خœخµد„خ±خ³د‰خ³خµخ¯د‚ Switches خœخµد„خ±خ³د‰خ³خµخ¯د‚...

download خœخµد„خ±خ³د‰خ³خµخ¯د‚ Switches خœخµد„خ±خ³د‰خ³خµخ¯د‚ Switches خ•دپخ³خ±دƒد„خ®دپخ¹خ؟ خ”خ¹خ؛د„دچد‰خ½

of 14

 • date post

  16-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of خœخµد„خ±خ³د‰خ³خµخ¯د‚ Switches خœخµد„خ±خ³د‰خ³خµخ¯د‚...

 • Μεταγωγείς Switches 

  Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Ι

  Ζ. Γαροφαλάκη, z.garofalaki@uniwa.gr

  Δ. Καλλέργης, d.kallergis@uniwa.gr

 • Λειτουργία μεταγωγέα

  [1] Φυσική λειτουργία [2] Λογική λειτουργία

 • Layer‐2 Switch 

  1. A -> C (frame-1) 2. MAC Address Table ενημερώνεται

  • MAC A στην E0 3. Frame-1 στις E1, E2 και E3 (flood)

 • 4. D -> C (frame-2) 5. MAC Address Table ενημερώνεται

  • MAC D στην E3 6. Frame-2 στις E0, E1 και E2 (flood)

  Layer‐2 Switch [συν.]

 • 7. Α -> C (frame-3) 8. Frame-3 στην E2

  Layer‐2 Switch [συν.]

 • ΑΣΚΗΣΗ Κατασκευή τοπολογίας και διαχείριση μεταγωγέα

  13‐Jan‐20 6

  Διευθυνσιοδότηση PC A PC B

  IP address 10.0.1.10 10.0.1.10

  Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0

  Gateway 10.0.1.254 10.0.1.254

  PC C PC D

  IP address 10.0.2.11 10.0.2.12

  Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0

  Gateway 10.0.2.254 10.0.2.254

 • Η/Υ υλικό και εργαλεία OS

  13‐Jan‐20 7

 • Ρυθμίσεις κάρτας δικτύου Η/Υ

  13‐Jan‐20 8

 • Παράδειγμα ρύθμισης PC A

  13‐Jan‐20 9

  Διευθυνσιοδότηση PC A PC B

  IP address 10.0.1.11 10.0.1.12

  Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0

  Gateway 10.0.1.1 10.0.1.1

  PC C PC D

  IP address 10.0.2.11 10.0.2.12

  Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0

  Gateway 10.0.2.1 10.0.2.1

 • Συνδέσεις, καλώδια

  13‐Jan‐20 10

 • Υλικό και διαχείριση μεταγωγέα

  13‐Jan‐20 11

 • Υλικό και διαχείριση μεταγωγέα

  13‐Jan‐20 12

 • Ρυθμίσεις λειτουργίας μεταγωγέα

  Switch> ?

  Switch> enable Switch#

  Switch# ?

  Switch# write memory

  Switch# exit Switch>

 • Ρυθμίσεις λειτουργίας μεταγωγέα

  Switch# clear mac‐address‐table  Switch# show arp Switch# show mac‐address‐table 

  Ping A ‐> B

  Switch# show arp Switch# show mac‐address‐table