On Dinh He Thong Dien P2

download On Dinh He Thong Dien P2

of 12

Embed Size (px)

description

Ổn định hệ thống điện

Transcript of On Dinh He Thong Dien P2

 • Chng 2: NG C TNH CNG SUT

  2.1 HT tng qut:- Khi nim-Phng php tnh ton

  =

  =

  +=

  +=n

  kikik

  ik

  kiii

  ii

  ii

  n

  kikik

  ik

  kiii

  ii

  ii

  ik

  ik

  ZEE

  ZEQ

  ZEE

  ZEP

  1

  2

  1

  2

  )cos(.cos

  )sin(.sin

  F1Fn

  Fi

  Fk

  Si

 • Chng 2: NG C TNH CNG SUT

  2.2 HT gm hai nh my:

  F1 B1 D B2 F2PT

  E1 XF1XB1 ZD

  ZB2 XF2 E2YD/2ZPT

 • Chng 2: NG C TNH CNG SUT

  2.2 HT gm hai nh my:s dng nguyn l xp chng

  Z12Z10 Z20E1

  P1, Q1 P2, Q2

  E2

  121212

  2111

  11

  21

  12

  2

  11

  11

  11111

  Z.

  Z

  ..

  +=

  =

  +==

  EEE

  Z

  E

  Z

  EE

  QjPIES

  )cos(Z.cos

  Z

  )sin(Z.sin

  Z

  )cos(Z.cos

  Z

  121212

  2111

  11

  21

  1

  121212

  2111

  11

  21

  1

  121212

  2111

  11

  21

  1

  =

  +=

  +=

  EEEQ

  EEEP

  EEEP

 • Chng 2: NG C TNH CNG SUT

  2.2 HT gm hai nh my:s dng nguyn l xp chng

  Z12Z10 Z20E1

  P1, Q1 P2, Q2

  E2

  121212

  2122

  22

  22

  12

  1

  22

  22

  22222

  Z.

  Z

  ..

  +=

  =

  +==

  EEE

  Z

  E

  Z

  EE

  QjPIES

  )cos(Z.cos

  Z

  )sin(Z.sin

  Z

  121212

  2111

  22

  22

  2

  121212

  2122

  22

  22

  2

  +=

  +=EEEQ

  EEEP P1 + P2 = PPT Q1 + Q2 = QPT P,Q = f (12 ) v cc ng TCS

 • Chng 2: NG C TNH CNG SUT2.3 H thng in n gin:1. HT c tn tht v ph ti

  F B1 D B2 HPT

  EF XFXB1 ZD

  ZB2 XH UHYD/2ZPT

 • Chng 2: NG C TNH CNG SUT2.3 H thng in n gin:1. HT c tn tht v PTs dng nguyn l xp chng

  EF Z12 UHZ10 Z20EF

  P1, Q1 P2, Q2

  1212

  F11

  11

  2F

  1211

  1111

  Z.

  Z

  ..

  +=

  =

  +==

  UEE

  Z

  U

  Z

  EE

  QjPIES

  FF

  F

  )cos(Z.cos

  Z

  )sin(Z.sin

  Z

  1212

  F11

  11

  2F

  1

  1212

  F11

  11

  2F

  1

  =

  +=UEEQ

  UEEP

 • Chng 2: NG C TNH CNG SUT2.3 H thng in n gin:2. HT khng tn tht

  F B1 D B2 H

  EF XF XB1 XD XB2 XH UH

  EFXH UHXF UF

 • Chng 2: NG C TNH CNG SUT2.3 H thng in n gin:2. HT khng tn tht

  MP cc n: Xd = Xq ; EF = Eq .

  E X UI,

  HF

  U

  E

  qE

  UUP

  UEP

  UEP

  F

  q

  q

  sinX

  .

  sinX.

  sinX.

  H

  '

  d

  'd

  '

  '

  =

  =

  = Eq

  U

  I

  I.Xdcos

  d

  q

  EEq

  I.Xdcos

  I.XHcos

  H

  UF

 • Chng 2: NG C TNH CNG SUT2.3 H thng in n gin:2. HT khng tn tht _ MP cc n:

  E X UI,

  2sin.2

  sinX

  .

  2sin'.'

  2sin

  X.

  2sin'.'

  2sin

  X.

  'cos.'

  ''

  sin.

  sin.cos.

  )cos(..cos..

  2

  H

  2

  d

  '

  2

  d

  '

  '

  '

  '

  '

  =

  =

  =

  ===

  =====

  Hd

  dFqU

  dd

  ddqE

  dd

  ddqE

  d

  q

  d

  qqd

  dq

  dq

  XXXUUUP

  XXXXUUEP

  XXXXUUEP

  XUE

  XUE

  II

  XU

  XUII

  IUIUP

  F

  q

  q

  P

 • Chng 2: NG C TNH CNG SUT2.3 H thng in n gin:2. HT khng tn tht _ MP cc li:

  EQ

  U

  I

  I.Xq

  d

  q

  EqI(Xd-Xq)

  2sin.2

  sinX

  .

  2sin'.'

  2sin

  X.

  2sin.2

  sinX.

  2sin.2

  sinX.

  cos.sin.

  sin.cos.

  )cos(..cos..

  2

  H

  2

  d

  '

  2

  d

  2

  d

  '

  '

  =

  =

  +=

  =

  ===

  =====

  Hq

  qFqU

  dq

  dqqE

  dq

  qdqE

  dq

  dqqE

  d

  q

  d

  qqd

  qq

  dq

  XXXUUUP

  XXXXUUEP

  XXXXUUEP

  XXXXUUEP

  XUE

  XUE

  II

  XU

  XUII

  IUIUP

  F

  q

  q

  q

 • Chng 2: NG C TNH CNG SUT

  2.4 c tnh tnh ph ti:P, Q = f ( U )

  PT c nh gi qua h s hiu ng iu chnhdP/dU ; dQ/dU

  C 2 loi :- c tnh tnh thc t

  P,Q

  U

  1

  1

  Ugh

 • Chng 2: NG C TNH CNG SUT

  2.4 c tnh tnh ph ti:- c tnh tnh thay th:ZPT = hsU = U0 : PPT = P0 ; QPT = Q0mc ni tip

  mc song song

  U0

  RPT

  XPT

  U0

  RPTXPT

  )sin.(cos.0

  2

  jSUXjRZ mptptpt +=+=

  0

  20

  2

  QUZ

  PUR

  mpt

  mpt

  =

  =

  pt

  pt

  XUQ

  RUP

  2

  2

  =

  =