ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣusers.sch.gr/adanis/Meetings/DimErg_Efopoulos.pdf ·...

of 31 /31
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Διαδικασίες μεθόδευσης και υλοποίησης

Embed Size (px)

Transcript of ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣusers.sch.gr/adanis/Meetings/DimErg_Efopoulos.pdf ·...

 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ Διαδικασίεςμεθόδευσηςκαιυλοποίησης

 • Νομοθεσία–ΔημιουργικέςΕργασίες ¨  Άρθρο8τουΠ.Δ.46/2016¨  ΟδηγίεςγιατηνεκπόνησητωνΔημιουργικώνΕργασιώνστοΓενικόΛύκειογιατοσχολικόέτος2016-2017(220473/Δ2/23-12-2016)

  ¨  ΔιευκρινίσειςγιατηνεκπόνησητωνΔημιουργικώνΕργασιώνστοΓενικόΛύκειο(5514/Δ2/12-10-2017)

 • Ηδημιουργικήεργασία-Σκοπός ¨  Αποσκοπείστηνανάπτυξητηςδημιουργικήςικανότητας τουμαθητή

  ¨  Επιδιώκειτηνκαλλιέργειαερευνητικούπνεύματος¨  Οδηγείσεεμβάθυνσηστηδιδακτέαύλη¨  Έχεισυνθετικόχαρακτήρα ¨  ΔίνεταιέμφασηπερισσότεροστηδιαδικασίαεκπόνησηςτηςΔ.Ε.καιλιγότεροστηνεξαντλητικήδιερεύνησητουυπόμελέτηθέματος

 • Ηδημιουργικήεργασία-Μορφή Ατομικήήομαδική(μέχρι4μαθητές/τριες)¨ Μικρέςπραγματείες¨ Συλλογές¨ Κατασκευές¨ Καλλιτεχνικέςσυνθέσεις

 • ΕνδεικτικάΠαραδοτέα ¨  έναδιήγημα¨  έναποίημα¨  έναπείραμα¨  έναπόστερ¨  μιαπεριγραφή¨  έναςδιάλογος

  ¨  μιααντιπαράθεση¨  μιακατασκευή¨  μιασυλλογή¨  άλληκαλλιτεχνικήσύνθεση

  ¨  κ.ά.

 • ΤαθέματατωνΔημιουργικώνΕργασιών

  ¨ Προτείνονταιαπότοδιδάσκοντα,ή¨ Προτείνονταιαπότουςμαθητέςκαιεγκρίνονταιαπότονδιδάσκοντα

  ¨ Κάθεθέμαμπορείνααναφέρεταισεέναήκαιπερισσότεραδιδακτικάαντικείμενα

 • ΘεματικοίΠυλώνες ΠυλώναςΙ¨  Ανθρωπιστικέςεπιστήμες

  ¨  Κοινωνικέςεπιστήμες¨  Καλλιτεχνικήπαιδεία

  ΠυλώναςΙΙ¨  ΦυσικέςΕπιστήμες¨  Μαθηματικά¨  Πληροφορική

 • Τοπλαίσιο ¨  Μίατουλάχιστονδημιουργικήεργασίασεέναγραπτώςεξεταζόμενομάθηματηςεπιλογήςτουμαθητή

  ¨  Α’καιΒ’Λυκείου:υποχρεωτικά¨  Γ’Λυκείου:προαιρετική¨  ΑριθμόςΔημιουργικώνΕργασιώνανάδιδάσκοντα≥10

 • ΗΕπιλογή

  ¨  ΔήλωσητωνμαθητώνστονΥπεύθυνοτουτμήματος(3εναλλακτικές)¨  οιΥπεύθυνοιΔ.Ε(ορίζονταιαπότοσύλλογο)ομαδοποιούν τιςδηλώσεις¨  Οσύλλογοςεπικυρώνειτηνομαδοποίηση¨  Οιεκπαιδευτικοίκοινοποιούνπροτεινόμεναθέματαήπροτείνουνοι

  μαθητές ¨  Kάθεεκπαιδευτικόςκαταρτίζειένανπίνακα(βλ.Παράρτημα,Υπόδειγμα

  ΙΙΙ,Πίνακας2),γιακάθεένααπόταμαθήματαπουδιδάσκει¨  Οιεκπαιδευτικοίδιανέμουνστουςμαθητέςτουςτο«Σχέδιουποβολής

  τηςΔΕτουΕκπαιδευτικού»

 • ΥπόδειγμαΙΙΙ–ΠίνακαςΔήλωσηςΜαθημάτωνΔημιουργικώνΕργασιών

 • ΣχέδιουποβολήςτηςΔ.Ε.τουΕκπαιδευτικού

  1

  YΠΟΔΕΙΓΜΑΙ

  ΣΧΕΔΙΟΥΠΟΒΟΛΗΣΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣτουΕκπαιδευτικού

  ΣΤΟΙΧΕΙΑΥΠΕΥΘΥΝΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣΠΥΛΩΝΑΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

  Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ

  1

  2

  3

  1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

  1.1ΤΙΤΛΟΣ

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

  1.2ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

  1.3ΣΚΟΠΟΣ

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….

  1.4ΜΑΘΗΜΑ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ

  …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….

  1.5ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑΜΑΘΗΣΙΑΚΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….

  1.6ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥΛΙΚΟ/ΠΗΓΕΣΠΟΥΜΠΟΡΟΥΝΝΑΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

  ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..……………..

  Βιβλιογραφία:

  1.

  2.

  3.

 • Προετοιμασία ¨  Οσύλλογοςορίζειτιςημερομηνίεςτων«ημερώνΔΕ»¨  Προτίμηση:ηαρχήτουδεύτερουτετραμήνου¨  Χρονικήαπόσταση:απόμιαέωςτρειςεβδομάδες¨  Σχηματίζονται«μεικτά»τμήματαανάτάξηανάλογαμετομάθημαπουέχουνεπιλέξειοιμαθητές/τριες

  ¨  Μιατουλάχιστον«ημέραΔ.Ε»πρέπειναείναιπαρόντεςόλοιόσοιαναλαμβάνουνΔΕ

  ¨  Τροποποίησηπρογράμματος

 • Τροποποίησηπρογράμματος

 • ΕκπόνησηΔημιουργικώνΕργασιών ¨  1ηημέραΔ.Ε.

  ¤ Προπαρασκευή(7διδακτικέςώρες)

  ¨  2ηημέραΔ.Ε¤ Σύνθεση–Παρουσίαση(7διδακτικέςώρες)

 • Διαδικασία-1ο7ωρο ¨  Δημιουργίαομάδας(ανυπάρχει).¨  Διαβάστετονσκοπό/τίτλο/θέμα/

  ερευνητικόερώτηματηςεργασίαςσας.¨  Μελετήστετουλικόπουσας

  παραδόθηκε.¨  Κάντεμίαδικήσαςπερίληψηή

  συμπέρασμα,γιατουλικόπουέχετεσταχέριασας,μηνξεχνάτεποιοείναιτοερευνητικόσαςερώτημα.

  ¨  Αποφασίστεμετάτημελέτητουυλικούσας,πώςεξυπηρετείταιοσκοπόςτηςεργασίαςαπότουλικόπουέχετεσταχέριασας.Τιεπιπλέονχρειάζεστε,ανχρειάζεστε;

  ¨  Διαμορφώστεμιαπρώτηιδέαγιατασυμπεράσματα,τοτελικόπόρισμαήκαιτιςκαινούργιεςέννοιεςήιδέεςπουεπισημάνατε.Σκεφτείτεκαι,κατόπιν,συζητήστεμετον/ηνδιδάσκοντα/ουσαγιατιςεπισυνάψειςπουπροτείνετεναγίνουν.

  ¨  Γράψτετουλάχιστοντρειςκαταληκτικέςιδέεςγιαταπαραδοτέασας.

  ¨  Αποφασίστετοείδοςτουπαραδοτέουτηςερευνητικήςαναφοράς(έναδιήγημα/έναποίημα/έναπείραμα/έναπόστερ/μιαπεριγραφή/έναςδιάλογος/μιααντιπαράθεση/μιακατασκευή/μιασυλλογή/άλληκαλλιτεχνικήσύνθεσηκ.ά.

 • Ενδεικτικήκατανομή7ωρου–1ηημέρα ¨  Απουσίεςστιςτάξεις¨  Κατανομήστιςαίθουσεςανάπυλώνακαιτάξη->Μεικτάτμήματα

  ¨  Οεκπαιδευτικόςκάθεώραςμετιςκαταστάσειςπαίρνειαπουσίες.Στοτέλοςτηςημέραςουπεύθυνοςκάθετμήματοςθακαταχωρήσειτιςαπουσίες

  ¨  Οεκπαιδευτικόςτης1ηςΔΩδίνειστουςμαθητέςτο«σχέδιουποβολήςτηςΔΕτουμαθητήήτηςομάδας»(κάθεμαθητήςέχειτοδικότου«σχέδιο»)

 • Ενδεικτικήκατανομή7ωρου–1ηημέρα ¨  Συζήτησηστηνομάδατωνδιαβαθμισμένωνκριτηρίωναξιολόγησης(Διάρκεια:1-1,5ΔΩ)

  ¨  Συμπλήρωσητωνστοιχείωντουμαθητήκαιτηςταυτότηταςτηςεργασίας(Διάρκεια:0,5ΔΩ)

  ¨  Ανάγνωσηκαικατανόησητουυλικού,βιβλίου+συμπληρωματικού+μαθητή(Διάρκεια:1ΔΩ)

 • Ενδεικτικήκατανομή7ωρου–1ηημέρα ¨  Περίληψη¨  Συσχέτισησκοπούκαικειμένων¨  Σημειώστετιςκαινούργιεςέννοιες¨  Πρώτασυμπεράσματα¨  Καταληκτικέςιδέες(Διάρκεια:3ΔΩ)¨  Οιμαθητέςαποφασίζουντοείδοςτουπαραδοτέου(Διάρκεια:1ΔΩ)

 • Ολοκλήρωση1ηςμέρας ¨  Μετηνολοκλήρωσητης1ηςημέραςΔΕ,ομαθητής:Παραδίδειτο«σχέδιουποβολήςΔΕτουμαθητήήτηςομάδας»στονεκπαιδευτικότηςαίθουσαςκαιεκείνοςμετάστονεπιβλέποντακαθηγητή

 • Διαδικασία-2ο7ωρο ¨  Ξεφυλλίστεξανάτουλικόσαςκαιεντάξτετυχόνεπιπλέονυλικόπου

  προσκομίσατε.¨  Αναδιαμορφώστεήεπαναξιολογήστετηνιδέασαςγιατα

  συμπεράσματα,τοτελικόπόρισμαήκαιτις καινούργιεςέννοιεςήιδέεςπουεπισημάνατεκαιθέλετεναεντάξετεστηντελικήσας παρουσίαση/εργασία.

  ¨  Περιγράψτετηντελικήιδέαγιαταπαραδοτέοσας.¨  Αποφασίστετιαπότουλικόπουέχετεσταχέριασαςθαπεριλάβετεστο

  έργοσαςκαιδιαμορφώστε τιςβιβλιογραφικέςσαςαναφορές.¨  Αποφασίστεοριστικάτοείδοςτουπαραδοτέου,εάνχρειάζεται.

 • Διαδικασία-2ο7ωρο ¨  Διαβάστετουςπλαγιότιτλουςήτιςεπισημάνσειςπουέχετεκάνειέωςτώρα.¨  Διαβάστετοσυμπέρασμαστοοποίοείχατεκαταλήξει.

  ¨  Συνθέστετιςαπόψειςκαιπληροφορίες–χρησιμοποιώνταςκατάλληλεςγλωσσικέςφόρμες–και παραθέστεμετονκατάλληλοτρόποτιςπηγέςσας.

  ¨  Ολοκληρώστετηνερευνητικήαναφορά(ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ)καιπαρουσιάστετην,στηντάξησας,μαζίμε τυχόνεπιπλέονδημιουργίεςσας(επίσηςενταγμένεςστοΠΑΡΑΔΟΤΕΟ).

  ¨  Παραδώστετηνερευνητικήαναφορά(ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ)μετηλήξητου2ου7ώρου,μαζίμετυχόν επιπλέονδημιουργίεςσας(επίσηςενταγμένεςστοΠΑΡΑΔΟΤΕΟ).

 • Ενδεικτικήκατανομή7ωρου– 2ηημέρα ¨  Απουσίες στιςτάξεις¨  Κατανομήστιςαίθουσεςανάπυλώνακαιτάξη->Μεικτάτμήματα

  ¨  Οεκπαιδευτικόςκάθεώραςμετιςκαταστάσειςπαίρνειαπουσίες

  ¨  Στοτέλοςτηςημέραςουπεύθυνοςκάθετμήματοςθακαταχωρήσειτιςαπουσίες

 • Ενδεικτικήκατανομή7ωρου– 2ηημέρα ¨  Οεκπαιδευτικόςκάθεώραςχορηγείτο«ΣχέδιουποβολήςΔΕτουμαθητήήτηςομάδας»πουείχεξεκινήσειτησυμπλήρωσηκατάτην1ηημέραΔΕ

  ¨  Οιμαθητέςαξιολογούνεκνέουτουλικότους.Επανεξετάζουντασυμπεράσματάτους.Καταγράφουντοτελικότουςπόρισμα,καθώςκαιτιςιδέεςτους(διάρκεια:2ώρες)

 • Ενδεικτικήκατανομή7ωρου– 2ηημέρα ¨  Οιμαθητέςπεριγράφουντηνιδέατους.Αποφασίζουντομέροςτουυλικούπουθαχρησιμοποιήσουν.Συγγράφουντιςαναφορέςτους(διάρκεια:1,5ώρα)

  ¨  Αποφασίζουνοριστικάτοείδοςτουπαραδοτέου.Διαβάζουντουςπλαγιότιτλουςκαιτοσυμπέρασμα(διάρκεια:0,5ώρα)

 • Ενδεικτικήκατανομή7ωρου– 2ηημέρα ¨  Διαμόρφωσηπαραδοτέου+αναφορά(διάρκεια:2ώρες)

  ¨  Παρουσίαση(διάρκεια:1-1,5ώρα)

 • ΗπαρουσίασητωνΔ.Ε. ¨  Οιεργασίεςμπορούνναπαρουσιάζονταιμέσαστηντάξη,σεειδικήεκδήλωσηκατάτάξηήκατάσχολείο

  ¨  ΟιεργασίεςαυτέςμπορείναδημοσιεύονταιήναδημοσιοποιούνταιμεόποιονάλλοτρόποκρίνειπρόσφοροτοκάθεΛύκειο.

 • ΑξιολόγησητηςΔ.Ε. ¨  Συνεκτιμάταιμόνοθετικάστηναξιολόγησητηςεπίδοσηςτουμαθητή

  ¨  Ανκαλύπτεικαιάλλαγνωστικάαντικείμενα,τότεβαθμολογείταικατόπινσυνεργασίαςτωνδιδασκόντωνκαιλαμβάνεταιυπόψηκαισεαυτάταμαθήματα

  ¨  Ανείναιομαδική,τότεπροκύπτειέναςβαθμόςγιαόλουςτουςμαθητές πουσυμμετείχανστηνεργασία

  ¨  ΗαξιολόγησητηςΔ.Ε.γίνεταιπεριγραφικάμε«Κλίμακεςδιαβαθμισμένωνκριτηρίων»

 • Υπόδειγμα–ΣχέδιοΥποβολής YΠΟΔΕΙΓΜΑΙΙ

  ΣΧΕΔΙΟΥΠΟΒΟΛΗΣΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣτου/τηςμαθητή/τριας/ομάδας

  ΣΤΟΙΧΕΙΑΥΠΕΥΘΥΝΟΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

  ΘΕΜΑΤΙΚΟΣΠΥΛΩΝΑΣ

  ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝΑ/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ

  1 2 3 …

  1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

  1.1ΤΙΤΛΟΣ

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

  1.2ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….

  1.3ΣΚΟΠΟΣ

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….

  1.4ΜΑΘΗΜΑ/ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΝΟΤΗΤΑ

  …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….

  1.5ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(όπωςσυμφωνήθηκανκαιπεριγράφηκανκατάτηνανάληψητης

  εργασίας):

  …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….

  2.ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΠΟΡΕΙΑΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Ø 1ο7ωρο-Διαδικασία:

  • Δημιουργίαομάδας(ανυπάρχει).• Διαβάστετονσκοπό/τίτλο/θέμα/ερευνητικόερώτηματηςεργασίαςσας.• Μελετήστετουλικόπουσαςπαραδόθηκε.

 • Συχνέςερωτήσεις ¨  Μπορείέναςμαθητήςνακάνειπερισσότερεςαπόμίαδημιουργικέςεργασίες;

  ¨  Μπορείέναςεκπαιδευτικόςναπάρειλιγότερεςαπό10δημιουργικέςεργασίες;

  ¨  Μπορείέναςεκπαιδευτικόςναπροτείνειτοίδιοθέμασεδύοήπερισσότερουςμαθητέςήομάδεςμαθητών;

 • Συχνέςερωτήσεις ¨  Μεποιάκριτήριαεπιλέγειοεκπαιδευτικόςτουςμαθητέςπουθακάνουνεργασίαμαζίτου(ανοαριθμόςτουςυπερβαίνειτοόριοπουέχειτεθεί);

  ¨  Ομάδα4μαθητώνκαταθέτειτοπαραδοτέο(μιαομαδικήΔ.Ε.).Πόσεςεργασίεςυπολογίζονταιγιατονεπιβλέπονταεκπαιδευτικό;

  ¨  ΈναςμαθητήςαπουσιάζειτηνημέρατωνΔ.Ε.καιδενκαταθέτειεργασία.Τιπροβλέπεταιγιααυτήτηνπερίπτωση;

 • ΣΑΣΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΕΧΕΤΕΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;