Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

of 31 /31
2 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998 A ΦIEPΩMA KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998 2-32 AΦIEPΩMA Aπαθανατίντας την Eλλάδα Kωστή Λιντη Φωτγραία και τένη. Aπ τη αρακτική και ω- γραική απδση των αρ- αίων μνημείων στη ωτ- γραική απεικνιση. Tης Φανής – Mαρίας Tσιγκάκυ Eευρέτες της ωτγραίας. Oι πρωτεργάτες της ωτ- γραικής τένης Nιεπς, Tάλ- μπτ, Nταγκιέρ και Mπα- γιάρ. Xάρη Γιακυμή Πρώτες ωτγραήσεις 1839 – 1860. H γέννηση της ωτγραίας στην Eλλάδα και ι πρώτι Eλληνες ωτγράι. Aλκη . ανθάκη Pεύμα ένων ωτγρά- ων. O ελληνικς ώρς πλς έλ- ης των πι επιανών Eυρω- παίων ταιδιωτών ωτγρά- ων. Tης Nτρας Mηναΐδη Eλληνική ωτγραία 1875 – 1900. H ωτγραική κίνηση στην Aθήνα και τα μεγάλα ελληνι- κά αστικά κέντρα. Aλκη . ανθάκη H ωτγραία στις αρές τυ 20ύ αι. Aναητήσεις και θέματα των Eλλήνων ωτγράων στην Aθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Tης Φανής Kωνσταντίνυ H απεικνιση τυ ανθρώπυ. H παρυσία τυ ανθρώπινυ στιείυ απ τις πρώτες ω- τγραίες τυ 19υ αιώνα έ- ως τις αρές τυ 20ύ. Xάρη Γιακυμή Φωτγραικές τενικές. Συνπτική πρσέγγιση των πι διαδεδμένων τενικών τυ περασμένυ αιώνα. Tης Bασιλικής Xατηγεωργίυ Eώυλλ: J. Robertson, «O νας τυ Oλυ- μπίυ Δις», αλυμίνη, 1850 – 1855. Yπεύθυνη «Eπτά Hμερών» EΛEYΘEPIA TPAΪOY Aπαθανατίντας την Eλλάδα EKINΩNTAΣ ι πρώτι ωτγράι για ταίδι στην Eλλάδα, ακλύθη- σαν πιστά τυς δρμυς και με σε- ασμ τα ήματα των παλιών περιη- γητών. Mάλιστα, παρακινημένι και αυτί απ τ ίδι πνεύμα, αραιι- λι δηλαδή, θα έυν διαρκώς στραμμέν τ ακ τυς στα αραία μνημεία. Aπ τν Oκτώρι τυ 1839 πυ τραιύνται ι πρώτες 10 δαγγερ- τυπίες με θέματα απ τ ρσημ τυ κλασικισμύ: την Aκρπλη, ι ένι ωτγράι, μάλιστα, ι πι ε- πιανείς της επής, θα τάσυν κατά κύματα. Δίπλα τυς θα μαθη- τεύσυν και σετικά νωρίς (1850) θα ανατείλυν και ι πρώτι Eλληνες ωτγράι (Φίλιππς Mαργαρίτης, Δημήτρις Kωνσταντίνυ). Mε τη σταθερή συνδρμή της τε- νλγίας, η ωτγραία εασαλί- ει συνεώς πλενεκτήματα. Eγκα- ταλείπει τν πρωτγνισμ και ήμα ήμα απκτά εμπρικ αρακτήρα. Στην Aθήνα έυν ήδη ανίει τα πρώτα καλλιτενικά ωτγραεία, με ωτγράυς, τυς περισστε- ρυς πτυιύυς της Σλής Tε- νών. Σπραδικά αρίυν να εμα- νίνται και σε άλλες με αστικ πε- ριάλλν πλεις (Kέρκυρα, Σύρ, Xανιά, Bλ, Πάτρα, Kωνσταντινύ- πλη, Σμύρνη, Θεσσαλνίκη). H πατριαρική γενιά της ελληνικής ωτγραίας σήνει στ τέλς τυ περασμένυ ή στην αυγή αυτύ τυ αιώνα. Oμως, μεσυρανεί ήδη η επ- μενη γενιά πυ στ ακ της δεν εγ- γράνται πλέν αραιτητες. Π- άρυν μπρς ή παρελαύνυν λι ι στριλισμί έαψης και κατάπτω- σης των δύ πρώτων δεκαετιών τυ αιώνα μας (Kρητικ Zήτημα, Mακε- δνικς Aγώνας, Bαλκανικί Πλε- μι, Πρώτς Παγκσμις, Διασμς, Mικρασιατική Eκστρατεία και Kατα- στρή). Mε αυτή τη γενιά ωτγράων –αν ρς γενιά δεν είναι αυθαίρε- τς και αδκιμς –πυ απαθανάτισε την ταραώδη πρώτη εικσαετία τυ αιώνα μας, κλείνει η θεματγραία τυ αιερώματς. Ως γενιά, πιστεύ- υμε αδικημένη ιλιγραικά, άι- ε και αίει λκληρ αιέρωμα. Aς είμαστε αισιδι πως κάπια στιγ- μή θα επανέλθυμε, πι διεδικά. Eάν τ αιέρωμα πρϋπθέτει και αιώνει τη συνδρμή της επικαιρ- τητας, ττε υπάρυν τρεις λγι στη σειρά: Πρώτς: T δίγλωσσ ιλί τυ Xάρη Γιακυμή «H Eλλάδα. Φωτ- γραικ και λγτενικ ταίδι στν 19 αιώνα», (εκδ. «Mπάστας - Πλέσ- σας», Aθήνα 1997). O X. Γιακυμής διαλέγντας 200 περίπυ ωτγρα- ίες απ την πρσωπική τυ συλλ- γή και συνδεύντάς τες με κείμενα διάσημων περιηγητών (Σατριάν, Λαμαρτίνς, Nεράλ, Φλμπέρ, Aμπύ κ.ά.) ανασυνθέτει με εικνα και λγ ένα ρμαντικ ταίδι στην Eλλάδα τυ περασμένυ αιώνα. Oι ωτγραίες υπγράνται απ τυς πι διαπρεπείς ωτγράυς, Eλληνες και ένυς, τν 19 αιώνα. Δεύτερς: H επίσης δίγλωσση (ελ- ληνικά, γαλλικά) έκδση «O Aυτ- ρωμικς Aθως. Oι πρώτες έγρω- μες ωτγραίες τυ αιώνα. 1913–1918», (εκδ. «Oλκς», «Mυ- σεί Aλμπέρ Kαν», «Aγιρείτικη Φω- τθήκη», Aθήνα 1997). Λίγ μετά την εμάνιση (1904) της αυτρωμικής πλάκας: έγρωμη θετική γυάλινη διαάνεια, Γάλλς τραπείτης Aλμπέρ Kαν, πιστεύντας πως ι πα- ραδσιακές κιτίδες πλιτισμύ, κιν- δυνεύυν να εαανιστύν, έθεσε σε εαρμγή (1909) τη δημιυργία μιας «τράπεας πτικών δεδμέ- νων». Στ πργραμμα απστλών ωτγραικής και κινηματγραι- κής τεκμηρίωσης ρέθηκε και η ερ- σνησς τυ Aθω. Oι ωτγράι Στεάν Πασέ και Λυί Φερνάν Kιίλ, σε δύ διαδικές απστλές, 1913 και 1918, τράηαν, συνλικά, 576 αυτρωμικές πλάκες. Oι πρώτες αυτές έγρωμες λήψεις ελάνθαναν στ Mυσεί Aλπέρ Kαν στ Παρίσι για πάνω απ 70 ρνια. Mια εκλεκτή επιλγή, 121 τν αριθμ, παρυσία- σε, για πρώτη ρά στην Eλλάδα αλ- λά και τη Γαλλία, η πλυτελής αυτή έκδση. Tις δημσιευμένες αυτ- ρωμικές ωτγραίες συνδεύυν και τεκμηριώνυν κείμενα ερευνη- τών, ειδικευμένων στη ωτγραία και την ιστρία τυ Aγίυ Oρυς. Tρίτς και τρέων: T πανραμα ελληνικής ωτγραίας πυ πρ- γραμματίεται για τν ερμεν Σε- πτέμρη στη Nίκαια της Γαλλίας. O «Φωτγραικς Σεπτέμρης», πως νμάεται αυτή η Mπιενάλε ωτ- γραίας, είναι ένας δκιμασμένς και καταιωμένς στην Eυρώπη θε- σμς πυ πράλλει κάθε ρά τη ωτγραική υσιγνωμία της τι- μώμενης ώρας. Mε τν εμπνευσμέν τίτλ «Eλλη- νική ρμή», έτς επιλέτηκε η ώ- ρα μας. Σύμωνα με τις δηλώσεις των ργανωτών, Γάλλων και Eλλή- νων, σεδιάνται παράλληλι κύ- κλι εκθέσεων σε μυσεία και άλλες αίθυσες. εκινώντας απ τις πρώ- τες λήψεις στα μέσα τυ περασμέ- νυ αιώνα, υπάρει η υψηλή ιλδ- ία να σκιαγραηθεί κρμς της ελληνικής ωτγραίας, μέρι σή- μερα. Aναντίρρητα πρκειται για σπάνια ευκαιρία. Πρσέρεται στην ελληνική ωτγραία ένα σαρ ήμα ώστε να δείει αδρμερώς τ πρσωπ της. Eλπίυμε και καθέ- νας ελπίει να μην είναι μάταιη η α- ναμνή. Kωνσταντίνς Aθανασίυ. T μνημεί τυ Φιλπάπ- πυ, π. 1880 (ωτ.: συλλγή Δημήτρη Γ. Aντωνίτση). Eπιμέλεια αιερώματς: K·ΣTHΣ ΛIONTHΣ Eυαριστίες είλυμε στν ιστρικ ωτγραίας κ. Aλκη ανθάκη, τν κ. Xάρη Γιακυμή, την κ. Φανή Kωνστα- ντίνυ τυ ωτγραικύ αρείυ τυ Mυσείυ Mπενάκη, την κ. Aλίκη Σ- λωμύ τυ Eθνικύ Iστρικύ Mυσεί- υ και τν απμα συνάδελ κ. Mίλ- τη Παρασκευαΐδη.

Embed Size (px)

Transcript of Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

Page 1: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

2 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998

AΦIEPΩMA

KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998

2-32 AΦIEPΩMA

� Aπαθανατί�ντας την EλλάδαT�υ Kωστή Λι�ντη

� Φωτ�γρα�ία και τέ�νη.Aπ� τη αρακτική και �ω-γρα�ική απ�δ�ση των αρ-αίων μνημείων στη �ωτ�-γρα�ική απεικ�νιση.

Tης Φανής – Mαρίας Tσιγκάκ�υ

� E�ευρέτες της �ωτ�γρα�ίας.Oι πρωτεργάτες της �ωτ�-γρα�ικής τένης Nιεπς, Tάλ-μπ�τ, Nταγκιέρ και Mπα-γιάρ.

T�υ Xάρη Γιακ�υμή

� Πρώτες �ωτ�γρα�ήσεις1839 – 1860.H γέννηση της �ωτ�γρα�ίαςστην Eλλάδα και �ι πρώτ�ιEλληνες �ωτ�γρά��ι.

T�υ Aλκη #. #ανθάκη

� Pεύμα %ένων �ωτ�γρά-�ων.O ελληνικ�ς ώρ�ς π�λ�ς έλ-�ης των πι� επι�ανών Eυρω-παίων τα�ιδιωτών �ωτ�γρά-�ων.

Tης Nτ�ρας Mηναΐδη

� Eλληνική �ωτ�γρα�ία 1875 – 1900.H �ωτ�γρα�ική κίνηση στηνAθήνα και τα μεγάλα ελληνι-κά αστικά κέντρα.

T�υ Aλκη #. #ανθάκη

� H �ωτ�γρα�ία στις αρ�ές τ�υ 20�ύ αι.Aνα�ητήσεις και θέματα τωνEλλήνων �ωτ�γρά�ων στηνAθήνα και τα μεγάλα αστικάκέντρα.

Tης Φανής Kωνσταντίν�υ

� H απεικ�νιση τ�υ ανθρώπ�υ.H παρ�υσία τ�υ ανθρώπιν�υστ�ιεί�υ απ� τις πρώτες �ω-τ�γρα�ίες τ�υ 19�υ αιώνα έ-ως τις αρές τ�υ 20�ύ.

T�υ Xάρη Γιακ�υμή

� Φωτ�γρα�ικές τε�νικές.Συν�πτική πρ�σέγγιση τωνπι� διαδεδ�μένων τενικώντ�υ περασμέν�υ αιώνα.

Tης Bασιλικής Xατηγεωργί�υ

E�ώ�υλλ�: J. Robertson, «O να�ς τ�υ Oλυ-μπί�υ Δι�ς», αλ��υμίνη, 1850 – 1855.

Yπεύθυνη «Eπτά Hμερών»EΛEYΘEPIA TPAΪOY

Aπαθανατί�ντας την Eλλάδα EKINΩNTAΣ �ι πρώτ�ι �ωτ�γρά��ιγια τα�ίδι στην Eλλάδα, ακ�λ�ύθη-σαν πιστά τ�υς δρ�μ�υς και με σε-�ασμ� τα �ήματα των παλιών περιη-γητών. Mάλιστα, παρακινημέν�ι καιαυτ�ί απ� τ� ίδι� πνεύμα, αρ"αι��ι-λ�ι δηλαδή, θα έ"�υν διαρκώςστραμμέν� τ� �ακ� τ�υς στα αρ"αίαμνημεία.

Aπ� τ�ν Oκτώ�ρι� τ�υ 1839 π�υτρα�ι�ύνται �ι πρώτες 10 δαγγερ�-τυπίες με θέματα απ� τ� �ρ�σημ�τ�υ κλασικισμ�ύ: την Aκρ�π�λη, �ι

�έν�ι �ωτ�γρά��ι, μάλιστα, �ι πι� ε-πι�ανείς της επ�"ής, θα �τάσ�υνκατά κύματα. Δίπλα τ�υς θα μαθη-τεύσ�υν και σ"ετικά νωρίς (1850) θαανατείλ�υν και �ι πρώτ�ι Eλληνες�ωτ�γρά��ι (Φίλιππ�ς Mαργαρίτης,Δημήτρι�ς Kωνσταντίν�υ).

Mε τη σταθερή συνδρ�μή της τε-"ν�λ�γίας, η �ωτ�γρα�ία ε�ασ�αλί-%ει συνε"ώς πλε�νεκτήματα. Eγκα-ταλείπει τ�ν πρωτ�γ�νισμ� και �ήμα�ήμα απ�κτά εμπ�ρικ� "αρακτήρα.Στην Aθήνα έ"�υν ήδη αν�ί�ει ταπρώτα καλλιτε"νικά �ωτ�γρα�εία,με �ωτ�γρά��υς, τ�υς περισσ�τε-ρ�υς πτυ"ι�ύ"�υς της Σ"�λής Tε-"νών. Σπ�ραδικά αρ"ί%�υν να εμ�α-νί%�νται και σε άλλες με αστικ� πε-ρι�άλλ�ν π�λεις (Kέρκυρα, Σύρ�,Xανιά, B�λ�, Πάτρα, Kωνσταντιν�ύ-π�λη, Σμύρνη, Θεσσαλ�νίκη).

H πατριαρ"ική γενιά της ελληνικής�ωτ�γρα�ίας σ�ήνει στ� τέλ�ς τ�υπερασμέν�υ ή στην αυγή αυτ�ύ τ�υαιώνα. Oμως, μεσ�υρανεί ήδη η επ�-μενη γενιά π�υ στ� �ακ� της δεν εγ-γρά��νται πλέ�ν αρ"αι�τητες. Π�-%άρ�υν μπρ�ς ή παρελαύν�υν �λ�ι�ι στρ��ιλισμ�ί έ�αψης και κατάπτω-σης των δύ� πρώτων δεκαετιών τ�υαιώνα μας (Kρητικ� Zήτημα, Mακε-δ�νικ�ς Aγώνας, Bαλκανικ�ί Π�λε-μ�ι, Πρώτ�ς Παγκ�σμι�ς, Δι"ασμ�ς,Mικρασιατική Eκστρατεία και Kατα-στρ��ή).

Mε αυτή τη γενιά �ωτ�γρά�ων–αν � �ρ�ς γενιά δεν είναι αυθαίρε-τ�ς και αδ�κιμ�ς –π�υ απαθανάτισετην ταρα"ώδη πρώτη εικ�σαετία τ�υαιώνα μας, κλείνει η θεματ�γρα�ίατ�υ α�ιερώματ�ς. Ως γενιά, πιστεύ-�υμε αδικημένη �ι�λι�γρα�ικά, ά�ι-%ε και α�ί%ει �λ�κληρ� α�ιέρωμα. Aςείμαστε αισι�δ���ι πως κάπ�ια στιγ-μή θα επανέλθ�υμε, πι� διε��δικά.

Eάν τ� α�ιέρωμα πρ�ϋπ�θέτει καια�ιώνει τη συνδρ�μή της επικαιρ�-τητας, τ�τε υπάρ"�υν τρεις λ�γ�ιστη σειρά:

Πρώτς: T� δίγλωσσ� �ι�λί� τ�υXάρη Γιακ�υμή «H Eλλάδα. Φωτ�-γρα�ικ� και λ�γ�τε"νικ� τα�ίδι στ�ν19� αιώνα», (εκδ. «Mπάστας - Πλέσ-σας», Aθήνα 1997). O X. Γιακ�υμήςδιαλέγ�ντας 200 περίπ�υ �ωτ�γρα-

�ίες απ� την πρ�σωπική τ�υ συλλ�-γή και συν�δεύ�ντάς τες με κείμεναδιάσημων περιηγητών (Σατ��ριάν,Λαμαρτίν�ς, Nερ�άλ, Φλ�μπέρ,Aμπ�ύ κ.ά.) ανασυνθέτει με εικ�νακαι λ�γ� ένα ρ�μαντικ� τα�ίδι στηνEλλάδα τ�υ περασμέν�υ αιώνα. Oι�ωτ�γρα�ίες υπ�γρά��νται απ�τ�υς πι� διαπρεπείς �ωτ�γρά��υς,Eλληνες και �έν�υς, τ�ν 19� αιώνα.

Δεύτερς: H επίσης δίγλωσση (ελ-ληνικά, γαλλικά) έκδ�ση «O Aυτ�-"ρωμικ�ς Aθως. Oι πρώτες έγ"ρω-μες �ωτ�γρα�ίες τ�υ αιώνα.1913–1918», (εκδ. «Oλκ�ς», «M�υ-σεί� Aλμπέρ Kαν», «Aγι�ρείτικη Φω-τ�θήκη», Aθήνα 1997). Λίγ� μετά τηνεμ�άνιση (1904) της αυτ�"ρωμικήςπλάκας: έγ"ρωμη θετική γυάλινηδια�άνεια, � Γάλλ�ς τραπε%ίτηςAλμπέρ Kαν, πιστεύ�ντας πως �ι πα-ραδ�σιακές κ�ιτίδες π�λιτισμ�ύ, κιν-δυνεύ�υν να ε�α�ανιστ�ύν, έθεσεσε ε�αρμ�γή (1909) τη δημι�υργίαμιας «τράπε%ας �πτικών δεδ�μέ-νων». Στ� πρ�γραμμα απ�στ�λών�ωτ�γρα�ικής και κινηματ�γρα�ι-κής τεκμηρίωσης �ρέθηκε και η "ερ-σ�νησ�ς τ�υ Aθω. Oι �ωτ�γρά��ιΣτε�άν Πασέ και Λ�υί Φερνάν Kι�ίλ,σε δύ� διαδ�"ικές απ�στ�λές, 1913και 1918, τρά�η�αν, συν�λικά, 576αυτ�"ρωμικές πλάκες. Oι πρώτεςαυτές έγ"ρωμες λήψεις ελάνθανανστ� M�υσεί� Aλπέρ Kαν στ� Παρίσιγια πάνω απ� 70 "ρ�νια. Mια εκλεκτήεπιλ�γή, 121 τ�ν αριθμ�, παρ�υσία-σε, για πρώτη ��ρά στην Eλλάδα αλ-λά και τη Γαλλία, η π�λυτελής αυτήέκδ�ση. Tις δημ�σιευμένες αυτ�-"ρωμικές �ωτ�γρα�ίες συν�δεύ�υν

και τεκμηριών�υν κείμενα ερευνη-τών, ειδικευμένων στη �ωτ�γρα�ίακαι την ιστ�ρία τ�υ Aγί�υ Oρ�υς.

Tρίτς και τρέ�ων: T� παν�ραμαελληνικής �ωτ�γρα�ίας π�υ πρ�-γραμματί%εται για τ�ν ερ"�μεν� Σε-πτέμ�ρη στη Nίκαια της Γαλλίας. O«Φωτ�γρα�ικ�ς Σεπτέμ�ρης», �πως�ν�μά%εται αυτή η Mπιενάλε �ωτ�-γρα�ίας, είναι ένας δ�κιμασμέν�ςκαι κατα�ιωμέν�ς στην Eυρώπη θε-σμ�ς π�υ πρ��άλλει κάθε ��ρά τη�ωτ�γρα�ική �υσι�γνωμία της τι-μώμενης "ώρας.

Mε τ�ν εμπνευσμέν� τίτλ� «Eλλη-νική �ρμή», �έτ�ς επιλέ"τηκε η "ώ-ρα μας. Σύμ�ωνα με τις δηλώσειςτων �ργανωτών, Γάλλων και Eλλή-νων, σ"εδιά%�νται παράλληλ�ι κύ-κλ�ι εκθέσεων σε μ�υσεία και άλλεςαίθ�υσες. εκινώντας απ� τις πρώ-τες λήψεις στα μέσα τ�υ περασμέ-ν�υ αιώνα, υπάρ"ει η υψηλή �ιλ�δ�-�ία να σκιαγρα�ηθεί � κ�ρμ�ς τηςελληνικής �ωτ�γρα�ίας, μέ"ρι σή-μερα. Aναντίρρητα πρ�κειται γιασπάνια ευκαιρία. Πρ�σ�έρεται στηνελληνική �ωτ�γρα�ία ένα σ��αρ��ήμα ώστε να δεί�ει αδρ�μερώς τ�πρ�σωπ� της. Eλπί%�υμε και � καθέ-νας ελπί%ει να μην είναι μάταιη η α-ναμ�νή.

Kωνσταντίν�ςAθανασί�υ. T� μνημεί� τ�υ Φιλ�πάπ-π�υ, π. 1880(�ωτ.: συλλ�γή Δημήτρη Γ. Aντωνίτση).

Eπιμέλεια α�ιερώματ�ς:

K·ΣTHΣ ΛIONTHΣ

Eυ�αριστίες ��είλ�υμε στ�ν ιστ�ρικ��ωτ�γρα�ίας κ. Aλκη ανθάκη, τ�ν κ.Xάρη Γιακ�υμή, την κ. Φανή Kωνστα-ντίν�υ τ�υ �ωτ�γρα�ικ�ύ αρ�εί�υ τ�υM�υσεί�υ Mπενάκη, την κ. Aλίκη Σ�-λωμ�ύ τ�υ Eθνικ�ύ Iστ�ρικ�ύ M�υσεί-�υ και τ�ν απ�μα�� συνάδελ�� κ. Mίλ-τη Παρασκευαΐδη.

Page 2: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998 - H KAΘHMEPINH 3

Φωτ�γραία και τέ�νηAπ� τη �αρακτική και �ωγρα�ική απ�δ�ση των αρ�αίων μνημείων στη �ωτ�γρα�ική απεικ�νιση

Tης Φανής Mαρίας Tσιγκάκ�υ

Eπιμελήτριας τ�υ Tμήματ�ς Zωγρα�ικής και Xαρακτικών τ�υ M�υσεί�υ Mπενάκη

EΦEYPETEΣ και πρώτ ι �ρήστες τ υσκ τειν ύ θαλάμ υ (cameraobscura) ήταν ι αστρ ν�μ ι και ι�ωγρά� ι της Aναγέννησης. H μα-κριά λίστα των �ωγρά�ων π υ κατέ-�υγαν στην επικ υρία τ υ μέσ υ α-π� τ ν 17 έως τις αρ�ές τ υ 19 υαιώνα περιλαμ�άνει διάσημ υς τ -πι γρά� υς �πως ι: AntonioCanaletto (1697 – 1768), BernardoBelloto (1720 – 1724), Claude –Joseph Vernet (1714 – 1789), ι αδελ-� ί Thomas και Paul Sandby (1721 –1798 και 1725 – 1709), EdwardDodwell (1767 – 1832), William Gell(1774 – 1836). T πι γρά� ς (και σκη-ν γρά� ς) ήταν Γάλλ ς ε�ευρέ-της της δαγγερ τυπίας LouisJacques M. Daguerre (1787 – 1851)και ερασιτέ�νης – �ωγρά� ς Aγγλ ς ε�ευρέτης της καλ τυπίαςWilliam Henry Fox – Talbot.

Aναστάτωση

H ε�εύρεση της �ωτ γρα�ίαςστ 19 αιώνα αναστάτωσε τ υςκαλλιτέ�νες πρ καλώντας σκωπτι-κά είτε αρνητικά σ��λια: «Θέλετεένα τπί ή ένα πρτρέτ;» γρά�ειτ σατυρικ� περι δικ� Charivari,«Στηθείτε μπρστά στην κάμερακαι μετά απ� πέντε λεπτά θα έ�ετεμια εικ�να, ��ι μνά�α τελειωμένηαλλά και καδραρισμένη». Oι πρώ-τ ι π υ θ ρυ�ήθηκαν ήταν ι π ρ-τρετίστες, ι μινιατ υρίστες, εύλ -γα ι �αράκτες καθώς και ι τ πι -γρά� ι, ειδικ�τερα ι �ωγρά� ι –περιηγητές, ένα επάγγελμα τ -π ί εί�ε διανύσει απρ�σκ πταδυ αιώνες πρ σ δ ��ρας λει-τ υργίας. Δι�τι, �έ�αια, ι ασα�είςαναπαραστάσεις και ι απ� μνήμηςανασυνθέσεις �ώρων και μνημείωνδεν επαρκ ύσαν πλέ ν σε ένα κ ι-ν� συνεπαρμέν απ� την ακρί�ειατης �ωτ γρα�ικής αναπαράστα-σης. M λ ν�τι, ωστ�σ , τα �ωτ -γρα�ικά τ πία επέτρεπαν στ θεα-τή «να μετρήσει ένα – ένα τα �ύλλατων δένδρων» άργησαν να υπ σκε-λίσ υν τις �ωγρα�ικές και �αρακτι-κές απ�ψεις, δεδ μέν υ �τι ιπρώτες �ωτ γρα�ίες υστερ ύσανστην επιλ γή της σύνθεσης, στηναπ�δ ση ατμ σ�αιρικ ύ �ωτ�ς καιγενικ�τερα στη δημι υργία πρ σω-πικ ύ ύ� υς.

Σκεπτικισμ�ς

Παρ’ �λ π υ ανέτρεψε αιώνιεςσυμ�άσεις «μίμησης» και διεύρυνετην αντίληψη των καλλιτε�νών τ�-σ για την τέ�νη �σ και για τη �ύ-ση, η �ωτ γρα�ική �ραση θεωρή-θηκε –αρ�ικά– λιγ�τερ α&ι�πιστηαπ� τη ματιά τ υ �ωγρά� υ. Oι με-γάλ ι καλλιτέ�νες της επ �ής δεδίστασαν να εκ�ράσ υν τ σκεπτι-

κισμ� τ υς για τη νέα ε�εύρεση:«Στην τέ�νη τ πνεύμα απευθύνε-ται στ πνεύμα, ��ι η γνώση στηγνώση. T μάτι διρθώνει δί�ως νασυνειδητπιύμε». (Aρα) H δαγ-

γερτυπία παρά την εκπληκτικήτης αληθ�άνεια είναι απλή αντα-νάκλαση της πραγματικ�τητας, α-πλή αντιγρα�ή και μάλιστα λανθα-σμένη, ακρι�ώς επειδή είναι πι-

στή... τ μάτι διρθώνει», δήλωσε Eugene Delacroix, στ Revue desdeux Mondes, (15 Σεπτεμ�ρί υ1850) αν και ίδι ς εί�ε καλωσ ρί-

Δημήτρι�ς Kωνσταντίν�υ. Γενική άπ�ψη της Aθήνας με την Aκρ�π�λη, π. 1858/60 (�αρτί αλμπ�υμίνη, 27X37 εκ.).

Xαρακτικ� τ�υ Bachelieu απ� τη �ωτ�γρα�ία τ�υ Δημήτρι�υ Kωνσταντίν�υ.

Συνέ�εια στην 4η σελίδα

Page 3: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

4 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998

σει τη νέα ε�εύρεση, ενώ Bau-delaire κατήγγειλε τ ν Daguerreως τ ν «Mεσσία εν�ς εκδικητικύθεύ πυ πραγματώνει τις επιθυ-μίες εν�ς πλήθυς διψασμένυ για�ιμη�ανικά πρϊ�ντα, πυ αυτα-πκαλύνται τέ�νη, επικαλύμενατην επιτυ�ημένη μίμηση της �ύ-σης».

Ωστ�σ , τ 1838, Juels Janin υ-π σ��ταν στ υς αναγνώστες τ υL’ Artiste �τι: «H δαγγερτυπία –σύ-ντρ�ς τυ τα#ιδιώτη– θα �έρει

κντά μας και τις πι μακρινές �ώ-ρες». Eνα �ρ�ν αργ�τερα η πρ -�ητεία τ υ εί�ε επαληθευτεί. Oγνωστ�ς �ιλέλληνας �ωγρά� ςHorace Vernet (1789–1863) και Frederic Goupil – Fesquet «δαγγε-ρτυπύσαν σαν λιντάρια» στηνAίγυπτ για λ γαριασμ� τ υ εκδ�-τη Noel-Marie Lebebours, π ί ςεί�ε παραγγείλει δαγγερ τυπίες σεκαλλιτέ�νες π υ τα&ίδευαν απ� τηM�σ�α έως τ Nιαγάρα. Πάνω απ�1.000 απ�ψεις συγκεντρώθηκαν, ε-πιλέ�θηκαν και σκην γρα�ήθηκαν

με την πρ σθήκη πρ σώπων καιδια��ρων ε�έ, για να δημ σιευ-θ ύν σε �αλκ γρα�ίες στιςExcursions Daguerriennes, π υκυκλ ��ρησαν μετα&ύ 1841–43.Συμεπριλαμ�άν νται εδώ τρεις ελ-ληνικές απ�ψεις: τ υ Παρθενώνα,των Πρ πυλαίων και τ υ να ύ τ υOλυμπί υ Δι�ς.

E&ετά� ντας τα πρώτα �ωτ γρα-�ικά λευκώματα με «Aπ�ψεις Eλλη-νικών Eρειπίων» των &ένων �ωτ -γρά�ων–περιηγητών διαπιστώνεικανείς �τι συγγενεύ υν υ� λ γικά

με τις αντίστ ι�ες εκδ�σεις �αρα-κτικών, κυρίως στη �ρήση μιας κω-δικ π ιημένης εικ ν γρα�ικήςγλώσσας, η π ία �αρακτηρί�εταιαπ� τη μνημειακή πρ � λή τωνμνημείων και την απ υσία ανθρώπι-ν υ στ ι�εί υ.

Aυτ� �είλεται πιθαν�ν και σεκαθαρά πρακτικ ύς λ�γ υς, ειδικ�-τερα στην αδυναμία της δαγγερ -τυπίας να καταγράψει την κίνησηλ�γω τ υ μεγάλ υ �ρ�ν υ έκθεσηςπ υ απαιτ ύσε η δαγγερ τυπικήπλάκα. Eίναι γνωστ� �τι ι �ωτ -γρα�ίες π υ πρ ρί� νταν για ει-κ ν γρα�ημένα λευκώματα δενπεριελάμ�αναν έμψυ�α στ ι�είακαι �τι τα πρ�σωπα πρ στίθεντανσυνήθως απ� τ υς �αράκτες, ι -π ί ι επε&εργά� νταν τις πρωτ�τυ-πες δαγγερ τυπίες για τη συγκε-κριμένη έκδ ση. (�πως π.�. στηνExcursions Daguerriennes).

Oι στατικές, ά�ρ νες, �ωτ γρα-�ικές «Aπ�ψεις Eρειπίων« δεν είναιάσ�ετες –αισθητικά– απ� τις αντί-στ ι�ες �ωγρα�ικές είτε �αρακτι-κές ιδεαλιστικές απεικ νίσεις τωνελληνικών μνημείων, μία αισθητικήαντίληψη π υ &εκίνησε έναν σ�ε-δ�ν αιώνα πριν απ� την ε�εύρεσητης �ωτ γρα�ίας. Tα ελληνικάμνημεία και ι αρ�αι λ γικ ί �ώρ ιαπ τέλεσαν μία συνε�ή πηγή έ-μπνευσης για τ υς &έν υς �ωγρά-� υς–περιηγητές. Oι Eυρωπαί ιθεατές ήταν ήδη ε& ικειωμέν ι μεπαραστάσεις, ι π ίες ανάπλαθανένα σκηνικ� π υ ικαν π ι ύσε τ αίσθημα ν σταλγικής ανα�ήτησηςτ υ αρ�αί υ κ�σμ υ.

Aπ�ψεις �π υ πρ �άλλ νται αρ-�αία μνημεία ή ιερά πλαισιωμένεςαπ� ένα ακαθ�ριστ τ πί �π υ ε-πικρατεί μια αρ�αι πρεπής ειδυλ-λιακή είτε επι�λητική ατμ�σ�αιρα,�ρίθ υν σε π λλές εικ ν γρα�η-μένες εκδ�σεις «περί Eλλάδας»στη διάρκεια τ υ 19 υ αιώνα. Tα�ωτ γρα�ικά λευκώματα με ελλη-νική θεματ γρα�ία π υ κυκλ ��-ρησαν κατά τ ν 19 αιώνα πιστ -π ι ύν την επίδραση αυτής της αι-σθητικής παράδ σης στ υς �ωτ -γρά� υς της επ �ής, π λλ ί απ�τ υς π ί υς ήταν άλλωστε και �ω-γρά� ι.

Στ� ιερατεί� της τέ�νης

Aναμ�ί� λα τ νέ είδ ς πτι-κής μαρτυρίας, π υ λειτ ύργησεκαταλυτικά για την ανανέωση πα-ντείων καλλιτε�νικών μ ρ�ών, α-ναστάτωσε τ υς δημι υργ ύς τηςαναπαράστασης. Aρωγ�ς τ υ μ -λυ�ι ύ και τ υ �ρωστήρα η �ωτ -γρα�ία, π υ άργησε να πάρει τηθέση της στ ιερατεί της τέ�νης,θα &ε�ύγει απ� τ σύμπλεγμα τηςσ� λαστικής και ανιαρής απ τύπω-σης για να συμπλεύσει με απελευ-θερωτικά αισθητικά κινήματα. H α-ληθ �άνειά της θα έ�ερνε στ πρ σκήνι ��ι μ νά�α την αλήθειατης τέ�νης αλλά και τ δικαίωματ υ καλλιτέ�νη να επεμ�αίνει στηΦύση. Aπελευθερωμένη απ� τη μί-μηση η δημι υργική �αντασία έ-μελλε να δικαιωθεί διεισδύ ντας ε-ν ρατικά στην πραγματικ�τητα,πρ κειμέν υ να �ωτίσει μιαν αλή-θεια πέρα απ� αυτήν π υ διδά-σκ υν ι αισθήσεις.

J. D. Le Roy, Les ruines des plus beaux... Paris 1758, Xαλκ�γρα�ία.

O Nα�ς τ�υ Oλυμπί�υ Δι�ς. Φωτ�γρα�ία αγνώστ�υ, 1875 (�ωτ.: Aρ�εί� M�υσεί� Mπενάκη).

Συνέ�εια απ� την 3η σελίδα

Page 4: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998 - H KAΘHMEPINH 5

E�ευρέτες της �ωτ�γρα�ίαςOι πρωτεργάτες της �ωτ γρα�ικής τέ�νης Nιέπς, Tάλμπ τ, Nταγκιέρ και Mπαγιάρ

T�υ Xάρη Γιακυμή

Iστ�ρικ�ύ Tένης και Φωτ�γρα�ίας Διδάκτ�ρα τ�υ Πανεπιστημί�υ τ�υ Παρισι�ύ

H ΦΩTOΓPAΦIA διατηρεί τ� πρ�ν�-μι� να έ�ει περισσ�τερ�υς απ� έ-ναν ε�ευρέτες. Πρ�κειται για μιαπαλιά ιστ�ρία και μια υπ�θεση π�υέ�ει δι�άσει τ�υς ιστ�ρικ�ύς στ�παρελθ�ν. Eκτ�ς αυτ�ύ, πριν απ�λίγα �ρ�νια γνωστ�ς ερευνητήςτ�υ Πανεπιστημί�υ τ�υ Σαν Πά�λ�της Bρα"ιλίας �ν�μασε και πέμπτ�ε�ευρέτη: Kάπ�ι�ν FlorenceHercule, � �π�ί�ς τ� 1833 εί�ε ανα-καλύψει τρ�π�υς �ωτ�μη�ανικήςεγγρα�ής εικ�νων στη �ώρα τ�υ.

Eδώ σας παρ�υσιά"�υμε �ρ�ν�-λ�γικά τ�υς τέσσερις πρωτεργάτεςκαι ε�ευρέτες της �ωτ�γρα�ίας.

Nicephore Niepce(1765–1833)

Γεννήθηκε στις 7 Mαρτί�υ 1765στην π�λη Chalon–sur–Saone τηςB�υργ�υνδίας. O πατέρας τ�υ ή-ταν δικηγ�ρ�ς της %ασιλικής αυ-λής και η �ικ�ν�μική τ�υ ευ�έρειαεπέτρεψε στ� μικρ� Nicephore ναέ�ει πρ�σωπικ� δάσκαλ� στ� σπίτι.Παίρνει μέρ�ς στις εκστρατείεςστην Iταλία, αλλά λ�γω πρ�%λημά-των υγείας εγκαταλείπει τη στρα-τιωτική καριέρα. Eπιστρέ�ει στηB�υργ�υνδία, μ�λις πέντε �ιλι�με-ντρα απ� τ� πατρικ� τ�υ σπίτι, στ�Saint Loup–de Varennes. E��νταςαρκετά μεγάλη περι�υσία, πρ�%αί-νει μα"ί με τ�ν αδελ�� τ�υ σε διά-��ρες έρευνες. Aρ�ικά �δηγ�ύ-νται στην τελει�π�ίηση τ�υ πυρε�-��ρ�υ, εν�ς είδ�υς μη�ανής γιαπ�ταμ�πλ�ια.

Aμέσως μετά αρ�ί"ει τ� ενδια�έ-ρ�ν τ�υς για την ηλι�γρα�ία, �πως� ίδι�ς � Niepce την �ν�μασε. Aντι-γρά��υν γκρα%�ύρες με �ωτ�-γρ�αικ� τρ�π�, �ρησιμ�π�ιώνταςγια πρώτη ��ρά την ι�υδαϊκή ά-σ�αλτ�.

Aκ�λ�υθ�ύν τα «σημεία �ρα-σης», δηλαδή �ι καθαρά �ωτ�γρα-�ικές λήψεις απ� τις �π�ίες δύ�μ�ν� είναι γνωστές σήμερα. Σ�ετι-κά με τις ημερ�μηνίες λήψης υ-πάρ��υν διά��ρες γνώμες, λ�γωτης μεγάλης ε�εμύθειας στην αλ-ληλ�γρα�ία τ�υ Niepce και τ�υ α-δελ��ύ τ�υ, �ταν αυτ�ς πήγε στηνAγγλία για να διαπραγματευτεί τιςανακαλύψεις τ�υς.

H πρώτη �ωτ�γρα�ία είναι τ�Στρωμέν� Tραπέ"ι. Eίναι γνωστήμ�ν� απ� μια δημ�σίευση τ�υ 1893απ� τ�ν Davanne. O ιστ�ρικ�ςGernsheim πιστεύει πως η �ωτ�-γρα�ία αυτή τρα%ή�τηκε απ� τ�νDaguerre ή απ� τ�ν 'άδελ�� τ�υNiepce, Niepce de Saint–Victor(1805–1870). Tη �ρ�ν�λ�γεί γύρωστα 1829. H δεύτερη επίσης γνω-στή �ωτ�γρα�ία τ�υ Niepce, η Θέααπ� τ� Παράθυρ�, �ρ�ν�λ�γείται–με π�λλές δια�ωνίες– στ� 1826.

T� M�υσεί� Niepce στην κεντρικήπ�λη της Γαλλίας Chalon–sur–Sao-ne έ�ει διά��ρα ευρήματα π�υ μαςπαραπέμπ�υν στις πρώτες ανακα-λύψεις.

William Fox–Talbot(1800–1877)

Γεννήθηκε στις 11 Φε%ρ�υαρί�υτ�υ 1800, στην π�λη Melbury τ�τDorset. O πατέρας τ�υ, ανώτατ�ςστρατιωτικ�ς, τ�ν στέλνει στα κα-λύτερα σ��λεία της �ώρας �π�υσπ�υδά"ει κλασικές τέ�νες και επι-στήμες, ενώ παράλληλα μελετάτην ελληνική γλώσσα. T� 1827 επι-στρέ�ει στ� �ικ�γενειακ� α%%αεί�,Lacock Abbey, π�υ σήμερα λει-τ�υργεί ως μ�υσεί� και κατ�ικίατων απ�γ�νων τ�υ Talbot. T�1823–1824 πραγματ�π�ιεί ένα τα'ί-δι στη B�ρεια Iταλία �π�υ �ρησιμ�-π�ιεί τη «�ωτεινή κάμερα» (σ�ε-διαστικ� �ργαν� με τη %�ήθεια ε-ν�ς καθρέ�τη) για τη σ�εδίαση τωντ�πίων τ�υ K�μ�. H εμπειρία αυτήθα απ�τελέσει την απαρ�ή για τις�ωτ�γρα�ικές τ�υ έρευνες.

Γνωρί"εται με τ�ν Sir JohnHerschel, έναν απ� τ�υς σημαντι-κ�τερ�υς �ημικ�ύς της επ��ής.Kατά ένα μέρ�ς ε�ευρέτης της, �Herschel, ήταν αυτ�ς π�υ πρωτ�-�ρησιμ�π�ίησε, τ� 1839, τ�ν �ρ�«�ωτ�γρα�ία».

O Talbot αρ�ί"ει τ� 1834 τα πρώ-τα τ�υ «�ωτ�γενικά σ�έδια» (απ�-τυπών�ντας απευθείας σε �ωτ�-ευαίσθητ� �αρτί τα διά��ρα �υτάπ�υ έ%ρισκε στ�ν τεράστι� κήπ�τ�υ α%%αεί�υ τ�υ). H πρώτη καθα-ρά �ωτ�γρα�ική τ�υ λήψη έγινε τ�1835. Παριστάνει την ε'ωτερικήθέα μέσα απ� ένα παράθυρ� τ�υα%%αεί�υ. Στη �ειρ�γρα�η σημείω-ση π�υ συν�δευε την εικ�να ανα-�έρει �τι αυτή τρα%ή�τηκε με την

camera obscura. Για να τ�νίσει τηνακρί%εια της �ωτ�γρα�ικής λή-ψης, υπ�σημειώνει πως μπ�ρ�ύμενα μετρήσ�υμε ακ�μη και τ�ν αριθ-μ� των τετραγώνων τ�υ παραθύ-ρ�υ. Mια άλλη γνωστή �ωτ�γρα�ίατ�υ Talbot είναι η Aν�ι�τή Π�ρτα.Bγήκε τ� 1844 και συγκαταλέγεταιστ� πρώτ� %ι%λί� με �ωτ�γρα�ίες,τ� «The Pencil of Nature». Oι �ώρ�ιαυτ�ί έ��υν διατηρηθεί �πως ήταν

τ�ν πρ�ηγ�ύμεν� αιώνα. Mπ�ρ�ύ-με να τ�υς επισκε�θ�ύμε στ�Lacock Abbey, ανατ�λικά τ�υMπρίστ�λ της Mεγάλης Bρετανίας.T� M�υσεί� Talbot %ρίσκεται ακρι-%ώς δίπλα, με περι�ρισμέν� ενδια-�έρ�ν μια και τα περισσ�τερα αυ-θεντικά κ�μμάτια %ρίσκ�νται στ�M�υσεί� Eπιστήμης στ� Λ�νδίν�.

Jacques Daguerre(1787–1851)

Γεννήθηκε στις 18 N�εμ%ρί�υ1787 στ� Cormeilles–en–Parisis, μα-κριν� πρ�άστι� στα δυτικά τ�υ Πα-ρισι�ύ. H εργασία τ�υ πατέρα τ�υ, ��π�ί�ς ε'ασκεί τ� επάγγελμα τ�υδικαστικ�ύ δημ�τικ�ύ υπαλλήλ�υ,τ�υς υπ��ρεώνει να μετακ�μίσ�υνστην κεντρική π�λη Oρλεάν. Eκείμαθαίνει σ�έδι� δίπλα σ’ έναν αρ�ι-τέκτ�να και κατ�πιν στ� ατελιέ τ�υ"ωγρά��υ–διακ�σμητή της �περαςDegotti. Συνεργά"εται με τ�ν P.Prevost για την κατασκευή παν�ρα-μάτων σε διά��ρες π�λεις �πως ηPώμη, τ� Λ�νδίν�, η Aθήνα κ.λπ.

H εμπειρία τ�υ παν�ράματ�ς α-ν�ίγει νέ�υς �ρί"�ντες για τ�ν ανή-συ�� Daguerre, � �π�ί�ς τελικά κα-τασκευά"ει τ� Δι�ραμα, έργ� π�υτ�ν κάνει διάσημ� και πλ�ύσι�. T�ενδια�έρ�ν τ�υ για τη �ωτ�γρα�ίααρ�ί"ει γύρω στα 1827, ύστερα απ�

Nicephore Niepce (1765 – 1833). «H θέα απ� τ παράθυρ» 1826. H πρώτη �ω-τγρα�ία, τρα�ηγμένη με διάρκεια έκθεσης 8 περίπυ ώρες.

Oι τρεις απ� τυς τέσσερις ε�ευρέτες της �ωτγρα�ίας κσμύν τ σήματυ πρώτυ �ωτγρα�είυ της Aθήνας «Mαργαρίτης και Kωνσταντίνυ».

O Φίλιππς Mαργαρίτης (Σμύρνη 1810 – Bίρτσμπυργκ 1892), πρώτς Eλλη-νας �ωτγρά�ς, άνι!ε �ωτγρα�εί στην πλατεία Kλαυθμώνς γύρω στα

1853. O "ωγρά�ς Iωάννης Kωνσταντίνυ διδά#τηκε τη �ωτγρα�ία απ�τν Mαργαρίτη και �ταν τ 1865 απ#ώρησε απ� τη Σ#λή των Tε#νών, �-

πυ δίδασκε, έγινε συνεταίρς στ �ωτγρα�εί τυ δασκάλυ τυ. Tρίτςσυνεταίρς μπαίνει τ

1878 �ωτγρά�ςIωάννης Λαμπάκης

(1848 – 1916), πίςανέλα�ε και τ �ωτ-

γρα�εί μετά τ θά-νατ τυ Mαργαρίτη.

O Λαμπάκης απ�ασί-"ει τ 1898 να γίνει

κληρικ�ς και έτσι κλεί-νει κύκλς τυ πρώ-

τυ �ωτγρα�είυτης Aθήνας. T κ�σμη-

μα τυ σήματς, λιτ�,μνημνεύει τυς τρεις

ε�ευρέτες έ#ντας τη μρ�ή μεταλλικύ

νμίσματς.

H ιδέα (#ωρίς να απ-κλείεται και τ σ#εδία-

σμα) πρέπει να ήταντυ Mαργαρίτη, α�ύ,σύμ�ωνα με τν Aλκη

%ανθάκη, πρώτςEλληνας �ωτγρά�ςυπήρ!ε και μανιώδης

συλλέκτης αρ#αίωννμισμάτων (�ωτ.:

«Φωτγρα�ίες και Φω-τγρά�ι» MάνςEλευθερίυ, εκδ.«Γνώση», Aθήνα,

Συνέ#εια στην 6η σελίδα

Page 5: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

μια συνάντησή τ�υ με τ�ν Niepce.T� 1829 υπ�γρά��υν συμ%�λαι�συνεργασίας και � Niepce τ�ν πλη-ρ���ρεί για τις �ωτ�ευαίσθητες ι-δι�τητες τ�υ ιωδι�ύ��υ νατρί�υ. ODaguerre αναπτύσσει τις έρευνεςκαι τ� 1839 ανακαλύπτει τη δαγγε-ρ�τυπία. H πι� παλιά τ�υ δαγγερ�-τυπία �ρ�ν�λ�γείται τ� 1837 και εί-ναι μια νεκρή �ύση με διά��ρα α-γάλματα. Aκ�λ�υθεί μια άλλη νεκρή�ύση με κ��ύλια.

H πρώτη ε'ωτερική λήψη θεωρεί-ται η �ωτ�γρά�ηση της ν�τιας πτέ-ρυγας τ�υ Λ�ύ%ρ�υ, με τ� Σηκ�υά-να κι ένα π�ταμ�πλ�ι� (1839). Πα-ραδ�'ως δεν υπάρ�ει μ�υσεί�

Daguerre και �,τι έ�ει απ�μείνει γιανα θυμί"ει τ�ν ε�ευρέτη είναι ησ�εδ�ν άγνωστη "ωγρα�ιά τ�υ μετη μέθ�δ� τ�υ δι�ράματ�ς. Θα τη%ρ�ύμε στην εκκλησία τ�υ ανατ�λι-κ�ύ παρι"ιάνικ�υ πρ�αστί�υBry–sur–Marne, �π�υ έ"ησε απ� τ�1841 έως τ� θάνατ� τ�υ, τ� 1851.

Hyppolyte Bayard(1801-1887)

Γεννήθηκε στις 20 Iαν�υαρί�υ1801 στη μικρή π�λη Breteuil, 50 �ι-λι�μετρα %�ρεια τ�υ Παρισι�ύ. Oπατέρας τ�υ ήταν μεσίτης και � ί-δι�ς απ� μικρ�ς δ�ύλευε ως απλ�ςυπάλληλ�ς στ� υπ�υργεί� Eπενδύ-

σεων. T� 1837 μετακ�μί"ει στ� Πα-ρίσι και εγκαθίσταται στ� σημεριν�17� Διαμέρισμα.

Aρ�ί"ει τις �ωτ�γρα�ικές τ�υ έ-ρευνες. Eνα �ρ�ν� αργ�τερα παγ-ματ�π�ιεί θετικές �ωτ�γρα�ίες (ε-νώ � Talbot ε�ηύρε τ� αρνητικ�για να κάνει μετά ε' επα�ής θετι-κ�: την ανακάλυψη αυτή την �ν�-μασε Kαλ�τυπία ή Tαλμπ�τυπία).

O Bayard �ωρίς τ� κ�ινωνικ� κύ-ρ�ς π�υ εί�αν �ι υπ�λ�ιπ�ι θα δυ-σκ�λευτεί π�λύ να πρ�ωθήσει τηνανακάλυψή τ�υ.

Φωτ�γρα�ί"ει διά��ρα αντίγρα-�α αγαλμάτων μια και � �ρ�ν�ςλήψης 'επερν�ύσε τα δεκαπέντελεπτά. T� απ�τέλεσμα ήταν μέ-

τρι� απ� πλευράς καθαρ�τητας. Στην πρώτη έκθεση �ωτ�γρα-

�ίας τ� 1893, παρά τις πρ�σπάθει-ές τ�υ, τ� μ�ν� π�υ κατα�έρνει ναπάρει απ� τ� γαλλικ� κράτ�ς είναιένα μικρ� π�σ� για την αγ�ρά εν�ςκαιν�ύργι�υ �ακ�ύ.

Σήμερα δεν %ρίσκ�υμε σ�εδ�ντίπ�τα π�υ να θυμί"ει αυτή την πε-ρί�δ�, ε��σ�ν δεν υπάρ�ει M�υ-σεί� Bayard. Oι περισσ�τερες απ�τις �ωτ�γρα�ίες τ�υ ανήκ�υν στησυλλ�γή της Societe Francaise dela Photographie, η �π�ία ως εκθε-σιακ�ς �ώρ�ς παραμένει κλειστ�ς.

Σημείωση: T� κείμεν� είναι αναδημ�σίευσηαπ� τ� περι�δικ� «ΦΩTOΓPAΦOΣ».

Συνέ#εια απ� την 5η σελίδα

6 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998

William Fox–Talbot (1800 – 1877). T πρώτ �ι�λί ει-κνγρα�ημέν με αυθεντικές �ωτγρα�ίες (κα-λτυπίες), τρα�ηγμένες απ� τν ίδι, 1844.

Aριστερά: H πρτμή τυ Hyppolyte Bayard (1801 – 1877). Πίσω, τ σπίτι �πυ έ"ησε, στη μικρή π�λη Breteuil της Γαλλίας. Δε!ιά: Πρτμή τυ Jacques Daguerre(1787 – 1851) στ ανατλικ� πράστι τυ Παρισιύ Bry – Sur – Marne, �πυ έ"ησε τα τελευταία #ρ�νια της "ωής τυ (�ωτ.: Xάρης Γιακυμής).

Page 6: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998 - H KAΘHMEPINH 7

Πρώτες �ωτγρα�ήσεις 1839–1860H γέννηση της ωτ�γραίας στην Eλλάδα και �ι πρώτ�ι Eλληνες ωτ�γρά�ι

T�υ Aλκη �. �ανθάκη

ESFIAP, Iστ�ρικ�ύ ωτ�γραίας

EΠIΣHMH ημερ�μηνία της ε�εύρε-σης της �ωτ�γρα�ίας θεωρείται η19η Aυγ�ύστ�υ 1839, ημέρα κατάτην �π�ία η Γαλλική Aκαδημία Eπι-στημών αναγνώρισε και επίσημα τημέθ�δ� τ�υ Louis Daguerre. H νέαε�εύρεση, η δαγγερ�τυπία, ε�α-πλώθηκε π�λύ γρήγ�ρα στην Eυρώ-πη και στην Aμερική. Mια απ� τιςπρώτες !ώρες �π�υ ε�αρμ�στηκε ηνέα ε�εύρεση ήταν και η Eλλάδα.

Oι πρώτεςστην Eλλάδα

Eνας Kαναδ�ς, ελ"ετικής κατα-γωγής, � κτηματίας Pierre GaspardGustave Joly de Lotbiniere θα �εκι-νήσει απ� τη Mασσαλία για τη μεγά-λη περι�δεία, στις αρ!ές Σεπτεμ-"ρί�υ τ�υ 1839. T�ν Oκτώ"ρι� θα�τάσει στη Σύρ� και απ� εκεί στηνAθήνα. Aπ� τ� ανέκδ�τ� ημερ�λ�-γι# τ�υ παρακ�λ�υθ�ύμε την π�-ρεία τ�υ στην Eλλάδα. Yστερα απ�μια π�λυήμερη εκδρ�μή στην Πελ�-π�ννησ� θα "ρεθεί �ανά στην Aθή-να. Eδώ, τ� τελευταί� δεκαήμερ�τ�υ Oκτω"ρί�υ τ�υ 1839, θα τρα"ή-�ει δέκα δαγγερ�τυπίες απ� τα αρ-!αία μνημεία της. Πρώτα, �υσικά,θα �ωτ�γρα�ήσει τα Πρ�πύλαια καιτ�ν Παρθενώνα. Aυτές είναι και �ιπρώτες �ωτ�γρα�ικές εικ�νες π�υγίν�νται στην Eλλάδα. Tρεις μ�ν�ναπ� αυτές διασώθηκαν σε μ�ρ�ή!αρακτικών ανατύπων, ενώ �λες �ιπρωτ�τυπες δαγγερ�τυπίες τ�υ !ά-θηκαν.

Tην 1η N�εμ"ρί�υ 1839, θα επι-στρέψει στη Σύρ�, με σκ�π� να συ-νε!ίσει τ� τα�ίδι τ�υ στην Aίγυπτ�.Eκεί θα τρα"ή�ει και τη μ�ναδικήδαγγερ�τυπία τ�υ απ� τ� λιμάνι τηςΣύρ�υ. Δυστυ!ώς και αυτή δεν δια-σώθηκε.

H Eλλάδα θα απ�τελέσει απ� δωκαι πέρα, έναν ενδιάμεσ� σταθμ�για τ�υς τα�ιδιώτες �ωτ�γρά��υςπ�υ σκ�πευαν να συνε!ίσ�υν τ� τα-�ίδι τ�υς πρ�ς την Eγγύς Aνατ�λή.O λ�γ�ς της επίσκεψής τ�υς ήταν �ιαρ!αι�τητές μας π�υ απ�τελ�ύσαντ�τε τ� μ�ναδικ� α�ι�λ�γ� θέμα.

Mια πληρ��ρία

E�ι μήνες μετά την επίσκεψη τ�υJoly de Lotbiniere, γίνεται στηνAθήνα η επ�μενη πρ�σπάθεια �ω-τ�γρά�ησης, π�υ εί!ε μάλλ�ν πει-ραματικ� !αρακτήρα. Στις 8 Mαΐ�υ1840 � γιατρ�ς τ�υ Oθωνα, Roeser,έδωσε μια διάλε�η στην EταιρείαΦυσικής Iστ�ρίας, π�υ στεγα(�τανστην �δ� Φειδί�υ (εκεί π�υ "ρίσκε-ται σήμερα η Γερμανική Aρ!αι�λ�-γική Σ!�λή), κατά την �π�ία � XavierLanderer και � Villari έκαναν επίδει-�η της δαγγερ�τυπίας. H πληρ���-ρία είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί �!ημικ�ς Xavier Landerer, εκτ�ς απ�

�αρμακ�π�ι�ς τ�υ Oθωνα, ήτανταυτ�!ρ�να και καθηγητής στ�Σ!�λεί� των Tε!νών, μα(ί με τ�ν(ωγρά�� Φίλιππ� Mαργαρίτη.

O μυστηριώδης Γάλλ�ςκαι � Φιλ. Mαργαρίτης

T�ν Δεκέμ"ρι� τ�υ 1846 έρ!εταιστην Aθήνα πρ�ερ!�μεν�ς απ� τηνIταλία και � μυστηριώδης Γάλλ�ς�ωτ�γρά��ς Phillibert Perraud. θαπαραμείνει και θα εργασθεί επαγ-γελματικά για τέσσερις μήνες εδώ.T�ν Perraud θα συναντήσει � (ω-γρά��ς Φίλιππ�ς Mαργαρίτης, κα-θηγητής, τ�τε στ� Σ!�λεί� των Tε-!νών –τ�ν πρ�δρ�μ� τ�υ σημερι-ν�ύ Π�λυτε!νεί�υ– και θα διδα!θείαπ� αυτ�ν τη δαγγερ�τυπία.

O Φ. Mαργαρίτης γεννήθηκε στηΣμύρνη τ� 1810. Σπ�ύδασε (ωγρα-�ική στη Pώμη και μα(ί με τ�ν αδελ-

�� τ�υ Γεώργι� –(ωγρά��ς και αυ-τ�ς– θεωρ�ύνται �ι πρώτ�ι π�υ δί-δα�αν τη δυτική τε!ν�τρ�πία της(ωγρα�ικής στην Eλλάδα. O Φ.Mαργαρίτης ήταν !αρακτήρας ανή-συ!�ς και ερευνητικ�ς. Γ�ητεύθη-κε απ� τη δαγγερ�τυπική ε�εύρεσηκαι ασ!�λήθηκε με τέτ�ι� πάθ�ςμα(ί της ώστε σύντ�μα έγινε δεύτε-ρ� επάγγελμά τ�υ.

Oι έντεκα δαγγερ�τυπίες απ� ταμνημεία της Aθήνας, π�υ εντ�πισατ� 1986 στ� M�να!�, έ!�υν γίνει α-π� τ�ν Mαργαρίτη τ� 1947 με πρ�-!ειρα μέσα και με υλικά π�υ εί!επάρει απ� τ�ν Perraud. θεωρώ σαν"έ"αι� τ� �τι για τις πρώτες αυτέςλήψεις τ�υ εί!ε την υπ�στήρι�η τ�υσυναδέλ��υ τ�υ καθηγητή XavierLanderer.

O Perraud με την πρ�τρ�πή τ�υΦ. Mαργαρίτη θα επισκε�θεί τ�Σ!�λεί� των Tε!νών �π�υ θα διδά-

�ει τη �ωτ�γρα�ία σε μαθητές καικαθηγητές. Σε αθηναϊκή ε�ημερίδατης επ�!ής δια"ά(�υμε σ!ετικά:«Eις τ� εν Aθήναις κατάστημα τωντε!νών πληρ���ρ�ύμεθα �τι είναιεπιτήδει�ι νέ�ι διδα!θέντες απ�τ�ν πρ�τερ�ν ευρισκ�μεν�ν Γάλ-λ�ν �ωτ�γρά��ν κ. Περρώ την τέ-!νην της �ωτ�γρα�ίας ή ταγερ�τυ-πίας (!)...».

T� 1848 � Nίκ�ς Mατ(�υράνης, υ-π�πρ��εν�ς της Eλλάδας στη Bιέν-νη, δωρί(ει στ� Σ!�λεί� των Tε!νώνμια δαγγερ�τυπική μη!ανή την �-π�ία !ειρί(�νται � Φ. Mαργαρίτηςκαι �ι μαθητές τ�υ. Για μικρ� μ�ν�διάστημα ενεργ� μέρ�ς παίρνει και� επιστάτης τ�υ Σ!�λεί�υ, � Kώ-στας Mακεδ�νας. O τίτλ�ς τ�υ επι-στάτ�υ ήταν τ�τε αντίστ�ι!�ς μεαυτ�ν τ�υ διευθυντ�ύ σήμερα.

Tην ίδια περί�δ� εμ�ανί(εταιστην Kέρκυρα ένας (ωγρά��ς π�υασ!�λείται επαγγελματικά με τη�ωτ�γρα�ία. Πρ�κειται για τ�ν Xα-ράλαμπ� Bιτ�υλαδίτη, � �π�ί�ς!ρέωνε για μια «εικ�να εις μέτρι�νέλασμα [δαγγερ�τυπία] ένα K�λω-νάτ�, ενώ για μια σε μεγάλ� έλα-σμα, �κτώ Σελλήνια».

T� πρώτ�ωτ�γραεί�

T� 1849 � Φίλιππ�ς Mαργαρίτηςαπ��ασί(ει να αν�ί�ει επαγγελματι-κ� �ωτ�γρα�εί�, π�υ είναι τ� πρώ-τ� της Aθήνας. Oυσιαστικά ήταν μιαπρ�!ειρη �ύλινη παράγκα στην αυ-λή τ�υ σπιτι�ύ τ�υ, στην πλατείαKλαυθμών�ς. T� ανάγγειλε με σ!ε-τική «ειδ�π�ίησή» τ�υ σε ε�ημερί-δα: «O (ωγρά��ς κ. Φίλιππ�ς Mαρ-γαρίτης ειδ�π�ιεί τ�υς επιθυμ�ύ-ντας να απεικ�νίσωσιν εαυτ�ύς διάτης Hλι�τυπίας ή να απ�κτήσωσιναντίτυπα μνημείων. Kατ�ικεί δε �ύ-τ�ς εντ�ς της �ικίας ένθα ήτ� πρ�-τερ�ν τ� ανακτ�"�ύλι�ν απέναντιτης Oικ�ν�μίας».

O Mαργαρίτης ήταν καλ�ς �ωτ�-γρά��ς. Aυτ� απ�δεικνύεται απ� τη"ρά"ευσή τ�υ, με αργυρ� μετάλλι�,στην Παγκ�σμια Eκθεση τ�υ Παρι-σ�ύ τ� 1855. H �ήμη π�υ σύντ�μαθα απ�κτήσει θα �έρει π�λύ κ�σμ�στ� �ωτ�γρα�εί� τ�υ. Eτσι, εκτ�ςαπ� τ�ν Oθωνα, την Aμαλία και τηνAυλή, θα περάσ�υν απ� εκεί π�λιτι-κ�ί, καλλιτέ!νες και �λη η «καλή»κ�ινωνία της Aθήνας. Mετά τ� 1870� Mαργαρίτης θα πάρει σαν συνε-ταίρ� στ� �ωτ�γρα�εί� τ�ν παλι�μαθητή τ�υ απ� τ� Σ!�λει� των Tε-!νών, τ�ν (ωγρά�� Iωάννη Kωνστα-ντίν�υ.

H συ!νή απ�υσία τ�υ �μως σε π�-λεις της Eυρώπης, για λ�γ�υς άσ!ε-τ�υς με τη �ωτ�γρα�ία, θα τ�ν α-ναγκάσ�υν αργ�τερα να συνεργα-στεί και με τ�ν πρώην "�ηθ� τ�υ,τ�ν Iωάννη Λαμπάκη. Mετά τ�ν θά-νατ� τ�υ � Λαμπάκης θα είναι � τε-λευταί�ς π�υ θα διατηρήσει τ� �ω-

Φίλιππ�ς Mαργαρίτης. O στρατηγ�ς Xριστ�δ�υλ�ς Xατ�ηπέτρ�ς (1799–1869).Xρωματισμένη αλμπ�υμίνα απ� τ�ν �ωτ�γρά��, π. 1865. O Xατ�ηπέτρ�ς ήτανγνωστ�ς αγωνιστής τ�υ 1821 και μέλ�ς της Φιλικής Eταιρείας. Π�λέμησε σταTρίκαλα, στην Π�ρτα και την Kαλαμπάκα και διετέλεσε �ρ�ύραρ��ς Kλεισ�-!ης, στ� π�λι�ρκημέν� Mεσ�λ�γγι. Yπήρ"ε συνεργάτης τ�υ Γ. Kαραϊσκάκηκαι στην αγκαλιά τ�υ "εψύ�ησε � μεγάλ�ς π�λεμιστής στη Σαλαμίνα. Διετέλε-σε επίσης υπασπιστής τ�υ Oθωνα και τ�υ Γεωργί�υ A΄ (Eθνική Πινακ�θήκη).

Συνέ�εια στην 9η σελίδα

Page 7: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

Φίλιππ�ς Mαργαρίτης. O αγωνιστής της Mακεδ�νίας Παναγιώτης Nα�ύμ.(Δαγγερ�τυπία, 1847–48). Eίναι τ� πρώτ� σω��μεν� �ωτ�γρα�ικ� π�ρτρέτ�Eλληνα.

8 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998

Iωάννης Kωνσταντίν�υ(;). Π�ρτρέτ� τ�υ Φίλιππ�υ Mαργαρίτη, τ�υ πρώτ�υ�ωτ�γρά��υ της Aθήνας, π. 1870.

Page 8: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

τ�γρα�εί� μέ!ρι τα τέλη τ�υ 19�υαιώνα.

Oι Δημ. Kωνσταντίν�υκαι Πετρ. Mωραΐτης

Mετά τ� 1858 εμ�ανί(�νται δύ�ακ�μη επαγγελματίες �ωτ�γρά��ιστην Aθήνα: � Δημήτρι�ς Kωνστα-ντίν�υ και � Tηνιακ�ς (ωγρά��ςΠέτρ�ς Mωραΐτης. O Δημήτρι�ςKωνσταντίν�υ πρέπει να υπήρ�ε"�ηθ�ς τ�υ διάσημ�υ Σκωτσέ(�υ�ωτ�γρά��υ James Robertson, κα-τά τη διάρκεια της παραμ�νής τ�υτελευταί�υ στην Aθήνα, τ� 1855. Oμαθητής θα �επεράσει τ�ν δάσκαλ�και έτσι �ι �ωτ�γρα�ίες τ�υ απ� τατ�πία και τα αρ!αία μνημεία π�υτρα"άει διαθέτ�υν μ�ναδική ευαι-σθησία, πρωτ�τυπη σύνθεση καιδυναμική πρ�σέγγιση. T� �ωτ�γρα-�εί� τ�υ Δ. Kωνσταντίν�υ ανέλα"εαργ�τερα � Kωνσταντίν�ς Aθανα-σί�υ.

O Πέτρ�ς Mωραΐτης θα έ!ει καιαυτ�ς ένα καθ�ριστικ� ρ�λ� στηνε�έλι�η της ελληνικής �ωτ�γρα-�ίας. Θα εργαστεί συστηματικά γιαπερισσ�τερα απ� 30 !ρ�νια και θαα�ήσει ένα τεράστι� έργ� σε π�σ�-τητα και π�λύ καλ� σε π�ι�τητα. Mετ�ν τρ�π� αυτ� θα επηρεάσει τ�υςνεώτερ�υς �ωτ�γρά��υς, π�λλ�ί

απ� τ�υς �π�ί�υς εργάστηκαν κ�-ντά τ�υ.

Θα πρέπει εδώ να μνημ�νευθ�ύνκαι �ι αδελ��ί Σ�λων και <εν��ώνBάθης, των �π�ίων τ� πρώτ� �ωτ�-γρα�εί� λειτ�ύργησε στ�ν Πειραιά.Aργ�τερα � <εν��ών Bάθης θα α-ν�ί�ει �ωτ�γρα�εί� στην Aθήνα,στην �δ� Eρμ�ύ, ενώ � Σ�λων θα ε-γκατασταθεί στ� Παρίσι, �π�υ καιθα διαπρέψει.

Σύρ�ς – Kέρκυρα

Iδιαίτερ� ενδια�έρ�ν παρ�υσιά-(ει και η δ�υλειά των �ωτ�γρά�ωντης Σύρ�υ και της Kέρκυρας. Σταμέσα τ�υ 19�υ αιώνα η Σύρ�ς ήτανένα σημαντικ� λιμάνι και εμπ�ρικ�ςκ�μ"�ς της ανατ�λικής Mεσ�γεί�υ.Για τ�υς λ�γ�υς αυτ�ύς η �ωτ�-γρα�ία άνθησε π�λύ νωρίς. O Γεώρ-γι�ς Δαμιαν�ς, � Σπύρ�ς Bενι�ς, �Γιάννης Xρυσα��ύ και � A. Bλα!ά-κης π�υ εργά(�νται εκεί είναι ανά-μεσα στ�υς πρώτ�υς Eλληνες �ω-τ�γρά��υς.

Aπ� την άλλη πλευρά στην Kέρ-κυρα η ε�έλι�η της �ωτ�γρα�ίας εί-ναι γρήγ�ρη, λ�γω της στενής επι-κ�ινωνίας π�υ εί!ε τ� νησί με τηνIταλία. Oπως πρ�ανα�έρθηκε, �πρώτ�ς Eλληνας �ωτ�γρά��ς σταI�νια Nησιά ήταν � Xαράλαμπ�ς Bι-τ�υλαδίτης. Oι �ωτ�γρά��ι �μως

Συνέ�εια στην 10η σελίδα

Συνέ�εια απ� την 7η σελίδα

KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998 - H KAΘHMEPINH 9

Kωνσταντίν�ς Aθανασί�υ. «O πύργ�ς των Aερήδων», π. 1878 (Συλλ�γή Aλκη�ανθάκη).Aγνωστ�υ

�ωτ�γρά-��υ. Aπ�ψητης Aθήνας

π. 1875.

Aγνωστ�υ�ωτ�γρά-��υ. Aπ�ψητ�υ λιμανι�ύτης Σύρας.Aλμπ�υμίνα,π. 1875 (Συλ-λ�γή Aλκη�ανθάκη).

Page 9: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

10 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998

Bartolomeo Borri. «Aπ�ψη τ�υ �ρ�υρί�υ της Kέρκυρας», π. 1870 (Συλλ�γή Aλκη �ανθάκη).

Aριστερά: Πέτρ�ς Mωραΐτης. H Aσπασία Kαρμπ�ύνη, μια απ� τις νε�τερες κυρίες των τιμών της Aμαλίας. Πρώιμη cdv(carte de visit) τ�υ �ωτ�γρά��υ, με �ειρ�γρα�η υπ�γρα�ή τ�υ στ� πασπαρτ�ύ, π. 1860 (Συλλ�γή Aλκη �ανθάκη). Δε-"ιά: �εν��ών Bάθης. Eπι�ρωματισμένη �ωτ�γρα�ία στρατιωτικ�ύ. Cdv, π. 1868.

π�υ θα ακ�λ�υθήσ�υν θα είναι Iτα-λ�ί. O Aύγ�υστ�ς K�λλας, � Bαρθ�-λ�μαί�ς Mπ�ρη και �ι αδελ��ίMarinelli είναι απ� τ�υς πι� γνω-στ�ύς.

T� επίπεδ�

H ελληνική �ωτ�γρα�ία κατά τηνπρώτη εικ�σιπενταετία απ� την ε-�εύρεση της μεθ�δ�υ δεν μένει πί-σω σε σ!έση με άλλες !ώρες. Oι�ωτ�γρά��ι, με τη συμμετ�!ή τ�υςστις παγκ�σμιες εκθέσεις, πρ�"άλ-λ�υν την ελληνική �ωτ�γρα�ία, ε-νώ με τα συ!νά τα�ίδια τ�υς στηνEυρώπη ενημερών�νται για τις νε-ώτερες τε!νικές ε�ελί�εις της �ω-τ�γρα�ίας, π�υ τα !ρ�νια εκείνα ή-ταν ραγδαίες.

H �ωτ�γρα�ία παρ’ �λα αυτά συ-νε!ί(ει να είναι στατική και να έ!εισαν κύρι� σκ�π� την πιστή κατα-γρα�ή της πραγματικ�τητας. OιEλληνες �ωτ�γρά��ι ενδια�έρ�-νται κυρίως για τα αρ!αία μνημείακαι π�λύ λιγ�τερ� για τη �ύση καιτα τ�πία. H πρ�σέγγισή τ�υς σ’ αυ-τά !αρακτηρί(εται –εκτ�ς �ρισμέ-νων ε�αιρέσεων– απ� μια παγερή α-ντικειμενικ�τητα. T� �ωτ�γρα�ικ�π�ρτρέτ� επίσης έ!ει τεράστια άν-θηση και γίνεται σε εντυπωσιακ�ύςαριθμ�ύς. Παραμένει �μως και αυ-τ� ανέκ�ραστ� και !ωρίς πρ�σπά-θεια απ� μέρ�υς των �ωτ�γρά�ωννα πρ�"άλλ�υν την πρ�σωπικ�τητατων �ωτ�γρα��υμένων.

Συνέ�εια απ� την 9η σελίδα

Page 10: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998 - H KAΘHMEPINH 11Συνέ�εια στην 12η σελίδα

Pεύμα �ένων ωτ�γράωνO ελληνικ�ς ώρ ς, π�λ ς έλ�ης των πι επι�ανών Eυρωπαίων τα�ιδιωτών �ωτ γρά�ων

Herni Beck. «Nα�ς στην Aίγινα» (1853). Aπ� τ� �ωτ�γρα�ικ� λεύκωμα τ�υ Beck με πενήντα δύ� �ωτ�γρα�ίες τηςAθήνας και τίτλ� «Vue d’ Athenes et de ses monuments, Photographies d’ Apres Nature» (1868).

Felix Bongils. «Aπ�ψη της Aθήνας» (�αρτί αλμπ�υμίνας, 22,5x28,2 εκ.). O Γάλλ�ς �ωτ�γρά��ς ήρθε στην Eλλάδα γιαπρώτη ��ρά και �ωτ�γρά�ησε μετα!ύ 1867–1870.

Tης Nτ�ρας Mηναΐδη

Φωτ�γρά�υ

H ΦΩTOΓPAΦIA με την εμάνισή τηςστις αρ�ές τ�υ 19�υ αιώνα αναστα-τώνει τ�υς πάντες και πρώτα απ’ �-λ�υς τ�υς καλλιτέ�νες. Kανέναν δενάησε ασυγκίνητ� η καιν�ύργια τέ-�νη. Π�λλ�ί καλλιτέ�νες �ωγρά�ι"εκίνησαν να ωτ�γραί��υν για να�ρησιμ�π�ιήσ�υν τ� υλικ� στη �ω-γραική τ�υς και άλλ�ι πάλι απ�τυ-�ημέν�ι �ωγρά�ι στράηκαν στηωτ�γραία με την ελπίδα να κερδί-σ�υν �ρήματα.

Π�λλ�ί �μως π�υ αγκάλιασαν τηνκαιν�ύργια εεύρεση, #ρήκαν μέσααπ� αυτήν μια ευκαιρία για υγή καιανακάλυψη καιν�ύργιων κ�σμων.

Mετά τις εκστρατείες τ�υ Nαπ�-λέ�ντα στην Aίγυπτ�, η «έλ"η» τηςAνατ�λής καλλιεργήθηκε και υμνή-θηκε απ� �ωγρά�υς �πως �ιDelacroix, Horace Vernet, και άλλ�ι.

H Aίγυπτ�ς, �ι Aγι�ι T�π�ι αλλάκαι η Iταλία με τις ελληνικές αρ�αι�-τητες και τέλ�ς η Eλλάδα έγιναν τ�-π�ι υγής για τ�υς ρ�μαντικ�ύς τα-"ιδιώτες ωτ�γρά�υς.

Eιδικ�τερα η Aθήνα έγινε απαραί-τητ�ς σταθμ�ς, ιδίως ανθρώπων τ�υπνεύματ�ς και της τέ�νης και �σωνήθελαν να �λ�κληρώσ�υν την κλα-σική τ�υς παιδεία.

Πηγή έμπνευσης για τ�υς ωτ�-γρά�υς στις αρ�ές τ�υ 19�υ αιώναυπήρ"ε τ� είδ�ς λ�γ�τε�νίας π�υ ή-ταν μ�δα εκείνη την επ��ή: VoyagePittoresque, τ� τα"ιδιωτικ� λεύκω-μα. Συνήθως συν�δευαν κάπ�ι�νκαλλιτέ�νη ή λ�γι� ή και κάπ�ι� επί-σημ� πρ�σωπ� σε περι�δεία. O αγώ-νας της απελευθέρωσης των Eλλή-νων απ� τ�ν τ�υρκικ� �υγ�, � θρύ-λ�ς αυτής της επανάστασης, � θά-νατ�ς τ�υ Byron, έεραν κύμα πρ�-σκυνητών στην Eλλάδα.

Oι συνθήκες π�υ επικρατ�ύσαντ�τε στη �ώρα μας για ένα τέτ�ι�τα"ίδι ήταν ε"αιρετικά δύσκ�λες. HEλλάδα έ#γαινε γυμνή και ταλαιπω-ρημένη απ� τ�ν π�λεμ� για την ανε-"αρτησία.

Oι ε"��ές ήταν ερημωμένες, λη-στρικές �μάδες ή λιπ�τάκτες παρα-μ�νευαν σε κάθε πέρασμα, �ι δρ�-μ�ι ήταν ανύπαρκτ�ι, τα πανδ��είασπάνια, τ� αγητ� τω��. Oι �γκώ-δεις απ�σκευές των ωτ�γράωνπρ�σέλκυαν τα κακ�π�ιά στ�ι�εία.T� αίσι� πέρας μιας περιήγησης ή-ταν πάντα αμί#�λ�. Tέτ�ιες περι-γραές έ��υμε π�λλές �πως τ�υEdward Lear, π�υ επισκέθηκε τηνEλλάδα μετα"ύ 1848–49 και �πως έ-�ει απ�δει�θεί τρά#η"ε ωτ�γρα-ίες1.

Aλλά και � Gustave Flaubert π�υτα"ίδεψε τ� 1850–51 με τ�ν ωτ�-γρά� Maxime du Camp και � GoupilFesquet με τ�ν�ωγρά� HoraceVernet μας έδωσαν γλαυρές περι-γραές των τα"ιδιών τ�υς.

Page 11: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

12 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998

Oι "έν�ι ωτ�γρά�ι περι�ρί��-νται ωτ�γραικά στην Aθήνα καιστα μνημεία της, τη δύσκ�λη αυτήπερί�δ� της αντι#ασιλείας αλλά καιτων πρώτων �ρ�νων της #ασιλείαςτ�υ Oθωνα.

Bέ#αια �ι περισσ�τερ�ι αρ�αι�-λ�γικ�ί �ώρ�ι μέσα στη στενή ελλη-νική επικράτεια, �πως �ι Mυκήνες,�ι Δελ�ί, τ� Aργ�ς, δεν εί�αν ανα-σκαεί ακ�μη.

O Γάλλ�ς εκδ�της N�el MarieLerebours υπήρ"ε � υπ�κινητής αυ-τ�υργ�ς τ�υ ωτ�γραικ�ύ ρεύμα-τ�ς με πρ��ρισμ� τα μακρινά τα"ί-δια ��ι μ�ν� στην Aνατ�λή αλλά καιστη B�ρει� Aρική και στην Aμερι-κή. Mε την πρ�τρ�πή τ�υ και την �ι-κ�ν�μική ενίσ�υση, ωτ�γρά�ι ε-πιστρατεύ�νται για λ�γαριασμ�τ�υ. Xάρη στ�ν Lerebours έ��υμεκαι τις πρώτες ωτ�γραίες μέσαστ�ν ελληνικ� �ώρ�.

O Kαναδ�ς Pierre Gustave Joly deLotbiniere, σταλμέν�ς στην Eλλάδααπ� τ�ν Lerebours, έμελλε να είναι� πρώτ�ς π�υ απ�τύπωσε ωτ�-γραικά τ�ν Παρθενώνα με τη μέ-θ�δ� της δαγγερ�τυπίας2 τ� 1839.

Σ�ετικά με τ� τα"ίδι τ�υ π�υ διήρ-κεσε ένα μήνα περίπ�υ, � Lotbiniereάησε π�λλές πληρ��ρίες π�υμας είναι γνωστές απ� τα ημερ�λ�-γιά τ�υ3. Στις σημειώσεις τ�υ κατέ-γραψε έντεκα δαγγερ�τυπίες μεθέμα την Aθήνα.

T� πρωτ�τυπ� έργ� τ�υ δεν έ�εισωθεί, μας είναι �μως γνωστέςτρεις δαγγερ�τυπίες απ� τα �αρα-κτικά π�υ εικ�ν�γρα�ύν τ� #ι#λί�τ�υ Lerebours «Les ExcursionsDaguerrienes 1841–1842».

T� 1842–44 ήρθε στην Eλλάδα �Γάλλ�ς Joseph Philibert Girault dePrangey· τέσσερις δαγγερ�τυπίεςτ�υ με τα μνημεία των Aθηνών δια-σώ��νται και μπ�ρ�ύμε να π�ύμε �-τι είναι �ι πρωιμ�τερες ωτ�γραι-κές μαρτυρίες της Eλλάδας. O de

Prangey τρά#η"ε περίπ�υ 1.000δαγγερ�τυπίες στ� δύσκ�λ� τα"ίδιτ�υ σε Iταλία, Eλλάδα, Aίγυπτ�, Συ-ρία, Παλαιστίνη, με θέμα ως επί τ�πλείστ�ν τα αρ�αία ερείπια.

Aνάμεσα στ� 1846–47 � Γάλλ�ςωτ�γρά�ς Philibert Perraud ω-τ�γράισε στην Eλλάδα και έγινεδάσκαλ�ς τ�υ πρώτ�υ Eλληνα ω-τ�γρά�υ, τ�υ Φίλιππ�υ Mαργαρίτη

με τ�ν �π�ί� και συνεργάστηκε.Eντεκα δαγγερ�τυπίες π�υ εντ�πί-στηκαν στ� M�να�� απ� τ�ν ιστ�ρι-κ� ωτ�γραίας Aλκη (ανθάκη εί-ναι απ�τέλεσμα της συνεργασίαςτ�υ Perraud με τ�ν Mαργαρίτη.

O πρώτ�ς Aγγλ�ς ωτ�γρά�ςπ�υ επισκέπτεται την Eλλάδα τ�1848 είναι � αιδεσιμ�τατ�ς GeorgeBridges π�υ εισάγει και τη μέθ�δ�

της καλ�τυπίας στ�ν ελληνικ� �ώ-ρ�. OI ωτ�γραίες τ�υ Bridges εί-ναι �ι πρώτες ωτ�γραίες τηςAθήνας π�υ έ��υν τυπωθεί σε �αρτίκαι διασώ��νται.

Mια μεγάλη πρωτιά διεκδικεί και �Γάλλ�ς ωτ�γρά�ς Eugene Piot(1812 – 1891) π�υ �ρησιμ�π�ίησεπρώτ�ς απ� τ�υς Γάλλ�υς τη μέθ�-δ� της καλ�τυπίας. T� 1852 δημ�σί-ευσε λεύκωμα τα"ιδιωτικής ωτ�-γραίας με επικ�λλημένες ωτ�-γραίες π�υ απευθυν�ταν για πρώ-τη �ρά σε ευρεία κατανάλωση.

O Pώσ�ς κ�μις P. Sebastianof π�υεπισκέθηκε την Eλλάδα τ� 1848 θαπερι�ριστεί σε δαγγερ�τυπικές πε-ριγραές �ειρ�γράων τ�υ Aγί�υOρ�υς, σε μια απ� τις πρώτες ανά-λ�γες εργασίες π�υ έγιναν στ�ν κ�-σμ� με τη ωτ�γραική μέθ�δ�.

O Φλ μπέρ

O πι� σημαντικ�ς επαγγελματίαςτης τα"ιδιωτικής ωτ�γραίας κα-τά την περί�δ� αυτή, � Maxime DuCamp, έρ�εται στην Eλλάδα τ� 1850συν�δεύ�ντας τ�ν GustaveFlaubert. Aν και δεν τρά#η"ε � ίδι�ςωτ�γραίες στην Eλλάδα, μύησε�μως στη ωτ�γραική τέ�νη τ�νΓάλλ� σπ�υδαστή της αρ�ιτεκτ�νι-κής Alfred Nicolas Normand π�υ τηνεπισκέθηκε τ� 1851 και τρά#η"ε ε-"αιρετικές καλ�τυπίες.

H Eλλάδα ήταν ένας ενδιάμεσ�ςσταθμ�ς στ� μεγάλ� τα"ίδι π�υπραγματ�π�ι�ύσαν � ωτ�γρά�ςμε τ�ν συγγραέα σε Aίγυπτ�, N�υ-#ία, Παλαιστίνη, Συρία. O Du Camp4

στ� «Souvenirs Literaires» γράει:«Στις 24 Iαν�υαρί�υ γυρίσαμε για ναρί"�υμε μια τελευταία ματιά στηνAκρ�π�λη, τ� #ρά�� �π�υ η ίδια η�μ�ριά έκτισε τ�υς να�ύς της».

O πρώτ�ς ωτ�γρά�ς π�υ εμπ�-ρευ�ταν λευκώματα με ωτ�γρα-ίες π�υ τρά#η"ε στην Aθήνα, ήταν� Bιεννέ��ς Heinrich Beck. Hρθε γιαπρώτη �ρά τ� 1853 και έ�ησε εδώπ�λλά �ρ�νια. Eίναι απ� τ�υς τρειςή τέσσερις ωτ�γρά�υς εκείνηςτης επ��ής π�υ ωτ�γραί��υν καιεκτ�ς της π�λης. Oι ωτ�γραίεςτ�υ διακρίν�νται για τις ευρηματι-κές και ασυνήθιστες γωνίες λήψηςαλλά και την άψ�γη τε�νική και ευ-αισθησία τ�υς.

Aνάμεσα στ�υς "έν�υς ωτ�γρά-�υς π�υ επισκέθηκαν την Eλλά-δα την περί�δ� 1850–60, μια μετα-#ατική περί�δ� μετα"ύ της καλ�τυ-πίας και της εμάνισης τ�υ υγρ�ύκ�λλωδί�υ και τ�υ �αρτι�ύ της αλ-μπ�υμίνας, διακρίν�νται δύ� διάση-μ�ι Bρεταν�ί, � James Robertsonκαι � Bενετσιάν�ς αλλά π�λιτ�γρα-ημέν�ς Bρεταν�ς Felice Beato. Eι-δικ�τερα, για τ�ν Robertson, αν κρί-ν�υμε απ� τ�ν μεγάλ� αριθμ� ω-τ�γραιών τ�υ π�υ έ��υν διασωθείεδώ, ιδίως σε ιδιωτικές συλλ�γές,συμπεραίν�υμε �τι θα πρέπει ναδ�ύλεψε π�λύ καιρ� στην Aθήνα.Φαίνεται �τι συνεργάστηκε στενάμε τ�ν Eλληνα ωτ�γρά� Δημή-τρι� Kωνσταντίν�υ. Tην υπ�θεσηαυτή ενισ�ύει και ένα λεύκωμα«Voyage en Orient 1859–1869» π�υεντ�πίστηκε στ� Παρίσι5. Πάντως τ�«σήμα κατατεθέν» τ�υ Robertsonσε αντίθεση με τ�ν Kωνσταντίν�υείναι �τι περιλαμ#άνει σ�εδ�ν πά-

Joly de Lotbinieve. «O Παρθενών» (1839). Aυτ�ς � Kαναδ�ς �ωτ�γρά��ς έμελλε να είναι � πρώτ�ς π�υ απ�τύπωσε�ωτ�γρα�ικά τ�ν Παρθενώνα με τη μέθ�δ� της δαγγερ�τυπίας τ� 1839. T� πρωτ�τυπ� έργ� τ�υ δεν έ�ει σωθεί, εί-ναι �μως γνωστές τρεις δαγγερ�τυπίες απ� τα �αρακτικά π�υ εικ�ν�γρα��ύν τ� $ι$λί� τ�υ.

Συνέ�εια απ� την 11η σελίδα

George Bridges. «T� Eρέ�θει�ν – Δυτική άπ�ψη» (1848). Mία απ� τις ε!ήνταέ!ι καλ�τυπίες π�υ τρά$η!ε � George Bridges στην Aθήνα. Eνθετες πρωτ�-τυπες εμ�ανίστηκαν σε δύ� λευκώματα π�υ απ�τελ�ύσαν μέρ�ς εν�ς μεγα-λύτερ�υ.

Page 12: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

Συνέ�εια στην 14η σελίδα

KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998 - H KAΘHMEPINH 13

Francis Bedford. «Aθήνα, η σύγ�ρ�νη π�λη απ� την Aκρ�π�λη» (1862). Aπ� τ� Λεύκωμα τ�υ Francis Bedford με τίτλ� Photographic Pictures Made by MrFrancis Bedford During the Tour of the East in Which by Command he Accompanied H.R.H. the Prince of Wales.

Alfred Nicolas Normand. «Aνάγλυ�� της ανατ�λικής μετ�πης τ�υ Παρθενώνα» (1851).

ντα στις ωτ�γραίες τ�υ τ� αν-θρώπιν� στ�ι�εί�6.

Xρυσή περί δ ς1859-1875. Mια περί�δ�ς π�υ θα

�ν�μαστεί η «�ρυσή περί�δ�ς» των"ένων ωτ�γράων στην Eλλάδα,�π�τε καθιερώνεται και η �ρήση τ�υυγρ�ύ κ�λλωδί�υ π�υ δίνει ανώτερααπ�τελέσματα στη ωτ�γραία. T�1859 επισκέθηκαν την Eλλάδα δύ�ε"αιρετικά ταλαντ�ύ��ι ωτ�γρά-�ι. O Gabriel du Rumine, Pώσ�ς α-ριστ�κράτης, συν�δεύει σε κρ�υα-�ιέρα τ�ν Mέγα Δ�ύκα Kωνσταντίν�,γι� τ�υ Tσάρ�υ Nικ�λά�υ τ�υ A΄, καιέ�ει εντ�λή να ωτ�γραί�ει �,τι ση-μαντικ� συναντά στ� πέρασμά τ�υ.O Francis Frith, ωτ�γρά�ς της νέ-ας γενιάς, επαγγελματίας, σταματάσυμπτωματικά στην Aθήνα και κα-τ�ρθώνει να εκράσει μια αίσθησητ�υ �ώρ�υ και των �γκων �άρη στηνευαίσθητη διερεύνηση τ�υ ωτι-σμ�ύ και των ωτ�σκιάσεων.

O Bαυαρ�ς Karl Schiffer εγκαθί-σταται για ένα διάστημα στην Aθήνακαι �πως πληρ��ρ�ύμαστε απ� τιςαγγελίες τ�υ σε εημερίδες της ε-π��ής, διαθέτει εργαστήρι� με γυά-λινη �ρ�ή και κάνει �λα τα είδη ω-τ�γραίας7. Nωρίτερα ένας άλλ�ς

Page 13: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

ωτ�γρά�ς, � Iταλ�ς Augusto Col-la, ήρθε να εγκατασταθεί και να δ�υ-λέψει στην Eλλάδα, αρ�ικά στηνKέρκυρα και στη συνέ�εια στ� Λαύ-ρι�, μεγάλ� εμπ�ρικ� κέντρ� της ε-π��ής.

O γερμανικής καταγωγής JacobAugust Lorent δ�ύλεψε επίσης στηνEλλάδα μετα"ύ 1860 και 1861 και έ-#γαλε θαυμάσιες ωτ�γραίες με-γάλων διαστάσεων, πράγμα αρκετάδύσκ�λ� για την επ��ή. O Lorentπρέπει να γνώρι�ε τ�ν αρ�ιτέκτ�ναErnest Ziller μια και στην κατ��ή της�ικ�γενείας Ziller #ρέθηκαν επτάωτ�γραίες τ�υ, σήμερα στη συλ-λ�γή της Eθνικής μας Πινακ�θήκης.

O Aγγλ�ς Francis Bedford, π�υήρθε στην Eλλάδα τ� 1862, συν�-δεύ�ντας τ�ν νεαρ� πρίγκιπα τηςOυαλλίας, μετέπειτα #ασιλιά Eδ�υ-άρδ� VII, σε παιδαγωγική περι�δείατης Eγγύς και Mέσης Aνατ�λής,τρά#η"ε κάπ�υ διακ�σιες ωτ�γρα-ίες, π�υ δημ�σίευσε σε τέσσεριςπ�λυτελείς τ�μ�υς τ� 1866.

O Γάλλ�ς Felix Bonfils, ένας απ�τ�υς καλύτερ�υς και παραγωγικ�τε-ρ�υς ωτ�γρά�υς τ�πίων τ�υ19�υ αιώνα, έρ�εται στην Eλλάδαγια πρώτη �ρά και ωτ�γραί�ειμετα"ύ 1867 και 1870. Mετα"ύ 1878-82 � Bonfils αίνεται �τι επανέρ�ε-ται στ�ν ελληνικ� �ώρ� με τη συν�-δεία τ�υ γι�υ τ�υ Adrien. H συν�λι-κή παραγωγή τ�υ �ίκ�υ Bonfils α-νέρ�εται σε 15.000 ωτ�γραίεςτης Eγγύς Aνατ�λής, αλλά � αριθ-

μ�ς ωτ�γραιών της Aθήνας είναιμικρ�ς.

Oι "έν�ι επαγγελματίες ωτ�γρά-�ι έπαυσαν �υσιαστικά να έρ��-νται στην Eλλάδα απ� τ� 1880. Oι ε-ρασιτέ�νες αντίθετα, άρ�ισαν νατην κατακλύ��υν κατά �ιλιάδες γιανα ωτ�γραίσ�υν τις αρ�αι�τητες,ενθαρρυμέν�ι απ� την ανάπτυ"η πι�απλών μεθ�δων, �πως η στεγνήπλάκα τ� 1880 και αργ�τερα τ� ιλμσε ρ�λ� (rollfilm), πρ�ϊ�ν τηςEastman Kodak Company.

O τελευταί�ς αντιπρ�σωπευτικ�ςωτ�γρά�ς αυτής της περι�δ�υείναι � Aμερικαν�ς William JamesStillman (1828-1901), διπλωμάτηςκαι "έν�ς ανταπ�κριτής για τ�υς«Times» τ�υ Λ�νδίν�υ. Mετα"ύ 1865– 67 ωτ�γράισε την Kρήτη �π�υήταν δι�ρισμέν�ς ως πρ�"εν�ς σταXανιά. Aργ�τερα μετακ�μισε στηνAθήνα. T� portfolio τ�υ με είκ�σι έ"ιαπ�ψεις απ� την Aκρ�π�λη �αρα-κτηρί�εται απ� θαυμαστή π�ικιλία.Δημ�σιεύτηκε τ� 1870 στ� Λ�νδίν�υπ� την αιγίδα της εκεί ελληνικήςκ�ινωνίας με τίτλ� «The Acropolis ofAthens illustrated Picturesquely andArcitecturally in Photography».

Ως σταυρ δρ�μι

Συμπερασματικά διαπιστώνεται �-τι η Eλλάδα στα μέσα τ�υ 19�υ αιώ-να είναι πέρασμα τα"ιδιωτών–ωτ�-γράων. Eίναι σαές �τι �ι περισσ�-τερ�ι �ρησιμ�π�ίησαν αυτ� τ�σταυρ�δρ�μι σαν ενδιάμεσ� σταθμ�

πρ�ς τ�υς Aγί�υς T�π�υς και τις �ώ-ρες της Eγγύς Aνατ�λής. Oι περισ-σ�τερ�ι στάθηκαν μ�ν� στα μνημείατης Aθήνας και π�λύ λίγ�ι απαθανά-τισαν εικ�νες καθημερινής �ωής,τ�πία και �ωριά. Θα περιμέν�υμετην έλευση τ�υ 20�ύ αιώνα για ναδ�ύμε τέτ�ιες σκηνές να παίρν�υντ� πρ�#άδισμα απ� τ�υς γνωστ�ύςαρ�αι�λ�γικ�ύς �ώρ�υς. Aς μην "ε-�νάμε �μως �τι και �ι π�λύ μεγάλ�ι�ρ�ν�ι π�υ απαιτ�ύνταν για τη λή-ψη, έκαναν αρκετά δύσκ�λη τη δ�υ-λειά ιδιαίτερα αυτή τ�υ π�ρτρετί-στα. O Fred Boissonas π�υ ωτ�-γράισε γύρω στα 1902 μας άησετέτ�ιες αριστ�υργηματικές ωτ�-γραίες.

Λίγ�ι απ� αυτ�ύς τ�υς ωτ�γρά-�υς ήρθαν σε επαή και δ�ύλεψανμε Eλληνες συναδέλ�υς τ�υς. T�#έ#αι� είναι �τι �ι Eλληνες ωτ�-γρά�ι ωελήθηκαν απ� την παρ�υ-σία των "ένων στ�ν ελληνικ� �ώρ�π�υ �ι π�λύτιμες πληρ��ρίες τ�υς#�ήθησαν στην ε"έλι"η της ελληνι-κής ωτ�γραίας.

Σημειώσεις:T� άρθρ� είναι απ�σπασμα απ� την πτυ�ια-

κή της διατρι�ή B.A. in Photography μετίτλ� «H τα�ιδιωτική ωτ�γραία στηνEλλάδα στα �ρ�νια τ�υ Oθωνα 1939-1865».

1. O Lear τα�ίδεψε στην Aνατ�λή μετα�ύ1848-49. Oμως απ� τ� 1856 έως τ� 1863 ερ-��ταν σ�εδ�ν κάθε �ειμώνα στην Kέρκυ-ρα. Tα σ�έδια π�υ μας άησε μα"ί με τα η-μερ�λ�γιά τ�υ είναι απ� τις πι� "ωντανέςκαι γλαυρές περιγραές π�υ έ��υμε γιατην Eλλάδα τ�υ 19�υ αιώνα.

2. Aυτές �ι δαγγερ�τυπίες δεν μπ�ρ�ύσαννα αναπαρα�θ�ύν ή να εκτυπωθ�ύν, τυ-πών�νταν σαν γκρα��ύρες και π�λλές�ρές καλλιτέ�νες �αράκτες πρ�σθετανιγ�ύρες ή "ώα, καθώς εκείνα τα πρώτα�ρ�νια της εεύρεσης �ι μεγάλ�ι �ρ�ν�ιέκθεσης δεν επέτρεπαν να απ�τυπωθείστην πλάκα τίπ�τα π�υ εκινείτ�.

3. Φυλάσσ�νται στα Δημ�τικά Aρ�εία τηςOttawa.

4. Maxime du Camp «Souvenirs Literaires.Huitieme partie XX, En Grece». (Alkis X.Xanthakis, «History of GreekPhotography», υπ. 87, σελ. 232).

5. Aπ� τ�ν Gary Edwards στ� Musee d’Orsay.

5. Aλκης $ανθάκης, «Δημήτρι�ς Kωνσταντί-ν�υ. O Aριστ�ς Φωτ�γρά�ς των Aθη-νών». Aρθρ� στ� περι�δικ� «Oπτικ�ν»,τεύ��ς 32, 1996, σελ. 44.

7. Alkis X. Xanthakis, «History of GreekPhotography 1839-1960», σελ. 58-77.

Eνδεικτική �ι�λι�γρα�ία:Gary Edwards, $έν�ι ωτ�γρά�ι στην

Eλλάδα τ�ν 19� αιώνα, Eισαγωγή απ�τ�ν κατάλ�γ� της έκθεσης «Aθήνα 1839-1900 - Φωτ�γραικές Mαρτυρίες». Eκδ.M�υσεί� Mπενάκη, Aθήνα 1985.

Robert Hershkowitz, The First Thirty Years,Robert Hershkowitz Ltd. 1980.

Alkis X. Xanthakis, Histori of GreekPhotography 1839-1960, Eκδ. E.Λ.I.A.1988.

Aλκης $. $ανθάκης, «Φίλιππ�ς Mαργαρί-της. O πρώτ�ς Eλληνας ωτ�γρά�ς»,Eκδ�σεις Περι�δικ�ύ «Φωτ�γρά�ς».1990.

The History of Photography from 1839 to thePresent Day. The Museum of Modern Art,New York.

Gabrielle Feyler, Images de Ruines duPittoresque au Document Scientifique.Aρθρ� στ� περι�δικ� «PhotographiesParis, Septembre 1985».

14 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998

Συνέ�εια απ� την 13η σελίδα

Gitault de Prangey. «H Πύλη της Aθηνάς Aρ�ηγέτιδ�ς στη Pωμαϊκή αγ�ρά» (1842). Διασώ*�νται τέσσερις δαγγερ�τυπίες τ�υ με μνημεία των Aθηνών και μπ�-ρ�ύμε να π�ύμε �τι είναι �ι πρωιμ�τερες �ωτ�γρα�ικές μαρτυρίες της Eλλάδας.

Page 14: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998 - H KAΘHMEPINH 15

Περικλής Διαμαντ�π�υλ�ς. H Mαντάμ Oρτάνς σε μια αρκετά πρ�κλητική, γιατην επ��ή, π��α (Aρ�εί� Φιλ�λ�γικ�ύ Συλλ�γ�υ Xανίων «O Xρυσ�στ�μ�ς»).

Στέ�αν�ς Στ�υρνάρας. Oλ�σωμη �ωτ�γρα�ία στ� στ�ύντι�, π. 1895. H επι-δεικτική πρ�!�λή τ�υ τσιγάρ�υ πιθαν�ν να υπ�δηλώνει πρώιμη �εμινιστικήαπελευθέρωση!

Eλληνική �ωτ�γρα�ία 1875–1900H �ωτ�γρα�ική κίνηση στην Aθήνα και τα μεγάλα ελληνικά αστικά κέντρα

T�υ Aλκη %. %ανθάκη

ESFIAP, Iστ�ρικ�ύ ωτ�γραίας

ΣTH διάρκεια της τελευταίας 25ετίαςτ�υ 19�υ αιώνα, η ελληνική �ωτ�-γρα�ία διαγρά�ει μια σταθερή π�-ρεία �ωρίς εντυπωσιακές αλλαγέςστην αισθητική της �ωτ�γρα�ικήςεικ�νας, σε αντίθεση με την Eυρώπηκαι την Aμερική, �π�υ �ωτ�γρά��ι�πως � Peter Emerson και � AlfredStieglitz θέτ�υν τις �άσεις για την�ωτ�γρα�ία–τέ�νη με θεωρητικάτεκμηριωμένες θέσεις και απ�ψεις.

Tα μεγάλα επαρ�ιακά κέντρα τηςελεύθερης τ�τε Eλλάδας έ��υν δη-μι�υργήσει μια σημαντική �ωτ�γρα-�ική κίνηση και π�λλ�ί απ� τ�υς �ω-τ�γρά��υς αυτ�ύς συνε�ί!�υν, αρ-γ�τερα, την καριέρα τ�υς στην πρω-τεύ�υσα. Aντίστ�ι�η δραστηρι�τηταπαρατηρείται και στις τ�υρκ�κρα-τ�ύμενες ελληνικές περι��ές, �πωςτη Θεσσαλ�νίκη, την Kρήτη, τη Mυτι-λήνη, τη Xί�, τη Σάμ�, τη Σμύρνη κ.α.

T�ν Mάι� τ�υ 1875, �ργανώνεται

στην Aθήνα η τρίτη περί�δ�ς τωνOλυμπίων. H έκθεση των πρ�ϊ�ντωνστεγάστηκε σ’ ένα πρ��ειρ� μακρ�-στεν� $ύλιν� κτίρι�, π�υ εί�ε αρ�ίσεινα στήνεται απ� τ� 1871, εν �ψει τ�υε�ρτασμ�ύ π�υ εί�ε πρ�γραμματι-στεί, για τα 50 �ρ�νια της Eπανάστα-σης τ�υ 1821. T� κτίρι� εί�ε �ν�μα-στεί Zάππει� και �ρισκ�ταν στη δυτι-κή άκρη τ�υ σημεριν�ύ κήπ�υ τ�υZαππεί�υ.

Σύμ�ωνα με τ�ν «Eμπ�ρικ� Oδη-γ�» τ�υ 1875 τ�υ Mιλτιάδη Mπ�ύκα,�ι �ωτ�γρά��ι σε �λη την Eλλάδα ή-ταν δεκαέ$ι. Aπ� αυτ�ύς, εννιά �ρί-σκ�νταν στην Aθήνα, πέντε στη Σύ-ρ�, ένας στ� Aργ�στ�λι και έναςστ�ν Πειραιά.

Στη δεκαετία τ�υ 1860 �ι αδελ��ίAριστ�τέλης και Kωνσταντίν�ς Pω-μαΐδης $εκίνησαν την καριέρα τ�υςμε έναν �ωτ�γρα�εί� στ� B�υκ�υ-ρέστι. Θα αν�ί$�υν �ωτ�γρα�εία,διαδ��ικά, στα Γιάννενα και την Πά-τρα, για να καταλή$�υν στην Aθήνατ� 1876. Eκείν� π�υ τ�υς δια��ρ�-

π�ιεί απ� τ�υς άλλ�υς �ωτ�γρά-��υς είναι η συστηματική δ�υλειάπ�υ έκαναν πάνω στην αρ�αι�λ�γική�ωτ�γρα�ία. Aρ�ικά υπήρ$αν �ι επί-σημ�ι �ωτ�γρά��ι της γερμανικήςαρ�αι�λ�γικής σ��λής κατά τη διάρ-κεια των ανασκα�ών στην Oλυμπία.Aργ�τερα θα αναλά��υν να �ωτ�-γρα�ήσ�υν τις ανασκα�ές τ�υ Σλί-μαν στις Mυκήνες, καθώς και τις α-νασκα�ές π�υ θα αρ�ίσει πρ�ς τατέλη τ�υ αιώνα η Eλληνική Aρ�αι�-λ�γική Eταιρεία. Σταδιακά �ι δύ� α-δελ��ί συγκεντρών�υν ένα τερά-στι� αρ�εί� �ωτ�γρα�ιών �λων τωνγνωστών, μέ�ρι τ�τε, αρ�αι�τήτωντης Eλλάδας. T� π�λύτιμ� αυτ� αρ-�εί�, με τις �ιλιάδες γυάλινες πλά-κες π�υ τ� απ�τελ�ύσαν ε$α�ανί-στηκε στην κυρι�λε$ία, �πως άλλω-στε συνέ�η με �λα σ�εδ�ν τα αρ�είατων άλλων Eλλήνων �ωτ�γρά�ων.Φαιν�μεν� θλι�ερ� π�υ δεί�νει τηναντιμετώπιση π�υ έ��υν απ� την π�-λιτεία τα �ωτ�γρα�ικά ντ�κ�υμέ-

Aγνώστ�υ �ωγρά��υ. Eλαι�γρα�ίατ�υ �ωτ�γρά��υ Kωνσταντίν�υ Pω-μαΐδη (Συλλ�γή �ικ�γενείας).Συνέ�εια στην 16η σελίδα

Page 15: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

16 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998

Aγνώστ�υ �ωτ�γρά��υ. Oι δεσπ�ινίδες αδελ�ές Kάντα. Oι πρώτες Eλληνί-δες επαγγελματίες �ωτ�γρά��ι cdv, π. 1885 (Συλλ�γή Aλκη %ανθάκη).

Aναστάσι�ς Γα�ιάδης. Mια «άγνωστη» �ωτ�γρα�ία απ� τ� λιμάνι τ�υ Πειραιά, π. 1880 (Συλλ

Aδελ��ί Pωμαΐδη. O αρ�αι�λ�γικ�ς �ώρ�ς στην Eλευσίνα, π. 1885. (Συλλ�γή Aλκη %ανθάκη

ντα, π�υ πέρα απ� την αισθητική ήκαλλιτε�νική τ�υς α$ία, απ�τελ�ύνσημαντικ� μέρ�ς της σύγ�ρ�νης ελ-ληνικής ιστ�ρίας.

Kτήμα �λων

Mε την καθιέρωση της στεγνήςπλάκας απ� !ελατίνα και �ρωμι�ύ-�� άργυρ�, στα 1880, και την κυκλ�-��ρία τ�υ εύκαμπτ�υ ρ�λ�ύ �ιλμαπ� τ�ν George Eastman (KODAK)τ� 1889, �ι �ωτ�γρά��ι απελευθε-ρών�νται απ� τις μεγάλες τε�νικέςδυσκ�λίες π�υ τ�υς πρ�καλ�ύσεμέ�ρι τ�τε η �ωτ�γρα�ία.

Eτσι, η τέ�νη της �ωτ�γρα�ίαςμπ�ρεί απ� δω και πέρα να γίνεικτήμα �λων των κ�ινωνικών στρω-μάτων. Oι ερασιτέ�νες μπ�ρ�ύν ναεμ�ανίσ�υν και να εκτυπώσ�υν τις�ωτ�γρα�ίες τ�υς στ� σπίτι τ�υςκαι να �ρησιμ�π�ιήσ�υν π�λύ πι�μικρές κι εύ�ρηστες �ωτ�γρα�ικέςμη�ανές.

Oι πρώτ�ι Eλληνες ερασιτέ�νες�ωτ�γρά��ι, π�υ δεν είναι πια«πειραματιστές», �πως απ�καλ�ύ-σαν τ�υς λίγ�υς ερασιτέ�νες μέ�ριτ�τε, παρ�υσιά!�νται ύστερα απ�

τις νέες αυτές τε�νικές ε$ελί$ειςτης �ωτ�γρα�ίας.

H ελληνική �ωτ�γρα�ία �μως συ-νε�ί!ει να έ�ει περι�ρισμένη θεμα-τ�λ�γία. Tα κ�ινωνικά γεγ�ν�ταδεν πρ�καλ�ύν τ� ενδια�έρ�ν καιτ� ανθρώπιν� στ�ι�εί� συναντάταιμ�ν� στις αναμνηστικές �ωτ�γρα-�ίες.

O Διαμαντ�π�υλ�ς στα Xανιά

O Περικλής Διαμαντ�π�υλ�ς θαείναι απ� τ�υς πρώτ�υς π�υ θα $ε-�ύγει απ� αυτή την αντίληψη. B�-λιώτης στην καταγωγή και με σπ�υ-δές στην Eυρώπη, θα καταλή$ει σταXανιά, στα τέλη τ�υ περασμέν�υ αι-ώνα μα!ί με τ�ν αδελ�� τ�υ Γεώρ-γι�.

Στ� γύρισμα τ�υ 20�υ αιώνα, ταXανιά απ�τελ�ύσαν ένα σημαντικ�διεθνές κέντρ�, �π�υ διασταυρώ-ν�νταν άνθρωπ�ι δια��ρων εθνι-κ�τήτων και θρησκειών. H παρ�υ-σία των στρατευμάτων των «Πρ�-στάτιδων Δυνάμεων» επέτεινε τ��αιν�μεν� αυτ�. O Διαμαντ�π�υ-λ�ς θα καταγράψει με τη μη�ανή

Συνέ�εια απ� την 15η σελίδα

Συνέ�εια στην 18η σελίδα

Page 16: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998 - H KAΘHMEPINH 17

λλ�γή Aπ�στ�λ�υ Aργυριάδη).Aδελ��ί Pωμαΐδη. Oλ�σωμ� π�ρτρέτ� μικρ�ύ παιδι�ύ, cdv, π. 1880 (Συλλ�γήAλκη %ανθάκη).

Περικλής Διαμαντ�π�υλ�ς. H π�δ�σ�αιρική �μάδα των Xανίων, π. 1900. (Aρ�εί� Φιλ�λ�γικ�ύ Συλλ�γ�υ Xανίων «� Xρυσ�στ�μ�ς»).η).

Page 17: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

τ�υ τα γεγ�ν�τα π�υ λαμ�άν�υν�ώρα στη Mεγαλ�νησ�, ιδιαίτερακατά την ταρα�ώδη περί�δ� τηςKρητικής Π�λιτείας. Oι λήψεις τ�υανασυνθέτ�υν την ατμ�σ�αιρα τηςεπ��ής με ιδιαίτερη ευαισθησία.Π�λιτικ�ί, $έν�ι διπλωμάτες, εστεμ-μέν�ι αλλά και � απλ�ς κ�σμ�ς α-π�τελ�ύσε την πελατεία τ�υ. Aνά-μεσα και �ι εταίρες π�υ εί�αν συ-γκεντρωθεί εκεί. Θέμα ιδιαίτερατ�λμηρ�, για τις αντιλήψεις και ταήθη της επ��ής. Πρ�ε$έ��υσα μ�ρ-�ή η περί�ημη Mαντάμ Oρτάνς.Πρ�σωπ� ιστ�ρικά υπαρκτ�, της �-π�ίας τ� �ν�μα μ�ν�ν �ρησιμ�π�ίη-σε � Nίκ�ς Kα!αντ!άκης για να πλά-σει τη δική τ�υ Mαντάμ Oρτάνςστ�ν «Aλέ$η Z�ρμπά».

O Διαμαντ�π�υλ�ς δεν θα παρα-λείψει �μως να �ωτ�γρα�ήσει καιτην καθημερινή !ωή των κατ�ίκωντων Xανίων. Θέμα �αιν�μενικά κ�ι-ν�τυπ�, αλλά π�υ για πρώτη ��ρά

πρ�σεγγί!εται απ� Eλληνα �ωτ�-γρά��. Tην ίδια περί�δ� αρ�ί!ει ναεργά!εται σαν �ωτ�γρά��ς στ�νB�λ� � !ωγρά��ς και αγι�γρά��ςΣτέ�αν�ς Στ�υρνάρας. Eκτ�ς απ�τις α$ι�λ�γες καλλιτε�νικές �ωτ�-γρα�ίες π�υ συνθέτει στ� στ�ύντι�τ�υ, θα καταγράψει με τη μη�ανήτ�υ την ευρύτερη περι��ή της Mα-γνησίας. T� έργ� τ�υ θα συνε�ί-σ�υν μέ�ρι σήμερα �ι απ�γ�ν�ί τ�υ(Nίκ�ς Σ. Στ�υρνάρας και Στέ�αν�ςN. Στ�υρνάρας).

Σημαντική είναι και η παρ�υσία–στα τέλη τ�υ αιώνα και αυτή– τ�υKωνσταντιν�υπ�λίτη Aθανασί�υΓα!ιάδη, π�υ θα εγκατασταθεί αρ�ι-κά στ�ν Πειραιά, �π�υ και θα απ�-κτήσει μεγάλη �ήμη σαν καλλιτέ-�νης �ωτ�γρά��ς. Παράλληλα, θαειδικευθεί στη �ωτ�γρά�ιση πλ�ί-ων, και θα �ρα�ευτεί γι’ αυτ� σεπ�λλά ναυτικά σαλ�νια.

Oι πρώτες Eλληνίδες γυναίκεςπ�υ ασ��λήθηκαν επαγγελματικά

ήταν «αι δεσπ�ινίδαι αδελ�αί Kά-ντα». Aσ�αλώς για τα αυστηρά ήθητης επ��ής ένα τέτ�ι� επάγγελμαήταν μια π�λύ τ�λμηρή πρωτ���υ-λία για γυναίκα. Πρωτάν�ι$αν τ��ωτ�γρα�εί� τ�υς τ� 1889 στην �-δ� Σταδί�υ 40, απέναντι απ� τ� υ-π�υργεί� των Eσωτερικών.

Θέματα π�υ απαθανατί��νται

Στα �ρ�νια 1889–1896 τ� ενδια-�έρ�ν τ�υ κ�ιν�ύ στρέ�εται στιςγυμναστικές και αθλητικές εκδη-λώσεις. Oργανών�νται πανελλήνι�ιαγώνες (τ� 1891 και τ� 1893), διά-��ρ�ι επαρ�ιακ�ί και τ�πικ�ί αγώ-νες, και τέλ�ς, �ι Παγκ�σμι�ι Oλυ-μπιακ�ί Aγώνες, τ� 1896, στην Aθή-να. Στις εκδηλώσεις αυτές, �ι �ω-τ�γρά��ι ήταν παρ�ντες απαθανα-τί!�ντας τα γεγ�ν�τα, παρά τις δυ-σκ�λίες π�υ αντιμετώπι!αν στη�ωτ�γρά�ηση της κίνησης. Oι συν-

θήκες, �έ�αια, εί�αν �ελτιωθεί αι-σθητά σε σύγκριση με τ� παρελ-θ�ν, �πως ανα�έρει περι�δικ� τηςεπ��ής εκείνης: «[...] H στιγμιαία�ωτ�γρα�ία έ�τασεν εις τ�ι�ύτ�ν�αθμ�ν τελει�τητ�ς ώστε δυνάμε-θα διά π�λύ καλών μη�ανημάτων,να συλλά�ωμεν εκάστην �άσιν ενι-αίας κατά τ� �αιν�μεν�ν κινήσεως,εις διάστημα κλάσματ�ς 1 δευτε-ρ�λέπτ�υ».

O πρώτ�ς π�υ θα κατ�ρθώσει να«παγώσει» την κίνηση είναι � Iωάν-νης Λαμπάκης, � �π�ί�ς ανέλα�ετ� �ωτ�γρα�εί� των Φ. Mαργαρίτη– I. Kωνσταντίν�υ. Στ�υς Oλυμπια-κ�ύς αγώνες τ�υ 1896 � Λαμπάκηςθα πετύ�ει να �ωτ�γρα�ήσει δυ-ναμικές �άσεις απ� τα διά��ρα α-γωνίσματα. Θα υπ��ρεωθεί �έ�αιανα �ωτ�γρα�ί!ει απ� π�λύ μεγάληαπ�σταση, για να κατ�ρθώσει να τ�πετύ�ει σε αγωνίσματα �πως τ� ύ-ψ�ς και �ι δρ�μ�ι τα�ύτητας.

Aλλ�ι συνάδελ��ί τ�υ �πως �Albert Meyer και � Nικ�λα�ς Mπίρ-κ�ς θα �γάλ�υν π�λύ καθαρές �ω-τ�γρα�ίες των αθλητών, π�υ θαπ�!άρ�υν �μως μπρ�στά απ� τιςμη�ανές τ�υς, πριν και μετά τ�υςαγώνες.

Eπιρρ�ές

Oι αισθητικές αντιλήψεις της �ω-τ�γρα�ίας, π�υ εί�αν παραμείνειαμετά�λητες για 50 �ρ�νια περί-π�υ, επηρεά!�νται έντ�να στ� τέ-λ�ς τ�υ 19�υ αιώνα απ� τις απ�-ψεις τ�υ Aγγλ�υ �ωτ�γρά��υPeter Emerson. Oι �ωτ�γρα�ικέςαντιλήψεις π�υ πρεσ�εύει �Emerson θα δημι�υργήσ�υν τις �ά-σεις, π�υ πάνω τ�υς θα στηρι�τ�ύντα καλλιτε�νικά ρεύματα τ�υ 20�ύαιώνα.

«Oι �ωτ�γρα�ίες δεν πρέπει ναωραι�π�ι�ύν τ�ν κ�σμ� με τε�νά-σματα και με διά��ρες τε�νικέςμεθ�δ�υς, αλλά πρέπει να παρ�υ-σιά!�υν την πραγματικ�τητα της!ωής, τίμια κι αν�ι�τά», γρά�ει στ��ι�λί� τ�υ «Nατ�υραλίστικη Φωτ�-γρα�ία». Πράγματι, �ι �ωτ�γρα-�ίες τ�υ δεν απεικ�νι!αν στατικάτ�πία, αλλά έδει�ναν με ιδιαίτερ�ρεαλισμ� την καθημερινή !ωή τωναγρ�τών της ανατ�λικής Aγγλίας.

Tα μηνύματα τ�υ Emerson πρ�-κάλεσαν τα πρώτα ρήγματα στηνπαραδ�σιακή αντίληψη της �ωτ�-γρα�ικής αισθητικής. Σταδιακά �απ�η��ς τ�υς θα �τάσει και στηνEλλάδα.

Σημείωση των «EΠTA HMEPΩN»Oι κύριες πηγές απ� τις �π�ίες αντλήθηκαν

�ι πληρ��ρίες για τα άρθρα τ�υ A. �.�ανθάκη, πρ�έρ��νται απ� τις παρακάτωδημ�σιεύσεις και �ι�λία τ�υ:

1. Alkis X. Xanthakis & Hans ChristianAdam. «Margaritis and the MysteriousPerraud». Aρθρ� στ� περ. «History ofPhotography». Λ�νδίν�, T�μ. 16, αρ. 1,Aν�ι�η 1992.

2. Aλκης �. �ανθάκης. «Iστ�ρία της Eλληνι-κής Φωτ�γραίας 1839–1960». Eκδ. Kα-στανιώτη, Πέμπτη έκδ�ση. Aθήνα 1997.

3. Aλκης �. �ανθάκης. «Φίλιππ�ς Mαργαρί-της. O πρώτ�ς Eλληνας ωτ�γρά�ς».Eκδ. «Φωτ�γρά�ς». Aθήνα 1992.

4. Alkis X. Xanthakis. «History of GreekPhotography 1839–1960» εκδ. EΛIA (ανα-θεωρημένη έκδ�ση). Aθήνα 1989.

5. Mι�άλης Tσαγγάρης & Aλκης �ανθάκης.«Xί�ς. Eκατ� �ρ�νια ωτ�γραίας.1850–1950». Eκδ. «Σύν�λ�», Aθήνα 1996.

18 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998

Συνέ�εια απ� την 16η σελίδα

Aναστάσι�ς Γα�ιάδης. Aναμνηστική �ωτ�γρα�ία απ� την επίσκεψη τ�υ γερμανικ�ύ π�λεμικ�ύ πλ�ί�υ «Γκαϊ�ενά�υ»,στ�ν Πειραιά, π. 1895 (Aρ�εί� Mι�άλη Tσάγκαρη).

Page 18: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998 - H KAΘHMEPINH 19Συνέ�εια στην 20η σελίδα

H �ωτ�γρα�ία στις αρ ές τ�υ 20�ύ αι.Aνα�ητήσεις και θέματα των Eλλήνων �ωτ�γρά�ων στην Aθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα

Στέ�αν�υ Στ�υρνάρα. H �δ�ς Δημητριάδ�ς, ένας απ� τ�υς κεντρικ�ύς και π�λυσύ�ναστ�υς δρ�μ�υς τ�υ B�λ�υ, στα1905. O Στ�υρνάρας (Zαγ�ρά 1867 – B�λ�ς 1928) σπ�ύδασε �ωγρα�ική στη Σ��λή Kαλών Tε�νών με δάσκαλ� τ�ν Nι-κη��ρ� Λύτρα. Eγκαταστάθηκε μ�νιμα στ� B�λ� τ� 1889 και τ� 1892, συνδυά��ντας τη �ωγρα�ική με τη �ωτ�γρα-�ία, άν�ι"ε καλλιτε�νικ� �ωτ�γρα�εί� στην �δ� Eρμ�ύ. Eκτ�ς απ� τις �ωτ�γρα�ίες στ�ύντι�, ασ��λήθηκε συστημα-τικά και με την απεικ�νιση τ�πίων. Tην πρώτη πενταετία τ�υ αιώνα μας άρ�ισε την έκδ�ση έγ�ρωμων λιθ�γρα�ικώνκαρτών με θεσσαλικά τ�πία. Mετά τ�υς π�λέμ�υς τ�υ 1912–13, συμπλήρωσε τη συλλ�γή τ�υ με τ�πία της Hπείρ�υ,Mακεδ�νίας, Θράκης, Aγί�υ Oρ�υς και M. Aσίας τ� 1920. T� �ωτ�γρα�ικ� τ�υ έργ� συνέ�ισαν �ι γι�ι τ�υ Kώστας καιNίκ�ς. Tην πάνω απ� 100 �ρ�νια �ωτ�γρα�ική παράδ�ση της �ικ�γένειας συνε�ί�ει σήμερα � εγγ�ν�ς τ�υ.

Tης Φανής Kωνσταντίν�υ

Yπεύθυνης τ�υ Φωτ�γρα�ικ�ύAρ�εί�υ τ�υ M�υσεί�υ Mπενάκη

ME TO �εκίνημα τ�υ 20�ύ αιώνα, η�ωτ�γρα�ία έ�ει κατ�ρθώσει να �ε-περάσει τα πρώτα τε�νικά της πρ�-�λήματα και εισ�άλλει με αυτ�πε-π�ίθηση διαρκώς σε καιν�ύργι�υς�ώρ�υς, πρ�αναγγέλλ�ντας τ�ν π�-λύπλευρ� ρ�λ� π�υ θα διαδραματί-σει στη συνέ�εια. Iδιαίτερα απ��ασι-στική για τη μελλ�ντική της ε�έλι�ηυπήρ�ε η εικ�σαετία 1880 – 1900, �-ταν η διαδικασία λήψης απλ�υστεύ-θηκε �άρη στη �ρήση τ�υ �ιλμ ρ�λ�(rolled film) και η απ�τύπωση κιν�ύ-μενων θεμάτων έγινε δυνατή με τηνκυκλ���ρία των πρώτων ��ρητώνμη�ανών. E�άλλ�υ η ειλικρίνεια τ�υ�ωτ�γρα�ικ�ύ �ακ�ύ σε συνδυασμ�με τα νέα μέσα επικ�ινωνίας (τηλέ-γρα��ς, τηλέ�ων�, κινηματ�γρά-��ς) αλλά και με τ�υς τα�είς ρυθ-μ�ύς π�υ επέ�αλαν τα μη�αν�κίνηταμετα��ρικά μέσα (σιδηρ�δρ�μ�ι –αυτ�κίνητα), ανταπ�κρίνεται πλή-ρως στη δίψα των ανθρώπων της ε-π��ής για γνώση και ενημέρωση.

H εκρηκτική διάδ�σή της τρεις δε-καετίες αργ�τερα θα �δηγήσει τ�!ωγρά��–�ωτ�γρά�� της σ��λήςBauhaus Laszlo Moholy–Nagy(1895–1946) να απ�τ�λμήσει τηνπρ��λεψη πως «�ι αγράμματ�ι τ�υμέλλ�ντ�ς θα είναι μάλλ�ν αυτ�ίπ�υ δεν γνωρί!�υν τίπ�τε για τη �ω-τ�γρα�ία παρά εκείν�ι π�υ θα αγν�-�ύν την τέ�νη της γρα�ής». Σήμερα,στ� τέλ�ς τ�υ αιώνα, μιλάμε για «ε-π��ή της εικ�νας» αλλά και για τ����� εν�ς νέ�υ αναλ�α�ητισμ�ύ...

Kαλλιτε�νικέςανα�ητήσεις γύρω

στα 1900

Kαθώς η �ρήση της απλ�υστεύε-ται και γενικεύεται, τις δύ� πρώτεςδεκαετίες τ�υ αιώνα �ι καλλιτέ�νες�ωτ�γρά��ι στην Eυρώπη και τηνAμερική συσπειρών�νται σε �μάδες,�ργανών�υν συ!ητήσεις, πρ�κηρύσ-σ�υν μανι�έστα, συμμετέ��υν σεεκθέσεις, εκδίδ�υν καταλ�γ�υς καιπερι�δικά, πρ�κειμέν�υ να δια�ωρί-σ�υν τη δική τ�υς δημι�υργία απ�την εύκ�λη και μεγάλη παραγωγή�ωτ�γρα�ικών εικ�νων. Θεωρώντας�τι η καλλιτε�νική �ωτ�γρα�ία δεν��είλει να απεικ�νί!ει αντικειμενικάτην πραγματικ�τητα αλλά απ�τελείσυναισθηματική και γνωστική έκ-�ραση τ�υ δημι�υργ�ύ της, υι�θε-τ�ύν περίτε�νες μεθ�δ�υς στην ε-κτύπωση, ώστε η τελική εικ�να να α-π�μακρύνεται απ� τη σα�ή απ�τύ-πωση τ�υ αρνητικ�ύ και να δίνει τηνεντύπωση �αρακτικ�ύ ή !ωγρα�ικ�ύέργ�υ.

O διεθνής πικτ�ριαλισμ�ς �πως ε-πικράτησε γύρω στα 1900 και έωςτ�ν A΄ Παγκ�σμι� Π�λεμ�, με κύρι-�υς εκπρ�σώπ�υς τ�υς διάσημ�υς�ωτ�γρά��υς Alfred Stieglitz, Edw-

Παύλ�υ Mελά. Mέλη της �ικ�γένειας Δραγ�ύμη, γύρω στα 1900. (Φωτ�-γρα�ία σε �αρτί με &άση τη �ελατίνα, 12,3X16,5. Aπ� τ� λεύκωμα «Aναμνή-σεις». Συλλ�γή I. Mα�αράκη – Aινιάν). Aνάμεσα στ�υς πρώτ�υς Eλληνες ε-ρασιτέ�νες �ωτ�γρά��υς, γ�ν�υς συνήθως μεγαλ�αστικών �ικ�γενειών,συγκαταλέγεται και � μακεδ�ν�μά��ς Παύλ�ς Mελάς. Στις �ωτ�γρα�ίεςτ�υ π�υ �αρακτηρί��νται απ� την ελευθερία και τ�υς εκ�ραστικ�ύς πειρα-ματισμ�ύς τ�υ ερασιτέ�νη, απεικ�νί��νται συνήθως μέλη των �ικ�γενειώνM. Mελά και Στέ�αν�υ Δραγ�ύμη (γ�ν�ς της �π�ίας υπήρ"ε η γυναίκα τ�υNαταλία) σε καθημερινά στιγμι�τυπα. T� �τένισμα των δυ� κ�ριτσιών πα-ραπέμπει στην ε"�ικείωση τ�υ �ωτ�γρά��υ με ανάλ�γα �ωγρα�ικά πρ�-τυπα. Eπιπλέ�ν, η θέση και � αριθμ�ς των �ωτ�γρα�ιών π�υ διακρίν�νταιμέσα στ� μεγαλ�αστικ� σπίτι, δηλώνει τη νέα μ�δα στη διακ�σμηση των ε-σωτερικών �ώρων π�υ ήδη έ�ει αρ�ίσει.

ard Steichen και Robert Demachy, έ-δωσε στη �ωτ�γρα�ία τα διαπιστευ-τήρια για την είσ�δ� της στ� �ώρ�της τέ�νης, αν και αργ�τερα κατη-γ�ρήθηκε ως απ�μίμηση της !ωγρα-�ικής.

Διεθνείς τάσεις και �ιEλληνες �ωτ�γρά��ι

Oι πρ��ληματισμ�ί γύρω απ� τη�ωτ�γρα�ική έκ�ραση και �ι απ�η-��ι των καλλιτε�νικών τάσεων, �πωςδιαμ�ρ�ών�νται ανάμεσα στ� Nέ�K�σμ� και τα μεγάλα ευρωπαϊκά κέ-ντρα, δεν �θάν�υν ταυτ��ρ�να έωςτην Eλλάδα λ�γω της γεωγρα�ικήςτης απ�μ�νωσης και των κ�ινωνικ�ϊ-στ�ρικών συνθηκών π�υ επικρα-τ�ύν. Oι πικτ�ριαλιαστικές τε�νικέςθα υι�θετηθ�ύν ετερ��ρ�νισμένακαι απ�σπασματικά στη �ώρα μαςκατά τη διάρκεια τ�υ Mεσ�π�λέμ�υ(�λ. περίπτωση Nelly’s), ενώ διεθνώςτ� ρεύμα θα �ρίσκεται στη δύση τ�υ.

Eν τ�ύτ�ις �ι Eλληνες �ωτ�γρά-��ι των αρ�ών τ�υ αιώνα με γνήσι�ενθ�υσιασμ�, επαγγελματική συνέ-πεια, συ�νά και με ταλέντ�, ασκ�ύντην τέ�νη τ�υς απ�τυπών�ντας τη�υσι�γνωμία, την κ�ινωνία και τασημαντικά γεγ�ν�τα τ�υ τ�π�υτ�υς. Aν και συ�νά έ��υν γνώσεις

Page 19: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

!ωγρα�ικής ώστε να θεωρ�ύνται α-π� τ�υς συγ�ρ�ν�υς τ�υς και να αυ-τ�απ�καλ�ύνται «καλλιτέ�νες–�ω-τ�γρά��ι», δεν πειραματί!�νται σενέ�υς τρ�π�υς γρα�ής, επειδή κυ-ρίως επιδιώκ�υν να ανταπ�κριθ�ύνστην αυ�ημένη !ήτηση της αγ�ράςκαι στις επιθυμίες της πελατείαςτ�υς, εκμεταλλευ�μεν�ι τις νέες δυ-νατ�τητες της μη�ανής τ�υς.

Πρ�ς τ�ύτ� �ρ�ντί!�υν να ανανε-ών�υν συστηματικά τ�ν τε�νικ� ε��-πλισμ� τ�υ εργαστηρί�υ τ�υς. «T�μέγα τ�ύτ� και μ�ναδικ�ν �ωτ�γρα-�εί�ν της ημετέρας π�λεως», σημει-ώνεται στη δια�ήμιση τ�υ �ωτ�γρά-��υ της Σύρ�υ Γ. Mαρκ�υλάκη,«πλ�υτισθέν διά των εντελεστάτωνμη�ανών της Eυρώπης και των εκλε-κτ�τέρων υλικών… υπισ�νείται τε-λείαν επιτυ�ίαν»1. Aκ�μα πρ�σπα-θ�ύν να ε�αρμ�!�υν �λες τις νέεςμεθ�δ�υς εκτύπωσης των �ωτ�γρα-�ιών. «Eις τ� �ωτ�γρα�εί�ν τ�υ κ.Δημητριάδ�υ», ανα�έρει τ� δια�η-μιστικ� έντυπ� τ�υ �μώνυμ�υ �ωτ�-γρά��υ απ� τ� Bαθύ της Σάμ�υ,«κατασκευά!�νται παντ�ς είδ�υς�ωτ�γρα�ικαί εικ�νες. Φωτ�γρα�ίαιεπί �άρτ�υ citrate, celloidine, char-bon, sepia, platine κ.λπ. Eικ�νες �υ-σικ�ύ μεγέθ�υς (agrandissements)�υσικ�ταται και τελει�ταται επί �άρ-τ�υ και μ�υσαμά. Φωτ�γρα�ίαι νυ-κτεριναί ωραι�ταται. Eικ�νες θετικαίεπί υάλ�υ».

Φωτ�γρά��ι

O αριθμ�ς των Eλλήνων �ωτ�γρά-�ων αυ�άνεται αλματωδώς μετά τ�1900. Eκτ�ς απ� την πρωτεύ�υσα καιτ�ν Πειραιά, ένας ή περισσ�τερ�ι ε-δρεύ�υν σε κάθε περι�ερειακ� κέ-ντρ� τ�υ τ�τε επίσημ�υ ελληνικ�ύκράτ�υς –π�υ μέ�ρι τ� 1912 έ�τανεώς την Aρτα, την Kαλαμπάκα και τηΛάρισα– στα κυρι�τερα νησιά καιστις πρ�ς B�ρράν περι��ές τ�υ ελ-λαδικ�ύ �ώρ�υ π�υ ακ�μα απ�τε-λ�ύσε τμήμα της �θίν�υσας Oθωμα-νικής Aυτ�κρατ�ρίας.

H ανα��ρά κάπ�ιων �ν�μάτων εί-ναι ενδεικτική και ��ηθά στην ι�ν�-γρά�ηση τ�υ �ωτ�γρα�ικ�ύ �άρτητης επ��ής2.

O Aλέ�ανδρ�ς Παναγιώτ�υ ασκείτη �ωτ�γρα�ική τέ�νη με έδρα τηνAλε�ανδρ�ύπ�λη (τ�τε Δεδέαγατς),ενώ στην Kα�άλα εργά!εται � Iωάν-νης Iατρίδης. Tη Θεσσαλ�νίκη με τ�νετερ�γενή πληθυσμ� της απεικ�νί-!�υν Eλληνες και �έν�ι, μ�νιμ�ι καιπεραστικ�ί �ωτ�γρά��ι, με σημαντι-κ�τερ�υς εκπρ�σώπ�υς τ�υς Mι-�αήλ Aϊ�ντα, K. Nικ�λαΐδη και PaulZepdji. Tα Iωάννινα απ�τυπώνει �Γεώργι�ς Παντα!ίδης, ενώ �ι αδελ-��ί Mανάκια3 τ�σ� με τ� �ακ� τ�υς�σ� και με την κινηματ�γρα�ικήτ�υς μη�ανή, καλύπτ�υν την ευρύ-τερη ν�τι�δυτική περι��ή των Bαλ-κανίων. Στη Λάρισα, π�υ αναδημι-�υργείται μετά τη μακραίωνη δ�υ-λειά, δεσπ�!�υν � Iωάννης Παντ�-στ�π�υλ�ς και � Γεράσιμ�ς Δα�ν�-π�υλ�ς, ενώ στ� B�λ� εκτ�ς απ� τ�νAντώνη Pα�ανίδη ιδιαίτερη είναι ηπαρ�υσία τ�υ Στέ�αν�υ Στ�υρ-νάρα4, �ωτ�γρά��υ �ε�ωριστ�ύ γιατις καλλιτε�νικές τ�υ ικαν�τητες καιτ� πληθωρικ� τ�υ έργ�.

Στην Aθήνα �ωτ�γρά��ι γνωστ�ί

απ� τ� τέλ�ς τ�υ περασμέν�υ αιώνασυνε�ί!�υν την επαγγελματική δρα-στηρι�τητά τ�υς, �πως � AριστείδηςPωμαΐδης, � Carl Boeringer και �ι α-δελ�ές Kάντα, ενώ μετά τ� 1900 ηπρ�σ��ρά εργασίας πρ�σελκύει καιάλλ�υς, �πως �ι Eπαμεινώνδας :αν-θ�π�υλ�ς, Mι�αήλ Kαλιαμπέτσ�ς,Emile Lester, Iωάννης Παγώνης, Δη-μήτρι�ς Kά�ρας, Παναγιώτης K�-ντ�ς και Γεώργι�ς Mπ�ύκας5, � �π�ί-�ς στη συνέ�εια θα αναδει�θεί σ’ έ-

ναν απ� τ�υς κυρι�τερ�υς εκπρ�σώ-π�υς της �ωτ�γρα�ίας τ�υ Mεσ�π�-λέμ�υ.

Oι �ωτ�γρά��ι τ�υ Πειραιά Aνα-στάσι�ς Γα!ιάδης6, Π. Θερμ�γιάννηςκαι M. Zα�ειρ�π�υλ�ς απ�τυπών�υντη !ωή τ�υ λιμανι�ύ και καλύπτ�υντις ανάγκες εν�ς κ�ιν�ύ, ετερ�γε-ν�ύς και περαστικ�ύ, ενώ η π�λυσύ-�ναστη Πάτρα θα συγκεντρώσειτ�υς περισσ�τερ�υς �ωτ�γρά��υςτης Πελ�π�ννήσ�υ με αντιπρ�σω-

πευτικ�τερ�υς τ�υς Aθανάσι� Aτσα-ρίτη και Nικ�λα� Mπίρκ�7.

Aπ� τα νησιά, η Kέρκυρα συνδεδε-μένη στενά με τη �ωτ�γρα�ία απ�τ� 19� αιώνα, εκπρ�σωπείται απ�τ�ν παλαι� �ωτ�γρά�� Bικέντι�Mπ�ρρι, π�υ τώρα συνεργά!εται μετ� γι� τ�υ (Borri e figllo), η Σύρ�ς8

και ιδιαίτερα η κ�σμ�π�λίτικηEρμ�ύπ�λη απ� τ�ν Iωάννη K�κκιν�,τη δίδα Σ��ία Δαμιαν�ύ και τ�ν Θε�-λ�γ� Φυντανίδη, η Mυτιλήνη απ� τ�νΣίμ� X�υτ!αί�9, η Xί�ς10 απ� τ�ν Iω-άννη Mπα�ά και τ�ν Σταμάτη Xαρ-τ�υλάρη, η Σάμ�ς απ� τ�ν Iωσή�Π�ύλμαν, τ�ν Kάραμπετ Γκεδικιάνκαι τ�ν Kωνσταντίδη Δημητριάδη καιτέλ�ς η Mεγαλ�νησ�ς απ� τ�ν Περι-κλή Διαμαντ�π�υλ�11 στα Xανιά, τ�νΓεώργι� Mαραγιάννη και τ�ν T�υρ-κ�κρητικ� Π. Mπε�αντίν στ� Hρά-κλει�.

Σύμ�ωνα με τις ανάγκες της αγ�-ράς, συ�νά συμ�αίνει �ι �ωτ�γρά��ιτης επ��ής να μετα�έρ�υν τ� εργα-στήρι� τ�υς απ� τη μία π�λη στηνάλλη ή να τ� κλείν�υν πρ�σωρινά γιανα ε�υπηρετήσ�υν και τ�υς κατ�ί-κ�υς των γύρω �ικισμών. Eνδεικτικήείναι η αγγελία τ�υ �ωτ�γρά��υ τηςΣάμ�υ Iωσή� Π�ύλμαν, στην τ�πικήε�ημερίδα «Πρ��δ�ς» (19–7–19060:«Tην ε�δ�μάδα ταύτην μετα�αίνειεις Kαρλ��άσια τη παρακλήσει π�λ-λών αυτ�θι �ικ�γενειών � γνωστ�ςεν τη Πατρίδι μας καλλιτέ�νης �ω-τ�γρά��ς κ. I. Π�ύλμαν πρ�τιθέμε-ν�ς να διατρίψει εις Kαρλ��άσια επίένα περίπ�υ μήνα (...) O κ. Π�ύλμανκατά την εν Kαρλ��ασί�ις διαμ�νήντ�υ θα εργά!εται εντ�ς τ�υ εργα-στηρί�υ τ�υ αυτ�θι �ωτ�γρά��υ κ.Nικ�λ. T!αμανίδ�υ».

Σημαντικ� μέρ�ς τ�υ παραγ�με-ν�υ �ωτ�γρα�ικ�ύ έργ�υ της επ�-�ής κατέ��υν τα π�ρτρέτα, καθώςμάλιστα η επιθυμία απ�κτησής τ�υςέ�ει διαδ�θεί απ� τ�υς επώνυμ�υς

Συνέ�εια απ� την 19η σελίδα

20 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998

B. Borri e figlio. Aνδρική συντρ��ιά, τέλη 19�υ αιώνα. (Φωτ�γρα�ία «Cabinet» 10,7X16. Συλλ�γή Nίκ�υ Φ. Π�λίτη). Hανδρική παρέα �ωτ�γρα�ήθηκε στ� γνωστ� στ�ύντι� της Kέρκυρας B. Borri e figlio. T� τ�πί� απ�δίδεται με τ� �ω-γρα�ισμέν� ��ντ� και με την απ�μίμηση &ρά�ων. Oι εικ�νι��μεν�ι καπνί��υν με την υπ�δει"η τ�υ �ωτ�γρά��υ, πρ�-κειμέν�υ να παρ�υσιαστεί �υσικ�τερα η σκηνή.

Γεωργί�υ Λι�ντα.Hλικιωμέν� �ευ-γάρι σε π�ρτρέτ�στ�ύντι� στ� M�-ναστήρι. Oι αδελ-��ί Λι�ντα, Γεώρ-γι�ς, Θε�δωρ�ςκαι Mι�αήλ, δ�ύ-λεψαν στη Mακε-δ�νία την ίδια επ��ή με τ�υς αδελ��ύς Mανά-κια. Aπ� τ� τέλ�ςτ�υ περασμέν�υαιώνα, 1892, μαςείναι γνωστ� τ��ωτ�γρα�εί� Mι-�αήλ Λι�ντα στηΘεσσαλ�νίκη καιΓεωργί�υ Λι�νταστ� M�ναστήρι.Mετά τ�υς Bαλκα-νικ�ύς Π�λέμ�υς,ενώ στην μπρ�-στινή �ψη των�ωτ�γρα�ιών στη Θεσσαλ�νίκημ�ν�γρά�ει � Mι-�αήλ, πίσω, στ��ωτ�γρα�ικ� σή-μα, δια&ά��υμε αδελ��ί Λι�ντακαι τα &απτιστικά�ν�ματα και των τριών. (�ωτ.:Eθνικ� Iστ�ρικ�M�υσεί�).

Page 20: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998 - H KAΘHMEPINH 21

(π�λιτικ�ύς, λ�γι�υς, καλλιτέ�νες)και την αστική τά�η σε �σ�υς ανή-κ�υν στα μεσαία, ακ�μη και στα κα-τώτερα στρώματα. Για τ�υς τελευ-ταί�υς μάλιστα υπάρ��υν �ι πλαν�-δι�ι �ωτ�γρά��ι, π�υ με έναν μπερ-ντέ για ��ντ� �ωτ�γρα�ί!�υν γρή-γ�ρα, �θηνά και �ωρίς επισημ�τητα�σ�υς τ� επιθυμ�ύν. Oι τσιγκ�γρα-�ίες, μικρών διαστάσεων �ωτ�γρα-�ίες πάνω σε �ύλλ� τσίγκ�υ, απ�τε-λ�ύν την κύρια παραγωγή τ�υς. H α-ναμ�ισ�ήτητη κ�ινωνικ�ϊστ�ρικήσημασία των �ωτ�γρα�ικών π�ρτρέ-των της επ��ής δεν συμ�αδί!ει πά-ντα με τ� ανάλ�γ� αισθητικ� ενδια-�έρ�ν, καθώς η παραγωγή τ�υς εί-ναι μεγάλη και συ�νά συμ�ατική.

H διαδικασία της πρ�ετ�ιμασίαςτ�υς απ�τελεί την καθημερινή κύριαενασ��ληση των �ωτ�γρά�ων. Eνή-λικες και παιδιά συρρέ�υν στα �ωτ�-γρα�εία της πρωτεύ�υσας και της ε-παρ�ίας, π�!άρ�ντας υπ�μ�νετικάμπρ�στά απ� σκην�θετημένα ή απέ-ριττα ��ντα. Mετά τη λήψη ακ�λ�υ-θεί σ��λαστική εκτύπωση και ρετ�υ-σάρισμα, εργασία �ρ�ν���ρα π�υτην επωμί!�νταν συνήθως μαθητευ-�μεν�ι �ωτ�γρά��ι ή ��ιτητές τηςΣ��λής Kαλών Tε�νών. Στη συνέ-�εια, τ� π�ρτρέτ� παραδίδεται στ�νπελάτη, υπ�γεγραμμέν� και επικ�λ-λημέν� σε πασπαρτ�ύ απ� �αρτ�νιπ�λυτελείας, με τ� σήμα και τ�υςτίτλ�υς τ�υ �ωτ�γρά��υ στην πίσω�ψη. O εικ�νι!�μεν�ς θα τ� �υλά�ειως ενθύμι� ή θα τ� δωρίσει σε αγα-πημένα πρ�σωπα με �ειρ�γρα�η α-�ιέρωση.

Συλλέγ�ντας σήμερα με στ���υςερευνητικ�ύς τα �ωτ�γρα�ικάπ�ρτρέτα της επ��ής, αντικείμενακαθαρώς συναισθηματικής α�ίαςστην πρώτη τ�υς �ρήση, θα ήτανλάθ�ς να μην α�ήσ�υμε περιθώριαγια μια εκ νέ�υ συναισθηματικήπρ�σέγγιση.

Φωτ�γρά��ι π�ρτρέτωνστην πρωτεύ�υσα

και στην περι�έρειαΣτην Aθήνα τ� είδ�ς καλλιεργείται

αδιάκ�πτα ήδη απ� τ�ν 19� αιώνα,με απ�τέλεσμα �ι �ωτ�γρά��ι τηςπρωτεύ�υσας να συνθέτ�υν ακ�ύ-σια την πρ�σωπ�γρα�ία της αθηναϊ-κής κ�ινωνίας.

H �ασιλική �ικ�γένεια και η αυλήκατά πρώτ�ν, αλλά και �ι π�λιτικ�ί,�ι λ�γι�ι και �ι καλλιτέ�νες, είναι �ιεκλεκτ�ί πελάτες π�υ ανε�ά!�υν τ�κύρ�ς των �ωτ�γρά�ων, ώστε �ι τίτ-λ�ι «Φωτ�γρά��ς της A.M. τ�υ Bασι-λέως» ή «Φωτ�γρά��ς της Bασιλι-κής Oικ�γενείας» να θεωρ�ύνται �ιυψηλ�τερες διακρίσεις. Xωρίς νατ�υς απασ��λεί ακ�μη η ψυ��γρα�ι-κή απ�δ�ση των εικ�νι!�μένων πρ�-σώπων, καιν�τ�μ�ύν ως πρ�ς την α-�αίρεση των επιμελημένων !ωγρα-�ικών ��ντων με τις απεικ�νίσειςαρ�αι�τήτων και ειδυλλιακών τ�-πίων, π�υ �μως συνε�ί!�υν να �ρησι-μ�π�ι�ύνται απ� τ�υς �ωτ�γρά��υςτης περι�έρειας.

Aπ� την παλιά γενιά �ε�ωρί!ει �γερμανικής καταγωγής, μ�νιμα ε-γκατεστημέν�ς στην Aθήνα CarlBoeringer, ��ηθ�ς κατ’ αρ�ήν τ�υ ε-πίσης Γερμαν�ύ Carl Merlin, � �π�ί-�ς συνε�ί!ει να εργά!εται μ�ν�ς τ�υ

απ� τ� 1900 έως τ� 1915. Aγαπημέ-ν�ς της αυλής –τα π�ρτρέτα της Bα-σίλισσας Oλγας την περί�δ� αυτή�έρ�υν συνήθως την υπ�γρα�ήτ�υ– και των μεγαλ�αστών, διακρί-νεται για τη �άρη και την κ�μψ�τητατων έργων τ�υ, π�υ ��είλ�νται τ�σ�στη δική τ�υ καλλιτε�νική ευαισθη-σία �σ� και στ�ν κ�σμ�π�λίτικ� αέρατων πελατών τ�υ.

Aπ� τ�υς νε�τερ�υς διακρίνεται �

Γεώργι�ς Mπ�ύκας π�υ �τάνει στηνAθήνα πριν απ� τ� 191512, α��ύπρ�ηγ�υμένως έ�ει εργαστεί στ�Λ�νδίν� και τη Σμύρνη. H απλ�τητατων εικ�νων τ�υ, �ι λεπτές τ�νικέςδια�αθμίσεις των εκτυπώσεών τ�υκαι η σταθερή π�ι�τητα της δ�υλει-άς τ�υ στη μακρ��ρ�νια θητεία τ�υθα τ�ν αναδεί��υν σε αριστ�τέ�νητ�υ είδ�υς.

Oι �ωτ�γρά��ι π�ρτρέτων της

περι�έρειας, συ�νά με μεγαλύτερησκην�θετική ή συνθετική ελευθε-ρία, δίν�υν τ� στίγμα της κ�ινωνίαςτ�υς με τις τ�πικές της ιδιαιτερ�τη-τες. O Στ. Στ�υρνάρας �ωτ�γρα�ί-!�ντας τ�υς αστ�ύς τ�υ B�λ�υ απ�-μακρύνεται απ� τη στατικ�τητα π�υ�αρακτηρί!ει τα π�ρτρέτα της επ�-�ής και συ�νά δημι�υργεί «tableauxvivants», εκμεταλλευ�μεν�ς τη !ω-γρα�ική αντίληψη π�υ εί�ε διαμ�ρ-�ώσει κατά τη μαθητεία τ�υ κ�ντάστ� Λύτρα.

Xαρακτηριστική ακ�μη είναι και ηπερίπτωση τ�υ Περικλή Διαμαντ�-π�υλ�υ, � �π�ί�ς απ� την κήρυ�ητης Aυτ�ν�μίας της Kρήτης (1898)μέ�ρι την Eνωση (1913) απεικ�νί!ει�ωτ�γρα�ικά «τ� π�λυεθνικ� μω-σαϊκ� π�υ συν�ικεί στην π�λη τωνXανίων»: T�υς ντ�πι�υς, αστ�ύς καιμη, την ε�ραϊκή κ�ιν�τητα και τ� α-περ��μεν� �θωμανικ� στ�ι�εί�.Aκ�μη τ�υς Kρήτες αγωνιστές αλλάκαι τ�υς �έν�υς α�ιωματικ�ύς π�υ έ-καναν αισθητή την παρ�υσία των«πρ�στάτιδων δυνάμεων» στη Mε-γαλ�νησ�. Στ� �ακ� τ�υ πρωταγωνι-στεί � Yπατ�ς Aρμ�στής πρίγκιπαςΓεώργι�ς, ενώ δεν λείπει και � αρ�η-γ�ς της επανάστασης τ�υ Θέρισ�υEλευθέρι�ς Bενι!έλ�ς.

H π�λυ�ωτ�γρα�η-μένη αστική τά�η

H αστική τά�η �ωτ�γρα�ί!εται«κατά κ�ρ�ν», καθώς μάλιστα τηνπερί�δ� αυτή ισ�υρ�π�ιείται και

Συνέ�εια στην 22η σελίδα

Carl Boehringer. Πλήθ�ς συγκεντρωμέν� μπρ�στά στα ανάκτ�ρα, 1900 – 1910. (Φωτ�γρα�ία σε �αρτί με &άση τη �ε-λατίνα, 22,6X28,8. Συλλ�γή Mι�άλη Γ. Tσάγκαρη). Φαίνεται �τι απεικ�νί�εται τ� λαϊκ� συλλαλητήρι� της 14ης Σεπτεμ-&ρί�υ 1909 π�υ �ργανώθηκε απ� τ� Στρατιωτικ� Σύνδεσμ� σε συνεν�ηση με τ�υς συλλ�γ�υς και τις συντε�νίες, πρ�-κειμέν�υ να υπ�στηρι�θ�ύν με αυτ� �ι σκ�π�ί της επανάστασης στ� Γ�υδί. Oι διαδηλωτές έκαναν π�ρεία απ� τ� Πε-δί� τ�υ Aρεως πρ�ς την πλατεία Συντάγματ�ς και κατέλη"αν μπρ�στά στα ανάκτ�ρα, απ� �π�υ � &ασιλιάς Γεώργι�ςA΄ μίλησε πρ�ς τ� λα�. H ταύτιση τ� �ωτ�γρα�ικ�ύ θέματ�ς επι&ε&αιώνεται απ� την �μ�ι�τητά τ�υ με αντίστ�ι�� λι-θ�γρα�� τ�υ Eθνικ�ύ Iστ�ρικ�ύ M�υσεί�υ (Iστ�ρία τ�υ Eλληνικ�ύ Eθν�υς, τ�μ�ς 14, σελ. 265).

Carl Boehringer. Π�ρτρέτ� παιδιών, αρ�ές 20�ύ αιώνα. (Φωτ�γρα�ία«Cabinet» 18,5X13. Συλλ�γή Nίκ�υ Φ. Π�λίτη). O γερμανικής καταγωγής γνω-στ�ς �ωτ�γρά��ς της Aθήνας, εί�ε λά&ει μέρ�ς στη Διεθνή Eκθεση τ�υ Πα-ρισι�ύ τ� 1900 και εί�ε τιμηθεί με τ� πρώτ� �ρυσ� &ρα&εί� στη Διεθνή Eκθε-ση τ�υ 1903 στην Aθήνα. Aκ�μη κατεί�ε τ�ν τίτλ� τ�υ «Φωτ�γρά��υ της Aυ-λής». Δημι�υργώντας τ� �ωτ�γρα�ικ� π�ρτρέτ� των τριών παιδιών περι�ρί-�ει τ� θέμα σε ένα μ�ν� τμήμα τ�υ κάδρ�υ τ�υ και α�αιρεί κάθε περιγρα�ι-κ� στ�ι�εί� ώστε τα εικ�νι��μενα πρ�σωπα να πρ�&άλλ�νται απερίσπαστα.T� αισθητικ� ενδια�έρ�ν της παραπάνω εικ�νας είναι ενδεικτικ� της π�ι�τη-τας τ�υ έργ�υ τ�υ.

Page 21: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

διευρύνει τις δραστηρι�τητές τηςαπ� τ� εμπ�ρι� στ� �ι�μη�ανικ�και τραπε!ικ� τ�μέα. T� �ωτ�γρα-�ικ� της πρ�σωπ� επι�ε�αιώνει τηδια��ρ�π�ίησή της απ� τα υπ�λ�ι-πα κ�ινωνικά στρώματα και την υ-περ��ή της, ενώ ανταπ�κρίνεταιπλήρως και στην αυταρέσκειά της.

Oι αστ�ί δεν αρκ�ύνται μ�ν� στιςσκην�θετημένες �ωτ�γρα�ίες, αλ-λά καλ�ύν τ�υς �ωτ�γρά��υς στασπίτια τ�υς για να τ�υς απαθανατί-σ�υν σε γεύματα, εκδρ�μές ή στιγ-μές αναψυ�ής. Συ�νά τ� �ακ� �ει-ρί!εται κάπ�ι�ς απ� τ�υς ίδι�υς,καθώς �ι πρώτ�ι ερασιτέ�νες τ�υείδ�υς συγκαταλέγ�νται ανάμεσάτ�υς. T� νέ� ��μπι δεν μπ�ρ�ύσε

παρά να υι�θετηθεί απ� τ�υς �ικ�-ν�μικά εύρωστ�υς, π�υ εί�αν μάλι-στα την ευκαιρία να τα�ιδεύ�υνστ� ε�ωτερικ� για να πρ�μηθευ-τ�ύν τ�ν κατάλληλ� ε��πλισμ�.

T� σύν�λ� τ�υ �ωτ�γρα�ικ�ύ υ-λικ�ύ π�υ απεικ�νί!ει την αστικήτά�η, απ�τελεί π�λύτιμη μαρτυρίατης �υσι�γνωμίας εν�ς μέρ�υς τηςελληνικής κ�ινωνίας των αρ�ώντ�υ αιώνα π�υ έως τώρα δεν έ�ειεπαρκώς σκιαγρα�ηθεί.

Mεγαλύτερη α�ία απ�κτά ωςπρ�ς τη σ�ύ!�υσα αστική τά�η τηςπερι�έρειας (Iωάννινα, B�λ�ς, Λά-ρισα, Kέρκυρα, Σύρ�ς, Kρήτη), κα-θώς σήμερα είναι δύσκ�λ� να ανα-πλασθεί η εικ�να της, ιδιαίτερα μά-λιστα μετά τ�ν μεταπ�λεμικ� μα-

ρασμ� της ελληνικής υπαίθρ�υ.Mέσα στ� κλίμα αισι�δ��ίας για

τ� μέλλ�ν τ�υ νέ�υ κράτ�υς π�υ�ήμα �ήμα �ικ�δ�μείται, �ι �ωτ�-γρά��ι απ�τυπών�υν τ� αστικ� και�υσικ� τ�πί� της περι��ής �π�υδρ�υν επαγγελματικά, επιδιώκ�-ντας την πρ�ς τα έ�ω πρ���λή της.Eτσι δια��ρ�π�ι�ύνται απ� την α-ντίστ�ι�η �ωτ�γρα�ική παραγωγήτ�υ 19�υ αιώνα, στην �π�ία κυ-ριαρ��ύσαν τα κλασικά μνημεία,σύμ�ωνα με τις πρ�τιμήσεις τ�υευρωπαϊκ�ύ κ�ιν�ύ π�υ συνέδεεπάντα τη σύγ�ρ�νη Eλλάδα με τηναρ�αι�τητα. Aπ�ψεις, γενικές ή με-ρικές, αστικών κέντρων ή μικρ�τε-ρων �ικισμών, πλατείες, κεντρικ�ίδρ�μ�ι, πρ�σ�ψεις καταστημάτων

και δημ�σια κτίρια, απ�τυπών�νταιστ� �ωτ�γρα�ικ� �αρτί συ�νά γιαπρώτη ��ρά. Oι �ωτ�γρα�ίες αυ-τές συμπεριλαμ�άν�νται σε λευ-κώματα π�υ συ�νά πρ��ρί!�νταιγια δώρα σε επίσημ�υς, κυρίως �-μως κυκλ���ρ�ύν με τη μ�ρ�ήκαρτ–π�στάλ και τυπών�νται σεμεγάλ� αριθμ� τις πρώτες δεκαε-τίες τ�υ αιώνα απ� Eλληνες και �έ-ν�υς εκδ�τες ή απ� τ�υς ίδι�υςτ�υς �ωτ�γρά��υς. Για την π�ι�-τητά τ�υς �ε�ωρί!�υν �ι λιθ�γρα-�ημένες καρτ–π�στάλ π�υ ε�έδιδε� ίδι�ς � Στέ�αν�ς Στ�υρνάρας,τ�σ� απ� τη Θεσσαλία �σ� και απ�άλλες περι��ές π�υ �ωτ�γρά�ησε(Φθιώτιδα, B�ρει� Eύ��ια, Mακε-δ�νία, M. Aσία).

Tην ίδια περί�δ� �έν�ι �ωτ�-γρά��ι απεικ�νί!�υν σε στερε�-σκ�πικές �ωτ�γρα�ίες την ύπαι-θρ� και τα μνημεία, �ι �π�ίες στησυνέ�εια κυκλ���ρ�ύν απ� γνω-στ�ύς εκδ�τικ�ύς �ίκ�υς. Aπευ-θυν�μεν�ι στ� κ�ιν� της Eυρώπηςκαι της Aμερικής και επιδιώκ�νταςνα ανταπ�κριθ�ύν τ�σ� στ� αρ-�αι�λ�γικ� τ�υς ενδια�έρ�ν �σ�και στην περιέργεια τ�υς για τ�υςσύγ�ρ�ν�υς Eλληνες, �ωτ�γρα�ί-!�υν τα μνημεία, την ύπαιθρ� καιτ�ν αγρ�τικ� πληθυσμ�. O ��υ-στανελ���ρ�ς, είτε ως μ�ντέλ�είτε ως αγρ�της. δεν λείπει απ�τις εικ�νες τ�υς.

O �ωτ�γρά��ς �μως π�υ έδωσεμια πρώτη συν�λική τ�πι�γρα�ίατης Eλλάδας, είναι � �ιλέλληναςEλ�ετ�ς Fred Boissonnas13, ώστεδικαίως �ν�μάστηκε «πρωτ�μά-στ�ρας της ελληνικής �ωτ�–εθν�-λ�γίας». Tα�ιδεύ�ντας απ� τ� 1903έως τ� 1933 στη �ώρα μας μα!ί μετ� �ίλ� τ�υ ελληνιστή Daniel Baud– Bovy, απ�τύπωσε με τ� �ακ� τ�υαριστ�τε�νικά την ελληνική ύπαι-θρ� και τ�υς κατ�ίκ�υς της. Oι �ω-τ�γρα�ίες τ�υ θα εικ�ν�γρα�ή-σ�υν π�λυτελείς μνημειακές εκδ�-σεις και θα κυκλ���ρήσ�υν στ� ε-�ωτερικ� ως η πρώτη τ�υριστικήπρ���λή της Eλλάδας.

Aκ�μη θα απ�τελέσ�υν μέτρ�σύγκρισης για τ�υς Eλληνες �ω-τ�γρά��υς τ�πί�υ της περι�δ�υτ�υ μεσ�π�λέμ�υ. «Στη �ιτρίνατ�υ �ι�λι�πωλεί�υ τ�υ Eλευθε-ρ�υδάκη» –α�ηγείται �αρακτηρι-στικά � Σπύρ�ς Mελετ!ής– «ήτανκρεμασμένα έργα τ�υ Boissonnas.Στα διαλείμματα απ� τ�ν Mπ�ύκα,πέρναγα συ�νά και τα κ�ίτα!α. TαTέμπη, � Oλυμπ�ς, � Παρθενώναςμετά τη �ρ��ή... T� ’�αλα �αθιάμέσα στην καρδιά μ�υ να κάνω �ω-τ�γρα�ίες τ�υ Oλύμπ�υ. Aν δεν ή-ταν καλλίτερες να είναι τ�υλά�ι-στ�ν ισά�ιες»14.

O �ακ�ς απαθανατί�ειτα δρώμενα

Πέρα απ� τ� π�ρτρέτ� και τ� τ�-πί�, θεματ�γρα�ικές εν�τητες με ι-σ�υρή παράδ�ση απ� τ� 19� αιώνα,�ι λήψεις στιγμι�τύπων (instan-tanes) είναι τ� νέ� δεδ�μέν� π�υ θαενδυναμώσει τ�ν κ�ινωνικ� και ι-στ�ρικ� �αρακτήρα της �ωτ�γρα-�ίας. Oι �ωτ�γρά��ι με τη μη�ανήστ� �έρι �ρίσκ�νται πλέ�ν στηνπρώτη γραμμή των γεγ�ν�των, πα-

22 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998

Συνέ�εια απ� την 21η σελίδα

Σάμ�ς. H δημ�τική αγ�ρά στ� Bαθύ. (Kαρτ π�στάλ των αρ�ών τ�υ 20�ύ αιώνα. Συλλ�γή Nτ. K�για). Xτίστηκε τ� 1888και στέγασε για π�λλές δεκαετίες ι�θυ�πωλεία, μανά&ικα και άλλα καταστήματα. Στ� &άθ�ς, κατά μήκ�ς της λιθ�-στρωτης πρ�κυμαίας, διακρίν�νται τα κτίρια των πρ�"ενείων και τ� καμπαναρι� της καθ�λικής εκκλησίας.

Mια τριάδα καρτ π�στάλ με Mακεδ�ν�μά��υς. O Γεώργι�ς Tάσι�ς Σιέλ, με �πλ� και σπάθα (έκδ. K�τ�ιάς–Πάλλης, Aθή-να), � �πλαρ�ηγ�ς Tσέγκ�ς με �πλ� (έκδ. Nικ�λα�ς Γ. Bικ�π�υλ�ς, Θεσσαλ�νίκη) και στην �μαδική, τρεις άγνωστ�ιMακεδ�ν�μά��ι. Π�ρτρέτα αγωνιστών τ�υ Mακεδ�νικ�ύ Aγώνα, τρα&ηγμένα απ� Mακεδ�νες �ωτ�γρά��υς, �πωςΛι�ντας, αδελ��ί Mανάκια κ.ά., εκδίδ�νταν, συνήθως σε λιθ�γρα�ες καρτ π�στάλ και κυκλ���ρ�ύσαν στην Eλεύθε-ρη Eλλάδα και τις ελληνικές παρ�ικίες τ�υ ε"ωτερικ�ύ. O �ωτ�γρά��ς σπάνια ταυτί�εται με τ�ν εκδ�τη. H περίπτω-ση τ�υ B�λιώτη �ωτ�γρά��υ Στ. Στ�υρνάρα π�υ η συλλ�γή τ�υ εκάλυπτε �λα τα ιστ�ρικά γεγ�ν�τα της πρώτης ει-κ�σαετίας τ�υ αιώνα μας, απ�τελεί ε"αίρεση. Σήμερα συνιστ�ύν ιστ�ρικά τεκμήρια γύρω απ� πρ�σωπα και ιστ�ρικάγεγ�ν�τα (�ωτ.: Συλλ�γή Mι�άλη Γ. Tσάγκαρη).

Page 22: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998 - H KAΘHMEPINH 23

ρακ�λ�υθ�ύν απ� κ�ντά τη !ωή τ�υτ�π�υ τ�υς και απαθανατί!�υν �τι-δήπ�τε θεωρ�ύν ά�ι� να κρατηθείστη μνήμη: επετεί�υς, ε�ρτασμ�ύς,παρελάσεις, συναθρ�ίσεις, επισκέ-ψεις πρ�σωπικ�τήτων αλλά και κα-θημερινές στιγμές απ� τη !ωή τωνκατ�ίκων. Tίπ�τα απ� τα «κακώς κεί-μενα» δεν συμπεριλαμ�άνεται στα«κάδρα» τ�υς, καθώς τ� κ�ινωνικ�σ��λι� δεν εντάσσεται στις πρ�θέ-σεις τ�υς.

T� �ωτ�ρεπ�ρτά! ανεπαίσθητακάνει τα πρώτα τ�υ �ήματα αν καιακ�μη δεν έ�ει διαμ�ρ�ωθεί η σ�έ-ση �ωτ�γρά��υ–ε�ημερίδας π�υθα αναπτυ�θεί αργ�τερα, �ταν κα-θιερωθεί η �ρήση της �ωτ�γρα�ίαςστ�ν Tύπ�. Πρ�ς τ� παρ�ν, μ�ν� λί-γα περι�δικά απ�τ�λμ�ύν να δημ�-σιεύσ�υν �ωτ�γρα�ικ� υλικ�, �πωςη «Eικ�ν�γρα�ημένη» π�υ κυκλ�-��ρεί απ� τ� 1904 στην Aθήνα μεεκδ�τη τ�ν Δήμ� Bρατσάν�. Kάθετεύ��ς περιλαμ�άνει ειδικ� �ωτ�-γρα�ικ� α�ιέρωμα γύρω απ� θέμα-τα της επικαιρ�τητας με την υπ�-γρα�ή είτε τ�υ N. Πιλά�ι�υ, διευθυ-ντή της �ωτ�γρα�ικής υπηρεσίαςτ�υ περι�δικ�ύ, είτε άλλων γνω-στών �ωτ�γρά�ων �πως τ�υ Aν.Γα!ιάδη και τ�υ Carl Boeringer. Tηνίδια επ��ή (1903) �θάνει στην Aθή-να και � Πέτρ�ς Π�υλίδης, γνωστ�ςως � πρώτ�ς �ωτ�ρεπ�ρτερ π�υ ώςτ� θάνατ� τ�υ (1958) δεν σταμάτη-σε να καλύπτει με τη μη�ανή τ�υ ταγεγ�ν�τα.

H δύναμη της �ωτ�γρα�ικής εικ�-νας στ� �ώρ� της ειδησε�γρα�ίαςγίνεται αμέσως αισθητή. T�ύτ� �α-νερώνει η σημείωση τ�υ α�ιερώμα-τ�ς στη δ�λ���νία τ�υ Δεληγιάννητης «Eικ�ν�γρα�ημένης» τευ��ς 6Aπρίλι�ς 1950. «Eνεκα της κατα�α-ν�ύς πληθώρας εις εικ�νας αναγκα-!�μεθα �πως τας εικ�νας τ�υ δ�λ�-��ν�υ, τ�υ δ�λ���ν�υ ενώπι�ν τ�υανακριτ�ύ, της �ικ�γενείας τ�υ καιτ�υ τά��υ τ�υ Δεληγιάννη ανα�άλ-λωμεν εις τ� πρ�σε�ές έτ�ς».

H έ�αρση τ�υ εθνικ�ύ �ρ�νήμα-τ�ς, συνέπεια των αγώνων με στ���την επέκταση και εδραίωση των συ-ν�ρων, είναι έκδηλη στις επιλ�γέςτων �ωτ�γρά�ων, π�υ απαθανατί-!�υν την είσ�δ� τ�υ απελευθερωτι-κ�ύ Eλληνικ�ύ Στρατ�ύ σε κάθεκ�μμάτι ελληνικής γης: στα Γιάννε-να, στη Θεσσαλ�νίκη, στη Mυτιλήνη,στη Xί�, στη Σάμ�. Σε καρτ–π�στάλτης επ��ής κυκλ���ρ�ύν μα!ικά ταθέματα αυτά, καθώς και μακεδ�ν�-μά��ι !ωσμέν�ι με τα «κι�υστέκια»τ�υς. Iδιαίτερα �ι Bαλκανικ�ί Π�λε-μ�ι (1912–13) θα καλυ�θ�ύν με λε-πτ�μέρειες απ� �έν�υς ανταπ�κρι-τές και γνωστ�ύς «Eλληνες �ωτ�-γρά��υς», τ�ν Aριστ�τέλη Pωμαΐδη,τ�ν Στέ�αν� Στ�υρνάρα, τ�υς αδελ-��ύς Mανάκια και τ�ν Πέτρ� Π�υλί-δη, � �π�ί�ς μάλιστα τραυματί!εταιστ� Mπι!άνι. Aρκετές απ� τις �ωτ�-γρα�ίες αυτές, �πως ανα�έρει �Aλκης :ανθάκης, �επερν�ύν σε ρεα-λισμ� �σες τρα�ή�τηκαν στ� μέτω-π� της Eυρώπης κατά τ�ν A΄ Παγκ�-σμι� Π�λεμ�15.

Παραλειπ�μεν�ι

Oι �ωτ�γρά��ι των αρ�ών τ�υαιώνα δυστυ�ώς δεν έ��υν συμπε-ριλη�θεί στις πρ�τεραι�τητες των

μελετητών, επειδή θεωρήθηκανσυνέ�εια των πρωτ�π�ρων της�ωτ�γρα�ικής τέ�νης τ�υ 19�υαιώνα και �αθμίδα �π�υ πάτησε η�ωτ�γρα�ία της περι�δ�υ τ�υ Mε-σ�π�λέμ�υ, �ταν και στη �ώρα μαςάρ�ισε να διεκδικεί τη θέση της α-νάμεσα στις καλές τέ�νες, ιδιαίτε-ρα μετά τ� 1922 ενισ�υμένη απ� τ�πρ�σ�υγικ� στ�ι�εί� π�υ έδρασεανανεωτικά στ� �ωτ�γρα�ικ� �ώ-

ρ�. T� έργ� τ�υς, �ε�ασμέν� σεπαλαι�πωλεία ή �υλαγμέν� στηνκαλύτερη περίπτωση ανάμεσα σε�ικ�γενειακά κειμήλια, δέ�τηκε έ-ως τώρα τη στ�ργή μ�ν� λίγωνσυλλεκτών π�υ υπ�μ�νετικά τ�περισυνέλε�αν και τ� δια�ύλα�αν.

Στ�υς επώνυμ�υς και ανώνυ-μ�υς εργάτες τ�υ �ακ�ύ των αρ-�ών τ�υ αιώνα, είναι καιρ�ς πια νααπ�δ�θεί τ� κ�μμάτι π�υ τ�υς α-

ναλ�γεί στην π�ρεία της Eλληνι-κής Φωτ�γρα�ίας. Aν και η περί�-δ�ς της δημι�υργίας τ�υς θεωρή-θηκε �ωτ�γρα�ικά υπ�τ�νική ε-πειδή τε�ν�τρ�πικά ακ�λ�ύθησαντα μ�ν�πάτια των πρ�κατ��ωντ�υς, εν τ�ύτ�ις σε αυτ�ύς ��εί-λεται η εκρηκτική διάδ�ση της �ω-τ�γρα�ικής εικ�νας και τα πρώτα�ήματα τ�υ �ωτ�ρεπ�ρτά!.

T� παν�ραμα των ελληνικών π�-λεων, η πρ�σωπ�γρα�ία της σύγ-�ρ�νής τ�υς κ�ινωνίας και η κατα-γρα�ή των απελευθερωτικών αγώ-νων απ�τελ�ύν ειλικρινή κατάθε-ση για τ�ν κ�σμ� π�υ �ίωσαν.

Σημειώσεις:1. Mάν�ς Eλευθερί�υ, «Eνθύμι�ν Σύ-

ρ�υ», Aθήνα, 1993, σελ. 423.2. Σ�ετικά με τ�υς Eλληνες �ωτ�γρά-

��υς της περι�δ�υ 1900-1920 �λ.Aλκης �. �ανθάκης «Iστ�ρία τηςEλληνικής Φωτ�γρα�ίας 1839-1960»,Aθήνα 1994, σελ. 115-160.

3. Για τ�υς αδελ��ύς Mανάκια �λ. CD-ROM απ� τις εκδ�σεις Kαστανιώτη«Aδελ��ί Mανάκια. Πρωτ�π�ρ�ι τηςεικ�νας στα Bαλκάνια», Aθήνα 1997.

4. Aλκης �. �ανθάκης «Oικ�γένειαΣτ�υρνάρα. Mία δυναστεία �ωτ�γρά-�ων» περ. «Opticon», τευ�. 21, Aπρί-λι�ς - Mάι�ς 1994, σελ. 38-43.

5) Mίλτης X. Παρασκευαΐδης, «Γεώργι�ςMπ�ύκας. Geo Boucas (1879-1941)»,στ� �ι�λί� Γ.K. Kαιρ��ύλα - Σ.Γ. Φι-λιππ�τη, «Aθηναϊκ� Hμερ�λ�γι�1994», σελ. 170-172 και Aλκης �. �αν-θάκης, Γεώργι�ς Mπ�ύκας. «O μεγά-λ�ς π�ρτραιτίστας τ�υ Mεσ�π�λέ-μ�υ», περ. «Opticon» τευ�. 31, Iαν�υά-ρι�ς - Φε�ρ�υάρι�ς 1996, σελ. 50-53.

6) Aλκης �. �ανθάκης, «Aναστάσι�ς Γα-&ιάδης. Eνας “αμερικαν�τατ�ς” Eλληνκαλλιτέ�νης», περ. «Opticon», τευ�. 39,Mάι�ς – I�ύνι�ς 1997, σελ. 42–46.

Aριστείδη Pωμαΐδη. H �ωγρά��ς Θάλεια Φλωρά–Kαρα&ία στ� Eμίν Aγά κατά την π�λι�ρκία των Iωαννίνων τ� 1913.(Φωτ�γρα�ία σε �αρτί με &άση �ελατίνα και τ�νισμ� σέπια, 17,3x23,2 Συλλ�γή Mι�άλη Γ. Tσάγκαρη). O γνωστ�ς Aθη-ναί�ς �ωτ�γρά��ς κάλυψε τ�ν πρώτ� Bαλκανικ� Π�λεμ� εναντί�ν των T�ύρκων και ειδικ�τερα την είσ�δ� των ελ-ληνικών στρατευμάτων στη Θεσσαλ�νίκη και τα Γιάννενα. Oταν έστρεψε τ� �ακ� τ�υ στη �ωγρά�� Θάλεια Φλω-ρά–Kαρα&ία την ώρα π�υ και αυτή με τα δικά της μέσα απ�τύπωνε στιγμι�τυπα απ� τ� μέτωπ�, δημι�ύργησε μια απ�τις ωραι�τερες �ωτ�γρα�ίες της σειράς των Bαλκανικών Π�λέμων.

Γεώργι�ςMπ�ύκας. H πριγκίπισσαEλένη, κ�ρη τ�υ &ασιλιά της EλλάδαςKωνσταντίν�υ,μετέπειτα &ασί-λισσα της P�υ-μανίας, 1915,(�ωτ�γρα�ία σε�αρτί με &άσητ� κ�λλ�δι�,20x14,7. (Συλλ�-γή Mι�άλη Γ.Tσάγκαρη). H ��ρεσιά της πριγκίπισ-σας απ�τελείταιαπ� κ�μμάτιαδια��ρων περι��ών της Eλλάδας,κυρίως απ� τ�Γιδά Hμαθίας. Συνέ�εια στην 24η σελίδα

Page 23: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

7) Aλκης �. �ανθάκης, «Nικ�λα�ς Mπίρ-κ�ς. O “Πανδαήμων” της ελληνικής�ωτ�γρα�ίας», περ. «Opticon», τευ�.29, N�έμ�ρι�ς – Δεκέμ�ρι�ς 1994, σελ.36–41.

8) Για τ�υς �ωτ�γρά��υς της Σύρ�υ �λ.Mάν�ς Eλευθερί�υ, �.π., σημ. 1.

9) Δ�υκάκης Σίμ�υ X�υτ&αί�ς, «Λεσ�ια-κές �ωτ�σκιές. Σ. X�υτ&άτ�ς.1873–1967», Mυτιλήνη 1982 σελ. 8 και12 και Aλκης �ανθάκης «Σίμ�ς X�υ-τ&αί�ς, � “εθνικ�ς” �ωτ�γρά��ς τηςMυτιλήνης», περ. «Opticon», τευ�. 37,Iαν�υάρι�ς – Φε�ρ�υάρι�ς 1997, σελ.41–44.

10) Για τ�υς �ωτ�γρά��υς της Xί�υ �λ.Mι�άλης Γ. Tσάγκαρης – Aλκης �.�ανθάκης, «Xί�ς. Eκατ� Xρ�νια Φω-τ�γρα�ίας. 1850–1950», Aθήνα 1996.

11) «H Kρήτη στις αρ�ές τ�υ αιώνα μας(Φωτ�γρα�ικ� Παν�ραμα απ� τ� αρ-�εί� τ�υ Περικλή Διαμαντ�π�υλ�υ)»,Aθήνα 1988, σελ. 7–24 και Aλκης �.�ανθάκης, «Περικλής Διαμαντ�π�υ-λ�ς. O �ωτ�γρά��ς της Kρητικής Π�-λιτείας», περ. «Opticon» τευ�. 36 N�έμ-�ρι�ς – Δεκέμ�ρι�ς 1996, σελ. 40–45.

12) O Φώτης K�ντ�γλ�υ πριν εγκαταλεί-ψει τις σπ�υδές τ�υ και την Aθήνα τ�1915 εί�ε εργαστεί στ� �ωτ�γρα�εί�τ�υ Mπ�ύκα ως ��ηθ�ς στ� ρετ�ύς.Στρατής Δ�ύκας, «Eνθυμήματα απ�δέκα �ίλ�υς μ�υ», Aθήνα 1976, σελ.13.

13) Nicolas Bouviez, «Boissonnas. UneDynastie de Photographes 1864–1983»,Λω&άννη 1983, σελ. 109–150.

14) Spiros Meletzis, «Photographie1923–1991» Φωτ�γρα�ία, Bιέννη 1992,σελ. 20.

15) Aλκης �. �ανθάκης, «H �ωτ�γρα�ίαστ�υς Bαλκανικ�ύς Π�λέμ�υς. O π�-λεμ�ς τ�υ ανώνυμ�υ Φωτ�γρά��υ»,

ανάτυπ� απ� τ� �ι�λί� «H Eλλάδατων Bαλκανικών Π�λέμων 1910–1914»E.Λ.I.A., Aθήνα 1993.

Για την πρ�θυμη και π�λύτιμη συνεργα-σία τ�υς ευ�αριστώ θερμά: τ�ν Iστ�ρικ�της Eλληνικής Φωτ�γρα�ίας Aλκη �αν-θάκη, τ�υς συλλέκτες Mι�άλη Tσάγκαρη,Nίκ� Φ. Π�λίτη και Nτ. K�για, τ�ν Mάν�Xαριτάτ� και την Aγγελική Παπαδ�π�ύ-λ�υ απ� τ� E.Λ.I.A. και τ�ν Aντώνη Πε-τρ�υλάκη, πρ�εδρ� τ�υ Φιλ�λ�γικ�ύΣυλλ�γ�υ Xανίων «O Xρυσ�στ�μ�ς».

24 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998

Συνέ�εια απ� την 23η σελίδα

Φρειδερίκ�υ Mπ�υασ�νά. Παιδιά με άπ�ψη �ωρι�ύ της επαρ�ίας Φιλιατών Θεσπρωτίας. Eλ&ετ�ς απ� �ικ�γένεια �ωτ�γρά�ων � Mπ�υασ�νά (1858–1944), ήρ-θε στην Eλλάδα τ� 1902. Aπ� τ�τε η �ωή τ�υ «πρ�σανατ�λίστηκε και �ωτίστηκε απ� τη μαγεία της Eλλάδας», �πως � ίδι�ς γρά�ει. Πρώτ�ς ανέ&ηκε και απα-θανάτισε τ� 1903 την ψηλ�τερη κ�ρ�ή τ�υ Oλύμπ�υ. Mέ�ρι τ� 1930 εργάστηκε για μεγάλα �ρ�νικά διαστήματα και είναι απ� τ�υς "έν�υς �ωτ�γρά��υς π�υστην κυρι�λε"εία �ργωσε τ�ν ελλαδικ� �ώρ�. T�πία, απ�ψεις π�λεων και �ωριών, σκηνές της π�ιμενικής και αγρ�τικής �ωής απ�τυπώθηκαν στις ε"αίρετεςδημι�υργίες τ�υ. T� �ωτ�γρα�ικ� τ�υ έργ� με θέματα απ� την Eλλάδα, τεράστι� και άρτι� σε π�ι�τητα, είδε τ� �ως της δημ�σι�τητας σε εκθέσεις, π�λυτε-λείς τα"ιδιωτικ�ύς τ�μ�υς, εικ�ν�γρα�ημένα λευκώματα και τ�υριστικ�ύς �δηγ�ύς. Πρ�κειται για έναν �ιλέλληνα �ωτ�γρά�� π�υ παρ�υσίασε �ωντανή τηνEλλάδα των πρώτων δεκαετιών τ�υ αιώνα μας στ� ευρύ ευρωπαϊκ� κ�ιν� (�ωτ.: Aρ�εί� M�υσεί� Mπενάκη).

Περικλή Διαμαντ�π�υλ�υ. T�ύρκ�ς α"ιωματικ�ς στ� σπίτι τ�υ. Στη �ωτ�γρα-�ία "α�νιά�ει η σκην�θετική σύνθεση. O κάθε εικ�νι��μεν�ς κρατάει ή συν�-δεύεται απ� κατ�ικίδι� �ώ�. O Διαμαντ�π�υλ�ς (B�λ�ς 1864 – Xανιά 1941), α-κ�λ�υθώντας τ�ν πρίγκιπα Γεώργι� ως πρ�σωπικ�ς �ωτ�γρά��ς, εγκατα-στάθηκε στην Kρήτη τ� 1898. Φωτ�γρά�ι�ε �ωρίς διακρίσεις και αναδεικνύε-ται σε έναν �"ύ παρατηρητή, ��ι μ�ν� των ιστ�ρικών γεγ�ν�των και πρ�σώ-πων τ�υ νησι�ύ αλλά και τ�υ π�λυεθνικ�ύ μωσαϊκ�ύ της π�λης των Xανίων.Bρισκ�μαστε σε μια επ��ή �π�υ �ρισμένα κ�ινωνικά στρώματα εμ�ανί��υντάσεις πρ�σαρμ�γής στα αστικά πρ�τυπα. O �ακ�ς τ�υ απαθανάτισε και μαςπαρέδωσε π�λυάριθμες σκηνές απ� τ� αστικ� περι&άλλ�ν των Xανίων (�ωτ.:«H Kρήτη στις αρ�ές τ�υ αιώνα μας», εκδ. YΠΠO, Φιλ�λ�γικ�ς Σύλλ�γ�ς Xα-νίων «O Xρυσ�στ�μ�ς», 1988).

Σημείωση των EΠTA HMEPΩN. Γιατ�υς αδελ��ύς Mανάκια και �,τι α��ράτ� �ωτ�γρα�ικ� τ�υς έργ� στ�ν μακε-δ�νικ� �ώρ�, υπάρ�ει α�ιέρωμα τωνEΠTA HMEPΩN στις 2.6.96. Eπίσης,για τ�υς �ωτ�γρά��υς τ�υ B�λ�υ:Στέ�. Στ�υρνάρα, Aντώνη Pα�ανίδηκαι Kώστα Zημέρη, υπάρ�ει σ�ετική δη-μ�σίευση στ� α�ιέρωμα στην π�λη(30.1.94), ενώ γενικ� γύρω απ� την ιστ�-ρία της �ωτ�γρα�ίας στην Eλλάδα είναιένα παλαι�τερ� με τίτλ� «H Tέ�νη τηςΦωτ�γρα�ίας» (13.3.94). Tέλ�ς, για τ�Mεσ�π�λεμ� (1920–1940), μια απ� τιςπι� ενδια�έρ�υσες και δυναμικές περι�-δ�υς της ελληνικής �ωτ�γρα�ίας, κα-θώς και τη μεταπ�λεμική περί�δ�, έ��υνγίνει κατά καιρ�ύς απ�κλειστικά α�ιε-ρώματα σε �ωτ�γρά��υς και είναι τα ε-;ής: «H Eλλάδα με τ� �ακ� της Nelly’s»(30.6.96), «H Eλλάδα τ�υ Σπύρ�υ Mελε-τ&ή» (29.5.84), «H Θεσσαλία με τ� �ακ�τ�υ Tάκη Tλ�ύπα» (9.4.95), «H Eλλάδατ�υ 1940–1960. Mε τ� �ακ� της B�ύλαςΠαπαϊωάνν�υ» (29.10.95) και «H Eλλά-δα τ�υ Kώστα Mπαλά�α» (15.9.96). Tασυγκεκριμένα α�ιερώματα, αν και δη-μ�σι�γρα�ικά, πλ�υτί&�υν τη �τω�ή �ι-�λι�γρα�ία γύρω απ� τη �ωτ�γρα�ία.

Page 24: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998 - H KAΘHMEPINH 25

H απεικ�νιση τ�υ ανθρώπ�υH παρ�υσία τ�υ ανθρώπιν�υ στ�ι�εί�υ απ� τις πρώτες �ωτ�γρα�ίες τ�υ 19�υ αιώνα έως τις αρ�ές τ�υ 20�ύ

T�υ Xάρη Γιακυμή

Iστ�ρικ�ύ Tένης και Φωτ�γρα�ίαςΔιδάκτ�ρα τ�υ Πανεπιστημί�υ τ�υ Παρισι�ύ

BΛEΠONTAΣ τις ωτ�γραίες τ�υπερασμέν�υ αιώνα, και ειδικ�τερατις πι� παλαιές, έ��υμε την εντύπω-ση �τι τ� ανθρώπιν� στ�ι�εί� ήτανεαπ�ν. Eάν �μως ψά"�υμε καλά διαπι-στών�υμε �τι σε π�λλές ωτ�γρα-ίες, εκεί π�υ ν�μί#αμε �τι δεν υ-πάρ�ει κανένα έμψυ�� �ν, $λέπ�υμεμικρ�σκ�πικές αντ�ματικές αν-θρώπινες και #ωικές ιγ�ύρες,σκ�ρπισμένες μέσα στα ερείπια τωναρ�αίων ναών.

Σε σύγκριση με την �αρακτική ει-κ�να (γκρα$�ύρα), �π�υ � �αράκτηςμπ�ρεί να πρ�σθέσει ή να ααιρέσειτ� κάθε τι, � ωτ�γρά�ς τ�υ περα-σμέν�υ αιώνα, για πρώτη �ρά στηνιστ�ρία της τέ�νης, με τη $�ήθειαμιας $αριάς και τεραστίων διαστάσε-ων ωτ�γραικής μη�ανής, κατα-έρνει με ένα τρ�π� μαγικ� την απ�-τύπωση της πραγματικ�τητας.

Tε�νικές δυσκ�λίεςH διάρκεια της ωτ�γραικής λή-

ψης, δηλαδή τ� άν�ιγμα τ�υ δια-ράγματ�ς τ�υ ακ�ύ, θα έπρεπε ναήταν αρκετών δευτερ�λέπτων και α-κ�μη σ’ �ρισμένες περιπτώσεις μερι-κών λεπτών για να μπ�ρέσει έτσι νααήσει τ� ως να γράψει την εικ�ναστη ωτ�γραική πλάκα. Aυτή η με-γάλη διάρκεια της ωτ�γραικήςλήψης, απ�τυπώνει με ανταστικήακρί$εια τα ακίνητα στ�ι�εία, στηνπρ�κειμένη περίπτωση τα μνημεία,ε�σ�ν �πως ήταν λ�γικ�, αυτά εν-διαέρ�υν κατ’ αρ�ήν στα μέσα τ�υ19�υ αιώνα τ�υς ωτ�γρά�υς καιτ�υς αγ�ραστές των ωτ�γραιώνπ�υ ήταν κυρίως "έν�ι τα"ιδιώτες.

O άνθρωπ�ς τ�υς ενδιαέρει ιδι-αίτερα επίσης, αλλά λ�γω τε�νικώνδυσκ�λιών στη ωτ�γραική τ�υ α-πεικ�νιση, ειδικά για τα πρώτα �ρ�-νια (1840–1870), �ι τα"ιδιώτες αρ-κ�ύνται στη σ�εδιαστική τ�υ μ�ρή.Σε π�λλές περιπτώσεις μάλιστα �σ�εδιαστής θα αντιγράψει τη ωτ�-γραία, κρατώντας �λες τις λεπτ�-μέρειές της, αλλά σε �ρισμένες πε-ριπτώσεις κρίνει απαραίτητ� ναπρ�σθέσει διά�ρα καλλωπιστικάστ�ι�εία, �πως πρασινάδες, παρά-θυρα και υσικά τ� ανθρώπιν� στ�ι-�εί�, π�υ θα δώσει #ωή στ� σ�έδι�.Aυτή η μετατρ�πή απ� τη ωτ�γρα-ία στ� σ�έδι� και ακ�λ�ύθως σε�αρακτικ� ήταν αναγκαία διαδικασίαγια να μπ�ρέσει η εικ�να να δημ�σι-ευτεί μα#ί με τ� κείμεν� στα διά�-ρα τα"ιδιωτικά περι�δικά τ�υ 19�υαιώνα. Tε�νικά η ίδια η ωτ�γραίαμπ�ρεί και δημ�σιεύεται π�λύ αργ�-τερα, πρ�ς τ� τέλ�ς τ�υ περασμέ-ν�υ αιώνα.

Aκινησία των μ�ντέλωνΓια τ�υς ανωτέρω τε�νικ�ύς λ�-

γ�υς της ωτ�γράισης τ�υ ανθρώ-

π�υ στην καθημερινή τ�υ ασ��λία, �ιπερισσ�τερ�ι ωτ�γρά�ι, �τανπρ�κειται για ωτ�γραίες τ�πίωνκαι μνημείων, #ητ�ύν μια σ�ετική α-κινησία των μ�ντέλων, ή π�λλές �-ρές π�#άρ�υν και αυτ�ί �ι ίδι�ι. Eιδι-κά �ι Eλληνες ωτ�γρά�ι �πως �θαυμάσι�ς δε"ι�τέ�νης Δημήτρι�ςKωνσταντίν�υ ή � εκπληκτικ�ς Πέ-τρ�ς Mωραΐτης �ρησιμ�π�ι�ύν τ�ανθρώπιν� στ�ι�εί� με έναν τρ�π�αληθ�ανή. Oι "έν�ι επισκέπτες ω-τ�γρά�ι �μως �ρησιμ�π�ι�ύν τ�ανθρώπιν� στ�ι�εί� με ένα �λκλ�-ρικ� τρ�π�. O Aγγλ�ς JamesRobertson και � ιταλικής καταγωγήςAγγλ�ς υπήκ��ς Felice Beato, τά-ν�υν στην Eλλάδα γύρω στ� 1853-58. T� ανθρώπιν� στ�ι�εί�, 8 με 10άνδρες, ντυμέν�ι με �υστανέλες,π�#άρ�υν στις περισσ�τερες ωτ�-γραίες τ�υς με θέμα τα αρ�αίαμνημεία της Aθήνας. H τ�π�θέτησήτ�υς μέσα στ� �ώρ� σε διά�ρες α-π�στάσεις απ� τ� ακ�, θυμί#ει τα�αρακτικά της πρ�ωτ�γραικήςπερι�δ�υ.

E�αιρέσεις

Oρισμένες ε"αιρέσεις υπάρ��υνσ�ετικά με την αληθ�ανή ωτ�-γράιση των ανθρώπων. Πρ�κειταιγια τη ωτ�γραία τ�υ Henri Beck1,� �π�ί�ς ήταν κατά πάσα πιθαν�τηταΓερμαν�ς, αλλά γαλλ�ων�ς, ε�-σ�ν υπέγραε τις ωτ�γραίες τ�υ

Oλ σωμ πρτρέτ σε

στύντι. Φωτγρα�ία

τυ Π. Mωραΐτη, π.

1870/80. (�αρτί αλ�υ-

μίνης, 13,5x9,5). Πριν ι

τε�νικές ε�ελί�εις της

�ωτγρα�ίας δώσυν

τη δυνατ τητα ακινη-

τπίησης κάθε κινη-

τύ θέματς, υπήρ�ε

και �ρισκ ταν σε ευ-

ρεία διάδση τ πρ-

τρέτ: μπύστ, λ -

σωμ ή και μαδικ , σε

στύντι. Oρισμένι

�ωτγρά�ι και ειδικά

ι αδελ�ί Mωραΐτ

η �ωτγρά�ησαν, με

στημέν πάντα ντεκ ρ,

μεγάλ αριθμ ατ μων

με παραδσιακές στ-

λές απ διά�ρες πε-

ρι�ές της Eλλάδς.

Mέσα στη δεκαετία τυ

1880, ι τε�νικές ε�ελί-

�εις καθώς και η ε�εύ-

ρεση (1888) της πρώ-

της ερασιτε�νικής �ω-

τγρα�ικής μη�ανής,

επέτρεψαν τη λήψη κι-

νητών ειδώλων. Στ ε-

�ής, τ ανθρώπιν

στι�εί ανα�αθμί&ε-

ται. H �ωτγρα�ία, α-

παθανατί&ντας τν

ανθρώπιν αυθρμητι-

σμ , γίνεται πι αληθ-

�ανής. (Φωτ.: συλλγή

X. Γιακυμή).

5 Oκτω�ρίυ 1886. H �ασιλική ικγένεια της Eλλάδς π&άρει κντά στη διώρυγα της Kρίνθυ. Φωτγρα�ία τυ J.Potello (�αρτί αλ�υμίνης, 19,7x27,7 εκ.). Eίναι ακρι�ώς η περίδς πυ η πρ δς στην τε�νλγία της �ωτγρα-�ίας α�ήνει περιθώρια για σ�ετική αληθ�άνεια. H ανθρώπινη �ιγύρα αρ�ί&ει και εκτ ς στυντίυ να πλησιά&ειπρς τ �ακ και να δεσπ &ει στ κάδρ. (Φωτ.: «H Eλλάδα �ωτγρα�ικ και λγτε�νικ τα�ίδι στν 19 αιώνα» τυX. Γιακυμή, εκδ. «Mπάστας – Πλέσσας», 1977).

Συνέ�εια στην 26η σελίδα

Page 25: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

Συνέ�εια απ την 25η σελίδα

26 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998

Στρατιωτικ τμήμα σε παράτα�η. Λεπτμέρεια απ �ωτγρα�ία τυ H. Beck με θέμα τ Θησεί – να ς τυ H�αίστυ.(�αρτί αλ�υμίνης π. 1860). Σε πλλές �ωτγρα�ίες τυ 19υ αι., μ ν με πρσεκτική παρατήρηση διαπιστώνυμε -τι υπάρ�υν μικρσκπικές ανθρώπινες �ιγύρες, σκρπισμένες μέσα στα ερείπια των αρ�αίων μνημείων. Oσ και αντ ανθρώπιν στι�εί ενδιέ�ερε, στις πρώτες δικαετίες της �ωτγρα�ίας, ι τε�νικές δυνατ τητες εμπ δι&αν τηναπεικ νισή τυ. O μεγάλς �ρ νς έκθεσης αδυνατύσε να συμ�ι�άσει κινητ και ακίνητ είδωλ. Aυτή η �ωτγρα-�ία τυ Beck απτελεί ε�αίρεση και ταυτ �ρνα σπάνι τεκμήρι, �ι τ σ για τ Θησεί, σ για τυς στρατιώτεςπυ μάλλν γυμνά&νταν στ γύρω �ώρ. Δεν απκλείεται �ωτγρά�ς να ήρθε σε συνενν ηση με τν α�ιωματι-κ ώστε στη διάρκεια της λήψης να π&άρει ακίνητ τ στρατιωτικ τμήμα. (Φωτ.: «H Eλλάδα: �ωτγρα�ικ και λτε-�νικ τα�ίδι στν 19 αιώνα». Xάρης Γιακυμής, εκδ. ,Mπάστας – Πλέσσας», 1997).

στα γαλλικά. Aυτή η ωτ�γραίαπ�υ �ρ�ν�λ�γείται γύρω στ� 1860,απ�τελεί σπάνι� τεκμήρι� ��ι τ�σ�για τ� Θησεί� αλλά ιδιαίτερα γιατ�υς στρατιώτες π�υ τ� περι$άλ-λ�υν.

Mια άλλη ωτ�γραία τ�υ �ώρ�υτ�υ Θησεί�υ, τρα$ηγμένη περίπ�υτην ίδια επ��ή απ� τ� Δημήτρι�Kωνσταντίν�υ, μας παρ�υσιά#ει σεπρώτ� πλάν� τ� να� τ�υ Θησέα, α-κ�λ�ύθως τα σπίτια της παλαιάςAθήνας και στ� $άθ�ς την Aκρ�π�-λη. K�ιτά#�ντας �μως πρ�σεκτικάστ� κάτω μέρ�ς της εικ�νας, παρα-τηρ�ύμε μερικ�ύς μικρ�σκ�πικ�ύςεργάτες, π�υ πρέπει να ασ��λ�ύ-νται με τη δεντρ�ύτευση της πε-ρι��ής, μα#ί με τα άλ�γα και τα κάρατ�υς. H ευκρίνεια π�υ μας πρ�σέ-ρει η ωτ�γραία τ�υ περασμέν�υαιώνα, μας επιτρέπει να αντλήσ�υμεπάμπ�λλες πληρ��ρίες γύρω απ�την καθημερινή #ωή στην Eλλάδαγενικ�τερα, αλλά και στην Aθήνα ει-δικ�τερα.

M�ν� απ� σύμπτωση

H Aθήνα �πως ήτανε λ�γικ� απ�-τελεί τ� κέντρ� τ�υ ενδιαέρ�ντ�ςτων ωτ�γράων και των τα"ιδιω-τών τ�υ 19�υ αιώνα λ�γω των σημα-ντικών της μνημείων. Περί τ� 1850, ηAθήνα απαριθμ�ύσε μερικές δεκά-δες �ιλιάδες κατ�ίκ�υς μ�ν� και με-ρικές εκατ�ντάδες ταπεινά σπίτιαγύρω απ� την Aκρ�π�λη. T� θεματ�-λ�γι� των Eλλήνων αλλά και "ένωνωτ�γράων τ�υ περασμέν�υ αιώναήταν κατά απ�κλειστικ�τητα η Aκρ�-π�λη, � λ��ς τ�υ Φιλ�πάππ�υ, τ�Θησεί�, �ι στήλ�ι τ�υ Oλυμπί�υ Δι�ςκαι τέλ�ς μια γενική θέα απ� τηνAκρ�π�λη πρ�ς τη πλατεία Συντάγ-ματ�ς, $λέπ�ντας έτσι τ� παλάτι (τησημερινή $�υλή) τα γύρω σπίτια καιστ� $άθ�ς τ� λ�� τ�υ Λυκα$ηττ�ύ.Σε αυτές τις ωτ�γραικές λήψεις�ι λιγ�στ�ί κάτ�ικ�ι της τ�τε Aθήναςεάν τύ�αινε να $ρίσκ�νται σε κίνησηστ� διάστημα των μερικών δευτερ�-λέπτων της ωτ�γράισης, μ�ιραίαδεν αήσανε ί�ν�ς, έστω και μικρ�-σκ�πικ� της ύπαρ"ής τ�υς. Eάν, �-μως, κατά τύ�η δύ� άτ�μα σταμα-τ�ύσανε στ� δρ�μ� για συ#ήτηση,λ�γω της σ�ετικής τ�υς ακινησίαςκαταέρνανε έτσι να περάσ�υνεστην αιωνι�τητα, �άρις στη μαγικήδύναμη και αληθ�άνεια π�υ μαςπρ�σέρει η ωτ�γραική γραή.

Π�ρτρέτα

Oι ωτ�γρά�ι, �μως, περιμέν�-ντας τις τε�νικές ε"ελί"εις στ�ντ�μέα της ωτ�ευαισθησίας π�υθα δώσει πρ�ς τ� τέλ�ς τ�υ 19�υαιώνα τη δυνατ�τητα ακινητ�π�ίη-σης κάθε #ωνταν�ύ και κιν�ύμε-ν�υ θέματ�ς, $ρίσκ�υνε τη λύσητ�υ π�ρτρέτ�υ στ� στ�ύντι�. H ε-πισκεπτήρια κάρτα (carte de visite)εευρίσκεται έτσι κατ’ αρ�ήν στηΓαλλία απ� τ� Disdéri τ� 1854, γιανα γίνει αμέσως μετά γενική �ρήσησ’ �λες τις π�λεις και �ώρες τ�υκ�σμ�υ. T� μυστικ� αυτής της ε-μπ�ρικής επιτυ�ίας των π�ρτρέ-των ήτανε τ� μικρ� τ�υς κ�στ�ς,λ�γω μικρ�ύ μεγέθ�υς (10x6 εκ.).Eτσι �άρις σ’ αυτή την εεύρεση,

Briere, «Aθήνα» 1898. Σταδιακά ι αρ�αι τητες παύυν να μνπωλύν τ ενδια�έρν των �ωτγρά�ων. Φωτγρα-�ικές λήψεις γίννται πλέν και στυς δρ μυς. Eτερ κλητες �υσιγνωμίες διασταυρώννται σε δημ σιυς �ώρυς:πλατείες, δρ μυς, κ.λπ. ή στν ύπαιθρ �ώρ, �σκί και αγρ τες. Mε ή �ωρίς ανθρωπλγικές πρθέσεις, ι �ω-τγρα�ίες αυτές απτελύν πλύτιμη πηγή πληρ�ριών. Tα δεδμένα πυ κμί&υν, μναδικά, μπρύν να απμ-νωθύν και να μελετηθύν. Oι ενδυμασίες, ι εκ�ράσεις, ι στάσεις ή �ι, συνθέτυν μια παραδμένη στην ιστρίαπραγματικ τητα. Aυτή την περίδ η �ωτγρα�ία αρ�ί&ει να απκτά «ανθρωπλγικ �λέμμα». Kρυ�αί παράδειγ-μα �ωτγρά�υ αυτής της επ�ής πυ συνειδητπίησε τ σημαντικ ρ λ της �ωτγρα�ίας στην εθνλγία, είναι αμερικαν ς Edward S. Curtis (1868-1952). Aρ�ισε να �ωτγρα�ί&ει τ 1899 και συστηματικά, για πέντε �ρ νια, τυςIνδιάνυς της B. Aμερικής. Σε 40.000 αρνητικά και 20 τ μυς, πυ σταδιακά εκδ θηκαν αργ τερα, κατέγραψε ψειςηθών και εθίμων απ 20 �υλές. Σήμερα, έμεινε και καλλιεργείται μ ν μύθς τυς στις �λιγυντιανές παραγωγές.T &ηλευτ μντέλ τυ �ρειαμερικάνικυ «πλιτισμύ» τις �εκλήρισε. (Φωτ.: συλλγή X. Γιακυμή).

Page 26: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

Mνή Σταυρνικήτα. Eρημίτης μνα� ς. Aυτ-

�ρωμική �ωτγρα�ία τυ Φερνάν Kι�ίλ, (1918). H

μέθδς της αυτ�ρωμίας, (θετική έγ�ρωμη δια-

�άνεια σε γυάλινη πλάκα), παρυσιάστηκε ως τε-

�νική στις αρ�ές τυ αιώνα (1903) και είναι η

πρώτη μέθδς έγ�ρωμης απτύπωσης. H υψηλή

ευκρίνεια και η πι τητα πυ εμ�ανί&ει στην εγ-

γρα�ήη, επιτρέπει μεγαλύτερη σπυδή πάνω

στην ανθρώπινη μρ�ή. Aρκεί να συγκεντρώσει

κανείς τ �λέμμα τυ στ πρτρέτ τυ σε�άσι-

μιυ ασκητή και θα αντιλη�θεί πως τυς λεπταί-

σθητυς τ νυς πυ «πιάνει» η αυτ�ρωμική �ω-

τγρα�ία, αδυνατεί να εγγράψει ακ μη και τ υ-

ψηλής πιστ τητας σημεριν έγ�ρωμ �ιλμ. T

Aγι Oρς, σε μια επ�ή πυ η �ωτγρα�ική

μαρτυρία ήταν ακ μη ασπρ μαυρη, στάθηκε πρ-

νμιακ , α�ύ είναι απ τις πρώτες περι�ές

στην υ�ήλι πυ �ωτγρα�ήθηκε αυτ�ρωμικά.

O �αθύπλυτς Γάλλς τραπε&ίτης Aλπέρ Kαν,

πιστεύντας στην αλληλκαταν ηση των εθνών,

έστησε στα 1909 μια τράπε&α πτικών δεδμένων

με τίτλ τα «Aρ�εία τυ Πλανήτη». Eπιστράτευσε

και έστειλε γι’ αυτ ν τ σκπ στν Aθω δύ τα-

λαντύ�υς �ωτγρά�υς. Σε απστλή, πρώτς

τ 1913 Στε�άν Πασσέ, τρά�η�ε 96 αυτ�ρωμι-

κές δια�άνειες και δεύτερς τ 1918, Φερνάν

Kι�ίλ, 480. Oι απστλές αυτές, πυ γίννταν και

σε άλλες περι�ές τυ πλανήτη, εί�αν �αρακτήρα

�ωτγρα�ικής τεκμηρίωσης και �ι �ωτγρα�ι-

κύ ρεπρτά&. Aπκλειστικ κριτήρι για την ρ-

γάνωση των απστλών, ήταν ι εθνλγικά α-

πειλύμενες περι�ές και τ Aγι Oρς �ρισκ -

ταν σε περι�ή «καυτή»: στα Bαλκάνια πυ εκεί-

νη την επ�ή «έ�ρα&αν». Oι αυτ�ρωμικές πλά-

κες τυ Aγίυ Oρυς, μα&ί με κάπιες άλλες πυ

απεικνί&υν την π λη της Θεσσαλνίκης, έμει-

ναν σε α�άνεια: απαρατήρητες για 72 �ρ νια στ

Mυσεί Aλπέρ Kαν της Bυλώνης. H παρυσία

τυς, σε μία �ε�ωριστή και α�ιμνημ νευτη έκδ-

ση, ήταν για τυς κατατπισμένυς περί την �ω-

τγρα�ία, μία έκπλη�η στη �ρνιά πυ πέρασε.

Πρ κειται για τ λεύκωμα «O Aυτ�ρωμικ ς

Aθως», καρπ ς συνεργασίας τυ γαλλικύ Mυ-

σείυ Aλμπέρ Kαν, της Aγιρείτικης Φωτθήκης

και των εκδ σεων OΛKOΣ. Oι 121 αυτ�ρωμικές

�ωτγρα�ίες πυ περιλαμ�άνει (ανάμεσά τυς

και η εδώ δημσιευμένη), απτυπώνυν την αθω-

νική ατμ σ�αιρα: ανθρώπυς και περι�άλλν,

των δύ πρώτων δεκαετιών τυ αιώνα μας.

KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998 - H KAΘHMEPINH 27

ένας σημαντικ�ς αριθμ�ς Eλλήνωντ�υ περασμέν�υ αιώνα, μας άησετη ωτ�γραική τ�υ απεικ�νιση.Συνήθως �ι πλέ�ν εύπ�ρ�ι, ε�-σ�ν �σ� ηνή και να ήτανε αυτ�ύτ�υ είδ�υς η ωτ�γραία ήτανε α-

πρ�σιτη για τις �αμηλές τά"εις.Oρισμέν�ι ωτ�γρά�ι και ειδικά�ι αδελ�ί Mωραΐτη, γύρω στα1870, ωτ�γράισαν σε στ�ύντι�με στημέν� ντεκ�ρ ένα μεγάλ� α-ριθμ� ατ�μων με τις παραδ�σιακές

στ�λές των δια�ρων περι��ώντης Eλλάδας. Mετά τ� 1880, με τησταδιακή κατάργηση τ�υ κ�λλωδί-�υ και με την αντικατάστασή τ�υμε τη #ελατίνα $ρωμι�ύ��υ αργύ-ρ�υ, η δυνατ�τητα της ακινητ�π�ί-

ησης των κιν�ύμενων θεμάτων γί-νεται πραγματικ�τητα. O αυθ�ρμη-τισμ�ς και η γενικ�π�ίηση των θε-μάτων επιτυγ�άνεται με την εεύ-ρεση τ� 1888 της πρώτης ερασιτε-�νικής ωτ�γραικής μη�ανής(Kodak). O κάθε ενδιαερ�μεν�ς"έν�ς επισκέπτης της Eλλάδ�ς,ωτ�γραί#ει μ’ αυτές τις πρώτεςευκ�λ��ρηστες ερασιτε�νικές μη-�ανές, διά�ρα θέματα, �πως τ�υςπρώτ�υς Oλυμπιακ�ύς αγώνες τ�υ1896 και γενικά κάθε δραστηρι�τη-τα με κίνηση, �πως ανθρώπ�υςστ�υς δρ�μ�υς κ.λπ. M’ αυτές τιςμη�ανές, αρκ�ύσε τ� πάτημα τ�υκ�υμπι�ύ και η Kodak έκανε τα υ-π�λ�ιπα, �πως έτσι έλεγε τ� δια-ημιστικ� μήνυμα της επ��ής.

Θεματ�γρα�ικήστρ��ή

Aπ� αυτή την περί�δ� και μετά,σε κάθε ωτ�γραική λήψη στ�νελληνικ� �ώρ�, τ� ανθρώπιν� στ�ι-�εί� παί#ει σημαντικ� ρ�λ�. Kανέναπρ�$λημα για την ακινητ�π�ίησητων κιν�υμένων θεμάτων δεν υ-πάρ�ει, επειδή �ι τα�ύτητες τ�υ α-ν�ίγματ�ς τ�υ ωτ�ράκτη γίν�-νται αρκετά γρήγ�ρες, με απ�τέλε-σμα να μην �ρειά#εται πλέ�ν η �ρή-ση τ�υ τρίπ�δα. Eτσι η ελεύθερη

Πάτρα. Στερεσκπική λήψη των Underwood and Underwood, 1897. Aυτύ τυ είδυς ι �ωτγρα�ίες ήταν στην ε-π�ή τυς ιδιαίτερα δημ�ιλείς. Mε ειδικά γυαλιά μπρύσε να δει κανείς τ �ώρ τρισδιάστατ. Eί�ε κάτι τ αληθ-�ανές α�ύ δημιυργύσε την εντύπωση πως �ρίσκεσαι στν ίδι τ �ώρ. Σ’ αυτές τις �ωτγρα�ήσεις, η συστημα-τική τπθέτηση πρσώπων σε πρώτ πλάν, επέτρεπε καλύτερα την αίσθηση τυ �άθυς στην εικ να. Oι στερε-σκπικές λήψεις θα μπρύσαν να θεωρηθύν μακρινί πρ γνι της δημ�ιλύς σήμερα «Eικνικής Πραγματικ τη-τας» (�ωτ.: συλλγή X. Γιακυμής). Συνέ�εια στην 28η σελίδα

Page 27: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

�ρήση της ωτ�γραικής μη�ανής,�πως και στις μέρες μας, επιτρέπειτέλ�ς 19�υ, αρ�ές 20�υ αιώνα έναμεγάλ� αριθμ� ερασιτε�νικών ως ε-πί τ� πλείστ�ν ωτ�γραιών.

Παρατηρείται μεγάλη αλλαγή στ�θεματ�λ�γι� �μως �πως ήταν λ�γι-κ�, δηλαδή λιγ�τερα μνημεία καιπερισσ�τερ� άνθρωπ�ι. H μείωσητ�υ μεγέθ�υς τ�υ αρνητικ�ύ και ηκακή συνήθως εκώτισή τ�υ, θα έ-

�ει αρνητικ� επακ�λ�υθ� στην π�ι-�τητα και ευκρίνεια της εικ�νας.Mερικές ερασιτε�νικές λήψεις �-μως μ’ �λα τα τε�νικά τ�υς ελαττώ-ματα, απ�τελ�ύν σημαντικ�τατα α-ληθ�ανή τεκμήρια, σε σύγκρισημε �ρισμένες επαγγελματικές στε-ρε�σκ�πικές λήψεις.

Διά�ρες "ένες εταιρίες (Unde-rwood & Underwood, AmericanStereoscopic Company, H. C. WhiteCo, Pestalozzi Educational View Co)

στέλν�υν γύρω στα 1900 τα συνερ-γεία τ�υς και στην Eλλάδα, για ναπαράγ�υν στερε�σκ�πικές λήψεις.Aυτ�ύ τ�υ είδ�υς �ι ωτ�γραίες,ήτανε π�λύ δημ�ιλείς σ’ αυτή τηπερί�δ�, ε’ �σ�ν με ειδικά γυαλιάμπ�ρ�ύσε να δει κάπ�ι�ς τ� �ώρ�τρισδιάστατ�. Kάτι τ� εκπληκτικάαληθ�ανές, ε’ �σ�ν έ�εις την ε-ντύπωση �τι $ρίσκεσαι στ�ν ίδι� τ��ώρ�. H συστηματική τ�π�θέτησηπρ�σώπων σε πρώτ� πλάν�, επέ-

τρεπε καλύτερα αυτή την αίσθησητ�υ $άθ�υς στην εικ�να.

H στερε�σκ�πική λήψη θα γίνειαμέσως μετά πρ�σιτή και στ�υς ε-ρασιτέ�νες ωτ�γρά�υς, �ι �π�ί-�ι με τη μέθ�δ� της στερε�σκ�πι-κής μη�ανής «Veroscope» θα μαςαήσ�υν εικ�νες π�υ μας δίν�υν α-κ�μη και σήμερα την αίσθηση τηςμετα�ράς μέσα στ�ν ίδι� τ� �ώρ�,πιστ�π�ιώντας έτσι τ� �ν�μα (Aλη-θιν�ς παρατηρητής) αυτής της ω-τ�γραικής μη�ανής.

Aερ��ωτ�γρα�ία

O άνθρωπ�ς, �πως έ��υμε δειπι� πάνω, γίνεται τ� πρώτιστ� στ�ι-�εί� σ�εδ�ν σε �λες τις ωτ�γρα-ίσεις τ�υ εικ�στ�ύ αιώνα. Eνα ση-μαντικ� γεγ�ν�ς �μως, �πως �πρώτ�ς παγκ�σμι�ς π�λεμ�ς, θαμας έρει ένα νέ� είδ�ς ωτ�γρα-ίας, την αερ�ωτ�γραία. Tαπρώτα π�λεμικά αερ�πλάνα τωνσυμμα�ικών δυνάμεων θα ωτ�-γραίσ�υν συστηματικά π�λλές πε-ρι��ές της Eλλάδ�ς για διά�ρ�υςτ�π�γραικ�ύς και στρατιωτικ�ύςσκ�π�ύς. Oι ωτ�γραίες αυτές α-π�τελ�ύν σήμερα σημαντικ�τατατεκμήρια για τις π�λε�δ�μικές ε"ε-λί"εις των π�λεων, αλλά �σ�ν α�-ρά τ� ανθρώπιν� στ�ι�εί�, "αναγί-νεται α�ρατ�. Aυτή τη �ρά η αδυ-ναμία εγγραής και απ�τύπωσηςτ�υ ανθρώπιν�υ στ�ι�εί�υ, έγκειται��ι στη μεγάλη διάρκεια τ�υ ωτ�-γραικ�ύ �ρ�ν�υ, αλλά απλά στημεγάλη απ�σταση τ�υ υσικ�ύ �ώ-ρ�υ π�υ τ�ν �ωρί#ει απ� τη ωτ�-γραική μη�ανή.

Σημειώσεις1. H. Beck, Vues d’Athènes et ses Monuments,

photographies d’ après nature par HenriBeck (Aπ�ψεις της Aθήνας και των μνη-μείων της, �ωτ�γρα�ίες εκ τ�υ �υσικ�ύτ�υ Henri Beck), A. Asher, Berlin, 1868.

28 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998

Συνέ�εια απ την 27η σελίδα

Πλεδμικ Tμήμα της π ληςτων Aθηνών σε μία απ τις πρώ-τες αερ�ωτγρα�ίες, τρα�ηγμέ-νη γύρω στα 1916. O A΄ Παγκ -σμις Π λεμς έ�ερε αυτ τ νέείδς �ωτγρα�ίας.Tα πρώτα π-λεμικά αερπλάνα των συμμα�ι-κών δυνάμεων («Tριπλής Συνεν-νήσεως» ή Aντάντ), για στρατιω-τικύς κυρίως σκπύς, �ωτγρά-�ησαν συστηματικά πλλές περι-�ές τυ ελλαδικύ �ώρυ. Παρα-τηρώντας αυτήν την ψη της Aθή-νας: Eθνικ Στάδι, Iλισ ς, Zάπ-πει, Bασιλικ ς Kήπς, Bυλή,κ.λπ., εύκλα διακρίνεται η πλε-δμική ε�έλι�η (;!) της σημερινήςπρωτεύυσας. Aδιάψευστ τεκμή-ρι για τ πώς ήταν και πώς έγινεη σημερινή π λη πυ &ύμε. Στνέ αυτ είδς �ωτγρα�ίας, τηναερ�ωτγρα�ία, πυ σήμερα ε-�ελί�τηκε σε δρυ�ρική, η αδυ-ναμία εγγρα�ής και απτύπωσηςτυ ανθρώπινυ στι�είυ δεν�ρίσκεται πλέν στη μεγάλη διάρ-κεια τυ �ωτγρα�ικύ �ρ νυαλλά στη μεγάλη απ σταση τυ�υσικύ �ώρυ απ τν �ωτγρα-�ικ �ακ . Aς σημειωθεί τι ηπρώτη αερ�ωτγρα�ία τρα�ή-�τηκε τ 1858 απ τν Γάλλ �ω-τγρά� Nadar, με πτήση αερ-στάτυ. Oμως, ως �ωτγρα�ικήκατηγρία αρ�ί&ει ν’ ανθί&ει με τιςπτήσεις αερσκα�ών (�ωτ.: συλ-λγή X. Γιακυμής).

Aρισττέλης Pωμαΐδης,Γιαννιτσά 1913. T ελ-ληνικ πυρ�λικ σεδράση. Mια ρεαλιστικήσκηνή των BαλκανικώνΠλέμων με τυς νε-κρύς μα�ητές να δε-σπ &υν εμπρ ς άτα-�ι. «O �αλκανικ ς π -λεμς είναι πρώτςπ λεμς της Eλλάδαςπυ �ωτγρα�ήθηκετ σ πλύ, �ι μ ν μεστημένες �ωτγρα�ίεςαλλά και με εικ νεςδράσης και σκηνές δυ-ναμικύ ρεαλισμύ», υ-πγραμμί&ει Aλκης >.>ανθάκης σε άρθρ τυμε θέμα «H �ωτγρα-�ία στυς BαλκανικύςΠλέμυς» (OPTICONAπρ. ’93). Kαι συμπερα-σματικά καταλήγει πως«αρκετές απ τις �ωτ-γρα�ίες αυτές �επερ-νύν σε ρεαλισμ πλ-λές απ τις �ωτγρα-�ίες πυ τρα�ή�τηκαν στα μέτωπα της Eυρώπης, στηδιάρκεια τυ A΄ Παγκσμίυ Πλέμυ και μπρύν μά-λιστα να συγκριθύν, ως πρς τ ρεαλισμ τυς, μ νμε τις �ωτγρα�ίες πυ τρά�η�ε Mathew Bradyστν αμερικανικ εμ�ύλι (1861–1865). Mε την εμ�ά-νιση και επικράτηση τυ �ωτρεπρτά&, η �ωτγρα-�ία αλλά&ει πρσανατλισμ . Yπ�ωρεί και δεν κυ-ριαρ�εί πλέν «ε�ωραϊσμ ς» της πραγματικ τητας.T �ωτγρα�ικ αυτ είδς, πυ μεσυρανεί ώς σήμε-

ρα, «συλλαμ�άνει» τ αυθ ρμητ και απεικνί&ει τηνπραγματικ τητα στην πι «θερμή» της έκ�ραση, τανμάλιστα πρ κειται για πλεμικές ή κινωνικές συ-γκρύσεις. O άνθρωπς, απ διακσμητική γρα�ική�ιγύρα στ �άθς τυ κάδρυ, έρ�εται εμπρ ς καιδεσπ &ει κυρίαρ�ς. Mε άλλα λ για η �ωτγρα�ία γί-νεται ανθρωπκεντρική �ωρίς μως να ηθικλγεί.Aυτ θα μπρύσε να θεωρηθεί και ριστική ρή�η μετ παρελθ ν της (�ωτ.: αρ�εί Mυσεί Mπενάκη).

Page 28: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998 - H KAΘHMEPINH 29Συνέ�εια στην 30η σελίδα

Φωτ�γραικές τε�νικέςΣυν�πτική πρ�σέγγιση των πι� διαδεδ�μένων τε�νικών τ�υ περασμέν�υ αιώνα

Tης Bασιλικής Xατ�ηγεωργί�υ

Xημικ�ύ – Συντηρήτριας Φωτ�γρα�ίας–Eρευνήτριας στ� Centre de Recherchespour la Conservation des Documents Graphiques

ΠENHNTA, σ�εδν, �ρνια μετά τηνανακάλυψη της �ωτ�γρα�ίας, τ�1884, δημ�σιεύεται η πρώτη Iστ�ρίατης Φωτ�γρα�ίας, απ τ�ν γερμανJosef-Maria Eder. Πρκειται για ένατε�νικ �ι�λί�, με παντελή απ�υσίαεικ�ν�γρά�ησης. T� γεγ�νς δεν εί-ναι τυ�αί�. H �ωτ�γρα�ία στη γένε-σή της, και κατά την πρώτη περί�δ�της π�ρείας της, θεωρείται ως επι-στημ�νικς κλάδ�ς. Oλες �ι σ�ετι-κές με τη �ωτ�γρα�ία ε�ευρέσειςκατ��υρών�νται στις Aκαδημίες Eπι-στημών, ενώ τα πρώτα μαθήματα γιατη �ωτ�γρα�ία δίν�νται στα αμ�ιθέ-ατρα των θετικών σ��λών.

H πρώιμη ιστ�ρία της �ωτ�γρα-�ίας είναι αλληλένδετη με την ε"έλι-"η των τε�νικών εκτύπωσης, π�υ ε-�ευρίσκ�νται με τα�είς ρυθμ�ύς κα-τά τ�ν 19� αιώνα, είτε απ ερασιτέ-�νες είτε απ επιστήμ�νες. Σήμερα,π�υ η �ωτ�γρα�ική �ι�μη�ανία πρ�-τείνει μια ε"αιρετικά περι�ρισμένηεπιλ�γή �ωτ�γρα�ικών �αρτιών, εί-ναι ίσως δύσκ�λ� να �αντασθ�ύμετην πληθώρα δυνατ�τήτων π�υ εί-�αν �ι δημι�υργ�ί τ�υ περασμέν�υαιώνα. Eπιλέ"αμε να παρ�υσιάσ�υμεεδώ τις πλέ�ν διαδεδ�μένες. Θα δια-κρίν�υμε δύ� μεγάλες κατηγ�ρίες�ωτ�γρα�ικών τε�νικών. H πρώτηπεριλαμ�άνει εκείνες π�υ δίν�υν μιαεικνα σε �αρτί έπειτα απ έκθεσημε ένα αρνητικ, ενώ η δεύτερη κα-τηγ�ρία συγκεντρώνει τις τε�νικές,�άσει των �π�ίων η εικνα σ�ηματί-%εται απευθείας, �ωρίς τη μεσ�λά-�ηση αρνητικ�ύ, πάνω σε μέταλλ� ήγυαλί.

Eίναι αδύνατ� να καθ�ρίσ�υμε μεακρί�εια την περί�δ� %ωής μιας �ω-τ�γρα�ικής τε�νικής. Oι �ρ�ν�λ�-γίες π�υ δίν�νται καλύπτ�υν τ�ν�ρν� απ την ανακάλυψή της μέ�ρικαι την πτώση της δημ�τικτητάςτης και σε καμιά περίπτωση δεν �-ρι�θετ�ύν ένα αυστηρ πλαίσι�. Eί-ναι επίσης δύσκ�λ� να δ�θεί ένα μ-ν� ν�μα ως τ�υ ε�ευρέτη μιας τε-�νικής. Oπως σε κάθε πεδί� έρευ-νας, έτσι και στις �ωτ�γρα�ικές τε-�νικές, �άρη στη συμ��λή π�λλώνεργασιών σε διά��ρα μέρη τ�υ κ-σμ�υ και σε διά��ρες επ��ές, έ�θα-σε η στιγμή π�υ κάπ�ι�ς «�ρήκε»την κατάλληλη σύνθεση, τις απαραί-τητες συνθήκες για τη δημι�υργίατης εικνας. Tα �νματα των ε�ευ-ρετών π�υ δίν�νται είναι εκείνα π�υκατά καννα ανα�έρ�νται στην ιστ�-ρία της �ωτ�γρα�ίας, μέσα απ μιασυν�πτική πρ�σέγγισή της.

Eνάλατα �αρτιά (1839-1855): Eίναι�ι πρώτες θετικές εικνες σε �αρτίστην ιστ�ρία της �ωτ�γρα�ίας και �-�είλ�υμε την ανακάλυψή τ�υς στιςεργασίες τ�υ Fox Talbot. T� �αρτί

Πλατιν�τυπία(18,8x13 εκ.),

«Σπύρ�ς Λ�ύ-ης». (�ωτ. «Oλυ-μπιακ�ί Aγώνες1896 – T� �ωτ�-γρα�ικ� λεύκω-μα τ�υ AλμπέρτMάγιερ» Bαλε-

ντίνη Tσελίκα,εκδ. «E!άντας» –

«M�υσεί� Mπε-νάκη», Aθήνα,

1995). Oι πρώτ�ιOλυμπιακ�ί Aγώ-

νες στην Aθήναστάθηκαν και�ωτ�γρα�ικά

κ�ρυ�αί� γεγ�-ν�ς. Mπ�ρεί ναυπήρ�αν ακ�μηδυσκ�λίες στηναπ�τύπωση της

κίνησης, ωστ�σ��ι �ωτ�γρά��ιήταν παρ�ντεςκαι απαθανάτι-σαν τις αθλητι-

κές εκδηλώσεις.Για την κάλυψήτ�υς ήρθαν και

!έν�ι �ωτ�γρά-��ι, �πως � διά-σημ�ς Γερμαν�ςA. Mάγιερ. Tρα-%ή�τηκαν στιγ-

μι�τυπα απ�τ�υς αγώνες καιτις τελετές, απ�-ψεις γενικές τ�υKαλλιμάρμαρ�υ

σταδί�υ, π�ρτρέ-τα τ�υ πρώτ�υ

Eλληνα �λυμπι�-νίκη Σπύρ�υ

Λ�ύη, απ�ψειςτων μνημείων

της π�λης κ.λπ.Mάλιστα, στην

Eλλάδα και τ� ε-!ωτερικ� εκδ�-

θηκαν και �ωτ�-γρα�ικά λευκώ-ματα. Oρισμένα

απ� αυτά ανατυ-πώθηκαν τ�

1996, επετειακά,για τα εκατ�

�ρ�νια απ� τηντέλεση των Aγώ-νων. Mε την κ�-ρυ�αία αυτή α-

θλητική εκδήλω-ση «άν�ι!αν» �ι

δ�υλειές και τωνEλλήνων �ωτ�γρά�ων. Σύμ�ωνα με δημ�σίευμα τ�υ Δημήτρη T�ίμα (περ. «Φωτ�γρά��ς», N�έμ. – Δεκ. 1990), �

Γιάννης Λαμπάκης (1848–1916), συνεργάτης αρ�ικά (1878) τ�υ Γιάννη Kωνσταντίν�υ και στη συνέ�εια με δικ�τ�υ �ωτ�γρα�εί�, εί�ε τρα%ή!ει και διέθετε στην αγ�ρά δεσμίδα �ωτ�γρα�ιών, για Eλληνες και !έν�υς. Eπρ�-κειτ� για «Συλλ�γή 26 �ωτ�γρα�ιών (13x18 εκ.) απ� τ�υς Διεθνείς Oλυμπιακ�ύς Aγώνες» με τιμή αγ�ράς �ληςτης σειράς ή και �ωριστά την κάθε μία. H �ωτ�γρά�ηση των Aγώνων δεν εί�ε %έ%αια ρεπ�ρτα�ιακ� �αρακτήρα,α��ύ η μέθ�δ�ς της �ωτ�τσιγκ�γρα�ίας (κλισέ) αρ�ί�ει να ε�αρμ��εται σε περι�δικά και ε�ημερίδες δύ� �ρ�-νια αργ�τερα. Aν και �ι Oλυμπιακ�ί Aγώνες απαθανατίστηκαν με σ�ετική πληρ�τητα, την ίδια περί�δ� ένα άλλ�

κ�ρυ�αί� ιστ�ρικ� γεγ�ν�ς έμεινε, �ωτ�γρα�ικά, ακάλυπτ�. Eίναι � Eλλην�τ�υρκικ�ς Π�λεμ�ς τ�υ ’97, στ�ν�π�ί�ν %ρίσκ�υμε μ�ν� ένα Eλληνα �ωτ�γρά��. Πρ�κειται για τ�ν B�λιώτη Στέ�αν� Στ�υρνάρα π�υ «Tην με-

γάλην Παρασκευήν εις την μά�ην της Bρύσης Tυρνά%�υ, ενώ ε�ωτ�γρά�ει την μά�ην, �%ίς %�λιδ���ρ�ς ε-κραγείσα θα τ�ν ε��νευεν, εάν δεν τ�ν έσω�εν η... �ωτ�γρα�ική τ�υ μη�ανή, ήτις ευρεθείσα πρ� αυτ�ύ ανε-

τράπη και εθρυμματίσθη». (Hμερ�λ�γι� της «Φιλ�πτώ��υ Aδελ��τητας B�λ�υ», 1899). Παράτ�λμ�ι, λ�ιπ�ν,�ωτ�γρά��ι δεν είναι μ�ν� αυτ�ί π�υ !έρ�υμε απ� τ� Bιετνάμ ή, πρ�σ�ατα, απ� τη B�σνία.

Page 29: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

30 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998

Eνάλατ� �αρτί James Robertson, «To %�ρει� πρ�πυλ� τ�υ Eρε�θεί�υ», 1854.Bρεταν�ς � Robertson (1813–1888), αν κρίν�υμε απ� τ� μεγάλ� αριθμ� �ω-τ�γρα�ιών τ�υ π�υ έ��υν διασωθεί, πρέπει να δ�ύλεψε αρκετ� καιρ� στηνAθήνα. Eίναι μάλιστα απ� εκείν�υς τ�υς �ωτ�γρά��υς της πρώτης περι�δ�υπ�υ σ�εδ�ν πάντα περιλαμ%άνει και τ� ανθρώπιν� στ�ι�εί� (�ωτ.: Aρ�εί�M�υσεί�υ Mπενάκη, δωρεά Pένας Aνδρεάδη).

�ωτ�ευαισθητ�π�ιείται με συνδυα-σμ δυ� διαλυμάτων, ενς �λωρι�ύ-��υ άλατ�ς και νιτρικ�ύ αργύρ�υ,και στη συνέ�εια εκτίθεται σε �ωςσε επα�ή με τ� αρνητικ (συνήθωςένα αρνητικ σε �αρτί). H εικνα π�υπρ�κύπτει έ�ει %εστ�ύς κα�έ τ-ν�υς, ματ επι�άνεια και είναι μικρήςευκρίνειας. Aπ τ� 1840 ε�αρμ�%-ταν μπάνι� τ�νισμ�ύ με �λωρι�ύ���ρυσ. O τν�ς της εικνας γιντανπι� ψυ�ρς, ενώ η σταθερτητά της�ελτιωνταν σημαντικά. H περι�ρι-σμένη �ρήση αυτής της τε�νικής,την καθιστά σήμερα σπάνια, ιδιαίτε-ρα ταν ανα%ητ�ύμε καλ�διατηρη-μένα δείγματά της.

Xαρτιά αλ�υμίνης (1850-1895):Eίναι η πι� διαδεδ�μένη τε�νική τ�υ19�υ αιώνα. T� 1850 � L.D.Blanquard-Evrard παρ�υσιά%ει στηγαλλική ακαδημία επιστημών τη μέ-θ�δ� εκτύπωσης σε �αρτί αλ��υμί-νης, π�υ θα κυριαρ�ήσει μέ�ρι τ� τέ-λ�ς τ�υ αιώνα. Aνάλ�γης τε�ν�λ�-γίας με τα ενάλατα, τα �αρτιά αλ��υ-μίνης διακρίν�νται για τη στιλπνή ε-πι�άνειά τ�υς και τ� μεγαλύτερ�contrast. O�είλ�υν την �ν�μασία καιτη στιλπντητά τ�υς στην αλ��υμί-νη, πρωτεΐνη τ�υ λευκ�ύ τ�υ αυγ�ύμε την �π�ία επιστρωνταν τ� �αρτί.H επε"εργασία με �λωρι�ύ�� �ρυσσκ�ύραινε τ�υς κα�έ τν�υς ή έδινεστην εικνα �ι�λέ απ��ρώσεις. Oιαλ��υμίνες π�υ δεν υπέστησαν τ�-νισμ εμ�ανί%�υν σήμερα αν�ι�τκίτριν� �ρώμα και η εικνα �αίνεταινα «σ�ήνει». Eνώ αρ�ικά �ι �ωτ�-γρά��ι πρ�ετ�ίμα%αν �ι ίδι�ι τα �αρ-τιά τ�υς με την αλ��υμίνη, τ� 1870 ηαύ"ηση της %ήτησης στάθηκε αιτία

για την ανάπτυ"η σ�ετικής �ι�μη�α-νίας με κέντρ� τη Δρέσδη.

(T� 1888 μία απ τις μεγαλύτερεςεταιρίες της Δρέσδης, παρήγαγε18.674 πακέτα �αρτιών, των 480 �ύλ-λων τ� καθένα, για τα �π�ία �ρησι-μ�π�ιήθηκαν περισστερα απ 6 ε-κατ�μμύρια αυγά.)

Tε�νικές πιγμέντ�υ (1855-1920): Hανησυ�ία για τη �θ�ρά των �ωτ�-γρα�ιών δεν είναι πρσ�ατη, αλλάσύγ�ρ�νη της ε�εύρεσης τ�υ μέ-σ�υ. Oι δημι�υργ�ί απ π�λύ νωρίςπαρατήρησαν τ� "εθώριασμα των ει-κνων τ�υς και δεν άργησαν να ε-ντ�πίσ�υν τα αίτια αυτ�ύ τ�υ �αιν�-μέν�υ. Γνωρί%�ντας τι � άργυρ�ςήταν τ� πι� ευάλωτ� συστατικ τωνεικνων, θέλησαν να τ�ν αντικατα-στήσ�υν με άλλα αδρανή υλικά. H�ρήση πιγμέντων (καθαρών �ρωστι-κών �υσιών) άν�ι"ε νέ�υς �ρί%�ντεςγια την αναλλ�ίωτη εικνα. T� 1855� �ημικς Alphonse Poitevin κατ��ύ-ρωσε τις μεθδ�υς της δι�ρωμικής%ελατίνης και της �ωτ�λιθ�γρα�ίαςγια τις �π�ίες έλα�ε αργτερα τα�ρα�εία τ�υ διαγωνισμ�ύ Duc deLuynes. O δ�ύκας, αρ�αι�λγ�ς, μέ-λ�ς της Societe Francaise de laPhotographie θέσπισε τ� 1856 �ρη-ματικά �ρα�εία για την εύρεση στα-θερών �ωτ�γρα�ικών τε�νικών.

Στις τε�νικές πιγμέντ�υ τ� μίγμα�ωτ�ευαισθησίας συνίσταται απμια κ�λλ�ειδή �υσία διαλυτή σε νε-ρ, πως είναι η %ελατίνη, τ� αρα�ι-κ κμμι κ.ά., απ ένα δι�ρωμικ ά-λας και μια �ρωστική. Kατά την εμ-�άνιση της εικνας, � δημι�υργςμπ�ρεί να επέμ�ει με ένα πινέλ� καινα επηρεάσει τ� τελικ απ�τέλεσμα.H τελική εικνα είναι ματ, μπ�ρεί δε

Συνέ�εια απ� την 29η σελίδα

Tε�νική πιγμέντ�υ (25,2x19,7 εκ.), Nelly’s, «Πρ�σ�υγ�π�υλ� απ� τη MικράAσία», Aθήνα 1925–1927 (�ωτ.: Aρ�εί� M�υσεί�υ Mπενάκη).

Kυαν�τυπία (10x8 εκ.). Aνωνύμ�υ, Aθήνα, 1893 (συλλ�γή Xάρη Γιακ�υμή).

Page 30: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998 - H KAΘHMEPINH 31

να έ�ει διά��ρα �ρώματα, ανάλ�γαμε τη �ρωστική π�υ �ρησιμ�π�ιήθη-κε. Eίναι μικρής ευκρίνειας, θυμί%�-ντας την τε�νική τ�υ παστέλ. H μέ-θ�δ�ς "ε�άσθηκε γρήγ�ρα επειδήδεν συμ�άδι%ε με τα γ�ύστα της ε-π��ής π�υ πρ�τιμ�ύσαν τη στιλπν-τητα και την υψηλή απδ�ση των αλ-��υμινών. Πρ�ς τα τέλη της δεκαε-τίας τ�υ ’80 �ι πικτ�ριαλιστές, με κύ-ρι�υς εκπρ�σώπ�υς τ�υς Demachyκαι Puyo, γ�ητευμέν�ι απ τις τε�νι-κές πιγμέντων τις υι�θέτησαν με εν-θ�υσιασμ και, αναδεικνύ�ντας ε-κείνα ακρι�ώς τα �αρακτηριστικάτης τε�νικής π�υ άλλ�ι θεωρ�ύσανως αδυναμία, έδωσαν έργα ε"αιρετι-κής �μ�ρ�ιάς π�υ σώ%�νται μέ�ρισήμερα σε άριστη κατάσταση. H ιδι-μ�ρ�η υ�ή της εικνας και η μεγάληελευθερία τ�υ δημι�υργ�ύ π�υ πρ�-σέ�ερε η τε�νική, απ�δέσμευσαν τη�ωτ�γρα�ία απ τ�ν μέ�ρι ττε πε-ρι�ρισμέν� ρλ� π�υ της εί�ε ανατε-θεί, εκείν� τ�υ επιστημ�νικ�ύ εργα-λεί�υ και της πιστής αναπαράστασηςτ�υ κσμ�υ. O πικτ�ριαλισμς, αντι-στεκμεν�ς στην καλπά%�υσα παρα-γωγή της �ωτ�γρα�ίας και στη διά-δ�σή της, εισάγει μια ελιτίστικη διά-κριση μετα"ύ της κ�ινής, ανώνυμης�ωτ�γρα�ίας και της καλλιτε�νικής.

Πλατιν�τυπία (1873-1920): Aπ�κα-λ�ύμενη απ τ�ν Stieglitz «prince ofprocesses», η τε�νική της πλατιν�-τυπίας �ρησιμ�π�ιήθηκε απ επαγ-γελματίες �ωτ�γρά��υς, ταν απαι-τ�ύνταν δ�υλειές υψηλής π�ιτη-τας. O William Willis κατ��ύρωσε γιαπρώτη ��ρά τη μέθ�δ� τ� 1873 καιτ� 1880 ίδρυσε στ� Λ�νδίν� τηνPlatinotype Company π�υ παρήγαγε�αρτιά πλατίνας (λευκ�ρυσ�υ) καιτα διέθετε στην Eυρώπη και τηνAμερική, π�υ τ� παράρτημα της ε-ταιρίας εί�ε τ� μ�ν�πώλι� μέ�ρι τ�1906 - �ρ�νιά, π�υ η Kodak άρ�ισε ε-πίσης να τα παράγει.

Eκτς απ τ�ν Stieglitz, �ιSteichen, Weston και Strand ήταν με-ρικ�ί απ τ�υς γνωσττερ�υς �ωτ�-γρά��υς π�υ τύπωσαν σε �αρτιάπλατίνας. H μέθ�δ�ς �ασί%εται στη�ωτ�ευαισθησία των αλάτων σιδή-ρ�υ. T� �αρτί ευαισθητ�π�ιείται μεμίγμα δύ� �υσιών, ενς �ργανικ�ύάλατ�ς σιδήρ�υ και ενς άλατ�ςλευκ�ρυσ�υ. H τελική εικνα, μετάτην επε"εργασία, συνίσταται απ λε-πτά διαμερισμέν� λευκ�ρυσ�, εμ-�ανί%ει τν�υς ψυ�ρ�ύ μαύρ�υ σε ά-ριστη απδ�ση και έ�ει ματ υ�ή. Eί-ναι ε"αιρετικά σταθερή. Πρ�ς τα τέ-λη της δεκαετίας τ�υ 1880, π�λλ�ίεί�αν εναπ�θέσει τις ελπίδες τ�υςγια τ� μέλλ�ν της �ωτ�γρα�ίαςστην πλατιν�τυπία, �άρη στη σταθε-ρτητά της. Πίστευαν, μάλιστα, τιτ� μ�ναδικ μει�νέκτημα της τε�νι-κής, τ� υψηλ κστ�ς της σε σ�έσημε τις αργυρ�ύ�ες τε�νικές θα ε"έ-λειπε με τ�ν καιρ και την αυ"ανμε-νη %ήτηση. Oμως διαψεύσθηκαν. Kα-τά τη διάρκεια τ�υ A’ παγκ�σμί�υπ�λέμ�υ, η τιμή τ�υ λευκ�ρυσ�υ α-νέ�ηκε στα ύψη, γεγ�νς π�υ �δή-γησε τ�υς κατασκευαστές να τ�ν α-ντικαταστήσ�υν με τ� παλλάδι�, ένασυγγενές τ�υ μέταλλ�.

Στην ευαισθησία των αλάτων τ�υσιδήρ�υ �ασί%εται και η τε�νική τηςκυαν�τυπίας, π�υ περιγρά�ηκε τ�1842 απ τ�ν sir John Herschel, π�-λυδιάστατ� ερευνητή, η συμ��λή

τ�υ �π�ί�υ στην τε�ν�λ�γία της �ω-τ�γρα�ίας είναι ε"αιρετικά σημαντι-κή και δεν έ�ει εκτιμηθεί πως θα ά-"ι%ε, αλλά τ� θέμα αυτ "ε�εύγειτ�υ αντικειμέν�υ μας. H μέθ�δ�ςγνώρισε περι�ρισμένη �ρήση μέ�ριτ� 1890. Tτε μλις �ι ερασιτέ�νεςανακάλυψαν την ευκ�λία ε�αρμ�γήςτης και τ� μπλε �ρώμα της έπαψε νασκανδαλί%ει.

Oι εμυλσι�ν αργύρ�υή σύγ�ρ�νες εμυλσι�ν

(1871–σήμερα)

H ανακάλυψη, τ� 1871, της εμυλ-σιν %ελατίνης–�ρωμι�ύ��υ αργύ-ρ�υ απ τ�ν Richard Leach Maddox,στάθηκε καθ�ριστική για την ε"έλι"ητων �ωτ�γρα�ικών υλικών. H παρα-γωγή τ�υς περνά στη �ι�μη�ανικήκλίμακα. T� 1874 η Ilford αν�ίγει τ�πρώτ� εργ�στάσι� κατασκευής γυά-λινων αρνητικών, στα �π�ία η εμυλ-σιν επιστρώνεται �ειρ�νακτικά μέ-�ρι τ� 1880 π�υ Ilford και Kodak κα-τασκευά%�υν τα πρ�ϊντα τ�υς με α-π�κλειστικά μη�ανικ τρπ�. Tα �ω-τ�γρα�ικά �αρτιά δέ��νται μια πρ�-ετ�ιμασία με �αρύτη (μίγμα %ελατί-νης και λευκής σκνης θειϊκ�ύ �αρί-�υ), π�υ τ�υς πρ�σδίδει λευκτητακαι λάμψη και δημι�υργεί ένα μ�νω-τικ στρώμα, π�υ δεν επιτρέπει στηνεμυλσιν να έρθει σε επα�ή με τ�

�αρτί, �ι πρ�σμί"εις τ�υ �π�ί�υ μπ�-ρ�ύσαν να πρ�σ�άλ�υν την καθαρ-τητά της.

H παραγωγή των �αρτιών αυτών,γνωστών ως “συμ�ατικά �αρτιά”, συ-νε�ί%εται ακμα και σήμερα, αν και ηεμ�άνιση τ� 1970 τ�υ «πλαστικ�π�ι-ημέν�υ» �αρτι�ύ μείωσε δραστικάτην παραγωγή τ�υς. Aπ τ� 1880 έ-ως τ� 1905 εμ�ανίσθηκαν δυ� άλλ�ιτύπ�ι εμυλσιν, με �άση τ�ν �λωρι-�ύ�� άργυρ� και συνδετικ υλικ τη%ελατίνη ή τ� κ�λλώδι�. Oταν τ��αρτί �αρύτη επιστρωμέν� με αυτέςτις εμυλσιν εκτεθεί σε �ως, σ�ημα-τί%εται μια εικνα κα�έ τνων καιλείας επι�άνειας. Oι �ωτ�γρα�ίεςαυτές είναι γνωστές και ως αριστ�-τυπίες.

H εμυλσιν %ελατίνης-�ρωμι�ύ��υαργύρ�υ παρ�υσία%ε δυ� �ασικάπλε�νεκτήματα έναντι λων των άλ-λων. Hταν πι� γρήγ�ρη, μειών�νταςέτσι τ� �ρν� έκθεσης, και επέτρεπετη μεγέθυνση. Eί�ε, μως, τ� �ασικμει�νέκτημα να είναι ασταθής. Aπτ� 1880, η �ι�μη�αν�π�ίηση των �ω-τ�γρα�ικών υλικών και η εμ�άνιση,τ� 1890, της �ωτ�γρα�ικής μη�ανήςτσέπης κάν�υν τη �ωτ�γρα�ία πρ�-σιτή σε λ�υς. Eτσι, δημι�υργείται έ-να κλίμα ενθ�υσιασμ�ύ και δημι�υρ-γικής ευ��ρίας π�υ παραμερί%�υντις ανησυ�ίες για τη διάρκεια %ωήςτων εικνων.

Δαγκερ�τυπία (1839-1860): Eίναι �ι

γνωστές εικνες σε επαργυρωμένηπλάκα �αλκ�ύ με την ε"αιρετικά λε-πτή απδ�ση των λεπτ�μερειών, α-νυπέρ�λητη ακμα και σήμερα, π�υανάλ�γα με τη γωνία παρατήρησηςεμ�ανί%�νται άλλ�τε ως αρνητικήκαι άλλ�τε ως θετική εικνα. Πρ�ϊντης συνεργασίας Niepce καιDaguerre, η μέθ�δ�ς γνώρισε μεγά-λη επιτυ�ία π�υ τρ���δτησε τιςσυνε�είς �ελτιώσεις της. Aπ τ�1851, η λείανση των πλακών γιντανστ� εργ�στάσι�. H πλάκα επιστρω-νταν στη συνέ�εια με λεπττατ��ύλλ� αργύρ�υ και ευαισθητ�π�ι�ύ-νταν με ατμ�ύς ιωδί�υ. E"αιτίας τωνδυσκ�λιών π�υ παρ�υσία%ε η πρ�ε-τ�ιμασία μεγάλων πλακών, �ι δαγκε-ρ�τυπίες σπάνια έ��υν διαστάσειςμεγαλύτερες των 16,5x21,5 εκ. T�πι� κ�ιν μέγεθ�ς είναι 6,4x8,3 εκ.Για να πρ�στατευθεί η ευαίσθητη ε-πι�άνειά της απ την �"ειδωτικήδράση τ�υ αέρα αλλά και απ τις μη-�ανικές �θ�ρές, η πλάκα κλειντανμέσα σε περίτε�να διακ�σμημένηκασετίνα, συνήθως δερματδετη με�ελ�ύδ� στ� εσωτερικ της.

Aμρ�τυπία (1854-1880): Mετα"ύτων �ργανικών υλικών π�υ δ�κιμά-σθηκαν ως συνδετικά υλικά των αλά-των αργύρ�υ ήταν και τ� κ�λλώδι�.Aυτ πρ�κύπτει απ τη διάλυση νι-τρ�κυτταρίνης σε μίγμα αιθέρα καιαλκ�λης. O Scott Archer, τ� 1851,δημ�σίευσε μια μέθ�δ� παραγωγήςαρνητικών πλακών με τη �ρήση κ�λ-λωδί�υ. T� 1854 � J.A. Cutting στηB�στώνη πρ�τείνει μια παραλλαγήτης μεθδ�υ για τη λήψη θετικών ει-κνων. T� γυάλιν� αρνητικ, ύστερααπ κάπ�ια επε"εργασία, τ�π�θετεί-ται πάνω σ’ ένα μαύρ� �ντ� π�υ ή-ταν �αρτί ή ύ�ασμα, δημι�υργώνταςέτσι την εντύπωση μιας θετικής ει-κνας. Tα �ωτεινά της μέρη σ�ημα-τί%�νται απ άργυρ�, ενώ τα σκ�ύραπρ�έρ��νται απ τ� �ντ� π�υ δια-�αίνεται μέσα απ τ� γυαλί. Oι αμ-�ρ�τυπίες έ��υν παρμ�ιες διαστά-σεις με τις δαγκερ�τυπίες, καθώςκαι ανάλ�γ�υς τύπ�υς συσκευασίας.

Σιδηρ�τυπία (1856-1920): Eμπνευ-στής της μεθδ�υ είναι � αμερικα-νς Hamilton Smith. Για τ� λγ� αυ-τ η τε�νική υπήρ"ε περισστερ�διαδεδ�μένη στην Aμερική παράστην Eυρώπη. Π�λύ �αμηλτερ�υκστ�υς απ τη δαγκερ�τυπία, εί�εμεγάλη ε�αρμ�γή στην π�ρτρετ�-γρα�ία των �αμηλτερων κ�ινωνι-κών τά"εων. H εικνα σ�ηματί%εταιπάνω σε λεπτή πλάκα σιδήρ�υ, επι-στρωμένη με μαύρ� �ερνίκι. H πλάκαέμπαινε σ’ ένα απλ �άρτιν� πλαίσι�.Oι σιδηρ�τυπίες είναι π�λύ ευαίσθη-τες στην υγρασία π�υ σκ�υριά%ει τ�σίδηρ�.

Aυτ��ρωμα (1907-1930): Bασι%με-ν�ι, τ� 1904, σε μια ιδέα τ�υ LouisDucros du Hauron, �ι αδελ��ίLumiere ανακ�ίνωσαν στην ακαδη-μία επιστημών τη μέθ�δ� δημι�υρ-γίας έγ�ρωμης εικνας. H πρώτη δη-μσια επίδει"η της μεθδ�υ έγινε τ�1907. Mια γυάλινη πλάκα επιστρώνε-ται μ’ ένα τρί�ρωμ� �ίλτρ�, ένα �ερ-νίκι και μια εμυλσιν αργύρ�υ. T��ίλτρ� συνίσταται απ μικρ�σκ�πι-κ�ύς κκκ�υς (διαμέτρ�υ 10-15 �ι-λι�στών τ�υ �ιλι�στ�μέτρ�υ) αμύ-λ�υ πατάτας, �ι �π�ί�ι έ��υν �ρωμα-τισθεί με π�ρτ�καλί, πράσινη και �ι�-

Δαγγερ�τυπία (8x10,5 εκ.), Φίλιππ�ς Mαργαρίτης «O Bασιλιάς Oθωνας»1848-50. Tη �ωή και τ� έργ� αυτ�ύ τ�υ πρώτ�υ Eλληνα �ωτ�γρά��υ διε-ρευνά � Aλκης *ανθάκης στη μ�ν�γρα�ία τ�υ «Φίλιππ�ς Mαργαρίτης – Oπρώτ�ς Eλληνας �ωτ�γρά��ς», εκδ. «Φωτ�γρά��ς», 1990, (�ωτ.: Eθνικ�Iστ�ρικ� M�υσεί�).

Συνέ�εια στην 32η σελίδα

Page 31: Oi Protoi Fotografoi Sthn Ellada

32 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 14 IOYNIOY 1998

Συνέ�εια απ� την 31η σελίδα

Aυτ��ρωμ� (54x75 εκ.), Φερνάν Kι%ίλ «M�νή Παντ�κράτ�ρ�ς: H κεντρική πύλη», Aθως, 1918 (�ωτ.: «O Aυτ��ρωμικ�ς Aθως - Oι πρώτες έγ�ρωμες �ωτ�γρα-�ίες τ�υ αιώνα», εκδ. «Oλκ�ς», «M�υσεί� Aλμπέρ Kαν», «Aγι�ρείτικη �ωτ�θήκη», Aθήνα, 1997).

λέ �ρωστικές. Σε ένα τετραγωνικ ε-κατ�στ της πλάκας υπάρ��υν έναεκατ�μμύρι� έγ�ρωμ�ι κκκ�ι, γεγ�-νς π�υ δίνει στα αυτ�ρωμα την εκ-πληκτική δια�άθμιση των απ��ρώσε-ων π�υ τα �αρακτηρί%�υν. H επιλ�γήτων κκκων, � �ρωματισμς τ�υς καιη σ� τ� δυνατν πι� �μ�ιμ�ρ�ηκαταν�μή τ�υς πάνω στην πλάκα ή-ταν τ� δυσκ�λτερ� μέρ�ς της πρ�-ετ�ιμασίας των αυτ�ρωμων.

H ευ�υία των Lumiere �ρήκε λύσηστα μεγάλα τε�νικά πρ��λήματα. Hε�εύρεση μιας πρέσας π�υ ασκ�ύσεπίεση μερικών τννων ανά τετραγω-νικ εκατ�στ της πλάκας �ωρίς νατη σπάσει, είναι ένα τε�ν�λ�γικ επί-τευγμα π�υ μας εντυπωσιά%ει ακμακαι σήμερα. Oι αδελ��ί Lumiere, α-νταπ�κρινμεν�ι στη μεγάλη %ήτησητ�υ κ�ιν�ύ, κατασκεύα%αν στ� εργ�-στάσι τ�υς στη Λυν, επί τριάντα�ρνια, τις αυτ�ρωμες πλάκες μετην ίδια πάντα υψηλή π�ιτητα. T�1932 �ι Lumiere αντικατέστησαν τηγυάλινη πλάκα με πλαστική. T� 1935,μως, η εμ�άνιση τ�υ πρώτ�υ έγ-�ρωμ�υ �ιλμ Kodachrome σημαίνειτ� τέλ�ς των αυτ�ρωμων.

Φθ�ρά

T� 1856 � πρεδρ�ς της SocieteFrancaise de la Photographie, �υσι-κς Regnault, έγρα�ε: «Mια απ τις

πλέ�ν ενδια�έρ�υσες ε�αρμ�γέςτης �ωτ�γρα�ίας είναι η πιστή ανα-παράσταση των μνημείων και των ι-στ�ρικών ή καλλιτε�νικών τεκμη-ρίων π�υ � �ρν�ς και �ι επαναστά-σεις καταλήγ�υν πάντα να κατα-στρέ��υν. Aπ την επ��ή των αθά-νατων ανακαλύψεων των Niepce,Daguerre και Talbot, �ι αρ�αι�λγ�ιενδια�έρθηκαν έντ�να για τη σημα-ντική αυτή ε�αρμ�γή π�υ πρ�σ�έ-ρει τσ� π�λύτιμα στ�ι�εία για τ�μέλλ�ν. Aλλά για να μπ�ρέσει η �ω-τ�γρα�ία να πραγματ�π�ιήσει αυτέςτις μεγάλες πρ�σδ�κίες, πρέπει πριναπ’ λα, να διασ�αλίσ�υμε την επ’ α-ριστ�ν διατήρηση των εικνων. Δυ-στυ�ώς η εμπειρία της πρώτης �ω-τ�γρα�ικής περιδ�υ π�υ μλις δια-σ�ίσαμε, απέ�ει π�λύ απ τ� να μαςκαθησυ�άσει επ’ αυτ�ύ. Π�λλές �ω-τ�γρα�ίες π�υ έ��υν λίγα μν�ν�ρνια ύπαρ"ης είναι σ��αρά αλλ�ι-ωμένες. Mερικές είναι �λτελα σ�η-σμένες. Oι �ωτ�γρά��ι, εγειρμέν�ιαπ αυτή την κατάσταση π�υ ανα-�αιτί%ει την ανάπτυ"η της τέ�νηςτ�υς, επιδίδ�νται σήμερα στην ανα-%ήτηση των αιτιών αυτής της τα�ύ-τατης �θ�ράς, καθώς και νέων με-θδων π�υ ε"ασ�αλί%�υν μακρ�ρ�-νη διάρκεια στις �ωτ�γρα�ίες...».

Davanne-Girard, «Memoire analytique sur laformation, le fixage, et lalteration desepreuves positives en photographie»,Bulletin de la SFP, vol.4 1858.

Aμ%ρ�τυπία (8x13 εκ.). T� γυάλιν� αρνητικ�, έπειτα απ� κάπ�ια επε!εργασία,τ�π�θετείται πάνω σε ένα μαύρ� ��ντ� –απ� �αρτί ή ύ�ασμα–, δημι�υργώ-ντας έτσι την εντύπωση μιας θετικής εικ�νας. Tα �ωτεινά της μέρη σ�ηματί-��νται απ� άργυρ�, ενώ τα σκ�ύρα πρ�έρ��νται απ� τ� ��ντ� π�υ δια�αίνε-ται μέσα απ� τ� γυαλί (Iδιωτική συλλ�γή).