Αξιολόγηση...

Click here to load reader

 • date post

  03-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Αξιολόγηση...

 • Αξιολόγηση της διδασκαλίαςΑξιολόγηση της διδασκαλίας και των μαθητώνκαι των μαθητών

 • Εισαγωγή

  Σε παιδαγωγικό επίπεδο η ανάγκη για αξιολόγηση Σε παιδαγωγικό επίπεδο η ανάγκη για αξιολόγηση εντοπίζεται στην ανάγκη για κατανόηση και διευκόλυνσηεντοπίζεται στην ανάγκη για κατανόηση και διευκόλυνση

  της διεργασίας της μάθησης. της διεργασίας της μάθησης.

  ΣχετίζεταιΣχετίζεται άμεσαάμεσα

  ΜεΜε τη χρήση αποτελεσματικής διδακτικής μεθοδολογίαςτη χρήση αποτελεσματικής διδακτικής μεθοδολογίας και την εξασφάλιση τρόπων που θα διευκολύνουν τηκαι την εξασφάλιση τρόπων που θα διευκολύνουν τη

  μάθηση και θα περιορίσουν τη σπατάλη σε χρόνο, χρήμα μάθηση και θα περιορίσουν τη σπατάλη σε χρόνο, χρήμα και προσπάθεια με σκοπό τη συγκριτική αύξηση τηςκαι προσπάθεια με σκοπό τη συγκριτική αύξηση της αποδοτικότητας της εκπαιδευτικής προσπάθειας. αποδοτικότητας της εκπαιδευτικής προσπάθειας.

 • Μέθοδοι διδασκαλίας Επίπεδα Διανοητικών Ικανοτήτων - Δεξιοτήτων

  ΟΟ δάσκαλος πρέπει να προσπαθεί συνεχώς στη δάσκαλος πρέπει να προσπαθεί συνεχώς στη διδασκαλία του να αναπτύξει στο μαθητή τις διάφορεςδιδασκαλία του να αναπτύξει στο μαθητή τις διάφορες διανοητικές ικανότητες, σύμφωνα με την ταξινόμησηδιανοητικές ικανότητες, σύμφωνα με την ταξινόμηση

  των αντικειμενικών σκοπών του των αντικειμενικών σκοπών του Bloom.Bloom.

  ΤαΤα επίπεδα νοητικής ανάπτυξης του επίπεδα νοητικής ανάπτυξης του BloomBloom είναι:είναι: ••Γνώσης Γνώσης –– απομνημόνευσηςαπομνημόνευσης ••Εφαρμογής και επίλυσης προβλήματοςΕφαρμογής και επίλυσης προβλήματος ••Ανάλυσης και λογικής ταξινόμησηςΑνάλυσης και λογικής ταξινόμησης ••Σύνθεσης και δημιουργίαςΣύνθεσης και δημιουργίας ••Αξιολόγησης και εκτίμησης Αξιολόγησης και εκτίμησης

 • Η αποτελεσματική διδασκαλία

  ΔιαφέρουνΔιαφέρουν οι δάσκαλοι μέσα στην τάξη ως προς την οι δάσκαλοι μέσα στην τάξη ως προς την επίδραση που ασκούν πάνω στους μαθητές τους;επίδραση που ασκούν πάνω στους μαθητές τους; Ορισμένοι δάσκαλοι έχουν την ικανότητα να μεταφέρουνΟρισμένοι δάσκαλοι έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν στους μαθητές τον ενθουσιασμό τους για μάθηση. στους μαθητές τον ενθουσιασμό τους για μάθηση. Υπάρχουν και άλλοι που υψώνουν τρομακτικά εμπόδια στοΥπάρχουν και άλλοι που υψώνουν τρομακτικά εμπόδια στο δρόμο της μάθησης. δρόμο της μάθησης.

  ΠολλοίΠολλοί παράγοντες συμβάλλουν στη δημιουργία θετικών παράγοντες συμβάλλουν στη δημιουργία θετικών εμπειριών μάθησης, όπως γνωστική ανάπτυξη, νευρολογικήεμπειριών μάθησης, όπως γνωστική ανάπτυξη, νευρολογική κατασκευή, κοινωνικές και διαπροσωπικές εμπειρίες, κατασκευή, κοινωνικές και διαπροσωπικές εμπειρίες, στάσεις απέναντι στη μάθηση, κοινωνικό και μορφωτικό στάσεις απέναντι στη μάθηση, κοινωνικό και μορφωτικό περιβάλλον. Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι αυτοί οι περιβάλλον. Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι αυτοί οι παράγοντες με στόχο τη μεγιστοποίηση των παράγοντες με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της μάθησης πάνω στους μαθητές.αποτελεσμάτων της μάθησης πάνω στους μαθητές.

 • Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διδασκαλίας

  ΗΗ αποτελεσματική συμπεριφορά των δασκάλων έχει ωςαποτελεσματική συμπεριφορά των δασκάλων έχει ως αποτέλεσμα την αποτελεσματική διδασκαλία. Τα κύριααποτέλεσμα την αποτελεσματική διδασκαλία. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι:χαρακτηριστικά είναι: ••Αυξημένη ενεργητική αλληλεπίδραση.Αυξημένη ενεργητική αλληλεπίδραση. ••Καλλιέργεια ατμόσφαιρας κατάλληλης για ελεύθερηΚαλλιέργεια ατμόσφαιρας κατάλληλης για ελεύθερη έκφραση.έκφραση.

  ••Αυξημένο ενδιαφέρον για τις ανάγκες των μαθητών.Αυξημένο ενδιαφέρον για τις ανάγκες των μαθητών. ••Χρησιμοποίηση συγκεκριμένων μοντέλων και Χρησιμοποίηση συγκεκριμένων μοντέλων και παραδειγμάτων για την κατανόηση αφηρημένωνπαραδειγμάτων για την κατανόηση αφηρημένων καταστάσεων.καταστάσεων.

  ••Αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις ικανότητες τωνΑυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις ικανότητες των μαθητών.μαθητών.

  ••Καθαρότητα έκφρασης, διαύγεια και σαφήνεια.Καθαρότητα έκφρασης, διαύγεια και σαφήνεια.

 • Χαρακτηριστικά αποτελεσματικής διδασκαλίας

  ΤαΤα γνωρίσματα των δασκάλων τα οποία σχετίζονται μεγνωρίσματα των δασκάλων τα οποία σχετίζονται με τη σαφήνεια και διαύγεια της διδασκαλίας είναι:τη σαφήνεια και διαύγεια της διδασκαλίας είναι: ••Αφιερώνουν χρόνο για επεξηγήσεις.Αφιερώνουν χρόνο για επεξηγήσεις. ••Επεξηγούν νέες λέξεις, ορολογίες, συμβολισμούς.Επεξηγούν νέες λέξεις, ορολογίες, συμβολισμούς. ••Τονίζουν δύσκολα σημεία.Τονίζουν δύσκολα σημεία. ••Δείχνουν με υπομονή στους μαθητές πώς να κάνουν Δείχνουν με υπομονή στους μαθητές πώς να κάνουν κάτι.κάτι.

  ••Επεξεργάζονται δύσκολα προβλήματα πάνω στον Επεξεργάζονται δύσκολα προβλήματα πάνω στον πίνακα.πίνακα.

  ••Προσφέρουν ατομική βοήθεια πάνω στους μαθητές.Προσφέρουν ατομική βοήθεια πάνω στους μαθητές. ••Επαναλαμβάνουν τις επεξηγήσεις πολλές φορέςΕπαναλαμβάνουν τις επεξηγήσεις πολλές φορές εάν οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν κάτι.εάν οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν κάτι.

  ••Επεξηγούν κάτι και μετά αφήνουν αρκετό χρόνο στουςΕπεξηγούν κάτι και μετά αφήνουν αρκετό χρόνο στους μαθητές για να το σκεφτούν. μαθητές για να το σκεφτούν.

 • Συντελεστές αποτελεσματικής διδασκαλίας

  ΜεθόδευσηΜεθόδευση παρουσίασηςπαρουσίασης

  ••ΕισαγωγήΕισαγωγή, κύριο μέρος,, κύριο μέρος, συμπεράσματα.συμπεράσματα.

  ••Υπογ