ ◊¥‚ ’ÈÁh ∑§Ù π‹Ê‚ ∑§Ë ÕË– ¡Ò‚-ÃÒ‚ ∑§⁄U∑§ ◊Ò¥Ÿ©U‚ ÁŸ∑§Ê‹Ê „UË ÕÊ– ¡Ò‚ ¡Ò‚ ©UŒÿ •ÊÃÊ ªÿÊ flÒ‚flÒ‚ ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ ∑§⁄UÃÊ ⁄U„UÊU– ©UŒÿ ∑§Ê ‚¢ª˝„U Ÿ„UË¥ Á∑§ÿÊ–◊Í‹ M§¬ ‚ ÃÙ Á¬¿U‹ ¡ã◊ ◊¥ „UË ©U‚ (’ÈÁh ∑§Ù)ÁŸ∑§Ê‹ ŒË ÕË, ß‚Á‹∞ ß‚ ¡ã◊U ◊¥ ÁŸ∑§Ê‹ŸË Ÿ„UË¥¬«∏UË, ¬„U‹ ÁŸ∑§Ê‹ øÍ∑§ Õ–

¡’ Ã∑§ ŒÙ· „Ò¥U Ã’ Ã∑§ fl„U ¬ÍáʸŒ‡ÊÊ Ÿ„UË¥∑§„U‹Ê∞! ‚Ê⁄U ŒÙ· ø‹ ¡Ê∞° Ã÷Ë πÈŒ ∑§Ë ¬ÍáʸŒ‡ÊÊ©Uà¬ãŸ „UÙÃË „ÒU– Ã’ Ã∑§ ÷‹ „UË øÊ„U ‚Í ◊Ã◊ ŒÙ·„UÙ, Á∑¢§ÃÈ ŒÙ· „ÒU Ã’ Ã∑§ πÈŒ ∑§Ë ¬ÍáʸŒ‡ÊÊ Ÿ„UË¥ ∑§„UË¡Ê∞– ∞‚Ê ∑§„UŸÊ ¡ÙÁπ◊ „ÒU– ÿÁŒ ‚◊¤ÊŒÊ⁄UË Ÿ„UË¥⁄U„UË ÃÙ ‹Ùª ∞‚Ê ¡ÙÁπ◊ ◊Ù‹ ‹¥, Á∑¢§ÃÈ ‚◊¤ÊŒÊ⁄U◊ŸÈcÿ ÃÙ ∞‚Ë ¡ÙÁπ◊ŒÊ⁄UË Ÿ„UË¥ ‹ªÊ Ÿ!

“ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ” ‡ÊéŒ ∑§Ê •‚⁄U

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — “»§Êß‹Ù¥ ∑§Ê ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ”, ß‚◊¥•Ê¬Ÿ “ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ” ‡ÊéŒ ∑§Ê ¡Ù ¬˝ÿÙª Á∑§ÿÊ „ÒU,ß‚∑§Ê ◊ŸÈcÿ ¬⁄U ‚Êß∑§Ù‹ÊÚÁ¡∑§ ß»§Ä≈U „UË „UÙÃÊ „ÒU–ÿ„U “ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ” ‡ÊéŒ „UË ∞‚Ê „ÒU–

ŒÊŒÊüÊË — “ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ” ‡ÊéŒ ∑§Ê ß»§Ä≈U „UË„UÙÃÊ „ÒU– ÿ ∞∑§-∞∑§ ‡ÊéŒ ß»§ÁÄ≈Ufl „ÒU– Á‚»¸§“ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ” „UË Ÿ„UË¥, “Á⁄U•‹ •ı⁄U Á⁄U‹Á≈Ufl” ‡ÊéŒ ÃÙ’„ÈUà „UË ß»§ÁÄ≈Ufl „UÙ ¡Êà „Ò¥U ◊ŸÈcÿ ¬⁄U– ◊Ë’ ÿ‚Ê⁄U ‡ÊéŒ ß»§ÁÄ≈Ufl „Ò¥U •ı⁄U “ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ” ÃÙ ’„ÈUà ’«∏UʇÊéŒ „ÒU– ß‚ ∞∑§-∞∑§ ‡ÊéŒ ∑§Ê ∑§fl‹ •Ê¡ „UË Ÿ„UË¥Á∑¢§ÃÈ •Êª ¡Ê∑§⁄U ÷Ë ¬ÎÕÄ∑§⁄UáÊ „U٪ʖ

“ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ” ‡ÊéŒ •ë¿UÊ ‹ªÃÊ „ÒU Ÿ? ÿ„U“ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ” ‡ÊéŒ ‡ÊÊSòÊ ◊¥ ∑§„UË¥ Ÿ„UË¥ „ÒU– Á∑§‚Ë ‡ÊÊSòÊ◊¥ „UÙªÊ Ÿ„UË¥ Ÿ! “‚◊÷Êfl ‚ ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ ∑§⁄UŸÊ” ÿ„U•∑˝§◊ ÁflôÊÊŸ ∑§Ê ¬˝Ãʬ „ÒU– •ı⁄U ‹Ùª ÃÙ ß‚ ÁflôÊÊŸ‚ ’„ÈUà πÈ‡Ê „UÙ ª∞ „Ò¥U–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ÿ„U “ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ” ‡ÊéŒ ßSÃ◊Ê‹∑§⁄UŸ ∑§ ’ÊŒ Á∑§‚Ë ¡ª„U ¬∑§«∏U Ÿ„UË¥ ⁄U„UÃË, flŸÊ¸‚fl¸òÊ ¬∑§«∏U ⁄U„UÃË ÕË–

ŒÊŒÊüÊË — „UÊ°, ¬∑§«∏U „UË „UÙÃË „ÒU •ı⁄U ÿ„U ÃÙŸ„UË¥ ª˝„UáÊ, Ÿ„UË¥ àÿʪ, ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ! „U◊Ê⁄U ß‚ “‚◊÷Êfl‚ »§Êß‹Ù¥ ∑§Ê ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ” ◊¥ ¡¬-ì-àÿʪ ‚’∑ȧ¿U•Ê ¡ÊÃÊ „ÒU– ‚◊÷Êfl ‚ ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ ∑§Ê ◊Ë’ „UË∞‚Ê „ÒU Á∑§ fl„U •Êà◊Ê ∑§Ù •Êà◊Ê ’ŸÊŸflÊ‹Ê „ÒU–

ÿÙ¥ „UË ∑§Ù߸ ’ÊÃ¥ ∑§⁄UÃÊ „UÙ¥ Á∑§ “•’ ߟŒÈ∑§ÊŸÙ¥ ∑§Ê ‚Ê⁄UÊ ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ ∑§⁄U «UÊ‹ŸÊ „ÒU” ÃÙ ÷Ë‚◊¤Ê ◊¥ •Ê ¡Ê∞ Á∑§ ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ ÿÊŸË ÄÿÊ ∑§⁄UŸÊøÊ„Uà „Ò¥U •ı⁄U Á»§⁄U ©U‚∑§Ê ∑Ò§‚Ê ¬Á⁄UáÊÊ◊ „UÙªÊ ÿ„U÷Ë ‚’∑§Ë ‚◊¤Ê ◊¥ •Ê ¡Ê∞– “ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ” ‡ÊéŒ ’ًÄUË ‚◊¤Ê ¡Ê∞° •ı⁄U “’ø ŒŸÊ „ÒU” ∑§„¥U ÃÙ ‚◊¤Ê ◊¥Ÿ„UË¥ •ÊÃÊ, ÄÿÙ¥Á∑§ (∞‚Ê ÁfløÊ⁄U •ÊÃÊ „ÒU Á∑§) ÄÿÊ‚Ê◊ÊŸ „UÙªÊ •ı⁄U ’øŸÊ Á∑§‚ ∑§„Uà „Ò¥U? Á∑§ãÃÈ“ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ” ∑§„U Á∑§ ÃÈ⁄¢Uà ‚◊¤Ê ¡Ê∞° Á∑§ •’“ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ” ∑§⁄U «UÊ‹Ÿ ∑§Ê „ÒU–

“ÁŸ¬≈UÊ⁄U” ∑§Ë (’Ê’Ã) ◊Ë’ Ã⁄UË ÷ËÁŸ¬≈UÊ⁄U ∑§Ë •ı⁄U ©U‚∑§Ë ÷Ë ÁŸ¬≈UÊ⁄U ∑§Ë, ‚÷Ë ∑§Á‹∞ “ÁŸ¬≈UÊ⁄UÊ” „UË „ÒU– “„U◊” (•Êà◊Ê) ¡ÈŒÊ •ı⁄U

ŒÊŒÊflÊáÊË

Ÿflê’⁄U 2009 17

ÿ„U ÁŸ¬≈UÊ⁄U ∑§Ê (‚¢ÿÙª) ¡ÈŒÊ– ß‚Á‹∞ •÷ŒÃÊ©Uà¬ãŸ „UÙÃË „ÒU– ÿ„U ßÃŸË ‚ÊßÁã≈UÁ»§∑§ flSÃÈ „ÒU Á∑§ÿÁŒ $»§ÊÚÁ⁄UŸ ∑§ ‚ÊßÁã≈US≈˜U‚ ◊È¤Ê Á◊‹ ª∞ •ı⁄U fl¡’ ß‚∑§Ê ¬ÎÕÄ∑§⁄UáÊ ∑§⁄¥Uª ÃÙ ’Êà ÖÿÊŒÊ ‚◊¤Ê ◊¥•Ê∞ªË– ÿÁŒ ∞‚Ê ‚¢ÿÙª Á◊‹ ªÿÊ ÃÙ ◊Ò¥ ©UŸ‚ÊßÁã≈US≈UÙ¥ ∑§Ù •Êª ∑§Ë ‚Ê⁄UË M§¬⁄UπÊ ŒÍ°ªÊ–(SflM§¬ôÊÊŸ ∑§ ¬pÊØ) ¬àŸË, ’ìÊ, ‚’ ÁŸ¬≈UÊ⁄U ∑§Ë’Ê’Ã „ÒU, fl„U ª˝„UáÊËÿ ’Ê’Ã Ÿ„UË¥ „ÒU– flŸÊ¸, àÿʪ ∑§Ë’Ê’Ã „UÙ ÃÙ ÷Ë fl„U ‹ªÊfl „ÈU•Ê– ª˝„UáÊ ∑§Ë ’ʒÄUÙ ÃÙ ÷Ë ‹ªÊfl „UË „ÈU•Ê Ÿ! ∑§fl‹ ¡Ù ÁŸ¬≈UÊ⁄U ∑§Ë’Ê’Ã „ÒU ©U‚∑§Ê ‹ªÊfl Ÿ„UË¥ ⁄U„UÃÊ–

flÄÃÊ-üÊÙÃÊ ∑§Ê ‚¢’¢œ, •÷ŒÃÊ ∑§Ê

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — √ÿfl„UÊ⁄U ◊¥ •Ê¬ flÄÃÊ „Ò¥U, ¡Ù¡ªÃ˜ ∑§Ê ∑§ÀÿÊáÊ ∑§⁄U ∞‚ „Ò¥U, •ı⁄U „U◊ üÊÙÃÊ „Ò¥U,©UŸ ŒÙŸÙ¥ ∑§ ’Ëø ∑§Ê ‚¢’¢œ ∑Ò§‚Ê „UÙÃÊ „ÒU?

ŒÊŒÊüÊË — •÷ŒÃÊ ∑§Ê ‚¢’¢œ „UÙÃÊ „ÒU, √ÿÁÄÃπÈŒ „UË •÷Œ „UÙ ß‚Á‹∞ •÷ŒÃÊ ∑§Ê „UË ‚¢’¢œ„UÙÃÊ „ÒU–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ¡’ fl„U •÷ŒÃÊ ∑§Ê ‚¢’¢œ‚°÷‹ÃÊ „ÒU Ã’ ÄÿÊ flÄÃÊ •ı⁄U üÊÙÃÊ „UÙà „Ò¥U?

ŒÊŒÊüÊË — „U⁄U √ÿÁÄà Á«U ÊÊߟ ◊¥ (Œ„U M§¬◊¥U) •‹ª ÁŒπÃÊ „ÒU– ¡Ò‚ Á∑§ »§Ù≈UÙ ◊¥ ‚÷Ë √ÿÁÄÕ‹ª-•‹ª ÁŒπà „Ò¥U, ∞‚– ‚’∑ȧ¿U »§Ù≈UÙ „UË ÃÙ„ÒU– flŸÊ¸ (•Êà◊÷Êfl) ‚ ∞∑§ „UË „Ò¥ ‚’– ◊ª⁄U »§Ù≈UÙ(Œ„U) ∑§Ù ‹∑§⁄U ‚’ •‹ª ÁŒπÃÊ „ÒU– S¬‚ •‹ª„UÙŸ ‚ •‹ª-•‹ª ÁŒπÃÊ „ÒU–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ◊ª⁄U ©U‚ »§Ù≈UÙ (Œ„U) ◊¥ „U◊(‡ÊÈhÊà◊Ê) ∑§„UÊ° Ã∑§ ‚¢‹ÇŸ ⁄U„U?

ŒÊŒÊüÊË — ¡’ Ã∑§ (•„¢U∑§Ê⁄U ∑§) Áfl∑§À¬„Ò¥U Ã’ Ã∑§ »§Ù≈UÙ (Œ„U) „Ò– ÁŸÁfl¸∑§À¬Ë (‡ÊÈhÊà◊Ê)„ÈU∞, ß‚Á‹∞ ÁŸÁfl¸∑§À¬Ë ∑§Ë »§Ù≈UÙ ÃÙ „UÙÃË „ÒU, ◊ª⁄Ufl„U »§Ù≈UÙ ¡ÊÃË „ÈU߸ (Œ„U Á«USøÊ¡¸ ◊¥ ¬Í⁄UË „UÙ ⁄U„UË)„UÙÃË „ÒU– ¡ÊÃË ◊Ë’ ¬Á⁄UáÊÊ◊M§¬ (ß»§Ä≈U) ◊¥

„UÙÃË „ÒU, ©U‚ ÉÊ«∏UË ∑§ÊÚ Ê (∑§Ê⁄UáÊ) ∑§ M§¬ ◊¥ Ÿ„UË¥„UÙÃË „ÒU– ŸÿË »§Ù≈UÙ Ÿ„UË¥ ¿U¬flÊ߸ „UÙÃË (÷Êfl∑§◊¸’¢Œ „UÙ ªÿÊ „UÙÃÊ „ÒU)–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ¡Ù √ÿÁÄà ÁŸÁfl¸∑§À¬ flÄÃÊ „ÒU,©UŸ∑§Ë •ı⁄U üÊÙÃÊ ∑§ ’Ëø •÷ŒÃÊ „UÙÃË „ÒU– ◊ª⁄UüÊÙÃÊ ∑§Ù •¬Ÿ ⁄UÙ Ê◊⁄Uʸ ∑§ ¡ËflŸ ◊¥ ©U‹¤ÊŸ¥ „UÙŸ¬⁄U, ©U‚ •÷ŒÃÊ ∑§Ê •‚⁄U ÖÿÊŒÊ ÄÿÙ¥ Ÿ„UË¥ ⁄U„UÃÊ„ÒU?

ŒÊŒÊüÊË — ÁŸ⁄¢UÃ⁄U •‚⁄U ⁄U„UÃÊ „ÒU, ∞∑§ ˇÊáÊ÷⁄U∑§ Á‹∞ ÷Ë ∑§◊ Ÿ„UË¥ „UÙ ∞‚Ê–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — •Ê¬∑§Ê ∞‚Ê ‚Ê◊Êãÿ •ŸÈ÷fl „ÒUÄÿÊ?

ŒÊŒÊüÊË — ‚Ê◊Êãÿ •ŸÈ÷fl ‚ „UË ’Ù‹ÃÊ „Í°Uÿ„U–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — •Ê¬∑§ Á‹∞ Ÿ„UË¥, üÊÙÃÊ•Ù¥ ∑§Á‹∞–

ŒÊŒÊüÊË — „UÊ°, üÊÙÃÊ•Ù¥ ∑§Ë „UË ’Êà ∑§⁄UÃÊ „Í°U–◊⁄U ‚ÊÕ üÊÙÃÊ•Ù¥ ∑§Ù ÃÙ ÁŸ⁄¢UÃ⁄U •÷ŒÃÊ ⁄U„UÃË „ÒU–üÊÙÃÊ•Ù¥ Ÿ ÁŸ⁄¢UÃ⁄U “∞∑§ ÷Êfl” (‡ÊÈhÊà◊Ê ÷Êfl) ∑§Ù¬ÊÿÊ „Ò¥U– ÿ„U ÃÙ flÊSÃÁfl∑§ÃÊ „ÒU, „U$∑§Ë$∑§Ã „ÒU– ÿ„U∑ȧ¿U ¬Ù‹◊˜¬Ù‹ Ÿ„UË¥ „ÒU–

ÃËÕZ∑§⁄UÙ¥ ∑§Ë •÷ŒÃÊ ∑Ò§‚Ë?

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ß‚ ∑§Ê‹ ◊¥ ÿÁŒ •Ê¬ ©U¬Œ‡Ê∑§⁄¥U ÃÙ ÄÿÊ fl„U ‚’∑§Ù ∑§Ê◊ •Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU?

ŒÊŒÊüÊË — ∞‚Ê „ÒU Á∑§ ©U¬Œ‡Ê „U◊ ∑§÷Ë ∞∑§ˇÊáÊ÷⁄U ∑§ Á‹∞ ÷Ë Ÿ„UË¥ ∑§⁄Uà „Ò¥U– ©U¬Œ‡Ê ÃÙ•„¢U∑§Ê⁄UË ∑§⁄¥U– „U◊◊¥ •„¢U∑§Ê⁄U Ÿ„UË¥ „ÒU Ÿ, ß‚Á‹∞Œ‡ÊŸÊ „UÙÃË „ÒU–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — •Ê¬∑§Ë Œ‡ÊŸÊ „ÒU, ÿ„U •Ê¬ŸÁ∑§‚ •ÊœÊ⁄U ¬⁄U ∑§„UÊ?

ŒÊŒÊüÊË — ÄÿÙ¥Á∑§ „U◊ flÊáÊË ∑§ ◊ÊÁ‹∑§ Ÿ„UË¥

ŒÊŒÊflÊáÊË

18 Ÿflê’⁄U 2009

„Ò¥U Ÿ! •≈˜UΔUÊß‚ ‚Ê‹ ‚ ÿ„U flÊáÊË ÁŸ∑§‹Ê ∑§⁄UÃË„ÒU ‹Á∑§Ÿ „U◊ ©U‚∑§ ◊ÊÁ‹∑§ Ÿ„UË¥ „Ò¥U– ÷ªflÊŸ ÷ËflÊáÊË ∑§ ◊ÊÁ‹∑§ Ÿ„UË¥ „UÙà •ı⁄U ∑˝§Á◊∑§ ◊ʪ¸ ◊¥ ÃÙ•¢Ã Ã∑§ flÊáÊË ∑§ ◊ÊÁ‹∑§ „UÙà „Ò¥U– fl„UÊ° ÃÙ ¡’ Ã∑§’Ê⁄U„Ufl¥ ªÈáÊSÕÊŸ ◊¥ Ÿ„UË¥ ¬„È°Uø Ã’ Ã∑§ fl„U Œ‡ÊŸÊŸ„UË¥ ∑§„UË ¡ÊÃË– ÄÿÙ¥Á∑§ ’Ê⁄U„Ufl¥ ªÈáÊSÕÊŸ ◊¥ •ÊŸ¬⁄U •¢ÁÃ◊ •„¢U∑§Ê⁄U ø‹Ê ¡ÊÃÊ „ÒU, •ı⁄U „U◊ ÃÙÁŸ⁄U„¢U∑§Ê⁄UË „Ò¥U ß‚Á‹∞ „U◊Ê⁄UÊ ÿ„U ©U¬Œ‡Ê Ÿ„UË¥∑§„U‹ÊÃÊ–

„U◊Ê⁄U ◊¥ •„¢U∑§Ê⁄U Á’‹∑ȧ‹ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ ß‚Á‹∞„U◊ ∑§„Uà „Ò¥U Ÿ Á∑§ „U◊Ê⁄UÊ ÿ„U (flÊáÊË) ≈U¬Á⁄U∑§Ê«U ◊¥‚ ÁŸ∑§‹ÃÊ „ÒU– Á∑¢§ÃÈ fl„U ÷Ë, •Ê¬ ¬‡Ÿ ¬Í¿U ©UßʄUË „U◊Ê⁄U ¬Ê‚ ‚ ÁŸ∑§‹ÃÊ „ÒU– ÿ„U Á⁄U∑§Ê«U ’¡ÃÊ „ÒU©U‚ •Ê¬ ÷Ë ‚ÈŸÃ „Ò¥U •ı⁄U „U◊ ÷Ë ‚ÈŸÃ „Ò¥U– ß‚◊¥“∞‚Ê ∑§ËÁ¡∞ ÿÊ flÒ‚Ê ∑§ËÁ¡∞” ∞‚Ê „U◊Ê⁄UÊ •Êª„UŸ„UË¥ „UÙÃÊ „ÒU– Œ‡ÊŸÊ ◊¥ Á∑§‚Ë ¬∑§Ê⁄U ∑§Ê •Êª„U Ÿ„UË¥„UÙÃÊ „ÒU– „U◊Ê⁄UÊ ∑§Ùß Œ’Êfl Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ „ÒU–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ©U‚◊¥ ∞‚Ê „UÙÃÊ „ÒU Á∑§ ‚Ê⁄U¬Á⁄UáÊÊ◊ ÁŒπ‹Ê∞?

ŒÊŒÊüÊË — „UÊ°, ‚’ ÁŒπ‹Ê∞– Á„UÃÊÁ„Uà ‚’ÁŒπ‹Ê∞– ‚Ê⁄UÊ ŸÄ‡ÊÊ ‚’∑ȧ¿U ’ËÊ∞– ‹Á∑§Ÿ ÃȤʕŸÈ∑ͧ‹ „UÙ ÃÙ ÿ„U ∑§⁄U flŸÊ¸ fl„U ∑§⁄U–

•Ã— Œ‡ÊŸÊ ŒÙ ∑§Ë „UË „UÙÃË „ÒU– ∞∑§, ÃËÕZ∑§⁄U÷ªflÊŸ ∑§Ë Œ‡ÊŸÊ „UÙÃË „ÒU •ı⁄U ŒÍ‚⁄U, ÷ŒÁflôÊʟˬÈL§· ∑§Ë Œ‡ÊŸÊ „UÙÃË „ÒU– ◊ª⁄U ◊È¤Ê ß‚◊¥ “◊Ò¥” •ı⁄U“•Ê¬” ∞‚ ÷ŒÿÈÄà ÅÿÊ‹ ∑§ ‚ÊÕ ⁄U„UÃË „ÒU– •ı⁄UÃËÕZ∑§⁄UÙ¥ ∑§Ù ∞‚Ê ÷Œ ∑§Ê ÅÿÊ‹ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ– ©UŸ∑§Ù•÷ŒÃÊ ⁄U„U, flËÃ⁄UʪÃÊ ⁄U„U– ◊Ë’ „U◊Ê⁄UÊ ∑§„UÊ° ¬⁄U∑§ìÊʬŸ „ÒU ÿ„U „U◊Ê⁄UÊ ⁄U„USÿ „U◊Ÿ πÈ‹Ê Á∑§ÿÊ–

∑Ò§flÀÿôÊÊŸ „UÙŸ ∑§ ’ÊŒ ◊„UÊflË⁄U ÷ªflÊŸ ¡Ù’Ù‹ fl„U •ÊÚÁ⁄UÁ¡Ÿ‹ ≈U¬Á⁄U∑§Ê«¸U ’Ù‹ÃÊ ÕÊ •ı⁄U„U◊Ê⁄UÊ ÷Ë ÿ„U •ÊÚÁ⁄UÁ¡Ÿ‹ ≈U¬Á⁄U∑§Ê«¸U ’Ù‹ÃÊ „ÒU–∑˝§Á◊∑§ ◊ʪ¸ ∑§ ôÊÊŸË ¡Ù ’Ù‹¥ fl„U •ÊÚÁ⁄UÁ¡Ÿ‹

≈U¬Á⁄U∑§Ê«¸U Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ „ÒU– fl ÃÙ πÈŒ „UË ’Ù‹Ã „Ò¥U, “◊Ò¥„UË ’Ù‹Ê” ∞‚Ê ∑§„¥Uª– „UÊ‹Ê°Á∑§ ©UŸ∑§Ê ôÊÊŸ ø‹ÊŸ„UË¥ ¡ÊÃÊ, fl ∑˝§Á◊∑§ ◊ʪ¸ ∑§ ôÊÊŸË „UË ∑§„U‹Ê∞°–◊ª⁄U ∑§„¥Uª Á∑§ “◊Ò¥ ’Ù‹Ê, ◊Ȥʂ π⁄UÊ’ ’Ù‹Ê ªÿÊ,◊Ȥʂ •ë¿UÊ ’Ù‹Ê ªÿÊ–”

∑˝§Á◊∑§ ◊ʪ¸ ◊¥ •÷ŒÃÊ ∑Ò§‚ ¬Ê∞°?

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ∑˝§Á◊∑§ ◊ʪ¸ ◊¥ ÃÙ ÷Œ ∑§⁄U∑§ø‹ŸÊ „ÒU, ÃÙ fl„UÊ° •÷ŒÃÊ ∑Ò§‚ „UÙÃË „ÒU?

ŒÊŒÊüÊË — fl„UÊ° ÷Ë •÷ŒÃÊ „UÙÃË „ÒU, ⁄UÊSÃÊ„ÒU! •ı⁄U ©U‚ ⁄UÊSà ∑§ß¸ ª∞ ÷Ë „Ò¥–

•ÕÊà Á¡ã„¥U •Êà◊ôÊÊŸ „ÈU•Ê „ÒU ©UŸ∑§ Á‹∞ ÿ„U(•÷ŒÃÊ) ‡ÊéŒ „ÒU, ŒÍ‚⁄U ∞‚Ê Ÿ„UË¥ ’Ù‹ ‚∑§Ã– ÿ‚Ê⁄U ¡ÒŸ ¬ÊÁ⁄U÷ÊÁ·∑§ ‡ÊéŒ ¡Ù „Ò¥U, fl •¢ÁÃ◊ Œ‡ÊÊflÊ‹„UË ’Ù‹ ‚∑§Ã „Ò¥U§– ∑§Á◊∑§ ◊ʪ ∑§ ôÊÊŸË ¬ÈL§· ÷Ë ßŸ‡ÊéŒÙ¥ ∑§Ê ¬ÿÙª Ÿ„UË¥ ∑§⁄U ‚∑§Ã– ÄÿÙ¥Á∑§, ÿÁŒ fl ‚ÊΔU¬ÁÇÊà ∑§ ôÊÊŸË „UÙ¥ ÃÙ ÷Ë øÊ‹Ë‚ ¬ÁÇÊà •„¢U∑§Ê⁄UπÈ‹Ê „UÙÃÊ „ÒU– øÊ‹Ë‚ ¬ÁÇÊà ¡Ù ‡Ê· ⁄U„UÊ „ÒU (¡Ù◊ÊãÿÃÊ∞° ‡Ê· ⁄U„UË „Ò¥U) ©U‚∑§Ê •„¢U∑§Ê⁄U „UÙÃÊ „ÒU–•ÕÊÃ, Ã’ Ã∑§ “√ÿflÁSÕÔ Ÿ„UË¥ ’Ù‹ ‚∑§Ã–ÄÿÙ¥Á∑§ •„¢U∑§Ê⁄U Œ$π‹ Á∑§∞ ’ªÒ⁄U ⁄U„UÃÊ Ÿ„UË¥– “◊Ȥʕ÷Ë ßÃŸÊ ∑§⁄UŸ ∑§Ù ‡Ê· ⁄U„UÊ” fl ∞‚Ê ∑§„¥U– ©UŸ∑§Ù∑§⁄UŸ ∑§Ù ⁄U„UÊ •ı⁄U “ÿ„UÊ°” (•∑§◊ ÁflôÊÊŸ ◊¥) ∑§⁄UŸ∑§Ù Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ ∑ȧ¿U– “√ÿflÁSÕÔ ÃÙ, •„¢U∑§Ê⁄U π‹Ê‚„UÙ ¡Ê∞ ’ÊŒ ◊¥ “√ÿflÁSÕÔ ’Ù‹Ê ¡Ê∞– •ÕÊà „U◊ÿ„UÊ° ߟ ‚÷Ë ∑§Ê •„¢U∑§Ê⁄U ’¢Œ ∑§⁄UŸ ∑§ ’ÊŒ“√ÿflÁSÕÔ (‡ÊéŒ) ŒÃ „Ò¥U–

∑˝§Á◊∑§ ◊ʪ¸ ◊¥ ¬ÈL§· (•Êà◊Ê) ∑§ Ãı⁄U ¬⁄U∑§ûÊʸ Ÿ„UË¥ „UÙà „Ò¥U •ı⁄U „U◊Ê⁄U •∑˝§◊ ÁflôÊÊŸ ◊¥ ÃÙ¬ÈL§· (•Êà◊Ê) ∑§ Ãı⁄U ¬⁄U ‚÷Ë ∑§ûÊʸ „ÈU∞ „Ò¥U– ¬˝∑ΧÁÕ‹ª •ı⁄U ¬ÈL§· •‹ª, ¬ÈL§· ∑§ Ãı⁄U ¬⁄U ∑§ûÊʸ „ÈU∞–¡’ Á∑§ ∑˝§Á◊∑§ ◊ʪ¸ ◊¥ ¬ÈL§· (•Êà◊ÊM§¬) „UÙà Ÿ„UË¥„ÒU Ÿ! fl„UÊ° ÃÙ •¢Ã ◊¥ ¬ÍáʸÃÊ „UÙŸ ¬⁄U ¬ÈL§·(•Êà◊M§¬) „UÙà „Ò¥U–

ŒÊŒÊflÊáÊË

Ÿflê’⁄U 2009 19

≈UË∑§Ê fl„UÊ° Ÿ„UË¥ •÷ŒÃÊ

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — •ÊåÂÍòÊ ◊¥ Á‹πÊ „ÒU Á∑§ “„U◊Ê⁄UË≈UË∑§Ê ∑§⁄UŸ ∑§Ê ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù •ÊÁœ∑§Ê⁄U „ÒU, Á∑¢§ÃÈ „U◊¥Á∑§‚Ë ∑§Ë ≈UË∑§Ê ∑§⁄UŸ ∑§Ê •Áœ∑§Ê⁄U Ÿ„UË¥ „ÒU–” ÿ„UÊ°ÁŸ¢ŒÊ •ı⁄U ≈UË∑§Ê ◊¥ ÄÿÊ •¢Ã⁄U „ÒU?

ŒÊŒÊüÊË — ≈UË∑§Ê ÿÊŸË, Á∑§‚Ë ∑§ ¬˝àÿˇÊÁŒπÊ߸ ŒŸflÊ‹ ŒÙ·Ù¥ ∑§Ù •ÊÚ¬Ÿ (πÈ‹Ê) ∑§⁄UŸÊ, fl„U≈UË∑§Ê ∑§„U‹Ê∞– •ı⁄U ÁŸ¢ŒÊ ÿÊŸË ÁŒπÊ߸ ŒŸflÊ‹ •ı⁄UŸ„UË¥ ÁŒπÊ߸ ŒŸflÊ‹, ‚÷Ë ŒÙ·Ù¥ ∑§ ’Ê⁄U ◊¥ ’Ù‹Ã⁄U„UŸÊ, ©U‚ √ÿÁÄà ∑§ ’Ê⁄U ◊¥ ©U‹≈UÊ „UË ’Ù‹Ã ⁄U„UŸÊ,fl„U ÁŸ¢ŒÊ ∑§„U‹Ê∞– Á»§⁄U •Êª ¬Á…∏U∞–

¬‡Ÿ∑§ÃÊ — “Á∑§‚Ë ∑§Ë  Ê⁄UÊ-‚Ë ÷Ë ≈UË∑§Ê ∑§ËÃÙ fl„U ∑Ò§flÀÿôÊÊŸ ∑§Ù ’Êœ∑§ „ÒU– •⁄U! •Êà◊ôÊÊŸ∑§Ù ÷Ë ’Êœ∑§ „ÒU, ‚êÿ∑§˜àfl ∑§Ù ÷Ë ’Êœ∑§ „ÒU–”

ŒÊŒÊüÊË — Á∑§‚Ë ∑§Ë ≈UË∑§Ê ∑§⁄UŸ ¬⁄U fl„U©U‚∑§Ë •Ê⁄UÊœŸÊ ∑§Ë ≈UË∑§Ê ∑§Ë ∑§„U‹Ê∞, fl„U ÷ÿ¢∑§⁄UªÈŸÊ„U „ÒU– •Ê¬ ‚Ê◊ŸflÊ‹ ∑§Ê ‚◊Õ¸Ÿ Ÿ„UË¥ ∑§⁄U ‚∑¥§ÃÙ ∑§Ù߸ „U¡¸ Ÿ„UË¥, ◊ª⁄U ≈UË∑§Ê ÃÙ ∑§⁄UŸÊ „UË Ÿ„UË¥–≈UË∑§Ê „U⁄U Ã⁄U„U ‚ ’Êœ∑§ „ÒU– ≈UË∑§Ê ∑§⁄UŸ ∑§Ë »È§⁄U‚ÄUË Ÿ„UË¥ „UÙŸË øÊÁ„U∞–

•Ê¡ ÃÙ ‹Ùª •Ê¬∑§Ë ÷Ë ≈UË∑§Ê ∑§⁄Uà „Ò¥U–“πÈŒ ÄÿÊ ∑§⁄U ⁄U„U „Ò¥U” ß‚∑§Ê ÷ÊŸ Ÿ„UË¥ „ÒU ’øÊ⁄UÙ¥ ∑§Ù,ß‚Á‹∞ ∞‚Ê ∑§⁄Uà „Ò¥U– ŒÈ—πflÊ‹Ê „UË Á∑§‚Ë ∑§Ë≈UË∑§Ê ∑§⁄UÃÊ „ÒU– ‚ÈÁπÿÊ ◊ŸÈcÿ Á∑§‚Ë ∑§Ë ≈UË∑§Ê Ÿ„UË¥∑§⁄UÃÊ– ŒÈ—ÁπÿÊ ‹Ùª ÿÁŒ ≈UË∑§Ê ∑§⁄UŸÊ øÊ„¥U ÃÙ ÷‹„UË ∑§⁄¥U, ©U‚‚ ©Uã„¥U •ÊŸ¢Œ ⁄U„UÃÊ „UÙ ÃÙ ∑§⁄¥U–

Ÿ„UË¥ ÁŒπÃÊ ŒÙ·Ë ∑§Ù߸ ß‚ ¡ª ◊¥

•Ê¬∑§Ù ‚◊¤Ê ◊¥ •Ê∞, ß‚Á‹∞ „U◊ ÿ„U ŒÍ‚⁄U‹ÙªÙ¥ ∑§Ë ’Êà ∑§⁄Uà „Ò¥U– ©UŸ∑§Ë ≈UË∑§Ê ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹∞Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÖ ≈UË∑§Ê „UÙŸË „UË Ÿ„UË¥ øÊÁ„U∞ Á∑§‚Ë ¡ª„U•ı⁄U ÿÁŒ ≈UË∑§Ê „ÒU ÃÙ flËÃ⁄Uʪ ∑§Ê ÁflôÊÊŸ Ÿ„UË¥ „ÒU–fl„UÊ° œ◊¸ „ÒU „UË Ÿ„UË¥, •÷ŒÃÊ „ÒU „UË Ÿ„UË¥–

◊⁄UÊ Á∑§‚Ë ∑§ ‚ÊÕ •‹ªÊfl Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ–‚ʜȕ٥ ∑§ ‚ÊÕ ÷Ë Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ, Á∑¢§ÃÈ ◊È¤Ê „U$∑§Ë$∑§Ã’ÃÊŸË ¬«∏U Á∑§ ß‚ »Í§‹ ◊¥ ‚Ȫ¢œ „ÒU •ı⁄U ß‚ »Í§‹◊¥ ‚Ȫ¢œ Ÿ„UË¥ „ÒU–

„U◊ ÃÙ ŒÈÁŸÿÊ ‚ ∞∑§ ˇÊáÊ÷⁄U ∑§ Á‹∞ ¡ÈŒÊ ⁄U„UŸ„UË¥ „Ò¥U– Á∑§‚Ë ¡Ëfl ∑§ ‚ÊÕ, ¿UÙ≈U ‚ ¿UÙ≈U ¡Ëfl ‚‹∑§⁄U Á∑§‚Ë ∑§ ‚ÊÕ •‹ªÊfl Ÿ„UË¥ „ÒU „U◊¥ •ı⁄U „U◊¥ß‚ ¡ªÃ ◊¥ ∑§Ùß ŒÙ·Ë ÁŒπÊß Ÿ„UË¥ ŒÃÊ „ÒU– „U◊¥, ’ÊÿÁ⁄U•‹ √ÿÍ ¬ÊÚßã≈U ¬⁄U◊Êà◊Ê ÁŒπÊß ŒÃ „Ò¥U •ı⁄U ’ÊÿÁ⁄U‹Á≈Ufl √ÿÍ ¬ÊÚßã≈U ÁŸŒÙ· ÁŒπÊß ŒÃ „Ò¥U– fl„U ¡ËfløÊ„U ∑Ò§‚Ê ÷Ë „UÙ Á∑¢§ÃÈ fl„U •¬Ÿ ŒÙ· ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ŒÙ·ËŸ„UË¥ „ÒU– πÈŒ ∞‚ ‚¢ÿÙª ◊¥ •Ê ªÿÊ „ÒU ß‚Á‹∞ ŒÙ·ËÁŒπÊß ŒÃÊ „ÒU, ◊ª⁄U flÊSÃfl ◊¥ ŒÙ·Ë Ÿ„UË¥ „ÒU–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ‚ã≈U⁄U (∑§ãº˝) ◊¥ ¬„È°UøŸ ∑§ ’ÊŒŒÙ· ⁄U„UÃÊ „UË Ÿ„UË¥ „ÒU Ÿ?

ŒÊŒÊüÊË — Á»§⁄U ŒÙ·Ë ÁŒπÃÊ „UË Ÿ„UË¥ Ÿ!

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ◊ª⁄U ÿÁŒ ’È⁄UÊ ◊ŸÈcÿ ’ŒŸÊ◊ „UÙÃÙ ©U‚◊¥ „U¡¸ ÄÿÊ „ÒU?

ŒÊŒÊüÊË — Ÿ„UË¥, ◊⁄U ÁŸÁ◊ûÊ ‚ Ÿ„UË¥ „UÙŸÊøÊÁ„U∞– ’ŒŸÊ◊ ∑§⁄UŸflÊ‹ ’„ÈUà „Ò¥U, ’Ê„U⁄U ‚÷Ë „Ò¥U„UË! Á∑¢§ÃÈ fl„U ◊⁄U ÁŸÁ◊ûÊ ‚ Ÿ„UË¥ „UÙŸÊ øÊÁ„U∞–ÄÿÙ¥Á∑§ ß‚ ¡ªÃ˜ ◊¥ ◊Ò¥Ÿ Á∑§‚Ë ∑§ ‚ÊÕ ¡ÈŒÊ߸ Ÿ„UË¥⁄UπË „ÒU– Á∑§‚Ë ¡Ëfl ◊ÊòÊ ‚ ◊Ò¥Ÿ ¡ÈŒÊ߸ Ÿ„UË¥ ⁄UπË„ÒU, ß‚Á‹∞ ◊È¤Ê Á∑§‚Ë ∑§Ù ’ŒŸÊ◊ ∑§⁄UŸÊ ‡ÊÙ÷Ê Ÿ„UË¥ŒÃÊ– ÿ„U ÃÙ ©U‚∑§ ’Ê⁄U ◊¥ •Ê¬‚ ’Êà ∑§⁄UÃÊ „Í°U,‹Á∑§Ÿ √ÿÊfl„UÊÁ⁄U∑§ M§¬ ‚ ©U‚ ’ŒŸÊ◊ ÃÙ ∑§⁄U „UËŸ„UË¥ ‚∑§Ã Ÿ– ÄÿÙ¥Á∑§ ªÊÚ«U ß Ê ßŸ ∞fl⁄UË Á∑˝§∞ø⁄Uflœ⁄U ÁflÁ¤Ê’‹ •Ù⁄U ßÁãflÁ¤Ê’‹ (¡Ù ŒÎ‡ÿ◊ÊŸ „ÒU•ı⁄U ŒÎ‡ÿ◊ÊŸ Ÿ„UË¥ „ÒU ∞‚ ¬˝àÿ∑§ ¡Ëfl ◊¥ ‡ÊÈhÊà◊Ê÷ªflÊŸ Áfl⁄UÊ¡Ã „Ò¥U)–

•÷ŒÃÊ ’⁄Uà fl„U ‡ÊÈhÊà◊Ê

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ‡ÊÈhÊà◊Ê •ı⁄U ◊„UÊà◊Ê ◊¥ ÄÿÊ•¢Ã⁄U „ÒU?

ŒÊŒÊflÊáÊË

20 Ÿflê’⁄U 2009

ŒÊŒÊüÊË — ‡ÊÈhÊà◊Ê ÃÙ ÷ªflÊŸ „Ò¥U– •ı⁄U •ãÿÁ∑§‚Ë ∑§Ë ÷Ë ÃÈ‹ŸÊ ◊¥ ≈UÙ¬ ¬⁄U „UÙ¥ ÃÙ ©Uã„¥U ◊„UÊà◊Ê∑§„à „Ò¥U– Á∑¢§ÃÈ ∑§·Êÿ ∑§⁄UÃÊ „UÙ Ã’ Ã∑§ fl„U ◊„UÊà◊ÊŸ„UË¥ ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU– “ø¢ŒÈ÷Ê߸” ∑˝§Ùœ ∑§⁄U ◊ª⁄U “πÈŒ”•¢Œ⁄U ‚ Áfl⁄UÙœ ∑§⁄Uà ⁄U„¥U– “•⁄U! ÿ„U ÄÿÙ¥ „UÙÃÊ „ÒU,ÿ„U Ÿ„UË¥ „UÙŸÊ øÊÁ„U∞” •¢Œ⁄U ©U‚ ∞‚Ê ⁄U„UÃÊ „ÒU– ∞‚Ê•Ê¢ÃÁ⁄U∑§ ‚¢ÿ◊ ⁄U„UÃÊ „UÙ fl„U ◊„UÊà◊Ê ∑§„U‹Ê∞– ’ÊsÔ‚¢ÿ◊ ÃÙ „UÙ ÿÊ Ÿ„UË¥ ÷Ë „UÙ– ÿ„U ÃÙ √ÿfl„UÊ⁄U ‚ „U◊◊„UÊà◊Ê ∑§„Uà „Ò¥U, ◊ª⁄U „ÒU ÃÙ fl„U ‡ÊÈhÊà◊Ê– ‡ÊÈhÊà◊ÊÃÙ ÷ªflÊŸ „Ò¥U, ◊ª⁄U fl ÷ªflÊŸ •÷Ë •Ê¬∑§Ù ¬˝ÃËÁÃSflM§¬ ◊¥ ¬˝∑§≈U „ÈU∞ „Ò¥U– fl„U ¬˝ÃËÁà ¡’ ¬Íáʸ „UÙªËÃ’ •ŸÈ÷fl Œ‡ÊÊ ‚¢¬Íáʸ „U٪˖ •÷Ë ¬˝ÃËÁÃ-‹ˇÿ-•ŸÈ÷fl, ø…∏UÃ-©UÃ⁄Uà ⁄U„Uà „Ò¥U– ‹Á∑§Ÿ ¡’ ‚¢¬Íáʸ•ŸÈ÷fl ’⁄UÃ, ¡’ ‚÷Ë ∑§ ‚ÊÕ •÷ŒÃÊ ‹ª, Ã’fl„U ‡ÊÈhÊà◊Ê „UÙ ‚∑§– ‡ÊÈhÊà◊Ê fl„UË ¬⁄U◊Êà◊Ê „ÒU–

‚◊¤ÊŒÊ⁄UË •÷ŒÃÊ Ÿ„UË¥ ÃÈ«∏UflÊÃË

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — •Ê¬∑§Ë ŒÎÁCÔU ◊¥ ÄÿÊ „ÒU? ÿ ‹Ùª(•ÊåìÈòÊ, ’˝rÊÔøÊ⁄UË) ‚Ê⁄U ∑Ò§‚ ÃÒÿÊ⁄U „UÙŸ øÊÁ„U∞?

ŒÊŒÊüÊË — ‚»§‚Êß«U! ÿÁŒ Á∑§‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§ÊŒÍ‚⁄UÊ ôÊÊŸ Ÿ„UË¥ ⁄U„UÊ ÃÙ ©U‚◊¥ „U¡¸ Ÿ„UË¥ „ÒU– •ãÿ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ©U¬Œ‡Ê ∑§⁄UŸÊ •ÊÁŒ, ∞‚Ê Ÿ„UË¥ •ÊÃÊ „UÙÃÙ „U¡¸ Ÿ„UË¥– ©UŸ∑§ Á‚hʢà ∑§Ù ‚»§‚Êß«U (Á∑§‚Ë÷Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ê „U¡¸ Ÿ„UË¥ „UÙ ∞‚) ⁄UËÁà ‚ ⁄U„U ‚∑¥§–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ÿÊŸË, ’˝rÊÔøÿ¸ ∑§ Á‚hʢà ∑§Ë‚»§‚Êß«U?

ŒÊŒÊüÊË — ∑§fl‹ ’˝rÊÔøÿ¸ „UË Ÿ„UË¥, Á∑¢§ÃÈ •ı⁄U÷Ë ‚÷Ë Á‚hÊ¢ÃÙ¥ ∑§Ë– ¡Ò‚ Á∑§, Á∑§‚Ë ∑§ ‚ÊÕ∑§·Êÿ Ÿ„UË¥ ∑§⁄¥U– ∑§·Êÿ ∑§⁄UŸÊ ªÈŸÊ„U „ÒU, •ı⁄USflM§¬ôÊÊŸ ∑§Ë ¬˝ÊÁåà ∑§ ’ÊŒ ÃÙ ∑§·Êÿ ∑§⁄UŸÊ ‡ÊÙ÷Ê„UË Ÿ„UË¥ ŒÃÊ Ÿ! ’˝rÊÔøÿ¸ „UÙŸÊ øÊÁ„U∞ •ı⁄U ‚ÊÕ „UË∑§·Êÿ ∑§Ê •÷Êfl øÊÁ„U∞–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ‚»§‚Êß«U ∑§Ë ’Ê©Uã«UË (‚‹Ê◊ÃË∑§Ë ‚Ë◊Ê⁄UπÊ) ∑§ıŸ-‚Ë „ÒU?

ŒÊŒÊüÊË — ‚Ê◊ŸflÊ‹Ê √ÿÁÄà •Ê¬∑§Ù ¡ÈŒÊ◊ÊŸ¥ •ı⁄U •Ê¬ ©U‚ ∞∑§ ‚◊¤Ê¥– fl„U •Ê¬∑§Ù ¡ÈŒÊ◊ÊŸ ÄÿÙ¥Á∑§ fl„U ’ÈÁh ∑§ •œËŸ „ÒU, ß‚Á‹∞ •‹ª◊ÊŸªÊ „UË Ÿ? Á∑¢§ÃÈ •Ê¬◊¥ ’ÈÁh Ÿ„UË¥ „UÙŸË øÊÁ„U∞,ÃÊÁ∑§ ∞∑§ÃÊ ‹ª, •÷ŒÃÊ ‹ª–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ‚Ê◊ŸflÊ‹Ê ÷Œ ∑§⁄UÃÊ ⁄U„U Ã’?

ŒÊŒÊüÊË — fl„U ÃÙ •ë¿UÊ „ÒU– ©U‚∑§ ¬Ê‚’ÈÁh „ÒU, ß‚Á‹∞ ÄÿÊ ∑§⁄U? ©U‚∑§ ¬Ê‚ ¡Ù „UÁÕÿÊ⁄U„UÙ fl„UË ßSÃ◊Ê‹ ∑§⁄UªÊ Ÿ!

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ÃÙ Á»§⁄U „U◊ ©U‚∑§ ‚ÊÕ •÷ŒÃÊ∑Ò§‚ ⁄Uπ¥?

ŒÊŒÊüÊË — ◊ª⁄U fl„U ¡Ù ∑§⁄UÃÊ „ÒU, fl„U ÃÙ¬⁄Ufl‡Ê „UÙ∑§⁄U ∑§⁄UÃÊ „ÒU Ÿ ’øÊ⁄UÊ! •ı⁄U ©U‚◊¥ ©U‚∑§ÊÄÿÊ ŒÙ· „ÒU? fl„U ÃÙ ∑§L§áÊÊ ⁄UπŸ ÿÙÇÿ „ÒU–

◊ª⁄U „U◊Ê⁄U ¬˝ÿàŸ ∞‚ „UÙŸ øÊÁ„U∞ Á∑§ „U◊Ê⁄U‚ÊÕ Á¡‚∑§Ë •÷ŒÃÊ „ÒU fl„U Ÿ„UË¥ ≈ÍU≈UŸË øÊÁ„U∞–„U◊Ê⁄UË ŸÊ‚◊¤ÊË •÷ŒÃÊ ÃÈ«∏UflÊ∞ Ã’ ÃÙ fl„U ªÈŸÊ„U„ÒU– ÄÿÙ¥Á∑§ ‚◊¤ÊŒÊ⁄UË ÃÙ •÷ŒÃÊ ÃÈ«∏UflÊÃË Ÿ„UË¥ „ÒUŸ! ÁŸ’«∏UÊ ÃÙ ‹ÊŸÊ ¬«∏UªÊ Ÿ!

¡„UÊ° åÿÙ⁄U „UÊ≈¸U, fl„UË¥ ∞∑§ÃÊ

∞∑§ÃÊ „UÙ ªß¸ fl„U “„UÊ≈¸U ∑§Ë åÿÙÁ⁄U≈UË”(NUŒÿ‡ÊÈÁh) ∑§„U‹Ê∞–

◊⁄UË ‚÷Ë ∑§ ‚ÊÕ ∞∑§ÃÊ „UÙ ¡ÊÃË „ÒU ÄÿÙ¥Á∑§„UÊ≈¸U “åÿÙ⁄U” „UË „ÒU Ÿ! ◊È¤Ê ÃÙ ‚÷Ë •÷Œ „UË ‹ªÃ„Ò¥U–

•Ê¬ ∑§„¥U Á∑§ “„U◊Ê⁄U ÿ„UÊ° •Ê∞°ª?” ÃÙ „U◊•Ê∞°– „U◊ „U⁄U∞∑§ ¡ª„U ¬⁄U Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄UŸ ÷Ë ¡Êà „Ò¥U–„U◊¥ Á∑§‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë •Ê¬ÁûÊ Ÿ„UË¥ „ÒU– „U◊¥ ¡ÈŒÊ߸ Ÿ„UË¥‹ªÃË „ÒU– „U◊ ¬◊SflM§¬ „UÙ ª∞ „Ò¥U, ‚fl¸òÊ ¬◊SflM§¬„UË– „U◊¥ ¬◊ ∑§ •‹ÊflÊ •ı⁄U ∑ȧ¿U Ÿ„UË¥ „ÒU–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — •Ê¬ ÁŒ‹ ∑§ ßß åÿÙ⁄U „Ò¥U Á∑§

ŒÊŒÊflÊáÊË

Ÿflê’⁄U 2009 21

∞∑§’Ê⁄U Á◊‹Ÿ ∑§ ’ÊŒ •Ê¬‚ •‹ª Ÿ„UË¥ „UÙ ‚∑§Ã–

ŒÊŒÊüÊË — „UÊ°, ßÃŸÊ åÿÙ⁄U „Í°U Á∑§ ‚Ê⁄U ’˝rÊÔÊ¢«U,‚Ê⁄UË ŒÈÁŸÿÊ ∑§ ¡Ëfl ◊ÊòÊ ∑§ ‚ÊÕ ◊Ò¥ ∞∑§ Sfl÷Êfl‚ ⁄U„UÃÊ „Í°U– ÁflŒ‡ÊË „UÙ ÿÊ øÊ„U ∑§Ù߸ ÷Ë „UÙ,Á∑˝§ÁpÿŸ „UÙ ÿÊ •ÊÁ»˝§∑§Ÿ „UÙ ◊ª⁄U ‚’‚ ∞∑§ÃÊ „UË„ÒU, •‹ªÊfl Ÿ„UË¥ „ÒU– ªÊÿ-÷Ò¥‚ ∑§ ‚ÊÕ, Á∑§‚Ë ∑§‚ÊÕ ÷Ë •‹ªÊfl Ÿ„UË¥, ∞∑§ÃÊ „UË– ‡ÊÈh ¬◊SflM§¬fl„UË ¬⁄U◊Êà◊Ê „ÒU– ¡Ù ’…∏U Ÿ„UË¥, ÉÊ≈U Ÿ„UË¥, fl„Uˬ⁄U◊Êà◊Ê–

’°œ ¬◊ ∑§Ë «UÙ⁄UË ‚

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ŒÊŒÊ¡Ë, ß‚Á‹∞ ÃÙ „U◊¥ ∞‚Ê÷Êfl „UÙÃÊ „ÒU Á∑§ •Ê¬∑§Ù ∑§„UË¥ ¡ÊŸ Ÿ„UË¥ ŒŸÊ „ÒU–

ŒÊŒÊüÊË — Ÿ„UË¥ ¡ÊÖ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ê „U◊ ¬⁄U ßßʬ◊ „ÒU, fl„U ¬◊ „UË Á Ê¢ŒÊ ⁄Uπ ⁄U„UÊ „ÒU– ’„ÈUà ¬◊ „ÒU,¡’⁄UŒSà ¬◊ „ÒU– ◊Ò¥ ÿ„UÊ° (•◊⁄UË∑§Ê) •ÊŸ ∑§ Á‹∞ÁŸ∑§‹ÃÊ „Í°U Ã’ fl„UÊ° ‹Ùª ’„ÈUà ⁄UÙà „Ò¥U, Ã’ ◊Ò¥ ©UŸ‚∞‚Ê ∑§„UÃÊ „Í°U Á∑§ “◊Ò¥ •Ê¬∑§ ‚ÊÕ „UË ⁄U„Í°UªÊ–” ∞‚Ê∑§⁄U∑§ ©Uã„¥U ¬≈UÊ∑§⁄U •Ê ¡ÊÃÊ „Í°U, ‚◊¤ÊÊ-’ͤÊÊ∑§⁄U•ÊÃÊ „Í°U– Ã’ •ı⁄U ÄÿÊ ∑§⁄¥U Á»§⁄U?

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ŒÊŒÊ¡Ë, •Ê¬ ’„ÈUà ŸÊ≈U∑§ ∑§⁄UÄҥU–

ŒÊŒÊüÊË — ◊ª⁄U •ı⁄U ∑§⁄UÃÊ ÷Ë ÄÿÊ? ÿ„U«˛UÊ◊Ê (ŸÊ≈U∑§) „ÒU, ◊Ò¥ ∑§„UÃÊ „Í°U Ÿ! ÿ„U flÀ«¸U •¬Ÿ•Ê¬ ◊¥ „UË «˛UÊ◊Ê „ÒU– ◊ª⁄U (∞. ∞◊. ¬≈U‹ ◊¥)Ãã◊ÿÊ∑§Ê⁄U „UÙ∑§⁄U ⁄U„UÃÊ „Í°U– •Ê¬‚ ¡ÈŒÊ߸ Ÿ„UË¥ „ÒU–ß‚Á‹∞ „U◊Ê⁄UÊ ŸÊ≈U∑§ flÊSÃÁfl∑§ Ÿ„UË¥ „ÒU, Á»§⁄U ÷ËßÇ ÊÒÄ≈U‹Ë „ÒU (ÁŒ‹ ‚ „ÒU)–

ôÊÊŸË ∑§Ê •÷Œ ¬◊

¡ÈŒÊ Ÿ„UË¥ „UÙŸÊ, ©U‚∑§Ê ŸÊ◊ „UË ¬◊– ÷Œ Ÿ„UË¥∑§⁄UŸÊ, ©U‚∑§Ê ŸÊ◊ ¬◊– •÷ŒÃÊ „ÈU߸ fl„UË ¬◊– fl„U¬◊ ŸÙ◊ʸÁ‹≈UË (◊äÿSÕÃÊ) ∑§„U‹ÊÃÊ „ÒU– ÷Œ „UÙŸ¬⁄U, ÿÁŒ •ë¿UÊ ∑§Ê◊ ∑§⁄U∑§ •Ê∞ ÃÙ πÈ‡Ê „UÙ ¡Ê∞

•ı⁄U Á»§⁄U ÕÙ«∏UË Œ⁄U ∑§ ’ÊŒ ÿÁŒ ∑§Ê◊ Á’ª«∏U ¡Ê∞,◊ÊŸÙ¥ øÊÿ ∑§ ∑§¬ Áª⁄UÊ ÁŒ∞ ÃÙ Áø…∏U ¡Ê∞– •ÕʸØ∞’fl ŸÙ◊¸‹ •ı⁄U Á’‹ÊÚ ŸÙ◊¸‹ „ÈU•Ê ∑§⁄U– ¡„UÊ°ŸÙ◊¸‹ ¬◊ „ÒU fl„UÊ° ∑§Ê◊ Ÿ„UË¥ ŒπÊ ¡ÊÃÊ, fl„UÊ° ÃÙflÙ ◊Í‹ Sfl÷Êfl ∑§ „UË Œ‡Ê¸Ÿ ∑§⁄U–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — „U◊◊¥ •Ê¬∑§ Á‹∞ ¡Ù ÷Êfl¡ÊªÃÊ „ÒU fl„U ÄÿÊ „ÒU?

ŒÊŒÊüÊË — fl„U ÃÙ „U◊Ê⁄UÊ ¬◊ •Ê¬∑§Ù¡∑§«∏UÃÊ „ÒU– ‚ìÊÊ ¬◊ ‚Ê⁄U ¡ªÃ˜ ∑§Ù ¡∑§«∏U ‚∑§ÃÊ„ÒU– ¬◊ ∑§„UÊ° „UÙÃÊ „ÒU? ¬◊ fl„UÊ° „UÙÃÊ „ÒU ¡„UÊ°•÷ŒÃÊ „UÙÃË „ÒU– ÿÊŸË ¡ªÃ˜ ∑§ ‚ÊÕ •÷ŒÃÊ „ÈU߸∑§’ ∑§„U‹Ê∞? Á∑§ (πÈŒ) ¡’ ¬◊ SflM§¬ „UÙ ¡Ê∞,Ã’– Ã’ ‚Ê⁄U ¡ªÃ˜ ∑§ ‚ÊÕ •÷ŒÃÊ „ÈU߸ ∑§„U‹Ê∞–ß‚Á‹∞ Á»§⁄U fl„UÊ° ¬⁄U ¬◊ ∑§ •‹ÊflÊ ŒÍ‚⁄UÊ ∑ȧ¿UÁŒπÊ߸ Ÿ„UË¥ ŒÃÊ–

•Ê‚ÁÄà ∑§’ ∑§„U‹ÊÃË „ÒU? Á∑§ ¡’ ∑§Ù߸‚¢‚Ê⁄UË øË Ê ‹ŸË „UÙ Ã’, ‚¢‚Ê⁄UË øË Ê ∑§Ë ¬˝ÊÁåÃ∑§Ê „UÃÈ „UÙ Ã’– Á∑¢§ÃÈ ß‚ ‚ìÊ ‚Èπ ∑§ Á‹∞ ÃÙ“»§ÊÿŒÊ „U٪ʔ ∞‚Ê ÷Êfl ⁄UπŸ ◊¥ „U¡¸ Ÿ„UË¥ „ÒU– „U◊Ê⁄U™§¬⁄U ¡Ù ¬◊ ⁄U„UÃÊ „ÒU ©U‚◊¥ „U¡¸ Ÿ„UË¥ „ÒU– fl„U•Ê¬∑§Ë ◊ŒŒ ∑§⁄UªÊ– •ãÿòÊ •Ê«∏UË ¡ª„U ¬⁄U„UÙŸflÊ‹Ê ¬◊ ©UΔU ¡Ê∞ªÊ–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ◊Ë’, „U◊ ◊¥ ¡Ù ÷Êfl ¡ªÃÊ„ÒU fl„U •Ê¬∑§ NUŒÿ ∑§ ¬◊ ∑§Ê „UË ¬Á⁄UáÊÊ◊ „ÒU, ∞‚Ê„UË „ÒU Ÿ?

ŒÊŒÊüÊË — „UÊ°, ¬◊ ∑§Ê „UË ¬Á⁄UáÊÊ◊ „ÒU–◊Ë’ „U◊Ê⁄U ¬◊ ∑§ „UÁÕÿÊ⁄U ‚ „UË •Ê¬ ‚ÿÊŸ „UÙ¡Êà „Ò¥U– ◊È¤Ê «UÊ°≈UŸÊ Ÿ„UË¥ ¬«∏UÃÊ–

◊Ò¥ Á∑§‚Ë ∑§Ù «UÊ°≈UŸÊ Ÿ„UË¥ øÊ„UÃÊ– ◊⁄U ¬Ê‚ ÃÙ∞∑§ „UË „UÁÕÿÊ⁄U „ÒU, ¬◊ ∑§Ê– “◊Ò¥ ¡ªÃ˜ ∑§Ù ¬◊ ‚¡ËÃŸÊ øÊ„UÃÊ „Í°U–” ÄÿÙ¥Á∑§ ŒÍ‚⁄U „UÁÕÿÊ⁄U ◊Ò¥Ÿ ŸËø⁄Uπ ÁŒ∞ „Ò¥U– ¡ªÃ˜ „UÁÕÿÊ⁄U ‹∑§⁄U ‚Ê◊ŸÊ ∑§⁄UÃÊ „ÒU–∑˝§Ùœ-◊ÊŸ-◊ÊÿÊ-‹Ù÷ ∑§ „UÁÕÿÊ⁄U ◊Ò¥Ÿ ŸËø ⁄Uπ

ŒÊŒÊflÊáÊË

22 Ÿflê’⁄U 2009

ÁŒ∞ „Ò¥U ß‚Á‹∞ ◊Ò¥ ©UŸ∑§Ê ßSÃ◊Ê‹ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UÃÊ „Í°U–◊Ò¥ ¬◊ ‚ ¡ªÃ˜ ∑§Ù ¡ËÃŸÊ øÊ„UÃÊ „Í°U– ¡ªÃ˜ Á¡‚¬◊ ‚◊¤ÊÃÊ „ÒU fl„U ÃÙ ‹ıÁ∑§∑§ ¬◊ „ÒU– ¬◊ ÃÙ fl„U„ÒU Á∑§ ÿÁŒ •Ê¬ ◊È¤Ê ªÊÁ‹ÿÊ° Œ ÃÙ ◊Ò¥ Á«U¬‚(•flŸÃ) Ÿ„UË¥ „UÙ™°§ •ı⁄U ÿÁŒ »Í§‹◊Ê‹Ê ¬„UŸÊ∞° ÃÙ∞Á‹fl≈U (©UãŸÃ) Ÿ„UË¥ „UÙ™°§, fl„U ¬◊ ∑§„U‹Ê∞– ‚ìʬ◊ ◊¥ ÃÙ »§∑¸§ „UË Ÿ„UË¥ ¬«∏UÃÊ– ß‚ Œ„U ∑§ ÷Êfl ◊¥»§∑¸§ ¬«∏U ◊ª⁄U ‡ÊÈh ¬◊ ◊¥ Ÿ„UË¥–

◊ŸÈcÿ ÃÙ M§¬flÊŸ „UÙŸ ¬⁄U ÷Ë •„¢U∑§Ê⁄U ∑§∑§Ê⁄UáÊ ’Œ‚Í⁄Uà ÁŒπÊ߸ ŒÃ „Ò¥U– ‚È¢Œ⁄U ∑§’ ÁŒπÊ߸ Œ¥?Ã’ ∑§„U, “¬◊Êà◊Ê „UÙŸ ¬⁄U–” Ã’ ÃÙ ’Œ‚Í⁄Uà ÷ËM§¬flÊŸ ÁŒπÊ߸ Œ– ‡ÊÈh ¬◊ ¬˝∑§≈U „UÙŸ ¬⁄U „UËM§¬flÊŸ ÁŒπÊ߸ ŒŸ ‹ª– ¡ªÃ˜ ∑§ ‹ÙªÙ¥ ∑§Ù ÄÿÊøÊÁ„U∞? ◊ÈÄà ¬◊– Á¡‚◊¥ SflÊÕ¸ ∑§Ë ’Í ÿÊ Á∑§‚ˬ˝∑§Ê⁄U ∑§Ë •fl‚⁄UflÊÁŒÃÊ Ÿ„UË¥ „UÙ–

ÿ„U ÃÙ ∑ȧŒ⁄Uà ∑§Ê ‹ÊÚ (ÁŸÿ◊) „ÒU– ÄÿÙ¥Á∑§‡ÊÈh ¬◊ fl„UË πÈŒ ¬⁄U◊Êà◊Ê „ÒU–

¡„UÊ° •Ê‚ÁÄÃ, fl„UÊ° Ÿ„UË¥ •÷ŒÃÊ

√ÿfl„UÊ⁄U ◊¥ ¡Ù •÷ŒÃÊ ⁄U„UÃË „ÒU ©U‚∑§Ê∑§Ê⁄UáÊ ÷Ë „UÙÃÊ „ÒU– fl ÃÙ •Ê‚ÁÄà •ı⁄U ¬⁄U◊ÊáÊÈ ∑§ªÈáÊ „Ò¥U, ◊ª⁄U ©U‚◊¥ Á∑§‚ ˇÊáÊ ÄÿÊ „UÙªÊ ÿ„U ∑§„UŸ„UË¥ ‚∑§Ã– ¡’ Ã∑§ ¬⁄U◊ÊáÊÈ Á◊‹Ã •Ê∞° Ã’ Ã∑§•Ê∑§·¸áÊ ⁄U„U, ß‚Á‹∞ •÷ŒÃÊ ⁄U„U– •ı⁄U Á◊‹Ã¬⁄U◊ÊáÊÈ Ÿ„UË¥ „UÙŸ ¬⁄U Áfl∑§·¸áÊ „UÙÃÊ „ÒU •ı⁄U Á»§⁄U ’Ò⁄U’¢œÃÊ „ÒU– ß‚Á‹∞, ¡„UÊ° •Ê‚ÁÄà „UÙÃË „ÒU fl„UÊ° ’Ò⁄U„UÙÃÊ „UË „ÒU– •Ê‚ÁÄà ◊¥ Á„UÃÊÁ„Uà ∑§Ê ÷ÊŸ Ÿ„UË¥„UÙÃÊ– ¬◊ ◊¥ Á„UÃÊÁ„Uà ∑§Ê ‚¢¬Íáʸ ÷ÊŸ „UÙÃÊ „ÒU–

•Ê‚ÁÄà ÃÙ ∞’fl ŸÙ◊¸‹ •ı⁄U Á’‹Ù ŸÙ◊¸‹÷Ë „UÙ ‚∑§ÃË „ÒU– Á∑¢§ÃÈ ¬◊ ŸÙ◊ʸÁ‹≈UË ◊¥ „UÙÃÊ „ÒU,∞∑§ ‚⁄UËπÊ „UË „UÙÃÊ „ÒU, ©U‚◊¥ Á∑§‚Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ê»§⁄U»§Ê⁄U (©UÃÊ⁄U-ø…∏UÊfl) „UÙÃÊ „UË Ÿ„UË¥ „ÒU– •Ê‚ÁÄá٠„ÒU fl„U ÃÙ ¡«∏U ∑§Ë •Ê‚ÁÄà „ÒU, øß ∑§Ë ÃÙ ŸÊ◊◊ÊòÊ ∑§Ù ÷Ë Ÿ„UË¥ „ÒU–

¡„UÊ° •÷Œ ¬◊ fl„UÊ° ’ÈÁh ∑§Ê •¢Ã

÷ªflÊŸ ∑Ò§‚ „Ò¥U? •ŸÊ‚ÄÖ Á∑§‚Ë ¡ª„U•Ê‚Äà Ÿ„UË¥–

¬‡Ÿ∑§ÃÊ — •ı⁄U ôÊÊŸË ÷Ë •ŸÊ‚Äà „UË „Ò¥U Ÿ?

ŒÊŒÊüÊË — „UÊ°, ß‚Á‹∞ „U◊Ê⁄UÊ ¡Ù ¬◊ „UÙÃÊ„ÒU fl„U ÁŸ⁄¢UÃ⁄U ‚fl¸òÊ ‚⁄UËπÊ, ‚◊ÊŸ ¬◊ „UÙÃÊ „ÒU–ªÊ‹Ë ŒŸflÊ‹ ¬⁄U ÷Ë ‚◊ÊŸ, »Í§‹◊Ê‹Ê ¬„UŸÊ∞©U‚∑§ ™§¬⁄U ÷Ë ‚◊ÊŸ •ı⁄U »Í§‹◊Ê‹Ê Ÿ„UË¥ ¬„UŸÊ∞©U‚∑§ ™§¬⁄U ÷Ë ‚◊ÊŸ– „U◊Ê⁄U ¬◊ ◊¥ ÷Œ Ÿ„UË¥ ¬«∏UÃÊ„ÒU •ı⁄U ¡„UÊ° •÷Œ ¬◊ „ÒU fl„UÊ° ‚ ÃÙ Á»§⁄U ’ÈÁh ÷ËÁ’ŒÊ ‹ÃË „ÒU– ¬◊ „U◊‡ÊÊ ¬„U‹ ’ÈÁh ∑§Ù ÃÙ«∏U ŒÃÊ„ÒU •ı⁄U ÿÊ ÃÙ ’ÈÁh ¬◊ ∑§Ù •Ê‚Äà ’ŸÊÃË „ÒU– ÿÊŸË¡„UÊ° ’ÈÁh „UÙÃË „ÒU fl„UÊ° ¬◊ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ •ı⁄U ¡„UÊ° ¬◊„UÙÃÊ „ÒU fl„UÊ° ’ÈÈÁh Ÿ„UË¥ „UÙÃË– •ı⁄U •÷Œ ¬◊ ©Uà¬ãŸ„UÙà „UË ’ÈÁh π‹Ê‚ „UÙ ªß¸ ◊Ë’ •„¢U∑§Ê⁄U π‹Ê‚„ÈU•Ê– Á»§⁄U ¡’ ◊◊ÃÊ ÷Ë Ÿ„UË¥ ⁄U„UªË Ã’ ¬◊ SflM§¬„UÙ ¡Ê∞°ª– „U◊ ÃÙ •π¢«U ¬◊flÊ‹ „Ò¥U– „U◊Ê⁄UË ß‚ Œ„U∑§ ™§¬⁄U ◊◊ÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU– ß‚ flÊáÊË ∑§ ™§¬⁄U ◊◊ÃÊŸ„UË¥ „ÒU •ı⁄U ◊Ÿ ∑§ ™§¬⁄U ÷Ë ◊◊ÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU–

‚÷Ë ◊¥ “◊Ò¥” ∑§Ù Œπ, fl„U ¬◊◊ÍÁø

Á¡ÃŸÊ ÷Œ Á◊≈U ¡Ê∞, ©UÃŸÊ ‡ÊÈh ¬◊ ©Uà¬ãŸ„UÙÃÊ „ÒU– ‡ÊÈh ¬◊ ©Uà¬ãŸ „UÙŸ ∑§ Á‹∞ πÈŒ ◊¥ ‚∑§Ù߸ flSÃÈ ∑§◊ „UÙªË ÃÙ „UË fl„U (‡ÊÈh ¬◊ M§¬Ë)flSÃÈ •Ê∞ªË– ◊Ë’ flÄÿÈ◊ (πÊ‹Ë) ⁄U„U Ÿ„UË¥‚∑§ÃÊ– ß‚Á‹∞ πÈŒ ◊¥ ‚ Á¡ÃŸÊ ÷Œ ø‹Ê ¡Ê∞©UÃŸÊ ‡ÊÈh ¬◊ ©Uà¬ãŸ „UÙÃÊ „ÒU– ◊Ë’ Á¡ÃŸÊ ÷Œ¡Ê∞ªÊ ©UÃŸÊ ‡ÊÈh ¬◊ ©Uà¬ãŸ „U٪ʖ ‚¢¬Íáʸ ÷Œ ¡ÊŸ¬⁄U ‚¢¬Íáʸ ‡ÊÈh ¬◊ ©Uà¬ãŸ „U٪ʖ ÿ„UË ⁄UËÁà „ÒU–

ÿ„U “¬ÊÚßã≈U •ÊÚ»§ √ÿÍ” •Ê¬∑§Ë ‚◊¤Ê ◊¥ •ÊÿÊ?ÿ„U •‹ª Ã⁄U„U ∑§Ê „ÒU, •ı⁄U ¬◊◊ÍÁà ’Ÿ ¡ÊŸÊ „ÒU– ‚’∞∑§ „UË ‹ª, ¡ÈŒÊ߸ ‹ªÃË „UË Ÿ„UË¥– ÿ„UÊ° „U◊Ê⁄U ¬Ê‚•ÊŸ ‚ ¬„U‹ ∑§„Uà „Ò¥U “ÿ„U „U◊Ê⁄UÊ •ı⁄U ÿ„UÃÈê„UÊ⁄UÊ”, ◊ª⁄U ÿ„UÊ° ‚ ¡Êà ‚◊ÿ “„U◊Ê⁄UÊ-ÃÈê„UÊ⁄UÊ”

ŒÊŒÊflÊáÊË

Ÿflê’⁄U 2009 23

¬◊ ◊¥ ∑§fl‹ •„¢U∑§Ê⁄U „UË „UÙÃÊ „ÒU– ©U‚◊¥ ‹Ù÷ Ÿ„UË¥„UÙÃÊ, ∑§¬≈U Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ, ©U‚◊¥ Á‚»¸§ ◊ÊŸ „UË „UÙÃÊ „ÒU–•„U◊˜-◊Ò¥ „Í°U, ©UÃŸÊ „UË– fl„UÊ° πÈŒ ∑§Ù •ÁSÃàfl ∑§Ê÷ÊŸ „UÙÃÊ „ÒU •ı⁄U ‡ÊÈh ¬◊ ◊¥ ÃÙ πÈŒ •÷Œ SflM§¬„UÙ ª∞ „UÙà „Ò¥U–

¬◊ SflM§¬ „UÙŸ ¬⁄U „UÙ •÷ŒÃÊ

flÊSÃÁfl∑§ M§¬ ‚ ¡ªÃ˜ ¡Ò‚Ê „ÒU flÒ‚Ê ©U‚¡ÊŸ¥, Á»§⁄U ©U‚∑§Ê •ŸÈ÷fl ∑§⁄U, ÃÙ ¬◊SflM§¬ „UË „UÙ¡Ê∞– “¡ªÃ˜ ¡Ò‚Ê „ÒU flÒ‚Ê”, •ÕʸØ ÄÿÊ? Á∑§ ∑§Ù߸¡Ëfl Á∑¢§ÁøØ ◊ÊòÊ ŒÙ·Ë Ÿ„UË¥ „ÒU, ¡Ëfl ◊ÊòÊ ÁŸŒÙ¸·„UË „ÒU– ◊È¤Ê ∑§Ù߸ ŒÙ·Ë ÁŒπÃÊ Ÿ„UË¥ „ÒU– ŒÙ·Ë, Áfl÷ÄÕflSÕÊ ∑§Ù ‹∑§⁄U „ÒU– Áfl÷ÊÁ¡Ã •flSÕÊ ∑§Ù ‹∑§⁄U,÷Œ SflM§¬ ‚ „ÒU– ÷Œ’ÈÁh ‚ ŒÙ·Ë ÁŒπÃÊ „ÒU–Á¡‚∑§Ë ÷Œ’ÈÁh ªß¸, Á¡‚∑§Ù§ •÷ŒÃÊ ©Uà¬ãŸ „ÈU߸,fl„UÊ° ŒÙ·Ë ¡Ò‚Ê ∑ȧ¿U ÷Ë „ÒU „UË Ÿ„UË¥– ¡ªÃ˜ ◊¥ ¬◊„UË „ÒU–

•ë¿U ÁŒπÊ߸ ŒÃ „Ò¥U fl„U ÷Ë ÷˝Ê°Áà „ÒU •ı⁄UŒÙ·Ë ÁŒπÊ߸ ŒÃ „Ò¥U fl„U ÷Ë ÷˝Ê°Áà „ÒU– ŒÙŸÙ¥ •≈ÒUø◊ã≈U•ı⁄U Á«U≈Uø◊ã≈U (‹ªÊfl •ı⁄U •‹ªÊfl) „UË „Ò¥U–◊Ë’ flÊSÃÁfl∑§ M§¬ ‚ ∑§Ù߸ ŒÙ·Ë „ÒU „UË Ÿ„UË¥ •ı⁄UÁ»§⁄U ÷Ë ŒÙ·Ë ÁŒπÊ߸ ŒÃ „Ò¥U ß‚Á‹∞ ¬◊ „UÙ „UË Ÿ„UË¥‚∑§ÃÊ– ÿÊŸË ¡ªÃ˜ ∑§ ‚ÊÕ Ã’ ¬◊ „UÙªÊ ¡’ ‚Ê⁄UÊ¡ªÃ˜ ÁŸŒÙ¸· ÁŒπÊ߸ ŒªÊ, Ã’ ¬◊ ©Uà¬ãŸ „U٪ʖ ÿ„U“◊⁄UÊ-Ã⁄UÊ” ∑§’ Ã∑§ ‹ªÃÊ „ÒU Á∑§ ¡’ Ã∑§ •÷ˌ͂⁄UÙ¥ ∑§Ù •‹ª ‚◊¤Êà „Ò¥U– ©UŸ∑§ ‚ÊÕ ÷Œ „ÒU Ã’Ã∑§– ÿ “◊⁄U-Ã⁄U” ‹ªÃ „Ò¥U Ã’ Ã∑§– ÿÊŸË•≈ÒUø◊ã≈UflÊ‹Ù¥ ∑§Ù “◊⁄UÊ” ◊ÊŸÃ „Ò¥U •ı⁄UÁ«U≈Uø◊ã≈UflÊ‹Ù¥ ∑§Ù “¬⁄UÊÿÊ” ◊ÊŸÃ „Ò¥, ∞‚ ‹ÙªÁ∑§‚Ë ∑§ ‚ÊÕ ¬◊SflM§¬ Ÿ„UË¥ ⁄U„UÖ

•Ã— ÿ„U ¬◊, ¬⁄U◊Êà◊Ê ªÈáÊ „ÒU– ß‚Á‹∞ ©U‚¬◊ ‚ πÈŒ ∑§Ê ‚Ê⁄UÊ ∑§Ê ‚Ê⁄UÊ ŒÈ—π ÁflS◊Îà „UÙ ¡ÊÃÊ„ÒU– ÿÊŸË, ¬◊ ‚ ’°œ ß‚Á‹∞ Á»§⁄U •ãÿ Á∑§‚Ë ‚’°œŸÊ ⁄U„UÊ Ÿ„UË¥–

„UÙÃÊ „ÒU? ◊Ë’ ⁄UÙª ∑§Ù ‹∑§⁄U ¡ÈŒÊ߸ ‹ªÃË „ÒU– fl„U⁄UÙª ÁŸ∑§‹ ªÿÊ ÿÊŸË ¬◊◊ÍÁø „UÙ ¡Ê∞–

¬◊ ÿÊŸË ÿ„U ‚’∑ȧ¿U “◊Ò¥” „UË „Í°U, ‚fl¸òÊ “◊Ò¥”„UË ÁŒπÊ߸ ŒÃÊ „Í°U– flŸÊ¸ “ÃÍ” ∑§„UŸÊ ¬«∏UªÊ– “◊Ò¥” Ÿ„UË¥ÁŒπªÊ ÃÙ “ÃÍ” ÁŒπªÊ– ŒÙ ◊¥ ‚ ∞∑§ ÃÙ ÁŒπªÊ „UËŸ? √ÿfl„UÊ⁄U ◊¥ ∞‚Ê ’Ù‹ŸÊ Á∑§ “◊Ò¥”, “ÃÍ” •ÊÁŒ–◊ª⁄U ‚fl¸òÊ ÁŒπŸÊ øÊÁ„U∞ ÃÙ “◊Ò¥” „UË Ÿ? •Õʸج◊SflM§¬ ÿÊŸË ÄÿÊ? ‚’ •÷Œ÷Êfl ‚ ŒπŸÊ,•÷Œ÷Êfl ‚ fløŸ ∑§⁄UŸÊ, •÷Œ÷Êfl ‚ ø‹ŸÊ–•÷Œ÷Êfl „UË ◊ÊŸŸÊ– “ÿ„U •‹ª „ÒU” ∞‚Ë flÒ‚Ë‚Ê⁄UË ◊ÊãÿÃÊ∞° ÁŸ∑§Ê‹ ŒŸÊ, ©U‚∑§Ê ŸÊ◊ „Uˬ◊SflM§¬– ∞∑§ „UË ∑ȧ≈È¢U’ „UÙ ∞‚Ê ‹ª–

„U◊ ôÊÊÁŸ•Ù¥ ∑§Ù ÷Œ Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ– ÄÿÊ ∑˝§ÊßS≈UÿÊ ÄÿÊ •À‹Ê„U? ÄÿÊ ∑ΧcáÊ ÿÊ ÄÿÊ ◊„UÊflË⁄U?„U◊Ê⁄UË ‚’‚ •÷ŒÃÊ „UÙÃË „ÒU– ¡’ Á∑§ ‹ÙªÙ¥ ◊¥÷Œ’ÈÁh „ÒU ß‚Á‹∞ ©UŸ∑§Ù ∞‚Ê ÷Œ ⁄U„UÊ ∑§⁄U Á∑§“„U◊Ê⁄U ∑˝§ÊßS≈U” •ı⁄U “„U◊Ê⁄U ÿ”– ÷Œ’ÈÁh ‚ „UË Ãً٪ ª„Í°U ◊¥ ∑¢§∑§«∏U Á◊‹Êà „Ò¥U– Sflë¿U ª„Í°U ◊¥ ∑¢§∑§«∏UÁ◊‹Êà „Ò¥U–

‚ÊÁàfl∑§ Ÿ„UË¥, ÿ„U ÃÙ ‡ÊÈh ¬◊

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — •Ê¡ ŒÈÁŸÿÊ ◊¥ ‚÷Ë ‹Ùª ‡ÊÈh¬◊ ∑§ Á‹∞ Á◊âÿÊ ¬˝ÿàŸ ◊¥ ‹ª „Ò¥U–

ŒÊŒÊüÊË — ‡ÊÈh ¬◊ ∑§Ê „UË ÿ„U ⁄UÊSÃÊ „ÒU–„U◊Ê⁄UÊ ÿ„U ¡Ù ÁflôÊÊŸ „ÒU, fl„U Á∑§‚Ë ÷Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë,Á∑§‚Ë ÷Ë Ã⁄U„U ∑§Ë ßë¿UÊ ’ªÒ⁄U ∑§Ê „ÒU, ◊Ë’ ‡ÊÈh¬◊ ∑§Ê ÿ„U ⁄UÊSÃÊ πÈ‹ ªÿÊ „ÒU– flŸÊ¸ ß‚ ∑§Ê‹ ◊¥∞‚Ê Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ– Á∑¢§ÃÈ ß‚ ∑§Ê‹ ◊¥ ∞‚Ê ⁄UÊSÃÊ πÈ‹Êfl„U •¡Í’Ê „UÙ ªÿÊ „ÒU–

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — ‡ÊÈh ¬◊ •ı⁄U ‚ÊÁàfl∑§ ¬◊ ∑§Ê÷Œ ‚◊¤ÊÊß∞ Ÿ–

ŒÊŒÊüÊË — ‚ÊÁàfl∑§ ¬◊ •„¢U∑§Ê⁄U ‚Á„Uà „UÙÃÊ„ÒU •ı⁄U ‡ÊÈh ¬◊ ◊¥ •„¢U∑§Ê⁄U „UË Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ– ‚ÊÁàfl∑§

ŒÊŒÊflÊáÊË

24 Ÿflê’⁄U 2009

¬◊ ∑§’ ©Uà¬ãŸ „UÙÃÊ „ÒU? •Ê¡ Ã∑§ ¡Ù ÷Ë÷Í‹¥ „ÈU߸ „ÒU ©UŸ∑§Ë ◊Ê$»§Ë ◊Ê°ª ‹¥ Ã’ ¬◊ ©Uà¬ãŸ„UÙÃÊ „ÒU– Á¡‚∑§ ‚ÊÕ ¬◊ SflM§¬ „UÙŸÊ „UÙ ©U‚∑§‚ÊÕ ∞‚Ê ∑§⁄UŸÊ, ÃÙ •Ê¬∑§Ù ¬◊ ©Uà¬ãŸ „U٪ʖ ∞‚ʬ◊ ©Uà¬ãŸ ∑§⁄UŸÊ „ÒU ÿÊ Ÿ„UË¥ ∑§⁄UŸÊ „ÒU?

¬˝‡Ÿ∑§Ãʸ — „UÊ° ¡Ë, ŒÊŒÊ¡Ë–

ŒÊŒÊüÊË — „U◊Ê⁄UË ∞‚Ë ⁄UËÁà „ÒU– „U◊ ¡Ò‚ Ã⁄U„Ò¥U flÒ‚ „UË ‚÷Ë ∑§Ù ÃÊ⁄U „Ò¥U–

•Ê¬ ¬◊ ©Uà¬ãŸ ∑§⁄¥Uª Ÿ? ¡’ ¬◊ SflM§¬„UÙà „Ò¥U Ã’ ‚Ê◊ŸflÊ‹ ∑§Ù •÷ŒÃÊ „UÙÃË „ÒU– ‚÷Ë◊⁄U ‚ÊÕ ∞‚ •÷Œ „ÈU∞ „Ò¥U– ÿ„U ⁄UËÁà πÈ‹Ë ∑§⁄U ŒË–

’⁄Uà •÷ŒÃÊ ÁflE ‚¢ª

÷ËÃ⁄U ŒÈ—π ¿ÍU∞ Ÿ„UË¥ Ã’ ‚◊¤ÊŸÊ Á∑§ •’¬˝∑ΧÁà ‚„U¡ „UÙ ªß¸ •ı⁄U ÁŒŸ-’-ÁŒŸ •÷ŒÃÊ’…∏UÃË ¡Ê∞– ÿ„UÊ° ß‚ ∑§◊⁄U ◊¥ ’ÒΔU „Ò¥U ¡Ù ©UŸ◊¥•÷ŒÃÊ ’⁄Uà Á»§⁄U ∞‚Ê ∑§⁄Uà ∑§⁄Uà ‚Ê⁄U ªÊ°fl ∑§‚ÊÕ •÷ŒÃÊ ’⁄UÖ Á»§⁄U ‚Ê⁄U Á„¢UŒÈSÃÊŸ ∑§ ‚ÊÕ•÷ŒÃÊ ’⁄UÃ, ‚Ê⁄UË ŒÈÁŸÿÊ ∑§ ‚ÊÕ •÷ŒÃÊ’⁄UÖ

’Ê‹∑§ ‚◊ÊŸ ÁŸŒÙ¸· „UÙŸ ¬⁄U ôÊÊŸ ¬˝∑§≈U „UÙÃÊ„ÒU– ÉÊ⁄U ◊¥ ÿÁŒ Œ‚ ◊ŸÈcÿ „UÙ¥ ÃÙ ‚’∑§Ù •¬ŸÊ „UË◊ÊŸ¥, “•’ ÿ„U ‚’ ◊⁄U „UË „Ò¥U •ı⁄U „U◊ ∞∑§ „UË „Ò¥U”∞‚Ê ◊ÊŸ¥– ¡’ ßÃŸÊ ◊ÊŸŸ ¬⁄U •ÊŸ¢Œ •ÊÃÊ „ÒU ÃÙ‚Ê⁄U ªÊ°fl ∑§Ù •¬ŸÊ ◊ÊŸ¥ ÃÙ Á∑§ÃŸÊ •ÊŸ¢Œ „UÙªÊ?•ı⁄U ‚Ê⁄UÊ Á¡‹Ê ∞∑§ ◊ÊŸ¥ ÃÙ Á∑§ÃŸÊ •ÊŸ¢Œ •Ê∞?ªÊ¢œË¡Ë ‚Ê⁄U Á„U¢Œ ∑§Ù ∞∑§ ◊ÊŸÃ Õ ÃÙ ©UŸ∑§ÙÁ∑§ÃŸÊ •ÊŸ¢Œ •ÊÃÊ „UÙªÊ? Á»§⁄U ◊ŸÈcÿ ∑Ò§‚ Õ∑§ªÊ?•ı⁄U „U◊¥ ÃÙ ‚Ê⁄U ’˝rÊÔÊ¢«U ∑§Ê •ÊŸ¢Œ •ÊÃÊ „ÒU, ‚Ê⁄UÁflE ∑§Ê!

ÿlÁ¬ •’ ‚Ê⁄UÊ ’˝rÊÔÊ¢«U ◊⁄UÊ „ÒU– ◊⁄UË ÃÙ∑§„UË¥ ¬⁄U Á∑§‚Ë ¡ª„U ¡ÈŒÊ߸ „ÒU „UË Ÿ„UË¥ ‹Á∑§ŸÁ¡ÃŸÊ ÁŒπÊ߸ Œ ©UÃŸË „UË ’Ê©Uã«˛UË „UÙªË Ÿ?

’Ê©Uã«˛UË Á∑§ÃŸË? ÁŒπÊ߸ Œ ©UÃŸË „UË– •Ê¬ ◊⁄U¬Ê‚ •Ê∞ ÃÙ ◊Ò¥ •Ê¬∑§Ù •Ê¬∑§ ‚¢’¢œ ◊¥ „UË ’ÊÃ∑§M°§ªÊ Ÿ? •ı⁄U ¡Ù ÿ„UÊ° •ÊÿÊ „UË Ÿ„UË¥ „UÙ ©U‚∑§‚ÊÕ ∑Ò§‚ ’Êà ∑§M°§? ‹Á∑§Ÿ Á»§⁄U ÷Ë “fl„U ◊⁄UÊŸ„UË¥ „ÒU” ∞‚Ê ÃÙ ◊Ȥʂ ∑§„UÊ „UË Ÿ„UË¥ ¡Ê∞– ◊Ò¥ ¡Ëfl◊ÊòÊ ∑§ ‚ÊÕ •÷Œ÷Êfl ‚ ⁄U„UÃÊ „Í°U– ‚Ê⁄UÊ ÁŒŸ‚fl¸òÊ ÉÊÍ◊ÃÊ „Í°U, •◊⁄Ë∑§Ê ÷Ë ¡Ê∑§⁄U •ÊÃÊ „Í°U,ÄÿÙ¥Á∑§ •◊⁄UË∑§ÊflÊ‹ ÷Ë πà Á‹π ÷¡Ã „Ò¥U Á∑§“•Ê¬ •◊È∑§ ÁŒŸ •Ê∑§⁄U ◊È¤Ê (‚¬Ÿ ◊¥) ÁflÁœ∑§⁄UflÊ ª∞ Õ–” ◊È¤Ê ÃÙ ∑ȧ¿U ¬ÃÊ ÷Ë Ÿ„UË¥ „UÙÃÊ „ÒU,Á∑¢§ÃÈ fl„UÊ° ‚ πà •ÊÃÊ „ÒU– ÿÊŸË ÿ„UÊ° ∑§ÊÿŒÊ Ÿ„UË¥„ÒU ß‚Á‹∞ ŸÙ ‹ÊÚ ‹ÊÚ– ∑§ıŸ-‚Ê ∑§ÊŸÍŸ? ŸÙ ‹ÊÚ‹ÊÚ– ‹ÊÚ (∑§ÊÿŒÊ) ‚„UË, ◊ª⁄U ŸÙ ‹ÊÚ (∑§ÊÿŒÊŸ„UË¥)–

•∑˝§◊ ÁflôÊÊŸ ∑§Ê “»§Ê©Uã«U‡ÊŸ”

Á¡‚Ÿ ¡ªÃ˜ ∑§ Á‡Êcÿ „UÙŸ ∑§Ë ŒÎÁCÔU ∑§Ê flŒŸŸ„UË¥ Á∑§ÿÊ „ÒU, ¡ªÃ˜ ◊¥ fl„U “◊„UÊflË⁄U” Ÿ„UË¥ „UÙ‚∑§ÃÊ– ¿UÙ≈UÊ ’ìÊÊ „UÙ, ’Ê‹∑§ „UÙ, ◊Í⁄Uπ „UÙ, ©UŸ‚÷Ë ∑§Ê Á‡Êcÿ „UÙŸ ∑§Ë ŒÎÁCÔU!

‹ÉÊÈÃ◊ ÃÙ „U◊Ê⁄UÊ ∑§ãº˝ „UË „ÒU– ©U‚ ∑§ãº˝ ◊¥’ÒΔU-’ÒΔU ªÈL§Ã◊ ∑§Ë ¬˝ÊÁåà „UÙÃË „ÒU– „U◊Ê⁄UË ÃÙ ‚Ê⁄UËŸflËŸ “âÿÙÁ⁄UÿÊ°” „Ò¥U, Á’‹∑ȧ‹ ŸÿË–

ÿ„U ÁflôÊÊŸ ∑ȧ¿U ∞‚ „UË Á’ŸÊ »§Ê©Uã«U‡ÊŸ ∑§Ÿ„UË¥ „ÒU– “ß‚” ÁflôÊÊŸ ∑§Ê “»§Ê©Uã«U‡ÊŸ” ÄÿÊ „ÒU?‹ÉÊÈÃ◊ ÷Êfl ◊¥ ⁄U„UŸÊ •ı⁄U •÷Œ ŒÎÁCÔU ⁄UπŸÊ– ¡Ëfl◊ÊòÊ ∑§ ‚ÊÕ, ‚Ê⁄U ’˝rÊÔÊ¢«U ∑§ ¡ËflÙ¥ ∑§ ‚ÊÕ •÷ŒŒÎÁCÔU ⁄UπŸÊ ÿ„UË ß‚ •∑˝§◊ ÁflôÊÊŸ ∑§Ê “»§Ê©Uã«U‡ÊŸ”„ÒU–

∞‚ ‚Ê⁄U ¡ªÃ˜ ∑§ ‚ÊÕ •÷Œ „UÙŸÊ „ÒU! ÷ŒÿÊŸË ‚¢‚Ê⁄U •ı⁄U •÷ŒÃÊ fl„U ¬⁄U◊Êà◊ʬŸ– ‹ÙªÙ¥ ∑§‚ÊÕ Á¡ÃŸË •÷ŒÃÊ ’⁄Uà ©UÃŸÊ ¬⁄U◊Êà◊ʬŸ ¬˝∑§≈U„UÙÃÊ „ÒU–

¡ÿ ‚Áìʌʟ¢Œ

•Êà◊ôÊÊŸË ¬ÍÖÿ ŒË¬∑§÷Ê߸ ∑§ ‚Ê¢ÁŸäÿ ◊¥ •ÊªÊ◊Ë ‚à‚¢ª ∑§Êÿ¸∑˝§◊ÁòÊ◊¢ÁŒ⁄U •«UÊ‹¡

2 ¡Ÿfl⁄UËU (‡ÊÁŸ) ‡ÊÊ◊ 4-30 ‚ 10-30 ‚à‚¢ª •ı⁄U ÷ÁÄà (¬.¬Í.ŒÊŒÊüÊË ∑§Ë ¬ÈáÿÁÃÁÕ ∑§ •fl‚⁄U ¬⁄U)3 ¡Ÿfl⁄UËU (⁄UÁfl), ŒÙ¬„U⁄U 3-30 ‚ 7 ôÊÊŸÁflÁœ10 ‚ 17 ¡Ÿfl⁄UË - “¬ÁÃ∑§◊áÊ” ª¢Õ ¬⁄U ªÈ¡⁄UÊÃË ◊¥ ¬Ê⁄UÊÿáÊ ‚à‚¢ª Á‡ÊÁfl⁄U. (⁄UÁ¡S≈‡ÊŸ ∑§⁄UflÊŸÊ •Êfl‡ÿ∑§)

‚È⁄Uãº˝Ÿª⁄ U(ªÈ¡⁄UÊÃ)28 Ÿflê’⁄U, ⁄UÊà 7-30 ‚ 10 - ‚à‚¢ª ÃÕÊ 29 Ÿflê’⁄U (⁄UÁfl), ‡ÊÊ◊U 5-30 ‚ 9 - ôÊÊŸÁflÁœSÕ‹ — •Ê≈¸‚ ∞ã«U ‚Êÿã‚ ∑§Ù‹¡ ª˝Ê©Uã«, ’‚ S≈Uã«U ⁄UÙ«U. »§ÙŸ — 9879232877

⁄UÊ¡∑§Ù≈U U(ªÈ¡⁄UÊÃ)1-2 ÁŒ‚ê’⁄U, ⁄UÊà 7-30 ‚ 10 - ‚à‚¢ª ÃÕÊ 3 ÁŒ‚ê’⁄U (ªÈL§), ‡ÊÊ◊U 6-30 ‚ 10 - ôÊÊŸÁflÁœSÕ‹ — üÊË Áfl⁄UÊáÊË „UÊ߸S∑ͧ‹ ª˝Ê©Uã«U, ≈UʪÙ⁄U ⁄UÙ«. »§ÙŸ — 9924343910

¡ÍŸÊª…U U(ªÈ¡⁄UÊÃ)5 ÁŒ‚ê’⁄U, ⁄UÊà 7-30 ‚ 10 - ‚à‚¢ª ÃÕÊ 6 ÁŒ‚ê’⁄U (⁄UÁfl), ‡ÊÊ◊U 5-30 ‚ 9 - ôÊÊŸÁflÁœSÕ‹ — ∞. ¡Ë. S∑ͧ‹ ª˝Ê©Uã«U, ÃÊ‹Ê’ Œ⁄UflÊ ÊÊ. »§ÙŸ — 9427242889

fl⁄UÊfl‹ U(ªÈ¡⁄UÊÃ)8 ÁŒ‚ê’⁄U, ‡ÊÊ◊ 7-30 ‚ 10 - ‚à‚¢ª ÃÕÊ 9 ÁŒ‚ê’⁄U (’Èœ), ‡ÊÊ◊U 6-30 ‚ 10 - ôÊÊŸÁflÁœSÕ‹ — ⁄UÿÙŸ Á∑˝§∑§≈U ª˝Ê©Uã«, ‚Ȭ⁄flÊߤÊ⁄U Á’ÁÀ«¢Uª ∑§ ¬Ë¿U, 80 Á»§≈U ⁄UÙ«U.UU »§ÙŸ — 9898221033

¡Ê◊Ÿª⁄U U(ªÈ¡⁄UÊÃ)12 ÁŒ‚ê’⁄U - ‡ÊÊ◊ 6 ‚ 8-30 - ‚à‚¢ª ÃÕÊ 13 ÁŒ‚ê’⁄U (⁄UÁfl), ‡ÊÊ◊ 5 ‚ 8-30 - ôÊÊŸÁflÁœSÕ‹ — Áfl¡ÿ ßã«UÁS≈˛Uÿ‹ ∞S≈U≈U, „UË⁄U¡Ë Á◊SòÊË ⁄UÙ«U, ¬˝áÊÊ◊Ë S∑ͧ‹ ∑§ ‚Ê◊Ÿ. »§ÙŸ — 9377716561

◊Ù⁄U’Ë U(ªÈ¡⁄UÊÃ)15 ÁŒ‚ê’⁄U, ⁄UÊà 8 ‚ 10-30 - ‚à‚¢ª ÃÕÊ 16 ÁŒ‚ê’⁄U (’Èœ), ‡ÊÊ◊U 7-30 ‚ 11 - ôÊÊŸÁflÁœSÕ‹ — ◊Ê∑§Á≈¢Uª ÿÊ«¸U, „UÊ©U‚Ë¥ª ’Ù«¸U ∑§ ‚Ê◊Ÿ, ‡ÊŸÊ‹Ê ⁄UÙ«U. »§ÙŸ — 9426932436

ªÊ¢œËœÊ◊ U(ªÈ¡⁄UÊÃ)19 ÁŒ‚ê’⁄U, ⁄UÊà 7 ‚ 9-30 - ‚à‚¢ª ÃÕÊ 20 ÁŒ‚ê’⁄U (⁄UÁfl), ‡ÊÊ◊U 6 ‚ 9-30 - ôÊÊŸÁflÁœSÕ‹ — ‡ÊÁÄߪ⁄U Á∑˝§∑§≈U ª˝Ê©Uã«U, ªÊ¢œËœÊ◊. »§ÙŸ — 9601551687

÷٬ʋ (◊äÿ¬˝Œ‡Ê)5-6-7 »§⁄Ufl⁄UË (Á„UãŒË ◊¥ ‚à‚¢ª ÃÕÊ ôÊÊŸÁflÁœ) ‚◊ÿ-SÕ‹ ∑§ ’Ê⁄U ◊¥ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË •ª‹ •¢∑§ ◊¥ ŒË ¡Ê∞ªË–

¬ÍÖÿ ŸËM§◊Ê° / ¬ÍÖÿ ŒË¬∑§÷Ê߸ ∑§Ù ŒÁπ∞ ≈UË.flË. øÒŸ‹ ¬⁄U÷Ê⁄Uà “•ÊSÕÊ” ¬⁄U „U⁄U ⁄UÙ Ê ‡ÊÊ◊ 6-30 ‚ 7 (Á„UãŒË ◊¥)

“‚¢S∑§Ê⁄U” ¬⁄U „U⁄U ⁄UÙ Ê ⁄UÊà 8-30 ‚ 9 (Á„UãŒË ◊¥)“¤ÊË ¡Êª⁄UáÊ” ¬⁄U „U⁄U ⁄UÙ Ê ⁄UÊà 9-30 ‚ 10 (Á„UãŒË ◊¥)

‚◊ª ÁflE ◊¥ (÷Ê⁄Uà ∑§ •‹UÊflÊ) ‚ÙŸË ≈UËflË ¬⁄U (‚Ù◊ ‚ ‡ÊÈ∑§) ‚È’„U 7 ‚ 7-30 (Á„UãŒË ◊¥)

÷È¡ (∑§ë¿U) ◊¥...¬⁄U◊ ¬ÍÖÿ ŒÊŒÊ ÷ªflÊŸ ¬˝Á⁄UÃ

ÁŸc¬ˇÊ¬ÊÃË ÁòÊ◊¢ÁŒ⁄U ∑§Ê ÷√ÿ ¬˝Êáʬ˝ÁÃcΔUÊ ◊„UÙà‚fl•Êà◊ôÊÊŸË ¬ÍÖÿ ŒË¬∑§÷Ê߸ ∑§ ‚Ê¢ÁŸäÿ ◊¥...

ÁŒŸÊ¢∑§ 23 ÁŒ‚ê’⁄U ‚ 27 ÁŒ‚ê’⁄U, 2009•ÊäÿÊÁà◊∑§ ôÊÊŸÁ‡ÊÁfl⁄U — ÁŒ. 23-24 ÁŒ‚ê’⁄U- ‚È’„U 10 ‚ 12-30, ‡ÊÊ◊ 4-30 ‚ 7

ÁŒ. 26 ÁŒ‚ê’⁄U - ‡ÊÊ◊ 4-30 ‚ 7„U⁄U⁄UÙ Ê ⁄UÊà 8-30 ‚ 9-30 ÷ÁÄÃ/ª⁄U’Ê/∑§ËøŸ ÷ÁÄÃ

ôÊÊŸÁflÁœ — ÁŒ. 25 ÁŒ‚ê’⁄U, ŒÙ¬„U⁄U 3-30 ‚ 7 ’¡ Ã∑§

¬˝Êáʬ˝ÁÃcΔUÊ — ÁŒ. 25 ÁŒ‚ê’⁄U, ‚È’„U 6 ‚ 8 - ¬Œ˜◊ÊflÃË ◊Ê°, ¬Œ˜◊ŸÊ÷ ¬˝÷È, •ãÿ ÷ªfl¢Ã ÁŒ. 26 ÁŒ‚ê’⁄U, ‚È’„U 6 ‚ 8 - •¢’Ê ◊Ê°, •Ê‡ÊʬÈ⁄UÊ ◊Ê°, ‚ʢ߸’Ê’Ê, •ãÿ ÷ªfl¢Ã ÁŒ. 27 ÁŒ‚ê’⁄U, ‚È’„U 6 ‚ 9 - üÊË ‚Ë◊¢œ⁄U SflÊ◊Ë, üÊË ∑ΧcáÊ ÷ªflÊŸ •ı⁄UüÊË Á‡Êfl ÷ªflÊŸ ∑§Ë •‹ıÁ∑§∑§ ¬˝Êáʬ˝ÁÃcΔUÊ •ı⁄U ⁄UÊà 8-30 ‚ 9-30 Áfl‡Ê· ÷ÁÄÃ

ÁŒ. 25-26-27 ÁŒ‚ê’⁄U, „U⁄U ⁄UÙ Ê ‚È’„U ¬˝ÁÃcΔUÊ ∑§ ’ÊŒ 1 ÉÊ¢≈U ∑§ Áfl⁄UÊ◊ ’ÊŒ ¬˝ ÊÊ‹-¬Í¡Ÿ „U٪ʖ

SÕ‹ — ÁòÊ◊¢ÁŒ⁄U, Á„U‹ ªÊ«¸UŸ ∑§ ¬Ë¿U, ‚„UÿÙªŸª⁄U ∑§ ¬Ê‚, ∞ÿ⁄U¬Ù≈¸U ⁄UÙ«U, ÷È¡ (∑§ë¿U), ªÈ¡⁄UÊÃ.‚¢¬∑¸§ — 9428293903, 9601551687

(÷Í¡ ÁòÊ◊¢ÁŒ⁄U ∞ÿ⁄U¬Ù≈U ‚ $∑§⁄UË’Ÿ 2 Á∑§.◊Ë., ⁄UÀfl S≈U‡ÊŸ ‚ 3 Á∑§.◊Ë. •ı⁄U ’‚ S≈U‡ÊŸ ‚ 2 Á∑§.◊Ë. ∑§ •¢Ã⁄U ¬⁄U „ÒU–)

’Ê„U⁄U ‚ •ÊŸflÊ‹ ◊„UÊà◊Ê-◊È◊ÈˇÊÈ•Ù¥ ∑§Ë √ÿflSÕÊ „UÃÈ πÊ‚ ‚ÍøŸÊ∞°ß‚ ◊„UÙà‚fl ◊¥ ÷ʪ ‹Ÿ ∑§ ßë¿ÈU∑§ ◊„UÊà◊Ê-◊È◊È ÊÈ ÁŒ. 30 Ÿflê’⁄U, 2009 Ã∑§ •¬Ÿ Ÿ ÊŒË∑§Ë ªÊ°fl-‡Ê„U⁄U

∑§ ‚à‚¢ª ‚ã≈U⁄U ◊¥ •fl‡ÿ ⁄UÁ¡S≈U‡ÊŸ ∑§⁄UflÊ∞°– Á’ŸÊ ⁄UÁ¡S≈U‡ÊŸ flÊ‹ ◊„UÊà◊Ê-◊È◊È ÊÈ•Ù¥ ∑§Ù •¬ŸË √ÿflSÕÊ •¬Ÿ•Ê¬∑§⁄UŸË „U٪˖ ◊„UÙà‚fl ∑§ Œı⁄UÊŸ •Ê¬ •¬Ÿ ⁄U„UŸ ∑§Ë √ÿflSÕÊ πÈŒ ∑§⁄UŸflÊ‹ „Ò¥U ÿÊ •Ê¬∑§Ë √ÿflSÕÊ ÿ„UÊ°U √ÿflSÕʬ∑§Ù¥∑§Ù ∑§⁄UŸË „ÒU, ß‚∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË •Ê¬∑§ Ÿ ÊŒË∑§Ë ‚à‚¢ª ‚ã≈U⁄U ¬˝ÁÃÁŸÁœ ∑§Ù ÿÊ Á»§⁄U •«UÊ‹¡ ‚ã≈U⁄U ¬⁄U •fl‡ÿ ŒËÁ¡∞–•ı⁄U ¡„UÊ° ¬⁄U ‚à‚¢ª ‚ã≈U⁄U Ÿ„UË¥ „ÒU, Á‚»¸§ fl„UË ◊„UÊà◊Ê •«UÊ‹¡ ÁòÊ◊¢ÁŒ⁄U (»§ÙŸ— 079-39830400) ¬⁄U ‚È’„U-9 ‚12 •ı⁄U ‡ÊÊ◊-4 ‚ 7 ∑§ ’Ëø •¬ŸÊ ⁄UÁ¡S≈U‡ÊŸ ∑§⁄UflÊ∞°–

◊„UÊà◊Ê•Ù¥ ∑§ ⁄U„UŸ ∑§Ë √ÿflSÕÊ ÁòÊ◊¢ÁŒ⁄U ∑§ •Ê‚¬Ê‚ ≈Uã≈ U(â’È) ◊¥, ◊∑§ÊŸÙ¢ ◊¥ ÿÊ œ◊¸‡ÊÊ‹Ê ◊¥ „UÙŸflÊ‹Ë „ÒU–©U¬‹éœ √ÿflSÕÊ ◊¥ ‚ •Ê¬∑§Ù Á∑§‚Ë ÷Ë ¡ª„U ΔU„U⁄UŸ ∑§Ë √ÿflSÕÊ (¡ª„U) Á◊‹ ‚∑§ÃË „ÒU, ß‚Á‹∞ •Ê¬ ß‚ ¬Ífl¸ÃÒÿÊ⁄UË ∑§ ‚ÊÕ •Ê∞°– ÁSòÊÿÙ¥ ∞fl¢ ¬ÈL§·Ù¢ ∑§ ⁄U„UŸ ∑§Ë √ÿflSÕÊ •‹ª-•‹ª „UÙŸ ‚ •¬ŸÊ ‚Ê◊ÊŸ •‹ª ‚ ‹Ê∞°– •Ê¬∑§ÙªgÊ ∞fl¢ •Ù…∏UŸ ∑§ Á‹∞ ∑§ê’‹ Á◊‹ªÊ, Á»§⁄U ÷Ë ÁŒ‚ê’⁄U ◊¥ ‚ŒË¸ ∑§Ê ◊ı‚◊ „UÙŸ ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ •Ê¬ ß‚∑§ •‹ÊflÊ ÷Ë•¬ŸË ¡M§⁄Uà ∑§Ù äÿÊŸ ◊¥ ⁄Uπ∑§⁄U •Ù…∏UŸ ∑§Ê ‚ÊÕ ◊¥ ‹Ê∞°– Sfl≈U⁄U-¡∑§≈U, ≈UÙ¬Ë-◊»§‹⁄U, ◊Ù Ê, ‡ÊÊ‹ •ÊÁŒ ÷Ë ‚ÊÕ‹Ê∞°– Ÿ„UÊŸ ∑§ Á‹∞ ª⁄U◊ ¬ÊŸË ∑§Ë √ÿflSÕÊ ∑§Ë ¡Ê∞ªË– Á∑§‚Ë ÷Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ê •ŸÊfl‡ÿ∑§ $∑§Ë◊ÃË ‚Ê◊ÊŸ ÿÊ •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ‚ •Áœ∑§ ¬Ò‚ ‚ÊÕ ◊¥ Ÿ ‹Ê∞°–

Á¡Ÿ ◊„UÊà◊Ê•Ù¥ ∑§ ¬Ê‚ ¬⁄U◊ÊŸã≈U •Êß∑§Ê«¸U (¬„UøÊŸ¬òÊ) „Ò, fl •¬ŸË ¬„UøÊŸ ∑§ Á‹∞ •fl‡ÿ ‚ÊÕ ‹Ê∞°–

•Ê¬ ‚’∑§Ù ¬œÊ⁄UŸ ∑§ Á‹∞ „UÊÁŒ¸∑§ ÁŸ◊¢òÊáÊ „ÒU–