Παγκόσμια ημέρα κατά του HIV/AIDS 1 Δεκεμβρίου...

of 2 /2
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Κοινοτικι Νοςθλευτικι & Νοςθλευτικι Δθμόςιασ Τγείασ Παγκόσμια ημέρα κατά του HIV/AIDS 1 η Δεκεμβρίου 2018 ΓΝΩΡΙΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Κάνε τθν εξζταςθ για τον ιό HIV Κζντρο Ελζγχου Ειδικών Λοιμώξεων : 2105212000 Σθλεφωνικι γραμμι για το AIDS: 2107222222 Ιςτοςελίδα Κζντρου Ελζγχου Λοιμώξεων www.keelpno.gr Θζλεισ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ . . . ΠΜ : Κοινοτική Νοσηλευτική & Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας

Embed Size (px)

Transcript of Παγκόσμια ημέρα κατά του HIV/AIDS 1 Δεκεμβρίου...

 • ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

  ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

  Κοινοτικι Νοςθλευτικι & Νοςθλευτικι Δθμόςιασ Τγείασ

  Παγκόσμια ημέρα κατά του HIV/AIDS

  1η Δεκεμβρίου 2018

  ΓΝΩΡΙΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΤ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

  Κάνε τθν εξζταςθ για τον ιό

  HIV

  Κζντρο Ελζγχου Ειδικών Λοιμώξεων : 2105212000 Σθλεφωνικι γραμμι για το AIDS: 2107222222

  Ιςτοςελίδα Κζντρου Ελζγχου Λοιμώξεων www.keelpno.gr

  Θζλεισ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ . . .

  ΠΜ : Κοινοτική Νοσηλευτική & Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας

 • είναι αςκζνειεσ ι λοιμώξεισ που μεταδίδονται από άνκρωπο ςε

  άνκρωπο μζςω τθσ ςεξουαλικισ επαφισ, με άμεςθ ι ζμμεςθ επαφι

  αςκενοφσ ι φορζα. Σα .Μ.Ν. μπορεί να προκλθκοφν από βακτιρια,

  ιοφσ ι παράςιτα.

  υχνότερα εξουαλικώσ Μεταδιδόμενα Νοςιματα ςτθν Ελλάδα:

  AIDS : ιόσ HIV

  Γονόρροια (βλεννόρροια ): βακτιριο Neisseria gonorrhea

  Ζρπθσ γεννθτικών οργάνων: ιοί HSV-1, HSV-2

  Ηπατίτιδα Β, C: ιόσ HBV, HCV

  Κονδυλώματα: ιόσ ανκρωπίνων κονδυλωμάτων (HPV)

  Χλαμφδια: βακτιριο Chlamydia trachomatis

  φφιλθ: βακτιριο Treponema pallidum ι ωχρά ςπειροχαίτθ

  - Ζκκριμα από τθν ουρ

  ικρα και τον κόλπο.

  - Δερματικζσ αλλοιώς

  εισ ςτθν περιοχι των

  γεννθτικών οργάνων.

  - Πόνοσ κατά τθ ςεξου

  αλικι επαφι και τθν ο

  φρθςθ. Αναγ

  νώριςε

  τα

  ςυμπτώ

  ματα

  εξουαλικώσ Μεταδιδόμενα Νοςιματα - .Μ.Ν.

  τθν Ελλάδα μζχρι 31/12/2017, είχαν δθλωκεί 16.669

  οροκετικά HIV άτομα

  Τπολογίηεται ότι μόνο το 75% των οροκετικών ατόμων γνωρίηει

  τθν κατάςταςι του

  AIDS : είναι το φνδρομο Επίκτθτθσ Ανοςολογικισ Ανεπάρκειασ που

  προκαλείται από τον ιό HIV. Ο ιόσ καταςτρζφει τα κφτταρα του ανο-

  ςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ και αφινει απροςτάτευτο τον οργανιςμό

  ςε λοιμώξεισ και άλλα νοςιματα.

  Μεταδίδεται με:

  Η ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΧΩΡΙ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΕΞΑΚΟΛΟΤΘΕΙ ΝΑ

  ΑΠΟΣΕΛΕΙ ΣΟΝ ΚΤΡΙΟΣΕΡΟ ΣΡΟΠΟ ΜΕΣΑΔΟΗ ΣΟΤ HIV

  Περισσότεροι από 36,9 εκατ. άνθρωποι ζουν με τον ιό HIV σ΄ όλο

  τον κόσμο .

  τθ χωρίσ προφφλαξθ ςεξουαλικι επαφι

  Κοινι χριςθ αιχμθρών ι άλλων αντικειμζνων (ςφριγγεσ, βελόνεσ)

  Από τθ μθτζρα ςτο παιδί (κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ, του

  τοκετοφ, του κθλαςμοφ).