ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ · 2019-02-13 · ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙΣΤΟΛΗ...

of 39 /39
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Embed Size (px)

Transcript of ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ · 2019-02-13 · ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙΣΤΟΛΗ...

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Πρόεδρος: Σ. ΖακυνθινόΣ Αντιπρόεδρος: Β. ΣεΒαΣτιανόΣ

  Ταμίας: ι. τΣώνηΣ Μέλη: κ. αθαναΣιαδη

  ν. αλεΒιΖόπόυλόΣ Β. ΒλαΣόπόυλόυ Μ. Βλαχόυ

  π. δεδεηλιαΣ δ. εξαρχόΣ

  Σ. καπιρηΣ Μ. παγώνη

  α. ΣιδερηΣ γ. ΣτραντΖαληΣ α. Ψαρρα

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

  Πρόεδρος: Μ. παγώνη Αντιπρόεδρος: κ. αθαναΣιαδη

  Γενικός Γραμματέας: Σ. ΖακυνθινόΣΤαμίας: ι. τΣώνηΣ

  Μέλη: θ. αθαναΣιαδηΣ χ. Βαδαλα ε. ΜπελεΣιώτόυ γ. ΣτυλιανιδηΣ α. παντεληΣ

  ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Πρόεδρος: γ. ΣτυλιανιδηΣ Αντιπρόεδρος: χ. Βαδαλα

  Μέλη:ν. Βαλλιανόυχ. γιατραΣ. γιγαντεΣπ. γόυνόπόυλόΣε. γριΣπόυδ. ΖερΒακηΣχ. ΖηΣηΣε. ιΣχακηι. κακκαΣπ. κατΣανόυ

  α. κηρόπόυλόυK. κότΣιφαΣΣ. κώΣτόυρόυε. ΜπελεΣιώτόυε. ΜπόυκόρόΣκ. Μπόυχαγιερε. Μυλώναι. Σιγαλαι. χαΒελεΣα. χρηΣτιδόυ

 • ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Πρόεδρος: δ. ρόντόγιαννη

  Αντιπρόεδρος: ε. ανδρεαδηΣ

  Μέλη: π. αγγελιδακηΣ κ. αντώνόπόυλόΣ δ.-α. ΒαΣιλειαδη

  Μ. ΒαΣλαΜατΖηΣ Β. ΒόυγαΣ

  ν. δριΜαλαΣ ι. καλόΜενιδηΣ ε. καΜπιΣιόυλη ε. κεϊΜαλη

  Σ. κόκκόρηΣ Σ. κόλιαΣ

  χ. κόυΒιδόυ π. κόυτΣόγιαννη ε. λαΖαριδόυ γ. λακιώτηΣ χ. λιναρδη

  Μ. Μελα α. Μελπιδόυ ε. ΜπαληΣ ι. ΜπαλταδακηΣ

  Σ. ξυδώναΣ Μ. παγώνη

  ε. περιΒόλιώτη π. πριγκόυρηΣ φ. ρόντόγιαννη κ. Σώτηριόυ α. ταραΣη δ. τόΜαηΣ

  Β. τριανταφυλλόυ ν. τΣόυτΣαιόΣ

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  π. αγγελιδακηΣκ. αθαναΣιαδηΜ. αθαναΣιόυν. αλεΒιΖόπόυλόΣε. ανδρεαδηΣθ. απόΣτόλόυχ. Βαδαλαν. ΒαλλιανόυΜ. ΒαΣλαΜατΖηΣΒ. ΒλαΣόπόυλόυΒ. ΒόυγαΣχ. γαρναΒόΣΒ. γκόυρΜπαληι. δατΣερηΣν. δριΜαλαΣδ. εξαρχόΣΜ. ΖερΒαχ. ΖηΣηΣε. ιΣχακηι. κακκαΣι. καλόγερόπόυλόΣι. καλόΜενιδηΣκ. καππόΣθ. καρΜιρηΣΣ. κόκκόρηΣΣ. κόλιαΣΒ. κόΜπόρόΖόΣα. κυριακόπόυλόΣχ. λιναρδηγ. ΜαντΖαρηΣα. Μελπιδόυε. ΜπαληΣι. ΜπαλταδακηΣα. ΜπαΣχαληε. ΜπελεΣιώτόυ

  ε. ΜπόυκόρόΣγ. ΜπόυλΜπαΣακόΣχ. νιχλόΣΣ. ξυδώναΣΜ. παγώνηα. παντεληΣε. παπαδόπόυλόΣΒ. παπαΣταΜόπόυλόΣε. περιΒόλιώτηχ. περιΣανιδηΣό. πόλυχρόνόπόυλόυπ. πριγκόυρηΣκ. πρόκόπακηδ. ρόντόγιαννηφ. ρόντόγιαννηα. ΣαΜαρτΖηΣα. ΣιδερηΣγ. ΣτραντΖαληΣγ. ΣτυλιανιδηΣκ. Σώτηριόυα. ταΒερναρακηΣα. ταραΣηΜ. τΖανελαΒ. τριανταφυλλόυα. τΣιρόγιαννην. τΣόυτΣαιόΣι. τΣώνηΣπ. φανόυργιακηΣι. χαΒελεΣγ. χαρκιόλακηΣν. χαρχαλακηΣα. χρηΣτιδόυΜ. χρόνηα. Ψαρρα

 • ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

  Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

  Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 24ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης του Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός», που διοργανώνεται από την Επιστημονική Ένωση από 18 έως 22 Φεβρουαρίου 2019. Και αυτή τη χρονιά το Σεμινάριό μας θα φιλοξενηθεί στο ιστορικό «Δώμα» του Ευαγγελισμού.

  Οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς της υγείας είναι καταιγιστικές και ταυτόχρονα εντυ-πωσιακές τα τελευταία χρόνια. Οι επαγγελματίες υγείας, που προσεγγίζουν τον ασθενή και λαμβάνουν τις θεραπευτικές αποφάσεις, εκείνοι που τις υλοποιούν, όπως και όσοι ασχολού-νται με λεπτές εργαστηριακές τεχνικές για τη διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών, παραμένουν οι δυνατοί κρίκοι στον αγώνα για την ίαση. Συνεπώς όλοι εμείς έχουμε υποχρέ-ωση σε διαρκή ενημέρωση. Παράλληλα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε τα σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητά μας με όπλο την αγαστή συνεργασία και την αγάπη μας για τον ασθενή.

  Με την προσπάθεια της Επιστημονικής Επιτροπής και τη συμβολή όλων των συναδέλφων που κατέθεσαν τις προτάσεις τους για τη θεματολογία, δημιουργήθηκε ένα πολυθεματικό πρόγραμμα με στόχο τη σφαιρική ενημέρωση, τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και τη συζήτηση τόσο των επιστημονικών εξελίξεων όσο και των καθημερινών προβλημάτων που μας απασχολούν.

  Για να ευοδωθούν οι στόχοι του Σεμιναρίου χρειάζεται η παρουσία και η ενεργός συμμε-τοχή σας όπως και η διάθεση όλων μας για συνεργασία.

  Με την ελπίδα και την ευχή για ένα δημιουργικό Σεμινάριο σας περιμένουμε όλους και ιδιαίτερα τους νεότερους συναδέλφους στο φιλόξενο «Δώμα» του Νοσοκομείου μας.

  Με εκτίμηση

  Μαρία Παγώνη

  Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

  Γ.Ν.Α. «o Ευαγγελισμός»

  Το Πρώτο Αμφιθέατρο του «Ευαγγελισμού».Ο «Ευαγγελισμός» με τη Σχολή του (1975).

  «o Ευαγγελισμός» 2019.

 • Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ï Í É Ê Ï

  24ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

  Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

  09:00-09:15 Έναρξη Σεμιναρίου: Σ. Ζακυνθινός, Πρόεδρος Οργανωτικής ΕπιτροπήςΕισαγωγή: Ε. Κεϊμαλή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης

  Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ09:15-10:15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Διαβητικό πόδι: Η άγνοια «ακρωτηριάζει»

  Συντονιστές: Ε. Δρουβιώτη, Γ. ΜαρακομιχελάκηςΕννοιολογική προσέγγισηΓ. ΜαρακομιχελάκηςΗ συμβολή του Νοσηλευτή στην πρόληψηΙ. Μπαλή Κατευθυντήριες οδηγίες στη φροντίδα ασθενή με διαβητικό πόδιΑ. Τερζή Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσειςΜ. Καλλέργη

  10:15-10:30 ΔΙΑΛΕΞΗ: Η σημασία της πληροφόρησης του αιματολογικού ασθενούς που υποβάλλεται σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρωνΣυντονιστής: Μ. ΓεωργίουΟμιλητής: Α. Κηροπούλου

  10:30-10:45 ΔΙΑΛΕΞΗ: Σώμα και ασθένεια: Η ηθική διάσταση της χρόνιας ασθένειαςΣυντονιστής: Ε. ΚεϊμαλήΟμιλητής: Ο. Πολυχρονοπούλου

  10:45-11:30 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ: Η χρήση της αναγεννητικής ιατρικής Συντονιστές: Ν. Τσουτσαίος, Γ. Χαρκιολάκης Στην κλινική ορθοπαιδική πράξηΕ. ΜπουκόροςΣτην πλαστική χειρουργική πράξηΑ. Κυριακόπουλος

  Σπουδάστριαι της Σχολής, φέρουσαι παλαιάς και νέας στολάς με τον

  Πρόεδρον της Εφορείας κ. Κ. Σαμαράν, κατά τον εορτασμόν της Εκατονταετίας.

 • 9

  Ð Ñ Ï Ã Ñ Á Ì Ì Á

  ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

  11:30-13:00 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Συζήτηση κλινικών περιπτώσεων Γαστρεντερολογικού Τμήματος Γ.Ν.Α. «o Ευαγγελισμός» Συντονιστές: Γ. Μάντζαρης, Ε. ΚοκκινάκηςΑσθενής με γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμησηΝ. ΒιάζηςΑσθενής με χρόνια δυσπεψίαΕ. ΑρχαύληςΑσθενής με χρόνια διάρροιαΧ. ΠόνταςΑσθενής με πρόσφατη έναρξη ανώδυνου ικτέρου Μ. ΜελάΑσθενής με εναλλαγές κενώσεωνΚ. Κατωπόδη

  13:45-14:15 Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α

  Διπλωματούχοι Αδελφαί της Σχολής εις το παλαιόν κτίριον

  του «Ευαγγελισμού».

  14:15-15:15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Ανοικτή κοιλιά: Μία διαχρονική πρόκλησηΣυντονιστές: Γ. Στυλιανίδης, Β. ΚομπορόζοςΕνδείξεις - ΤεχνικέςΣ. ΒούλγαρηςΔιαχείρισηΑ. ΠαντελήςΕπιπλοκές - Συρίγγια Β. ΖιώζιαΤεχνικές αποκατάστασηςΑ. Παπάζογλου

  13:00-13:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗΦΟΡ

 • Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ï Í É Ê Ï

  24ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

  Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

  16:45-17:30 ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ: Λεμφοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα. Νεότεροι παράγοντες. Νέα εποχή;Συντονιστές: Χ. Γιαννοπούλου, Ι. ΜπαλταδάκηςΠολλαπλούν Μυέλωμα. Πόσο εύκολη είναι η επιλογή θεραπείας στην εποχή των νέων παραγόντωνΚ. ΛιάπηςΝ. Hodgkin. Διαγνωστικός και θεραπευτικός αλγόριθμος την εποχή των νέων παραγόντωνΚ. Σακελλαρίου

  18:15-18:45 ΔΙΑΛΕΞΗ: Βασικές απαιτήσεις του νέου κανονισμού προσωπικών δεδομένων (GDPR) στις υπηρεσίες υγείας. Πώς εφαρμόζεται στο τριτοβάθμιο/τεταρτοβάθμιο νοσοκομείοΣυντονιστής: Σ. Ζακυνθινός

  15:15-16:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

  17:30-18:15 ΔΟΡΥΦΟΡΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  Στιγμιότυπο από τη διάλεξη του νομπελίστα P. Mϋller (εφευρέτη του DDT) στην Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού.

  Ο νομπελίστας Ch. Best στο βήμα της Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού. Φέρει την ακόλουθη ιδιόχειρη αφιέρωση: "Athens November 12, 1960 for the Evangelismos Hospital with very pleasant memories of lecturing in your theatre. Charles H. Best".

 • Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ï Í É Ê Ï

  24ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

  ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  18:45-19:15 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣΔιοικητής Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

  ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018• «Δ. Ίκκος» για την καλύτερη παρουσίαση περιστατικού•«Κ. Γαρδίκας» για την καλύτερη διαφορική διάγνωση περιστατικού•«Α. Μπίλλης» για τον καλύτερο σχολιασμό περιστατικού

  ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

  19:15-20:00 ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗΘέμα: «Η υγεία στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης»Συντονιστής: Μαρία Παγώνη, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.Ομιλητής: Γεωργία Υφαντή, Παθολόγος, τ. Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Δ’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

  Από την κοπή της πίτας της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. το 2018.

  23o Ετήσιο Σεμινάριο Σ.Ι.Ε.

  Από τη γιορτή βασιλόπιτας το 1963. Διακρίνονται από τους γιατρούς του «Ευαγγελισμού» οι:

  1) Ν. Σμπαρούνης-Τρίκορφος, 2) Χ. Δούκας, 3) Δ. Κομνηνός,4) Ν. Τσαμπούλας, 5) Σ. Μπαρτσόκας, 6) Α. Καββαδίας,

  7) Ι. Νικολακόπουλος, 8) Ε. Κωτσονόπουλος,9) Α. Δεληβελιώτης, 10) Κ. Σαμαράς, 11) Σ. Σκαρπαλέζος,

  12) Β. Γριπονησιώτης, 13) Λ. Στεργίου, 14) Π. Γεωργόπουλος,15) Δ. Ίκκος, 16) Α. Μάνος.

 • Ð Ñ Ï Ã Ñ Á Ì Ì Á

  ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

  09:00-10:00 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ: Είναι ή όχι ο πόνος το πέμπτο ζωτικό σημείο; Συντονιστές: Ε. Πλέσια, Α. ΚαρώνηΝοσηλευτική αξιολόγηση του πόνου - Κλίμακες μέτρησηςΠ. ΑλμπάνηΠαθοφυσιολογικές επιδράσεις Δ. Δριμάλα Βασικές αρχές διαχείρισηςΙ. ΜπακογιάννηςΧρόνιος πόνος: Εναλλακτικές - μη φαρμακολογικές - μορφές θεραπείαςΑ. Μπριτζολάκη

  10:00-10:15 ΔΙΑΛΕΞΗ: Ανακουφιστική φροντίδα ασθενών με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματαΣυντονιστής: Α. Καραγεώργου Ομιλητής: Κ. Γιακουμιδάκης

  10:15-10:30 ΔΙΑΛΕΞΗ: Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαδικασία μετάγγισης αίματος και παραγώγωνΣυντονιστής: Α. ΧριστοβασίληΟμιλητής: Α. Γάκη

  10:30-11:30 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ: Η εφαρμογή των διαγνωστικών πρωτοκόλλων των απεικονιστικών εξετάσεων στην καθημερινή κλινική πράξηΣυντονιστές: Ι. Καλογερόπουλος, Μ. ΣκυλακάκηΕισαγωγήΙ. ΚαλογερόπουλοςΘωρακικό άλγος - ΔύσπνοιαΦ. ΔημητρούληΨηλαφητό μόρφωμα μαστούΑ. ΜαντζώρουΚοιλιακό άλγοςΔ. ΚόκκινοςΑιματουρία - ΟσφυαλγίαΣ. ΤσολάκηΕπώδυνο άκροΑ. ΠαρλαμέντηΣυμπεράσματαΜ. Σκυλακάκη

 • Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ï Í É Ê Ï

  24ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

  Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

  11:30-12:15 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ: Αιμορραγία κατώτερου πεπτικού: «Ποιος επιτέλους κυβερνά αυτόν τον τόπο;»Συντονιστές: Σ. Γκολφινοπούλου, Χ. Βαδάλαα) Ο γαστρεντερολόγος: Α. Χρηστίδουβ) Ο χειρουργός: Κ. Μπουχάγιεργ) Ο επεμβατικός ακτινολόγος: Δ. Τομαής

  12:15-12:45 Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α

  12:45-13:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  13:15-14:45 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Λοιμώξεις στους ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα. Ένα διαρκές δυσεπίλυτο πρόβλημα - Παρουσίαση περιστατικώνΣυντονιστές: Β. Παπασταμόπουλος, Μ. ΝέπκαΜεταβολική δραστηριότητα στο ΡΕΤ σε ασθενή με λεμφοβλαστικό λέμφωμα: Σημαίνει πάντα νόσο;Χ. ΓιατράΕνός κακού μύρια έπονταιΙ. ΤσώνηςΟ δρόμος για τη θεραπεία περνάει από τη στενωπό για τη διάγνωσηΤ. ΤζένουΌταν το τίμημα των σύγχρονων εντατικοποιημένων θεραπειών είναι δυσβάστακτοΖ. Αραπίδου

  14:45-15:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  15:30-16:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

 • Ð Ñ Ï Ã Ñ Á Ì Ì Á

  ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

  16:00-17:30 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Πολυτραυματίας στο ΤΕΠ - Αλγόριθμος επιβίωσης για ασθενείς και γιατρούςΣυντονιστές: Σ. Κόλιας, Ν. Τσουτσαίος, X. ZήσηςΥποδοχή πολυτραυματία στο ΤΕΠ. Πρώτη αξιολόγηση Ε. ΔασκαλάκηΕίναι απαραίτητος ο έλεγχος με αξονική τομογραφία σε όλους τους πολυτραυματίες;Σ. ΜπενάκηςΥπερηχογραφική προσπέλαση πολυτραυματία Δ. ΚόκκινοςΠότε καλείται ο ειδικός. Δρομολόγηση προτεραιοτήτων μεταξύ ειδικοτήτωνΓ. ΣτυλιανίδηςΗ θωρακοχειρουργική άποψη Κ. ΑθανασιάδηΗ νευροχειρουργική άποψη Σ. ΜπάνοςΗ ορθοπαιδική άποψη Χ. ΓαρνάβοςΗ πλευρά του εντατικολόγου Α. Σωτηρίου

 • Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ï Í É Ê Ï

  24ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

  Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

  17:30-18:30 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

  ΘΕΜΑ: Νευροαναισθησία και ΝευροπαραμέτρησηΣυντονιστές: Κ. Ρωμανά, Γ. ΣτράντζαληςΝευροπαραμέτρηση και ΝευροαναισθησίαΑ. ΠαναγιώτουΔιεγχειρητική ΝευροπαρακολούθησηΚ. ΠαπαδόπουλοςΒιοδείκτες Εγκεφαλικής ΒλάβηςΘ. ΚαλαματιανόςΝευροπαρακολούθηση στη ΜΕΘΧ. Βρεττού

  18:30-19:15 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ: Προφυλακτικός κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός σε κακοήθεια θυρεοειδούςΣυντονιστές: Μ. Τζανέλα, Γ. ΣτυλιανίδηςΝαιΝ. Ρουκουνάκης ΌχιΔ. Μαγγανάς

 • Ð Ñ Ï Ã Ñ Á Ì Ì Á

  ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ09:00-10:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις

  Νόσοι Εντέρου (ΙΦΝΕ): Διεπιστημονική προσέγγισηΣυντονιστές: Α. Γεωργούδη, Α. ΝικολήΕννοιολογική και κλινική προσέγγισηΧ. ΚαρβουνιάρηΝεότερα δεδομένα στη θεραπεία: Νοσηλευτική ευθύνη κατά τη χορήγηση βιολογικών παραγόντωνΕ. Αδάμου Ο ρόλος της ενδοσκόπησης στην αντιμετώπιση των ΙΦΝΕΕ. ΒιένναΔιατροφικές ανάγκες ασθενών με ΙΦΝΕΑ. ΑλμπέρτηΨυχολογικές επιπτώσεις σε ασθενή με ΙΦΝΕ - Τρόποι προσέγγισηςΑ. Σαρρή

  10:00-10:15 ΔΙΑΛΕΞΗ: Οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής σε καρδιοχειρουργημένους ασθενείςΣυντονιστής: Α. ΝικολήΟμιλητής: Σ. Θεολόγου

  10:15-10:45 ΔΙΑΛΕΞΗ: Καταστροφικό Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο Συντονιστής: Μ. Ζέρβα Ομιλητής: Α. Καρύδα

  10:45-11:15 ΔΙΑΛΕΞΗ: Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες στην αποκατάσταση ασθενών μετά από ΑΕΕ κατά την ενδονοσοκομειακή φάσηΣυντονιστής: Ε. ΠαπαδόπουλοςΟμιλητής: Α. Κουβαράκος

 • Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ï Í É Ê Ï

  24ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

  Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

  11:15-12:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Σύγχρονα Καρδιολογικά Θέματα - Εξελίξεις Επεμβατικής Καρδιολογίας και ΗλεκτροφυσιολογίαςΣυντονιστές: Κ. Κάππος, Γ. ΥφαντήςΗ σύγχρονη θέση της αγγειοπλαστικής στη νόσο στελέχουςΚ. ΤριανταφύλλουΔιπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή: Ποιά είναι η ιδανική διάρκεια θεραπείας μετά από αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αγγείωνΔ. ΣταλίκαςΚαθοδήγηση επεμβάσεων δομικών καρδιοπαθειών με τη διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία Η.-Ν. ΠαπαδοπούλουΤεχνικές κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής Χ. Καλλιάνος Βηματοδοτικοί αλγόριθμοι στην κολπική μαρμαρυγήΙ. Χαβελές

  12:45-13:15 ΔΙΑΛΕΞΗ: Ο ρόλος της κατανομής του σωματικού λίπους στα καρδιαγγειακά νοσήματα και αντιμετώπιση του προβλήματοςΣυντονιστής: Ε. ΑνδρεάδηςΟμιλητής: Ε. Μαυροκεφάλου

  Από την επίσκεψη του Γ. Παπανικολάου στον «Ευαγγελισμό».

 • Ð Ñ Ï Ã Ñ Á Ì Ì Á

  ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

  13:15-14:45 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

  ΘΕΜΑ: Νεότερα δεδομένα στη χειρουργική της αορτικής βαλβίδοςΣυντονιστές: Χ. Χαρίτος, Ι. Αντωνέλλης Κατευθυντήριες οδηγίες στη χειρουργική της αορτικής βαλβίδοςΝ. Παπακωνσταντίνου Είναι η βελτίωση της ωφέλιμης επιφάνειας το μεγαλύτερο όφελος μετά από την αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδος;Π. Δεδεηλίας Ελάχιστα επεμβατική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδοςΜ. Τσαματσούλης Προεγχειρητικό πρωτόκολλο για τη διακαθετηριακή αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδος και προβλήματα κατά τη διαδικασία έγκρισηςΜ. Αργυρίου Η συμβολή του διεγχειρητικού διοισοφάγειου υπερηχογραφήματος κατά τη χειρουργική της αορτικής βαλβίδοςΒ. Καραμέρη Τύποι διακαθετηριακών βαλβίδων: Εφαρμογές και ιδιότητεςΚ. Τριανταφύλλου Μητρώο καταγραφής του Γ.Ν.Α. «o Ευαγγελισμός» στις ταχέως εμφυτεύσιμες αορτικές βαλβίδεςΗ. Σαμιώτης

  14:45-15:15 Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α

  15:15-16:00 ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ: Μικροβίωμα και ασθένειαΣυντονιστής: Μ. Βαδιάκα, Ι. ΣκράπαρηΟ ρόλος του μικροβιώματος στην παθογένεια των νοσημάτωνΕ. ΜπελεσιώτουΜικροβίωμα και θεραπευτικές προσεγγίσειςΝ. Βαλλιάνου

  16:00-16:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

 • Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ï Í É Ê Ï

  24ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

  Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

  17:15-17:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  17:45-18:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Εφαρμογή της Τεχνολογίας NGS (Next - Generation Sequencing) στην κλινική πράξη Συντονιστές: Χ. Παχούλα-Παπαστεριάδη, Α. ΤαράσηΒασικές Αρχές NGSΔ. ΚουνιάκηΕφαρμογή στην HLA τυποποίησηΑ. Ταράση Εφαρμογή στη διάγνωση αιματολογικών νοσημάτωνΜ. Γαροφαλάκη Εφαρμογή στη ΜικροβιολογίαΕ. Περιβολιώτη

  18:45-19:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  16:30-17:15 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ: Αποτελεί η σπληνεκτομή παρωχημένη επιλογή στην εποχή των νέων θεραπειών για την ΙΤΡ; Συντονιστές: Θ. Μαυρομάτης, Θ. ΚαρμίρηςΝαιΣ. ΔελήμπασηΌχιΣ. Καπίρης

 • Ð Ñ Ï Ã Ñ Á Ì Ì Á

  ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

  09:00-10:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Αξιολόγηση των ικανοτήτων και της απόδοσης των νοσηλευτών: Μπορούμε να γίνουμε στην πράξη καλύτεροι αξιολογητές και αξιολογούμενοι;Συντονιστές: Ε. Κεϊμαλή, Κ. ΑποστολοπούλουΗ διαδικασία της αξιολόγησης: Αναγκαίο κακό ή ευκαιρία ανατροφοδότησης; Κ. ΚοκκινάκηςΣτρατηγικές και εργαλεία αξιολόγησης στη σύγχρονη βιβλιογραφία: Ποιά στοιχεία τους θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα στην εφαρμογή του υπάρχοντος συστήματος αξιολόγησηςΔ. Τσιμπούκη Συνέντευξη αξιολόγησης: Βασικές αρχές σχεδιασμού της συνέντευξης. Τρόποι υπερκέρασης των δυσκολιών και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Ε. Κεϊμαλή

  10:00-10:15 ΔΙΑΛΕΞΗ: Κλινικός εκπαιδευτής: Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ νοσηλευτικής θεωρίας και πράξηςΣυντονιστής: Α. ΓεωργούδηΟμιλητής: Ε. Καμπισιούλη

  10:15-11:30 HANDS ON WORKSHOP

  11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΞΗ: Υγρή βιοψία: Το «άγιο δισκοπότηρο» κατά του καρκίνουΣυντονιστής: Χ. ΚουβίδουΟμιλητής: Χ. Μασαούτης

  Σπουδάστριες της Σχολής στο Σπουδαστήριο

 • Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ï Í É Ê Ï

  24ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

  Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

  12:00-13:30 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Κλινικά προβλήματα πήξης σχετιζόμενα με κακοήθειες - Παρουσίαση περιστατικώνΣυντονιστές: Μ. Μπακίρη, Χ. ΚαλκανάΔιαταραχές πήξης σε ασθενή με κακόηθες νεόπλασμα παγκρέατοςΑ. ΓιώτηΑιμορραγία πεπτικού. Όταν το προφανές δεν είναι το μόνο αίτιοΒ. ΔασκαλάκηΑιμορραγική διάθεση σε ασθενή με χειρουργημένο καρκίνο παγκρέατοςΚ. Μπουχάγιερ

  13:30-14:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  14:15-14:45 Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α

  14:45-15:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Σακχαρώδης ΔιαβήτηςΣυντονιστής: Σ. ΤσαγκαράκηςΝεότερα δεδομένα για το ΣΔ τύπου ΙΒ. ΒλασοπούλουΝεότερα δεδομένα για το ΣΔ τύπου ΙΙΘ. Στρατηγού

  15:45-16:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Ύπνος και ΥγείαΣυντονιστές: Σ. Τσαγκαράκης, Ε. ΒαγιάκηςΣτάδια - Φυσιολογία του ύπνουΑ. ΜπονάκηςΚιρκάδιοι ρυθμοί και ενδοκρινικό σύστημα Δ. Μαργαριτόπουλος Κιρκάδιος ρυθμός και ανοσιακή απάντηση Α. Τσιρογιάννη Ύπνος και μεταβολισμόςΓ. Ντάλη

 • Ð Ñ Ï Ã Ñ Á Ì Ì Á

  ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

  16:45-17:30 ΔΙΠΛΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  17:30-18:00 ΔΙΑΛΕΞΗ: CAR-T cells: Επαναστατική(;) θεραπεία για τις αιματολογικές κακοήθειεςΣυντονιστής: Δ. ΚαρακάσηςΟμιλητής: Ι. Τζάννου

  18:00-18:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  18:30-19:00 ΔΙΑΛΕΞΗ: Περιεγχειρητική διαχείριση ασθενών υπό αντιπηκτική αγωγήΣυντονιστής: Ε. ΣταματάκηΟμιλητής: Α. Σταθόπουλος

  ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΤΙΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1884.Το κεντρικό κτίριο του «Ευαγγελισμού» όταν

  πρωτολειτούργησε το Θεραπευτήριο το 1884 και το οποίο χρησιμοποιείται ακόμα. Το κτίριο αυτό

  έχει κριθεί διατηρητέο.

 • Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ï Í É Ê Ï

  24ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

  Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ09:00-10:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Καρκίνος του μαστού:

  Τι άλλαξε, τι αλλάζει στη νοσηλευτική μας προσέγγισηΣυντονιστές: Μ. Γιαννακίδου, Κ. ΚοκκινάκηςΗ συμβολή του νοσηλευτή στην πρόληψηΒ. Ντόγκα Η σημασία της αυτοεξέτασης και των σύγχρονων διαγνωστικών μέσων στην έγκαιρη διάγνωση Κ. Κατσίκη Τι νεότερο στη μετεγχειρητική παρακολούθηση και φροντίδα Χ. ΚολοκοτρώνηΑποκατάσταση του μαστού: Νεότερα δεδομένα Α. Ανταλοπούλου

  10:00-10:15 ΔΙΑΛΕΞΗ: ICD-11, είκοσι έξι χρόνια μετά το ICD-10: Αλλαγές στην ψυχιατρική διάγνωση και ταξινόμησηΣυντονιστής: Γ. ΠαπαγεωργίουΟμιλητής: Κ. Προκοπάκη

  10:15-10:45 ΔΙΑΛΕΞΗ: To σύμπλεγμα ΗΙV ‐ ΆνοιαςΣυντονιστής: Β. ΤριανταφύλλουΟμιλητής: Γ. Γκουτζαμάνης

  10:45-11:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Οξύ Άλγος: Ορόσημο στην επείγουσα ακτινολογίαΣυντονιστές: Δ. Έξαρχος, Ι. ΚαλογερόπουλοςΟξεία κεφαλαλγίαΑ. Μπουλταδάκη Θωρακικό άλγος - Διερεύνηση με αξονική τομογραφίαΣ. Μπενάκης - Διερεύνηση με μαγνητική τομογραφίαΑ. ΤαβερναράκηΚοιλιακό Άλγος- Διερεύνηση με απλή ακτινογραφία κοιλίαςΙ. Καλογερόπουλος - Διερεύνηση με υπερήχουςΔ. Κόκκινος - Διερεύνηση με αξονική τομογραφία Ε. Λαζαρίδου Συμπεράσματα Σ. Κόλιας

 • Ð Ñ Ï Ã Ñ Á Ì Ì Á

  ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

  11:45-13:15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών: Εξέλιξη - ΑναβάθμισηΣυντονιστές: Σ. Κόλιας, Η. ΒαμβουρέληςΣημερινή λειτουργία - ΠραγματικότηταΕ. Μπάγια Προϋποθέσεις σύγχρονης λειτουργίας - ΧωροταξίαΜ. Αθανασίου Αναβάθμιση - ΜετεξέλιξηΣ. Κόλιας Σχολιασμός Η. Βαμβουρέλης, Ε. Κεϊμαλή, Η. ΣιώραςΣυζήτηση

  13:15-13:30 Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α

  13:30-14:45 ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ: Νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα γαστρεντερικού και παγκρέατοςΣυντονιστές: Δ. Ροντογιάννη, Β. ΒουγάςΝέα ταξινόμηση WHOΓ. ΚυριακόπουλοςΔιαγνωστική προσέγγιση με τις νεότερες μεθόδους πυρηνικής ιατρικήςΦ. ΡοντογιάννηΗ ενδοκρινολογική προσέγγισηΔ.-Α. ΒασιλειάδηΘεραπευτικός αλγόριθμος διαχείρισηςΝ. Αλεβιζόπουλος

  14:45-15:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  15:15-16:00 ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ: Καρκίνος του πνεύμοναΣυντονιστές: Χ. Βουρλάκου, Ι. ΚαλομενίδηςΠρογνωστικοί παράγοντες στη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα: Παθολογοανατομική προσέγγισηΙ. Προβατάς Ο ρόλος της ακριβούς διάγνωσης στην ταξινόμηση και θεραπείαΕ. Μπαλής

  16:00-16:15 Δ Ι Α Λ Ε Ι Μ Μ Α

 • Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ï Í É Ê Ï

  24ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

  Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

  16:15-16:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  16:45-18:15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Ο ρόλος του MDT στη βελτίωση της επιβίωσης στον καρκίνο του ορθούΣυντονιστές: Γ. Στυλιανίδης, Β. ΚομπορόζοςΔιάγνωση, σταδιοποίηση και αξιολόγησηΓ. ΛακιώτηςΝεο-επικουρική, επικουρική και μη χειρουργική θεραπείαΧ. ΖουμπλιόςΑρχές της χειρουργικής θεραπείαςΗ. ΚατσούληςΧειρουργική της τοπικής υποτροπής και της μεταστατικής νόσουΔ. ΜαγγανάςΕξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου του ορθούΒ. Κομπορόζος

  18:15-18:45 ΔΙΑΛΕΞΗ: Η βιταμίνη D σε παθολογικές ή μη καταστάσειςΣυντονιστής: Χ. ΧριστοδουλίδουΟμιλητής: Θ. Αποστόλου

  «Αίθουσα χλωροφορμήσεων» στα πρώτα χειρουργεία του «Ευαγγελισμού»

 • Ð Ñ Ï Ã Ñ Á Ì Ì Á

  ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

  ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  18:45-19:15 ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συντονιστές: Κ. Αθανασιάδη, Α. Γιαλούρης

  ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

  19:15-20:00 ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗΘέμα: «Η αρχιτεκτονική των Ασκληπιείων»Συντονιστής: Σπυρίδων Ζακυνθινός, Πρόεδρος Οργανωτικής ΕπιτροπήςΟμιλητής: Δρ. Μανόλης Κορρές, Ομότιμος Kαθηγητής ΕΜΠ, Αρχιτέκτων-Μηχ. ΕΜΠ, Μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου της Ελλάδος, της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως

  20:00 ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  Συμπεράσματα - Σχόλια: Μαρία Παγώνη, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Π.Ν.Ε.

  ΤΟ ΚΤΙρΙΟΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗρΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΥΣΗΣ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤρΙΚΟΝ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΓΕΦΥρΑΣ (1934).Το κτίριο αυτό έχει τώρα κατεδαφισθεί και στη θέση του έχει ανεγερθεί η πτέρυγα «ΠΑΤΕρΑ». Στο κάτω αριστερό άκρο διακρίνονται τα «ΝΕΑ ΔΩΜΑΤΙΑ», που χρησιμοποιούνται τώρα για τη μονάδα τεχνητού νεφρού.

 • Δ Ο Ρ Υ Φ Ο Ρ Ι Κ Ε Σ

  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

  ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

  15:15-16:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

  ΘΕΜΑ: Οι εφαρμογές της Ρομποτικά Υποβοηθούμενης Χειρουργικής (ΡΥΧ) σήμεραΣυντονιστές: Σ. Στεφανάκης, Χ. Χαρίτος, Β. Κομπορόζος,

  Β. Βουγάς, Γ. ΣτυλιανίδηςΡομποτική χειρουργική: Παρελθόν, Παρόν, ΜέλλονΑ. ΓρηγοράκηςΗ χρήση της ΡΥΧ στην ΟυρολογίαΑ. ΒούλγαρηςΗ ΡΥΧ στη χαμηλή πρόσθια εκτομή του ορθού και στην εκτομή του μεσοορθούΣ. ΚαπίρηςΗ ΡΥΧ στις παθήσεις του ανώτερου πεπτικού και στη βαριατρικήΔ. ΛαπατσάνηςΗ ΡΥΧ στην ΚαρδιοχειρουργικήΜ. ΤσαματσούληςΗ ΡΥΧ στη ΘωρακοχειρουργικήΧ. ΖήσηςΣυμπεράσματα - Συζήτηση

  13:00-13:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  ΘΕΜΑ: Χρόνια Ηπατίτιδα CΣυντονιστής: Β. ΣεβαστιανόςΗ σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου στη διαχείριση της Χρόνιας Ηπατίτιδας CΜ. ΜελάΤα οφέλη της μακροχρόνιας ιολογικής απόκρισης στη Χρόνια Ηπατίτιδα CΒ. Σεβαστιανός

  17:30-18:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  ΘΕΜΑ: Κλινικές πρακτικές στα Λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματαΣυντονιστής: Μ. ΠαγώνηΗ διαχείριση του ανθεκτικού/υποτροπιάζοντος Πολλαπλού Μυελώματος στην εποχή των νέων παραγόντων: Διαφοροποιούνται τα αποτελέσματα των προσφερόμενων θεραπειών στην πραγματική ζωή από αυτά των κλινικών μελετών;Σ. ΔελήμπασηΟ ρόλος των στοχευμένων θεραπειών στο λέμφωμα HodgkinΣ. Γιγάντες

 • ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  12:45-13:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  ΘΕΜΑ: Παλονοσετρόνη: Ότι νεότερο στην αντιμετώπιση της ναυτίας και του εμέτου από τη χημειοθεραπείαΣυντονιστής: Μ. ΒασλαματζήςΟμιλητής: Ν. Αλεβιζόπουλος

  14:45-15:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  ΘΕΜΑ: Νέες θεραπευτικές επιλογές στην αντιμετώπιση των μυκητιακών λοιμώξεων στον αιματολογικό ασθενήΣυντονιστής: Δ. ΚαρακάσηςΟ ρόλος της ισαβουκοναζόλης στις μυκητιακές λοιμώξειςΣ. ΔελήμπασηΚαθημερινή κλινική πρακτική - Παρουσίαση περιστατικού Μ. Μπουζάνη

  15:30-16:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  ΘΕΜΑ: Σύγχρονη αντιμετώπιση των λοιμώξεων δέρματος και μαλακών μορίων με το πρώτο αντιβιοτικό μίας δόσης - Κλινική εμπειρία και οφέλη από τη χρήση της ΝταλμπαβανσίνηςΣυντονιστής: Γ. ΣτυλιανίδηςΟμιλητής: Β. Παπασταμόπουλος

  Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019

  Δ Ο Ρ Υ Φ Ο Ρ Ι Κ Ε Σ

  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

 • ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

  16:00-16:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  ΘΕΜΑ: Μικροβιακή αντοχή στο Γ.Ν.Α. «o Ευαγγελισμός»: Παρόν και μέλλονΣυντονιστής: Σ. ΜεντζελόπουλοςΟμιλητής: Β. Παπασταμόπουλος

  17:15-17:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  ΘΕΜΑ: Ο ρόλος της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου στο βέλτιστο θεραπευτικό σχεδιασμό της Οξείας Λεμφοβλαστικής ΛευχαιμίαςΣυντονιστής: Μ. ΠαγώνηΟμιλητής: Μ. Μπακίρη

  18:45-19:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  ΘΕΜΑ: NGS Solutions in OncologyΣυντονιστές: Β. Κίτσιου, Θ. ΑθανασιάδηςΟμιλητής: Δ. Σασαρώλη

  Δ Ο Ρ Υ Φ Ο Ρ Ι Κ Ε Σ

  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

 • ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

  10:15-11:30 HANDS ON WORKSHOP

  ΘΕΜΑ: Από την πλασμαφαίρεση στη συλλογή πολύτιμων κυττάρων - Στην υπηρεσία του ασθενήΣυντονιστές: Μ. Μπουζάνη, Β. ΑνυφαντήςΕισαγωγή - Ενδείξεις - ΕφαρμογέςΜ. ΜπουζάνηΠρακτική εφαρμογήΓ. Γαλαίος, Β. Ανυφαντής

  13:30-14:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  ΘΕΜΑ: Αναιμία και στρατηγικές εξοικονόμησης αίματοςΣυντονιστής: Α. ΜεγάλουΣιδηροπενική αναιμία - Διάγνωση και θεραπεία στα πλαίσια του Patient Blood ManagementΧ. ΚαλκανάΠεραιτέρω διερεύνηση της επίμονης αναιμίας - Υποψία Μυελοδυσπλαστικού συνδρόμουΣ. Δελήμπαση

  16:45-17:30 ΔΙΠΛΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  ΘΕΜΑ: Eπιλογές στις πρώιμες γραμμές θεραπείας σε αιματολογικές κακοήθειεςΣυντονιστής: Μ. ΠαγώνηΧρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία: η χρήση του Ibrutinib στην 1η γραμμή και στην 1η υποτροπήΜ. ΜπακίρηΠολλαπλούν Μυέλωμα: Daratumumab για τη θεραπεία της 1ης υποτροπήςΦ. Πανίτσας

  18:00-18:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  ΘΕΜΑ: GALLIUM: Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία 1ης γραμμής του οζώδους λεμφώματοςΣυντονιστής: Μ. ΜπακίρηΟμιλητής: Μ. Μπουζάνη

  Δ Ο Ρ Υ Φ Ο Ρ Ι Κ Ε Σ

  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

 • ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

  14:45-15:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  ΘΕΜΑ: Συνδυασμός ανοσοθεραπείας και καινούργιοι βιοδείκτες στην πρώτη γραμμή του ΜΜΚΠΣυντονιστής: Χ. ΖουμπλιόςΟμιλητής: Μ. Βασλαματζής

  16:15-16:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

  ΘΕΜΑ: Μεταστατικός καρκίνος παχέος εντέρου: Θεραπευτικές επιλογές μετά τη 2η υποτροπήΣυντονιστής: Μ. ΒασλαματζήςΟμιλητής: Θ. Τέγος

  Δ Ο Ρ Υ Φ Ο Ρ Ι Κ Ε Σ

  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

 • ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Τόπος και χρόνος ΣεμιναρίουΤο 24ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο «Δώμα» του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» (κτίριο ΑΧΕΠΑ, 11ος όροφος, Υψηλάντου 45-47, Αθήνα), 18-22 Φεβρουαρίου 2019.

  Δικαίωμα συμμετοχήςΗ εγγραφή στο Σεμινάριο έχει ως εξής:• Δωρεάν για τα μέλη της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. που έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους για το 2019.• Δωρεάν για τους φοιτητές.• 10 € για ειδικευμένους ιατρούς, βιολόγους, χημικούς και άλλους ειδικούς επιστήμονες.• 5 € για ειδικευόμενους ιατρούς, νοσηλευτές, τεχνολόγους, παρασκευαστές και λοιπό

  προσωπικό.* Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24% για την έκδοση τιμολογίου.

  Το δικαίωμα συμμετοχής για τις παραπάνω ειδικότητες περιλαμβάνει:• Παραλαβή του υλικού του Σεμιναρίου.• Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος του Σεμιναρίου.• Παραλαβή κάρτας μέτρησης χρόνου παρακολούθησης.• Πιστοποιητικό παρακολούθησης του Σεμιναρίου μοριοδοτούμενο από τον Πανελλήνιο Ιατρικό

  Σύλλογο με 32 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME - CPD credits).* Σύμφωνα με την τρέχουσα Εγκύκλιο του ΕΟΦ οι σύνεδροι δικαιούνται πιστοποιητικό παρακολούθησης με

  μόρια μόνο εφόσον συμπληρώσουν το 60% των συνολικών ωρών του Επιστημονικού Προγράμματος.

  Οδηγίες προς τους Συνέδρους • Στον προθάλαμο του «Δώματος» θα βρίσκεται η Γραμματεία του Σεμιναρίου για τις εγγραφές

  των συνέδρων, κατάρτιση καταλόγων συμμετεχόντων, έκδοση καρτών μέτρησης χρόνου πα-ρακολούθησης, διανομή πιστοποιητικών και άλλων εντύπων του Σεμιναρίου.

  • Οι σύνεδροι θα παραλαμβάνουν κατά την εγγραφή τους την κάρτα μέτρησης χρόνου παρακο-λούθησης, η οποία είναι αυστηρά προσωπική και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τρίτους για την καταχώρηση ωρών παρακολούθησης. Στην είσοδο της συνεδριακής αίθουσας θα υπάρχει μηχάνημα scanner για την καταγραφή του χρόνου παρακολούθησης και παρακαλούνται οι σύνεδροι να σκανάρουν την κάρτα τους κατά την είσοδο και έξοδο από τη συνεδριακή αίθουσα.

  • Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δοθούν την τελευταία ημέρα του Σεμιναρίου, Παρα-σκευή 22/02/2019, με την επίδειξη της κάρτας μέτρησης χρόνου παρακολούθησης και την παράδοση του συμπληρωμένου εντύπου αξιολόγησης.

  Τελετή Επίσημης Έναρξης Σεμιναρίου: Δευτέρα 18/02/2019, ώρα 18:45Θα απονεμηθούν τα βραβεία «Δ. Ίκκος», «Κ. Γαρδίκας» και «Α. Μπίλλης» του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, στους συμμετέχοντες των περιστατικών που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

  Τελετή Λήξης Σεμιναρίου: Παρασκευή 22/02/2019, ώρα 18:45Θα απονεμηθούν Αριστεία Επιστημονικής Επίδοσης κατόπιν υποβολής γραπτής εργασίας στο Σεμινάριο και κρίσης από ειδική επιτροπή. Επίσης θα απονεμηθούν Βραβεία σε Ειδικευόμενους Ιατρούς που θα έχουν συγκεντρώσει το μεγαλύτερο χρόνο παρακολούθησης στο Σεμινάριο.

 • ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Έκθεση ΖωγραφικήςΣτο πλαίσιο του 24ου Ετήσιου Σεμιναρίοιυ Σ.Ι.Ε. θα πραγματοποιηθεί έκθεση ζωγραφικής με έργα καλλιτεχνών, μελών της Επιστημονικής Ένωσης του Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός».

  Συνεργασία με την Επιτροπή Εθελοντισμού της Ελληνικής Αιματολογικής ΕταιρείαςΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τις ημέρες διεξαγωγής του Σεμιναρίου θα υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης και λήψης δειγμάτων, για όσους επιθυμούν να εγγραφούν στη δεξαμενή εθελοντών δοτών αιμοποιητικών κυττάρων (μυελού των οστών), για τους ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών.

  πάρε μέρος στην αλυσίδα | γίνε εθελοντής δότης

  Οργάνωση: Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.)

  Κτίριο: Οίκος Αδελφών Νοσοκόμων, 6ος όροφος, Υψηλάντου 45-47, Αθήνα 10676Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213 2041744, 213 2045102 Ε-mail: [email protected], [email protected]: www.evaggelismos-hosp.gr, Journal: www.hospitalchronicles.gr

  Γραμματεία Σεμιναρίου:

  - Β. ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Παπαδιαμαντοπούλου 4Αθήνα 115 28Τηλ.: 210 7254360, Fax: 210 7254363E-mail: [email protected]: www.vitacongress.gr

  Η αρχική αίθουσα του Δ.Σ. του «Ευαγγελισμού».

  Η φωτογραφία είναι ευγενική παραχώρηση του Ιδρύματος Άγγελου και Λητώς Κατα-κουζηνού.

  Βάζο με κάλες και πασχαλιές, Γιάννης Τσαρούχης, 1965.

 • ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  • Χορηγία προγράμματος απαντήσεων με τηλεκοντρόλ (voting system) καιΧορηγία Διαλείμματος με καφέ/συνοδευτικά (20/02/2019):

  • Χορηγία Διαλείμματος (21/02/2019) και Χορηγία Διαλείμματος ώρα 16:00-16:15 με καφέ/συνοδευτικά (22/02/2019):

  • Χορηγία πρακτικών Ετήσιου Σεμιναρίου:

  • Χορηγία οπτικοακουστικών:

  • Χορηγία Γραμματειακής Υποστήριξης:

  • Χορηγία προγράμματος καταγραφής χρόνου (congress value):

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

  Ευχαριστούμε θερμά τις Χορηγούς Εταιρείες

 • ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ24ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Σ.Ι.Ε. Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

  Αδάμου Ε., Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Προϊσταμένη του Γα-στρεντερολογικού και του Πνευμονολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Αθανασιάδη Κ., Χειρουργός Θώρακος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Καρδιοθωρακοχειρουργικό - Θωρακοχειρουργικό - Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Αθανασιάδης Θ., Βιολόγος, Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Αθανασίου Μ., Χειρουργός, Επιμελήτρια Α΄ Ε.Σ.Υ., Δ΄ Χειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Αλεβιζόπουλος Ν., Παθολόγος - Ογκολόγος, Επικου-ρικός Ιατρός, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Αλμπάνη Π., Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Αλμπέρτη Α., Κλινική Διαιτολόγος, Τμήμα Κλινικής Διατροφής, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Ανδρεάδης Ε., Παθολόγος, τ. Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επι-στημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Δ’ Παθολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Ανταλοπούλου Α., Νοσηλεύτρια T.E., Προϊσταμένη της Νευροχειρουργικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Αντωνέλλης Ι., Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευ-θυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Αιμοδυναμικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Ανυφαντής Β., Υπεύθυνος Πωλήσεων και Θεραπευ-τικών Εφαρμογών Αιμαφαίρεσης, RONTIS HELLAS

  Αποστολοπούλου Κ., Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Προϊ σταμένη του Β’ Χειρουργικού Τομέα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Αποστόλου Θ., Νεφρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστη-μονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Νεφρολογικού Τμή-ματος «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ», Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Αραπίδου Ζ., Ειδικευόμενη Ιατρός, Αιματολογική - Λεμ-φωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Αργυρίου Μ., Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιοθωρακοχειρουργικό - Θωρακοχειρουργικό - Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Αρχαύλης Ε., Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγε λισμός»

  Βαγιάκης Ε., Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Διευ-θυντής Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνος του Κέντρου Υπνικής Άπνοιας της Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Βαδάλα Χ., Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Ε’ Παθολογικό Τμήμα - Μονάδα Λοιμώξεων, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Βαδιάκα Μ., Παθολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Α’ Παθο-λογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Βαλλιάνου Ν., Παθολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Α’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Βαμβουρέλης Η., Αναπληρωτής Διοικητής, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Βασιλειάδη Δ.-Α., Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Ενδοκρινολογικό Τμήμα - Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Βασλαματζής Μ., Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επι-στημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Ογκολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Βιάζης Ν., Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Βιέννα Ε., Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Ενδοσκοπική Μονάδα, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Βλασοπούλου Β., Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Ενδοκρινολογικό Τμήμα - Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Βουγάς Β., Χειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστη-μονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Α’ Χειρουργικού Τμήματος - Μονάδας Μεταμόσχευσης Οργάνων, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Βούλγαρης Α., Ουρολόγος, Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ., Ουρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Βούλγαρης Σ., Ειδικευόμενος Ιατρός, Α’ Χειρουργικό Τμήμα - Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Βουρλάκου Χ., Παθολογοανατόμος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Βρεττού Χ., Παθολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Γάκη Α., Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική (10ος Β), Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Γαλαίος Γ., Υπεύθυνος Πωλήσεων και Εφαρμογών, Προϊόντα Αιμαφαίρεσης/Αιμοδοσίας, RONTIS HELLAS

  Γαρνάβος Χ., Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

 • ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  Γαροφαλάκη Μ., Βιολόγος, Αιματολογική - Λεμφω-μάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Γεωργίου Μ., Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Προϊσταμένη του 10ου Α, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Γεωργούδη Α., Νοσηλεύτρια Π.Ε., Προϊσταμένη του Β’ Παθολογικού Τομέα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Γιακουμιδάκης Κ., Νοσηλευτής Π.Ε., Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

  Γιαλούρης Α., Παθολόγος, Συντονιστής Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

  Γιαννακίδου Μ., Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Προϊσταμένη του Α’ Χειρουργικού Τομέα, των Επειγόντων Εξωτε-ρικών Ιατρείων και της Ψυχιατρικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Γιαννοπούλου Χ., Πυρηνικός Ιατρός, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Γιατρά Χ., Αιματολόγος, Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Γιγάντες Σ., Αιματολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Αιμα-τολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγ γελισμός»

  Γιώτη Α., Ειδικευόμενη Ιατρός, Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Γκολφινοπούλου Σ., Παθολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνη του Γ’ Παθολο-γικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Γκουτζαμάνης Γ., Ψυχίατρος, Επικουρικός Ιατρός, Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Γρηγοράκης Α., Ουρολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ου-ρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Δασκαλάκη Β., Αιματολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Αι-ματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Δασκαλάκη Ε., Ειδικευόμενη Ιατρός, Α’ Χειρου ργικό Τμήμα - Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Δεδεηλίας Π., Καρδιοχειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιοθωρακοχειρουργικό - Θωρακοχειρουργικό - Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Δελήμπαση Σ., Αιματολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Αι-ματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Δημητρούλη Φ., Ακτινολόγος, Επικουρική Ιατρός, Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Δριμάλα Δ., Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Χειρουργείου, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Δρουβιώτη Ε., Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Προϊσταμένη του Α’ Παθολογικού Τομέα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Έξαρχος Δ., Επεμβατικός Ακτινολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Τμήμα Αξονικού - Μαγνητικού Τομογράφου, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Ζακυνθινός Σ., Καθηγητής Πνευμονολογίας - Εντα-τικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής της Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Ζέρβα Μ., Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Επι-στημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνη του Αιματολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Ζήσης Χ., Χειρουργός Θώρακος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιοθωρακοχειρουργικό - Θωρακοχειρουργικό - Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Ζιώζια Β., Ειδικευόμενη Ιατρός, Δ’ Χειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Ζουμπλιός Χ., Ογκολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ογκο-λογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Θεολόγου Σ., Νοσηλευτής Τ.Ε., Ανάνηψη Καρδιοχει-ρουργημένων Ασθενών, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Καλαματιανός Θ., Βιοχημικός, Νευροεπιστήμονας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Νευροχειρουργική Κλι-νική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Καλκανά Χ., Παθολόγος, Επιμελήτρια Β’ Ε.Σ.Υ., Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Καλλέργη Μ., Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Καλλιάνος Χ., Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολό-γος, Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ., Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Καλογερόπουλος Ι., Ακτινολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Ακτινοδια-γνωστικού Τμήματος - Μονάδας Επεμβατικής Ακτινο-λογίας, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Καλομενίδης Ι. Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονο-λογίας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Επιστημονικά Υπεύθυ-νος του Πνευμονολογικού Τμήματος της Α΄ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ24ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Σ.Ι.Ε. Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 • ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ24ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Σ.Ι.Ε. Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

  Καμπισιούλη Ε., Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Καπίρης Σ., Χειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστη-μονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Γ’ Χειρουργικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Κάππος Κ., Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστη-μονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Καρδιολογικού Τμήματος Α’, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Καραγεώργου Α., Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Προϊσταμένη της Ανάνηψης Καρδιοχειρουργημένων Ασθενών, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Καρακάσης Δ., Αιματολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επι-στημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Καραμέρη Β., Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Καρβουνιάρη Χ., Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Β' και Γ' Χειρουρ-γικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Καρμίρης Θ., Αιματολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επι-στημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος της Αιματολο-γικής - Λεμφωμάτων Κλινικής και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Καρύδα Α., Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Αιμα-τολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Καρώνη Α., Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Προϊσταμένη του Αναι-σθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Κατσίκη Κ., Μαία, Τμήμα Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Κατσούλης Η., Χειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Χειρουργικό - Ογκολογικό Τμήμα, Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»

  Κατωπόδη Κ., Γαστρεντερολόγος, Επικουρική Ιατρός, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο - Αμα-λία Φλέμιγκ»

  Κεϊμαλή Ε., Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Κηροπούλου Α., Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο. (10ος Α), Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Κίτσιου Β., Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγε-λισμός»

  Κοκκινάκης Ε., Παθολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστη-μονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Α’ Παθολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Κοκκινάκης Κ., Νοσηλευτής Τ.Ε., Προϊστάμενος Τομέα Χειρουργείων, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Κόκκινος Δ., Ακτινολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ακτινο-διαγνωστικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Κόλιας Σ., Χειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Υπεύθυ-νος του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Κολοκοτρώνη Χ., Νοσηλεύτρια Π.Ε., Β’ και Γ’ Χειρουρ-γικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Κομπορόζος Β., Χειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επι-στημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Δ’ Χειρουργικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Κορρές Μ., Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π., Αρχιτέκτων - Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου της Ελλάδος, της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως

  Κουβαράκος Α., Φυσικοθεραπευτής, Γραφείο Φυσι-κοθεραπευτών, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Κουβίδου Χ., Παθολογοανατόμος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Κουνιάκη Δ., Βιολόγος, Τμήμα Ανοσολογίας - Ιστο-συμβατότητας, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Κυριακόπουλος Α., Πλαστικός Χειρουργός, Επιμε-λητής Β’ Ε.Σ.Υ., Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Κυριακόπουλος Γ., Ειδικευόμενος Ιατρός, Παθολο-γοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Λαζαρίδου Ε., Ακτινολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Τμήμα Αξονικού - Μαγνητικού Τομογράφου, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Λακιώτης Γ., Χειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Β’ Χειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Λαπατσάνης Δ., Χειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Β’ Χειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Λιάπης Κ., Αιματολόγος, Επιμελητής Β' Ε.Σ.Υ., Αιματο-λογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

  Μαγγανάς Δ., Χειρουργός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Α’ Χει-ρουργικό Τμήμα - Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

 • ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ24ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Σ.Ι.Ε. Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

  Μάντζαρης Γ., Γαστρεντερολόγος, Συντονιστής Διευθυντής του Γαστρεντερολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μαντζώρου Α., Ακτινολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μαρακομιχελάκης Γ., Παθολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Δ’ Παθο-λογικού Τμήματος, Υπεύθυνος του Ιατρείου Φροντίδας Διαβητικού Ποδιού, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μαργαριτόπουλος Δ., Ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Ενδοκρινολογικού Τμήματος - Διαβη-τολογικού Κέντρου, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μασαούτης Χ., Ειδικευόμενος Ιατρός, Παθολογοα-νατομικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μαυροκεφάλου Ε., Παθολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Δ’ Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μαυρομάτης Θ., Χειρουργός, τ. Συντονιστής Διευθυντής του Γ’ Χειρουργικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μεγάλου Α., Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνη του Τμήματος Αιμοδοσίας, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μελά Μ., Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μεντζελόπουλος Σ., Αναπληρωτής Καθηγητής Εντα-τικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μπάγια Ε., Παθολόγος, Επικουρική Ιατρός, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μπακίρη Μ., Αιματολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Αιμα-τολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μπακογιάννης Ι., Νοσηλευτής Π.Ε., Ογκολογικό και ρευματολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μπαλή Ι., Νοσηλεύτρια Π.Ε., Αγγειοπαθολογικό Ερ-γαστήριο - Ιατρείο Διαβητικού Ποδιού, Δ' Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μπαλής Ε., Πνευμονολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επι-στημονικά Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Επεμβατι-κής Πνευμονολογίας, Πνευμονολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μπαλταδάκης Ι., Αιματολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μπάνος Σ., Ειδικευόμενος Ιατρός, Νευροχειρουργική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μπελεσιώτου Ε., Κλινικός Μικροβιολόγος - Βιοπα-θολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μπενάκης Σ., Ακτινολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Τμήμα Αξονικού - Μαγνητικού Τομογράφου, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγ-γελισμός»

  Μπονάκης Α., Νευρολόγος, Eπίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Β’ Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Επιστημονικός Συνεργάτης του Κέντρου Υπνικής Άπνοιας της Α' Κλινικής Εντατικής Θεραπείας Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μπουζάνη Μ., Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μπουκόρος Ε., Ορθοπαιδικός, Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ., Ορθοπαιδικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μπουλταδάκη Α., Ακτινολόγος, Επικουρική Ιατρός, Τμήμα Αξονικού - Μαγνητικού Τομογράφου, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μπουχάγιερ Κ., Ειδικευόμενος Ιατρός, Β’ Χειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Μπριτζολάκη Α., Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Ορθοπαιδικό Τμήμα Πολυκλινικής, Φυσικής Ιατρικής και Aποκατάστασης, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Νέπκα Μ., Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Μικρο-βιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Νικολή Α., Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Προϊσταμένη Τομέα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Ντάλη Γ., Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Α’ Ε.Σ.Υ., Ενδοκρινολογικό Τμήμα - Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Ντόγκα Β., Νοσηλεύτρια Π.Ε., Υπεύθυνη Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Παγώνη Μ., Αιματολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Αιμα-τολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και Μ.Μ.Μ.Ο., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Παναγιώτου Α., Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Πανίτσας Φ., Αιματολόγος, Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ., Αιματολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

 • ΑΘΗΝΑ 18-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ24ου ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Σ.Ι.Ε. Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

  Παντελής Α., Χειρουργός, Επιστημονικός Συνεργάτης του Β’ Χειρουργικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Παπαγεωργίου Γ., Ψυχίατρος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος του Ψυχιατρικού Τμήματος, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρα-τίου, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Παπαδόπουλος Ε., Φυσικοθεραπευτής, Υπεύθυνος του Γραφείου Φυσικοθεραπευτών, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Παπαδόπουλος Κ., Διεγχειρητικός Νευροφυσιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Διεγχειρητικής Νευροφυ-σιολογίας της Β' Πανεπιστημιακής Αναισθησιολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

  Παπαδοπούλου Η.-Ν., Καρδιολόγος, Επιμελήτρια A’ Ε.Σ.Υ., Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Παπάζογλου Α., Χειρουργός, Επικουρική Ιατρός, Δ’ Χειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Παπακωνσταντίνου Ν., Ειδικευόμενος Ιατρός, Καρ-διοθωρακοχειρουργικό - Θωρακοχειρουργικό - Αγγει-οχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Παπασταμόπουλος Β., Παθολόγος - Λοιμωξιολό-γος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας Λοιμώξεων, Ε' Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Παρλαμέντη Α., Ακτινολόγος, Επιμελήτρια Α' Ε.Σ.Υ., Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Παχούλα-Παπαστεριάδη Χ., Βιοπαθολόγος, τ. Συντονίστρια Διευθύντρια του Τμήματος Ανοσολογίας - Ιστοσυμβατότητας, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Περιβολιώτη Ε., Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιο-λόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Μικροβιολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Πλέσια Ε., Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευ-θύντρια του Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Πολυχρονοπούλου Ο., Νοσηλεύτρια Π.Ε., Εκπαιδευτι-κός, Διευθύντρια Δ.Ι.Ε.Κ., Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Πόντας Χ., Ειδικευόμενος Ιατρός, Γαστρεντερολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Προβατάς Ι., Παθολογοανατόμος, Επικουρικός Ιατρός, Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Προκοπάκη Κ., Παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Τμήμα παιδιών και εφήβων, Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

  Ροντογιάννη Δ., Παθολογοανατόμος, Συντονίστρια Διευθύντρια του Παθολογοανατομικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελ