ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ · Μρος!2ο!...

of 4 /4
“Eγ ο Μπρτολτ Μπρεχτ, στη Λρισα …” εκδλωσηαφιρωα στα 120 χρνια απ τη γννηση του Μπρεχτ Σκηνοθεσα : Βαγγλης Κολνας Μουσικ Διεθυνση: Δητρης Καρβονης Πργραα εκδλωσης «Αδυναμίες, Καμία δεν είχες, Εγώ είχα μία... Αγάπησα» Μικρ Βιογραφικ Ο Μπρτολτ Μπρεχτ γεννθηκε στις 10 Φεβρουαρου το 1898, στο ουγκσπουργκ της Βαυαρας απ πατρα καθολικ και ητρα προτεστντισσα και πθανε το 1956 στο Ανατολικ Βερολνο. Το «διδακτικ» και «ανθρωπιστικ» θατρο που για χρνια υπηρτησε ο Μπρεχτ απηχε τη αρξιστικ ιδεολογα του. Ττε γραψε και το λιπρτο της περας (ε ουσικ του Κουρτ Βιλ) Η Ανοδος και η Πτση της πλης Μαχγκονυ (1930). Ανεσα στα τη 1937 και 1945, ο Μπρεχτ γραψε τα σπουδαιτερα ργα του: Η Ζω του Γαλιλαου (193739), Μνα Κουργιο και τα Παιδι της (193639), Ο καλς νθρωπος του Σετσουν (193541), Ο Κριος Ποντιλα και ο Υπηρτης του Μττι (1940), Η Ανοδος του Αρτορου Οι (1941), Τα Ορατα της Σινης Μασρ (194043), Ο Σβικ στο Δετερο Παγκσιο Πλεο (194243) και Ο Καυκασιανς Κκλος ε την Κιωλα (19431945). Το 1944 γρφει το ργο Η ιδιωτικ ζω της κυραρχης φυλς, ια τεγκτη κριτικ της ζως στη Γερανα υπ το καθεστς του Εθνικοσοσιαλισο. Το 1933, ε την νοδο του ναζισο στη Γερανα, ο Μπρεχτ αυτοεξορστηκε χρι το τος 1948. ζησε πρτα στη Δανα και τη Φινλανδα και ετ στις ΗΠΑ καθ λη τη διρκεια του πολου. Στη Μσχα εξδωσε σε συνεργασα ε λλους Γερανος συγγραφες το περιοδικ Η Λξη (Das Wort). Στις ΗΠΑ δχθηκε ντονες διξεις απ το Μακαρθικ καθεστς. Μετ το τλος του πολου εγκαταστθηκε στη Λαϊκ Δηοκρατα της Γερανας και αζ ε τη Χλενε Βιγκελ (Helene Weigel) δρυσαν (1949) το Μπερλνερ Ανσπλ (Berliner Ensemble). Το 1950 εκλχτηκε λος της Ακαδηας Τεχνν. Τιθηκε ε το Εθνικ Βραβεο της ΛΓΔ το 1951 και ε το Βραβεο Λνιν για την Ειρνη το 1954.

Embed Size (px)

Transcript of ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ · Μρος!2ο!...

 •              

  “Eγώώ  ο  Μπέέρτολτ  Μπρεχτ,  στη  Λάάρισα  …”    

  εκδήήλωση-‐‑αφιέέρωµμα  στα  120  χρόόνια  απόό  τη  γέέννηση  του  Μπρεχτ  

  Σκηνοθεσίία  :  Βαγγέέλης  Κολώώνας  Μουσικήή  Διεύύθυνση:  Δηµμήήτρης  Καρβούύνης  

   Πρόόγραµμµμα  εκδήήλωσης  

                         «Αδυναµίες, Καµία δεν είχες, Εγώ είχα µία... Αγάπησα»  

           

                                 

  Μικρόό  Βιογραφικόό  Ο  Μπέέρτολτ  Μπρεχτ   γεννήήθηκε   στις   10  Φεβρουαρίίου   το   1898,   στο   ΆΆουγκσµμπουργκ   της   Βαυαρίίας   απόό  πατέέρα  καθολικόό  και  µμητέέρα  προτεστάάντισσα  και  πέέθανε  το  1956  στο  Ανατολικόό  Βερολίίνο.  Το  «διδακτικόό»  και   «ανθρωπιστικόό»   θέέατρο   που   για   χρόόνια   υπηρέέτησε   ο  Μπρεχτ   απηχείί   τη   µμαρξιστικήή   ιδεολογίία   του.  Τόότε  έέγραψε  και  το  λιµμπρέέτο  της  όόπερας  (µμε  µμουσικήή  του  Κουρτ  Βάάιλ)  Η  'ʹΑνοδος  και  η  Πτώώση  της  πόόλης  Μαχάάγκονυ  (1930).  Ανάάµμεσα  στα  έέτη  1937  και  1945,  ο  Μπρεχτ  έέγραψε  τα  σπουδαιόότερα  έέργα  του:  Η  Ζωήή  του   Γαλιλαίίου   (1937-‐‑39),  Μάάνα  Κουράάγιο   και   τα  Παιδιάά   της   (1936-‐‑39),  Ο  καλόός  άάνθρωπος   του  Σετσουάάν  (1935-‐‑41),  Ο  Κύύριος  Πούύντιλα  και   ο  Υπηρέέτης  του  Μάάττι   (1940),  Η   'ʹΑνοδος  του  Αρτούύρου  Ούύι   (1941),  Τα  Οράάµματα   της   Σιµμόόνης   Μασάάρ   (1940-‐‑43),   Ο   Σβέέικ   στο   Δεύύτερο   Παγκόόσµμιο   Πόόλεµμο   (1942-‐‑43)   και   Ο  Καυκασιανόός  Κύύκλος  µμε  την  Κιµμωλίία  (1943-‐‑1945).  Το  1944  γράάφει  το  έέργο  Η  ιδιωτικήή  ζωήή  της  κυρίίαρχης  φυλήής,  µμια  άάτεγκτη  κριτικήή  της  ζωήής  στη  Γερµμανίία  υπόό  το  καθεστώώς  του  Εθνικοσοσιαλισµμούύ.  Το  1933,  µμε  την   άάνοδο   του   ναζισµμούύ   στη  Γερµμανίία,   ο  Μπρεχτ   αυτοεξορίίστηκε  µμέέχρι   το   έέτος   1948.  ΈΈζησε  πρώώτα   στη  Δανίία  και  τη  Φινλανδίία  και  µμετάά  στις  ΗΠΑ  καθ'ʹ   όόλη  τη   διάάρκεια  του  πολέέµμου.  Στη  Μόόσχα  εξέέδωσε  σε  συνεργασίία  µμε  άάλλους  Γερµμανούύς  συγγραφείίς  το  περιοδικόό  Η  Λέέξη  (Das  Wort).  Στις  ΗΠΑ  δέέχθηκε  έέντονες  διώώξεις  απόό  το  Μακαρθικόό  καθεστώώς.  Μετάά  το  τέέλος  του  πολέέµμου  εγκαταστάάθηκε  στη  Λαϊκήή  Δηµμοκρατίία  της   Γερµμανίίας   και   µμαζίί   µμε   τη   Χέέλενε   Βάάιγκελ   (Helene   Weigel)   ίίδρυσαν   (1949)   το   Μπερλίίνερ   Ανσάάµμπλ  (Berliner  Ensemble).  Το  1950  εκλέέχτηκε  µμέέλος  της  Ακαδηµμίίας  Τεχνώών.  Τιµμήήθηκε  µμε  το  Εθνικόό  Βραβείίο  της  ΛΓΔ  το  1951  και  µμε  το  Βραβείίο  Λέένιν  για  την  Ειρήήνη  το  1954.  

 •    

   

  Μέέρος  1ο    

  Βασίίλης  Τενίίδης  (1936  -‐‑  2017)  

   

  Ο  κύύκλος  µμε  την  κιµμωλίία    

  Σουίίτα  βασισµμέένη  στη  σκηνικήή  µμουσικήή  που  γράάφτηκε  για  το  οµμώώνυµμο  θεατρικόό  έέργο  του  Berthold  Brecht,  

  σε  ελληνικήή  απόόδοση  του  Οδυσσέέα  Ελύύτη,  για  την  παράάσταση  του  Θεσσαλικούύ  Θεάάτρου  το  1983  

   1.   Φανφάάρα  

  2.   Τέέσσερις  στρατηγοίί  

  3.   Ανάάγκη  να  σε  πάάρω  εγώώ  

  4.   Χορόός  αγροτώών  

  5.   Μια  φοράά  κι  έέναν  καιρόό  

  6.   Το  τραγούύδι  του  Δικαστήή  Αζτάάκ  

  7.   Πάάνω  σ’  έένα  παλιόό  ρεφρέέν  

   

     

  Η  Μικτήή  Χορωδίία  του  Δηµμοτικούύ  Ωδείίου  Λάάρισας  

  &  

  το  Μουσικόό  Σύύνολο  “Ενωδείία”  

  Σολίίστ,  η  µμεσόόφωνος  Αµμαλίία  Σδρόόλια  

  Μουσικήή  Διεύύθυνση:  Δηµμήήτρης  Καρβούύνης  

     

  Την  εκδήήλωση  συντονίίζει  η  δηµμοσιογράάφος  Κωνσταντίίνα  Καρυδάάκη  

   •   ΈΈκθεση  έέργων  των  εικαστικώών  των  Λεσχώών  Πολιτισµμούύ  

  •   ΈΈκθεση  βιβλίίου  έέργων  του  Μπ.  Μπρεχτ    

 •    

  Μέέρος  2ο    

  Μουσικοθεατρικήή  απόόδοση  

  Σκηνοθεσίία  :  Βαγγέέλης  Κολώώνας  

  «Χρονολόόγιο  Μπρεχτ»  

  διαβάάζει  ο  Βαγγέέλης  Κολώώνας  

  η  συνθέέτρια  Ράάνια  Τσοχατζήή  σε  δυο  µμελοποιηµμέένα  

  ποιήήµματα  του  Μπρεχτ,  απόόδοση  Θοδωρήής  Κανάάκης  

   

  Θεατρικόό  αναλόόγιο  

  Η  συγγραφέέας  Μπέέτυ  Μαγρίίζου  

  στο  µμονόόπρακτο  του  Μπρεχτ  «η  Εβραίία»  

  Η  Χρυσούύλα  Χρήήστου,  ο  Γιώώργος  Παπαδόόπουλος  και  

  ο  Βαγγέέλης  Κολώώνας  σε  ποιήήµματα  του  Μπρεχτ  

   

  Συναυλίία  µμε  µμελοποιηµμέένα  ποιήήµματα  του  Μπ.  Μπρεχτ  

   οι  τραγουδιστέές  

  Αλέέξανδρος  Τσιωνάάς  Μαριάάννα  Ζάάχου  

   οι  µμουσικοίί  

  Ιωάάννα  Σιοπούύδη  –  πιάάνο  Σπύύρος  Καβαλιεράάτος  –  κιθάάρα  

   Για  το  φτωχόό  Μπέέρτολτ  Μπρεχτ  (Θ.Μικρούύτσικος)  Η  µμπαλάάντα  του  νεκρούύ  στρατιώώτη  (Κουρτ  Βάάιλ)  

  Επιτάάφιος  για  τη  Ρόόζα  Λούύξεµμπουργκ  (Θ.Μικρούύτσικος)  Μπαλάάντα  του  έέµμπορα  (Θ.  Μικρούύτσικος)  

  Τα  πατώώµματα  (Μ.Καλογεράάκης)  Ο  δραπέέτης  (Ι.Καµμπανέέλης-‐‑Μ.Θεοδωράάκης)  

  Εγχειρίίδιο  Γερµμανικούύ  Πολέέµμου  (Θ.Μικρούύτσικος)  ΆΆννα  µμην  κλαίίς  (Θ.Μικρούύτσικος)  Ο  Μακ  µμε  το  µμαχαίίρι  (Κουρτ  Βάάιλ)  Η  Τζέένη  των  πειρατώών  (Κουρτ  Βάάιλ)  

   

 •              

  Μεικτήή  Χορωδίία  του  Δηµμοτικούύ  Ωδείίου  Λάάρισας  Μαέέστρος  ο  Δηµμήήτρης  Καρβούύνης  

                     

     

     

     

   

  Γιάάννης  Μακρυγιάάννης                          Κρουστάά  Αλέέξανδρος  Σιµμόόπουλος                      Κρουστάά          Βάάσω  Τζάάγκα                                Ακορντεόόν  Δηµμήήτρης  Καραµμανώώλης   Βιολίί  Γιώώτα  Στεφανοπούύλου                                Βιολίί  Βερονίίκη  Δούύκα     Βιολίί  Κατερίίνα  Αλβίίζου                                Βιολίί  Μαριάάνθη  Σταµμουλάάκη   Βιόόλα  Χαρούύλα  Σαφαρήή                                Βιολοντσέέλο  

  Ιωάάννα  Σιοπούύδη     Πιάάνο  Κύύρα  Σαπλαχίίδου     Φλάάουτο  Βασίίλης  Καρβούύνης     Φλάάουτο  Στέέλιος  Κοτρώώτσιος     Κλαρινέέτο  ΈΈφη  Μηνάά       Κόόρνο  Σπύύρος  Καβαλλιεράάτος   Κιθάάρα  Θανάάσης  Καλαµμπάάκας   Κιθάάρα            Μιχάάλης  Ζαχαρτζήής                                Κοντραµμπάάσο  

  Μουσικόό  σύύνολο  ¨ΕΝΩΔΕΙΑ¨  

  Σοπράάνο    Γκασδρόόγκα  Αλεξάάνδρα  Γκουντήή  Βίίκυ  Δηµμοπούύλου  Εύύη  Ζαρζουλάά  Κωνσταντίίνα  Καραµμούύλα  Αριάάδνη    Κοντούύ  Ανδροµμάάχη  Κουκουτάάρα  Ζωήή    Κουτσιάάη  Γεωργίία    Κυριακίίδου  Κατερίίνη    Μακρήή  Χριστίίνα    Νιβολιανίίτου  Βάάνα    Νικολίίτσα  Καίίτη    Παπαθανασίίου  Ντίίνα    Παπαχατζήή  Μαρίία    Πουλιάάνα  Στεφανίία    

                   Πρίίτσα  Ελέένη

  ΆΆλτο    Ακριβοσούύλη  Ευφροσύύνη  Βάάλλα  Αρετήή    Γκανάά  Γλυκερίία    Ευαγγέέλου  Γεωργίία  Θεοδωρίίκα  Ιωάάννα    Κανέέλλη  ΆΆννα    Κατσαρούύ  Βασιλικήή    Κουκουλοπούύλου  Νικολέέττα    Κουτσιµμανήή  Τατιάάνα    Νασιοπούύλου  Ευγενίία    Νταραράά  Μαρίία    Σκαµμπαρδώώνη  Χρύύσα    Τζάάγκα  Βάάσω    Τσιγάάρα  Ελέένη    Χαρπαντίίδου  Αφροδίίτη    Χαρχαρίίδη  Χριστίίνα  

  Τενόόροι    Δάάσκαλος  Νίίκος    Λαπούύσης  Δηµμήήτριος    Παπαγεωργίίου  Χρήήστος    Παπαϊωάάννου  Γιώώργος    Ρεστέέµμης  ΆΆκης    Τσιανάάκας  Βαγγέέλης    

                                             Τσέέτσιλας  Αστέέριος

  Μπάάσοι  Ζαφειρίίου  Αντώώνης    Θεοδοσίίου  Γιώώργος    Νιζάάµμης  Μάάριος    Νικολαΐδης  Θεόόδωρος    Πάάκας  Θανάάσης    Ρεϊτάάν  Αλβέέρτος    Τσιγγάάνης  Λάάµμπρος    Χαρχαρίίδης  Παύύλος    Χασιώώτης  Βασίίλης    Χώώτος  Θωµμάάς  

  •   Επιµμέέλεια  φωτογραφικούύ  υλικούύ  :Γιώώργος  Μποντικούύλης