Onderzoek Luchtkwaliteit Albemarle Catalysts … van een overschrijding van de jaargemiddelde norm....

of 27 /27
Onderzoek Luchtkwaliteit Albemarle Catalysts Company B.V.

Embed Size (px)

Transcript of Onderzoek Luchtkwaliteit Albemarle Catalysts … van een overschrijding van de jaargemiddelde norm....

 • Onderzoek Luchtkwaliteit

  Albemarle Catalysts Company B.V.

 • 3409220DR01 - 12 februari 2015

  KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Regentesselaan 2

  Postbus 1526 3800 BM Amersfoort

  t 033 422 1370/71

  f 033 422 13 95 e [email protected]

  Rabobank Amersfoort NL86RABO0372977669

  KvK Gooi en Eemland 32069286

  www.kwa.nl

  Rapportnummer 3409220DR01 Datum 12 februari 2015 Relatienummer 0080.06 OPDRACHTGEVER Albemarle Catalysts Company B.V. AUTEUR(S) BEWERKT RTR/km ing. R. Trenning GECONTROLEERD 30-01-2015

  INITIALEN MVS PARAAF

 • 3409220DR01 - 12 februari 2015

  3 - 13

  Inhoudsopgave

  1 INLEIDING ...................................................................................................................................... 4

  2 AANPAK VAN HET ONDERZOEK .................................................................................................... 5

  3 TE ONDERZOEKEN COMPONENTEN .............................................................................................. 6 3.1 Componenten ................................................................................................................................ 6 3.2 Regelgeving .................................................................................................................................... 6

  4 UITGANGSPUNTEN ........................................................................................................................ 8 4.1 Beschrijving locatie ........................................................................................................................ 8 4.2 Globale beschrijving aanvraag ....................................................................................................... 8 4.3 Verkeer en verkeersaantrekkende werking ................................................................................... 8 4.4 Emissiegegevens vaste emissiepunten .......................................................................................... 8

  5 BEREKENINGEN .............................................................................................................................. 9 5.1 Rekenmethode ............................................................................................................................... 9 5.2 Berekeningen ................................................................................................................................. 9 5.3 Resultaten ...................................................................................................................................... 9

  6 CONCLUSIE ...................................................................................................................................13

  BIJLAGEN 1 Ligging Albemarle 2 Invoergegevens rekenmodel 3 Overzicht rekenmodel 4 Rekenresultaten

 • 3409220DR01 - 12 februari 2015

  4 - 13

  1 Inleiding

  In opdracht van de directie van Albemarle Catalysts Company (verder te noemen: Albemarle) heeft KWA Bedrijfsadviseurs B.V. een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit. Het onderzoek is uitgevoerd voor de inrichting in Amsterdam. Het onderzoek is benodigd ten behoeve van een aanvraag van een revisievergunning in het kader van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ten behoeve van de vergunningaanvraag is een toetsing uitgevoerd aan de wettelijke bepalingen betreffende luchtkwaliteit. Voor Albemarle zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd conform het Nieuw Nationaal Model (NNM). De uitkomsten hiervan zijn getoetst aan de grenswaarden uit de bepalingen uit hoofdstuk 5.2 van de Wet milieubeheer. In voorliggende rapportage zijn de concentraties in de omgeving van de inrichting getoetst aan de grenswaarden.

 • 3409220DR01 - 12 februari 2015

  5 - 13

  2 Aanpak van het onderzoek

  Het luchtkwaliteitsonderzoek is uitgevoerd conform de aanbevelingen uit de Handreiking Meten en Rekenen Luchtkwaliteit, de geactualiseerde versie van juni 2011. Deze methode hanteert, bij de beoordeling van de emissies ten gevolge van inrichtingen, het volgende stappenplan: 1. Vaststellen onderzoeksvraag 2. Bepalen onderzoeksgebied 3. Bepalen uitgangspunten 4. Vaststellen onderzoeksmethode 5. Verzamelen benodigde invoergegevens 6. Vaststellen en beoordelen concentraties In hoofdstuk 3 van voorliggend onderzoek is het wettelijk kader weergegeven dat van toepassing is op Albemarle. Hierop is de onderzoeksvraag uit stap 1 gebaseerd. In hoofdstuk 4 zijn de uitgangspunten van de te onderzoeken emissiepunten weergegeven, dit betreft de uitgangspunten die in stap 3 zijn gehanteerd. Hoofdstuk 5 beschrijft de stappen 2, 4, 5 en 6 van het bovengenoemde stappenplan. Hierin zijn de berekeningen, de berekeningsresultaten en de beoordeling van de situatie opgenomen.

 • 3409220DR01 - 12 februari 2015

  6 - 13

  3 Te onderzoeken componenten

  3.1 Componenten In de Wet milieubeheer zijn grens- dan wel streefwaarden opgenomen voor de volgende componenten:

  SO2

  NO2 en NOX

  PM10 (fijn stof) en PM2.5 (zeer fijn stof)

  Pb (lood)

  CO

  Benzeen

  Ozon (O3)

  Arseen, Cadmium, Nikkel en Benzopyreen Bij Albemarle zijn diverse stationaire emissiepunten die een relevante NOx, PM10 en PM2.5 uitstoot hebben. Ook ten gevolge van de vervoersbewegingen met vrachtwagens op het terrein is mogelijk sprake van relevante emissie van NOx, PM10 en PM2.5. De activiteiten van Albemarle in acht nemende geldt voor de overige componenten dat de emissie hiervan op voorhand te verwaarlozen is.

  3.2 Regelgeving Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005) vervallen. Omdat titel 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat deze ook wel bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Specifieke onderdelen van de wet zijn uitgewerkt in AMvB's en ministerile regelingen. In tabel 3.1 zijn de grenswaarden weergegeven die op NO2 van toepassing zijn. Tabel 3.1: grenswaarden NO2

  Component Concentratie (g/m

  3)

  Omschrijving

  NO2 40 Jaargemiddelde concentratie

  NO2 200 Uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden

  Voor fijn stof (PM10) en zeer fijn stof (PM2.5) zijn in de Wet luchtkwaliteit de grenswaarden opgenomen die zijn weergegeven in tabel 3.2. Tabel 3.2: grenswaarden fijn stof

  Component Concentratie (g/m

  3)

  Omschrijving

  PM10 40 Jaargemiddelde concentratie

  PM10 50 24-uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden

  PM2.5 25 Jaargemiddelde concentratie

 • 3409220DR01 - 12 februari 2015

  7 - 13

  Op 15 november 2007 is ook de Regeling beoordeling luchtkwaliteit in werking getreden. In deze regeling is vastgelegd op welke manier luchtkwaliteitsonderzoeken moeten worden uitgevoerd. In voorliggend onderzoek is aangesloten bij de randvoorwaarden van deze regeling. De gehanteerde rekenmodule (Stacks) is een van de goedgekeurde rekenmethoden voor het uitvoeren van berekeningen volgens het Nieuw Nationaal Model (NNM), die is aangegeven in de regeling. Op 19 december 2008 zijn het zogenaamde toepasbaarheidsbeginsel en het blootstellingcriterium toegevoegd aan de wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit. De belangrijkste gevolgen hiervan zijn dat er:

  Geen beoordeling is van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en waar geen bewoning is;

  Geen beoordeling is van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industrile inrichtingen (hier gelden de arboregels). Uitzondering zijn publiek toegankelijke plaatsen; deze worden wel beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde blootstellingcriterium een rol). Toetsing vindt plaats vanaf de grens van de inrichting of het bedrijfsterrein;

  Geen beoordeling is van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm.

  De luchtkwaliteit wordt alleen beoordeeld op plaatsen waar significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Het gaat om blootstelling gedurende een periode, die in vergelijking met de middelingtijd van de grenswaarde (jaar, etmaal en uur) significant is. Een plaats met significante blootstelling kan bijvoorbeeld een woning, school of sportterrein zijn. De luchtkwaliteit wordt daar met behulp van metingen of berekeningen vastgesteld. Dat dient op een zodanige manier te gebeuren dat ter plaatse een representatief beeld van de luchtkwaliteit ontstaat. Om dat te bereiken worden in de regeling een aantal concrete aanwijzingen gegeven. De strekking daarvan is dat de luchtkwaliteit op een verstandige manier wordt bepaald, dat wil zeggen dat geen locatiespecifieke waarde wordt bepaald, maar een waarde die representatief kan worden geacht voor de blootstelling ter plaatse. Op plaatsen waar geen sprake is van significante blootstelling wordt de luchtkwaliteit niet beoordeeld. Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) verder te noemen het Besluit NIBM, legt vast wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. Dat is het geval wanneer aannemelijk is dat het project een toename van de concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2) veroorzaakt, die niet meer bedraagt dan 3% van de jaargemiddelde concentratie van die stof. Dit komt overeen met een toename van maximaal 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2. Als de toename voor n of beide stoffen hoger is, dan is de bijdrage van het project wl in betekende mate.

 • 3409220DR01 - 12 februari 2015

  8 - 13

  4 Uitgangspunten

  4.1 Beschrijving locatie Albemarle ligt aan de noordzijde van het IJ in Amsterdam aan de Nieuwendammerkade. Het verkeer naar Albemarle rijdt doorgaans vanaf de Nieuwe Leeuwarderweg via de Johan van Hasseltweg en de Zamenhofstraat naar de ingang. Het uitgaande verkeer volgt de omgekeerde route. Ten noorden van Albemarle ligt het Vliegenbos met ten noorden daarvan woonwijken. Aan de westzijde van Albemarle ligt een bedrijventerrein met daarachter de woonwijk Vogelbuurt. Een plattegrond van het bedrijf is opgenomen in bijlage 1.

  4.2 Globale beschrijving aanvraag De voorliggende vergunningaanvraag betreft een actualisatie van de vigerende omgevingsvergunning. Ten opzichte van de huidige situatie is er geen uitbreiding van de productiecapaciteit.

  4.3 Verkeer en verkeersaantrekkende werking Conform jurisprudentie dient bij een toetsing aan de Wet luchtkwaliteit tevens de verkeersaantrekkende werking te worden beschouwd. Bij Albemarle is sprake van verkeer op de openbare weg (Zamenhofstraat tussen het bedrijf en de Johan van Hasseltweg), waarvan de emissie mogelijk relevant is. Op de Van Hasseltweg gaat het verkeer van en naar Albemarle op in het overige verkeer en hoeft het verkeer niet meer in de berekeningen te worden betrokken. Albemarle wordt gemiddeld door 20 vrachtwagens per etmaal bezocht. In bijlage 3 zijn de rijlijnen weergegeven op de ondergrond.

  4.4 Emissiegegevens vaste emissiepunten In bijlage 2 zijn de gedetailleerde gegevens van de emissiepunten weergegeven. In tabel 4.1 zijn de belangrijkste gegevens samengevat. Tabel 4.1: gegevens vaste emissiepunten

  Nr. Naam emissiepunt Hoogte [m]

  Debiet Rookgas (m

  3/s)

  Bedrijfsduur (u/jr)

  NOx (kg/s)

  NH3 (kg/s)

  PM10 (kg/s)

  PM2.5 (kg/s)

  T (K)

  1 FCC-proces 30 15.300 8760 0.000615 1.21E-05 0.000574 0.000421 333

  2 HPC-proces 25 2.500 8760 0.000373 1.99E-05 4.09E-05 0.0002996

  635

  3 KL 105 25 0.035 8760 1.12E-05 0 0 0 473

  4 KL 1371 13 0.14 4262 6.62E-05 0 0 0 473

  5 KL 1501 26 0.039 8760 1.44E-05 0 0 0 473

  6 KL 1901 20 0.037 3786 2.01E-05 0 0 0 473

  7 KL 351 17 0.042 4391 2.33E-05 0 0 0 473

  8 KL 3901 20 0.035 2160 2.28E-05 0 0 0 473

  9 MPC 20 2.200 8760 2.11E-05 0 4.76E-06 3.49E-06 403

  11 Service en Onderzoek

  20 0.05 8760 3.84E-05 4.76E-07 0 0 285

  15 Stoomketel 15 21 2.100 8000 3.99E-05 0 0 0 503

  16 Stoomketel 16 21 3.400 4900 6.12E-05 0 0 0 493

  17 Stoomketel 17 21 0.469 8600 0.000229 0 0 0 493

 • 3409220DR01 - 12 februari 2015

  9 - 13

  5 Berekeningen

  5.1 Rekenmethode De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de rekenmodule Stacks, zoals opgenomen in Geomilieu versie 2.61. Dit betreft de in 2014 verschenen versie, waarin de (meest actuele) achtergrondconcentraties zijn verwerkt. Het rekenhart is het door KEMA ontwikkelde Stacks. Het programma rekent conform het Nieuw Nationaal Model (NNM), waarmee verspreidingsberekeningen dienen te worden uitgevoerd.

  5.2 Berekeningen De berekeningen zijn voor NO2 en PM10 uitgevoerd voor peiljaar 2015, waarbij voor de meteorologie de gegevens van de jaren 1995-2004 zijn gehanteerd. Allereerst zijn berekeningen uitgevoerd in een raster van punten met een stapgrootte van 100 meter. Op basis van de rekenresultaten in dit raster zijn contouren berekend. Aan de hand van de rekenresultaten is bepaald waar de hoogste concentraties optreden op publiek toegankelijke plaatsen. Voor de terreinruwheid is uitgegaan van het in het rekenprogramma opgenomen bestand. De ruwheidslengte bedraagt in de omgeving van Albemarle 0,878 meter. Voor PM10 is in beginsel geen zeezoutcorrectie gehanteerd. De zeezoutcorrectie die op basis van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit kan worden bepaald, wordt alleen gehanteerd indien er sprake is van een overschrijding van de jaargemiddelde norm. In bijlage 2 zijn de invoergegevens van de berekeningen weergegeven. In bijlage 3 is een overzicht van het rekenmodel toegevoegd.

  5.3 Resultaten

  5.3.1 NO2 Uit de rasterberekening blijkt dat het maatgevende punt tegenover de ingang van de locatie ligt, op de hoek van het Vliegenbos. In tabel 5.1 zijn de rekenresultaten weergeven ter plaatse van het maatgevende punt. Tabel 5.1: maatgevende rekenresultaten

  Jaargemiddelde concentratie in g/m3

  Maatgevende punt 01 Grenswaarde

  Achtergrond 25.2

  Bijdrage inrichting 1.3

  Totaal 26.5 40

  Maximaal Grenswaarde

  Aantal malen dat grenswaarde van 50 g/m

  3

  wordt overschreden 0 18 keer

  Uit de tabel blijkt dat voor zowel de jaargemiddelde als de uurgemiddelde concentratie ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden. De bijdrage van de inrichting aan de NO2-concentratie ter plaatse van het maatgevende punt bedraagt 1.3 mg/m3.

 • 3409220DR01 - 12 februari 2015

  10 - 13

  In onderstaande kaart zijn de NO2-contouren weergegeven. Dit betreft de bijdrage van alleen Albemarle.

  Figuur 1. NO2-contouren Albemarle

  5.3.2 Fijn stof In tabel 5.2 zijn de rekenresultaten voor fijn stof weergeven ter plaatse van het maatgevende punt. Tabel 5.2: concentraties PM10

  Jaargemiddelde concentratie in g/m3

  Maatgevende punt 01 Grenswaarde

  Achtergrond 22.6

  Bijdrage inrichting 0.3

  Totaal 23.0 40

  Maximaal Grenswaarde

  Aantal malen dat grenswaarde van 50 g/m

  3

  wordt overschreden 11 35 keer

  Uit de tabel is af te leiden dat de jaargemiddelde concentratie in de omgeving van Albemarle ruimschoots onder de norm van 40 g/m3 blijft. De norm van het daguurgemiddelde van 50 g/m3 wordt maximaal 11 keer overschreden. Dit betekent dat voldaan wordt aan de wettelijke grenswaarden.

 • 3409220DR01 - 12 februari 2015

  11 - 13

  In onderstaande kaart zijn de PM10-contouren weergegeven. Dit betreft de bijdrage van alleen Albemarle.

  Figuur 2. PM10-contouren Albemarle

  In tabel 5.3 zijn de rekenresultaten voor zeer fijn stof weergeven ter plaatse van het maatgevende punt. Tabel 5.2: concentraties PM2.5

  Jaargemiddelde concentratie in g/m3

  Maatgevende punt 01 Grenswaarde

  Achtergrond 14.3

  Bijdrage inrichting 0.2

  Totaal 14.5 25

  Uit de tabel is af te leiden dat de jaargemiddelde concentratie in de omgeving van Albemarle

  ruimschoots onder de norm van 25 g/m3 blijft.

  In onderstaande kaart zijn de PM2.5-contouren weergegeven. Dit betreft de bijdrage van alleen

  Albemarle.

 • 3409220DR01 - 12 februari 2015

  12 - 13

  Figuur 3. PM2.5-contouren Albemarle

 • 3409220DR01 - 12 februari 2015

  13 - 13

  6 Conclusie

  Uit de berekeningen blijkt dat de concentraties NO2 en fijn stof (PM10) en zeer fijn stof (PM2.5) in de omgeving van Albemarle ruimschoots onder de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit blijven.

 • Bijlage 1: Ligging Albemarle

 • 101

  102

  103

  01

  02

  0304

  05

  06

  07

  08

  09

  11

  151617

  01

  Bijla

  ge 1

  Ligging Albemarle

  2 fe

  b 2015, 1

  2:11

  KWA bedrijfsa

  dvise

  urs B

  .V.Luchtkwaliteit - STACKS, [versie van Gebied - Rekenmodel luchtkwaliteit] , Geomilieu V2.61

  123500 124000 124500 125000

  489000

  488500

  Gebouw

  Toetspunt

  Weg

  Schoorsteen

  Ref.jaar: 2015

  0 m

  300 m

  schaal = 1 : 7500

  rtrOvaal

  rtrLijn

  rtrTekstvakAlbemarle

 • Bijlage 2: Invoergegevens rekenmodel

 • Gegevens emissiepuntenBijlage 2

  Model: Rekenmodel luchtkwaliteitGroep: (hoofdgroep)

  Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

  Naam Omschr. Hoogte Int.diam. Ext.diam. Emis NOx Emis PM10 Flux Gas temp Warmte %NO2 Geb.bron Bedr. uren

  01 FCC-proces 30.00 4.00 4.10 0.00061500 0.00057445 15.300 333.0 1.01 5.00 Nee 8760.0002 HPC-proces 25.00 1.00 1.10 0.00037275 0.00004087 2.500 635.0 1.21 5.00 Ja 8760.0003 KL 105 25.00 0.50 0.60 0.00001123 0.00000000 0.035 473.0 0.01 5.00 Nee 8760.0004 KL 1371 13.00 1.00 1.10 0.00006615 0.00000000 0.140 473.0 0.04 5.00 Nee 4262.0005 KL 1501 26.00 0.50 0.60 0.00001440 0.00000000 0.039 473.0 0.01 5.00 Nee 8760.00

  06 KL 1901 20.00 0.50 0.60 0.00002010 0.00000000 0.037 473.0 0.01 5.00 Nee 3786.0007 KL 351 17.00 0.50 0.60 0.00002334 0.00000000 0.042 473.0 0.01 5.00 Nee 4391.0008 KL 3901 20.00 0.50 0.60 0.00002276 0.00000000 0.035 473.0 0.01 5.00 Ja 2160.0009 MPC 20.00 0.60 0.70 0.00002112 0.00000476 2.200 403.0 0.36 5.00 Nee 8760.0011 Service en Onderzoeksafdelingen 20.00 0.50 0.60 0.00003837 0.00000000 0.050 303.0 0.00 5.00 Ja 8760.00

  15 Stoomketel 15 21.00 1.00 1.10 0.00003993 0.00000000 2.100 503.0 0.63 5.00 Ja 8000.0016 Stoomketel 16 21.00 1.00 1.10 0.00006117 0.00000000 3.400 493.0 0.98 5.00 Ja 4900.0017 Stoomketel 17 21.00 0.50 0.60 0.00022913 0.00000000 0.469 493.0 0.13 5.00 Ja 8600.00

  2-2-2015 13:42:10Geomilieu V2.61

 • Gegevens wegvakkenBijlage 2

  Model: Rekenmodel luchtkwaliteitGroep: (hoofdgroep)

  Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

  Naam Omschr. X-1 Y-1 Type Wegtype V Breedte Hweg Totaal aantal %Int(D)

  101 vrachtverkeer 123882.41 488688.21 Verdeling Normaal 50 7.00 0.00 40.00 7.50102 vrachtverkeer 124392.11 488854.84 Verdeling Normaal 15 7.00 0.00 40.00 7.50103 vrachtverkeer 124115.20 488811.95 Verdeling Normaal 15 7.00 0.00 20.00 7.50

  2-2-2015 13:41:04Geomilieu V2.61

 • Gegevens wegvakkenBijlage 2

  Model: Rekenmodel luchtkwaliteitGroep: (hoofdgroep)

  Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

  Naam %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

  101 1.00 0.80 -- -- -- -- -- -- 100.00 100.00 100.00102 1.00 0.80 -- -- -- -- -- -- 100.00 100.00 100.00103 1.00 0.80 -- -- -- -- -- -- 100.00 100.00 100.00

  2-2-2015 13:41:04Geomilieu V2.61

 • Bijlage 3: Overzicht rekenmodel

 • 101

  102

  103

  01

  02

  0304

  05

  06

  07

  08

  09

  11

  151617

  01

  Bijla

  ge 3

  Rekenm

  odel lu

  chtk

  walite

  it

  2 fe

  b 2

  015, 1

  2:1

  9

  KW

  A b

  edrijfsa

  dvise

  urs B

  .V.Luchtkwaliteit - STACKS, [versie van Gebied - Rekenmodel luchtkwaliteit] , Geomilieu V2.61

  124000 124400 124800

  488800

  Gebouw

  Toetspunt

  Weg

  Schoorsteen

  Ref.jaar: 2015

  0 m

  100 m

  schaal = 1 : 4000

 • Bijlage 4: Rekenresultaten

 • RekenresultatenBijlage 4

  Rapport: ResultatentabelModel: Rekenmodel luchtkwaliteitResultaten voor model: Rekenmodel luchtkwaliteitStof: NO2 - StikstofdioxideReferentiejaar: 2015

  Naam Omschrijving X cordinaat Y cordinaat NO2 Concentratie [g/m] NO2 Achtergrond [g/m] NO2 Bronbijdrage [g/m] NO2 # Overschreidingen uur limiet [-]

  01 punt op hoek Vliegenbos 124392.43 488880.28 26.5 25.2 1.3 0

  2-2-2015 13:43:27Geomilieu V2.61

 • RekenresultatenBijlage 4

  Rapport: ResultatentabelModel: Rekenmodel luchtkwaliteitResultaten voor model: Rekenmodel luchtkwaliteitStof: PM10 - FijnstofZeezoutcorrectie: NeeReferentiejaar: 2015

  Naam Omschrijving X cordinaat Y cordinaat PM10 Concentratie [g/m] PM10 Achtergrond [g/m] PM10 Bronbijdrage [g/m]

  01 punt op hoek Vliegenbos 124392.43 488880.28 23.0 22.6 0.3

  2-2-2015 13:44:22Geomilieu V2.61

 • RekenresultatenBijlage 4

  Rapport: ResultatentabelModel: Rekenmodel luchtkwaliteitResultaten voor model: Rekenmodel luchtkwaliteitStof: PM10 - FijnstofZeezoutcorrectie: NeeReferentiejaar: 2015

  Naam PM10 # Overschreidingen 24 uur limiet [-]

  01 11

  2-2-2015 13:44:22Geomilieu V2.61

 • RekenresultatenBijlage 4

  Rapport: ResultatentabelModel: Rekenmodel luchtkwaliteitResultaten voor model: Rekenmodel luchtkwaliteitStof: PM2.5 - Zeer fijnstofReferentiejaar: 2015

  Naam Omschrijving X cordinaat Y cordinaat PM2.5 Concentratie [g/m] PM2.5 Achtergrond [g/m] PM2.5 Bronbijdrage [g/m]

  01 punt op hoek Vliegenbos 124392.43 488880.28 14.5 14.3 0.2

  12-2-2015 9:35:23Geomilieu V2.61

 • 3409220DR01 - 12 februari 2015

  2 - 13