Μεθοδολογικό...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Μεθοδολογικό...

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Γιαννοπούλου Ηλέκτρα

  Επιβλέπων: Παντολέων Σκάγιαννης

  Βόλος, Ιούλιος 2014

  Διπλωματική εργασία

  Μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης της προσβασιμότητας αστικών περιοχών. Η περίπτωση των ΜΜΜ στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας.

  Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 09/12/2017 11:31:53 EET - 137.108.70.7

 • Στην οικογένεια μου!

  Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 09/12/2017 11:31:53 EET - 137.108.70.7

 • 3

  Περίληψη

  Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται η ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου

  αξιολόγησης της προσβασιμότητας. Η μεθοδολογία καταλήγει στην ανάπτυξη ενός νέου δείκτη

  προσβασιμότητας, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο χαρακτηριστικά του συστήματος των αστικών

  συγκοινωνιών όσο και του συστήματος χρήσεων γης. Σε επόμενο στάδιο εφαρμόζεται η

  συγκεκριμένη μέθοδος με περίπτωση μελέτης την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της

  Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή μελέτης ταυτίζεται με τις 82 Δημοτικές Ενότητες που

  βρίσκονται υπό την ευθύνη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), από

  όπου προήλθαν και τα δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των Μέσων Μαζικής

  Μεταφοράς (ΜΜΜ). Τα δεδομένα για τις χρήσεις γης προήλθαν από το Urban Atlas. Για τον

  υπολογισμό του συνολικού δείκτη προσβασιμότητας εκτιμώνται 6 επιμέρους δείκτες: το

  μέγεθος του δικτύου, τα σημεία εξυπηρέτησης, η συχνότητα δρομολογίων, η συχνότητα

  διέλευσης, η διασύνδεση και οι χρήσεις γης. Τελικά, προκύπτει το επίπεδο προσβασιμότητας με

  ΜΜΜ για καθεμία Δημοτική Ενότητα.

  Λέξεις κλειδιά: προσβασιμότητα, χωρικά μετρικά, ΟΑΣΑ, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Αθήνα

  Abstract

  This paper is about the development of a methodological framework in order to assess

  accessibility. The methodology results in the development of a new index of accessibility,

  which includes both characteristics of urban transport system and land use system. Moreover,

  the index is used for measuring the accessibility at the Athens Metropolitan Area. In particular,

  the case study refers to the 82 Municipalities, which Athens Urban Transport Organization

  (AUTO) serves. The indicator of accessibility arises from the average of 6 metrics; the service

  network, the service points, the frequency of routes, the frequency of transit, the connectivity

  and the land use characteristics. The required data came from two main sources. The AUTO

  provided the data which are related to the transportation system characteristics and the Urban

  Atlas supplied the land use data. Finally, this study results to a level of accessibility for each

  Municipality using the public transport.

  Key words: accessibility, spatial metrics, AUTO, public transport, Athens

  Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 09/12/2017 11:31:53 EET - 137.108.70.7

 • 4

  Περιεχόμενα

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................................... 9

  1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ................................................................................................... 11

  1.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ...................................... 11

  1.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ........................................................... 13

  1.3 ΜΟΝΤΕΛΑ- ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ............................................... 19

  2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ

  ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ............................................................................................... 26

  3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΜΜ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

  ΑΘΗΝΑΣ ....................................................................................................................... 32

  3.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ......................................................................................... 32

  3.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ........................................................................................................ 34

  3.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ .......................................... 37

  3.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ .................................................. 46

  3.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ............................................................................................. 64

  4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .............................................................................................. 66

  5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ....................................................................................................... 68

  6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................... 84

  Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 09/12/2017 11:31:53 EET - 137.108.70.7

 • 5

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

  Πίνακας 1: Θεωρητικά μοντέλα προσβασιμότητας ........................................................ 18

  Πίνακας 2: Μοντέλα- Δείκτες προσβασιμότητας ........................................................... 24

  Πίνακας 3: Κατηγορίες χρήσεων γης του Urban Atlas .................................................. 36

  Πίνακας 4: Δείκτης μέγεθος δικτύου .............................................................................. 38

  Πίνακας 5: Συσχέτιση μεταβλητών δείκτη μέγεθος δικτύου .......................................... 39

  Πίνακας 6: Δείκτης σημεία εξυπηρέτησης ..................................................................... 39

  Πίνακας 7: Συσχέτιση μεταβλητών δείκτη σημεία εξυπηρέτησης ................................. 40

  Πίνακας 8: Δείκτης συχνότητα διέλευσης ...................................................................... 40

  Πίνακας 9: Συσχέτιση μεταβλητών δείκτη συχνότητα διέλευσης .................................. 41

  Πίνακας 10: Δείκτης συχνότητα δρομολογίων ............................................................... 41

  Πίνακας 11: Συσχέτισης μεταβλητών δείκτη συχνότητα δρομολογίων ......................... 42

  Πίνακας 12: Δείκτης διασύνδεση ................................................................................... 42

  Πίνακας 13: Συσχέτιση μεταβλητών δείκτη διασύνδεση ............................................... 43

  Πίνακας 14: Δείκτης χρήσεις γης ................................................................................... 44

  Πίνακας 15: Συσχέτιση μεταβλητών δείκτη χρήσεις γης ............................................... 44

  Πίνακας 16: Κανονικοποιημένοι δείκτες ανά Δημοτική Ενότητα ................................. 46

  Πίνακας 17: Συσχέτιση Δεικτών .................................................................................... 53

  Πίνακας 18: Δείκτης προσβασιμότητας χωρίς το δείκτη χρήσης γης ............................ 61

  Πίνακας 19: Κατάταξη ΔΕ με βάση το δείκτη προσβασιμότητας ......