Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας...

18
Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Transcript of Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας...

Page 1: Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας ... · ΜΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,[9597ects]

Προπτυχιακό  πρόγραμμα  σπουδών  Τμήματος  Φιλολογίας  

 Φιλοσοφική  Σχολή  

 Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης  

 

Page 2: Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας ... · ΜΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,[9597ects]

ΜΝΕΣ   ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ  ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  [95-­‐97  ECTS]  

ΚΟΡΜΟΣ  [111  ECTS]  ΚΛΑΣΙΚΕΣ    ΣΠΟΥΔΕΣ   ΜΝΕΣ   ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ  

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ  ΑΠΟ  ΑΛΛΑ  ΤΜΗΜΑΤΑ  [23-­‐25  ECTS]    

ΞΕΝΕΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ  [9  ECTS]     ≥  240  ECTS    

Page 3: Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας ... · ΜΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,[9597ects]

Στόχοι  του  Προγράμματος  Σπουδών  n   Να  δώσει  τη  βασική  μορφωτική  σκευή  σε  επίπεδο  και  των  τριών    

κατευθύνσεων  που  οφείλει  να  έχει  ένας/μία  απόφοιτος  του  Τμήματος  Φιλολογίας  

n  τροφοδοτώντας  παράλληλα  με  βασικές  γνώσεις  την  εμβάθυνση  στην  κατεύθυνση  που  θα  ακολουθήσει  κατά  την  εξειδίκευσή  του/της  

   

ΚΛΑΣΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ:    6  ΑΕΦ  +  4  ΛΦΙ  

 ΜΝΕΣ:    2  ΜΕΦ  +  6  ΝΕΦ  +  2  ΓΣΓ    

 

ΓΛΩ:  2  ΘΕΓ  +  3  ΙΣΤΓΛ    

Κ  Ο  Ρ  Μ  Ο  Σ  

Page 4: Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας ... · ΜΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,[9597ects]

n   Να  παράσχει  εξειδικευμένη  γνώση  και  εμβάθυνση  στα  επιστημονικά  πεδία  που  διδάσκονται  από  τους  τρεις  τομείς  n   Να  την  πλαισιώσει  με  ευρύτερες  γνώσεις  από  την  Ιστορία,  τη  Φιλοσοφία  και  τα  Παιδαγωγικά  n Να  διασφαλίσει  την  επαφή/γνωριμία  με  διαφορετικά  επιστημονικά  παραδείγματα  στο  πλαίσιο  της  ίδιας  επιστημονικής  περιοχής  n   Να  μυήσει  στον  επιστημονικό  λόγο  και  σε  ζητήματα  μεθοδολογίας  των  επιμέρους  επιστημονικών  πεδίων  n   Να  δώσει  κατάρτιση  στη  διδασκαλία  των  γνωστικών  αντικειμένων    που    θεραπεύονται  στο  Τμήμα  n   Να  θέσει  τις  βάσεις  για  περαιτέρω  ακαδημαϊκή  έρευνα  και  εξέλιξη    

Ε  Ι  Δ  Ι  Κ  Ε  Υ  Σ  Η  

Page 5: Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας ... · ΜΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,[9597ects]

Τμήμα  Φιλολογίας  και  Πληροφορική  n  Σεμινάρια  Πληροφορικής  στους/στις  φοιτητές/τριες  Ø  Χρησιμοποίησης  των  ηλεκτρονικών  πόρων  του  Παν/μιου  Ø  των  βάσεων  δεδομένων  για  τις  φιλολογικές  σπουδές  n  Μαθήματα  σύνδεσης  γνωστικών  αντικειμένων  και  πληροφορικής  

n  Χρήση  ΤΠΕ  στα  μαθήματα  από  διδάσκοντες/ουσες    n  Χρήση  του  Blackboard  (ή  του  Dropbox)  για  υλικό  μαθημάτων  

Μέθοδοι  n  Διαλέξεις,  σεμιναριακά  μαθήματα,  φροντιστήρια  n  Για  τους/τις  φοιτητές/τριες:  ασκήσεις,  παρουσιάσεις  προφορικών  εργασιών,  σύνταξη  γραπτών  εργασιών  και  βιβλιογραφίας  

Page 6: Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας ... · ΜΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,[9597ects]

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  

ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

•   8  υποχρεωτικά  μαθήματα  (4  ΑΕ  Φ+  4  ΛΦΙ)    ΑΕΦ  141      Αρχαία  Ελληνική  Γλώσσα    ΑΕΦ  142    Φροντιστήριο  Ι  (ποίηση)    ΑΕΦ  143    Αρχαία  Ελληνική  Ποίηση    ΑΕΦ  144    Φροντιστήριο  ΙΙ  (πεζογραφία)  ΛΦΙ  161  Λατινική  γλώσσα  ΙΙ    ΛΦΙ  162  Λατινική  ποίηση      ΛΦΙ  163  Φροντιστήριο  Ι  (ποίηση)        ΛΦΙ  164    Φροντιστήριο  ΙΙ  (πεζογραφία)    •   και    7  κατ’  επιλογήν  από  τα  προσφερόμενα    •   Τα  κατ’  επιλογήν  αντλούνται  από  ένα  εύρος  15  κωδικών  ΑΕΦ  και  20  κωδικών  ΛΦΙ    

Page 7: Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας ... · ΜΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,[9597ects]

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  

ΑΕΦ  145    Εισαγωγικά  μαθήματα      ΑΕΦ  146    Κωμωδία      ΑΕΦ    148    Επιγραφική      ΑΕΦ    149    Παπυρολογία    ΑΕΦ    150    Παλαιογραφία    ΑΕΦ    151    Κριτική  των  κειμένων    ΑΕΦ    152    Μεταφραστική  θεωρία  και  πράξη    ΑΕΦ  153    Έπος      ΑΕΦ  154    Ιστοριογραφία    ΑΕΦ  155    Τραγωδία      ΑΕΦ  156  Επίγραμμα        ΑΕΦ  157  Φιλοσοφία      ΑΕΦ  158    Επιστημονική  γραμματεία    ΑΕΦ  159    Λοιπά  ποιητικά  είδη  ΑΕΦ  160    Λοιπά  πεζογραφικά  είδη    

ΛΦΙ  165    Κωμωδία              ΛΦΙ  166    Ρητορική      ΛΦΙ  167    Κριτική  των  κειμένων    ΛΦΙ  168    Μεταφραστική  θεωρία  και  πράξη  ΛΦΙ  169    Έπος      ΛΦΙ  170    Ιστοριογραφία    ΛΦΙ  171    Τραγωδία      ΛΦΙ  172    Επίγραμμα      ΛΦΙ  173    Φιλοσοφία      ΛΦΙ    174    Επιστημονική  γραμματεία    ΛΦΙ  175    Λοιπά  ποιητικά  είδη    ΛΦΙ  176    Λοιπά  πεζογραφικά  είδη    ΛΦΙ  177    Παλαιογραφία      ΛΦΙ  181    Λογοτεχνία  της  Ύστερης  Αρχαιότητας    ΛΦΙ  182    Λογοτεχνία  του  Μεσαίωνα    ΛΦΙ    183    Νεολατινική  Λογοτεχνία      ΛΦΙ  184    Ευρωπαϊκή  πρόσληψη  της  Λατ.  Λογ.    ΛΦΙ  191    Βυζαντινή  La�nitas    ΛΦΙ  192    Μεταβυζαντινή  La�nitas    ΛΦΙ  193    Νεοελληνική  La�nitas        

Page 8: Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας ... · ΜΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,[9597ects]

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  •   Δύο  βασικά  γνωστικά  πεδία  

•   να  εμβαθύνουν  σε  ζητήματα  ΑΕ  και  ΛΑΤ  Γραμματείας  –  Λογοτεχνίας    καθώς  και  του  αρχαίου  ελληνικού  και  ρωμαϊκού  πολιτισμού    •  να  εξοικειωθούν  με  ειδικά  φιλολογικά  θέματα    •   να  γνωρίσουν  εις  βάθος  μεγάλο  και  ιδιαίτερα  αντιπροσωπευτικό  τμήμα  της  ΑΕ  και  της  ΛΑΤ  λογοτεχνίας  (ποίησης  και  πεζογραφίας)  –  (ΠΤΥΧΙΑΚΟ-­‐Ευθύ/αντίστροφο)  •   να  εξοικειωθούν  με  σύνθετα  φαινόμενα  της  γραμματικής  και  της  σύνταξης  των  ΑΕ  και  ΛΑΤ  •   να  μυηθούν  σε  ζητήματα  μεθοδολογίας  της  Κλασικής  Φιλολογίας  •   να  συνδέσουν  αυτή  τη  γνώση  με  την  εκπαίδευση  (συνιστάται  το  μάθημα  Διδακτικής  των  Αρχαίων  Ελληνικών  από  το  ΦΠ)  •     

Αρχαίας  Ελληνικής  Φιλολογίας   Λατινικής  Φιλολογίας  

Page 9: Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας ... · ΜΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,[9597ects]

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ    •   7  υποχρεωτικά  μαθήματα    3  ΜΕΦ        3  ΝΕΦ        2  ΓΣΓ    • Από  αυτά  ένα  είναι  το  πτυχιακό  μάθημα:    NEΦ  240  Νεοελληνική  γραμματεία:  Υποχρεωτικά  κείμενα  MEΦ  230  Βυζαντινή  γραμματεία:  Υποχρεωτικά  κείμενα  ΓΣΓ  285  Ιστορία  των  ιδεών  και  διεθνή  λογοτεχνικά  ρεύματα  I:                                Υποχρεωτικά    κείμενα      •   Τα  υπόλοιπα  από  κάθε  κατεύθυνση  καθώς    και  τα    •   7  επιλεγόμενα  μαθήματα  επιλέγονται  από  ένα  εύρος  61    κωδικών            

Page 10: Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας ... · ΜΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,[9597ects]

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  

NEΦ  241  Νεοέλληνες  συγγραφείς  I  (αρχές-­‐1669)      NEΦ  242  Νεοέλληνες  συγγραφείς  II  (1669-­‐1789)    NEΦ  243  Νεοέλληνες  συγγραφείς  IIΙ  (1789-­‐1830)  NEΦ  248  Νεοέλληνες  συγγραφείς  VIII  (1974  κ.ε.)    NEΦ  249  Νεοελληνικά  λογοτεχνικά  κείμενα  I  (αρχές-­‐1669)      NEΦ  252  Νεοελληνικά  λογοτεχνικά  κείμενα  IV  (1930-­‐σήμ)    NEΦ  253  Νεοελληνικά  λογοτεχνικά  είδη  I    NEΦ  255  Νεοελληνικά  λογοτεχνικά  ρεύματα  και  κινήματα  I  (αρχές-­‐1914)    NEΦ  256  Nεοελληνικά  λογοτεχνικά  ρεύματα  και  κινήματα  II  (1914  κ.ε.)    NEΦ  257  Eιδικά  θέματα  νεοελληνικής  φιλολογίας  I ΝΕΦ  258  Ειδικά  θέματα  νεοελληνικής  φιλολογίας  ΙΙ NEΦ  262  Eρευνητικά  προβλήματα  και  ζητήματα  της  νεοελληνικής  φιλολογίας  I    NEΦ  263:  Eρευνητικά  προβλήματα  και  ζητήματα  της  νεοελληνικής  φιλολογίας  II    NEΦ  264  Nεοελληνική  φιλολογία  και  πληροφορική  I    NEΦ  265  Nεοελληνική  φιλολογία  και  πληροφορική  II    NEΦ  266  Διδακτική  της  νεότερης  λογοτεχνίας MEΦ  232  Mεσαιωνική  ελληνική  υμνογραφία    MEΦ  233  Mεσαιωνική  ελληνική  επική  ποίηση  MEΦ  234  Mεσαιωνική  ελληνική  “δραματική”  ποίηση    MEΦ  235  Mεσαιωνική  ελληνική  επιγραμματική  ποίηση  MEΦ  234  Mεσαιωνική  ελληνική  “δραματική”  ποίηση  MEΦ  235  Mεσαιωνική  ελληνική  επιγραμματική  ποίηση  

MEΦ  236  Mεσαιωνική  ελληνική  ιστοριογραφία    MEΦ  266  Mεσαιωνική  ελληνική  χρονογραφία      MEΦ  267  Mεσαιωνικό  ελληνικό  μυθιστόρημα    MEΦ  268  Mεσαιωνική  ελληνική  φιλοσοφία    MEΦ  269  Mεσαιωνική  ελληνική  θύραθεν  ρητορική    MEΦ  270  Mεσαιωνική  ελληνική  εκκλησιαστική  ρητορική    MEΦ  271  Mεσαιωνική  ελληνική  επιστολογραφία    MEΦ  272  Mεσαιωνική  ελληνική  αγιολογία    MEΦ  273  Eιδικά  θέματα  μεσαιωνικής  ελληνικής  πεζογραφίας I MEΦ  279  Mεσαιωνική  φιλολογία  και  πληροφορική    ΓΣΓ  280  Eισαγωγή  στην  ερευνητική  μεθοδολογία  ΓΣΓ  281  Σύγχρονες  θεωρίες  λογοτεχνίας  I   ΓΣΓ  283  Θέµατα θεωρίας  λογοτεχνίας  I ΓΣΓ  286  Iστορία  των  ιδεών  και  διεθνή  λογοτεχνικά  ρεύματα  II    ΓΣΓ  287  Προβλήματα  διακειμενικών  σχέσεων  I ΓΣΓ  290  Προβλήματα  (πολυ)πολιτισμικών  σχέσεων  I    ΓΣΓ  291Προβλήματα  (πολυ)πολιτισμικών  σχέσεων  II    ΓΣΓ  293  Iστορία  και  θεωρία  των  αναγνωστικών  πρακτικών    ΓΣΓ  294  Iστορία,  κριτική  και  θεωρία  λογοτεχνίας  στο  διαδίκτυο ΚΛΠ

Page 11: Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας ... · ΜΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,[9597ects]

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ      •   να  εμβαθύνουν  στην  Ιστορία  της  Μεσαιωνικής  ,  της  Νεοελληνικής  και  Ευρωπαϊκής  Γραμματείας  •   να  γνωρίσουν  ικανό  αριθμό  κειμένων  της  Μεσαιωνικής,  Νεότερης  και  Ευρωπαϊκής  Λογοτεχνίας  και  των  αντίστοιχων  γραμματειακών/λογοτεχνικών  ειδών    •   να  μελετήσουν  το  έργο  νεοελλήνων  συγγραφέων,  λογοτεχνικά  ρεύματα  και  τεχνοτροπίες  καθώς  και  ειδικότερα  ερευνητικά  ζητήματα  •   να  εξοικειωθούν  με  διαφορετικές  ερμηνευτικές  προσεγγίσεις  •   να  μυηθούν  σε  διεπιστημονικές  προσεγγίσεις  •   να    εξοικειωθούν  με  την  ερευνητική  μεθοδολογία  των  ΜΝΕΣ  •   να  έρθουν  σε  επαφή  με  ζητήματα  ιστορίας,  αισθητικής,  θεωρίας  της  Ευρ.  και  ΝΕ  λογοτεχνίας  μέσα  από  διακειμενικές/διαθεματικές  προσ.  •   να  αποκτήσουν  εφόδια  για  τη  διδασκαλία  του  γνωστικού  αντικειμένου    

ΝΕΦ ΜΕΦ ΓΣΓ

Page 12: Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας ... · ΜΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,[9597ects]

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  

ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ  •   11  υποχρεωτικά  μαθήματα  ΓΛΩ  341  Εισαγωγή  στην  ιστορική  γλωσσολογία    ΓΛΩ  344  Εισαγωγή  στη  σημασιολογία    ΓΛΩ  345  Εισαγωγή  στην  πραγματολογία    ΓΛΩ  346  Εισαγωγή  στην  κοινωνιογλωσσολογία    ΓΛΩ  348  Εισαγωγή  στη  μορφολογία  και  λεξικολογία    ΓΛΩ  365  Εισαγωγή  στη  φιλοσοφία  της  γλώσσας    ΓΛΩ  367  Εισαγωγή  στη  βαλκανική  γλωσσολογία    ΓΛΩ  372  Εισαγωγή  στη  μετασχηματιστική  σύνταξη    ΓΛΩ  388  Εισαγωγή  στην  ψυχογλωσσολογία    ΓΛΩ  391  Εισαγωγή  στην  εφαρμοσμένη  γλωσσολογία      ΓΛΩ  396  Εισαγωγή  στη  φωνητική  και  φωνολογία    •   και    τέσσερα  κατ’  επιλογήν  από  τα  προσφερόμενα  •   Τα  κατ’  επιλογήν  αντλούνται  από  ένα  εύρος  35  κωδικών    

Page 13: Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας ... · ΜΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,[9597ects]

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΓΛΩ  343  Σύνταξη  I  ΓΛΩ  347  Ινδοευρωπαϊκή  γλωσσολογία  ΓΛΩ  349  Εισαγωγή  στη  διαλεκτολογία  ΓΛΩ  351  Διδασκαλία  της  μητρικής  γλώσσας  ΓΛΩ  354  Σύνταξη  II  ΓΛΩ  355  Τυπική  λογική  και  ανθρώπινο  βίωμα  ΓΛΩ  356  Ζητήματα  πραγματολογίας  ΓΛΩ  357  Γλώσσα  -­‐  γένος  -­‐  φύλο  ΓΛΩ  359  Αρχαίες  ελληνικές  διάλεκτοι  ΓΛΩ  360  Νεοελληνικές  διάλεκτοι  ΓΛΩ  361  Λεξικογραφία    ΓΛΩ  366  Ζητήματα  φιλοσοφίας  της  γλώσσας  ΓΛΩ  367  Εισαγωγή  στη  βαλκανική  γλωσσολογία  ΓΛΩ  368  Προβλήματα  ιστορικής  γραμματικής    ΓΛΩ  370  Ινδοευρωπαϊκές  γλώσσες    ΓΛΩ  371  Παλαιοβαλκανικές  γλώσσες    ΓΛΩ  372  Εισαγωγή  στη  μετασχηματιστική  σύνταξη  ΓΛΩ  373  Κατανόηση  και  παραγωγή  λόγου  στη  μητρική  και  τη  δεύτερη/ξένη  γλώσσα  

ΓΛΩ  375  Mορφολογία  της  αρχαίας  ελληνικής  ΓΛΩ  378  Θέματα  θεωρίας  της  γλώσσας  ΓΛΩ  380  Συστήματα  γραφής    ΓΛΩ  381  Ιστορική  γραμματική  της  λατινικής  γλώσσας    ΓΛΩ  385  Bαλκανικές  γλώσσες      ΓΛΩ  386  Ζητήματα  Νεοελληνικής  σύνταξης  ΓΛΩ  389  Απόκτηση  της  γλώσσας  ΓΛΩ  390  Ελληνιστική  κοινή  ΓΛΩ  392  Διδασκαλία  της  Ελληνικής  ως  δεύτερης/  ξένης  γλώσσας  ΓΛΩ  394  Γλωσσική  εκπαίδευση  και  νέες  τεχνολογίες  ΓΛΩ  395  Γλωσσικός  σεξισμός  και  η  διεκδίκηση  του  συμβολικού    ΓΛΩ  397  Εισαγωγή  στην  υπολογιστική  γλωσσολογία    ΓΛΩ  398  Γλωσσικές  επαφές    ΓΛΩ  399  Γλώσσα  και  πολιτισμός  των  Ινδοευρωπαίων    

ΓΛΩ/ΓΣΓ  400  Σπουδές  φύλου  και  ανθρωπιστικές  

επιστήμες    

Page 14: Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας ... · ΜΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,[9597ects]

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  

Τρία  γνωστικά  πεδία          •   να  εμβαθύνουν  σε  βασικά  θεωρητικά  πεδία  της  γλωσσολογίας  με  την  αξιοποίηση  ποικίλων  επιστημονικών  παραδειγμάτων    •   να  μελετήσουν  ειδικότερα  ζητήματα  θεωρίας  της  γλώσσας  και  των  εφαρμογών  της,  καθώς  και  της  ιστορίας  της  ελληνικής  και  των  επαφών  της  •   να  εξοικειωθούν  με  διεπιστημονικές  προσεγγίσεις  •   να    μυηθούν  σε  ζητήματα  μεθοδολογίας  και  έρευνας  •     να  έρθουν  σε  επαφή  με  τα  δεδομένα  που  προκύπτουν  από  την  ευρεία  αξιοποίηση  των  ψηφιακών  μέσων  στην  επικοινωνία  και  στη  μελέτη  της  γλώσσας  •   να  συνδέσουν  τη  γλωσσολογική  γνώση  με  την  εκπαίδευση    

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ   ΙΣΤΟΡΙΚΗ/  ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ   ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ  

Page 15: Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας ... · ΜΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,[9597ects]

n  Προπτυχιακό  Πρόγραμμα  Σπουδών  n  Συνεκτικότητα  

ΚΟΡΜΟΣ  ΚΛΣΠ   ΜΝΕΣ   ΓΛΩ  

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΚΛΣΠ   ΜΝΕΣ   ΓΛΩ  

ΘΕ   ΙΣΤΒ ΕΦ ΑΕΦ ΛΦΙ   ΝΕΦ ΜΕΦ ΓΣΓ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΛΣΠ   ΜΝΕΣ   ΓΛΩ  

ΑΕΦ ΛΦΙ   ΝΕΦ ΜΕΦ ΓΣΓ ΘΕ   ΙΣΤΒ ΕΦ

Page 16: Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας ... · ΜΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,[9597ects]

n  Οριζόντια  επικοινωνία  και  συνέργειες  α.  Διατομεακά  Ø  ΓΛΩ/  ΓΣΓ  400:  ΣΠΟΥΔΕΣ  ΦΥΛΟΥ        (ΓΛΩ,  ΝΕΦ,  ΓΣΓ)  Ø     ΑΕΦ  158/ΓΛΩ  387:  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ    1:  ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ  

ΘΕΩΡΙΕΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ  ΩΣ  ΣΗΜΕΡΑ/ΘΕΜΑΤΑ  ΘΕΩΡΙΑΣ  ΤΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  

       (ΓΛΩ,  ΑΕΦ)    β.  Διατμηματικά    Ø  ΝΕΦ  266  :  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΤΗΣ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ        (ΝΕΦ,  ΓΣΓ,  προσκεκλημένοι  Φ-­‐Π,  ΚΕΓ  και  φιλόλογοι  Β/βάθμιας·∙  

συνεργασίες  με  πειραματικά  σχολεία  )    Ø  ΔΙΚΤΥΟ  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ        (ΤΜΗΜΑΤΑ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ,  ΑΓΓΛΙΚΗΣ,  ΓΑΛΛΙΚΗΣ,  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ  ΚΑΙ  

ΙΤΑΛΙΚΗΣ)  

Page 17: Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας ... · ΜΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,[9597ects]

Ø Μαθήματα    α.  Στο  Τμήμα  Ιστορίας-­‐Αρχαιολογίας  και  Φιλοσοφίας-­‐Παιδαγωγικής  ΑΕΦ  101,  102,  103,  104,  105,  106                            ΛΦΙ  125,  126,  127,  128  ΜΕΦ  221  ή  222                                                                                          ΝΕΦ    201,  202,  203,  204,  205,  206  β.  Από  το  Τμήμα  Φιλοσοφίας-­‐Παιδαγωγικής  ΚΛΦ|  Αρχαία  Ελληνική  Φιλοσοφία                          Παιδαγωγικά:  Διδακτική    των  Αρχαίων  Ελληνικών  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ  ΜΝΕΣ  |  δυνατότητα  επιλογής  ΓΛΩ  |  Παιδαγωγικά  /  Φιλοσοφία  γ.  Από  το  Τμήμα  Ιστορίας-­‐Αρχαιολογίας  ΚΛΦ|  Αρχαία  ιστορία  /  Κλασική  Αρχαιολογία    ΜΝΕΣ    |  Βυζαντινή  ή  Νεότερη  Ιστορία  ΓΛΩ  |  Ιστορία  /  Λαογραφία  δ.  ΜΝΕΣ    |  Από  τα  Τμήματα  Αγγλικής,  Γαλλικής,  Γερμανικής,  Ιταλικής  

Γλώσσας  και  Λογοτεχνίας,  Θεάτρου,            Διατμηματικό  Πρόγραμμα  για  Θέματα  Φύλου  και  Ισότητας  δυνατότητα  επιλογής  

ε.  ΓΛΩ  |  Από  το  Τμήμα  Ψυχολογίας        

Page 18: Προπτυχιακό,πρόγραμμα,σπουδών, ΤμήματοςΦιλολογίας ... · ΜΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ,[9597ects]

Επαγγελματικές  προοπτικές    n  Β/θμια  εκπαίδευση,  ειδικότητα  ΠΕ2  n  Ιδιωτική  εκπαίδευση  (φροντιστήρια  κλπ.)  n  Τομείς  όπου  χρειάζονται  φιλόλογοι  (διορθωτές,  επιμελητές  εκδόσεων  κλπ.)  

n  Εργασία  σε  ερευνητικά  κέντρα    n  Ακαδημαϊκή  εξέλιξη